?

2.2.2016    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 26/192.2.2016    | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 26/19
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/97SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97
z 20. januára 2016ze dne 20. ledna 2016
o distribúcii poistenia (prepracované znenie)o distribuci pojištění (přepracované znění)
(Text s významom pre EHP)(Text s významem pro EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,s ohledem na návrh Evropské komise,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),v souladu s řádným legislativním postupem (2),
keďže:vzhledem k těmto důvodům:
(1) | V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES sa majú vykonať viaceré zmeny (3). V záujme jasnosti by sa uvedená smernica mala prepracovať.(1) | Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES (3) je třeba provést řadu změn. V zájmu srozumitelnosti by tato směrnice měla být přepracována.
(2) | Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy tohto prepracovaného znenia je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia a zaistenia a keďže tieto činnosti sa vykonávajú v rámci Únie, táto nová smernica by mala vychádzať z článku 53 ods. 1 a článku 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Forma smernice je vhodná preto, aby bolo v prípade potreby možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto smernice špecifikám konkrétneho trhu a právneho systému v každom členskom štáte. Táto smernica by sa mala zameriavať aj na koordináciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnostiam distribúcie poistenia a zaistenia.(2) | Protože hlavním cílem a předmětem tohoto přepracovaného znění je harmonizace vnitrostátních předpisů týkajících se distribuce pojištění a zajištění, a vzhledem k tomu, že tyto činnosti jsou vykonávány po celé Unii, měla by být nová směrnice založena na čl. 53 odst. 1 a článku 62 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Forma směrnice je vhodná k tomu, aby bylo případně možno přizpůsobit prováděcí ustanovení v oblastech, kterých se tato směrnice týká, specifickým vlastnostem konkrétního trhu a právního systému v jednotlivých členských státech. Účelem této směrnice by také měla být koordinace vnitrostátních pravidel týkajících se přístupu k distribuci pojištění a zajištění.
(3) | Táto smernica sa však zameriava na minimálnu harmonizáciu, a preto by nemala brániť členským štátom, aby ponechali alebo zaviedli prísnejšie ustanovenia s cieľom chrániť zákazníkov, za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie vrátane tejto smernice.(3) | Cílem této směrnice je však minimální harmonizace, a proto by neměla bránit členským státům, aby v zájmu ochrany zákazníků zachovaly nebo zavedly přísnější ustanovení, jsou-li taková ustanovení v souladu s právem Unie včetně této směrnice.
(4) | Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia hrajú hlavnú úlohu pri distribúcii produktov poistenia a zaistenia v Únii.(4) | Zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů v Unii.
(5) | Rôzne kategórie osôb alebo inštitúcií, ako sú agenti, makléri a distribútori „bankopoistenia“, poisťovne, cestovné agentúry a požičovne automobilov, môžu distribuovať poistné produkty. Rovnosť zaobchádzania medzi distribútormi a ochrana zákazníka si vyžadujú, aby sa na všetky uvedené osoby alebo inštitúcie vzťahovala táto smernica.(5) | Pojistné produkty mohou distribuovat různé typy osob nebo institucí, jako jsou agenti, makléři a provozovatelé takzvaného „bankopojištění“, pojišťovny, cestovní kanceláře a půjčovny automobilů. Rovný přístup k hospodářským subjektům a ochrana zákazníka vyžadují, aby se tato směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby a instituce.
(6) | Napriek rozdielom medzi distribučnými kanálmi by sa mala na všetkých spotrebiteľov vzťahovať rovnaká úroveň ochrany. Aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a aby sa na spotrebiteľa vzťahovali porovnateľné normy, najmä v oblasti sprístupňovania informácií, je nevyhnutné zaistiť rovnaké podmienky medzi distribútormi.(6) | Spotřebitelé by měli mít stejnou úroveň ochrany i přes rozdíly ve způsobech distribuce. S cílem zajistit, aby pro všechny platila stejná míra ochrany a aby spotřebitelé mohli mít prospěch ze srovnatelných standardů, zejména v oblasti sdělování informací, je zásadní, aby měli distributoři rovné podmínky.
(7) | Uplatňovaním smernice 2002/92/ES sa preukázalo, že niekoľko ustanovení si vyžaduje ďalšie spresnenie v záujme uľahčenia vykonávania distribúcie poistenia a že ochrana spotrebiteľov si vyžaduje rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice na všetok predaj poistných produktov. Poisťovne, ktoré predávajú poistné produkty priamo, by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a makléri.(7) | Provádění směrnice 2002/92/ES ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže upřesnit, aby se usnadnil výkon distribuce pojištění, a že ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit oblast působnosti uvedené směrnice na prodej všech pojistných produktů. Pojišťovny, které pojistné produkty prodávají přímo, by měly být zahrnuty do oblasti působnosti této směrnice podobně jako pojišťovací agenti a makléři.
(8) | S cieľom zaručiť, aby sa rovnaká úroveň ochrany uplatňovala bez ohľadu na kanál, ktorého prostredníctvom si zákazníci kupujú poistný produkt buď priamo od poisťovne, alebo nepriamo od sprostredkovateľa, je potrebné, aby sa rozsah pôsobnosti tejto smernice vzťahoval nielen na poisťovne alebo sprostredkovateľov, ale aj na iných účastníkov trhu, ktorí predávajú poistné produkty v rámci doplnkovej činnosti, napríklad cestovné kancelárie a požičovne áut, pokiaľ nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky.(8) | Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná úroveň ochrany bez ohledu na to, jakou cestou zákazníci pojistný produkt koupili – zda přímo od pojišťovny, nebo nepřímo od zprostředkovatele – je třeba, aby oblast působnosti této směrnice zahrnovala nejen pojišťovny či zprostředkovatele, ale i další účastníky na trhu, pro něž je prodej pojistných produktů doplňkovou službou, jako jsou cestovní kanceláře a půjčovny automobilů, ledaže splňují podmínky pro výjimku.
(9) | Ešte stále existujú podstatné rozdiely medzi vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vytvárajú prekážky začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v rámci vnútorného trhu. Je potrebné ešte viac posilniť vnútorný trh a podporiť skutočný vnútorný trh s produktmi a službami v oblasti životného a neživotného poistenia.(9) | Nadále existují značné rozdíly mezi vnitrostátními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k distribuci pojištění a zajištění na vnitřním trhu a pro její výkon. Je zapotřebí dále upevňovat vnitřní trh a podporovat skutečný vnitřní trh s pojistnými produkty a službami v oblasti životního i neživotního pojištění.
(10) | Súčasné a nedávne finančné turbulencie zdôraznili význam zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľa vo všetkých finančných sektoroch. Je preto vhodné posilniť dôveru zákazníkov a viac zjednotiť regulačný režim týkajúci sa distribúcie poistných produktov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zákazníka v rámci Únie. Úroveň ochrany spotrebiteľa by sa mala oproti smernici 2002/92/ES zvýšiť, aby sa znížila potreba rozličných vnútroštátnych opatrení. Je dôležité zohľadniť osobitnú povahu poistných zmlúv v porovnaní s investičnými produktmi regulovanými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4). Distribúcia poistných zmlúv vrátane poistných produktov založených na investovaní by sa preto mala regulovať podľa tejto smernice a mala by sa zosúladiť so smernicou 2014/65/EÚ. Mali by sa zvýšiť minimálne normy z hľadiska pravidiel distribúcie a mali by sa vytvoriť rovnaké podmienky vo vzťahu ku všetkým poistným produktom založeným na investovaní.(10) | Současné i nedávné finanční otřesy zdůraznily význam zajištění účinné ochrany spotřebitele ve všech finančních odvětvích. Je proto vhodné posílit důvěru zákazníků a vytvořit jednotnější regulaci v oblasti distribuce pojistných produktů s cílem zajistit přiměřenou úroveň ochrany zákazníků v celé Unii. Ve srovnání se směrnicí 2002/92/ES by mělo dojít ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, aby se omezila nutnost zavádět rozdílná opatření v jednotlivých členských státech. Je důležité vzít v úvahu specifickou povahu pojistných smluv ve srovnání s investičními produkty regulovanými v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4). Proto by distribuce pojistných smluv, včetně pojistných produktů s investiční složkou, měla být regulována touto směrnicí a měla by odpovídat směrnici 2014/65/EU. Měly by být posíleny minimální normy, pokud jde o pravidla distribuce, a měly by být vytvořeny rovné podmínky vztahující se na všechny pojistné produkty s investiční složkou.
(11) | Táto smernica sa má uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní služieb distribúcie poistenia alebo zaistenia tretím stranám.(11) | Tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb distribuce pojištění či zajištění třetím stranám.
(12) | Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o poistení na základe kritérií zvolených zákazníkom, a to prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, alebo v poskytovaní hodnotenia poistných produktov alebo zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď je zákazník schopný na konci procesu priamo či nepriamo uzavrieť zmluvu o poistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na webové sídla spravované verejnými orgánmi alebo združeniami spotrebiteľov, ktoré sa nezameriavajú na uzavretie zmluvy, ale výlučne porovnávajú poistné produkty dostupné na trhu.(12) | Tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách v návaznosti na kritéria zvolená zákazníkem, ať již prostřednictvím internetové stránky, nebo jiných médií, nebo informování o hodnocení pojistných produktů nebo o slevách z ceny pojistné smlouvy, pokud je zákazník schopen přímo či nepřímo uzavřít na konci takového procesu pojistnou smlouvu. Tato směrnice by se neměla vztahovat na internetové stránky spravované veřejnými orgány nebo sdruženími spotřebitelů, které nemají za cíl uzavření jakékoliv smlouvy, ale jen srovnávají pojistné produkty dostupné na trhu.
(13) | Táto smernica by sa nemala uplatňovať na výlučné činnosti ponuky pozostávajúce z poskytovania údajov a informácií o potenciálnych poistníkoch sprostredkovateľom poistenia alebo sprostredkovateľom zaistenia či poisťovniam alebo zaisťovniam alebo informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia alebo o sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia či o poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym poistníkom.(13) | Tato směrnice by se neměla vztahovat na pouhé prvotní činnosti spočívající v poskytování údajů a informací zprostředkovatelům pojištění či zajištění nebo pojišťovnám či zajišťovnám o možných pojistnících, nebo informací o pojistných či zajistných produktech nebo zprostředkovatelích pojištění či zajištění nebo o pojišťovnách či zajišťovnách možným pojistníkům.
(14) | Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby s inou odbornou činnosťou, ako sú daňoví experti, účtovníci alebo právnici, ktorí v rámci tejto inej odbornej činnosti poskytujú príležitostné poradenstvo o poistnom krytí, a nemala by sa uplatňovať ani na jednoduché poskytovanie informácií všeobecného charakteru týkajúcich sa poistných produktov za predpokladu, že účelom tejto činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení zmluvy o poistení alebo o zaistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na profesionálnu správu poistných nárokov na účet poisťovne alebo zaisťovne ani na zisťovanie poistného plnenia a odborné ohodnotenie nárokov.(14) | Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci, účetní nebo právníci, které v průběhu této jiné profesní činnosti příležitostně radí ve věcech pojistného krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé poskytování informací obecné povahy o pojistných produktech, pokud účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných nebo zajistných smluv. Tato směrnice by se neměla vztahovat na profesionální správu pojistných událostí pro pojišťovny nebo zajišťovny ani na likvidaci škod a odborné posuzování pojistných událostí.
(15) | Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby, ktoré sa venujú distribúcii poistenia ako doplnkovej činnosti v prípadoch, keď poistné nepresiahne určitú výšku a kryté riziká sú obmedzené. Takéto poistenie môže byť doplnkom tovaru alebo služby, a to aj vo vzťahu k riziku nevyužitia služby, ktorej využitie sa v určitom momente očakávalo, ako je cesta vlakom, zápis do telocvične alebo celosezónna vstupenka do divadla, ako aj iných rizík spojených s cestovaním, ako je zrušenie cesty alebo strata batožiny. Aby sa však zabezpečilo, že distribúcia poistenia je vždy spojená s primeranou úrovňou ochrany spotrebiteľa, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia vykonávajúci distribúciu prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, oslobodeného od požiadaviek stanovených v tejto smernici, by mal zabezpečiť plnenie určitých základných požiadaviek, ako je oznámenie totožnosti sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ako aj spôsobu podania sťažnosti, a zabezpečiť zohľadňovanie požiadaviek a potrieb zákazníka.(15) | Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby vykonávající distribuci pojištění jako vedlejší činnost v případě, že pojistné nepřesahuje určitou částku a rozsah krytých rizik je omezen. Takové pojištění může být doplňkem zboží nebo služby, včetně ve vztahu k riziku nevyužití předpokládané služby, která by měla být využita v určité situaci, jako je například cesta vlakem, členství ve sportovním klubu nebo sezonní divadelní předplatné, a další rizika spojená s cestováním, jako je zrušení cesty nebo ztráta zavazadla. Nicméně v zájmu zajištění toho, aby byla s distribucí pojištění vždy spojena přiměřená míra ochrany spotřebitele, by měla pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění, který provádí distribuci prostřednictvím zprostředkovatele doplňkového pojištění, na něhož se nevztahují požadavky stanovené v této směrnici, zajistit splnění některých základních požadavků, jako je například informace o jeho totožnosti a o způsobu, jakým lze podat stížnost, a posouzení požadavků a potřeb zákazníka.
(16) | Táto smernica by mala zabezpečiť uplatňovanie rovnakej úrovne ochrany spotrebiteľa a to, aby všetci spotrebitelia mohli využívať porovnateľné normy. Táto smernica by mala podporovať rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú viazaní na poisťovňu. Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sa poistné produkty distribuujú cez rôzne kanály a prostredníctvom sprostredkovateľov s rozličnými formami spolupráce s poisťovňami pod podmienkou, že sa od nich vyžaduje uplatňovanie podobných pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. Takéto záujmy by mali členské štáty pri vykonávaní tejto smernice zohľadniť.(16) | Tato směrnice by měla zaručit, že platí stejná úroveň ochrany spotřebitelů a že spotřebitelé mohou těžit ze srovnatelných standardů. Tato směrnice by měla podpořit rovné podmínky hospodářské soutěže a stejný přístup pro zprostředkovatele nezávisle na tom, zda jsou smluvně vázáni na pojišťovnu, či nikoli. Pro spotřebitele je přínosné, pokud jsou pojistné produkty distribuovány různými kanály a zprostředkovateli, kteří navázali různé druhy spolupráce s pojišťovnami, pokud mají povinnost provádět podobná pravidla pro ochranu spotřebitelů. Členské státy by to při provádění této směrnice měly vzít v úvahu.
(17) | Táto smernica by mala zohľadňovať rozdiely v druhoch distribučných kanálov. Mali by sa v nej zohľadňovať napríklad charakteristiky sprostredkovateľov poistenia, ktorí majú zmluvný záväzok vykonávať činnosť distribúcie poistenia výlučne s jedným alebo viacerými poisťovňami (viazaní sprostredkovatelia poistenia), ktoré existujú na trhoch niektorých členských štátov, a mali by sa v nej stanoviť vhodné a primerané podmienky vzťahujúce sa na rôzne druhy distribúcie. Členské štáty by mali mať najmä možnosť stanoviť, že distribútor poistenia alebo zaistenia, ktorý zodpovedá za činnosť sprostredkovania poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, má zabezpečiť, že takýto sprostredkovateľ spĺňa podmienky zápisu, a má ho zapísať.(17) | V této směrnici by měly být zohledněny rozdíly mezi typy distribučních kanálů. Měly by se například vzít v úvahu zvláštnosti zprostředkovatelů pojištění, jejichž smluvním závazkem je vykonávat distribuci pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven (smluvně vázaní zprostředkovatelé pojištění), kteří působí na trzích některých členských států, a měly by se vytvořit vhodné a přiměřené podmínky použitelné na různé druhy distribuce. Zejména by členské státy měly mít možnost stanovit, aby distributor pojištění nebo zajištění, který odpovídá za činnost zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, zajistil, aby tento zprostředkovatel splňoval podmínky registrace, a zaregistrovat jej.
(18) | Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí sú fyzickými osobami, by mali byť zapísaní v príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje bydlisko. V súvislosti s uvedenými osobami, ktoré denne cestujú medzi členským štátom, v ktorom majú svoje súkromné bydlisko, a členským štátom, v ktorom vykonávajú činnosť distribúcie, t. j. ich pracovným sídlom, členským štátom, v ktorom sú tieto osoby zapísané, by mal byť členský štát, v ktorom majú pracovné sídlo. Tí sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí sú právnickými osobami, by mali byť zapísaní v príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie v prípade, že podľa vnútroštátneho práva nemajú sídlo. Členské štáty by mali mať možnosť umožniť iným orgánom pri zápisoch a regulácii sprostredkovateľov poistenia spolupracovať s príslušnými úradmi. Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia by za predpokladu, že spĺňajú prísne odborné požiadavky vo vzťahu k svojim schopnostiam, dobrej povesti, poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a finančným možnostiam, mali byť zapísaní. Od sprostredkovateľov už zapísaných v členských štátoch by sa nemalo vyžadovať, aby sa zapísali znova podľa tejto smernice.(18) | Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří jsou fyzickými osobami, by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají bydliště. Ve vztahu k těmto osobám, které denně cestují mezi členským státem soukromého bydliště a členským státem, z něhož vykonávají svou distribuční činnost, tj. kde mají obchodní sídlo, by měl být členským státem registrace stát, v němž mají obchodní sídlo. Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří jsou právnickými osobami, by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají své sídlo (nebo své ústředí, pokud podle svého vnitrostátního práva nemají žádné sídlo). Členské státy by měly mít možnost dovolit jiným orgánům spolupráci s příslušnými orgány při registraci a regulaci zprostředkovatelů pojištění. Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění by měli být registrováni za předpokladu, že splňují přísné profesní požadavky týkající se schopností, dobré pověsti, pojistného krytí odpovědnosti při výkonu povolání a finanční vybavenosti. Zprostředkovatelé, kteří jsou již v členských státech registrovaní, by neměli mít povinnost se podle této směrnice znovu registrovat.
(19) | Neschopnosť sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie bráni riadnemu fungovaniu vnútorného trhu s poistením. Táto smernica je významným krokom k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a integrácii trhu.(19) | Nemožnost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celé Unii brání řádnému fungování vnitřního trhu s pojištěním. Tato směrnice je významným krokem směrem k zajištění vyšší míry ochrany spotřebitele a integrace trhu.
(20) | Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia by mali mať možnosť využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ktoré sú zakotvené v ZFEÚ. Zodpovedajúcim spôsobom má zápis v členskom štáte sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia a sprostredkovateľom doplnkového poistenia umožniť pôsobiť v iných členských štátoch v súlade so zásadami slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby za predpokladu, že medzi príslušnými orgánmi sa dodržali zodpovedajúce postupy oznámenia.(20) | Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění by měli mít možnost využívat svobodu usazování i volný pohyb služeb, zaručené ve Smlouvě o fungování EU. Registrace v jejich domovském členském státě by proto měla zprostředkovatelům pojištění, zajištění a doplňkového pojištění umožnit působit v jiných členských státech v souladu se zásadami svobody usazování i volného pohybu služeb, pokud byly dodrženy odpovídající oznamovací postupy mezi příslušnými orgány.
(21) | S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tejto smernici. Ak sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia alebo sprostredkovatelia doplnkového poistenia na základe slobody poskytovať služby vykonávajú činnosť v iných členských štátoch, za súlad výkonu činnosti na vnútornom trhu s požiadavkami stanovenými v tejto smernici by mal byť zodpovedný príslušný orgán domovského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí akékoľvek porušenie povinností na svojom území, mal by informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností alebo výkonu činnosti. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by navyše mal byť oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.(21) | V zájmu zajištění vysoké kvality služeb a účinné ochrany spotřebitelů by měly domovské a hostitelské členské státy úzce spolupracovat při prosazování povinností stanovených v této směrnici. Pokud zprostředkovatelé pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění vykonávají činnost v různých členských státech v rámci volného pohybu služeb, měl by za zajištění dodržování povinností stanovených v této směrnici odpovídat příslušný orgán domovského členského státu, a to s ohledem na veškerou činnost v rámci vnitřního trhu. Zjistí-li příslušný orgán hostitelského členského státu jakákoli porušení povinností, k nimž dochází na jeho území, měl by o tom informovat příslušný orgán domovského členského státu, jenž by měl být poté povinen přijmout vhodná opatření. Tak tomu je především v případě porušení pravidel týkajících se dobré pověsti, požadavků na odborné znalosti a způsobilost a výkonu činnosti. Navíc by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát nepřijme vhodná opatření nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.
(22) | V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú obchodnú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie a pravidiel výkonu činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie povinností, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.(22) | V případě založení pobočky nebo zřízení trvalé přítomnosti v jiném členském státě je vhodné rozdělit odpovědnost za prosazování povinností mezi domovský a hostitelský členský stát. Zatímco odpovědnost za plnění povinností, které se týkají činnosti jako celku – jako jsou pravidla týkající se požadavků na odbornou způsobilost – by měla zůstat u příslušného orgánu domovského členského státu ve stejném režimu jako v případě poskytování služeb, příslušný orgán hostitelského členského státu by měl převzít odpovědnost za prosazování pravidel týkajících se požadavků na informace a výkon činnosti s ohledem na služby poskytované v rámci jeho území. Pokud by však příslušný orgán hostitelského členského státu zjistil jakákoli porušení povinností, k nimž došlo na jeho území, ve vztahu k nimž tato směrnice nepřenáší odpovědnost na hostitelský členský stát, měl by o tom informovat příslušný orgán domovského členského státu, které by měl být poté povinen přijmout vhodná opatření. Tak tomu je především v případě porušení pravidel týkajících se dobré pověsti a požadavků na odborné znalosti a způsobilost. Navíc by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát nepřijme vhodná opatření nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.
(23) | Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu činnosti sprostredkovateľmi poistenia a sprostredkovateľmi zaistenia a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia v celej Únii, či už v súlade so slobodou usadiť sa, alebo slobodou poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík prítomných v rámci činnosti konkrétneho distribútora bez ohľadu na dôležitosť príslušného distribútora pre celkovú finančnú stabilitu trhu.(23) | Příslušné orgány členských států by měly mít k dispozici veškeré prostředky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zprostředkovatelů doplňkového pojištění v rámci celé Unie na základě svobody usazování nebo volného pohybu služeb. Aby byl zajištěn účinný dohled, měla by být veškerá opatření příslušných orgánů, bez ohledu na význam dotyčného distributora pro celkovou finanční stabilitu trhu, přiměřená povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s činností určitého distributora.
(24) | Členské štáty by mali zriadiť jednotné informačné miesto, ktoré poskytne prístup k ich registrom sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia. Uvedené jednotné informačné miesto by malo uvádzať hypertextový odkaz na každý relevantný príslušný orgán v každom členskom štáte. S cieľom zlepšiť transparentnosť a uľahčiť cezhraničný obchod by Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (5), mal vytvoriť, uverejniť a aktualizovať jednotný elektronický register obsahujúci záznam o každom sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia a sprostredkovateľovi doplnkového poistenia, ktorý oznámil svoj zámer uplatniť si svoje právo usadiť sa alebo poskytovať služby. Na tento účel by členské štáty mali bezodkladne poskytovať príslušné informácie orgánu EIOPA. Register by mal uvádzať hypertextový odkaz na každý dotknutý príslušný orgán v každom členskom štáte. Každý príslušný orgán každého členského štátu by mal uvádzať na svojom webovom sídle hypertextový odkaz na register.(24) | Členské státy by měly zřídit jediné informační místo poskytující přístup k jejich rejstříkům zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění. Toto jediné informační místo by mělo rovněž obsahovat hypertextové odkazy na všechny příslušné orgány v jednotlivých členských státech. V zájmu zvýšení transparentnosti a usnadnění přeshraničního obchodu by Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), zřízený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (5), měl vytvořit, zveřejnit a průběžně aktualizovat jednotnou elektronickou databázi obsahující záznam o každém zprostředkovateli pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, který oznámil svůj úmysl využít svobody usazování nebo volného pohybu služeb. Aby byl orgán EIOPA schopen tento úkol plnit, měly by mu členské státy neprodleně poskytovat náležité informace. Databáze by měla obsahovat hypertextové odkazy na všechny příslušné orgány v jednotlivých členských státech. Všechny příslušné orgány každého členského státu by měly na svých internetových stránkách uvádět hypertextový odkaz na tuto databázi.
(25) | S akýmkoľvek stálym zastúpením sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré majú charakter pobočky, by sa malo zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s pobočkou, pokiaľ zastúpenie sprostredkovateľa nevznikne zákonným spôsobom v inej právnej forme. To môže podľa okolností nastať aj v prípade, ak zastúpenie formálne nenadobudne podobu pobočky, ale pozostáva výlučne z kancelárie, ktorú riadia vlastní zamestnanci sprostredkovateľa alebo nezávislá osoba, ktorá však má stálu právomoc konať v mene sprostredkovateľa rovnakým spôsobom, ako by malo zastúpenie.(25) | Každá trvalá přítomnost zprostředkovatele na území jiného členského státu, která odpovídá pobočce, by měla být pokládána za pobočku, ledaže zprostředkovatel v souladu s právními předpisy zřídí přítomnost v jiné právní formě. K tomu by mohlo dojít v případě, kdy v závislosti na dalších okolnostech nemá tato přítomnost oficiálně formu pobočky, ale je pouze kanceláří vedenou vlastními zaměstnanci zprostředkovatele, nebo osobou, která je sice nezávislá, avšak má trvalé zmocnění jednat za zprostředkovatele stejným způsobem, jako by se jednalo o její zastoupení.
(26) | Mali by sa jasne stanoviť príslušné práva a povinnosti domovských a hostiteľských členských štátov v súvislosti s dohľadom nad sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia, ktorí sú zapísaní v ich registri alebo ktorí na ich území vykonávajú distribúciu poistenia alebo zaistenia pri uplatňovaní slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.(26) | Měla by být jasně stanovena práva a povinnosti příslušející domovskému a hostitelskému členskému státu, pokud jde o dohled nad zprostředkovateli pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří jsou v nich registrováni nebo kteří vykonávají distribuci pojištění či zajištění na jejich území, jelikož využívají práva svobody usazování či volného pohybu služeb.
