?

2010R1089 — SK — 30.12.2013 — 002.0012010R1089 — EN — 30.12.2013 — 002.001
Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsahThis document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents
►B | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 | z 23. novembra 2010, | ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov | (Ú. v. ES L 323, 8.12.2010, p.11)►B | COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 | of 23 November 2010 | implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services | (OJ L 323, 8.12.2010, p.11)
Zmenené a doplnené:Amended by:
  |   | Úradný vestník  |   | Official Journal
  No | page | date  No | page | date
►M1 | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011, |   L 31 | 13 | 5.2.2011►M1 | COMMISSION REGULATION (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 |   L 31 | 13 | 5.2.2011
►M2 | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, |   L 331 | 1 | 10.12.2013►M2 | COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 |   L 331 | 1 | 10.12.2013
Opravené a doplnené:▼B
►C1 | Korigendum, Ú. v. ES L 313, 13.11.2012, s. 20  (1089/2010)COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010
▼Bof 23 November 2010
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
z 23. novembra 2010,THE EUROPEAN COMMISSION,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajovHaving regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
EURÓPSKA KOMISIA,Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) ( 1 ), and in particular Article 7(1) thereof,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,Whereas:
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ( 1 ), a najmä na jej článok 7 ods. 1,(1) | Directive 2007/2/EC lays down general rules for the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Within this infrastructure, Member States are required to make available data sets related to one or several of the Annexes in Directive 2007/2/EC and the corresponding spatial data services in conformity with the technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services.
keďže:(2) | The technical arrangements take into account relevant user requirements, which were elicited from stakeholders through a user requirements survey and by analysing the submitted reference material and relevant Union environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.
(1) | V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.(3) | The feasibility of the technical arrangements and their proportionality in terms of the likely costs and benefits were analysed by the Commission based on the testing results reported by the stakeholders, replies from Member States through the national contact points to a request for information on cost benefit considerations and evidence from studies conducted by Member States on the costs and benefits of spatial data infrastructures at regional level.
(2) | V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.(4) | Representatives of Member States as well as other natural or legal persons with an interest in the spatial data, including users, producers, added value service providers or any coordinating body were given the opportunity to participate in the drafting of the technical arrangements through proposed experts and to evaluate the draft implementing rules through a stakeholder consultation and testing exercise.
(3) | Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.(5) | In order to achieve interoperability and benefit from the endeavours of users’ and producers’ communities, when appropriate, international standards are integrated into the concepts and definitions of the elements of spatial data themes listed in the Directive 2007/2/EC Annex I, II or III.
(4) | Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.(6) | In order to ensure interoperability and harmonisation across spatial data themes, the Member States should meet requirements for common data types, the identification of spatial objects, metadata for interoperability, generic network model and other concepts and rules that apply to all spatial data themes.
(5) | V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.(7) | In order to ensure the interoperability and harmonisation within one spatial data theme, the Member States should use the classifications and definitions of spatial objects, their key attributes and association roles, data types, value domains and specific rules that apply to individual spatial data theme.
(6) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.(8) | Since the code list values required for the implementation of this Regulation are not included in this Regulation, this Regulation should only become applicable once these are adopted as a legal act. It is therefore appropriate to defer the applicability of this Regulation.
(7) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.(9) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,
(8) | Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.HAS ADOPTED THIS REGULATION:
(9) | Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,Article 1
PRIJALA TOTO NARIADENIE:Subject Matter
Článok 1This Regulation sets out the requirements for technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.
Predmet úpravyArticle 2
V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.Definitions
Článok 2▼M2
Vymedzenie pojmovFor the purposes of this Regulation, the following definitions as well as the theme-specific definitions set out in the Annexes shall apply:
▼M2▼B
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov, ako aj vymedzenia pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohách:1. ‘abstract type’ means a type that cannot be instantiated, but which may have attributes and association roles,
▼B2. ‘association role’ means a value or object, to which a type has a relationship, as referred to in Article 8 (2b) of Directive 2007/2/EC,
1. „abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;3. ‘attribute’ means a characteristic of a type, as referred to in Article 8 (2c) of Directive 2007/2/EC,
2. „asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;▼M2 —————
3. „atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;▼B
▼M2 —————5. ‘code list’ means an open enumeration that can be extended,
▼B6. ‘data type’ means a descriptor of a set of values that lack identity, in accordance with ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,
5. „zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;7. ‘enumeration’ means a data type whose instances form a fixed list of named literal values. Attributes of an enumerated type may only take values from this list,
6. „dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;8. ‘external object identifier’ means a unique object identifier which is published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object,
7. „enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu;9. ‘identifier’ means a linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently identifying that with which it is associated, in accordance with ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,
8. „externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;10. ‘instantiate’ means to create an object that is conformant with the definition, attributes, association roles and constraints specified for the instantiated type,
9. „identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;11. ‘layer’ means a basic unit of geographic information that may be requested as a map from a server in accordance with ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ,
10. „konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;12. ‘life-cycle information’ means a set of properties of a spatial object that describe the temporal characteristics of a version of a spatial object or the changes between versions,
11. „vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ;13. ‘metadata element’ means a discrete unit of metadata, in accordance with ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ,
12. „informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;14. ‘package’ means a general purpose mechanism for organizing elements into groups,
13. „prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ;15. ‘register’ means a set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated items, in accordance with ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,
14. „balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;16. ‘spatial object type’ means a classification of spatial objects,
15. „register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;17. ‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,
16. „typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;18. ‘sub-type of’ means a relationship between a more specific type and a more general type, where the more specific type is fully consistent with the more general type and contains additional information, as adapted from ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,
17. „štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;19. ‘type’ means spatial object type or data type,
18. „subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;20. ‘voidable’ means that, for an attribute or association role a value of ‘void’ may be made available if no corresponding value is contained in the spatial data sets maintained by the Member States or no corresponding value can be derived from existing values at reasonable costs. If an attribute or association role is not voidable, the table cell specifying its voidability is left blank,
19. „typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;▼M2
20. „voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna;21. ‘property’ means attribute or association role,
▼M222. ‘union type’ means a type consisting of one and only one of several alternatives (listed as member attributes), in accordance with ISO/TS 19103:2005,
21. „vlastnosť“ (property) znamená atribút alebo asociačnú rolu;23. ‘association class’ means a type that defines additional properties on a relationship between two other types,
22. „typ union“ (union type) znamená typ zložený len z jedného jediného typu z viacerých alternatív (uvedených ako atribúty prvku) v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;24. ‘coverage’ means a spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain, in accordance with ISO 19123:2007,
23. „asociačná trieda“ (association class) znamená typ vymedzujúci ďalšie vlastnosti vzťahu medzi dvoma inými typmi;25. ‘domain’ means a well-defined set, in accordance with ISO/TS 19103:2005,
24. „pokrytie“ (coverage) znamená priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovopriestorovej doméne v súlade s normou ISO 19123:2007;26. ‘range’ means a set of feature attribute values associated by a function with the elements of the domain of a coverage, in accordance with EN ISO 19123:2007,
25. „doména“ (domain) znamená presne vymedzený súbor v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;27. ‘rectified grid’ means a grid for which there is an affine transformation between the grid coordinates and the coordinates of a coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007,
26. „rozsah“ (range) znamená súbor hodnôt atribútov prvku asociovaných prostredníctvom funkcie s prvkami domény pokrytia v súlade s normou EN ISO 19123:2007;28. ‘referenceable grid’ means a grid associated with a transformation that can be used to convert grid coordinate values into values of coordinates referenced to an external coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007,
27. „rektifikovaná sieť“ (rectified grid) znamená sieť, pre ktorú existuje afinná transformácia medzi súradnicami siete a súradnicami súradnicového referenčného systému v súlade s normou EN ISO 19123:2007;29. ‘tessellation’ means a partitioning of a space into a set of conterminous subspaces having the same dimension as the space being partitioned. A tessellation in a 2D space consists of a set of non-overlapping polygons that entirely cover a region of interest,
28. „referencovateľná sieť“ (referenceable grid) znamená sieť asociovanú s transformáciou, ktorú možno použiť na transformáciu hodnôt súradníc siete na hodnoty súradníc, na ktoré odkazuje externý súradnicový referenčný systém v súlade s normou EN ISO 19123:2007;30. ‘narrower value’ means a value that has a hierarchical relationship to a more general parent value.
29. „mozaikovanie“ (tessellation) znamená rozdeľovanie priestoru na súbor vymedzených podpriestorov rovnakej dimenzie ako rozdeľovaný priestor. Mozaikovanie v dvojrozmernom priestore pozostáva zo súboru neprekrývajúcich sa polygónov, ktoré úplne pokrývajú predmetný región;▼B
30. „užšia hodnota“ (narrower value) znamená hodnotu, ktorá má hierarchický vzťah k všeobecnejšej nadradenej hodnote.Article 3
▼BCommon Types
Článok 3Types that are common to several of the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC shall conform to the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex I.
Spoločné typyArticle 4
Typy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.Types for the Exchange and Classification of Spatial Objects
Článok 4▼M2
Typy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov1.  For the exchange and classification of spatial objects from data sets meeting the conditions laid down in Article 4 of Directive 2007/2/EC, Member States shall use the spatial object types and associated data types, enumerations and code lists that are defined in Annexes II, III and IV for the themes the data sets relate to.
▼M2▼B
1.  Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov, ktoré sú vymedzené v prílohách II, III a IV pre témy, ktorých sa súbory údajov týkajú.2.  Spatial object types and data types shall comply with the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in ►M2  the Annexes ◄ .
▼B▼M1
2.  Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v ►M2  prílohách ◄ .3.  The enumerations and code lists used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions and include the values set out in ►M2  the Annexes ◄ . ►M2  The enumeration and code list values are uniquely identified by language-neutral mnemonic codes for computers. The values may also include a language-specific name to be used for human interaction. ◄
▼M1▼M1 —————
3.  Enumerácie a zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v ►M2  prílohách ◄ . ►M2  Hodnoty enumerácie a hodnoty zoznamu kódov sú jedinečne identifikované jazykovo neutrálnymi technicky spoľahlivými kódmi pre počítače. Hodnoty môžu zahŕňať aj jazykovo špecifický názov, ktorý sa použije na komunikáciu medzi ľuďmi. ◄▼B
▼M1 —————Article 5
▼BTypes
Článok 51.  For all types defined in this Regulation, a language-neutral name for computers is given between parentheses in the title of the section specifying the requirements for that type. This language-neutral name shall be used for referring to the corresponding type in the definition of an attribute or association role.
Typy2.  Types that are a sub-type of another type shall also include all this type’s attributes and association roles.
1.  Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.3.  Abstract types shall not be instantiated.
2.  Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.▼M2 —————
3.  Abstraktné typy sa nekonkretizujú.▼M2
▼M2 —————Article 6
▼M2Code Lists and Enumerations
Článok 61.  Code lists shall be of one of the following types, as specified in the Annexes:
Zoznamy kódov a enumerácie(a) code lists whose allowed values comprise only the values specified in this Regulation;
1.  Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách:(b) code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and narrower values defined by data providers;
a) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú len hodnoty stanovené v tomto nariadení;(c) code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and additional values at any level defined by data providers;
b) zoznamy kódy, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov;(d) code lists, whose allowed values comprise any values defined by data providers.
c) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definovanej poskytovateľmi údajov;For the purposes of points (b), (c) and (d), in addition to the allowed values, data providers may use the values specified in the relevant INSPIRE Technical Guidance document available on the INSPIRE web site of the Joint Research Centre.
d) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.2.  Code lists may be hierarchical. Values of hierarchical code lists may have a more general parent value. Where the valid values of a hierarchical code list are specified in a table in this Regulation, the parent values are listed in the last column.
Na účely písm. b), c) a d) môžu poskytovatelia údajov použiť okrem prípustných hodnôt hodnoty stanovené v príslušnom technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), ktorý je dostupný na webovej lokalite INSPIRE Spoločného výskumného centra.3.  Where, for an attribute whose type is a code list as referred to in points (b), (c) or (d) of paragraph 1, a data provider provides a value that is not specified in this Regulation, that value and its definition shall be made available in a register.
2.  Zoznamy kódov môžu byť hierarchické. Hodnoty hierarchických zoznamov kódov môžu mať všeobecnejšiu nadradenú hodnotu. V prípade, že platné hodnoty hierarchického zoznamu kódov sú špecifikované v tabuľke v tomto nariadení, nadradené hodnoty sa uvádzajú v poslednom stĺpci.4.  Attributes or association roles of spatial object types or data types whose type is a code list may only take values that are allowed according to the specification of the code list.
3.  V prípade, že poskytovateľ údajov poskytne pre atribút, ktorého typ je zoznam kódov uvedený v odseku 1 písm. b), c) alebo d), hodnotu, ktorá nie je stanovená v tomto nariadení, táto hodnota a jej definícia sa sprístupnia v registri.5.  Attributes or association roles of spatial object types or data types that have an enumeration type may only take values from the lists specified for the enumeration type.
4.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa špecifikácie zoznamu kódov.▼B
5.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ enumerácie.Article 7
▼BEncoding
Článok 71.  Every encoding rule used to encode spatial data shall conform to EN ISO 19118. In particular, it shall specify schema conversion rules for all spatial object types and all attributes and association roles and the output data structure used.
Kódovanie2.  Every encoding rule used to encode spatial data shall be made available.
1.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.Article 8
2.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.Updates
Článok 81.  Member States shall make available updates of data on a regular basis.
Aktualizácie2.  All updates shall be made at the latest 6 months after the change was applied in the source data set, unless a different period is specified for a specific spatial data theme in ►M2  the Annexes ◄ .
1.  Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.Article 9
2.  Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v ►M2  prílohách ◄ nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.Identifier Management
Článok 91.  The data type Identifier defined in Section 2.1 of Annex I shall be used as a type for the external object identifier of a spatial object.
Manažment identifikátorov2.  The external object identifier for the unique identification of spatial objects shall not be changed during the life-cycle of a spatial object.
1.  Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.Article 10
2.  Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.Life-cycle of Spatial Objects
Článok 101.  Different versions of the same spatial object shall always be instances of the same spatial object type.
Životný cyklus priestorových objektov2.  The namespace and localId attributes of the external object identifier shall remain the same for different versions of a spatial object.
1.  Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.3.  Where the attributes beginLifespanVersion and endLifespanVersion are used, the value of endLifespanVersion shall not be before the value of beginLifespanVersion.
2.  Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.Article 11
3.  Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.Temporal Reference Systems
Článok 111.  The default temporal reference system referred to in point 5 of part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 ( 2 ) shall be used, unless other temporal reference systems are specified for a specific spatial data theme in ►M2  the Annexes ◄ .
Časové referenčné systémy2.  If other temporal reference systems are used, these shall be specified in the data set metadata.
1.  Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 ( 2 ), ak v ►M2  prílohách ◄ nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.Article 12
2.  V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.Other Requirements & Rules
Článok 12▼M2
Iné požiadavky a pravidlá1.  The value domain of spatial properties defined in this Regulation shall be restricted to the Simple Feature spatial schema as defined in Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.
▼M2▼B
1.  Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa definície v Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, pokiaľ sa pre špecifickú tému alebo špecifický typ priestorových údajov neustanovuje inak.2.  All measurement values shall be expressed using ►M2  SI units or non-SI units accepted for use with the International System of Units ◄ , unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.
▼B3.  Where the attributes validFrom and validTo are used, the value of validTo shall not be before the value of validFrom.
2.  Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím ►M2  jednotiek SI alebo iných jednotiek ako SI, ktorých používanie je akceptované v rámci Medzinárodnej sústavy jednotiek ◄ , pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.4.  In addition, all theme-specific requirements set out in Annex II shall apply.
3.  V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.Article 13
4.  Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.Metadata required for Interoperability
Článok 13The metadata describing a spatial data set shall include the following metadata elements required for interoperability:
Metaúdaje potrebné pre interoperabilitu1. | Coordinate Reference System : Description of the coordinate reference system(s) used in the data set.
Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:2. | Temporal Reference System : | Description of the temporal reference system(s) used in the data set. | This element is mandatory only if the spatial data set contains temporal information that does not refer to the default temporal reference system.
1. | Súradnicový referenčný systém : opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.3. | Encoding : Description of the computer language construct(s) specifying the representation of data objects in a record, file, message, storage device or transmission channel.
2. | Časový referenčný systém : | opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov. | Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.4. | Topological Consistency : | Correctness of the explicitly encoded topological characteristics of the data set as described by the scope. | This element is mandatory only if the data set includes types from the Generic Network Model and does not assure centreline topology (connectivity of centrelines) for the network.
3. | Kódovanie : opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.5. | Character Encoding : | The character encoding used in the data set. | This element is mandatory only if an encoding is used that is not based on UTF-8.
4. | Topologická konzistencia : | správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom. | Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.▼M2
5. | Kódovanie znakov : | kódovanie znakov používané v súbore údajov. | Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.6. | Spatial Representation Type : The method used to spatially represent geographic information.
▼M2▼B
6. | Typ priestorovej reprezentácie : | metóda používaná na priestorovú reprezentáciu geografickej informácie.Article 14
▼BPortrayal
Článok 141.  For the portrayal of spatial data sets using a view network service as specified in Commission Regulation No 976/2009 ( 3 ), the following shall be available:
Zobrazenie(a) the layers specified in Annex II for the theme or themes the data set is related to;
1.  Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 ( 3 ) musia byť k dispozícii:(b) for each layer at least a default portrayal style, with as a minimum an associated title and a unique identifier.
a) vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;2.  For each layer, Annex II defines the following:
b) pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.(a) a human readable title of the layer to be used for display in user interface;
2.  V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:▼M2
a) ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;(b) the spatial object type(s), or sub-set thereof, that constitute(s) the content of the layer.
▼M2▼M2
b) typ(-y) priestorových objektov alebo jeho (ich) subtypy, ktorý(-é) tvorí(-ia) obsah vrstvy.3.  For spatial object types whose objects can be further classified using a code list-valued attribute, several layers may be defined. Each of these layers shall include the spatial objects corresponding to one specific code list value. In the definition of such sets of layers in Annexes II, III and IV, all of the following requirements shall be fulfilled:
▼M2(a) the placeholder <CodeListValue> shall represent the values of the relevant code list, with the first letter in upper case;
3.  V prípade typov priestorových objektov, ktorých objekty možno ďalej klasifikovať pomocou atribútu s hodnotou zoznamu kódov, možno definovať viacero vrstiev. Každá z týchto vrstiev zahŕňa priestorové objekty zodpovedajúce jednej špecifickej hodnote zoznamu kódov. Pri definovaní takýchto súborov vrstiev v prílohách II, III a IV sa dodržiavajú všetky tieto požiadavky:(b) the placeholder <human-readable name> shall represent the human-readable name of the code list values;
a) premenná <HodnotaZoznamuKódov> predstavuje hodnoty príslušného zoznamu kódov, prvé písmeno je veľké;(c) the spatial object type shall include the relevant attribute and code list, in parentheses;
b) premenná <zrozumiteľný názov> predstavuje názov hodnôt zoznamu kódov zrozumiteľný pre ľudí;(d) one example of a layer shall be given.
c) typ priestorových objektov zahŕňa príslušný atribút a zoznam kódov v zátvorkách;▼B
d) uvedie sa jeden príklad vrstvy.Article 15
▼BEntry into force
Článok 15This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Nadobudnutie účinnostiIt shall apply from 15 December 2010.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Uplatňuje sa od 15. decembra 2010.ANNEX I
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.▼M2
PRÍLOHA ICOMMON TYPES, DEFINITIONS AND REQUIREMENTS
▼M21.   TYPES DEFINED IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS
Spoločné typy, definície a požiadavkyThe following common types, used in attributes or association roles of spatial object types or data types, are defined as follows:
1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH(1) For the types Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity and Volume, the definitions given in ISO/TS 19103:2005 shall apply.
Tieto spoločné typy používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sú definované takto:(2) For the types DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface and GM_Tin, the definitions given in EN ISO 19107:2005 shall apply.
1. Pre typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO/TS 19103:2005.(3) For the types TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period and TM_Position, the definitions given in EN ISO 19108:2005/AC:2008 shall apply.
2. Pre typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107:2005.(4) For the type GF_PropertyType, the definitions given in EN ISO 19109:2006 shall apply.
3. Pre typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108:2005/AC:2008.(5) For the types CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution and URL, the definitions given in EN ISO 19115:2005/AC:2008 shall apply.
4. Pre typ GF_PropertyType sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19109:2006.(6) For the type CV_SequenceRule, the definitions given in EN ISO 19123:2007 shall apply.
5. Pre typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008.(7) For the types AbstractFeature, Quantity and Sign, the definitions given in EN ISO 19136:2009 shall apply.
6. Pre typ CV_SequenceRule sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19123:2007.(8) For the types LocalisedCharacterString, PT_FreeText and URI, the definitions given in CEN ISO/TS 19139:2009 shall apply.
7. Pre typy AbstractFeature, Quantity a Sign sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19136:2009.(9) For the type LC_LandCoverClassificationSystem, the definitions given in ISO 19144-2:2012 shall apply.
8. Pre typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI sa uplatňujú definície uvedené v norme CEN ISO/TS 19139:2009.(10) For the types GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface and SF_SpatialSamplingFeature, the definitions given in ISO 19156:2011 shall apply.
9. Pre typ LC_LandCoverClassificationSystem sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19144-2:2012.(11) For the types Category, Quantity, QuantityRange and Time, the definitions given in Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 shall apply.
10. Pre typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19156:2011.(12) For the types TimeValuePair and Timeseries, the definitions given in Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 shall apply.
11. Pre typy Category, Quantity, QuantityRange a Time sa uplatňujú definície uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.(13) For the types CGI_LinearOrientation and CGI_PlanarOrientation, the definitions given in CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 shall apply.
12. Pre typy TimeValuePair a Timeseries sa uplatňujú definície uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.▼B
13. Pre typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation sa uplatňujú definície uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.2.   COMMON DATA TYPES
▼B2.1.    Identifier (Identifier)
2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPYExternal unique object identifier published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object.
2.1.    Identifikátor (Identifier)Attributes of the data type Identifier
Externý jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu IdentifierlocalId | A local identifier, assigned by the data provider. The local identifier is unique within the namespace, that is no other spatial object carries the same unique identifier. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitynamespace | Namespace uniquely identifying the data source of the spatial object. | CharacterString |  
localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor. | CharacterString |  versionId | The identifier of the particular version of the spatial object, with a maximum length of 25 characters. If the specification of a spatial object type with an external object identifier includes life-cycle information, the version identifier is used to distinguish between the different versions of a spatial object. Within the set of all versions of a spatial object, the version identifier is unique. | CharacterString | voidable
namespace | Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu. | CharacterString |  ▼M2 —————
versionId | Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný. | CharacterString | voidable▼M2
▼M2 —————2.2.    Related Party (RelatedParty)
▼M2An organisation or a person with a role related to a resource.
2.2.    Súvisiaca strana (RelatedParty)Attributes of the data type RelatedParty
Organizácia alebo osoba s rolou súvisiacou so zdrojom.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu RelatedPartyindividualName | Name of the related person. | PT_FreeText | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityorganisationName | Name of the related organisation. | PT_FreeText | voidable
individualName | Meno súvisiacej osoby. | PT_FreeText | voidablepositionName | Position of the party in relation to a resource, such as head of department. | PT_FreeText | voidable
organisationName | Názov súvisiacej organizácie. | PT_FreeText | voidablecontact | Contact information for the related party. | Contact | voidable
positionName | Poloha strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vedúci odboru. | PT_FreeText | voidablerole | Roles of the party in relation to a resource, such as owner. | PartyRoleValue | voidable
contact | Kontaktné informácie súvisiacej strany. | Contact | voidableConstraints of the data type RelatedParty
role | Roly strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vlastník. | PartyRoleValue | voidableAt least the individual, organisation or position name shall be provided.
Obmedzenia dátového typu RelatedParty2.3.    Contact (Contact)
Uvedie sa aspoň meno jednotlivca, názov organizácie alebo názov polohy.Communication channels by which it is possible to gain access to someone or something.
2.3.    Kontakt (Contact)Attributes of the data type Contact
Komunikačné kanály, pomocou ktorých sa možno spojiť s niekým alebo niečím.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu Contactaddress | An address provided as free text. | AddressRepresentation | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitycontactInstructions | Supplementary instructions on how or when to contact an individual or organisation. | PT_FreeText | voidable
address | Adresa uvedená ako voľný text. | AddressRepresentation | voidableelectronicMailAddress | An address of the organisation's or individual's electronic mailbox. | CharacterString | voidable
contactInstructions | Doplňujúce pokyny o tom, ako alebo kedy kontaktovať jednotlivca alebo organizáciu. | PT_FreeText | voidablehoursOfService | Periods of time when the organisation or individual can be contacted. | PT_FreeText | voidable
electronicMailAddress | Adresa elektronickej pošty organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidabletelephoneFacsimile | Number of a facsimile machine of the organisation or individual. | CharacterString | voidable
hoursOfService | Časové úseky, v ktorých možno kontaktovať organizáciu alebo jednotlivca. | PT_FreeText | voidabletelephoneVoice | Telephone number of the organisation or individual. | CharacterString | voidable
telephoneFacsimile | Číslo faxu organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidablewebsite | Pages provided on the World Wide Web by the organisation or individual. | URL | voidable
telephoneVoice | Telefónne číslo organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable2.4.    Document Citation (DocumentCitation)
website | Stránky, ktoré organizácia alebo jednotlivec sprístupnili na sieti World Wide Web. | URL | voidableCitation for the purposes of unambiguously referencing a document.
2.4.    Citácia dokumentu (DocumentCitation)Attributes of the data type DocumentCitation
Citácia na účely jednoznačného odkazovania na určitý dokument.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu DocumentCitationname | Name of the document. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityshortName | Short name or alternative title of the document. | CharacterString | voidable
name | Názov dokumentu. | CharacterString |  date | Date of creation, publication or revision of the document. | CI_Date | voidable
shortName | Krátky názov alebo alternatívny názov dokumentu. | CharacterString | voidablelink | Link to an online version of the document | URL | voidable
date | Dátum vytvorenia, uverejnenia alebo revízie dokumentu. | CI_Date | voidablespecificReference | Reference to a specific part of the document. | CharacterString | voidable
link | Odkaz na online verziu dokumentu. | URL | voidable2.5.    Legislation Citation (LegislationCitation)
specificReference | Odkaz na špecifickú časť dokumentu. | CharacterString | voidableCitation for the purposes of unambiguously referencing a legal act or a specific part of a legal act.
2.5.    Citácia legislatívy (LegislationCitation)This type is a sub-type of DocumentCitation.
Citácia na účely jednoznačného odkazovania na právny akt alebo špecifickú časť právneho aktu.Attributes of the data type LegislationCitation
Tento typ je subtypom DocumentCitation.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu LegislationCitationidentificationNumber | Code used to identify the legislative instrument | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityofficialDocumentNumber | Official document number used to uniquely identify the legislative instrument. | CharacterString |  
identificationNumber | Kód používaný na identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |  dateEnteredIntoForce | Date the legislative instrument entered into force. | TM_Position |  
officialDocumentNumber | Oficiálne číslo dokumentu používané na jedinečnú identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |  dateRepealed | Date the legislative instrument was repealed. | TM_Position |  
dateEnteredIntoForce | Dátum nadobudnutia účinnosti legislatívneho nástroja. | TM_Position |  level | The level at which the legislative instrument is adopted. | LegislationLevelValue |  
dateRepealed | Dátum zrušenia legislatívneho nástroja. | TM_Position |  journalCitation | Citation of the official journal in which the legislation is published. | OfficialJournalInformation |  
level | Úroveň, na ktorej je legislatívny nástroj prijatý. | LegislationLevelValue |  Constraints of the data type LegislationCitation
journalCitation | Citácia úradného vestníka, v ktorom bola legislatíva uverejnená. | OfficialJournalInformation |  If the link attribute is void, the journal citation shall be provided.
Obmedzenia dátového typu LegislationCitation2.6.    Official Journal Information (OfficialJournalInformation)
Ak je atribút spojenia neobsadený (void), uvedie sa citácia vestníka.Full citation of the location of the legislative instrument within the official journal.
2.6.    Informácie o Úradnom vestníku (OfficialJournalInformation)Attributes of the data type OfficialJournalInformation
Plná citácia umiestnenia legislatívneho nástroja v úradnom vestníku.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu OfficialJournalInformationofficialJournalIdentification | Reference to the location within the official journal within which the legislative instrument was published. This reference shall be comprised of three parts: | — the title of the official journal | — the volume and/or series number | — Page number(s) | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityISSN | The International Standard Serial Number (ISSN) is an eight-digit number that identifies the periodical publication in which the legislative instrument was published. | CharacterString |  
officialJournalIdentification | Odkaz na umiestnenie v úradnom vestníku, v ktorom bol legislatívny nástroj uverejnený. Tento odkaz pozostáva z troch častí: | — názov úradného vestníka | — zväzok a/alebo číslo | — číslo strany (čísla strán) | CharacterString |  ISBN | International Standard Book Number (ISBN) is an nine-digit number that uniquely identifies the book in which the legislative instrument was published. | CharacterString |  
ISSN | Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) je osemciferné číslo, ktoré identifikuje periodickú publikáciu, v ktorej bol uverejnený legislatívny nástroj. | CharacterString |  linkToJournal | Link to an online version of the official journal | URL |  
ISBN | Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) je deväťciferné číslo, ktoré jedinečne identifikuje knihu, v ktorej bol legislatívny nástroj uverejnený. | CharacterString |  2.7.    Thematic Identifier (ThematicIdentifier)
linkToJournal | Odkaz na online verziu úradného vestníka. | URL |  Thematic identifier to uniquely identify the spatial object.
2.7.    Tematický identifikátor (ThematicIdentifier)Attributes of the data type ThematicIdentifier
Tematický identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorového objektu.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu ThematicIdentifieridentifier | Unique identifier used to identify the spatial object within the specified identification scheme. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityidentifierScheme | Identifier defining the scheme used to assign the identifier. | CharacterString |  
identifier | Jedinečný identifikátor používaný na identifikáciu priestorového objektu v rámci špecifikovaného systému identifikácie. | CharacterString |  ▼B
identifierScheme | Identifikátor, ktorý definuje systém používaný na priradenie identifikátora. | CharacterString |  3.   COMMON ENUMERATIONS
▼B3.1.    Vertical Position (VerticalPositionValue)
3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIEThe relative vertical position of a spatial object.
3.1.    Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)Allowed values for the enumeration VerticalPositionValue
Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.Value | Definition
Prípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValueonGroundSurface | The spatial object is on ground level.
Hodnota | DefiníciasuspendedOrElevated | The spatial object is suspended or elevated.
onGroundSurface | Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.underground | The spatial object is underground.
suspendedOrElevated | Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.4.   COMMON CODE LISTS
Underground | Priestorový objekt je pod zemou.▼M2
4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV4.1.    Condition of Facility (ConditionOfFacilityValue)
▼M2The status of a facility with regards to its completion and use.
4.1.    Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)The allowed values for this code list comprise the values in the table below and narrower values defined by data providers.
Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.Values for the code list ConditionOfFacilityValue
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.Value | Name | Definition
Hodnoty pre zoznam kódov ConditionOfFacilityValuefunctional | functional | The facility is functional.
Hodnota | Názov | Definíciaprojected | projected | The facility is being designed. Construction has not yet started.
functional | funkčný | Zariadenie je funkčné.underConstruction | under construction | The facility is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the facility and not to maintenance work.
projected | projektovaný | Zariadenie je vo fáze projektovania. Výstavba ešte nezačala.disused | disused | The facility is no longer used, but is not being or has not been decommissioned.
underConstruction | vo výstavbe | Zariadenie je vo výstavbe a ešte nie je funkčné. Platí to len pre úvodnú výstavbu zariadenia, a nie pre údržbárske práce.decommissioned | decommissioned | The facility is no longer used and is being or has been decommissioned.
disused | nepoužívaný | Zariadenie sa už nepoužíva, ale nie je vyradené z prevádzky.▼B
decommissioned | vyradené z prevádzky | Zariadenie sa už nepoužíva a je vyradené z prevádzky.4.2.    Country Code (CountryCode)
▼BCountry code as defined in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.
4.2.    Kód krajiny (CountryCode)▼M2
Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.The allowed values for this code list are the two-letter country codes listed in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.
▼M1▼M2
Povolené hodnoty pre tento zoznam kódov sú dvojmiestne alfabetické kódy krajín uvedené v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.4.3.    Legislation Level (LegislationLevelValue)
▼M2The level at which a legal act or convention has been adopted.
4.3.    Úroveň legislatívy (LegislationLevelValue)The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.
Úroveň, na ktorej bol právny akt alebo dohovor prijatý.Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model.
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.4.4.    Party Role (PartyRoleValue)
Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).Roles of parties related to or responsible for a resource.
4.4.    Rola strany (PartyRoleValue)The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers:
Roly strán súvisiacich so zdrojom alebo zodpovedných za zdroj.— Role Code (CI_RoleCode): Functions performed by a responsible party, as specified in EN ISO 19115:2005/AC:2008.
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:— Role of a Related Party (RelatedPartyRoleValue): Classification of related party roles, as specified in the table below.
— kód roly (CI_RoleCode): funkcie, ktoré vykonáva zodpovedná strana, ako sa stanovuje v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008;Values for the code list RelatedPartyRoleValue
— rola súvisiacej strany (RelatedPartyRoleValue): klasifikácia rol súvisiacej strany, ako sa stanovuje v uvedenej tabuľke.Value | Name | Definition
Hodnoty pre zoznamov kódov RelatedPartyRoleValueauthority | authority | A party legally mandated to supervise a resource and/or parties related to a resource.
