Ordonanța Curții (Camera a opta) din 14 mai 2008 — Ladbroke și Derby/État belge

(Cauzele conexate C‑231/07 și C‑232/07)

„Regulamentul de procedură — Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf — A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 — Scutiri — Noțiunile «conturi de depozit» și «plăți» — Refuzul scutirii”

Dispoziții fiscale — Armonizarea legislațiilor — Impozite pe cifra de afaceri — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Scutiri prevăzute de A șasea directivă [Directiva nr. 77/388 a Consiliului, art. 13 secț. B lit. (d) pct. 3] (a se vedea punctele 22, 24, 25 și dispozitivul)

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretarea articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1) — Scutiri ale operațiunilor, inclusiv negocierile, privind conturile de depozit și plățile — Pariuri, loterii și alte jocuri de noroc — Prestările agenților însărcinați să colecteze pariurile pe seama unui mandant și să plătească eventualele câștiguri persoanelor care pariază — Posibilitate de a beneficia de scutirea prevăzută la articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 3

Dispozitivul

 

Termenii „operațiuni, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit [și] plăți[le]”, utilizați la articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie interpretați în sensul că nu au în vedere prestarea de servicii realizată de un mandatar, care acționează pe seama unui mandant ce exercită o activitate de încheiere de pariuri pe curse de cai și pe alte evenimente sportive, constând în faptul că mandatarul acceptă pariurile în numele mandantului, înregistrează pariurile, confirmă clientului, prin înmânarea biletului, că pariul este încheiat, colectează fondurile, plătește câștigurile, își asumă singur față de mandant răspunderea pentru gestionarea fondurilor colectate, precum și pentru furturile și/sau pierderile de bani și percepe o remunerație sub forma unui comision din partea mandantului ca plată pentru această activitate.