European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2684

28.11.2023

DECIZIA (UE) 2023/2684 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 noiembrie 2023

privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2024 (BCE/2023/28)

Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere Decizia (UE) 2015/2332 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro (BCE/2015/43) (1), în special articolul 2 alineatul (9),

întrucât:

(1)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”).

(2)

Cele 20 state membre din zona euro au transmis BCE solicitările lor privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice prevăzut pentru 2024, însoțite de note explicative privind metodologia de prognozare. Unele dintre aceste state membre din zona euro au furnizat și informații suplimentare privind monedele de circulație, atunci când aceste informații au fost disponibile și considerate importante de către statele membre din zona euro în cauză pentru a fundamenta solicitarea aprobării.

(3)

Întrucât dreptul statelor membre din zona euro de a emite monede metalice euro este supus aprobării de către BCE a volumului emisiunii, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), volumele aprobate de BCE nu pot fi depășite de statele membre din zona euro fără aprobarea prealabilă a BCE.

(4)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din Decizia (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), întrucât nu este necesară o modificare a volumului solicitat al emisiunii de monede metalice, Comitetul executiv are competența de a adopta prezenta decizie cu privire la solicitările anuale de aprobare a volumului emisiunii de monede metalice pentru 2024 transmise de statele membre din zona euro,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică definițiile prevăzute la articolul 1 din Decizia (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43).

Articolul 2

Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2024

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre din zona euro prevăzut pentru 2024, astfel cum se descrie în tabelul următor:

 

Volumul de monede metalice euro aprobat pentru emisiune în 2024

Monede de circulație

Monede de colecție

(care nu sunt destinate circulației)

Volumul emisiunii de monede metalice

(milioane EUR)

(milioane EUR)

(milioane EUR)

Belgia

22,40

0,30

22,70

Germania

419,00

172,00

591,00

Estonia

12,60

0,46

13,06

Irlanda

32,36

0,50

32,86

Grecia

129,90

0,61

130,51

Spania

280,47

40,00

320,47

Franța

334,00

60,00

394,00

Italia

268,81

4,88

273,69

Cipru

6,50

0,01

6,51

Croația

42,78

0,20

42,98

Letonia

7,90

0,20

8,10

Lituania

12,00

0,48

12,48

Luxemburg

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Țările de Jos

34,00

1,00

35,00

Austria

128,50

176,76

305,26

Portugalia

74,60

1,70

76,30

Slovenia

22,00

1,00

23,00

Slovacia

14,00

2,50

16,50

Finlanda

10,00

5,00

15,00

Total

1 872,02

468,42

2 340,44

Articolul 3

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 noiembrie 2023.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 328, 12.12.2015, p. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)