Hodnota | Názov | Definíciaoperator | operator | A party that runs a resource.
authority | orgán | Strana, ktorá je právne poverená dohliadať na zdroj a/alebo strany súvisiace so zdrojom.owner | owner | A party that owns a resource, i.e., to which a resource belongs in a legal sense.
operator | prevádzkovateľ | Strana, ktorá prevádzkuje zdroj.4.5.    Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue)
owner | vlastník | Strana, ktorá vlastní zdroj, t. j. ktorej zdroj patrí v právnom zmysle.Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography.
4.5.    Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue)The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.
Definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii.Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model.
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.4.6.    Gender (GenderValue)
Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).Gender of a person or group of persons.
4.6.    Pohlavie (GenderValue)The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.
Pohlavie osoby alebo skupiny osôb.Values for the code list GenderValue
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.Value | Name | Definition
Hodnoty pre zoznam kódov GenderValuefemale | female | A person or group of persons of female gender.
Hodnota | Názov | Definíciamale | male | A person or group of persons of male gender.
female | ženské | Osoba alebo skupina osôb ženského pohlavia.unknown | unknown | A person or group of persons of unknown gender.
male | mužské | Osoba alebo skupina osôb mužského pohlavia.▼B
unknown | neznáme | Osoba alebo skupina osôb neznámeho pohlavia.5.   GENERIC NETWORK MODEL
▼B5.1.    Spatial Object Types
5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)5.1.1.    Cross Reference (CrossReference)
5.1.    Typy priestorových objektovRepresents a reference between two elements in the same network.
5.1.1.    Krížový odkaz (CrossReference)Association roles of the spatial object type CrossReference
Predstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov CrossReferenceelement | The cross referenced elements | NetworkElement |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.1.2.    Generalised Link (GeneralisedLink)
Element | Pretínajúce sa prvky | NetworkElement |  Abstract base type representing a linear network element that may be used as a target in linear referencing.
5.1.2.    Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)This type is a sub-type of NetworkElement.
Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.This type is abstract.
Tento typ je subtypom NetworkElement.5.1.3.    Grade Separated Crossing (GradeSeparatedCrossing)
Tento typ je abstraktný.Indicator which of two or more intersecting elements is/are below and which is/are above, to be used if elevation coordinates are not present or cannot be trusted.
5.1.3.    Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)This type is a sub-type of NetworkElement.
Ukazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.Association roles of the spatial object type GradeSeparatedCrossing
Tento typ je subtypom NetworkElement.Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossingelement | Sequence of crossing links. The order reflects their elevation; the first link is the lower link. | Link |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.1.4.    Link (Link)
element | Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie. | Link |  Curvilinear network element that connects two positions and represents a homogeneous path in the network. The connected positions may be represented as nodes.
5.1.4.    Spojenie (Link)This type is a sub-type of GeneralisedLink.
Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.This type is abstract.
Tento typ je subtypom GeneralisedLink.Attributes of the spatial object type Link
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov LinkcentrelineGeometry | The geometry that represents the centreline of the link. | GM_Curve |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityfictitious | Indicator that the centreline geometry of the link is a straight line with no intermediate control points – unless the straight line represents the geography in the resolution of the data set appropriately. | Boolean |  
centrelineGeometry | Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia. | GM_Curve |  Association roles of the spatial object type Link
Fictitious | Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov. | Boolean |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov LinkendNode | The optional end node for this link. The end node may be the same instance as the start node. | Node |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilitystartNode | The optional start node for this link. | Node |  
endNode | Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol. | Node |  5.1.5.    Link Sequence (LinkSequence)
startNode | Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie. | Node |  A network element which represents a continuous path in the network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the link sequence is identifiable with one single parameter such as length.
5.1.5.    Postupnosť spojenia (LinkSequence)This type is a sub-type of GeneralisedLink.
Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.This type is abstract.
Tento typ je subtypom GeneralisedLink.Attributes of the spatial object type LinkSequence
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov LinkSequencelink | The ordered collection of directed links that constitute the link sequence. | DirectedLink |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability5.1.6.    Link Set (LinkSet)
link | Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení. | DirectedLink |  A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network.
5.1.6.    Súbor spojení (LinkSet)This type is a sub-type of NetworkElement.
Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.This type is abstract.
Tento typ je subtypom NetworkElement.Association roles of the spatial object type LinkSet
Tento typ je abstraktný.Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov LinkSetlink | The set of links and link sequences that constitute the link set. | GeneralisedLink |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.1.7.    Network (Network)
link | Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení. | GeneralisedLink |  A network is a collection of network elements.
5.1.7.    Sieť (Network)Attributes of the spatial object type Network
Sieť je súbor sieťových prvkov.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov NetworkgeographicalName | Geographical name for this network. | GeographicalName | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the spatial object type Network
geographicalName | Geografický názov pre túto sieť. | GeographicalName | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov Networkelements | The collection of elements that constitutes the network. | NetworkElement |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.1.8.    Network Area (NetworkArea)
elements | Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť. | NetworkElement |  A 2-dimensional element in a network.
5.1.8.    Oblasť siete (NetworkArea)This type is a sub-type of NetworkElement.
Dvojrozmerný prvok v sieti.This type is abstract.
Tento typ je subtypom NetworkElement.Attributes of the spatial object type NetworkArea
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov NetworkAreageometry | Represents the geometric properties of the area | GM_Surface |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability5.1.9.    Network Connection (NetworkConnection)
geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti. | GM_Surface |  Represents a logical connection between two or more network elements in different networks.
5.1.9.    Sieťové spojenie (NetworkConnection)This type is a sub-type of NetworkElement.
Predstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom NetworkElement.type | Categorisation of the network connection. | ConnectionTypeValue | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
type | Kategorizácia sieťového spojenia. | ConnectionTypeValue | voidableelement | Network elements in different networks | NetworkElement |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAll elements have to be in different networks
element | Sieťové prvky v rôznych sieťach | NetworkElement |  5.1.10.    Network Element (NetworkElement)
Všetky prvky musia byť v rôznych sieťach.Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network.
5.1.10.    Sieťový prvok (NetworkElement)This type is abstract.
Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.Attributes of the spatial object type NetworkElement
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov NetworkElementbeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableAssociation roles of the spatial object type NetworkElement
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkElementinNetwork | The networks in which a network element is a member. | Network | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.1.11.    Network Property (NetworkProperty)
inNetwork | Siete, v ktorých je členom sieťový prvok. | Network | voidableAbstract base type representing phenomena located at or along a network element. This base type provides general properties to associate the network-related phenomena (network properties) with the network elements.
5.1.11.    Vlastnosť siete (NetworkProperty)This type is abstract.
Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.Attributes of the spatial object type NetworkProperty
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov NetworkPropertybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablenetworkRef | Spatial reference of the network-related property. | NetworkReference | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  5.1.12.    Node (Node)
networkRef | Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete. | NetworkReference | voidableRepresents a significant position in the network that always occurs at the beginning or the end of a link.
5.1.12.    Uzol (Node)This type is a sub-type of NetworkElement.
Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.This type is abstract.
Tento typ je subtypom NetworkElement.Attributes of the spatial object type Node
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov Nodegeometry | The location of the node. | GM_Point |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the spatial object type Node
geometry | Poloha uzla. | GM_Point |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov NodespokeEnd | The links that enter the node. | Link | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityspokeStart | The links that leave the node. | Link | voidable
spokeEnd | Spojenia, ktoré vstupujú do uzla. | Link | voidable5.2.    Data Types
spokeStart | Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla. | Link | voidable5.2.1.    Directed Link (DirectedLink)
5.2.    Dátové typyA link either in its positive or negative direction.
5.2.1.    Nasmerované spojenie (DirectedLink)Attributes of the data type DirectedLink
Spojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.Attribute | Definition | Type Voidability | Voidability
Atribúty dátového typu DirectedLinkdirection | Indicates if the directed link agrees (positive) or disagrees (negative) with the positive direction of the link. | Sign |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the data type DirectedLink
direction | Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia. | Sign |  Association role | Definition | Type Voidability | Voidability
Asociačné roly dátového typu DirectedLinklink | The link | Link |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.2.2.    Link Reference (LinkReference)
link | Spojenie | Link |  A network reference to a linear network element.
5.2.2.    Odkaz na spojenie (LinkReference)This type is a sub-type of NetworkReference.
Sieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom NetworkReference.applicableDirection | The directions of the generalised link to which the reference applies. In cases where a property does not apply to a direction along a link, but represents a phenomenon along a link, ‘inDirection’ refers to the right side in the direction of the link. | LinkDirectionValue | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityLinear reference targets must be linear network elements. That is, if linear referencing is used or direction is relevant, the target of the network reference shall be a link or a link sequence.
applicableDirection | Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia. | LinkDirectionValue | voidable5.2.3.    Network Reference (NetworkReference)
Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.A reference to a network element.
5.2.3.    Sieťový odkaz (NetworkReference)Association roles of the data type NetworkReference
Odkaz na sieťový prvok.Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly dátového typu NetworkReferenceelement | The referenced network element. | NetworkElement |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.2.4.    Simple Linear Reference (SimpleLinearReference)
element | Referencovaný sieťový prvok. | NetworkElement |  A network reference that is restricted to part of a linear network element. The part is the part of the network element between fromPosition and toPosition.
5.2.4.    Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)This type is a sub-type of LinkReference.
Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.Attributes of the data type SimpleLinearReference
Tento typ je subtypom LinkReference.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu SimpleLinearReferencefromPosition | The start position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityoffset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidable
fromPosition | Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  toPosition | The end position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable5.2.5.    Simple Point Reference (SimplePointReference)
toPosition | Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  A network reference that is restricted to a point on a linear network element. The point is the location on the network element at the position atPosition along the network.
5.2.5.    Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)This type is a sub-type of LinkReference.
Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.Attributes of the data type SimplePointReference
Tento typ je subtypom LinkReference.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu SimplePointReferenceatPosition | Position of the point, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityoffset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidable
atPosition | Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  5.3.    Code Lists
offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable5.3.1.    Connection Type (ConnectionTypeValue)
5.3.    Zoznamy kódovTypes of connections between different networks.
5.3.1.    Typ spojenia (ConnectionTypeValue)▼M2
Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ ConnectionTypeValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ConnectionTypeValuecrossBorderConnected | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the different, but spatially connected real-world phenomena.
Hodnota | DefiníciacrossBorderIdentical | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the same real-world phenomena.
crossBorderConnected | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rozdielny, ale priestorovo spojený jav reálneho sveta.intermodal | Connection between two network elements in different transport networks that use a different transport mode. The connection represents a possibility for the transported media (people, goods, etc) to change from one transport mode to another.
crossBorderIdentical | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rovnaký jav reálneho sveta.▼B
intermodal | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych dopravných sieťach, ktoré používajú rôzny druh dopravy. Spojenie umožňuje zmeniť druh dopravy prepravovaných médií (osôb, tovaru atď.).5.3.2.    Link Direction (LinkDirectionValue)
▼BList of values for directions relative to a link
5.3.2.    Smer spojenia (LinkDirectionValue)▼M2
Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenieThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ LinkDirectionValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LinkDirectionValuebothDirections | In both directions.
Hodnota | DefiníciainDirection | In direction of the link.
bothDirections | Oboma smermi.inOppositeDirection | In the opposite direction of the link.
inDirection | V smere spojenia.▼M2
inOppositeDirection | V opačnom smere ako je smer spojenia.6.   COVERAGE MODEL
▼M2The INSPIRE coverage model consists of the following packages:
6.   MODEL POKRYTIA (COVERAGE MODEL)— Coverages (Base)
Model pokrytia INSPIRE tvoria tieto balíky:— Coverages (Domain And Range)
— Pokrytia (základné) [Coverages (Base)]6.1.    Coverages (Base)
— Pokrytia (doména a rozsah) [Coverages (Domain And Range)]6.1.1.    Spatial object types
6.1.    Pokrytia (základné)The package Coverages (Base) contains the spatial object type Coverage.
6.1.1.    Typy priestorových objektov6.1.1.1.   Coverage (Coverage)
Balík Pokrytia (základ) obsahuje typ priestorových objektov Pokrytie.Spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain.
6.1.1.1.   Pokrytie (Coverage)This type is abstract.
Priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovo priestorovej doméne.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.metadata | Application specific metadata of the coverage. | Any |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityrangeType | Description of the structure of the range values. | RecordType |  
metadata | Metaúdaje pokrytia špecifické pre aplikáciu. | Any |  6.2.    Coverages (Domain And Range)
rangeType | Opis štruktúry hodnôt rozsahu. | RecordType |  6.2.1.    Spatial object types
6.2.    Pokrytia (doména a rozsah)The package Coverages (Domain and Range) contains the following spatial object types:
6.2.1.    Typy priestorových objektov— Coverage (Domain And Range Representation)
Balík Pokrytí (doména a rozsah) obsahuje tieto typy priestorových objektov:— Rectified Grid Coverage
— Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) [Coverage (Domain And Range Representation)]— Referenceable Grid Coverage
— Pokrytie rektifikovanou sieťou (Rectified Grid Coverage)6.2.1.1.   Coverage (Domain And Range Representation) (CoverageByDomainAndRange)
— Pokrytie referencovateľnou sieťou (Referenceable Grid Coverage)Coverage which provides the domain and range as separate properties.
6.2.1.1.   Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) (CoverageByDomainAndRange)This type is a sub-type of Coverage.
Pokrytie, ktorým sa doména a rozsah poskytujú ako samostatné vlastnosti.This type is abstract.
Tento typ je subtypom Coverage.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.coverageFunction | Description of how range values at locations in the coverage domain can be obtained. | CoverageFunction |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitydomainSet | Configuration of the domain of the coverage described in terms of coordinates. | Any |  
coverageFunction | Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia. | CoverageFunction |  rangeSet | Set of values associated by a function with the elements of the domain of the coverage. | Any |  
domainSet | Konfigurácia domény pokrytia opísaná súradnicami. | Any |  The grid function shall only be valid for domains that are grids.
rangeSet | Súbor hodnôt asociovaných funkciou s prvkami domény pokrytia. | Any |  6.2.1.2.   Rectified Grid Coverage (RectifiedGridCoverage)
Funkcia siete platí len pre domény, ktoré sú sieťami.Coverage whose domain consists of a rectified grid.
6.2.1.2.   Pokrytie rektifikovanou sieťou (RectifiedGridCoverage)This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange.
Pokrytie, ktorého doménu tvorí rektifikovaná sieť.The domain shall be a rectified grid.
Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.Grid points of a RectifiedGridCoverage shall coincide with the centres of cells of the geographical grids defined in Section 2.2 of Annex II at any resolution level.
Doména je rektifikovaná sieť.6.2.1.3.   Referenceable Grid Coverage (ReferenceableGridCoverage)
Body siete RectifiedGridCoverage sa zhodujú so stredmi buniek geografických sietí definovaných v oddiele 2.2 prílohy II na všetkých úrovniach rozlíšenia.Coverage whose domain consists of a referenceable grid.
6.2.1.3.   Pokrytie referencovateľnou sieťou (ReferenceableGridCoverage)This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange.
Pokrytie, ktorého doménu tvorí referencovateľná sieť.The domain shall be a referenceable grid.
Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.6.2.2.    Data types
Doména je referencovateľnou sieťou.6.2.2.1.   Coverage Function (CoverageFunction)
6.2.2.    Dátové typyDescription of how range values at locations in the coverage domain can be obtained.
6.2.2.1.   Funkcia pokrytia (CoverageFunction)This type is a union type.
Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je typom union.ruleDefinition | A formal or informal description of the coverage function as text. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityruleReference | A formal or informal description of the coverage function as reference. | URI |  
ruleDefinition | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme textu. | CharacterString |  gridFunction | Mapping rule for grid geometries. | GridFunction |  
ruleReference | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme odkazu. | URI |  6.2.2.2.   Grid Function (GridFunction)
gridFunction | Pravidlo mapovania geometrie sietí. | GridFunction |  An explicit mapping rule for grid geometries.
6.2.2.2.   Funkcia siete (GridFunction)Attribute | Definition | Type | Voidability
Explicitné pravidlo mapovania geometrie sietí.sequenceRule | Description of how the grid points are ordered for association to the elements of the values in the range set of the coverage. | CV_SequenceRule |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitystartPoint | The grid point to be associated with the first record in the range set of the coverage. | Integer |  
sequenceRule | Opis toho, ako sú usporiadané body siete pre asociáciu s prvkami hodnôt v súbore rozsahu pokrytia. | CV_SequenceRule |  7.   OBSERVATIONS MODEL
startPoint | Bod siete, ktorý sa má asociovať s prvým záznamom v súbore rozsahu pokrytia. | Integer |  The INSPIRE observations model consists of the following packages:
7.   MODEL POZOROVANÍ (OBSERVATIONS MODEL)— Observation References
Model pozorovaní INSPIRE tvoria tieto balíky:— Processes
— Odkazy na pozorovanie (Observation References)— Observable Properties
— Procesy (Processes)— Specialised Observations
— Pozorovateľné vlastnosti (Observable Properties)7.1.    Observation References
— Špecializované pozorovania (Specialised Observations)7.1.1.    Spatial object types
7.1.    Odkazy na pozorovanieThe package Observation References contains the spatial object type Observation Set.
7.1.1.    Typy priestorových objektov7.1.1.1.   Observation Set (ObservationSet)
Balík Odkazy na pozorovanie obsahuje typ priestorových objektov Súbor pozorovaní.Links a set of Observations.
7.1.1.1.   Súbor pozorovaní (ObservationSet)Attribute | Definition | Type | Voidability
Spája súbor pozorovaní.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityextent | Information about the spatial and temporal extent. | EX_Extent |  
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  Association role | Definition | Type | Voidability
extent | Informácie o priestorovom a časovom rozsahu. | EX_Extent |  member | One member of the ObservationSet. | OM_Observation |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability7.2.    Processes
member | Jeden člen ObservationSet. | OM_Observation |  7.2.1.    Spatial object types
7.2.    ProcesyThe package Processes contains the spatial object type Process.
7.2.1.    Typy priestorových objektov7.2.1.1.   Process (Process)
Balík Procesy obsahuje typ priestorového objektu Proces.Description of an observation process.
7.2.1.1.   Proces (Process)This type is a sub-type of OM_Process.
Opis procesu pozorovania.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom OM_Process.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityname | Name of the Process. | CharacterString | voidable
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier | voidabletype | Type of process. | CharacterString | voidable
name | Názov procesu. | CharacterString | voidabledocumentation | Further information (online/offline) associated with the process. | DocumentCitation | voidable
type | Typ procesu. | CharacterString | voidableprocessParameter | Parameter controlling the application of the process and, as a consequence its output. | ProcessParameter | voidable
documentation | Ďalšie informácie (online/offline) súvisiace s procesom. | DocumentCitation | voidableresponsibleParty | Individual or organisation related to the process. | RelatedParty | voidable
processParameter | Parameter, ktorým sa riadi aplikácia procesu, a následne jeho výsledok. | ProcessParameter | voidable7.2.2.    Data types
responsibleParty | Jednotlivec alebo organizácia súvisiaca s procesom. | RelatedParty | voidable7.2.2.1.   Process Parameter (ProcessParameter)
7.2.2.    Dátové typyDescription of the given parameter
7.2.2.1.   Parameter procesu (ProcessParameter)Attribute | Definition | Type | Voidability
Opis daného parametra.name | Name of the process parameter. | ProcessParameterNameValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitydescription | Description of the process parameter. | CharacterString |  
name | Názov parametra procesu. | ProcessParameterNameValue |  7.2.3.    Code lists
description | Opis parametra procesu. | CharacterString |  7.2.3.1.   Process Parameter Name (ProcessParameterNameValue)
7.2.3.    Zoznamy kódovA code list of names of process parameters.
7.2.3.1.   Názov parametra procesu (ProcessParameterNameValue)The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.
Zoznam kódov názvov parametrov procesu.7.3.    Observable Properties
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.7.3.1.    Data types
7.3.    Pozorovateľné vlastnosti7.3.1.1.   Constraint (Constraint)
7.3.1.    Dátové typyA constraint on some property e.g. wavelength = 200 nm.
7.3.1.1.   Obmedzenie (Constraint)Attribute | Definition | Type | Voidability
Obmedzenie určitej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka = 200 nm.constrainedProperty | The property being constrained. e.g. ‘colour’ if the constraint is ‘colour = blue’. | PhenomenonTypeValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitylabel | A human readable title for the constraint as a whole. | CharacterString |  
constrainedProperty | Obmedzovaná vlastnosť, napr. „farba“, ak obmedzenie je „farba = modrá“. | PhenomenonTypeValue |  7.3.1.2.   Category Constraint (CategoryConstraint)
label | Zrozumiteľný názov obmedzenia ako celku. | CharacterString |  A constraint based on some qualifying category. e.g. colour = ‘red’.
7.3.1.2.   Obmedzenie kategórie (CategoryConstraint)This type is a sub-type of Constraint.
Obmedzenie založené na niektorej kvalifikačnej kategórii, napr. farba = „červená“.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Constraint.comparison | A comparison operator. In the case of a category constraint it should be ‘equalTo’ or ‘notEqualTo’. | ComparisonOperatorValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityvalue | The value of the property that is constrained e.g. ‘blue’ (if the constrained property is colour). | CharacterString |  
comparison | Porovnávací operátor. V prípade obmedzenia kategórie by mal byť „rovný“ alebo „nerovný“. | ComparisonOperatorValue |  7.3.1.3.   Range Constraint (RangeConstraint)
value | Hodnota obmedzovanej vlastnosti, napr. „modrá“ (ak obmedzovaná vlastnosť je farba). | CharacterString |  A numerical range constraint on some property e.g. wavelength ≥ 300 nm and wavelength ≤ 600 nm.
7.3.1.3.   Obmedzenie rozsahu (RangeConstraint)This type is a sub-type of Constraint.
Numerické obmedzenie rozsahu niektorej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka ≥ 300 nm a vlnová dĺžka ≤ 600 nm.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Constraint.value | The numerical value range of the property that is constrained. | RangeBounds |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityuom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |  
value | Numerický rozsah hodnoty obmedzovanej vlastnosti. | RangeBounds |  7.3.1.4.   Range Bounds (RangeBounds)
uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |  The start and end bounding values of a numerical range (e.g. start ≥ 50, end ≤ 99).
7.3.1.4.   Hranice rozsahu (RangeBounds)Attribute | Definition | Type | Voidability
Začiatok a koniec ohraničujúcich hodnôt numerického rozsahu (napr. začiatok ≥ 50, koniec ≤ 99).startComparison | The comparator used for the lower range limit (e.g. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityrangeStart | The lower limit of the range. | Real |  
startComparison | Komparátor používaný pre spodnú hranicu rozsahu (napr. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |  endComparison | The comparator used for the upper range limit (e.g. lessThan). | ComparisonOperatorValue |  
rangeStart | Spodná hranica rozsahu. | Real |  rangeEnd | The upper limit of the range. | Real |  
endComparison | Komparátor používaný pre hornú hranicu rozsahu (napr. lessThan). | ComparisonOperatorValue |  7.3.1.5.   Scalar Constraint (ScalarConstraint)
rangeEnd | Horná hranica rozsahu. | Real |  A numerical scalar constraint on some property e.g. length ≥ 1 m.
7.3.1.5.   Skalárne obmedzenie (ScalarConstraint)This type is a sub-type of Constraint.
Numerické skalárne obmedzenie niektorej vlastnosti, napr. dĺžka ≥ 1 m.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Constraint.value | The numerical value of the property that is constrained. | Real |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitycomparison | The comparator to be used in the constraint e.g. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |  
value | Numerická hodnota obmedzovanej vlastnosti. | Real |  uom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |  
comparison | Operátor porovnania, ktorý sa má použiť v obmedzení, napr. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |  7.3.1.6.   Other Constraint (OtherConstraint)
uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |  A constraint which is not modelled in a structured way but may be described using the freetext ‘description’ attribute.
7.3.1.6.   Iné obmedzenie (OtherConstraint)This type is a sub-type of Constraint.
Obmedzenie, ktoré nie je modelované štruktúrovaným spôsobom, ale ho možno opísať pomocou atribútu description vo forme voľného textu.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Constraint.description | A description of the constraint. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.7.   Statistical Measure (StatisticalMeasure)
description | Opis obmedzenia. | CharacterString |  A description of some statistical measure e.g. ‘daily maximum’.
7.3.1.7.   Štatistická miera (StatisticalMeasure)Attribute | Definition | Type | Voidability
Opis niektorej štatistickej miery, napr. „denné maximum“.label | A human readable title for the statistical measure. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitystatisticalFunction | A statistical function e.g. mean. | StatisticalFunctionTypeValue |  
label | Zrozumiteľný názov štatistickej miery. | CharacterString |  aggregationTimePeriod | A temporal range over which a statistic is calculated. e.g. a day, an hour. | TM_Duration |  
statisticalFunction | Štatistická funkcia, napr. priemer. | StatisticalFunctionTypeValue |  aggregationLength | A one dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 metre. | Length |  
aggregationTimePeriod | Časový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. deň, hodina. | TM_Duration |  aggregationArea | A two dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 square metre. | Area |  
aggregationLength | Jednorozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter. | Length |  aggregationVolume | A three dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 cubic metre. | Volume |  
aggregationArea | Dvojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter štvorcový. | Area |  otherAggregation | Any other type of aggregation. | Any |  
aggregationVolume | Trojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter kubický. | Volume |  Association role | Definition | Type | Voidability
otherAggregation | Akýkoľvek iný typ agregácie. | Any |  derivedFrom | One statistical measure may be derived from another, e.g. monthly maximum temperatures may be derived from daily mean temperatures. | StatisticalMeasure |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability7.3.2.    Enumerations
derivedFrom | Jednu štatistickú mieru možno odvodiť z inej, napr. mesačné maximálne teploty možno odvodiť z denných stredných teplôt. | StatisticalMeasure |  7.3.2.1.   Comparison Operator (ComparisonOperatorValue)
7.3.2.    EnumerácieAn enumeration of comparison operators (e.g. greater than)
7.3.2.1.   Operátor porovnania (ComparisonOperatorValue)Value | Definition
Enumerácia operátorov porovnania (napr. väčší ako).equalTo | exactly equal to
Hodnota | DefinícianotEqualTo | not exactly equal to
equalTo | rovnýlessThan | less than
notEqualTo | nerovnýgreaterThan | greater than
lessThan | menší akolessThanOrEqualTo | less than or exactly equal to
greaterThan | väčší akogreaterThanOrEqualTo | greater than or exactly equal to
lessThanOrEqualTo | menší ako alebo rovný7.3.3.    Code lists
greaterThanOrEqualTo | väčší ako alebo rovný7.3.3.1.   Phenomenon Type (PhenomenonTypeValue)
7.3.3.    Zoznamy kódovA code list of phenomena (e.g. temperature, wind speed).
7.3.3.1.   Typ javu (PhenomenonTypeValue)The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists defined by data providers:
Zoznam kódov javov (napr. teplota, rýchlosť vetra).— Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue): Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography, as specified in Section 4.5 of this Annex.
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:— Profile Element Parameter Name (ProfileElementParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the profile element, as specified in Section 3.3.8 of Annex IV.
— Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue): definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 4.5 tejto prílohy.— Soil Derived Object Parameter Name (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Soil-related properties that can be derived from soil and other data, as specified in Section 3.3.9 of Annex IV.
— Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.8 prílohy IV.— Soil Profile Parameter Name (SoilProfileParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil profile, as specified in Section 3.3.12 of Annex IV.
— Názov parametra odvodeného pôdneho objektu (SoilDerivedObjectParameterNameValue): vlastnosti, ktoré sa týkajú pôdy a ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov, ako sa uvádza v oddiele 3.3.9 prílohy IV.— Soil Site Parameter Name (SoilSiteParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil site, as specified in Section 3.3.13 of Annex IV.
— Názov parametra profilu pôdy (SoilProfileParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu profilu pôdy, ako sa uvádza v oddiele 3.3.12 prílohy IV.— EU Air Quality Reference Component (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definitions of phenomena regarding air quality in the context of reporting under Union legislation, as specified in Section 13.2.1.1 of Annex IV.
— Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa, ako sa uvádza v oddiele 3.3.13 prílohy IV.— WMO GRIB Code and Flags Table 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definitions of phenomena observed in meteorology, as specified in Section 13.2.1.2 of Annex IV.
— Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa legislatívy Únie, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.1 prílohy IV.— BODC P01 Parameter Usage (BODC_P01ParameterUsageValue): Definitions of phenomena observed in oceanography, as specified in Section 14.2.1.1 of Annex IV.
— Tabuľka 4.2 s kódmi a vlajkami WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definície javov pozorovaných v meteorológii, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.2 prílohy IV.7.3.3.2.   Statistical Function Type (StatisticalFunctionTypeValue)
— Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definície javov pozorovaných v oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 14.2.1.1 prílohy IV.A code list of statistical functions (e.g. maximum, minimum, mean).
7.3.3.2.   Typ štatistickej funkcie (StatisticalFunctionTypeValue)The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.
Zoznam kódov štatistických funkcií (napr. maximum, minimum, stredná hodnota).7.4.    Specialised Observations
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.7.4.1.    Spatial object types
7.4.    Špecializované pozorovaniaThe package Specialised Observations contains the following spatial object types:
7.4.1.    Typy priestorových objektov— Grid Observation
Balík Špecializované pozorovania obsahuje tieto typy priestorových objektov:— Grid Series Observation
— Pozorovanie siete— Point Observation
— Pozorovanie sérií sietí— Point Observation Collection
— Bodové pozorovanie— Multi Point Observation
— Súbor bodových pozorovaní— Point Time Series Observation
— Viac bodové pozorovanie— Profile Observation
— Bodové pozorovanie v časovom rade— Trajectory Observation
— Pozorovanie profilu7.4.1.1.   Grid Observation (GridObservation)
— Pozorovanie trajektórieObservation representing a gridded field at a single time instant.
7.4.1.1.   Pozorovanie siete (GridObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie reprezentujúce sieťové pole v jednom momente.featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid or SF_SamplingSurface.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Instant.
featureOfInterest je SF_SamplingSolid alebo SF_SamplingSurface.result shall be a RectifiedGridCoverage or RefererencableGridCoverage.
phenomenonTime je TM_Instant.7.4.1.2.   Grid Series Observation (GridSeriesObservation)
result je RectifiedGridCoverage alebo RefererencableGridCoverage.Observation representing an evolving gridded field at a succession of time instants.
7.4.1.2.   Pozorovanie sérií sietí (GridSeriesObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie reprezentujúce vyvíjajúce sa sieťové pole v slede časových okamihov.featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Period.
featureOfInterest je SF_SamplingSolid.result shall be a RectifiedGridCoverage or a ReferenceableGridCoverage.
phenomenonTime je TM_Period.7.4.1.3.   Point Observation (PointObservation)
result je RectifiedGridCoverage alebo ReferenceableGridCoverage.Observation that represents a measurement of a property at a single point in time and space.
7.4.1.3.   Bodové pozorovanie (PointObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie, ktoré reprezentuje meranie vlastnosti v jednom časovom a priestorovom bode.featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Instant.
featureOfInterest je SF_SamplingPoint.7.4.1.4.   Point Observation Collection (PointObservationCollection)
phenomenonTime je TM_Instant.A collection of Point Observations.
7.4.1.4.   Súbor bodových pozorovaní (PointObservationCollection)This type is a sub-type of ObservationSet.
Súbor pozorovaní v bode.Each member shall be a PointObservation.
Tento typ je subtypom ObservationSet.7.4.1.5.   Multi Point Observation (MultiPointObservation)
Každý člen je PointObservation.Observation that represents a set of measurements all made at exactly the same time but at different locations.
7.4.1.5.   Viac bodové pozorovanie (MultiPointObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie, ktoré reprezentuje súbor meraní, ktoré sa všetky vykonali presne v rovnakom čase ale na rôznych miestach.featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface or SF_SamplingSolid.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Instant
featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface alebo SF_SamplingSolid.result shall be a MultiPointCoverage.
phenomenonTime je TM_Instant.7.4.1.6.   Point Time Series Observation (PointTimeSeriesObservation)
result je MultiPointCoverage.Observation that represents a time-series of point measurements of a property at a fixed location in space.
7.4.1.6.   Bodové pozorovanie v časovom rade (PointTimeSeriesObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie, ktoré reprezentuje časový rad bodových meraní vlastnosti na danom mieste v priestore.featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Period.
featureOfInterest je SF_SamplingPoint.result shall be a Timeseries.
phenomenonTime je TM_Period.7.4.1.7.   Profile Observation (ProfileObservation)
result je Timeseries.Observation representing the measurement of a property along a vertical profile in space at a single time instant.
7.4.1.7.   Pozorovanie profilu (ProfileObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž vertikálneho profilu v priestore v jednom časovom okamihu.featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.phenomenonTime shall be a TM_Instant.
featureOfInterest je SF_SamplingCurve.result shall be a ReferenceableGridCoverage or a RectifiedGridCoverage.
phenomenonTime je TM_Instant.Spatial domain of the result shall contain one axis and that shall be vertical.
result je ReferenceableGridCoverage alebo RectifiedGridCoverage.7.4.1.8.   Trajectory Observation (TrajectoryObservation)
Priestorová doména výsledku obsahuje jednu os, a tá je vertikálna.Observation representing the measurement of a property along a meandering curve in time and space.
7.4.1.8.   Pozorovanie trajektórie (TrajectoryObservation)This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.
Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž kľukatej krivky v čase a priestore.phenomenonTime shall be a TM_Period.
Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.result shall be a Timeseries.
phenomenonTime je TM_Period.each point in the result shall be a TimeLocationValueTriple.
result je Timeseries.featureOfInterest shall be a SF_Sampling Curve.
