European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2024/918

26.3.2024

REGULAMENTUL (UE) 2024/918 AL COMISIEI

din 25 martie 2024

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de raportare pentru statele membre referitoare la programele naționale de creștere a animalelor în vederea selectării pentru rezistență la forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 23a litera (m),

întrucât:

(1)

Cerințele de raportare joacă un rol esențial în ceea ce privește asigurarea monitorizării corespunzătoare și a aplicării corecte a legislației. Cu toate acestea, este important ca cerințele respective să fie raționalizate pentru a se asigura faptul că acestea îndeplinesc scopul pentru care au fost instituite și pentru a limita sarcina administrativă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 conține o serie de cerințe de raportare în domeniul sănătății animalelor, care trebuie, în consecință, simplificate, în conformitate cu Comunicarea Comisiei „Competitivitatea pe termen lung a UE: perspectiva după 2030” (2).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește norme pentru prevenirea, controlul și eradicarea formelor transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) la bovine, ovine și caprine.

(4)

Articolul 6a din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede că statele membre pot introduce programe de creștere a animalelor în vederea selectării pentru rezistență la EST în cadrul populației de ovine a acestora (programele de creștere a animalelor). În conformitate cu articolul 6a alineatul (3) din regulamentul respectiv, statele membre care introduc programe de creștere a animalelor trebuie să prezinte Comisiei rapoarte periodice (rapoartele).

(5)

Capitolul C partea 5 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede ca rapoartele să fie prezentate Comisiei pe bază anuală.

(6)

Modificarea propusă va simplifica cerințele de raportare pentru statele membre, raportarea sistematică anuală fiind înlocuită cu o raportare atunci când există o necesitate evidentă, și anume când au fost aduse modificări programelor de creștere a animalelor. Modificarea propusă nu va avea niciun impact asupra obiectivului principal de politică de a asigura că statele membre continuă să monitorizeze situația epidemiologică proprie în privința EST și să raporteze cu privire la aceasta.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2024.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(2)  COM (2023) 168.


ANEXĂ

În anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, în capitolul C, partea 5 se înlocuiește cu următorul text:

PARTEA 5

Rapoarte care trebuie prezentate Comisiei de către statele membre

Statele membre care introduc programe naționale de creștere a animalelor în vederea selectării pentru rezistență la EST în cadrul populației de ovine a acestora au următoarele obligații:

1.

să informeze Comisia cu privire la cerințele unor astfel de programe;

2.

să transmită Comisiei un raport atunci când se aduc modificări acestor programe.”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/918/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)