ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 059I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
25 februarie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2023/426 al Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

*

Regulamentul (UE) 2023/427 al Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/428 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

275

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/429 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

278

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

423

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2023/431 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

434

 

*

Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

437

 

*

Decizia (PESC) 2023/433 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

583

 

*

Decizia (PESC) 2023/434 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

593

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 59/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/426 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC.

(2)

La 25 februarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/432 (3) de modificare a Deciziei 2014/145/PESC. Decizia (PESC) 2023/432 a extins la anumite bănci incluse recent pe listă derogări de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice care se aplicau băncilor anterior incluse pe listă și pentru a permite procesarea plăților de către Jewish Claims Conference (Conferința privind pretențiile materiale ale evreilor) prin intermediul uneia dintre acestea. Decizia (PESC) 2023/432 a introdus, de asemenea, o derogare specifică și temporară care permite cedarea sau transferul de titluri de valoare de către o entitate stabilită în Uniune controlată în prezent sau anterior de o anumită entitate inclusă pe listă. Decizia (PESC) 2023/432 a introdus, de asemenea, o derogare care permite încetarea operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri cu o entitate inclusă pe listă și a prelungit cu trei luni termenul aferent derogării care permite vânzarea și transferul drepturilor de proprietate în cadrul unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism stabilit în Uniune deținute de o persoană fizică sau juridică, de o entitate sau de un organism inclus pe listă.

(3)

Este oportun să se prevadă cerința ca persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele să furnizeze autorităților naționale competente informații detaliate privind fondurile și resursele economice care au fost înghețate sau care ar fi trebuit tratate ca fiind înghețate, precum și informații privind fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, posesia sau sub controlul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor incluse pe listă care au făcut obiectul unor deplasări, transferuri, modificări, utilizări, accesări sau tranzacții cu puțin timp înainte de includerea pe listă. De asemenea, este oportun să se prevadă cerința ca, având în vedere importanța lor sistemică pentru funcționarea piețelor valorilor mobiliare, depozitarii centrali de titluri de valoare să furnizeze informațiile relevante statului membru vizat și, simultan, Comisiei. Obligația de raportare vine în sprijinul aplicării efective a dispozițiilor privind înghețarea activelor și nu aduce atingere funcțiilor monetare și principiului independenței ale Băncii Centrale Europene și ale băncilor centrale naționale.

(4)

Este, de asemenea, oportun să se specifice tipul de informații care trebuie furnizate autorităților naționale competente, autorități care ar trebui să transmită apoi respectivele informații Comisiei, cu adaptările specifice în cazul procedurilor penale. Pentru a aloca timp pentru efectuarea adaptărilor, este oportun să se prevadă amânarea aplicării în ce privește cerințele de raportare mai detaliate. De asemenea, ar trebui clarificat faptul că statele membre și persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele relevante au obligația să coopereze cu Comisia pentru o eventuală verificare a acestor informații și că Comisia ar trebui să poată solicita informații suplimentare, informând totodată statul membru vizat cu privire la o asemenea cerere.

(5)

Respectivele modificări intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6b, se introduce următorul alineat:

„(2d)

Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entităților menționate la rubricile cu numerele 198, 199 și 200 din secțiunea «Entități» din anexa I sau punerea la dispoziția acestor entități a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru încetarea până la 26 august 2023 a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri, inclusiv a relațiilor bancare corespondente, încheiate cu entitățile respective înainte de 25 februarie 2023 sau, în ceea ce privește entitatea menționată la rubrica cu numărul 198 din secțiunea «Entități» din anexa I, pentru tranzacții vizând plata de fonduri de către Jewish Claims Conference (Conferința privind pretențiile materiale ale evreilor) către beneficiarii din Federația Rusă până 26 noiembrie 2023, indiferent în ce moment au fost încheiate operațiunile, contractele sau celelalte acorduri.”

2.

La articolul 6b, se introduc următoarele alineate:

„(5a)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate deținute de entitatea menționată la rubrica cu numărul 101 din secțiunea «Entități» din anexa I, sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au stabilit că:

(a)

astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru cedarea sau transferul de titluri de valoare de către o entitate stabilită în Uniune, controlată în prezent sau anterior de entitatea menționată la rubrica cu numărul 82 din secțiunea «Entități» din anexa I;

(b)

o astfel de cedare sau un astfel de transfer se finalizează până la 24 iulie 2023; și

(c)

astfel de cedare sau un astfel de transfer se efectuează pe baza unor operațiuni, contracte sau a altor acorduri încheiate cu entitatea menționată la rubrica cu numărul 101 din secțiunea «Entități» din anexa I sau care o implică în alt mod, înainte de 3 iunie 2022.

(5b)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entității menționate la rubrica cu numărul 190 din secțiunea «Entități» din anexa I sau punerea la dispoziția acestei entități a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru încetarea până la 26 august 2023 a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri încheiate cu entitatea respectivă sau care o implică în alt mod, înainte de 25 februarie 2023.”

3.

La articolul 6b alineatul (3) litera (a), data de „28 februarie” se înlocuiește cu data de „31 mai 2023”.

4.

La articolul 6e alineatul (1), trimiterea la „rubricile cu numerele 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 și 127 din anexa I” se înlocuiește cu o trimitere la „rubricile cu numerele 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 și 200 din secțiunea «Entități» din anexa I”.

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   În pofida normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat toate informațiile care ar putea facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, cum ar fi:

informațiile privind fondurile și resursele economice înghețate în conformitate cu articolul 2 sau informațiile deținute privind fondurile și resursele economice de pe teritoriul Uniunii care aparțin persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I, se află în proprietatea lor, sunt deținute de acestea sau se află sub controlul lor și care nu au fost tratate ca înghețate de către persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care au obligația de a face acest lucru, către autoritatea competentă a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite, în termen de două săptămâni de la obținere;

informațiile deținute cu privire la fondurile și resursele economice de pe teritoriul Uniunii care aparțin persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I, se află în proprietatea lor, sunt deținute de acestea sau se află sub controlul lor și care au făcut obiectul unor deplasări, transferuri, modificări, utilizări, accesări sau tranzacții menționate la articolul 1 litera (e) sau (f) în cursul celor două săptămâni care precedă includerea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor respective pe lista din anexa I;

și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(1a)   Informațiile privind fondurile și resursele economice înghețate în conformitate cu articolul 2 furnizate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol includ cel puțin:

(a)

informațiile de identificare a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care posedă, dețin sau controlează fondurile și resursele economice înghețate, inclusiv numele sau denumirea acestora, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală;

(b)

cuantumul sau valoarea de piață a acestor fonduri sau resurse economice la data raportării și la data înghețării; și

(c)

tipurile de fonduri defalcate în funcție de categoriile prevăzute la articolul 1 litera (g) punctele (i)-(vii), precum și criptoactivele și alte categorii relevante, și o categorie suplimentară care corespunde resurselor economice în sensul articolului 1 litera (d). Pentru fiecare dintre categoriile respective și, dacă sunt disponibile, informații privind cantitatea, localizarea și alte caracteristici relevante ale fondurilor sau ale resurselor economice.

(1b)   Statul membru vizat transmite Comisiei informațiile primite în temeiul alineatelor (1) și (1a) în termen de două săptămâni de la primirea acestora. Statul membru vizat poate transmite astfel de informații într-o formă anonimizată dacă o autoritate de investigații sau judiciară le-a declarat a fi confidențiale în contextul unor anchete penale sau al unor proceduri judiciare penale.

Depozitarii centrali de titluri de valoare în sensul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) furnizează autorității competente din statul membru în care sunt situate și, simultan, Comisiei informațiile menționate la alineatele (1) și (1a), precum și informațiile privind pierderile și pagubele extraordinare și neprevăzute legate de fondurile și resursele economice relevante, în termen de două săptămâni de la obținerea acestor informații, și, ulterior, din trei în trei luni.

(1c)   Statele membre, precum și persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele relevante cooperează cu Comisia pentru verificarea informațiilor privind fondurile sau resursele economice menționate la alineatele (1) și (1a). Comisia poate solicita informațiile suplimentare de care are nevoie pentru a efectua o astfel de verificare. Atunci când o astfel de cerere este adresată unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Comisia o transmite simultan statului membru vizat.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de către Comisie se pun la dispoziția statelor membre.

(3)   Toate informațiile furnizate autorităților competente ale statelor membre sau primite de acestea în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate de autoritățile respective numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

(4)   Autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv autoritățile de asigurare a respectării legii și administratorii registrelor oficiale în care sunt înregistrate persoane fizice, persoane juridice, entități și organisme, precum și bunuri imobile sau mobile, prelucrează și fac schimb de informații, inclusiv de date cu caracter personal, și, dacă este necesar, de informațiile menționate la alineatele (1) și (1a), cu alte autorități competente ale statelor membre și cu Comisia.

(5)   Toate prelucrările de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentele (UE) 2016/679 (*2) și (UE) 2018/1725 (*3) ale Parlamentului European și ale Consiliului și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficace între statele membre, precum și cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1)."

(*2)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*3)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39) ”"

6.

La articolul 12 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu privire la fondurile și resursele economice înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizațiile acordate în temeiul derogărilor prevăzute de prezentul regulament”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctul 5 se aplică de la 26 aprilie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(3)  Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (a se vedea pagina 437 din prezentul Jurnal Oficial).


25.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 59/6


REGULAMENTUL (UE) 2023/427 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2023/434 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2) privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 25 februarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/434, de modificare a Deciziei 2014/512/PESC.

(4)

Decizia (PESC) 2023/434 extinde lista entităților care sprijină direct complexul militar și industrial al Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, precum și produsele și tehnologiile care ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului apărării și securității din Rusia, prin adăugarea a 96 de noi entități pe lista respectivă. Având în vedere legătura directă dintre producătorii iranieni de vehicule aeriene fără pilot și complexul militar și industrial al Rusiei, precum și riscul concret ca anumite produse sau tehnologii să fie utilizate pentru fabricarea de sisteme militare care contribuie la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, mai multe entități iraniene au fost adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa IV la Decizia 2014/512/PESC.

(5)

Este oportun să se extindă lista produselor restricționate care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate, prin adăugarea, printre altele, a pământurilor rare și compușilor acestora, a circuitelor electronice integrate și a camerelor termografice.

(6)

Decizia (PESC) 2023/434 extinde lista țărilor partenere care aplică un set de măsuri de control al exporturilor substanțial echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

(7)

Decizia (PESC) 2023/434 impune restricții suplimentare asupra exporturilor de produse care ar putea contribui în special la consolidarea capacităților industriale rusești. În plus, respectiva decizie introduce restricții suplimentare asupra importurilor de produse care generează venituri semnificative pentru Rusia și facilitează astfel continuarea războiului de agresiune al acesteia împotriva Ucrainei.

(8)

De asemenea, pentru a reduce la minimum riscul de eludare a măsurilor restrictive, Decizia (PESC) 2023/434 interzice tranzitul pe teritoriul Rusiei al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare și a armelor exportate din Uniune.

(9)

Decizia (PESC) 2023/434 extinde suspendarea în Uniune a licențelor de emisie a canalelor mass-media ruse aflate sub controlul permanent al conducerii ruse, precum și interdicția de a difuza conținutul acestora.

(10)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(11)

Pentru a justifica și a sprijini războiul de agresiune împotriva Ucrainei, Federația Rusă a inițiat acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(12)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea războiului de agresiune împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(13)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei , este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(14)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17, respectivele măsuri nu împiedică canalele mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(15)

Pentru a asigura coerența cu procesul din Decizia 2014/512/PESC de suspendare a licențelor de difuzare, Consiliul ar trebui să își exercite competențele de executare pentru a decide, în urma unei examinări a respectivelor cazuri, dacă măsurile restrictive urmează să se aplice, la data indicată în prezentul regulament, mai multor entități care figurează pe lista din anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

(16)

În calitatea lor de furnizoare de servicii esențiale, infrastructurile critice și entitățile critice joacă un rol indispensabil în menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale pe piața internă, într-o economie a Uniunii din ce în ce mai interdependentă. Cadrul Uniunii este stabilit în Directiva 2008/114/CE a Consiliului (4), care este abrogată începând cu 18 octombrie 2024, privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și în Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului (5) privind reziliența entităților critice, cu scopul de a consolida reziliența entităților critice de pe piața internă prin intermediul unor norme minime armonizate și de a le acorda asistență prin intermediul unor măsuri de sprijin și de supraveghere coerente și specifice.