Každý bod result je TimeLocationValueTriple.7.4.2.    Data types
featureOfInterest je SF_Sampling Curve.7.4.2.1.   Time Location Value Triple (TimeLocationValueTriple)
7.4.2.    Dátové typyA triple set of Time, location, value (measurement). For example, at a point along a trajectory.
7.4.2.1.   Trojica čas miesto hodnota (TimeLocationValueTriple)This type is a sub-type of TimeValuePair.
Trojitý súbor Čas, miesto, hodnota (meranie). Napríklad v bode pozdĺž trajektórie.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom TimeValuePair.location | Geographic location where value is valid. | GM_Position |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.5.    Requirements for Observations
location | Geografická poloha, kde je hodnota platná. | GM_Position |  Where the OM_Observation type or any sub-type thereof is used to make data available, the following requirements shall apply:
7.5.    Požiadavky na pozorovania(1) The Process type shall be used to indicate the procedure used in an OM_Observation.
Keď sa na sprístupnenie údajov používa typ OM_Observation alebo nejaký jeho subtyp, uplatňujú sa tieto požiadavky:(2) Where reference is made to an EnvironmentalMonitoringFacility from an OM_Observation, a parameter attribute shall be provided, whose name attribute is ‘relatedMonitoringFeature’ and whose value attribute is of type AbstractMonitoringFeature.
1. Typ Process sa používa na označenie postupu používaného v OM_Observation.(3) For all encodings that are used for all or part of an OM_Observation result, a public Application Programming Interface (API) shall be available to read the encoded file. This API shall be capable of exposing the information needed to realise INSPIRE spatial objects.
2. Ak sa odkazuje na EnvironmentalMonitoringFacility z OM_Observation, uvedie sa atribút parameter, ktorého name atribút je „relatedMonitoringFeature“ a ktorého value atribút je typ AbstractMonitoringFeature.(4) If the processParameter attribute is present in the procedure property of an OM_Observation object, its value (a name) shall be included in the parameter attribute of the OM_Observation object.
3. Pre všetky kódovania, ktoré sa používajú pre celý výsledok alebo časť výsledku OM_Observation, sa na čítanie kódovaného súboru poskytne verejné rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface – API). Toto rozhranie API umožní sprístupnenie informácií potrebných na realizáciu priestorových objektov INSPIRE.8.   ACTIVITY COMPLEX MODEL
4. Ak je vo vlastnosti procedure objektu OM_Observation prítomný atribút processParameter, jeho hodnota (názov) sa zahrnie do atribútu parameter objektu OM_Observation.The INSPIRE activity complex model contains the package Activity Complex.
8.   MODEL KOMPLEXU ČINNOSTÍ8.1.    Activity Complex
Model komplexu činností INSPIRE obsahuje balík Komplex činností (Activity Complex).8.1.1.    Spatial object types
8.1.    Komplex činnostíThe package Activity Complex contains the spatial object type Activity Complex.
8.1.1.    Typy priestorových objektov8.1.1.1.   Activity Complex (ActivityComplex)
Balík Komplex činností obsahuje typ priestorových objektov Komplex činností.A single unit, both technically and economically, under the management control of a legal entity (operator), covering activities as those listed in the Eurostat NACE classification established by Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council ( 4 ). Activity Complex must represent the whole area, at the same or different geographical location, managed by the same operator including all infrastructure, equipment and materials.
8.1.1.1.   Komplex činností (ActivityComplex)Attribute | Definition | Type | Voidability
Jediná jednotka, z technického aj hospodárskeho hľadiska, ktorú riadi právnická osoba (prevádzkovateľ) a ktorá sa vzťahuje na činnosti, aké sú uvedené v klasifikácii Eurostatu NACE, ktorá bola zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 4 ). Komplex činností musí reprezentovať celú oblasť v tom istom alebo inom geografickom mieste riadenú tým istým prevádzkovateľom vrátane celej infraštruktúry, výbavy a materiálov.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitythematicId | Thematic identifier of the activity complex. | ThematicIdentifier |  
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  geometry | The geometry used to define the extent or position of the activity complex. | GM_Object |  
thematicId | Tematický identifikátor komplexu činností. | ThematicIdentifier |  function | Activities performed by the activity complex. Function is described by the activity and potentially complemented with information about inputs and outputs as result of it. | Function |  
geometry | Geometria používaná na definovanie rozsahu alebo polohy komplexu činností. | GM_Object |  name | Descriptive name of the activity complex. | CharacterString | voidable
function | Činnosti vykonávané komplexom činností. Funkcia je opísaná činnosťou a možno ju doplniť informáciami o vstupoch a výstupoch, ktoré sú jej výsledkom. | Function |  validFrom | The time when the activity complex started to exist in the real world. | DateTime | voidable
name | Opisný názov komplexu činností. | CharacterString | voidablevalidTo | The time when the activity complex no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Čas, keď komplex činností začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
validTo | Čas, keď komplex činností už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable8.1.2.    Data types
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable8.1.2.1.   Function (Function)
8.1.2.    Dátové typyThe function of something expressed as an activity and optional input and/or output.
8.1.2.1.   Funkcia (Function)Attribute | Definition | Type | Voidability
Funkcia niečoho vyjadrená ako činnosť a voliteľný vstup a/alebo výstup.activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityinput | Any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidable
activity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |  output | Any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidable
input | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidabledescription | A more detailed description of the function. | PT_FreeText | voidable
output | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidable8.1.2.2.   Capacity (Capacity)
description | Podrobnejší opis funkcie. | PT_FreeText | voidableA quantification of an actual or potential ability to perform an activity, that typically does not change, does not change often, or does not change to a significant degree.
8.1.2.2.   Kapacita (Capacity)Attribute | Definition | Type | Voidability
Kvantifikácia skutočnej alebo potenciálnej schopnosti vykonávať činnosť, ktorá sa zvyčajne nemení, nemení sa často ani sa nemení vo významnej miere.activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityinput | Measurable information about any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |  
activity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |  output | Measurable information about any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |  
input | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |  time | The duration of time to which the specified capacity refers, such as 1 year for an annual capacity. | TM_Duration |  
output | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |  description | A description of the capacity. | PT_FreeText | voidable
time | Obdobie, na ktoré sa špecifikovaná kapacita vzťahuje, napríklad 1 rok v prípade ročnej kapacity. | TM_Duration |  8.1.2.3.   Amount Of Input Or Output (InputOutputAmount)
description | Opis kapacity. | PT_FreeText | voidableType and, where available, measurable amount of a classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit.
8.1.2.3.   Množstvo vstupu alebo výstupu (InputOutputAmount)Attribute | Definition | Type | Voidability
Typ a v prípade, že je k dispozícii, merateľné množstvo klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje.inputOutput | A classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityamount | The amount (such as a volume or mass) of the classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit. | Measure | voidable
inputOutput | Klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje podľa svojej funkcie. | InputOutputValue |  8.1.2.4.   Permission (Permission)
amount | Množstvo (ako objem alebo hmotnosť) klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje. | Measure | voidableOfficial Decision (formal consent) granting authorization to operate all or part of an Activity Complex, subject to certain conditions which guarantee that the installations or parts of installations on the same site operated by the same operator comply with the requirements fixed by a competent authority. A permit may cover one or more functions and fix parameters of capacity. The term could be extended to other kind of certificates or documents of special relevance depending of the scope (e.g. ISO, EMAS, National Quality Standards, etc).
8.1.2.4.   Povolenie (Permission)Attribute | Definition | Type | Voidability
Oficiálne rozhodnutie (formálny súhlas), ktorým sa udeľuje oprávnenie na prevádzkovanie celého Komplexu činností alebo jeho časti a na ktoré sa vzťahujú určité podmienky, ktorými sa zaručuje, aby zariadenia alebo časti zariadení nachádzajúce sa na tom istom mieste prevádzkované tým istým prevádzkovateľom spĺňali požiadavky stanovené príslušným orgánom. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac funkcií a určovať parametre kapacity. Pojem by sa mohol rozšíriť na iné druhy osvedčení alebo dokumentov osobitného významu v závislosti od rozsahu pôsobnosti (napr. ISO, EMAS, vnútroštátne normy kvality atď.).id | Identifying reference to the permission. | ThematicIdentifier |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityrelatedParty | Parties related to the permission granted to the activity complex open to many different roles, such as Competent Authorities or Company among others | RelatedParty | voidable
id | Identifikujúci odkaz na povolenie. | ThematicIdentifier |  decisionDate | Temporal reference that complements the definition of the permission. | DateTime | voidable
relatedParty | Strany spojené s povolením udeleným na komplex činností otvorený mnohým rôznym roliam, ako sú okrem iného príslušné orgány alebo spoločnosť. | RelatedParty | voidabledateFrom | A date starting from which the permission applies and is valid. | DateTime | voidable
decisionDate | Časový odkaz, ktorý dopĺňa definíciu povolenia. | DateTime | voidabledateTo | A date up to which the permission applies and is valid. | DateTime | voidable
dateFrom | Dátum, od ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidabledescription | A description of the permission. | PT_FreeText | voidable
dateTo | Dátum, do ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidablepermittedFunction | Function/s to which the permission is granted. | Function | voidable
description | Opis povolenia. | PT_FreeText | voidablepermittedCapacity | Maximum amounts of activity input and/or output according to the permission. | Capacity | voidable
permittedFunction | Funkcia(-e), na ktorú(-é) sa povolenie udeľuje. | Function | voidable8.1.2.5.   Activity Complex Description (ActivityComplexDescription)
permittedCapacity | Maximálne množstvá vstupu a/alebo výstupu činnosti podľa povolenia. | Capacity | voidableAdditional information about an activity complex, including its description, address, contact details and related parties.
8.1.2.5.   Opis komplexu činností (ActivityComplexDescription)Association role | Definition | Type | Voidability
Doplňujúce informácie o komplexe činností vrátane jeho opisu, adresy, kontaktných údajov a informácií o súvisiacich stranách.description | A complementary definition of the ‘Activity Complex’ and its characteristics. | PT_FreeText | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidabilityaddress | An address for the activity complex, i.e., an address where the activities occur. | AddressRepresentation | voidable
description | Doplňujúca definícia „Komplexu činností“ a jeho vlastností. | PT_FreeText | voidablecontact | Contact information for the activity complex. | Contact | voidable
address | Adresa komplexu činností, t. j. adresa, na ktorej sa činnosti vykonávajú. | AddressRepresentation | voidablerelatedParty | Information of Parties related to the Activity Complex. It is open to many different roles, such as owners, operators or Competent Authorities. | RelatedParty | voidable
contact | Kontaktné informácie komplexu činností. | Contact | voidable8.1.3.    Code lists
relatedParty | Informácie o stranách súvisiacich s komplexom činností. Je otvorený mnohým odlišným rolám, ako sú vlastníci, prevádzkovatelia alebo príslušné orgány. | RelatedParty | voidable8.1.3.1.   Economic Activity (EconomicActivityValue)
8.1.3.    Zoznamy kódovClassification of economic activities.
8.1.3.1.   Hospodárska činnosť (EconomicActivityValue)The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers:
Klasifikácia hospodárskych činností.— EU Economic Activity Classification (EconomicActivityNACEValue): Economic activities according to Eurostat NACE Classification values, as specified in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council ( 5 ).
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:— EU Waste Statistics Economic Activity Classification (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Classification of economic activities according to Section 8 of Annex I of Regulation (EC) No 2150/2002 ( 6 ).
— Klasifikácia hospodárskych činností EÚ (EconomicActivityNACEValue): hospodárske činnosti podľa hodnôt klasifikácie Eurostatu NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 5 ).— EU Waste Recovery Disposal Classification (WasteRecoveryDisposalValue): Classification of waste recovery and disposal operations according to Annexes I and II of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council ( 7 ).
— Klasifikácia hospodárskych činností štatistiky o odpade EÚ (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasifikácia hospodárskych činností podľa oddielu 8 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 ( 6 ).8.1.3.2.   Input Or Output (InputOutputValue)
— Klasifikácia recyklácie a zneškodňovania odpadu EÚ (WasteRecoveryDisposalValue): klasifikácia činností týkajúcich sa recyklácie a zneškodňovania odpadu podľa príloh I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 7 ).Classification of inputs or outputs.
8.1.3.2.   Vstup alebo výstup (InputOutputValue)The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers.
Klasifikácia vstupov alebo výstupov.— EU Product Classification (ProductCPAValue): Classification of Products by Economical Activity according to Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council ( 8 ).
Prípustné hodnoty pre tento zoznamov kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov.— EU Waste Classification (WasteValue): Classification of Wastes according to Decision 2000/532/EC ( 9 ).
— Klasifikácia výrobkov EÚ (ProductCPAValue): klasifikácia výrobkov podľa hospodárskej činnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ( 8 ).8.2.    Requirements for Activity Complexes
— Klasifikácia odpadu EÚ (WasteValue): klasifikácia odpadov podľa rozhodnutia 2000/532/ES ( 9 ).If a data provider uses a sub-type of ActivityComplex to make available information on the status, physical capacity, permissions and/or additional information, the relevant code lists and data types (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) included in the package Activity Complex shall be used.
8.2.    Požiadavky na komplexy činností▼B
Ak poskytovateľ údajov používa na sprístupnenie informácií o stave, fyzickej kapacite, povoleniach a/alebo ďalších informácií subtyp ActivityComplex, použijú sa príslušné zoznamy kódov a dátové typy (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) zahrnuté v balíku komplex činností.ANNEX II
▼BREQUIREMENTS FOR SPATIAL DATA THEMES LISTED IN ANNEX I TO DIRECTIVE 2007/2/EC
PRÍLOHA II1.   COORDINATE REFERENCE SYSTEMS
POŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ES1.1.    Definitions
1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMYIn addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
1.1.    Vymedzenie pojmov— ‘datum’ means a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system, in accordance with EN ISO 19111,
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:— ‘geodetic datum’ means a datum describing the relationship of a coordinate system to the Earth, in accordance with EN ISO 19111,
— „systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,— ‘coordinate system’ means a set of mathematical rules for specifying how coordinates are to be assigned to points, in accordance with EN ISO 19111,
— „geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,— ‘coordinate reference system’ means a coordinate system which is related to the real world by a datum, in accordance with EN ISO 19111. This definition includes coordinate systems based on geodetic or Cartesian coordinates and coordinate systems based on map projections.
— „súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,— ‘map projection’ means a change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111,
— „súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,— ‘compound coordinate reference system’ means a coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111,
— „kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,— ‘geodetic coordinate system’ means a coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111,
— „zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,▼M2
— „geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111,— ‘mean sea level’ (MSL) means the average height of the surface of the sea at a tide station for all stages of the tide over a 19-year period, usually determined from hourly height readings measured from a fixed predetermined reference level (chart datum),
▼M2— ‘lowest astronomical tide’ (LAT) means the lowest tide level which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.
— „stredná hladina mora“ [mean sea level (MSL)] znamená priemernú výšku hladiny mora pre všetky fázy prílivu a odlivu počas 19 ročného obdobia zvyčajne určenú z odpočtov výšok meraných z pevnej, vopred stanovenej referenčnej úrovne (referenčná hydrografická plocha) v hodinových intervaloch,▼B
— „najnižší astronomický odliv“ [lowest astronomical tide (LAT)] znamená najnižšiu hladinu odlivu, ktorej výskyt možno predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.1.2.    Datum for three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems
▼BFor the three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems and the horizontal component of compound coordinate reference systems used for making spatial data sets available, the datum shall be the datum of the European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) in areas within its geographical scope, or the datum of the International Terrestrial Reference System (ITRS) or other geodetic coordinate reference systems compliant with ITRS in areas that are outside the geographical scope of ETRS89. Compliant with the ITRS means that the system definition is based on the definition of the ITRS and there is a well documented relationship between both systems, according to EN ISO 19111.
1.2.    Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy1.3.    Coordinate Reference Systems
V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.Spatial data sets shall be made available using at least one of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3, unless one of the conditions specified in section 1.3.4 holds.
1.3.    Súradnicové referenčné systémy1.3.1.    Three-dimensional Coordinate Reference Systems
Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.— Three-dimensional Cartesian coordinates based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the Geodetic Reference System 1980 (GRS80) ellipsoid.
1.3.1.    Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy— Three-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude and ellipsoidal height) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.
— Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).1.3.2.    Two-dimensional Coordinate Reference Systems
— Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.— Two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.
1.3.2.    Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy— Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area coordinate reference system.
— Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.— Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system.
— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.— Plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system.
— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.1.3.3.    Compound Coordinate Reference Systems
— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.1. For the horizontal component of the compound coordinate reference system, one of the coordinate reference systems specified in section 1.3.2 shall be used.
1.3.3.    Zložené súradnicové referenčné systémy2. For the vertical component, one of the following coordinate reference systems shall be used:
1. Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.— For the vertical component on land, the European Vertical Reference System (EVRS) shall be used to express gravity-related heights within its geographical scope. Other vertical reference systems related to the Earth gravity field shall be used to express gravity-related heights in areas that are outside the geographical scope of EVRS.
2. Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov:▼M2
— V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS.— For the vertical component in the free atmosphere, barometric pressure, converted to height using ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere, or other linear or parametric reference systems shall be used. Where other parametric reference systems are used, these shall be described in an accessible reference using EN ISO 19111-2:2012.
▼M2▼M2
— V prípade vertikálneho komponentu vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533:1975 Medzinárodná štandardná atmosféra alebo iné lineárne alebo parametrické referenčné systémy. Ak sa používajú iné parametrické referenčné systémy, opíšu sa v dostupnom odkaze s použitím normy EN ISO 19111-2:2012.— For the vertical component in marine areas where there is an appreciable tidal range (tidal waters), the Lowest Astronomical Tide (LAT) shall be used as the reference surface.
▼M2— For the vertical component in marine areas without an appreciable tidal range, in open oceans and effectively in waters that are deeper than 200 meters, the Mean Sea Level (MSL) or a well-defined reference level close to the MSL shall be used as the reference surface.
— V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach so zjavnými slapovými javmi (prílivové vody) sa ako refenčná plocha použije najnižší astronomický odliv (LAT).▼B
— V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach bez zjavných slapových javov, na otvorenom mori a fakticky vo vodách hlbších ako 200 metrov sa ako refenčná plocha použije stredná hladina mora (MSL) alebo presne definovaná referenčná hladina blížiaca sa k MSL.1.3.4.    Other Coordinate Reference Systems
▼BExceptions, where other coordinate reference systems than those listed in 1.3.1, 1.3.2 or 1.3.3 may be used, are:
1.3.4.    Iné súradnicové referenčné systémy1. Other coordinate reference systems may be specified for specific spatial data themes in this Annex.
Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:2. For regions outside of continental Europe, Member States may define suitable coordinate reference systems.
1. Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.The geodetic codes and parameters needed to describe these coordinate reference systems and to allow conversion and transformation operations shall be documented and an identifier shall be created, according to EN ISO 19111 and ISO 19127.
2. Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.1.4.    Coordinate Reference Systems used in the View Network Service
Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.For the display of spatial data sets with the view network service as specified in Regulation No 976/2009, at least the coordinate reference systems for two-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude) shall be available.
1.4.    Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe1.5.    Coordinate Reference System Identifiers
Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).1. Coordinate reference system parameters and identifiers shall be managed in one or several common registers for coordinate reference systems.
1.5.    Identifikátory súradnicových referenčných systémov2. Only identifiers contained in a common register shall be used for referring to the coordinate reference systems listed in this Section.
1. Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.2.   GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS
2. Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.2.1.    Definitions
2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍIn addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
2.1.    Vymedzenie pojmov— ‘grid’ means a network composed of two or more sets of curves in which the members of each set intersect the members of the other sets in an algorithmic way,
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:— ‘grid cell’ means a cell delineated by grid curves,
— „sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,— ‘grid point’ means a point located at the intersection of two or more curves in a grid.
— „bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,2.2.    Grids
— „bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.▼M2
2.2.    SieteEither of the grids with fixed and unambiguously defined locations defined in Sections 2.2.1 and 2.2.2 shall be used as a geo-referencing framework to make gridded data available in INSPIRE, unless one of the following conditions holds:
▼M2(1) Other grids may be specified for specific spatial data themes in Annexes II-IV. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference.
Ako georeferenčný rámec určený na sprístupnenie údajov v sieti sa v INSPIRE použije ktorákoľvek sieť s pevnými a jednoznačne definovanými miestami definovanými v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2 pokiaľ neplatí jedna z týchto podmienok:(2) For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in Section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.
(1) Pre špecifické témy priestorových údajov v prílohách II až IV možno špecifikovať iné siete. V takom prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je spojená odkazom.▼B
(2) Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.2.2.1.    ►M2  Equal Area Grid  ◄
▼B▼M2 —————
2.2.1.    ►M2  Sieť s rovnakými plochami  ◄▼B
▼M2 —————The grid is based on the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) coordinate reference system with the centre of the projection at the point 52° N, 10° E and false easting: x0 = 4 321 000 m, false northing: y0 = 3 210 000 m.
▼BThe origin of the grid coincides with the false origin of the ETRS89-LAEA coordinate reference system (x=0, y=0).
Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.Grid points of grids based on ETRS89-LAEA shall coincide with grid points of the grid.
Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).The grid is hierarchical, with resolutions of 1m, 10m, 100m, 1 000m, 10 000m and 100 000m.
Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.The grid orientation is south-north, west-east.
Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.The grid is designated as Grid_ETRS89-LAEA. For identification of an individual resolution level the cell size in metres is appended.
Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.▼M2 —————
Sieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.▼B
▼M2 —————For the unambiguous referencing and identification of a grid cell, the cell code composed of the size of the cell and the coordinates of the lower left cell corner in ETRS89-LAEA shall be used. The cell size shall be denoted in metres (‘m’) for cell sizes up to 100m or kilometres (‘km’) for cell sizes of 1 000m and above. Values for northing and easting shall be divided by 10n, where n is the number of trailing zeros in the cell size value.
▼B▼M2
Na účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.2.2.2.    Zoned Geographic Grid
▼M21. When gridded data is delivered using geodetic coordinates as specified in Section 1.3 of this Annex the multi-resolution grid defined in this Section may be used as a geo-referencing framework.
2.2.2.    Členená geografická sieť2. The resolution levels are defined in Table 1.
1. Keď sa poskytujú údaje v sieti s použitím geodetických súradníc podľa vymedzení v oddiele 1.3 tejto prílohy, môže sa ako georeferenčný rámec použiť sieť s viacerými úrovňami rozlíšenia definovaná v tomto oddiele.3. The grid shall be based on the ETRS89-GRS80 geodetic coordinate reference system.
2. Úrovne rozlíšenia sú definované v tabuľke 1.4. The origin of the grid shall coincide with the intersection point of the Equator with the Greenwich Meridian (GRS80 latitude φ=0; GRS80 longitude λ=0).
3. Sieť je založená na geodetickom súradnicovom referenčnom systéme ETRS89-GRS80.5. The grid orientation shall be south-north and west-east according to the net defined by the meridians and parallels of the GRS80 ellipsoid.
4. Počiatočný bod siete sa zhoduje s priesečníkom rovníka s greenwichským poludníkom (GRS80 šírka φ = 0; GRS80 dĺžka λ = 0).6. For grid referencing in regions outside of continental Europe data providers may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS, following the same principles as laid down for the Pan-European Grid_ETRS89-GRS80zn. In this case, an identifier for the coordinate reference system and the corresponding identifier for the grid shall be created.
5. Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ podľa siete definovanej poludníkmi a rovnobežkami elipsoidu GRS80.7. This grid shall be subdivided in zones. The south-north resolution of the grid shall have equal angular spacing. The west-east resolution of the grid shall be established as the product of angular spacing multiplied by the factor of the zone as defined in Table 1.
6. Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu poskytovatelia údajov definovať vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS, pričom dodržiavajú rovnaké zásady, aké sú stanovené pre celoeurópsku sieť Grid_ETRS89-GRS80zn. V tomto prípade sa vytvorí identifikátor pre súradnicový referenčný systém a zodpovedajúci identifikátor pre sieť.8. The grid shall be designated Grid_ETRS89-GRS80zn_res, where n represents the number of the zone and res the cell size in angular units, as specified in Table 1.
7. Táto sieť sa rozdelí na zóny. Rozlíšenie siete juh – sever má rovnaké intervaly uhlov. Rozlíšenie siete západ – východ sa stanoví ako súčin intervalov uhlov a faktoru zóny podľa vymedzení v tabuľke 1.Table 1
8. Sieť sa pomenuje ako Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kde n predstavuje číslo zóny a res veľkosť bunky v uhlových jednotkách, ako sa uvádza v tabuľke 1.Common Grid_ETRS89-GRS80: Latitude spacing (resolution level) and longitude spacing for each zone
Tabuľka 1Resolution Levels | LATITUDE SPACING | (Arc seconds) | LONGITUDE SPACING (Arc seconds) | Cell size
Spoločná sieť Grid_ETRS89-GRS80: intervaly šírok (úroveň rozlíšenia) a intervaly dĺžok pre každú zónuZone 1 | (Lat. 0°–50°) | Zone 2 | (Lat. 50°–70°) | Zone 3 | (Lat. 70°–75°) | Zone 4 | (Lat. 75°–80°) | Zone 5 | (Lat. 80°–90°)
Úroveň rozlíšenia | INTERVAL ZEMEPISNEJ DĹŽKY | (uhlové sekundy) | INTERVAL ZEMEPISNEJ ŠÍRKY (uhlové sekundy) | Veľkosť bunkyLEVEL 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 D
Zóna 1 | (šírka 0° – 50°) | Zóna 2 | (šírka 50° – 70°) | Zóna 3 | (šírka 70° – 75°) | Zóna 4 | (šírka 75° – 80°) | Zóna 5 | (šírka 80° – 90°)LEVEL 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 M
ÚROVEŇ 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 DLEVEL 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 M
ÚROVEŇ 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 MLEVEL 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 M
ÚROVEŇ 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 MLEVEL 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 M
ÚROVEŇ 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 MLEVEL 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 M
ÚROVEŇ 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 MLEVEL 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 M
ÚROVEŇ 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 MLEVEL 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 M
ÚROVEŇ 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 MLEVEL 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 S
ÚROVEŇ 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 MLEVEL 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 S
ÚROVEŇ 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 SLEVEL 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 S
ÚROVEŇ 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 SLEVEL 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 S
ÚROVEŇ 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 SLEVEL 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MS
ÚROVEŇ 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 SLEVEL 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MS
ÚROVEŇ 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MSLEVEL 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MS
ÚROVEŇ 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MSLEVEL 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MS
ÚROVEŇ 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MSLEVEL 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MS
ÚROVEŇ 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MSLEVEL 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MS
ÚROVEŇ 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MSLEVEL 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MS
ÚROVEŇ 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MSLEVEL 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MS
ÚROVEŇ 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MSLEVEL 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MS
ÚROVEŇ 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MSLEVEL 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MS
ÚROVEŇ 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MSLEVEL 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MS
ÚROVEŇ 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MSLEVEL 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMS
ÚROVEŇ 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MSLEVEL 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMS
ÚROVEŇ 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMSFACTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —
ÚROVEŇ 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMS▼B
FAKTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —3.   GEOGRAPHICAL NAMES
▼B3.1.    Spatial Object Types
3.   ZEMEPISNÉ NÁZVYThe following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Geographical Names:
3.1.    Typy priestorových objektov— Named Place
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:3.1.1.    Named Place (NamedPlace)
— Pomenované miestoAny real world entity referred to by one or several proper nouns.
3.1.1.    Pomenované miesto (NamedPlace)Attributes of the spatial object type NamedPlace
Každá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov NamedPlacebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablegeometry | Geometry associated to the named place. This data specification does not restrict the geometry types. | GM_Object |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Geometry | Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie. | GM_Object |  leastDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, above which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  localType | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s), as defined by the data provider, given in at least in one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidable
leastDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidablemostDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, below which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidable
localType | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidablename | Name of the named place. | GeographicalName |  
mostDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidablerelatedSpatialObject | Identifier of a spatial object representing the same entity but appearing in other themes of INSPIRE, if any. | Identifier | voidable
Name | Názov pomenovaného miesta. | GeographicalName |  type | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s). | NamedPlaceTypeValue | voidable
relatedSpatialObject | Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec. | Identifier | voidable3.2.    Data Types
Type | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami). | NamedPlaceTypeValue | voidable3.2.1.    Geographical Name (GeographicalName)
3.2.    Dátové typyProper noun applied to a real world entity.
3.2.1.    Zemepisný názov (GeographicalName)Attributes of the data type GeographicalName
Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu GeographicalNamegrammaticalGender | Classes of nouns reflected in the behaviour of associated words. | GrammaticalGenderValue | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitygrammaticalNumber | Grammatical category of nouns that expresses count distinctions. | GrammaticalNumberValue | voidable
grammaticalGender | Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov. | GrammaticalGenderValue | voidablelanguage | Language of the name, given as a three letters code, in accordance with either ISO 639-3 or ISO 639-5. | CharacterString | voidable
grammaticalNumber | Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien. | GrammaticalNumberValue | voidablenameStatus | Qualitative information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality. | NameStatusValue | voidable
language | Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5. | CharacterString | voidablenativeness | Information enabling to acknowledge if the name is the one that is/was used in the area where the spatial object is situated at the instant when the name is/was in use. | NativenessValue | voidable
nameStatus | Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť. | NameStatusValue | voidablepronunciation | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of the geographical name. | PronunciationOfName | voidable
nativeness | Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal. | NativenessValue | voidablesourceOfName | Original data source from which the geographical name is taken from and integrated in the data set providing/publishing it. For some named spatial objects it might refer again to the publishing data set if no other information is available. | CharacterString | voidable
pronunciation | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu. | PronunciationOfName | voidablespelling | A proper way of writing the geographical name. | SpellingOfName |  
sourceOfName | Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie. | CharacterString | voidable3.2.2.    Pronunciation Of Name (PronunciationOfName)
spelling | Náležitý spôsob písania zemepisného názvu. | SpellingOfName |  Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name.
3.2.2.    Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)Attribute | Definition | Type | Voidability
Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.pronunciationIPA | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA). | CharacterString | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitypronunciationSoundLink | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed by a link to any sound file. | URI | voidable
pronunciationIPA | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA). | CharacterString | voidableAt least one of the two attributes pronunciationSoundLink and pronunciationIPA shall not be void.
pronunciationSoundLink | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor. | URI | voidable3.2.3.    Spelling Of Name (SpellingOfName)
Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.Proper way of writing a name.
3.2.3.    Hláskovanie názvu (SpellingOfName)Attributes of the data type SpellingOfName
Náležitý spôsob písania názvu.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu SpellingOfNamescript | Set of graphic symbols (for example an alphabet) employed in writing the name, expressed using the four letters codes defined in ISO 15924, where applicable. | CharacterString | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitytext | Way the name is written. | CharacterString |  
script | Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924. | CharacterString | voidabletransliterationScheme | Method used for the names conversion between different scripts. | CharacterString | voidable
text | Spôsob, akým sa názov píše. | CharacterString |  3.3.    Code Lists
transliterationScheme | Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami. | CharacterString | voidable3.3.1.    Grammatical Gender (GrammaticalGenderValue)
3.3.    Zoznamy kódovThe grammatical gender of a geographical name.
3.3.1.    Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)▼M2
Gramatický rod zemepisného názvu.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ GrammaticalGenderValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalGenderValuecommon | ‘Common’ grammatical gender (the merging of ‘masculine’ and ‘feminine’).
Hodnota | Definíciafeminine | Feminine grammatical gender.
common | „Spoločný“ gramatický rod (spojenie „mužského“ a „ženského“).masculine | Masculine grammatical gender.
feminine | Ženský gramatický rod.neuter | Neuter grammatical gender.
masculine | Mužský gramatický rod.▼B
neuter | Stredný gramatický rod.3.3.2.    Grammatical Number (GrammaticalNumberValue)
▼BThe grammatical number of a geographical name.
3.3.2.    Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)▼M2
Gramatické číslo zemepisného názvu.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ GrammaticalNumberValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalNumberValuedual | Dual grammatical number.
Hodnota | Definíciaplural | Plural grammatical number.
dual | Dvojaké gramatické číslo.singular | Singular grammatical number.
plural | Množné gramatické číslo.▼B
singular | Jednotné gramatické číslo.3.3.3.    Name Status (NameStatusValue)
▼BThe status of a geographical name, that is the information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality.
3.3.3.    Status názvu (NameStatusValue)▼M2
Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ NameStatusValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NameStatusValuehistorical | Historical name not in current use.
Hodnota | Definíciaofficial | Name in current use and officially approved or established by legislation.
historical | Historický názov, ktorý sa v súčasnosti nepoužíva.other | Current, but not official, nor approved name.
official | Názov používaný v súčasnosti a oficiálne schválený alebo ustanovený v právnych predpisoch.standardised | Name in current use and accepted or recommended by a body assigned advisory function and/or power of decision in matters of toponymy.
other | Používaný, ale nie oficiálny ani schválený názov.▼B
standardised | Názov používaný v súčasnosti a akceptovaný alebo odporúčaný orgánom, ktorému bola pridelená poradná funkcia a/alebo rozhodovacia právomoc v toponymických záležitostiach.3.3.4.    Named Place Type (NamedPlaceTypeValue)
▼BThe type of a named place.
3.3.4.    Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)▼M2
Typ pomenovaného miesta.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ NamedPlaceTypeValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NamedPlaceTypeValueadministrativeUnit | Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries.
Hodnota | Definíciabuilding | Geographical location of buildings.
administrativeUnit | Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú a/alebo uplatňujú rozhodovaciu právomoc na účely miestnej, regionálnej a vnútroštátnej správy, oddelené správnymi hranicami.hydrography | Hydrographic elements, including marine areas and all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins.
building | Geografická poloha budov.landcover | Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands.
hydrography | Hydrografické prvky vrátane námorných oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a prvkov, ktoré s nimi súvisia, vrátane povodí riek a čiastkových povodí.landform | Geomorphologic terrain feature.
landcover | Fyzická a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, poloprírodných oblastí, mokradí.other | A spatial object not included in the other types of the code list.
landform | Geomorfologický prvok terénu.populatedPlace | A place inhabited by people.
other | Priestorový objekt neobsiahnutý v iných typoch zoznamu kódov.protectedSite | Area designated or managed within a framework of international, Community and Member States’ legislation to achieve specific conservation objectives.
populatedPlace | Miesto obývané ľuďmi.transportNetwork | Road, rail, air, water and cable transport networks and related infrastructure. Includes links between different networks.
protectedSite | Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.▼B
transportNetwork | Cestné, železničné, vzdušné, vodné a lanové dopravné siete a súvisiaca infraštruktúra. Patria sem spojenia rôznych sietí.3.3.5.    Nativeness (NativenessValue)
▼BThe nativeness of a geographical name.
