ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 221

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
8 septembrie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1702 al Comisiei din 1 septembrie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Milas Yağlı Zeytini (DOP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1703 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind reînnoirea autorizației unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 ca aditiv furajer pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează), autorizarea preparatului respectiv pentru purceii de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd, care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentat de Genencor International B.V.] și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 337/2011 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/997 ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1704 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind reînnoirea autorizației unui preparat de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1705 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind autorizarea unui preparat de riboflavină (vitamina B2) produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1706 al Comisiei din 7 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201 în ceea ce privește listele cu plantele cunoscute ca fiind susceptibile la Xylella fastidiosa

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1707 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind autorizarea 2-acetilfuranului și a 2-pentilfuranului ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1708 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind reînnoirea autorizării ureei ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor cu rumen funcțional și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1709 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind autorizarea unui preparat de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1710 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind reînnoirea autorizării unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv pentru hrana tuturor rumegătoarelor, precum și a câinilor și pisicilor, și autorizarea unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: Latochema Co. Ltd) și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 și (UE) 2016/1007 ( 1 )

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1711 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind reînnoirea autorizației unui preparat al produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 537/2007 (titularul autorizației: Biozyme Incorporated) ( 1 )

42

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1712 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind autorizarea aditivului Sunset Yellow FCF ca aditiv pentru hrana câinilor, a pisicilor, a peștilor ornamentali, a păsărilor granivore ornamentale și a rozătoarelor mici ( 1 )

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1713 al Comisiei din 7 septembrie 2023 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pentru puii pentru îngrășare, puicuțele pentru ouat și speciile minore de păsări de curte [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd, reprezentat în Uniune de Genencor International B.V.] ( 1 )

51

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Regulamentul ONU nr. 92 – Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) pentru vehiculele din categoriile L1, L2, L3, L4 și L5 în ceea ce privește emisiile sonore [2023/1714]

55

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1702 AL COMISIEI

din 1 septembrie 2023

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Milas Yağlı Zeytini” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Milas Yağlı Zeytini”, depusă de Turcia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, este necesar ca, prin urmare, denumirea „Milas Yağlı Zeytini” să fie înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Milas Yağlı Zeytini” (DOP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 septembrie 2023.

Pentru Comisie,

Pentru Președintă,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)   JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 174, 16.5.2023, p. 30.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1703 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind reînnoirea autorizației unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 ca aditiv furajer pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează), autorizarea preparatului respectiv pentru purceii de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd, care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentat de Genencor International B.V.] și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 337/2011 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/997

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizații.

(2)

Preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 (identificată anterior din punct de vedere taxonomic ca ATCC PTA-5588) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 (identificată anterior din punct de vedere taxonomic ca ATCC SD-2106) a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv furajer pentru păsări de curte, purcei înțărcați și porci pentru îngrășare prin Regulamentul (UE) nr. 337/2011 al Comisiei (2) și pentru scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează) prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 al Comisiei (3).

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de reînnoire a autorizației preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 ca aditiv furajer pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează), solicitându-se ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici” și în grupa funcțională „promotori de digestibilitate”. Cererea includea o propunere de modificare a condițiilor autorizației inițiale, constând într-o reducere a nivelului minim recomandat pentru curcani. Cererea includea, de asemenea, o solicitare, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, de autorizare a aceluiași preparat ca aditiv furajer pentru purcei de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte). Cererea era însoțită de detaliile și de documentele necesare în baza articolului 14 alineatul (2) și, respectiv, a articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menționat.

(4)

În avizul său din 27 septembrie 2022 (4), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 este în continuare sigur pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează), pentru consumatori și pentru mediu în condițiile de utilizare autorizate în prezent. Aceasta a adăugat că respectivele concluzii privind siguranța se aplică și utilizării preparatului respectiv pentru purcei de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte). Autoritatea a afirmat, de asemenea, că preparatul ar trebui să fie considerat un potențial iritant pentru ochi și un sensibilizant pentru căile respiratorii, fără să se tragă concluzii cu privire la potențialul de iritare a pielii și de sensibilizare al preparatului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că nu este necesară o evaluare a eficacității preparatului pentru alte specii de păsări de curte decât curcanii, pentru purceii înțărcați, porcii pentru îngrășare, scroafele care alăptează și speciile minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează) și că preparatul a fost considerat eficace la curcani, purceii de lapte și speciile minore de porcine (purcei de lapte) la nivelul preconizat recent propus de 610 unități de activitate de endo-1,4-beta-xilanază pe kilogram de furaj complet și de 76 de unități de activitate de endo-1,3(4)-beta-glucanază pe kilogram de furaj complet. Cu toate acestea, autoritatea a subliniat, de asemenea, că nivelul real și eficace utilizat în studiile care sprijină concluziile privind eficacitatea pentru toate speciile țintă, cu excepția scroafelor care alăptează și a speciilor minore de porcine (scroafe care alăptează), a fost cu aproximativ 50 % mai mare decât nivelul preconizat recent propus. În sfârșit, autoritatea a concluzionat că nu sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață.

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) primul alineat literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (5), laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările rezultate în urma evaluării anterioare din 28 iunie 2010 (6) sunt valabile și aplicabile cererilor actuale.

(6)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 143953) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 143945) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, autorizarea preparatului respectiv trebuie reînnoită pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și scroafe care alăptează), iar utilizarea preparatului respectiv trebuie autorizată pentru purcei de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte). Cu toate acestea, este necesar să se stabilească conținutul minim aplicabil speciilor de păsări de curte, purceilor de lapte, purceilor înțărcați, porcilor pentru îngrășare și speciilor minore de porcine (purcei de lapte, purcei înțărcați și porci pentru îngrășare) cu 50 % mai mare decât nivelul preconizat, pentru a se asigura eficacitatea preparatului respectiv atunci când este utilizat ca hrană pentru speciile și categoriile țintă respective.

(7)

Comisia consideră că trebuie luate măsuri de protecție adecvate pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(8)

Ca urmare a reînnoirii autorizației preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 ca aditiv furajer, Regulamentul (UE) nr. 337/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 trebuie abrogate.

(9)

Deoarece nu există motive de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei CBS 143945 în vederea utilizării pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și specii minore de porcine (purcei înțărcați și porci pentru îngrășare), este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru ca părțile interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizației

Se reînnoiește autorizația preparatului specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, pentru specii de păsări de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășat, scroafe care alăptează și specii minore de porcine (purcei înțărcați, porci pentru îngrășat și scroafe care alăptează), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Autorizare

Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv furajer pentru purcei de lapte și specii minore de porcine (purcei de lapte), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 3

Abrogări

Regulamentul (UE) nr. 337/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 se abrogă.

Articolul 4

Măsuri tranzitorii

(1)   Preparatul specificat în anexă și preamestecurile care conțin acest preparat, care sunt destinate speciilor de păsări de curte, purceilor înțărcați, porcilor pentru îngrășare și speciilor minore de porcine (purcei înțărcați și porci pentru îngrășare) și care sunt produse și etichetate înainte de 28 martie 2024 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin preparatul menționat în anexă, care sunt destinate speciilor de păsări de curte, purceilor înțărcați, porcilor pentru îngrășare și speciilor minore de porcine (purcei înțărcați și porci pentru îngrășare) și care sunt produse și etichetate înainte de 28 septembrie 2024 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 337/2011 al Comisiei din 7 aprilie 2011 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază ca aditiv pentru hrana păsărilor de curte, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare [titularul autorizației Danisco (UK) Ltd, care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentat de Genencor International B.V.] (JO L 94, 8.4.2011, p. 19).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 al Comisiei din 21 iunie 2016 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 produse de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) și a endo-1,3(4)-beta-glucanazei EC 3.2.1.6 produse de Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru scroafele care alăptează și pentru speciile minore de porcine [titularul autorizației Danisco (UK) Ltd, care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentat de Genencor International B.V.] (JO L 164, 22.6.2016, p. 4).

(4)   EFSA Journal 2022;20(11):7615.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(6)  Raportul laboratorului de referință al Uniunii Europene disponibil la adresa https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2013-02/FinRep-FAD-2010-0007.pdf


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a15

Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentat de Genencor International B.V.

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8)

Endo-1,3(4)-beta-glucanază (EC 3.2.1.6)

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma reesei CBS 143953 și de endo-1,3(4) beta-glucanază produs de Trichoderma reesei CBS 143945 cu o activitate minimă de:

12 200 U (1)/g endo-1,4-beta-xilanază

1 520 U (2)/g endo-1,3(4)-beta-glucanază

Formă solidă și lichidă

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei CBS 143953 și endo-1,3(4)-beta-glucanază (EC 3.2.1.6) produsă de Trichoderma reesei CBS 143945

Metoda analitică  (3)

Pentru cuantificarea substanțelor active din aditiv, preamestecuri și hrana combinată pentru animale:

metoda colorimetrică de măsurare a colorantului hidrosolubil eliberat prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei din substratul de arabinoxilan din grâu reticulat cu azurină;

metoda colorimetrică de măsurare a colorantului hidrosolubil eliberat prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei din substratul de beta-glucan din orz reticulat cu azurină.

Găini ouătoare

Endo-1,4-beta-xilanază 1 830 U

Endo-1,3(4)-beta-glucanază 228 U

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente individuale de protecție respiratorie, a pielii și a ochilor.

28 septembrie 2033

Scroafe care alăptează

Specii minore de porcine (scroafe care alăptează)

Endo-1,4-beta-xilanază 1 220 U

Endo-1,3(4)-beta-glucanază 152 U

Alte păsări de curte

Purcei de lapte

Purcei înțărcați

Porci pentru îngrășat

Specii minore de porcine (purcei de lapte, purcei înțărcați și porci pentru îngrășare)

Endo-1,4-beta-xilanază 915 U

Endo-1,3(4)-beta-glucanază 114 U


(1)  1 U de endo-1,4-beta-xilanază este cantitatea de enzimă care eliberează 0,48 micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din arabinoxilan provenit din grâu, la pH 4,2 și la 50 °C.

(2)  1 U de endo-1,4-beta-glucanază este cantitatea de enzimă care eliberează 2,4 micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din glucan provenit din orz, la pH 5,0 și la 50 °C.

(3)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1704 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind reînnoirea autorizației unui preparat de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizații.

(2)

Preparatul de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 al Comisiei (2).

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de reînnoire a autorizației pentru preparatul de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale, solicitându-se ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria de aditivi „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi de însilozare”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(4)

În avizul său din 1 februarie 2023 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că preparatul de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 rămâne sigur pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu în condițiile de utilizare autorizate în prezent. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că aditivul nu este iritant pentru piele sau ochi, dar că, datorită naturii sale proteice, ar trebui să fie considerat sensibilizant pentru căile respiratorii. Autoritatea nu a putut concluziona, în absența datelor, cu privire la potențialul de sensibilizare cutanată al aditivului. Ea a indicat, de asemenea, că nu este necesar să se evalueze eficacitatea aditivului în contextul reînnoirii autorizației.

(5)

Laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările la care s-a ajuns în cadrul evaluării efectuate cu privire la metoda de analiză a preparatului de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 ca aditiv furajer în contextul autorizării anterioare sunt valabile și aplicabile în cazul cererii actuale. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (4), nu este necesar un raport de evaluare al laboratorului de referință.

(6)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatul de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, este necesar ca autorizația acestui aditiv să fie reînnoită. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(7)

Ca urmare a reînnoirii autorizației preparatului de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 ca aditiv furajer, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizației

Se reînnoiește autorizarea preparatului specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi de însilozare”, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012, rubrica 1k2105 referitoare la „Pediococcus pentosaceus DSM 23376” se elimină.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 al Comisiei din 29 noiembrie 2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 și NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 și DSM 3677 și Lactobacillus buchneri DSM 13573 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (JO L 330, 30.11.2012, p. 14).