(17)

Influența Rusiei asupra unor astfel de infrastructuri și entități ar putea pune în pericol buna lor funcționare și, în cele din urmă, ar putea constitui un pericol pentru furnizarea de servicii esențiale cetățenilor europeni. Prin urmare, este oportun să se limiteze posibilitatea de a deține vreo poziție în cadrul organelor de conducere ale respectivelor entități.

(18)

În conformitate cu cadrul juridic actual, noua interdicție de a deține vreun post în cadrul organelor de conducere se aplică infrastructurilor critice europene și infrastructurilor critice identificate sau desemnate ca atare în temeiul dreptului intern, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/114/CE, care se aplică până la 18 octombrie 2024. Începând cu 18 octombrie 2024, noua interdicție se va aplica entităților critice și infrastructurilor critice, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2022/2557. Directiva (UE) 2022/2557 prevede obligația statelor membre de a identifica în dreptul intern, până la 17 iulie 2026, entitățile critice pentru sectoarele și subsectoarele prevăzute în anexa la aceasta. Prin urmare, începând cu 17 iulie 2026, noua interdicție de a deține vreun post în cadrul organelor de conducere se aplică tuturor entităților critice identificate sau desemnate ca atare de statele membre.

(19)

Întrucât capacitatea de înmagazinare a gazelor este un activ critic pentru securitatea aprovizionării cu gaze în Uniune, Decizia (PESC) 2023/434 impune o interdicție de a furniza capacitate de înmagazinare a gazelor în Uniune resortisanților ruși, persoanelor fizice care își au reședința în Rusia sau persoanelor juridice ori entităților stabilite în Rusia. Acest lucru este necesar pentru a evita utilizarea ca armă de către Rusia a aprovizionării cu gaze, precum și riscurile de manipulare a pieței care ar fi în detrimentul aprovizionării critice cu energie a Uniunii.

(20)

Pentru a evita eludarea și a asigura respectarea interdicției ca orice aeronavă care nu este înmatriculată în Rusia, dar este deținută sau închiriată sau controlată în alt mod de o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, să aterizeze pe teritoriul Uniunii și să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze, Decizia (PESC) 2023/434 introduce o obligație pentru operatorii de aeronave de a notifica zborurile neregulate autorităților lor competente. Statul membru în cauză ar trebui să informeze imediat celelalte state membre, administratorul de rețea și Comisia în cazul în care nu autorizează un astfel de zbor.

(21)

Decizia (PESC) 2023/434 prelungește durata derogării de la interdicția de a încheia tranzacții cu anumite entități rusești deținute de stat, în cazul în care o astfel de tranzacție este strict necesară pentru lichidarea unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare. Decizia respectivă extinde, de asemenea, perioada pentru care autoritățile competente din statele membre pot autoriza tranzacții care sunt necesare pentru cesionarea activelor și retragerea de către respectivele entități rusești deținute de stat din cadrul societăților din Uniune.

(22)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a interdicției tranzacțiilor legate de gestionarea rezervelor și a activelor Băncii Centrale a Rusiei, este oportun să se impună persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor să furnizeze autorităților competente din statele membre și, în același timp, Comisiei, informații cu privire la astfel de active și rezerve pe care le dețin sau le controlează sau la care sunt contrapărți. Este oportun, de asemenea, să se specifice tipul de informații care trebuie furnizate și modul în care acestea ar trebui tratate și utilizate pentru a asigura aplicarea uniformă a acestei obligații de raportare. De asemenea, ar trebui clarificat faptul că statele membre și persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele relevante au obligația să coopereze cu Comisia la verificarea acestor informații și că totodată Comisia poate solicita orice informații suplimentare, informând în același timp statul membru în cauză cu privire la o astfel de solicitare. Obligația de raportare este accesorie aplicării efective a interdicției tranzacțiilor legate de gestionarea rezervelor și a activelor Băncii Centrale a Rusiei și nu aduce atingere funcțiilor monetare și nici principiului independenței Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale. Pentru a acorda timpul necesar adaptării, este oportun să se prevadă amânarea aplicării noilor cerințe de raportare.

(23)

Pentru a facilita și mai mult cesionarea activelor de pe piața rusă de către operatorii din Uniune, Decizia (PESC) 2023/434 introduce o derogare temporară de la interdicția de a furniza anumite servicii prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 833/2014. Pentru a facilita o ieșire rapidă de pe piața rusă, această derogare este temporară și are un domeniu de aplicare limitat, permițând, până la 31 decembrie 2023, continuarea furnizării de servicii către persoanele juridice, entitățile sau organismele care rezultă din cesionare și în beneficiul exclusiv al acestora. În plus, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se asigure că serviciile nu sunt furnizate guvernului Rusiei sau în folosul unor utilizatori finali militari sau nu primesc o utilizare finală militară.

(24)

Uniunea s-a angajat să evite amenințările la adresa siguranței maritime. În consecință, Decizia (PESC) 2023/434 prevede anumite derogări pentru operatorii din Uniune de a furniza servicii de pilotaj navelor în trecere inofensivă, astfel cum este definită de dreptul internațional, care sunt necesare din motive de siguranță maritimă.

(25)

Pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește tratamentul importurilor, Decizia (PESC) 2023/434 prevede norme privind acordarea liberului de vamă de către autoritățile vamale ale statelor membre pentru produsele care se află fizic în Uniune și care au fost deja prezentate autorităților vamale atunci când fac obiectul unor astfel de restricții. Această posibilitate se aplică indiferent de regimurile sub care produsele au fost plasate după prezentarea în vamă (tranzit, perfecționare activă, punere în liberă circulație etc.) sau de etapele procedurale și formalitățile prevăzute de Codul vamal al Uniunii necesare pentru acordarea liberului de vamă. Decizia (PESC) 2023/434 autorizează, de asemenea, statele membre să acorde liberul de vamă produselor introduse deja în Uniune în trecut. Acest lucru este necesar în beneficiul operatorilor din Uniune care au introdus cu bună-credință produsele respective în Uniune, într-un moment în care nu făceau încă obiectul niciunei măsuri restrictive la import, inclusiv atunci când importul lor era încă permis în cursul unei perioade de lichidare. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să se asigure că acordarea liberului de vamă pentru produse și orice plată aferentă respectă dispozițiile și obiectivele măsurilor restrictive ale Uniunii. În mod similar, orice decizie de a nu acorda liberul de vamă pentru astfel de produse ar trebui să respecte obiectivele respective și să asigure, printre altele, că produsele nu sunt returnate în Rusia.

(26)

În ultimul rând, Decizia (PESC) 2023/434 efectuează anumite corecturi tehnice în textul din partea dispozitivă.

(27)

Aceste măsuri intră sub incidența Tratatului privind Uniunea Europeană și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(28)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarele litere:

„(y)

«entități critice» înseamnă entități, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului (*1);

(z)

«infrastructură critică» înseamnă o infrastructură, astfel cum este definită la articolul 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE a Consiliului (*2) și la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2022/2557;

(za)

«infrastructură critică europeană» înseamnă o infrastructură, astfel cum este definită la articolul 2 litera (b) din Directiva 2008/114/CE;

(zb)

«proprietari sau operatori de infrastructuri critice» înseamnă entitățile responsabile cu investițiile într-un anumit activ, sistem sau componentă a acestuia, desemnat ca infrastructură critică sau infrastructură critică europeană și/sau cu operarea curentă a acestora.

(*1)  Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului (JO L 333, 27.12.2022, p. 164)."

(*2)  Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).”"

2.

La articolul 2 se introduc următoarele alineate:

„(1a)   Se interzice tranzitul pe teritoriul Rusiei al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, astfel cum se menționează la alineatul (1), exportate din Uniune.

(3a)   Fără a aduce atingere obligațiilor de obținere a unei autorizații în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821, interdicția prevăzută la alineatul (1a) din prezentul articol nu se aplică tranzitului pe teritoriul Rusiei al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare destinate scopurilor prevăzute la alineatul (3) literele (a)-(e) din prezentul articol.

(4a)   Prin derogare de la alineatul (1a) și fără a aduce atingere obligațiilor de obținere a unei autorizații în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza tranzitul pe teritoriul Rusiei al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii sunt destinate scopurilor menționate la alineatul (4) literele (b), (c), (d) și (h) din prezentul articol.”

3.

La articolul 2aa se introduce următorul alineat:

„(1a)   Se interzice tranzitul pe teritoriul Rusiei al armelor de foc, pieselor și componentelor esențiale ale acestora, precum și al munițiilor menționate la alineatul (1), exportate din Uniune.”

4.

La articolul 3c se introduce următorul alineat:

„(5c)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa XI partea D, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) nu se aplică în cazul executării, până la 27 martie 2023, a contractelor încheiate înainte de 26 februarie 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.”

5.

La articolul 3d se adaugă următoarele alineate:

„(5)   Operatorii de aeronave care efectuează zboruri neregulate între Rusia și Uniune, operate direct sau prin intermediul unei țări terțe, notifică autorităților lor competente toate informațiile relevante referitoare la zbor prealabil operării acestuia și cu cel puțin 48 de ore înainte.

(6)   În cazul refuzului unui zbor notificat în conformitate cu alineatul (5), statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre, administratorul de rețea și Comisia.”

6.

Articolul 3i se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(3d)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa XXI partea C, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 27 mai 2023, a contractelor încheiate înainte de 26 februarie 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Această dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codurile NC 2803 și 4002, care figurează pe lista din anexa XXI partea C, cărora li se aplică alineatul (3da).

(3da)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică importului, achiziționării sau transportului ori asistenței tehnice sau financiare aferente, necesare pentru importul în Uniune, până la 30 iunie 2024, a următoarelor cantități:

(a)

752 475 de tone metrice pentru produsele încadrate la codul NC 2803;

(b)

562 973 tone metrice pentru produsele încadrate la codul NC 4002.”

;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Volumele contingentelor de import stabilite la alineatele (3da) și (4) de la prezentul articol sunt gestionate de Comisie și de statele membre în conformitate cu sistemul de gestionare a contingentelor tarifare prevăzut la articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*3).

(*3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

7.

Articolul 3k se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(3c)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa XXIII partea C, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 27 martie 2023, a contractelor încheiate înainte de 26 februarie 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Această dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codurile NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24, care figurează pe lista din anexa XXIII partea C, cărora li se aplică alineatul (3).

(5b)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor care figurează pe lista din anexa XXIII partea C, sau asistența tehnică, serviciile de intermediere, finanțarea sau asistența financiară aferente acestora, după ce au stabilit că acest lucru este strict necesar pentru producția de produse din titan necesare în industria aeronautică, pentru care nu este disponibilă nicio sursă de aprovizionare alternativă.”;

(b)

alineatele (5a) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5a)   Autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codul NC 8417 20 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă sunt necesare pentru uzul personal casnic al persoanelor fizice.

(6)   Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare menționate la alineatele (5), (5a) și (5b), autoritățile competente nu acordă autorizație pentru export niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.”

8.

La articolul 5a se introduc următoarele alineate:

„(4a)   În pofida normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele, inclusiv Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale, entitățile din sectorul financiar, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*4), întreprinderile de asigurare și de reasigurare, astfel cum sunt definite la articolul 13 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*5), depozitarii centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, și contrapărțile centrale, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*6), furnizează autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt situate și, în același timp, Comisiei, în termen de cel mult două săptămâni de la 26 februarie 2023, informații cu privire la activele și rezervele menționate la alineatul (4) de la prezentul articol pe care le dețin sau le controlează sau la care sunt contrapărți. Aceste informații se actualizează din trei în trei luni și cuprind cel puțin următoarele:

(a)

informații de identificare a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care au în proprietate, dețin sau controlează astfel de active și rezerve, inclusiv numele sau denumirea, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală;

(b)

cuantumul sau valoarea de piață a acestor active și rezerve la data raportării și la data imobilizării;

(c)

tipurile de active și rezerve, defalcate în funcție de categoriile prevăzute la articolul 1 litera (g) punctele (i)-(vii) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (*7), criptoactivele și alte categorii relevante, precum și o categorie suplimentară corespunzând resurselor economice în înțelesul articolului 1 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014. Pentru fiecare dintre respectivele categoriile, și dacă sunt disponibile, se indică caracteristicile relevante, cum ar fi cantitatea, localizarea, moneda, scadența și condițiile contractuale dintre entitatea care face raportarea și proprietarul activului.