3.3.5.    Miestny charakter (NativenessValue)▼M2
Miestny charakter zemepisného názvu.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ NativenessValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NativenessValueendonym | Name for a geographical feature in an official or well-established language occurring in that area where the feature is situated.
Hodnota | Definíciaexonym | Name used in a specific language for a geographical feature situated outside the area where that language is widely spoken, and differing in form from the respective endonym(s) in the area where the geographical feature is situated.
endonym | Názov geografického útvaru v úradnom alebo bežne používanom jazyku a používaný v oblasti, v ktorej sa útvar nachádza.▼B
exonym | Názov používaný v konkrétnom jazyku na pomenovanie geografického útvaru, ktorý sa nachádza mimo oblasti, v ktorej sa bežne hovorí týmto jazykom, a ktorý sa líši svojou formou od príslušného(-ých) endonyma(-ým) v oblasti, v ktorej sa geografický útvar nachádza.3.4.    Layers
▼BLayer for the spatial data theme Geographical Names
3.4.    VrstvyLayer Name | Layer Title | Spatial object type
Vrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvyGN.GeographicalNames | Geographical Names | NamedPlace
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu▼M2
GN.GeographicalNames | Zemepisné názvy | NamedPlace4.   ADMINISTRATIVE UNITS
▼M24.1.    Structure of the Spatial Data Theme Administrative Units
4.   SPRÁVNE JEDNOTKYThe types specified for the spatial data theme Administrative Units are structured in the following packages:
4.1.    Štruktúra témy priestorových údajov Správne jednotky— Administrative Units
Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Správne jednotky sú štruktúrované v týchto balíkoch:— Maritime Units
— Správne jednotky (Administrative Units)4.2.    Administrative Units
— Morské územnosprávne jednotky (Maritime Units)4.2.1.    Spatial object types
4.2.    Správne jednotkyThe package Administrative Units contains the following spatial object types:
4.2.1.    Typy priestorových objektov— Administrative Boundary
Balík Správne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:— Administrative Unit
— Správna hranica— Condominium
— Správna jednotka4.2.1.1.   Administrative Boundary (AdministrativeBoundary)
— KondomíniumA line of demarcation between administrative units.
4.2.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)Attribute | Definition | Type | Voidability
Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitycountry | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  geometry | Geometric representation of border line. | GM_Curve |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometrická reprezentácia hraničnej čiary. | GM_Curve |  legalStatus | Legal status of this administrative boundary. | LegalStatusValue | voidable
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  nationalLevel | The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of. | AdministrativeHierarchyLevel |  
legalStatus | Právne postavenie tejto správnej hranice. | LegalStatusValue | voidabletechnicalStatus | The technical status of the administrative boundary. | TechnicalStatusValue | voidable
nationalLevel | Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica. | AdministrativeHierarchyLevel |  Association role | Definition | Type | Voidability
technicalStatus | Technický stav správnej hranice. | TechnicalStatusValue | voidableadmUnit | The administrative units separated by this administrative boundary. | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability4.2.1.2.   Administrative Unit (AdministrativeUnit)
admUnit | Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou. | AdministrativeUnit | voidableUnit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.
4.2.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)Attribute | Definition | Type | Voidability
Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitycountry | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  geometry | Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit. | GM_MultiSurface |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa táto správna jednotka vzťahuje. | GM_MultiSurface |  name | Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required. | GeographicalName |  
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  nationalCode | Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country. | CharacterString |  
name | Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName |  nationalLevel | Level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | AdministrativeHierarchyLevel |  
nationalCode | Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine. | CharacterString |  nationalLevelName | Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | LocalisedCharacterString | voidable
nationalLevel | Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | AdministrativeHierarchyLevel |  residenceOfAuthority | Center for national or local administration. | ResidenceOfAuthority | voidable
nationalLevelName | Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | LocalisedCharacterString | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
residenceOfAuthority | Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy. | ResidenceOfAuthority | voidableadministeredBy | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidabilityboundary | The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. | AdministrativeBoundary | voidable
administeredBy | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidablecoAdminister | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy which is co-administered by this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
boundary | Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami. | AdministrativeBoundary | voidablecondominium | Condominium administered by this administrative unit. | Condominium | voidable
coAdminister | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spoločne spravuje. | AdministrativeUnit | voidablelowerLevelUnit | Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by the administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
condominium | Kondomínium spravované touto správnou jednotkou. | Kondomínium | voidableupperLevelUnit | Unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers | AdministrativeUnit | voidable
lowerLevelUnit | Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidableAssociation role condominium applies only for administrative units which nationalLevel=‘1st order’ (country level).
upperLevelUnit | Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidableNo unit at lowest level can associate units at lower level.
Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = „1. úroveň“ (úroveň krajiny).No unit at highest level can associate units at a higher level.
So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.4.2.1.3.   Condominium (Condominium)
So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries.
4.2.1.3.   Kondomínium (Condominium)Attribute | Definition | Type | Voidability
Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablegeometry | Geometric representation of spatial area covered by this condominium | GM_MultiSurface |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa toto kondomínium vzťahuje. | GM_MultiSurface |  name | Official geographical name of this condominium, given in several languages where required. | GeographicalName | voidable
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  Association role | Definition | Type | Voidability
name | Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName | voidableadmUnit | The administrative unit administering the condominium | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability4.2.2.    Data Types
admUnit | Správna jednotka, ktorá kondomínium spravuje. | AdministrativeUnit | voidable4.2.2.1.   Residence Of Authority (ResidenceOfAuthority)
4.2.2.    Dátové typyData type representing the name and position of a residence of authority.
4.2.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)Attribute | Definition | Type | Voidability
Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.geometry | Position of the residence of authority. | GM_Point | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityname | Name of the residence of authority. | GeographicalName |  
geometry | Poloha sídla orgánu. | GM_Point | voidable4.2.3.    Enumerations
name | Názov sídla orgánu. | GeographicalName |  4.2.3.1.   Legal Status (LegalStatusValue)
4.2.3.    EnumerácieDescription of the legal status of administrative boundaries.
4.2.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)Value | Definition
Opis právneho postavenia správnych hraníc.agreed | The edge-matched boundary has been agreed between neighbouring administrative units and is stable now.
Hodnota | DefinícianotAgreed | The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighbouring administrative units and could be changed.
Agreed | Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je hranica stabilná.4.2.3.2.   Technical Status (TechnicalStatusValue)
notAgreed | Porovnanie priebehu hranice zatiaľ ešte nebolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a hranica by sa mohla meniť.Description of the technical status of administrative boundaries.
4.2.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)Value | Definition
Opis technického stavu správnych hraníc.edgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coordinates.
Hodnota | DefinícianotEdgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates.
edgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.4.2.4.    Code Lists
notEdgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.4.2.4.1.   Administrative Hierarchy Level (AdministrativeHierarchyLevel)
4.2.4.    Zoznamy kódovLevels of administration in the national administrative hierarchy. This code list reflects the level in the hierarchical pyramid of the administrative structures, which is based on geometric aggregation of territories and does not necessarily describe the subordination between the related administrative authorities.
4.2.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)This code list shall be managed in a common code list register.
Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.4.3.    Maritime Units
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.4.3.1.    Spatial object types
4.3.    Morské územnosprávne jednotkyThe package Maritime Units contains the following spatial object types:
4.3.1.    Typy priestorových objektov— Baseline
Balík Morské územnosprávne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:— Maritime Boundary
— Základná línia— Maritime Zone
— Námorná hranica4.3.1.1.   Baseline (Baseline)
— Námorná zónaThe line from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured.
4.3.1.1.   Základná línia (Baseline)Attribute | Definition | Type | Voidability
Línia, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablesegment | Segment of a baseline. | BaselineSegment |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability4.3.1.2.   Maritime Boundary (MaritimeBoundary)
segment | Segment základnej línie. | BaselineSegment |  A line depicting the separation of any type of maritime jurisdiction.
4.3.1.2.   Námorná hranica (MaritimeBoundary)Attribute | Definition | Type | Voidability
Línia znázorňujúca oddelenie akéhokoľvek typu námornej jurisdikcie.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitygeometry | Geometric representation of the maritime boundary. | GM_Curve |  
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  country | The country that the maritime zone of this boundary belongs to. | CountryCode |  
geometry | Geometrická reprezentácia námornej hranice. | GM_Curve |  legalStatus | Legal status of this maritime boundary. | LegalStatusValue | voidable
country | Krajina, ktorej patrí námorná zóna tejto hranice. | CountryCode |  technicalStatus | The technical status of the maritime boundary. | TechnicalStatusValue | voidable
legalStatus | Právne postavenie tejto námornej hranice. | LegalStatusValue | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
technicalStatus | Technický stav námornej hranice. | TechnicalStatusValue | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable4.3.1.3.   Maritime Zone (MaritimeZone)
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableA belt of sea defined by international treaties and conventions, where coastal State executes jurisdictional rights.
4.3.1.3.   Námorná zóna (MaritimeZone)Attribute | Definition | Type | Voidability
Morské pásmo definované medzinárodnými zmluvami a dohovormi, kde pobrežný štát vykonáva jurisdikčné práva.inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitygeometry | Geometric representation of spatial area covered by this maritime zone. | GM_MultiSurface |  
inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  zoneType | Type of maritime zone. | MaritimeZoneTypeValue |  
geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, ktorú pokrýva táto námorná zóna. | GM_MultiSurface |  country | The country that this maritime zone belongs to. | CountryCode |  
zoneType | Typ námornej zóny. | MaritimeZoneTypeValue |  name | Name(s) of the maritime zone. | GeographicalName | voidable
country | Krajina, ktorej patrí táto námorná zóna. | CountryCode |  beginLifeSpanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
name | Názov (názvy) námornej zóny. | GeographicalName | voidableendLifepanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifeSpanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
endLifepanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablebaseline | Baseline or baselines used for the delineation of this maritime zone. | Baseline | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidabilityboundary | The boundary or boundaries of this maritime zone. | MaritimeBoundary | voidable
baseline | Základná línia alebo základné línie používané na vymedzenie tejto námornej zóny. | Baseline | voidable4.3.2.    Data types
boundary | Hranica alebo hranice tejto námornej zóny. | MaritimeBoundary | voidable4.3.2.1.   Baseline Segment (BaselineSegment)
4.3.2.    Dátové typySegment of the baseline from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured.
4.3.2.1.   Segment základnej línie (BaselineSegment)Attribute | Definition | Type | Voidability
Segment základnej línie, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.geometry | Geometric representation of the baseline segment. | GM_Curve |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitysegmentType | The baseline type used for this segment. | BaselineSegmentTypeValue |  
geometry | Geometrická reprezentácia segmentu základnej línie. | GM_Curve |  4.3.3.    Code lists
segmentType | Typ základnej línie používaný pre tento segment. | BaselineSegmentTypeValue |  4.3.3.1.   Baseline Segment Type (BaselineSegmentTypeValue)
4.3.3.    Zoznamy kódovThe types of baselines used to measure the breadth of the territorial sea.
4.3.3.1.   Typ segmentu základnej línie (BaselineSegmentTypeValue)The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.
Typy základných línií používaných na meranie šírky teritoriálneho mora.Value | Name | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.normal | normal | The normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.
Hodnota | Názov | Definíciastraight | straight | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline established by joining the appropriate points.
normal | normálna | Normálnou základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je čiara najväčšieho odlivu pozdĺž pobrežia zakreslená v mapách veľkej mierky, ktoré sú úradne uznané pobrežným štátom.archipelagic | archipelagic | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago.
straight | priama | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia stanovená spojením príslušných bodov.4.3.3.2.   Maritime Zone Type (MaritimeZoneTypeValue)
archipelagic | súostrovná | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia spájajúca najvzdialenejšie body najvzdialenejších ostrovov a vysychajúcich útesov súostrovia.Type of martime zone.
4.3.3.2.   Typ námornej zóny (MaritimeZoneTypeValue)The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.
Typ námornej zóny.Value | Name | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.internalWaters | Internal Waters | The waters on the landward side of the baselines of the territorial sea of the coastal State.
Hodnota | Názov | DefiníciaterritorialSea | Territorial Sea | A belt of sea of a defined breadth not exceeding 12 nautical miles measured from the baselines determined in accordance to the United Nations Convention of Law on the Sea.
internalWaters | vnútrozemské vody | Vody, ktoré sa nachádzajú smerom k pevnine od základných línií pobrežného mora pobrežného štátu.contiguousZone | Contiguous Zone | A zone contiguous to a territorial sea of a coastal State, which may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.
territorialSea | pobrežné more | Morské pásmo definovanej šírky nepresahujúce 12 námorných míľ, ktoré sa merajú od základných línií stanovených v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.exclusiveEconomicZone | Exclusive Economic Zone | An area beyond and adjacent to the territorial sea of a coastal State, subject to the specific legal regime under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of the United Nations Convention on Law of the Sea.
contiguousZone | priľahlá zóna | Zóna susediaca s pobrežným morom pobrežného štátu, ktorá sa nesmie rozprestierať ďalej ako 24 námorných míľ od základných línií, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora.continentalShelf | Continental Shelf | A maritime zone beyond and adjacent to the a territorial sea of a coastal State whose outer boundary is determined in accordance with Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
exclusiveEconomicZone | výhradná hospodárska zóna | Oblasť, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorá podlieha osobitnému právnemu režimu, podľa ktorého sú práva a jurisdikcia pobrežného štátu a práva a slobody iných štátov upravené príslušnými ustanoveniami Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.4.4.    Theme-specific Requirements
continentalShelf | kontinentálny šelf | Námorná zóna, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorej vonkajšie hranice sa určujú podľa článku 76 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.1. Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for the country level unit representing a Member State and co-administered units, shall refer exactly to one unit at a higher level of administrative hierarchy. This correspondence shall be expressed by the upperLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.
4.4.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy2. Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for those at the lowest level, shall refer to their respective lower level units. This correspondence shall be expressed by the lowerLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.
1. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, ktorá predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.3. If an administrative unit is co-administered by two or more other administrative units the association role administeredBy shall be used. The units co-administering this unit shall apply inverse role coAdminister.
2. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.4. Administrative units at the same level of administrative hierarchy shall not conceptually share common areas.
3. Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.5. Instances of the spatial object type AdministrativeBoundary shall correspond to the edges in the topological structure of the complete (including all levels) boundary graph.
4. Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.6. The spatial extent of a condominium may not be part of the geometry representing the spatial extent of an administrative unit.
5. Výskyty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú hranám v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).7. Condominiums can only be administered by administrative units at country level.
6. Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá reprezentuje priestorový rozsah správnej jednotky.4.5.    Layers
7. Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.Layers for the spatial data theme Administrative Units
4.5.    VrstvyLayer Name | Layer Title | Spatial object type
Vrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotkyAU.AdministrativeUnit | Administrative unit | AdministrativeUnit
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuAU.AdministrativeBoundary | Administrative boundary | AdministrativeBoundary
AU.AdministrativeUnit | Správna jednotka | AdministrativeUnitAU.Condominium | Condominium | Condominium
AU.AdministrativeBoundary | Správna hranica | AdministrativeBoundaryAU.Baseline | Baseline | Baseline
AU.Condominium | Kondomínium | CondominiumAU.<CodeListValue> (1) | Example: AU.ContiguousZone | <human readable name> | Example: Contiguous Zone | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)
AU.Baseline | Základná línia | BaselineAU.MaritimeBoundary | Maritime boundary | MaritimeBoundary
AU.<HodnotaZoznamuKódov> (1) | Príklad: AU.ContiguousZone | <zrozumiteľný názov> | Príklad: priľahlá zóna | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)(1)   One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).
AU.MaritimeBoundary | Námorná hranica | MaritimeBoundary▼B
(1)   Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.5.   ADDRESSES
▼B5.1.    Definitions
5.   ADRESYIn addition to the definitions set out in Article 2, the following definition shall apply:
5.1.    Vymedzenie pojmov— ‘addressable object’ means a spatial object to which it is meaningful to associate addresses.
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:5.2.    Spatial Object Types
— „adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Addresses:
5.2.    Typy priestorových objektov— Address
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Address Area Name
— Adresa— Address Component
— Názov oblasti adresy— Administrative Unit Name
— Komponent adresy— Postal Descriptor
— Názov správnej jednotky— Thoroughfare Name
— Poštové smerovacie číslo5.2.1.    Address (Address)
— Názov prejazdnej cestyAn identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers.
5.2.1.    Adresa (Address)Attribute | Definition | Type | Voidability
Identifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.alternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
alternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablelocator | Human readable designator or name. | AddressLocator |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  position | Position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position. | GeographicPosition |  
locator | Kód alebo názov čitateľný ľudským okom. | AddressLocator |  status | Validity of the address within the life-cycle (version) of the address spatial object. | StatusValue | voidable
position | Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy. | GeographicPosition |  validFrom | Date and time of which this version of the address was or will be valid in the real world. | DateTime | voidable
status | Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy. | StatusValue | voidablevalidTo | Date and time at which this version of the address ceased or will cease to exist in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablebuilding | Building that the address is assigned to or associated with. | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidabilitycomponent | Represents that the address component is engaged as a part of the address. | AddressComponent |  
building | Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája. | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidableparcel | Cadastral parcel that this address is assigned to or associated with. | CadastralParcel | voidable
component | Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy. | AddressComponent |  parentAddress | Main (parent) address with which this (sub) address is tightly connected | Address | voidable
Parcel | Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája. | CadastralParcel | voidableAn address shall have an administrative unit address component spatial object whose level is 1 (Country).
parentAddress | Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená. | Address | voidableAn address shall have exactly one default geographic position (the ‘default’ attribute of the GeographicPosition spatial object must be ‘true’).
Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).5.2.2.    Address Area Name (AddressAreaName)
Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).An address component which represents the name of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit.
5.2.2.    Názov oblasti adresy (AddressAreaName)This type is a sub-type of AddressComponent.
Komponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.Attributes of the spatial object type AddressAreaName
Tento typ je subtypom AddressComponent.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov AddressAreaNamename | Proper noun applied to the address area. | GeographicalName |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the spatial object type AddressAreaName
name | Vlastné meno používané na oblasť adresy. | GeographicalName |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaNamenamedPlace | The named place that this address area name represents. | NamedPlace | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.2.3.    Address Component (AddressComponent)
namedPlace | Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy. | NamedPlace | voidableIdentifier or geographic name of a specific geographic area, location, or other spatial object which defines the scope of an address.
5.2.3.    Komponent adresy (AddressComponent)This type is abstract.
Identifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.Attributes of the spatial object type AddressComponent
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov AddressComponentalternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address component spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
alternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablestatus | Validity of the address component within the life-cycle (version) of the address component spatial object. | StatusValue | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  validFrom | Date and time of which this version of the address component was or will be valid in the real world. | DateTime | voidable
status | Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy. | StatusValue | voidablevalidTo | Date and time at which the address component ceased/will cease to exist in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidableAssociation roles of the spatial object type AddressComponent
validTo | Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov AddressComponentsituatedWithin | Another address component within which the spatial object represented by this address component is situated. | AddressComponent | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.2.4.    Administrative Unit Name (AdminUnitName)
situatedWithin | Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje. | AddressComponent | voidableAn address component which represents the name of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.
5.2.4.    Názov správnej jednotky (AdminUnitName)This type is a sub-type of AddressComponent.
Komponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.Attributes of the spatial object type AdminUnitName
Tento typ je subtypom AddressComponent.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundarylevel | The level of administration in the national administrative hierarchy. | AdministrativeHierarchyLevel |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilityname | Official, geographical name of the administrative unit, given in different languages where required. | GeographicalName |  
level | Úroveň správy v hierarchii štátnej správy. | AdministrativeHierarchyLevel |  Association roles of the spatial object type AdminUnitName
name | Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch. | GeographicalName |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitNameadminUnit | The administrative unit that is the source of the content of the administrative unit name. | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.2.5.    Postal Descriptor (PostalDescriptor)
adminUnit | Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky. | AdministrativeUnit | voidableAn address component which represents the identification of a subdivision of addresses and postal delivery points in a country, region or city for postal purposes.
5.2.5.    Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)This type is a sub-type of AddressComponent.
Komponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom AddressComponent.postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitypostName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName |  
postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString |  If no post code exists, a post name is required.
postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName |  If no post name exists, a post code is required.
Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.5.2.6.    Thoroughfare Name (ThoroughfareName)
Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.An address component which represents the name of a passage or way through from one location to another.
5.2.6.    Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)This type is a sub-type of AddressComponent.
Komponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.Attributes of the spatial object type ThoroughfareName
Tento typ je subtypom AddressComponent.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov ThoroughfareNamename | Name of the thoroughfare. | ThoroughfareNameValue |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the spatial object type ThoroughfareName
name | Názov prejazdnej cesty. | ThoroughfareNameValue |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareNametransportLink | One or several transport network links to which the spatial object of the thoroughfare name has been designated. | TransportLink | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.3.    Data Types
transportLink | Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty. | TransportLink | voidable5.3.1.    Address Locator (AddressLocator)
5.3.    Dátové typyHuman readable designator or name that allows a user or application to reference and distinguish the address from neighbour addresses, within the scope of a thoroughfare name, address area name, administrative unit name or postal descriptor, in which the address is situated.
5.3.1.    Lokátor adresy (AddressLocator)Attribute | Definition | Type | Voidability
Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.designator | A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). | LocatorDesignator |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitylevel | The level to which the locator refers. | LocatorLevelValue |  
designator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). | LocatorDesignator |  name | A geographic name or descriptive text associated to a property identified by the locator. | LocatorName |  
level | Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje. | LocatorLevelValue |  Association role | Definition | Type | Voidability
name | Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom. | LocatorName |  withinScopeOf | The address component that defines the scope within which the address locator is assigned according to rules ensuring unambiguousness. | AddressComponent | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityIf no designator exists, a name is required.
withinScopeOf | Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť. | AddressComponent | voidableIf no name exists, a designator is required.
Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.5.3.2.    Address Representation (AddressRepresentation)
Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.Representation of an address spatial object for use in external application schemas that need to include the basic, address information in a readable way.
5.3.2.    Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)Attributes of the data type AddressRepresentation
Reprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu AddressRepresentationaddressArea | The name or names of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. | GeographicalName | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityadminUnit | The name or names of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. | GeographicalName |  
addressArea | Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou. | GeographicalName | voidablelocatorDesignator | A number or a sequence of characters which allows a user or an application to interpret, parse and format the locator within the relevant scope. A locator may include more locator designators. | CharacterString |  
adminUnit | Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia. | GeographicalName |  locatorName | Proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator. | GeographicalName |  
locatorDesignator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora. | CharacterString |  postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString | voidable
locatorName | Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom. | GeographicalName |  postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName | voidable
postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString | voidablethoroughfare | The name or names of a passage or way through from one location to another like a road or a waterway. | GeographicalName | voidable
postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName | voidableAssociation roles of the data type AddressRepresentation
thoroughfare | Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta. | GeographicalName | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly dátového typu AddressRepresentationaddressFeature | Reference to the address spatial object. | Address | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability5.3.3.    Geographic Position (GeographicPosition)
addressFeature | Odkaz na priestorový objekt adresy. | Address | voidableThe position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position.
5.3.3.    Geografická poloha (GeographicPosition)Attributes of the data type GeographicPosition
Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu GeographicPositiondefault | Specifies whether or not this position should be considered as the default. | Boolean |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitygeometry | The position of the point expressed in coordinates in the chosen spatial reference system. | GM_Point |  
default | Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie. | Boolean |  method | Description of how and by whom the geographic position of the address was created or derived. | GeometryMethodValue | voidable
geometry | Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme. | GM_Point |  specification | Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address. | GeometrySpecificationValue | voidable
method | Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy. | GeometryMethodValue | voidable5.3.4.    Locator Designator (LocatorDesignator)
specification | Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy. | GeometrySpecificationValue | voidableA number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The full identification of the locator could include one or more locator designators.
5.3.4.    Kód lokátora (LocatorDesignator)Attributes of the data type LocatorDesignator
Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu LocatorDesignatordesignator | The identifying part of the locator designator composed by one or more digits or other characters. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitytype | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorDesignatorTypeValue |  
designator | Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov. | CharacterString |  5.3.5.    Locator Name (LocatorName)
type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorDesignatorTypeValue |  Proper noun applied to the real world entity identified by the locator.
5.3.5.    Meno lokátora (LocatorName)Attributes of the data type LocatorName
Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu LocatorNamename | The identifying part of the locator name. | GeographicalName |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitytype | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorNameTypeValue |  
name | Identifikujúca časť mena lokátora. | GeographicalName |  5.3.6.    Part Of Name (PartOfName)
type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorNameTypeValue |  A part of the full name resulting from the subdivision of the thoroughfare name into separate, semantic parts, using the same language and script as the full thoroughfare name.
5.3.6.    Časť názvu (PartOfName)Attributes of the data type PartOfName
Časť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu PartOfNamepart | The character string that expresses the separate part of the name using the same language and script as the full thoroughfare name. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitytype | A classification of the part of name according to its semantics (meaning) in the complete thoroughfare name. | PartTypeValue |  
part | Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty. | CharacterString |  5.3.7.    Thoroughfare Name Value (ThoroughfareNameValue)
type | Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty. | PartTypeValue |  Proper noun applied to thoroughfare optionally including a subdivision of the name into parts.
5.3.7.    Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)Attributes of the data type ThoroughfareNameValue
Vlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty dátového typu ThoroughfareNameValuename | Proper noun applied to the thoroughfare. | GeographicalName |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitynameParts | One or several parts into which the thoroughfare name can be subdivided. | PartOfName | voidable
name | Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu. | GeographicalName |  5.4.    Code Lists
nameParts | Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty. | PartOfName | voidable5.4.1.    Geometry Method (GeometryMethodValue)
5.4.    Zoznamy kódovDescription of how and by whom this geographic position of the address was created or derived.
5.4.1.    Geometrická metóda (GeometryMethodValue)▼M2
Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ GeometryMethodValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometryMethodValuebyAdministrator | Decided and recorded manually by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.
Hodnota | DefiníciabyOtherParty | Decided and recorded manually by another party.
byAdministrator | Rozhodnuté a ručne zaznamenané úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov.fromFeature | Derived automatically from another INSPIRE spatial object which is related to the address or address component.
byOtherParty | Rozhodnuté a ručne zaznamenané inou stranou.▼B
fromFeature | Odvodené automaticky z iného priestorového objektu INSPIRE, ktorý súvisí s adresou alebo komponentom adresy.5.4.2.    Geometry Specification (GeometrySpecificationValue)
▼BInformation defining the specification used to create or derive this geographic position of the address.
5.4.2.    Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)▼M2
Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ GeometrySpecificationValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometrySpecificationValueaddressArea | Position derived from the related address area.
Hodnota | DefiníciaadminUnit1stOrder | Position derived from the related administrative unit of 1st order.
addressArea | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti adresy.adminUnit2ndOrder | Position derived from the related administrative unit of 2nd order.
adminUnit1stOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky prvej úrovne.adminUnit3rdOrder | Position derived from the related administrative unit of 3rd order.
adminUnit2ndOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky druhej úrovne.adminUnit4thOrder | Position derived from the related administrative unit of 4th order.
adminUnit3rdOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky tretej úrovne.adminUnit5thOrder | Position derived from the related administrative unit of 5th order.
adminUnit4thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky štvrtej úrovne.adminUnit6thOrder | Position derived from the related administrative unit of 6th order.
adminUnit5thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky piatej úrovne.building | Position aims at identifying the related building.
adminUnit6thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky šiestej úrovne.entrance | Position aims at identifying the entrance door or gate.
building | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej budovy.parcel | Position aims at identifying the related land parcel.
entrance | Poloha, ktorá sa používa na označenie vstupných dverí alebo brány.postalDelivery | Position aims at identifying a postal delivery point.
parcel | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej pozemkovej parcely.postalDescriptor | Position derived from the related postcode area.
postalDelivery | Poloha, ktorá sa používa na označenie miesta doručenia pošty.segment | Position derived from the related segment of a thoroughfare.
postalDescriptor | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti poštového smerového čísla.thoroughfareAccess | Position aims at identifying the access point from the thoroughfare.
segment | Poloha odvodená od súvisiaceho úseku prejazdnej cesty.utilityService | Position aims at identifying a point of utility service.
thoroughfareAccess | Poloha, ktorá sa používa na označenie prístupového bodu z prejazdnej cesty.▼B
utilityService | Poloha, ktorá sa používa na označenie bodu poskytovania verejných služieb.5.4.3.    Locator Designator Type (LocatorDesignatorTypeValue)
▼BDescription of the semantics of the locator designator.
5.4.3.    Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)▼M2
Opis sémantiky kódu lokátora.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ LocatorDesignatorTypeValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorDesignatorTypeValueaddressIdentifierGeneral | Address identifier composed by numbers and/or characters.
Hodnota | DefiníciaaddressNumber | Address identifier composed only by numbers.
addressIdentifierGeneral | Identifikátor adresy tvorený číslami a/alebo znakmi.addressNumber2ndExtension | Second extension to the address number.
addressNumber | Identifikátor adresy tvorený len číslami.addressNumberExtension | Extension to the address number.
addressNumber2ndExtension | Druhé rozšírenie čísla adresy.buildingIdentifier | Building identifier composed by numbers and/or characters.
addressNumberExtension | Rozšírenie čísla adresy.buildingIdentifierPrefix | Prefix to the building number.
buildingIdentifier | Identifikátor budovy tvorený číslami a/alebo znakmi.cornerAddress1stIdentifier | Address identifier related to the primary thoroughfare name in a corner address.
buildingIdentifierPrefix | Predčíslie čísla budovy.cornerAddress2ndIdentifier | Address identifier related to the secondary thoroughfare name in a corner address.
cornerAddress1stIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom primárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.entranceDoorIdentifier | Identifier for an entrance door, entrance gate, or covered entranceway.
cornerAddress2ndIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom sekundárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.floorIdentifier | Identifier of a floor or level inside a building.
entranceDoorIdentifier | Identifikátor vstupných dverí, vstupnej brány alebo zahrnutého vstupného priechodu.kilometrePoint | A mark on a road whose number identifies the existing distance between the origin point of the road and that mark, measured along the road.
floorIdentifier | Identifikátor poschodia alebo podlažia v budove.postalDeliveryIdentifier | Identifier of a postal delivery point.
kilometrePoint | Značka na ceste, ktorej číslo uvádza aktuálnu vzdialenosť medzi začiatočným bodom cesty a touto značkou, meranú pozdĺž cesty.staircaseIdentifier | Identifier for a staircase, normally inside a building.
postalDeliveryIdentifier | Identifikátor miesta doručenia pošty.unitIdentifier | Identifier of a door, dwelling, suite or room inside a building.
staircaseIdentifier | Identifikátor schodiska, obyčajne v budove.▼B
unitIdentifier | Identifikátor dverí, príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.5.4.4.    Locator Level (LocatorLevelValue)
▼BThe level to which the locator refers.
5.4.4.    Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)▼M2
Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ LocatorLevelValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorLevelValueaccessLevel | The locator identifies a specific access to a plot of land, building or similar by use of an entrance number or similar identifier.
Hodnota | DefiníciapostalDeliveryPoint | The locator identifies a postal delivery point.
accessLevel | Lokátor označuje konkrétny prístup na pozemok, do budovy a podobne pomocou čísla vchodu alebo podobného identifikátora.siteLevel | The locator identifies a specific plot of land, building or similar property by use of an address number, building number, building or property name.
postalDeliveryPoint | Lokátor označuje miesto doručenia pošty.unitLevel | The locator identifies a specific part of a building.
siteLevel | Lokátor označuje konkrétny pozemok, budovu alebo podobnú nehnuteľnosť pomocou čísla adresy, čísla budovy, názvu budovy alebo nehnuteľnosti.▼B
unitLevel | Lokátor označuje konkrétnu časť budovy.5.4.5.    Locator Name Type (LocatorNameTypeValue)
▼BDescription of the semantics of the locator name.
5.4.5.    Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)▼M2
Opis sémantiky názvu lokátora.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ LocatorNameTypeValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorNameTypeValuebuildingName | Name of building or part of building.
Hodnota | DefiníciadescriptiveLocator | Narrative, textual description of the location or addressable object.
buildingName | Názov budovy alebo časti budovy.roomName | Identifier of a dwelling, suite or room inside a building.
descriptiveLocator | Slovný, textový opis polohy alebo adresovateľného objektu.siteName | Name of real estate, building complex or site.
roomName | Identifikátor príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.▼B
siteName | Názov nehnuteľného majetku, stavebného komplexu alebo sídla.5.4.6.    Part Type (PartTypeValue)
▼BA classification of the part of name according to its semantics in the complete thoroughfare name.
5.4.6.    Typ časti (PartTypeValue)▼M2
Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ PartTypeValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PartTypeValuename | The part of name constitutes the core or root of the thoroughfare name.
Hodnota | DefinícianamePrefix | The part of name is used to separate connecting words without sorting significance from the core of the thoroughfare name.
name | Časť názvu predstavuje hlavnú časť alebo základ názvu prejazdnej cesty.qualifier | The part of name qualifies the thoroughfare name.
namePrefix | Časť názvu sa používa na oddelenie spojovacích slov bez narušenia dôležitosti hlavnej časti názvu prejazdnej cesty.type | The part of name indicates the category or type of thoroughfare.
qualifier | Časť názvu bližšie vymedzujúca názov prejazdnej cesty.▼B
type | Časť názvu uvádzajúca kategóriu alebo typ prejazdnej cesty.5.4.7.    Status (StatusValue)
▼BCurrent validity of the real world address or address component.