(3)   EFSA Journal 2023;21(3):7872.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de materie proaspătă

Categorie: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare

1k2105

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Compoziția aditivului

Preparat pe bază de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 cu un conținut minim de 1 × 1011 CFU/g de aditiv

Formă solidă

Toate speciile de animale

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie proaspătă.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată și respiratorie.

28 septembrie 2033

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Metoda analitică  (1)

Numărarea în aditivul furajer a Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

Metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15786)

Identificarea Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) sau metode de secvențiere a ADN-ului


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1705 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind autorizarea unui preparat de riboflavină (vitamina B2) produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a unui preparat de riboflavină (vitamina B2) produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unui preparat de riboflavină produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea clasificării în categoria „aditivi nutriționali” și în grupa funcțională „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”.

(4)

În avizul său din 1 februarie 2023 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de riboflavină produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 este sigur pentru toate speciile de animale și pentru mediu. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că riboflavina este un fotosensibilizant cunoscut care poate provoca reacții fotoalergice pentru piele și ochi și că preparatul de riboflavină produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 prezintă un risc pentru utilizatori de expunere prin inhalare și că, în absența datelor, nu poate concluziona cu privire la potențialul de iritare a pielii și a ochilor sau de sensibilizare cutanată al aditivului. Autoritatea a concluzionat că aditivul este eficace pentru acoperirea cerințelor nutriționale ale animalelor. Autoritatea consideră că nu sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivilor în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatul de riboflavină produsă de Bacillus subtilis CGMCC 13326 îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței respective trebuie autorizată. În plus, Comisia consideră că trebuie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2023;21(2):7874.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi nutriționali. Grupa funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a825V

„Riboflavină” sau „Vitamina B2

Compoziția aditivului

 

Preparat cu ≥ 80 % riboflavină.

 

Maximum 3 % apă

 

Formă solidă

Caracterizarea substanței active

 

Riboflavină

 

Formula chimică: C17H20N4O6

 

Numărul CAS: 83-88-5

 

Puritate: minimum 98 %

Produsă prin fermentare cu Bacillus subtilis CGMCC 13326

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea riboflavinei în preparatul de aditiv pentru hrana animalelor și în preamestecuri:

cromatografie lichidă de înaltă performanță cu detecție UV, HPLC-UV (VDLUFA Bd. III, 13.9.1)

Pentru determinarea riboflavinei (ca vitamina B2 totală) în hrana combinată pentru animale:

cromatografie lichidă de înaltă performanță cu detecție a fluorescenței, HPLC-FLD (EN 14152)

Toate speciile de animale

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.

28 septembrie 2033


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1706 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201 în ceea ce privește listele cu plantele cunoscute ca fiind susceptibile la Xylella fastidiosa

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 28 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei (2) conțin plantele destinate plantării, altele decât semințele, cunoscute ca fiind susceptibile la una sau mai multe subspecii, precum și la subspecii specifice, de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (denumit în continuare „organismul dăunător specificat”).

(2)

De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a actualizat baza sa de date conținând plante destinate plantării, altele decât semințele, cunoscute ca fiind susceptibile la organismul dăunător specificat prin includerea Anthyllis barba-jovis L., Arbutus unedo L., Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., Berberis thunbergii DC., Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Citrus limon (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad., Citrus reticulata Blanco, Clematis vitalba L., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Elaeagnus angustifolia L., Elaeagnus x submacrophylla Servett., Erica cinerea L., Eriocephalus africanus L., Ficus carica L., Gazania rigens (L.) Gaertn., Genista hirsuta Vahl., Hypericum androsaemum L., Hypericum perforatum L., Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., Myoporum laetum G. Forst., Myrtus communis L., Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy, Pelargonium graveolens L’Hér., Phlomis italica L., Retama monosperma (L.) Boiss., Ruta graveolens L., Salvia apiana Jeps., Scabiosa atropurpurea var. maritima L., Strelitzia reginae Aiton, Syringa vulgaris L., Thymus vulgaris L., Ulex europaeus L., Viburnum tinus L. și Vitex agnus-castus L. ca gazde ale anumitor subspecii ale organismului dăunător specificat (3). Prin urmare, este necesar ca anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 să reflecte această actualizare.

(3)

În cazul genului Phoenix, este adecvat să se includă speciile Phoenix reclinata Jacquin și Phoenix roebelenii O’Brien în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201, deoarece s-a constatat că numai aceste două specii sunt susceptibile la organismul dăunător specificat, în conformitate cu cea mai recentă actualizare de către autoritate a bazei de date conținând plante destinate plantării, altele decât semințele, despre care se știe că sunt susceptibile la organismul dăunător specificat.

(4)

În cazul genului Lonicera, este adecvat să se includă speciile Lonicera implexa Soland. și Lonicera japonica Thunb. în anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201, deoarece s-a constatat că numai aceste două specii sunt susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia multiplex, în conformitate cu cea mai recentă actualizare de către autoritate a bazei de date conținând plante destinate plantării, altele decât semințele, despre care se știe că sunt susceptibile la organismul dăunător specificat.

(5)

Este necesar ca Phillyrea latifolia L. să fie eliminată din lista plantelor specificate susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia multiplex din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 deoarece a fost raportată în mod eronat de statele membre ca plantă specificată.

(6)

Este necesar ca Fortunella să fie eliminată din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 deoarece nu a fost niciodată raportată de statele membre și nici nu este inclusă în baza de date a autorității cu plante destinate plantării, altele decât semințele, despre care se știe că sunt susceptibile la organismul dăunător specificat.

(7)

Este necesar ca denumirile anumitor plante din anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 să fie actualizate pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale nomenclaturii internaționale. În acest sens, este necesar ca denumirile speciilor Osteospermum ecklonis DC./Osteospermum ecklonis DC. Norl. și Osteospermum fruticosum (L.) Norl., care sunt enumerate în anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201, să fie înlocuite cu denumirile Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl. și Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

(8)

Din motive de claritate și acuratețe, este necesar ca autorii să fie adăugați în denumirile anumitor genuri și specii din anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201, în cazul în care respectivele indicații lipseau.

(9)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 să fie modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 269, 17.8.2020, p. 2).

(3)  Actualizare a bazei de date conținând plantele-gazdă ale Xylella spp. – căutare sistematică în literatura de specialitate până la 30 iunie 2022, EFSA Journal 2023;21(1):7726.


ANEXA I

„ANEXA I

Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe subspecii ale organismului dăunător specificat («plante-gazdă»)

Acacia Mill.

Acer L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis L.

Berberis thunbergii DC.

Brassica L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.

Carya Nutt.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus L.

x Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus L.

Citrus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea L.

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus Desf.

Digitaria Haller

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus x submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A.Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus L.

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Juglans L.

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Ligustrum lucidum W.T.Aiton.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Mimosa L.

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus L.

Myoporum insulare R.Br.

Myoporum laetum G. Forst.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Phoenix reclinata Jacquin

Phoenix roebelenii O’Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Pyrus L.

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Rhus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta chalepensis L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellífera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Sassafras L. ex Nees

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium L.

Stewartia pseudocamellia Maxim.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Syringa vulgaris L.

Teucrium capitatum L.

Thymus vulgaris L.

Trifolium repens L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Vitis L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


ANEXA II

„ANEXA II

Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale organismului dăunător specificat («plante specificate»)

Plante specificate susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia fastidiosa

Acer L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus paradisi Macfad.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea L.

Elaeagnus angustifolia L.

Erysimum L.

Ficus carica L.

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Morus L.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Pelargonium graveolens L’Hér.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Spartium junceum L.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Teucrium capitatum L.

Ulex europaeus L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum L.

Vinca L.

Vitis L.

Plante specificate susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia multiplex

Acacia Mill.

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis halimifolia L.

Berberis thunbergii DC.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell

Carya Nutt.

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus L.

Cistus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cytisus Desf.

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus x submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A.Gray ex Torr.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Hibiscus syriacus L.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Myoporum laetum G.Forst.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea L.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellífera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Solidago virgaurea L.

Spartium L.

Strelitzia reginae Aiton

Syringa vulgaris L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Xanthium strumarium L.

Plante specificate care sunt susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia pauca

Acacia Mill.

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus L.

Coffea L.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Genista hirsuta Vahl.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Myoporum insulare R.Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea subsp. europaea L.

Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Spartium junceum L.

Thymus vulgaris L.

Ulex parviflorus Pourr.

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1707 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind autorizarea 2-acetilfuranului și a 2-pentilfuranului ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

Substanțele 2-acetilfuran și 2-pentilfuran au fost autorizate fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale. Substanțele respective au fost înscrise ulterior în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru reevaluarea 2-acetilfuranului și a 2-pentilfuranului pentru toate speciile de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererile au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie autorizați, de asemenea, în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, solicitantul și-a retras cererea pentru apa de băut pentru toate substanțele în cauză.

(5)

Cererea se referă la autorizarea 2-acetilfuranului și a 2-pentilfuranului ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea clasificării în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”.

(6)

În avizul său din 1 februarie 2023 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, substanțele 2-acetilfuran și 2-pentilfuran sunt sigure pentru toate animalele, pentru consumatori și pentru mediu. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că substanțele 2-acetilfuran și 2-pentilfuran trebuie considerate ca fiind iritante pentru piele și ochi și pentru căile respiratorii, precum și ca sensibilizanți pentru piele și pentru căile respiratorii. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că aditivii sunt eficace pentru aromatizarea hranei pentru animale. Autoritatea consideră că nu sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivilor în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(7)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că 2-acetilfuranul și 2-pentilfuranul îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea respectivelor substanțe trebuie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivilor.

(8)

Pentru a face posibil un control mai bun, trebuie prevăzute anumite condiții. Mai exact, pe eticheta aditivilor pentru hrana animalelor trebuie indicat conținutul recomandat. Atunci când acest conținut este depășit, pe eticheta preamestecurilor trebuie indicate anumite informații.

(9)

Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Se autorizează substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, ca aditivi destinați hranei pentru animale, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1)   Substanțele specificate în anexă și preamestecurile care conțin substanțele respective și care sunt produse și etichetate înainte de 28 martie 2024 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023 pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Hrana combinată pentru animale și materiile prime destinate hranei animalelor care conțin substanțele specificate în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 28 septembrie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3)   Hrana combinată pentru animale și materiile prime destinate hranei animalelor care conțin substanțele specificate în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 28 septembrie 2025, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal 2023;21(3):7868.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: Aditivi senzoriali. Grupa funcțională: Compuși aromatizanți

2b13054

2-Acetilfuran

Compoziția aditivului

 

2-Acetilfuran

 

Formă lichidă

Caracterizarea substanței active

 

2-Acetilfuran

 

Produs prin sinteză chimică

 

Puritate: min. 97 %

 

Formula chimică: C6H6O2

 

Numărul CAS: 1192-62-7

 

Nr. FLAVIS: 13.054

Metoda analitică  (1)

Pentru identificarea substanței 2-acetilfuran în aditivii pentru hrana animalelor și în preamestecurile aromatizante:

cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție (GC-MS-RTL)

Toate speciile de animale

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

3.

Pe eticheta aditivului se indică următoarele:

„Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 0,5 mg.”

4.

Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3.

5.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.

