DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI

din 30.6.2023

de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță pentru măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii țintelor digitale stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Decizia (UE) 2022/2481 a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia (UE) 2022/2481 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de instituire a programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital 1 , în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Decizia (UE) 2022/2481, pentru a monitoriza progresele Uniunii în raport cu țintele digitale prevăzute la articolul 4 din decizia respectivă trebuie utilizați indicatori-cheie de performanță (ICP). Aceiași indicatori-cheie de performanță ar trebui utilizați pentru a măsura tendințele subiacente la nivel național. Indicatorii din indicele economiei și societății digitale (DESI), astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 1 din Decizia (UE) 2022/2481, ar trebui să includă indicatorii-cheie de performanță definiți în prezenta decizie. Procesul utilizat în cadrul DESI pentru definirea indicatorilor și colectarea datelor ar trebui limitat prin prezenta decizie.

(2)Indicatorii-cheie de performanță definiți în prezenta decizie reflectă cele mai bune măsurători posibile ale progreselor înregistrate în direcția atingerii țintelor digitale prevăzute la articolul 4 din Decizia (UE) 2022/2481 la momentul adoptării prezentului act. Sunt necesare analize și verificări suplimentare ale mecanismelor de colectare a datelor pentru a evalua dacă, în viitor, acești indicatori-cheie de performanță ar trebui modificați pentru a reflecta țintele într-un mod mai cuprinzător. În special, una dintre țintele în materie de conectivitate prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 litera (a) din Decizia (UE) 2022/2481 vizează asigurarea faptului că toate zonele populate sunt acoperite de rețele fără fir de mare viteză de ultimă generație cu o performanță cel puțin echivalentă cu 5G, în conformitate cu principiul neutralității tehnologice. Indicatorii-cheie de performanță aferenți din prezenta decizie permit monitorizarea progreselor înregistrate în vederea obținerii unei astfel de acoperiri, luând în considerare rețelele 5G. Comisia recunoaște că un astfel de indicator-cheie de performanță nu ar permite urmărirea tuturor progreselor înregistrate de statele membre în direcția atingerii țintei, utilizând alte tehnologii decât 5G. Indicatorul-cheie de performanță a fost, într-adevăr, elaborat de Comisie pe baza datelor disponibile la momentul adoptării prezentei decizii. Pentru a rezolva această problemă, Comisia efectuează o analiză mai aprofundată în vederea perfecționării cadrului de măsurare a conectivității și în vederea definirii unui indicator-cheie de performanță măsurabil care să permită identificarea altor „rețele fără fir de mare viteză de ultimă generație” cu o performanță cel puțin echivalentă cu 5G, inclusiv în cooperare cu Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC). În plus, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a defini indicatori-cheie de performanță care ar putea reflecta într-un mod mai cuprinzător țintele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 literele (a), (b) și (c) din Decizia (UE) 2022/2481 în ceea ce privește conectivitatea la nivel de gigabit, producția, în conformitate cu dreptul Uniunii în materie de durabilitate a mediului, de semiconductori de avangardă și de noduri periferice foarte sigure și neutre din punct de vedere climatic. Activitatea privind indicatorii-cheie de performanță care măsoară conectivitatea la nivel de gigabit se va desfășura în cooperare cu OAREC.

(3)Indicatorii-cheie de performanță vor trebui, de asemenea, să fie ajustați sau modificați, atunci când va fi necesar, în funcție de evoluțiile tehnologice sau de schimbările socioeconomice, precum și pentru a reflecta posibilele modificări ale țintelor stabilite la articolul 4 din Decizia (UE) 2022/2481.

(4)Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru deceniul digital, instituit prin articolul 23 alineatul (1) din Decizia (UE) 2022/2481,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește indicatorii-cheie de performanță (ICP) pe baza cărora statele membre și Comisia măsoară progresele înregistrate în direcția atingerii țintelor digitale stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Decizia (UE) 2022/2481.

Articolul 2

Indicatori-cheie de performanță

1.Următorii indicatori-cheie de performanță se utilizează pentru a măsura progresele înregistrate în direcția atingerii țintelor digitale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Decizia (UE) 2022/2481:

(1)cel puțin competențe digitale de bază, măsurate ca procent al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani, defalcate în funcție de sex, cu competențe digitale „de bază” sau „peste nivelul de bază” în fiecare dintre următoarele cinci categorii: informare, comunicare, soluționarea problemelor, creare de conținut digital și competențe în materie de securitate. Competențele se măsoară pe baza activităților pe care persoanele le-au desfășurat în ultimele trei luni 2 ; și convergența de gen, măsurată ca ponderea procentuală a femeilor și bărbaților în rândul persoanelor cu competențe digitale „de bază” sau „peste nivelul de bază”.