(4b)   În cazul în care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care face raportarea a constatat o pierdere sau o deteriorare extraordinară și neprevăzută a activelor și rezervelor menționate la alineatul (4a), aceste informații se raportează autorității competente a statului membru în cauză și se transmit în același timp Comisiei.

(4c)   Statele membre, precum și persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care fac obiectul obligației de raportare prevăzute la alineatul (4a) cooperează cu Comisia pentru verificarea informațiilor primite în temeiul alineatului respectiv. Comisia poate solicita orice informații suplimentare de care are nevoie pentru a efectua o astfel de verificare. Atunci când o astfel de solicitare este adresată unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Comisia o transmite în același timp autorității competente a statului membru în cauză. Toate informațiile suplimentare primite direct de Comisie sunt puse la dispoziția autorităților competente ale statului membru în cauză.

(4d)   Toate informațiile furnizate Comisiei și autorităților competente ale statelor membre sau primite de acestea în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate de Comisie și de autoritățile competente ale statelor membre numai în scopurile pentru care au fost furnizate sau primite.

(4e)   Toate prelucrările de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentele (UE) 2016/679 (*8) și (UE) 2018/1725 (*9) ale Parlamentului European și ale Consiliului și numai în măsura necesară pentru aplicarea prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficace între statele membre, precum și cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.

(*4)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1)."

(*5)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1)."

(*6)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1)."

(*7)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6)."

(*8)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*9)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).”"

9.

La articolul 5aa alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

tranzacțiile, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 31 decembrie 2023, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, în care este implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);”.

10.

La articolul 5aa alineatul (3), se adaugă următoarea literă:

„(h)

furnizarea de servicii de pilotaj navelor în trecere inofensivă, astfel cum este definită de dreptul internațional, care sunt necesare din motive de siguranță maritimă;”.

11.

La articolul 5aa, alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, tranzacții care sunt strict necesare pentru cesionarea activelor și retragerea, până la 31 decembrie 2023, de către entitățile menționate la alineatul (1) sau filialele acestora din Uniune din cadrul unei persoane juridice, unei entități sau unui organism stabilit în Uniune.”

12.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5o

(1)   Se interzice, începând cu 27 martie 2023, ca resortisanții ruși sau persoanele fizice care își au reședința în Rusia să dețină vreun post în cadrul organelor de conducere ale proprietarilor sau operatorilor de infrastructuri critice, de infrastructuri critice europene și de entități critice.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre ale Spațiului Economic European sau ai Elveției.”

Articolul 5p

(1)   Se interzice furnizarea capacității de înmagazinare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 28 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*10), într-o instalație de înmagazinare, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 9 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*11), cu excepția părții instalațiilor de gaze naturale lichefiate utilizate pentru înmagazinare, către:

(a)

un resortisant rus, o persoană fizică cu reședința în Rusia sau o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o persoană juridică, o entitate sau un organism menționate la litera (a) de la prezentul alineat; sau

(c)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane juridice, entități sau organism menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică operațiunilor strict necesare pentru rezilierea până la 27 martie 2023 a contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 26 februarie 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea capacității de înmagazinare menționate la alineatul (1), după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în Uniune.

(4)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (3) în termen de două săptămâni de la autorizare.

(*10)  Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36)."

(*11)  Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).”"

13.

La articolul 12b se introduce următorul alineat:

„(2a)   Prin derogare de la articolul 5n, autoritățile competente pot autoriza continuarea furnizării serviciilor enumerate la articolul respectiv până la 31 decembrie 2023, în cazul în care o astfel de furnizare de servicii este strict necesară pentru cesionarea activelor din Rusia sau pentru lichidarea activităților economice din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

aceste servicii sunt furnizate persoanelor juridice, entităților sau organismelor care rezultă din cesionare și în beneficiul exclusiv al acestora; și

(b)

autoritățile competente care decid cu privire la cererile de autorizare nu au motive întemeiate să creadă că serviciile ar putea fi furnizate, direct sau indirect, guvernului Rusiei sau în folosul utilizatorului final militar sau nu primesc o utilizare finală militară în Rusia.”

14.

La articolul 12b, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), (2) sau (2a).”

15.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 12d

Interdicțiile de a furniza asistență tehnică prevăzute în regulament nu se aplică furnizării de servicii de pilotaj navelor în trecere inofensivă, astfel cum este definită de dreptul internațional, care sunt necesare din motive de siguranță maritimă.

Articolul 12e

(1)   În sensul interdicțiilor de import al produselor prevăzute în prezentul regulament, produsele prezente fizic în Uniune pot primi liberul de vamă astfel cum este prevăzut la articolul 5 punctul 26 din Codul vamal al Uniunii (*12) din partea autorităților vamale, cu condiția ca acestea să fi fost prezentate în vamă în conformitate cu articolul 134 din Codul vamal al Uniunii înainte de data intrării în vigoare sau a datei de aplicabilitate a interdicțiilor la import respective, dacă această dată este ulterioară celei dintâi.

(2)   Sunt permise toate etapele procedurale necesare pentru acordarea liberului de vamă menționat la alineatele (1) și (5) pentru produsele relevante în temeiul Codului vamal al Uniunii.

(3)   Autoritățile vamale nu permit acordarea liberului de vamă dacă au motive întemeiate să suspecteze eludarea și nu autorizează reexportul mărfurilor către Rusia.

(4)   Plățile efectuate în legătură cu astfel de produse respectă dispozițiile și obiectivele prezentului regulament, în special interdicția de a achiziționa, și Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(5)   Produsele prezente fizic în Uniune și prezentate în vamă înainte de 26 februarie 2023 care au fost oprite în aplicarea prezentului regulament pot primi liberul de vamă din partea autorităților vamale în condițiile prevăzute la alineatele (1), (2), (3) și (4).

(*12)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).”"

16.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

17.

Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

18.

Anexa VIII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

19.

Anexa XI se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

20.

Anexa XV se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Punctul 20 se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate în anexa V la prezentul regulament începând cu 10 aprilie 2023 și cu condiția ca, după examinarea cazurilor respective, Consiliul să decidă astfel printr-un act de punere în aplicare.

21.

Anexa XXI se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

22.

Anexa XXIII se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctul 8 se aplică de la 27 aprilie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  A se vedea pagina 593 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(4)  Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).

(5)  Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului (JO L 333, 27.12.2022, p. 164).


ANEXA I

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (7), la articolul 2a alineatul (7) și la articolul 2b alineatul (1)

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC (Șantierul naval Admiralty S.A.)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institutul Tehnologic de Cercetare Științifică Aleksandrov)

12.

Argut OOO

13.

Communication center of the Ministry of Defense

14.

Institutul de Cataliză Boreskov al Centrului Federal de Cercetare

15.

Întreprinderea bugetară a statului federal a administrației prezidențiale a Federației Ruse

16.

Întreprinderea bugetară a statului federal «Unitatea specială de zbor Rossiya» a administrației prezidențiale a Federației Ruse

17.

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de cercetare automatizată Dukhov» (VNIIA)

18.

Serviciul de Informații Externe (SVR)

19.

Centrul de expertiză criminalistică al regiunii Nijni Novgorod, Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne

20.

Centrul Internațional pentru Optică Cuantică și Tehnologii Cuantice (Centrul Cuantic al Rusiei)

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Societatea de Cercetare și Producție Irkut S.A.)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Institutul de Cercetare Științifică în domeniul Calculatoarelor și Mașinilor de Calcul)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Institutul Central de Cercetare în domeniul Construcțiilor de Mașini)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Serviciul de Reparații al Kazan Helicopter S.A.)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard) (Șantierul naval Zaliv S.A.)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Centrul Spațial și de Rachete)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Uzina de elicoptere Kazan)

30.

Organizația de producție aeronautică Komsomolsk-na-Amur (KNAAPO)

31.

Ministerul Apărării al Federației Ruse

32.

Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova

33.

NPO High Precision Systems JSC (NPO Sisteme de înaltă precizie S.A.)

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

Institutul de Cercetare POLYUS al M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Concernul de sisteme radiotehnice și de informații)

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Russian Aircraft Corporation MiG

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Societatea de rachete tactice)

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Șantierul naval Krasnoye Sormovo

63.

Șantierul naval Severnaya

64.

Șantierul naval Yantar

65.

UralVagonZavod

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrul de competențe tehnologice în domeniul radiofonicii)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare Tsiklon)

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrul de reparații navale Dalzavod)

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel (Șantierul naval Vympel S.A.)

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolievici Erșov

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Fabrica de construcții de mașini Miass

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centrul de cercetare și dezvoltare microelectronică Novosibirsk)

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Institutul de cercetare și proiectare pentru inginerie electrică N.A. Dollezhal Ordinul lui Lenin)

88.

Nerpa Shipyard (Șantierul naval Nerpa)

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Șantierul naval Novorossiysk S.A.)

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Fabrica de construcții navale Amur)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Centrul de construcții și reparații navale AO JSC)

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Modulul Centrului de cercetare

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Biroul central de proiectare pentru nave cu aripi portante R.Ye. Alekseiev)

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Researh Institute of Applied Chemistry (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Chimiei Aplicate)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Electronicii)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Hipersonice)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Institutul de Cercetare Științifică NII Submikron)

118.

Serghei IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Fabrica de construcții navale Severnaya Verf

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrul de întreținere a navelor Zvezdochka)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) [Zona guvernamentală statală de testare științifică a sistemelor de aeronave (GkNIPAS)]

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Biroul statal de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Raduga Bereznya)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF–FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Centrul de studii științifice AO GNTs RF–FEI Institutul de Fizică Energetică A.I. Leipunski)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) [Institutul de Stat pentru Cercetare Științifică în Domeniul Construcției de Mașini Bakhirev (GosNIImash)]

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Centrul colectiv de proiectare de module și circuite integrate fotonice și microunde Tomsk)

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»

129.

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»

130.

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»

131.

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»

132.

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC»

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»

134.

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»

135.

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»

136.

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard»

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Materialelor Compozite Ural)

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Centrala-pilot Vega

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovici Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Fabrica de construcții navale Iaroslavl)

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)

148.

Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Panrus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor Optice și Fizice)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Panrus de Cercetare Științifică Etalon S.A.)

151.

Almaz JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi din domeniul apărării statului)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudnîi)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei Electronice de Calcul)

156.

Electrosignal JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor Telemecanice din Kaluga)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)

170.

Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Instrumentale din Omsk)

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant, JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)

186.

Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Radiosviaz»)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Gestionării Comunicațiilor)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru Radiocomponente)

190.

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)

191.

Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Saliut»)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)

196.

Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau «Vympel» By Name I.I.Toropov» (Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I. I. Toropov)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov Radio Instrument Plant»)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice, Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electromechanical Plant Molot»)

217.

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB ISKRA» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)

220.

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de Proiectare pentru Automatizare)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO – Gidropribor»)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY GIDROPRESS»)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «Granit-Electron»)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)

236.

Tambov Plant (TZ) «October»

237.

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)

238.

United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)

239.

Centrul federal pentru tehnologii cu dublă utilizare (FTsDT) Soiuz

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Biroul de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Soiuz din Turaevo)

241.

Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI)

242.

Rosatomflot

243.

Biroul de proiectare experimentală Lyulki

244.

Centrul pentru știință și tehnologie Lyulki

245.

AO Aviaagregat

246.

Institutul Central de Aerohidrodinamică (TsAGI)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Societatea pe acțiuni de tip închis Turborus)

248.

Instituția Federală Autonomă «Institutul central pentru construcții de motoare denumită după P.I. Baranov» Institutul Central pentru Motoare de Aviație (CIAM)

249.

Instituția bugetară a statului federal «Institutul Național de Cercetare al denumit după N.E. Juhovski» (Institutul Național de Cercetare Juhovski)

250.