(27) | S cieľom riešiť situácie, keď sa sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia usadí v členskom štáte s výlučným cieľom vyhnúť sa plneniu pravidiel v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva všetku svoju činnosť, alebo v ktorom hlavne vykonáva svoju činnosť, môže byť primeraným riešením možnosť, aby hostiteľský členský štát prijal predbežné opatrenia v prípadoch, keď činnosť tohto sprostredkovateľa vážne ohrozuje správne fungovanie trhu s poistením a zaistením v hostiteľskom členskom štáte, v čom by mu táto smernica nemala brániť. Uvedené opatrenia by však nemali byť prekážkou slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa ani prekážkou prístupu pre cezhraničnú činnosť.(27) | Za účelem řešení situací, kdy je zprostředkovatel pojištění nebo doplňkového pojištění zřízen v jiném členském státě s jediným účelem vyhnout se dodržování předpisů jiného členského státu, který je místem, kde zcela nebo převážně vykonává svou činnost, může být možnost přijmout preventivní opatření hostitelským členským státem vhodným řešením, pokud činnost daného zprostředkovatele vážně ohrožuje řádné fungování pojistného a zajistného trhu hostitelského členského státu, a tato směrnice by mu neměla bránit. Tato opatření by však neměla být překážkou volného pohybu služeb a práva usazování ani překážkou přístupu k přeshraniční činnosti.
(28) | Je dôležité zaručiť vysokú úroveň profesionality a odbornosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní, ktorí sú zapojení do činností v rámci prípravy predaja, počas predaja a po predaji zmlúv o poistení a zaistení. Z tohto dôvodu je potrebné, aby odborné znalosti sprostredkovateľov a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní zodpovedali úrovni zložitosti uvedených činností. Sprostredkovatelia doplnkového poistenia by mali byť povinní poznať podmienky poistných zmlúv, ktoré distribuujú, a v relevantných prípadoch aj pravidlá riešenia poistných nárokov a sťažností.(28) | Je důležité zajistit vysokou úroveň profesionality a odborné způsobilosti zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění a zaměstnanců pojišťoven a zajišťoven, kteří jsou zapojeni do činností předcházejících uzavření pojistných a zajistných smluv, během jejich uzavírání a následujících po něm. Odborné znalosti zprostředkovatelů a zprostředkovatelů doplňkového pojištění a zaměstnanců pojišťoven a zajišťoven proto musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Zprostředkovatelé doplňkového pojištění by měli být povinni znát podmínky pojištění, které distribuují, a případně pravidla pro vyřizování pojistných událostí a řešení stížností.
(29) | Mala by sa zabezpečiť priebežná odborná príprava a rozvoj. Takáto odborná príprava a rozvoj by mohli zahŕňať rôzne možnosti štúdia vrátane kurzov, elektronického vzdelávania a tútorstva. Otázky formy, predmetu a požadovaných osvedčení alebo iných primeraných dôkazov, ako napríklad zápis v registri alebo úspešné absolvovanie skúšky, by mali regulovať členské štáty.(29) | Měla by být zajištěna soustavná profesní odborná příprava a rozvoj. Taková profesní odborná příprava a rozvoj by mohly zahrnovat různé typy usnadněných příležitostí ke vzdělávání, včetně kurzů, elektronického vzdělávání a odborného vedení. Otázky týkající se formy, podstaty a požadovaných osvědčení či jiných vhodných důkazů, jako je záznam v rejstříku nebo úspěšné dokončení zkoušky, by měly být upraveny na úrovni členských států.
(30) | Požiadavky týkajúce sa bezúhonnosti prispievajú k zdravému a spoľahlivému sektoru poisťovníctva a k dosahovaniu cieľa primeranej ochrany poistníkov. V uvedených požiadavkách je zahrnutý aj čistý register trestov alebo akýkoľvek iný vnútroštátny ekvivalent v súvislosti s určitými trestnými činmi, ako sú porušenia právnych predpisov týkajúcich sa finančných služieb, trestné činy týkajúce sa nečestného konania, podvody, finančná trestná činnosť a iné porušenia práva obchodných spoločností či konkurzného práva.(30) | Požadavky na integritu přispívají ke zdravému a spolehlivému pojišťovnictví a k dosažení cíle přiměřené ochrany pojistníků. Tyto požadavky zahrnují čistý trestní rejstřík nebo jiný vnitrostátní ekvivalent, pokud jde o určité delikty, jako jsou delikty podle právních předpisů o finančních službách, delikty spojené s nepoctivým jednáním, trestné činy podvodu nebo finanční trestné činy a další trestné činy podle práva obchodních společností, konkurzního nebo insolvenčního práva.
(31) | Rovnako dôležité je aj to, aby príslušné osoby v riadiacej štruktúre sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktoré sa podieľajú na distribúcii poistných produktov alebo produktov zaistenia, ako aj všetci príslušní zamestnanci distribútora poistenia alebo zaistenia, ktorí sa priamo podieľajú na procese distribúcie poistenia alebo zaistenia, mali primeranú úroveň znalostí a schopností v súvislosti s distribučnou činnosťou. Primeranosť úrovne znalostí a schopností by sa mala zabezpečovať prostredníctvom uplatňovania osobitných vedomostných a odborných požiadaviek na uvedené osoby.(31) | Stejně tak je důležité, aby příslušné osoby ve struktuře řízení zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, které se podílejí na distribuci pojistných nebo zajistných produktů, jakož i příslušní zaměstnanci distributora pojištění nebo zajištění přímo zapojení do distribuce pojištění nebo zajištění měli přiměřenou úroveň znalostí a odborné způsobilosti v oblasti distribuce. Přiměřenost úrovně znalostí a odborné způsobilosti by měla být zajištěna tím, že se na tyto osoby budou vztahovat specifické požadavky na znalosti a profesní požadavky.
(32) | Členské štáty by však nemali za príslušné osoby považovať tých manažérov alebo zamestnancov, ktorí nie sú priamo zapojení do distribúcie poistných produktov alebo produktov zaistenia. Pokiaľ ide o sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a poisťovne a zaisťovne, malo by sa očakávať, že všetci zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na distribučnej činnosti, by mali mať primeranú úroveň znalostí a schopností s určitými výnimkami tých, ktorí sa venujú výlučne administratíve, Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, za príslušných zamestnancov, od ktorých sa očakáva, že majú primeranú úroveň znalostí a schopností, by sa mali považovať prinajmenšom osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia. Ak je distribútorom poistenia a/alebo zaistenia právnická osoba, požiadavky primeranej úrovne znalostí a schopností by mali spĺňať aj osoby v riadiacej štruktúre zodpovedné za vykonávanie politík a postupov súvisiacich s aktivitou distribúcie poistných produktov alebo produktov zaistenia. Na uvedený účel by požiadavky primeranej úrovne znalostí a schopností mala vždy spĺňať aj osoba, ktorá je zodpovedá za distribúciu poistenia alebo zaistenia u sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia.(32) | Členské státy by však neměly považovat za příslušné osoby ty řídící pracovníky nebo zaměstnance, kteří nejsou přímo zapojeni do distribuce pojistných nebo zajistných produktů. V případě zprostředkovatelů pojištění a zajištění a pojišťoven a zajišťoven by se u všech zaměstnanců přímo zapojených do distribuce měla předpokládat náležitá úroveň znalostí a odborné způsobilosti, s výjimkou osob, které se věnují pouze administrativním úkolům. V případě zprostředkovatelů doplňkového pojištění by alespoň osoby odpovědné za distribuci doplňkového pojištění měly být považovány za příslušné zaměstnance, u nichž se předpokládá náležitá úroveň znalostí a oborné způsobilosti. Je-li distributor pojištění a zajištění právnickou osobou, měly by splňovat příslušné požadavky na znalosti a odbornou způsobilost také osoby v rámci řídící struktury odpovědné za provádění politik a postupů týkajících se distribuce pojistných nebo zajistných produktů. Za tímto účelem by osoba, která je odpovědná za distribuci pojištění nebo zajištění v rámci zprostředkovatele pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, měla vždy splňovat požadavky na znalosti a odbornou způsobilost.
(33) | V prípade sprostredkovateľov poistenia a poisťovní, ktorí poskytujú poradenstvo k poistným produktom založeným na investovaní alebo tieto produkty predávajú retailovým zákazníkom, by členské štáty mali zabezpečiť, že disponujú znalosťami a schopnosťami na primeranej úrovni vo vzťahu k ponúkaným produktom. Takéto znalosti a schopnosti sú osobitne dôležité vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť poistných produktov založených na investovaní a ustavičné inovácie v ich navrhovaní. Nákup poistného produktu založeného na investovaní so sebou prináša riziko a investori by mali mať možnosť spoľahnúť sa na poskytnuté informácie a kvalitu poskytnutého posúdenia vhodnosti. Okrem toho by zamestnanci mali mať dostatok času a zdrojov na to, aby mohli zákazníkom poskytovať všetky relevantné informácie o produktoch, ktoré poskytujú.(33) | Členské státy v případě zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven poskytujících retailovým zákazníkům poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou nebo prodávajících tyto produkty zajistí, aby tito zprostředkovatelé měli k nabízeným produktům odpovídající úroveň znalostí a odborné způsobilosti. Tyto znalosti a způsobilost jsou důležité zejména s ohledem na zvyšující se komplikovanost a neustálé inovace, pokud jde o podobu pojistných produktů s investiční složkou. Nákup pojistného produktu s investiční složkou je spojen s rizikem a investoři by měli mít možnost spolehnout se na informace a kvalitu poskytnutého posouzení. Dále by zaměstnanci měli dostat přiměřený čas a zdroje, aby byli schopni zákazníkům poskytovat veškeré relevantní informace o produktech, jež poskytují.
(34) | Koordinácia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa odborných požiadaviek a registrácie osôb, ktoré začínajú vykonávať a vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia, môže prispieť jednak k dobudovaniu vnútorného trhu s finančnými službami a jednak k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti.(34) | Koordinace vnitrostátních předpisů týkajících se požadavků na odbornou způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem k distribuci pojištění či zajištění a s jejím výkonem může přispět jak k dotvoření vnitřního trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti.
(35) | S cieľom zlepšiť cezhraničný obchod by sa mali zaviesť zásady upravujúce vzájomné uznávanie znalostí a schopností sprostredkovateľov.(35) | V zájmu posílení přeshraničního obchodu by měly být zavedeny zásady vzájemného uznávání znalostí a schopností zprostředkovatelů.
(36) | Napriek existujúcim systémom jedného povolenia pre poisťovateľov a sprostredkovateľov je poistný trh Únie naďalej veľmi roztrieštený. S cieľom uľahčiť cezhraničnú činnosť a zlepšiť transparentnosť pre zákazníkov by členské štáty mali zabezpečiť uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu platných na ich území a mal by byť verejne sprístupnený jednotný elektronický register a informácie o pravidlách všeobecného prospechu vzťahujúcich sa na distribúciu poistenia a zaistenia, a to za všetky členské štáty.(36) | Navzdory existujícímu systému jediných schválení pro pojistitele a zprostředkovatele zůstává pojistný trh Unie nadále velmi roztříštěný. K usnadnění přeshraničního podnikání a zvýšení transparentnosti pro zákazníky by členské státy měly zajistit zveřejnění pravidel obecného zájmu platných na jejich území a rovněž by měl být veřejně přístupný jednotný elektronický rejstřík a informace o pravidlech obecného zájmu pro distribuci pojištění a zajištění platných v každém jednotlivém členském státě.
(37) | Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi je nevyhnutná s cieľom ochrany spotrebiteľov a zabezpečenia stability poisťovacej a zaisťovacej činnosti na vnútornom trhu. Mala by sa podporovať výmena informácií počas zápisu aj priebežne, a to najmä v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa dobrého mena a odborných a vedomostných spôsobilostí osôb zodpovedných za vykonávanie aktivít distribútora poistenia alebo zaistenia.(37) | Pro ochranu zákazníka je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány, zajišťující náležité fungování obchodu s pojištěním a zajištěním na vnitřním trhu. Zejména by měla být podporována výměna informací, a to jak v průběhu registrace, tak průběžně, pokud jde o informace týkající se dobré pověsti a odborných znalostí a způsobilosti osob odpovědných za výkon činnosti distributora pojištění nebo zajištění.
(38) | Existuje potreba primeraných a efektívnych postupov mimo súdneho riešenia sťažností a náhrady škody v členských štátoch na účely urovnania sporov medzi distribútormi poistenia a zákazníkmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich postupov. Uvedené postupy by mali byť dostupné na urovnanie sporov týkajúcich sa práv a povinností podľa tejto smernice. Cieľom takýchto postupov mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody by malo byť dosiahnutie rýchlejšieho a menej nákladného urovnania sporov medzi distribútormi a zákazníkmi.(38) | Členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a řešení sporů za účelem urovnávání sporů mezi distributory pojištění a zákazníky, případně s využitím stávajících postupů. Tyto postupy by měly být dostupné pro řešení sporů týkajících se práv a povinností podle této směrnice. Účelem těchto postupů pro mimosoudní vyřizování stížností a řešení sporů by mělo být dosažení rychlejšího a méně nákladného urovnání sporů mezi distributory pojištění a zákazníky.
(39) | Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohí sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich zákazníkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa stanovili pravidlá, ktoré zabezpečia, aby takéto konflikty záujmov nemali nepriaznivý vplyv na záujmy zákazníka.(39) | Rozšiřující se spektrum činností, které mnozí zprostředkovatelé pojištění či pojišťovny vykonávají souběžně, zvyšuje riziko vzniku střetu zájmů mezi těmito různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je proto nutné stanovit pravidla k zajištění toho, aby takové střety zájmů nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků.
(40) | Zákazníkom by sa mali vopred poskytnúť jasné informácie o štatúte osôb, ktoré predávajú poistný produkt, a o druhu odmeny, ktorú dostávajú. Takéto informácie by sa mali poskytnúť zákazníkovi pred uzavretím zmluvy. Ich úlohou je objasniť v relevantných prípadoch vzťah medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, ako aj druh odmeny sprostredkovateľov.(40) | Zákazníci by měli předem obdržet jasné informace o postavení osob, které pojistný produkt prodávají, a o druhu odměny, kterou tyto osoby získají. Tato informace by měla být zákazníkům poskytnuta před uzavřením smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je osvětlit případný vztah mezi pojišťovnou a zprostředkovatelem a také druh zprostředkovatelovy odměny.
(41) | S cieľom poskytnúť zákazníkovi informácie o poskytovaných službách distribúcie poistenia bez ohľadu na to, či zákazník kupuje prostredníctvom sprostredkovateľa alebo priamo od poisťovne, a s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže podnecovaním poisťovní, aby v snahe vyhnúť sa informačným požiadavkám predávali zákazníkom priamo, a nie prostredníctvom sprostredkovateľov, poisťovne by mali byť tiež povinné poskytnúť zákazníkom informácie o druhu odmeny, ktorú ich zamestnanci dostávajú za predaj poistných produktov.(41) | Pojišťovny by rovněž měly být povinny poskytovat zákazníkům informace o povaze odměny, kterou dostávají jejich zaměstnanci za prodej pojistných produktů, v zájmu toho, aby zákazník obdržel informaci o poskytované službě distribuce pojištění bez ohledu na to, zda jedná se zprostředkovatelem, či přímo s pojišťovnou, a rovněž proto, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže, jež by způsobila pobídka pojišťovnám prodávat produkty přímo spíše než skrze zprostředkovatele, a tím se vyhnout požadavkům na informování.
(42) | Na sprostredkovateľov poistenia a poisťovne sa pri distribúcii poistných produktov založených na investovaní uplatňujú jednotné požiadavky, ktoré sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (6). Okrem informácií, ktoré treba poskytovať v podobe dokumentu s kľúčovými informáciami, by distribútori poistných produktov založených na investovaní mali poskytovať ďalšie podrobné informácie o všetkých nákladoch spojených s distribúciou, ktoré ešte nie sú uvedené medzi nákladmi v dokumente s kľúčovými informáciami, aby tak zákazníkom umožnili pochopiť kumulatívny vplyv, ktorý tieto celkové náklady majú na návratnosť investície. V tejto smernici by sa preto mali stanovovať pravidlá poskytovania informácií o nákladoch spojených s distribúciou predmetných poistných produktov založených na investovaní.(42) | Zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny podléhají při distribuci pojistných produktů s investiční složkou jednotným požadavkům, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (6). Kromě informací, které musí být poskytnuty ve formě sdělení klíčových informací, by distributoři pojistných produktů s investiční složkou měli poskytnout další informace, které podrobně uvádějí veškeré náklady spojené s distribucí, jež nebyly zahrnuty do nákladů uvedených ve sdělení klíčových informací, tak, aby umožnili zákazníkovi pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnost investice. V této směrnici by proto měla být stanovena pravidla poskytování informací o nákladech distribuční služby spojené s dotčenými pojistnými produkty s investiční složkou.
(43) | Keďže cieľom tejto smernice je zlepšiť ochranu spotrebiteľa, niektoré jej ustanovenia sa uplatňujú len na vzťahy medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Ide najmä o tie ustanovenia, ktoré upravujú pravidlá výkonu činnosti sprostredkovateľov poistenia alebo iných predajcov poistných produktov.(43) | Jelikož cílem této směrnice je posílit ochranu spotřebitele, použijí se některá její ustanovení pouze na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, a to zvláště ustanovení, jimiž se řídí pravidla výkonu činnosti zprostředkovatelů pojištění nebo jiných prodejců pojistných produktů.
(44) | S cieľom predchádzať prípadom zavádzajúceho predaja by predaj poistných produktov malo vždy sprevádzať preskúmanie požiadaviek a potrieb na základe informácií získaných od zákazníka. Akýkoľvek poistný produkt, ktorý sa zákazníkovi ponúkne, by mal byť vždy v súlade s požiadavkami a potrebami zákazníka a mal by sa predložiť zrozumiteľným spôsobom, tak aby zákazník mohol prijať informované rozhodnutie.(44) | Aby se zabránilo případům nevhodného prodeje, měl by být prodej pojistných produktů vždy doprovázen posouzením požadavků a potřeb na základě informací získaných od zákazníka. Každý pojistný produkt nabízený zákazníkovi by měl být vždy v souladu s jeho požadavky a potřebami a prezentován ve srozumitelné formě, tak aby zákazník mohl učinit informované rozhodnutí.
(45) | Ak predaju poistného produktu predchádza poradenstvo, malo by sa zákazníkovi okrem povinnosti stanoviť jeho požiadavky a potreby poskytnúť aj osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo jeho požiadavky a potreby súvisiace s poistením najlepšie naplní konkrétny produkt.(45) | Pokud je před prodejem pojistného produktu poskytnuto poradenství, mělo by být zákazníkovi, kromě povinnosti určit požadavky a potřeby zákazníka, poskytnuto individuální doporučení s vysvětlením, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho požadavky a potřeby.
(46) | Členské štáty by mali požadovať, aby spôsoby odmeňovania distribútorov poistenia, a to ich zamestnancom alebo reprezentantom, neznižovali ich schopnosť konať v súlade s najlepším záujmom zákazníkov ani nebránili im dávať vhodné odporúčania alebo predkladať informácie poctivo, jasne, a nie zavádzajúco. Odmeňovanie založené na predajných cieľoch by nemalo motivovať na to, aby sa zákazníkovi odporúčal konkrétny produkt.(46) | Členské státy by měly požadovat, aby zásady odměňování distributorů pojištění, pokud jde o jejich zaměstnance nebo zástupce, nenarušovaly schopnost jednat v souladu s nejlepším zájmem zákazníků nebo jim nebránily v poskytování vhodného doporučení nebo prezentaci informací v korektní, jasné a neklamavé formě. Odměňování založené na prodejních cílech by nemělo motivovat k tomu, aby byl zákazníkovi doporučován konkrétní produkt.
(47) | Pre zákazníkov je podstatné vedieť, či konkrétny sprostredkovateľ poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy. S cieľom posúdiť, či je množstvo zmlúv a poskytovateľov, ktorých zvažuje sprostredkovateľ, dostatočne veľké na zabezpečenie objektívnej a osobnej analýzy, by sa mala primeraná pozornosť venovať okrem iného potrebám zákazníka, počtu poskytovateľov na trhu, podielu týchto poskytovateľov na trhu, počtu vhodných poistných produktov od každého poskytovateľa, ako aj vlastnostiam týchto produktov. Táto smernica by členským štátom nemala brániť v tom, aby stanovili požiadavku, že sprostredkovateľ poistenia, ktorý chce na základe objektívnej a osobnej analýzy poskytovať poradenstvo k poistnej zmluve, poskytne takéto poradenstvo k všetkým poistným zmluvám, ktoré takýto sprostredkovateľ poistenia distribuuje.(47) | Pro zákazníky je nezbytné vědět, zda mají co činit se zprostředkovatelem, který poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy. Za účelem posouzení, zda je počet smluv a poskytovatelů zvažovaných zprostředkovatelem dostatečně velký na zajištění nestranné a osobní analýzy, by měla být náležitá pozornost věnována mimo jiné potřebám zákazníka, počtu poskytovatelů na trhu, tržnímu podílu těchto poskytovatelů, počtu příslušných pojistných produktů dostupných od každého poskytovatele a vlastnostem těchto produktů. Tato směrnice by neměla členským státům bránit v tom, aby stanovily, že zprostředkovatel pojištění, který chce poskytovat poradenství na základě nestranné a osobní analýzy pojistné smlouvy, má povinnost poskytnout takové poradenství v případě všech pojistných smluv, jejichž sjednání nabízí.
(48) | Pred uzavretím zmluvy, a to aj v prípade predaja bez poradenstva, by mal zákazník dostať relevantné informácie o poistnom produkte, aby mohol prijať informované rozhodnutie. Informačný dokument k poistnému produktu by mal poskytovať štandardizované informácie o produktoch neživotného poistenia. Mala by ho zostaviť príslušná poisťovňa alebo v príslušných členských štátoch sprostredkovateľ poistenia, ktorý vytvára poistný produkt. Sprostredkovateľ poistenia by mal zákazníkovi vysvetliť, aké sú hlavné charakteristiky poistných produktov, ktoré predáva, a jeho personál by preto mal na tento účel dostať primerané zdroje a časový priestor.(48) | Před uzavřením smlouvy i v případě prodeje bez poradenství by měl zákazník obdržet náležité informace o pojistném produktu, aby mohl učinit informované rozhodnutí. Informační dokument o pojistném produktu by měl obsahovat standardizované informace o produktech neživotního pojištění. Měl by být vypracován příslušnou pojišťovnou nebo v dotčených členských státech zprostředkovatelem pojištění, který vytváří pojistný produkt. Zprostředkovatel pojištění by měl zákazníkovi vysvětlit základní vlastnosti pojistného produktu, který prodává, a proto by měl svým zaměstnancům dát k dispozici dostatečné zdroje a čas, aby tak mohli činit.
(49) | V prípade skupinových poistení by mal pojem „zákazník“ predstavovať zástupcu skupiny členov, ktorý uzatvára poistnú zmluvu v mene skupiny členov v prípade, keď sa jednotlivý člen skupiny nemôže samostatne rozhodnúť o pripojení sa k skupine, ako napríklad pri povinných zamestnaneckých dôchodkových schémach. Po zápise člena do skupinového poistenia by mu mal zástupca skupiny v prípade potreby urýchlene poskytnúť informačný dokument o poistnom produkte a informácie o výkone činnosti distribútora.(49) | V případě skupinového pojištění se „zákazníkem“ rozumí zástupce skupiny členů, který uzavírá pojistnou smlouvu jménem skupiny členů tam, kde nemohou jednotliví členové přijmout individuální rozhodnutí o připojení se, jako je tomu například u povinného zaměstnaneckého důchodového systému. Zástupce skupiny by měl ihned po zápisu člena do skupinového pojištění tam, kde je to relevantní, poskytnout informační dokument o pojistném produktu a informace o výkonu činnosti distributora.
(50) | Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá, ktoré by zákazníkovi umožnili voľbu média, prostredníctvom ktorého sa poskytujú informácie a ktoré v prípade potreby umožňuje využiť elektronickú komunikáciu s prihliadnutím na okolnosti transakcie. Zákazník by však mal mať možnosť prijať informácie v papierovej podobe. V záujme zaistenia prístupu zákazníka k informáciám by mali byť všetky informácie poskytované pred uzavretím zmluvy dostupné bezplatne.(50) | Aby byla zákazníkovi ponechána volba ohledně média, na němž jsou informace poskytovány, měla by být stanovena jednotná pravidla, která, je-li to s ohledem na okolnosti transakce vhodné, povolují použít elektronickou komunikaci. Zákazníkovi by však měla být dána možnost obdržet informace na papíře. V zájmu přístupu zákazníka k informacím by všechny informace před uzavřením smlouvy měly být přístupné bezplatně.
(51) | Je menej potrebné vyžadovať, aby sa takéto informácie poskytli, ak má zákazník záujem o zaistenie alebo poistenie obchodných a priemyselných rizík alebo výlučne na účely distribúcie poistných produktov založených na investovaní, ak ide o zákazníka, ktorý je profesionálnym klientom v zmysle smernice 2014/65/EÚ.(51) | Sdělení takových informací je méně potřebné vyžadovat, hledá-li zákazník pojistné nebo zajistné krytí obchodních nebo průmyslových rizik nebo jedná-li se, výhradně pro účely distribuce pojistných produktů s investiční složkou, o profesionálního zákazníka ve smyslu definice obsažené ve směrnici 2014/65/EU.
(52) | Táto smernica by mala stanoviť minimálne povinnosti distribútorov poistenia pri poskytovaní informácií zákazníkom. Členský štát by mal mať možnosť v oblasti poskytovania informácií zachovať alebo prijať prísnejšie ustanovenia, ktoré môžu byť uložené distribútorom poistenia nezávisle od ustanovení ich domovského členského štátu, kde takíto distribútori vykonávajú činnosti distribúcie poistenia na území uvedeného členského štátu, za predpokladu, že tieto prísnejšie ustanovenia sú v súlade s právom Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (7). Členský štát, ktorý navrhne a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribútorov poistenia a predaja poistných produktov okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, by mal zabezpečiť, aby administratívna záťaž vyplývajúca z uvedených ustanovení bola primeraná s ohľadom na ochranu spotrebiteľa a nezvyšovala sa.(52) | Tato směrnice by měla stanovit minimální povinnosti distributorů pojištění při poskytování informací zákazníkům. Členský stát by měl mít možnost v oblasti poskytování informací zachovat nebo přijmout přísnější právní předpisy, které mohou být použity na distributory pojištění nezávisle na předpisech jejich domovských členských států, pokud provozují distribuci pojištění na území tohoto členského státu, za předpokladu, že takové přísnější právní předpisy jsou v souladu s právem Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (7). Členský stát, který vedle ustanovení stanovených v této směrnici navrhuje uplatnit a uplatňuje další ustanovení, kterými se řídí distributoři pojištění a prodej pojistných produktů, by měl zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí z těchto ustanovení byla přiměřená s ohledem na ochranu spotřebitelů a zůstala omezená.
(53) | Krížový predaj predstavuje bežnú stratégiu distribútorov poistenia v celej Únii. Môže prinášať úžitok zákazníkom, ale môže predstavovať aj postupy, v ktorých nie sú záujmy zákazníkov primerane zohľadnené. Táto smernica by nemala brániť distribúcii poistných zmlúv, ktoré kryjú viaceré riziká.(53) | Obvyklou strategií používanou distributory pojištění v celé Unii je vázaný a spojený prodej. Ten může přinášet výhody zákazníkům, zároveň však může představovat postupy, při nichž není zájem zákazníků dostatečně zohledněn. Tato směrnice by neměla bránit distribuci pojištění více rizik.