(2)Specialiști TIC, măsurați ca număr de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani angajate ca specialiști TIC; și convergența de gen, măsurată ca procent de femei și bărbați în rândul persoanelor angajate ca specialiști TIC. În conformitate cu clasificarea codurilor ISCO-08 3 , specialiștii TIC sunt lucrători care au capacitatea de a dezvolta, exploata și întreține sisteme TIC și pentru care TIC constituie cea mai mare parte a activității lor, printre care se numără managerii de servicii TIC, profesioniștii TIC, tehnicienii TIC, instalatorii și administratorii TIC.

(3)Conectivitate la nivel de gigabit, măsurată ca procentajul de gospodării acoperite de rețele fixe de foarte mare capacitate (VHCN). Tehnologiile avute în vedere sunt cele capabile în prezent să asigure conectivitatea la nivel de gigabit, și anume Fibre to the Premises și Cable DOCSIS  4  3.1 5 . Evoluția acoperirii FTTP va fi, de asemenea, monitorizată separat și luată în considerare la interpretarea datelor privind acoperirea VHCN.

(4)Acoperirea 5G, măsurată ca procent din zonele populate acoperite de cel puțin o rețea 5G, indiferent de banda de frecvențe utilizată.

(5)Semiconductorii, măsurați ca valoare generată, din punctul de vedere al veniturilor, de activitățile legate de semiconductori în Uniune, în toate etapele lanțului valoric, în raport cu valoarea de piață mondială. Pentru primul an, rapoartele se vor întocmi pe baza acestor activități în Europa.

(6)Nodurile periferice, măsurate ca număr de noduri de calcul care produc latențe mai mici de 20 de milisecunde; de exemplu un server individual sau un alt set de resurse de calcul conectate, exploatate ca parte a unei infrastructuri de edge computing, care se află, de regulă, într-un centru de date periferic care operează la marginea infrastructurii și, prin urmare, mai aproape din punct de vedere fizic de utilizatorii vizați decât un nod cloud într-un centru de date centralizat.

(7)Calculul cuantic măsurat ca număr de calculatoare cuantice operaționale sau simulatoare cuantice, inclusiv acceleratoare ale supercalculatoarelor pentru calcule de înaltă performanță, implementate și accesibile comunităților de utilizatori.

(8)Tehnologia de tip cloud computing, măsurată ca procent de întreprinderi care utilizează cel puțin unul dintre următoarele servicii de tip cloud computing: aplicații software pentru finanțe sau contabilitate, aplicații software de planificare a resurselor întreprinderii (ERP), aplicații software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), aplicații software de securitate, găzduirea bazei (bazelor) de date a (ale) întreprinderii și platformă informatică care asigură găzduirea mediului pentru dezvoltarea, testarea sau implementarea aplicațiilor( 6 ).

(9)Volumele mari de date, măsurate ca procent de întreprinderi care analizează volumele mari de date din orice sursă de date (internă sau externă) 7 . Începând cu raportul din 2024, volumele mari de date vor fi măsurate ca procentul de întreprinderi care efectuează analiza datelor (pe plan intern sau extern).

(10)Inteligența artificială, măsurată ca procent de întreprinderi care utilizează cel puțin o tehnologie de inteligență artificială 8 .

(11)IMM-uri cu cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală, măsurate ca procent de IMM-uri care utilizează cel puțin 4 din cele 12 tehnologii digitale selecționate 9 .

(12)Unicorni, măsurați ca suma unicornilor menționați la articolul 2 punctul 11 litera (a) din Decizia (UE) 2022/2481 și cei menționați la articolul 2 punctul 11 litera (b) din decizia respectivă.

(13)Furnizarea online de servicii publice esențiale pentru cetățeni, măsurată ca pondere a demersurilor administrative care pot fi realizate integral online pentru evenimente majore din viața lor. Se iau în considerare următoarele evenimente: mutare; transport; inițierea unei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă; familie; carieră; studii; sănătate.

(14)Furnizarea online de servicii publice esențiale pentru întreprinderi, măsurată ca pondere a demersurilor administrative necesare pentru deschiderea unei afaceri și desfășurarea de operațiuni comerciale regulate, care se pot face integral online.