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de Stat de Cercetare Științifică pentru Sistemele de Aviație» (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 123, societate pe acțiuni – 123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 218, societate pe acțiuni – 218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 360, societate pe acțiuni – 360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 514, societate pe acțiuni – 514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației Aramil, societate pe acțiuni – AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (Institutul de cercetare aeronautică N.A. M.M. Gromov, societate pe acțiuni – FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine Building Enterprise (Întreprinderea de construcții de mașini din Moscova, societate pe acțiuni), denumită după V. V. Cernișev (MMP V.V. Chernișev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (Baza industrială și tehnică specială, societate pe acțiuni – SPTB Zvezdoșka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Votkinsk S.A.)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Zlatustovski S.A. – JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (Centrul pentru producția specializată OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Uzina de construcții de mașini Litkarino)

270.

Institutul de Aviație din Moscova

271.

Institutul de Tehnologie Termică din Moscova

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 170, societate deschisă pe acțiuni – 170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 20, societate deschisă pe acțiuni – 20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 275, societate deschisă pe acțiuni – 275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 308, societate deschisă pe acțiuni – 308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor, societate deschisă pe acțiuni – 32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 322, societate deschisă pe acțiuni – 322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 325, societate deschisă pe acțiuni – 325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 680, societate deschisă pe acțiuni – 680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 720, societate deschisă pe acțiuni – 720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (Uzina de echipamente radiotehnice Volgograd, societate deschisă pe acțiuni – VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat, societate publică pe acțiuni)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Centrul de cercetare și producție a turbinelor cu gaz Salute)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (Asociația de producție științifică Vint a Șantierului naval Zvezdoșka – SPU Vint)

286.

Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Acusticii Aplicate (NIIPA)

287.

Institutul Siberian de Cercetare Științifică pentru Aviație N.A. S.A. Ceaplighin (SibNIA)

288.

Institutul de cercetare în domeniul software-ului

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Uzina navală Sevastopol, filială a Șantierului naval Zvezdoșka) (Uzina navală Sevastopol)

290.

Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

291.

Institutul Rus de Radionavigație și Localizare Temporală

292.

Agenția Federală de Reglementare Tehnică și Metrologie (Rosstandard)

293.

Institutul bugetar de științe al statului federal P.I. K.A. Valiev din cadrul Academiei Ruse de Științe, Ministerul Științei și Învățământului Superior din Rusia (FTIAN)

294.

Întreprinderea unitară a statului federal, Institutul Panrus de Cercetare în domeniul Măsurătorilor de Inginerie Fizică, Tehnică și Radioinginerie (VNIIFTRI)

295.

Institutul de Fizică denumit după P.N. Lebedev din cadrul Academiei Ruse de Științe (LPI)

296.

Institutul de Fizică a Stării Solide din cadrul Academiei Ruse de Științe (ISSP)

297.

Institutul de Fizică a Semiconductorilor Rjanov, sucursala siberiană a Academiei Ruse de Științe (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Biroul central de proiectare pentru ingineria marină Rubin, societate pe acțiuni)

301.

«Aeropribor-Voskod», JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Institutul Central de Cercetare pentru Automatică și Hidraulică (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Biroul de proiectare a sistemelor aerospațiale)

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Biroul central pentru proiectarea mediului marin Almaz)

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Sucursala uzinei aeronautice AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Sucursala PAO II – Aviastar

313.

Sucursala uzinei de construcții de aeronave RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Uzina de aviație Chkalov Novosibirsk)

315.

Joint Stock Company All-Russian scientific-research Institute Gradient (Institutul panrus de cercetare științifică Gradient, societate pe acțiuni)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika în numele P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Biroul de proiectare de sisteme industriale de control, societate pe acțiuni)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Biroul de inginerie instrumentală și proiectare Kazan, societate pe acțiuni)

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Institutul de cercetare științifică pentru radioinginerie Phasotron

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Biroul de inginerie instrumentală Ramensk, societate pe acțiuni)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Centrul de cercetare și producție SAPSAN, societate pe acțiuni)

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Întreprinderea de Producție Științifică Izmeritel S.A.)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics (Uniunea de producție științifică pentru radioelectronică, societate pe acțiuni), denumită după V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Institutul de cercetare științifică pentru comunicații Taganrog, societate pe acțiuni)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (uzină electromecanică)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Institutul de electromecanică și automatizare din Moscova, societate publică pe acțiuni)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Biroul de proiectare de construcții de mașini chimice KBKhM)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Centrul de construcții și reparații navale din Orientul Îndepărtat)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (sucursala complexului de aviație Ilyușin: Uzina de inginerie mecanică experimentală Miasișceva)

341.

Institutul pentru probleme legate de tehnologia marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

342.

Irkutsk Aviation Plant (Uzina de aviație Irkuțk)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau (Biroul de proiectare experimentală, societate pe acțiuni) denumit după A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Centrul federal de cercetare și producție Altai, societate pe acțiuni)

346.

Joint Stock Company «Head Special Design Bureau Prozhektor»

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Complexul de aviație Ilyușin S.A.)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Întreprinderea de cercetare și dezvoltare Protek, societate pe acțiuni)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory (Uzina de construcții de mașini Kaliazinski) – Sucursala RSK MIG

353.

Direcția principală de cercetare la mare adâncime din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant (Uzina de aviație P.A. Voronin Luhovitsk), Sucursala RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Biroul special de proiectare Bryansk, societate publică pe acțiuni)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

360.

Institutul Radiotehnic denumit după Centrul nuclear federal rus A. L. Mints – Institutul panrus de cercetare în domeniul fizicii experimentale

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC (Centrul tehnologic special LLC)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Biroul marin de construcții de mașini Malahit din Sankt Petersburg)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Biroul de proiectare navală Almaz din Sankt Petersburg)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Institutul de construcții navale Krilov 45 din Sankt Petersburg)

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

Institutul de științe în materie de control V.A. Trapeznikov din cadrul Academiei Ruse de Științe

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Biroul de proiectare pentru radiocomunicații Vladimir)

369.

Voentelecom JSC

370.

Institutul A.A. Kharkevici pentru probleme de transmitere a informațiilor (IITP), Academia Rusă de Științe (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Biroul special de cercetare pentru automatizarea activităților de cercetare marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Asociația pentru Știință și Producție a concernului Avrora)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Fabrica de automobile Bryansk)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Institutul Central de Cercetare Burevestnik)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Institutul de Cercetare pentru Instrumentarea Spațială)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Uzina de construcții de mașini Arsenal)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Biroul Central de Proiectare pentru Automatică)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP «Avitec», JSC

385.

Institutul de Cercetare Științifică pentru Proiectarea Instrumentelor V. Tikhomirov, JSC

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC «I.S. Brook» INEUM

388.

SPE «Krasnoznamenets», JSC

389.

SPA Pribor denumită după S.S. Golembiovski, SC

390.

SPA «Impuls», JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Uzina optică și mecanică Rostov, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB «Technika»

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Biroul de proiectare pentru inginerie de precizie Nudelman)

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Uzina de fibre artificiale Novosibirsk

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI denumită după V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Biroul de proiectare Makeiev)

410.

KURGANPRIBOR, JSC.

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Uzina optică și mecanică Ural E.S. Yalamova, societate pe acțiuni)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Uzina optică și mecanică Vologda, societate pe acțiuni)

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Uzina mecanică Ulyanovsk)

417.

Institutul panrus de cercetare pentru radioinginerie

418.

Asociația Științifică și de Producție «Almaz», PJSC, denumită după academicianul A.A. Raspletin

419.

Concernul OJSC – UZINA ELECTRO-MECANICĂ KIZLYAR

420.

Concernul Oceanpribor, JSC

421.

Centrul de Nanotehnologie Zelenogradsky JSC

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

Uzina optică și mecanică Urals, JSC, denumită după E.S. Yalamov

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO «UNITEK»

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Societatea pe acțiuni de tip închis TPK LINKOS)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Societatea pe acțiuni de tip închis TPK LINKOS, filiala din Astrahan)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concernul Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina”.


ANEXA II

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 2a alineatul (1) și la articolul 2b alineatul (1)

Partea A

Notele generale, acronimele, abrevierile și definițiile din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 se aplică prezentei anexe, cu excepția «Părții I – Note generale, acronime, abrevieri și definiții, Note generale privind anexa I punctul 2».

Definițiile termenilor utilizați în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (denumită în continuare «Lista comună») (2020/C 85/01) se aplică prezentei anexe.

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 2a și 2b din prezentul regulament.

Categoria I – Produse electronice

X.A.I.001

Dispozitive și componente electronice:

a.

«microcircuite de microprocesor», «microcircuite de microcalculator» și microcircuite de microcontroler, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o viteză de calcul de 5 GigaFLOPS sau mai mare și o unitate aritmetică logică cu o lățime de acces de 32 biți sau mai mare;

2.

o frecvență de tact care depășește 25 MHz sau

3.

mai multe magistrale de date sau instrucțiuni sau un port de comunicare serială care asigură o interconectare externă directă între «microcircuitele de microprocesor» paralele la o rată de transfer de 2,5 Mbyți/s;

b.

circuite integrate de stocare, după cum urmează:

1.

memorii numai pentru citire programabile care pot fi șterse electric (EEPROM), cu o capacitate de stocare:

a.

care depășește 16 Mbiți per pachet pentru memoriile de tip flash; sau

b.

care depășește una din următoarele limite pentru toate celelalte tipuri de EEPROM:

1.

care depășește 1 Mbit per pachet sau

2.

care depășește 256 kbiți per pachet și un timp maxim de acces mai mic de 80 ns;

2.

memorii statice cu acces aleatoriu (SRAM) cu o capacitate de stocare:

a.

care depășește 1 Mbit per pachet sau

b.

care depășește 256 kbiți per pachet și un timp maxim de acces mai mic de 25 ns;

c.

convertoare analog-digitale care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o rată de conversie mai mare de 200 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

2.

o rezoluție de 12 biți cu o rată de conversie mai mare de 105 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

3.

o rezoluție mai mare de 12 biți, dar mai mică sau egală cu 14 biți, cu o rată de conversie mai mare de 10 mega eșantioane pe secundă (MSPS) sau

4.

o rezoluție mai mare de 14 biți cu o rată de conversie mai mare de 2,5 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

d.

dispozitive logice programabile de către utilizator, care au un număr maxim de intrări/ieșiri digitale cu un singur capăt cuprins între 200 și 700;

e.

procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), cu o durată nominală de execuție mai mică de 1 ms pentru o FFT complexă de 1 024 puncte;

f.

circuite integrate personalizate a căror funcție este necunoscută sau pentru care regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

mai mult de 144 de terminale sau

2.

un «timp de întârziere a propagării de bază» tipic mai mic de 0,4 ns;

g.

«dispozitive electronice cu vid» cu undă progresivă, pulsatorie sau continuă, după cum urmează:

1.

dispozitive cu cavități cuplate sau derivate ale acestora;

2.

dispozitive bazate pe circuite cu ghid de unde în elice, repliat sau în serpentine sau derivate ale acestora, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a.

o «lărgime de bandă instantanee» de jumătate de octavă sau mai mare și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,2 sau

b.

o «lărgime de bandă instantanee» mai mică de jumătate de octavă și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,4;

h.

ghiduri de undă flexibile, concepute pentru utilizarea la frecvențe mai mari de 40 GHz;

i.

dispozitive cu unde acustice de suprafață și dispozitive cu unde acustice razante (de mică profunzime), care au una din următoarele caracteristici:

1.

o frecvență purtătoare care depășește 1 GHz sau

2.

o frecvență purtătoare de 1 GHz sau mai mică și

a.

o «rejecție a frecvenței lobilor laterali» mai mare de 55 dB;

b.

un produs între timpul maxim de întârziere și lărgimea de bandă (timpul exprimat în μs, iar lărgimea de bandă în MHz) mai mare de 100 sau

c.

o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs;

Notă tehnică : În sensul punctului X.A.I.001.i, «rejecția frecvenței lobilor laterali» este valoarea maximă a rejecției specificată în fișa tehnică.

j.

«elemente» după cum urmează:

1.

«elemente primare» cu o «densitate a energiei» de 550 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20 °C);

2.

«elemente secundare» cu o «densitate a energiei» de 350 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20 °C);

Notă : X.A.I.001.j nu supune controlului bateriile, deci nici bateriile cu un singur element.

Note tehnice:

1.

