Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

Scopul acestei decizii-cadru este de a se asigura că, în întreaga Uniune Europeană (UE), anumite manifestări grave ale rasismului și xenofobiei sunt pedepsibile cu sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare. Mai mult, aceasta vizează îmbunătățirea și încurajarea cooperării judiciare în acest domeniu.

ACT

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

SINTEZĂ

Ca o continuare a Acțiunii comune 96/443/JAI, această decizie-cadru prevede armonizarea legislativă și de reglementare a țărilor UE privind infracțiunile care implică anumite manifestări ale rasismului și xenofobiei. Anumite manifestări ale rasismului și xenofobiei trebuie să constituie o infracțiune în toate țările UE și să fie pedepsibile cu sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Această decizie-cadru se aplică tuturor infracțiunilor săvârșite:

„Discurs de incitare la ură”

Anumite forme de comportament, astfel cum se subliniază mai jos, sunt pedepsibile drept infracțiuni:

Instigarea, complicitatea sau tăinuirea săvârșirii infracțiunilor menționate mai sus este, de asemenea, pedepsibilă.

În ceea ce privește aceste infracțiuni enumerate, țările UE trebuie să se asigure că acestea sunt pedepsibile prin:

În ceea ce privește persoanele juridice, sancțiunile penale trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare și trebuie să constea din amenzi penale și nonpenale. În plus, persoanele juridice sunt pasibile de sancțiuni prin:

Începerea cercetării sau a urmăririi penale a infracțiunilor rasiste și xenofobice nu trebuie să depindă de declarațiile sau plângerile victimelor.

„Infracțiune motivată de ură”

În toate situațiile, motivația rasistă sau xenofobică va fi considerată a fi o circumstanță agravantă sau, alternativ, instanțele judecătorești trebuie să aibă dreptul de a lua o astfel de motivație în considerare la determinarea sancțiunilor penale care urmează a fi aplicate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia-cadru 2008/913/JAI

6.12.2008

28.11.2010

JO L 328 din 6.12.2008

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul Europeanși Consiliu privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2008/913/JAI a Consiliului privind combaterea anumitor formeși expresii ale rasismuluiși xenofobiei prin intermediul dreptului penal [ COM(2014) 27 final din 27.1.2014 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Raportul evidențiază faptul că un număr de state membre nu au transpus complet și/sau corect toate prevederile deciziei-cadru, în special în ceea ce privește infracțiunile de negare, apologie și minimizare vădită a anumitor crime internaționale.

Majoritatea țărilor UE au prevederi care incriminează instigarea publică la violență și ură rasistă și xenofobică, însă o parte dintre acestea nu transpun pe deplin infracțiunile acoperite de decizia-cadru. De asemenea, există în continuare discrepanțe în ceea ce privește abordarea motivației rasiste și xenofobice, răspunderea persoanelor juridice și jurisdicția.

Pe parcursul anului 2014, Comisia se implică în dialoguri bilaterale cu țările UE în vederea asigurării transpunerii complete și corecte a deciziei.

Data ultimei actualizări: 15.06.2014