(15)Accesul la dosarele medicale electronice, măsurat după cum urmează: (i) disponibilitatea la nivel național a serviciilor de acces online pentru cetățeni la datele din dosarele lor electronice de sănătate (prin intermediul unui portal destinat pacienților sau al unei aplicații mobile pentru pacienți), cu măsuri suplimentare care să permită anumitor categorii de persoane (de exemplu, tutori pentru copii, persoane cu handicap, persoane în vârstă) să aibă acces, de asemenea, la datele lor și (ii) procentul de persoane care au capacitatea de a obține sau de a utiliza propriul set minim de date legate de sănătate stocate în prezent în sistemele publice și private de dosare electronice de sănătate (DES).

(16)Accesul la identificare electronică, măsurat prin doi indicatori-cheie de performanță: (1) ca număr de state membre care au notificat cel puțin un sistem național de identificare electronică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 și (2) ca număr de state membre care au oferit acces la o identificare electronică securizată de protecție a vieții private prin intermediul portofelului european pentru identitatea digitală, în conformitate cu Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru o identitate digitală europeană 10 .

2.Indicatorii-cheie de performanță prevăzuți la punctele 1-16 au la bază sursele de date indicate în anexă.

3.Indicatorii-cheie de performanță prevăzuți la punctele 1-16 se includ în indicatorii monitorizați în cadrul indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30.6.2023

   Pentru Comisie,

   Președinta
   Ursula VON DER LEYEN

(1)

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

(2)    JO L 323, 19.12.2022, p. 4.
(3)    Definite folosind metodologia Eurostat, care reflectă Cadrul competențelor digitale revizuit (DIGCOMP 2.0), astfel cum figurează și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1399 al Comisiei din 1 august 2022 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2023 în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului.
(4)    Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (2008).
(5)    Standardul „Data Over Cable Service Interface Specification”.
(6)    Pe lângă analiza bazată pe indicatorii-cheie de performanță, astfel cum sunt definiți în prezenta decizie, statele membre pot prezenta, în foile de parcurs naționale, date complementare privind tehnologiile fixe, cu fir și fără fir capabile să asigure conectivitate la nivel de gigabit.
(7)    Potrivit definiției din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1344 al Comisiei din 1 august 2022 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date pentru subiectul „Utilizarea TIC și comerțul electronic” pentru anul de referință 2023 și din regulamentele de punere în aplicare ulterioare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), în special articolul 7 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (6).
(8)    Potrivit definiției din Regulamentul (UE) 2019/1910 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2020 (Text cu relevanță pentru SEE) și din regulamentele de punere în aplicare ulterioare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), în special articolul 7 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (6).
(9)

   Idem nota de subsol 5.

(10)    Potrivit definiției din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1190 al Comisiei din 15 iulie 2021 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date pentru subiectul „Utilizarea TIC și comerțul electronic” pentru anul de referință 2022 și din regulamentele de punere în aplicare ulterioare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), în special articolul 7 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (6).
(11)    COM(2021) 281 final.

Surse de colectare a datelor privind indicatorii-cheie de performanță

Competențe digitale de bază

Eurostat – Anchetă la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea TIC în gospodării și de către persoane fizice.

Specialiști în domeniul TIC

Eurostat – Anchetă asupra forței de muncă.

Conectivitatea la nivel de gigabit

Prestator comercial care furnizează Comisiei un studiu, pe baza datelor statelor membre, dacă sunt disponibile

Acoperire 5G

Prestator comercial care furnizează Comisiei un studiu, pe baza datelor statelor membre, dacă sunt disponibile

Semiconductori

Furnizarea de date accesibile publicului/cu abonament

Noduri periferice

Prestator comercial care furnizează un studiu pentru Comisie

Informatică cuantică

Furnizarea de date accesibile publicului/cu abonament

Tehnologia de tip cloud computing

Eurostat – Anchetă la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea TIC și comerțul electronic în întreprinderi.

Volume mari de date

Eurostat – Anchetă la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea TIC și comerțul electronic în întreprinderi.

Inteligență artificială

Eurostat – Anchetă la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea TIC și comerțul electronic în întreprinderi.

IMM-uri care au cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală

Eurostat – Anchetă la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea TIC și comerțul electronic în întreprinderi.

Unicorni

Furnizarea de date cu abonament

Furnizarea online de servicii publice esențiale pentru cetățeni și întreprinderi

Prestator comercial care furnizează un studiu pentru Comisie

Acces la dosarele medicale electronice

Prestator comercial care furnizează un studiu pentru Comisie

Acces la identificarea electronică

Serviciile Comisiei