În sensul punctului X.A.I.001.j, densitatea energiei (Wh/kg) se calculează înmulțind tensiunea nominală cu capacitatea nominală în amperi-oră (Ah) împărțită la masa în kilograme. În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea energiei se calculează înmulțind pătratul tensiunii nominale cu durata descărcării în ore împărțită la sarcina de descărcare în ohmi și la masa în kilograme.

2.

În sensul punctului X.A.I.001.j, un «element» este definit ca fiind un dispozitiv electrochimic care are un electrod pozitiv, un electrod negativ și electrolit și este o sursă de energie electrică. Aceasta este componenta de bază a unei baterii.

3.

În sensul punctului X.A.I.001.j.1, un «element primar» este un «element» care nu este conceput pentru a fi încărcat de la o altă sursă.

4.

În sensul punctului X.A.I.001.j.2, un «element secundar» este un «element» conceput pentru a fi încărcat de la o sursă electrică externă.

k.

electromagneți sau solenoizi «superconductori» special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de un minut, care au toate caracteristicile următoare:

Notă : X.A.I.001.k nu supune controlului electromagneții sau solenoizii «superconductori» concepuți pentru echipamentele medicale utilizate pentru imagistica prin rezonanță magnetică (IRM).

1.

energia maximă furnizată în cursul descărcării împărțită la durata de descărcare este mai mare de 500 kJ pe minut;

2.

un diametru interior al bobinelor de transport al curentului mai mare de 250 mm; și

3.

o valoare nominală a inducției magnetice mai mare de 8 T sau o «densitate globală a curentului» în bobină mai mare de 300 A/mm2;

l.

circuite sau sisteme de stocare a energiei electromagnetice, care conțin componente fabricate din materiale «superconductoare», special concepute pentru a funcționa la temperaturi mai joase decât «temperatura critică» a cel puțin unuia dintre constituenții lor «superconductori», care au toate caracteristicile următoare:

1.

frecvențe de rezonanță mai mari de 1 MHz;

2.

o densitate a energiei stocate de 1 MJ/m3 sau mai mare și

3.

un timp de descărcare mai mic de 1 ms;

m.

tiratroane cu hidrogen/izotopi de hidrogen din ceramică sau metal cu un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

n.

neutilizate;

o.

celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă (CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt «calificate pentru utilizări spațiale» și nu sunt supuse controlului la punctul 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

«Ansambluri electronice», module și echipamente de uz general:

a.

echipamente electronice de testare, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

b.

aparate digitale de înregistrare a datelor pe bandă magnetică, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor de scanare elicoidală;

2.

o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 120 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor cu cap fix sau

3.

sunt «calificate pentru utilizări spațiale»;

c.

echipamente, cu o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, concepute pentru conversia înregistratoarelor video digitale cu bandă magnetică în vederea utilizării ca înregistratoare digitale de date;

d.

osciloscoape analogice nemodulare care au o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare;

e.

osciloscoape modulare analogice care au una din următoarele caracteristici:

1.

o unitate centrală cu o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare sau

2.

module reîncărcabile cu o lărgime de bandă individuală de 4 GHz sau mai mare;

f.

osciloscoape de eșantionare analogice pentru analiza fenomenelor recurente, cu o lărgime de bandă efectivă mai mare de 4 GHz;

g.

osciloscoape digitale și înregistratoare tranzitorii, care utilizează tehnici de conversie analog-digitale, capabile să stocheze elemente tranzitorii prin eșantionarea secvențială a datelor de intrare de tip single-shot la intervale succesive mai mici de 1 ns [mai mult de 1 giga-eșantion pe secundă (GSPS)], digitalizând până la 8 biți sau o rezoluție mai mare și stocând 256 de eșantioane sau mai multe.

Notă:

X.A.I.002 supune controlului următoarele componente special concepute pentru osciloscoapele analogice:

1.

unități plug-in;

2.

amplificatoare externe;

3.

preamplificatoare;

4.

dispozitive de eșantionare;

5.

tuburi catodice.

X.A.I.003

Echipamente de prelucrare specifice, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

a.

schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

b.

spectrometre de masă, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

c.

toate aparatele cu raze X cu descărcare luminoasă sau componentele sistemelor de putere în impulsuri concepute pentru acestea, inclusiv generatoarele Marx, rețelele care modelează impulsurile de înaltă putere, condensatoarele de înaltă tensiune și elementele de declanșare;

d.

amplificatoare de impulsuri, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

e.

echipamente electronice pentru generarea timpului de întârziere sau măsurarea intervalului de timp, după cum urmează:

1.

generatoare digitale de temporizare cu o rezoluție de 50 ns sau mai mică în intervale de timp de 1 μs sau mai mari sau

2.

contor cu mai multe canale (trei sau mai multe) sau cu interval modular de timp și echipamente de cronometrie cu o rezoluție de 50 ns sau mai mică în intervale de timp de 1 μs sau mai mari;

f.

instrumente de analiză a cromatografiei și a spectrometriei.

X.B.I.001

Echipamente pentru fabricarea componentelor sau a materialelor electronice, după cum urmează, și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea:

a.

echipamente special concepute pentru fabricarea tuburilor electronice și a elementelor optice și componentele special concepute pentru acestea, supuse controlului la punctul 3A001 (2) sau X.A.I.001;

b.

echipamente special concepute pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice», după cum urmează, și sistemele care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă : X.B.I.001.b supune controlului și echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la fabricarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice și dispozitivele cu unde acustice.

1.

echipamente pentru prelucrarea materialelor utilizate la fabricarea dispozitivelor și a componentelor indicate la punctul X.B.I.001.b, după cum urmează:

Notă: La punctul X.B.I.001 nu sunt supuse controlului tuburile de cuarț pentru cuptoare, căptușelile cuptoarelor, paletele, suporții (cu excepția suporților de tip cușcă special concepuți), barbotoarele, casetele sau creuzetele special concepute pentru echipamentele de prelucrare supuse controlului la punctul X.B.I.001.b.1.

a.

echipamente pentru producerea siliciului policristalin și a materialelor supuse controlului la punctul 3C001 (3);

b.

echipamente special concepute pentru purificarea sau prelucrarea materialelor semiconductoare III/V și II/VI supuse controlului la punctul 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 sau 3C005 1 , cu excepția aparatelor pentru creșterea cristalelor de la punctul X.B.I.001.b.1.c;

c.

aparate și cuptoare pentru creșterea cristalelor, după cum urmează:

Notă : X.B.I.001.b.1.c nu supune controlului cuptoarele cu difuzie și oxidare.

1.

echipamente pentru recoacere sau recristalizare, altele decât cuptoarele cu temperatură constantă care utilizează rate ridicate de transfer al energiei, capabile să prelucreze plachete cu o viteză mai mare de 0,005 m2 pe minut;

2.

aparate pentru creșterea cristalelor «controlate de un program stocat», care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

pot fi reîncărcate fără înlocuirea vasului creuzetului;

b.

pot să funcționeze la presiuni mai mari de 2,5 x 105 Pa sau

c.

pot să crească cristale cu un diametru mai mare de 100 mm;

d.

echipamente pentru creștere epitaxială «controlate de un program stocat», care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

sunt capabile să producă un strat de siliciu cu o grosime uniformă, a cărei variație este mai mică de ± 2,5 % pe o distanță de 200 mm sau mai mare;

2.

sunt capabile să producă un strat din orice alt material decât siliciul, cu o uniformitate a grosimii pe plachetă egală sau mai bună decât ± 3,5 %; sau

3.

asigură rotația plachetelor în cursul prelucrării;

e.

echipamente pentru creștere epitaxială cu fascicul molecular;

f.

echipamente de «pulverizare» cu amplificare magnetică, dotate cu sasuri pentru sarcina integrală special concepute și capabile să transfere plachete în vid izolat;

g.

echipamente special concepute pentru implantarea de ioni sau pentru difuzia amplificată cu ioni sau fotoamplificată, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

capacitate de modelare;

2.

energia fasciculului (tensiunea de accelerare) mai mare de 200 keV;

3.

sunt optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului (tensiune de accelerare) mai mică de 10 keV; sau

4.

sunt capabile să implanteze oxigen cu energie înaltă într-un «substrat» încălzit;

h.

echipamente «controlate de un program stocat» și utilizate pentru îndepărtarea selectivă (corodare) prin metode anizotrope uscate (de exemplu, cu plasmă), după cum urmează:

1.

«echipamente pentru loturi» care au una din următoarele caracteristici:

a.

detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică; sau

b.

au o presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică;

2.

«echipamente pentru plachete individuale» care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică;

b.

au o presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică; sau

c.

manipulează plachetele de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Note:

1.

«Echipamente pentru loturi» se referă la echipamentele care nu sunt special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Astfel de echipamente pot prelucra două sau mai multe plachete simultan, cu parametri de proces comuni, cum ar fi puterea RF, temperatura, tipurile de gaz de corodare, debitele.

2.

«Echipamente pentru plachete individuale» se referă la echipamentele special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Aceste echipamente pot utiliza tehnici de manipulare automată a plachetelor pentru a încărca o singură plachetă în echipamentul de prelucrare. Definiția include echipamentele care pot încărca și prelucra mai multe plachete, dar în cazul cărora parametrii de corodare, de exemplu, puterea RF sau punctul final, pot fi determinați în mod independent pentru fiecare plachetă în parte.

i.

echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» (CVD), de exemplu, echipamente pentru CVD amplificată cu plasmă (PECVD) sau pentru CVD fotoamplificată, utilizate la fabricarea dispozitivelor semiconductoare, care au una din următoarele capacități de depunere a oxizilor, nitrurilor, metalelor sau polisiliciului:

1.

echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» care funcționează sub 105 Pa sau

2.

echipamente pentru PECVD care fie funcționează sub 60 Pa, fie asigură manipularea automată a plachetelor de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Notă : X.B.I.001.b.1.i nu supune controlului sistemele de «depunere chimică a vaporilor» de joasă presiune (LPCVD) și echipamentele de «pulverizare» reactivă.

j.

sisteme cu fascicul de electroni special concepute sau modificate pentru fabricarea măștilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

deflexia electrostatică a fasciculului;

2.

profil format, negaussian, al fasciculului;

3.

rată de conversie digital-analogică mai mare de 3 MHz;

4.

precizie de peste 12 biți a conversiei digital-analogice sau

5.

precizie de 1 μm sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă;

Notă : X.B.I.001.b.1.j nu supune controlului sistemele de depunere cu fasciculul de electroni și microscoapele electronice cu scanare de uz general.

k.

echipamente de finisare a suprafețelor pentru prelucrarea plachetelor semiconductoare, după cum urmează:

1.

echipamente special concepute pentru prelucrarea feței posterioare a plachetelor mai subțiri de 100 μm și separarea ulterioară a acestora sau

2.

echipamente special concepute pentru obținerea unei rugozități a suprafeței active a plachetei prelucrate cu o valoare 2 sigma de 2 μm sau mai mică (citirea totală indicată – TIR);

Notă : X.B.I.001.b.1.k nu supune controlului echipamentele de lepuire și lustruire pe o singură parte pentru finisarea suprafețelor plachetelor.

l.

echipamente de interconectare care includ camere comune de vid unice sau multiple, special concepute pentru a permite integrarea unui echipament controlat în temeiul poziției X.B.I.001 într-un sistem complet;

m.

echipamente «controlate de un program stocat» care utilizează «lasere» pentru repararea sau curățarea «circuitelor integrate monolitice», având una din următoarele caracteristici:

1.

precizie de poziționare mai fină de ± 1 μm sau

2.

dimensiunea spotului (lățimea fantei) mai mică de 3 μm.

Notă tehnică : În sensul punctului X.B.I.001.b.1, «pulverizarea» este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, în care ionii încărcați pozitiv sunt accelerați de un câmp electric către suprafața unei ținte (materialul de acoperire). Energia cinetică a ionilor care lovesc ținta este suficientă pentru a determina eliberarea atomilor de la suprafața țintei și depunerea acestora pe substrat. ( Notă : Pulverizarea cu trei electrozi, cu magnetron sau cu radiofrecvență pentru creșterea aderenței acoperirii și a ratei de depunere constituie modificări obișnuite ale procesului.)

2.

