Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 septembrie 2016 –

Pensa Pharma/EUIPO

(Cauza C‑442/15 P) ( *1 )

„Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marca verbală PENSA PHARMA — Marca figurativă pensa — Cereri de declarare a nulității formulate de titularii mărcilor verbale pentasa — Declararea nulității — Procedură în fața EUIPO — Modificarea obiectului litigiului — Motiv nou în fața Tribunalului”

1. 

Recurs — Motive — Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă — Inadmisibilitate — Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă — Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare — Motiv întemeiat pe denaturarea faptelor — Necesitatea de a indica în mod precis elementele denaturate și de a demonstra erorile de analiză care au condus la această denaturare [art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)] (a se vedea punctele 21 și 59)

2. 

Marcă a Uniunii Europene — Procedura căii de atac — Acțiune în fața instanței Uniunii — Competența Tribunalului — Motive de ordine publică — Examinare din oficiu de către instanță — Expirarea duratei de validitate a unei mărci anterioare — Excludere (a se vedea punctele 26 și 27)

3. 

Acțiune în anulare — Motive — Nemotivare sau insuficiența motivării — Eroare de apreciere — Distincție (art. 263 TFUE și 296 TFUE) (a se vedea punctul 35)

4. 

Marcă a Uniunii Europene — Procedura căii de atac — Acțiune în fața instanței Uniunii — Competența Tribunalului — Motive de ordine publică — Examinare din oficiu de către instanță — Temeinicia motivării care revine instanțelor Oficiului — Excludere (a se vedea punctele 36 și 37)

5. 

Marcă a Uniunii Europene — Procedura căii de atac — Acțiune în fața instanței Uniunii — Competența Tribunalului — Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs — Reexaminarea împrejurărilor de fapt în lumina probelor neprezentate anterior în fața organelor Oficiului — Excludere (Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65) (a se vedea punctul 47)

6. 

Recurs — Motive — Motivare a unei hotărâri viciată de o încălcare a dreptului Uniunii — Dispozitiv întemeiat pentru alte motive de drept — Respingere [art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf] (a se vedea punctul 51)

Dispozitivul

1) 

Respinge recursul.

2) 

Obligă Pensa Pharma SA la plata cheltuielilor de judecată.


( *1 ) JO C 414, 14.12.2015.