ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 196

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
4 august 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2023/1593 al Consiliului din 28 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau

1

 

*

Regulamentul (UE) 2023/1594 al Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1595 al Comisiei din 3 august 2023 privind acceptarea unei cereri de aplicare a tratamentului corespunzător unui nou producător-exportator în ceea ce privește măsurile antidumping definitive instituite pentru importurile de articole de masă și de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, și modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1596 al Comisiei din 3 august 2023 privind acceptarea unei cereri de aplicare a tratamentului corespunzător unui nou producător-exportator în ceea ce privește măsurile antidumping definitive instituite pentru importurile de articole de masă și de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, și modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1597 al Comisiei din 3 august 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/265 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din India și Turcia

21

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2023/1598 a Consiliului din 28 iulie 2023 de modificare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau

23

 

*

Decizia (PESC) 2023/1599 a Consiliului din 3 august 2023 privind o inițiativă a Uniunii Europene pentru securitate și apărare în sprijinul țărilor vest-africane din Golful Guineei

25

 

*

Decizia (PESC) 2023/1600 a Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

35

 

*

Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

37

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1602 a Comisiei din 31 iulie 2023 privind rețeaua de dealeri primari și definirea criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de coordonator și co-coordonator pentru tranzacțiile sindicalizate în scopul activităților de împrumut desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice

44

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/1529 al Consiliului din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ( JO L 186, 25.7.2023 )

61

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/1593 AL CONSILIULUI

din 28 iulie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2023/1598 a Consiliului din 28 iulie 2023 de modificare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În mai 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/285/PESC (2) și Regulamentul (UE) nr. 377/2012 (3).

(2)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Decizia 2012/285/PESC și al articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012, Consiliul a reexaminat măsurile restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau și a concluzionat că ar trebui să fie introdusă o dispoziție privind o derogare umanitară aplicabilă anumitor actori, astfel cum sunt enumerați în Rezoluția 2664 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu măsurile complementare ale Uniunii privind înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 377/2012 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică pentru punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care o astfel de asistență este furnizată și alte activități sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d) atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Decizia 2012/285/PESC a Consiliului din 31 mai 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau și de abrogare a Deciziei 2012/237/PESC (JO L 142, 1.6.2012, p. 36).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului din 3 mai 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau (JO L 119, 4.5.2012, p. 1).


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/3


REGULAMENTUL (UE) 2023/1594 AL CONSILIULUI

din 3 august 2023

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului (3) interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Belarus de arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții. Produsele care fac obiectul acestei interdicții intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În acest context, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se tratează ca lex specialis și, prin urmare, în cazul unui conflict, prevalează asupra Regulamentului (UE) nr. 258/2012.

(4)

Decizia (PESC) 2023/1601 extinde lista articolelor care contribuie la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate prin adăugarea de articole care au fost utilizate de Rusia pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și de articole care contribuie la dezvoltarea sau producția sistemelor militare ale Belarusului, inclusiv a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate, a echipamentelor de producție și testare, a camerelor fotografice și a componentelor optice, a altor componente electrice/magnetice și a dispozitivelor, modulelor și ansamblurilor electronice.

(5)

Este oportun să se impună o interdicție la export pentru produsele și tehnologiile adecvate pentru utilizarea în aviație și în industria spațială, inclusiv motoarele de aeronave și piesele acestora, atât pentru aeronave cu pilot, cât și pentru aeronave fără pilot la bord. În plus, Decizia (PESC) 2023/1601 introduce posibilitatea ca autoritățile naționale competente să acorde derogări pentru a permite ca anumite produse din domeniul aviației care sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în domeniul medical să fie exportate în scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare.

(6)

La 26 ianuarie 2023, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a prezentat o propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2012/642/PESC, iar Înaltul Reprezentant și Comisia au prezentat o propunere comună de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006. Având în vedere caracterul urgent al luptei împotriva eludării în cazul anumitor produse sensibile, adoptarea măsurilor referitoare la respectivele produse face obiectul unei proceduri accelerate, fără a aduce atingere restului conținutului propunerilor respective.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1ba

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 1a de la prezentul regulament, se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de arme de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții, astfel cum figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), și de arme de foc și alte arme, astfel cum figurează pe lista din anexa XVI la prezentul regulament, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor respective.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).”"

2.

Articolele 1e și 1f se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1e

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare și nici furnizării de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a)

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b)

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d)

actualizărilor de software;

(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a)

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Belarusului cu privire la chestiuni pur civile;

(b)

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c)

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d)

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;

(f)

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere;

(g)

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau

(h)

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.

(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(7)   Atunci când decide cu privire la o cerere de autorizare menționată la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care acestea au motive rezonabile să creadă:

(i)

că utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerate în anexa V ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 1fa alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).

(8)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care acestea consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.”

Articolul 1f

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii care ar putea contribui la dezvoltarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului apărării și securității din această țară, astfel cum figurează pe lista din anexa Va, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a)

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b)

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d)

actualizărilor de software;

(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a)

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Belarusului cu privire la chestiuni pur civile;

(b)

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c)

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d)

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;

(f)

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere;

(g)

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau

(h)

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.

(4a)   Fără a aduce atingere alineatului (4) litera (e) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt destinate încetării, până la 6 februarie 2024, a contractelor și operațiunilor în curs la data de 5 august 2023, necesare pentru furnizarea de servicii de telecomunicații civile populației civile din Belarus.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.

(5a)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă dintr-un stat membru poate autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60 astfel cum sunt enumerate în anexa Va până la 6 februarie 2024 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, în măsura în care aceasta este necesară pentru prelucrarea respectivelor produse în Belarus de către o întreprindere comună în care o societate stabilită în Uniune deține o participație majoritară la 5 august 2023, în scopul importului ulterior în Uniune și al producerii ulterioare în Uniune a unor produse destinate utilizării în sectorul sănătății sau în cel farmaceutic ori în domeniul cercetării și dezvoltării.

(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(7)   Atunci când decid cu privire la o cerere de autorizare menționată la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care acestea au motive rezonabile să creadă:

(i)

că utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează în anexa V ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 1fa alineatul (1); sau

(ii)

că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).

(8)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care acestea consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1sa

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii adecvate pentru utilizarea în aviație sau în industria spațială, astfel cum sunt enumerate în anexa XVII, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa XVII.

(3)   Se interzice furnizarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de servicii de revizie, reparații, inspecție, înlocuire, modificare sau remediere a defectelor unei aeronave sau ale unei componente de aeronavă, cu excepția inspecției premergătoare zborului, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa XVII.

(4)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor și tehnologiilor respective.

(5)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării până la 4 septembrie 2023 a contractelor încheiate înainte de 5 august 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de 5 august 2023, după ce au stabilit că:

(a)

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute în prezentul regulament; și

(b)

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții belaruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 enumerate anexa XVII sau asistența tehnică, serviciile de intermediere, finanțarea sau asistența financiară aferente acestora, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de consumabile medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate prezentul alineat, autoritățile naționale competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

(8)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(9)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 1e alineatul (4) litera (b) și articolului 1f alineatul (4) litera (b).

(10)   Interdicția de la alineatul (4) litera (a) nu se aplică schimbului de informații care vizează stabilirea de standarde tehnice în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).”

4.

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

5.

Textul prevăzut la anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexele XVI și XVII la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).


ANEXA I

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

următorul titlu se introduce după titlul „Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 1f alineatul (1) și la articolul 1fa alineatul (1)”:

„Partea A”;

2.

la „Categoria I – Produse electronice”, la secțiunea „X.A.I.003 Echipamente de prelucrare specifice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:”, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821”;

3.

se adaugă următoarea parte:

„Partea B

1.   Dispozitive cu semiconductori

Codul NC

Descrierea

8541 10

Diode, altele decât diodele fotosensibile și diodele emițătoare de lumină (LED)

8541 21

Tranzistori, alții decât tranzistorii fotosensibili cu o putere de disipare mai mică de 1 W

8541 29

Alți tranzistori, alții decât tranzistorii fotosensibili

8541 30

Tiristori, diacuri și triacuri (cu excepția dispozitivelor semiconductoare fotosensibile)

8541 49

Dispozitive fotosensibile semiconductoare (cu excepția generatoarelor și a celulelor fotovoltaice)

8541 51

Alte dispozitive semiconductoare: Traductoare cu semiconductori

8541 59

Alte dispozitive cu semiconductori

8541 60

Cristale piezoelectrice montate

2.   Circuite integrate electronice, echipamente de producție și testare

Codul NC

Descrierea

8486 10

Mașini și aparate pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers)

8486 20

Mașini și aparatură pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor electronice integrate

8486 40

Mașini și aparate menționate la nota 11 litera C a prezentului capitol

8534 00

Circuite imprimate

8542 31

Procesoare și controlere, chiar combinate cu memorii, convertizoare, circuite logice, amplificatoare, circuite pentru impulsuri de tact, circuite de temporizare sau alte circuite

8542 32

Memorii

8542 33

Amplificatoare

8542 39

Alte circuite integrate electronice

8543 20

Generatoare de semnale

9030 20

Osciloscoape și oscilografe

9030 32

Multimetre cu dispozitiv înregistrator

9030 39

Instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul tensiunii, intensității, rezistenței sau puterii electrice, cu dispozitiv înregistrator

9030 82

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul plachetelor sau dispozitivelor semiconductoare

3.   Camere fotografice și componente optice

Codul NC

Descrierea

8525 89

Alte camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare

9013 10

Lunete de ochire pentru arme; periscoape; lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI

9013 80

Alte dispozitive, aparate și instrumente optice

4.   Alte componente electrice/magnetice

Codul NC

Descrierea

8532 21

Alte condensatoare fixe cu tantal

8532 24

Condensatoare cu dielectric din ceramică, cu mai multe straturi

8536 69

Fișe și prize

8536 90

Altă aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000  V; conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice

8548 00

Părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la capitolul 85

5.   Dispozitive, module și ansambluri electronice

Codul NC

Descrierea

8471 50

Unități de prelucrare a datelor, altele decât cele de la subpozițiile 8471 41 sau 8471 49 , care conțin sau nu în același corp unul sau două dintre următoarele tipuri de unități: unități de stocare, unități de intrare, unități de ieșire

8471 80

Unități de mașini automate de prelucrare a datelor (cu excepția unităților de prelucrare a datelor, a unităților de intrare sau de ieșire și a unităților de memorie)

8517 62

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router)

8517 69

Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir

8526 91

Aparate de radionavigație

9014 20

Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele)

9014 80

Alte instrumente și aparate de navigație”.


ANEXA II

ANEXA XVI

Lista armelor de foc și a altor arme menționate la articolul 1ba

Codul NC

Descrierea

9303

Alte arme de foc și dispozitive similare care utilizează încărcături explozive

ex 9304

Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz), cu excepția celor de la poziția 9307 ”

„ANEXA XVII

Lista produselor și tehnologiilor menționate la articolul 1sa

Codul NC

Descrierea

88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

ex 2710 19 83

Uleiuri hidraulice pentru vehiculele de la capitolul 88

ex 2710 19 99

Alte uleiuri lubrifiante și alte uleiuri pentru aviație

4011 30 00

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru aeronave

ex 6813 20 00

Discuri și plăcuțe de frână pentru aeronave

6813 81 00

Garnituri de frână și plăcuțe de frână

8411 11

Turboreactoare de o forță de maximum 25 kN

8411 12

Turboreactoare de o forță peste 25 kN

8411 21

Turbopropulsoare cu puterea de maximum 1 100 kW

8411 22

Turbopropulsoare cu puterea de peste 1 100 kW

8411 91

Părți de turboreactoare sau de turbopropulsoare, nedenumite în altă parte

8517 71 00

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți compatibile cu acestea

ex 8517 79 00

Alte părți legate de antene

9024 10 00

Mașini și aparate pentru testarea durității, rezistenței, compresibilității, elasticității sau a altor proprietăți mecanice ale materialelor: Mașini și aparate pentru încercarea metalelor

9026 00 00

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014 , 9015 , 9028 sau 9032


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1595 AL COMISIEI

din 3 august 2023

privind acceptarea unei cereri de aplicare a tratamentului corespunzător unui nou producător-exportator în ceea ce privește măsurile antidumping definitive instituite pentru importurile de articole de masă și de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, și modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) („regulamentul de bază”),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 al Comisiei din 12 iulie 2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (2), în special articolul 2,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

La 13 mai 2013, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor în Uniune de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică („produsul în cauză”) originare din Republica Populară Chineză („RPC”), prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului („regulamentul inițial”) (3).

(2)

La 12 iulie 2019, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a prelungit cu încă cinci ani aplicarea măsurilor din regulamentul inițial, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(3)

La 28 noiembrie 2019, în urma unei investigații anticircumvenție efectuate în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 al Comisiei (4).

(4)

Pentru examinarea producătorilor-exportatori din RPC, în cadrul investigației inițiale s-a recurs la eșantionare, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(5)

Pentru producătorii-exportatori din RPC incluși în eșantion, Comisia a instituit niveluri individuale ale taxei antidumping, cuprinse între 13,1 % și 18,3 %, asupra importurilor de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică. Pentru producătorii-exportatori cooperanți care nu au fost incluși în eșantion, a fost instituit un nivel al taxei de 17,9 %. Producătorii-exportatori care au cooperat și care nu au fost incluși în eșantion sunt enumerați în anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131. În plus, s-a instituit un nivel al taxei de 36,1 % la nivelul întregii țări pentru produsul în cauză provenit de la întreprinderile din RPC care fie nu s-au făcut cunoscute, fie nu au cooperat la investigație.

(6)

În temeiul articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, anexa 1 la regulamentul respectiv poate fi modificată pentru a se aplica unui nou producător-exportator nivelul taxei aplicabil întreprinderilor cooperante neincluse în eșantion, și anume nivelul taxei medii ponderate de 17,9 %, în cazul în care noul producătorul-exportator în cauză din RPC prezintă Comisiei dovezi suficiente că:

(a)

nu a exportat produsul în cauză în Uniune în cursul perioadei de investigație pe baza căreia s-au instituit măsurile, și anume 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 („perioada investigației inițiale”);

(b)

nu este afiliat niciunui exportator sau producător din RPC care face obiectul măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198; precum și

(c)

a exportat efectiv în Uniune produsul în cauză după încheierea perioadei investigației inițiale sau și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă în Uniune.