Măști, substraturi pentru măști, echipamente de fabricare a măștilor și echipamente de transfer al imaginilor pentru fabricarea dispozitivelor și a componentelor indicate la punctul X.B.I.001, după cum urmează:

Notă : Termenul «măști» se referă la măștile utilizate în litografia cu fascicule de electroni, în litografia cu raze X și în litografia cu raze ultraviolete, precum și în fotolitografia uzuală cu raze ultraviolete și vizibile.

a.

măști finite, reticule și modele pentru acestea, cu excepția:

1.

măștilor finite sau a reticulelor pentru producția de circuite integrate care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 3A001 (4) sau

2.

măștilor sau a reticulelor care au următoarele două caracteristici:

a.

proiectarea lor se bazează pe geometrii de 2,5 μm sau mai mult și

b.

proiectarea nu include caracteristici speciale pentru modificarea utilizării prevăzute folosind echipamente de producție sau «software»;

b.

substraturi pentru măști, după cum urmează:

1.

«substraturi» (de exemplu, sticlă, cuarț, safir) acoperite cu un material dur (de exemplu, crom, siliciu, molibden) pentru prepararea măștilor cu dimensiuni mai mari de 125 mm x 125 mm sau

2.

substraturi special concepute pentru măștile cu raze X;

c.

echipamente, altele decât computerele de uz general, special concepute pentru proiectarea asistată de calculator (CAD) a dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate;

d.

echipamente sau aparate pentru fabricarea măștilor sau a reticulelor, după cum urmează:

1.

camere fotooptice cu repetiție secvențială capabile să producă matrice mai mari de 100 mm x 100 mm sau capabile să producă o singură expunere mai mare de 6 mm x 6 mm în planul (focal) al imaginii sau capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 μm în stratul de protecție la corodare de pe «substrat»;

2.

echipamente de fabricare a măștilor sau a reticulelor care utilizează litografia cu fascicul de ioni sau cu «laser», capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 μm; sau

3.

echipamente sau suporți pentru modificarea măștilor sau a reticulelor ori pentru adăugarea de pelicule în vederea înlăturării defectelor;

Notă : X.B.I.001.b.2.d.1 și b.2.d.2 nu supun controlului echipamentele de fabricare a măștilor ce utilizează metode fotooptice care fie erau disponibile pe piață înainte de 1 ianuarie 1980, fie nu au o performanță mai bună decât echipamentele respective.

e.

echipamente «controlate de program stocat» pentru inspectarea măștilor, a reticulelor sau a peliculelor cu:

1.

o rezoluție de 0,25 μm sau mai fină și

2.

o precizie de 0,75 μm sau mai fină pe o distanță pe una sau două coordonate de 63,5 mm sau mai mare;

Notă : X.B.I.001.b.2.e nu supune controlului microscoapele electronice cu scanare de uz general, cu excepția cazului în care acestea sunt special concepute și dotate pentru inspectarea automată a modelului.

f.

echipamente de aliniere și expunere pentru producția plachetelor prin metode fotooptice sau cu raze X, de exemplu echipamente litografice care includ atât echipamentele de transfer al imaginilor prin proiecție, cât și echipamentele cu repetiție secvențială (cu repetiție directă pe plachetă) sau cu repetiție și scanare (scanere), capabile să îndeplinească una din următoarele funcții:

Notă : X.B.I.001.b.2.f nu supune controlului echipamentele de aliniere și expunere prin contact fotooptic și proximitate a măștilor sau echipamentele de transfer al imaginilor prin contact.

1.

producția cu o dimensiune a modelului mai mică de 2,5 μm;

2.

alinierea cu o precizie mai fină de ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

suprapunerea de la echipament la echipament nu mai mare de 0,3 μm sau

4.

o lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 400 nm;

g.

echipamente cu fascicul de electroni, cu fascicul de ioni sau cu raze X pentru transferul imaginilor prin proiecție, capabile să producă modele mai mici de 2,5 μm;

Notă : Pentru sistemele cu fascicul focalizat deflectat (sisteme de scriere directă), a se vedea punctul X.B.I.001.b.1.j.

h.

echipamente care utilizează «lasere» pentru scrierea directă pe plachete, capabile să producă modele mai mici de 2,5 μm.

3.

Echipamente pentru asamblarea circuitelor integrate, după cum urmează:

a.

aparate de lipit «controlate de un program stocat», care au toate caracteristicile următoare:

1.

sunt special concepute pentru «circuitele integrate hibride»;

2.

cursa de poziționare a treptei X-Y depășește 37,5 x 37,5 mm; și

3.

precizia poziționării în planul X-Y este mai fină de ± 10 μm;

b.

echipamente «controlate de un program stocat» pentru producerea de lipituri multiple printr-o singură operațiune (de exemplu, aparate de lipit pentru conductori radiali, de lipit pe suportul cipurilor, de lipit pe benzi);

c.

dispozitive de etanșare semiautomate sau automate cu soclu la cald, la care soclul este încălzit local la o temperatură mai mare decât corpul pachetului, special concepute pentru pachetele de microcircuite ceramice supuse controlului la punctul 3A001 (5) și care au un debit mai mare sau egal cu un pachet pe minut.

Notă : X.B.I.001.b.3 nu supune controlului aparatele de lipit în puncte cu rezistență de uz general.

4.

Filtre pentru camere albe, capabile să asigure o calitate a aerului de 10 sau mai puține particule de 0,3 μm sau mai mici per 0,02832 m3 și materiale filtrante pentru acestea.

Notă tehnică : În sensul punctului X.B.I.001, «controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate într-o memorie electronică, pe care un procesor le poate executa pentru a comanda îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă memoria electronică este internă sau externă echipamentului.

X.B.I.002

Echipamente pentru inspecția sau testarea componentelor și a materialelor electronice, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

a.

echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea tuburilor electronice și a elementelor optice, precum și componente special concepute pentru acestea, supuse controlului la punctul 3A001 (6) sau X.A.I.001;

b.

echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice», după cum urmează, și sisteme care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă : X.B.I.002.b supune controlului, de asemenea, echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la inspecția sau testarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice, dispozitivele cu unde acustice.

1.

echipamente de inspecție «controlate de un program stocat» pentru detectarea automată a defectelor, erorilor sau contaminanților mai mici sau egali cu 0,6 μm în sau pe plachete prelucrate, substraturi, altele decât plăcile sau cipurile cu circuite imprimate, utilizând tehnici de achiziție a imaginilor optice pentru compararea modelelor;

Notă : X.B.I.002.b.1 nu supune controlului microscoapele electronice cu baleiaj de uz general, cu excepția celor special concepute și echipate pentru inspecția automată a modelelor.

2.

echipamente de măsurare și analiză «controlate de un program stocat» special concepute, după cum urmează:

a.

special concepute pentru măsurarea conținutului de oxigen sau carbon din materialele semiconductoare;

b.

echipamente pentru măsurarea lățimii liniei, cu o rezoluție de 1 μm sau mai fină;

c.

instrumente de măsurare a planeității special concepute, capabile să măsoare abaterile de la planeitate mai mici sau egale cu 10 μm, cu o rezoluție de 1 μm sau mai fină;

3.

echipamente de examinare a plachetelor «controlate de un program stocat», care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

precizie de poziționare mai fină de 3,5 μm;

b.

capabile să testeze dispozitive care au peste 68 de terminale sau

c.

capabile să testeze la o frecvență mai mare de 1 GHz;

4.

echipamente de testare, după cum urmează:

a.

echipamente «controlate de un program stocat» special concepute pentru testarea dispozitivelor cu semiconductori discreți și a circuitelor neîncapsulate, capabile să realizeze teste la frecvențe mai mari de 18 GHz;

Notă tehnică : Dispozitivele cu semiconductori discreți includ celulele fotoelectrice și celulele solare.

b.

echipamente «controlate de un program stocat» special concepute pentru testarea circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice» ale acestora, capabile de testări funcționale:

1.

la o «frecvență a semnalului» mai mare de 20 MHz sau

2.

la o «frecvență a semnalului» mai mare de 10 MHz, dar mai mică sau egală cu 20 MHz și capabile să testeze pachete de peste 68 de terminale;

Note : X.B.I.002.b.4.b nu supune controlului echipamentele de testare special concepute pentru a testa:

1.

memorii;

2.

«ansambluri» sau clase de «ansambluri electronice» pentru aplicații casnice și de divertisment și

3.

componente electronice, «ansambluri electronice» și circuite integrate care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 3A001 (7) sau X.A.I.001, cu condiția ca astfel de echipamente de testare să nu încorporeze instalații informatice cu «programabilitate accesibilă utilizatorului».

Notă tehnică : În sensul punctului X.B.I.002.b.4.b, «frecvența semnalului» este definită ca frecvența maximă de funcționare digitală a unui aparat de testare. Prin urmare, aceasta este echivalentă cu cea mai mare rată de transfer de date pe care un aparat de testare o poate realiza în mod non-multiplexat. Aceasta este denumită și viteză de testare, frecvență digitală maximă sau viteză digitală maximă.

c.

echipamente special concepute pentru determinarea performanței rețelelor plane focale la lungimi de undă mai mari de 1 200 nm, care utilizează măsurători «controlate de un program stocat» sau evaluarea asistată de calculator și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

utilizează diametre ale spotului optic de baleiaj mai mici de 0,12 mm;

2.

sunt concepute pentru măsurarea parametrilor de performanță fotosensibili și pentru evaluarea răspunsului în frecvență, a funcției de transfer de modulație, a uniformității răspunsului sau a zgomotului sau

3.

sunt concepute pentru evaluarea rețelelor capabile să creeze imagini cu mai mult de 32 x 32 elemente de linie;

5.

sisteme de testare cu fascicul de electroni concepute pentru a funcționa la 3 keV sau mai puțin, sau sisteme cu fascicul «laser», pentru explorarea fără contact a dispozitivelor semiconductoare alimentate, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitate stroboscopică fie prin suprimarea fasciculului, fie prin baleiajul stroboscopic al detectorului;

b.

un spectrometru de electroni pentru măsurători de tensiune cu o rezoluție mai mică de 0,5 V sau

c.

instalații fixe pentru teste electrice de analiză a performanței circuitelor integrate;

Notă : X.B.I.002.b.5 nu supune controlului microscoapele electronice cu baleiaj, cu excepția celor special concepute și echipate pentru explorarea fără contact a unui dispozitiv semiconductor alimentat.

6.

sisteme multifuncționale de fascicule focalizate de ioni «controlate de un program stocat», special concepute pentru fabricarea, repararea, analiza configurației fizice și testarea măștilor sau a dispozitivelor semiconductoare și care au una din următoarele caracteristici:

a.

precizie de 1 μm sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă; sau

b.

precizie de peste 12 biți a conversiei digital-analogice;

7.

sisteme de măsurare a particulelor care utilizează «lasere» concepute pentru măsurarea dimensiunii și a concentrației particulelor în aer, având ambele caracteristici următoare:

a.

sunt capabile să măsoare mărimi ale particulelor de 0,2 μm sau mai puțin la un debit de 0,02832 m3 pe minut sau mai mare și

b.

sunt capabile să caracterizeze aerul curat din clasa 10 sau de calitate mai bună.

Notă tehnică : În sensul punctului X.B.I.002, «controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.C.I.001

Rășini fotosensibile pozitive pentru litografierea semiconductorilor special ajustați (optimizați) pentru a fi folosiți la lungimi de undă între 370 nm și 193 nm.

X.D.I.001

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului la punctul X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului la punctul X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului la punctele X.B.I.001 și X.B.I.002; sau «produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul 3B001.g și 3B001.h (8).

X.E.I.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului la punctul X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului la punctul X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului la punctul X.B.I.001 sau X.B.I.002 sau a materialelor supuse controlului la punctul X.C.I.001.

Categoria II – Calculatoare

Notă : Categoria II nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.II.001

Calculatoare, «ansambluri electronice» și echipamente aferente, care nu sunt supuse controlului la punctul 4A001 sau 4A003 1 , precum și componente special concepute pentru acestea:

Notă : Regimul de control al «calculatoarelor digitale» și al echipamentelor aferente descrise la X.A.II.001 este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente sau sisteme, în următoarele condiții:

a.

«calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente sunt determinante pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme;

b.

«calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente nu constituie un «element principal» al celorlalte echipamente sau sisteme și

N.B.1 : Regimul de control al echipamentelor de «prelucrare a semnalelor» sau de «îmbunătățire a imaginii», special concepute pentru alte echipamente cu funcții limitate la cele necesare celorlalte echipamente este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente, chiar în cazul în care el depășește criteriul «elementului principal».

N.B.2 : Pentru regimul de control al «calculatoarelor digitale» sau al echipamentelor aferente destinate echipamentelor de telecomunicații, a se vedea categoria 5 partea 1 (Telecomunicații) (9) .

c.

«tehnologia» pentru «calculatoarele digitale» și echipamentele aferente este determinată de 4E 1 .

a.

calculatoare electronice și echipamente aferente, precum și «ansambluri electronice» și componente special concepute pentru acestea, destinate să funcționeze la o temperatură ambiantă de peste 343 K (70 °C);

b.

«calculatoare digitale», inclusiv echipamente de «prelucrare a semnalelor» sau de îmbunătățire a imaginii, cu o «performanță de vârf ajustată» («APP») egală cu 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT) sau mai mare;

c.

«ansambluri electronice» care sunt special concepute sau modificate pentru a spori performanțele prin agregarea procesoarelor, după cum urmează:

1.

concepute pentru a fi capabile să se grupeze în configurații de 16 sau mai multe procesoare;

2.

neutilizate;

Nota 1 : X.A.II.001.c se aplică numai «ansamblurilor electronice» și interconexiunilor programabile cu o APP care nu depășește limitele menționate la X.A.II.001.b atunci când sunt livrate ca «ansambluri electronice» neintegrate. Nu se aplică «ansamblurilor electronice» limitate inerent prin natura proiectării lor la utilizarea ca echipamente aferente supuse controlului în temeiul poziției X.A.II.001.k.

Nota 2 : X.A.II.001.c. nu supune controlului «ansamblurile electronice» special concepute pentru un produs sau o familie de produse a căror configurație maximă nu depășește limitele menționate la X.A.II.001.b.

d.

neutilizate;

e.

neutilizate;

f.

echipamente pentru «prelucrarea semnalelor» sau «îmbunătățirea imaginii», cu o «performanță de vârf ajustată» («APP») egală sau mai mare de 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT);

g.

neutilizate;

h.

neutilizate;

i.

echipamente care conțin «echipamente de interfață terminal» care depășesc limitele menționate la X.A.III.101;

Notă tehnică : În sensul punctului X.A.II.001.i, «echipamente de interfață terminal» înseamnă echipamentele la nivelul cărora informațiile intră sau ies din sistemul de telecomunicații, de exemplu telefon, dispozitiv de date, calculator etc.

j.

echipamente special concepute pentru a permite interconectarea externă a «calculatoarelor digitale» sau echipamente asociate care permit comunicații de date la viteze ce depășesc 80 Mbyți/s;

Notă : X.A.II.001.j. nu supune controlului echipamentele de interconectare internă (de exemplu plăci de circuite imprimate, magistrale), echipamentele de interconectare pasivă, «controlerele de acces la rețea» sau «controlerele pentru canale de comunicație».

Notă tehnică : În sensul punctului X.A.II.001.j, «controlere pentru canale de comunicație» sunt interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

k.

«calculatoare hibride», «ansambluri electronice» și componente special concepute pentru acestea, care conțin convertoare analog-digitale, având toate caracteristicile următoare:

1.

32 sau mai multe canale și

2.

o rezoluție de cel puțin 14 biți (plus bitul de semn) cu o rată de conversie de cel puțin 200 000 Hz.

X.D.II.001

«Produse software» de verificare și validare pentru «programe», «produse software» care permit generarea automată de «coduri sursă» și «produse software» pentru sisteme de operare care sunt special concepute pentru echipamente de «prelucrare în timp real»:

a.

«produse software» de verificare și validare pentru «programe» care utilizează tehnici matematice și analitice și sunt concepute sau modificate pentru «programe» care au mai mult de 500 000 de instrucțiuni «cod sursă»;

b.

«produse software» care permit generarea automată de «coduri sursă» pe baza datelor obținute online de la senzorii externi descriși în Regulamentul (UE) 2021/821 sau

c.

«produse software» pentru sisteme de operare special concepute pentru echipamente de «prelucrare în timp real» care garantează un «timp global de așteptare la întrerupere» mai mic de 20 de μs.

Notă tehnică : În sensul punctului X.D.II.001, «timpul global de așteptare la întrerupere» este timpul necesar unui sistem informatic pentru recunoașterea întreruperii cauzate de eveniment, pentru servirea întreruperii și pentru efectuarea unei comutări de context pe o sarcină alternativă rezidentă în memorie, care așteaptă pe întrerupere.

X.D.II.002

«Produse software», altele decât cele supuse controlului în temeiul 4D001 (10), special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul 4A101 1 .

X.E.II.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.II.001 sau a «produselor software» supuse controlului la punctul X.D.II.001 sau X.D.II.002.

X.E.II.002

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea» sau «producția» echipamentelor concepute pentru «prelucrarea fluxurilor de date multiple».

Notă tehnică : În sensul punctului X.E.II.002, «prelucrarea fluxurilor de date multiple» înseamnă o tehnică de microprograme sau de arhitectură de echipament care permite prelucrarea simultană a două sau mai multe secvențe de date sub controlul uneia sau mai multor secvențe de instrucțiuni prin mijloace precum:

1.

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune (SIMD), cum ar fi procesoarele matriciale sau vectoriale;

2.

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune unică și instrucțiuni multiple (MSIMD);

3.

arhitecturi de date multiple cu instrucțiuni multiple (MIMD), inclusiv cele care sunt strâns legate, complet legate sau slab legate sau

4.

rețele structurate de elemente de prelucrare, inclusiv rețelele sistolice.

Categoria III partea 1 – Telecomunicații

Notă : Categoria III partea 1 nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.101

Echipamente de telecomunicații:

a.

orice tip de echipamente de telecomunicații, care nu sunt supuse controlului la punctul 5A001.a (11), special concepute pentru a funcționa în afara intervalului de temperatură cuprins între 219 K (– 54 °C) și 397 K (124 °C);

b.

echipamente și sisteme de transmisiuni pentru telecomunicații, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, care au oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

Notă : Echipamente de transmisie de telecomunicații:

a.

clasificate după cum urmează sau combinații ale acestora:

1.

echipamente radio (de exemplu emițătoare, receptoare și transmițătoare);

2.

echipamente terminale de linie;

3.

echipamente amplificatoare intermediare;

4.

echipamente repetoare;

5.

echipamente de regenerare;

6.

convertoare de cod (transcodori);

7.

echipamente multiplex (inclusiv multiplex statistic);

8.

modulatoare/demodulatoare (modemuri);

9.

echipamente Transmultiplex (a se vedea Rec. G701 a CCITT);

10.

echipamente de interconexiune digitale «controlate de un program stocat»;

11.

«gateway-uri» și punți;

12.

«unități de acces la mediu»; și

b.

concepute pentru a fi utilizate în comunicații cu un singur canal sau cu mai multe canale prin oricare din următoarele:

1.

fir (linie);

2.

cablu coaxial;

3.

cablu de fibră optică;

4.

radiații electromagnetice sau

5.

propagarea subacvatică a undelor acustice.

1.

utilizează tehnici digitale, inclusiv prelucrarea digitală a semnalelor analogice, și sunt concepute să funcționeze la o «viteză de transfer digital» la cel mai înalt nivel multiplex care depășește 45 Mbit/s sau la o «viteză totală de transfer digital» care depășește 90 Mbit/s;

Notă : X.A.III.101.b.1 nu supune controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2.

modemuri care utilizează «lărgimea de bandă pentru un canal de voce» cu o «viteză binară» care depășește 9 600 biți pe secundă;

3.

sunt echipamente de interconexiune digitală «controlate de un program stocat» cu o «viteză de transfer digital» care depășește 8,5 Mbit/s per port;

4.

sunt echipamente care conțin oricare din următoarele elemente:

a.

«controlere de acces la rețea» și mediul lor comun aferent cu o «viteză de transfer digital» care depășește 33 Mbit/s sau

b.

«controlere de canale de comunicații» cu o ieșire digitală având o «viteză binară» care depășește 64 000 biți/s pe canal;

Notă : În cazul în care un echipament necontrolat conține un «controler de acces la rețea», acesta nu poate avea niciun tip de interfață de telecomunicații, cu excepția celor descrise, dar nesupuse controlului la punctul X.A.III.101.b.4.

5.

care utilizează un «laser» și au oricare din următoarele caracteristici:

a.

o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 000 nm sau

b.

utilizează tehnici analogice și au o lărgime de bandă care depășește 45 MHz;

c.

utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerente (denumite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine);

d.

utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de undă sau

e.

realizează «amplificare optică»;

6.

funcționează la frecvențe de intrare sau de ieșire ce depășesc:

a.

31 GHz pentru aplicațiile stațiilor terestre de comunicații prin satelit sau

b.

26,5 GHz pentru alte aplicații;

Notă : X.A.III.101.b.6 nu supune controlului echipamentele pentru uz civil dacă acestea sunt conforme cu o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) între 26,5 GHz și 31 GHz.

7.

sunt echipamente radio care utilizează oricare din următoarele elemente:

a.

tehnici de modulație a amplitudinii în cuadratură (QAM) peste nivelul 4, dacă «viteza totală de transfer digital» depășește 8,5 Mbit/s;

b.

tehnici QAM peste nivelul 16, dacă «viteza totală de transfer digital» este mai mică sau egală cu 8,5 Mbit/s;

c.

alte tehnici de modulare digitală și au o «eficiență spectrală» care depășește 3 biți/s/Hz sau

d.

funcționează în banda de frecvență 1,5 MHz-87,5 MHz și încorporează tehnici adaptive care realizează o suprimare mai mare de 15 dB a semnalului de interferență;

Note:

1.

X.A.III.101.b.7 nu supune controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2.

X.A.III.101.b.7 nu supune controlului echipamentele de relee destinate să funcționeze într-o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT):

a.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

nu depășesc 960 MHz sau

2.

au o «viteză totală de transfer digital» de maximum 8,5 Mbit/s și

b.

au o «eficiență spectrală» de maximum 4 biți/s/Hz;

c.

echipamente de comutație «controlate de un program stocat» și sisteme de semnalizare aferente, având oricare dintre următoarele caracteristici, funcții sau elemente, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

Notă : Multiplexoarele statistice cu intrare digitală și ieșire digitală care asigură comutarea sunt tratate drept comutatoare «controlate de un program stocat».

1.

echipamente sau sisteme de «comutare a datelor (mesajelor)» concepute pentru «funcționarea în mod pachet», ansambluri electronice și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

2.

neutilizate;

3.

rutarea sau comutarea pachetelor «datagram»;

Notă : X.A.III.101.c.3 nu supune controlului rețelele care se limitează la utilizarea exclusivă a «controlerelor de acces la rețea» sau chiar la «controlerele de acces la rețea».

4.

neutilizate;

5.

prioritate pe mai multe niveluri și preempțiune pentru comutarea circuitelor;

Notă : X.A.III.101.c.5 nu supune controlului preempțiunea apelurilor la un singur nivel.

6.

concepute pentru transferul automat al apelurilor radio celulare către alte comutatoare celulare sau pentru conectarea automată la o bază de date centralizată a abonaților comună mai multor comutatoare;

7.

conțin echipamente de interconexiune digitală «controlate de un program stocat» cu o «viteză de transfer digital» care depășește 8,5 Mbit/s per port;

8.

«semnalizarea pe canal comun» care funcționează în modul de funcționare neasociat sau cvasiasociat;

9.

«rutare adaptativă dinamică»;

10.

sunt comutatoare de pachete, comutatoare de circuite și routere cu porturi sau linii care depășesc oricare dintre următoarele:

a.

o «viteză binară» de 64 000 biți/s pe canal pentru un «controler pentru canal de comunicații» sau

Notă : La punctul X.A.III.101.c.10.a nu sunt supuse controlului legăturile compozite multiplex compuse numai din canale de comunicare care nu sunt supuse controlului în mod individual la punctul X.A.III.101.b.1.

b.

o «viteză de transfer digital» de 33 Mbit/s pentru un «controler de acces la rețea» și mediile comune aferente;

Notă : X.A.III.101.c.10 nu supune controlului comutatoarele de pachete sau routerele cu porturi sau linii care nu depășesc limitele menționate la X.A.III.101.c.10.