(54) | Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa krížového predaja by nemali mať vplyv na uplatňovanie legislatívnych aktov Únie ustanovujúcich pravidlá uplatniteľné na postupy krížového predaja v súvislosti s určitými kategóriami tovaru a služieb.(54) | Ustanoveními této směrnice týkajícími se vázaného a spojeného prodeje by nemělo být dotčeno použití legislativních aktů Unie, kterými se stanoví pravidla platná pro postupy vázaného a spojeného prodeje ve vztahu k určitým kategoriím zboží nebo služeb.
(55) | S cieľom zabezpečiť, aby poistné produkty spĺňali potreby cieľového trhu, by poisťovne – a v členských štátoch, kde sprostredkovatelia poistenia vytvárajúci poistné produkty na predaj zákazníkom, sprostredkovatelia poistenia – mali zabezpečovať, vykonávať a preskúmavať postup schvaľovania každého poistného produktu. Ak distribútor poistenia odporúča alebo navrhuje poistné produkty, ktoré sám nevytvára, mal by byť v každom prípade schopný pochopiť vlastnosti a určený cieľový trh týchto produktov. Táto smernica by nemala obmedziť rozmanitosť a flexibilitu prístupov, ktoré podniky používajú na vývoj nových produktov.(55) | V zájmu zajištění toho, aby pojistné produkty splňovaly potřeby cílového trhu, pojišťoven – a v členských státech, kde zprostředkovatelé pojištění vytvářejí pojistné produkty určené k prodeji zákazníkům, i zprostředkovatelů pojištění – by měly udržovat, uplatňovat a podrobovat přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu. Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které nevytváří, měl by mít v každém případě možnost seznámit se s vlastnostmi a určeným cílovým trhem daných produktů. Touto směrnicí by neměla být omezena rozmanitost a flexibilita přístupů, které pojišťovny používají k vývoji nových produktů.
(56) | Poistné produkty založené na investovaní sa často sprístupňujú zákazníkom ako možné alternatívy alebo náhrady investičných produktov, ktoré sú predmetom smernice 2014/65/EÚ. Na zabezpečenie jednotnej ochrany investora a s cieľom predísť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby investičné produkty založené na poistení podliehali okrem pravidiel výkonu činnosti stanovených pre všetky poistné produkty aj osobitným pravidlám zameraným na investičný prvok, ktorý je súčasťou týchto produktov. Takéto osobitné normy by mali zahŕňať poskytovanie primeraných informácií, požiadavky na vhodné poradenstvo a obmedzenia týkajúce sa odmeňovania.(56) | Pojistné produkty s investiční složkou jsou často zpřístupněny zákazníkům jako možná alternativa nebo nahrazení investičních produktů spadajících do působnosti směrnice 2014/65/EU. Aby byla zajištěna důsledná ochrana investorů a zamezilo se riziku regulatorní arbitráže, je důležité, aby pojistné produkty s investiční složkou podléhaly kromě pravidel výkonu činnosti stanoveným pro všechny pojistné produkty také specifickým pravidlům týkajícím se investiční složky obsažené v těchto produktech. Tato by měla obsahovat ustanovení o přiměřeném informování, požadavky na vhodnost poradenství a omezení odměny.
(57) | Distribútor poistenia by mal zaviesť vhodné a primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplatky alebo provízie, alebo akékoľvek nepeňažné výhody súvisiace s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré boli zaplatené inej strane, ako je zákazník alebo osoba konajúca v mene zákazníka, alebo ich táto iná strana zaplatila, nemali nežiaduci vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníkov. Distribútor poistenia by mal na uvedený účel vypracovať, prijať a pravidelne prehodnocovať systémy a postupy týkajúce sa konfliktov záujmov s cieľom zabrániť akémukoľvek nežiaducemu vplyvu na kvalitu príslušnej služby pre klienta a zabezpečiť, aby zákazník bol primerane informovaný o poplatkoch, províziách alebo nepeňažných výhodách.(57) | K zajištění toho, aby žádné poplatky či provize ani nepeněžní výhody v souvislosti s distribucí pojistného produktu s investiční složkou vyplacené kterékoli straně kromě zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka, nebo zaplacené kteroukoli stranou kromě zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka, neměly nepříznivý dopad na kvalitu příslušné služby poskytované zákazníkovi, by měl distributor pojištění zavést vhodná a přiměřená opatření, aby se zabránilo takovému nepříznivému dopadu. Distributor pojištění by měl za tím účelem vypracovat, přijmout a pravidelně přezkoumávat zásady a postupy týkající se střetu zájmů s cílem vyhnout se jakémukoli nepříznivému dopadu na kvalitu příslušné služby zákazníkovi a zajistit, aby byl zákazník dostatečně informován o poplatcích, provizích nebo výhodách.
(58) | S cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tejto smernice poisťovňami a osobami vykonávajúcimi distribúciu poistenia a s cieľom zabezpečiť, aby podliehali podobnému zaobchádzaniu v rámci Únie, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili správne sankcie a iné opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme podpory konvergencie sankcií a iných opatrení sa uskutočnilo preskúmanie existujúcich právomocí a ich praktického vykonávania v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb. Z tohto dôvodu by správne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi mali spĺňať určité základné požiadavky vo vzťahu k adresátom, kritériám, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní sankcie alebo iného opatrenia, a uverejňovaniu.(58) | K zajištění toho, aby pojišťovny a osoby vykonávající distribuci pojištění dodržovaly ustanovení této směrnice a aby se jim po celé Unii dostalo stejného zacházení, by členské státy měly být povinny stanovit správní sankce a jiná opatření, které jsou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem podpořit sbližování sankcí a jiných opatření byl ve sdělení Komise ze dne 8. prosince 2010 o posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb proveden přezkum současných pravomocí a jejich praktického uplatňování. Správní sankce a jiná opatření stanovené členskými státy by proto měly splňovat některé základní požadavky, pokud jde o adresáty, kritéria, jež je třeba zohlednit při uplatňování sankce nebo jiných opatření, a zveřejnění.
(59) | Aj keď sa členským štátom nebráni v tom, aby stanovili pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenie tejto smernice, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo. Členské štáty nemajú povinnosť ukladať správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, mali by však mať možnosť tak urobiť, ak im to vnútroštátne právo umožňuje. Uplatnenie trestných sankcií namiesto správnych sankcií za porušenie tejto smernice by však nemalo znížiť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov včas spolupracovať s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte, mať prístup k ich informáciám a vymieňať si s nimi informácie na účely tejto smernice, a to aj po akomkoľvek postúpení daného porušenia príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.(59) | Ačkoliv nic nebrání členským státům ve stanovení pravidel týkajících se správních a trestních sankcí v případě týchž porušení předpisů, nemělo by se od členských států vyžadovat, aby stanovily správní sankce za porušení této směrnice, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo. V souladu s vnitrostátním právem nejsou členské státy povinny uložit správní sankce i trestní sankce za týž protiprávní čin, ale měly by mít možnost tak učinit, pokud to jejich vnitrostátní právo umožňuje. Zachováním trestních sankcí namísto správních sankcí za porušení této směrnice by však neměla být omezena či jinak ovlivněna schopnost příslušných orgánů pro účely této směrnice včas spolupracovat, mít přístup k informacím a vyměňovat si informace s příslušnými orgány v jiných členských státech, a to ani po postoupení daného případu porušení příslušným justičním orgánům k trestnímu stíhání.
(60) | Príslušné orgány by sa mali najmä splnomocniť ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie inštitúcie a ich manažérov.(60) | Příslušné orgány by měly být zejména oprávněny ukládat peněžité sankce, které jsou dostatečně vysoké, aby vyrovnaly skutečné či potenciální zisky, a odrazující i pro větší instituce a jejich řídící pracovníky.
(61) | S cieľom poskytnúť priebežnú ochranu investora a zabrániť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby v prípade porušení súvisiacich s distribúciou investičných produktov založených na poistení boli správne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1286/2014.(61) | S cílem zajistit konzistentní ochranu investorů a vyhnout se riziku regulatorní arbitráže je důležité, aby v případě porušení předpisů v souvislosti s distribucí pojistného produktu s investiční složkou byly správní sankce a jiná opatření stanovené členskými státy uvedeny do souladu se sankcemi a opatřeními stanovenými v nařízení (EU) č. 1286/2014.
(62) | S cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie sankcií v rámci Únie by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky príslušné okolnosti.(62) | Za účelem zajištění jednotného uplatňování sankcí v celé Unii by měly členské státy zajistit, aby při určování typu správních sankcí nebo jiných opatření a úrovně správních peněžitých sankcí vzaly příslušné orgány v úvahu všechny relevantní okolnosti.
(63) | S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť, a s cieľom informovať účastníkov trhu o správaní, ktoré sa považuje za správanie poškodzujúce zákazníkov, by sa tieto rozhodnutia mali uverejňovať pod podmienkou, že lehota na podanie opravného prostriedku uplynula a opravný prostriedok nebol podaný, ak takéto zverejnenie neohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania. Ak vnútroštátne právo ustanovuje uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia, ktoré je predmetom podania opravného prostriedku, takáto informácia, ako aj výsledok opravného prostriedku by sa tiež mali bez zbytočného odkladu uverejniť. V každom prípade, ak by uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia spôsobilo neprimerané poškodenie zúčastneným stranám, príslušný orgán by mal mať možnosť rozhodnúť sa neuverejniť sankciu ani iné opatrenie alebo ich uverejniť anonymne.(63) | K zajištění toho, aby rozhodnutí příslušných orgánů o porušeních předpisů měla odrazující účinek pro širokou veřejnost, a k informování účastníků trhu o chování, které je považováno za škodlivé pro zákazníka, by měla být tato rozhodnutí zveřejněna, za předpokladu, že lhůta pro podání odvolání uplynula a žádné odvolání nebylo podáno, ledaže by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování. Pokud vnitrostátní právo stanoví, že mají být zveřejněny i sankce nebo jiná opatření, proti nimž bylo podáno odvolání, měla by být tato informace i výsledek odvolání zveřejněny rovněž bez zbytečného odkladu. Pokud by zveřejnění sankce nebo jiného opatření způsobilo dotčeným stranám nepřiměřenou škodu, příslušný orgán by měl v každém případě mít možnost rozhodnout, že sankci nebo jiné opatření nezveřejní nebo je zveřejní anonymně.
(64) | S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zriadiť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.(64) | Ke zjištění možných porušení předpisů by příslušné orgány měly mít nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit účinné mechanismy, které by umožnily hlášení možných nebo skutečných porušení předpisů.
(65) | Táto smernica by mala odkazovať na správne sankcie a iné opatrenia bez ohľadu na to, či sú vymedzené ako sankcie alebo iné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.(65) | Tato směrnice by měla odkazovat jak na správní sankce, tak na jiná opatření bez ohledu na jejich kvalifikaci jako sankce či jiná opatření podle vnitrostátního práva.
(66) | Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.(66) | Touto směrnicí by neměla být dotčena žádná ustanovení práva členských států v oblasti trestných činů.
(67) | S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o dohľad nad produktmi a správu požiadaviek na všetky produkty, ako aj v súvislosti s distribúciou investičných produktov založených na poistení, riešením konfliktov záujmov, podmienkami na vyplácanie alebo prijímanie stimulov, ako aj posudzovaním vhodnosti a primeranosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.(67) | Za účelem dosažení cílů této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení, a, ve vztahu k distribuci pojistných produktů s investiční složkou, řešení střetů zájmů, podmínky, za nichž lze vyplatit nebo obdržet pobídky, a posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(68) | Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a primeranú ochranu spotrebiteľov v rámci Únie. Keďže EIOPA je orgán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami, bolo by možné poveriť ho výlučne vypracovaním návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov, ktoré si nevyžadujú politické rozhodnutia, a ich predložením Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.(68) | Technické normy ve finančních službách by měly zajistit jednotnou harmonizaci a přiměřenou ochranu spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je orgánem s vysoce specializovanými odbornými znalostmi, měl by být výlučně pověřen vypracováním návrhů regulačních a prováděcích technických norem, které nevyžadují politickou volbu a které následně předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
(69) | V súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie, by Komisia mala zohľadniť lehotu na predkladanie námietok, ako aj postupy Európskemu parlamentu a Rade, pokiaľ ide o dátum postúpenia delegovaného aktu. Navyše v súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch a bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie a v relevantných prípadoch nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, mala by byť pred prijatím delegovaného aktu zabezpečená riadna transparentnosť a vhodné kontakty s Európskym parlamentom a Radou.(69) | V souladu s obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, aniž jsou tím dotčeny její další změny, by Komise měla vzít v úvahu lhůty pro podání námitky, jakož i postupy Evropského parlamentu a Rady týkající se data předání aktu v přenesené pravomoci. Kromě toho by před přijetím aktu v přenesené pravomoci měla být v souladu s obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci, aniž jsou tím dotčeny její další změny, a případně s nařízením (EU) č. 1094/2010, zajištěna řádná transparentnost a náležité kontakty s Evropským parlamentem a s Radou.
(70) | Spracúvanie osobných údajov vykonávané orgánom EIOPA v rámci tejto smernice a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by sa malo riadiť smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (8) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).(70) | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9) by se měly vztahovat na zpracování osobních údajů orgánem EIOPA v rámci této směrnice, a to pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů.
(71) | Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v zmluvách.(71) | Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvách.
(72) | Táto smernica by nemala pre malých a stredných distribútorov poistenia a zaistenia predstavovať priveľkú záťaž. Jedným z nástrojov na dosiahnutie uvedeného cieľa je riadne uplatňovanie zásady proporcionality. Uvedená zásada by sa mala vzťahovať tak na požiadavky uložené distribútorom poistenia a zaistenia, ako aj na vykonávanie právomocí dohľadu.(72) | Tato směrnice by neměla malým a středním distributorům pojištění a zajištění ukládat příliš velkou zátěž. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je řádné uplatňování zásady proporcionality. Tato zásada by se měla vztahovat jak na požadavky na distributory pojištění a zajištění, tak i na výkon dohledových pravomocí.
(73) | Preskúmanie tejto smernice by sa malo vykonať päť rokov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti s cieľom zohľadniť trhový vývoj, ako aj vývoj v ostatných oblastiach práva Únie alebo skúsenosti členských štátov s vykonávaním práva Únie, najmä pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (10).(73) | Přezkum této směrnice by měl být proveden pět let po dni, kdy vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj na trhu i vývoj v jiných oblastech práva Unie nebo zkušenosti členských států s prováděním práva Unie, zejména s ohledem na produkty spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (10).
(74) | Smernica 2002/92/ES by sa mala zrušiť 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES by sa však mala vypustiť s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.(74) | Směrnice 2002/92/ES by proto měla být zrušena 24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost. Kapitola IIIA směrnice 2002/92/ES by však měla být zrušena s účinkem ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(75) | Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zmenu podstaty smernice 2002/92/ES. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z uvedenej smernice.(75) | Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by měla být omezena na ta ustanovení, která představují věcnou změnu ve srovnání se směrnicí 2002/92/ES. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá z uvedené směrnice.
(76) | Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 2002/92/ES do vnútroštátneho práva.(76) | Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnice 2002/92/ES ve vnitrostátním právu.
(77) | Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 23. novembra 2012 (11).(77) | Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a dne 23. listopadu 2012 vydal stanovisko (11).
(78) | Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.(78) | Jelikož cílů této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků uvedeného opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.
(79) | V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o ich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viac dokumentov, v ktorých vysvetľujú vzťah medzi časťami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na transpozíciu. Pokiaľ ide o túto smernicu, zákonodarca považuje postúpenie takýchto dokumentov za opodstatnené,(79) | Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva. Ve vztahu k této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA IKAPITOLA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOVOBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
Článok 1Článek 1
Rozsah pôsobnostiOblast působnosti
1.   Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v Únii.1.   Tato směrnice stanoví pravidla týkající se přístupu k distribuci pojištění a zajištění v Unii a jejího výkonu.
2.   Táto smernica sa uplatňuje na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je usadená v členskom štáte alebo ktorá sa tam chce usadiť, s cieľom začať a vykonávať distribúciu produktov poistenia a zaistenia.2.   Tato směrnice se vztahuje na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která je usazena v členském státě nebo si přeje se tam usadit za účelem přístupu k distribuci pojistných a zajistných produktů a jejího výkonu.
3.   Táto smernica sa neuplatňuje na sprostredkovateľov doplnkového poistenia, ktorí vykonávajú činnosti distribúcie poistenia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:3.   Tato směrnice se nevztahuje na zprostředkovatele doplňkového pojištění vykonávající distribuci pojištění, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) | poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodanej poskytovateľom, ak takéto poistenie kryje: | i) | riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto poskytovateľom, alebo | ii) | poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto poskytovateľa;a) | pojištění je doplňkem ke zboží dodanému nebo službě poskytnuté poskytovatelem a kryje | i) | riziko poruchy, ztráty nebo poškození zboží dodaného či nevyužití služby poskytnuté tímto poskytovatelem nebo | ii) | poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná rizika spojená s cestováním objednaným u tohoto poskytovatele;
b) | výška poistného zaplateného za poistný produkt nepresahuje 600 EUR vypočítaných pomerne z ročného základu;b) | výše pojistného zaplaceného za pojistný produkt nepřekračuje částku 600 EUR ročně, vypočítanou na poměrném ročním základě;
c) | odchylne od písmena b), ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v písmene a) a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace, zaplatené poistné na osobu nepresahuje 200 EUR.c) | odchylně od písmene b), pokud je pojištění doplňkem ke službě uvedené v písmeni a) a doba trvání této služby nepřekročí tři měsíce, výše zaplaceného pojistného na osobu nepřekračuje částku 200 EUR.
4.   Členské štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní činnosti distribúcie prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorý je vyňatý z uplatňovania tejto smernice podľa odseku 3, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia zabezpečil, že:4.   Členské státy zajistí, aby při výkonu distribuce prostřednictvím zprostředkovatele doplňkového pojištění, který je osvobozen od uplatňování této směrnice podle odstavce 3, pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění zajistili, aby:
a) | informácie o ich totožnosti a adrese a o postupoch uvedených v článku 14 sa sprístupnia zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy, čo umožňuje zákazníkom aj ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti;a) | byly zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o jeho totožnosti a adrese a o postupech uvedených v článku 14, jež umožní zákazníkům a dalším zúčastněným stranám podávat stížnosti;
b) | existujú vhodné a primerané opatrenia na dosiahnutie súladu s článkami 17 a 24 a na posúdenie požiadaviek a potrieb zákazníka pred návrhom zmluvy;b) | existovala vhodná a přiměřená opatření k dosažení souladu s články 17 a 24 a k posouzení požadavků a potřeb zákazníka před navržením smlouvy;
c) | informačný dokument poistného produktu uvedený v článku 20 ods. 5 sa poskytuje zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy.c) | byl zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnut informační dokument o pojistném produktu uvedený v čl. 20 odst. 5.
5.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány monitorovali trh vrátane trhu pre produkty doplnkového poistenia, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho. EIOPA môže sprostredkovať a koordinovať takéto monitorovanie.5.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány sledovaly trh, včetně trhu s produkty doplňkového pojištění, které jsou uváděny na trh, distribuovány nebo prodávány v jejich členském státě nebo z jejich členského státu. EIOPA může toto sledování usnadnit a koordinovat.
6.   Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti distribúcie poistenia a zaistenia poskytované vo vzťahu k rizikám a záväzkom vzniknutým mimo Únie.6.   Tato směrnice se nevztahuje na distribuci pojištění a zajištění vykonávanou v souvislosti s riziky umístěnými a závazky uzavřenými mimo Unii.
Touto smernicou nie je dotknuté právo členského štátu týkajúce sa činností distribúcie poistenia a zaistenia vykonávaných poisťovňami a zaisťovňami alebo sprostredkovateľmi poistenia a sprostredkovateľmi zaistenia usadenými v tretej krajine a pôsobiacimi na jeho území na základe zásady slobody poskytovať služby za predpokladu, že je garantované rovnaké zaobchádzanie pre všetky osoby vykonávajúce alebo oprávnené vykonávať činnosti distribúcie poistenia a zaistenia na uvedenom trhu.Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu upravující distribuci pojištění a zajištění vykonávanou pojišťovnami a zajišťovnami nebo zprostředkovateli pojištění a zajištění usazenými ve třetí zemi a působícími na jeho území na základě zásady volného pohybu služeb, je-li zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které vykonávají nebo mají povoleno vykonávat distribuci pojištění a zajištění na tomto trhu.
Táto smernica neupravuje činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia vykonávané v tretích krajinách.Tato směrnice neupravuje distribuci pojištění nebo zajištění vykonávanou ve třetích zemích.
Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretnú ich distribútori poistenia alebo zaistenia pri usadzovaní alebo pri vykonávaní činností distribúcie poistenia alebo zaistenia v ktorejkoľvek tretej krajine.Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, se kterými se jejich distributoři pojištění nebo zajištění setkávají při usazování nebo výkonu distribuce pojištění nebo zajištění v jakékoli třetí zemi.
Článok 2Článek 2
Vymedzenie pojmovDefinice
1.   Na účely tejto smernice:1.   Pro účely této směrnice se rozumí:
1. | „distribúcia poistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazníci zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď zákazník môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;1) | „distribucí pojištění“ poskytování poradenství o pojistných smlouvách, předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání pojistných smluv nebo pomoc při jejich správě a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události, včetně poskytování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách na základě kritérií, která si zákazníci zvolili prostřednictvím internetové stránky nebo jiného média, a sestavování seznamů pojistných produktů seřazených podle výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, pokud je na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové stránky či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu;
2. | „distribúcia zaistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane prípadu, keď ich vykonáva zaisťovňa bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia;2) | „distribucí zajištění“ poskytování poradenství o zajistných smlouvách, předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání zajistných smluv nebo pomoc při jejich správě a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události, včetně případů, kdy jsou tyto činnosti vykonávány zajišťovnou bez zásahu zprostředkovatele zajištění;
3. | „sprostredkovateľ poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo zaisťovne, alebo ich zamestnancov a s výnimkou sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia;3) | „zprostředkovatelem pojištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, jež není pojišťovnou ani zajišťovnou ani jejím zaměstnancem ani není zprostředkovatelem doplňkového pojištění a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění;
4. | „sprostredkovateľ doplnkového poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba, iná ako úverová inštitúcia alebo investičná spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bodoch 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (12), ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia ako doplnkovú činnosť, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky: | a) | hlavnou odbornou činnosťou tejto fyzickej alebo právnickej osoby nie je distribúcia poistenia; | b) | fyzická alebo právnická osoba distribuuje len určité poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby; | c) | príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné zaistenie ani riziká vyplývajúce z hmotnej zodpovednosti, pokiaľ nepredstavujú doplnok k tovaru alebo službe, ktorú sprostredkovateľ poistenia ponúka v rámci svojej hlavnej odbornej činnosti;4) | „zprostředkovatelem doplňkového pojištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (12) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: | a) | hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná než distribuce pojištění; | b) | fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné produkty, které jsou doplňkem ke zboží nebo službě; | c) | dotčené pojistné produkty nepokrývají životní pojištění ani mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou službou ke zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti;
5. | „sprostredkovateľ zaistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba, iná než zaisťovňa alebo jej zamestnanci, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie zaistenia;5) | „zprostředkovatelem zajištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, která není zajišťovnou ani jejím zaměstnancem a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci zajištění;
6. | „poisťovňa“ je poisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (13);6) | „pojišťovnou“ pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (13);
7. | „zaisťovňa“ je zaisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES;7) | „zajišťovnou“ zajišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES;
8. | „distribútor poistenia“ je akýkoľvek sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo poisťovňa;8) | „distributorem pojištění“ každý zprostředkovatel pojištění, zprostředkovatel doplňkového pojištění nebo pojišťovna;
9. | „odmena“ je akákoľvek provízia, poplatok alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná finančná alebo nefinančná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú v súvislosti s činnosťami distribúcie poistenia;9) | „odměnou“ jakákoliv provize, poplatek nebo jiná platba, včetně všech hospodářských výhod nebo jakákoliv výhoda finanční či nefinanční povahy nebo pobídka nabízená nebo poskytnutá ve vztahu k distribuci pojištění;
10. | „domovský členský štát“ je: | a) | ak je sprostredkovateľom fyzická osoba, členský štát, v ktorom má bydlisko; | b) | ak je sprostredkovateľom právnická osoba, členský štát, v ktorom má sídlo, alebo ak podľa svojho vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom má ústredie;10) | „domovským členským státem“: | a) | je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má bydliště; | b) | je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má sídlo, nebo jestliže podle vnitrostátního práva svého státu nemá žádné sídlo, členský stát, v němž má ústředí;
11. | „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia stále zastúpenie alebo v ktorom je usadený, alebo v ktorom poskytuje služby, ktorý nie je jeho domovským členským štátom;11) | „hostitelským členským státem“ členský stát, v němž má zprostředkovatel pojištění nebo zajištění stálou přítomnost nebo v němž je usazen nebo poskytuje služby a který není jeho domovským členským státem;
12. | „pobočka“ je zastúpenie alebo pobočka sprostredkovateľa, ktorá sa nachádza na území iného členského štátu, ako je domovský členský štát;12) | „pobočkou“ zastoupení nebo pobočka zprostředkovatele, která se nachází na území jiného členského státu, než je domovský členský stát;
13. | „úzke väzby“ sú úzke väzby vymedzené v článku 13 bode 17 smernice 2009/138/ES;13) | „úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 13 bodu 17 směrnice 2009/138/ES;
14. | „hlavné miesto výkonu činnosti“ je miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť;14) | „hlavním místem podnikání“ místo, odkud je řízeno hlavní podnikání;
15. | „poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení;15) | „poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkovi na jeho žádost nebo z podnětu distributora pojištění k jedné nebo více pojistným smlouvám;
16. | „veľké riziká“ sú veľké riziká vymedzené v článku 13 bode 27 smernice 2009/138/ES;16) | „velkými riziky“ velká rizika ve smyslu čl. 13 bodu 27 směrnice 2009/138/ES;
17. | „investičný produkt založený na poistení“ je poistný produkt, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo odkupná hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené fluktuáciám na trhu, a nezahŕňa: | a) | produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES (Odvetvia neživotného poistenia); | b) | zmluvy životného poistenia, ak sú dávky v rámci zmluvy splatné až po smrti alebo z dôvodu nespôsobilosti v dôsledku zranenia, choroby alebo zdravotného postihnutia; | c) | dôchodkové produkty, ktoré sa na základe vnútroštátneho práva chápu ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité výhody; | d) | oficiálne uznané systémy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES alebo smernice 2009/138/ES; | e) | samostatné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátneho práva požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ alebo zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt alebo poskytovateľa;17) | „pojistným produktem s investiční složkou“ pojistný produkt, který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům, a který nezahrnuje: | a) | produkty neživotního pojištění uvedené v příloze I směrnice 2009/138/ES (Odvětví neživotního pojištění); | b) | smlouvy o životním pojištění, u nichž se pojistné plnění vyplácí podle smlouvy pouze v případě smrti nebo ve vztahu k pracovní neschopnosti způsobené úrazem, nemocí nebo postižením; | c) | penzijní produkty, jejichž primárním účelem je podle vnitrostátního práva poskytovat investorům příjem v důchodu a jež investora opravňují k získání určitých výhod; | d) | úředně uznané zaměstnanecké penzijní systémy spadající do oblasti působnosti směrnice 2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; | e) | individuální penzijní produkty, na něž podle vnitrostátního práva povinně finančně přispívá zaměstnavatel a zaměstnavatel ani zaměstnanec si nemohou zvolit penzijní produkt ani poskytovatele;
18. | „trvanlivé médium“ je akýkoľvek nástroj, ktorý: | a) | umožňuje zákazníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným na budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a | b) | umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.18) | „trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který: | a) | umožňuje zákazníkům uchovávat informace určené jim osobně tak, že jsou dohledatelné a přístupné po dobu odpovídající účelům daných informací, a | b) | umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací.