5.4.7.    Status (StatusValue)▼M2
Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ StatusValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ StatusValuealternative | An address or address component in common use but different from the master address or address component as determined by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.
Hodnota | Definíciacurrent | Current and valid address or address component according to official body responsible for address allocation or deemed, by the dataset custodian, to be the most appropriate, commonly used address.
alternative | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa bežne používajú, ale líšia sa od hlavnej adresy alebo komponentu adresy, ako ich stanovil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.proposed | An address or address component awaiting approval by the dataset custodian or official body responsible for address allocation.
current | Používaná a platná adresa alebo komponent adresy podľa úradného orgánu zodpovedného za pridelenie adresy alebo považované správcom súborov údajov za najvhodnejšiu, bežne používanú adresu.reserved | An address or address component approved by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian, but yet to be implemented.
proposed | Adresa alebo komponent adresy čakajúce na schválenie správcom súborov údajov alebo úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy.retired | An address or address component no longer in every day use or abolished by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.
reserved | Adresa alebo komponent adresy schválené úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov, ktoré sa však musia ešte zaviesť.▼B
retired | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa už nepoužívajú v každodennom živote alebo ktoré zrušil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.5.5.    Theme-specific Requirements
▼B5.5.1.    The Address Position
5.5.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy1. In the data set, the position of the address shall be represented by the coordinates of the actual location with the best available accuracy. This will be the most precise directly captured coordinates or, if none exist, then coordinates derived from one of the address components, with priority given to the component that allows the position to be most accurately determined.
5.5.1.    Poloha adresy2. If an address has more than one position, the specification attribute shall be populated with a different value for each of these.
1. Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.5.5.2.    Association roles
2. Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.1. The withinScopeOf association role shall be populated for all locators which are assigned according to rules that seek to ensure unambiguousness within a specific address component (that is thoroughfare name, address area name, postal descriptor or administrative unit name).
5.5.2.    Asociačné roly2. The association role parentAddress shall be populated for all addresses which are connected to a parent (or main) address.
1. Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).3. An address shall have an association to the name of the country in which it is located. Furthermore, an address must have associations to the additional address components necessary to the unambiguous identification and location of the address instance.
2. Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.5.6.    Layers
3. Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.Layer for the spatial data theme Addresses
5.6.    VrstvyLayer Name | Layer Title | Spatial object type
Vrstva pre tému priestorových údajov AdresyAD.Address | Addresses | Address
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu6.   CADASTRAL PARCELS
AD.Address | Adresy | Address6.1.    Spatial Object Types
6.   KATASTRÁLNE PARCELYThe following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Cadastral Parcels:
6.1.    Typy priestorových objektov— Basic Property Unit
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Cadastral Boundary
— Základná jednotka nehnuteľnosti— Cadastral Parcel
— Katastrálna hranica— Cadastral Zoning
— Katastrálna parcelaCadastral Parcels shall always be made available.
— Katastrálne rozdelenie na zónyBasic property units shall be made available by Member States where unique cadastral references are given only for basic property units and not for parcels.
Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.Cadastral boundaries shall be made available by Member States where absolute positional accuracy information is recorded for the cadastral boundary.
Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.6.1.1.    Basic Property Unit (BasicPropertyUnit)
Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels.
6.1.1.    Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)Attribute | Definition | Type | Voidability
Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcels composing the basic property unit. | Area | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
areaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti. | Area | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablenationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the basic property unit. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  validFrom | Official date and time the basic property unit was/will be legally established. | DateTime | voidable
nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  validTo | Date and time at which the basic property unit legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidableadministrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this basic property unit. | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityValue of areaValue shall be given in square meters
administrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti. | AdministrativeUnit | voidable6.1.2.    Cadastral Boundary (CadastralBoundary)
Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.Part of the outline of a cadastral parcel. One cadastral boundary may be shared by two neighbouring cadastral parcels.
6.1.2.    Katastrálna hranica (CadastralBoundary)Attribute | Definition | Type | Voidability
Časť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableestimatedAccuracy | Estimated absolute positional accuracy of the cadastral boundary in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablegeometry | Geometry of the cadastral boundary. | GM_Curve |  
estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometria katastrálnej hranice. | GM_Curve |  validFrom | Official date and time the cadastral boundary was/will be legally established. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  validTo | Date and time at which the cadastral boundary legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidableparcel | The cadastral parcel(s) outlined by this cadastral boundary. A cadastral boundary may outline one or two cadastral parcels. | CadastralParcel | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityValue of estimatedAccuracy shall be given in meters.
parcel | Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely. | CadastralParcel | voidable6.1.3.    Cadastral Parcel (CadastralParcel)
Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.Areas defined by cadastral registers or equivalent.
6.1.3.    Katastrálna parcela (CadastralParcel)Attribute | Definition | Type | Voidability
Výmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcel. | Area | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitybeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
areaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely. | Area | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablegeometry | Geometry of the cadastral parcel. | GM_Object |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometria katastrálnej parcely. | GM_Object |  label | Text commonly used to display the cadastral parcel identification. | CharacterString |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral parcel. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  
label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely. | CharacterString |  referencePoint | A point within the cadastral parcel. | GM_Point | voidable
nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  validFrom | Official date and time the cadastral parcel was/will be legally established. | DateTime | voidable
referencePoint | Bod v rámci katastrálnej parcely. | GM_Point | voidablevalidTo | Date and time at which the cadastral parcel legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidableadministrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this cadastral parcel. | AdministrativeUnit | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilitybasicPropertyUnit | The basic property unit(s) containing this cadastral parcel. | BasicPropertyUnit | voidable
administrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu. | AdministrativeUnit | voidablezoning | The cadastral zoning of lowest level containing this cadastral parcel. | CadastralZoning | voidable
basicPropertyUnit | Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu. | BasicPropertyUnit | voidableValue of areaValue shall be given in square meters.
zoning | Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu. | CadastralZoning | voidableType of geometry shall be GM_Surface or GM_MultiSurface
Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.6.1.4.    Cadastral Zoning (CadastralZoning)
Typom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.Intermediary areas used in order to divide national territory into cadastral parcels.
6.1.4.    Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)Attribute | Definition | Type | Voidability
Medziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableestimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of cadastral parcels within the cadastral zoning in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablegeometry | Geometry of the cadastral zoning. | GM_MultiSurface |  
estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidableinspireId | External object identifier of spatial object. | Identifier |  
geometry | Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_MultiSurface |  label | Text commonly used to display the cadastral zoning identification. | CharacterString |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  level | Level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy. | CadastralZoningLevelValue | voidable
label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  levelName | Name of the level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy, in at least one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidable
level | Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii. | CadastralZoningLevelValue | voidablename | Name of the cadastral zoning. | GeographicalName | voidable
levelName | Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidablenationalCadastalZoningReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral zoning. | CharacterString |  
name | Názov katastrálneho rozdelenia na zóny. | GeographicalName | voidableoriginalMapScaleDenominator | The denominator in the scale of the original paper map (if any) to whose extent the cadastral zoning corresponds. | Integer | voidable
nationalCadastalZoningReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  referencePoint | A point within the cadastral zoning. | GM_Point | voidable
originalMapScaleDenominator | Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny. | Integer | voidablevalidFrom | Official date and time the cadastral zoning was/will be legally established. | DateTime | voidable
referencePoint | Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_Point | voidablevalidTo | Date and time at which the cadastral zoning legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať. | DateTime | voidableupperLevelUnit | The next upper level cadastral zoning containing this cadastral zoning. | CadastralZoning | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityValue of estimatedAccuracy shall be given in meters.
upperLevelUnit | Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny. | CadastralZoning | voidableA lower level cadastral zoning shall be part of an upper level zoning.
Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.6.2.    Code Lists
Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.6.2.1.    Cadastral Zoning Level (CadastralZoningLevelValue)
6.2.    Zoznamy kódovLevels of hierarchy of the cadastral zonings.
6.2.1.    Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)▼M2
Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
▼M2▼M1
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.►M2  Values for the code list ◄ CadastralZoningLevelValue
▼M1Value | Definition
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CadastralZoningLevelValue1stOrder | Uppermost level (largest areas) in the hierarchy of cadastral zonings, equal or equivalent to municipalities.
Hodnota | Definícia2ndOrder | Second level in the hierarchy of cadastral zonings.
1stOrder | Najvyššia úroveň (najväčšie oblasti) v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny predstavujúca územno-správnu jednotku alebo zodpovedajúca územno-správnej jednotke.3rdOrder | Third level in the hierarchy of cadastral zonings.
2ndOrder | Druhá úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.▼B
3rdOrder | Tretia úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.6.3    Theme-specific Requirements
▼B6.3.1.    Geometry Representation
6.3.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy1. The value domain of spatial properties defined in this Section is not restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1.
6.3.1.    Geometrická reprezentácia2. If cadastral boundaries are provided, the cadastral boundaries corresponding to the outline of a cadastral parcel shall form closed ring(s).
1. Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.6.3.2.    Modelling of object references
2. Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).All instances of the spatial object type CadastralParcel shall carry as a thematic identifier the attribute nationalCadastralReference. This attribute must enable users to make the link with rights, owners and other cadastral information in national cadastral registers or equivalent.
6.3.2.    Modelovanie odkazov na objekt6.3.3.    Coordinate Reference Systems
Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.If data related to the spatial data theme Cadastral Parcels are made available in plane coordinates using the Lambert Conformal Conic projection, they shall also be made available in at least one other of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3.
6.3.3.    Súradnicové referenčné systémy6.4.    Portrayal Rules
Ak sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.6.4.1.    Layers
6.4.    Pravidlá zobrazeniaLayer for the spatial data theme Cadastral Parcels
6.4.1.    VrstvyLayer Name | Layer Title | Spatial object type
Vrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcelyCP.CadastralParcel | Cadastral Parcel | CadastralParcel
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuCP.CadastralZoning | Cadastral Zoning | CadastralZoning
CP.CadastralParcel | Katastrálna parcela | CadastralParcelCP.CadastralBoundary | Cadastral Boundary | CadastralBoundary
CP.CadastralZoning | Katastrálne rozdelenie na zóny | CadastralZoning7.   TRANSPORT NETWORKS
CP.CadastralBoundary | Katastrálna hranica | CadastralBoundary7.1.    Definitions
7.   DOPRAVNÉ SIETEIn addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
7.1.    Vymedzenie pojmov— ‘aerodrome reference point’ means the designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established,
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:— ‘airport/heliport’ means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters,
— „referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,— ‘deep water route’ means a route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water,
— „letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,— ‘inter-modal connection’ means a connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another,
— „trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,— ‘linear element’ means a 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed,
— „intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,— ‘linear referencing’ means a specification of a location relative to a one-dimensional object as a measurement along (and optionally offset from) that element,
— „lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,— ‘navaid equipment’ means a physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes,
— „lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,— ‘object referencing’ means providing the spatial extent of an object by referring to an existing spatial object or collection of spatial objects,
— „navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,— ‘railway yard’ means an area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line,
— „referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,— ‘significant point’ means a specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes,
— „nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,▼M1
— „významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS,— ‘Area Navigation (RNAV)’ means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of both,
▼M1— ‘TACAN Navigation’ means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) navigation aids.
— „priestorová navigácia (RNAV)“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení alebo v rozsahu možností vlastného vybavenia lietadla alebo kombináciou oboch,▼B
— „navigácia TACAN“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení typu TACAN (taktický letecký navigačný systém).7.2.    Structure of the Spatial Data Theme Transport Networks
▼BThe types specified for the spatial data theme transport networks are structured in the following packages:
7.2.    Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete— Common Transport Elements
Typy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:— Air Transport Network
— Spoločné dopravné prvky— Cable Transport Network
— Sieť leteckej dopravy— Railway Transport Network
— Sieť lanovej dopravy— Road Transport Network
— Železničná dopravná sieť— Water Transport Network
— Cestná dopravná sieť7.3.    Common Transport Elements
— Sieť vodnej dopravy7.3.1.    Spatial Object Types
7.3.    Spoločné dopravné prvkyThe following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Common Transport Elements:
7.3.1.    Typy priestorových objektov— Access Restriction
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Condition Of Facility
— Obmedzenie prístupu— Maintenance Authority
— Stav zariadenia— Marker Post
— Orgán zodpovedný za údržbu— Owner Authority
— Kilometrovník— Restriction for Vehicles
— Vlastnícka organizácia— Traffic Flow Direction
— Obmedzenie pre vozidlá— Transport Area
— Smer dopravného prúdu— Transport Link
— Dopravná oblasť— Transport Link Sequence
— Dopravné spojenie— Transport Link Set
— Postupnosť dopravných spojení— Transport Network
— Súbor dopravných spojení— Transport Node
— Dopravná sieť— Transport Object
— Dopravný uzol— Transport Point
— Dopravný objekt— Transport Property
— Dopravný bod— Vertical Position
— Dopravná vlastnosť7.3.1.1.   Access Restriction (AccessRestriction)
— Zvislá polohaA restriction on the access to a transport element.
7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)This type is a sub-type of TransportProperty.
Obmedzenie prístupu k dopravnému prvku.Attributes of the spatial object type AccessRestriction
Tento typ je subtypom TransportProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov AccessRestrictionrestriction | Nature of the access restriction. | AccessRestrictionValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.2.   Condition Of Facility (ConditionOfFacility)
restriction | Charakter obmedzenia prístupu. | AccessRestrictionValue |  State of a transport network element with regards to its completion and use.
7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)This type is a sub-type of TransportProperty.
Stav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.Attributes of the spatial object type ConditionOfFacility
Tento typ je subtypom TransportProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacilitycurrentStatus | Current status value of a transport network element with regards to its completion and use. | ConditionOfFacilityValue |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.3.   Maintenance Authority (MaintenanceAuthority)
currentStatus | Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie. | ConditionOfFacilityValue |  The authority responsible for maintenance of the transport element.
7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)This type is a sub-type of TransportProperty.
Orgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.Attributes of the spatial object type MaintenanceAuthority
Tento typ je subtypom TransportProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthorityauthority | Identification of the maintenance authority. | CI_Citation |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.4.   Marker Post (MarkerPost)
authority | Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu. | CI_Citation |  Reference marker placed along a route in a transport network, mostly at regular intervals, indicating the distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where the marker is located.
7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)This type is a sub-type of TransportPoint.
Referenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.Attributes of the spatial object type MarkerPost
Tento typ je subtypom TransportPoint.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov MarkerPostlocation | Distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where a marker post is located. | Distance |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation roles of the spatial object type MarkerPost
location | Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník. | Distance |  Association role | Definition | Type | Voidability
Asociačné roly typu priestorových objektov MarkerPostroute | Route in a transport network along which the marker post is placed. | TransportLinkSet | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.5.   Owner Authority (OwnerAuthority)
route | Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník. | TransportLinkSet | voidableThe authority owning the transport element.
7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)This type is a sub-type of TransportProperty.
Organizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.Attributes of the spatial object type OwnerAuthority
Tento typ je subtypom TransportProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov OwnerAuthorityauthority | Identification of the owning authority. | CI_Citation |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.6.   Restriction For Vehicles (RestrictionForVehicles)
authority | Identifikácia vlastníckej organizácie. | CI_Citation |  Restriction on vehicles on a transport element.
7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)This type is a sub-type of TransportProperty.
Obmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.Attributes of the spatial object type RestrictionForVehicles
Tento typ je subtypom TransportProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehiclesmeasure | The measure for the restriction. | Measure |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityrestrictionType | The type of restriction. | RestrictionTypeValue |  
measure | Opatrenie určené na obmedzenie. | Measure |  7.3.1.7.   Traffic Flow Direction (TrafficFlowDirection)
restrictionType | Druh obmedzenia. | RestrictionTypeValue |  Indicates the direction of the flow of traffic in relation to the direction of the transport link vector.
7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)This type is a sub-type of TransportProperty.
Označuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom TransportProperty.direction | Indicates the direction of the flow of traffic. | LinkDirectionValue |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis property can only be associated with a spatial object of the type Link or LinkSequence.
direction | Označuje smer dopravného prúdu. | LinkDirectionValue |  7.3.1.8.   Transport Area (TransportArea)
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.Surface that represents the spatial extent of an element of a transport network.
7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)This type is a sub-type of NetworkArea.
Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom NetworkArea.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport area started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport area no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport areas have an external object identifier.
validTo | Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable7.3.1.9.   Transport Link (TransportLink)
Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a transport network between two points in the network.
7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)This type is a sub-type of Link.
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom Link.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport link started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport link no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport links have an external object identifier.
validTo | Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable7.3.1.10.   Transport Link Sequence (TransportLinkSequence)
Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.A linear spatial object, composed of an ordered collection of transport links, which represents a continuous path in the transport network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the transport link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the transport network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)This type is a sub-type of LinkSequence.
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom LinkSequence.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport link sequence started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport link sequence no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableA transport link sequence must be composed of transport links that all belong to the same transport network.
validTo | Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport link sequences have an external object identifier.
Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.7.3.1.11.   Transport Link Set (TransportLinkSet)
Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.A collection of transport link sequences and or individual transport links that has a specific function or significance in a transport network.
7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)This type is a sub-type of LinkSet.
Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom LinkSet.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport link set started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport link set no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
validTo | Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablepost | Marker post along a route in a transport network. | MarkerPost | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityA transport link set must be composed of transport links and or transport link sequences that all belong to the same transport network.
post | Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti. | MarkerPost | voidableAll transport link sets have an external object identifier.
Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.7.3.1.12.   Transport Network (TransportNetwork)
Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.Collection of network elements that belong to a single mode of transport.
7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)This type is a sub-type of Network.
Súbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.Attributes of the spatial object type TransportNetwork
Tento typ je subtypom Network.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov TransportNetworkinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitytypeOfTransport | Type of transport network, based on the type of infrastructure the network uses. | TransportTypeValue |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  7.3.1.13.   Transport Node (TransportNode)
typeOfTransport | Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa. | TransportTypeValue |  A point spatial object which is used for connectivity.
7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)This type is a sub-type of Node.
Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom Node.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport node started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport node no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport nodes have an external object identifier.
validTo | Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable7.3.1.14.   Transport Object (TransportObject)
Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.An identity base for transport network objects in the real world.
7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)This type is abstract.
Základ identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.Attributes of the spatial object type TransportObject
Tento typ je abstraktný.Attribute | Definition | Type | Voidability
Atribúty typu priestorových objektov TransportObjectgeographicalName | A geographical name that is used to identify the transport network object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.3.1.15.   Transport Point (TransportPoint)
geographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidableA point spatial object - which is not a node - that represents the position of an element of a transport network.
7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)This type is a sub-type of NetworkElement.
Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is abstract.
Tento typ je subtypom TransportObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.geometry | The location of the transport point. | GM_Point |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidFrom | The time when the transport point started to exist in the real world. | DateTime | voidable
geometry | Umiestnenie dopravného bodu. | GM_Point |  validTo | The time from which the transport point no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport points have an external object identifier.
validTo | Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable7.3.1.16.   Transport Property (TransportProperty)
Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.A reference to a property that falls upon the network. This property can apply to the whole of the network element it is associated with or - for linear spatial objects - be described using linear referencing.
7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)This type is a sub-type of NetworkProperty.
Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.This type is abstract.
Tento typ je subtypom NetworkProperty.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je abstraktný.validFrom | The time when the transport property started to exist in the real world. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityvalidTo | The time from which the transport property no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
validFrom | Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidableAll transport properties have an external object identifier.
validTo | Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable7.3.1.17.   Vertical Position (VerticalPosition)
Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.Vertical level relative to other transport network elements.
▼C1This type is a sub-type of TransportProperty.
7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPosition)Attributes of the spatial object type VerticalPosition
▼BAttribute | Definition | Type | Voidability
Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.verticalPosition | Relative vertical position of the transport element. | VerticalPositionValue |  
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.3.2.    Enumerations
Atribúty typu priestorových objektov VerticalPosition7.3.2.1.   Transport Type (TransportTypeValue)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityPossible types of transport networks.
verticalPosition | Relatívna zvislá poloha dopravného prvku. | VerticalPositionValue |  Allowed values for the enumeration TransportTypeValue
7.3.2.    EnumerácieValue | Definition
7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)air | The transport network consists of transport by air.
Možné druhy dopravných sietí.cable | The transport network consists of transport by cable.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValuerail | The transport network consists of transport by rail.
Hodnota | Definíciaroad | The transport network consists of transport by road.
air | Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.water | The transport network consists of transport by water.
cable | Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.7.3.3.    Code Lists
rail | Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.7.3.3.1.   Access Restriction (AccessRestrictionValue)
road | Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.Types of access restrictions for a transport element.
water | Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.▼M2
7.3.3.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)▼M1
Druhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.►M2  Values for the code list ◄ AccessRestrictionValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.forbiddenLegally | Access to the transport element is forbidden by law.
▼M1physicallyImpossible | Access to the transport element is physically impossible due to the presence of barriers or other physical obstacles.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AccessRestrictionValueprivate | Access to the transport element is restricted because it is privately owned.
Hodnota | DefiníciapublicAccess | The transport element is open to public access.
forbiddenLegally | Prístup k dopravnému prvku je zakázaný zákonom.seasonal | Access to the transport element depends on the season.
physicallyImpossible | Prístup k dopravnému prvku je fyzicky nemožný z dôvodu prítomnosti bariér alebo iných fyzických prekážok.toll | Access to the transport element is subject to toll.
private | Prístup k dopravnému prvku je limitovaný, pretože je v súkromnom vlastníctve.▼B
publicAccess | Dopravný prvok je prístupný verejnosti.7.3.3.2.   Restriction Type (RestrictionTypeValue)
seasonal | Prístup k dopravnému prvku závisí od ročného obdobia.Possible restrictions on vehicles that can access a transport element.
toll | Prístup k dopravnému prvku podmieňuje platba mýta.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)▼M1
Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.►M2  Values for the code list ◄ RestrictionTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.maximumDoubleAxleWeight | The maximum weight per double axle of a vehicle allowed at a transport element.
▼M1maximumDraught | The maximum draught of a vehicle allowed on a transport element.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RestrictionTypeValuemaximumFlightLevel | The maximum flight level allowed for a vehicle at a transport element.
Hodnota | DefiníciamaximumHeight | The maximum height of a vehicle which can pass under another object.
maximumDoubleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na dve nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.maximumLength | The maximum length of a vehicle allowed at a transport element.
maximumDraught | Maximálny ponor dopravného prostriedku povolený na dopravnom prvku.maximumSingleAxleWeight | The maximum weight per single axle of a vehicle allowed at a transport element.
maximumFlightLevel | Maximálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. – tento pojem letecká terminológia nepoznámaximumTotalWeight | The maximum total weight of a vehicle allowed at a transport element.
maximumHeight | Maximálna výška dopravného prostriedku, ktorá umožňuje prechod pod iným objektom.maximumTripleAxleWeight | The maximum weight per triple axle of a vehicle allowed at a transport element.
maximumLength | Maximálna dĺžka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.maximumWidth | The maximum width of a vehicle allowed on a transport element.
maximumSingleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na jednu nápravu dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.minimumFlightLevel | The minimum flight level allowed for a vehicle at a transport element.
maximumTotalWeight | Maximálna celková výška dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.▼B
maximumTripleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na tri nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.7.4.    Air Transport Network
maximumWidth | Maximálna šírka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.7.4.1.    Spatial Object Types
minimumFlightLevel | Minimálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvkuThe following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Air Transport Network:
▼B— Aerodrome Area
7.4.    Sieť leteckej dopravy— Aerodrome Category
7.4.1.    Typy priestorových objektov— Aerodrome Node
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Aerodrome Type
— Oblasť letiska— Air Link
— Kategória letiska— Air Link Sequence
— Uzol letiska— Air Node
— Typ letiska— Air Route
— Letecké spojenie— Air Route Link
— Postupnosť leteckých spojení— Airspace Area
— Letecký uzol— Apron Area
— Letová trasa— Condition of Air Facility
— Spojenie letových trás— Designated Point
— Oblasť vzdušného priestoru— Element Length
— Oblasť odbavovacej plochy— Element Width
— Stav leteckého zariadenia— Field Elevation
— Určený bod— Instrument Approach Procedure
— Dĺžka prvku— Lower Altitude Limit
— Šírka prvku— Navaid
— Nadmorská výška letiska— Procedure Link
— Postup priblíženia podľa prístrojov— Runway Area
— Dolná medzná hodnota absolútnej výšky— Runway Centreline Point
— Navigačný prostriedok— Standard Instrument Arrival
— Spojenie postupov— Standard Instrument Departure
— Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy— Surface Composition
— Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy— Taxiway Area
— Štandardný prílet podľa prístrojov— Touch Down Lift Off Area
— Štandardný odlet podľa prístrojov— Upper Altitude Limit
— Zloženie povrchu— Use Restriction
— Oblasť rolovacej dráhy7.4.1.1.   Aerodrome Area (AerodromeArea)
— Oblasť dotyku so zemou a vzletuA defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft and/or helicopters.
— Horná medzná hodnota absolútnej výškyThis type is a sub-type of TransportArea.
— Obmedzenie používania7.4.1.2.   Aerodrome Category (AerodromeCategory)
7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)Aerodrome category concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.
Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportArea.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)aerodromeCategory | Value which indicates the category of an aerodrome. | AerodromeCategoryValue |  
Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or an Aerodrome Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.3.   Aerodrome Node (AerodromeNode)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityNode located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.
aerodromeCategory | Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska. | AerodromeCategoryValue |  This type is a sub-type of AirNode.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.Attributes of the spatial object type AerodromeNode
7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)Attribute | Definition | Type | Voidability
Uzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.designatorIATA | The three letter IATA designator of the aerodrome (airport/heliport). | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom AirNode.locationIndicatorICAO | The four letter ICAO location indicator of the aerodrome (airport/heliport), as listed in ICAO DOC 7910. | CharacterString | voidable
Atribúty typu priestorových objektov AerodromeNodeAssociation roles of the spatial object type AerodromeNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
designatorIATA | Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA. | CharacterString | voidablecontrolTowers | The set of control towers belonging to an aerodrome (airport/heliport). | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidable
locationIndicatorICAO | Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO. | CharacterString | voidable7.4.1.4.   Aerodrome Type (AerodromeType)
Asociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNodeA code specifying the type of aerodrome.
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportProperty.
controlTowers | Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku). | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)aerodromeType | The type of aerodrome. | AerodromeTypeValue |  
Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.5.   Air Link (AirLink)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA linear spatial object that describes the geometry and connectivity of the air network between two points in the network.
aerodromeType | Typ letiska. | AerodromeTypeValue |  This type is a sub-type of TransportLink.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.This type is abstract.
7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)7.4.1.6.   Air Link Sequence (AirLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.A linear spatial object, composed of an ordered collection of air links, which represents a continuous path in the air network without any branches.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
Tento typ je abstraktný.7.4.1.7.   Air Node (AirNode)
7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)A node which occurs in an air network.
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is abstract.
7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)Attributes of the spatial object type AirNode
Uzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom TransportNode.significantPoint | Attribute which indicates whether the air node is or is not a significant point. | Boolean |  
Tento typ je abstraktný.7.4.1.8.   Air Route (AirRoute)
Atribúty typu priestorových objektov AirNodeA specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportLinkSet.
significantPoint | Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie. | Boolean |  Attributes of the spatial object type AirRoute
7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)Attribute | Definition | Type | Voidability
Špecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.airRouteType | Route classification. | AirRouteTypeValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.designator | Code or designator that identifies an Air Route. | CharacterString | voidable
Atribúty typu priestorových objektov AirRoute7.4.1.9.   Air Route Link (AirRouteLink)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA portion of a route to be flown usually without an intermediate stop, as defined by two consecutive significant points.
airRouteType | Klasifikácia trás. | AirRouteTypeValue | voidableThis type is a sub-type of AirLink.
designator | Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu. | CharacterString | voidableAttributes of the spatial object type AirRouteLink
7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)Attribute | Definition | Type | Voidability
Časť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.airRouteLinkClass | The class or type of an air route link. | AirRouteLinkClassValue | voidable
Tento typ je subtypom AirLink.7.4.1.10.   Airspace Area (AirspaceArea)
Atribúty typu priestorových objektov AirRouteLinkA defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportArea.
airRouteLinkClass | Trieda alebo typ spojenia letových trás. | AirRouteLinkClassValue | voidableAttributes of the spatial object type AirspaceArea
7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)Attribute | Definition | Type | Voidability
Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.AirspaceAreaType | A code indicating the general structure or characteristics of a particular airspace. | AirspaceAreaTypeValue |  
Tento typ je subtypom TransportArea.7.4.1.11.   Apron Area (ApronArea)
Atribúty typu priestorových objektov AirspaceAreaA defined area, on a land aerodrome/heliport, intended to accommodate aircraft/helicopters for purposes of loading and unloading passengers, mail or cargo, and for fuelling, parking or maintenance.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportArea.
AirspaceAreaType | Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru. | AirspaceAreaTypeValue |  7.4.1.12.   Condition Of Air Facility (ConditionOfAirFacility)
7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)State of an air transport network element with regards to its completion and use.
Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.This type is a sub-type of ConditionOfFacility.
Tento typ je subtypom TransportArea.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node, an Aerodrome Area or a Runway Area.
7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)7.4.1.13.   Designated Point (DesignatedPoint)
Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes.
Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.This type is a sub-type of AirNode.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.Attributes of the spatial object type DesignatedPoint
7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)Attribute | Definition | Type | Voidability
Geografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.designator | The coded designator of the point. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom AirNode.7.4.1.14.   Element Length (ElementLength)
Atribúty typu priestorových objektov DesignatedPointThe physical length of the element.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportProperty.
designator | Zakódovaný kód bodu. | CharacterString | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)length | The physical length of the element. | Measure |  
Fyzická dĺžka prvku.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.15.   Element Width (ElementWidth)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe physical width of the element.
length | Fyzická dĺžka prvku. | Measure |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)width | The physical width of the element. | Measure |  
Fyzická šírka prvku.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.16.   Field Elevation (FieldElevation)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe aerodrome elevation as the vertical distance between the highest point of the landing area of an aerodrome and mean sea level.
width | Fyzická šírka prvku. | Measure |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)altitude | Value of the field altitude. | Measure |  
Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.17.   Instrument Approach Procedure (InstrumentApproachProcedure)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en route obstacle clearance criteria apply.
altitude | Hodnota nadmorskej výšky. | Measure |  This type is a sub-type of ProcedureLink.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.7.4.1.18.   Lower Altitude Limit (LowerAltitudeLimit)
7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)Altitude that defines the lower limit of an air transport network object.
Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom ProcedureLink.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  
Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.19.   Navaid (Navaid)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityOne or more Navaid Equipments providing navigation services.
altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  This type is a sub-type of AirNode.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.Attributes of the spatial object type Navaid
7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)Attribute | Definition | Type | Voidability
Jeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.designator | The coded identifier given to the navaid system. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom AirNode.navaidType | Type of the navaid service. | NavaidTypeValue | voidable
Atribúty typu priestorových objektov Navaid7.4.1.20.   Procedure Link (ProcedureLink)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA series of predetermined manoeuvres with specified protection from obstacles.
designator | Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov. | CharacterString | voidableThis type is a sub-type of AirLink.
navaidType | Druh navigačnej služby. | NavaidTypeValue | voidable7.4.1.21.   Runway Area (RunwayArea)
7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft.
Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.This type is a sub-type of TransportArea.
Tento typ je subtypom AirLink.Attributes of the spatial object type RunwayArea
7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)Attribute | Definition | Type | Voidability
Vymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.designator | The full textual designator of the runway, used to uniquely identify it at an aerodrome/heliport which has more than one. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom TransportArea.runwayType | The type of runway, either runway for airplanes or final approach and take off area (FATO) for helicopters. | RunwayTypeValue | voidable
Atribúty typu priestorových objektov RunwayArea7.4.1.22.   Runway Centreline Point (RunwayCentrelinePoint)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAn operationally significant position on the centreline of a runway direction.
designator | Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu. | CharacterString | voidableThis type is a sub-type of AirNode.
runwayType | Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky. | RunwayTypeValue | voidableAttributes of the spatial object type RunwayCentrelinePoint
7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)Attribute | Definition | Type | Voidability
Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.pointRole | The role of the point along the runway direction centreline. | PointRoleValue |  
Tento typ je subtypom AirNode.7.4.1.23.   Standard Instrument Arrival (StandardInstrumentArrival)
Atribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePointA designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of ProcedureLink.
pointRole | Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | PointRoleValue |  Attributes of the spatial object type StandardInstrumentArrival
7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)Attribute | Definition | Type | Voidability
Určená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.designator | The textual designator of the Standard Instrument Arrival. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom ProcedureLink.7.4.1.24.   Standard Instrument Departure (StandardInstrumentDeparture)
Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrivalA designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of ProcedureLink.
designator | Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidableAttributes of the spatial object type StandardInstrumentDeparture
7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)Attribute | Definition | Type | Voidability
Určená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.designator | The full textual designator of the Standard Instrument Departure. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom ProcedureLink.7.4.1.25.   Surface Composition (SurfaceComposition)
Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDeparturThe composition of an aerodrome/heliport related surface.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportProperty.
designator | Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)surfaceComposition | A code indicating the composition of an aerodrome/heliport related surface. | SurfaceCompositionValue |  
Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area, Apron Area or Touch Down Lift Off Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.26.   Taxiway Area (TaxiwayArea)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA defined path at an aerodrome/heliport established for the taxiing of aircraft/helicopters and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another.
surfaceComposition | Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom. | SurfaceCompositionValue |  This type is a sub-type of TransportArea.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.Attributes of the spatial object type TaxiwayArea
7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)Attribute | Definition | Type | Voidability
Vymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.designator | The textual designator of the taxiway. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom TransportArea.7.4.1.27.   Touch Down Lift Off Area (TouchDownLiftOff)
Atribúty typu priestorových objektov TaxiwayAreaA load bearing area on which a helicopter may touch down or lift-off.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of AirNode.
designator | Textový kód rolovacej dráhy. | CharacterString | voidableAttributes of the spatial object type TouchDownLiftOff
7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)Attribute | Definition | Type | Voidability
Nosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.designator | The textual designator of the touch down and lift-off area. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom AirNode.7.4.1.28.   Upper Altitude Limit (UpperAltitudeLimit)
Atribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOffAltitude that defines the upper limit of an air transport network object.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportProperty.
designator | Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu. | CharacterString | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  
Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.1.29.   Use Restriction (UseRestriction)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe restrictions to the use of an air network object.
altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)restriction | The type of use restriction for the air network object. | AirUseRestrictionValue |  
Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route, Air Link (or specialized Air Link), Air Node (or specialized Air Node) or Aerodrome Area.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.4.2.    Code Lists
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.4.2.1.   Aerodrome Category (AerodromeCategoryValue)
restriction | Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete. | AirUseRestrictionValue |  Aerodrome possible categories concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.▼M2
7.4.2.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)▼M1
Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.►M2  Values for the code list ◄ AerodromeCategoryValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.domesticNational | Aerodrome serving domestic national air traffic services.