B.   CEREREA DE APLICARE A TRATAMENTULUI CORESPUNZĂTOR UNUI NOU PRODUCĂTOR-EXPORTATOR

(7)

Întreprinderea Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. („Jingmei” sau „solicitantul”) a transmis o cerere Comisiei pentru a i se aplica tratamentul corespunzător unui nou producător-exportator („TNPE”) și, prin urmare, pentru a i se aplica nivelul taxei aplicabile întreprinderilor cooperante din RPC care nu au fost incluse în eșantion, și anume 17,9 %. Solicitantul a susținut că îndeplinește toate cele trei condiții prevăzute la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 („condițiile aferente TNPE”).

(8)

Pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru acordarea TNPE, Comisia a trimis mai întâi un chestionar solicitantului, cerând dovezi din care să reiasă că îndeplinește condițiile TNPE.

(9)

În urma analizării răspunsurilor la chestionar, Comisia a solicitat informații și documente justificative suplimentare, care au fost furnizate de solicitant.

(10)

Comisia a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru a stabili dacă solicitantul întrunește condițiile TNPE. În acest scop, Comisia a analizat dovezile transmise de solicitant în răspunsurile sale la chestionar și la cererile de clarificări și a consultat diverse baze de date online, inclusiv Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), site-ul de internet al întreprinderii Alibaba, precum și alte surse accesibile publicului. În paralel, Comisia a informat și industria de profil din Uniune cu privire la cererea solicitantului și a invitat-o să prezinte eventuale observații, dacă se considera necesar. Industria din Uniune a transmis observații care au fost luate în considerare.

C.   ANALIZAREA CERERII

(11)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, care stipulează că este necesar ca solicitantul să nu fi exportat produsul în cauză în Uniune în cursul perioadei de investigație pe care se bazează măsurile, și anume între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 („perioada investigației inițiale”), în cursul investigației Comisia a stabilit că solicitantul nu exporta produsul în cauză în perioada respectivă.

(12)

Solicitantul este o întreprindere care a fost înființată în 1993, dar despre care s-a constatat că a exportat în Uniune produsul în cauză o singură dată – o vânzare indirectă în UE – în 2012, deci după perioada investigației inițiale, când solicitantul a vândut unui comerciant australian, însă, totuși, a expediat această comandă direct clientului final irlandez (Dublin, Irlanda) al acestui comerciant australian. Această vânzare indirectă a fost confirmată de documentele referitoare la expediere și de alte documente transmise. Întrucât acest comerciant australian era un client important al solicitantului, iar Comisia a dorit să excludă posibilitatea ca orice altă vânzare indirectă de acest tip să fi avut loc în cursul perioadei investigației inițiale prin intermediul acestui comerciant australian, ea a solicitat transmiterea documentației complete a tuturor tranzacțiilor efectuate de Jingmei cu acest comerciant australian în 2011. Nu a fost găsită nicio dovadă cu privire la vreo vânzare indirectă în UE printre aceste tranzacții.

(13)

Comisia a verificat, de asemenea, toate evidențele contabile relevante ale solicitantului pentru perioada investigației inițiale, inclusiv declarațiile referitoare la venituri, declarațiile referitoare la rambursările de TVA, registrele de vânzări, subregistrul referitor la veniturile principale ale întreprinderii, subregistrul referitor la conturile creditorilor comerciantului australian, precum și Golden Tax System. Toate acestea au fost verificate prin intermediul fișierelor video, al capturilor de ecran, al fotografiilor registrelor contabile fizice și al extragerilor directe din sistemele informatice, reconciliindu-se cifrele raportate. Toate aceste controale nu au evidențiat nicio vânzare la export în Uniune în cursul anului 2011. Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul a demonstrat, prin faptul că a furnizat toate informațiile foarte detaliate solicitate care s-au dovedit a fi coerente, complete și clare, că nu a exportat în Uniune în perioada investigației inițiale.

(14)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(15)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 care stipulează că este necesar ca solicitantul să nu fie afiliat unui producător-exportator care a exportat produsul în cauză în Uniune în perioada investigației inițiale, în cursul investigației Comisia a stabilit că Jingmei nu este afiliat niciunui producător-exportator chinez care face obiectul măsurilor antidumping. În perioada investigației inițiale solicitantul avea trei acționari, printre care două persoane fizice. S-a constatat că niciuna dintre persoanele fizice nu era afiliată producătorilor-exportatori chinezi care fac obiectul măsurilor antidumping. Cu privire la al treilea acționar – o entitate juridică – nu s-a constatat că a comercializat produsul în cauză sau că a fost afiliat vreunei întreprinderi chineze care face obiectul măsurilor antidumping. În anul 2017 a avut loc o modificare a acționariatului solicitantului, atunci când entitatea juridică menționată mai sus, precum și una dintre cele două persoane fizice, și-au vândut acțiunile unui nou acționar, care a devenit administratorul general al solicitantului. Această situație a acționariatului a rămas neschimbată până în prezent, existând doi acționari, ambii fiind persoane fizice. Noul acționar este totodată director al unei întreprinderi tip holding, denumite Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd. și deține 6,87 % din acțiunile acestei întreprinderi. Această întreprindere tip holding nu este implicată în produsul în cauză. Cu toate acestea, potrivit Qichacha, unul dintre acționarii ei care deține 0,41 % din acțiuni, este în paralel acționar și director al Chaozhou Chenhui Ceramics, care este un producător chinez care face obiectul măsurilor antidumping aplicabile în prezent. Întrucât această relație este foarte indirectă și cu mult sub pragul de 5 % (doar 0,41 %), Comisia nu a identificat nicio relație între acționarii actuali, astfel cum se definește în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (8). Prin urmare, solicitantul a îndeplinit al doilea criteriu.

(16)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(17)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 ca solicitantul să fi exportat efectiv în Uniune produsul în cauză după perioada investigației inițiale sau să își fi asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă în Uniune, în timpul investigației, Comisia a stabilit că solicitantul a exportat într-adevăr o singură dată în Uniune (Irlanda) în 2012, prin urmare, după perioada investigației inițiale. Aceasta a fost o vânzare indirectă în Uniune, deoarece solicitantul a vândut unui comerciant australian, însă a expediat comanda direct clientului final al acestui comerciant australian, un client din Dublin, Irlanda. Au fost furnizate toate documentele cu privire la această tranzacție, inclusiv comenzi, facturi, documente de expediere și de plăți bancare, iar informațiile au fost verificate în raport cu aceste documente și cu alte documente aferente cererii. Prin urmare, solicitantul a îndeplinit al treilea criteriu.

(18)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(19)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește toate cele trei condiții pentru aplicarea TNPE, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, astfel încât este necesar ca cererea să fie acceptată. În consecință, este necesar ca solicitantul să facă obiectul unei taxe antidumping de 17,9 % corespunzătoare întreprinderilor comerciale cooperante care nu au fost incluse în eșantionul investigației inițiale.

D.   COMUNICAREA CONSTATĂRILOR

(20)

Solicitantul și industria de profil din Uniune au fost informați cu privire la faptele și la considerentele esențiale pe baza cărora s-a considerat adecvat să se aplice întreprinderii Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. taxa antidumping aplicabilă întreprinderilor cooperante care nu au fost incluse în eșantionul investigației inițiale.

(21)

Părților li s-a acordat posibilitatea de a transmite observații. Nu s-au primit observații.

(22)

Prezentul regulament este conform cu avizul comitetului instituit în baza articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarea întreprindere se adaugă în anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 care conține lista întreprinderilor cooperante neincluse în eșantion:

Întreprindere

Cod adițional TARIC

„Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

C933”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189, 15.7.2019, p. 8.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 131, 15.5.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 321, 12.12.2019, p. 139).

(5)  Orbis este un furnizor de date la nivel mondial în materie de informații despre întreprinderi, care cuprinde peste 220 de milioane de întreprinderi din întreaga lume. El oferă în principal informații standardizate privind întreprinderi private și structuri de întreprinderi.

(6)  Soluția software Dun and Bradstreet (D&B) pune la dispoziție date comerciale, analize și informații detaliate pentru întreprinderi cu privire la întreprinderile private și la structurile de întreprinderi.

(7)  Qichacha, Aiqicha, Baidu sunt baze de date, private, cu scop lucrativ, chineze, care pune la dispoziția consumatorilor/profesioniștilor date comerciale, informații privind creditele și analize privind întreprinderi private și publice cu sediul în China.

(8)  Articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558) (Codul vamal al UE) prevede că două persoane sunt considerate a fi afiliate dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, acestea controlează direct sau indirect o terță persoană; (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele care sunt asociate în activități comerciale în sensul că una dintre ele este agentul, distribuitorul sau concesionarul exclusiv al celeilalte, indiferent de denumirea utilizată, sunt considerate afiliate numai dacă se încadrează în unul din criteriile menționate în teza anterioară.


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1596 AL COMISIEI

din 3 august 2023

privind acceptarea unei cereri de aplicare a tratamentului corespunzător unui nou producător-exportator în ceea ce privește măsurile antidumping definitive instituite pentru importurile de articole de masă și de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, și modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 al Comisiei din 12 iulie 2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (2), în special articolul 2,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

La 13 mai 2013, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor în Uniune de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică (denumite în continuare „produsul în cauză”) originare din Republica Populară Chineză („RPC”), prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului (3) (denumit în continuare „regulamentul inițial”).

(2)

La 12 iulie 2019, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a prelungit cu încă cinci ani aplicarea măsurilor din regulamentul inițial, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(3)

La 28 noiembrie 2019, în urma unei investigații anticircumvenție efectuate în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 (4).

(4)

Pentru examinarea producătorilor-exportatori din RPC, în cadrul investigației inițiale s-a recurs la eșantionare, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(5)

Pentru producătorii-exportatori din RPC incluși în eșantion, Comisia a instituit niveluri individuale ale taxei antidumping, cuprinse între 13,1 % și 18,3 %, asupra importurilor de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică. Pentru producătorii-exportatori cooperanți care nu au fost incluși în eșantion, a fost instituit un nivel al taxei de 17,9 %. Producătorii-exportatori care au cooperat și care nu au fost incluși în eșantion sunt enumerați în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131. În plus, s-a instituit un nivel al taxei de 36,1 % la nivelul întregii țări pentru produsul în cauză provenit de la întreprinderile din RPC care fie nu s-au făcut cunoscute, fie nu au cooperat la investigație.

(6)

În temeiul articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, anexa 1 la regulamentul respectiv poate fi modificată pentru a se aplica unui nou producător-exportator nivelul taxei aplicabil întreprinderilor cooperante neincluse în eșantion, și anume nivelul taxei medii ponderate de 17,9 %, în cazul în care noul producătorul-exportator în cauză din RPC prezintă Comisiei dovezi suficiente că:

(a)

nu a exportat produsul în cauză în Uniune în cursul perioadei de investigație pe baza căreia s-au instituit măsurile, și anume 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 („perioada investigației inițiale”);

(b)

nu este afiliat niciunui exportator sau producător din RPC care face obiectul măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198; precum și

(c)

a exportat efectiv în Uniune produsul în cauză după încheierea perioadei investigației inițiale sau și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă în Uniune.

B.   CEREREA DE APLICARE A TRATAMENTULUI CORESPUNZĂTOR UNUI NOU PRODUCĂTOR-EXPORTATOR

(7)

Întreprinderea Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. (denumită în continuare „M & G” sau „solicitantul”) a transmis o cerere Comisiei pentru a i se aplica tratamentul corespunzător unui nou producător-exportator („TNPE”) și, prin urmare, pentru a i se aplica nivelul taxei aplicabile întreprinderilor cooperante din RPC care nu au fost incluse în eșantion, și anume 17,9 %. Solicitantul a susținut că îndeplinește toate cele trei condiții prevăzute la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198 (denumite în continuare „condițiile aferente TNPE”).

(8)

Pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile, Comisia a trimis mai întâi un chestionar solicitantului, cerându-i dovezi din care să reiasă că îndeplinește condițiile aferente TNPE.

(9)

În urma analizării răspunsurilor la chestionar, Comisia a solicitat informații și documente justificative suplimentare, care au fost furnizate de solicitant.

(10)

Comisia a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru a stabili dacă solicitantul întrunește condițiile TNPE. În acest scop, Comisia a analizat dovezile transmise de solicitant în răspunsurile sale la chestionar și la cererile de clarificări; a consultat diverse baze de date online, inclusiv Orbis (5), D & B (6) și Qichacha (7); și a verificat informațiile despre întreprindere în raport cu informațiile transmise în cazuri anterioare. În paralel, Comisia a informat și industria de profil din Uniune cu privire la cererea solicitantului și a invitat-o să prezinte eventuale observații, dacă se considera necesar. Nu s-au primit observații din partea industriei de profil din Uniune.

C.   ANALIZAREA CERERII

(11)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, care stipulează că este necesar ca solicitantul să nu fi exportat produsul în cauză în Uniune în cursul perioadei de investigație pe care se bazează măsurile, și anume între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 (denumită în continuare „perioada investigației inițiale”), în cursul investigației Comisia a stabilit că solicitantul nu exista la momentul respectiv. Licențele comerciale și de export au confirmat luna decembrie 2019 ca fiind data înființării solicitantului, iar acest aspect fost și el verificat în raport cu alte surse aflate la dispoziția publicului. Prin urmare, solicitantul nu ar fi putut exporta produsul în cauză în Uniune în timpul perioadei de investigație.