2.   Na účely bodov 1 a 2 odseku 1 sa za distribúciu poistenia alebo distribúciu zaistenia nepovažuje:2.   Pro účely odst. 1 bodů 1 a 2 se za distribuci pojištění nebo zajištění nepovažuje:
a) | poskytovanie príležitostných informácií v súvislosti s inou odbornou činnosťou, ak: | i) | poskytovateľ nepodnikne ďalšie kroky, aby pomohol pri uzavretí alebo plnení zmluvy o poistení; | ii) | účelom uvedenej činnosti nie je pomoc zákazníkovi pri uzavretí alebo plnení zmluvy o zaistení;a) | příležitostné poskytování informací zákazníkovi v souvislosti s jinou profesní činností, pokud | i) | poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s uzavřením nebo plněním pojistné smlouvy, | ii) | účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavřením nebo plněním zajistné smlouvy;
b) | profesionálna správa poistných nárokov poisťovne alebo zaisťovne, likvidácia poistných nárokov a odborné ohodnotenie nárokov;b) | profesionální správa pojistných událostí pro pojišťovnu a likvidace škod a odborné posuzování pojistných událostí;
c) | výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych poistníkoch sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia, poisťovniam alebo zaisťovniam, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí zmluvy o poistení alebo zaistení;c) | pouhé poskytnutí údajů a informací o možných pojistnících zprostředkovatelům pojištění či zajištění, pojišťovnám či zajišťovnám, pokud poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s uzavřením pojistné nebo zajistné smlouvy;
d) | výlučné poskytovanie informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia, o sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia, poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym poistníkom, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí zmluvy o poistení alebo zaistení.d) | pouhé poskytnutí informací o pojistných nebo zajistných produktech, zprostředkovateli pojištění či zajištění, pojišťovně či zajišťovně možným pojistníkům, pokud poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s uzavřením pojistné nebo zajistné smlouvy.
KAPITOLA IIKAPITOLA II
POŽIADAVKY NA ZÁPISPOŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE REGISTRACE
Článok 3Článek 3
ZápisRegistrace
1.   Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia sa zapíšu príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte.1.   Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u příslušného orgánu ve svém domovském členském státě.
Poisťovne a zaisťovne a ich zamestnanci sa nezapisujú podľa tejto smernice.Pojišťovny a zajišťovny a jejich zaměstnanci nejsou povinni se registrovat podle této směrnice.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, členské štáty môžu stanoviť, že poisťovne a zaisťovne, sprostredkovatelia a ďalšie orgány môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi pri zápise sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a pri uplatňovaní požiadaviek stanovených v článku 10.Aniž je dotčen první pododstavec, mohou členské státy stanovit, že při registraci zprostředkovatelů pojištění a zajištění a doplňkového pojištění a při uplatňování požadavků stanovených v článku 10 mohou s příslušnými orgány spolupracovat pojišťovny a zajišťovny a zprostředkovatelé nebo jiné subjekty.
Najmä sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia môžu byť zapísaní poisťovňou alebo zaisťovňou, sprostredkovateľom poistenia či sprostredkovateľom zaistenia alebo združením poisťovní či zaisťovní, alebo združením sprostredkovateľov poistenia či sprostredkovateľov zaistenia pod dohľadom príslušného orgánu.Registraci zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění může pod dohledem příslušného orgánu zejména provádět pojišťovna či zajišťovna, zprostředkovatel pojištění nebo zajištění nebo sdružení pojišťoven, zajišťoven nebo zprostředkovatelů pojištění či zajištění.
Sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže konať na zodpovednosť poisťovne alebo zaisťovne či iného sprostredkovateľa. V takom prípade môžu členské štáty stanoviť, aby poisťovňa alebo zaisťovňa, alebo iný sprostredkovateľ bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia či sprostredkovateľ doplnkového poistenia spĺňal podmienky zápisu vrátane podmienok stanovených v odseku 6 prvom pododseku písm. c).Zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění může jednat na odpovědnost pojišťovny nebo zajišťovny nebo jiného zprostředkovatele. V takovém případě mohou členské státy stanovit, že tato pojišťovna, zajišťovna nebo jiný zprostředkovatel odpovídá za zajištění toho, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění splňuje podmínky pro registraci, včetně podmínek stanovených v odst. 6 prvním pododstavci písm. c).
Členské štáty môžu takisto stanoviť, že poisťovňa alebo zaisťovňa či iný sprostredkovateľ, ktorý preberá zodpovednosť za sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia či sprostredkovateľa doplnkového poistenia, zapíše tohto sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra.Členské státy si rovněž mohou vyhradit, že pojišťovna nebo zajišťovna či jiný zprostředkovatel, který za zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění přebírá odpovědnost, musí tohoto zprostředkovatele zaregistrovat.
Členské štáty nemusia uplatniť požiadavku uvedenú v prvom pododseku na všetky fyzické osoby, ktoré pracujú u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia a ktoré vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia.Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a které vykonávají distribuci pojištění nebo zajištění.
Členské štáty zabezpečia, aby sa v registroch uvádzali mená fyzických osôb v rámci manažmentu distribútora poistenia alebo zaistenia, ktoré sú zodpovedné za distribúciu poistenia alebo zaistenia.Členské státy zajistí, aby byla v rejstřících uvedena jména fyzických osob ve vedení distributora pojištění či zajištění, které odpovídají za distribuci pojištění či zajištění.
V registroch sa ďalej uvádzajú členské štáty, v ktorých sprostredkovateľ vykonáva činnosť na základe pravidiel týkajúcich sa slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.V rejstříku se dále uvádějí členské státy, v nichž zprostředkovatel vykonává činnost v rámci pravidel týkajících se svobody usazování nebo volného pohybu služeb.
2.   Členské štáty môžu zriadiť viac ako jeden register pre sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia za predpokladu, že stanovia kritériá, podľa ktorých sa majú sprostredkovatelia zapísať.2.   Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění, zajištění a doplňkového pojištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví kritéria, podle nichž mají být zprostředkovatelé registrováni.
Členské štáty vytvoria systém online zápisu. Uvedený systém musí byť ľahko dostupný a umožniť vyplnenie registračného formulára priamo online.Členské státy zřídí registrační systém on-line. Přístup k tomuto systému musí být snadný s možností vyplnit registrační formulář přímo on-line.
3.   V prípade, že v členskom štáte existuje viac ako jeden register, tento členský štát zriadi jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z týchto registrov, v ktorom sa informácie zhromažďujú v elektronickej podobe a aktualizujú sa. Informačné miesto poskytuje aj identifikačné údaje o príslušných orgánoch domovského členského štátu.3.   Je-li v daném členském státě více než jeden rejstřík, zřídí tento členský stát jediné informační místo umožňující snadný a rychlý přístup k informacím v těchto rejstřících, které se sestavují elektronicky a aktualizují. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační údaje příslušných orgánů domovského členského státu.
4.   EIOPA vytvorí, uverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje jednotný elektronický register obsahujúci záznamy o sprostredkovateľoch poistenia, sprostredkovateľoch zaistenia a sprostredkovateľoch doplnkového poistenia, ktorí oznámili svoj zámer vykonávať cezhraničnú obchodnú činnosť v súlade s kapitolou III. Na tento účel členské štáty bezodkladne poskytnú orgánu EIOPA príslušné informácie. Register obsahuje odkazy na webové sídla príslušných orgánov každého členského štátu, na ktorých sa uvádza odkaz na register.4.   EIOPA zřídí jednotný elektronický rejstřík obsahující záznamy o zprostředkovatelích pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří vyjádřili úmysl vykonávat přeshraniční činnost v souladu s kapitolou III, zpřístupní tento rejstřík na svých internetových stránkách a průběžně jej aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu neprodleně poskytnou orgánu EIOPA příslušné informace. Rejstřík obsahuje odkazy na internetové stránky každého příslušného orgánu v jednotlivých členských státech a je rovněž z těchto internetových stránek přístupný.
EIOPA má právo na prístup k údajom zaznamenaným v registri uvedenom v prvom pododseku. EIOPA a príslušné orgány majú právo upravovať takéto údaje. Subjekty, ktorých osobné údaje sú zaznamenané v registri a vymieňajú sa, majú právo na prístup k takto zaznamenaným údajom a majú právo byť primerane informované.EIOPA má právo na přístup k údajům uloženým v rejstříku uvedeném v prvním pododstavci. EIOPA a jiné příslušné orgány mají právo tyto údaje upravovat. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou ukládány v tomto rejstříku a vyměňovány, mají právo na přístup k těmto uloženým údajům a na to, aby byly náležitě informovány.
EIOPA vytvorí webové sídlo s hypertextovými odkazmi na každé jednotné informačné miesto, prípadne na register, vytvorené členskými štátmi v súlade s odsekom 3.EIOPA zřídí internetovou stránku s hypertextovými odkazy na každé jediné informační místo nebo případně rejstřík zřízené členskými státy v souladu s odstavcem 3.
Domovské členské štáty zabezpečia, aby zápis sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia v registri bol podmienený splnením príslušných požiadaviek stanovených v článku 10.Domovské členské státy zajistí, aby byla registrace zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění podmíněna dodržením příslušných požadavků stanovených v článku 10.
Platnosť zápisu podlieha pravidelnému preskúmaniu príslušným orgánom.Platnost registrace příslušný orgán pravidelně přezkoumává.
Domovské členské štáty zabezpečia, aby boli sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí prestanú spĺňať požiadavky stanovené v článku 10, vymazaní z registra. Domovský členský štát v relevantných prípadoch informuje o takomto výmaze hostiteľský členský štát.Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří přestanou plnit požadavky stanovené v článku 10, byli z rejstříku vymazáni. Kde je to relevantní, informuje domovský členský stát o výmazu z rejstříku hostitelský členský stát.
5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosti sprostredkovateľov o zápis do registra spracovali v lehote troch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti a aby žiadateľ bol o rozhodnutí bezodkladne informovaný.5.   Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.
6.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ako podmienka zápisu žiadali od sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia všetky tieto informácie:6.   Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto informace:
a) | totožnosť vlastníkov bez ohľadu na to, či ide o fyzické, alebo právnické osoby, ktoré majú u sprostredkovateľa účasť presahujúcu 10 %, a výška tejto účasti;a) | totožnost akcionářů, podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a velikost těchto podílů;
b) | totožnosť osôb, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom;b) | totožnost osob, které jsou se zprostředkovatelem pojištění či zajištění úzce propojeny;
c) | informácie o tom, že uvedená účasť ani úzke väzby nebránia účinnému vykonávaniu funkcií dohľadu príslušného orgánu.c) | informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným orgánům v účinném výkonu dohledu.
Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia bez zbytočného odkladu informovali príslušné orgány o akejkoľvek zmene v informáciách poskytnutých podľa tohto odseku.Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé bez zbytečného prodlení informovali příslušné orgány o každé změně informací poskytnutých podle tohoto odstavce.
7.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány odmietli zápis, ak účinný výkon ich dohľadu znemožňujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými tvorí sprostredkovateľ skupinu s úzkymi väzbami, alebo ťažkosti spojené s presadzovaním týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.7.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci, pokud jim právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, se kterými je zprostředkovatel úzce propojen, nebo obtíže spojené s vymáháním těchto předpisů brání v účinném výkonu dohledu.
KAPITOLA IIIKAPITOLA III
SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SAVOLNÝ POHYB SLUŽEB A SVOBODA USAZOVÁNÍ
Článok 4Článek 4
Uplatňovanie slobody poskytovať službyVyužívání volného pohybu služeb
1.   Každý sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať na území iného členské štátu v rámci slobody poskytovať služby, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu tieto informácie:1.   Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu následující informace:
a) | názov, adresu a v relevantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;a) | své jméno, adresu a případné registrační číslo;
b) | členský štát alebo členské štáty, v ktorom(-ých) sprostredkovateľ zamýšľa pôsobiť;b) | členský stát nebo členské státy, v nichž hodlá působit;
c) | kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;c) | svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou zastupuje;
d) | v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia.d) | odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní.
2.   Príslušný orgán domovského členského štátu odovzdá v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia o prijatí týchto informácií príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a o tom, že sprostredkovateľ môže začať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte. Príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch zároveň oznámi sprostredkovateľovi skutočnosť, že informácie týkajúce sa právnych ustanovení uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte, sú k dispozícii prostredníctvom prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 3 a 4, a aj skutočnosť, že sprostredkovateľ musí spĺňať tieto ustanovenia, aby mohol začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte.2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl zahájit činnost v hostitelském členském státě.
3.   Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje o uvedenej zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.3.   Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění příslušnému orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před jejím provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy oznámení změny obdržel.
Článok 5Článek 5
Porušenie povinností pri uplatňovaní slobody poskytovať službyPorušení povinností při výkonu volného pohybu služeb
1.   V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má dôvod sa domnievať, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia konajúci na jeho území na základe slobody poskytovať služby porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu.1.   Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se domnívat, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který vykonává činnost na jeho území v rámci volného pohybu služeb, porušuje některou z povinností stanovených v této směrnici, sdělí tuto domněnku příslušnému orgánu domovského členského státu.
Po posúdení informácií získaných podľa prvého pododseku príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch a pri najbližšej príležitosti prijme primerané opatrenia na nápravu. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán domovského členského štátu.Po posouzení informací obdržených podle prvního pododstavce příslušný orgán domovského členského státu v případě potřeby při nejbližší příležitosti přijme vhodná opatření k nápravě situace. O jakýchkoli takových přijatých opatřeních uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu.
Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme primerané opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších porušení, a ak je to nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby ďalej vykonával činnosť na jeho území.Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, že se ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a zajistných trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijmout vhodná opatření k zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v nezbytně nutném rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel pokračoval ve výkonu nové činnosti na území hostitelského členského státu.
Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.Vedle toho může příslušný orgán domovského nebo hostitelského členského státu postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V tom případě může EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek.
2.   Odsek 1 nemá vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia na zabránenie alebo uloženie sankcie za nezákonné konanie na jeho území, ak je potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov. Táto právomoc zahŕňa možnosť zabrániť sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia a sprostredkovateľom doplnkového poistenia vo výkone činnosti na jeho území.2.   Odstavcem 1 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu přijímat vhodná opatření k předcházení protiprávnímu jednání nebo jeho postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v situacích, kdy je nutné okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv spotřebitelů. Tato pravomoc zahrnuje možnost členského státu zabránit zprostředkovatelům pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na jeho území.
3.   Každé opatrenie prijaté príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu podľa tohto článku sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia v dostatočne odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.3.   Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém opatření, které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně odůvodněném dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu, orgánu EIOPA a Komisi.
Článok 6Článek 6
Uplatňovanie slobody usadiť saVýkon svobody usazování
1.   Členské štáty zabezpečia, aby každý sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý zamýšľa uplatniť svoju slobodu usadiť sa zriadením pobočky alebo stáleho zastúpenia na území iného členského štátu, oznámil túto skutočnosť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytol uvedenému príslušnému orgánu tieto informácie:1.   Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl mu tyto informace:
a) | názov, adresu a v relevantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;a) | své jméno, adresu a případné registrační číslo;
b) | členský štát, na území ktorého plánuje sprostredkovateľ zriadiť pobočku alebo stále zastúpenie;b) | členský stát, na jehož území hodlá zřídit pobočku nebo trvalou přítomnost;
c) | kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;c) | svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou zastupuje;
d) | v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia;d) | odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní;
e) | adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej možno získať dokumenty;e) | adresu v hostitelském členském státě, na které lze obdržet dokumenty;
f) | meno akejkoľvek osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo stáleho zastúpenia.f) | jméno osoby odpovědné za řízení pobočky nebo trvalé přítomnosti.
S akýmkoľvek stálym zastúpením sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré má charakter pobočky, sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s pobočkou, pokiaľ takéto stále zastúpenie zákonným spôsobom nevznikne v inej právnej forme.Každá trvalá přítomnost zprostředkovatele na území jiného členského státu, která odpovídá pobočce, se pokládá za pobočku, ledaže zprostředkovatel v souladu s právními předpisy zřídí tuto trvalou přítomnost v jiné právní formě.
2.   Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybňovať primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnú situáciu sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia so zreteľom na plánované činnosti distribúcie, v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 o tom informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia o tom, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijal tieto informácie.2.   Nemá-li příslušný orgán domovského členského státu důvod zpochybnit přiměřenost organizační struktury nebo finanční situace zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění vzhledem k plánovaným distribučním činnostem, sdělí informace uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu a ten jejich obdržení neprodleně potvrdí. Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán hostitelského členského státu informace obdržel.
Do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku príslušný orgán hostiteľského členského štátu prostriedkami uvedenými v článku 11 ods. 3 a 4 informuje príslušný orgán domovského členského štátu o právnych ustanoveniach uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sa uplatňujú na jeho území. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi uvedené informácie sprostredkovateľovi a informuje ho, že môže začať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte za predpokladu dodržania uvedených právnych ustanovení.Do jednoho měsíce po obdržení informací uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce příslušný orgán hostitelského členského státu prostředky uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu právní předpisy uvedené v čl. 11 odst. 1 platné na jeho území. Příslušný orgán domovského členského státu sdělí tyto informace zprostředkovateli a informuje ho, že může začít vykonávat činnost v hostitelském členském státě za předpokladu, že tyto předpisy dodržuje.
Ak oznámenie nie je doručené v lehote stanovenej v druhom pododseku, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže zriadiť pobočku a začať svoju činnosť.Není-li obdrženo žádné sdělení ve lhůtě stanovené ve druhém pododstavci, může zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění založit pobočku a zahájit výkon své činnosti.
3.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť informácie uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi dôvody odmietnutia sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií uvedených v odseku 1.3.   Jestliže příslušný orgán domovského členského státu odmítne sdělit informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského členského státu, sdělí důvody tohoto odmítnutí zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění do jednoho měsíce od obdržení všech informací uvedených v odstavci 1.
Proti zamietnutiu uvedenému v prvom pododseku alebo akémukoľvek zlyhaniu príslušného orgánu domovského členského štátu oznámiť informácie uvedené v odseku 1 musí byť možné podať opravný prostriedok na súdoch domovského členského štátu.Odmítnutí uvedené v prvním pododstavci nebo jakékoli nesplnění povinnosti sdělit informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánem domovského členského státu lze napadnout u soudu domovského členského státu.
4.   Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje o uvedenej zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.4.   Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění příslušnému orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před jejím provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy oznámení o změně obdržel.
Článok 7Článek 7
Rozdelenie právomocí medzi domovským a hostiteľským členským štátomRozdělení pravomocí mezi domovským a hostitelským členským státem
1.   Ak sa hlavné miesto výkonu činnosti sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia nachádza v inom členskom štáte ako domovskom členskom štáte, príslušný orgán tohto iného členského štátu sa môže dohodnúť s príslušným orgánom domovského členského štátu, že bude konať, ako by bol príslušným orgánom domovského členského štátu, pokiaľ ide o ustanovenia kapitoly IV, V, VI a VII. V prípade takejto dohody príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia a EIOPA.1.   Pokud se hlavní místo podnikání zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění nachází v jiném členském státě než v domovském členském státě, může se příslušný orgán tohoto jiného členského státu dohodnout s příslušným orgánem domovského členského státu, že bude s ohledem na povinnosti uvedené v kapitolách IV, V, VI a VII jednat, jako by byl příslušným orgánem domovského členského státu. O takové případné dohodě příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje dotčeného zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a EIOPA.
2.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu nesie zodpovednosť za zabezpečenie toho, že služby poskytované stálym obchodným zastúpením na jeho území sú v súlade s povinnosťami stanovenými v kapitolách V a VI a s opatreniami prijatými na ich základe.2.   Příslušný orgán hostitelského členského státu odpovídá za zajištění toho, aby služby poskytované provozovnou na jeho území byly v souladu s povinnostmi stanovenými v kapitolách V a VI a s opatřeními přijatými na jejich základě.
Príslušný orgán hostiteľského členského štátu je oprávnený preskúmať opatrenia stáleho obchodného zastúpenia a požadovať také zmeny, ktoré sú potrebné, aby sa príslušnému orgánu umožnilo presadzovať povinnosti podľa kapitol V a VI a opatrenia prijaté na ich základe, pokiaľ ide o služby alebo činnosti vykonávané stálym obchodným zastúpením na území hostiteľského členského štátu.Příslušný orgán hostitelského členského státu má právo přezkoumat uspořádání provozovny a požadovat změny, jež jsou nutné k tomu, aby mohl vymáhat plnění povinností stanovených v kapitolách V a VI a opatření přijatých na jejich základě s ohledem na služby poskytované nebo činnosti prováděné provozovnou na jeho území.
Článok 8Článek 8
Porušenie povinností pri uplatňovaní slobody usadiť saPorušení povinností při výkonu svobody usazování
1.   Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia porušuje právne alebo regulačné ustanovenia prijaté v tomto členskom štáte podľa ustanovení kapitol V a VI, môže tento orgán prijať vhodné opatrenia.1.   Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění porušuje právní nebo správní předpisy přijaté v uvedeném členském státě na základě kapitol V a VI, může přijmout vhodná opatření.
2.   Ak má príslušný orgán hostiteľského členského štátu dôvod domnievať sa, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia konajúci na jeho území prostredníctvom pobočky porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, pričom tento príslušný orgán nenesie zodpovednosť v súlade s článkom 7 ods. 2, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu po posúdení získaných informácií prijme, ak je to vhodné a v tom prípade pri najbližšej príležitosti, vhodné opatrenia na nápravu. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.2.   Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se domnívat, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který vykonává činnost na jeho území prostřednictvím své provozovny, porušuje některou z povinností stanovených v této směrnici, a pokud tento příslušný orgán nemá podle této směrnice pravomoci v souladu s čl. 7 odst. 2, předá tato zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu. Ten po posouzení obdržených informací přijme v případě potřeby při nejbližší příležitosti vhodná opatření k nápravě situace. O jakýchkoli takových přijatých opatřeních uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu.
3.   Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme primerané opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších porušení, a ak je to nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby pokračoval v činnosti na jeho území.3.   Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, že se ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a zajistných trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijmout vhodná opatření k zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v nezbytně nutném rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel pokračoval ve výkonu nové činnosti na území hostitelského členského státu.
Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.Vedle toho může příslušný orgán domovského nebo hostitelského členského státu postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V tom případě může EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek.
4.   Odseky 2 a 3 nemajú vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na prevenciu alebo uloženie sankcie za nezákonné konanie na jeho území, ak je nevyhnutne potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov hostiteľského členského štátu a ak sú podobné opatrenia v domovskom členskom štáte neprimerané alebo nedostatočné. V takýchto situáciách musí mať hostiteľský členský štát možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia pokračovať v novej činnosti na jeho území.4.   Odstavci 2 a 3 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu přijímat vhodná a nediskriminační opatření k předcházení protiprávnímu jednání nebo jeho postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v situacích, kdy je nutné okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv spotřebitelů v hostitelském členském státě a kdy jsou obdobná opatření v domovském členském státě nepřiměřená či nedostatečná. V takových situacích může hostitelský členský stát zabránit dotčenému zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na svém území.
5.   Každé opatrenie, ktoré prijmú príslušné orgány hostiteľského členského štátu na základe tohto článku, sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia v dostatočne odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.5.   Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém opatření, které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně odůvodněném dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu, orgánu EIOPA a Komisi.
Článok 9Článek 9
Právomoci vo vzťahu k vnútroštátnym ustanoveniam prijatým v záujme všeobecného prospechuPravomoci týkající se vnitrostátních předpisů přijatých v obecném zájmu
1.   Touto smernicou nie je dotknutá právomoc hostiteľských členských štátov prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na uloženie sankcie za nezákonné konanie na ich území, ktoré je v rozpore s ich právnymi predpismi uvedenými v článku 11 ods. 1, pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné. V takýchto situáciách musia mať hostiteľské členské štáty možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia vykonávať činnosť na jeho území.1.   Touto směrnicí není dotčena pravomoc hostitelských členských států přijímat vhodná a nediskriminační opatření k postihu protiprávního jednání, k němuž došlo na jejich území a které je v rozporu s jejich právními předpisy uvedenými v čl. 11 odst. 1, je-li to nezbytně nutné. V takových situacích může hostitelský členský stát zabránit dotčenému zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na svém území.
2.   Okrem toho táto smernica nemá vplyv na právomoc príslušného orgánu hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia, ktoré zabránia distribútorovi poistenia usadenému v inom členskom štáte vykonávať činnosť na jeho území na základe slobody poskytovať služby, prípadne slobody usadiť sa, ak sa príslušná činnosť úplne alebo primárne zameriava na územie hostiteľského členského štátu výlučne s cieľom vyhnúť sa právnym ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali v prípade, že distribútor poistenia by mal svoje bydlisko alebo sídlo v tomto hostiteľskom členskom štáte, a navyše ak jeho činnosť vážne ohrozuje riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením v hostiteľskom členskom štáte, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. V takomto prípade príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu môže v súvislosti s týmto distribútorom poistenia prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu práv spotrebiteľov v hostiteľskom členskom štáte. Príslušné orgány môžu vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a v takom prípade môže EIOPA konať v súlade s jemu udelenými právomocami podľa uvedeného článku v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu.2.   Touto směrnicí není dotčena ani pravomoc příslušného orgánu hostitelského členského státu přijímat vhodná opatření k zabránění tomu, aby distributor pojištění usazený v jiném členském státě vykonával činnost na jeho území na základě volného pohybu služeb nebo případně svobody usazování, pokud je příslušná činnost zcela nebo v zásadě zaměřená na území hostitelského členského státu výlučně s cílem vyhnout se právním předpisům, které by se uplatnily v případě, že by měl distributor pojištění bydliště nebo sídlo v daném hostitelském členském státě, a pokud navíc jeho činnost vážně ohrožuje řádné fungování pojistných a zajistných trhů v hostitelském členském státě z hlediska ochrany spotřebitelů. V tom případě může příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijmout vůči danému distributoru pojištění veškerá vhodná opatření, která jsou nezbytná k ochraně práv spotřebitelů v hostitelském členském státě. Zúčastněné příslušné orgány mohou postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010 a v tom případě může EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek, pokud dojde ke sporu mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu.