▼M1domesticRegional | Aerodrome serving domestic regional air traffic services.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeCategoryValueinternational | Aerodrome serving international air traffic services.
Hodnota | Definícia▼B
domesticNational | Letisko pre služby domácej vnútroštátnej letovej prevádzky.7.4.2.2.   Aerodrome Type (AerodromeTypeValue)
domesticRegional | Letisko pre služby domácej regionálnej letovej prevádzky.A code specifying whether a particular entity occurrence is an Aerodrome or a Heliport.
international | Letisko pre služby medzinárodnej letovej prevádzky.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)▼M1
Kód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.►M2  Values for the code list ◄ AerodromeTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.aerodromeHeliport | Aerodrome with heliport landing area.
▼M1aerodromeOnly | Aerodrome only.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeTypeValueheliportOnly | Heliport only.
Hodnota | DefinícialandingSite | Landing site.
aerodromeHeliport | Letisko s pristávacou plochou pre vrtuľníky.▼B
aerodromeOnly | Len letisko.7.4.2.3.   Air Route Link Class (AirRouteLinkClassValue)
heliportOnly | Len vrtuľníkové letisko.The type of the route from the navigation point of view.
landingSite | Miesto pristávania.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)▼M1
Typ trasy z hľadiska navigácie.►M2  Values for the code list ◄ AirRouteLinkClassValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.conventional | Conventional navigation route: An air route which does neither use Area Navigation nor TACAN navigation for air traffic services.
▼M1RNAV | Area navigation route: An air route which uses Area Navigation (RNAV) for air traffic services.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteLinkClassValueTACAN | TACAN route: An air route which uses TACAN Navigation for air traffic services.
Hodnota | Definícia▼B
conventional | Konvenčná trasa navigácie: letová trasa, v ktorej rámci sa nepoužíva priestorová navigácia ani navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.7.4.2.4.   Air Route Type (AirRouteTypeValue)
RNAV | Trasa s priestorovou navigáciou: letová trasa, v ktorej rámci sa používa priestorová navigácia (RNAV) na účely služieb letovej prevádzky.The route classification as ATS route or North Atlantic Tracks.
TACAN | Trasa so systémom TACAN: letová trasa, v ktorej rámci sa používa navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)▼M1
Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).►M2  Values for the code list ◄ AirRouteTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.ATS | ATS Route as described in ICAO Annex 11.
▼M1NAT | North Atlantic Track (part of Organized Track System).
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteTypeValue▼B
Hodnota | Definícia7.4.2.5.   Air Use Restriction (AirUseRestrictionValue)
ATS | Trasa ATS podľa definície uvedenej v prílohe 11 ICAO.The use restrictions for an air network object.
NAT | Trasa nad severným Atlantikom (časť systému organizovaných trás).▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)▼M1
Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.►M2  Values for the code list ◄ AirUseRestrictionValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.reservedForMilitary | The air network object is exclusively for military use.
▼M1temporalRestrictions | The temporal restrictions apply to the use of the air network object.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirUseRestrictionValue▼B
Hodnota | Definícia7.4.2.6.   Airspace Area Type (AirspaceAreaTypeValue)
reservedForMilitary | Objekt leteckej dopravnej siete, ktorý sa používa len na vojenské účely.Recognised types of Airspace.
temporalRestrictions | Pre používanie objektu leteckej dopravnej siete platia dočasné obmedzenia.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)▼M1
Uznané typy vzdušného priestoru.►M2  Values for the code list ◄ AirspaceAreaTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.ATZ | Airport Traffic Zone. Airspace of defined dimensions established around an airport for the protection of airport traffic.
▼M1CTA | Control area. A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirspaceAreaTypeValueCTR | Control zone. A controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified upper limit.
Hodnota | DefiníciaD | Danger area. Airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.
ATZ | Okrsok letiska. Vzdušný priestor so stanovenými rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzkyFIR | Flight information region. Airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Might, for example, be used if service provided by more than one unit.
CTA | Riadená oblasť. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od určenej hranice nad zemským povrchom.P | Prohibited area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited.
CTR | Riadený okrsok. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od zemského povrchu po určenú hornú hranicu..R | Restricted area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions.
D | Nebezpečná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa v určitom čase môžu prebiehať aktivity nebezpečné pre let lietadla.TMA | Terminal control area. Control area normally established at the confluence of ATS routes in the vicinity of one or more major aerodromes. Mainly used in Europe under the Flexible Use of Airspace concept.
FIR | Letová informačná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Môže sa používať napríklad v prípade, keď službu poskytuje viac ako jeden subjekt.UIR | Upper flight information region (UIR). An upper airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Each state determines its definition for upper airspace.
P | Zakázaná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je zakázané prevádzka letov s lietadlom.▼B
R | Oblasť s obmedzením. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je prevádzka letov s lietadlom obmedzená určitými konkrétnymi podmienkami.7.4.2.7.   Navaid Type (NavaidTypeValue)
TMA | Koncová riadená oblasť. Riadená oblasť vytvorená bežne v mieste križovania trás ATS v blízkosti jedného alebo niekoľkých hlavných letísk. Používa sa najmä v Európe v rámci koncepcie flexibilného využívania vzdušného priestoru.Types of Navaid Services.
UIR | Horná letová informačná oblasť (UIR). Horný vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Každý štát si sám vymedzuje definíciu horného vzdušného priestoru.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)▼M1
Druhy navigačných služieb.►M2  Values for the code list ◄ NavaidTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.DME | Distance Measuring Equipment.
▼M1ILS | Instrument Landing System.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NavaidTypeValueILS-DME | ILS with collocated DME.
Hodnota | DefiníciaLOC | Localizer.
DME | Zariadenie na meranie vzdialenosti.LOC-DME | LOC and DME collocated.
ILS | Prístrojový pristávací systém.MKR | Marker Beacon.
ILS-DME | Systém ILS so systémom DME.MLS | Microwave Landing System.
LOC | Smerový maják.MLS-DME | MLS with collocated DME.
LOC-DME | Systém LOC so systémom DME.NDB | Non-Directional Radio Beacon.
MKR | Návestný maják.NDB-DME | NDB and DME collocated.
MLS | Mikrovlnný pristávací systém.NDB-MKR | Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon.
MLS-DME | Systém MLS so systémom DME.TACAN | Tactical Air Navigation Beacon.
NDB | Nesmerový rádiový maják.TLS | Transponder Landing System.
NDB-DME | Systém NDB so systémom DME.VOR | VHF Omnidirectional Radio Range.
NDB-MKR | Nesmerový rádiový maják a návestný maják.VOR-DME | VOR and DME collocated.
TACAN | Taktický letecký navigačný maják.VORTAC | VOR and TACAN collocated.
TLS | Transpondérový pristávací systém.▼B
VOR | VHF všesmerový rádiový maják7.4.2.8.   Point Role (PointRoleValue)
VOR-DME | Systém VOR so systémom DME.Role of the Runway Centreline Point.
VORTAC | Systém VOR so systémom TACAN.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)▼M1
Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.►M2  Values for the code list ◄ PointRoleValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.end | Physical end of a runway direction.
▼M1mid | The mid point of the runway.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PointRoleValuestart | Physical start of a runway direction.
Hodnota | Definíciathreshold | The beginning of that portion of the runway usable for landing.
end | Fyzický koniec smeru vzletovej a pristávacej dráhy.▼B
mid | Stredový bod vzletovej a pristávacej dráhy.7.4.2.9.   Runway Type (RunwayTypeValue)
start | Fyzický začiatok smeru vzletovej a pristávacej dráhy.A code that makes a distinction between runways for airplanes and FATO for helicopters.
threshold | Začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorý možno použiť na pristávanie.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)▼M1
Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.►M2  Values for the code list ◄ RunwayTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.FATO | Final Approach and Take Off Area for helicopters.
▼M1runway | Runway for airplanes.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RunwayTypeValue▼B
Hodnota | Definícia7.4.2.10.   Surface Composition (SurfaceCompositionValue)
FATO | Priestor konečného priblíženia a vzletu pre vrtuľníky..A code indicating the composition of a surface.
runway | Vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)▼M1
Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.►M2  Values for the code list ◄ SurfaceCompositionValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.asphalt | Surface made of an asphalt layer.
▼M1concrete | Surface made of a concrete layer.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SurfaceCompositionValuegrass | Surface consisting of a grass layer.
Hodnota | Definícia▼B
asphalt | Povrch z asfaltovej vrstvy.7.5.    Cable Transport Network
concrete | Povrch z betónovej vrstvy.7.5.1.    Spatial Object Types
grass | Povrch tvorený trávnatou vrstvou.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Cable Transport Network:
▼B— Cableway Link
7.5.    Sieť lanovej dopravy— Cableway Link Sequence
7.5.1.    Typy priestorových objektov— Cableway Link Set
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Cableway Node
— Spojenie lanovej dráhy7.5.1.1.   Cableway Link (CablewayLink)
— Postupnosť spojení lanovej dráhyLinear spatial object that describes the geometry and connectivity of a cable network between two points in a cableway transport network.
— Súbor spojení lanovej dráhyThis type is a sub-type of TransportLink.
— Uzol lanovej dráhyAttributes of the spatial object type CablewayLink
7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)Attribute | Definition | Type | Voidability
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.cablewayType | The type of a cableway transport. | CablewayTypeValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportLink.7.5.1.2.   Cableway Link Sequence (CablewayLinkSequence)
Atribúty typu priestorových objektov CablewayLinkAn ordered collection of cableway links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportLinkSequence.
cablewayType | Typ lanovej dopravy. | CablewayTypeValue | voidable7.5.1.3.   Cableway Link Set (CablewayLinkSet)
7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)A collection of cableway link sequences and or individual cableway links that has a specific function or significance in a cable transport network.
Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.7.5.1.4.   Cableway Node (CablewayNode)
7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)A point spatial object that is used to represent connectivity between two consecutive cableway links.
Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.7.5.2.    Code Lists
7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)7.5.2.1.   Cableway Type (CablewayTypeValue)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.The possible types of cableway transport.
Tento typ je subtypom TransportNode.▼M2
7.5.2.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)▼M1
Možné typy lanovej dopravy.►M2  Values for the code list ◄ CablewayTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.cabinCableCar | A cableway transport whose vehicles consist of a suspended cabin for carrying groups of people and/or goods inside it from one location to another.
▼M1chairLift | A cableway transport whose vehicles consist of suspended chairs for carrying individuals or groups of people from one location to another via a steel cable or rope which is looped around two points.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CablewayTypeValueskiTow | A cableway transport for pulling skiers and snowboarders uphill.
Hodnota | Definícia▼B
cabinCableCar | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenou kabínou na prepravu skupín osôb a/alebo tovaru vo vnútri kabíny z jedného miesta do druhého.7.6.    Railway Transport Network
chairLift | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenými sedačkami na prepravu jednotlivcov alebo skupín osôb z jedného miesta do druhého a oceľovým lanom alebo povrazom, ktoré sú ovinuté okolo dvoch bodov.7.6.1.    Spatial Object Types
skiTow | Lanová doprava na ťahanie lyžiarov a snowbordistov do kopca.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Railway Transport Network:
▼B— Design Speed
7.6.    Železničná dopravná sieť— Nominal Track Gauge
7.6.1.    Typy priestorových objektov— Number of Tracks
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Railway Area
— Konštrukčná rýchlosť— Railway Electrification
— Nominálny rozchod koľaje— Railway Line
— Počet koľají— Railway Link
— Oblasť železnice— Railway Link Sequence
— Elektrifikácia železníc— Railway Node
— Železničná trať— Railway Station Area
— Železničné spojenie— Railway Station Code
— Postupnosť železničných spojení— Railway Station Node
— Železničný uzol— Railway Type
— Oblasť železničnej stanice— Railway Use
— Kód železničnej stanice— Railway Yard Area
— Uzol železničnej stanice— Railway Yard Node
— Typ železnice7.6.1.1.   Design Speed (DesignSpeed)
— Používanie železniceThe specification of the maximum speed to which a railway line is designed for.
— Oblasť nákladnej staniceThis type is a sub-type of TransportProperty.
— Uzol nákladnej staniceAttribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)speed | The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for. | Velocity |  
Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.6.1.2.   Nominal Track Gauge (NominalTrackGauge)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe nominal distance between the two outer rails (gauge) of a railway track.
speed | Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná. | Velocity |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)nominalGauge | A single value that identifies the track gauge. | Measure | voidable
Menovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.nominalGaugeCategory | Provision of the gauge of a railway track as a fuzzy category with respect to the European standard nominal gauge. | TrackGaugeCategoryValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportProperty.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.6.1.3.   Number Of Tracks (NumberOfTracks)
nominalGauge | Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje. | Measure | voidableThe number of tracks for a railway stretch.
nominalGaugeCategory | Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod. | TrackGaugeCategoryValue | voidableThis type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)minMaxNumberOfTracks | Indicates whether the number of tracks are counted as minimum or maximum value. | MinMaxTrackValue | voidable
Počet koľají pre železničný úsek.numberOfTracks | The number of tracks present. | Integer |  
Tento typ je subtypom TransportProperty.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.6.1.4.   Railway Area (RailwayArea)
minMaxNumberOfTracks | Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxTrackValue | voidableSurface occupied by a railway track, including ballast.
numberOfTracks | Počet existujúcich koľají. | Integer |  This type is a sub-type of TransportArea.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.7.6.1.5.   Railway Electrification (RailwayElectrification)
7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)Indication whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it.
Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportArea.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)electrified | Indicates whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it. | Boolean |  
Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.6.1.6.   Railway Line (RailwayLine)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA collection of railway link sequences and or individual railway links that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
electrified | Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú. | Boolean |  This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.Attributes of the spatial object type RailwayLine
7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)Attribute | Definition | Type | Voidability
Súbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.railwayLineCode | A code assigned to a railway line which is unique within a Member State. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.7.6.1.7.   Railway Link (RailwayLink)
Atribúty typu priestorových objektov RailwayLineA linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportLink.
railwayLineCode | Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný. | CharacterString | voidableAttributes of the spatial object type RailwayLink
7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)Attribute | Definition | Type | Voidability
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.fictitious | The railway link does not represent a real and existing railway track but a fictitious trajectory. | Boolean | voidable
Tento typ je subtypom TransportLink.7.6.1.8.   Railway Link Sequence (RailwayLinkSequence)
Atribúty typu priestorových objektov RailwayLinkA linear spatial object, composed of an ordered collection of railway links, which represents a continuous path in a railway network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the railway link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the railway network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportLinkSequence.
fictitious | Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu. | Boolean | voidable7.6.1.9.   Railway Node (RailwayNode)
7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.Attributes of the spatial object type RailwayNode
7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)Attribute | Definition | Type | Voidability
Priestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.formOfNode | The function of a railway node within the railway network. | FormOfRailwayNodeValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportNode.7.6.1.10.   Railway Station Area (RailwayStationArea)
Atribúty typu priestorových objektov RailwayNodeAn area spatial object which is used to represent the topographical limits of the facilities of a railway station (buildings, railway yards, installations and equipment) devoted to carry out railway station operations.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportArea.
formOfNode | Druh železničného uzla v rámci železničnej siete. | FormOfRailwayNodeValue | voidable7.6.1.11.   Railway Station Code (RailwayStationCode)
7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)The unique code assigned to a railway station.
Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportArea.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)stationCode | A unique code assigned to a railway station. | CharacterString |  
Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.6.1.12.   Railway Station Node (RailwayStationNode)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA railway node which represents the location of a railway station along the railway network.
stationCode | Jedinečný kód pridelený železničnej stanici. | CharacterString |  This type is a sub-type of RailwayNode.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)numberOfPlatforms | A value indicating the number of platforms available at a railway station. | Integer | voidable
Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.For a railway station node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.
Tento typ je subtypom RailwayNode.7.6.1.13.   Railway Type (RailwayType)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe type of railway transport the line is designed for.
numberOfPlatforms | Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici. | Integer | voidableThis type is a sub-type of TransportProperty.
Pre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)type | The type of railway transport to which the line is designed for. | RailwayTypeValue |  
Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.6.1.14.   Railway Use (RailwayUse)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe current use of the railway.
type | Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná. | RailwayTypeValue |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)use | The current use of the railway. | RailwayUseValue |  
Aktuálne používanie železnice.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.6.1.15.   Railway Yard Area (RailwayYardArea)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAn area spatial object which is used to represent the topographical limits of a railway yard.
use | Aktuálne používanie železnice. | RailwayUseValue |  This type is a sub-type of TransportArea.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.7.6.1.16.   Railway Yard Node (RailwayYardNode)
7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)A railway node which occurs within a railway yard area.
Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.This type is a sub-type of RailwayNode.
Tento typ je subtypom TransportArea.For a railway yard node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.
7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)7.6.2.    Enumerations
Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.7.6.2.1.   Minimum Or Maximum Track Number (MinMaxTrackValue)
Tento typ je subtypom RailwayNode.Values to indicate whether number of tracks are counted as the maximum, minimum or average number.
Pre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.Allowed values for the enumeration MinMaxTrackValue
7.6.2.    EnumerácieValue | Definition
7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)average | The number of tracks is the average value for a given part of the railway network.
Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.maximum | The number of tracks is the maximum value for a given part of the railway network.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValueminimum | The number of tracks is the minimum value for a given part of the railway network.
Hodnota | Definícia7.6.2.2.   Track Gauge Category (TrackGaugeCategoryValue)
average | Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.The possible categories of railways concerning its nominal track gauge.
maximum | Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.Allowed values for the enumeration TrackGaugeCategoryValue
minimum | Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.Value | Definition
7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)broad | The nominal track gauge property is broader than the standard one.
Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.standard | The nominal track gauge property is equal to the European standard (1 435 millimetres).
Prípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValuenarrow | The nominal track gauge property is narrower than the standard one.
Hodnota | DefinícianotApplicable | The definition of a nominal track gauge property is not applicable to the type of railway transport.
broad | Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.7.6.3.    Code Lists
standard | Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).7.6.3.1.   Form Of Railway Node (FormOfRailwayNodeValue)
narrow | Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.The possible functions of a railway node within the railway network.
notApplicable | Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.▼M2
7.6.3.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)▼M1
Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.►M2  Values for the code list ◄ FormOfRailwayNodeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.junction | A railway node where the railway network has a mechanism consisting on a railroad track with two movable rails and the necessary connections, which let vehicles turn from one track to another.
▼M1levelCrossing | A railway node where the railway network is a crossed by a road at the same level.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRailwayNodeValuepseudoNode | A railway node which represents a point where one or more attributes of the railway links connected to it change their value, or a point necessary to describe the geometry of the network.
Hodnota | DefiníciarailwayEnd | Only one railway link connects to the railway node. It signifies the end of a railway line.
junction | Železničný uzol, v ktorom má železničná sieť mechanizmus tvorený železničnou koľajou s dvomi pohyblivými koľajnicami a potrebnými spojeniami, ktorý umožňuje vozidlám odbočiť z jednej koľaje na druhú.railwayStop | A place in the railway network where trains stop to load/unload cargo or to let passengers get on and off the train.
levelCrossing | Železničný uzol, v ktorom železničnú sieť križuje cesta v rovnakej úrovni.▼B
pseudoNode | Železničný uzol, ktorý predstavuje bod, v ktorom sa mení hodnota jedného alebo viacerých atribútov prepojených železničných spojení, alebo bod potrebný na opis geometrie siete.7.6.3.2.   Railway Type (RailwayTypeValue)
railwayEnd | K železničnému uzlu sa pripája len jedno železničné spojenie. Signalizuje koniec železničnej trate.The possible types of railway transport.
railwayStop | Miesto v železničnej sieti, v ktorom vlaky zastavujú na účely nakládky/vykládky nákladu alebo nastúpenia a vystúpenia cestujúcich.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)▼M1
Možné druhy železničnej dopravy.►M2  Values for the code list ◄ RailwayTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.cogRailway | A railway transport which allows the vehicles to operate on steep gradients, consisting of a railway provided with a toothed rack rail (usually between the running rails) where vehicles are fitted with one or more cog wheels or pinions that mesh with this rack rail.
▼M1funicular | A railway transport consisting of a cable attached to a vehicle on rails which moves them up and down a very steep slope. Where possible the ascending and descending vehicles counterbalance each other.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayTypeValuemagneticLevitation | A railway transport based on a single rail which acts as guideway of a vehicle and supports it by means of a magnetic levitation mechanism.
Hodnota | Definíciametro | An urban railway transport system used in large urban areas, which runs on a separate track from other transport systems, is usually electrically powered and in some cases runs under ground.
cogRailway | Železničná doprava, ktorá umožňuje prevádzkovať vozidlá na strmých svahoch, tvorená koľajou s ozubenou koľajnicou (zvyčajne medzi hlavnými koľajnicami), pričom vozidlá majú jedno alebo niekoľko ozubených kolies alebo pastorkov, ktoré zapadajú do tejto ozubenej koľajnice.monorail | A railway transport based on a single rail which acts as both its only support and guideway.
funicular | Železničná doprava tvorená lanom pripevneným k vozidlu na koľajniciach, ktoré premiestňuje toto vozidlo smerom hore a dole na veľmi strmom svahu. Ak je to možné, stúpajúce a klesajúce vozidlo sa navzájom vyvažujú.suspendedRail | A railway transport based on a single rail, acting as both support and guideway, from which a vehicle is suspended to move along the railway.
magneticLevitation | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu vodiacej koľajnice vozidla a nadnáša ho mechanizmom magnetickej levitácie.train | A railway transport usually consisting of two parallel rails on which a powered-vehicle or train machine pulls a connected series of vehicles to move them along the railway in order to transport freight or passengers from one destination to another.
metro | Mestský železničný dopravný systém používaný vo veľkých mestských oblastiach, ktorý má koľaj oddelenú od ostatných dopravných systémov a ktorý je poháňaný obyčajne elektrickou energiou a v niektorých prípadoch vedený pod zemou.tramway | A railway transport system used in urban areas, which often runs at street level, sharing road space with motor traffic and pedestrians. Tramways are usually electrically powered.
monorail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice.▼B
suspendedRail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice a na ktorej je vozidlo zavesené a pohybuje sa pozdĺž koľaje.7.6.3.3.   Railway Use (RailwayUseValue)
train | Železničná doprava tvorená obyčajne dvomi súbežnými koľajnicami, na ktorých hnacie vozidlo alebo lokomotíva ťahá prepojené skupiny vozňov pozdĺž koľajnice na účely prepravy nákladu alebo cestujúcich z jedného miesta na druhé.The possible uses of railways.
tramway | Železničný dopravný systém používaný v mestských oblastiach, ktorý často prechádza na úrovni ulice a delí sa o cestu s motorizovanou dopravou a chodcami. Električky sú obyčajne poháňané elektrickou energiou.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)▼M1
Možné používanie železnice.►M2  Values for the code list ◄ RailwayUseValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.cargo | The use of railway is exclusively for cargo operations.
▼M1carShuttle | The use of railway is exclusively to perform car shuttle transport.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayUseValuemixed | The use of railway is mixed. It is used to transport passengers and cargo.
Hodnota | Definíciapassengers | The use of railway is exclusively to transport passengers.
cargo | Železnica sa používa len na účely prepravy nákladu.▼B
carShuttle | Železnica sa používa len na účely kyvadlovej dopravy.7.7.    Road Transport Network
mixed | Železnica má kombinované využitie. Používa sa na prepravu cestujúcich a nákladu.7.7.1.    Spatial Object Types
passengers | Železnica sa používa len na účely prepravy cestujúcich.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Road Transport Network:
▼B— E-Road
7.7.    Cestná dopravná sieť— Form of Way
7.7.1.    Typy priestorových objektov— Functional Road Class
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Number of Lanes
— Cesta E— Road
— Druh cesty— Road Area
— Funkčnosť triedy cesta— Road Link
— Počet jazdných pruhov— Road Link Sequence
— Cesta— Road Name
— Oblasť cesty— Road Node
— Cestné spojenie— Road Service Area
— Postupnosť cestných spojení— Road Service Type
— Názov cesty— Road Surface Category
— Cestný uzol— Road Width
— Oblasť cestných služieb— Speed Limit
— Druh cestných služieb— Vehicle Traffic Area
— Kategória povrchu cesty7.7.1.1.   E-Road (ERoad)
— Šírka cestyA collection of road link sequences and or individual road links that represents a route that is part of the international E-road network, characterized by its European route number.
— Obmedzenie rýchlostiThis type is a sub-type of TransportLinkSet.
— Oblasť premávky vozidielAttributes of the spatial object type ERoad
7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)Attribute | Definition | Type | Voidability
Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.europeanRouteNumber | Code, identifying the route in the international E-road network. The code always starts with a letter ‘E’, followed by a one-, two- or three-digit number. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.7.7.1.2.   Form Of Way (FormOfWay)
Atribúty typu priestorových objektov ERoadA classification based on the physical properties of the Road Link.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportProperty.
europeanRouteNumber | Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami. | CharacterString | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)formOfWay | Physical form of the way. | FormOfWayValue |  
Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.7.1.3.   Functional Road Class (FunctionalRoadClass)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA classification based on the importance of the role that the road performs in the road network.
formOfWay | Fyzická forma cesty. | FormOfWayValue |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)functionalClass | Functional rank of the road link in the road network. | FunctionalRoadClassValue |  
Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.7.1.4.   Number Of Lanes (NumberOfLanes)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe number of lanes of a road element.
functionalClass | Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti. | FunctionalRoadClassValue |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)direction | Indicates which direction the number of lanes is valid for. | LinkDirectionValue | voidable
Počet jazdných pruhov cestného prvku.minMaxNumberOfLanes | Indicates if the number of lanes is counted as minimum or maximum value. | MinMaxLaneValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportProperty.numberOfLanes | Number of lanes. | Integer |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
direction | Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov. | LinkDirectionValue | voidable7.7.1.5.   Road (Road)
minMaxNumberOfLanes | Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxLaneValue | voidableA collection of road link sequences and/or individual road links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
numberOfLanes | Počet jazdných pruhov. | Integer |  This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attributes of the spatial object type Road
7.7.1.5.   Cesta (Road)Attribute | Definition | Type | Voidability
Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.localRoadCode | Identification code assigned to the road by the local road authority. | CharacterString | voidable
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.nationalRoadCode | The national number of the road. | CharacterString | voidable
Atribúty typu priestorových objektov Road7.7.1.6.   Road Area (RoadArea)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilitySurface which extends to the limits of a road, including vehicular areas and other parts of it.
localRoadCode | Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán. | CharacterString | voidableThis type is a sub-type of TransportArea.
nationalRoadCode | Vnútroštátne číslo cesty. | CharacterString | voidable7.7.1.7.   Road Link (RoadLink)
7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a road network between two points in the network. Road links can represent paths, bicycle roads, single carriageways, multiple carriageway roads and even fictitious trajectories across traffic squares.
Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.This type is a sub-type of TransportLink.
Tento typ je subtypom TransportArea.7.7.1.8.   Road Link Sequence (RoadLinkSequence)
7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)A linear spatial object, composed of an ordered collection of road links, which represents a continuous path in a road network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the road link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the road network, characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
Tento typ je subtypom TransportLink.7.7.1.9.   Road Name (RoadName)
7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)Name of a road, as assigned by the responsible authority.
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)name | Name of the road. | GeographicalName |  
Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.7.1.10.   Road Node (RoadNode)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA point spatial object that is used to either represent connectivity between two road links or to represent a significant spatial object such as a services station or roundabout.
name | Názov cesty. | GeographicalName |  This type is a sub-type of TransportNode.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attributes of the spatial object type RoadNode
7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)Attribute | Definition | Type | Voidability
Priestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.formOfRoadNode | Description of the function of a road node in the road transport network. | FormOfRoadNodeValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportNode.7.7.1.11.   Road Service Area (RoadServiceArea)
Atribúty typu priestorových objektov RoadNodeSurface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportArea.
formOfRoadNode | Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti. | FormOfRoadNodeValue | voidable7.7.1.12.   Road Service Type (RoadServiceType)
7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)Description of the type of road service area and the available facilities.
Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportArea.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)availableFacility | Facility that is available for a given road service area. | ServiceFacilityValue |  
Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.type | Type of road service area. | RoadServiceTypeValue |  
Tento typ je subtypom TransportProperty.This property can only be associated with a spatial object of the type RoadServiceArea or RoadNode (when formOfRoadNode=roadServiceArea).
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.7.1.13.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategory)
availableFacility | Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb. | ServiceFacilityValue |  Specification of the state of the surface of the associated Road Element. Indicates whether a road is paved or unpaved.
type | Typ oblasti cestných služieb. | RoadServiceTypeValue |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)surfaceCategory | Type of road surface. | RoadSurfaceCategoryValue |  
Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.7.1.14.   Road Width (RoadWidth)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThe width of the road, measured as an average value.
surfaceCategory | Druh povrchu cesty. | RoadSurfaceCategoryValue |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)measuredRoadPart | Indicates to which part of a road the value for the attribute ‘width’ applies. | RoadPartValue | voidable
Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.width | Road width value. | Measure |  
Tento typ je subtypom TransportProperty.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
Atribút | Definícia | Typ | Voidability7.7.1.15.   Speed Limit (SpeedLimit)
measuredRoadPart | Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“. | RoadPartValue | voidableLimit for the speed of a vehicle on a road.
width | Hodnota šírky cesty. | Measure |  This type is a sub-type of TransportProperty.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)areaCondition | Speed limit is dependent on environmental circumstances. | AreaConditionValue | voidable
Obmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.direction | Indicates which direction the speed limit is valid for. | LinkDirectionValue | voidable
Tento typ je subtypom TransportProperty.laneExtension | Number of lanes (including the start lane) to which the speed limit applies. | Integer | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityspeedLimitMinMaxType | Indicates if the speed limit is maximum or minimum and if it is recommended. | SpeedLimitMinMaxValue |  
areaCondition | Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia. | AreaConditionValue | voidablespeedLimitSource | Source for speed limit. | SpeedLimitSourceValue | voidable
direction | Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti. | LinkDirectionValue | voidablespeedLimitValue | Value for speed limit. | Velocity |  
laneExtension | Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti. | Integer | voidablestartLane | Index of the first lane to which speed limit applies. For countries with right-hand traffic, the index 1 refers to the rightmost lane and the index is incremented to the left; for countries with left-hand traffic, the index 1 refers to the leftmost lane, and the index is incremented to the right. | Integer | voidable
speedLimitMinMaxType | Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané. | SpeedLimitMinMaxValue |  validityPeriod | Period during which the speed limit is valid. | TM_Period | voidable
speedLimitSource | Zdroj obmedzenia rýchlosti. | SpeedLimitSourceValue | voidablevehicleType | Vehicle type the speed limit is restricted to. | VehicleTypeValue | voidable
speedLimitValue | Hodnota obmedzenia rýchlosti. | Velocity |  weatherCondition | Weather condition the speed limit is dependent on. | WeatherConditionValue | voidable
startLane | Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava. | Integer | voidableThis property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
validityPeriod | Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti. | TM_Period | voidable7.7.1.16.   Vehicle Traffic Area (VehicleTrafficArea)
vehicleType | Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti. | VehicleTypeValue | voidableSurface that represents the part of a road which is used for the normal traffic of vehicles.
weatherCondition | Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti. | WeatherConditionValue | voidableThis type is a sub-type of TransportArea.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.7.7.2.    Enumerations
7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)7.7.2.1.   Functional Road Class (FunctionalRoadClassValue)
Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.Values for the functional road classification. This classification is based on the importance of the role that the road performs in the road network.
Tento typ je subtypom TransportArea.Allowed values for the enumeration FunctionalRoadClassValue
7.7.2.    EnumerácieValue | Definition
7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)mainRoad | The most important roads in a given network.
Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.firstClass | The second most important roads in a given network.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValuesecondClass | The third most important roads in a given network.
Hodnota | DefiníciathirdClass | The fourth most important roads in a given network.
mainRoad | Najdôležitejšie cesty v danej sieti.fourthClass | The fifth most important roads in a given network.
firstClass | Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.fifthClass | The sixth most important roads in a given network.
secondClass | Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.sixthClass | The seventh most important roads in a given network.
thirdClass | Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.seventhClass | The eighth most important roads in a given network.
fourthClass | Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.eighthClass | The ninth most important roads in a given network.
fifthClass | Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.ninthClass | The least important roads in a given network.
sixthClass | Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.7.7.2.2.   Minimum Or Maximum Lane Number (MinMaxLaneValue)
seventhClass | Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.Values to indicate whether number of lanes are counted as the maximum, minimum or average number.
eighthClass | Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.Allowed values for the enumeration MinMaxLaneValue
ninthClass | Najmenej dôležité cesty v danej sieti.Value | Definition
7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)maximum | The number of lanes is the maximum value for a given part of the road network.
Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.minimum | The number of lanes is the minimum value for a given part of the road network.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValueaverage | The number of lanes is the average value for a given part of the road network.