(12)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(13)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, care stipulează că este necesar ca solicitantul să nu fie afiliat unui producător-exportator care a exportat produsul în cauză în Uniune în perioada investigației inițiale, în cursul investigației Comisia a stabilit că, în conformitate cu răspunsurile solicitantului la chestionar și la cererile de clarificări, cei doi acționari ai M & G dețin 60 % și, respectiv, 40 % din acțiuni. Acest aspect a fost confirmat de Qichacha. Investigația a confirmat că unul dintre acționari nu avea nicio legătură cu alte întreprinderi care fac obiectul măsurilor antidumping menționate anterior. Al doilea acționar era activ în alte patru întreprinderi din industrie din 1995, dintre care trei nu mai există. În ceea ce privește întreprinderea încă existentă, în urma clarificărilor rezultate din răspunsurile la cererea de clarificări, precum și din cercetări suplimentare, s-a constatat că acest acționar nu are legături cu producătorii care fac obiectul măsurilor antidumping inițiale. Așadar, Comisia nu a identificat nicio relație astfel cum este definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (8).

(14)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(15)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, care stipulează că este necesar ca solicitantul să fi exportat efectiv produsul în cauză în Uniune după perioada investigației inițiale sau să își fi asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate semnificativă în Uniune, în cursul investigației Comisia a stabilit că M & G a exportat pentru prima dată în Uniune (Spania) în aprilie 2020, prin urmare, după perioada investigației inițiale. Solicitantul a pus la dispoziție comanda, factura, lista de colisaj, formularul de declarație vamală, conosamentul și documentele bancare de plată. Produsele aferente comenzii au fost identificate și pe site-ul de internet al importatorului din UE.

(16)

În consecință, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198.

(17)

Prin urmare, solicitantul îndeplinește toate cele trei condiții pentru aplicarea TNPE, astfel cum se prevede la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198, astfel încât este necesar ca cererea să fie acceptată. În consecință, este necesar ca solicitantul să facă obiectul unei taxe antidumping de 17,9 % corespunzătoare întreprinderilor comerciale cooperante care nu au fost incluse în eșantionul investigației inițiale.

D.   COMUNICARE A CONSTATĂRILOR

(18)

Solicitantul și industria de profil din Uniune au fost informați cu privire la faptele și la considerentele esențiale pe baza cărora s-a considerat adecvat să se aplice întreprinderii Shenzhen M & G Ceramics Co., Ltd. („M & G”) taxa antidumping aplicabilă întreprinderilor cooperante care nu au fost incluse în eșantionul investigației inițiale.

(19)

Părților li s-a acordat posibilitatea de a transmite observații. Nu s-au primit observații.

(20)

Prezentul regulament este conform cu avizul comitetului instituit în baza articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarea întreprindere se adaugă în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 care conține lista întreprinderilor cooperante neincluse în eșantion:

Întreprindere

Cod adițional TARIC

„Shenzhen M & G Ceramics Co., Ltd.

C932”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189, 15.7.2019, p. 8.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 131, 15.5.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 321, 12.12.2019, p. 139).

(5)  Orbis este un furnizor de date la nivel mondial în materie de informații despre întreprinderi, care cuprinde peste 220 de milioane de întreprinderi din întreaga lume. El oferă în principal informații standardizate privind întreprinderi private și structuri de întreprinderi.

(6)  Soluția software Dun and Bradstreet (D & B) pune la dispoziție date comerciale, analize și informații detaliate pentru întreprinderi cu privire la întreprinderile private și la structurile de întreprinderi.

(7)  Qichacha este o bază de date privată, cu scop lucrativ, chineză, care pune la dispoziția consumatorilor/profesioniștilor date comerciale, informații privind creditele și analize privind întreprinderi private și publice cu sediul în China.

(8)  Articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558) (Codul vamal al UE), prevede că două persoane sunt considerate a fi afiliate dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, acestea controlează direct sau indirect o terță persoană; (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele care sunt asociate în activități comerciale în sensul că una dintre ele este agentul, distribuitorul sau concesionarul exclusiv al celeilalte, indiferent de denumirea utilizată, sunt considerate afiliate numai dacă se încadrează în unul din criteriile menționate în teza anterioară.


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1597 AL COMISIEI

din 3 august 2023

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/265 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din India și Turcia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Importurile de plăci de ceramică originare din India și Turcia fac obiectul unor taxe antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/265 al Comisiei (2).

(2)

Nehani Tiles Private Limited, cod adițional TARIC (3) C126, o societate supusă nivelului taxei antidumping pentru producătorii-exportatori cooperanți, neincluși în eșantion, de 7,3 %, a informat Comisia, la 9 martie 2023 (denumită în continuare „data cererii”), că și-a schimbat denumirea în Nehani Tiles Limited Liability Partnership (denumită în continuare „Nehani Tiles LLP”).

(3)

Societatea a solicitat Comisiei să confirme că schimbarea denumirii nu afectează dreptul societății de a beneficia de taxa antidumping care îi era aplicată sub denumirea sa anterioară.

(4)

Comisia a examinat informațiile furnizate și a concluzionat că schimbarea denumirii a fost înregistrată în mod corespunzător la autoritățile competente și nu a avut ca rezultat nicio nouă relație cu alte grupuri de societăți care nu au fost investigate de Comisie.

(5)

În consecință, această schimbare a denumirii nu afectează constatările din Regulamentul (UE) 2023/265 și, în special, nivelul taxei antidumping aplicabil. Având în vedere aspectele prezentate în considerentele de mai sus, Comisia a estimat că este adecvat să modifice Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/265 pentru a reflecta schimbarea denumirii societății căreia i-a fost atribuit anterior codul adițional TARIC C126.

(6)

Elementele de probă din dosar au confirmat, de asemenea, că schimbarea denumirii a fost aplicabilă începând cu 29 decembrie 2022, data la care Ministerul Afacerilor Sociale a emis certificatul de înregistrare a conversiei. Întrucât această modificare a devenit efectivă înainte de data instituirii taxelor antidumping definitive, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a măsurilor respective, și anume de la 10 februarie 2023.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/265 se modifică după cum urmează:

„India

Nehani Tiles Private Limited

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126”

se înlocuiește cu:

„India

Nehani Tiles LLP

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126”

(2)   Codul adițional TARIC C126, atribuit anterior, printre altele, Nehani Tiles Private Limited, se aplică, printre altele, societății Nehani Tiles LLP începând cu 10 februarie 2023.

(3)   Orice taxă antidumping definitivă plătită pentru importurile de produse fabricate de Nehani Tiles LLP în plus față de taxa antidumping stabilită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/265 în ceea ce privește Nehani Tiles Private Limited se rambursează sau se remite în conformitate cu legislația vamală aplicabilă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/265 al Comisiei din 9 februarie 2023 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din India și Turcia (JO L 41, 10.2.2023, p. 1).

(3)  Tariful Integrat al Uniunii Europene.


DECIZII

4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/23


DECIZIA (PESC) 2023/1598 A CONSILIULUI

din 28 iulie 2023

de modificare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 mai 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/285/PESC (1).

(2)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Decizia 2012/285/PESC, Consiliul a reexaminat măsurile restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau și a concluzionat că ar trebui să fie introdusă o dispoziție privind o derogare umanitară aplicabilă anumitor actori, astfel cum sunt enumerați în Rezoluția 2664 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu măsurile complementare ale Uniunii privind înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri din prezenta decizie.

(4)

Prin urmare, Decizia 2012/285/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 din Decizia 2012/285/PESC, se adaugă următorul alineat:

„(6)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care o astfel de asistență este furnizată și alte activități sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA); sau de către

(e)

angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d) atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decizia 2012/285/PESC a Consiliului din 31 mai 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau și de abrogare a Deciziei 2012/237/PESC (JO L 142, 1.6.2012, p. 36).


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/25


DECIZIA (PESC) 2023/1599 A CONSILIULUI

din 3 august 2023

privind o inițiativă a Uniunii Europene pentru securitate și apărare în sprijinul țărilor vest-africane din Golful Guineei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 ianuarie 2023, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la Sahel și la țările de coastă din Africa de Vest, confirmând că respectiva regiune rămâne o prioritate pentru Uniune, în pofida înrăutățirii situației politice și de securitate. Consiliul a convenit să elaboreze un concept de gestionare a crizelor pentru a oferi statelor de coastă din Golful Guineei o cooperare concretă, precum și instruire și sprijin specifice. Consiliul a reamintit că Uniunea desfășoară, de asemenea, consilieri militari în delegațiile Uniunii pentru a orienta respectivul efort.

(2)

La 29 iunie 2023, Consiliul a aprobat un concept de gestionare a crizelor pentru un posibil parteneriat în materie de securitate și apărare cu țările vest-africane din Golful Guineei (denumit în continuare „conceptul de gestionare a crizelor”). Conceptul de gestionare a crizelor se bazează pe o abordare integrată pentru un parteneriat în materie de securitate și apărare cu țările respective, inclusiv instituirea unei misiuni în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) (denumită în continuare „misiunea”), completată de desfășurarea de consilieri militari în delegațiile Uniunii, însoțită de măsuri de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace pentru furnizarea de echipamente militare și în sinergie cu proiecte în domeniul securității. Conceptul de gestionare a crizelor recomandă ca misiunea să fie denumită „Inițiativa Uniunii Europene pentru securitate și apărare în sprijinul țărilor vest-africane din Golful Guineei”.

(3)

Prin scrisoarea din 6 iulie 2023, președintele Republicii Benin a invitat Uniunea să desfășoare misiunea pe teritoriul său.

(4)

Prin scrisoarea din 10 iulie 2023, președintele Republicii Ghana a invitat Uniunea să desfășoare misiunea pe teritoriul său.

(5)

Prin urmare, misiunea ar trebui să fie instituită în Benin și Ghana. Ar trebui să fie posibil ca Consiliul să decidă ulterior să extindă misiunea la alte țări vest-africane din Golful Guineei prevăzute în conceptul de gestionare a crizelor, la invitația acestora.

(6)

Comitetul politic și de securitate ar trebui să exercite, sub responsabilitatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, controlul politic asupra misiunii, să asigure conducerea strategică a acesteia și să ia deciziile relevante în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

(7)

Misiunea ar trebui să aibă un pilon civil, sub comanda și controlul strategice ale unui comandant al operației civile, și un pilon militar, sub comanda și controlul strategice ale unui comandant militar. Celula comună de coordonare a sprijinului, coprezidată de comandantul operației civile și de comandantul militar, ar trebui să asigure coerența lanțului de comandă.

(8)

Capacitatea civilă de planificare și conducere ar trebui să fie pusă la dispoziția comandantului operației civile în vederea planificării și conducerii pilonului civil al misiunii. Aceasta ar trebui consolidată în scopul misiunii de către o celulă civilă de comandă și sprijin.

(9)

Capacitatea militară de planificare și conducere ar trebui să fie structura statică de comandă și control la nivel strategic militar și ar trebui să fie responsabilă cu planificarea și conducerea operaționale ale pilonului militar al misiunii. Aceasta ar trebui consolidată în scopul misiunii de către o celulă militară de comandă și sprijin.

(10)

Șeful celulei civile de comandă și control ar trebui să exercite aceleași funcții în ceea ce privește pilonul civil al misiunii ca și șeful misiunii în cadrul unei misiuni PSAC civile. Șeful celulei militare de comandă și control ar trebui să exercite aceleași funcții în ceea ce privește pilonul militar al misiunii ca și comandantul forței misiunii în cadrul unei misiuni PSAC militare.

(11)

Este necesar să se negocieze și să se încheie acorduri internaționale referitoare la statutul unităților și al personalului aflate sub comanda Uniunii și la participarea statelor terțe la misiune.

(12)

În temeiul articolului 41 alineatul (2) din TUE, cheltuielile operaționale aferente pilonului civil al misiunii ar trebui să fie acoperite de bugetul Uniunii, în timp ce cheltuielile operaționale aferente pilonului militar al misiunii ar trebui să fie suportate de statele membre în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului (1).

(13)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica îndeplinirea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din TUE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Secțiunea I

Dispoziții generale

Articolul 1

Instituire

(1)   Uniunea desfășoară în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) o misiune cu obiectivul strategic de a asista țările vest-africane din Golful Guineei în care respectiva misiune este instituită în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților adecvate în cadrul forțelor lor de securitate și apărare pentru a limita presiunea exercitată de grupările armate teroriste și a răspunde acestei presiuni.

(2)   Misiunea menționată la alineatul (1) este denumită „Inițiativa Uniunii Europene pentru securitate și apărare în sprijinul țărilor vest-africane din Golful Guineei” (denumită în continuare „inițiativa”).

(3)   Inițiativa este instituită în Benin și Ghana.

(4)   Consiliul poate decide ca inițiativa să fie instituită și în alte țări vest-africane din Golful Guineei prevăzute în conceptul de gestionare a crizelor pentru un posibil parteneriat în materie de securitate și apărare cu țările vest-africane din Golful Guineei, aprobat de Consiliu la 29 iunie 2023, la invitația respectivelor țări.

Articolul 2

Mandat

(1)   În vederea atingerii obiectivului strategic prevăzut la articolul 1 alineatul (1), în ceea ce privește țările menționate la articolul 1 alineatul (3), inițiativa:

(a)

contribuie la consolidarea rezilienței în zonele vulnerabile din regiunile nordice ale acestora prin consolidarea capacităților forțelor lor de securitate și apărare;

(b)

asigură instruirea operațională prealabilă desfășurării forțelor lor de securitate și apărare;

(c)

sprijină consolidarea forțelor de securitate și apărare în domeniile tehnice;

(d)

promovează statul de drept și buna guvernanță în sectoarele de securitate ale acestora, cu accent pe forțele lor de securitate și apărare, și sprijină consolidarea încrederii între societatea civilă și forțele de securitate și apărare.

(2)   Dreptul internațional umanitar, drepturile omului și principiul egalității de gen, protecția civililor și agendele din cadrul Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1325 (2000) privind femeile, pacea și securitatea, RCSONU 2250 (2015) privind tineretul, pacea și securitatea și RCSONU 1612 (2005) privind copiii și conflictele armate sunt pe deplin și proactiv integrate în planificarea strategică și operațională, în activitățile și în raportarea inițiativei.

(3)   În cadrul unei abordări flexibile și modulare și atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile, inițiativa desfășoară în special echipe de instruire mobile, experți invitați și echipe de răspuns în caz de criză în țările menționate la articolul 1 alineatul (3). Inițiativa pune în aplicare proiecte civile și militare în țările respective în vederea atingerii obiectivului său strategic prevăzut la articolul 1 alineatul (1) și a îndeplinirii sarcinilor stabilite la articolul 2 alineatul (1).

(4)   Inițiativa facilitează punerea în aplicare a măsurilor de asistență care ar putea fi decise de Consiliu în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul țărilor menționate la articolul 1 alineatul (3).

Articolul 3

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub responsabilitatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), Comitetul politic și de securitate (COPS) exercită controlul politic și conducerea strategică a inițiativei. Consiliul autorizează COPS să ia deciziile corespunzătoare, în conformitate cu articolul 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Respectiva autorizare include competența de a modifica documentele de planificare, inclusiv planul de operații pentru pilonul civil al inițiativei și planul de misiune pentru pilonul militar al inițiativei, precum și lanțul de comandă. Aceasta include, de asemenea, competența de a lua decizii privind numirea șefilor celulelor civilă și, respectiv, militară de comandă și sprijin. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încetarea inițiativei revin în continuare Consiliului.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic rapoarte din partea președintelui Comitetului militar al UE (CMUE) în ceea ce privește activitățile pilonului militar al inițiativei. COPS primește, periodic și atunci când este necesar, rapoarte din partea comandantului operației civile în ceea ce privește activitățile pilonului civil al inițiativei. COPS poate invita, după caz, comandantul operației civile și comandantul militar la reuniunile sale.

Articolul 4

Lanțul de comandă și structura

(1)   Inițiativa are un lanț de comandă unificat, specific operațiilor de gestionare a crizelor.

(2)   Inițiativa are comandamentul la Bruxelles.

(3)   Inițiativa are un pilon civil, sub comanda și controlul strategice ale comandantului operației civile (denumit în continuare „pilonul civil”), și un pilon militar, sub comanda și controlul strategice ale comandantului militar (denumit în continuare „pilonul militar”).

(4)   Celula comună de coordonare a sprijinului, coprezidată pentru inițiativă de comandantul operației civile și de comandantul militar, asigură unitatea lanțului de comandă.

Secțiunea II

Pilonul civil

Articolul 5

Comandantul operației civile

(1)   Directorul executiv al Capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operației civile pentru pilonul civil.

(2)   CPCC este pusă la dispoziția comandantului operației civile în vederea planificării și conducerii pilonului civil.

(3)   Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a Înaltul Reprezentant, exercită comanda și controlul asupra pilonului civil la nivel strategic.

(4)   Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a deciziilor Consiliului și ale COPS în ceea ce privește conducerea operațiilor, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic pentru personalul pilonului civil, după caz, și oferindu-i acestuia consiliere și asistență tehnică.

(5)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul Înaltului Reprezentant.

(6)   Toți membrii personalului detașat în cadrul pilonului civil rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului care i-a detașat în conformitate cu normele naționale, a instituției în cauză a Uniunii sau a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), după caz. Autoritatea națională, instituția Uniunii sau SEAE, după caz, transferă comandantului operației civile controlul operațional asupra personalului său.

(7)   Comandantului operației civile îi revine responsabilitatea generală de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de diligență a Uniunii pentru personalul din pilonul civil.

(8)   Comandantul operației civile și șefii delegațiilor Uniunii în țările menționate la articolul 1 alineatul (3) se consultă reciproc atunci când este necesar.

Articolul 6

Șeful celulei civile de comandă și sprijin

(1)   CPCC este consolidată în scopul inițiativei de către o celulă civilă de comandă și sprijin.

(2)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin își asumă responsabilitatea pentru pilonul civil și exercită comanda și controlul asupra acestuia la nivel operațional. Șeful celulei civile de comandă și sprijin răspunde direct în fața comandantului operației civile și acționează în conformitate cu instrucțiunile comandantului operației civile.

(3)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin este reprezentantul pilonului civil în sfera sa de competență.

(4)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin exercită responsabilitatea administrativă și logistică pentru pilonul civil, inclusiv responsabilitatea pentru activele, resursele și informațiile puse la dispoziția pilonului civil. Șeful celulei civile de comandă și sprijin poate delega atribuții de administrare în materie de personal și privind chestiuni financiare unor membri ai personalului pilonului civil, sub responsabilitatea globală a șefului celulei civile de comandă și sprijin.

(5)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin răspunde de controlul disciplinar asupra personalului pilonului civil. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare se exercită de către autoritățile naționale ale statului care a detașat personalul respectiv, în conformitate cu normele naționale, de către instituția în cauză a Uniunii sau de către SEAE, după caz.

(6)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin asigură vizibilitatea adecvată a pilonului civil.

Articolul 7

Personalul

(1)   Pilonul civil este format în principal din personal detașat de statele membre, de instituțiile Uniunii sau de SEAE. Fiecare stat membru, fiecare instituție a Uniunii, precum și SEAE suportă cheltuielile aferente oricărui membru al personalului pe care l-a detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurnele aplicabile.

(2)   Statul membru, instituția Uniunii sau SEAE, după caz, răspunde de soluționarea oricăror reclamații privind detașarea, fie din partea membrilor personalului lor detașați în pilonul civil, fie cu privire la aceștia, precum și de introducerea oricărei acțiuni împotriva persoanelor respective.

(3)   Pilonul civil poate să recruteze personal internațional și local pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu pot fi asigurate de personalul detașat de statele membre. În mod excepțional, în cazuri justificate corespunzător, dacă nu sunt disponibili candidați calificați din statele membre, pot fi recrutați, pe bază de contract, resortisanți ai unor state terțe participante.

(4)   Condițiile de angajare, precum și drepturile și obligațiile personalului internațional și local în pilonul civil se stabilesc prin contracte încheiate între pilonul civil și membrii personalului vizați.

Articolul 8

Securitate

(1)   Comandantul operației civile oferă îndrumări privind planificarea măsurilor de securitate pentru pilonul civil și asigură punerea în aplicare adecvată și eficace a acestora de către inițiativă în conformitate cu articolul 5.

(2)   Șeful celulei civile de comandă și sprijin răspunde de securitatea pilonului civil și de asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile inițiativei, în concordanță cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii, în temeiul titlului V din TUE, precum și cu instrumentele conexe acesteia.

(3)   Personalul pilonului civil urmează un program de instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a-și începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu planul de operații. De asemenea, personalul pilonului civil al inițiativei urmează periodic, în teatrul de operații, programe de perfecționare organizate de ofițerul de securitate.

(4)   Comandantul operației civile asigură protecția informațiilor UE clasificate în conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului (2).

Articolul 9

Dispoziții juridice

Pilonul civil are capacitatea de a achiziționa servicii și bunuri, de a încheia contracte și acorduri administrative, de a angaja personal, de a deține conturi bancare, de a dobândi și a înstrăina active și de a-și lichida pasivele, precum și de a fi parte la procedurile juridice, după cum este necesar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 10

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente pilonului civil timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii este de 1 075 000 EUR. Consiliul decide cu privire la valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară.

(2)   Toate cheltuielile pentru pilonul civil sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice la atribuirea unor contracte de achiziții de către pilonul civil este deschisă fără restricții. În plus, nu se aplică nicio regulă de origine pentru bunurile achiziționate de pilonul civil. Cu condiția aprobării de către Comisie, pilonul civil poate încheia acorduri de natură tehnică cu state membre, cu țările menționate la articolul 1 alineatul (3), cu state terțe participante și cu alți actori internaționali privind furnizarea către pilonul civil de echipamente, servicii și spații.

(3)   Pilonul civil răspunde de execuția bugetului său. În acest scop, pilonul civil semnează un acord cu Comisia. Dispozițiile financiare respectă lanțul de comandă prevăzut la articolele 4, 5 și 6, precum și cerințele operaționale ale inițiativei.

(4)   Pilonul civil prezintă Comisiei un raport complet privind activitățile financiare desfășurate în cadrul acordului menționat la alineatul (3) și este monitorizat de aceasta.

(5)   Cheltuielile legate de pilonul civil sunt eligibile începând cu data adoptării prezentei decizii.

Articolul 11

Celula civilă de proiect

(1)   Pilonul civil comportă o celulă civilă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor civile în sprijinul sarcinilor sale stabilite la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Celula civilă de proiect facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de pilonul civil și în sprijinul obiectivelor sale.

(3)   Sub rezerva alineatului (5), pilonul civil este autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a unor state terțe pentru punerea în aplicare a proiectelor identificate drept completând în mod coerent celelalte acțiuni ale inițiativei, dacă proiectul:

(a)

este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei decizii; sau

(b)

este integrat în cursul mandatului inițiativei prin intermediul unei modificări a situației financiare respective, la solicitarea comandantului operației civile.

(4)   Pilonul civil încheie un acord cu autoritățile relevante ale statelor menționate la alineatul (3), care cuprinde în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor pilonului civil în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(5)   Statele menționate la alineatul (3) nu angajează în niciun caz răspunderea Uniunii sau a Înaltului Reprezentant pentru acțiunile sau omisiunile pilonului civil în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(6)   COPS își dă acordul cu privire la acceptarea unei contribuții financiare din partea statelor terțe în beneficiul celulei civile de proiect.

Secțiunea III

Pilonul militar

Articolul 12

Comandantul militar

(1)   Directorul Capacității militare de planificare și conducere (MPCC) este comandantul militar pentru pilonul militar.

(2)   MPCC este structura statică de comandă și control la nivel strategic militar din afara zonei de operații și este responsabilă cu planificarea și conducerea operaționale ale pilonului militar.

(3)   Comandantul militar, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant, exercită comanda și controlul asupra pilonului militar la nivel strategic.

(4)   Comandantul militar asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a deciziilor Consiliului și ale CPS în ceea ce privește conducerea operațiilor pilonului militar, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni pentru personalul său.

(5)   Comandantul militar raportează Consiliului prin intermediul Înaltului Reprezentant.

(6)   Toți membrii personalului detașat la pilonul militar rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului care i-a detașat, în conformitate cu normele naționale, a instituției în cauză a Uniunii sau a SEAE, după caz. Autoritatea națională, instituția Uniunii sau SEAE, după caz, transferă comandantului militar controlul operațional asupra personalului său.

(7)   Comandantului militar îi revine responsabilitatea generală de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de diligență a Uniunii pentru personalul din pilonul militar.

Articolul 13

Șeful celulei militare de comandă și sprijin

(1)   MPCC ar trebui să fie consolidată în scopul inițiativei de către o celulă militară de comandă și sprijin.

(2)   Șeful celulei militare de comandă și sprijin își asumă responsabilitatea pentru pilonul militar și exercită comanda și controlul asupra acestuia la nivel operațional.

(3)   Șeful celulei militare de comandă și sprijin răspunde direct în fața comandantului militar și acționează în conformitate cu instrucțiunile comandantului militar.

Articolul 14

Conducerea militară

(1)   CMUE monitorizează îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de către pilonul militar, condusă sub responsabilitatea comandantului militar.

(2)   CMUE primește periodic rapoarte din partea comandantului militar. CMUE îi poate invita pe comandantul militar și pe șeful celulei militare de comandă și sprijin la reuniunile sale, după caz.

(3)   Președintele CMUE acționează ca punct principal de contact pentru comandantul militar.

Articolul 15

Dispoziții financiare

(1)   Costurile comune ale pilonului militar sunt gestionate în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509.

(2)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale pilonului militar al inițiativei pentru o perioadă de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii este de 179 000 EUR. Procentul din valoarea de referință menționat la articolul 51 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2021/509 este stabilit la 30 % pentru angajamente și la 15 % pentru plăți. Consiliul decide cu privire la valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară.

Articolul 16

Celula militară de proiect

(1)   Pilonul militar comportă o celulă militară de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor cu implicații militare în sprijinul sarcinilor sale stabilite la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Celula militară de proiect facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de pilonul militar și în sprijinul obiectivelor sale.

(3)   Sub rezerva alineatului (5), comandantul militar este autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a statelor terțe pentru a pune în aplicare proiecte care au rolul de a completa alte acțiuni ale pilonului militar într-un mod coerent.

(4)   Instrumentul european pentru pace poate să gestioneze contribuțiile financiare menționate la alineatul (3) de la prezentul articol în conformitate cu articolul 30 din Decizia (PESC) 2021/509.

(5)   Statele menționate la alineatul (3) nu angajează în nici un caz răspunderea Uniunii sau a Înaltului Reprezentant pentru acțiunile sau omisiunile pilonului militar în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(6)   COPS își dă acordul cu privire la acceptarea unei contribuții financiare din partea statelor terțe în beneficiul celulei militare de proiect.

Secțiunea IV

Dispoziții finale

Articolul 17

Coerența răspunsului Uniunii și coordonarea

(1)   Înaltul Reprezentant asigură punerea în aplicare a prezentei decizii, precum și coerența acesteia cu acțiunea externă a Uniunii în ansamblu, inclusiv cu programele de dezvoltare ale Uniunii și cu programele de asistență umanitară ale Uniunii.

(2)   Comandantul operației civile, comandantul militar și șefii delegațiilor Uniunii în țările menționate la articolul 1 alineatul (3) se consultă reciproc atunci când este necesar.

(3)   Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful celulei civile de comandă și sprijin și șeful celulei militare de comandă și sprijin primesc orientări politice la nivel local din partea șefilor delegațiilor Uniunii în țările menționate la articolul 1 alineatul (3).

(4)   Fără a aduce atingere lanțului de comandă, personalul detașat într-o delegație a Uniunii dintr-o țară menționată la articolul 1 alineatul (3) primește orientări politice la nivel local din partea șefului delegației respective.

(5)   Inițiativa își coordonează activitățile cu activitățile bilaterale ale statelor membre în domeniul securității și apărării în țările menționate la articolul 1 alineatul (3) și, după caz, cu partenerii și cu organizațiile regionale care împărtășesc aceeași viziune cu, în special Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest și Inițiativa de la Accra.

Articolul 18

Participarea statelor terțe

(1)   Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului instituțional unic al acesteia și în conformitate cu orientările relevante ale Consiliului European, statele terțe pot fi invitate să participe la inițiativă.

(2)   Consiliul autorizează COPS să invite statele terțe să ofere contribuții și să adopte deciziile corespunzătoare privind acceptarea contribuțiilor propuse, la recomandarea comandantului militar și a CMUE sau, respectiv, a comandatului operației civile.

(3)   Modalitățile detaliate de participare a statelor terțe fac obiectul unor acorduri încheiate în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În cazul în care Uniunea și un stat terț au încheiat un acord prin care se instituie un cadru pentru participarea statului terț respectiv la misiuni ale Uniunii de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul inițiativei.

(4)   Statele terțe care aduc contribuții la pilonul civil sau contribuții militare semnificative la pilonul militar au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a inițiativei ca statele membre care participă la inițiativă.

(5)   Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile corespunzătoare privind instituirea unui comitet civil sau militar al contribuitorilor, în cazul în care statele terțe aduc contribuții la pilonul civil sau contribuții militare semnificative la pilonul militar.

Articolul 19

Statutul inițiativei și al personalului acesteia

Statutul inițiativei și al personalului acesteia, inclusiv privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare pentru îndeplinirea și derularea în bune condiții a misiunii lor, fac obiectul unui acord încheiat de Uniune cu fiecare dintre țările menționate la articolul 1 alineatul (3) în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din TFUE.

Articolul 20

Comunicarea informațiilor

(1)   Înaltul Reprezentant este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii, după caz și în conformitate cu nevoile inițiativei, informații UE clasificate generate în scopul inițiativei, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE:

(a)

până la nivelul prevăzut în acordurile aplicabile privind securitatea informațiilor, încheiate între Uniune și statul terț în cauză; sau

(b)

până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” în alte cazuri.

(2)   În caz de nevoie operațională specifică și imediată, Înaltul Reprezentant este, de asemenea, autorizat să comunice țării relevante menționate la articolul 1 alineatul (3) toate informațiile UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generate în scopul inițiativei, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. Între Înaltul Reprezentant și autoritățile competente ale țării respective se încheie acorduri în acest scop.

(3)   Înaltul Reprezentant este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii orice document neclasificat al UE privind deliberările Consiliului referitoare la inițiativă și care intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (3).

(4)   Înaltul Reprezentant poate delega competențele menționate la alineatele (1)-(3), precum și capacitatea de a încheia acordurile menționate la alineatul (2), personalului SEAE, comandantului operației civile sau comandantului militar.

Articolul 21

Planificarea și lansarea inițiativei

Decizia de lansare a inițiativei se adoptă de către Consiliu în urma aprobării planului de operații pentru pilonul civil și a planului de misiune, inclusiv a regulilor de angajare, pentru pilonul militar.

Articolul 22

Intrarea în vigoare și încetarea

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie se aplică pe o perioadă de doi ani de la lansarea inițiativei în temeiul articolului 21.

(3)   Prezenta decizie se abrogă în conformitate cu planurile aprobate pentru încetarea inițiativei și fără a aduce atingere procedurilor privind auditul și prezentarea conturilor pilonului militar prevăzute în Decizia (PESC) 2021/509.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului din 22 martie 2021 de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528 (JO L 102, 24.3.2021, p. 14).

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).

(3)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/35


DECIZIA (PESC) 2023/1600 A CONSILIULUI

din 3 august 2023

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/610 (1), prin care a instituit misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA), cu un mandat până la 19 septembrie 2018.

(2)

La 28 iulie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1334 (2), care a prelungit EUTM RCA până la 20 septembrie 2023 și a modificat mandatul acesteia.

(3)

La 13 iulie 2023, pe baza revizuirii strategice globale a EUTM RCA și a misiunii PSAC de consiliere a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA), Comitetul politic și de securitate a recomandat prelungirea mandatului EUTM RCA, în principiu, până la 19 septembrie 2024 și efectuarea unei evaluări strategice a EUTM RCA și EUAM RCA până cel târziu în luna martie 2024.

(4)

Decizia (PESC) 2016/610 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2016/610 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, se adaugă următorul alineat:

„(6)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale EUTM RCA pentru perioada cuprinsă între 20 septembrie 2023 și 19 septembrie 2024 este de 5 212 000 EUR. Procentul din valoarea de referință menționată la articolul 51 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2021/509 este de 15 % în angajamente și de 0 % pentru plăți.”

2.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Sub rezerva unei evaluări strategice care urmează să fie efectuată de COPS nu mai târziu de luna martie 2024, EUTM RCA se încheie la 19 septembrie 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decizia (PESC) 2016/610 a Consiliului din 19 aprilie 2016 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (JO L 104, 20.4.2016, p. 21).

(2)  Decizia (PESC) 2022/1334 a Consiliului din 28 iulie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (JO L 201, 1.8.2022, p. 27).


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/37


DECIZIA (PESC) 2023/1601 A CONSILIULUI

din 3 august 2023

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1).

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(3)

La 2 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/356 (2), prin care s-a modificat titlul Deciziei 2012/642/PESC și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 20 și 21 octombrie 2022, Consiliul European a făcut apel la autoritățile belaruse să înceteze să mai favorizeze războiul de agresiune al Rusiei prin faptul că le permit forțelor armate ruse să utilizeze teritoriul belarus și că oferă sprijin armatei ruse. Consiliul European a afirmat că regimul belarus trebuie să își respecte pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional și că Uniunea este în continuare pregătită să adopte rapid sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului.

(5)

La 18 ianuarie 2023, în cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Uniunea a emis o declarație privind situația drepturilor omului în Belarus, în care și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la situația dezastruoasă și în curs de deteriorare a drepturilor omului din Belarus sub regimul Lukașenko și a condamnat în continuare activitățile regimului de la Minsk menite să sprijine agresiunea barbară a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și încercările reînnoite de a utiliza migranți în mod cinic și violent pentru a crea situații de criză la frontierele Uniunii.

(6)

În concluziile sale din 23 martie 2023 și din 29 și 30 iunie 2023, Consiliul European a condamnat sprijinul militar constant acordat de Belarus pentru războiul de agresiune al Rusiei și a subliniat că Belarusul trebuie să nu mai permită forțelor armate ruse să se folosească de teritoriul său, inclusiv pentru desfășurarea de arme nucleare tactice.

(7)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la implicarea continuă a Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, este oportun să se introducă măsuri restrictive suplimentare.

(8)

În special, este oportun să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții. Produsele care fac obiectul acestei interdicții intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În acest context, Decizia 2012/642/PESC se tratează ca lex specialis și, prin urmare, în cazul unui conflict, prevalează asupra Regulamentului (UE) nr. 258/2012.

(9)

Este, de asemenea, oportun ca interdicția privind exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare și de produse și tehnologii avansate să fie extinsă și mai mult și să se introducă restricții suplimentare la exportul de produse care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate, în special produse care au fost utilizate de Rusia pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.

(10)

Este, de asemenea, oportun să se impună o interdicție la export pentru produsele și tehnologiile adecvate pentru a fi utilizate în aviație și în industria spațială, inclusiv pentru motoarele de aeronave și piesele acestora, atât pentru aeronavele cu pilot, cât și pentru aeronavele fără pilot la bord.

(11)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare măsura respectivă.

(12)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1a

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 1 din prezenta decizie, se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de arme de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții, astfel cum figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), precum și de arme de foc și alte arme, astfel cum figurează pe lista din anexa VI la prezenta decizie, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor respective.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).”"

2.

La articolul 2c, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, ale tuturor produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare care figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului (*2) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, sau utilizând nave sau aeronave aflate sub pavilionul acestora, indiferent dacă astfel de produse și tehnologii provin sau nu de pe teritoriul acestora.

(*2)  Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (JO L 206, 11.6.2021, p. 1).”"

3.

La articolul 2c alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;”.

4.

La articolul 2c alineatul (3), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau”.

5.

La articolul 2c alineatul (3), litera (f) se elimină.

6.

La articolul 2c alineatul (3), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.”

7.

La articolul 2c alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.”

8.

La articolul 2c alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;”.

9.

La articolul 2c alineatul (4), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau”.

10.

La articolul 2c alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(h)

asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.”

11.

La articolul 2c, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.”

12.

La articolul 2c, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune.”

13.

La articolul 2c alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează în anexa II ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 2da alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).”

14.

La articolul 2d alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;”.

15.

La articolul 2d alineatul (3), litera (f) se elimină.

16.

La articolul 2d alineatul (3), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.”

17.

La articolul 2d alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.”

18.

La articolul 2d alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;”.

19.

La articolul 2d alineatul (4), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau”.

20.

La articolul 2d alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(h)

asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.”

21.

La articolul 2d, se introduce următorul alineat:

„(4a)   Fără a aduce atingere alineatului (4) litera (e) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă poate autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce a stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă sunt destinate încetării, până la 6 februarie 2024, a contractelor și operațiunilor în curs la data de 5 august 2023, necesare pentru furnizarea de servicii de telecomunicații civile populației civile din Belarus.”

22.

La articolul 2d, se introduce următorul alineat:

„(5a)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 și 8541 60 până la 6 februarie 2024 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, în măsura în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea respectivelor produse în Belarus de către o întreprindere comună în care o societate stabilită în Uniune deține o participație majoritară la 5 august 2023, în scopul importului ulterior în Uniune și al producerii ulterioare în Uniune a unor produse destinate utilizării în sectorul sănătății sau în cel farmaceutic ori în domeniul cercetării și dezvoltării.”

23.

La articolul 2d, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune.”

24.

La articolul 2d alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexa II ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 2da alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).”

25.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2sa

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii adecvate pentru utilizarea în aviație sau în industria spațială, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării lor în Belarus, de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(3)   Se interzice furnizarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de servicii de revizie, reparații, inspecție, înlocuire, modificare sau remediere a defectelor unei aeronave sau ale unei componente de aeronavă, cu excepția inspecției premergătoare zborului, în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(4)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor și tehnologiilor respective.

(5)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării până la 4 septembrie 2023 a contractelor încheiate înainte de 5 august 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de 5 august 2023, după ce au stabilit că:

(a)

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute în prezenta decizie; și

(b)

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții belaruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 sau asistența tehnică, serviciile de intermediere, finanțarea sau asistența financiară aferente acestora, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de consumabile medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate cu prezentul alineat, autoritățile naționale competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

(8)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

(9)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 2c alineatul (4) litera (b) și articolului 2d alineatul (4) litera (b).

(10)   Interdicția de la alineatul (4) litera (a) nu se aplică schimbului de informații care vizează stabilirea de standarde tehnice în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(11)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

26.

Textul prevăzut în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa VI la Decizia 2012/642/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).

(2)  Decizia (PESC) 2022/356 a Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (JO L 67, 2.3.2022, p. 103).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA VI

Lista armelor de foc și a altor arme menționate la articolul 1a

Codul NC

Descriere

9303

Alte arme de foc și dispozitive similare care utilizează încărcături explozive

ex 9304

Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz), cu excepția celor de la poziția 9307


4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1602 A COMISIEI

din 31 iulie 2023

privind rețeaua de dealeri primari și definirea criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de coordonator și co-coordonator pentru tranzacțiile sindicalizate în scopul activităților de împrumut desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (1), în special articolul 220a alineatul (2),

întrucât:

(1)

În contextul măsurilor adoptate de Uniune în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, prin Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a Comisiei (2) s-a instituit o rețea de dealeri primari pentru a funcționa ca o rețea calificată de instituții de credit și firme de investiții, la care Comisia apelează pentru plasarea primară de titluri de creanță, promovarea unor astfel de plasamente și, după caz, furnizarea de servicii financiare relevante, cum ar fi furnizarea de consiliere obiectivă și de informații obiective privind piața.

(2)

În conformitate cu articolul 220a din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2022/2434 al Parlamentului European și al Consiliului (3), împrumuturile autorizate în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului (4) și, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, operațiunile de împrumut și de administrare a datoriei pentru finanțarea programelor de asistență financiară ar trebui să fie efectuate de Comisie în cadrul unei strategii de finanțare diversificate. O strategie de finanțare diversificată este o metodă generală de împrumut care permite flexibilitate în ceea ce privește calendarul și scadența operațiunilor de finanțare unice, precum și plăți regulate și constante către beneficiari.

(3)

După doi ani de funcționare a rețelei de dealeri primari, sunt necesare unele îmbunătățiri, în special în ceea ce privește procesele de notificare efectuate de dealerii primari și în ceea ce privește suspendarea sau excluderea unui dealer primar din rețea.

(4)

Recurgerea la piețele de capital are loc la scară largă, iar emisiunile se desfășoară cu o frecvență foarte ridicată. În consecință, organizarea operațiunilor de finanțare ar trebui să fie flexibilă.

(5)

Dealerii primari admiși ca membri ai rețelei au dreptul să participe la licitațiile organizate de Comisie pentru a împrumuta bani de pe piețele de capital. Definirea criteriilor de eligibilitate se bazează pe experiența dobândită de Comisie cu ocazia selecției instituțiilor de credit și a firmelor de investiții pentru programele de asistență financiară existente, dar și pe cele mai bune practici ale emitenților suverani și supranaționali.

(6)

Instituțiile de credit și firmele de investiții ar trebui să aibă dreptul să devină membre ale rețelei de dealeri primari dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Scopul acestor criterii este de a garanta îndeplinirea eficientă de către dealerii primari a misiunii lor, în special buna desfășurare a operațiunilor de piață și respectarea angajamentelor de subscriere. În acest sens, este esențial ca dealerii primari eligibili să demonstreze că au o structură organizațională solidă, capacitate profesională și de conducere, o activitate semnificativă pe piață în ceea ce privește subscrierea de obligațiuni suverane și supranaționale și că respectă cadrul de reglementare relevant, în special în ceea ce privește cerințele prudențiale ale Uniunii (5) și supravegherea acestora (6). În conformitate cu principiul transparenței, aceste criterii și deciziile de admitere a unei instituții de credit sau a unei firme de investiții ca dealer primar ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Calitatea de membră a unei rețele de dealeri primari gestionate de un stat membru sau de un emitent supranațional conferă instituției de credit sau firmei de investiții respective dreptul să participe la licitațiile pentru datoria publică ale emitentului respectiv. Participarea regulată și activă la procedurile de licitații suverane sau supranaționale constituie o dovadă fiabilă a faptului că instituția respectivă are experiență în ceea ce privește operațiunile de administrare a datoriei publice. Prin urmare, eligibilitatea pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii ar trebui să fie condiționată de apartenența la rețeaua de dealeri primari sau la mecanismul de tranzacționare prin dealeri primari a cel puțin unui stat membru sau a unui emitent supranațional european.