KAPITOLA IVKAPITOLA IV
ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKYORGANIZAČNÍ POŽADAVKY
Článok 10Článek 10
Odborné a organizačné požiadavkyPožadavky na profesní a organizační způsobilost
1.   Domovské členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní a zaisťovní vykonávajúci činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia disponovali primeranými znalosťami a schopnosťami, aby mohli plniť svoje úlohy a povinnosti.1.   Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své úkoly a povinnosti.
2.   Domovské členské štáty zabezpečia, aby si sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia a zamestnanci poisťovní a zaisťovní a zamestnanci sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia priebežne dopĺňali svoje odborné vedomosti a rozvíjali požiadavky zodpovedajúce úlohe, ktorú plnia na príslušnom trhu.2.   Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění či zajištění a zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven a zaměstnanci zprostředkovatelů pojištění a zajištění splňovali požadavky týkající se profesní přípravy a rozvoje, aby si udrželi odpovídající úroveň výkonnosti přiměřenou funkci, již vykonávají na příslušném trhu.
Na uvedený účel domovské členské štáty zavedú a uverejnia mechanizmy zabezpečujúce účinnú kontrolu a posudzovanie znalostí a schopností sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní a zamestnancov sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia, základom ktorých je aspoň 15 hodín odbornej prípravy alebo rozvoja ročne, pričom berú do úvahy povahu predávaných produktov, typ distribútora, úlohu, ktorú plnia, a činnosť vykonávanú u distribútora poistenia alebo zaistenia.Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní mechanismy, které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a odbornou způsobilost zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven a zprostředkovatelů pojištění a zajištění, které budou obnášet odbornou přípravu či rozvoj v trvání alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby vykonávají, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění.
Domovské členské štáty môžu požadovať, aby sa úspešné dokončenie odbornej prípravy a rozvojových požiadaviek preukazovalo získaním osvedčenia.Domovské členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění požadavků týkajících se odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním osvědčení.
Členské štáty prispôsobia požadované podmienky, pokiaľ ide o znalosti a schopnosti, konkrétnej činnosti distribútorov poistenia alebo zaistenia a distribuovaným produktom, najmä v prípade sprostredkovateľov doplnkového poistenia. Členské štáty môžu požadovať, aby v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 treťom pododseku a v prípade zamestnancov poisťovní alebo zaisťovní vykonávajúcich distribúciu poistenia alebo zaistenia poisťovňa alebo zaisťovňa či sprostredkovateľ overili, že znalosti a schopnosti sprostredkovateľov sú v súlade s povinnosťami stanovenými v odseku 1 a v prípade potreby poskytli takýmto sprostredkovateľom odbornú prípravu alebo prostriedky na odborný rast, ktoré zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa produktov predávaných sprostredkovateľmi.Členské státy uzpůsobí požadované podmínky co do znalostí a schopností konkrétní činnosti distributorů pojištění nebo zajištění a distribuovaným produktům, zejména v případě zprostředkovatelů doplňkového pojištění. Členské státy mohou vyžadovat, aby v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím pododstavci a v případech zaměstnanců pojišťoven nebo zajišťoven, kteří se zabývají distribucí pojištění nebo zajištění, pojišťovny nebo zajišťovny nebo zprostředkovatelé ověřovali, zda jsou znalosti a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s povinnostmi stanovenými v odstavci 1, a v případě potřeby jim poskytly školení nebo prostředky odborného rozvoje, které odpovídají požadavkům na produkty prodávané těmito zprostředkovateli.
Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavky uvedené v odseku 1 a v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni či u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktoré vykonávajú distribúciu poistenia alebo zaistenia, členské štáty však zabezpečia, aby relevantné osoby v rámci riadiacich orgánov takých podnikov zodpovedných za distribúciu vo vzťahu k poistným produktom a produktom zaistenia a všetky ostatné osoby priamo zainteresované na distribúcii poistenia alebo zaistenia preukázali znalosti a schopnosti potrebné na vykonávanie svojich povinností.Členské státy nemusí uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění nebo zajištění, ale zajistí, aby příslušné osoby ve vedení takových podniků, které odpovídají za distribuci pojistných a zajistných produktů, a všechny ostatní osoby přímo zapojené do distribuce pojištění nebo zajištění prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu svých úkolů.
Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia preukázať splnenie príslušných požiadaviek na odborné znalosti a schopnosti stanovených v prílohe I.Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí prokázat, že splňují příslušné požadavky týkající se odborných znalostí a způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze I.
3.   Fyzické osoby pracujúce pre poisťovňu alebo zaisťovňu či sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktoré sa venujú distribúcii poistenia alebo zaistenia, musia mať dobrú povesť. Prinajmenšom majú mať čistý register trestov alebo akýkoľvek rovnocenný vnútroštátny register vo vzťahu k závažným trestným činom spojeným s trestnými činmi proti majetku alebo inými trestnými činmi súvisiacimi s finančnými aktivitami a nikdy na nich nebol vyhlásený konkurz, pokiaľ tieto trestné činy neboli zahladené v súlade s vnútroštátnym právom.3.   Fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo pro zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění nebo zajištění, musí mít dobrou pověst. Přinejmenším nesmějí mít záznam v trestním rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o závažné trestné činy proti majetku nebo související s finančními činnostmi, a nedostaly se v minulosti do úpadku, ledaže byly rehabilitovány v souladu s vnitrostátním právem.
Členské štáty môžu v súlade s článkom 3 ods. 1 tretím pododsekom umožniť distribútorovi poistenia alebo zaistenia overiť si dobrú povesť jeho zamestnancov a jeho prípadných sprostredkovateľov poistenia alebo sprostredkovateľov zaistenia.Členské státy mohou v souladu s čl. 3 odst. 1 třetím pododstavcem umožnit distributorům pojištění nebo zajištění ověřovat dobrou pověst svých zaměstnanců a případně i svých zprostředkovatelů pojištění nebo zajištění.
Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavku uvedenú v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni či u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, pokiaľ sa tieto fyzické osoby priamo nepodieľajú na distribúcii poistenia alebo zaistenia. Členské štáty zabezpečia, aby osoby v riadiacej štruktúre zodpovedné za distribúciu poistenia a zaistenia a všetci zamestnanci priamo zúčastnení na distribúcii poistenia alebo zaistenia túto podmienku spĺňali.Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, pokud tyto fyzické osoby přímo nevykonávají distribuci pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby tento požadavek splňovaly osoby ve vedoucí struktuře, které odpovídají za distribuci pojištění nebo zajištění, a personál přímo zapojený do distribuce pojištění nebo zajištění.
Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, členské štáty zabezpečia, aby osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia spĺňali požiadavku uvedenú v prvom pododseku.Členské státy v případě zprostředkovatelů doplňkového pojištění zajistí, aby osoby, které odpovídají za distribuci doplňkového pojištění, splňovaly požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce.
4.   Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia disponovať poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti platným na celom území Únie alebo nejakou inou porovnateľnou zárukou pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zanedbania profesionálnych povinností do výšky aspoň 1 250 000 EUR pre každý nárok a úhrnom 1 850 000 EUR ročne pre všetky nároky, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľnú záruku už neposkytuje poisťovňa, zaisťovňa či iný podnik, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia koná alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia oprávnený konať, alebo takýto podnik prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.4.   Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 850 000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za niž jsou zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.
5.   Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia boli poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti alebo disponovali porovnateľnými zárukami na úrovni stanovenej členskými štátmi s ohľadom na charakter predávaných produktov a vykonávanej činnosti.5.   Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatelé doplňkového pojištění měli pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky na úrovni stanovené členským státem, přičemž se zohlední povaha prodávaných produktů a vykonávané činnosti.
6.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na ochranu zákazníkov proti neschopnosti sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia previesť poistné na poisťovňu alebo previesť poistné plnenie alebo vrátené poistné poistencovi.6.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před neschopností zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému.
Takéto opatrenia majú jednu z týchto foriem:Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem:
a) | ustanovenia stanovené právom alebo zmluvou, podľa ktorých peňažné prostriedky vyplatené zákazníkom sprostredkovateľovi sa považujú za prostriedky zaplatené podniku, zatiaľ čo peňažné prostriedky vyplatené podnikom sprostredkovateľovi sa nepovažujú za prostriedky zaplatené zákazníkovi, pokiaľ ich zákazník skutočne nedostane;a) | zákonná nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny podniku, zatímco na peníze zaplacené podnikem zprostředkovateli se hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi až tehdy, když je zákazník skutečně obdrží;
b) | požiadavka, že sprostredkovateľ musí mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm získaného ročného poistného, najmenej však 18 750 EUR;b) | požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 18 750 EUR;
c) | požiadavka, že peňažné prostriedky zákazníka sa prevádzajú prostredníctvom striktne oddelených účtov zákazníkov a že tieto účty sa nepoužijú na odškodnenie iných veriteľov v prípade konkurzu;c) | požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz jiným věřitelům v případě úpadku;
d) | požiadavka zriadenia garančného fondu.d) | požadavek, aby byl vytvořen záruční fond.
7.   EIOPA pravidelne prehodnocuje sumy uvedené v odsekoch 4 a 6, aby zohľadňovali zmeny Európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Eurostat. Prvé prehodnotenie sa uskutoční do 31. decembra 2017 a následné prehodnotenia sa uskutočňujú následne každých päť rokov.7.   EIOPA pravidelně přezkoumává částky uvedené v odstavcích 4 a 6, aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. První přezkum se uskuteční do 31. prosince 2017 a následné přezkumy každých pět let.
EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, na základe ktorých sa upraví základná suma v eurách uvedená v odsekoch 4 a 6 o percentuálnu zmenu indexu uvedeného v prvom pododseku tohto odseku za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 alebo od dátumu posledného prehodnotenia do dátumu nového prehodnotenia a zaokrúhli sa smerom nahor na násobok 10 EUR.EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které upraví základní částku v eurech uvedenou v odstavcích 4 a 6 o procentní změnu indexu uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce během období mezi 1. lednem 2013 a 31. prosincem 2017 nebo mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na desítky eur.
EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 30. júna 2018 a následný návrh regulačných technických predpisov následne každých päť rokov.EIOPA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 30. června 2018 a následné návrhy regulačních technických norem po každých pěti letech.
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.
8.   S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami v odsekoch 1, 2 a 3 poisťovne a zaisťovne schvália, zavedú a pravidelne prehodnocujú svoje vnútorné politiky a príslušné vnútorné postupy.8.   Pojišťovny a zajišťovny k zajištění souladu s požadavky podle odstavců 1, 2 a 3 schvalují, provádějí a pravidelně přezkoumávají své vnitřní politiky a příslušné vnitřní postupy.
Poisťovne a zaisťovne ustanovia funkciu na zabezpečenie riadneho vykonávania schválených politík a postupov.Pojišťovny a zajišťovny vymezí funkci k zajištění řádného provádění schválených politik a postupů.
Poisťovne a zaisťovne musia zaviesť, udržiavať a aktualizovať záznamy o všetkých relevantných dokumentoch týkajúcich sa uplatňovania odsekov 1, 2 a 3. Poisťovne a zaisťovne na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu domovského členského štátu meno osoby zodpovednej za vykonávanie uvedenej funkcie.Pojišťovny a zajišťovny vedou, udržují a průběžně aktualizují záznamy o všech relevantních dokladech týkajících se použití odstavců 1, 2 a 3. Pojišťovny a zajišťovny sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu na jeho žádost jméno osoby, která je za tuto funkci odpovědná.
Článok 11Článek 11
Uverejnenie pravidiel všeobecného prospechuZveřejnění pravidel obecného zájmu
1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány náležite uverejnili príslušné vnútroštátne právne ustanovenia na ochranu všeobecného prospechu, a to vrátane informácie o tom, či a ako sa členský štát rozhodol uplatňovať prísnejšie ustanovenia stanovené v článku 29 ods. 3, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie distribúcie poistenia a zaistenia na svojom území.1.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány vhodně zveřejnily příslušné vnitrostátní právní předpisy chránící obecný zájem, včetně informací o tom, zda a jakým způsobem se členský stát rozhodl uplatňovat přísnější požadavky podle čl. 29 odst. 3, které se vztahují na distribuci pojištění a zajištění na jejich území.
2.   Členský štát, ktorý navrhne uplatňovanie ustanovení a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, zabezpečí, aby administratívna záťaž vyplývajúca z týchto ustanovení bola s ohľadom na ochranu spotrebiteľa primeraná. Členský štát naďalej monitoruje uvedené ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že zostanú v súlade s týmto odsekom.2.   Členský stát, který vedle ustanovení této směrnice navrhuje uplatnit a uplatňuje další předpisy, kterými se řídí distribuce pojištění, zajistí, aby administrativní zátěž z nich plynoucí byla přiměřená s ohledem na ochranu spotřebitelů. Členské státy tyto předpisy nadále sledují, aby zajistily, že zůstávají v souladu s tímto odstavcem.
3.   EIOPA uvedie na svojom webovom sídle hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sú uverejnené informácie o pravidlách všeobecného prospechu. Príslušné vnútroštátne orgány takéto informácie pravidelne aktualizujú a EIOPA ich sprístupňuje na svojom webovom sídle, pričom všetky vnútroštátne pravidlá všeobecného prospechu zaradí do príslušných oblastí práva.3.   EIOPA vloží na své internetové stránky hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů, kde jsou zveřejněny informace o pravidlech obecného zájmu. Příslušný vnitrostátní orgán tyto informace pravidelně aktualizuje a EIOPA je zpřístupní na svých internetových stránkách, přičemž všechna vnitrostátní pravidla obecného zájmu budou rozdělena do kategorií podle jednotlivých příslušných oblastí práva.
4.   Členské štáty zriadia jednotné kontaktné miesto zodpovedné za poskytovanie informácií o pravidlách všeobecného prospechu vo svojom príslušnom členskom štáte. Takýmto kontaktným miestom by mal byť vhodný príslušný orgán.4.   Členské státy zřídí jediné kontaktní místo pověřené poskytováním informací o pravidlech obecného zájmu v příslušném členském státě. Takovým kontaktním místem by měl být vhodný příslušný orgán.
5.   Pred 23. februárom 2019 EIOPA preskúma v správe pravidlá všeobecného prospechu uverejnené členskými štátmi, ako sa uvádza v tomto článku, v kontexte riadneho fungovania tejto smernice a vnútorného trhu a informuje o tom Komisiu.5.   EIOPA ve zprávě posoudí pravidla obecného zájmu zveřejněná členskými státy, jak je uvedeno v tomto článku, a informuje o nich Komisi v souvislosti s řádným fungováním této směrnice a vnitřního trhu do 23. února 2019.
Článok 12Článek 12
Príslušné orgányPříslušné orgány
1.   Členské štáty určia príslušné orgány poverené zabezpečením implementácie tejto smernice. Informujú o tom Komisiu s uvedením prípadného rozdelenia uvedených povinností.1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů.
2.   Orgánmi uvedenými v odseku 1 tohto článku sú buď verejné orgány, alebo orgány uznané vnútroštátnym právom alebo verejnými orgánmi výslovne na tento účel splnomocnenými vnútroštátnymi právom. Nesmú to byť poisťovne ani zaisťovne, ani združenia, ktorých členovia priamo alebo nepriamo zahŕňajú poisťovne alebo zaisťovne, alebo sprostredkovateľov poistenia, alebo sprostredkovateľov zaistenia bez toho, aby bola dotknutá možnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi a inými subjektmi, ak je to výslovne ustanovené v článku 3 ods. 1.2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1.
3.   Príslušné orgány majú všetky právomoci potrebné na vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali tak, že môžu účinne plniť svoje príslušné povinnosti.3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby mohly účinně plnit své úkoly.
Článok 13Článek 13
Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátovSpolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány členských států
1.   Príslušné orgány rôznych členských štátov navzájom spolupracujú a vymieňajú si všetky relevantné informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia s cieľom zabezpečiť náležité uplatňovanie tejto smernice.1.   Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a vyměňují si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a zajištění za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.
2.   Príslušné orgány si predovšetkým vymieňajú relevantné informácie týkajúce sa dobrého mena, odborných znalostí a schopností distribútorov poistenia a zaistenia, a to najmä počas zápisu a tiež priebežne.2.   Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a způsobilosti distributorů pojištění a zajištění.
3.   Príslušné orgány si vymieňajú aj informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia, ktorým bola uložená sankcia alebo iné opatrenie uvedené v kapitole VII, a takéto informácie pravdepodobne povedú k výmazu z registra akýchkoľvek takýchto distribútorov.3.   Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech pojištění a zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření podle kapitoly VII, pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto distributorů z rejstříku.
4.   Všetky osoby povinné prijať alebo poskytnúť informácie v súvislosti s touto smernicou sú viazané povinnosťou mlčanlivosti rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 64 smernice 2009/138/ES.4.   Veškeré osoby, které mají přijímat nebo sdělovat informace v souvislosti s touto směrnicí, jsou vázány profesním tajemstvím, jak je stanoveno v článku 64 směrnice 2009/138/ES.
Článok 14Článek 14
SťažnostiStížnosti
Členské štáty zabezpečia, aby boli vytvorené postupy, ktoré umožnia zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám, najmä združeniam spotrebiteľov, podávať sťažnosti na distribútorov poistenia a zaistenia. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.Členské státy zajistí vytvoření postupů, které umožní zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, podávat stížnosti na distributory pojištění a zajištění. Stěžovatelé obdrží v každém případě odpověď.
Článok 15Článek 15
Mimosúdne riešenie sporovMimosoudní řešení sporů
1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli v súlade s príslušnými legislatívnymi aktmi Únie a vnútroštátnym právom stanovené primerané a účinné, nestranné a nezávislé postupy mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody pri urovnávaní sporov medzi zákazníkmi a distribútormi poistenia v súvislosti s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice, pričom sa prípadne využijú už existujúce orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa takéto postupy uplatňovali a aby sa právomoc príslušného orgánu rozšírila na distribútorov poistenia, proti ktorým sa majú tieto postupy uplatňovať.1.   Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými legislativními akty Unie a vnitrostátním právem, a je-li to vhodné, za využití stávajících orgánů byly zavedeny vhodné, účinné, nezávislé a nestranné postupy pro mimosoudní řešení sporů mezi zákazníky a distributory pojištění, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby se takové postupy a pravomoc příslušných orgánů účinně vztahovaly na distributory pojištění, proti nimž je řízení zahájeno.
2.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány uvedené v odseku 1 spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice.2.   Členské státy zajistí, aby orgány uvedené v odstavci 1 spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice.
Článok 16Článek 16
Obmedzenie možnosti využiť služby sprostredkovateľovOmezení využívání zprostředkovatelů
Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a zaisťovne a sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia pri využívaní služieb sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia využívali len služby distribúcie poistenia a zaistenia sprostredkovateľov poistenia a zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia zapísaných v registri vrátane tých, ktorí sú uvedení v článku 1 ods. 3.Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.
KAPITOLA VKAPITOLA V
INFORMAČNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLÁ VÝKONU ČINNOSTIINFORMAČNÍ POŽADAVKY A PRAVIDLA VÝKONU ČINNOSTI
Článok 17Článek 17
Všeobecná zásadaObecná zásada
1.   Členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia pri vykonávaní distribúcie poistenia konali vždy čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.1.   Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění jednali při distribuci pojištění vždy čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků.
2.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (14), členské štáty zabezpečia, aby všetky informácie týkajúce sa predmetu tejto smernice vrátane marketingovej komunikácie, ktorú distribútor poistenia adresuje zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, boli spravodlivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať vždy jasne identifikovať.2.   Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES (14), zajistí členské státy, aby veškeré informace týkající se předmětu této směrnice, včetně propagačních sdělení distributora pojištění, určené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům byly korektní, jasné a neklamavé. Propagační sdělení musí být vždy možné jako taková jasně určit.
3.   Členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia neboli odmeňovaní ani neodmeňovali alebo neposudzovali výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami ich zákazníkov. Distribútor poistenia predovšetkým nezavedie žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja ani iných, ktoré by mohli byť pre neho samotného alebo jeho zamestnancov stimulom, aby zákazníkovi odporúčali určitý poistný produkt, keď by distribútor poistenia mohol ponúknuť iný poistný produkt, ktorý by lepšie spĺňal potreby zákazníka.3.   Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka.
Článok 18Článek 18
Všeobecné informácie poskytované sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňouObecné informace poskytované zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou
Členské štáty zabezpečia, že:Členské státy zajistí, aby
a) | v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia poskytuje zákazníkom: | i) | svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je sprostredkovateľom poistenia; | ii) | informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch; | iii) | postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na sprostredkovateľov poistenia a postupy mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody uvedené v článku 15; | iv) | register, v ktorom je zapísaný, a spôsob overenia jeho zápisu a | v) | informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene;a) | zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: | i) | svou totožnost a adresu a skutečnost, že je zprostředkovatelem pojištění, | ii) | zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných produktech, | iii) | postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění, a postupy pro mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15, | iv) | rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je registrován, a | v) | zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či jménem pojišťovny;
b) | v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy poskytuje poisťovňa zákazníkom: | i) | svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je poisťovňou; | ii) | informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch; | iii) | postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na poisťovne a mimosúdne postupy riešenia sťažností a náhrady škody uvedené v článku 15.b) | pojišťovna sdělila zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: | i) | svou totožnost a adresu a skutečnost, že je pojišťovnou, | ii) | zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných produktech, | iii) | postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na pojišťovny, a postupy pro mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15.
Článok 19Článek 19
Konflikt záujmov a transparentnosťStřety zájmů a transparentnost
1.   Členské štáty zabezpečia, aby v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia poskytol zákazníkovi aspoň tieto informácie:1.   Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto informace:
a) | či má v danej poisťovni priamu alebo nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;a) | zda drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu v pojišťovně, v níž má účast;
b) | či má daná poisťovňa alebo materský podnik danej poisťovne priamu alebo nepriamu účasť u sprostredkovateľa predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;b) | zda daná pojišťovna nebo její mateřský podnik drží přímo nebo nepřímo účast představující nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu v daném zprostředkovateli pojištění;
c) | v súvislosti s ponúkanými zmluvami alebo ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo, či: | i) | poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy; | ii) | je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy týchto poisťovní, alebo | iii) | nie je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a neposkytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy poisťovní, s ktorými môže vykonávať a vykonáva činnosť;c) | ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je poskytováno poradenství, zda | i) | poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, | ii) | jeho smluvním závazkem je vykonávat distribuci pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven; v tomto případě má sdělit názvy těchto pojišťoven, nebo | iii) | jeho smluvním závazkem není vykonávat distribuci pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven a neposkytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy; v tomto případě má sdělit názvy pojišťoven, se kterými může vykonávat a vykonává činnost;
d) | povahu odmeny prijatej vo vzťahu k poistnej zmluve;d) | povahu odměny obdržené za pojistnou smlouvu;
e) | či vo vzťahu k poistnej zmluve pracuje: | i) | na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo zákazníkom; | ii) | na základe provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do poistného; | iii) | na základe akéhokoľvek iného druhu odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti s poistnou zmluvou, alebo | iv) | na základe kombinácie akéhokoľvek druhu odmeny stanoveného v bodoch i), ii) a iii).e) | zda ve vztahu k pojistné smlouvě pracuje: | i) | na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou zákazníkem, | ii) | na základě jakékoli provize, která je odměnou zahrnutou v pojistném, | iii) | na základě jiného druhu odměny, včetně hospodářské výhody jakéhokoli druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v souvislosti s pojistnou smlouvou, nebo | iv) | na základě kombinace jakýchkoli z druhů odměn uvedených v bodech i), ii) a iii).
2.   Ak poplatok platí priamo zákazník, sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka o výške poplatku alebo – ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu poplatku.2.   Pokud poplatek hradí zákazník přímo, informuje ho zprostředkovatel pojištění o výši poplatku, a není-li to možné, o metodě jeho výpočtu.
3.   Ak má zákazník po uzavretí poistnej zmluvy uhradiť akékoľvek iné platby ako bežné platby poistného či pravidelné platby, sprostredkovateľ poistenia zverejní v súlade s týmto článkom aj informácie o každej takejto platbe.3.   Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného či termínových plateb, sdělí mu zprostředkovatel pojištění u každé takové platby rovněž informace podle tohoto článku.
4.   Členské štáty zabezpečia, aby poisťovňa v dostatočnom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy oznámila jej zákazníkovi povahu odmeny svojich zamestnancov vo vzťahu k poistnej zmluve.4.   Členské státy zajistí, aby pojišťovna zákazníkovi sdělila v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy povahu odměny, kterou její zaměstnanci obdrželi v souvislosti s uvedenou pojistnou smlouvou.
5.   Ak má zákazník po uzavretí poistnej zmluvy uhradiť akékoľvek iné platby, ako napríklad bežné platby poistného a pravidelné platby, poisťovňa zverejní v súlade s týmto článkom aj informácie o každej takejto platbe.5.   Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného či termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby rovněž informace v souladu s tímto článkem.
Článok 20Článek 20
Poradenstvo a postupy predaja v prípade neposkytnutia poradenstvaPoradenství a pravidla pro prodej bez poradenství
1.   Pred uzavretím poistnej zmluvy stanoví distribútor poistenia na základe informácií, ktoré poskytol zákazník, požiadavky a potreby tohto zákazníka a zrozumiteľnou formou poskytne zákazníkovi objektívne informácie o poistnom produkte s cieľom umožniť mu, aby prijal informované rozhodnutie.1.   Před uzavřením pojistné smlouvy upřesní distributor pojištění požadavky a potřeby zákazníka na základě informací, které od něj získá, a poskytne mu srozumitelnou formou objektivní informace o pojistném produktu, aby mu umožnil učinit informované rozhodnutí.
Akákoľvek navrhovaná zmluva musí byť v súlade s poistnými požiadavkami a potrebami zákazníka.Všechny navrhované smlouvy musí odpovídat požadavkům a potřebám zákazníka.