Hodnota | Definícia7.7.2.3.   Nature Of Speed Limit (SpeedLimitMinMaxValue)
maximum | Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.Possible values to indicate the nature of a speed limit.
minimum | Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.Allowed values for the enumeration SpeedLimitMinMaxValue
average | Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.Value | Definition
7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)maximum | Speed limit is a maximum value
Možné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.minimum | Speed limit is a minimum value
Prípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValuerecommendedMaximum | Speed limit is a recommended maximum value
Hodnota | DefiníciarecommendedMinimum | Speed limit is a recommended minimum value
maximum | Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.7.7.3.    Code Lists
minimum | Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.7.7.3.1.   Area Condition (AreaConditionValue)
recommendedMaximum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.Speed limit restriction depending on the area.
recommendedMinimum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.▼M2
7.7.3.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)▼M1
Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.►M2  Values for the code list ◄ AreaConditionValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.inNationalPark | Speed limit restriction inside national park.
▼M1insideCities | Speed limit restriction inside cities.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AreaConditionValuenearRailroadCrossing | Speed limit restriction near rail road crossing.
Hodnota | DefinícianearSchool | Speed limit restriction near school.
inNationalPark | Obmedzenie rýchlosti v národnom parku.outsideCities | Speed limit restriction outside cities.
insideCities | Obmedzenie rýchlosti v mestách.trafficCalmingArea | Speed limit restriction in traffic calming area.
nearRailroadCrossing | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti železničného priecestia.▼B
nearSchool | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti školy.7.7.3.2.   Form Of Road Node (FormOfRoadNodeValue)
outsideCities | Obmedzenie rýchlosti mimo miest.Functions of road nodes.
trafficCalmingArea | Obmedzenie rýchlosti v oblasti s obmedzením dopravy.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)▼M1
Funkcie cestných uzlov.►M2  Values for the code list ◄ FormOfRoadNodeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.enclosedTrafficArea | The road node is situated inside and/or represents an enclosed traffic area. A traffic area is an area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area.
▼M1junction | Road node where three or more road links connect.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRoadNodeValuelevelCrossing | A road node where the road network is a crossed by a railway at the same level.
Hodnota | DefiníciapseudoNode | Exactly two road links connect to the road node.
enclosedTrafficArea | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri uzatvorenej dopravnej oblasti a/alebo predstavuje uzatvorenú dopravnú oblasť. Dopravná oblasť je oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.roadEnd | Only one road link connects to the road node. It signifies the end of a road.
junction | Cestný uzol, kde sa prepájajú aspoň tri cestné spojenia.roadServiceArea | Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.
levelCrossing | Cestný uzol, v ktorom cestnú sieť križuje železnica v rovnakej úrovni.roundabout | The road node represents or is a part of a roundabout. A roundabout is a road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed.
pseudoNode | Presne dve cestné spojenia pripojené k cestnému uzlu.trafficSquare | The road node is situated inside and/or represents a traffic square. A traffic square is an area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout.
roadEnd | K cestnému uzlu sa pripája len jedno cestné spojenie. Signalizuje koniec cesty.▼B
roadServiceArea | Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré s ňou súvisia.7.7.3.3.   Form Of Way (FormOfWayValue)
roundabout | Cestný uzol predstavuje kruhový objazd alebo časť kruhového objazdu. Kruhový objazd je cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.Classification based on the physical properties of the road link.
trafficSquare | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri dopravného štvorca a/alebo predstavuje dopravný štvorec. Dopravný štvorec je oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)▼M1
Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.►M2  Values for the code list ◄ FormOfWayValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.bicycleRoad | Road where bicycles are the only vehicles allowed.
▼M1dualCarriageway | Road with physically separated carriageways regardless of the number of lanes, which is not a motorway or a freeway.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfWayValueenclosedTrafficArea | Area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area.
Hodnota | DefiníciaentranceOrExitCarPark | Road specially designed to enter or to leave a parking area.
bicycleRoad | Cesta, na ktorej sú povolenými dopravnými prostriedkami len bicykle.entranceOrExitService | Road used only to enter or to leave a service.
dualCarriageway | Cesta s fyzicky oddelenými jazdnými dráhami bez ohľadu na počet jazdných pruhov, ktorá nie je diaľnicou ani rýchlostnou komunikáciou.freeway | Road having no single level crossings with other roads.
enclosedTrafficArea | Oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.motorway | Road to which regulations will normally apply with regards to entry and use. It has two or more mostly physically separated carriageways and no single level-crossings.
entranceOrExitCarPark | Cesta špeciálne určená na vjazd na parkovisko alebo výjazd z parkoviska.pedestrianZone | Area with a road network which is especially designed for use by pedestrians.
entranceOrExitService | Cesta, ktorá sa používa len na vjazd na odpočívadlo alebo výjazd z neho.roundabout | Road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed.
freeway | Cesta, ktorá sa nekrižuje s inými cestami na rovnakej úrovni.serviceRoad | Road running parallel to, and designed to connect, a road with a relatively high connectivity function with roads with a lower connectivity function.
motorway | Cesta, pre ktorú bežne platia obmedzenia z hľadiska vstupu a používania. Má aspoň dve jazdné dráhy, väčšinou fyzicky oddelené, a nekrižuje sa s inou cestou na rovnakej úrovni.singleCarriageway | Road where the traffic is not separated by any physical object.
pedestrianZone | Oblasť s cestnou sieťou, ktorá je špeciálne vyhradená na používanie pre chodcov.slipRoad | Road especially designed to enter or exit another road.
roundabout | Cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.tractorRoad | Arranged road only usable for a tractor (farm vehicle or forest machine) or terrain vehicle (a vehicle with higher ground clearance, big wheels and 4 wheel drive).
serviceRoad | Cesta rovnobežná s cestou s relatívne vysokou mierou konektivity alebo cesta určená na spojenie cesty s relatívne vysokou mierou konektivity s cestami s nižšou mierou konektivity.trafficSquare | Area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout.
singleCarriageway | Cesta, na ktorej nie je doprava oddelená fyzickým objektom.walkway | Road reserved for pedestrian use and closed for regular vehicular use by a physically barrier.
slipRoad | Cesta špeciálne určená na vjazd na inú cestu alebo výjazd z inej cesty.▼B
tractorRoad | Cesta zriadená len pre traktory (poľnohospodárske vozidlá alebo lesnícke stroje) alebo terénne vozidlá (vozidlá s väčšou svetlou výškou, veľkými kolesami a pohonom štyroch kolies).7.7.3.4.   Road Part (RoadPartValue)
trafficSquare | Oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.Indication to which part of a road the value of a measurement applies.
walkway | Cesta vyhradená na používanie pre chodcov, uzatvorená pre bežné vozidlá fyzickou bariérou.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)▼M1
Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.►M2  Values for the code list ◄ RoadPartValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.carriageway | The part of a road which is reserved for traffic.
▼M1pavedSurface | The part of the road which is paved.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadPartValue▼B
Hodnota | Definícia7.7.3.5.   Road Service Type (RoadServiceTypeValue)
carriageway | Časť cesty, ktorá je vyhradená pre premávku.Types of road service areas.
pavedSurface | Časť cesty, ktorá má spevnený povrch.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)▼M1
Druhy oblastí cestných služieb.►M2  Values for the code list ◄ RoadServiceTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.busStation | The road service is a bus stop.
▼M1parking | The road service area is a parking facility.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadServiceTypeValuerestArea | The road service is a rest area.
Hodnota | Definíciatoll | Area that provides toll services such as ticket dispensers or toll payment services.
busStation | Cestná služba je autobusová zastávka.▼B
parking | Oblasť cestnej služby je parkovisko.7.7.3.6.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategoryValue)
restArea | Cestná služba je odpočívadlo.Values to indicate whether a road is paved or not paved.
toll | Oblasť, v ktorej sa zaisťujú služby súvisiace s mýtom, napríklad automaty na vydávanie lístkov alebo služby platby mýta.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)▼M1
Hodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.►M2  Values for the code list ◄ RoadSurfaceCategoryValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.paved | Road with a hard paved surface.
▼M1unpaved | Road not paved.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadSurfaceCategoryValue▼B
Hodnota | Definícia7.7.3.7.   Service Facility (ServiceFacilityValue)
paved | Cesta so spevneným povrchom.Possible service facilities available at a road service area.
unpaved | Cesta s nespevneným povrchom.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)▼M1
Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.►M2  Values for the code list ◄ ServiceFacilityValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.drinks | Drinks are available.
▼M1food | Food is available.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ServiceFacilityValuefuel | Fuel is available.
Hodnota | DefiníciapicnicArea | A picnic area is present.
drinks | Dostupnosť nápojov.playground | A playground area is present.
food | Dostupnosť potravín.shop | A shop is present.
fuel | Dostupnosť pohonných látok.toilets | Toilets are present.
picnicArea | Nachádza sa tu miesto na konzumáciu občerstvenia.▼B
playground | Na mieste sa nachádza ihrisko.7.7.3.8.   Speed Limit Source (SpeedLimitSourceValue)
shop | Na mieste sa nachádza obchod.Possible sources for speed limits.
toilets | Na mieste sa nachádzajú toalety.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)▼M1
Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.►M2  Values for the code list ◄ SpeedLimitSourceValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.fixedTrafficSign | Source is a fixed traffic sign (site specific administrative order, explicit speed limit).
▼M1regulation | Source is a regulation (national regulation, rule or ‘implicit speed limit’).
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SpeedLimitSourceValuevariableTrafficSign | Source is a variable traffic sign.
Hodnota | Definícia▼B
fixedTrafficSign | Zdrojom je pevné dopravné značenie (správne nariadenie pre konkrétne miesto, výslovne stanovené obmedzenie rýchlosti).7.7.3.9.   Vehicle Type (VehicleTypeValue)
regulation | Zdrojom je predpis (vnútroštátny predpis, pravidlo alebo „implicitné obmedzenie rýchlosti“).Possible types of vehicles.
variableTrafficSign | Zdrojom je premenlivé dopravné značenie.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)▼M1
Možné druhy vozidiel.►M2  Values for the code list ◄ VehicleTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.allVehicle | Any vehicle, not including pedestrians.
▼M1bicycle | A pedal-driven two-wheeled vehicle.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ VehicleTypeValuecarWithTrailer | A passenger car with an attached trailer.
Hodnota | DefiníciadeliveryTruck | A truck vehicle of relatively small size, whose principal use is for delivery of goods and materials.
allVehicle | Všetky dopravné prostriedky s výnimkou chodcov.emergencyVehicle | A vehicle engaged in emergency response, including but not limited to police, ambulance and fire.
bicycle | Pedálmi poháňaný dvojkolesový dopravný prostriedok.employeeVehicle | A vehicle operated by an employee of an organization that is used according to that organization's procedures.
carWithTrailer | Osobné vozidlo s pripojeným prívesom.facilityVehicle | A vehicle dedicated to a localized area within a private or restricted estate.
deliveryTruck | Nákladné vozidlo relatívne malých rozmerov, ktorého primárnym účelom je dodávka tovaru a materiálu.farmVehicle | Vehicle commonly associated with farming activities.
emergencyVehicle | Vozidlo záchrannej služby, okrem iného vrátane polície, ambulancie a hasičov.highOccupancyVehicle | Vehicle populated with a number of occupants corresponding to (or exceeding) the specified minimum number of passengers.
employeeVehicle | Vozidlo prevádzkované zamestnancom organizácie, ktoré sa používa podľa pravidiel tejto organizácie.lightRail | Train-like transport vehicle limited to a rail network within a limited area.
facilityVehicle | Vozidlo používané vo vyhradenej oblasti v rámci súkromnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti s obmedzeným prístupom.mailVehicle | A vehicle that collects, carries or delivers mail.
farmVehicle | Vozidlo bežne spájané s poľnohospodárskou činnosťou.militaryVehicle | Vehicle authorized by a military authority.
highOccupancyVehicle | Vozidlo obsadené cestujúcimi, ktorých počet dosahuje (alebo prekračuje) stanovený minimálny počet cestujúcich.moped | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size less than 50 cc and maximum speed that does not exceed 45 km/h (28mph).
lightRail | Dopravný prostriedok podobný vlaku, ale používaný len v železničnej sieti vo vymedzenej oblasti.motorcycle | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size more than 50 cc and maximum speed that does exceed 45 km/h (28mph).
mailVehicle | Dopravný prostriedok, ktorý zbiera, prepravuje alebo doručuje poštu.passengerCar | A small vehicle designed for private transport of people.
militaryVehicle | Vozidlo s povolením vojenského orgánu.pedestrian | A person on foot.
moped | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom do 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť neprekračuje 45 km/hod (28 mph).privateBus | A vehicle designed for transport of large groups of people, privately owned or chartered.
motorcycle | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom viac ako 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť prekračuje 45 km/hod (28 mph).publicBus | A vehicle designed for transport of large groups of people that is generally characterised by published routes and schedules.
passengerCar | Malé vozidlo určené na súkromnú prepravu osôb.residentialVehicle | A vehicle whose owner is resident (or a guest) of particular street or town area.
pedestrian | Kráčajúca osoba.schoolBus | Vehicle operated on behalf of a school to transport students.
privateBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, v súkromnom vlastníctve alebo prenajaté.snowChainEquippedVehicle | Any vehicle equipped with snow chains.
publicBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, ktoré má vo všeobecnosti zverejnené trasy a cestovné poriadky.tanker | A truck with more than two axles used to transport liquid or gas loads in bulk.
residentialVehicle | Vozidlo, ktorého vlastník je obyvateľ (alebo návštevník) konkrétnej ulice alebo časti mesta.taxi | A vehicle licensed for hire usually fitted with a meter.
schoolBus | Vozidlo prevádzkované v mene školy na prepravu študentov.transportTruck | A truck vehicle for long range transport of goods.
snowChainEquippedVehicle | Akékoľvek vozidlo vybavené snehovými reťazami.trolleyBus | A bus-like mass transport vehicle hooked up to an electrical network for power supply.
tanker | Nákladné vozidlo s viac ako dvomi nápravami, ktoré sa používa na prepravu tekutého alebo plynného nákladu vo veľkých množstvách.vehicleForDisabledPerson | A vehicle with supporting identification that designates a vehicle for disabled persons.
taxi | Vozidlo s povolením na prenájom a bežne vybavené taxametrom.vehicleWithExplosiveLoad | Vehicle transporting explosive cargo.
transportTruck | Nákladné vozidlo na diaľkovú prepravu tovarov.vehicleWithOtherDangerousLoad | Vehicle transporting dangerous cargo other than explosive or water-polluting loads.
trolleyBus | Vozidlo hromadnej dopravy autobusového typu, poháňané pripojením k elektrickej sieti.vehicleWithWaterPollutingLoad | Vehicle transporting water-polluting cargo.
vehicleForDisabledPerson | Vozidlo s pomocným označením, ktoré označuje vozidlo pre zdravotne postihnuté osoby.▼B
vehicleWithExplosiveLoad | Vozidlo prepravujúce výbušný náklad.7.7.3.10.   Weather Condition (WeatherConditionValue)
vehicleWithOtherDangerousLoad | Vozidlo prepravujúce nebezpečný náklad iný než výbušný náklad alebo náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.Values to indicate weather conditions that affect speed limits.
vehicleWithWaterPollutingLoad | Vozidlo prepravujúce náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)▼M1
Hodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.►M2  Values for the code list ◄ WeatherConditionValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.fog | Speed applies when fog is present.
▼M1ice | Speed applies when ice is present.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ WeatherConditionValuerain | Speed applies when rain is present.
Hodnota | Definíciasmog | Speed applies when a certain amount of smog is present.
Fog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade hmly.snow | Speed applies when snow is present.
Ice | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade poľadovice.▼B
rain | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade, ak prší.7.8.    Water Transport Network
smog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade určitého množstva smogu.7.8.1.    Spatial Object Types
snow | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade výskytu snehu.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Water Transport Network:
▼B— Beacon
7.8.    Sieť vodnej dopravy— Buoy
7.8.1.    Typy priestorových objektov— CEMT Class
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Condition of Water Facility
— Maják— Fairway Area
— Bója— Ferry Crossing
— Trieda CEMT— Ferry Use
— Stav vodného zariadenia— Inland Waterway
— Oblasť plavebnej dráhy— Marine Waterway
— Trajektová preprava— Port Area
— Používanie trajektov— Port Node
— Vnútrozemská vodná cesta— Restriction for Water Vehicles
— Námorná cesta— Traffic Separation Scheme
— Oblasť prístavu— Traffic Separation Scheme Area
— Prístavný uzol— Traffic Separation Scheme Crossing
— Obmedzenie pre plavidlá— Traffic Separation Scheme Lane
— Schéma rozdelenia plavby— Traffic Separation Scheme Roundabout
— Oblasť schémy rozdelenia plavby— Traffic Separation Scheme Separator
— Križovanie schémy rozdelenia plavby— Water Link Sequence
— Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby— Water Node
— Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby— Water Traffic Flow Direction
— Deliaci pás schémy rozdelenia plavby— Waterway
— Postupnosť spojení vodnej dopravy— Waterway Link
— Vodný uzol— Waterway Node
— Smer dopravného prúdu vodnej dopravy7.8.1.1.   Beacon (Beacon)
— Vodná cestaA prominent specially constructed object forming a conspicuous mark as a fixed aid to navigation, or for use in hydrographic survey.
— Spojenie vodných ciestThis type is a sub-type of TransportPoint.
— Uzol vodnej cesty7.8.1.2.   Buoy (Buoy)
7.8.1.1.   Maják (Beacon)A floating object moored to the bottom in a particular (charted) place, as an aid to navigation or for other specific purposes.
Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.This type is a sub-type of TransportPoint.
Tento typ je subtypom TransportPoint.7.8.1.3.   CEMT Class (CEMTClass)
7.8.1.2.   Bója (Buoy)Classification of an inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport).
Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom TransportPoint.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)CEMTClass | Value indicating the classification of an Inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport). | CEMTClassValue |  
Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.8.1.4.   Condition Of Water Facility (ConditionOfWaterFacility)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityState of a water transport network element with regards to its completion and use.
CEMTClass | Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy). | CEMTClassValue |  This type is a sub-type of ConditionOfFacility.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)7.8.1.5.   Fairway Area (FairwayArea)
Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.The main travelled part of a waterway.
Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.This type is a sub-type of TransportArea.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.7.8.1.6.   Ferry Crossing (FerryCrossing)
7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)A special waterway aimed at supporting the transport of passengers, vehicles or other cargo/freight across a water body, and which is normally used as a connection linking two or more nodes of a land based transport network.
Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.This type is a sub-type of Waterway.
Tento typ je subtypom TransportArea.7.8.1.7.   Ferry Use (FerryUse)
7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)The type of transport carried out by a ferry crossing.
Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.This type is a sub-type of TransportProperty.
Tento typ je subtypom Waterway.Attribute | Definition | Type | Voidability
7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)ferryUse | Value indicating the type of transport carried out by a ferry crossing. | FerryUseValue |  
Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.7.8.1.8.   Inland Waterway (InlandWaterway)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityWaterway which is defined at inland continental waters.
ferryUse | Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou. | FerryUseValue |  This type is a sub-type of Waterway.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.7.8.1.9.   Marine Waterway (MarineWaterway)
7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)Waterway which is defined at sea waters.
Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.This type is a sub-type of Waterway.
Tento typ je subtypom Waterway.Attributes of the spatial object type MarineWaterway
7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)Attribute | Definition | Type | Voidability
Vodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.deepWaterRoute | Attribute which indicates if the maritime waterway is a deep water route. | Boolean | voidable
Tento typ je subtypom Waterway.7.8.1.10.   Port Area (PortArea)
Atribúty typu priestorových objektov MarineWaterwayAn area spatial object which is used to represent the physical limits of all the facilities which constitute the terrestrial zone of a sea or inland port.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of TransportArea.
deepWaterRoute | Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode. | Boolean | voidable7.8.1.11.   Port Node (PortNode)
7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)A point spatial object which is used to represent a sea or inland port in a simplified way, aproximately located at the bank of the waterbody where the port is placed.
Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.This type is a sub-type of WaterNode.
Tento typ je subtypom TransportArea.7.8.1.12.   Restriction For Water Vehicles (RestrictionForWaterVehicles)
7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)Restriction on vehicles on a water transport element.
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.This type is a sub-type of RestrictionForVehicles.
Tento typ je subtypom WaterNode.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)7.8.1.13.   Traffic Separation Scheme (TrafficSeparationScheme)
Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.A scheme which aims at reducing the risk of collision in congested and/or converging areas by separating traffic moving in opposite, or nearly opposite, directions.
Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.This type is abstract.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.Association roles of the spatial object type TrafficSeparationScheme
7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)Association role | Definition | Type | Voidability
Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.component | A component of a traffic separation scheme. | TrafficSeparationSchemeArea |  
Tento typ je abstraktný.marineWaterRoute | The collection of marine waterways associated with a traffic separation scheme. | MarineWaterway |  
Asociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationSchememarkerBeacon | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Beacon |  
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilitymarkerBuoy | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Buoy |  
component | Komponent schémy rozdelenia plavby. | TrafficSeparationSchemeArea |  7.8.1.14.   Traffic Separation Scheme Area (TrafficSeparationSchemeArea)
marineWaterRoute | Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby. | MarineWaterway |  An area spatial object forming part of a traffic separation scheme.
markerBeacon | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Beacon |  This type is a sub-type of TransportArea.
markerBuoy | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Buoy |  This type is abstract.
7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)7.8.1.15.   Traffic Separation Scheme Crossing (TrafficSeparationSchemeCrossing)
Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.A defined area where traffic lanes cross.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
Tento typ je abstraktný.7.8.1.16.   Traffic Separation Scheme Lane (TrafficSeparationSchemeLane)
7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)An area within defined limits in which one-way traffic flow is established.
Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.7.8.1.17.   Traffic Separation Scheme Roundabout (TrafficSeparationSchemeRoundabout)
7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)A traffic separation scheme in which traffic moves in a counter-clockwise direction around a specified point or zone.
Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.7.8.1.18.   Traffic Separation Scheme Separator (TrafficSeparationSchemeSeparator)
7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)A zone separating the lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating traffic lanes designated for particular classes of ships proceeding in the same direction.
Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.7.8.1.19.   Water Link Sequence (WaterLinkSequence)
7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)A linear spatial object, composed of an ordered collection of waterway and/or watercourse links (as necessary), which represents a continuous path in the water network without any branches.
Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.7.8.1.20.   Water Node (WaterNode)
7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is abstract.
7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)7.8.1.21.   Water Traffic Flow Direction (WaterTrafficFlowDirection)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.Indicates the direction of the flow of water transport traffic in relation to the direction of the water transport link vector.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TrafficFlowDirection.
Tento typ je abstraktný.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)7.8.1.22.   Waterway (Waterway)
Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.A collection of water link sequences and or individual waterway and/or watercourse links (as necessary) that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties, which perform a navigable route within a water body (oceans, seas, rivers, lakes, channels or canals).
Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This type is abstract.
7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)7.8.1.23.   Waterway Link (WaterwayLink)
Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).A linear spatial object that describes the geometry or connectivity of the water transport network between two consecutive waterway or watercourse nodes. It represents a linear section across a body of water which is used for shipping.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLink.
Tento typ je abstraktný.7.8.1.24.   Waterway Node (WaterwayNode)
7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.This type is a sub-type of WaterNode.
Tento typ je subtypom TransportLink.Attributes of the spatial object type WaterwayNode
7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)Attribute | Definition | Type | Voidability
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.formOfWaterwayNode | Description of the function of a waterway node in the water transport network. | FormOfWaterwayNodeValue | voidable
Tento typ je subtypom WaterNode.7.8.2.    Enumerations
Atribúty typu priestorových objektov WaterwayNode7.8.2.1.   CEMT Class (CEMTClassValue)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityInland waterway classification according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport) Resolution No 92/2.
formOfWaterwayNode | Opis druhu uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy. | FormOfWaterwayNodeValue | voidableAllowed values for the enumeration CEMTClassValue
7.8.2.    EnumerácieValue | Definition
7.8.2.1.   Trieda CEMT (CEMTClassValue)I | Inland waterway belonging to CEMT-class I, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).II | Inland waterway belonging to CEMT-class II, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu CEMTClassValueIII | Inland waterway belonging to CEMT-class III, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Hodnota | DefiníciaIV | Inland waterway belonging to CEMT-class IV, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
I | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy I CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).Va | Inland waterway belonging to CEMT-class Va, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
II | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy II CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).Vb | Inland waterway belonging to CEMT-class Vb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
III | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy III CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIa | Inland waterway belonging to CEMT-class VIa, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
IV | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy IV CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIb | Inland waterway belonging to CEMT-class VIb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Va | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Va CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIc | Inland waterway belonging to CEMT-class VIc, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Vb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Vb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VII | Inland waterway belonging to CEMT-class VII, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
VIa | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIa CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).7.8.3.    Code Lists
VIb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).7.8.3.1.   Ferry Use (FerryUseValue)
VIc | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIc CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).Types of transport carried out by a ferry.
VII | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VII CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).▼M2
7.8.3.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.8.3.1.   Používanie trajektov (FerryUseValue)▼M1
Druhy dopravy uskutočňované trajektom.►M2  Values for the code list ◄ FerryUseValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.cars | Ferry carries cars.
▼M1other | Ferry carries others forms of transport than passengers, cars, trucks or trains.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FerryUseValuepassengers | Ferry carries passengers.
Hodnota | Definíciatrain | Ferry carries trains.
cars | Trajekt na prepravu vozidiel.trucks | Ferry carries trucks.
other | Trajekt na iné druhy prepravy než je preprava cestujúcich, osobných vozidiel, nákladných vozidiel alebo vlakov.▼B
passengers | Trajekt na prepravu cestujúcich.7.8.3.2.   Form Of Waterway Node (FormOfWaterwayNodeValue)
train | Trajekt na prepravu vlakov.Function of a Waterway Node in the water transport network.
trucks | Trajekt na prepravu nákladných vozidiel.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
7.8.3.2.   Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)▼M1
Funkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.►M2  Values for the code list ◄ FormOfWaterwayNodeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.junctionFork | Infrastructure elements where one vessel traffic flow crosses another vessel traffic flow or points where vessel traffic flows divide or come together.
▼M1lockComplex | Lock or group of locks, intended for raising and lowering boats between stretches of water of different levels on river and canal waterways.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfWaterwayNodeValuemovableBridge | Bridge that can be raised or turned to allow the passage of ships.
Hodnota | DefiníciashipLift | A machine for transporting boats between water bodies at two different elevations, which is used as an alternative to the canal locks.
junctionFork | Prvky infraštruktúry, v ktorých trasa jedného plavidla križuje trasu iného plavidla, alebo body, v ktorých sa trasy plavidiel rozdeľujú alebo spájajú.waterTerminal | The location where goods are transhipped.
lockComplex | Plavebná komora alebo skupina plavebných komôr, ktoré sa používajú na zdvihnutie alebo spustenie lodí medzi úsekmi vody v rôznych výškach na rieke alebo vodnom kanáli.turningBasin | A place where a canal or narrow waterway is widened to allow boats to turn around.
movableBridge | Most, ktorý sa dá zdvihnúť alebo otočiť, aby sa umožnil prejazd lodí.▼B
shipLift | Stroj na prepravu lodí medzi vodnými útvarmi v dvoch rôznych nadmorských výškach, ktorý sa používa ako alternatíva plavebnej komory.7.9.    Theme-specific Requirements
waterTerminal | Miesto, v ktorom sa prekladá náklad.7.9.1.    Consistency between spatial data sets
turningBasin | Miesto, v ktorom je kanál alebo úzka vodná cesta rozšírená, aby sa umožnilo otáčanie lodí.1. Transport Networks centreline representations and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.
▼B2. Connectivity between Transport Networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.
7.9.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy7.9.2.    Modelling of object references
7.9.1.    Súlad medzi súbormi priestorových údajov1. When linear referencing is used in Transport Networks data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).
1. Reprezentácie dopravných sietí ako osí a uzly dopravných sietí sa vždy musia nachádzať v rozsahu oblasti reprezentácie toho istého objektu.2. An inter-modal connection shall always reference two elements which belong to different networks.
2. Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi dopravnými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.7.9.3.    Geometry representation
7.9.2.    Modelovanie odkazov na objekt1. Transport link ends shall be connected wherever an intersection exists between the real world phenomena they represent. No connections shall be created at crossing network elements when it is not possible to pass from one element to another.
1. Ak sa v údajoch o dopravných sieťach používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa musí vyjadriť ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.2. In a Transport Networks data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Transport Links connect or end.
2. Intermodálne spojenie musí vždy odkazovať na dva prvky, ktoré patria do rôznych sietí.7.9.4.    Modelling of object references
7.9.3.    Geometrická reprezentáciaThe Water transport networks shall re-use, where it exists and is practicable, the water network centreline geometry of the Hydrography theme. Therefore, object referencing shall be used to link the water transport course with the existing water network geometry in the Hydrography theme.
1. Konce dopravných spojení musia byť prepojené vždy, keď existuje križovanie medzi javmi reálneho sveta, ktoré reprezentujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne spojenia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.7.9.5.    Centrelines
2. V súbore údajov o dopravných sieťach, ktoré obsahujú uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať, len ak spájajú alebo ukončujú dopravné spojenia.The centrelines of Road and Rail objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Link is indicated as not being ‘fictitious’.
7.9.4.    Modelovanie odkazov na objekt7.9.6.    Ensuring Network Connectivity
Siete vodnej dopravy opäť použijú geometriu osi vodnej siete patriacu do témy Hydrografia v prípade, ak existuje a ak je to uskutočniteľné. Referencovanie objektu sa preto použije na účely spojenia vodného dopravného toku s geometriou vodnej siete existujúcou v téme Hydrografia.1. Wherever a connection exists in a transport network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.
7.9.5.    Osi2. Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.
Osi cestných a železničných objektov patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie označené tak, že nie je „fictitious“.3. In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.
7.9.6.    Zaistenie konektivity siete7.10.    Layers
1. Vždy, keď existuje v dopravnej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.Layers for the spatial data theme Transport networks
2. Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s)
3. V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.TN.CommonTransportElements.TransportNode | Generic Transport Node | TransportNode
7.10.    VrstvyTN.CommonTransportElements.TransportLink | Generic Transport Link | TransportLink
Vrstvy pre tému priestorových údajov Dopravné sieteTN.CommonTransportElements.TransportArea | Generic Transport Area | TransportArea
Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektovTN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Road Link | RoadLink
TN.CommonTransportElements.TransportNode | Generický dopravný uzol | TransportNodeTN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Vehicle traffic Area | VehicleTrafficArea
TN.CommonTransportElements.TransportLink | Generické dopravné spojenie | TransportLinkTN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Road Service Area | RoadServiceArea
TN.CommonTransportElements.TransportArea | Generická oblasť dopravy | TransportAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Road Area | RoadArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Cestné spojenie | RoadLinkTN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Railway Link | RailwayLink
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Oblasť premávky vozidiel | VehicleTrafficAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Railway Station Area | RailwayStationArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Oblasť cestných služieb | RoadServiceAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Railway Yard Area | RailwayYardArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Oblasť cesty | RoadAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Railway Area | RailwayArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Železničné spojenie | RailwayLinkTN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Waterway Link | WaterwayLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Oblasť železničnej stanice | RailwayStationAreaTN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Fairway Area | FairwayArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Oblasť nákladnej stanice | RailwayYardAreaTN.WaterTransportNetwork.PortArea | Port Area | PortArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Oblasť železnice | RailwayAreaTN.AirTransportNetwork.AirLink | Air Link | AirLink
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Spojenie vodných ciest | WaterwayLinkTN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Aerodrome Area | AerodromeArea
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Oblasť plavebnej dráhy | FairwayAreaTN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Runway Area | RunwayArea
TN.WaterTransportNetwork.PortArea | Oblasť prístavu | PortAreaTN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Airspace Area | AirspaceArea
TN.AirTransportNetwork.AirLink | Letecké spojenie | AirLinkTN.AirTransportNetwork.ApronArea | Apron Area | ApronArea
TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Oblasť letiska | AerodromeAreaTN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Taxiway Area | TaxiwayArea
TN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy | RunwayAreaTN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Cableway Link | CablewayLink
TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Oblasť vzdušného priestoru | AirspaceArea8.   HYDROGRAPHY
TN.AirTransportNetwork.ApronArea | Oblasť odbavovacej plochy | ApronArea8.1.    Definitions
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Oblasť rolovacej dráhy | TaxiwayAreaIn addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
TN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Spojenie lanových dráh | CablewayLink— ‘aquifer’ means a subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater,
8.   HYDROGRAFIA— ‘groundwater’ means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil,
8.1.    Vymedzenie pojmov— ‘sub-basin’ means an area of land from which all surface run-off flows through a series of streams, rivers and, possibly, lakes to a particular point in a water course,
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:8.2.    Structure of the Spatial Data Theme Hydrography
— „kolektor podzemnej vody“ znamená podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody alebo zachytávanie významných množstiev podzemnej vody,The types specified for the spatial data theme Hydrography are structured in the following packages:
— „podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá je pod zemským povrchom v zóne nasýtenia a v priamom styku s pôdou alebo pôdnym podložím,— Hydro - base
— „čiastkové povodie“ znamená územie, z ktorého všetok povrchový odtok odteká prostredníctvom sústavy potokov, riek a prípadne jazier do konkrétneho miesta vodného toku.— Hydro - Network
8.2.    Štruktúra témy priestorových údajov Hydrografia— Hydro - Physical Waters
Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Hydrografia sú štruktúrované v týchto balíkoch:▼M2 —————
— Hydrografická základňa▼B
— Hydrografická sieť8.3.    Hydro - base
— Hydrografické fyzické vody8.3.1.    Spatial Object Types
▼M2 —————The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - base:
▼B— Hydro Object
8.3.    Hydrografická základňa8.3.1.1.   Hydro Object (HydroObject)
8.3.1.    Typy priestorových objektovAn identity base for hydrographic (including man-made) objects in the real world.
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrologickej základne, sa používajú tieto typy priestorových objektov:This type is abstract.