(8)

Odată ce au fost admiși în rețeaua de dealeri primari, dealerilor primari ar trebui să li se permită să poarte titlul de „membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii Europene” și să participe la toate licitațiile de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom. Acești dealeri ar trebui să cumpere o medie ponderată minimă din volumele scoase la licitație și ar trebui să respecte anumite obligații de raportare.

(9)

Dealerii primari ar trebui, de asemenea, să respecte clauzele și condițiile generale care reglementează participarea la rețeaua de dealeri primari, în special pe cele privind drepturile, angajamentele și obligațiile membrilor rețelei de dealeri primari, revizuirea anuală, obligațiile de raportare, precum și normele privind controalele, suspendarea calității de membru, excluderea din rețeaua de dealeri primari și posibilitatea retragerii din aceasta.

(10)

Pe lângă licitații, emisiunea de titluri de creanță în cadrul programelor de împrumut se realizează prin sindicalizare sau plasamente private. În acest scop, pentru fiecare operațiune de împrumut, Comisia desemnează instituții de credit sau firme de investiții care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru tranzacțiile sindicalizate și plasamentele private.

(11)

Membrii rețelei de dealeri primari care cumpără un procent mediu ponderat din volumele scoase la licitație mai mare decât este necesar pentru a fi membri ai rețelei de dealeri primari, care dețin o cotă suficientă pe piața secundară a titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom și care îndeplinesc cerințele minime ale modalităților de cotație ar trebui să fie eligibili pentru rolul de coordonatori în tranzacțiile sindicalizate. Acest grup de dealeri ar trebui, de asemenea, să se angajeze să promoveze lichiditatea titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom printr-o activitate suplimentară de formare a pieței, să ofere Comisiei consiliere obiectivă și informații obiective privind piața și să promoveze emisiunile Uniunii și ale Euratom în rândul investitorilor.

(12)

Sarcinile legate de rolul de coordonator și co-coordonator ar trebui să fie considerate servicii financiare de tipul celor menționate în capitolul 1 secțiunea 2 punctul 11.1 litera (j) din anexa I la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Desemnarea dealerilor primari eligibili ca membri ai sindicatului pentru o anumită operațiune de emisiune de titluri ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe o procedură de negociere desfășurată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Procedura de numire a coordonatorilor ar trebui să includă trimiterea unei cereri de propuneri către dealerii eligibili și evaluarea propunerilor primite de Comisie.

(13)

Având în vedere faptul că se preconizează o frecvență ridicată a situațiilor în care Comisia va recurge la piețele de capital, este necesar să se instituie un mecanism ușor de utilizat, rapid și eficient prin care băncile să poată fi desemnate coordonatori ai tranzacțiilor sindicalizate. Prin urmare, este necesar să se asigure o bază echitabilă și transparentă astfel încât să se limiteze cererea de propuneri la un subgrup de dealeri primari eligibili să participe la sindicate. Această selecție suplimentară este necesară pentru a se asigura un echilibru între necesitatea concurenței în cadrul procedurii de achiziții publice pentru serviciile de sprijinire a sindicatului și necesitatea pregătirii eficiente a unor tranzacții sensibile la factorul timp și pentru a se evita dublarea eforturilor depuse de dealerii primari în cadrul depunerii de oferte pentru mandatele sindicalizate. Această selecție a băncilor ar trebui să se bazeze pe criterii calitative și cantitative, legate de capacitatea dovedită a dealerilor primari eligibili de a sprijini emisiunile de obligațiuni suverane și supranaționale pe piețele primare și secundare și de a distribui titluri de creanță investitorilor. Această selecție ar trebui, de asemenea, să ofere un mecanism de rotație care să asigure șanse egale de participare tuturor dealerilor primari eligibili.

(14)

Dealerii primari ar trebui să notifice Comisiei orice caz de nerespectare a practicilor de piață și a eticii pieței, precum și orice proceduri, hotărâri, decizii sau sancțiuni referitoare la dispozițiile relevante din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 care vizează sistemul de detectare timpurie și de excludere, în special articolele 135-142. Aceste notificări ar trebui să se refere exclusiv la dealerii primari și la societățile-mamă ale acestora. O astfel de notificare nu ar trebui să aducă atingere obligației dealerilor primari de a informa imediat Comisia cu privire la orice modificare a situațiilor declarate în cursul procesului de depunere a candidaturii.

(15)

Pentru a asigura o mai mare lichiditate a pieței secundare a titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom și pentru a îmbunătăți formarea și transparența prețurilor, este oportun să se introducă o modalitate de cotație care ar trebui să încurajeze dealerii primari să acționeze în calitate de formatori de piață și să coteze titlurile de creanță ale Uniunii și ale Euratom pe platformele electronice recunoscute. Membrilor rețelei de dealeri primari ar trebui să li se ofere stimulente adecvate pentru a se angaja în astfel de activități de formare a pieței. În acest scop, este oportun să se stabilească criteriile pentru îndeplinirea modalității de cotație.

(16)

În scopul de a le oferi stimulente suplimentare tuturor dealerilor primari pentru a se angaja în activități de formare a pieței, este oportun să li se asigure un acces mai simplu la mandatele de co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate și dealerilor primari care sprijină lichiditatea pieței secundare a titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom și care îndeplinesc criteriile minime ale modalității de cotație, dar nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi coordonatori în tranzacțiile sindicalizate. Un astfel de acces la mandate de co-coordonatori ar permite Comisiei să ofere stimulente suplimentare unei game mai largi de membri ai rețelei de dealeri primari, care iau măsuri pentru a sprijini emisiunea de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom. Prin urmare, ar trebui stabilite criteriile de eligibilitate pentru mandatele de co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate. Comisia ar trebui să ia în considerare mandate de co-coordonatori pentru cel puțin o tranzacție în perioada vizată de un plan de finanțare stabilit în conformitate cu articolul 4 din Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2022/2544 a Comisiei (7).

(17)

Este oportun să se definească și să se distingă în mod clar angajamentele privind mandatele de coordonatori și cele de co-coordonatori și să se asigure proporționalitatea criteriilor de eligibilitate pentru rolul de co-coordonator cu beneficiile rolului acestuia. În acest scop, pot fi acordate mandate de co-coordonatori și dealerilor primari care îndeplinesc criteriile de eligibilitate relevante, dar care nu pot îndeplini toate angajamentele suplimentare necesare pentru a primi un mandat de coordonator. Toți dealerii primari care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru rolul de co-coordonator ar trebui să fie invitați să participe în calitate de co-coordonatori la o tranzacție sindicalizată, cu excepția cazurilor în care eficiența operațională ar fi mai bine asigurată de un subset de co-coordonatori eligibili. În astfel de cazuri, co-coordonatorii eligibili ar trebui să fie aleși în ordine alfabetică, printr-un mecanism de rotație.

(18)

Pentru a îmbunătăți și mai mult protecția intereselor financiare ale Uniunii, procesele de suspendare și de excludere a dealerilor primari ar trebui să fie clare și eficiente. Este important să se asigure că, la nevoie, suspendarea unui dealer primar poate fi efectuată fără întârzieri nejustificate. În situațiile în care se inițiază un proces de excludere, un astfel de proces ar trebui să le acorde dealerilor primari suficient timp să răspundă la o notificare de neconformitate comunicată de Comisie și, dacă este nevoie, să ia măsuri corective în cazurile în care o astfel de neconformitate poate fi corectată.

(19)

Ținând seama de necesitatea protejării intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui stabilite norme de monitorizare pentru a se asigura respectarea de către membrii rețelei de dealeri primari a obligațiilor prevăzute în prezenta decizie și a altor dispoziții aplicabile relevante, în special a clauzelor și condițiilor generale. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar trebui să fie implicat, dacă este nevoie, în această supraveghere.

(20)

Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a instituit rețeaua de dealeri primari și a definit, în special, criteriile de eligibilitate pentru selectarea membrilor acesteia. Decizia (UE) 2021/857 a Comisiei (8) a modificat Decizia (UE, Euratom) 2021/625 și a extins criteriile de eligibilitate prin includerea anumitor firme de investiții autorizate să desfășoare activități de subscriere de instrumente financiare și/sau de plasare de instrumente financiare pe bază de angajament ferm în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9). Prezenta decizie se bazează pe principiile stabilite prin deciziile menționate anterior. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să înlocuiască Decizia (UE, Euratom) 2021/625, care ar trebui, în consecință, să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL 1

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie instituie rețeaua de dealeri primari și stabilește criteriile de eligibilitate și dispozițiile procedurale pentru selecția membrilor săi, precum și drepturile și obligațiile acestora.

(2)   Prezenta decizie se aplică oricărei activități de împrumut și de administrare a datoriei desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Euratom în care Comisia selectează contrapărți financiare private.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„licitație” înseamnă procesul de emisiune de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom care se bazează pe prezentarea de oferte competitive prin intermediul unei platforme de licitație pe piața primară;

2.

„programe de împrumut” înseamnă programele Uniunii și ale Euratom care implică activități de împrumut pe piețele financiare;

3.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

4.

„titluri de creanță” înseamnă efecte comerciale și/sau instrumente financiare pe termen scurt, cum ar fi certificatele de trezorerie, precum și orice alt instrument financiar, emise de Uniune și/sau de Euratom;

5.

„firme de investiții” înseamnă firme de investiții astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;

6.

„platformă între dealeri” înseamnă un loc de tranzacționare electronică de la dealer la dealer, stabilit în Uniunea Europeană, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, în care dealerii primari participă în calitate de formatori de piață pentru tranzacționarea pe piața secundară;

7.

„cotație” înseamnă rate sau prețuri ferme de cumpărare și de vânzare plasate pe platformele între dealeri care conduc la încheierea automată a unei tranzacții în cazul în care un alt participant a furnizat rate sau prețuri de cumpărare sau de vânzare corespunzătoare (registrul central de ordine-limită);

8.

„membru al rețelei de dealeri primari” înseamnă orice instituție de credit sau firmă de investiții care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 și este inclusă în lista menționată la articolul 15;

9.

„emitent supranațional european” înseamnă Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Fondul european de stabilitate financiară, Mecanismul european de stabilitate, Banca Europeană de Investiții sau Banca Nordică de Investiții.

Articolul 3

Instituirea rețelei de dealeri primari

Rețeaua de dealeri primari a Uniunii („rețeaua de dealeri primari”) cuprinde un grup de instituții de credit și firme de investiții care sunt eligibile să participe la următoarele activități de împrumut și de administrare a datoriei ale Comisiei:

(a)

plasarea de titluri de creanță pe piețele de capital primare, în special prin licitații și tranzacții sindicalizate;

(b)

promovarea lichidității titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom pe piețele financiare;

(c)

furnizarea de consiliere obiectivă și informații obiective privind piața Comisiei;

(d)

promovarea și dezvoltarea plasamentelor de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom.

CAPITOLUL 2

CALITATEA DE MEMBRU AL REȚELEI DE DEALERI PRIMARI

Articolul 4

Criterii de eligibilitate pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari

Sunt eligibile să devină membre ale rețelei de dealeri primari instituțiile de credit și firmele de investiții care îndeplinesc următoarele criterii:

(a)

sunt entități juridice stabilite și cu sediul principal în Uniune sau într-o țară din Spațiul Economic European;

(b)

sunt supravegheate de o autoritate competentă din Uniune și sunt autorizate să își desfășoare activitatea în calitate de:

(i)

instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10); sau

(ii)

firmă de investiții autorizată să desfășoare activitatea de subscriere de instrumente financiare și/sau de plasare de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm în conformitate cu Directiva 2014/65/UE; și

(c)

sunt membre ale unei rețele europene suverane sau supranaționale de dealeri primari, creată cu scopul de a servi drept contraparte a unui stat membru sau a unui emitent supranațional european. În sensul prezentei decizii, prin „rețea europeană suverană sau supranațională de dealeri primari” se înțelege oricare din următoarele entități:

(i)

o rețea, un grup sau un sistem organizat de instituții financiare care este desemnat de un emitent suveran sau supranațional să servească drept contraparte pe piață în contextul administrării datoriei publice, a cărui calitate de membru implică, de regulă, participarea la emisiunile de titluri de datorie publică prin licitații;

(ii)

un mecanism de tranzacționare prin dealeri primari care este în ansamblu echivalent cu rețeaua, grupul sau sistemul organizat menționat la punctul (i).

Articolul 5

Angajamente

(1)   Membrii rețelei de dealeri primari își asumă următoarele angajamente:

(a)

să achiziționeze o medie ponderată minimă de 0,05 % din volumele scoase semestrial la licitație de Uniune și/sau Euratom, în conformitate cu partea 1 din anexa I;

(b)

să respecte obligația de a raporta lunar Comisiei, cu acuratețe, promptitudine și fără a omite nimic, volumele tranzacționate de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom, în conformitate cu formatul de raportare armonizat pentru tranzacționarea pe piața europeană secundară a datoriei suverane stabilit de Subcomitetul pentru piețele datoriei suverane din UE al Comitetului economic și financiar al Uniunii Europene.