Ak sa pred uzavretím konkrétnej zmluvy poskytuje poradenstvo, distribútor poistenia poskytne zákazníkovi individuálne odporúčanie objasňujúce, prečo by konkrétny produkt najlepšie spĺňal požiadavky a potreby zákazníka.Pokud je před uzavřením konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, musí distributor pojištění zákazníkovi poskytnout osobní doporučení, v němž vysvětlí, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho požadavky a potřeby.
2.   Podrobnosti uvedené v odseku 1 sa upravia podľa zložitosti navrhovaného poistného produktu a typu zákazníka.2.   Údaje uvedené v odstavci 1 se uzpůsobují v závislosti na složitosti navrhovaného pojistného produktu a typu zákazníka.
3.   Ak sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka, že poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, musí toto poradenstvo poskytnúť na základe analýzy dostatočne veľkého počtu poistných zmlúv dostupných na trhu, ktorá mu umožní urobiť osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami k tomu, ktorá poistná zmluva bude primeraná potrebám zákazníka.3.   Jestliže zprostředkovatel pojištění informuje zákazníka, že poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, musí mu toto poradenství poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu, aby měl možnost učinit osobní doporučení v souladu s odbornými kritérii ohledně toho, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám zákazníka.
4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 183 a 184 smernice 2009/138/ES, pred uzavretím zmluvy musí distribútor poistenia bez ohľadu na to, či sa poskytuje poradenstvo, alebo či je poistný produkt súčasťou balíka podľa článku 24 tejto smernice, poskytnúť zákazníkovi príslušné informácie o poistnom produkte zrozumiteľnou formou s cieľom umožniť zákazníkovi prijať informované rozhodnutie s prihliadnutím na zložitosť poistného produktu a typ zákazníka.4.   Aniž jsou dotčeny články 183 a 184 směrnice 2009/138/ES, poskytne distributor pojištění zákazníkovi před uzavřením smlouvy, ať bylo poradenství poskytnuto, či nikoli, a bez ohledu na to, zde je pojistný produkt součástí balíčku podle článku 24 této směrnice, srozumitelnou formou odpovídající informace o pojistném produktu, aby mu umožnil učinit informované rozhodnutí, s přihlédnutím ke složitosti pojistného produktu a typu zákazníka.
5.   V súvislosti s distribúciou produktov neživotného poistenia uvedených v prílohe I k smernici 2009/138/ES sa informácie uvedené v odseku 4 tohto článku poskytnú prostredníctvom štandardizovaného informačného dokumentu o poistnom produkte v papierovej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.5.   V případě distribuce produktů neživotního pojištění uvedených v příloze I směrnice 2009/138/ES se informace uvedené v odstavci 4 tohoto článku poskytují v podobě standardizovaného informačního dokumentu o pojistném produktu na papíře nebo jiném trvalém nosiči.
6.   Informačný dokument o poistnom produkte uvedený v odseku 5 vypracuje výrobca produktu neživotného poistenia.6.   Informační dokument o pojistném produktu uvedený v odstavci 5 vypracuje tvůrce produktu neživotního pojištění.
7.   Informačný dokument o poistnom produkte:7.   Informační dokument o pojistném produktu musí:
a) | je krátkym a samostatným dokumentom;a) | být krátkým a samostatným dokumentem;
b) | je upravený a navrhnutý tak, aby bol jasný a ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;b) | být prezentován a uspořádán tak, aby byl přehledný a snadno se četl, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;
c) | nie je menej zrozumiteľný, ak bol pôvodne vyhotovený vo farbe a je vytlačený alebo odkopírovaný v čiernobielej verzii;c) | je-li původně vyhotoven barevně, nebýt méně srozumitelný, pokud je vytištěn nebo kopírován černobíle;
d) | je napísaný v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktoré sa používajú v časti členského štátu, v ktorom sa poistný produkt ponúka, alebo – ak sa tak dohodli spotrebiteľ a distribútor – v inom jazyku;d) | být sepsán v úředních jazycích nebo v jednom z úředních jazyků používaných v té části členského státu, kde je pojistný produkt nabízen, nebo po dohodě spotřebitele s distributorem v jiném jazyce;
e) | je presný a nie je zavádzajúci;e) | být přesný a nebýt zavádějící;
f) | na prvej strany hore obsahuje názov „informačný dokument o poistnom produkte“;f) | nést název „Informační dokument o pojistném produktu“ v horní části první strany;
g) | obsahuje vyhlásenie, že kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.g) | obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny v jiných dokumentech.
Členské štáty môžu stanoviť, že informačný dokument o poistnom produkte sa má poskytovať spolu s informáciami požadovanými podľa iných príslušných legislatívnych aktov Únie alebo vnútroštátneho práva pod podmienkou, že sú splnené všetky požiadavky stanovené v prvom pododseku.Členské státy mohou stanovit, že informační dokument o pojistném produktu má být předáván společně s informacemi, které jsou vyžadovány podle jiných příslušných legislativních aktů Unie a vnitrostátního práva, za podmínky, že jsou splněny veškeré požadavky stanovené v prvním pododstavci.
8.   V informačnom dokumente o poistnom produkte sa uvádzajú tieto informácie:8.   Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto informace:
a) | informácie o druhu poistenia;a) | informace o druhu pojištění;
b) | zhrnutie poistného krytia vrátane hlavných poistených rizík, poistná suma a prípadne i geografický rozsah a zhrnutie vylúčených rizík;b) | souhrn pojistného krytí, včetně hlavních pojištěných rizik, výše pojištění, a je-li to relevantní, územního rozsahu pojištění a souhrnu výluk z pojištění;
c) | spôsob platby poistného a trvanie platieb;c) | způsoby a doba placení pojistného;
d) | hlavné vylúčenia, v prípade ktorých si nemožno uplatniť nárok;d) | hlavní výluky z pojištění;
e) | povinnosti na začiatku platnosti zmluvy;e) | povinnosti spojené se sjednáním smlouvy;
f) | povinnosti počas trvania zmluvy;f) | povinnosti během trvání smlouvy;
g) | povinnosti v prípade uplatnenia uvedeného nároku;g) | povinnosti v případě uplatnění nároků z pojistné události;
h) | obdobie platnosti zmluvy vrátane uvedenia dátumov začiatku a konca platnosti zmluvy;h) | dobu trvání pojištění, včetně data začátku a konce pojištění;
i) | spôsob ukončenia zmluvy.i) | způsoby zániku pojištění.
9.   EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa štandardizovaného formátu informačného dokumentu o poistnom produkte s uvedením podrobností k podobe informácií uvedených v odseku 8.9.   EIOPA vypracuje po konzultacích s vnitrostátními orgány a v návaznosti na spotřebitelské testování návrh prováděcích technických norem ke standardizovanému formátu pro prezentaci informačního dokumentu o pojistném produktu, které upraví podrobnosti uvádění informací uvedených v odstavci 8.
EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 23. februára 2017.EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 23. února 2017.
Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.
Článok 21Článek 21
Informácie poskytované sprostredkovateľmi doplnkového poisteniaInformace poskytované zprostředkovateli doplňkového pojištění
Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia dodržiavali článok 18 písm. a) body i), iii) a iv) a článok 19 ods. 1 písm. d).Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé doplňkového pojištění splňovali požadavky podle čl. 18 písm. a) bodů i), iii a iv) a čl. 19 odst. 1 písm. d).
Článok 22Článek 22
Výnimky z informačných povinností a doložka o flexibiliteVýjimky z povinnosti informování a doložka flexibility
1.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19 a 20 sa nemusia poskytovať, ak distribútor poistenia vykonáva distribučné činnosti týkajúce sa poistenia veľkých rizík.1.   Informace uvedené v článcích 18, 19 a 20 není třeba poskytovat, pokud distributor pojištění vykonává distribuci v souvislosti s pojištěním velkých rizik.
Členské štáty môžu ustanoviť, že informácie uvedené v článkoch 29 a 30 tejto smernice sa nemusia poskytovať profesionálnemu klientovi podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ.Členské státy mohou stanovit, že informace podle článků 29 a 30 této směrnice není třeba poskytovat profesionálním zákazníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 10 směrnice 2014/65/EU.
2.   Členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy týkajúce sa informačných požiadaviek uvedených v tejto kapitole za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie. Členské štáty oznámia takéto vnútroštátne ustanovenia orgánu EIOPA a Komisii.2.   Členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější předpisy o informačních požadavcích uvedených v této kapitole, jsou-li tyto předpisy v souladu s právem Unie. Členské státy takové vnitrostátní předpisy sdělí orgánu EIOPA a Komisi.
Členské štáty tiež prijmú potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné orgány primeraným spôsobom zverejnili informácie o tom, či a ako sa členský štát rozhodol podľa tohto odseku uplatňovať prísnejšie ustanovenia.Členské státy rovněž přijmou nezbytné kroky k zajištění toho, aby jejich příslušné orgány vhodně zveřejnily informace o tom, zda a jakým způsobem se členský stát rozhodl uplatňovat přísnější předpisy podle tohoto odstavce.
Členské štáty môžu najmä určiť povinné poskytovanie poradenstva uvedené v článku 20 ods. 1 treťom pododseku v prípade predaja akýchkoľvek poistných produktov alebo poistných produktov len určitého druhu. V takomto prípade distribútori poistenia vrátane tých, ktorí pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, dodržiavajú pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt alebo sú usadení v tomto členskom štáte, takéto prísnejšie vnútroštátne ustanovenia.Členské státy mohou zejména stanovit povinnost poskytovat poradenství podle čl. 20 odst. 1 třetího pododstavce při prodeji jakýchkoli pojistných produktů či pro určitý druh pojistných produktů. V takovém případě musí distributoři pojištění včetně těch, kteří svou činnost provozují na základě volného pohybu služeb či svobody usazování, dodržovat tyto přísnější vnitrostátní předpisy, pokud uzavírají pojistné smlouvy se zákazníky, kteří mají v tomto členském státě obvyklé bydliště nebo provozovnu.
3.   Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať akceptovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo iných peňažných či nepeňažných výhod, ktoré distribútorom poistenia uhradila alebo poskytla akákoľvek tretia strana alebo osoba konajúca v mene tretej strany v súvislosti s distribúciou poistných produktov.3.   Členské státy mohou omezit nebo zakázat přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních a nepeněžních výhod hrazených či poskytnutých třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany distributorům pojištění v souvislosti s distribucí pojistných produktů.
4.   S cieľom zaviesť vysokú úroveň transparentnosti všetkými vhodnými prostriedkami EIOPA zabezpečí, aby informácie, ktoré získa, o vnútroštátnych ustanoveniach boli taktiež oznámené zákazníkom a distribútorom poistenia a zaistenia.4.   Aby se dosáhlo vysoké úrovně transparentnosti všemi vhodnými prostředky, zajistí EIOPA, aby byly informace o vnitrostátních předpisech, které obdrží, sděleny též zákazníkům a distributorům pojištění a zajištění.
5.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že distribútor poistenia je zodpovedný za zabezpečenie povinných zamestnaneckých dôchodkových schém a zamestnanec sa stane členom takéhoto systému bez toho, aby prijal individuálne rozhodnutie vstúpiť do neho, informácie uvedené v tejto kapitole sa zamestnancovi poskytnú bezodkladne po ich vstupe do príslušného systému.5.   Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případě, že odpovídá za poskytování povinného zaměstnaneckého důchodového systému, jehož se zaměstnanec účastní, aniž by se pro tuto účast mohl individuálně rozhodnout, poskytl informace podle této kapitoly zaměstnanci neprodleně po vzniku jeho účasti v takovém systému.
Článok 23Článek 23
Podmienky týkajúce sa informáciíInformační podmínky
1.   Všetky informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 18, 19, 20 a 29, sa musia oznámiť zákazníkovi:1.   Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se poskytují zákazníkům:
a) | na papieri;a) | na papíře;
b) | jasným a presným spôsobom, zrozumiteľným pre zákazníka;b) | jasným a přesným způsobem, srozumitelně pro zákazníka;
c) | v úradnom jazyku členského štátu, ktorého sa riziko týka, alebo členského štátu záväzku, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú, ac) | v úředním jazyce členského státu, v němž se nachází riziko, nebo členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém stranami a
d) | bezplatne.d) | bezplatně.
2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 sa môžu poskytovať zákazníkovi na jednom z týchto médií:2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku mohou být informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány zákazníkovi jedním z těchto médií:
a) | trvanlivé médium, iné ako papier, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku, aleboa) | na trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 4 tohoto článku; nebo
b) | webové sídlo, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 5 tohto článku.b) | prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou splněny podmínky v odstavci 5 tohoto článku.
3.   Ak sa však informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 poskytujú s použitím iného trvanlivého média než papier alebo prostredníctvom webového sídla, zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne poskytne papierová kópia.3.   Pokud jsou však informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány na trvalém nosiči jiném než papír nebo prostřednictvím internetové stránky, poskytne se zákazníkovi na žádost bezplatně papírová verze.
4.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť s použitím iného trvanlivého média než papier, ak sú splnené tieto podmienky:4.   Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány na trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) | použitie trvanlivého média je vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom aa) | použití daného trvalého nosiče je vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem a
b) | zákazník si mohol vybrať medzi informáciami na papieri a na trvanlivom médiu a rozhodol sa pre trvanlivé médium.b) | zákazníkovi byla dána možnost volby obdržet informace buď na papíře, nebo na trvalém nosiči, a zákazník si zvolil tento jiný nosič.
5.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určené osobitne pre zákazníka alebo ak sú splnené tieto podmienky:5.   Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) | poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom;a) | poskytnutí těchto informací prostřednictvím internetové stránky je vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem;
b) | zákazník súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla;b) | zákazník s poskytnutím těchto informací prostřednictvím internetové stránky souhlasil;
c) | zákazník bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám;c) | zákazníkovi byla elektronicky sdělena adresa internetové stránky a místo na stránce, kde lze mít k těmto informacím přístup;
d) | je zabezpečené, že tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi zákazník mohol oboznámiť.d) | je zajištěno, že tyto informace zůstanou na internetové stránce přístupné po takovou dobu, kterou zákazník může rozumně potřebovat k tomu, aby se s nimi mohl seznámit.
6.   Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií s použitím iného trvanlivého média než papier alebo prostredníctvom webového sídla považuje za vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom, ak existuje dôkaz, že zákazník má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že zákazník poskytol e- mailovú adresu na účely uvedenej činnosti.6.   Pro účely odstavců 4 a 5 se poskytování informací na trvalém nosiči jiném než papíru nebo prostřednictvím internetové stránky považuje za vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem, pokud je prokázáno, že zákazník má pravidelně přístup k internetu. Za takový důkaz se považuje, jestliže zákazník pro účely tohoto obchodu poskytne svou elektronickou adresu.
7.   V prípade predaja cez telefón musí distribútor poistenia pred uzavretím zmluvy poskytnúť zákazníkovi vyššie uvedené informácie, a to vrátane informačného dokumentu o poistnom produkte v súlade s pravidlami Únie uplatniteľnými na predaj finančných služieb spotrebiteľovi na diaľku. Ak si zákazník v súlade s odsekom 4 vybral možnosť dostať vyššie uvedené informácie na inom trvanlivom médiu ako na papieri, distribútor poistenia poskytne zákazníkovi informácie v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2 ihneď po uzavretí poistnej zmluvy.7.   V případě telefonického prodeje musí být informace podávané zákazníkovi distributorem pojištění před uzavřením smlouvy, včetně informačního dokumentu o pojistném produktu, poskytnuty v souladu s pravidly Unie použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům na dálku. Kromě toho i v případě, že se zákazník rozhodl získat podle odstavce 4 předchozí informace na trvalém nosiči jiném než papír, poskytne distributor pojištění tyto informace zákazníkovi v souladu s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření pojistné smlouvy.
Článok 24Článek 24
Krížový predajVázaný a spojený prodej
1.   Keď sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, a to ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, distribútor poistenia informuje zákazníka o tom, či jednotlivé zložky možno kúpiť osobitne, a ak áno, poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek dohody alebo balíka, ako aj samostatný dôkaz o nákladoch a poplatkoch každej zložky.1.   Pokud je pojistný produkt nabízen společně s doplňkovým produktem nebo službou, které nejsou pojištěním, jako součást balíčku nebo v rámci jedné dohody, informuje distributor pojištění zákazníka o tom, zda je možné jednotlivé složky koupit odděleně, a pokud ano, poskytne náležitý popis jednotlivých složek dohody nebo balíčku a rovněž doloží náklady a poplatky za jednotlivé složky.
2.   V prípade okolností uvedených v odseku 1, ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z takejto dohody alebo balíka ponúkaného zákazníkovi líši od rizika alebo krytia jednotlivých zložiek odoberaných samostatne, distribútor poistenia poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek zmluvy alebo balíka a toho, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.2.   Za okolností uvedených v odstavci 1, a pokud se rizika nebo pojistné krytí vyplývající z takové dohody či balíčku nabízených zákazníkovi liší od rizik spojených s jednotlivými složkami, pokud by byly sjednány samostatně, poskytne distributor pojištění náležitý popis jednotlivých složek dohody či balíčku a způsobu, jak jejich vzájemné působení mění rizika nebo pojistné krytí.
3.   Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, distribútor poistenia ponúkne zákazníkovi možnosť kúpiť tovar alebo službu oddelene. Tento odsek sa neuplatňuje, ak je poistný produkt doplnkom investičnej služby alebo činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ, úverovej dohody v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ (15) alebo platobného účtu v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (16).3.   Pokud je pojistný produkt doplňkem nepojistného zboží nebo služby v rámci balíčku nebo jedné dohody, nabídne distributor pojištění zákazníkovi možnost odděleného nákupu zboží nebo služby. Tento odstavec se nepoužije, pokud je pojistný produkt doplňkem investiční služby nebo činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU, smlouvy o úvěru ve smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (15) nebo platebního účtu ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (16).
4.   EIOPA môže vypracovať usmernenia na posudzovanie a dohľad krížového predaja a na dohľad nad ich uplatňovaním a uvedie v nich situácie, v ktorých praktiky krížového predaja nie sú v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 17.4.   EIOPA může vypracovat pokyny pro posuzování vázaného a spojeného prodeje a dohled nad ním, ve kterých uvede situace, v nichž tento prodej není v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 17.
5.   Tento článok nebráni distribúcii poistných produktov, ktoré poskytujú krytie pre rôzne druhy rizík (poistné zmluvy proti viacerým rizikám).5.   Tento článek nebrání v distribuci pojistných produktů, které poskytují krytí pro různá rizika (pojištění více rizik).
6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 členské štáty zabezpečia, aby distribútor poistenia špecifikoval požiadavky a potreby zákazníka, pokiaľ ide o poistné produkty, ktoré sú súčasťou celkového balíka alebo jednej zmluvy.6.   Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případech uvedených v odstavcích 1 a 3 upřesnil požadavky a potřeby zákazníka v souvislosti s pojistnými produkty, které jsou součástí celkového balíčku nebo jedné dohody.
7.   Členské štáty môžu zachovať alebo prijať dodatočné prísnejšie opatrenia alebo zakročiť, ak v konkrétnom prípade treba zakázať predaj poistenia spolu s doplnkovou službou alebo produktom, ktorý nie je poistným produktom, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, ak môžu preukázať, že takéto praktiky poškodzujú spotrebiteľov.7.   Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo přijmout další přísnější opatření nebo v jednotlivých případech zasáhnout a zakázat prodej pojištění spolu s určitou doplňkovou službou nebo produktem, které nejsou pojištěním, v rámci jednoho balíčku či jedné dohody, pokud mohou prokázat, že tento postup škodí spotřebitelům.
Článok 25Článek 25
Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správyPožadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení
1.   Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú akýkoľvek poistný produkt určený na predaj zákazníkom, udržiavajú, prevádzkujú a prehodnocujú schvaľovací proces každého poistného produktu alebo podstatných úprav existujúceho poistného produktu pred uvedením na trh alebo distribúciou zákazníkom.1.   Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na trh nebo distribucí zákazníkům.
Schvaľovací proces produktu musí byť pre daný poistný produkt vhodný a primeraný jeho povahe.Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na povahu pojistného produktu.
Schvaľovací proces produktu musí vymedziť cieľový trh pre každý produkt, zabezpečiť posúdenie všetkých relevantných rizík s ohľadom na takýto vymedzený cieľový trh a zabezpečiť, aby plánovaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa poistný produkt distribuoval na určený cieľový trh.Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný produkt distribuován na určený cílový trh.
Poisťovňa musí rozumieť produktom, ktoré ponúka alebo predáva, a pravidelne ich preverovať, pričom prihliada na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdila aspoň to, či produkt naďalej zodpovedá potrebám vymedzeného cieľového trhu a či je plánovaná distribučná stratégia stále vhodná.Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.
Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú poistné produkty, poskytnú distribútorom všetky príslušné informácie o poistnom produkte a schvaľovacom procese produktu vrátane určeného cieľového trhu poistného produktu.Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného produktu.
Ak distribútor poistenia poskytuje poradenstvo k poistným produktom alebo ponúka poistné produkty, ktoré sám nevytvára, využíva vhodné mechanizmy na to, aby získal informácie uvedené v piatom pododseku a rozumel vlastnostiam a vymedzenému cieľovému trhu každého poistného produktu.Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným cílovým trhem každého pojistného produktu.
2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ďalej spresniť zásady stanovené v tomto článku s náležitým ohľadom na vykonávané činnosti, povahu predávaných poistných produktov a povahu distribútora.2.   Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných produktů a distributora.
3.   Postupmi, procesmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky tejto smernice, a to ani tie, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riadenia konfliktu záujmov, ako aj odmeňovania.3.   Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a řešení střetů zájmů a pobídek.
4.   Tento článok sa neuplatňuje na poistné produkty, ktorými sa kryjú veľké riziká.4.   Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění velkých rizik.
KAPITOLA VIKAPITOLA VI
DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA INVESTIČNÉ PRODUKTY ZALOŽENÉ NA POISTENÍDODATEČNÉ POŽADAVKY V SOUVISLOSTI S POJISTNÝMI PRODUKTY S INVESTIČNÍ SLOŽKOU
Článok 26Článek 26
Rozsah dodatočných požiadaviekOblast působnosti dodatečných požadavků
Touto kapitolou sa stanovujú dodatočné požiadavky k tým, ktoré sa uplatňujú na distribúciu poistenia v súlade s článkami 17, 18, 19 a 20, ak distribúciu poistenia v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení vykonáva:Tato kapitola stanoví požadavky pro distribuci pojištění, které jsou dodatečné k požadavkům použitelným na distribuci pojištění v souladu s články 17, 18, 19 a 20, v případě, že je distribuce pojištění vykonávána v souvislosti s prodejem pojistných produktů s investiční složkou kterýmkoli z těchto subjektů:
a) | sprostredkovateľ poistenia aleboa) | zprostředkovatelem pojištění;
b) | poisťovňa.b) | pojišťovnou.
Článok 27Článek 27
Predchádzanie konfliktom záujmovPředcházení střetům zájmů
Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa, ktorí vykonávajú distribúciu investičných produktov založených na poistení, udržiavajú a prevádzkujú účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom uskutočniť všetky primerané opatrenia na zabránenie tomu, aby konflikty záujmov podľa článku 28 nepriaznivo ovplyvnili záujmy ich zákazníkov. Uvedené mechanizmy sú primerané vykonávaným činnostiam, predávaným poistným produktom a typu distribútora.Aniž je dotčen článek 17, musí zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna, kteří distribuují pojistné produkty s investiční složkou, udržovat a uplatňovat účinná organizační a správní opatření s cílem provést veškeré přiměřené kroky k tomu, aby střety zájmů zjištěné podle článku 28 neměly nepříznivý dopad na zájmy jejich zákazníků. Tato opatření musí být přiměřená vykonávaným činnostem, prodávaným pojistným produktům a typu distributora.
Článok 28Článek 28
Konflikt záujmovStřety zájmů
1.   Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne uskutočňovali všetky primerané kroky na identifikáciu konfliktov záujmov medzi sebou navzájom vrátane svojich manažérov a zamestnancov alebo akoukoľvek osobou, ktorá je s nimi priamo alebo nepriamo spojená vzťahom kontroly, a ich zákazníkmi alebo medzi jedným zákazníkom a iným zákazníkom, ktoré vzniknú počas vykonávania ktorejkoľvek činnosti distribúcie poistenia.1.   Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny přijali veškerá vhodná opatření k odhalení střetů zájmů mezi sebou, včetně jejich řídících pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli osoby s nimi přímo nebo nepřímo spojené kontrolou, a svými zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, které vzniknou v průběhu jakékoli distribuce pojištění.
2.   Ak organizačné alebo administratívne opatrenia, ktoré prijme sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa v súlade s článkom 27 na spravovanie konfliktov záujmov, nie sú dostatočné na to, aby sa s primeranou istotou mohlo zaručiť, že sa zabráni riziku poškodenia záujmov zákazníka, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa jasne oboznámi zákazníka so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy o poistení.2.   Pokud organizační nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou v souladu s článkem 27 k řešení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že se předejde rizikům poškození zájmů zákazníka, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zákazníkovi jasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy.
3.   Odchylne od článku 23 ods. 1 poskytnutie informácií podľa odseku 2 tohto článku:3.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 musí informace sdělené podle odstavce 2 tohoto článku:
a) | sa vykoná na trvanlivom médiu aa) | být poskytnuty na trvalém nosiči a
b) | zahŕňa dostatočné podrobnosti, ktoré zohľadňujú povahu zákazníka, aby sa tomuto zákazníkovi umožnilo prijať informované rozhodnutie s ohľadom na činnosti distribúcie poistenia, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.b) | obsahovat dostatečně podrobné údaje s přihlédnutím k povaze zákazníka tak, aby mohl ohledně distribuce pojištění, u níž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.
4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom:4.   Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38 za účelem:
a) | vymedziť opatrenia, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že ich sprostredkovatelia poistenia a poisťovne prijmú s cieľom identifikovať, predchádzať, spravovať a odhaľovať konflikty záujmov pri vykonávaní distribúcie poistenia;a) | určení kroků, jejichž přijetí lze od zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven přiměřeně očekávat, k odhalování, předcházení, řešení a oznamování střetů zájmů při distribuci pojištění;
b) | stanoviť vhodné kritériá na určenie druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne.b) | stanovení vhodných kritérií pro určení druhů střetů zájmů, jež mohou poškodit zájmy zákazníků nebo potenciálních zákazníků zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny.