28 septembrie 2033


Numărul de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: Aditivi senzoriali. Grupa funcțională: Compuși aromatizanți

2b13059

2-Pentilfuran

Compoziția aditivului

 

2-Pentilfuran

 

Formă lichidă

Caracterizarea substanței active

 

2-Pentilfuran

 

Produs prin sinteză chimică

 

Puritate: min. 99 %

 

Formula chimică: C9H14O

 

Numărul CAS: 3777-69-3

 

Nr. FLAVIS: 13.059

Metoda analitică  (2)

Pentru identificarea substanței 2-pentilfuran în aditivii pentru hrana animalelor și în preamestecurile aromatizante:

cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție (GC-MS-RTL)

Toate speciile de animale

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

3.

Pe eticheta aditivului se indică următoarele:

„Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 0,5 mg.”

4.

Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3.

5.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.

28 septembrie 2033


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1708 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind reînnoirea autorizării ureei ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor cu rumen funcțional și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizări.

(2)

Ureea a fost autorizată pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor cu rumen funcțional prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 al Comisiei (2).

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de reînnoire a autorizării ureei ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor cu rumen funcțional, solicitându-se ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi nutriționali” și în grupa funcțională „uree și derivații acesteia”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(4)

În avizul său din 11 ianuarie 2023 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că solicitantul a pus la dispoziție dovezi care confirmă faptul că aditivul rămâne sigur pentru speciile vizate, pentru consumatori și pentru mediu în condițiile de autorizare existente. În absența unor noi informații care să demonstreze siguranța aditivului pentru utilizator, autoritatea nu a putut concluziona cu privire la siguranța utilizatorilor. Autoritatea a indicat, de asemenea, că rămâne valabilă concluzia formulată anterior cu privire la eficacitate. Autoritatea nu a considerat necesar să se prevadă cerințe specifice de supraveghere ulterioară introducerii pe piață.

(5)

Laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările la care s-a ajuns în cadrul evaluării efectuate cu privire la metoda de analiză a ureei ca aditiv pentru hrana animalelor în contextul autorizării anterioare sunt valabile și aplicabile în cazul cererii actuale. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (4), nu este necesar un raport de evaluare din partea laboratorului de referință.

(6)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, conform prevederilor de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, se impune reînnoirea autorizării acestui aditiv. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(7)

Ca urmare a reînnoirii autorizării ureei ca aditiv pentru hrana animalelor, se impune ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 să fie abrogat.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizării

Se reînnoiește autorizarea substanței specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „uree și derivații acesteia”, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 se abrogă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 839/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 privind autorizarea ureei ca aditiv furajer pentru rumegătoare (JO L 252, 19.9.2012, p. 11).

(3)   EFSA Journal 2023;21(2):7821.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de aditiv/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi nutriționali. Grupa funcțională: Uree și derivații acesteia

3d1

Uree

Compoziția aditivului

Conținut de uree: minimum 97 %

Conținut de azot: 46 %

Formă solidă

Caracterizarea substanței active

Diaminometanonă, număr CAS 57-13-6, formulă chimică: (NH2)2CO

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea azotului total în aditiv: Titrimetrie (EN 15478)

Pentru determinarea contribuției biuretului la cantitatea totală de azot din aditiv: Spectrofotometrie (EN 15479)

Pentru determinarea ureei în preamestecuri, în furajele combinate și în materiile prime pentru furaje: Spectrofotometrie [anexa III.D la Regulamentul (CE) nr. 152/2009]

Rumegătoare cu rumen funcțional

 

 

8 800

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a furajelor care îl conțin, se indică următoarele:

„Ureea se administrează numai animalelor cu rumen funcțional. Hrănirea animalelor cu uree în doză maximă trebuie efectuată în mod gradual. Conținutul maxim de uree se administrează numai în alimente bogate în carbohidrați ușor digerabili și sărace în azot solubil.

Maximum 30 % din cantitatea totală de azot din rația zilnică trebuie să provină din ureea-N.”

2.

În cazul utilizării aditivului și a preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.

28 septembrie 2033


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1709 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind autorizarea unui preparat de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unor astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare a unui preparat de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca Lactobacillus diolivorans DSM 33625). Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea preparatului de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale, fiind solicitată clasificarea aditivului în categoria „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”.

(4)

În avizul său din 17 ianuarie 2023 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 este sigur pentru speciile vizate, pentru consumatori și pentru mediu. Ea a concluzionat, de asemenea, că preparatul nu este iritant pentru piele sau pentru ochi, că, în absența datelor, nu se poate trage nicio concluzie cu privire la proprietățile de sensibilizare a pielii ale aditivului și că, având în vedere natura proteică a agentului activ, aditivul trebuie considerat sensibilizant pentru căile respiratorii. Autoritatea a concluzionat, totodată, că Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 la o concentrație minimă de 1 × 108 CFU/kg de furaj poate prelungi stabilitatea aerobă a furajelor însilozate preparate din materii furajere ușor și relativ dificil de însilozat cu un conținut de substanță uscată cuprins între 32 și 65 %. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatul de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv trebuie autorizată. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2023;21(2):7820.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de materie proaspătă

Categorie: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare

1k21901

Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Compoziția aditivului

Preparat de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 cu un conținut minim de 2 × 1011 CFU/g de aditiv

Formă solidă

Toate speciile de animale

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare.

2.

Doza minimă de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditiv pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă ușor și relativ dificil de însilozat (2).

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată și respiratorie.

28 septembrie 2033

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Metoda analitică  (1)

Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

Metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar MRS (EN 15787)

Identificarea Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) sau metode de secvențiere a ADN-ului


(1)  Detalii ale metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă; furaj relativ dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie nouă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1710 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind reînnoirea autorizării unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv pentru hrana tuturor rumegătoarelor, precum și a câinilor și pisicilor, și autorizarea unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: Latochema Co. Ltd) și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 și (UE) 2016/1007

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unei astfel de autorizări.

(2)

Un preparat de clorură de amoniu a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv pentru hrana mieilor pentru îngrășat, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 al Comisiei (2), și ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepția mieilor pentru îngrășat, a pisicilor și a câinilor, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1007 al Comisiei (3).

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de reînnoire a autorizării preparatului de clorură de amoniu pentru toate rumegătoarele, precum și pentru pisici și câini. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o altă cerere pentru o nouă utilizare a preparatului, pentru scroafe. Cererile respective au solicitat ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici” și în grupa funcțională „alți aditivi zootehnici” și au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În avizul său din 22 noiembrie 2022 (4), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că preparatul de clorură de amoniu este în continuare sigur pentru mieii pentru îngrășat, rumegătoare, altele decât mieii pentru îngrășat, pisici și câini, precum și pentru consumatori și pentru mediu, în condițiile de utilizare autorizate în prezent. Totodată, autoritatea a concluzionat că preparatul este sigur și eficace în reducerea pH-ului urinar al scroafelor la nivelul de includere de 5 000 mg/kg de furaje din săptămâna a 9-a în săptămâna a 11-a de gestație și din săptămâna a 15-a de gestație în săptămâna întâi de lactație și a precizat că preparatul este sigur pentru consumatori și pentru mediu atunci când este utilizat ca aditiv pentru hrana scroafelor. Autoritatea a conchis, de asemenea, că preparatul trebuie considerat un potențial sensibilizant pentru căile respiratorii, dar nu un sensibilizant, nici un iritant pentru piele. Autoritatea nu s-a putut pronunța cu privire la potențialul său iritant pentru ochi. Nu s-a considerat necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață.

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (5), laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările formulate în evaluarea anterioară cu privire la metodele utilizate pentru controlul preparatului de clorură de amoniu în hrana pentru animale sunt valabile și aplicabile și în cazul cererilor actuale.

(6)

Evaluarea preparatului de clorură de amoniu arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, autorizarea aditivului respectiv ar trebui reînnoită pentru toate rumegătoarele, pentru pisici și pentru câini, iar utilizarea aditivului ar trebui autorizată pentru scroafe. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(7)

Ca urmare a reînnoirii autorizării preparatului de clorură de amoniu pentru hrana tuturor rumegătoarelor, a pisicilor și a câinilor, Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 și (UE) 2016/1007 trebuie abrogate.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizării

Se reînnoiește autorizarea preparatului specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „alți aditivi zootehnici”, destinat rumegătoarelor, câinilor și pisicilor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Autorizare

Se autorizează pentru scroafe preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „alți aditivi zootehnici”, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Abrogare

Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 și (UE) 2016/1007 se abrogă.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 privind autorizarea unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv furajer pentru mieii pentru îngrășat (titularul autorizației: Latochema Co Ltd) (JO L 251, 18.9.2012, p. 27).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1007 al Comisiei din 22 iunie 2016 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepția mieilor pentru îngrășat, a pisicilor și a câinilor (titularul autorizației: Latochema Co. Ltd) (JO L 165, 23.6.2016, p. 10).

(4)   EFSA Journal 2023;21(1):7696.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de aditiv/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: alți aditivi zootehnici (reducerea pH-ului urinar)

4d7

Latochema Co Ltd

Clorură de amoniu

Compoziția aditivului

 

Preparat de clorură de amoniu ≥ 99,5 %

 

Formă solidă

Caracterizarea substanței active

 

Clorură de amoniu ≥ 99,5 %

 

Formula chimică: NH4Cl

 

Nr. CAS: 12125-02-9

 

Clorură de sodiu ≤ 0,5 % Produsă prin sinteză chimică

Metoda analitică  (1)

Cuantificarea clorurii de amoniu în aditivul furajer: titrare cu hidroxid de sodiu (Farmacopeea Europeană, monografia 0007) sau titrare cu azotat de argint (Monografia JECFA „clorură de amoniu”)

Miei pentru îngrășat

10 000

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

3.

În cazul mieilor pentru îngrășat, aditivul se utilizează pentru o perioadă de hrănire care nu depășește trei luni.

4.

Pentru rumegătoare, altele decât mieii pentru îngrășat, aditivul se utilizează în următoarele condiții:

conținut maxim de 5 000 mg de aditiv/kg de furaj complet pentru o perioadă de hrănire care depășește trei luni; sau

conținut maxim de 10 000 mg de aditiv/kg de furaj complet pentru o perioadă de hrănire care nu depășește trei luni.

5.

Pentru scroafe, aditivul se utilizează numai din a 9-a până în a 11-a săptămână de gestație și din a 15-a săptămână de gestație până în prima săptămână de lactație.

6.

În cazul utilizării aditivului și a preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție oculară și respiratorie.

7.

Amestecul diferitelor surse de clorură de amoniu nu trebuie să depășească nivelurile maxime permise în furajele complete destinate rumegătoarelor, inclusiv mieilor pentru îngrășat, pisicilor, câinilor și scroafelor.

28 septembrie 2033

Rumegătoare, altele decât mieii pentru îngrășat

5 000 /10 000

Pisici și câini

5 000

Scroafe

5 000


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1711 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind reînnoirea autorizației unui preparat al produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 537/2007 (titularul autorizației: Biozyme Incorporated)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizații.

(2)

Un preparat al produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte prin Regulamentul (CE) nr. 537/2007 al Comisiei (2).

(3)

În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de reînnoire a autorizației pentru preparatul respectiv al produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte din categoria „aditivi zootehnici” și din grupa funcțională „promotori de digestibilitate”. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În avizul său din 10 noiembrie 2021 (3), cu trimitere la avizul său din 28 ianuarie 2020 (4), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că solicitantul a furnizat dovezi din care reiese că preparatul produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 rămâne sigur pentru speciile vizate, pentru consumatori și pentru mediu, în condițiile de utilizare autorizate în prezent. Autoritatea a afirmat că preparatul ar trebui să fie considerat un potențial sensibilizant pentru căile respiratorii și a indicat că nu este necesară evaluarea eficacității sale în contextul reînnoirii autorizației. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză utilizate pentru controlul substanțelor active din preparat, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, inclusiv o metodă modificată de cuantificare a activității endo-1,4-beta-glucanazei în aditivul pentru hrana animalelor. Laboratorul de referință a recomandat modificarea în consecință a specificațiilor și a descrierii enzimei endo-1,4-beta-glucanază în actul de autorizare.