(c)

să prezinte un exemplar semnat al „Clauzelor și condițiilor generale pentru dealerii primari din Uniunea Europeană”;

(d)

să se asigure că autorizațiile de tranzacționare acordate personalului său de tranzacționare sunt revizuite trimestrial și sunt în vigoare conform normelor;

(e)

să respecte practicile de piață și etica pieței, în special:

(i)

să asigure respectarea regulilor de conduită și a celor mai înalte standarde în ceea ce privește practicile de piață aplicabile activităților lor economice cu venituri fixe exprimate în euro;

(ii)

dealerii primari și societățile-mamă ale acestora aplică măsuri legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative în vigoare la nivel național și la nivelul Uniunii;

(iii)

fiecare dealer primar notifică imediat Comisiei orice procedură inițiată împotriva lui de către o autoritate competentă a unui stat membru cu privire la activitatea pe care a desfășurat-o în calitate de instituție de credit sau de firmă de investiții. Fiecare dealer primar notifică Comisiei orice măsură sau decizie luată ca urmare a acestei proceduri;

(iv)

fiecare dealer primar notifică imediat Comisiei dacă în privința sa sau a societății sale mamă se pronunță o sentință penală, inclusiv pentru evaziune fiscală, ori i se aplică sancțiuni administrative sau disciplinare ori este suspendat sau exclus dintr-o organizație a sectorului din oricare stat membru;

(v)

în cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru identifică deficiențe în materie de combatere a spălării banilor sau de combatere a finanțării terorismului ori impune vreo sancțiune în aceste domenii, dealerii primari notifică imediat Comisiei măsurile de remediere pe care le-au întreprins și raportează cu privire la acestea;

(vi)

dealerul primar se asigură că nu încheie tranzacții privind titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom care ar implica o contraparte înregistrată sau stabilită într-o țară inclusă pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale sau identificată ca țară terță cu risc ridicat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 și enumerată în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 sau care nu respectă de facto standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional în materie de transparență, schimb de informații și încălcări ale regimurilor de sancțiuni, în special măsurile restrictive prevăzute la articolul 215 din TFUE;

(f)

să trateze drept confidențiale toate informațiile primite de la Comisie.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b), calitatea rapoartelor prezentate se evaluează la intervale regulate, iar rezultatele sunt notificate dealerului primar în cauză. Dealerul primar este informat dacă datele pe care le-a furnizat nu sunt corecte.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (e), Comisia evaluează conduita dealerilor primari în timpul executării tranzacțiilor sindicalizate și a altor operațiuni de administrare a datoriei din punctul de vedere al promptitudinii lor, al neutralității pieței și al executării ordonate și eficiente.

Articolul 6

Clauze și condiții generale

(1)   Clauzele și condițiile generale se aplică oricărei activități de împrumut și de administrare a datoriei desfășurate de Comisie în cadrul programelor de împrumut derulate în temeiul prezentei decizii.

(2)   În conformitate cu prezenta decizie, clauzele și condițiile generale:

(a)

stabilesc detaliile obligațiilor pe durata participării la rețeaua de dealeri primari și detaliile criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de coordonator și co-coordonator;

(b)

stabilesc conținutul revizuirii anuale și procedura de efectuare a acesteia;

(c)

stabilesc normele detaliate privind obligațiile de raportare;

(d)

stabilesc reguli privind controalele;

(e)

stabilesc în detaliu regulile și procedura de suspendare a calității de membru, de ridicare a respectivei suspendări și de excludere din rețeaua de dealeri primari și

(f)

reglementează posibilitatea retragerii din rețeaua de dealeri primari;

(g)

stabilesc normele detaliate privind modalitățile de cotație, inclusiv perioada și cerințele de observare și procesul de recunoaștere a platformei între dealeri.

(3)   Orice termen se calculează după cum urmează:

(a)

în cazul în care un termen este exprimat în zile sau luni de la o anumită dată sau un anumit eveniment, ziua sau luna în care cade data respectivă sau survine evenimentul respectiv nu se ia în considerare la calcularea termenului respectiv;

(b)

termenele exprimate în zile includ numai zilele lucrătoare. Zilele lucrătoare se stabilesc în conformitate cu calendarul luxemburghez al sărbătorilor legale și zilelor nelucrătoare (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

(c)

un termen exprimat în luni se încheie la expirarea zilei din ultima lună a termenului corespunzătoare zilei în care a căzut data respectivă sau a survenit evenimentul de la care se calculează termenul;

(d)

dacă, în cazul unui termen exprimat în luni, ziua la care acesta ar trebui să expire nu există în ultima lună, termenul se încheie la expirarea ultimei zile a lunii respective;

(e)

în cazul în care un termen exprimat în luni expiră într-o zi de sărbătoare legală sau o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare.

Articolul 7

Drepturile membrilor rețelei de dealeri primari

Membrii rețelei de dealeri primari au următoarele drepturi:

(a)

să se promoveze ca „membri ai rețelei de dealeri primari ai Uniunii Europene”;

(b)

să participe și să depună oferte la orice licitație de titluri de creanță ale Uniunii sau ale Euratom;

(c)

să primească periodic, cel puțin o dată pe an, feedback cu privire la performanța lor, în special cu privire la clasamentul lor în cadrul licitațiilor și pe piețele secundare; acest feedback se bazează pe procesul de evaluare internă menționat la articolul 13, care prevede criterii obiective ce trebuie comunicate dealerilor primari;

(d)

fără a aduce atingere capitolului 3, să fie eligibili pentru operațiunile de administrare a datoriei, inclusiv pentru următoarele operațiuni:

(i)

plasamente private;

(ii)

operațiuni de răscumpărare, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 9 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (11);

(iii)

swapuri, astfel cum sunt definite în secțiunea 1 punctul 10 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei (12);

(e)

să renunțe în orice moment la calitatea lor de membri ai rețelei de dealeri primari, prin notificarea Comisiei; renunțarea produce efecte în prima zi lucrătoare a primei luni care urmează datei notificării.

CAPITOLUL 3

MANDATE DE COORDONATORI ȘI CO-COORDONATORI PENTRU TRANZACȚIILE SINDICALIZATE

Articolul 8

Criterii de eligibilitate pentru mandatele de coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate

Membrii rețelei de dealeri primari sunt eligibili să îndeplinească rolul de coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor criterii:

(a)

să fi achiziționat cel puțin o cotă minimă din volumele scoase la licitație de către Uniune și Euratom, cotă calculată ca medie ponderată pe baza ultimelor licitații subsecvente;

(b)

să fi furnizat dovezi, pe baza datelor de tranzacționare raportate în conformitate cu prezenta decizie, cu privire la deținerea unei cote de piață minime, în rândul dealerilor primari, din titlurile de creanță ale Uniunii și ale Euratom pe piețele secundare, în mod continuu;

(c)

să fi respectat cerințele minime ale modalităților de cotație în cursul perioadei de observare;

(d)

să fi fost de acord, în cadrul clauzelor și condițiilor generale, cu clauzele și condițiile generale ale mandatelor pentru tranzacțiile sindicalizate și cu grila de comisioane.

Cotele minime menționate la primul paragraf literele (a) și (b), cerințele minime menționate la primul paragraf litera (c), precum și alte norme detaliate privind mandatele de coordonatori se bazează pe cele mai bune practici de piață, în special ale emitenților omologi, și reflectă echilibrul dintre beneficiile și obligațiile membrilor rețelei de dealeri primari. În cazul în care criteriul include cote relative, la stabilirea procentelor se ține cont de numărul total de dealeri primari.

Articolul 9

Criterii de eligibilitate pentru mandatele de co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate

Membrii rețelei de dealeri primari sunt eligibili să îndeplinească rolul de co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor criterii:

(a)

să fi fost de acord, în cadrul clauzelor și condițiilor generale, cu clauzele și condițiile generale ale mandatelor de co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate și cu grila de comisioane;

(b)

să fi respectat cerințele minime ale modalităților de cotație în cursul perioadei de observare; și

(c)

să nu fi primit mandatul de coordonator în perioada de observare.

Cerințele minime menționate la primul paragraf litera (b) și perioada de observare menționată la primul paragraf literele (b) și (c), precum și alte norme detaliate privind mandatele de co-coordonatori se bazează pe cele mai bune practici de piață, în special ale emitenților omologi, și reflectă echilibrul dintre beneficiile și obligațiile membrilor rețelei de dealeri primari.

Articolul 10

Grila de comisioane

În cazul operațiunilor de împrumut și de administrare a datoriei se aplică grila de comisioane menționată la articolul 8 primul paragraf litera (d) și la articolul 9 litera (a). Grila de comisioane stabilește o remunerație proporțională cu costurile și riscurile suportate de dealerii primari eligibili în cursul operațiunilor de împrumut și de administrare a datoriei ale Uniunii și ale Euratom, asigurând totodată eficiența din punctul de vedere al costurilor pentru Uniune și ținând seama de particularitățile emisiunilor de titluri de creanță ale Uniunii, în special de volumele și scadențele acestora. Grila de comisioane este prevăzută într-o anexă la clauzele și condițiile generale pentru mandatele de coordonatori și co-coordonatori pentru tranzacțiile sindicalizate.

Articolul 11

Modalități de cotație

Cerințele minime ale modalităților de cotație menționate la articolul 8 primul paragraf litera (c) și la articolul 9 primul paragraf litera (b) se referă la timpul de tranzacționare, numărul de cotații și marjele cotate pentru anumite titluri de creanță ale Uniunii și pe o platformă între dealeri recunoscută în cursul perioadei de observare.

Articolul 12

Angajamente suplimentare pentru mandatele de coordonatori

Membrii rețelei de dealeri primari care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 8 pot primi un mandat de coordonator pentru tranzacțiile sindicalizate pe baza evaluării angajamentului lor de a desfășura oricare dintre următoarele activități:

(a)

să promoveze, cu maxima diligență posibilă, lichiditatea titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom printr-o activitate de formare a pieței, contribuind astfel la formarea prețurilor, la eficiența pieței secundare și la o executare ordonată a tranzacțiilor;

(b)

să ofere Comisiei consiliere obiectivă și informații obiective privind piața în vederea elaborării și executării programelor de împrumut și, în special, să ofere consiliere înainte de publicarea programului de finanțare și în contextul pregătirii tranzacțiilor de administrare a datoriei în cadrul programelor de împrumut;

(c)

să furnizeze periodic Comisiei informații privind tendințele pieței, analize și studii de cercetare privind funcționarea piețelor cu venituri fixe și, în special, privind segmentul de piață care corespunde titlurilor de valoare emise de entitățile suverane, entitățile supranaționale și agenții;

(d)

să promoveze și să dezvolte, ca parte a strategiei lor de afaceri, plasamentele de titluri de creanță ale Uniunii și ale Euratom în cadrul unei comunități diversificate și largi de investitori.

Articolul 13

Selectarea sindicatului

(1)   Sindicatele sunt selectate în conformitate cu capitolul 1 secțiunea 2 punctul 11.1 litera (j) din anexa I la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

(2)   Comisia trimite cererile de propuneri unui subgrup de membri eligibili ai rețelei de dealeri primari care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolele 8 și 12, solicitând o ofertă de participare în calitate de coordonatori.

(3)   Selecția subgrupului de dealeri primari eligibili cărora Comisia le trimite cererea de propuneri se bazează pe criterii calitative și cantitative legate de capacitatea dovedită a acestora de a sprijini emisiunile de titluri suverane și supranaționale pe piețele primare și secundare, precum și de capacitatea acestora de a distribui titluri de creanță investitorilor. Aceste criterii includ, de asemenea, o evaluare a performanței în ceea ce privește executarea activităților enumerate la articolul 12. Comisia aplică un criteriu de rotație pentru a se asigura că toți membrii eligibili ai rețelei de dealeri primari sunt invitați în mod regulat să răspundă cererilor de propuneri.

(4)   Propunerile primite de la membrii eligibili menționați la alineatul (2) sunt evaluate pe baza unui set suplimentar de criterii calitative și cantitative obiective și în vederea creării unui sindicat, a cărui componență trebuie să constea în cea mai bună combinație posibilă de coordonatori în măsură să garanteze derularea optimă a unei anumite tranzacții.

(5)   Criteriile de transmitere a cererilor de propuneri și de evaluare a propunerilor primite sunt comunicate subgrupului de membri ai rețelei de dealeri primari împreună cu cererea de propuneri.

(6)   Comisia poate invita dealerii primari să își exprime interesul față de un mandat în calitate de co-coordonatori ai unei tranzacții sindicalizate, pe lângă coordonatorul sau coordonatorii asociați, pe baza circumstanțelor pieței și în vederea asigurării performanței optime a unei anumite tranzacții. Comisia poate invita fie toți dealerii primari eligibili în conformitate cu articolul 8, fie un subgrup al acestora în ordine alfabetică, printr-un mecanism de rotație. O asemenea invitație se ia în considerare pentru cel puțin o tranzacție sindicalizată în perioada vizată de un plan de finanțare stabilit în conformitate cu articolul 4 din Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2022/2544.

(7)   Comisia acordă tuturor dealerilor primari care au acceptat invitația menționată la alineatul (6) mandatul de co-coordonatori.

CAPITOLUL 4

CEREREA DE ADMITERE ÎN REȚEAUA DE DEALERI PRIMARI, ÎNTOCMIREA LISTEI MEMBRILOR ACESTEIA ȘI MONITORIZAREA

Articolul 14

Cererea de admitere în rețeaua de dealeri primari și lista dealerilor primari

(1)   Instituțiile de credit și firmele de investiții interesate transmit Comisiei o cerere de aderare la rețeaua de dealeri primari prin completarea și transmiterea formularului de cerere și a listei de verificare anexate, ținând cont de criteriile de admitere disponibile pe site-ul internet al Comisiei.

(2)   Cererile de admitere în rețeaua de dealeri primari trebuie să includă dovada respectării dispozițiilor de la articolele 4 și 5. Dovezile și documentele justificative care trebuie atașate sunt detaliate în formularul de cerere și în anexele la acesta.

(3)   Dacă formularul de cerere este incomplet, informațiile furnizate sunt incomplete sau datele sunt insuficiente, Comisia poate cere solicitantului să transmită informațiile suplimentare necesare. Nefurnizarea informațiilor suplimentare necesare în termenul specificat duce la respingerea formularului de cerere.