Článok 29Článek 29
Informácie poskytované zákazníkomInformování zákazníků
1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 a článok 19 ods. 1 a 2, zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom sa v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy poskytnú primerané informácie, pokiaľ ide o distribúciu investičných produktov založených na poistení a pokiaľ ide o všetky náklady a súvisiace poplatky. Uvedené informácie obsahujú aspoň nasledujúce:1.   Aniž je dotčen článek 18 a čl. 19 odst. 1 a 2, musí být zákazníkům v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty vhodné informace o distribuci pojistných produktů s investiční složkou a o všech nákladech a souvisejících poplatcích. Tyto informace musí obsahovat alespoň:
a) | ak sa poskytuje poradenstvo, či už sprostredkovateľ poistenia, alebo poisťovňa bude poskytovať zákazníkovi pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených investičných produktov založených na poistení, ako sa uvádza v článku 30;a) | v případě poskytnutí poradenství sdělení o tom, zda zprostředkovatel pojištění či pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat pravidelné posuzování vhodnosti pojistného produktu s investiční složkou, který takovému zákazníkovi doporučuje, jak je uvedeno v článku 30;
b) | pokiaľ ide o informácie o investičných produktoch založených na poistení a navrhované investičné stratégie, vhodné usmernenia a upozornenia na riziká spojené s investičnými produktmi založenými na poistení alebo s konkrétnymi navrhovanými investičnými stratégiami;b) | ve vztahu k informacím o pojistných produktech s investiční složkou a navrhovaných investičních strategiích vhodné pokyny a upozornění týkající se rizik spojených s pojistnými produkty s investiční složkou nebo s konkrétně navrženými investičními strategiemi;
c) | pokiaľ ide o informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré sa majú zverejniť, informácie o distribúcii investičného produktu založeného na poistení vrátane prípadných nákladov na poradenstvo, nákladov na investičný produkt založený na poistení, ktorý sa odporúča alebo predáva zákazníkovi, a informácie o tom, ako zaň zákazník môže zaplatiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strane.c) | ve vztahu k informacím o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích, které se musí zveřejňovat, informace o distribuci pojistného produktu s investiční složkou, včetně případných nákladů na poradenství, nákladů na pojistný produkt s investiční složkou, který je zákazníkovi doporučován nebo nabízen, a způsobu, jak je může zákazník uhradit, včetně zahrnutí veškerých plateb ve vztahu k třetím stranám.
Informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch vrátane nákladov a poplatkov súvisiacich s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, musia byť v súhrnnej podobe, aby zákazník porozumel celkovým nákladom, ako aj kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť zákazníka mu musí byť poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov. V relevantných prípadoch sa takéto informácie poskytujú zákazníkovi pravidelne v priebehu celého životného cyklu investície, a to najmenej raz ročne.Informace o veškerých nákladech a poplatcích, včetně nákladů a poplatků spojených s distribucí pojistného produktu s investiční složkou, které nesouvisí s podkladovým tržním rizikem, se vyjadřují souhrnně, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich souhrnnému dopadu na návratnost investice, a pokud o to zákazník požádá, poskytnou se rozepsané na jednotlivé náklady a poplatky. Tyto informace jsou, je-li to relevantní, poskytovány zákazníkovi pravidelně, nejméně jednou ročně, po celou dobu trvání investice.
Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby zákazníci alebo potenciálni zákazníci primerane dokázali pochopiť charakter a riziká ponúkaného investičného produktu založeného na poistení, a teda mohli prijať informované investičné rozhodnutia. Členské štáty môžu povoliť/umožniť, aby sa uvedené informácie poskytovali v štandardizovanej podobe.Informace uvedené v tomto odstavci musí být poskytovány srozumitelně tak, aby zákazníci nebo potenciální zákazníci byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika konkrétního nabízeného pojistného produktu s investiční složkou a následně učinit informované investiční rozhodnutí. Členské státy mohou povolit, aby byly tyto informace poskytovány ve standardizované formě.
2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 1 písm. d) a e), článok 19 ods. 3 a článok 22 ods. 3, členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne spĺňali svoje povinnosti podľa článku 17 ods. 1, článku 27 alebo článku 28, ak uhradia alebo je im uhradený akýkoľvek poplatok alebo provízia alebo poskytnú alebo je im poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s distribúciou investičného produktu založeného na poistení alebo doplnkovou službou, a to akejkoľvek strane alebo akoukoľvek stranou okrem zákazníka alebo osoby konajúcej v mene zákazníka, iba v prípade, keď platba alebo výhoda:2.   Aniž je dotčen čl. 19 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 a čl. 22 odst. 3, členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny byli považováni za subjekty plnící své povinnosti podle čl. 17 odst. 1 a článku 27 nebo článku 28, pokud platí poplatek či provizi nebo jsou poplatek či provize placeny jim, nebo jestliže v souvislosti s distribucí pojistného produktu s investiční složkou nebo doplňkové služby poskytují jakékoli straně kromě zákazníka či osoby jednající jménem zákazníka nebo jsou jim jakoukoli stranou kromě zákazníka či osoby jednající jménem zákazníka poskytovány jakékoli nepeněžní výhody, pouze pokud taková platba nebo výhoda:
a) | nemá škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka aa) | nemá škodlivý účinek na kvalitu příslušné služby poskytované zákazníkovi a
b) | nenaruší plnenie povinnosti sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.b) | nemá nepříznivý vliv na plnění povinnosti zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu svých zákazníků.
3.   Členské štáty môžu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento článok, stanoviť prísnejšie požiadavky pre distribútorov. Členské štáty môžu najmä navyše zakázať alebo ešte viac obmedziť ponuku alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod od tretích strán v súvislosti s poskytovaním poistného poradenstva.3.   Členské státy mohou ve výjimečných případech stanovit pro distributory přísnější požadavky týkající se záležitostí uvedených v tomto článku. Členské státy mohou zejména dodatečně zakázat nebo dále omezit nabízení nebo přijímání poplatků, provizí či nepeněžních výhod od třetích stran v souvislosti s poskytováním poradenství o pojištění.
Prísnejšie požiadavky môžu zahŕňať požiadavku, aby sa akékoľvek takéto poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody vrátili zákazníkovi alebo sa použili ako protiúčet vo vzťahu k poplatkom zaplateným zákazníkom.Mezi přísnější požadavky může patřit stanovení požadavku, aby veškeré tyto poplatky, provize nebo nepeněžité výhody byly vráceny klientům nebo kompenzovány poplatky, které uhradí klient.
Členské štáty môžu ustanoviť povinné poradenstvo podľa článku 30 pri predaji akýchkoľvek investičných produktov založených na poistení alebo určitého druhu týchto produktov.Členské státy mohou stanovit povinnost poskytovat poradenství podle článku 30 při prodeji jakýchkoli pojistných produktů s investiční složkou či pro určité druhy takových produktů.
Členské štáty môžu požadovať, aby v prípade, že sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka o tom, že poskytuje poradenstvo nezávisle, sprostredkovateľ musí posúdiť dostatočne vysoký počet poistných produktov dostupných na trhu, ktoré sú dostatočne rôznorodé z hľadiska ich druhu a poskytovateľov produktov na to, aby sa zabezpečilo primerané dosiahnutie cieľov zákazníka a aby sprostredkovateľ svoju ponuku neobmedzoval iba na poistné produkty vydané alebo poskytované subjektmi, ktoré majú so sprostredkovateľom úzke väzby.Členské státy mohou požadovat, aby tam, kde zprostředkovatel pojištění informuje klienta, že poradenství je poskytováno nezávisle, měl zprostředkovatel povinnost posoudit dostatečně velké množství pojistných produktů dostupných na trhu, které jsou dostatečně různorodé, pokud jde o jejich druh nebo poskytovatele produktů, s cílem zajistit, že jsou klientovy cíle vhodně splněny, aniž se omezí na pojistné produkty vydávané nebo poskytované subjekty, se kterými je úzce propojen.
Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktorí pôsobia v rámci slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, musia dodržiavať prísnejšie požiadavky členského štátu uvedeného v tomto odseku pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt alebo sú usadení v tomto členskom štáte.Pokud je uzavírána pojistná smlouva se zákazníkem, který má v určitém členském státě obvyklé bydliště nebo provozovnu, musí přísnější požadavky členského státu uvedené v tomto odstavci splňovat všichni zprostředkovatelé pojištění nebo veškeré pojišťovny, včetně těch, kteří svou činnost provozují na základě volného pohybu služeb či svobody usazování.
4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38 delegované akty s cieľom určiť:4.   Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38, které upřesní:
a) | kritériá na posúdenie toho, či odmeny zaplatené alebo prijaté sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou majú škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka;a) | kritéria pro posouzení toho, zda pobídky vyplacené nebo obdržené zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou mají škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi;
b) | kritériá na posúdenie toho, ako sprostredkovatelia poistenia a poisťovne, ktorí platia alebo prijímajú odmeny, dodržiavajú povinnosť konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami zákazníka.b) | kritéria pro posouzení toho, zda zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny poskytující či získávající stimuly dodržují povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu zákazníka.
5.   Delegované akty uvedené v odseku 4 zohľadňujú:5.   Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 4 zohlední:
a) | povahu ponúkaných alebo poskytovaných služieb zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;a) | povahu služby nebo služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu a četnosti transakcí;
b) | povahu ponúkaných alebo zvažovaných produktov vrátane rôznych druhov investičných produktov založených na poistení.b) | povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů pojistných produktů s investiční složkou.
Článok 30Článek 30
Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ zákazníkomPosouzení vhodnosti a přiměřenosti a podávání zpráv zákazníkům
1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, pri poskytovaní poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa získajú aj potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností zákazníka alebo potenciálneho zákazníka v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, informácie o finančnej situácii tejto osoby vrátane schopnosti tejto osoby znášať straty a informácie o investičných cieľoch tejto osoby vrátane odolnosti tejto osoby voči riziku, tak aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa mohli zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre túto osobu vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju uvedenej osoby k riziku a schopnosti znášať straty.1.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna v případě poskytování poradenství o pojistném produktu s investiční složkou musí rovněž získat nezbytné informace o znalostech a zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde o specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční situaci, včetně jeho schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové tolerance, aby tak mohli tomuto zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi doporučit pojistné produkty s investiční složkou, které jsou pro něj vhodné, a zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty.
Členské štáty zabezpečia vhodnosť celkového balíka v prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytujú investičné poradenstvo tak, že odporúčajú balík služieb alebo produktov podľa článku 24.Členské státy zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytuje investiční poradenství, při němž je doporučován určitý balíček služeb nebo produktů v souladu s článkem 24, byl celkový balíček vhodný.
2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, členské štáty zabezpečujú, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri vykonávaní činností distribúcie okrem činností uvedených v odseku 1 tohto článku v súvislosti s predajom, pri ktorom sa neposkytuje poradenstvo, požiadali zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, ktoré sa ponúkajú alebo žiadajú, aby mohol sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa posúdiť primeranosť plánovanej poistnej služby alebo produktu pre zákazníka. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov podľa článku 24, v posúdení sa zváži, či je celkový balík primeraný.2.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zajistí členské státy, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny při provádění distribuce pojištění, která není vymezena v odstavci 1 tohoto článku, ve vztahu k prodeji bez poradenství požádali zákazníka nebo potenciálního zákazníka, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic v souvislosti s určitým nabízeným nebo žádaným produktem nebo službou, aby tak umožnil zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda jsou doporučená pojistná služba nebo produkt pro zákazníka vhodné. V případě, že se v souladu s článkem 24 zvažuje balíček služeb nebo produktů, zaměří se toto posouzení na to, zda je vhodný celkový balíček.
Ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na základe informácií získaných podľa prvého pododseku zastáva názor, že produkt nie je pre zákazníka alebo potenciálneho zákazníka vhodný, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na to zákazníka alebo potenciálneho zákazníka upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě informací získaných podle prvního pododstavce domnívají, že produkt není pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej na to. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.
Ak zákazníci alebo potenciálni zákazníci neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa ich upozorní, že nedokáže určiť, či je plánovaný produkt pre nich vhodný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.
3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, ak sa neposkytuje poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, členské štáty sa môžu odchýliť od povinností uvedených v odseku 2 tohto článku, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne mohli vykonávať činnosti distribúcie poistenia v rámci svojich území bez toho, aby museli získať informácie alebo prijať rozhodnutie ustanovené v odseku 2 tohto článku, ak sú splnené všetky tieto podmienky:3.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, pokud ve vztahu k pojistným produktům s investiční složkou nebylo poskytnuto žádné poradenství, mohou se členské státy odchýlit od povinností uvedených v odstavci 2 tohoto článku a umožnit zprostředkovatelům pojištění nebo pojišťovnám distribuci pojištění na svém území, aniž by museli získávat informace nebo vymezovat určení podle odstavce 2 tohoto článku, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) | činnosti súvisia s jedným z týchto investičných produktov založených na poistení: | i) | zmluvami, ktoré ustanovujú iba expozíciu investícií voči finančným nástrojom, ktoré sa podľa smernice 2014/65/EÚ považujú za nekomplexné a nemajú štruktúru, ktorá zákazníkovi sťažuje porozumenie súvisiacich rizík, alebo | ii) | inými nekomplexnými investíciami založenými na poistení na účely tohto odseku;a) | distribuce se týká jednoho z níže uvedených pojistných produktů s investiční složkou: | i) | smlouvy, které vedou pouze k expozici investic vůči finančním nástrojům, jež jsou podle směrnice 2014/65/EU považovány za nekomplexní, a jejichž součástí není struktura, jež by zákazníkům znesnadňovala porozumění vyskytujícím se rizikům, nebo | ii) | jiné nekomplexní pojištění s investiční složkou pro účely tohoto odstavce;
b) | distribúcia poistenia sa uskutočňuje na podnet zákazníka alebo potenciálneho zákazníka;b) | distribuce pojištění je vykonávána z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
c) | zákazník alebo potenciálny zákazník bol jasne informovaný o tom, že pri poskytovaní činnosti distribúcie poistenia sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa nemajú povinnosť posúdiť vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného investičného produktu založeného na poistení alebo činnosti distribúcie poistenia a že zákazník alebo potenciálny zákazník nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany pravidiel výkonu činnosti. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej podobe;c) | zákazník nebo potenciální zákazník byl jasně informován o tom, že zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nemusí při této distribuci pojištění posuzovat přiměřenost poskytovaného nebo nabízeného pojistného produktu s investiční složkou nebo distribuce pojištění a že zákazník nebo potenciální zákazník nepožívá odpovídající ochrany podle příslušných profesních pravidel. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě;
d) | sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa plnia svoje povinnosti podľa článkov 27 a 28.d) | zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna plní své povinnosti stanovené v článcích 27 a 28.
Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktoré pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi s obvyklým pobytom alebo usadením v členskom štáte, ktorý nevyužíva výnimku uvedenú v tomto odseku, musia dodržiavať ustanovenia uplatňované v tomto členskom štáte.Při uzavírání pojistných smluv se zákazníky, kteří mají obvyklé bydliště nebo provozovnu v členském státě, který nevyužívá odchylky stanovené v tomto odstavci, musí platné předpisy tohoto členského státu dodržovat všichni zprostředkovatelé pojištění nebo všechny pojišťovny, včetně těch provozujících svou činnost na základě volného pohybu služeb či svobody usazování.
4.   Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou a zákazníkom, v ktorých sa stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, za akých sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi služby. Práva a povinnosti zmluvných strán možno ustanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.4.   Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vytvoří záznam, jehož součástí je dokument nebo dokumenty sjednané mezi zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou a zákazníkem stanovící práva a povinnosti stran a další podmínky, za kterých zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytuje služby zákazníkovi. Práva a povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo právní texty.
5.   Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytnú zákazníkovi primerané správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Uvedené správy obsahujú pravidelné oznámenia zákazníkom s prihliadnutím na druh a zložitosť príslušných investičných produktov založených na poistení a povahu služby poskytovanej zákazníkovi a v prípade potreby obsahujú náklady súvisiace s transakciami a službami vykonanými v mene zákazníka.5.   Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytnou zákazníkovi na trvalém nosiči přiměřené zprávy o poskytnuté službě. Tyto zprávy zahrnují pravidelná sdělení zákazníkům zohledňující druh a složitost dotčených pojistných produktů s investiční složkou a povahu služby poskytované zákazníkovi a uvádějí případné náklady spojené s obchody a službami prováděnými jménem zákazníka.
Pri poskytovaní poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi pred uzavretím zmluvy vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu s uvedením príslušného odporúčania a informáciou o tom, ako toto odporúčanie spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky zákazníka. Uplatňujú sa podmienky stanovené v článku 23 ods. 1 až 4.Při poskytování poradenství o pojistných produktech s investiční složkou zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna před uzavřením smlouvy poskytne zákazníkovi na trvalém nosiči sdělení o vhodnosti, ve kterém upřesní, jaké poradenství poskytuje a jak toto poradenství odpovídá preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka. Použijí se podmínky stanovené v čl. 23 odst. 1 až 4.
Ak sa zmluva uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti vopred, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa môže poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je zákazník viazaný akoukoľvek zmluvou, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:Pokud je smlouva uzavřena s použitím prostředků pro komunikaci na dálku, což znemožňuje dodání sdělení o vhodnosti předem, může zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna písemné sdělení o vhodnosti poskytnout na trvalém nosiči okamžitě poté, co zákazník bude případnou smlouvou zavázán, jsou-li splněny obě následující podmínky:
a) | zákazník súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy aa) | zákazník souhlasil s tím, že obdrží sdělení o vhodnosti bez zbytečného prodlení po uzavření smlouvy, a
b) | sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytli zákazníkovi možnosť oddialiť uzavretie zmluvy s cieľom prijať vyhlásenie o vhodnosti pred takýmto uzavretím.b) | zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytli zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby mohl sdělení o vhodnosti obdržet předem.
Ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa informovali zákazníka, že budú vykonávať pravidelné posúdenie vhodnosti, pravidelná správa obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným charakteristikám zákazníka.Pokud zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna informovali zákazníka, že provedou pravidelné posouzení vhodnosti, musí pravidelná zpráva obsahovat aktualizované sdělení o tom, jak pojistný produkt s investiční složkou odpovídá preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka.
6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ďalej spresniť, ako majú sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavať zásady stanovené v tomto článku pri výkone činností distribúcie poistenia svojim zákazníkom vrátane zohľadnenia informácií, ktoré sa majú získať pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti investičných produktov založených na poistení pre svojich zákazníkov, kritérií na posúdenie nekomplexných investičných produktov založených na poistení na účely odseku 3 písm. a) bodu ii) tohto článku a obsahu a formátu záznamov a dohôd o poskytovaní služieb zákazníkom a pravidelných správ zákazníkom o poskytovaných službách. V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní:6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38 dále upřesňující, jak mají zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny při distribuci pojištění svým zákazníkům naplňovat zásady stanovené v tomto článku, včetně informací, které je třeba získat při posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti pojistných produktů s investiční složkou pro jejich zákazníky, kritérií k posouzení nekomplexních pojistných produktů s investiční složkou pro účely odst. 3 písm. a) bodu ii) tohoto článku, obsahu a formátu záznamů a dohod za účelem poskytování služeb zákazníkům a obsahu a formátu pravidelných zpráv zákazníkům o poskytovaných službách. Tyto akty v přenesené pravomoci zohledňují:
a) | povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;a) | povahu služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu a četnosti transakcí;
b) | povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo zvažujú, vrátane rôznych druhov investičných produktov založených na poistení;b) | povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů pojistných produktů s investiční složkou;
c) | či ide o retailového alebo profesionálneho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.c) | neprofesionální nebo profesionální povahu zákazníka nebo potenciálního zákazníka.
7.   Do 23. augusta 2017 EIOPA vypracuje a následne pravidelne aktualizuje usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré majú štruktúru, ktorá sťažuje zákazníkovi pochopiť súvisiace riziko uvedené v odseku 3 písm. a) bode i).7.   EIOPA vypracuje do 23. srpna 2017 a následně pravidelně aktualizuje pokyny pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, jejichž součástí je struktura, jež zákazníkům znesnadňuje porozumění vyskytujícím se rizikům, v souladu s odst. 3 písm. a) bodem i).
8.   EIOPA môže vypracovať a následne pravidelne aktualizovať usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré sa na účely odseku 3 písm. a) bodu ii) a so zreteľom na delegované akty prijaté podľa odseku 6 klasifikujú ako nekomplexné.8.   EIOPA může vypracovat a následně pravidelně aktualizovat pokyny pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, které jsou pro účely odst. 3 písm. a) bodu ii) klasifikovány jako nekomplexní, přičemž zohlední akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavce 6.
KAPITOLA VIIKAPITOLA VII
SANKCIE A INÉ OPATRENIASANKCE A JINÁ OPATŘENÍ
Článok 31Článek 31
Správne sankcie a iné opatreniaSprávní sankce a jiná opatření
1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov stanoviť a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mohli ukladať správne sankcie a iné opatrenia uplatniteľné na akékoľvek porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa implementuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich správne sankcie a iné opatrenia účinné, primerané a odrádzajúce.1.   Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující.
2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá o správnych sankciách podľa tejto smernice za porušenie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestnoprávne sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V takom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce podle této směrnice v případě porušení předpisů, na které se podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce. V takovém případě členské státy sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení.
3.   Príslušné orgány vykonávajú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi rámcami svoje právomoci v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomoci ukladať sankcie ustanovené v tejto kapitole akýmkoľvek z týchto spôsobov:3.   Příslušné orgány vykonávají své dohledové pravomoci, včetně vyšetřovacích pravomocí a pravomocí ukládat sankce podle této kapitoly, v souladu se svým vnitrostátním právem, kterýmkoli z těchto způsobů:
a) | priamo;a) | přímo;
b) | v spolupráci s inými orgánmi;b) | ve spolupráci s jinými orgány;
c) | podaním príslušným súdnym orgánom.c) | podáním žaloby u příslušných soudních orgánů.
4.   Členské štáty zabezpečia, že ak sa povinnosti vzťahujú na distribútorov poistenia alebo zaistenia, možno v prípade porušenia akejkoľvek takejto povinnosti uplatniť správne sankcie a iné opatrenia voči členom ich riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu a voči akýmkoľvek iným fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za takéto porušenie.4.   Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.
5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na správne sankcie a iné opatrenia prijaté v súlade s týmto článkom vzťahovalo právo na opravný prostriedok.5.   Členské státy zajistí, aby bylo proti správním sankcím a jiným opatřením přijatým v souladu s tímto článkem možné podat opravný prostředek.
6.   Príslušné orgány musia mať všetky vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií. Pri výkone svojich právomocí ukladať správne sankcie a iné opatrenia príslušné orgány navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby tieto sankcie a opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov, pričom zabezpečia, aby boli splnené podmienky zákonného spracúvania údajov v súlade so smernicou 95/46/ES a s nariadením (ES) č. 45/2001.6.   Příslušné orgány musí mít veškeré vyšetřovací pravomoci, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. Při výkonu své pravomoci ukládat správní sankce a jiná opatření příslušné orgány úzce spolupracují, aby zajistily, že tyto sankce a opaření povedou k žádoucím výsledkům, a koordinují svůj postup při řešení přeshraničních případů, přičemž zajistí, aby byly dodrženy podmínky pro oprávněné zpracování údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.
Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 2 tohto článku stanoviť trestnoprávne sankcie za porušenie ustanovení uvedených v článku 33, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na:Pokud se členské státy v souladu s odstavcem 2 tohoto článku rozhodnou stanovit za porušení ustanovení uvedených v článku 33 trestní sankce, zajistí, aby byla přijata vhodná opatření, která příslušným orgánům zaručí veškeré nezbytné pravomoci:
a) | spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich územia, aby mohli získať konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia v zmysle tejto smernice, aa) | ke spolupráci se soudními orgány na svém území za účelem získání konkrétních informací o trestním vyšetřování či řízení, které bylo zahájeno ve věci možného porušení předpisů podle této směrnice, a
b) | poskytnúť takéto informácie ostatným príslušným orgánom a orgánu EIOPA s cieľom splniť ich povinnosť, pokiaľ ide o vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s orgánom EIOPA na účely tejto smernice.b) | k poskytnutí těchto informací ostatním příslušným orgánům a orgánu EIOPA, aby tak mohly pro účely této směrnice plnit svou povinnost vzájemné spolupráce a spolupráce s orgánem EIOPA.
Článok 32Článek 32
Uverejňovanie sankcií a iných opatreníZveřejňování sankcí a jiných opatření
1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnili akúkoľvek správnu sankciu alebo iné opatrenie, ktoré boli uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení implementujúcich túto smernicu a proti ktorým nebol včas podaný žiadny opravný prostriedok, vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie. Ak však uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe samostatného posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané alebo ak uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušný orgán môže rozhodnúť odložiť uverejnenie, neuskutočniť ho alebo uverejniť sankcie na anonymnom základe.1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní sankce nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě podán opravný prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou za ně odpovědné. Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění těchto informací odloží, nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s anonymizovanými údaji.
2.   Ak vnútroštátne právo ustanovuje, aby sa rozhodnutie o uložení sankcie alebo iné opatrenie, ktoré je predmetom opravného prostriedku podaného na príslušný súdny alebo iný orgán, uverejnilo, príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle takúto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto opravného prostriedku. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo iného opatrenia, ktoré bolo uverejnené.2.   Pokud vnitrostátní právo stanoví, že rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření, proti němuž byl podán opravný prostředek k příslušnému soudnímu či jinému orgánu, má být zveřejněno, příslušné orgány takovou informaci a veškeré následné informace o výsledku tohoto opravného prostředku rovněž bez zbytečného odkladu uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách. Zveřejněno navíc musí být jakékoli rozhodnutí, kterým se ruší dříve zveřejněné rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření.
3.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach, ktoré boli uložené, ale neboli uverejnené v súlade s odsekom 1, ako aj o každom s nimi súvisiacom opravnom prostriedku a jeho výsledku.3.   Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s odstavcem 1, i o jakémkoli případném opravném prostředku, který byl proti nim podán, a o jeho výsledku.
Článok 33Článek 33
Porušenia a sankcie a iné opatreniaPorušení předpisů a sankce a jiná opatření
1.   Tento článok sa uplatňuje aspoň na:1.   Tento článek se vztahuje přinejmenším na:
a) | osoby, ktoré nezapíšu do registra svoje distribučné činnosti v súlade s článkom 3;a) | osoby, které nezaregistrovaly své distribuční činnosti podle článku 3;
b) | poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia využívajúceho služby distribúcie poistenia alebo zaistenia osôb uvedených v písmene a);b) | pojišťovnu, zajišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, kteří využívají služeb distribuce pojištění či zajištění poskytovaných osobami podle písmene a) tohoto odstavce;
c) | sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorý bol zapísaný do registra pomocou nepravdivých vyhlásení alebo akýchkoľvek iných nezákonných prostriedkov v rozpore s článkom 3;c) | zprostředkovatele pojištění či zajištění nebo doplňkového pojištění, který získal registraci na základě nepravdivého prohlášení nebo jinými protiprávními prostředky v rozporu s článkem 3;
d) | distribútora poistenia, ktorý nesplnil ustanovenia článku 10;d) | distributora pojištění, který nedodržuje článek 10;
e) | poisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia, ktorí nedodržiavajú požiadavky na výkon činnosti stanovené v kapitolách V a VI vo vzťahu k distribúcii investičných produktov založených na poistení;e) | pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění, kteří nesplňují požadavky na výkon činnosti stanovené v kapitolách V a VI, pokud jde o distribuci pojistných produktů s investiční složkou;
f) | distribútora poistenia, ktorý nedodržiava požiadavky na výkon činnosti stanovené v kapitole V vo vzťahu k akémukoľvek inému poistnému produktu, než sú produkty uvedené v písmene e).f) | distributora pojištění, který nesplňuje požadavky na výkon činnosti stanovené v kapitole V, pokud jde o jakýkoli pojistný produkt s výjimkou těch, které jsou uvedeny v písmeni e) tohoto odstavce.