— Hydrografický objektAttributes of the spatial object type HydroObject
8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)Attribute | Definition | Type | Voidability
Základ identity pre hydrografické objekty (vrátane umelo vytvorených objektov) v reálnom svete.geographicalName | A geographical name that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidable
Tento typ je abstraktný.hydroId | An identifier that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | HydroIdentifier |  
Atribúty typu priestorových objektov HydroObjectAssociation roles of the spatial object type HydroObject
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
geographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidablerelatedHydroObject | A related hydrographic object representing the same real-world entity. | HydroObject | voidable
hydroId | Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | HydroIdentifier |  8.3.2.    Data Types
Asociačné roly typu priestorových objektov HydroObject8.3.2.1.   Hydro Identifier (HydroIdentifier)
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityA hydrographic thematic identifier.
relatedHydroObject | Príslušný hydrografický objekt, ktorý reprezentuje tú istú entitu reálneho sveta. | HydroObject | voidableAttributes of the data type HydroIdentifier
8.3.2.    Dátové typyAttribute | Definition | Type | Voidability
8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)classificationScheme | A description of the identification scheme (National, European, etc.) being used. | CharacterString |  
Hydrografický tematický identifikátor.localId | A local identifier, assigned by some authority. | CharacterString |  
Atribúty dátového typu HydroIdentifierNamespace | An indicator of the scope for the local identifier. | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability8.4.    Hydro - Network
classificationScheme | Opis používaného systému identifikácie (vnútroštátny, európsky atď.). | CharacterString |  8.4.1.    Spatial Object Types
localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil určitý orgán. | CharacterString |  The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Network:
namespace | Indikátor rozsahu miestneho identifikátora. | CharacterString |  — Hydro Node
8.4.    Hydrografická sieť— Watercourse Link
8.4.1.    Typy priestorových objektov— Watercourse Link Sequence
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografickej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Watercourse Separated Crossing
— Hydrografický uzol8.4.1.1.   Hydro Node (HydroNode)
— Spojenie vodných tokovA node within the hydrographic network.
— Postupnosť spojenia vodných tokovThis type is a sub-type of Node.
— Oddelené križovanie vodných tokovThis type is a sub-type of HydroObject.
8.4.1.1.   Hydrografický uzol (HydroNode)Attributes of the spatial object type HydroNode
Uzol v rámci hydrografickej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Node.hydroNodeCategory | Nature of the hydro node. | HydroNodeCategoryValue | voidable
Tento typ je subtypom HydroObject.8.4.1.2.   Watercourse Link (WatercourseLink)
Atribúty typu priestorových objektov HydroNodeA segment of a watercourse within a hydrographic network.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of Link.
hydroNodeCategory | Charakter hydrografického uzla. | HydroNodeCategoryValue | voidableThis type is a sub-type of HydroObject.
8.4.1.2.   Spojenie vodných tokov (WatercourseLink)Attributes of the spatial object type WatercourseLink
Segment vodného toku v rámci hydrografickej siete.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom Link.flowDirection | Direction of water flow in the segment relative to digitisation of segment geometry. | LinkDirectionValue | voidable
Tento typ je subtypom HydroObject.length | Length of network segment. | Length | voidable
Atribúty typu priestorových objektov WatercourseLink8.4.1.3.   Watercourse Link Sequence (WatercourseLinkSequence)
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityA sequence of watercourse links representing a non-branching path through a hydrographic network.
flowDirection | Smer prúdenia vody v segmente vo vzťahu k digitalizácii geometrie segmentu. | LinkDirectionValue | voidableThis type is a sub-type of LinkSequence.
length | Dĺžka segmentu siete. | Length | voidableThis type is a sub-type of HydroObject.
8.4.1.3.   Postupnosť spojení vodných tokov (WatercourseLinkSequence)8.4.1.4.   Watercourse Separated Crossing (WatercourseSeparatedCrossing)
Postupnosť spojení vodných tokov, ktoré reprezentuje cestu bez odbočiek cez hydrografickú sieť.An element in the hydrographic network used to indicate non-interacting crossing of watercourse links separated by level.
Tento typ je subtypom LinkSequence.This type is a sub-type of GradeSeparatedCrossing.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
8.4.1.4.   Oddelené križovanie vodných tokov (WatercourseSeparatedCrossing)8.4.2.    Code Lists
Prvok v hydrografickej sieti používaný na označenie vzájomne sa neovplyvňujúcich križovaní spojení vodných tokov, ktoré sú oddelené úrovňou.8.4.2.1.   Hydro Node Category (HydroNodeCategoryValue)
Tento typ je subtypom GradeSeparatedCrossing.Defines categories for different types of hydrographic network nodes.
Tento typ je subtypom HydroObject.▼M2
8.4.2.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
8.4.2.1.   Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)▼M1
Definuje kategórie rôznych typov hydrografických uzlov siete.►M2  Values for the code list ◄ HydroNodeCategoryValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.boundary | Node used to connect different networks.
▼M1flowConstriction | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that affects the network flow.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ HydroNodeCategoryValueflowRegulation | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that regulates the network flow.
Hodnota | Definíciajunction | Node where three or more links connect.
boundary | Uzol, ktorý sa používa na spojenie rôznych sietí.outlet | Ending node of a series of interconnected links.
flowConstriction | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý má vplyv na tok v sieti.source | Starting node of a series of interconnected links.
flowRegulation | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý reguluje tok v sieti.▼B
junction | Uzol, v ktorom sa prepájajú tri alebo viaceré spojenia.8.5.    Hydro - Physical Waters
outlet | Koncový uzol skupiny prepojených spojení.8.5.1.    Spatial Object Types
source | Začiatočný uzol skupiny prepojených spojení.The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Physical Waters:
▼B— Crossing
8.5.    Hydrografické fyzické vody— Dam or Weir
8.5.1.    Typy priestorových objektov— Drainage Basin
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografických fyzických vôd, sa používajú tieto typy priestorových objektov:— Embankment
— Križovanie— Falls
— Priehrada alebo hať— Fluvial Point
— Povodie— Ford
— Násyp— Hydro Point of Interest
— Vodopády▼M2 —————
— Riečny bod▼B
— Brod— Land-Water Boundary
— Hydrografický bod záujmu— Lock
▼M2 —————— Man-made Object
▼B▼M2 —————
— Hranica zem – voda▼B
— Plavebná komora— Rapids
— Umelý objekt— River Basin
▼M2 —————— Shore
▼B— Shoreline Construction
— Kaskády— Sluice
— Povodie rieky— Standing Water
— Pobrežie— Surface Water
— Pobrežná konštrukcia— Watercourse
— Priepust— Wetland
— Stojatá voda8.5.1.1.   Crossing (Crossing)
— Povrchová vodaA man-made object allowing the passage of water above or below an obstacle.
— Vodný tokThis type is a sub-type of ManMadeObject.
— MokraďAttributes of the spatial object type Crossing
8.5.1.1.   Križovanie (Crossing)Attribute | Definition | Type | Voidability
Umelý objekt, ktorý umožňuje prietok vody nad alebo pod prekážkou.type | The type of physical crossing. | CrossingTypeValue | voidable
Tento typ je subtypom ManMadeObject.8.5.1.2.   Dam Or Weir (DamOrWeir)
Atribúty typu priestorových objektov CrossingA permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of ManMadeObject.
type | Typ fyzického križovania. | CrossingTypeValue | voidable8.5.1.3.   Drainage Basin (DrainageBasin)
8.5.1.2.   Priehrada alebo hať (DamOrWeir)Area having a common outlet for its surface runoff.
Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodným tokom používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
8.5.1.3.   Povodie (DrainageBasin)area | Size of the drainage basin area. | Area | voidable
Oblasť, ktorá má spoločný výtok pre svoj povrchový odtok.basinOrder | Number (or code) expressing the degree of branching/dividing in a drainage basin system. | HydroOrderCode | voidable
Tento typ je subtypom HydroObject.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
area | Veľkosť plochy povodia. | Area | voidablegeometry | The geometry of the drainage basin, as a surface. | GM_Surface |  
basinOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia. | HydroOrderCode | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableorigin | Origin of the drainage basin. | OriginValue | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
geometry | Geometria povodia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  outlet | The surface water outlet(s) of a drainage basin. | SurfaceWater | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  containsBasin | A smaller sub-basin contained within a larger basin | DrainageBasin | voidable
origin | Začiatok povodia. | OriginValue | voidableA river basin may not be contained in any other basin
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability8.5.1.4.   Embankment (Embankment)
outlet | Výtok(y) povrchovej vody v povodí. | SurfaceWater | voidableA man-made raised long mound of earth or other material.
containsBasin | Menšie čiastkové povodie obsiahnuté vo väčšom povodí. | DrainageBasin | voidableThis type is a sub-type of ManMadeObject.
Povodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.▼M2 —————
8.5.1.4.   Násyp (Embankment)▼B
Umelo navŕšená, dlhá hromada zeme alebo iného materiálu.8.5.1.5.   Falls (Falls)
Tento typ je subtypom ManMadeObject.A vertically descending part of a watercourse where it falls from a height.
▼M2 —————This type is a sub-type of FluvialPoint.
▼BAttributes of the spatial object type Falls
8.5.1.5.   Vodopády (Falls)Attribute | Definition | Type | Voidability
Zvislo tečúca časť vodného toku padajúca z určitej výšky.height | Distance measured from the lowest point of the base at ground or water level (downhill side/downstream side) to the tallest point of the spatial object. | Length | voidable
Tento typ je subtypom FluvialPoint.8.5.1.6.   Fluvial Point (FluvialPoint)
Atribúty typu priestorových objektov FallsA hydro point of interest that affects the flow of a watercourse.
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityThis type is a sub-type of HydroPointOfInterest.
height | Vzdialenosť meraná od najnižšieho bodu základne na úrovni zeme alebo vodnej hladiny (na zvažujúcej sa strane/strane po prúde) k najvyššiemu bodu priestorového objektu. | Length | voidableThis type is abstract.
8.5.1.6.   Riečny bod (FluvialPoint)8.5.1.7.   Ford (Ford)
Hydrografický bod záujmu, ktorý ovplyvňuje prúdenie vodného toku.A shallow part of a watercourse used as a road crossing.
Tento typ je subtypom HydroPointOfInterest.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je abstraktný.8.5.1.8.   Hydro Point Of Interest (HydroPointOfInterest)
8.5.1.7.   Brod (Ford)A natural place where water appears, disappears or changes its flow.
Plytk časť vodného toku používaná ako cestný prejazd.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is abstract.
8.5.1.8.   Hydrografický bod záujmu (HydroPointOfInterest)Attributes of the spatial object type HydroPointOfInterest
Prirodzené miesto, kde sa voda objavuje, stráca alebo mení svoje prúdenie.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom HydroObject.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Tento typ je abstraktný.endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribúty typu priestorových objektov HydroPointOfInterestgeometry | The geometry of the hydro point of interest, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablelevelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable▼M2 —————
geometry | Geometria hydrografického bodu záujmu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable▼B
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  8.5.1.11.   Land-Water Boundary (LandWaterBoundary)
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  The line where a land mass is in contact with a body of water.
▼M2 —————Attributes of the spatial object type LandWaterBoundary
▼BAttribute | Definition | Type | Voidability
8.5.1.11.   Hranica zem – voda (LandWaterBoundary)beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Línia, pozdĺž ktorej je pevninský masív v kontakte s vodným útvarom.endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribúty typu priestorových objektov LandWaterBoundarygeometry | The geometry of the land-water boundary, as a curve. | GM_Curve |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableorigin | Origin of the land-water boundary. | OriginValue | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablewaterLevelCategory | Water-level defining the land-water boundary. | WaterLevelValue | voidable
geometry | Geometria hranice zem – voda reprezentovaná ako krivka. | GM_Curve |  8.5.1.12.   Lock (Lock)
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another.
origin | Začiatok hranice zem – voda. | OriginValue | voidableThis type is a sub-type of ManMadeObject.
waterLevelCategory | Hladina vody vymedzujúca hranicu zem – voda. | WaterLevelValue | voidable8.5.1.13.   Man-made Object (ManMadeObject)
8.5.1.12.   Plavebná komora (Lock)An artificial object which lies inside a body of water and has one of the following types of function: - Retains the water; - Regulates the quantity of water; - Alters the course of the water; - Allows watercourses to cross each other.
Uzatvorený objekt s dvomi alebo viacerými vrátami používaný na zdvihnutie alebo spustenie plavidiel, keď prechádzajú z jedného vodného stupňa do druhého.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is abstract.
8.5.1.13.   Umelý objekt (ManMadeObject)Attributes of the spatial object type ManMadeObject
Umelý objekt, ktorý sa nachádza vo vnútri vodného útvaru a má jeden z týchto druhov funkcií: - zadržiava vodu, - reguluje množstvo vody, - mení tok vody, - umožňuje vodným tokom vzájomne sa križovať.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom HydroObject.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Tento typ je abstraktný.condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of the structures and/or equipment comprising a facility and/or located at a site, as a whole. | ConditionOfFacilityValue | voidable
Atribúty typu priestorových objektov ManMadeObjectendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitygeometry | The geometry of the man-made object, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
condition | Celkovo posudzovaný stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby stavieb a/alebo zariadení, ktoré obsahujú vybavenie a/alebo ktoré sa nachádzajú na mieste. | ConditionOfFacilityValue | voidablelevelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable▼M2 —————
geometry | Geometria umelého objektu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable▼B
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  8.5.1.17.   Rapids (Rapids)
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  Portions of a stream with accelerated current where it descends rapidly but without a break in the slope of the bed sufficient to form a waterfall.
▼M2 —————This type is a sub-type of FluvialPoint.
▼B8.5.1.18.   River Basin (RiverBasin)
8.5.1.17.   Kaskády (Rapids)The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta.
Časti vodného toku so zrýchleným prúdom, v ktorých dochádza k jeho rýchlemu spádu, ale prerušenie na svahu koryta nepostačuje na vytvorenie vodopádu.This type is a sub-type of DrainageBasin.
Tento typ je subtypom FluvialPoint.8.5.1.19.   Shore (Shore)
8.5.1.18.   Povodie rieky (RiverBasin)The narrow strip of land in immediate contact with any body of water including the area between high and low water lines.
Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je subtypom DrainageBasin.▼M2 —————
8.5.1.19.   Pobrežie (Shore)▼B
Úzky pás zeme v bezprostrednom styku s akýmkoľvek vodným útvarom vrátane oblasti medzi najvyšším a najnižším stavom vody.Attributes of the spatial object type Shore
Tento typ je subtypom HydroObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
▼M2 —————beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
▼Bcomposition | The primary type(s) of material composing a spatial object, exclusive of the surface. | ShoreTypeValue | voidable
Atribúty typu priestorových objektov ShoredelineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable▼M2
composition | Hlavný(-é) typ(-y) materiálu tvoriaceho priestorový objekt s výnimkou povrchu. | ShoreTypeValue | voidablegeometry | The geometry of the shore. | GM_MultiSurface |  
delineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidable▼B
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
▼M28.5.1.20.   Shoreline Construction (ShorelineConstruction)
geometry | Geometria pobrežia. | GM_MultiSurface |  An artificial structure attached to land bordering a body of water and fixed in position.
▼BThis type is a sub-type of ManMadeObject.
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  8.5.1.21.   Sluice (Sluice)
8.5.1.20.   Pobrežná konštrukcia (ShorelineConstruction)An open, inclined conduit fitted with a gate for regulating water flow.
Umelá stavba upevnená a vybudovaná na mieste na pevnine, ktoré hraničí s vodným útvarom.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.8.5.1.22.   Standing Water (StandingWater)
8.5.1.21.   Priepust (Sluice)A body of water that is entirely surrounded by land.
Otvorený, naklonený kanál vybavený vrátami na regulovanie prúdu vody.This type is a sub-type of SurfaceWater.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)elevation | Elevation above mean sea level. | Length | voidable
Vodný útvar, ktorý je úplne obklopený pevninou.meanDepth | Average depth of the body of water. | Length | voidable
Tento typ je subtypom SurfaceWater.surfaceArea | Surface area of the body of water. | Area | voidable
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityStanding water geometry may be a surface or point
elevation | Nadmorská výška nad strednou hladinou mora. | Length | voidable8.5.1.23.   Surface Water (SurfaceWater)
meanDepth | Priemerná hĺbka vodného útvaru. | Length | voidableAny known inland waterway body.
surfaceArea | Povrchová plocha vodného útvaru. | Area | voidableThis type is a sub-type of HydroObject.
Geometria stojatej vody môže byť plocha alebo bod.This type is abstract.
8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)Attributes of the spatial object type SurfaceWater
Každý známy vnútrozemský vodný útvar.Attribute | Definition | Type | Voidability
Tento typ je subtypom HydroObject.beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
Tento typ je abstraktný.endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribúty typu priestorových objektov SurfaceWatergeometry | The geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water. | GM_Primitive |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablelevelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidablelocalType | Provides ‘local’ name for the type of surface water. | LocalisedCharacterString | voidable
geometry | Geometria povrchovej vody: - buď krivka alebo plocha v prípade vodného toku, - buď bod alebo plocha v prípade stojatej vody. | GM_Primitive |  origin | Origin of the surface water. | OriginValue | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  persistence | The degree of persistence of water. | HydrologicalPersistenceValue | voidable
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  tidal | Identifies whether the surface water is affected by tidal water. | Boolean | voidable
localType | Uvádza „miestny“ názov typu povrchovej vody. | LocalisedCharacterString | voidableAssociation roles of the spatial object type SurfaceWater
origin | Pôvod povrchovej vody. | OriginValue | voidableAssociation role | Definition | Type | Voidability
persistence | Stupeň perzistencie vody. | HydrologicalPersistenceValue | voidablebank | The bank(s) associated to a surface water. | Shore | voidable
tidal | Označuje, či je povrchová voda zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidabledrainsBasin | The basin(s) drained by a surface water. | DrainageBasin | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov SurfaceWaterneighbour | An association to another instance of the same real-world surface water in another data set. | SurfaceWater | voidable
Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability8.5.1.24.   Watercourse (Watercourse)
bank | Breh(-y) spojený(-é) s povrchovou vodou. | Shore | voidableA natural or man-made flowing watercourse or stream.
drainsBasin | Povodie(-a) odvodňované povrchovou vodou. | DrainageBasin | voidableThis type is a sub-type of SurfaceWater.
neighbour | Asociácia s iným výskytom tej istej povrchovej vody reálneho sveta v inom súbore údajov. | SurfaceWater | voidableAttribute | Definition | Type | Voidability
8.5.1.24.   Vodný tok (Watercourse)condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of a watercourse. | ConditionOfFacilityValue | voidable
Prirodzený alebo umelý tečúci vodný tok alebo prúd.delineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidable
Tento typ je subtypom SurfaceWater.length | Length of the watercourse. | Length | voidable
Atribút | Definícia | Typ | Voidabilitylevel | Vertical location of watercourse relative to ground. | VerticalPositionValue | voidable
condition | Stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby vodného toku. | ConditionOfFacilityValue | voidablestreamOrder | Number (or code) expressing the degree of branching in a stream system. | HydroOrderCode | voidable
delineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidablewidth | Width of watercourse (as a range) along its length. | WidthRange | voidable
length | Dĺžka vodného toku. | Length | voidable▼M2
level | Zvislá poloha vodného toku vo vzťahu k zemi. | VerticalPositionValue | voidableThe shores on either side of a watercourse shall be provided (using the bank property) as two separate Shore objects.
streamOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia v hydrologickej sústave. | HydroOrderCode | voidable▼B
width | Šírka vodného toku (ako rozsah) pozdĺž jeho dĺžky. | WidthRange | voidableWatercourse geometry may be a curve or surface
▼M2A condition attribute may be specified only for a man-made watercourse
Brehy na oboch stranách vodného toku sa uvádzajú (s použitím vlastnosti bank) ako dva samostatné objekty Shore.8.5.1.25.   Wetland (Wetland)
▼BA poorly drained or periodically flooded area where the soil is saturated with water, and vegetation is supported.
Geometria vodného toku môže byť krivka alebo plocha.This type is a sub-type of HydroObject.
Atribút stavu možno určiť len pre umelý vodný tok.▼M2 —————
8.5.1.25.   Mokraď (Wetland)▼B
Zle odvodňovaná alebo pravidelne zaplavovaná oblasť, v ktorej je pôda nasýtená vodou a rastie v nej vegetácia.Attributes of the spatial object type Wetland
Tento typ je subtypom HydroObject.Attribute | Definition | Type | Voidability
▼M2 —————beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
▼BendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Atribúty typu priestorových objektov Wetlandgeometry | The geometry of the wetland, as a surface. | GM_Surface |  
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityinspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablelocalType | Provides ‘local’ name for the type of wetland. | LocalisedCharacterString | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableTidal | Identifies whether the wetland is affected by tidal water. | Boolean | voidable
geometry | Geometria mokrade reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  8.5.2.    Data Types
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  8.5.2.1.   Hydro Order Code (HydroOrderCode)
localType | Uvádza „miestny“ názov typu mokrade. | LocalisedCharacterString | voidableA hydrologically meaningful ‘order code’ for ordering hierarchies of watercourses and drainage basins.
tidal | Označuje, či je mokraď zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidableAttributes of the data type HydroOrderCode
8.5.2.    Dátové typyAttribute | Definition | Type | Voidability
8.5.2.1.   Kód hydrologického poradia (HydroOrderCode)order | Number (or code) expressing the degree of branching or dividing in a stream or drainage basin system. | CharacterString |  
Hydrologicky významný „kód poradia“ na usporiadanie hierarchií vodných tokov a povodí.orderScheme | A description of the concept for ordering. | CharacterString |  
Atribúty dátového typu HydroOrderCodescope | An indicator of the scope or origin for an order code (including whether it is national, supranational or European). | CharacterString |  
Atribút | Definícia | Typ | Voidability8.5.2.2.   Width Range (WidthRange)
order | Číslo (alebo kód), ktorý vyjadruje stupeň rozvetvenia alebo členenia v hydrologickej sústave alebo v sústave povodia. | CharacterString |  The range of a watercourse’s horizontal width along its length.
orderScheme | Popis koncepcie usporiadania. | CharacterString |  Attributes of the data type WidthRange
scope | Ukazovateľ rozsahu alebo pôvodu kódu poradia (vrátane informácie, či je kód vnútroštátny, nadnárodný alebo európsky). | CharacterString |  Attribute | Definition | Type | Voidability
8.5.2.2.   Rozsah šírky (WidthRange)lower | Lower bound of width. | Length |  
Rozsah horizontálnej šírky vodného toku pozdĺž jeho dĺžky.upper | Upper bound of width. | Length |  
Atribúty dátového typu WidthRange8.5.3.    Enumerations
Atribút | Definícia | Typ | Voidability8.5.3.1.   Origin (OriginValue)
lower | Dolná hranica šírky. | Length |  An enumeration type specifying a set of hydrographic ‘origin’ categories (natural, man-made) for various hydrographic objects.
upper | Horná hranica šírky. | Length |  Allowed values for the enumeration OriginValue
8.5.3.    EnumerácieValue | Definition
8.5.3.1.   Pôvod (OriginValue)natural | An indication that a spatial object is natural.
Typ enumerácie, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.manMade | An indication that a spatial object is man-made.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu OriginValue8.5.4.    Code Lists
Hodnota | Definícia8.5.4.1.   Crossing Type (CrossingTypeValue)
natural | Označenie, že priestorový objekt je prirodzený.Man-made physical watercourse crossing types.
manMade | Označenie, že priestorový objekt je umelý.▼M2
8.5.4.    Zoznamy kódovThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
8.5.4.1.   Typ križovania (CrossingTypeValue)▼M1
Typy križovania umelých fyzických vodných tokov.►M2  Values for the code list ◄ CrossingTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.aqueduct | A pipe or artificial channel that is designed to transport water from a remote source, usually by gravity, for freshwater supply, agricultural, and/or industrial use.
▼M1bridge | A structure that connects two locations and provides for the passage of a transportation route over a terrain obstacle.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CrossingTypeValueculvert | An enclosed channel for carrying a watercourse under a route.
Hodnota | Definíciasiphon | A pipe used for conveying liquid from one level to a lower level, using the liquid pressure differential to force a column of the liquid up to a higher level before it falls to the outlet.
aqueduct | Potrubie alebo umelý kanál, ktorý sa používa na prepravu vody zo vzdialeného zdroja, obvykle gravitáciou, na účely dodávky sladkej vody, poľnohospodárske a/alebo priemyselné účely.▼B
bridge | Konštrukcia, ktorá spája dve miesta a umožňuje prechod dopravnej cesty nad prekážkou v teréne.8.5.4.2.   Hydrological Persistence (HydrologicalPersistenceValue)
culvert | Uzatvorený kanál na vedenie vodného toku pod cestou.Categories of hydrological persistence of a body of water.
siphon | Potrubie, ktoré sa používa na dopravenie kvapaliny z jednej úrovne na nižšiu pomocou rozdielu tlaku kvapaliny, ktorý vytlačí stĺpec kvapaliny na vyššiu úroveň predtým, než spadne do výtoku.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
8.5.4.2.   Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)▼M1
Kategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.►M2  Values for the code list ◄ HydrologicalPersistenceValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.dry | Filled and/or flowing infrequently, generally only during and/or immediately after heavy precipitation.
▼M1ephemeral | Filled and/or flowing during and immediately after precipitation.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ HydrologicalPersistenceValueintermittent | Filled and/or flowing for part of the year.
Hodnota | Definíciaperennial | Filled and/or flowing continuously throughout the year.
dry | Zriedka naplnený a/alebo tečúci, zvyčajne len počas silného dažďa a/alebo bezprostredne po silnom daždi.▼M2 —————
ephemeral | Naplnený a/alebo tečúci počas silného dažďa a bezprostredne po silnom daždi.▼B
intermittent | Naplnený a/alebo tečúci v určitej časti roka.8.5.4.4.   Shore Type (ShoreTypeValue)
perennial | Naplnený a/alebo tečúci neustále počas celého roka.Categories of shore area composition.
▼M2 —————▼M2 —————
▼B▼M2
8.5.4.4.   Typ pobrežia (ShoreTypeValue)The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
Kategórie zloženia oblasti pobrežia.▼M1
▼M2 —————►M2  Values for the code list ◄ ShoreTypeValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.boulders | Large water- or weather-worn stones.
▼M1clay | A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ShoreTypeValuegravel | Small water-worn or pounded stones.
Hodnota | Definíciamud | Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter.
boulders | Veľké, vodou alebo počasím zvetrané kamene.rock | Stones of any size.
clay | Pevná súdržná jemnozrnná zemina tvorená najmä hydratovanými hlinitokremičitanmi, ktoré naberajú plastickejšiu formu pridaním vody, ktorá sa dá tvarovať a vysušiť.sand | Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.
gravel | Vodou zvetrané alebo rozdrvené kamienky.shingle | Small, loose, rounded water-worn pebbles, especially as accumulated on a seashore.
mud | Mäkká mokrá pôda, piesok, prach a/alebo iný pôdny materiál.stone | Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
rock | Kamene akejkoľvek veľkosti.▼B
sand | Zrnitý materiál tvorený malými erodovanými úlomkami (najmä kremičitých) skál, jemnejší než štrk a väčší než hrubé naplaveniny.8.5.4.5.   Water Level (WaterLevelValue)
shingle | Malé, voľné, zaoblené, vodou zvetrané okruhliaky, nahromadené najmä na morskom brehu.The tidal datum / waterlevel to which depths and heights are referenced.
stone | Kusy skaly alebo minerálnej látky (inej než kov) určitého tvaru a veľkosti, obyčajne umelo vytvarované a používané na určitý konkrétny účel.▼M2
▼BThe allowed values for this code list comprise only the values in the table below.
8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)▼M1
Referenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.►M2  Values for the code list ◄ WaterLevelValue
▼M2Value | Definition
Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.equinoctialSpringLowWater | The level of low water springs near the time of an equinox.
▼M1higherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.
►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ WaterLevelValuehigherHighWaterLargeTide | The average of the highest high waters, one from each of 19 years of observations.
Hodnota | DefiníciahighestAstronomicalTide | The highest tidal level, which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.
equinoctialSpringLowWater | Hladina odlivu pri vzdúvaní vody v čase pred rovnodennosťou.highestHighWater | The highest water level observed at a location.
higherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni prílivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka.highWater | The highest level reached at a location by the water surface in one tidal cycle.
higherHighWaterLargeTide | Priemer najvyšších hladín prílivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania.highWaterSprings | An arbitrary level, approximating that of mean high water springs.
highestAstronomicalTide | Najvyššia hladina prílivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.indianSpringHighWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the higher high water at spring tides.
highestHighWater | Najvyššia hladina vody pozorovaná na určitom mieste.indianSpringLowWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the lower low water at spring tides.
highWater | Najvyššia úroveň dosiahnutá hladinou vody v jednom cykle prílivu na určitom mieste.localDatum | An arbitrary datum defined by an authority of a local harbour, from which levels and tidal heights are measured by that authority.
highWaterSprings | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje priemernú hladinu prílivu pri vzdúvaní vody.lowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.
indianSpringHighWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní.lowerLowWaterLargeTide | The average of the lowest low waters, one from each of 19 years of observations.
indianSpringLowWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu nižších odlivových vôd pri vzdúvaní.lowestAstronomicalTide | The lowest tide level that can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.
localDatum | Ľubovoľný údaj stanovený orgánom miestneho prístavu, podľa ktorého tento orgán meria hladiny a výšku vĺn.lowestLowWater | An arbitrary level conforming to the lowest tide observed at a location, or somewhat lower.
lowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni odlivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka.lowestLowWaterSprings | An arbitrary level conforming to the lowest water level observed at a location at spring tides during a period shorter than 19 years.
lowerLowWaterLargeTide | Priemer najnižších hladín odlivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania.lowWater | An approximation of mean low water adopted as the reference level for a limited region, irrespective of better determinations later.
lowestAstronomicalTide | Najnižšia hladina odlivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.lowWaterDatum | An approximation of mean low water that has been adopted as a standard reference for a limited area.
lowestLowWater | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine odlivu pozorovanému na určitom mieste, alebo o trochu nižšia.lowWaterSprings | A level approximating that of mean low water springs.
lowestLowWaterSprings | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine vody pozorovanej na určitom mieste pri vzdúvaní počas obdobia kratšieho než 19 rokov.meanHigherHighWater | The average height of higher high waters at a location over a 19-year period.
lowWater | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako referenčná hladina pre určitý región bez ohľadu na presnejšie stanovenie v budúcnosti.meanHigherHighWaterSprings | The average height of higher high water at spring tides at a location.
lowWaterDatum | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako štandardná referenčná hladina pre určitú vymedzenú oblasť.meanHigherLowWater | The average of the higher low water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.
lowWaterSprings | Hladina približne zodpovedajúca priemernej hladine odlivu pri vzdúvaní.meanHighWater | The average height of all high waters at a location over a 19-year period.
meanHigherHighWater | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.meanHighWaterNeaps | The average height of the high waters of the neap tide.
meanHigherHighWaterSprings | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste.meanHighWaterSprings | The average height of the high waters of spring tides.
meanHigherLowWater | Priemerná hladina vyšších odlivových vôd v každom dni odlivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte.meanLowerHighWater | The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.
meanHighWater | Priemerná hladina všetkých prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.meanLowerLowWater | The average height of the lower low waters at a location over a 19-year period.
meanHighWaterNeaps | Priemerná hladina prílivových vôd malého prílivu.meanLowerLowWaterSprings | The average height of lower low water at spring tides at a location.
meanHighWaterSprings | Priemerná hladina prílivových vôd pri vzdúvaní.meanLowWater | The average height of all low waters at a location over a 19-year period.
meanLowerHighWater | Priemerná hladina nižších prílivových vôd v každom dni prílivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte.meanLowWaterNeaps | The average height of the low waters of the neap tide.
meanLowerLowWater | Priemerná hladina nižších odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.meanLowWaterSprings | The average height of the low waters of spring tides.
meanLowerLowWaterSprings | Priemerná hladina nižších odlivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste.meanSeaLevel | The average height of the sea at a tide station measured from a fixed predetermined reference level.
meanLowWater | Priemerná hladina všetkých odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.meanTideLevel | The arithmetic mean of mean high water and mean low water.
meanLowWaterNeaps | Priemerná hladina odlivových vôd malého prílivu.meanWaterLevel | The average of all hourly water levels over the available period of record.
meanLowWaterSprings | Priemerná hladina odlivových vôd pri vzdúvaní.nearlyHighestHighWater | An arbitrary level approximating the highest water level observed at a location, usually equivalent to the high water springs.
meanSeaLevel | Priemerná hladina mora na meracej stanici meraná z vopred pevne stanovenej referenčnej hladiny.nearlyLowestLowWater | A level approximating the lowest water level observed at a location, usually equivalent to Indian spring low water.
meanTideLevel | Aritmetický priemer priemernej hladiny prílivu a priemernej hladiny odlivu.tropicHigherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest.
meanWaterLevel | Priemer všetkých hodinových hladín vody počas dostupného obdobia zaznamenávania.tropicLowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest.
nearlyHighestHighWater | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje najvyššiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine prílivu pri vzdúvaní.▼M2 —————
nearlyLowestLowWater | Hladina, ktorá približne vyjadruje najnižšiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine odlivu neskôr na jeseň.▼B
tropicHigherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší.8.7.    Theme-specific Requirements
tropicLowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší.8.7.1.    Consistency between spatial data sets
▼M2 —————1. Hydrography links, centrelines and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.
▼B2. Connectivity between hydrographic networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.
8.7.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy3. All attribution of objects in this schema shall be the same as the equivalent property of that object used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.
8.7.1.    Súlad medzi súbormi priestorových údajov8.7.2.    Identifier management
1. Hydrografické spojenia, osi a uzly sa vždy musia nachádzať v rozsahu reprezentácie toho istého objektu ako plochy.1. If a geographical name is used as a unique hydrologic ID for an object in this specification then it shall be derived, where possible, from a pan-European Gaze