(5)

Evaluarea preparatului produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, este necesar să fie reînnoită autorizația pentru preparatul respectiv.

(6)

Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce îi privește pe utilizatorii aditivului. Respectivele măsuri de protecție nu trebuie să aducă atingere altor cerințe privind siguranța lucrătorilor în temeiul legislației Uniunii.

(7)

Ca urmare a reînnoirii autorizației pentru preparatul produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 ca aditiv pentru hrana animalelor, Regulamentul (CE) nr. 537/2007 trebuie să fie abrogat.

(8)

Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a preparatului în cauză, este oportun să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a le permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizației

Autorizația pentru preparatul produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, se reînnoiește sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 537/2007

Regulamentul (CE) nr. 537/2007 se abrogă.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

(1)   Preparatul specificat în anexă și preamestecurile care conțin preparatul respectiv, care sunt produse și etichetate înainte de 28 martie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată pentru animale care conțin preparatul menționat în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 28 septembrie 2024 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 537/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind autorizarea produsului de fermentație Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 128, 16.5.2007, p. 13).

(3)   EFSA Journal 2022;20(2):6983.

(4)   EFSA Journal 2020;18(2):6011.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale, cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a2i

Biozyme Incorporated

Produs de fermentație Aspergillus oriyzae NRRL 458

Compoziția aditivului

Preparat de:

 

Produs de fermentație Aspergillus oriyzae NRRL 458 4-5 %

 

Tărâțe de grâu: 94-95 %

 

Formă solidă.

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) și alfa-amilază (EC 3.2.1.1) cu o activitate minimă de 14,5 mU (1)/g și, respectiv, 20 mIU (2)/g.

Metoda de analiză  (3)

Pentru cuantificarea endo-1,4-beta-glucanazei din aditivul pentru hrana animalelor: metoda colorimetrică bazată pe reacția enzimatică a endo-1,4-beta-glucanazei pe substrat CellG5.

Pentru cuantificarea alfa-amilazei din aditivul pentru hrana animalelor: metoda colorimetrică (DNS) bazată pe reacția enzimatică a alfa-amilazei pe substrat de amidon din cartofi.

Vaci de lapte

85

300

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

Doza recomandată: cantitatea de aditiv în rația zilnică trebuie să fie de 3-5 g/vacă/zi.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipament personal de protecție respiratorie

28 septembrie 2033


(1)  O unitate de CellG5 (U) reprezintă cantitatea de enzimă necesară pentru eliberarea, în prezența unui exces de beta-glucozidază termostabilă, a unui micromol de 4-nitrofenol din CellG5 într-un minut, în condițiile de testare definite.

(2)  O unitate de activitate a alfa-amilazei (IU) este cantitatea de amilază care eliberează 1 micromol de glucoză pe minut din amidonul de cartofi la pH 6,9 și la 38 °C.

(3)  Detalii ale metodelor de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/46


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1712 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind autorizarea aditivului Sunset Yellow FCF ca aditiv pentru hrana câinilor, a pisicilor, a peștilor ornamentali, a păsărilor granivore ornamentale și a rozătoarelor mici

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor pentru hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

Sunset Yellow FCF a fost autorizat, fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditiv în hrana peștilor ornamentali, făcând parte din grupa „coloranți, inclusiv pigmenți”, la rubrica „alți coloranți”, și ca aditiv în hrana câinilor și pisicilor, la rubrica „alți coloranți - agenți coloranți autorizați prin norme comunitare pentru colorarea produselor alimentare”. În temeiul aceleiași directive, aditivul în cauză a fost autorizat fără limită de timp pentru toate speciile sau categoriile de animale, cu excepția pisicilor și a câinilor, în hrana pentru animale, numai în produsele prelucrate din: (i) deșeuri de produse alimentare; (ii) alte substanțe de bază, cu excepția cerealelor și a făinii de manioc, denaturate cu ajutorul acestor agenți sau colorate în timpul preparării tehnice pentru a se asigura identificarea necesară în timpul fabricației. De asemenea, prin Regulamentul (CE) nr. 358/2005 al Comisiei (3), aditivul în cauză a fost autorizat fără limită de timp pentru păsările granivore ornamentale și pentru rozătoarele mici. Ulterior, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, aditivul a fost înscris în registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din același regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea Sunset Yellow FCF ca aditiv în hrana câinilor, a pisicilor, a peștilor ornamentali, a păsărilor granivore ornamentale și a rozătoarelor mici. Solicitantul a cerut ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „coloranți”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul ei din 23 martie 2022 (4), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, Sunset Yellow FCF nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor. Cu toate acestea, în absența unor informații adecvate, autoritatea nu a putut formula o concluzie cu privire la potențialul de iritare a ochilor și a pielii și nici cu privire la potențialul său de sensibilizare a pielii. Este probabil ca utilizatorii să fie expuși prin inhalare. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (5), în faza I, de evaluare a riscurilor pentru mediu, s-a stabilit că Sunset Yellow FCF, un aditiv destinat animalelor de la care nu se obțin alimente, este exceptat de la evaluare suplimentară, dată fiind probabilitatea mică de a avea vreun efect semnificativ asupra mediului, având în vedere că, în avizul său sus-menționat, autoritatea nu a identificat niciun motiv de îngrijorare bazat pe vreo dovadă științifică. Autoritatea nu a putut formula o concluzie cu privire la eficacitatea aditivului Sunset Yellow FCF, având în vedere marea varietate a hranei pentru animale utilizate în furajele complete și suplimentare pentru speciile-țintă și incertitudinea cu privire la concentrația de Sunset Yellow FCF care ar genera un efect vizibil. Totuși, autoritatea a precizat, de asemenea, că, în cazul acestui aditiv, care este autorizat în alimente, dacă funcția îndeplinită în hrana pentru animale este aceeași ca și pentru alimente, nu ar mai fi necesară demonstrarea eficacității. De asemenea, solicitantul a furnizat informații suplimentare, iar Comisia a considerat că există suficiente dovezi ale eficacității aditivului Sunset Yellow FCF. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metodele de analiză a aditivului în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea aditivului Sunset Yellow FCF arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea aditivului în cauză trebuie să fie autorizată conform specificațiilor din anexa la prezentul regulament. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a aditivului, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „coloranți”, este autorizată ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1)   Substanța specificată în anexă și preamestecurile care conțin substanța respectivă și care sunt produse și etichetate înainte de 28 martie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată pentru animale care conțin substanța specificată în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 28 septembrie 2025 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 28 septembrie 2023 pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 358/2005 al Comisiei din 2 martie 2005 privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați (JO L 57, 3.3.2005, p. 3).

(4)   EFSA Journal 2022;20(5):7266.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: coloranți. (i) substanțe care colorează hrana pentru animale ori îi redau culoarea

2a110

Sunset Yellow FCF

Compoziția aditivului

Sunset Yellow FCF

Formă solidă (pulbere sau granule)

Pisici

165

1.

Condițiile de depozitare sunt indicate în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru contracararea potențialelor riscuri rezultate din utilizarea aditivului și a preamestecurilor. Dacă respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente individuale de protecție oculară, cutanată și respiratorie.

28 septembrie 2033

Câini

198

Caracterizarea substanței active

Sunset Yellow FCF, descris ca sare sodică, constă în principal în 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilază)naftalină-6-sulfonat disodic și coloranți auxiliari, împreună cu clorură de sodiu și/sau sulfat de sodiu drept componente incolore principale. Sărurile de calciu și potasiu sunt, de asemenea, permise, cu aceeași caracterizare ca și sarea de sodiu.

Produs prin sinteză chimică

Criterii de puritate: conține nu mai puțin de 90 % coloranți totali calculați ca sare sodică (testare)

Substanță insolubilă în apă: ≤ 0,2 %

Coloranți auxiliari: ≤ 5 %

1-(fenilazo)-2-naftalenol (Sudan I): ≤ 0,5 mg/kg

Componente organice, altele decât coloranții: ≤ 0,5 %

Amine aromatice primare nesulfonate: ≤ 0,01 % (calculate ca anilină)

Substanțe extractibile cu eter: ≤ 0,2 % dintr-o soluție cu pH 7

Formula chimică: C16H10N2Na2O7S2

Numărul CAS: 2783-94-0

Pești ornamentali

733

Păsări granivore ornamentale

24

Rozătoare mici

750

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea conținutului total de coloranți al Sunset Yellow FCF în aditivul pentru hrana animalelor:

spectrofotometrie la 485 nm și titrare cu clorură de titan, astfel cum se specifică și se descrie în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2), care se referă la Compendiului combinat al FAO JECFA pentru specificațiile aditivilor alimentari (Metode analitice vol. 4) și la monografia nr. 11 (2011) „Sunset Yellow FCF”.

Pentru determinarea aditivului Sunset Yellow FCF în hrana combinată pentru animale:

cromatografie lichidă de înaltă performanță cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (LC-MS/MS)


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

(2)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).


8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/51


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1713 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2023

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pentru puii pentru îngrășare, puicuțele pentru ouat și speciile minore de păsări de curte [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd, reprezentat în Uniune de Genencor International B.V.]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordarea unor astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează (cunoscută și sub denumirea de „subtilizină”) produsă de Bacillus subtilis ATCC SD-2107 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea vizează autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis ATCC SD-2107 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 ca aditiv furajer pentru puii pentru îngrășare, puicuțele pentru ouat, găinile ouătoare și speciile minore de păsări de curte, solicitându-se să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici” și în grupa funcțională „promotori de digestibilitate”.

(4)

În avizul său din 25 mai 2020 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) nu a putut ajunge la o concluzie cu privire la siguranța preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis ATCC SD-2107 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pentru speciile vizate, consumatori, utilizatori și mediu. Cu toate acestea, în avizul său ulterior din 6 ianuarie 2023 (3), autoritatea a comunicat că solicitantul a prezentat informații noi pentru a aborda unele dintre limitările identificate în avizul din 25 mai 2020 și a declarat o modificare a tulpinei de producție a proteazei, Bacillus subtilis ATCC SD-2107 fiind înlocuit cu Bacillus subtilis CBS 148232. Autoritatea a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a siguranței consumatorilor și a mediului. Aceasta a concluzionat, de asemenea, că preparatul respectiv este considerat sensibilizant pentru căile respiratorii și, în absența datelor, nu a putut ajunge la o concluzie cu privire la potențialul său de iritare a pielii și ochilor și nici cu privire la proprietățile sale de sensibilizare a pielii. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, în avizul său din 6 ianuarie 2023, făcând trimitere la avizul din 25 mai 2020, că preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 este eficace în cazul puilor pentru îngrășare, al puicuțelor pentru ouat și al speciilor minore de păsări de curte până la începutul ouatului, dar nu a putut formula o concluzie cu privire la eficacitatea sa pentru găinile ouătoare. Autoritatea nu a considerat necesară prevederea unor cerințe specifice de supraveghere ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

La 14 aprilie 2023, solicitantul și-a retras cererea de autorizare a preparatului pentru găinile ouătoare.

(6)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv trebuie autorizată. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2020;18(6):6165.

(3)   EFSA Journal 2023;21(2):7816.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de hrană completă pentru animale, cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a40

Danisco (UK) Ltd, reprezentat în Uniune de Genencor International B.V.

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8), protează (EC 3.4.21.62) și alfa-amilază (EC 3.2.1.1)

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, de protează produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 cu o activitate minimă de:

Endo-1,4-beta-xilanază: 20 000 UX  (1)/g

Protează: 40 000 UP  (2)/g

Alfa-amilază: 2 000 UA  (3)/g

Formă solidă

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, de protează (EC 3.4.21.62, cunoscută și sub denumirea de „subtilizină”) produsă de Bacillus subtilis CBS 148232 și de alfa-amilază (EC 3.2.1.1) produsă de Bacillus licheniformis ATCC SD-6525

Metoda analitică  (4)

Pentru cuantificarea endo-1,4-beta-xilanazei în aditivii furajeri, în preamestecuri și în hrana combinată pentru animale: metoda colorimetrică bazată pe hidroliza enzimatică cu xilanază a unui substrat de arabinoxilan din grâu reticulat cu azurină, la un pH de 4,2 și o temperatură de 50 °C;

Pentru cuantificarea proteazei în aditivii furajeri, în preamestecuri și în hrana combinată pentru animale: metoda colorimetrică bazată pe hidroliza enzimatică cu protează a unui substrat de cazeină reticulat cu un colorant, la un pH de 10,0 și o temperatură de 50 °C;

Pentru cuantificarea alfa-amilazei în aditivii furajeri, în preamestecuri și în hrana combinată pentru animale: metoda colorimetrică bazată pe hidroliza enzimatică cu amilază a unui substrat de polimer amilaceu reticulat cu azurină, la un pH de 8,0 și o temperatură de 40 °C.

Pui pentru îngrășare

Puicuțe pentru ouat

Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat

Endo-1,4-beta-xilanază 2 000 UX

Protează 4 000 UP

Alfa-amilază 200 UA

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente individuale de protecție respiratorie, a ochilor și a pielii.

28 septembrie 2033


(1)  O unitate de activitate de endo-1,4-beta-xilanază (UX) este cantitatea de enzimă care eliberează 0,48 micromol de zaharuri reducătoare pe minut, exprimate în echivalenți de xiloză, dintr-un substrat de arabinoxilan din grâu, la un pH de 4,2 și o temperatură de 50 °C.

(2)  O unitate de activitate de protează (Up) este cantitatea de enzimă care eliberează 2,3 micrograme de compuși fenolici pe minut, exprimați în echivalenți de tirozină, dintr-un substrat de cazeină, la un pH de 10,0 și o temperatură de 50 °C.

(3)  O unitate de activitate de alfa-amilază (UA) este cantitatea de enzimă necesară pentru eliberarea, în prezența unui exces de alfa-glucozidază, a 0,20 micromoli pe minut de legături glucozidice, exprimate în echivalenți de p-nitrofenol, dintr-un substrat de maltoheptaozidă, la un pH de 8,0 și o temperatură de 40 °C.

(4)  Detalii ale metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 221/55


Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Regulamentul ONU nr. 92 – Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) pentru vehiculele din categoriile L1, L2, L3, L4 și L5 în ceea ce privește emisiile sonore [2023/1714]

Include toate textele valabile până la:

Seria 02 de amendamente – Data intrării în vigoare: 15 octombrie 2019

Prezentul document este strict un instrument de documentare. Textul autentic și obligatoriu din punct de vedere juridic este: ECE/TRANS/WP.29/2019/7.

CUPRINS

Regulament

1.

Domeniul de aplicare

2.

Definiții

3.

Cererea de omologare

4.

Marcaje

5.

Omologare

6.

Specificații

7.

Modificarea și extinderea omologării NORESS și extinderea omologării

8.

Conformitatea producției

9.

Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

10.

Încetarea definitivă a producției

11.

Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare, precum și ale autorităților de omologare de tip

12.

Dispoziții tranzitorii

Anexe

1.

Fișă de comunicare

2.

Exemple de mărci de omologare

3.

Cerințe pentru materialele absorbante fibroase utilizate în NORESS

4.

Declarație de conformitate cu dispozițiile suplimentare cu privire la emisiile sonore

1.   Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică sistemelor de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) pentru vehiculele din categoriile L1, L2, L3, L4 și L5  (1).

2.   Definiții

În sensul prezentului regulament:

2.1.

„sistem de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare sau componente ale acestui sistem” înseamnă un amortizor de un tip diferit față de cel montat pe vehicul la omologare sau la extinderea omologării. Poate fi utilizat doar ca sistem de evacuare sau amortizor de zgomot de schimb.

Acronimul NORESS înseamnă sistem de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare;

2.2.

„componentă a sistemului de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare” înseamnă una dintre diferitele componente care formează împreună sistemul de amortizare a zgomotului la evacuare (2);

2.3.

„sisteme de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare de tipuri diferite” înseamnă sisteme de amortizare a zgomotului care diferă în mod semnificativ în diferite aspecte, și anume:

(a)

componentele lor poartă denumiri comerciale sau mărci comerciale diferite;

(b)

caracteristicile materialelor care constituie o componentă sunt diferite sau componentele diferă ca formă sau mărime; modificarea materialului de acoperire (acoperire cu zinc, acoperire cu aluminiu etc.) nu este considerată modificare a tipului;

(c)

principiile de operare a cel puțin uneia dintre componente sunt diferite;

(d)

componentele sunt combinate în mod diferit;

2.4.

„sistem de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) sau componentă a acestuia” înseamnă orice componentă a amortizorului de zgomot la evacuare definit la punctul 2.1 destinat utilizării pe un vehicul alta decât componenta de tipul instalat pe vehicul la momentul omologării de tip în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 9, cu Regulamentul ONU nr. 41 sau cu Regulamentul ONU nr. 63;

2.5.

„omologarea unui NORESS sau a unei componente a acestuia” înseamnă omologarea ansamblului sau a unei componente a unui amortizor de zgomot adaptabil la unul sau mai multe tipuri specificate de vehicule, care intră sub incidența prezentului regulament ONU, în ceea ce privește limitarea nivelului sonor;

2.6.

„tip de vehicul” înseamnă vehicule care intră sub incidența prezentului regulament și care nu diferă în privința unor aspecte esențiale, cum ar fi:

(a)

Tipul de motor (în doi timpi sau în patru timpi cu pistoane alternative sau rotative; numărul și capacitatea cilindrilor; numărul și tipul carburatoarelor sau ale sistemelor de injecție; dispunerea supapelor; puterea netă maximă și turația corespunzătoare a motorului). Capacitatea cilindrică a motoarelor cu pistoane rotative se consideră a fi dublul volumului camerei;

(b)

sistemul de transmisie, în particular numărul și raporturile treptelor de viteză ale transmisiei, precum și raportul final;

(c)

numărul, tipul și dispunerea amortizoarelor de zgomot la evacuare;

2.7.

„turația nominală a motorului” înseamnă turația motorului la care acesta dezvoltă puterea nominală netă maximă astfel cum este declarată de producător (3).

Simbolul nrated reprezintă valoarea numerică a turației nominale a motorului exprimată în rotații pe minut.

3.   Cererea de omologare

3.1.

Cererea de omologare a unui NORESS sau a unei componente a acestuia trebuie depusă de producător sau de reprezentantul său autorizat.

3.2.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente, în triplu exemplar, și de informațiile următoare:

(a)

o descriere a tipului (tipurilor) de vehicule pe care urmează să fie instalat(e) NORESS sau componentele, în ceea ce privește elementele menționate la punctul 2.6 de mai sus. Trebuie specificate numerele și/sau simbolurile de identificare a tipului de motor și a tipului de vehicul, precum și, dacă este necesar, numărul omologării de tip a vehiculului;

(b)

o descriere a NORESS complet care să indice poziția relativă a fiecărei componente, împreună cu instrucțiunile de asamblare;

(c)

desene detaliate ale fiecărei componente a NORESS pentru a permite localizarea și identificarea ei cu ușurință și specificarea materialelor utilizate. Desenele trebuie să indice, de asemenea, locul în care se aplică în mod obligatoriu numărul de omologare.

3.3.

La cererea serviciului tehnic care efectuează încercările de omologare, producătorul NORESS prezintă:

(a)

două eșantioane de NORESS sau de componente ale acestuia care urmează să fie supuse omologării;

(b)

un eșantion al amortizorului de zgomot la evacuare original cu care a fost echipat vehiculul când a fost prezentat pentru omologarea de tip;

(c)

un vehicul de încercare reprezentativ pentru tipul pe care urmează să fie instalat NORESS; acest vehicul, atunci când i se măsoară emisiile sonore în conformitate cu metodele descrise în anexa 3 (inclusiv în toate amendamentele relevante) la Regulamentele ONU nr. 9, nr. 41 sau nr. 63, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(i)

dacă vehiculul este de un tip pentru care omologarea a fost emisă în conformitate cu cerințele din fiecare dintre Regulamentele ONU nr. 9, 41 sau 63:

(a)

nivelul sonor în timpul încercării în regim de mișcare nu trebuie să depășească limita specificată în regulamentul ONU corespunzător cu mai mult de 1 dB (A);

(b)

nivelul sonor în timpul încercării în regim staționar nu trebuie să depășească cu mai mult de 3 dB (A) nivelul determinat la omologare și indicat pe plăcuța producătorului;

(ii)

dacă vehiculul nu este de un tip pentru care omologarea a fost emisă în conformitate cu cerințele din regulamentul ONU corespunzător, nivelul sonor nu trebuie să depășească cu mai mult de 1 dB (A) limita aplicabilă la momentul în care a fost pus în circulație prima oară.

4.   Marcaje

4.1.

Fiecare componentă a NORESS, cu excepția conductelor și a accesoriilor de montare, trebuie să poarte:

(a)

denumirea comercială sau marca producătorului NORESS sau a componentelor acestuia;

(b)

descrierea comercială furnizată de producător.

4.2.

Marcajele trebuie să fie clar lizibile și indelebile și, de asemenea, să fie vizibile din poziția în care este instalat NORESS.

4.3.

NORESS se etichetează de către producător; se indică tipul (tipurile) de vehicul(e) pentru care a primit omologarea.

4.4.

O componentă poate fi marcată cu mai multe numere de omologare dacă a fost omologată drept componentă a mai multor sisteme de schimb de amortizare a zgomotului la evacuare.

4.5.

Sistemul de schimb de amortizare a zgomotului la evacuare trebuie furnizat într-un ambalaj sau trebuie să poarte o etichetă care să specifice următoarele informații:

(a)

numele sau marca producătorului sistemului de schimb de amortizare a zgomotului și a componentelor sale;

(b)

adresa producătorului sau a reprezentantului acestuia;

(c)

lista cu modelele de vehicule cărora le este destinat sistemul de schimb de amortizare a zgomotului.

4.6.

Producătorul trebuie să furnizeze:

(a)

instrucțiuni care să explice în detaliu metoda corectă de montare pe vehicul;

(b)

instrucțiuni de manipulare a sistemului de amortizare a zgomotului;

(c)

lista componentelor cu numerele pieselor corespunzătoare, cu excepția elementelor de fixare.

4.7.

Marca de omologare

5.   Omologare

5.1.

Dacă NORESS sau componenta sa supusă omologării în temeiul prezentului regulament ONU îndeplinește cerințele de la punctul 6 de mai jos, se acordă omologarea de tip.

5.2.

Fiecărui tip de NORESS omologat i se atribuie un număr de omologare. Primele două cifre ale acestui număr (în prezent 01, care corespunde seriei 01 de amendamente la regulamentul ONU) indică seria de amendamente, conținând modificările tehnice majore cele mai recente aduse regulamentului la data emiterii certificatului de omologare. Aceeași parte contractantă nu poate aloca același număr unui alt tip de NORESS sau de componentă proiectată pentru același tip (aceleași tipuri) de vehicul(e).

5.3.

Notificarea privind acordarea, extinderea sau refuzul omologării unui NORESS sau a unei componente a acestuia în conformitate cu prezentul regulament ONU se comunică părților la acord care aplică prezentul regulament ONU, prin intermediul unei fișe conforme cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament.

5.4.

Pe fiecare NORESS și componentă a acestuia conformă cu un tip omologat în conformitate cu prezentul regulament ONU se aplică o marcă de omologare internațională care constă în:

(a)

Un cerc în interiorul căruia se află litera „E” urmată de numărul specific al țării care a acordat omologarea (4);

(b)

numărul prezentului regulament ONU, urmat de litera „R”, de o linie de separare și de numărul de omologare, plasate la dreapta cercului prevăzut la litera (a) de mai sus;

(c)

numărul de omologare trebuie să fie indicat în formularul de omologare, împreună cu metoda utilizată pentru încercările de omologare.

5.5.

Marca de omologare trebuie să fie ușor lizibilă atunci când NORESS este montat pe vehicul și trebuie să fie indelebilă.

5.6.

O componentă poate să fie marcată cu mai mult de un număr de omologare, în cazul în care a fost omologată ca parte a mai mult de un NORESS; în acest caz, nu este necesară repetarea cercului. În anexa 2 la prezentul regulament ONU sunt prezentate exemple de mărci de omologare.

6.   Specificații

6.1.

Specificații generale

Amortizorul de zgomot trebuie să fie proiectat, construit și să poată fi montat astfel încât:

(a)

vehiculul să fie conform cu cerințele prezentului regulament ONU în condiții normale de utilizare, în special indiferent de vibrațiile la care poate fi supus;

(b)

să prezinte o rezistență rezonabilă la fenomenele de coroziune la care este supus în cursul condițiilor normale de utilizare a vehiculului;

(c)

să nu reducă garda la sol asigurată de amortizorul original și poziția potențial înclinată a vehiculului;

(d)

la suprafața acestuia să nu se înregistreze temperaturi anormal de înalte;

(e)

marginile sale să nu fie ascuțite sau zimțate și să existe loc suficient pentru amortizoarele de șocuri și suspensii;

(f)

să asigure spațiu suficient pentru componentele suspensiei;

(g)

să asigure spațiu de siguranță suficient pentru conducte;

(h)

să fie rezistent la manipulări frauduloase într-un mod care să fie compatibil cu cerințele de instalare și întreținere definite în mod clar.

6.2.

Specificații privind nivelurile sonore

Eficiența acustică a NORESS sau a componentelor sale se verifică prin metodele descrise în Regulamentele ONU nr. 9, 41 sau 63. În special, pentru aplicarea acestui punct, se face trimitere la seria de amendamente la Regulamentul ONU nr. 92 care era în vigoare la data omologării de tip a vehiculului nou. Atunci când NORESS sau componentele acestuia sunt montate pe vehiculul descris la punctul 3.3 litera (c) valorile nivelului sonor obținute prin utilizarea celor două metode (staționare și vehicul în mișcare) trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Acestea nu trebuie să depășească valorile măsurate în conformitate cu cerințele de la punctul 3.3 litera (c), pentru același vehicul pe care este instalat amortizorul de zgomot original în timpul încercării cu vehiculul în mișcare și în timpul încercării în regim staționar.

6.3.

Cerințe suplimentare

6.3.1.

Dispoziții privind protecția împotriva manipulării frauduloase

NORESS sau componentele sale trebuie construite astfel încât să nu permită îndepărtarea cu ușurință a deflectoarelor, difuzoarelor de ieșire și a altor componente care funcționează în principal ca elemente componente ale camerei de insonorizare/expansiune. În cazul în care integrarea unei astfel de componente este inevitabilă, metoda sa de fixare trebuie să fie de așa natură încât să nu permită îndepărtarea cu ușurință (de exemplu, prin utilizarea asamblărilor filetate convenționale); ea trebuie, de asemenea, fixată în așa fel încât îndepărtarea sa să conducă la defectarea permanentă/irecuperabilă a ansamblului constructiv.

6.3.2.

NORESS multimodal

NORESS cu moduri de funcționare multiple reglabile manual sau electronic și selectabile de către utilizator trebuie să respecte toate cerințele în toate modurile de funcționare. Nivelurile sonore declarate sunt cele care apar în modul cu nivelul sonor cel mai ridicat.

6.3.3.

Interdicția utilizării dispozitivelor de invalidare

Producătorul NORESS nu trebuie să modifice, să adapteze sau să introducă intenționat niciun dispozitiv sau procedură numai cu scopul de a îndeplini cerințele privind emisiile sonore din prezentul regulament ONU, care nu va fi funcțională în condiții tipice de circulație în trafic.

6.3.4.

Dispoziții suplimentare în materie de emisii sonore (ASEP)

6.3.4.1.

Cerințele ASEP trebuie să fie îndeplinite și pentru NORESS, dacă acesta este proiectat pentru a fi utilizat pe vehicule care sunt omologate de tip în conformitate cu o serie de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41, în cazul în care ASEP a făcut parte din omologarea de tip emisă a vehiculului.

Dacă ASEP trebuie supus încercării, aceste încercări și încercările prealabile necesare trebuie efectuate în conformitate cu seria de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41, pe care este întemeiată omologarea de tip emisă a vehiculului.

6.3.4.2.

În cazul în care NORESS are moduri diferite sau geometrii variabile, acesta trebuie să facă de asemenea obiectul încercărilor ASEP din Regulamentul ONU nr. 41 privind NORESS, dacă acesta este proiectat pentru a fi utilizat pe vehicule care sunt omologate de tip în conformitate cu o serie de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41, în cazul în care ASEP nu au făcut parte din omologarea de tip emisă pentru aceste vehicule.

Aceste încercări ASEP și încercările prealabile necesare trebuie efectuate în conformitate cu seria prezentă de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41, care este baza pentru emiterea omologărilor de tip ale acestor vehicule.

Emisiile sonore ale vehiculului echipat cu NORESS în condiții tipice de conducere pe drum, care sunt diferite de condițiile în care a fost efectuată încercarea de omologare de tip prevăzută în anexa 3 și în anexa 7 din Regulamentul ONU nr. 41, nu trebuie să difere în mod semnificativ de rezultatul încercării.

6.3.4.3.

Încercările ASEP referitoare la punctul 6.3.4.2 trebuie efectuate prin comparație pe un vehicul echipat cu amortizorul de zgomot la evacuare original și cu NORESS (încercare back-to-back). Încercările ASEP în cazul vehiculului echipat cu amortizorul de zgomot la evacuare original trebuie efectuate în modul normal de funcționare pentru utilizarea pe drum al omologării bazate pe emisii sonore a vehiculului. Aceste rezultate ale încercărilor constituie doar baza de comparație cu rezultatele încercărilor ASEP efectuate pe vehiculul echipat cu NORESS.

În timpul acestor încercări, nivelul presiunii acustice a NORESS pentru fiecare condiție de încercare poate avea cel mult aceeași valoare ca în cazul măsurărilor efectuate pe vehiculul echipat cu amortizorul original de zgomot la evacuare în modul omologat.

6.3.4.4.

În cazul în care încercările de la punctele 6.3.4.1. sau 6.3.4.2. trebuie efectuate pentru NORESS fără moduri de funcționare multiple, reglabile manual sau electronic, selectabile de către conducător sau fără geometrie variabilă, trebuie utilizat vehiculul astfel cum este descris la punctul 3.3 litera (c).

6.3.4.5.

Dacă trebuie efectuate încercări ASEP privind punctele 6.3.4.1. sau 6.3.4.2. pentru NORESS care sunt echipate cu moduri de funcționare multiple, reglabile manual sau electronic, selectabile de către conducător sau cu geometrii variabile, fiecare tip de vehicul din gama de aplicare a omologării NORESS trebuie încercat în fiecare mod selectabil al vehiculului și al NORESS.

6.3.4.6.

Încercările ASEP privind punctul 6.3.4.4 pot fi efectuate de producătorul NORESS.

Încercările ASEP referitoare la punctul 6.3.4.5 trebuie efectuate de serviciul tehnic. Rezultatele acestor măsurători ale vehiculului original și ale vehiculului echipat cu NORESS, precum și toate datele relevante ale acestor încercări trebuie menționate în raportul de încercare al serviciului tehnic.

6.3.4.7.

Autoritatea de omologare de tip poate să solicite orice încercare relevantă pentru a verifica îndeplinirea de către NORESS a cerințelor menționate mai sus de la punctele 6.3.4.1. - 6.3.4.6. În timpul acestor încercări, autoritatea de omologare de tip poate verifica, de asemenea, software-ul unităților de guvernare ale NORESS, care sunt echipate cu moduri de funcționare multiple, reglabile electronic, selectabile de către conducător sau care au o geometrie variabilă.

6.3.4.8.

Producătorul furnizează, pe lângă raportul de încercare al serviciului tehnic, o declarație în conformitate cu anexa 4 la prezentul regulament ONU, conform căreia NORESS sau componentele sale care urmează să fie omologate îndeplinesc cerințele suplimentare în materie de emisii sonore din seriile de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41.

În cazul NORESS care sunt echipate cu moduri de funcționare multiple, reglabile manual sau electronic, selectabile de către conducător sau cu geometrii variabile, producătorul NORESS trebuie să trimită autorității de omologare un document suplimentar cu principiul (principiile) detaliat(e) și controlul NORESS în conformitate cu punctul 6.3.4.9.

6.3.4.9.

Documentația suplimentară pentru NORESS echipate cu moduri de funcționare selectabile de către conducător, reglabile manual sau electronic sau cu geometrie variabilă

6.3.4.9.1.

Dosarul cu documentația suplimentară prevăzut la punctul 6.3.4.8 care permite autorității de omologare să evalueze strategia sau strategiile de control al emisiilor sonore pentru a asigura funcționarea corectă a NORESS.

Acesta trebuie pus la dispoziție în următoarele două părți:

(a)

„dosarul cu documentația suplimentară oficială” care poate fi pus la dispoziția părților interesate la cererea acestora;

(b)

„dosarul cu documentația suplimentară extinsă” care trebuie să rămână strict confidențial.

6.3.4.9.2.

Dosarul oficial cu documentație suplimentară poate fi succint, cu condiția să prezinte dovezi că au fost identificați toți parametrii pentru controlul NORESS. Documentația suplimentară trebuie să descrie funcționarea corectă a NORESS. Acest material trebuie păstrat de autoritatea de omologare.

6.3.4.9.3.

Dosarul cu documentație suplimentară extins trebuie să includă informații privind funcționarea tuturor strategiilor suplimentare în materie de emisii sonore (ASES) și a strategiei de bază în materie de emisii sonore (BSES), inclusiv o descriere a parametrilor care sunt modificați prin orice ASES și condițiile-limită în care funcționează ASES, precum și indicarea tipurilor de ASES și BSES care ar putea fi active în condițiile procedurilor de încercare stabilite în cerința privind ASEP aplicabilă din Regulamentul ONU nr. 41. Dosarul cu documentație extinsă trebuie să includă toate modurile de funcționare.

Dosarul cu documentația extinsă trebuie să rămână strict confidențial. Acest material trebuie păstrat de către autoritatea de omologare de tip.

6.4.

Măsurarea performanței vehiculului

6.4.1.

NORESS sau componentele sale trebuie să fie astfel încât să garanteze că performanța vehiculului este comparabilă cu cea obținută cu amortizorul de zgomot la evacuare original sau cu componentele sale originale.

6.4.2.

NORESS sau, la alegerea producătorului, componentele acestuia sunt comparate cu un sistem de amortizare a zgomotului original sau cu componentele originale ale acestuia, instalate succesiv pe vehiculul menționat la punctul 3.3 litera (c).

6.4.3.

Verificarea se efectuează prin măsurarea curbei de putere în conformitate cu punctele 6.4.1 sau 6.4.2. Puterea maximă și turația motorului la putere maximă măsurate cu NORESS nu trebuie să depășească cu mai mult de ± 5 % puterea netă și turația motorului măsurate în condițiile descrise mai jos cu amortizorul de zgomot la evacuare original.

6.4.4.

Metoda de încercare

6.4.4.1.

Metoda de încercare a motorului

Măsurătorile se efectuează pe motorul vehiculului specificat la punctul 3.3 litera (c), motorul fiind montat pe un dinamometru.

6.4.4.2.

Metoda de încercare a vehiculului

Măsurătorile se efectuează pe vehiculul specificat la punctul 3.3 litera (c). Valorile obținute cu amortizorul de zgomot original se compară cu cele obținute cu NORESS. Încercarea se efectuează pe un dinamometru cu rulouri.

6.5.

Dispoziții suplimentare privind NORESS sau componentele acestuia umplute cu materiale fibroase

Utilizarea materialelor fibroase absorbante în construcția NORESS este permisă numai dacă sunt îndeplinite cerințele din anexa 3.

6.6.

Evaluarea emisiei de poluanți a vehiculelor echipate cu sistem de schimb de amortizare a zgomotului.

Vehiculul menționat la punctul 3.3 litera (c), pe care este montat sistemul de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) de tipul pentru care se solicită omologarea, trebuie să îndeplinească cerințele privind poluarea corespunzătoare omologării de tip a vehiculului. Dovezile trebuie documentate în raportul de încercare.

7.

Modificarea și extinderea omologării NORESS și extinderea omologării

7.1.

Orice modificare a tipului de NORESS sau a componentelor acestuia se comunică autorității de omologare de tip care a omologat respectivul tip de NORESS. Ulterior, respectiva autoritate poate:

(a)

fie să considere că modificările aduse nu riscă să aibă o influență defavorabilă considerabilă; sau

(b)

să solicite un alt raport de încercare din partea serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor.

7.2.

Producătorul NORESS sau al componentei acestuia sau reprezentantul său autorizat poate solicita autorității de omologare de tip care a acordat omologarea NORESS pentru unul sau mai multe tipuri de vehicule extinderea omologării la alte tipuri de vehicule. Procedura este cea descrisă la punctul 3 de mai sus.

7.3.

Confirmarea sau refuzul omologării, cu precizarea modificărilor, se comunică conform procedurii specificate la punctul 5.3 de mai sus părților contractante la acord care aplică prezentul regulament ONU.

7.4.

Autoritatea competentă care acordă extinderea omologării atribuie un număr de serie fiecărei fișe de comunicare întocmite pentru o astfel de extindere.

8.   Conformitatea producției

Procedurile de conformitate a producției trebuie să fie conforme cu cele stabilite în apendicele 2 din acord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), cu următoarele cerințe:

(a)

NORESS omologat în temeiul prezentului regulament ONU trebuie să fie fabricat astfel încât să fie conform cu tipul omologat prin îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctul 6 de mai sus.

(b)

titularul omologării trebuie să se asigure că, pentru fiecare tip de NORESS, au fost efectuate cel puțin încercările prevăzute la punctul 6 din prezentul regulament ONU;

(c)

autoritatea care a acordat omologarea de tip poate verifica în orice moment metodele de control al conformității aplicate în fiecare unitate de producție. Frecvența normală a acestor verificări este de o dată la doi ani;

(d)

producția este considerată conformă cu cerințele prezentului regulament ONU dacă sunt îndeplinite dispozițiile Regulamentelor ONU nr. 9, 41 și 63, în funcție de tipul de vehicul, și dacă nivelul sonor măsurat prin metoda descrisă în regulamentele menționate în timpul încercării în regim de mișcare nu depășește cu mai mult de 3 dB(A) nivelul sonor măsurat în timpul omologării și nu depășește cu mai mult de 1 dB(A) limitele stabilite în Regulamentele ONU nr. 9, 41 și 63, după caz.

9.   Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

9.1.

Omologarea acordată pentru un tip de NORESS sau pentru componentele acestuia în temeiul prezentului regulament ONU poate fi retrasă în cazul în care nu se respectă cerințele prevăzute la punctul 8 de mai sus sau în cazul în care rezultatele încercărilor descrise la punctul 8 litera (b) de mai sus, la care a fost supus NORESS sau componentele acestuia, au fost negative.

9.2.

În cazul în care o parte contractantă la acord care aplică prezentul regulament ONU retrage o omologare acordată anterior, partea respectivă este obligată să anunțe de îndată celelalte părți contractante la Acordul din 1958 care aplică prezentul regulament ONU, printr-o fișă de comunicare conformă cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament ONU.

10.   Încetarea definitivă a producției

Dacă titularul unei omologări încetează definitiv producția unui tip de sistem de schimb de amortizare a zgomotului sau de componentă a acestuia omologată în conformitate cu prezentul regulament ONU, acesta informează în acest sens autoritatea de omologare de tip care a acordat omologarea, care la rândul ei informează în acest sens celelalte părți contractante la Acordul din 1958 care aplică prezentul regulament ONU, printr-o copie a fișei de comunicare conforme cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament ONU.

11.   Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare, precum și ale autorităților de omologare de tip

Părțile contractante la Acordul din 1958 care aplică prezentul regulament ONU comunică Secretariatului Organizației Națiunilor Unite denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale autorităților de omologare de tip care acordă omologarea și către care trebuie trimise formulare emise în alte țări care atestă omologarea, extinderea, refuzul sau retragerea omologării ori încetarea definitivă a producției.

12.   Dispoziții tranzitorii

12.1.

Începând cu data oficială a intrării în vigoare a seriei 02 de amendamente la prezentul regulament ONU, nicio parte contractantă care aplică prezentul regulament ONU nu poate refuza să acorde sau să accepte omologările de tip în temeiul serie 02 de amendamente la prezentul regulament ONU.

12.2.

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a seriei 02 de amendament, părțile contractante care aplică prezentul regulament ONU acordă omologări numai în cazul în care tipul de componentă sau de unitate tehnică separată care urmează a fi omologat îndeplinește cerințele seriei 02 de amendamente la prezentul regulament ONU.

12.3.

În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare, părțile contractante care aplică prezentul regulament ONU acordă extinderi ale omologărilor existente numai în cazul în care tipul de componentă sau de unitate tehnică separată care urmează a fi omologat îndeplinește cerințele seriei 02 de amendamente la prezentul regulament ONU.

12.4.

Chiar și după intrarea în vigoare a seriei 02 de amendamente la prezentul regulament ONU, omologările componentelor și ale unităților tehnice separate în temeiul seriilor anterioare de amendamente la prezentul regulament ONU rămân valabile, iar părțile contractante care aplică prezentul regulament ONU continuă să le accepte.

(1)  Astfel cum este definită în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2).

(2)  Aceste componente sunt, în special, colectorul de evacuare, amortizorul propriu-zis, camera de expansiune și rezonatorul.

(3)  În cazul în care puterea nominală netă maximă este atinsă la diferite turații ale motorului, turația nominală a motorului utilizată în prezentul regulament reprezintă cea mai mare turație a motorului la care se atinge puterea nominală netă maximă.

(4)  Numerele distinctive ale părților contractante la Acordul din 1958 sunt reproduse în anexa 3 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6).


ANEXA 1

FIȘĂ DE COMUNICARE

PARTEA A

NORESS pentru vehicule omologate de tip în conformitate cu seria 04 de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41

[Format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

emisă de către:

Denumirea administrației:


privind (2):

acordarea omologării

 

extinderea omologării

 

refuzul omologării

 

retragerea omologării

 

încetarea definitivă a producției

unui tip de vehicul cu privire la un tip de NORESS sau de componentă a acestuia în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 92

Omologarea nr. ....

Extinderea nr. ....

1.

Denumirea comercială sau marca vehiculului: ...

2.

Tipul vehiculului: ...

3.

Numele și adresa producătorului: ...

4.

Numele și adresa reprezentantului producătorului, dacă este cazul: ...

5.

Motor

5.1.

Producătorul: ...

5.2.

Tip: ...

5.3.

Modelul: ...

5.4.

Putere nominală maximă:...kW, la...min-1

5.5.

Tipul motorului (de exemplu, aprindere prin scânteie, aprindere prin compresie etc.) (3): ...

5.6.

Cicluri: doi timpi/patru timpi 2

5.7.

Cilindree:...cm3

6.

Transmisie

6.1.

Tipul transmisiei: cutie de viteze manuală/automată: ...

6.2.

Numărul de trepte de viteză: ...

7.

Echipament

7.1.

Amortizor de zgomot la evacuare

7.1.1.

Producătorul sau reprezentantul autorizat (dacă este cazul): ...

7.1.2.

Modelul: ...

7.1.3.

Tip:...conform desenului nr. ...

7.2.

Amortizor de admisie

7.2.1.

Producătorul sau reprezentantul autorizat (dacă este cazul): ...

7.2.2.

Modelul: ...

7.2.3.

Tip:...conform desenului nr. ...

8.

Treptele de viteză folosite pentru încercarea cu motocicleta în mișcare: ...

9.

Raportul (rapoartele) de transmisie final(e): ...

10.

Numărul de omologare CE de tip al pneului (pneurilor): ...

Dacă acest număr nu este disponibil, se furnizează următoarele informații:

10.1.

Producătorul pneurilor: ...

10.2.

Descrierea (descrierile) comercială (comerciale) a(le) tipului de pneu (pe fiecare punte), (de exemplu, denumirea comercială, indicele de viteză, indicele de sarcină): ...

10.3.

Dimensiunile pneului (pe fiecare punte): ...

10.4.

Alt număr de omologare de tip (dacă există): ...

11.

Mase

11.1.

Masa brută maximă autorizată:...kg

11.2.

Masa de încercare:...kg

11.3.

Raportul putere/masă (RPM): ...

12.

Lungimea vehiculului:...m

12.1.

Lungimea de referință l ref:...m

13.

Viteze ale vehiculului în treapta (i)

13.1.

Viteza vehiculului la începutul perioadei de accelerare (medie de 3 ture) pentru treapta (i):...km/h

13.2.

Lungimea de preaccelerare pentru treapta (i):...m

13.3.

Viteza v PP’ a vehiculului (medie de 3 ture) pentru treapta (i): ...km/h

13.4.

Viteza v BB’ a vehiculului (medie de 3 ture) pentru treapta (i): ...km/h

14.

Viteze ale vehiculului în treapta (i + 1) (dacă este cazul)

14.1.

Viteza vehiculului la începutul perioadei de accelerare (medie de 3 ture) pentru treapta (i+1):...km/h

14.2.

Lungimea de preaccelerare pentru treapta (i+1):...m

14.3.

Viteza v PP’ a vehiculului (medie de 3 ture) pentru treapta (i+1):...km/h

14.4.

Viteza v BB’ a vehiculului (medie de 3 ture) pentru treapta (i+1):...km/h

15.

Accelerațiile se calculează între liniile AA’ și BB’/PP’ și BB’

15.1.

Descrierea funcționalității dispozitivelor utilizate pentru stabilizarea accelerației (dacă este cazul): ...

16.

Nivelurile de sunet ale vehiculului în mișcare

16.1.

Rezultatul încercării cu clapeta de accelerație complet deschisă L wot:...db(A)

16.2.

Rezultatele încercării la viteză constantă L crs:...db(A)

16.3.

Factorul de putere parțială k p:...db(A)

16.4.

Rezultatul final al încercării L urban:...db(A)

17.

Nivelul de sunet al vehiculului în regim staționar

17.1.

Poziția și orientarea microfonului (conform apendicelui 2 la anexa 3 din seria 04 de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41):...

17.2.

Rezultatul încercării în regim staționar:...dB(A) la...min-1

18.

Dispoziții suplimentare în materie de emisii sonore

A se vedea declarația de conformitate întocmită de producător (atașată)

19.

Date de referință privind conformitatea în funcționare

19.1.

Treapta (i) sau, pentru vehicule supuse încercării cu rapoartele de transmisie neblocate, poziția selectorului de viteze aleasă pentru încercare: ...

19.2.

Lungimea de preaccelerare l PA:...m

19.3.

Viteza vehiculului la începutul perioadei de accelerare (medie de 3 ture) pentru treapta (i):...km/h

19.4.

Nivelul presiunii acustice L wot(i):...dB(A)

20.

Data prezentării vehiculului în vederea omologării: ...

21.

Serviciul tehnic care efectuează încercările de omologare: ...

22.

Data raportului emis de serviciul respectiv: ...

23.

Numărul raportului emis de serviciul respectiv: ...

24.

Omologarea acordată/extinsă/refuzată/retrasă2: ...

25.

Amplasarea mărcii de omologare pe motorul vehiculului: ...

26.

Locul: ...

27.

Data: ...

28.

Semnătura: ...

29.

La prezenta fișă de comunicare sunt anexate următoarele documente purtând numărul de omologare de mai sus:

desene, diagrame și planuri ale motorului și ale sistemului de amortizare a zgomotului la evacuare;

fotografii ale motorului și ale sistemului de evacuare sau de amortizare a zgomotului;

o listă a componentelor, identificate corespunzător, care constituie sistemul de amortizare a zgomotului la evacuare.

PARTEA B

NORESS pentru tipurile de vehicule omologate în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 9 sau Regulamentul ONU nr. 63

[Format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

Image 2

 (4)

emisă de către:

Denumirea administrației:


privind (5):

acordarea omologării

 

extinderea omologării

 

refuzul omologării

 

retragerea omologării

 

Încetarea definitivă a producției

unui tip de vehicul cu privire la un tip de NORESS sau de componentă a acestuia în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 92

Omologarea nr. ....

Extinderea nr. ....

1.

Denumirea comercială sau marca vehiculului: ...

2.

Tipul vehiculului: ...

3.

Numele și adresa producătorului: ...

4.

Numele și adresa reprezentantului producătorului, dacă este cazul: ...

5.

Motor

5.1.

Producătorul: ...

5.2.

Tip: ...

5.3.

Modelul: ...

5.4.

Putere nominală maximă:...kW, la:...min-1

5.5.

Tipul motorului (de exemplu, aprindere prin scânteie, aprindere prin compresie etc.) (6): ...

5.6.

Cicluri: doi timpi/patru timpi 2

5.7.

Cilindree:...cm3

6.

Transmisie

6.1.

Tipul transmisiei: cutie de viteze manuală/automată: ...

6.2.

Numărul de trepte de viteză: ...

7.

Echipament

7.1.

Amortizor de zgomot la evacuare

7.1.1.

Producătorul sau reprezentantul autorizat (dacă este cazul): ...

7.1.2.

Modelul: ...

7.1.3.

Tip:...conform desenului nr. ...

7.2.

Amortizor de admisie

7.2.1.

Producătorul sau reprezentantul autorizat (dacă este cazul): ...

7.2.2.

Modelul: ...

7.2.3.

Tip:...conform desenului nr. ...

8.

Treptele de viteză folosite pentru încercarea cu motocicleta în mișcare: ...

9.

Raportul (rapoartele) de transmisie final(e): ...

10.

Numărul de omologare CE de tip al pneului (pneurilor): ...

Dacă acest număr nu este disponibil, se furnizează următoarele informații:

10.1.

Producătorul pneurilor: ...

10.2.

Descrierea (descrierile) comercială (comerciale) a(le) tipului de pneu (pe fiecare punte), (de exemplu, denumirea comercială, indicele de viteză, indicele de sarcină): ...

10.3.

Dimensiunile pneului (pe fiecare punte): ...

10.4.

Alt număr de omologare de tip (dacă există): ...

11.

Mase

11.1.

Masa brută maximă autorizată:...kg

11.2.

Masa de încercare:...kg

11.3.

Raportul putere/masă (RPM): ...

12.

Lungimea vehiculului:...m

13.

Nivelul sonor al vehiculului în mișcare...dB(A)

13.1.

Treapta de viteză (i) pentru încercarea cu vehiculul în mișcare....

13.2.

Viteza vehiculului la începutul perioadei de accelerare (medie de 3 ture) pentru treapta (i):...km/h

14.

Nivelul sonor al vehiculului în regim staționar...dB(A)

14.1.

la turația motorului .... min-1

14.2.

Poziția și orientarea microfonului: ...

15.

Date de referință privind conformitatea în funcționare

15.1.

Treapta (i) sau, pentru vehicule supuse încercării cu rapoartele de transmisie neblocate, poziția selectorului de viteze aleasă pentru încercare: ...

15.2.

Viteza vehiculului la începutul perioadei de accelerare (medie de 3 ture) pentru treapta (i):...km/h

15.3.

Nivelul presiunii acustice L( i):...dB(A)

16.

Data prezentării vehiculului în vederea omologării: ...

17.

Serviciul tehnic care efectuează încercările de omologare: ...

18.

Data raportului emis de serviciul respectiv: ...

19.

Numărul raportului emis de serviciul respectiv: ...

20.

Omologarea acordată/extinsă/refuzată/retrasă2: ...

21.

Amplasarea mărcii de omologare pe motorul vehiculului: ...

22.

Locul: ...

23.

Data: ...

24.

Semnătura: ...

25.

La prezenta fișă de comunicare sunt anexate următoarele documente purtând numărul de omologare de mai sus:

desene, diagrame și planuri ale motorului și ale sistemului de amortizare a zgomotului la evacuare;

fotografii ale motorului și ale sistemului de evacuare sau de amortizare a zgomotului;

o listă a componentelor, identificate corespunzător, care constituie sistemul de amortizare a zgomotului la evacuare.


(1)  Numărul distinctiv al țării care a acordat/extins/refuzat/retras omologarea (a se vedea dispozițiile de omologare din regulament).

(2)  A se tăia mențiunile care nu se aplică.

(3)  Dacă este utilizat un motor neconvențional, acest lucru trebuie precizat.

(4)  Numărul distinctiv al țării care a acordat/extins/refuzat/retras omologarea (a se vedea dispozițiile de omologare din regulament).

(5)  A se tăia mențiunile care nu se aplică.

(6)  Dacă este utilizat un motor neconvențional, acest lucru trebuie precizat.


ANEXA 2

EXEMPLE DE MĂRCI DE OMOLOGARE

(a se vedea punctul 5.4 din prezentul regulament ONU)

Image 3

a = minimum 8 mm

Marcajul de omologare de mai sus, aplicat pe o componentă a unui amortizor de zgomot, arată că respectivul tip de sistem de schimb de amortizare a zgomotului a fost omologat în Țările de Jos (E 4), în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 92, având nr. de omologare 022439. Numărul de omologare indică faptul că omologarea a fost acordată în conformitate cu cerințele Regulamentului ONU nr. 92, astfel cum a fost modificat prin seria 02 de amendamente.


ANEXA 3

CERINȚE PENTRU MATERIALELE ABSORBANTE FIBROASE UTILIZATE ÎN NORESS

(a se vedea punctul 6.5 din prezentul regulament ONU)

1.

Materialele fibroase absorbante nu trebuie să conțină azbest și pot fi utilizate la fabricarea amortizoarelor de zgomot numai dacă există dispozitive corespunzătoare care asigură menținerea fixă a materialului fibros pe toată durata utilizării amortizorului de zgomot și dacă acestea îndeplinesc cerințele de la oricare dintre punctele 2, 3, 4 sau 5, la alegerea producătorului.

2.

După înlăturarea materialului fibros, nivelul sunetului trebuie să respecte cerințele de la punctul 6.2 din prezentul regulament ONU.

3.

Materialul absorbant fibros nu poate fi amplasat în acele părți ale amortizorului de zgomot prin care trec gazele evacuate și trebuie să îndeplinească următoarelor cerințe:

(a)

materialul trebuie încălzit într-un cuptor la temperatura de 650 ± 5 °C timp de patru ore, fără a se produce reducerea lungimii medii, a diametrului sau a densității moleculare a fibrei;

(b)

după încălzirea la 650 ± 5 °C timp de o oră în cuptor, cel puțin 98 % din material trebuie să fie reținut într-o sită cu dimensiunea nominală a ochiurilor de 250 μm, conform ISO 3310/1, atunci când este supus încercării în conformitate cu ISO 2599;

(c)

pierderea de masă a materialului nu trebuie să depășească 10,5 % după scufundarea, timp de 24 de ore la 90 ± 5 °C, într-un condensat sintetic cu următoarea compoziție:

(i)

1 N acid hidrobromic (HBr), 10 ml;

(ii)

1 N acid sulfuric (H2SO4), 10 ml;

(iii)

apă distilată pentru completare până la 1 000 ml.

Notă:

Materialul trebuie spălat în apă distilată și uscat timp de o oră la 105 °C înainte de cântărire.

4.

Înainte de încercarea amortizorului în conformitate cu dispozițiile de la punctul 6.2 din prezentul regulament ONU, el trebuie adus într-o condiție normală pentru circulația rutieră printr-una dintre metodele de condiționare conforme cu și descrise la punctul 5.1.4 din anexa 3 la Regulamentul ONU nr. 9 sau Regulamentul ONU nr. 63 sau la punctul 1.3 din anexa 5 la Regulamentul ONU nr. 41, după caz.

5.

Gazele de evacuare nu trebuie să intre în contact cu materialele fibroase, iar materialele fibroase nu trebuie să fie influențate de variațiile de presiune.

ANEXA 4

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA EMISIILE SONORE

[Format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

Această declarație este necesară pentru sistemele de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS):

(a)

cu moduri de funcționare selectabile de către conducător sau cu geometrie variabilă, reglabile manual sau electronic;

(b)

fără moduri de funcționare multiple, reglabile manual sau electronic, selectabile de către conducător sau fără geometrii variabile specificate pentru utilizarea pe vehicule din categoria L3 care sunt omologate de tip în temeiul amendamentelor la Regulamentul ONU nr. 41 și care fac obiectul seriei de amendamente privind cerințele ASEP la Regulamentul ONU nr. 41 (1).

… (Denumirea producătorului) atestă faptul că sistemele de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare de acest tip … (tip cu privire la emisiile sale sonore în conformitate cu seria. (2) de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41) respectă cerințele ASEP aplicabile din Regulamentul ONU nr. 41 în timpul procedurii de omologare de tip și al producției sale.

… (Denumirea producătorului) face prezenta declarație cu bună-credință, după ce a procedat la o evaluare corespunzătoare a performanței în privința emisiilor sonore ale sistemului de schimb neoriginal de amortizare a zgomotului la evacuare, în conformitate cu cerințele din Regulamentul ONU nr. 92 în timpul procedurii de omologare de tip și al producției sale.

Data: . …

Numele reprezentantului autorizat: …

Semnătura reprezentantului autorizat: …


(1)  Se elimină punctul care nu se aplică.

(2)  A se preciza seria de amendamente la Regulamentul ONU nr. 41, care se aplică NORESS.