2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali v súlade s vnútroštátnym právom právomoc uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. e) aspoň tieto správne sankcie a iné opatrenia:2.   Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření:
a) | verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza zodpovedná fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia;a) | veřejné prohlášení uvádějící odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobu a povahu porušení předpisů;
b) | príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;b) | příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala;
c) | v prípade sprostredkovateľa poistenia zrušenie zápisu uvedeného v článku 3;c) | v případě zprostředkovatele pojištění zrušení registrace v souladu s článkem 3;
d) | dočasný zákaz výkonu riadiacich funkcií u sprostredkovateľov poistenia alebo v poisťovniach, uložený akémukoľvek členovi riadiaceho orgánu sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne, ktorá nesie zodpovednosť;d) | dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému členovi řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny;
e) | v prípade právnickej osoby tieto maximálne správne peňažné sankcie: | i) | aspoň 5 000 000 EUR alebo až 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (17), príslušným celkovým obratom je celkový ročný obrat podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom najvyššej materskej spoločnosti, alebo | ii) | až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť;e) | v případě právnické osoby tyto maximální správní peněžité sankce: | i) | minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky schválené řídicím orgánem nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni vstupu této směrnice v platnost. Je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (17), je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku, nebo | ii) | až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení předpisů nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení vyhnula, pokud je lze zjistit;
f) | v prípade fyzickej osoby tieto maximálne správne peňažné sankcie: | i) | aspoň 700 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice, alebo | ii) | až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť.f) | v případě fyzické osoby tyto maximální správní peněžité sankce: | i) | minimálně 700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni vstupu této směrnice v platnost, nebo | ii) | až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení předpisů nebo dvojnásobku výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení vyhnula, pokud je lze zjistit.
3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc v súlade s vnútroštátnym právom uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a f) aspoň tieto správne sankcie a iné opatrenia:3.   Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření:
a) | príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;a) | příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala;
b) | v prípade sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia zrušenie zápisu uvedeného v článku 3.b) | v případě zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění zrušení registrace v souladu s článkem 3.
4.   Členské štáty môžu splnomocniť príslušné orgány, aby ustanovili ďalšie sankcie alebo iné opatrenia a správne peňažné sankcie, ktoré sú vyššie, než sú sankcie ustanovené v tomto článku.4.   Členské státy mohou příslušným orgánům svěřit pravomoc stanovit další sankce nebo jiná opatření a správní peněžité pokuty, které jsou vyšší než pokuty stanovené v tomto článku.
Článok 34Článek 34
Účinné uplatňovanie sankcií a iné opatreniaÚčinné uplatňování sankcí a jiných opatření
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti, v relevantných prípadoch vrátane:Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily při určování druhu správních sankcí a jiných opatření a úrovně správních peněžitých sankcí všechny relevantní okolnosti, případně včetně:
a) | závažnosti a trvania porušenia;a) | závažnosti a doby trvání porušení předpisů;
b) | miery zodpovednosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;b) | míry odpovědnosti odpovědné fyzické nebo právnické osoby;
c) | finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby alebo celkového obratu zodpovednej právnickej osoby;c) | finanční síly odpovědné fyzické nebo právnické osoby, kterou udává roční příjem odpovědné fyzické osoby nebo celkový obrat odpovědné právnické osoby;
d) | významu ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, pokiaľ ich možno stanoviť;d) | důležitosti zisků nebo ztrát, které odpovědná fyzická nebo právnická osoba nabyla nebo které se vyhnula, pokud je lze stanovit;
e) | strát pre zákazníkov a tretie strany spôsobených porušením, pokiaľ ich možno stanoviť;e) | ztrát zákazníků a třetích osob způsobených porušením předpisů, pokud je lze stanovit;
f) | úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;f) | míry spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem;
g) | opatrení prijatých zodpovednou fyzickou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému porušeniu ag) | opatření přijatých následně odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobou, aby se zabránilo opakování porušení předpisů, a
h) | akýchkoľvek predchádzajúcich porušení zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby.h) | jakýchkoli dřívějších porušení předpisů odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobou.
Článok 35Článek 35
Oznamovanie porušeníHlášení případů porušení předpisů
1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zaviedli účinné mechanizmy s cieľom umožniť a podporovať, aby sa týmto orgánom oznamovali potenciálne alebo skutočné porušenia vnútroštátnych ustanovení implementujúcich túto smernicu.1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zřídily účinné mechanismy, které umožní a podpoří hlášení potenciálních nebo skutečných případů porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici příslušným orgánům.
2.   Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:2.   Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň:
a) | osobitné postupy prijímania správ a následné opatrenia;a) | zvláštní postupy pro přijímání hlášení a jejich následné vyřízení;
b) | primeranú ochranu zamestnancov distribútorov poistenia alebo zaistenia aspoň pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo ďalšími druhmi nespravodlivého zaobchádzania, a ak je to možné, ďalších osôb, ktoré oznámia porušenie, ku ktorému došlo v rámci týchto subjektov, ab) | vhodnou ochranu pro zaměstnance distributorů pojištění nebo zajištění, a pokud možno i jiných osob, které nahlásí případy porušení předpisů, k nimž došlo u jejich subjektů, přinejmenším před odvetou, diskriminací a dalšími druhy nespravedlivého zacházení a
c) | ochranu totožnosti osoby, ktorá oznámi porušenie, a fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, vo všetkých štádiách postupu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je povinné podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným správnym alebo súdnym konaním.c) | ochranu totožnosti osoby, která případy porušení předpisů ohlásí, i fyzické osoby, která je za porušení předpisů údajně odpovědná, ve všech fázích postupů s výjimkou případů, kdy je toto zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným správním nebo soudním řízením.
Článok 36Článek 36
Predkladanie informácií týkajúcich sa sankcií a iných opatrení orgánu EIOPAPředkládání informací týkajících se sankcí a jiných opatření orgánu EIOPA
1.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s článkom 32 ods. 1.1.   Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 32 odst. 1.
2.   Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a iných opatrení uložených v súlade s článkom 31.2.   Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace týkající se všech správních sankcí a jiných opatření uložených v souladu s článkem 31.
EIOPA uverejňuje tieto informácie vo výročnej správe.EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě.
3.   Ak príslušný orgán zverejní správnu sankciu alebo iné opatrenie, podá zároveň o tejto skutočnosti správu orgánu EIOPA.3.   Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankci nebo jiné opatření, oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu EIOPA.
KAPITOLA VIIIKAPITOLA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článok 37Článek 37
Ochrana údajovOchrana údajů
1.   Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tejto smernice.1.   Na zpracování osobních údajů podle této směrnice v členských státech uplatňují členské státy směrnici 95/46/ES.
2.   Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva EIOPA podľa tejto smernice.2.   Na zpracování osobních údajů podle této směrnice orgánem EIOPA se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.
Článok 38Článek 38
Delegované aktyAkty v přenesené pravomoci
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39 prijímať delegované akty týkajúce sa článkov 25, 28, 29 a 30.Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39, pokud jde o články 25, 28, 29 a 30.
Článok 39Článek 39
Vykonávanie delegovania právomociVýkon přenesené pravomoci
1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 25, 28, 29 a 30 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 22. februára 2016.2.   Pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 25, 28, 29 a 30 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 22. února 2016.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 25, 28, 29 a 30 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o opravnom prostriedku sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 25, 28, 29 a 30 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 25, 28, 29 a 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 25, 28, 29 and 30 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Článok 40Článek 40
Prechodné obdobiePřechodné období
Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia už zapísaní podľa smernice 2002/92/ES dodržiavali príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 1 tejto smernice, do 23. februára 2019.Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé, kteří jsou již registrování podle směrnice 2002/92/ES, splňovali příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 10 odst. 1 této směrnice, nejpozději k 23. únoru 2019.
Článok 41Článek 41
Preskúmanie a hodnoteniePřezkum a hodnocení
1.   Do 23. februára 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 1. Takáto správa obsahuje na základe informácií prijatých od členských štátov a orgánu EIOPA podľa článku 1 ods. 5 posúdenie toho, či je rozsah pôsobnosti tejto smernice vrátane výnimky v článku 1 ods. 3 naďalej vhodný, pokiaľ ide o úroveň ochrany spotrebiteľa, primeranosť zaobchádzania medzi rôznymi distribútormi poistenia, administratívne zaťaženie príslušných orgánov a poistenie distribučných kanálov.1.   Komise do 23. února 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 1. Tato zpráva musí obsahovat posouzení vypracované na základě informací získaných od členských států a orgánu EIOPA podle čl. 1 odst. 5 o tom, zda oblast působnosti této směrnice, včetně výjimky stanovené v čl. 1 odst. 3, je i nadále vhodná vzhledem k úrovni ochrany spotřebitelů, přiměřenosti zacházení s ohledem na různé distributory pojištění a správní zátěž, která je uložena příslušným orgánům a kanálům pro distribuci pojištění.
2.   Do 23. februára 2021 Komisia preskúma túto smernicu. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum o praktickom uplatňovaní pravidiel podľa tejto smernice s prihliadnutím na vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi, ako aj na skúsenosti získané pri praktickom uplatňovaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 a smernice 2014/65/EÚ. Preskúmanie zahŕňa hodnotenie toho, či osobitné pravidlá výkonu činnosti pre distribúciu investičných produktov založených na poistení, uvedené v kapitole VI tejto smernice, prinášajú náležité a primerané výsledky, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa v súlade s uplatniteľnými normami ochrany investorov podľa smernice 2014/65/EÚ a konkrétne vlastnosti investičných produktov založených na poistení a osobitnú povahu ich distribučných kanálov. Do preskúmania sa premietne aj možné uplatňovanie ustanovení tejto smernice na produkty patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES. Takéto preskúmanie zahŕňa aj osobitnú analýzu vplyvu článku 19 tejto smernice s prihliadnutím na stav hospodárskej súťaže na trhu s distribúciou poistenia v prípade zmlúv s výnimkou zmlúv uvedených v ktorejkoľvek z tried v zmysle prílohy II k smernici 2009/138/ES a vplyvu povinností uvedených v článku 19 tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.2.   Komise přezkoumá tuto směrnici do 23. února 2021. Přezkum zahrnuje obecný průzkum praktického uplatňování pravidel podle této směrnice s přihlédnutím k vývoji na trhu retailových investičních produktů a ke zkušenostem nabytým při praktickém provádění této směrnice a nařízení (EU) č. 1286/2014 a směrnice 2014/65/EU. Přezkum obsahuje posouzení skutečnosti, zda zvláštní pravidla pro distribuci pojistných produktů s investiční složkou stanovená v kapitole VI této směrnice přinášejí odpovídající a přiměřené výsledky, přičemž se zohlední potřeba zjistit dostatečnou úroveň ochrany spotřebitelů, která je v souladu se standardy ochrany investora podle směrnice 2014/65/EU, a zvláštní povaha pojistných produktů s investiční složkou a kanálů pro jejich distribuci. Přezkum se rovněž zabývá možným uplatněním ustanovení této směrnice na produkty spadající do oblasti působnosti směrnice 2003/41/ES. Tento přezkum rovněž zahrnuje zvláštní rozbor dopadu článku 19 této směrnice, který zohlední stav hospodářské soutěže na trhu distribuce pojištění pro smlouvy jiné než smlouvy v některé ze tříd uvedených v příloze II směrnice 2009/138/ES a dopad povinností uvedených v článku 19 této směrnice na zprostředkovatele pojištění z řad malých a středních podniků.
3.   Po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu.3.   Po konzultaci se Společným výborem evropských orgánů dohledu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě první zprávu.
4.   Do 23. februára 2020 a následne aspoň každé dva roky EIOPA vypracuje ďalšiu správu o uplatňovaní tejto smernice. EIOPA pred zverejnením svojej správy uskutoční konzultácie s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.4.   Do 23. února 2020 a poté alespoň každé dva roky vypracuje EIOPA další zprávu o používání této směrnice. EIOPA před zveřejněním své zprávy konzultuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
5.   V tretej správe, ktorá sa má vypracovať do 23. februára 2018, EIOPA uskutoční hodnotenie štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia.5.   Ve třetí zprávě vypracované do 23. února 2018 EIOPA zhodnotí strukturu trhu zprostředkovatelů pojištění.
6.   V správe, ktorú má vypracovať EIOPA do 23. februára 2020, uvedenej v odseku 4, sa preskúma, či príslušné orgány uvedené v článku 12 ods. 1 majú dostatočné právomoci a či majú primerané zdroje na vykonávanie svojich úloh.6.   Ve zprávě, která má být dle odstavce 4 vypracována do 23. února 2020, EIOPA přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené v čl. 12 odst. 1 mají dostatečné pravomoci a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.
7.   V správe uvedenej v odseku 4 sa preskúmajú aspoň tieto otázky:7.   Ve zprávě uvedené v odstavci 4 se přezkoumají alespoň tato témata:
a) | všetky zmeny štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia;a) | změny ve struktuře trhu zprostředkovatelů pojištění;
b) | všetky zmeny modelov cezhraničnej činnosti;b) | změny schémat v přeshraniční činnosti;
c) | zlepšenie kvality poradenstva a metód predaja a vplyv tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.c) | zlepšování kvality poradenství a prodejních metod a dopad této směrnice na zprostředkovatele pojištění z řad malých a středních podniků.
8.   Správa uvedená v odseku 4 musí obsahovať aj hodnotenie vplyvu tejto smernice, ktoré vypracuje EIOPA.8.   Zpráva uvedená v odstavci 4 rovněž obsahuje hodnocení dopadu této směrnice, jež provede EIOPA.
Článok 42Článek 42
TranspozíciaProvedení
1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 23. februára 2018. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. února 2018. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.
2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článok 43Článek 43
Zmena smernice 2002/92/ESZměna směrnice 2002/92/ES
Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES sa vypúšťa s účinnosťou od 23. februára 2016.Kapitola IIIA směrnice 2002/92/ES se zrušuje s účinkem ode dne 23. února 2016.
Článok 44Článek 44
ZrušenieZrušení
Smernica 2002/92/ES zmenená smernicami uvedenými v prílohe II časti A sa týmto zrušuje s účinnosťou od 23. februára 2018 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotami na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe II časti B do vnútroštátneho práva.Směrnice 2002/92/ES, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II, se zrušuje s účinkem ode dne 23. února 2018, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.
Článok 45Článek 45
Nadobudnutie účinnostiVstup v platnost
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článok 46Článek 46
AdresátiUrčení
Táto smernica je určená členským štátom.Tato směrnice je určena členským státům.
V Štrasburgu 20. januára 2016Ve Štrasburku dne 20. ledna 2016.
Za Európsky parlamentZa Evropský parlament
predsedapředseda
M. SCHULZM. SCHULZ
Za RaduZa Radu
predsedapředseda
A.G. KOENDERSA.G. KOENDERS
(1)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 95.(1)  Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 95.
(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2015.(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2015.
(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3).
(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).
(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).
(11)  Ú. v. EÚ C 100, 6.4.2013, s. 12.(11)  Úř. věst. C 100, 6.4.2013, s. 12.
(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).(12)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).
(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).
(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).
(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
PRÍLOHA IPŘÍLOHA I
MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍMINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ODBORNÉ ZNALOSTI A ZPŮSOBILOST
(podľa článku 10 ods. 2)(podle čl. 10 odst. 2)
I. | Riziká v rámci neživotného poistenia klasifikované v triedach 1 až 18 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES: | a) | minimálne potrebné znalosti o podmienkach ponúkaných poistných zmlúv vrátane dodatočných rizík, ak sú predmetom týchto zmlúv; | b) | minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa, príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone; | c) | minimálne potrebné znalosti o vybavovaní poistných nárokov; | d) | minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností; | e) | minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov; | f) | minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu; | g) | minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a | h) | minimálne potrebná finančná kompetencia.I. | Neživotní rizika zařazená do tříd 1 až 18 části A přílohy I směrnice 2009/138/ES | a) | minimální nezbytné znalosti obsahu a podmínek nabízených pojištění, včetně doplňkových rizik, pokud se na ně taková pojištění vztahují; | b) | minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými se řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a příslušné právní předpisy z daňové, sociální a pracovněprávní oblasti; | c) | minimální nezbytné znalosti vyřizování pojistných událostí; | d) | minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; | e) | minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; | f) | minimální nezbytné znalosti trhu pojištění; | g) | minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a | h) | minimální nezbytná finanční gramotnost.
II. | Investičné produkty založené na poistení: | a) | minimálne potrebné znalosti o investičných produktoch založených na poistení vrátane podmienok a čistých súm poistného a prípadne i zaručených a nezaručených výhod; | b) | minimálne potrebné znalosti o výhodách a nevýhodách rôznych investičných možností poistníkov; | c) | minimálne potrebné znalosti o finančných rizikách, ktorým čelia poistníci; | d) | minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách zahŕňajúcich životné riziká a ďalších sporiacich produktoch; | e) | minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom; | f) | minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa a príslušnom daňovom zákone; | g) | minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a trhu so sporiacimi produktmi; | h) | minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností; | i) | minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov; | j) | riadenie konfliktov záujmov; | k) | minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a | l) | minimálne potrebná finančná kompetencia.II. | Pojistné produkty s investiční složkou | a) | minimální nezbytné znalosti pojistných produktů s investiční složkou, včetně pojistných podmínek a ryzího pojistného a případných zaručených a nezaručených výnosů; | b) | minimální nezbytné znalosti výhod a nevýhod různých variant investice pro pojistníka; | c) | minimální nezbytné znalosti finančních rizik, která nese pojistník; | d) | minimální nezbytné znalosti pojistek týkajících se životních rizik a jiných produktů spoření; | e) | minimální nezbytné znalosti organizace důchodového systému a příjmů jím zaručených; | f) | minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými se řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a daní; | g) | minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a trhu s produkty spoření; | h) | minimální nezbytné znalosti postupů vyřizování stížností; | i) | minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; | j) | řízení střetů zájmů; | k) | minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a | l) | minimální nezbytná finanční gramotnost.
III. | Riziká v rámci životného poistenia klasifikované v prílohe II k smernici 2009/138/ES: | a) | minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách vrátane podmienok, zaručených výhod a prípadných dodatočných rizík; | b) | minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom príslušného členského štátu; | c) | znalosti o uplatniteľnom zákone o poistných zmluvách, zákone o ochrane spotrebiteľa, zákone o ochrane údajov, zákone o boji proti praniu špinavých peňazí a prípadne príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone; | d) | minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a ďalších trhoch s príslušnými finančnými službami; | e) | minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností; | f) | minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov; | g) | riadenie konfliktov záujmov; | h) | minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a | i) | minimálne potrebná finančná kompetencia.III. | Životní rizika klasifikovaná v příloze II směrnice 2009/138/ES | a) | minimální nezbytné znalosti pojištění, včetně obsahu, podmínek, zaručených výnosů a případně doplňkových rizik; | b) | minimální nezbytné znalosti organizace a příjmů zaručených důchodovým systémem příslušného členského státu; | c) | znalosti použitelných právních předpisů v oblasti pojistných smluv, ochrany spotřebitele, ochrany údajů, praní peněz, a je-li to relevantní, příslušných právních předpisů z daňové, sociální a pracovněprávní oblasti; | d) | minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a dalších relevantních trhů s finančními službami; | e) | minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; | f) | minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb spotřebitele; | g) | řešení střetů zájmů; | h) | minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a | i) | minimální nezbytná finanční gramotnost.
PRÍLOHA IIPŘÍLOHA II
ČASŤ AČÁST A
Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmienZrušená směrnice a její následné změny
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19)
ČASŤ BČÁST B
Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva podľa článku 44Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu uvedené v článku 44
Smernica | Lehota na transpozíciu pozmeňujúcich smernícSměrnice | Lhůta pro provedení pozměňujících směrnic
2014/65/EÚ | (EÚ) 2016/97 | 3. 7. 2016 | 22. 2. 2016 (pokiaľ ide o zmenu smernice 2002/92/ES v súlade s článkom 43 tejto smernice) | 23. 2. 2018 (pokiaľ ide o transpozíciu tejto smernice v súlade s článkom 42)2014/65/EU | (EU) 2016/97 | 3.7.2016 | 22.2.2016 (pokud jde o změnu směrnice 2002/92/ES podle článku 43 této směrnice) | 23.12.2018 (pokud jde o provedení této směrnice podle článku 42)
PRÍLOHA IIIPŘÍLOHA III
Tabuľka zhodySrovnávací tabulka
Smernica 2002/92/ES | Táto smernicaSměrnice 2002/92/ES | Tato směrnice
článok 1 ods. 1 | článok 1 ods. 1 a 2Čl. 1 odst. 1 | Čl. 1 odst. 1 a 2
článok 1 ods. 2 | článok 1 ods. 3 a 4Čl. 1 odst. 2 | Čl. 1 odst. 3 a 4
článok 1 ods. 3 | článok 1 ods. 6Čl. 1 odst. 3 | Čl. 1 odst. 6
článok 2 bod 1 | článok 2 ods. 1 bod 6Čl. 2 bod 1 | Čl. 2 odst. 1 bod 6
článok 2 bod 2 | článok 2 ods. 1 bod 7Čl. 2 bod 2 | Čl. 2 odst. 1 bod 7
článok 2 bod 3 | článok 2 ods. 1 bod 1 a ods. 2Čl. 2 bod 3 | Čl. 2 odst. 1 bod 1 a odst. 2
článok 2 bod 4 | článok 2 ods. 1 bod 2 a ods. 2Čl. 2 bod 4 | Čl. 2 odst. 1 bod 2 a odst. 2
článok 2 bod 5 | článok 2 ods. 1 bod 3Čl. 2 bod 5 | Čl. 2 odst. 1 bod 3
článok 2 bod 6 | článok 2 ods. 1 bod 5Čl. 2 bod 6 | Čl. 2 odst. 1 bod 5
článok 2 bod 7 | —Čl. 2 bod 7 | —
článok 2 bod 8 | článok 2 ods. 1 bod 16Čl. 2 bod 8 | Čl. 2 odst. 1 bod 16
článok 2 bod 9 | článok 2 ods. 1 bod 10Čl. 2 bod 9 | Čl. 2 odst. 1 bod 10
článok 2 bod 10 | článok 2 ods. 1 bod 11Čl. 2 bod 10 | Čl. 2 odst. 1 bod 11
článok 2 bod 11 | —Čl. 2 bod 11 | —
článok 2 bod 12 | článok 2 ods. 1 bod 18Čl. 2 bod 12 | Čl. 2 odst. 1 bod 18
článok 2 bod 13 | článok 2 ods. 1 bod 17Čl. 2 bod 13 | Čl. 2 odst. 1 bod 17
článok 3 ods. 1 | článok 3 ods. 1Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1
článok 3 ods. 2 | článok 3 ods. 2 a 3Čl. 3 odst. 2 | Čl. 3 odst. 2 a 3
článok 3 ods. 3 | článok 3 ods. 4Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 4
článok 3 ods. 4 | —Čl. 3 odst. 4 | —
článok 3 ods. 5 | —Čl. 3 odst. 5 | —
článok 3 ods. 6 | článok 16Čl. 3 odst. 6 | Článek 16
článok 4 ods. 1 | článok 10 ods. 1 a 2Čl. 4 odst. 1 | Čl. 10 odst. 1 a 2
článok 4 ods. 2 | článok 10 ods. 3Čl. 4 odst. 2 | Čl. 10 odst. 3
článok 4 ods. 3 | článok 10 ods. 4Čl. 4 odst. 3 | Čl. 10 odst. 4
článok 4 ods. 4 | článok 10 ods. 6Čl. 4 odst. 4 | Čl. 10 odst. 6
článok 4 ods. 5 | —Čl. 4 odst. 5 | —
článok 4 ods. 6 | —Čl. 4 odst. 6 | —
článok 4 ods. 7 | článok 10 ods. 7Čl. 4 odst. 7 | Čl. 10 odst. 7
článok 5 | článok 40Článek 5 | Článek 40
článok 6 ods. 1 | články 4 a 6Čl. 6 odst. 1 | Články 4 a 6
článok 6 ods. 2 | —Čl. 6 odst. 2 | —
článok 6 ods. 3 | článok 11 ods. 1Čl. 6 odst. 3 | Čl. 11 odst. 1
článok 7 | článok 12Článek 7 | Článek 12
článok 8 | články 5, 7, 31 až 36Článek 8 | Články 5, 7, 31 a 36
článok 9 | článok 13Článek 9 | Článek 13
článok 10 | článok 14Článek 10 | Článek 14
článok 11 | článok 15Článek 11 | Článek 15
článok 12 ods. 1 písm. a) | článok 18 písm. a) bod i), písm. b) bod i)Čl. 12 odst. 1 písm. a) | Čl. 18 písm. a) bod i) a písm. b) bod i)
článok 12 ods. 1 písm. b) | článok 18 písm. a) bod iv) bod iv)Čl. 12 odst. 1 písm. b) | Čl. 18 písm. a) bod iv)
článok 12 ods. 1 písm. c) | článok 19 ods. 1 písm. a)Čl. 12 odst. 1 písm. c) | Čl. 19 odst. 1 písm. a)
článok 12 ods. 1 písm. d) | článok 19 ods. 1 písm. b)Čl. 12 odst. 1 písm. d) | Čl. 19 odst. 1 písm. b)
článok 12 ods. 1 písm. e) | článok 18 písm. a) bod iii), písm. b) bod iii) a článok 19 ods. 1 písm. c)Čl. 12 odst. 1 písm. e) | Čl. 18 písm. a) bod iii) a písm. b) bod iii) a čl. 19 odst. 1 písm. c)
článok 12 ods. 2 | článok 20 ods. 3Čl. 12 odst. 2 | Čl. 20 odst. 3
článok 12 ods. 3 | článok 20 ods. 1Čl. 12 odst. 3 | Čl. 20 odst. 1
článok 12 ods. 4 | článok 22 ods. 1Čl. 12 odst. 4 | Čl. 22 odst. 1
článok 12 ods. 5 | článok 22 ods. 2 a 4Čl. 12 odst. 5 | Čl. 22 odst. 2 a 4
článok 13 | článok 23Článek 13 | Článek 23
článok 14 | —Článek 14 | —
článok 15 | —Článek 15 | —
článok 16 | —Článek 16 | —
článok 17 | —Článek 17 | —