(4)   Furnizarea de informații sau documente false, înșelătoare sau incorecte în cursul procesului de depunere a cererii duce la refuzarea admiterii în rețeaua de dealeri primari sau, după caz, poate duce la excluderea din rețeaua de dealeri primari în conformitate cu articolul 17.

(5)   În formularul de cerere, fiecare dealer primar trebuie să declare că acceptă clauzele și condițiile generale, recunoscând astfel caracterul obligatoriu al acestora și angajându-se să le respecte.

(6)   Formularul de cerere și clauzele și condițiile generale trebuie semnate, iar clauzele și condițiile generale trebuie, de asemenea, parafate pe fiecare pagină de către un reprezentant autorizat în mod corespunzător al dealerului primar care, în temeiul legislației aplicabile din jurisdicția relevantă și pe baza documentelor corporative relevante, este împuternicit să angajeze de facto responsabilitatea dealerului primar în cauză în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor și executarea activităților prevăzute în clauzele și condițiile generale. În acest scop, atunci când se transmite formularul de cerere, acesta trebuie însoțit de un extras din registrul comerțului relevant.

(7)   Orice comunicare, notificare sau informație referitoare la prezenta decizie și la clauzele și condițiile generale se transmite la adresa de notificare indicată de dealerii primari în formularul lor de cerere și se adresează persoanei desemnate în aceasta drept „coordonator”.

Articolul 15

Admiterea în rețeaua de dealeri primari

(1)   Decizia privind includerea unui solicitant în lista rețelei de dealeri primari se adoptă cel târziu în termen de două luni de la depunerea cererii respective. În cazul în care unui solicitant i se cere să furnizeze informații suplimentare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3), termenul pentru luarea unei decizii referitoare la solicitantul respectiv se suspendă până când se primesc informațiile suplimentare cerute. În cazul în care solicitantul informează Comisia că, din punctul lui de vedere, cererea sa este completă, decizia se adoptă în termen de două luni. Decizia se notifică solicitantului.

(2)   Decizia de refuzare a admiterii trebuie motivată.

(3)   Lista actualizată a membrilor rețelei de dealeri primari se publică o dată pe an în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)   În vederea efectuării revizuirii anuale, dealerii primari sunt invitați să declare Comisiei pe propria răspundere că îndeplinesc în continuare toate criteriile de eligibilitate aferente calității de membru prevăzute la articolul 4.

Articolul 16

Monitorizarea

Comisia poate efectua verificări sau poate desemna o parte terță să efectueze verificări în legătură cu respectarea dispozițiilor prezentei decizii de către membrii rețelei de dealeri primari. Membrii rețelei de dealeri primari cooperează în cursul verificărilor și facilitează efectuarea acestor verificări, în special prin furnizarea informațiilor și a datelor necesare, precum și prin acordarea accesului la acestea.

Fiecare membru al rețelei de dealeri primari:

(a)

furnizează Comisiei limita de risc stabilită pentru activitatea de tranzacționare a titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom în conformitate cu clauzele și condițiile generale;

(b)

notifică Comisiei orice retrogradare în clasamentul stabilit de agențiile de rating din Uniune recunoscute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe;

(c)

notifică imediat Comisiei nerespectarea oricărui criteriu de eligibilitate prevăzut la articolul 4.

Prin acceptarea clauzelor și condițiilor generale, dealerul primar își dă consimțământul pentru efectuarea unor eventuale audituri și verificări legate de datele transmise Comisiei în cadrul obligațiilor sale de raportare, în special legate de datele care ar urma să fie utilizate pentru evaluarea performanței sale pe piața secundară.

Articolul 17

Suspendarea și excluderea din rețeaua de dealeri primari

(1)   Calitatea dealerului primar de membru al rețelei de dealeri principali poate fi suspendată în următoarele cazuri:

(a)

inițierea unei proceduri împotriva unui dealer primar, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) litera (e) punctul (iii);

(b)

inițierea unei proceduri care poate duce la încetarea calității de membru al rețelei sau al mecanismului menționat la articolul 4 litera (c);

(c)

existența unei baze pentru excluderea dealerului primar în temeiul articolului 136 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Dealerul primar este invitat printr-un aviz de presuspendare să își prezinte observațiile în termen de cel puțin 3 zile de la primirea notificării, cu excepția cazurilor excepționale justificate în mod corespunzător, inclusiv, în special, a celor legate de riscul reputațional. Decizia de suspendare intră în vigoare în prima zi lucrătoare următoare datei notificării adresate dealerului primar care nu și-a îndeplinit obligațiile. Dealerii primari suspendați nu primesc mandate de coordonatori sau co-coordonatori pe perioada suspendării lor.

Suspendarea poate fi ridicată la cererea dealerului primar suspendat. În plus față de cerere, dealerul primar suspendat trebuie să prezinte dovezi suficiente potrivit cărora, după caz, fie procedura menționată la alineatul (1) primul paragraf litera (a) nu mai este în curs și nu a condus la aplicarea de sancțiuni de orice natură împotriva sa, fie procedura menționată la alineatul (1) primul paragraf litera (b) nu mai este în curs și nu a dus la încetarea calității de membru al rețelei sau al mecanismului menționat la articolul 4 litera (c). Dovezile prezentate sunt evaluate și se ia o decizie în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu condiția să fi fost furnizate suficiente dovezi.

(2)   Dealerul primar este exclus din rețeaua de dealeri primari în următoarele cazuri:

(a)

dealerul primar încetează să mai îndeplinească vreuna dintre condițiile menționate la articolul 4;

(b)

dealerul primar este exclus în temeiul articolelor 135-142 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046;

(c)

nu și-a respectat obligațiile prevăzute la articolul 5 literele (a) și (c).

(3)   Pentru excluderea din rețeaua de dealeri primari în cazurile prevăzute la alineatul (2) se aplică următoarea procedură:

(a)

dealerul primar este invitat printr-un aviz de preexcludere să își prezinte observațiile într-un termen de cel puțin 7 zile de la primirea notificării;

(b)

decizia de excludere este notificată dealerului primar. Decizia de excludere intră în vigoare în prima zi lucrătoare următoare datei notificării adresate dealerului primar exclus.

(4)   Dealerul primar poate fi exclus din rețeaua de dealeri primari în următoarele cazuri:

(a)

nu și-a respectat obligațiile prevăzute la articolul 5 literele (b), (d), (e) și (f);

(b)

a comis o încălcare menționată la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13), astfel cum s-a decis într-o decizie finală adoptată de autoritatea competentă relevantă;

(c)

o autoritate competentă a pronunțat o decizie finală în urma unei proceduri menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (e) punctul (v) sau legate de actele cu putere de lege și normele administrative privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

(5)   În cazurile prevăzute la alineatul (4) se aplică următoarea procedură:

(a)

dealerul primar în cauză primește o notificare în care se specifică motivele nerespectării, o cerere de a prezenta observații și măsurile corective pe care intenționează să le ia pentru a restabili și/sau a asigura respectarea criteriilor și/sau a obligațiilor relevante și se stabilește un termen pentru prezentarea de observații de cel puțin 7 zile de la primirea notificării de către dealerul primar;

(b)

ținând seama de eventualele observații prezentate și de eventualele măsuri corective comunicate, se poate lua decizia de a exclude dealerul primar care nu și-a respectat obligațiile din rețeaua de dealeri primari;

(c)

decizia de excludere trebuie motivată;

(d)

decizia de excludere intră în vigoare în prima zi lucrătoare următoare datei notificării adresate dealerului primar exclus.

(6)   Suspendarea calității de membru în temeiul alineatului (1), excluderea din rețea în temeiul alineatelor (2)-(5) și renunțarea la calitatea de membru al rețelei de dealeri primari în temeiul articolului 7 litera (e) nu au niciun efect asupra drepturilor și obligațiilor dealerului primar în cauză în ceea ce privește contractele încheiate înainte de data efectivă a excluderii, a suspendării sau, respectiv, a renunțării la calitatea de membru.

(7)   Suspendarea nu atrage după sine suspendarea obligațiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (f) și la articolul 16.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 18

Decizia (UE, Euratom) 2021/625 se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 19

Articolul 8 literele (a) și (b) din Decizia (UE, Euratom) 2021/625 continuă să se aplice tranzacțiilor sindicalizate care încep înainte de 1 noiembrie 2023.

Articolul 8 primul paragraf literele (a) și (b), articolul 9 primul paragraf literele (a) și (c) și articolul 11 se aplică tranzacțiilor sindicalizate care încep la 1 noiembrie 2023 sau ulterior.

Articolul 8 primul paragraf litera (c), articolul 9 primul paragraf litera (b) și articolul 13 alineatele (6) și (7) se aplică tranzacțiilor sindicalizate care încep la 1 iulie 2024 sau ulterior.

Articolul 20

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a Comisiei din 14 aprilie 2021 privind instituirea rețelei de dealeri primari și definirea criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de aranjor principal și coaranjor pentru tranzacțiile sindicalizate în scopul activităților de împrumut desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice (JO L 131, 16.4.2021, p. 170).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) 2022/2434 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut (JO L 319, 13.12.2022, p. 1).

(4)  Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom (JO L 424, 15.12.2020, p. 1).

(5)  A se vedea, în special, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(6)  A se vedea, în special, Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1) și Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2022/2544 a Comisiei din 19 decembrie 2022 de stabilire a măsurilor necesare pentru administrarea și realizarea operațiunilor UE de împrumut și de gestionare a datoriei în cadrul strategiei de finanțare diversificate și a operațiunilor de credit conexe (JO L 328, 22.12.2022, p. 109).

(8)  Decizia (UE) 2021/857 a Comisiei din 27 mai 2021 de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2021/625 în ceea ce privește includerea anumitor firme de investiții în criteriile de eligibilitate pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii (JO L 188, 28.5.2021, p. 103).

(9)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(10)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(11)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

(12)  Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (JO L 87, 31.3.2017, p. 229).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).


ANEXA I

1.   Îndeplinirea obligației de a achiziționa o medie ponderată minimă de 0,05 % din volumele scoase semestrial la licitație de Uniune și/sau Euratom

(a)

Licitațiile se desfășoară prin intermediul unui sistem de licitație operat de un furnizor de licitații selectat de Comisie („furnizorul de licitații”).

(b)

Participarea la licitații și achiziționarea de titluri de creanță scoase la licitație se desfășoară în conformitate cu normele în materie de licitații stabilite de furnizorul de licitații și aprobate de Comisie. Dealerii primari aderă la normele în materie de licitații și se conformează acestora.

(c)

Toți dealerii primari trebuie să înțeleagă că acționează și participă la licitații pe propriul risc și că în niciun fel Comisia nu este responsabilă de deciziile niciunuia dintre participanții la licitații și, mai ales, de nicio pierdere directă sau indirectă suferită de aceștia ca urmare a tranzacțiilor efectuate.

(d)

Dealerii primari iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt în măsură să participe la licitație, în special că sunt în măsură să încheie contracte cu furnizorul de licitații, să parcurgă toate etapele și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a participa la licitații, precum și pentru a se asigura că dispun de infrastructura tehnică necesară pentru a participa la licitație.

(e)

Comisia nu suportă niciun cost și nu are nicio responsabilitate față de dealerul primar în legătură cu contractele încheiate între furnizorul de licitații și dealerul primar sau în legătură cu infrastructura tehnică pentru licitație.

(f)

Dealerii primari pot fi scutiți de îndeplinirea obligației prevăzute la articolul 5 litera (a) numai în cazuri de forță majoră, care nu includ, în special, cazurile de funcționare defectuoasă a infrastructurii sau problemele tehnice legate de infrastructură.

(g)

Calcularea volumului achiziționat de dealerii primari în perioada relevantă de 6 luni se ponderează în conformitate cu tabelul următor:

Scadență reziduală

< 3,5 luni

3,5 d luni-1 an

1 -4 ani

4 -8 ani

8 -12 ani

12 -17 ani

17 -23 de ani

> 23 de ani

Coeficient

0,5

1

2,5

5,5

10

15

20

25

(h)

Acest calcul se aplică pentru perioade de 6 luni, cuprinse între lunile aprilie-septembrie și octombrie-martie. În 2023, se aplică următoarea perioadă: ianuarie-iunie și iulie-martie din perioada următoare. Articolul 5 litera (a) din prezenta decizie nu se aplică temporar dealerilor primari care au fost admiși în rețeaua de dealeri primari după începerea perioadei de 6 luni definite la litera (h). Acesta începe să se aplice la sfârșitul perioadei succesive de 6 luni de la data la care dealerul primar respectiv este admis în rețeaua de dealeri primari.

2.   Obligații de raportare

(a)

Dealerii primari furnizează, la cerere, informații cu privire la limita de risc pe care au stabilit-o în scopul administrării pozițiilor proprii, pentru activitatea de tranzacționare a titlurilor de creanță ale Uniunii și ale Euratom, precum și cu privire la măsura în care este utilizată această limită de risc. Informațiile care trebuie furnizate sunt specificate în cerere.

(b)

Dealerii primari notifică imediat Comisiei orice apreciere sau retrogradare a poziției lor în clasamentul stabilit de una dintre agențiile externe de rating recunoscute de ESMA în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

(c)

Dealerii primari notifică prompt Comisiei nerespectarea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 4.

(d)

Dealerii primari informează Comisia cu privire la orice modificare a datelor lor de contact specificate în formularul de candidatură, utilizând modelul atașat la formularul de candidatură, în termen de două săptămâni de la data la care a intrat în vigoare modificarea.

(e)

Dealerii primari furnizează Comisiei, la cererea acesteia, toate informațiile relevante pentru desfășurarea activităților lor de dealeri primari, în special a activităților lor pe piața primară sau secundară legate de titlurile de creanță ale Uniunii și ale Euratom.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).


ANEXA II

Tabel de corespondență

Tabel de corespondență

Decizia (UE, Euratom) 2021/625

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolele 18 și 19

Articolul 17

Articolul 20


Rectificări

4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/61


Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/1529 al Consiliului din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186 din 25 iulie 2023 )

La pagina 11, anexa I, la rubrica „Site-urile web care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei”:

în loc de:

„CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA”,

se citește:

„CEHIA

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DANEMARCA”.