11.

«comutare optică»;

12.

utilizează «tehnici de mod de transfer asincron» («ATM»);

d.

fibre optice și cabluri din fibre optice cu o lungime mai mare de 50 m, concepute pentru funcționarea monomod;

e.

comandă centralizată a rețelei care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

primește date de la noduri și

2.

prelucrează aceste date pentru a asigura controlul traficului care nu necesită decizii din partea operatorului, realizând astfel o «rutare adaptativă dinamică»;

Nota 1 : X.A.III.101.e nu include cazurile în care rutarea deciziilor este decisă pe baza unor informații predefinite.

Nota 2 : X.A.III.101.e nu exclude controlul traficului în funcție de previziunile statistice ale condițiilor de trafic.

f.

antene în rețea fazată, care funcționează la peste 10,5 GHz, care conțin elemente active și componente distribuite și care sunt concepute pentru a permite controlul electronic al modelării și orientării fasciculului, cu excepția sistemelor de aterizare cu instrumente care respectă standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) [sisteme de aterizare cu microunde (MLS)];

g.

echipamente de comunicații mobile altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, ansambluri electronice și componente ale acestora sau

h.

echipamente de comunicații prin releu concepute pentru utilizare la frecvențe mai mari sau egale cu 19,7 GHz și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă tehnică : În sensul punctului X.A.III.101:

1)

«mod de transfer asincron» («ATM») este un mod de transfer în care informațiile sunt organizate în celule; acesta este asincron, în sensul că recurența celulelor depinde de viteza de biți necesară sau instantanee;

2)

«lărgime de bandă pentru un canal de voce» înseamnă echipamente de comunicații de date concepute să funcționeze pe un canal de voce de 3 100 Hz, astfel cum sunt definite în Recomandarea G.151. a CCITT;

3)

«controler pentru canal de comunicații» este interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații;

4)

«datagramă» este o entitate de date autonomă și independentă, care conține suficiente informații pentru a fi direcționată de la echipamentul terminal de date sursă la cel de destinație fără a se baza pe schimburi anterioare între echipamentul terminal de date sursă și cel de destinație și rețeaua de transport;

5)

«selecție rapidă» este un serviciu aplicabil apelurilor virtuale, care permite echipamentelor terminale de date să extindă posibilitatea de a transmite date în «pachete» de alocare și eliberare a canalului de comunicație dincolo de capacitățile de bază ale unui apel virtual;

6)

«gateway» este funcția, realizată prin orice combinație de echipamente și «produse software», de a efectua conversia convențiilor de reprezentare, prelucrare sau comunicare a informațiilor utilizate într-un sistem în convențiile corespunzătoare, dar diferite utilizate în alt sistem;

7)

«rețeaua digitală de servicii integrate» (ISDN) este o rețea digitală unificată de la un capăt la altul, în care datele provenite de la toate tipurile de comunicații (de exemplu voce, text, date, imagini statice și imagini în mișcare) sunt transmise dintr-un port (terminal) în schimb (comutare) printr-o singură linie de acces către și de la abonat;

8)

«pachet» este un grup de biți care include date și semnale de control al apelului care sunt comutate ca un întreg compozit. Datele, semnalele de control al apelului și eventualele informații privind controlul erorilor sunt dispuse într-un format specificat;

9)

«semnalizarea pe canal comun» înseamnă transmiterea de informații de control (semnalizarea) printr-un canal separat de cel utilizat pentru mesaje. În general, canalul de semnalizare controlează mai multe canale de transmitere a mesajelor;

10)

«viteză binară» înseamnă viteza definită în Recomandările UIT 53-36, având în vedere că, pentru modularea non-binară, baud și biți/secundă nu sunt egale. Biții pentru funcțiile de codificare, de verificare și de sincronizare se includ;

11)

«rutare adaptativă dinamică» înseamnă rerutarea traficului pe baza detectării și a analizei condițiilor efective ale rețelei la momentul respectiv;

12)

«unitate de acces la mediu» înseamnă echipamente care conțin una sau mai multe interfețe de comunicare («controler de acces la rețea», «controler pentru canal de comunicații», modem sau magistrală) destinate să conecteze echipamentele terminale la o rețea;

13)

«eficiența spectrală» este «viteza de transfer digital» [biți/s] / lățimea de bandă a spectrului la 6 dB în Hz;

14)

«controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite.

Notă : Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.B.III.101

Echipamente de testare pentru telecomunicații, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Semifabricate din sticlă sau din orice alt material optimizat pentru fabricarea fibrelor optice supuse controlului la punctul X.A.III.101.

X.D.III.101

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctele X.A.III.101 și X.B.III.101 și produse software de rutare adaptativă dinamică, după cum urmează:

a.

«produse software», altele decât cele executabile automat, special concepute pentru «rutare adaptativă dinamică»;

b.

neutilizate;

X.E.III.101

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.III.101 sau X.B.III.101 sau a «produselor software» supuse controlului la punctul X.D.III.101, precum și a altor «tehnologii», după cum urmează:

a.

tehnologii «specifice», după cum urmează:

1.

«tehnologii» pentru prelucrarea și aplicarea de straturi de acoperire pe fibrele optice, «special concepute» pentru a le face adecvate pentru utilizarea subacvatică;

2.

«tehnologii» pentru «dezvoltarea» echipamentelor care utilizează tehnici de «ierarhie digitală sincronă» (SDH) sau de «rețea optică sincronă» (SONET).

Notă tehnică : În sensul punctului X.E.III.101:

1)

«ierarhie digitală sincronă» (SDH) este o ierarhie digitală care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe diferite tipuri de suporturi. Formatul se bazează pe modulul de transport sincron (STM) care este definit în Recomandările G.703, G.707, G.708, G.709 ale CCITT și în alte recomandări ale CCITT care nu au fost încă publicate. Nivelul 1 al SDH este de 155,52 Mbps;

2)

«rețea optică sincronă» (SONET) este o rețea care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe suport de fibră optică. Formatul este versiunea din America de Nord a SDH și utilizează, de asemenea, modulul de transport sincron (STM), utilizând însă semnalul de transport sincron (STS) ca modul de transport de bază cu un nivel 1 de 51,81 Mbps. Standardele SONET sunt integrate în standardele referitoare la SDH.

Categoria III partea 2 – Securitatea informațiilor

Notă: Categoria III partea 2 nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.201

Echipamente, după cum urmează:

a.

neutilizate;

b.

neutilizate;

c.

produse clasificate drept produse de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – Nota 3 la categoria 5, partea 2 (12).

X.D.III.201

«Produse software» pentru «securitatea informațiilor», după cum urmează:

Notă : La acest punct nu sunt supuse controlului «produsele software» concepute sau modificate pentru a asigura protecție împotriva atacurilor informatice răuvoitoare ce provoacă daune, de exemplu împotriva virusurilor, în cazul cărora utilizarea «criptografiei» se limitează la autentificarea, semnătura digitală și/sau decriptarea datelor sau a fișierelor.

a.

neutilizate;

b.

neutilizate;

c.

«produse software» clasificate drept produse software de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – Nota 3 la categoria 5, partea 2 (13).

X.E.III.201

«Tehnologii» pentru «securitatea informațiilor», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, după cum urmează:

a.

neutilizate;

b.

«tehnologii», altele decât cele specificat în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru «utilizarea» produselor destinate pieței de masă supuse controlului la punctul X.A.III.201.c sau a «produselor software» destinate pieței de masă supuse controlului la punctul X.D.III.201.c.

Categoria IV – Senzori și lasere

X.A.IV.001

Echipamente acustice marine sau terestre, capabile să detecteze sau să localizeze obiecte sau caracteristici subacvatice sau să identifice poziția navelor de suprafață sau a vehiculelor subacvatice; precum și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Senzori optici, după cum urmează:

a.

tuburi intensificatoare de imagine și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

tuburi intensificatoare de imagine având toate caracteristicile următoare:

a.

un răspuns de vârf în gama de lungimi de undă ce depășesc 400 nm, dar nu depășesc 1 050 nm;

b.

o placă microcanal pentru amplificarea electronică a imaginii cu un pas al rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 μm și

c.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

fotocatozi S-20, S-25 sau multialcalini sau

2.

fotocatozi GaAs sau GaInAs (cu arsenură de galiu sau cu arsenură de galiu-indiu);

2.

plăci microcanal special concepute, care au ambele caracteristici următoare:

a.

15 000 sau mai multe tuburi goale pe fiecare placă și

b.

pasul rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 μm;

b.

echipament de formare a imaginii cu «vedere directă», care funcționează în spectrul vizibil sau infraroșu, încorporând tuburi intensificatoare de imagine și având caracteristicile enumerate la punctul X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Camere de luat vederi, după cum urmează:

a.

camere de luat vederi care îndeplinesc criteriile prevăzute în nota 3 la 6A003.b.4 (14);

b.

neutilizate;

X.A.IV.004

Optică, după cum urmează:

Notă : X.A.IV.004 nu supune controlului filtrele optice cu goluri de aer fixe sau filtrele de tip Lyot.

a.

filtre optice:

1.

pentru lungimi de undă mai mari de 250 nm, formate din acoperiri optice multistrat și având una din următoarele caracteristici:

a.

lărgimi de bandă egale sau mai mici de 1 nm lărgime la jumătatea intensității (FWHI) și o transmisie de vârf de 90 % sau mai mare sau

b.

lărgimi de bandă egale sau mai mici de 0,1 nm FWHI și o transmisie de vârf de 50 % sau mai mare;

2.

pentru lungimile de undă mai mari de 250 nm și care au toate caracteristicile următoare:

a.

sunt acordabile în gama spectrală de 500 nm sau mai mare;

b.

au un filtru trece-bandă optic instantaneu de 1,25 nm sau mai mic;

c.

au o lungime de undă resetabilă într-un interval de 0,1 ms, cu o precizie de 1 nm sau mai bună în gama spectrală acordabilă și

d.

o transmisie de vârf simplă de 91 % sau mai mare;

3.

comutatoare (filtre) de opacitate optică cu un câmp de vedere de 30 ° sau mai mare și un timp de răspuns mai mic sau egal cu 1 ns;

b.

cablu din «fibre fluorurate» sau fibre optice pentru acesta, cu o atenuare mai mică de 4 dB/km în gama de lungimi de undă ce depășesc 1 000 nm, dar nu depășesc 3 000 nm.

Notă tehnică : În sensul punctului X.A.IV.004.b, «fibrele fluorurate» sunt fibre fabricate din compuși fluorurați în vrac.

X.A.IV.005

«Lasere», după cum urmează:

a.

«lasere» cu dioxid de carbon (CO2), având oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o putere de ieșire CW care depășește 10 kW;

2.

o ieșire în impulsuri cu o «durată a impulsului» care depășește 10 μs și

a.

o putere medie de ieșire care depășește 10 kW sau

b.

o «putere de vârf» a impulsului care depășește 100 kW sau

3.

o ieșire în impulsuri cu o «durată a impulsului» egală cu 10 μs sau mai mică și

a.

o energie în impulsuri care depășește 5 J/impuls și o «putere de vârf» care depășește 2,5 kW sau

b.

o putere medie de ieșire care depășește 2,5 kW;

b.

«lasere» cu semiconductori, după cum urmează:

1.

«lasere» cu semiconductori monomodali transversali individuali, care au următoarele caracteristici:

a.

o putere medie de ieșire care depășește 100 mW sau

b.

o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

2.

«lasere» cu semiconductori multimodali transversali individuali sau rețele formate din «lasere» cu semiconductori individuali cu o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

c.

«lasere» cu rubin cu o energie de ieșire care depășește 20 J/impuls;

d.

«lasere în impulsuri» care nu sunt «acordabile», cu o lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 1 150 nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o «durată a impulsului» egală cu 1 ns sau mai mare, dar care nu depășește 1 μs și având oricare dintre caracteristicile următoare:

a.

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 12 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

2.

o «putere medie de ieșire» care depășește 20 W; sau

b.

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 18 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 30 W;

2.

o «putere de vârf» care depășește 200 MW; sau

3.

o «putere medie de ieșire» care depășește 50 W; sau

2.

o «durată a impulsului» care depășește 1 μs și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 12 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau