ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 53

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
21 februarie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/382 al Comisiei din 14 februarie 2023 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pane Toscano (DOP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/383 al Comisiei din 16 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2009/92 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat în obținerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocktailurilor aromatizate obținute din produse vitivinicole

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2023/384 a Consiliului din 20 februarie 2023 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate iordaniene

10

 

*

Decizia (PESC) 2023/385 a Consiliului din 20 februarie 2023 privind participarea Canadei la proiectul PESCO Rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații

14

 

*

Decizia (PESC) 2023/386 a Consiliului din 20 februarie 2023 privind lansarea misiunii Uniunii Europene în Armenia (EUMA) și de modificare a Deciziei (PESC) 2023/162

17

 

*

Decizia (PESC) 2023/387 a Consiliului din 20 februarie 2023 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente pentru a reduce riscul deturnării și al transferului ilicit al acestora (iTrace V)

19

 

*

Decizia (PESC) 2023/388 a Consiliului din 20 februarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern

37

 

*

Decizia (PESC) 2023/389 a Consiliului din 20 februarie 2023 privind lansarea misiunii de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger)

39

 

*

Decizia (UE) 2023/390 a Comisiei din 30 iunie 2022 privind măsurile SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) puse în aplicare de România în favoarea Oltchim SA [notificată cu numărul C(2022) 4458]  ( 1 )

40

 

*

Decizia (UE) 2023/391 a Comisiei din 15 februarie 2023 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino

45

 

*

Decizia (UE) 2023/392 a Comisiei din 15 februarie 2023 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra

62

 

*

Decizia (UE) 2023/393 a Comisiei din 15 februarie 2023 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului

81

 

*

Decizia (UE) 2023/394 a Comisiei din 15 februarie 2023 de modificare a anexei A la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco

89

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/395 a Comisiei din 20 februarie 2023 de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

98

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/396 a Comisiei din 20 februarie 2023 de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

101

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2023/397 a Comisiei din 17 februarie 2023 privind metadatele de referință și rapoartele privind calitatea pentru Sistemul Statistic European, care înlocuiește Recomandarea 2009/498/CE privind metadatele de referință pentru Sistemul Statistic European

104

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/382 AL COMISIEI

din 14 februarie 2023

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Pane Toscano” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Pane Toscano”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) 2016/303 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Pane Toscano” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2023.

Pentru Comisie,

Pentru Președintă,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/303 al Comisiei din 1 martie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pane Toscano (DOP)] (JO L 58, 4.3.2016, p. 24).

(3)  JO C 372, 29.9.2022, p. 40.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/383 AL COMISIEI

din 16 februarie 2023

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2009/92 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat în obținerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocktailurilor aromatizate obținute din produse vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (1), în special articolul 20 primul paragraf litera (d),

întrucât:

(1)

Definiția alcoolului etilic de origine agricolă și cerințele referitoare la acesta prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/787 au fost modificate prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1303 al Comisiei (2), printre altele în scopul armonizării limitei maxime de anumite reziduuri cu parametrii tehnici utilizați actualmente de industrie și de majoritatea laboratoarelor de analiză.

(2)

În acel context, este considerată necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei (3) în scopul extinderii metodelor de referință prezentate în anexa la regulamentul respectiv pentru a include analiza alcoolului etilic de origine agricolă.

(3)

Tăria alcoolică în volume a alcoolului etilic de origine agricolă trebuie stabilită pe baza metodei de referință prevăzute în capitolul I din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2870/2000, aceea fiind metoda stabilită utilizată în prezent pentru analiza băuturilor spirtoase. În acest scop, este adecvat să se prevadă că alcoolul etilic de origine agricolă trebuie considerat un distilat a cărui tărie alcoolică în volume trebuie măsurată direct, nu după distilare. Totuși, deoarece densimetrele automate nu indică un număr corect când alcoolul injectat nu este limpede, este necesar să se prevadă că, în cazul respectiv, proba trebuie distilată.

(4)

Pentru a se determina originea alcoolului etilic, mai ales faptul că a fost obținut din produse enumerate în anexa I la tratat, este necesară reluarea metodei 13, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 625/2003 al Comisiei (4), care acum este depășită, în scopul determinării conținutului de radiocarbon din etanol, deoarece astfel se creează o distincție între alcoolul sintetic și alcoolul rezultat din fermentare.

(5)

Măsurarea acetatului de etil, a acetaldehidei, a alcoolilor superiori și a metanolului din alcoolul etilic de origine agricolă trebuie să se bazeze pe metodele de referință prevăzute la punctul III.2 din capitolul III al anexei la Regulamentul (CE) nr. 2870/2000, acelea fiind metodele stabilite utilizate în prezent pentru analiza mai multor băuturi spirtoase.

(6)

În ceea ce privește furfuralul, metoda de referință pentru măsurarea acestuia trebuie să fie bazată pe metoda stabilită prevăzută pentru analiza furfuralului în băuturile spirtoase, și anume metoda cromatografiei în fază lichidă pentru compuși de lemn, prevăzută în capitolul X din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2870/2000.

(7)

Deoarece există o diferență de tărie alcoolică între alcoolul etilic de origine agricolă și băuturile spirtoase pentru care există metode de referință pentru analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 și ținând seama de faptul că concentrațiile de substanțe volatile (esteri, aldehide, alcooli superiori) preconizate pentru alcoolul etilic de origine agricolă prezintă limite considerabil mai scăzute decât cele aferente anumitor băuturi spirtoase, este adecvată stabilirea unor adaptări minore ale acelor metode, pentru a se ține cont de diferențele respective.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 trebuie modificat în consecință.

(9)

Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 al Comisiei (5) se referă la analiza alcoolului etilic de origine agricolă. După adoptarea regulamentului respectiv, normele referitoare la aceste metode de analiză au evoluat prin abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1238/92 al Comisiei (6), referitor la analiza alcoolului neutru, prin Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 al Comisiei (7), precum și prin adoptarea unei definiții a alcoolului etilic de origine agricolă și a unor cerințe referitoare la acesta, în articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/787. Așadar, Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 devine depășit.

(10)

Din motive de claritate și de securitate juridică, Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 trebuie abrogat.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2870/2000

Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

(1)   Prezentul regulament se aplică alcoolului etilic de origine agricolă, astfel cum este definit la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(2)   Metodele de analiză de referință ale Uniunii pentru alcoolul etilic de origine agricolă sunt cele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(3)   În sensul prezentului regulament, alcoolul etilic de origine agricolă este considerat un distilat a cărui tărie alcoolică în volume trebuie să se măsoare direct, în conformitate cu apendicele II la capitolul I din anexă.

Totuși, dacă proba de alcool nu este limpede sau dacă sunt vizibile particule suspendate, proba se distilează.

(4)   În cazul determinării substanțelor volatile, este necesară calibrarea cu soluția standard C preparată în etanol absolut, pentru a se obține o matrice de corespondență corespunzătoare între probe și soluțiile standard detaliate în capitolul III.2 din anexă.

(5)   În scopul determinării furfuralului, potrivit detaliilor din capitolul X al anexei, alcoolul etilic de origine agricolă se diluează în două prin adăugarea de apă astfel încât să fie dublat volumul său inițial și să se ajungă la o tărie alcoolică în volume compatibilă cu soluțiile de calibrare. Rezultatele analizei furfuralului se convertesc în grame per hectolitru cu 100 % alcool în volume, în conformitate cu ecuația: „Concentrația de furfural în grame per hectolitru de alcool 100 % vol. = Concentrația de furfural în mg/l × 10/tăria alcoolică în volume (% vol.)”, unde tăria alcoolică în volume (% vol.) este tăria alcoolică a probei măsurate, astfel cum a fost determinată în capitolul I din anexă.

(6)   În ceea ce privește determinarea conținutului de radiocarbon din etanol, se utilizează metoda prevăzută în capitolul XI din anexă.

(*1)  Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (JO L 130, 17.5.2019, p. 1).”"

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 2009/92

Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 se abrogă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1303 al Comisiei din 25 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definiția și cerințele pentru alcoolul etilic de origine agricolă (JO L 197, 26.7.2022, p. 71).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei din 19 decembrie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase (JO L 333, 29.12.2000, p. 20).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 625/2003 al Comisiei din 2 aprilie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele de piață (JO L 90, 8.4.2003, p. 4).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 al Comisiei din 20 iulie 1992 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat în obținerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocktailurilor aromatizate obținute din produse vitivinicole (JO L 203, 21.7.1992, p. 10).

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 1238/92 al Comisiei din 8 mai 1992 privind determinarea metodelor comunitare de analiză a alcoolului neutru aplicabile în sectorul vinului (JO L 130, 15.5.1992, p. 13).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 al Comisiei din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței (JO L 194, 31.7.2000, p. 45).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 se modifică după cum urmează:

1.

În cuprins, se adaugă următorul punct:

„XI.

Determinarea conținutului de radiocarbon în etanol”.

2.

La punctul 5 (Reactivi și materiale) din partea III.2 (Determinarea prin cromatografia gazoasă a congenerilor volatili: aldehide, alcooluri superioare, acetat de etil și metanol) din capitolul III, sunt introduse următoarele puncte:

„5.13a

Doar în cazul alcoolului etilic de origine agricolă, etanol absolut (CAS 64-17-5).”;

„5.14.1a

Doar în cazul alcoolului etilic de origine agricolă, soluția standard A se prepară prin pipetarea de reactivi cu volume reduse de alcooli superiori, cu scopul de a avea soluții standard cu concentrații apropiate de limitele legale pentru alcoolul etilic de origine agricolă.”;

„5.14.2a

Doar în cazul alcoolului etilic de origine agricolă, soluția standard B se prepară prin pipetarea unui standard intern adecvat cu volume reduse, cu scopul de a avea soluții standard cu concentrații apropiate de limitele legale pentru alcoolul etilic de origine agricolă.”

3.

Se adaugă următorul capitol XI:

„XI.   DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE RADIOCARBON ÎN ETANOL

1.   Introducere

Determinarea conținutului de radiocarbon în etanol permite să se facă distincția între alcoolul pe bază de combustibili fosili (alcool de sinteză) și alcoolul pe bază de materii prime produse recent (alcool de fermentație).

2.   Definiție

Conținutul de radiocarbon al etanolului trebuie considerat ca fiind conținutul de radiocarbon determinat prin metoda descrisă aici sau prin metoda descrisă în standardul EN 16640 metoda C.

Conținutul natural de radiocarbon din atmosferă (valoarea de referință), care este absorbit de vegetația vie prin asimilare, nu este o valoare constantă. Valoarea de referință se determină, așadar, pe etanolul din materii prime provenite din cea mai recentă perioadă de vegetație. Această valoare de referință anuală este determinată în conformitate cu standardul EN 16640. Totuși, poate fi acceptată o altă valoare de referință dacă valoarea respectivă este certificată de un organism acreditat.

3.   Principiu

Conținutul de radiocarbon al probelor care conțin alcool cu cel puțin 85 % masă de etanol se determină direct prin numărare prin scintilație lichidă.

4.   Reactivi

4.1.   Scintilator cu toluen

5,0 g de 2,5-difeniloxazol (PPO)

0,5 g de p-bis-[4-metil-5-feniloxazol (2)]-benzen (dimetil-POPOP) într-un litru de toluen pur pentru analiză.

Se pot utiliza și scintilatoare cu toluen cu această compoziție disponibile în comerț, gata preparate.

4.2.   Standard radiocarbon

Radiocarbon n-hexadecan cu o activitate de aproximativ 1 × 106 dpm/g (circa 1,67 × 106 cBq/g) și cu o precizie garantată a activității determinate de ± 2 % rel.

4.3.   Etanol fără radiocarbon

Alcool de sinteză din materii prime de origine fosilă, cu cel puțin 85 % masă de etanol, pentru determinarea zgomotului de fond.

4.4.

Alcool pe bază de materii prime produse recent, în cea mai recentă perioadă de vegetație, cu cel puțin 85 % masă de etanol ca soluție de referință.

5.   Aparatură

5.1.

Spectrometru cu scintilație lichidă cu mai multe canale, cu procesor și standardizare externă automată și afișaj al raportului canal/standard extern (construcție standard: trei canale de măsurat și două canale pentru standardul extern).

5.2.

Flacoane contor, sărace în potasiu, adaptate pentru spectrometru, cu dopuri filetate în culori închise, prevăzute cu o protecție interioară din polietilenă.

5.3.

Pipete volumetrice de 10 ml.

5.4.

Dispozitiv de dozare automată de 10 ml.

5.5.

Balon cu fund rotund de 250 ml, prevăzut cu dop din sticlă rodată.

5.6.

Aparat de distilare a alcoolului prevăzut cu manta de încălzire, de exemplu de tip Micko.

5.7.

Injector microlitru de 50 μl.

5.8.

Pâlnie de picnometru, picnometre de 25 ml și 50 ml. Ca alternativă, trebuie admis un echipament echivalent, de exemplu de densimetrie electronică.

5.9.

Termostat cu temperatură constantă de ± 0,01 °C.

6.   Procedură

6.1.   Reglarea echipamentelor

Echipamentele trebuie reglate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Condițiile de măsurare sunt optime atunci când valoarea E2/B, indicele de calitate, este la maximum.

E = efficiency (eficiență)

B = background (zgomot de fond)

Numai două canale de măsurat se optimizează. Cel de-al treilea se lasă complet deschis pentru a permite controlul.

6.2.   Selecția flacoanelor contor

Se umplu mai multe flacoane contor decât vor fi necesare ulterior cu câte 10 ml de etanol de sinteză fără conținut de radiocarbon și 10 ml de scintilator cu toluen. Se măsoară fiecare pe parcursul a cel puțin 4 cicluri × 100 de minute. Se elimină flacoanele al căror zgomot de fond se abate cu mai mult de ± 1 % rel. de la medie. Se utilizează numai flacoane noi, provenite din același lot de fabricație.

6.3.   Determinarea raportului canal/standard extern (RCSE).

În timpul procesului de reglare a canalelor (punctul 6.1), RCSE se determină cu ajutorul programului de calcul corespunzător, atunci când se determină coeficientul de eficiență. Standardul extern utilizat este cesiu 137, deja integrat din fabricație.

6.4.   Pregătirea probei

Se pot măsura probele cu un conținut de etanol de cel puțin 85 % masă, fără impurități, cu o absorbanță sub 450 nm. Un reziduu slab de esteri și aldehide nu are un efect perturbator. Conținutul de alcool al probei este determinat în prealabil cu o aproximare de 0,1 %.

7.   Măsurarea probelor prin utilizarea unui standard extern

7.1.

Probele cu absorbanță redusă descrise la punctul 6.4, cu o valoare RCSE de aproximativ 1,8, pot fi măsurate prin RCSE, ceea ce constituie o măsură a coeficientului de eficiență.

7.2.   Măsurare

Se introduc cu pipeta câte 10 ml din fiecare probă preparată în conformitate cu punctul 6.4 într-un flacon contor controlat pentru zgomot de fond și se adaugă 10 ml de scintilator cu toluen, cu ajutorul unui dispozitiv de dozare automată. Probele din flacoane se omogenizează prin mișcări circulare corespunzătoare; lichidul nu trebuie să umezească protecția interioară din polietilenă din dopul filetat. Se prepară în același mod un flacon cu etanol fosil fără conținut de radiocarbon pentru a se determina zgomotul de fond. Pentru a se verifica valoarea anuală relevantă a radiocarbonului, se prepară o probă duplicat din etanol produs recent, provenit din ultima perioadă de vegetație, amestecându-se un flacon cu standardul intern, a se vedea punctul 8.

Proba martor și proba pentru zgomot de fond se așază la începutul seriei de măsurători, care trebuie să conțină cel mult 10 probe de analiză. Timpul total de măsurare per probă este de cel puțin 2 × 100 de minute, probele individuale fiind măsurate în etape parțiale de 100 de minute fiecare, pentru a se permite detectarea eventualelor derive sau defecțiuni ale echipamentelor. (Așadar, un ciclu corespunde unui interval de măsurare de 100 de minute per probă.).

Probele martor și probele pentru zgomot de fond trebuie preparate din nou din patru în patru săptămâni.

În cazul probelor cu absorbanță ușor redusă (cu RCSE de aproximativ 1,8), eficiența este afectată doar neglijabil de modificarea acestei valori. În cazul în care modificarea se încadrează în intervalul ± 5 % rel., este probabil să se obțină aceeași eficiență. În cazul probelor cu absorbanță mai ridicată, cum ar fi alcoolii denaturați, eficiența se poate determina cu ajutorul graficului de corecție a absorbanței. În cazul în care nu există un program de calcul disponibil, trebuie să se utilizeze standardul intern, ceea ce conduce la un rezultat fără echivoc.

8.   Măsurarea probelor prin utilizarea unui standard intern hexadecan14C

8.1.   Procedură

Probele martor și probele pentru zgomot de fond (etanol produs recent și etanol fosil), precum și materialul necunoscut se măsoară fiecare în duplicat. O probă duplicat se prepară într-un flacon neselecționat, adăugându-se o cantitate dozată cu precizie (30 μl) de hexadecan radiocarbon ca standard intern (activitate suplimentară de aproximativ 26 269 dpm/gC, circa 43 782 cBq/gC). Pentru prepararea celorlalte probe și timpii de măsurare, a se vedea punctul 7.2, însă timpul de măsurare pentru probele cu standard intern poate fi redus la aproximativ cinci minute printr-un prereglaj la 105 impulsuri. Pe o serie de măsurători, se utilizează câte un duplicat al probei martor și al probei pentru zgomot de fond; acestea se așază la începutul seriei de măsurători.

8.2.   Utilizarea standardului intern și a flacoanelor contor

Pentru a se preveni contaminarea în cazul măsurărilor cu un standard intern, standardul trebuie depozitat și manipulat departe de spațiul în care se prepară și se măsoară probele pentru analiză. După măsurare, flacoanele controlate pentru zgomot de fond pot fi reutilizate. Dopurile filetate și tuburile care conțin standardul intern se elimină.

9.   Exprimarea rezultatelor

9.1.   Unitatea activității unei substanțe radioactive este becquerelul; 1 Bq = 1 dezintegrare/sec.

Indicarea radioactivității specifice se exprimă în becquereli în raport cu un gram de carbon = Bq/gC.

Pentru a se obține mai multe rezultate practice, acestea trebuie să fie exprimate în centibecquereli = cBq/gC.

Pot fi utilizate și descrierile și formulele utilizate în literatura de specialitate, bazate pe dpm. Pentru a obține valorile corespunzătoare în cBq, valoarea dpm se înmulțește cu 100/60.

9.2.   Exprimarea rezultatelor cu un standard extern

Formula

9.3.   Exprimarea rezultatelor cu un standard intern

Formula

9.4.   Abrevieri

cpmpr

=

media ratei de numărare a probelor, calculată pentru toată durata măsurării.

cpmNE

=

media ratei impulsurilor pentru zgomot de fond, calculată în același mod.

cpmIS

=

rata de numărare a probelor, cu un standard intern.

dpmIS

=

cantitatea de standard intern adăugată (radioactivitate etalonată dpm).

V

=

volumul probelor utilizate, în ml.

F

=

conținutul în grame de alcool pur per ml, în funcție de concentrație.

Z

=

coeficientul de eficiență corespunzător valorii RCSE.

1,918

=

numărul de grame de alcool per gram de carbon.

10.   Fiabilitatea metodei

10.1.   Repetabilitate (r)

r = 0,632 cBq/g C; S(r) = ± 0,223 cBq/g C

10.2.   Reproductibilitate (R)

R = 0,821 cBq/g C; S(R) = ± 0,290 cBq/g C.”


DECIZII

21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/10


DECIZIA (PESC) 2023/384 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate iordaniene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Prin Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului (1) a fost instituit Instrumentul european pentru pace (IEP) pentru finanțarea de către statele membre a acțiunilor Uniunii în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) în vederea menținerii păcii, a prevenirii conflictelor și a consolidării securității internaționale în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (c) din tratat. În special, în temeiul articolului 1 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2021/509, IEP urmează să fie utilizat pentru finanțarea măsurilor de asistență, precum acțiunile de consolidare a capacităților statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale legate de chestiuni militare și de apărare.

(2)

În iunie 2022, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a participat la cel de al 14-lea Consiliu UE-Iordania în cursul căruia au fost adoptate noile priorități ale parteneriatului. Prin aceste priorități ale parteneriatului, Uniunea și Iordania și-au confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine cooperarea lor privind pacea și securitatea în Iordania și de a continua să consolideze cooperarea privind stabilitatea și securitatea regională, inclusiv în ceea ce privește combaterea terorismului.

(3)

La 14 noiembrie 2022, Înaltul Reprezentant a primit o cerere prin care se solicită Uniunii să sprijine forțele armate iordaniene prin consolidarea capacităților militare, în special în ceea ce privește serviciile medicale militare, brigăzile de geniu, precum și unitățile operaționale însărcinate cu asigurarea securității frontierelor Iordaniei.

(4)

Măsurile de asistență urmează să fie puse în aplicare luând în considerare principiile și cerințele prevăzute în Decizia (PESC) 2021/509, în special cu respectarea Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2) și în conformitate cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

(5)

Consiliul își reafirmă hotărârea de a proteja, promova și respecta drepturile omului, libertățile fundamentale și principiile democratice și de a consolida statul de drept și buna guvernanță, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, Declarația universală a drepturilor omului și dreptul internațional, în special dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituire, obiective, domeniu de aplicare și durată

(1)   Se instituie o măsură de asistență în beneficiul Regatului Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „beneficiarul”), care urmează să fie finanțată în cadrul Instrumentului european pentru pace (IEP) (denumită în continuare „măsura de asistență”).

(2)   Obiectivul măsurii de asistență este de a consolida capacitățile forțelor armate iordaniene pentru a asigura securitatea națională și stabilitatea Iordaniei prin consolidarea capacităților lor medicale militare, a brigăzilor de geniu și a unităților operaționale însărcinate cu asigurarea securității frontierelor Iordaniei, prin aceasta protejând mai bine civilii în situații de criză și de urgență.

(3)   În vederea atingerii obiectivului prevăzut la alineatul (2), prin măsura de asistență sunt finanțate următoarele tipuri de echipamente care nu sunt concepute pentru a aplica o forță letală:

(a)

un spital mobil complet echipat (rolul 1) pentru tratarea soldaților răniți, completat de ambulanțe complet echipate cu capacități de evacuare medicală;

(b)

unități de geniu de teren care sunt echipate pentru a sprijini mai bine unitățile desfășurate, în special de-a lungul frontierelor;

(c)

echipamente tactice [sisteme aeriene fără pilot la bord (UAS) și sisteme anti-aeronave fără pilot la bord (C-UAV)], precum și sprijin acordat forțelor armate iordaniene pentru dezvoltarea unei capacități de contracarare fără pilot la bord.

(4)   Durata măsurii de asistență este de 36 de luni de la data încheierii contractului semnat de administratorul pentru măsurile de asistență, care acționează în calitate de ordonator de credite, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (a) din Decizia (PESC) 2021/509, inclusiv în contextul acordurilor administrative în conformitate cu articolul 37 din decizia respectivă.

Articolul 2

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor referitoare la măsura de asistență este de 7 000 000 EUR.

(2)   Toate cheltuielile se gestionează în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

Articolul 3

Acorduri cu beneficiarul

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) încheie cu beneficiarul acordurile necesare pentru a se asigura că acesta respectă cerințele și condițiile stabilite prin prezenta decizie, ca o condiție pentru acordarea de sprijin în cadrul măsurii de asistență.

(2)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții care obligă beneficiarul să garanteze:

(a)

respectarea de către unitățile forțelor armate iordaniene sprijinite prin măsura de asistență a dreptului internațional relevant, în special a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

(b)

utilizarea corectă și eficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență în scopurile pentru care au fost furnizate;

(c)

întreținerea suficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență pentru a se asigura faptul că activele respective pot fi utilizate și sunt disponibile în scop operațional pe tot parcursul ciclului lor de viață;

(d)

faptul că niciun activ furnizat în cadrul măsurii de asistență nu va fi pierdut sau transferat fără consimțământul comitetului instrumentului constituit în temeiul Deciziei (PESC) 2021/509, la sfârșitul ciclului său de viață, către alte persoane sau entități decât cele identificate în respectivele acorduri.

(3)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții cu privire la suspendarea și încetarea sprijinului acordat în cadrul măsurii de asistență în cazul în care beneficiarul este găsit vinovat de încălcarea obligațiilor prevăzute la alineatul (2).

Articolul 4

Punere în aplicare

(1)   Înaltul Reprezentant este responsabil de asigurarea punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP și în conformitate cu cadrul metodologic integrat pentru evaluarea și identificarea măsurilor și controalelor necesare pentru măsurile de asistență din cadrul IEP.

(2)   Punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 alineatul (3) se realizează de către administratorul pentru măsurile de asistență, inclusiv prin acorduri administrative în concordanță cu articolul 37 din Decizia (PESC) 2021/509.

Articolul 5

Monitorizare, control și evaluare

(1)   Înaltul Reprezentant monitorizează respectarea de către beneficiar a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3. Monitorizarea este utilizată pentru a conștientiza contextul și riscurile de încălcare a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3 și pentru a contribui la prevenirea unor astfel de încălcări, inclusiv a încălcărilor dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar de către unitățile forțelor armate iordaniene care beneficiază de sprijin în cadrul măsurii de asistență.

(2)   Controlul echipamentelor și materialelor desfășurat ulterior expedierii se efectuează după cum urmează:

(a)

verificarea livrării, în cadrul căreia certificatele de livrare IEP trebuie semnate de către forțele utilizatorului final cu ocazia transferului dreptului de proprietate;

(b)

raportarea, în cadrul căreia beneficiarul urmează să raporteze anual cu privire la activitățile desfășurate cu echipamentele furnizate în cadrul măsurii de asistență și cu privire la inventarul articolelor desemnate, până când o astfel de raportare nu mai este considerată necesară de către Comitetul politic și de securitate (COPS);

(c)

verificări la fața locului, în cadrul cărora beneficiarul facilitează și acordă Înaltului Reprezentant, la cerere, acces pentru a efectua controlul la fața locului.

(3)   La încheierea măsurii de asistență, Înaltul Reprezentant efectuează o evaluare finală pentru a aprecia dacă măsura de asistență a contribuit la atingerea obiectivului stabilit la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 6

Raportare

Pe durata punerii în aplicare, Înaltul Reprezentant prezintă COPS rapoarte semestriale privind punerea în aplicare a măsurii de asistență, în conformitate cu articolul 63 din Decizia (PESC) 2021/509. Administratorul pentru măsurile de asistență informează periodic comitetul instrumentului constituit prin Decizia (PESC) 2021/509 cu privire la execuția veniturilor și cheltuielilor în conformitate cu articolul 38 din decizia respectivă, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la furnizorii și subcontractanții implicați.

Articolul 7

Suspendare și încetare

(1)   COPS poate decide să suspende integral sau parțial punerea în aplicare a măsurii de asistență, în conformitate cu articolul 64 din Decizia (PESC) 2021/509.

(2)   COPS poate recomanda, de asemenea, încetarea măsurii de asistență de către Consiliu.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului din 22 martie 2021 de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528 (JO L 102, 24.3.2021, p. 14).

(2)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/14


DECIZIA (PESC) 2023/385 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

privind participarea Canadei la proiectul PESCO „Rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații”

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (6),

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2020/1639 a Consiliului din 5 noiembrie 2020 de stabilire a condițiilor generale pentru invitarea, în mod excepțional, a statelor terțe să participe la proiecte individuale în cadrul PESCO (2), în special articolul 2 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 9 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că Consiliul decide, în conformitate cu articolul 46 alineatul (6) din TUE, dacă un stat terț, pe care statele membre participante care iau parte la un proiect de cooperare structurată permanentă (PESCO) doresc să-l invite să ia parte la proiectul respectiv, îndeplinește cerințele care urmează a fi stabilite de Consiliu.

(2)

La 6 martie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/340 (3), prin care se stabilește lista de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO. Articolul 1 din respectiva decizie prevede că un proiect intitulat „Rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații” (NetLogHubs) urmează să fie dezvoltat în cadrul respectivei liste de către 13 membri ai proiectului, inclusiv Germania în calitate de coordonator de proiect.

(3)

La 5 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1639 de stabilire a condițiilor generale pentru invitarea, în mod excepțional, a statelor terțe să participe la proiecte individuale în cadrul PESCO. Articolul 2 alineatul (4) din decizia respectivă prevede că, pe baza unei notificări din partea coordonatorului sau a coordonatorilor unui proiect PESCO și în urma avizului Comitetului politic și de securitate (COPS), Consiliul urmează să ia o decizie în conformitate cu articolul 46 alineatul (6) din TUE și cu articolul 9 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2017/2315 cu privire la măsura în care participarea statului terț la proiectul respectiv îndeplinește condițiile generale prevăzute la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639.

(4)

În mai 2022, Canada a transmis coordonatorului NetLogHubs cererea de a participa la proiectul PESCO respectiv, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2020/1639. Pe baza informațiilor furnizate de Canada, membrii proiectului au evaluat apoi, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2020/1639, dacă aceasta a respectat condițiile generale prevăzute la articolul 3 din decizia menționată.

(5)

La 29 noiembrie 2022, în urma acordului unanim exprimat de membrii proiectului la 14 septembrie 2022, coordonatorul NetLogHubs a notificat Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Decizia (PESC) 2020/1639, cu privire la o propunere de a invita Canada să participe la proiectul respectiv. Notificarea a stabilit obiectul, forma și anvergura participării Canadei și a confirmat îndeplinirea de către Canada a condițiilor generale stabilite la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639.

(6)

La 1 decembrie 2022, COPS a convenit asupra unui aviz privind notificarea referitoare la cererea Canadei de a participa la NetLogHubs. În special, COPS a luat act de descrierea NetLogHubs, astfel cum figurează în notificare, inclusiv în ceea ce privește obiectivele sale, organizarea, procesul decizional și domeniile de activitate prioritare. COPS a luat, de asemenea, act de faptul că în cadrul proiectului respectiv nu sunt partajate informații UE sensibile sau clasificate și că acesta nu este pus în aplicare cu sprijinul Agenției Europene de Apărare (AEA) în înțelesul articolului 3 litera (g) din Decizia (PESC) 2020/1639. În plus, acesta a luat act de faptul că NetLogHubs nu implică achiziționarea de armament, cercetare sau dezvoltarea capabilităților, ori utilizarea sau exportul de arme sau de capabilități sau tehnologie, precum și că nu implică entități, investiții, finanțare din partea statelor membre participante la PESCO sau cereri de finanțare din partea Uniunii pentru activități de proiect.

(7)

COPS a fost de acord, de asemenea, cu propunerea privind obiectul, forma și anvergura participării Canadei la NetLogHubs, astfel cum sunt descrise în notificare. Acesta a constatat că Canada și-a exprimat sprijinul deplin pentru obiectul proiectului respectiv, astfel cum este definit în notificare.

(8)

În același aviz, COPS a confirmat opinia asupra căreia au convenit în unanimitate membrii proiectului, potrivit căreia Canada respectă condițiile generale prevăzute la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639, după cum urmează:

Canada îndeplinește condiția prevăzută la articolul 3 litera (a), care impune ca un stat terț să împărtășească valorile pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt stabilite la articolul 2 din TUE, și principiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din TUE, precum și obiectivele PESC stabilite la articolul 21 alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (h) din TUE; să nu aducă atingere intereselor legate de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, nici respectării principiului relațiilor de bună vecinătate cu statele membre, și să poarte un dialog politic cu Uniunea care ar trebui să abordeze și aspecte legate de securitate și de apărare atunci când participă la NetLogHubs;

în ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 3 litera (b) privind valoarea adăugată substanțială adusă de Canada la NetLogHubs, notificarea oferă o prezentare detaliată a contribuției Canadei, inclusiv cu privire la obiectul, forma și anvergura participării la proiect, care demonstrează îndeplinirea condiției respective;

în ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 3 litera (c), participarea Canadei la NetLogHubs va contribui la consolidarea politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și a nivelului de ambiție al Uniunii, inclusiv în sprijinul misiunilor și operațiilor PSAC, astfel cum se precizează, de asemenea, în notificare;

în ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 3 litera (d), NetLogHubs nu vizează achiziționarea de armament, cercetarea sau dezvoltarea de capabilități sau utilizarea și exportul de arme, capabilități sau tehnologie și nu dezvoltă nicio capabilitate sau tehnologie; în consecință, participarea Canadei la respectivul proiect nu va conduce la dependențe de Canada sau la restricții impuse de aceasta împotriva oricărui stat membru;

coerența necesară, prevăzută la articolul 3 litera (e), a participării Canadei cu angajamentele PESCO relevante mai stricte, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea și interoperabilitatea forțelor la a căror realizare contribuie acest proiect, astfel cum se precizează în anexa la Decizia (PESC) 2017/2315, este, de asemenea, îndeplinită, astfel cum se detaliază în notificare și, întrucât NetLogHubs nu este un proiect orientat către capabilități, condiția privind contribuția participării Canadei la îndeplinirea priorităților derivate din planul de dezvoltare a capabilităților și din procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) sau la generarea unui impact pozitiv asupra bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB) nu este aplicabilă în acest context;

cerința prevăzută la articolul 3 litera (f) este îndeplinită întrucât Acordul dintre Uniunea Europeană și Canada privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (4) este în vigoare de la 1 iunie 2018;

condiția prevăzută la articolul 3 litera (g) nu este aplicabilă în acest caz, întrucât NetLogHubs nu este pus în aplicare cu AEA și, prin urmare, nu este necesară încheierea cu AEA a unui acord administrativ care să fi intrat în vigoare;

referitor la condiția prevăzută la articolul 3 litera (h), Canada s-a angajat să urmărească să încheie un acord administrativ specific proiectului și să elaboreze orice alte documente necesare pentru proiect în conformitate cu Decizia (PESC) 2017/2315 și cu Decizia (PESC) 2018/909 (5).

(9)

În încheierea avizului său, COPS a recomandat Consiliului să ia o decizie pozitivă în sensul că participarea Canadei la NetLogHubs îndeplinește condițiile generale prevăzute la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639.

(10)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să decidă că participarea Canadei la NetLogHubs îndeplinește condițiile generale prevăzute la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639. Ulterior, coordonatorul proiectului urmează să transmită Canadei, în numele membrilor proiectului, o invitație de a participa la NetLogHubs. Canada urmează să se alăture proiectului respectiv la data precizată în acordul administrativ pe care îl încheie membrii proiectului și Canada, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Decizia (PESC) 2020/1639, și să aibă drepturile și obligațiile stabilite prin acordul menționat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din decizia menționată. Consiliul urmează să își exercite atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2020/1639 și este în măsură să ia noi decizii în conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (3) din decizia respectivă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Participarea Canadei la proiectul PESCO NetLogHubs îndeplinește condițiile generale prevăzute la articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1639.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 331, 14.12.2017, p. 57.

(2)  JO L 371, 6.11.2020, p. 3.

(3)  Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).

(4)  Acordul dintre Canada și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (JO L 333, 15.12.2017, p. 2).

(5)  Decizia (PESC) 2018/909 a Consiliului din 25 iunie 2018 de stabilire a unui set comun de norme de guvernanță pentru proiectele PESCO (JO L 161, 26.6.2018, p. 37).


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/17


DECIZIA (PESC) 2023/386 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

privind lansarea misiunii Uniunii Europene în Armenia (EUMA) și de modificare a Deciziei (PESC) 2023/162

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2023/162 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind o misiune a Uniunii Europene în Armenia (EUMA) (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 ianuarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/162.

(2)

La 14 februarie 2023, Comitetul politic și de securitate (COPS) a convenit că planul de operații (OPLAN) pentru misiunea Uniunii Europene în Armenia (EUMA) ar trebui aprobat.

(3)

În urma recomandării comandantului operației civile și fiind atinsă capacitatea operațională inițială, EUMA ar trebui să fie lansată la 20 februarie 2023. Misiunea urmează să continue până la 19 februarie 2025.

(4)

Decizia (PESC) 2023/162 a prevăzut o valoare de referință financiară care să acopere cheltuielile aferente EUMA pe durata primelor patru luni după intrarea în vigoare a deciziei menționate. Valoarea de referință ar trebui revizuită pentru a acoperi perioada până la 19 februarie 2025.

(5)

Decizia (PESC) 2023/162 ar trebui modificată în consecință.

(6)

EUMA se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă planul de operații (OPLAN) pentru misiunea Uniunii Europene în Armenia (EUMA).

Articolul 2

EUMA se lansează la 20 februarie 2023.

Articolul 3

Comandantul operației civile al EUMA este autorizat, cu aplicabilitate imediată, să înceapă execuția misiunii.

Articolul 4

Articolul 13 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2023/162 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUMA pentru perioada cuprinsă între 23 ianuarie 2023 și 19 februarie 2025 este de 30 751 150,36 EUR. Consiliul decide cu privire la valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară.”

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 22, 24.1.2023, p. 29.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/19


DECIZIA (PESC) 2023/387 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente pentru a reduce riscul deturnării și al transferului ilicit al acestora („iTrace V”)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Strategia globală din 2016 a UE pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (denumită în continuare „Strategia globală a UE”) subliniază că Uniunea va promova pacea și va garanta securitatea cetățenilor săi și a teritoriului său și își va intensifica contribuția la securitatea colectivă. De asemenea, Strategia globală a UE sprijină cu tărie punerea în aplicare și respectarea pe deplin a tratatelor și a regimurilor multilaterale de dezarmare, neproliferare și control al armelor și solicită „urmărirea transfrontalieră a armelor”, recunoscând că securitatea europeană depinde de evaluări mai bune și efectuate în comun ale amenințărilor și provocărilor interne și externe.

(2)

Strategia UE din 19 noiembrie 2018 intitulată „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor – Strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente” (denumită în continuare „Strategia UE privind SALW”), subliniază că armele de foc, armele de calibru mic și armamentul ușor ilicite (denumite în continuare „SALW”) continuă să contribuie la instabilitate și violență în Uniune, în vecinătatea imediată a acesteia, precum și în restul lumii. Strategia UE privind SALW stabilește cadrul de acțiune al Uniunii astfel încât aceasta să abordeze provocările menționate și se angajează să sprijine eforturile de cercetare care vizează originea SALW ilicite în zonele de conflict, cum ar fi proiectul iTrace al organizației Conflict Armament Research.

(3)

Fabricarea, transferul și circulația ilicite ale armelor și munițiilor convenționale, precum și acumularea excesivă și proliferarea necontrolată a acestora alimentează insecuritatea în Europa și în vecinătatea sa, ca și în multe alte regiuni din lume, exacerbând conflictele și subminând consolidarea păcii după un conflict, reprezentând astfel o amenințare gravă pentru pacea și securitatea în Europa.

(4)

Strategia UE privind SALW afirmă că Uniunea va sprijini activitățile grupurilor ONU care monitorizează embargourile asupra armelor și va analiza modalități de îmbunătățire a accesului la constatările acestora privind deturnarea armelor de foc și a SALW ilicite în scopul controlului exporturilor de arme.

(5)

Odată cu Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale (denumit în continuare „Programul de acțiune al ONU”), adoptat la 20 iulie 2001, toate statele membre ale ONU s-au angajat să prevină traficul ilicit de SALW sau deturnarea acestora către beneficiari neautorizați și, în special, să țină seama de riscul deturnării de SALW către comerțul ilegal atunci când evaluează cereri de autorizații pentru export.

(6)

La 8 decembrie 2005, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat un instrument internațional care permite statelor să identifice și să urmărească SALW, în mod rapid și fiabil.

(7)

În cadrul celei de a treia Conferințe de examinare din 2018 a Programului de acțiune al ONU, toate statele membre ale ONU și-au afirmat angajamentul de a încuraja statele ca în procesul de urmărire a SALW ilicite, inclusiv a celor depistate în situații de conflict și ulterioare unui conflict, să consulte registrele din statul în care sunt depistate armele de calibru mic sau armamentul ușor și/sau de a se consulta cu statul în care s-a fabricat arma respectivă. În plus, raportul final al Celei de a opta reuniuni bienale a statelor pentru examinarea punerii în aplicare a Programului de acțiune al ONU din 2022 ia act de importanța dezvoltării sau stabilirii unor cadre naționale de reglementare stricte pentru marcarea, înregistrarea și urmărirea SALW, în conformitate cu Instrumentul internațional de urmărire, în scopul prevenirii și combaterii deturnării și transferului internațional ilicit de SALW către beneficiari neautorizați.

(8)

La 24 decembrie 2014 a intrat în vigoare Tratatul privind comerțul cu arme. Tratatul privind comerțul cu arme urmărește să stabilească standarde internaționale comune la cel mai înalt nivel posibil pentru reglementarea sau pentru ameliorarea reglementării comerțului internațional cu arme convenționale, pentru prevenirea și eradicarea comerțului ilicit cu arme convenționale și pentru prevenirea deturnării acestora. Uniunea ar trebui să sprijine toate statele membre ale ONU să pună în aplicare controale eficiente ale transferurilor de arme pentru a se asigura că Tratatul privind comerțul cu arme este cât mai eficace posibil, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 11 din tratatul menționat.

(9)

Uniunea a sprijinit anterior iTrace prin Deciziile 2013/698/PESC (1), (PESC) 2015/1908 (2), (PESC) 2017/2283 (3) și (PESC) 2019/2191 (4) (iTrace I, II, III și IV) ale Consiliului și dorește să sprijine iTrace V, cea de a cincea etapă a acestui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente, astfel încât să contribuie la securitatea colectivă a Europei, după cum se solicită în Strategia globală a UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În vederea punerii în aplicare a Strategiei globale a UE, a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (5), astfel cum a fost modificată de Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului (6), a Strategiei UE privind SALW din 2018 și în vederea promovării păcii și securității, activitățile din cadrul proiectului care urmează a fi sprijinite de Uniune au următoarele obiective specifice:

întreținerea continuă a unui sistem global de gestionare a informațiilor ușor de utilizat privind armele convenționale și munițiile aferente care sunt deturnate sau au făcut obiectul traficului („iTrace”), împreună cu documente justificative în cazul zonelor afectate de conflicte, pentru a furniza informații relevante factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor convenționale și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme convenționale, în vederea dezvoltării unor strategii și proiecte eficiente bazate pe elemente concrete pentru a combate proliferarea ilicită a armelor convenționale și a munițiilor aferente;

desfășurarea de activități de formare și mentorat în beneficiul autorităților naționale din statele afectate de conflicte pentru ca acestea să își dezvolte la nivel național capacități durabile de identificare și urmărire a armelor convenționale ilicite, pentru a încuraja cooperarea susținută cu proiectul iTrace, pentru a identifica mai bine prioritățile în materie de securitate fizică și gestionare a stocurilor, pentru a formula cu mai multă eficiență cerințele naționale privind controlul armelor și asistența în materie de aplicare a legii, în special inițiativele finanțate de Uniune, cum ar fi Registrul de arme ilicite și sistemul de gestionare a urmăririi ale Interpol (iARMS) și activitățile Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), și pentru a consolida dialogul cu misiunile și inițiativele Uniunii;

sporirea frecvenței și a duratei activităților de cercetare desfășurate pe teren în ceea ce privește armele convenționale și munițiile aferente care circulă în mod ilegal în zonele afectate de conflicte, pentru a genera date pentru iTrace, ca răspuns la anumite solicitări clare din partea statelor membre și a delegațiilor Uniunii;

acordarea unui sprijin adaptat autorităților de control al exporturilor de arme și factorilor de decizie în materie de control al armelor din statele membre, inclusiv prin efectuarea de vizite consultative periodice de către personalul proiectului iTrace în capitalele statelor membre, prin oferirea unui serviciu de asistență disponibil non-stop care să furnizeze consiliere în timp real privind strategiile în materie de evaluare a riscurilor și de combatere a deturnării, prin întreținerea unor aplicații de tip tablou de bord staționare și mobile securizate care să permită emiterea în timp real a unor alerte în ceea ce privește deturnarea ulterioară exportării, precum și prin efectuarea de către personalul proiectului iTrace, la cererea statelor membre, a unor verificări ulterioare expedierii;

sporirea nivelului de sensibilizare prin acțiuni de informare privind rezultatele proiectului, promovarea obiectivului și a funcțiilor disponibile ale iTrace în rândul factorilor de decizie de la nivel național și internațional, experților în materie de control al armelor convenționale și autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme și sporirea capacității internaționale de a monitoriza proliferarea ilicită a armelor convenționale și a munițiilor aferente, precum și de a oferi sprijin factorilor de decizie în identificarea domeniilor prioritare de asistență și cooperare internațională și de a reduce riscul deturnării armelor convenționale și munițiilor aferente;

furnizarea de rapoarte axate pe probleme majore de politici, derivate din datele generate de investigații pe teren și prezentate în sistemul iTrace, cu privire la domenii specifice care merită o atenție internațională, inclusiv privind tendințe majore de trafic al armelor convenționale și al munițiilor aferente și distribuția regională a armelor convenționale, a munițiilor aferente și a materialelor conexe care au făcut obiectul traficului; și

urmărirea continuă a armelor convenționale și a munițiilor aferente, cu cooperarea statelor membre și a statelor din afara Uniunii, aceasta fiind cel mai eficient mijloc de stabilire și verificare, în cea mai mare măsură posibilă, a mecanismelor ce determină deturnarea armelor convenționale și a munițiilor aferente către utilizatori neautorizați; urmărirea va fi completată prin investigații de monitorizare axate pe identificarea rețelelor umane, financiare și logistice ce stau la baza transferurilor ilegale de arme convenționale.

(2)   Descrierea detaliată a proiectului este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („ÎR”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Implementarea din punct de vedere tehnic a proiectului menționat la articolul 1 este efectuată de Conflict Armament Research Ltd. („CAR”).

(3)   CAR își îndeplinește atribuțiile sub responsabilitatea ÎR. În acest scop, ÎR încheie cu CAR acordurile necesare.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 este de 6 200 000 EUR. Bugetul total estimat al întregului proiect este de 8 806 101,20 EUR, sumă furnizată prin cofinanțare de către CAR și Ministerul de Externe al Germaniei.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corespunzătoare a valorii de referință financiare menționate la alineatul (1). În acest sens, aceasta încheie acordul necesar cu CAR. Acordul respectiv prevede obligația CAR de a asigura vizibilitatea contribuției Uniunii în raport cu valoarea acestei contribuții.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultate în cadrul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului respectiv.

Articolul 4

(1)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza rapoartelor descriptive periodice trimestriale pregătite de CAR. Aceste rapoarte stau la baza evaluării desfășurate de Consiliu. Pentru a oferi asistență Consiliului în procesul de evaluare a rezultatelor prezentei decizii, o entitate externă efectuează o evaluare a impactului proiectului.

(2)   Comisia raportează cu privire la aspectele financiare ale proiectului menționat la articolul 1.

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie expiră după 36 de luni de la data încheierii acordului menționat la articolul 3 alineatul (3). Cu toate acestea, în cazul în care nu s-a încheiat niciun acord în perioada menționată, decizia expiră după șase luni de la data intrării sale în vigoare.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2013/698/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2013 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea (JO L 320, 30.11.2013, p. 34).

(2)  Decizia (PESC) 2015/1908 a Consiliului din 22 octombrie 2015 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea („iTrace II”) (JO L 278, 23.10.2015, p. 15).

(3)  Decizia (PESC) 2017/2283 a Consiliului din 11 decembrie 2017 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea („iTrace III”) (JO L 328, 12.12.2017, p. 20).

(4)  Decizia (PESC) 2019/2191 a Consiliului din 19 decembrie 2019 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente pentru a reduce riscul deturnării și al transferului ilicit al acestora („iTrace IV”) (JO L 330, 20.12.2019, p. 53).

(5)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

(6)  Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019 de modificare a Poziției comune 2008/944/PESC de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 239, 17.9.2019, p. 16).


ANEXĂ

DOCUMENT DE PROIECT

Acțiune în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente pentru a reduce riscul deturnării și al transferului ilicit al acestora

(„iTrace V”)

Mecanismul global de raportare iTrace privind armele convenționale și munițiile aferente

1.   Context și justificare pentru sprijinul PESC

1.1.

Prezenta decizie se întemeiază pe decizii succesive ale Consiliului vizând combaterea impactului destabilizator al deturnării și traficului de arme convenționale și de muniții aferente în zonele afectate de conflicte, în special pe Deciziile 2013/698/PESC, (PESC) 2015/1908, (PESC) 2017/2283 și (PESC) 2019/2191, prin care s-a stabilit și consolidat mecanismul global de raportare iTrace privind armele convenționale și munițiile aferente.

Proliferarea ilicită a armelor convenționale și a munițiilor aferente este un factor major de subminare a stabilității statale și de exacerbare a conflictelor, care reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii și securității. Astfel cum prevede Strategia UE privind SALW, armele de foc și SALW ilicite continuă să contribuie la instabilitate și violență în Uniune, în vecinătatea imediată a acesteia, precum și în restul lumii. Armele de calibru mic ilicite alimentează terorismul și conflictele la nivel global, împiedicând eforturile Uniunii de a asigura dezvoltarea și de a gestiona crizele, eforturile sale umanitare și de stabilizare a situației în unele zone din vecinătatea Uniunii și din Africa. În interiorul Uniunii, armele de foc ilicite au un impact clar asupra securității interne, întreținând criminalitatea organizată și furnizând teroriștilor mijloacele necesare pentru a desfășura atacuri pe teritoriul european. Constatările recente din cadrul proiectului iTrace din Afganistan, Irak, Libia, Maghreb, Siria, Ucraina și Yemen, precum și legate de alte conflicte din apropierea frontierelor externe ale Uniunii confirmă aserțiunile Strategiei UE privind SALW.

Activitățile desfășurate în temeiul Deciziei (PESC) 2019/2191 au confirmat rolul iTrace drept inițiativă globală de monitorizare a armelor utilizate în conflicte. Proiectul iTrace funcționează în peste 40 de state afectate de conflicte, inclusiv în Africa, Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Asia de Sud și de Est și a condus la crearea celui mai mare registru public mondial al armelor convenționale și al munițiilor aferente deturnate, pentru a sprijini statele în eforturile lor de a detecta și de a combate deturnarea, în conformitate cu angajamentele asumate prin criteriul 7 din Poziția comună 2008/944/PESC (consolidată) și prin articolul 11 din Tratatul privind comerțul cu arme. Proiectul iTrace prevede raportarea exactă a oricărei deturnări de arme și de muniții aferente către forțele insurgente și teroriste care reprezintă o amenințare pentru securitatea Uniunii, inclusiv către Al-Qaida în Maghrebul islamic și Daesh/Statul Islamic, și transmite alerte confidențiale și prompte autorităților de control al exporturilor din statele membre în ceea ce privește riscurile de deturnare ulterioare exportării, furnizând în timp real informații esențiale delegațiilor Uniunii și misiunilor diplomatice ale statelor membre din regiunile afectate de conflicte cu privire la traficul de arme și la dinamica conflictelor. Totodată, proiectul iTrace sporește vizibilitatea acțiunilor de sensibilizare în ceea ce privește măsurile de control al armamentului și de combatere a deturnării prin intermediul unei colaborări echilibrate și responsabile cu mass-media de știri de la nivel mondial.

1.2.

Cu toate acestea, proiectul iTrace face obiectul unor solicitări repetate din partea statelor membre de a furniza informări directe, față în față, autorităților naționale de acordare a licențelor pentru exportul de arme (inclusiv prin vizite frecvente în capitale, în special ca urmare a relaxării restricțiilor de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19) și de a pune o varietate mai mare de resurse la dispoziția factorilor de decizie din statele membre responsabili cu controlul exporturilor de arme, în mod bilateral.

Prin urmare, prezenta decizie urmărește să continue și să consolideze activitățile din cadrul proiectului desfășurat în temeiul Deciziei (PESC) 2019/2191, furnizând în continuare factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme din Uniune informații relevante colectate și transmite sistematic, care îi vor sprijini în elaborarea unor strategii eficace, bazate pe elemente concrete, de combatere a deturnării și a proliferării ilicite a armelor convenționale și a munițiilor aferente, pentru a îmbunătăți securitatea la nivel internațional și regional. În consecință, acesta va continua să îi sprijine în combinarea unei strategii de reacție reușite cu acțiuni adecvate de prevenire pentru a aborda cererea și oferta ilegale și pentru a asigura un control eficace al armelor convenționale în țările terțe.

1.3.

Prezenta decizie prevede întreținerea și consolidarea în continuare a sistemului global iTrace de raportare privind armele, care este accesibil publicului. Proiectele enumerate în Decizia (PESC) 2019/2191 vor fi consolidate prin: (1) creșterea frecvenței și a duratei misiunilor în vederea colectării de date privind livrările de arme convenționale ilicite către regiunile afectate de conflicte; (2) pachete de sprijin adaptate oferite statelor membre și care cuprind consultări directe, date și rezultate personalizate, un serviciu de asistență disponibil non-stop și atribuirea de sarcini în ceea ce privește verificările post-expediere și (3) desfășurarea de activități de formare și mentorat în beneficiul autorităților naționale din statele afectate de conflicte, pentru ca acestea să poată urmări armele convenționale ilicite găsite sau confiscate pe teritoriul care ține de jurisdicția lor, să își consolideze capacitățile în ceea ce privește combaterea deturnării, inclusiv capacitățile de urmărire în cadrul Instrumentului internațional de urmărire (ITI), să își îmbunătățească gestionarea armelor, inclusiv ținerea evidențelor, și să intensifice colectarea de date pentru iTrace.

2.   Obiective generale

Acțiunea descrisă în cele ce urmează va oferi un sprijin suplimentar comunității internaționale în combaterea impactului destabilizator al deturnării și traficului de arme convenționale și de muniții aferente. Acțiunea va continua să le furnizeze factorilor de decizie, experților în materie de control al armelor și agenților cu atribuții de control al exporturilor de arme informații relevante, care îi vor sprijini în elaborarea unor strategii eficace, bazate pe elemente concrete, de combatere a deturnării și a proliferării ilicite a armelor convenționale și a munițiilor aferente, pentru a îmbunătăți securitatea la nivel internațional și regional. În mod specific, acțiunea:

(a)

va furniza informații concrete privind deturnarea și traficul de arme convenționale și de muniții aferente, pentru a sprijini punerea efectivă în aplicare a Poziției comune 2008/944 a Consiliului (consolidată), a Tratatului privind comerțul cu arme (TCA), a Programului de acțiune al ONU privind comerțul ilicit cu SALW și a Instrumentului internațional de urmărire (ITI);

(b)

va furniza sprijin adaptat statelor membre pentru a oferi asistență în evaluarea și atenuarea riscurilor în materie de deturnare;

(c)

va dezvălui rutele și entitățile implicate în deturnarea de arme convenționale și de muniții aferente către regiunile afectate de conflicte sau către organizații teroriste internaționale și va furniza elemente probante privind grupurile și persoanele implicate în comerțul ilicit, în sprijinul procedurilor judiciare naționale;

(d)

va consolida cooperarea dintre organele relevante ale ONU, misiuni și alte organizații internaționale în domeniul urmăririi armelor convenționale și a munițiilor aferente, precum și în domeniul furnizării directe de informații în sprijinul mecanismelor de monitorizare existente, inclusiv registrul iARMS al Interpolului și Europolul, acesta din urmă încheind, în 2019, un memorandum de înțelegere vizând schimbul de informații cu CAR;

(e)

va furniza informații relevante cu scopul de a identifica domenii prioritare de cooperare și asistență la nivel internațional și regional pentru a combate în mod eficace deturnarea și traficul de arme convenționale și de muniții aferente, cum ar fi finanțarea pentru proiecte cu privire la securitatea stocurilor și/sau gestionarea frontierelor;

(f)

va pune la dispoziție un mecanism de asistență pentru monitorizarea punerii în aplicare a TCA, în mod specific pentru a detecta deturnarea armelor convenționale transferate, precum și pentru a oferi guvernelor asistență în evaluarea riscului de deturnare înaintea exportului de arme convenționale, în special a riscului de deturnare în țara de destinație sau de reexportare în condiții nedezirabile; și

(g)

ca răspuns la amenințările în continuă evoluție la adresa securității Uniunii, va consolida capacitatea CAR de a documenta, urmări și analiza lanțurile de custodie a componentelor găsite în echipamentele militare și de a raporta aceste constatări statelor membre și instituțiilor și agențiilor UE.

3.   Sustenabilitatea și rezultatele proiectului pe termen lung

Acțiunea va oferi un cadru durabil pentru monitorizarea susținută a proliferării ilicite a armelor convenționale și a munițiilor aferente. Se preconizează că aceasta va spori în mod substanțial informațiile existente referitoare la arme și va sprijini în mod considerabil dezvoltarea specifică de politici eficace în materie de control al armelor convenționale și de control al exporturilor de arme, inclusiv regimul de sancțiuni. În mod specific, proiectul:

(a)

va alimenta în continuare sistemul iTrace de gestionare a informațiilor, care va asigura colectarea pe termen lung și analiza datelor privind armele convenționale ilicite;

(b)

va furniza factorilor de decizie și experților în materie de control al armelor convenționale un instrument pentru a defini strategii mai eficace și domenii prioritare de asistență și cooperare (de exemplu, prin identificarea unor mecanisme regionale sau subregionale de cooperare, coordonare și schimb de informații care trebuie instituite sau consolidate, prin identificarea stocurilor naționale nesecurizate, a gestionării inadecvate a inventarului, a rutelor de transfer ilegale, a încălcărilor sancțiunilor, a controalelor slabe la frontiere și a capacităților insuficiente de asigurare a respectării legii);

(c)

va dispune de flexibilitatea intrinsecă de a genera informații relevante pentru politici, în pofida ritmului rapid al schimbării cerințelor în materie de politici;

(d)

va spori în mod semnificativ eficacitatea organizațiilor și a persoanelor care monitorizează armele la nivel internațional prin furnizarea unui mecanism de schimb de informații cu o sferă de acțiune în continuă expansiune și prin acordarea unei asistențe tehnice și în materie de capacități și

(e)

va consolida la nivel național capacități durabile în statele afectate de conflicte pentru identificarea și urmărirea armelor convenționale ilicite și pentru ca acestea să se implice în mod mai eficace în procesele internaționale de control al armamentului și de asigurare a respectării legii.

4.   Descrierea acțiunii

4.1.   Proiectul 1: Dezvoltarea capacității tehnice în ceea ce privește identificarea și urmărirea armelor

4.1.1.   Obiectivul proiectului

Programele de formare și de mentorat ale iTrace oferă autorităților naționale din statele afectate de conflicte metodele și competențele necesare pentru a diagnostica autonom și a aborda deturnarea de arme convenționale. Formarea are ca scop sporirea capacității, adesea inexistente, de a identifica și urmări armele convenționale ilicite, în timp ce mentoratul permite personalului proiectului iTrace să identifice în timp real lacunele critice în materie de capacități și să conceapă imediat soluții adaptate pentru a le aborda. Mai mult, programele iTrace de formare și de mentorat cimentează relațiile dintre proiectul iTrace și autoritățile naționale, permițând echipelor sale de investigație pe teren un acces mai larg la armele convenționale confiscate și recuperate – extinzând prin aceasta spectrul complet al activităților iTrace de colectare, analiză și raportare a datelor.

4.1.2.   Beneficii pentru inițiativele UE în materie de control al armamentului

Programele de formare și de mentorat iTrace răspund acțiunilor abordate în Strategia UE privind SALW – vizând sprijinirea capacităților naționale „pentru a identifica și a urmări originile SALW și ale muniției ilicite în zonele de conflict” – și consolidează în mod direct și indirect o gamă largă de inițiative privind controlul armelor sprijinite de statele membre. Printre acțiunile cu impact direct se numără sprijinirea autorităților naționale de aplicare a legii în efortul de urmărire a armelor de calibru mic și a armamentului ușor, în conformitate cu Instrumentul internațional de urmărire, consolidarea capacităților naționale de colectare a datelor privind urmărirea armelor în cadrul indicatorului 16.4.2 al obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) și sprijinirea programelor de gestionare a armelor și munițiilor inițiate de statele membre. Printre acțiunile cu impact indirect se numără „diseminarea” informațiilor colectate la fața locului, de pildă alertarea statelor membre cu privire la riscurile de deturnare constatate în țările partenere, precum și detectarea deturnărilor din stocurile naționale și transmiterea acestor informații către programele de securitate fizică și gestionare a stocurilor sprijinite de Uniune.

4.1.3.   Activități din cadrul proiectului

Unitatea de asistență tehnică (TSU) a CAR oferă activități de formare și de mentorat autorităților naționale din statele afectate de conflicte în care se desfășoară proiectul iTrace. Aceste activități de formare și de mentorat sunt concepute pentru a consolida în integralitate inițiativele naționale de combatere a deturnării, prin furnizarea de cursuri de instruire și prin dezvoltarea capacităților privind urmărirea, marcarea și ținerea evidențelor, conform procedurilor stabilite de ITI, a armelor convenționale ilicite confiscate și capturate și privind evaluările programelor de securitate fizică și gestionare a stocurilor concepute pentru a identifica și a aborda la sursă riscurile de deturnare. CAR va oferi partenerilor locali cursuri de formare specializate și adaptate nevoilor privind întregul spectru de activități enumerate mai sus și, dacă este necesar, personalului de menținere a păcii, inclusiv misiunilor ONU și celor ale UE și grupurilor/comitetelor ONU de monitorizare a sancțiunilor. În această privință, proiectul iTrace va continua să răspundă direct acțiunii prevăzute în Strategia UE privind SALW din 2018, prin care se solicită Uniunii să acorde sprijin „grupurilor ONU care monitorizează embargourile asupra armelor” și să analizeze „modalități de îmbunătățire a accesului la constatările acestora privind deturnarea armelor de foc și a SALW ilicite în scopul controlului exporturilor de arme”. Activitățile de formare desfășurate în cadrul proiectului iTrace vor valorifica o serie de servicii oferite de CAR încă din 2014, care s-au dovedit esențiale pentru sprijinirea partenerilor locali în statele afectate de conflicte, fiind de ajutor comitetelor ONU, precum și pentru asigurarea unui acces mai larg echipelor iTrace de investigație pe teren. În cadrul proiectului vor avea loc deplasări ale personalului aparținând echipelor sale de investigație și TSU, care va oferi cursuri de formare de nivel din ce în ce mai tehnic, care să cuprindă:

(a)

inițierea în colectarea de date privind armele convenționale, cu trimiteri la cazuri specifice;

(b)

tehnici de bază privind identificarea și documentarea eficace în materie de arme convenționale;

(c)

proceduri standard de operare pentru colectarea elementelor probante și lanțul de custodie pentru materialul probatoriu;

(d)

cerințele specifice investigațiilor de mare anvergură, regionale și internaționale;

(e)

punerea în aplicare a Instrumentului internațional de urmărire; după caz, autoritățile din țările partenere vor fi instruite și încurajate să inițieze cereri de urmărire;

(f)

urmărirea internațională a armelor și sisteme de urmărire a armelor (mai ales Interpol și Europol);utilizarea volumelor mari de date și analiza tendințelor; și

(g)

posibilitățile în materie de asistență tehnică (internațională) și de intervenție pentru asigurarea respectării legii.

Aceste activități se vor desfășura în paralel cu investigațiile iTrace pe teren, inclusiv investigații comune (prin mentorat) desfășurate împreună cu autorități guvernamentale naționale. Acestea vor include, de asemenea, formarea continuă și recertificarea personalului CAR necesar pentru implementarea formării și a mentoratului.

4.1.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va încuraja autoritățile naționale să acorde un acces sporit echipelor iTrace de investigație pe teren, ceea ce va răspunde solicitărilor repetate ca echipele iTrace să acorde asistență tehnică și capacitate de investigare comună și va duce la creșterea volumului de date iTrace colectate;

(b)

va oferi asistență concretă în materie de capacitate guvernelor naționale care, deși suferă din cauza impactului deturnării armelor convenționale, nu dispun de instrumentele necesare pentru identificarea și raportarea armelor convenționale deturnate; deseori această măsură deschide calea unei gestionări mai eficace a armelor convenționale la nivel național și, ca atare, sprijină punerea în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, a ITI și a PdA, precum și programarea legată de indicatorul 16.4.2 al ODD și de programele de securitate fizică și gestionare a stocurilor și legăturile cu organismele internaționale de aplicare a legii, inclusiv Interpol (iARMS) și Europol;

(c)

va sprijini intensificarea dialogului, identificând, în special, părți interesate importante pentru alte inițiative sprijinite de UE (de exemplu, relațiile misiunilor UE cu guvernele țărilor gazdă) și lansând inițiative, precum programele de securitate fizică și gestionare a stocurilor, de exemplu proiectele de gestionare a stocurilor sprijinite de Uniune.

4.1.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Până la 40 de vizite de instruire și de mentorat pe teren, acordând o atenție deosebită vizitelor repetate, pentru a sprijini autoritățile naționale să construiască capacități de urmărire.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.1.6.   Beneficiarii proiectului

Activitățile de formare și mentorat iTrace vor avea beneficii directe pentru părțile implicate de la nivel național din statele afectate de conflicte, inclusiv organisme de aplicare a legii și procurori. Programul va oferi un sprijin indirect dialogurilor naționale cu inițiativele finanțate de Uniune și alte inițiative de control al armelor, încurajând utilizarea mecanismelor de urmărire internațională (inclusiv sistemul iARMS al Interpolului și Europolul) și facilitând participarea la proiecte de gestionare a stocurilor sprijinite de Uniune și la alte proiecte de control al SALW.

4.2.   Proiectul 2: Alimentarea sistemului iTrace cu elemente documentare probante în timp real privind deturnarea și traficul de arme convenționale și de muniții aferente și cu alte informații relevante

4.2.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va susține cercetarea pe teren legată de armele convenționale și de munițiile aferente aflate în circulație în zonele afectate de conflicte. Proiectul va acorda prioritate unor țări care prezintă un interes deosebit pentru statele membre, inclusiv, printre altele, Afganistan, Irak, Libia, Mali, Sudanul de Sud, Somalia, Siria, Ucraina și Yemen. Aceste investigații la fața locului vor furniza dovezi concrete privind armele convenționale deturnate aflate în mâinile unor forțe insurgente și teroriste, care, altfel, ar fi invizibile pentru observatorii externi (inclusiv pentru statele membre ale UE care exportă arme). CAR va solicita aprobarea prealabilă a Grupului de lucru pentru exportul de arme convenționale (COARM) al UE înainte de se implica susținut în toate țările care nu au făcut anterior obiectul unor investigații iTrace pe teren sau al unor programe iTrace de formare și de mentorat.

Prin utilizarea noilor tehnologii și a tehnicilor criminalistice avansate, CAR va desfășura o serie de activități pe teren, inclusiv activități de documentare fotografică îmbunătățită, aplicarea metodelor criminalistice și recuperarea marcajelor șterse. CAR a dovedit că aceste metode conduc la descoperirea unor informații trasabile privind armele, munițiile și materialele conexe pentru care trasabilitatea era anterior imposibilă, permițând astfel efectuarea de investigații vizând o gamă din ce în ce mai largă de materiale ilicite, ale căror informații de identificare au fost șterse pentru a se ascunde proveniența acestora.

Datele rezultate vor îmbunătăți înțelegerea colectivă a statelor membre în ceea ce privește deturnarea și transferurile ilicite, precum și metodele utilizate de traficanți pentru a le ascunde, consolidând în mod substanțial capacitățile statelor membre de a combate comerțul ilicit.

4.2.2.   Beneficii pentru inițiativele UE în materie de control al armamentului

Investigațiile iTrace pe teren oferă un nivel de referință dinamic referitor la armele convenționale deturnate în statele afectate de conflicte. Acest nivel de referință oferă o măsură constantă a eficacității acordurilor de control al armelor pe care statele membre s-au angajat să le respecte, inclusiv, printre altele: Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (consolidată); TCA; PdA; și Strategia UE privind SALW din 2018. O documentare detaliată a armelor folosite în conflicte servește, de asemenea, drept rampă de lansare pentru eforturile oficiale de urmărire a armelor convenționale, precum și pentru investigațiile cuprinzătoare privind finanțarea conflictelor și rețelele de aprovizionare cu arme.

4.2.3.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități:

(a)

desfășurarea de experți calificați în domeniul armelor în vederea efectuării unei analize pe teren a armelor convenționale ilicite și a munițiilor aferente recuperate din state afectate de conflicte;

(b)

analiza, revizuirea și verificarea elementelor probante documentate privind armele convenționale, munițiile aferente și utilizatorii acestora, inclusiv, printre altele, activități de documentare fotografică, aplicarea metodelor criminalistice și recuperarea marcajelor șterse ale armelor, ale părților componente și ale marcajelor interioare și exterioare ale acestora, modul de ambalare și documentația de expediere asociată, combinate cu rezultatele investigațiilor pe teren (utilizatori, furnizori și rute de transfer);

(c)

încărcarea tuturor elementelor probante colectate și revizuite în sistemul iTrace de gestionare a informațiilor și, odată acestea verificate, pe portalul iTrace de cartografiere online;

(d)

identificarea și susținerea partenerilor locali pentru a asigura colectarea susținută a datelor în sprijinul iTrace pe toată durata acțiunii propuse și după încheierea acesteia;

(e)

menținerea legăturilor cu guvernele din UE în vederea predefinirii punctelor de contact naționale și a unui mecanism de coordonare, pentru a clarifica domeniul de aplicare al investigațiilor CAR și a reduce potențialele conflicte de interese, anterior derulării investigațiilor sale.

Proiectul va fi implementat treptat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.2.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va documenta, in situ, elementele probante fizice ale armelor convenționale și ale munițiilor aferente deturnate sau traficate în regiunile afectate de conflicte;

(b)

va verifica și va instrumenta cazuri de trafic ilicit pe baza elementelor probante colectate de CAR, de organizații care au stabilit acorduri permanente de schimb de informații cu CAR, și, după caz, de alte organizații, cu privire la armele convenționale și munițiile aferente deturnate sau traficate pe teritoriul tuturor regiunilor;

(c)

va furniza elemente probante vizuale și fizice concrete privind armele convenționale și munițiile aferente deturnate sau traficate, inclusiv fotografii ale articolelor, componente ale acestora, numere de serie, marcaje de fabricație, cutii, liste de colisaj, documente de expediere și documentația utilizatorului final, precum și informații obținute prin aplicarea metodelor criminalistice și prin recuperarea marcajelor șterse;

(d)

va genera relatări textuale ale activităților ilicite, incluzând rutele de trafic, actorii și rețelele de finanțare și de sprijin implicate în deturnare sau în transferul ilicit și evaluări ale factorilor determinanți (inclusiv gestionarea și securitatea deficitare ale stocurilor și rețelele de aprovizionare ilicite deliberate, orchestrate de state);

(e)

va încărca elementele probante menționate în sistemul iTrace de gestionare a informațiilor și în instrumentele conexe.

4.2.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Până la 75 de desfășurări pe teren (inclusiv desfășurări extinse, după caz) în cursul perioadei de patru ani, pentru a genera elemente probante care să fie încărcate în sistemul de gestionare a informațiilor și portalul iTrace de cartografiere online.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.2.6.   Beneficiarii proiectului

iTrace va continua să furnizeze informații din ce în ce mai ample destinate în mod explicit în primul rând factorilor de decizie naționali în materie de control al armelor din UE și autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme, precum și instituțiilor, agențiilor și misiunilor UE. Acești beneficiari din UE vor avea, de asemenea, acces la informații confidențiale prin platforme staționare și mobile securizate furnizate de iTrace.

Informațiile publice vor continua să fie accesibile tuturor beneficiarilor din UE, precum și unor beneficiari din afara UE, cum ar fi factorii de decizie în materie de control al armelor și autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme din țări terțe, organizațiile de cercetare neguvernamentale, organizațiile militante și mass-media internațională de știri.

4.3.   Proiectul 3: Sprijin personalizat pentru autoritățile de control al exporturilor de arme, factorii de decizie în materie de control al armelor și părțile interesate asociate din statele membre

4.3.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul le va oferi autorităților de control al exporturilor de arme, factorilor de decizie în materie de control al armelor și părților interesate asociate din statele membre sprijin bilateral consecvent, inclusiv vizite periodice față în față și rapoarte personalizate, care vor fi adaptate la domeniile lor specifice de interes pentru controlul armelor și la cerințele lor de informare. Informațiile furnizate de autoritățile naționale ale statelor membre de acordare a licențelor pentru exportul de arme vor fi tratate cu respectul cuvenit și considerate confidențiale. De asemenea, CAR va continua să fie în contact cu o serie de autorități naționale de acordare a licențelor pentru exportul de arme din țări terțe. Aceste relații vor sprijini mai multe aspecte esențiale ale eforturilor internaționale care vizează abordarea deturnării și a traficului de arme convenționale și vor consolida măsurile internaționale de combatere a deturnării, inclusiv:

(a)

punerea la dispoziția autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme a unor date detaliate și elemente probante privind deturnările documentate; și

(b)

sprijinirea sau furnizarea, la cererea oficială a autorităților naționale din UE de acordare a licențelor pentru exportul de arme, de capacitate de verificare post-expediere/post-livrare în beneficiul statelor membre.

4.3.2.   Beneficii pentru inițiativele UE în materie de control al armamentului

Vizitele periodice efectuate de echipa proiectului iTrace în capitalele statelor membre permit discuții bilaterale cu privire la subiecte sensibile (și anume, deturnarea ulterioară exportării), permit statelor membre să contribuie direct la proiectarea iTrace și la rezultatele acestuia (direcția și sfera investigațiilor și tipurile de raportare) și ajută la elaborarea măsurilor de consolidare a încrederii (și anume, procesele iTrace privind notificarea prealabilă și dreptul la replică). Ca element esențial, colaborarea iTrace cu statele membre oferă un forum pentru discuții adeseori nuanțate cu privire la provocările și oportunitățile naționale legate de angajamentele asumate în temeiul criteriului 7 din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (consolidată) și al articolului 11 din TCA. În cadrul proiectelor anterioare iTrace (I-IV), vizitele de colaborare au fost esențiale pentru a înțelege cerințele statelor membre în materie de informare, fie acestea de natură generală (și anume, „cum estimați riscul ca armele să își facă apariția într-un teatru de conflicte armate anume”), fie acestea specifice proiectului iTrace (și anume, „avem nevoie de un tablou de bord care să ne alerteze imediat cu privire la fiecare armă produsă la nivel național și care este documentată de echipele iTrace de teren”).

4.3.3.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități:

(a)

trimiterea de echipe iTrace în vizite repetate la autorități relevante din capitalele statelor membre pentru a asigura informări cu privire la aspecte legate de combaterea deturnării și a prezenta rapoarte referitoare la investigațiile lor;

(b)

continuarea serviciului de asistență non-stop care oferă consiliere imediată cu privire la combaterea deturnării sau la prezența în presă a unor afirmații potențial negative făcute de părți terțe neverificate;

(c)

întreținerea, securizarea și consolidarea sistemului global iTrace de raportare privind armele, inclusiv dezvoltarea inovațiilor tehnologice;

(d)

întreținerea pentru autoritățile de acordare a licențelor de export din statele membre a unor tablouri de bord online, care vor asigura fluxul criptat de date din sistemul de gestionare a informațiilor iTrace, semnalând cu un marcaj special părțile care au antecedente legate de deturnarea de arme convenționale, creând profilul destinațiilor cu risc ridicat și raportând în timp real cazuri de deturnare de arme fabricate la nivel național; și

(e)

sprijinirea sau efectuarea de către echipele iTrace de investigație pe teren, la cererea oficială a autorităților statelor membre de acordare a licențelor pentru exportul de arme, a unor controale (verificări) post-livrare ale utilizării finale în beneficiul statelor membre.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.3.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va sprijini, la cerere, autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme din statele membre la identificarea cazurilor de deturnare ulterioare exportării;

(b)

va furniza informații în sprijinul efectuării de către autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme din statele membre a unei analize a riscurilor de deturnare, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (consolidată) și cu Tratatul privind comerțul cu arme, înainte de acordarea licențelor de export;

(c)

va furniza, la cerere, capacități de verificare post-expediere autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme din statele membre;

(d)

va sprijini factorii de decizie în materie de control al armelor din statele membre cu informații în timp real privind tendințele în materie de deturnare și de trafic, în sprijinul participării naționale la procese de politici internaționale; și

(e)

va oferi, după caz și la cerere, asistență agențiilor naționale de aplicare a legii din statele membre în sprijinul anchetelor penale.

4.3.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Întreținerea unor tablouri de bord online, care vor asigura fluxul de informații din partiții securizate ale sistemului iTrace către autoritățile naționale din statele membre. Un serviciu de asistență, care va fi asigurat de personalul proiectului iTrace, menit să ofere sprijin deplin autorităților de control al exporturilor de arme și factorilor de decizie în materie de control al armelor din statele membre. Până la 45 de vizite în capitalele statelor membre, la cerere.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.3.6.   Beneficiarii proiectului

Toate statele membre interesate, inclusiv, la cerere, efectuarea de vizite în capitale și desfășurarea de misiuni de verificare post-expediere.

4.4.   Proiectul 4: Informare, consiliere în materie de politici și coordonare internațională

4.4.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va evidenția, utiliza și valorifica beneficiile iTrace pentru factorii de decizie internaționali și naționali, experții în materie de control al armelor convenționale și autoritățile de acordare a licențelor pentru exportul de arme. CAR va realiza acest lucru prin desfășurarea de activități de informare și de consiliere în materie de politici. Aceste inițiative vor fi, de asemenea, concepute pentru a coordona în continuare schimbul de informații și pentru a construi parteneriate durabile cu persoanele și organizațiile capabile să genereze informații care pot fi înregistrate în sistemul iTrace.

4.4.2.   Beneficii pentru inițiativele Uniunii în materie de control al armamentului

Proiectul va scoate în evidență, la numeroase conferințe, evenimente și procese, sprijinul acordat de Uniune proiectului iTrace și va demonstra rolul acestuia în furnizarea de informații concrete în sprijinul inițiativelor internaționale de control al armelor. Proiectele succesive iTrace (I-IV) au demonstrat că cooperarea la nivel internațional și colaborarea la nivel de politici joacă un rol esențial în (1) definirea agendei internaționale privind procesele internaționale de control al armelor și în (2) crearea de oportunități pentru cooperarea statelor care nu sunt membre ale UE cu proiectul iTrace și cu inițiativele UE în materie de control al armelor în general.

4.4.3.   Activități din cadrul proiectului

În cadrul acestui proiect vor fi întreprinse următoarele activități, acordându-se atenția cuvenită evitării suprapunerii cu alte inițiative, de exemplu privind informarea în legătură cu TCA:

(a)

CAR își va menține contactele diplomatice cuprinzătoare pentru a pune în valoare, utiliza și valorifica iTrace și comunicările sale, punând accentul pe (1) beneficiile sale concrete pentru sprijinirea monitorizării punerii în aplicare a TCA, a PdA, a ITI și a regimurilor de sancțiuni multilaterale și regionale relevante, precum și a altor instrumente internaționale relevante; (2) utilitatea sa în identificarea domeniilor prioritare de asistență și cooperare internațională; și (3) utilitatea sa ca mecanism de stabilire a profilurilor în evaluarea riscurilor, destinat autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme și altor părți interesate relevante;

(b)

implicarea personalului proiectului iTrace va încuraja și va dezvolta acorduri oficiale privind schimbul de informații, capabile să genereze informații care pot fi încărcate în sistemul iTrace, și va asista totodată factorii de decizie în identificarea domeniilor prioritare de dialog, asistență internațională și cooperare în vederea consolidării politicilor și a practicilor.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.4.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va demonstra utilitatea și impactul iTrace, precum și ale ideii care constă în documentarea, compilarea și partajarea informațiilor referitoare la deturnări în beneficiul factorilor de decizie naționali și internaționali care acționează în scopul punerii în aplicare a acordurilor privind controlul armelor convenționale și controlul exportului de arme (TCA, PdA și alte instrumente internaționale relevante) și va sprijini punerea lor în aplicare;

(b)

va furniza informații relevante pentru a sprijini factorii de decizie și experții în materie de control al armelor convenționale să identifice domeniile prioritare pentru asistență și cooperare internațională și să elaboreze strategii eficace de combatere a deturnării;

(c)

le va furniza autorităților de acordare a licențelor pentru exportul de arme informații aprofundate privind iTrace și utilitatea acestuia în evaluarea riscurilor, oferind totodată o modalitate de feedback suplimentar și de consolidare a sistemului;

(d)

va facilita schimbul de informații între guvernele naționale și operațiile ONU de menținere a păcii și de monitorizare a sancțiunilor, inclusiv prelucrarea și analiza datelor folosind sistemul iTrace;

(e)

va facilita dialogul și stabilirea de relații de colaborare în rândul unui grup tot mai mare de experți în materie de control al armelor convenționale implicați în desfășurarea unor investigații in situ privind deturnarea și traficul de arme convenționale și muniții aferente;

(f)

va spori vizibilitatea pentru public a urmăririi armelor convenționale și a munițiilor aferente ca mod de a sprijini monitorizarea punerii în aplicare a TCA, a PdA, a ITI și a altor instrumente internaționale și regionale de control al armelor și de control al exporturilor de arme.

4.4.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Conducerea de către personalul iTrace a până la 30 de activități de informare și de consiliere în materie de politici sau participarea la aceste activități. Implicarea va include prezentări ale comunicărilor iTrace. Activitățile de informare și de consiliere în materie de politici vor fi incluse în comunicările descriptive trimestriale.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.4.6.   Beneficiarii proiectului

A se consulta punctul 4.2.6 de mai sus pentru lista completă a beneficiarilor, care este identică cu cea a beneficiarilor acestui proiect.

4.5.   Proiectul 5: comunicări privind activitățile iTrace de cercetare

4.5.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va furniza comunicări esențiale pentru consolidarea politicilor și a practicilor, extrase din datele generate de investigații și prezentate în sistemul iTrace. Comunicările vor avea rolul de a evidenția anumite domenii de interes internațional, inclusiv principalele modele de trafic de arme convenționale și muniții aferente, distribuția regională a armelor convenționale și a munițiilor aferente care fac obiectul traficului și domeniile prioritare care necesită atenție internațională.

4.5.2.   Beneficii pentru inițiativele Uniunii în materie de control al armamentului

Rezultatele iTrace în materie de politici concentrează atenția internațională asupra caracterului cuprinzător al inițiativelor UE de control al armamentului și asupra angajamentelor asumate de statele membre ale UE de a aborda chestiunea deturnării de arme convenționale și de muniții aferente. Din 2013, aceste comunicări au făcut obiectul unei acoperiri importante în numeroase organe importante de presă din lume, ceea ce a determinat acțiuni la nivel național ale guvernelor, ale deputaților și ale societății civile. Deoarece comunicările iTrace nu evită să identifice armele convenționale ilicite care sunt originare din UE, ele ilustrează atitudinile progresive ale statelor membre față de controlul armamentului. Se poate spune că acest lucru încurajează transparența și creșterea numărului de aderenți și universalizarea tratatelor și regimurilor multilaterale de dezarmare, neproliferare și control al armelor conform solicitării din Strategia globală a UE din 2016, și anume principiul de a conduce prin puterea exemplului.

4.5.3.   Activități din cadrul proiectului

O analiză aprofundată, care să ducă la elaborarea, revizuirea, editarea și publicarea, inclusiv tipărirea pe hârtie, acolo unde este necesar, și distribuirea a până la 20 de comunicări iTrace privind politicile.

4.5.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va genera până la 20 de comunicări, fiecare prezentând profilul unei probleme distincte de interes internațional;

(b)

va asigura distribuirea comunicărilor iTrace privind politicile către toate statele membre;

(c)

va menține o strategie de informare cu scop precis, pentru a asigura acoperirea globală maximă;

(d)

va susține vizibilitatea acțiunii pe scena politicilor și în mass-media internațională de știri, printre altele prin prezentarea de informații de interes privind armele convenționale ilicite, prin furnizarea de analize relevante de politici și consiliere în sprijinul proceselor în desfășurare privind controlul armamentului și prin adaptarea comunicărilor în așa fel încât să ofere cât mai mult conținut de interes pentru presa internațională de știri.

4.5.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Până la 20 de comunicări iTrace online privind politicile, disponibile public, produse pe întreaga durată a acțiunii propuse.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.5.6.   Beneficiarii proiectului

A se consulta punctul 4.2.6 de mai sus pentru lista completă a beneficiarilor, care este identică cu cea a beneficiarilor acestui proiect.

4.6.   Proiectul 6: Urmărirea armelor convenționale și a munițiilor aferente și investigații consolidate

4.6.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul va continua să trimită cereri formale de urmărire către guvernele naționale, pentru armele convenționale ilicite și munițiile aferente; răspunsurile la aceste cereri vor furniza informații cuprinzătoare despre lanțurile lor de aprovizionare și vor identifica locul și circumstanțele în care au fost deturnate către utilizatori neautorizați. Aceste activități au scopul de a stabili mecanismele de deturnare a armelor convenționale și a munițiilor aferente, de la caz la caz și cu sprijinul statelor exportatoare, mai ales al autorităților de control al exporturilor de arme din statele membre. Urmăririle furnizează informații detaliate despre rețelele de aprovizionare cu arme convenționale ilicite, identifică cazurile de retransfer neautorizat, care încalcă acordurile privind utilizatorii finali, semnalează încălcările embargoului asupra armelor impus de ONU și de Uniune și alertează statele membre în ceea ce privește deturnarea ulterioară exportării. Mai presus de toate, având în vedere că guvernele naționale furnizează ele însele informații referitoare la urmărire, procesul de urmărire stă la baza procesului decizional privitor la controlul armamentului.

4.6.2.   Beneficii pentru inițiativele Uniunii în materie de control al armamentului

Cererile de urmărire au permis proiectului iTrace să furnizeze informații în sprijinul mai multor intervenții ale autorităților de aplicare a legii din statele membre (dar și din state din afara Uniunii), inclusiv urmărirea penală și condamnarea persoanelor implicate în traficul de arme convenționale și de muniții aferente, precum și de materiale conexe.

Cererile de urmărire avertizează, de asemenea, statele membre în legătură cu cazurile de deturnare ulterioare exportării, furnizând informații esențiale pentru a sprijini evaluările eficace ale riscului de acordare a licențelor pentru exportul de arme. Ca atare, iTrace contribuie direct cu informații pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a criteriului 7 din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (consolidată) și a articolului 11 din Tratatul privind comerțul cu arme. Totodată, informațiile obținute prin procesul de urmărire identifică utilizatorii finali neautorizați, deturnătorii de arme convenționale, părțile ilegale la lanțul de aprovizionare și finanțatorii iliciți, furnizând statelor membre date esențiale referitoare la profilurile de risc ale exporturilor.

4.6.3.   Activități din cadrul proiectului

Un flux constant de cereri de urmărire și de comunicări aferente și investigații ulterioare, pe întreaga durată a proiectului. CAR va desfășura activități de cercetare și dezvoltare vizând tehnologii emergente în vederea unei mai bune trasabilități pentru a sprijini aceste activități.

4.6.4.   Rezultatele proiectului

Proiectul:

(a)

va urmări, la un nivel fără precedent, armele convenționale ilicite și munițiile aferente din zonele afectate de conflict. Îmbunătățirile aduse procedurilor standard de operare (PSO) ale CAR pe durata iTrace III, după consultări ample cu statele membre, vor asigura faptul că informațiile colectate de unitatea de urmărire a CAR vor fi examinate de guvernele naționale înainte de a fi publicate și că acestea vor contribui la cel mai mare registru global de arme sub urmărire, folosite în conflicte;

(b)

unitatea de investigații consolidate a CAR se va servi de informațiile colectate prin urmărirea armelor convenționale și a munițiilor aferente pentru a stabili, într-o măsură mai mare, autorii, motivele, obiectele, momentele și modalitățile deturnării, realizând o cartografiere a lanțului de aprovizionare axat pe trei piloni ai investigației: rețelele umane, finanțarea armelor ilicite și logistica aprovizionării. Unitatea de investigații consolidate poate fi desfășurată în întreaga lume și va urmări să obțină mărturii care nu sunt publice, informații financiare și documente din interiorul și din afara zonelor de conflict; și

(c)

în cele din urmă, CAR le va furniza factorilor de decizie o nouă gamă de opțiuni pentru abordarea transferurilor ilicite de arme convenționale și de muniții aferente, precum și a rețelelor financiare și logistice care le susțin, completând măsuri precum embargoul asupra armelor și controalele directe ale exporturilor cu opțiuni de „subminare a rețelelor”, de la diligența în operațiunile bancare până la inspecții specifice ale containerelor, precum și semnalarea intermediarilor comerciali.

4.6.5.   Indicatori de implementare a proiectului

Volumul și succesul cererilor de urmărire vor fi înregistrate și evaluate în mod continuu pe toată durata acțiunii.

Proiectul va fi implementat în cursul întregii perioade de trei ani a proiectului iTrace.

4.6.6.   Beneficiarii proiectului

A se consulta punctul 4.2.6 de mai sus pentru lista completă a beneficiarilor, care este identică cu cea a beneficiarilor acestui proiect.

5.   Locuri de desfășurare

Proiectele 1, 2 și 6 vor necesita desfășurarea masivă pe teren a unor experți în materie de arme convenționale în regiunile afectate de conflicte. Aceste desfășurări vor fi examinate individual, ținându-se seama de securitate, acces și disponibilitatea informațiilor. CAR a stabilit deja contacte sau are proiecte în curs în multe dintre statele vizate. Proiectul 3 se va desfășura în capitalele statelor membre (cu efectuarea altor deplasări în interiorul țării, sub rezerva cerințelor din statul membru). Proiectul 4 se va desfășura în cadrul unor conferințe internaționale și în coordonare cu guvernele naționale și cu organizațiile relevante, la nivel mondial, pentru a asigura vizibilitatea maximă a proiectului. Proiectul 5 va fi elaborat în Belgia, Italia, Franța și Regatul Unit.

6.   Durata

Durata totală estimată a proiectelor combinate este de 36 de luni.

7.   Entitatea de punere în aplicare și vizibilitatea Uniunii

CAR implantează mici echipe de investigații pe teren pe lângă forțele locale de apărare și de securitate, personalul de menținere sau sprijinire a păcii și alți actori care dețin mandate în materie de securitate. Ori de câte ori aceste forțe sau misiuni pun stăpânire pe arme ilicite sau pe locuri care adăpostesc elemente probante, echipele CAR recuperează toate elementele probante disponibile cu privire la arme și la grupurile de utilizatori ai acestora. CAR procedează apoi la urmărirea tuturor elementelor identificabile în mod unic și desfășoară investigații de mare anvergură cu privire la transferurile ilicite de arme, la lanțurile de aprovizionare și la sprijinul acordat unor părți care amenință pacea și stabilitatea.

Colaborând cu autoritățile naționale de acordare a licențelor de export și cu entități neguvernamentale, CAR reconstituie lanțurile de aprovizionare care sunt responsabile de livrările de arme în conflictele armate, identificând activitățile ilicite și deturnările de armament de pe piețele legale către cele ilicite. CAR înregistrează informațiile colectate în sistemul său global de monitorizare a armelor, iTrace, care, cu cele peste 650 000 de arme, muniții și materiale conexe folosite în conflicte, reprezintă la nivel mondial cel mai mare registru de date privind armele folosite în conflicte.

CAR utilizează aceste informații (a) pentru a alerta statele membre cu privire la deturnările de arme convenționale și de muniții aferente și (b) pentru a permite inițiative specifice de combatere a deturnărilor, inclusiv măsuri revizuite de control al exporturilor și o acțiune diplomatică internațională.

Această metodologie s-a dovedit capabilă să detecteze deturnarea aproape imediat, echipele de pe teren ale CAR informând statele membre cu privire la arme deturnate atunci când încă erau folosite în zone afectate de conflicte. În unele cazuri, echipele CAR au descoperit retransferuri neautorizate la două luni după ieșirea din fabrică a armelor.

Decizia (PESC) 2019/2191 a sprijinit CAR în vederea continuării și consolidării proiectului iTrace instituit prin Decizia 2013/698/PESC din 25 noiembrie 2013 și reînnoit prin Deciziile (PESC) 2015/1908 și (PESC) 2017/2283. Proiectele, cunoscute sub denumirea iTrace I, iTrace II și, respectiv, iTrace III, au asigurat consacrarea la nivel mondial a acestui sistem drept o inițiativă importantă de monitorizare a armelor folosite în conflicte și au furnizat un sprijin direct autorităților de acordare a licențelor de export și factorilor de decizie în materie de control al armelor din UE.

În plus, la 2 decembrie 2015, planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi a solicitat extinderea utilizării iTrace și a recomandat ca orice autoritate națională de aplicare a legii care detectează o deturnare de arme și muniții să confrunte constatările cu înregistrările din iTrace. În 2019, CAR a încheiat un memorandum de înțelegere cu Europolul pentru a sprijini aceste activități. De asemenea, CAR a furnizat date iTrace sistemului iARMS al Interpolului și a oferit ajutor Interpolului la identificarea armelor încărcate în iARMS de statele membre.

CAR ia toate măsurile adecvate pentru a aduce în atenția publicului faptul că Uniunea Europeană a finanțat acțiunea. Aceste măsuri vor fi luate în conformitate cu Manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene elaborat și publicat de Comisia Europeană.

Prin urmare, CAR va asigura vizibilitatea contribuției Uniunii printr-o strategie de marcă (branding) și publicitate adecvate, evidențiind rolul Uniunii, asigurând transparența acțiunilor sale și sensibilizarea publicului cu privire la motivația deciziei, precum și cu privire la sprijinul acordat de Uniune deciziei și rezultatele acestui sprijin. Materialele produse de acest proiect vor afișa în mod vizibil drapelul Uniunii, în conformitate cu orientările Uniunii privind utilizarea și reproducerea corespunzătoare a drapelului.

8.   Metodologia și garanțiile pentru partenerii din cadrul guvernelor naționale

Acțiunea iTrace va menține o raportare echilibrată din punct de vedere politic. În conformitate cu principiile de bază ale CAR privind independența și obiectivitatea, acțiunea va raporta cu privire la armele convenționale ilicite și munițiile aferente pe care echipele de investigare de pe teren ale CAR le documentează în statele afectate de conflicte, fără a aduce atingere tipului sau provenienței acestora și indiferent de afilierea părții care deține aceste arme. CAR recunoaște că statele membre care divulgă informații în scopul asigurării transparenței pot expune exporturile lor de arme unui control public mai larg. Prin urmare, pe cât posibil, CAR:

(a)

va recunoaște, în rapoartele sale publice, contribuția statelor membre care au furnizat informații pentru acțiunea iTrace, în interesul transparenței publice; și

(b)

se va asigura că raportarea publică a iTrace diferențiază clar statele membre sus-menționate de statele care în mod consecvent nu divulgă informații în sprijinul investigațiilor iTrace.

8.1.   Precizie operațională

CAR va solicita aprobarea prealabilă din partea COARM înainte de se implica susținut în toate țările care nu au făcut anterior obiectul unor investigații iTrace pe teren sau al unor programe iTrace de formare și de mentorat. Orice astfel de solicitare va prezenta perspectiva generală a investigațiilor și a metodologiei CAR avute în vedere pentru țara potențială. La momentul adoptării acestei decizii a Consiliului, programele iTrace fuseseră desfășurate în următoarele țări: Afganistan; Bahrain; Benin; Burkina Faso; Camerun; Republica Centrafricană; Ciad; Republica Democratică Congo; Côte d’Ivoire; Egipt; Etiopia; Gambia; Ghana; India; Irak; Israel; Iordania; Kenya; Liban; Libia; Mali; Mauritania; Maroc; Mozambic; Myanmar/Birmania; Nepal; Niger; Nigeria; Filipine; Arabia Saudită; Senegal; Somalia; Sudanul de Sud; Sudan; Siria; Togo; Tunisia; Turcia; Uganda; Ucraina; Emiratele Arabe Unite și Yemen.

8.2.   Atenuarea prezentărilor părtinitoare

CAR recunoaște că nivelul de detaliere oferit de guvernele naționale ca răspuns la cererile de urmărire, care variază de la niciun răspuns până la dezvăluirea integrală și la furnizarea documentelor de transfer, poate duce la apariția, în statele membre, a unor grade diferite de expunere publică. CAR depune eforturi pentru a atenua orice prezentare părtinitoare implicită pe care asemenea diferențe între răspunsurile la cererile de urmărire ar putea-o introduce în raportarea iTrace, după cum urmează:

(a)

menționând în prealabil și în mod explicit, în text, toate cazurile raportate de acțiunea iTrace în care statele membre au răspuns cu transparență la cererile de urmărire într-un mod care, după caz, afirmă fără ambiguitate legalitatea transferurilor care fac obiectul acestor cereri de urmărire;

(b)

menționând în prealabil și în mod explicit, în text, toate cazurile raportate de acțiunea iTrace în care statele membre nu au răspuns la cererile de urmărire, precizând că, „având în vedere absența unui răspuns la cererea de urmărire, CAR nu se poate pronunța asupra legalității transferului în cauză” (aceasta nu se aplică cazurilor în care statele membre au furnizat, ca răspuns la cereri specifice de urmărire, motivele care le împiedică să răspundă imediat sau în totalitate) și

(c)

raportând periodic SEAE cu privire la toate cazurile în care CAR nu a primit din partea statelor o confirmare de primire a cererii de urmărire în termen de 28 de zile de la primire. CAR va înregistra toate confirmările de primire pe care le primește sub formă de scrisori, fax, e-mail sau apeluri telefonice.

8.3.   Procesul de urmărire

Statele membre și entitățile neguvernamentale răspund cererilor de urmărire emise de CAR în cadrul proiectului iTrace exclusiv la libera lor apreciere, în conformitate cu legislația națională privind controlul exporturilor și confidențialitatea datelor.

Inițial, CAR trimite cererile de urmărire pentru produsele care fac obiectul controlului exporturilor pe cale electronică către misiunea permanentă a unui guvern anume pe lângă Organizația Națiunilor Unite de la New York, deși încurajează guvernele naționale, din motive administrative, să desemneze un punct de contact în capitală pentru comunicări viitoare cu acțiunea iTrace. În cazul produselor care nu fac obiectul unui control, CAR trimite cererile de urmărire pe cale electronică entităților producătoare sau exportatoare.

Procesul de urmărire urmează procedura standard internă de operare a CAR 02.02 și cuprinde următoarele etape:

(a)

în momentul colectării datelor, echipele de investigație pe teren care au obligația de a urmări armele convenționale și munițiile aferente le marchează pentru urmărirea în sistemul global iTrace de raportare privind armele;

(b)

unitatea de urmărire a CAR examinează toate celelalte date colectate la fața locului și, împreună cu unitatea de analiză a CAR, lansează orice cerere suplimentară de urmărire pe care o consideră relevantă;

(c)

pentru articolele selectate pentru urmărire, sistemul realizează următoarele, în mod automat: (i) atribuie fiecărui articol un număr al cererii de urmărire; (ii) compilează cererile de urmărire pentru unul sau mai multe articole care provin dintr-o singură țară într-o singură comunicare despre urmărire și (iii) atribuie un număr de corespondență fiecărei comunicări despre urmărire;

(d)

transmiterea unei cereri de urmărire declanșează o perioadă de așteptare de 28 de zile, luând în considerare procedurile naționale, de exemplu în statele membre. În perioada de așteptare, nu se pot publica informații despre articol și acesta nu poate fi menționat în nicio comunicare a CAR;

(e)

dacă, la sfârșitul perioadei de 28 de zile, unitatea de urmărire nu a primit niciun răspuns la cererea de urmărire, aceasta poate emite o atenționare (prin e-mail sau prin telefon, fiind păstrate note ale tuturor comunicărilor). Această atenționare nu declanșează încă o perioadă de 28 de zile;

(f)

atunci când unitatea de urmărire primește un răspuns la cererea de urmărire, aceasta informează întregul personal relevant. Personalul relevant discută răspunsul cu unitatea de urmărire și decide asupra măsurilor care trebuie luate (și anume, a răspuns partea solicitată la întrebările CAR? CAR trebuie să dea curs sau să solicite clarificări? Poate oferi CAR un drept la replică?);

(g)

după primirea tuturor clarificărilor, unitatea de urmărire întocmește o notificare privind dreptul la replică. Aceasta este un rezumat concis al informațiilor furnizate ca răspuns la cererea CAR și include rezerve care corespund informațiilor lipsă sau neconcludente. Textul este conceput pentru a fi reprodus întocmai în iTrace și în alte comunicări ale CAR și trebuie să constituie cea mai completă prezentare a informațiilor furnizate de respondent la cererea de urmărire. Unitatea de urmărire transmite proiectul de text echipei responsabile cu solicitarea urmăririi, pentru a fi examinat. După acceptarea textului, echipa informează în scris unitatea de urmărire, iar unitatea de urmărire transmite dreptul la replică;

(h)

transmiterea unui drept la replică declanșează o nouă perioadă de așteptare de 28 de zile, în cursul căreia CAR invită partea respondentă să propună adăugiri sau modificări la textul dreptului la replică;

(i)

în cazul în care partea respondentă propune modificări la textul dreptului la replică, CAR modifică textul și emite din nou dreptul la replică. De fiecare dată când unitatea de urmărire emite din nou un drept la replică, începe o nouă perioadă de așteptare de 28 de zile. Acest proces se poate repeta până când CAR consideră că s-a încheiat un schimb constructiv. CAR nu are obligația de a accepta la infinit modificări la dreptul la replică;

(j)

procesul dreptului la replică se încheie fie atunci când guvernul sau entitatea în cauză informează CAR că textul poate fi acceptat, fie atunci când CAR consideră că modificările suplimentare propuse de guvernul sau entitatea în cauză sunt nule sau inutile. Dacă guvernul își comunică dezacordul cu CAR, iar CAR consideră că punctele invocate sunt nule sau inutile, CAR trebuie să menționeze obiecțiile în textul dreptului la replică;

(k)

în cazurile în care procesul dreptului la replică se află în desfășurare, iar publicarea este iminentă, CAR îi comunică părții respondente, cu două săptămâni înainte de a „bloca textul”, că nu vor fi introduse alte modificări în publicația relevantă după data la care textul a fost blocat;

(l)

după ce unitatea de urmărire a introdus toate modificările și adăugirile în textul dreptului la replică, transmite proiectul de text, spre examinare, echipei responsabile cu solicitarea urmăririi. În momentul acceptării textului, echipa CAR informează în scris unitatea de urmărire. După aprobare, textul dreptului la replică este „blocat”, nemaifiind posibile alte modificări la textul dreptului la replică. Din acest moment, textul trebuie reprodus ad litteram în orice comunicare publică sau nepublică care se referă la cazul respectiv. Prin urmare, este imperativ ca unitatea de urmărire și echipele relevante să convină asupra fiecărui cuvânt al unui text integral înainte de a emite drepturi la replică; și

(m)

dacă un guvern sau o entitate identifică, în răspunsul său la cererile de urmărire ale CAR, următorul punct din lanțul de aprovizionare, CAR emite o nouă cerere de urmărire pentru partea respectivă, iar procesul de urmărire este reluat de la litera (a).

8.4.   Notificare prealabilă

CAR transmite o notificare prealabilă tuturor părților care sunt menționate în mod substanțial în publicațiile iTrace. Aceasta ia forma unei comunicări oficiale, care este pregătită de autorul viitoarei publicații și este trimisă de unitatea de urmărire. Notificarea prealabilă descrie modul în care raportul se va referi la relația dintre guvern sau altă entitate menționată și cazul vizat și are rolul de a asigura că:

(a)

CAR a dat dovadă de diligența necesară cu privire la orice acuzație sau referire făcută la adresa entităților în comunicările sale; și

(b)

informațiile prezentate în comunicările CAR sunt corecte și juste.

Odată trimisă, o notificare prealabilă declanșează o perioadă de așteptare de 14 zile, în cursul căreia CAR invită destinatarii să verifice exactitatea informațiilor prezentate și să transmită eventuale obiecții. În timpul acestei perioade de 14 zile nu se pot publica informații despre articol și nu se poate face nicio referire la acesta în nicio comunicare a CAR.

9.   Raportare

Conflict Armament Research va pregăti comunicări descriptive trimestriale. Printre altele, aceste comunicări vor conține informații detaliate despre activitățile realizate în cursul întregii perioade de raportare, proiect cu proiect, incluzând date și instituții naționale. Rapoartele vor include, de asemenea, numărul de consultări efectuate de iTrace cu statele membre.

Aria geografică a activităților de cercetare, volumul și categoria constatărilor, precum și originea lor vor fi disponibile în tabloul de bord iTrace online în timp real.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/37


DECIZIA (PESC) 2023/388 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 februarie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/266 (1).

(2)

La 6 octombrie 2022, ca răspuns la anexarea ilegală de către Federația Rusă a regiunilor Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia din Ucraina, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1908 (2). Decizia respectivă a modificat titlul Deciziei (PESC) 2022/266 și a extins domeniul de aplicare geografic al restricțiilor pentru a include toate zonele din Ucraina necontrolate de guvern din oblastele Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia.

(3)

Uniunea își menține poziția fermă de sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor acesteia recunoscute la nivel internațional și se dedică punerii în aplicare depline a politicii sale de nerecunoaștere cu privire la anexarea ilegală de către Rusia. Uniunea nu recunoaște și condamnă în continuare anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă ca o încălcare a dreptului internațional. Pe baza unei reexaminări a Deciziei (PESC) 2022/266 și având în vedere continuarea acțiunilor ilegale ale Federației Ruse împotriva Ucrainei, măsurile restrictive ar trebui să fie reînnoite până la 24 februarie 2024.

(4)

Decizia (PESC) 2022/266 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 10 din Decizia (PESC) 2022/266, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 24 februarie 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 109).

(2)  Decizia (PESC) 2022/1908 a Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 259 I, 6.10.2022, p. 118).


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/39


DECIZIA (PESC) 2023/389 A CONSILIULUI

din 20 februarie 2023

privind lansarea misiunii de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2022/2444 a Consiliului din 12 decembrie 2022 privind o misiune de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger) (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/2444 privind o misiune de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger).

(2)

La 14 februarie 2023, Comitetul politic și de securitate a convenit că planul de misiune și regulile de angajare privind EUMPM Niger ar trebui să fie aprobate.

(3)

În urma recomandării comandantului misiunii UE, misiunea ar trebui lansată la 20 februarie 2023,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă planul de misiune și regulile de angajare privind misiunea de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger).

Articolul 2

EUMPM Niger se lansează la 20 februarie 2023.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 319, 13.12.2022, p. 86.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/40


DECIZIA (UE) 2023/390 A COMISIEI

din 30 iunie 2022

privind măsurile SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) puse în aplicare de România în favoarea Oltchim SA

[notificată cu numărul C(2022) 4458]

(Numai textul în limba română este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

După ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate anterior (1) și având în vedere aceste observații,

întrucât:

1.   PROCEDURA

(1)

La data de 17 iulie 2009, autoritățile române au notificat Comisiei planul de a converti în acțiuni o datorie publică a societății Oltchim S.A. („Oltchim” sau „societatea”). La data de 7 martie 2012, prin decizia în cazul SA.29041 – Măsuri de sprijin în favoarea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (2), Comisia a concluzionat că respectiva conversie a datoriei, în valoare de 1 049 de milioane RON (231 de milioane EUR), nu a implicat ajutor de stat. Concluzia s-a bazat pe angajamentul ferm al guvernului român de a privatiza integral Oltchim, inclusiv întregul pachet de acțiuni care le revenea autorităților publice după conversia datoriei.

(2)

După tentativa eșuată de privatizare a Oltchim, autoritățile române au contactat Comisia în octombrie 2012 în vederea pregătirii notificării formale a ajutorului pentru salvarea Oltchim (înregistrat cu numărul de referință SA.35558).

(3)

În noiembrie 2012, presa a relatat că autoritățile române au încheiat un acord cu băncile creditoare ale Oltchim în scopul de a finanța reluarea producției Oltchim. În acest context, Comisia a decis deschiderea unui caz ex officio înregistrat cu numărul de referință SA.36086, și, prin scrisoarea din data de 18 ianuarie 2013, a solicitat României să furnizeze informații.

(4)

În urma mai multor contacte cu autoritățile române, prin scrisoarea din data de 8 aprilie 2016, Comisia a informat România că a decis să inițieze, în cazul SA.36086, procedura oficială de investigare prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE („Decizia din 2016”). Decizia Comisiei de inițiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la măsurile în cauză.

(5)

Prin scrisoarea din data de 29 iulie 2016, România a propus o modificare a procesului de vânzare a Oltchim în scopul împiedicării continuității economice între Oltchim și cumpărătorii activelor sale. Autoritățile române, după ce au furnizat informații suplimentare (la data de 14 septembrie 2016, 4 noiembrie 2016 și 5 decembrie 2016), au modificat termenii procesului de vânzare inițial.

(6)

În urma schimburilor menționate mai sus, Oltchim, prin intermediul reprezentantului său legal, a prezentat rapoarte succesive privind evoluția vânzării (majorității) activelor Oltchim la data de 27 ianuarie 2017, 4 aprilie 2017, 25 iulie 2017, 15 septembrie 2017, 21 noiembrie 2017, 18 ianuarie 2018 și 16 iulie 2018 (4).

(7)

În cursul procesului de vânzare, au intervenit o serie de terți, iar autoritățile române au furnizat observații cu privire la fiecare dintre aceste intervenții.

(8)

La data de 17 decembrie 2018, prin decizia în cazul SA.36086 – Ajutor de stat pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA (5) („Decizia din 2018”), Comisia a închis procedura oficială de investigare, concluzionând că trei măsuri de ajutor public în favoarea Oltchim constituie ajutor de stat ilegal și incompatibil. Prin urmare, autoritățile române au fost somate să îl recupereze, după cum urmează:

(a)

măsura 1, care este în valoare de aproximativ 33 de milioane EUR, constă în neexecutarea creanțelor și acumularea de noi datorii ale Oltchim față de AAAS (6) după privatizarea eșuată a Oltchim din septembrie 2012;

(b)

măsura 2 constă în continuarea furnizărilor cu titlu gratuit de către statul român și de către întreprinderea de stat CET Govora (dar nu și de către întreprinderea de stat Salrom) către Oltchim, în pofida deteriorării situației financiare a societății, cuantumul acesteia urmând a fi stabilit împreună cu România în timpul fazei de recuperare;

(c)

măsura 3 constă în anulări de datorii în valoare de aproximativ 300 de milioane EUR de către AAAS și de către diverse întreprinderi de stat.

(9)

Prin hotărârea din data de 15 decembrie 2021 (7), Tribunalul a anulat parțial Decizia din 2018, și anume: a anulat articolul 1 literele (a) și (c) din Decizia din 2018, precum și articolele 3 și 6 și articolul 7 alineatul (2) în măsura în care acestea se referă la măsurile menționate la articolul 1 literele (a) și (c) din decizia respectivă (măsurile 1 și 3). Mai precis, pe de o parte, Tribunalul a confirmat constatarea din Decizia din 2018 potrivit căreia măsura 2 constituia ajutor de stat incompatibil. Pe de altă parte, Tribunalul a anulat părțile din Decizia din 2018 referitoare la măsurile 1 și 3, din următoarele motive: (i) în ceea ce privește măsura 1, Tribunalul a statuat că Comisia nu a reușit să demonstreze avantajul economic despre care susținea că a rezultat în urma neexecutării creanțelor și acumulării de noi datorii; (ii) în ceea ce privește măsura 3, Tribunalul a considerat că Comisia nu a demonstrat corespunzător cerințelor legale că anulările de datorii în cauză implicau resurse de stat sau erau imputabile statului. Această hotărâre nu a fost atacată și, prin urmare, a rămas definitivă.

(10)

Această decizie se referă numai la măsurile prevăzute la articolul 1 literele (a) și (c) din Decizia din 2018 (denumite în aceasta „măsurile 1 și 3”). Având în vedere că Decizia din 2018 a fost confirmată de Tribunal în ceea ce privește măsura 2, menționată la articolul 1 litera (b) din decizie, Comisia va continua să se ocupe de recuperarea ajutorului corespunzător măsurii 2, în cadrul unor proceduri separate care sunt încă în curs de desfășurare în cazul SA.36086 (CR/2019).

2.   CONTEXTUL ȘI DESCRIEREA MĂSURILOR CARE FAC OBIECTUL INVESTIGAȚIEI

2.1.   Beneficiarul

(11)

Oltchim a fost una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din sud-estul Europei. Statul român a deținut o participație de control de 54,8 % în cadrul societății.

(12)

Oltchim a produs, în principal, sodă caustică lichidă, oxid de propilenă, polioli, plastifianți și oxo-alcooli. Oltchim a fost cel mai mare producător de sodă caustică lichidă de pe piața europeană (a avut o cotă de piață de 41 % pe piața UE în 2015), singurul producător de sodă caustică perle din Europa Centrală, precum și singurul producător de policlorură de vinil și de polieteri din România și al treilea din Europa. Societatea a exportat peste 74 % din producția sa atât în interiorul, cât și în afara Europei.

(13)

Oltchim a fost principalul angajator industrial din Vâlcea [o regiune din România care beneficiază de asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE].

2.2.   Faptele

(14)

După cum s-a menționat deja, prin Decizia din 2018, Comisia a închis procedura oficială de investigare, care fusese inițiată prin Decizia din 2016, și a concluzionat că măsurile 1, 2 și 3 în favoarea Oltchim constituie ajutor de stat ilegal și incompatibil, care trebuia recuperat de către autoritățile române.

(15)

Prin hotărârea judecătorească din data de 8 mai 2019, a fost deschisă o procedură de faliment în ceea ce privește Oltchim.

(16)

Consorțiul de lichidatori desemnat, compus din RomInsolv SPRL & BDO Business Restructuring SPRL, care a fost desemnat la 8 mai 2019, a fost confirmat de adunarea creditorilor prin hotărârea judecătorească din data de 26 octombrie 2020.

(17)

Ca urmare a lansării procedurii de faliment și având în vedere că activitatea comercială a Oltchim a încetat (întrucât toate activele operaționale ale Oltchim fuseseră deja vândute, a se vedea considerentul 31), principala sarcină a lichidatorilor constând în vânzarea activelor rămase ale Oltchim (și anume cele neoperaționale), atât din punct de vedere juridic, cât și în fapt, Oltchim a ieșit deja de pe piață.

(18)

Creanțele aferente ajutorului de stat (inclusiv dobânda pentru recuperarea ajutorului de stat) au fost înregistrate integral în tabelul creanțelor Oltchim la data de 17 noiembrie 2020, lucru care a dus la punerea în aplicare provizorie de către România a Deciziei din 2018.

(19)

Conform ultimei actualizări prezentate de România Comisiei la data de 18 noiembrie 2021, procesul de vânzare este în curs de desfășurare și va continua până la lichidarea completă a activelor Oltchim.

(20)

Procesul de vânzare se bazează pe principiile transparenței și competitivității, iar metoda de vânzare este licitația publică fie a unor pachete de active, fie a unor active individuale, în conformitate cu articolul 116 și următoarele din Legea nr. 85/2006.

(21)

Intenția autorităților române, exprimată în scrisoarea lor din data de 18 noiembrie 2021, este de a continua procesul până la lichidarea completă a activelor Oltchim.

(22)

Procedura de faliment va fi închisă după finalizarea procesului de vânzare a activelor rămase și va avea ca rezultat radierea Oltchim din registrul comerțului.

(23)

În ceea ce privește măsurile 1 și 3, prin hotărârea din data de 15 decembrie 2021 menționată mai sus, Tribunalul a anulat Decizia din 2018, deoarece a constatat că Comisia nu reușise să demonstreze că măsurile 1 și 3 îndeplineau toate condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE pentru a califica o măsură drept ajutor de stat. În consecință, procedura oficială de investigare, care fusese inițiată prin Decizia din 2016, este încă deschisă în ceea ce privește măsurile 1 și 3. Prin urmare, în această decizie, Comisia trebuie să adopte o poziție în ceea ce privește măsurile 1 și 3, încheind astfel procedura oficială de investigare cu privire la cele două măsuri.

3.   FALIMENTUL BENEFICIARULUI ȘI LIPSA UNEI CONTINUITĂȚI ECONOMICE

(24)

Comisia reamintește faptul că sistemul de control ex ante aplicat de către Comisie noilor măsuri de ajutor, prevăzut la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, este conceput de așa manieră încât să se evite acordarea unui ajutor incompatibil cu piața internă (8). În ceea ce privește recuperarea ajutoarelor incompatibile, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, competența Comisiei de a obliga statele membre să recupereze ajutoarele considerate de Comisie ca fiind incompatibile cu piața internă urmărește să elimine denaturarea concurenței cauzată de avantajul competitiv de care a profitat beneficiarul ajutorului, restabilind astfel situația anterioară plății ajutoarelor menționate (9). În cazul în care o societate nu poate rambursa ajutorul, atunci, pentru a efectua recuperarea, statul membru în cauză trebuie să lichideze societatea respectivă (10), adică activitățile acesteia trebuie să înceteze și trebuie să se efectueze vânzarea activelor sale în condițiile pieței.

(25)

Cu alte cuvinte, obiectivul principal al sistemului de control al ajutoarelor de stat este acela de a preveni acordarea unui ajutor de stat incompatibil. În consecință, în cazul în care concurența pe piața internă este denaturată prin plata unui ajutor de stat ilegal și incompatibil, trebuie să se asigure restabilirea situației anterioare respectivei denaturări a concurenței, acest lucru efectuându-se, dacă este necesar, prin lichidarea beneficiarului.

(26)

Comisia remarcă faptul că măsurile 1, 2 și 3 descrise în considerentul 8 se referă la Oltchim, care în prezent este în faliment și și-a încetat complet activitatea economică, fără nicio continuitate economică, cel puțin până la data Deciziei din 2018 (11).

(27)

În temeiul legislației române (12), odată ce o societate intră în faliment, activele sale sunt vândute, iar veniturile obținute din vânzare sunt transferate creditorilor săi, în funcție de rangul creanțelor acestora în tabelul creanțelor. În acest context, Comisia trebuie să stabilească mai întâi dacă mai servește vreunui scop continuarea investigației referitoare la Oltchim. În cazul în care continuarea investigației nu mai servește niciunui scop, Comisia trebuie să stabilească dacă este posibil să existe o continuitate economică între Oltchim și orice alte întreprinderi, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție.

(28)

În primul rând, Comisia observă că, la 26 octombrie 2020, autoritățile române au confirmat lichidatorul desemnat pentru Oltchim. În temeiul legislației române, societatea a fost admisă într-o procedură de faliment, convenită cu creditorii, pentru vânzarea activelor sale și încetarea activității acesteia, cu încetarea completă a activității. Această procedură este supravegheată de un judecător. Prin urmare, Comisia consideră că procedura aleasă presupune deja că, la finalul acesteia, Oltchim va înceta să existe.

(29)

Comisia observă că, de la începutul procedurii de faliment, Oltchim și-a încetat toate activitățile economice (a se vedea considerentul 17).

(30)

În plus, în ceea ce privește măsura 2, România a pus în aplicare cu titlu provizoriu în mod corect Decizia din 2018, prin înregistrarea în mod adecvat a creanței aferente ajutorului de stat și a dobânzii de recuperare corespunzătoare în tabelul creanțelor societății.

(31)

Pe baza celor de mai sus, Comisia remarcă faptul că Oltchim nu a desfășurat nicio activitate economică începând cu 8 mai 2019, că toate activele sale operaționale – reprezentând majoritatea activelor totale (aproximativ 60 % în termeni de valoare) – fuseseră deja vândute înainte de începerea procedurii de faliment, restul activelor (active neoperaționale) fiind puse în vânzare, că personalul său a fost disponibilizat și că, în cele din urmă, Oltchim va fi radiată din registrul comerțului după finalizarea procedurii de faliment. Orice posibilă denaturare a concurenței sau orice efect pe care măsurile 1 și 3 menționate în considerentul 8 l-ar putea avea asupra schimburilor comerciale a luat sfârșit odată cu încetarea activității societății Oltchim.

(32)

În acest context, Comisia constată că sunt deja îndeplinite obiectivele atât în ceea ce privește controlul, cât și recuperarea ajutoarelor de stat menționate mai sus, și anume prevenirea acordării unui ajutor de stat incompatibil și asigurarea restabilirii situației anterioare denaturării concurenței cauzate de ajutorul de stat incompatibil cu piața internă. Oltchim nu mai este un operator economic activ pe piață și se află deja în procedura de faliment, iar din cauza fondurilor insuficiente, creanțele aferente ajutoarelor de stat nu ar putea fi plătite decât parțial în urma vânzării activelor rămase ale societății Oltchim. Prin urmare, continuarea investigației cu privire la măsurile 1 și 3 în favoarea Oltchim nu mai servește niciunui scop.

(33)

În ceea ce privește chestiunea potențialei continuități economice între Oltchim și succesorii săi, pot fi luați în considerare următorii factori, potrivit jurisprudenței: obiectul transferului (activele și creanțele, menținerea personalului, activele grupate), prețul de transfer, identitatea proprietarilor întreprinderii achizitoare și ai întreprinderii inițiale, momentul în care s-a realizat transferul (după începerea investigației, inițierea procedurii sau hotărârea finală) și logica economică a tranzacției (13).

(34)

În Decizia din 2018 (considerentul 316 și următoarele), Comisia a analizat fiecare dintre cele cinci criterii și a concluzionat, în considerentele 350 și 351, că nu exista o continuitate economică între Oltchim și Chimcomplex sau DSG, și anume cei doi cumpărători ai majorității pachetelor de active ale Oltchim la momentul Deciziei din 2018. Această constatare s-a bazat pe faptul că se prevedea vânzarea activelor la prețul lor de piață, că societățile nu aveau nicio legătură economică sau corporativă cu Oltchim și că fiecare dintre noii proprietari urma să utilizeze activele în condiții diferite și în conformitate cu modele de afaceri diferite de cele ale Oltchim.

(35)

De asemenea, Comisia a considerat că este foarte puțin probabil să existe o continuitate economică între Oltchim și orice cumpărător(i) potențial(i) al/ai activelor rămase care erau prevăzute a fi vândute prin intermediul unei noi licitații, astfel cum se descrie în scrisoarea României din data de 20 aprilie 2018, deoarece activele respective nu erau operaționale, iar domeniul de aplicare al activităților care urmau să fie desfășurate de către cumpărătorul/cumpărătorii potențial(i) nu ar include, în mod evident, activitatea Oltchim, iar domeniul de aplicare al activităților care urmau a fi desfășurate prin utilizarea activelor respective era foarte probabil diferit de cel al Oltchim.

(36)

De la adoptarea Deciziei din 2018, Comisia nu a primit nicio informație care să o determine să își schimbe opinia cu privire la discontinuitatea economică. Cele mai recente informații primite au fost înregistrarea creanțelor aferente ajutoarelor de stat în tabelul creanțelor în noiembrie 2020 și cea mai recentă actualizare privind falimentul, transmisă de România prin scrisoarea din data de 18 noiembrie 2021. Comisia va continua să monitorizeze falimentul Oltchim pentru a se asigura că creanța aferentă măsurii 2 este implementată corect și că societatea este lichidată definitiv.

(37)

În acest context, având în vedere lichidarea inevitabilă a Oltchim fără niciun indiciu de continuitate economică, procedura oficială de investigare privind măsurile restante (măsurile 1 și 3) acordate în favoarea Oltchim, inițiată în temeiul articolului 108 alineatul (2) primul paragraf din TFUE, nu mai servește niciunui scop,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Procedura inițiată la data de 8 aprilie 2016 în temeiul articolului 108 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul SA.36086 referitor la Oltchim se încheie în ceea ce privește măsurile 1 și 3 menționate în Decizia din 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2022.

Pentru Comisie

Margrethe VESTAGER

Membră a Comisiei


(1)  JO C 284, 5.8.2016, p. 7.

(2)  JO L 148, 1.6.2013, p. 33.

(3)  JO C 284, 5.8.2016, p. 7.

(4)  Au fost transmise Direcției Generale Concurență a Comisiei șapte rapoarte privind vânzarea activelor Oltchim, fiecare acoperind o perioadă diferită a procesului de vânzare, și anume: primul raport (iulie 2016-23 ianuarie 2017), al doilea raport (23 ianuarie-30 martie 2017), al treilea raport (30 martie-21 iulie 2017), al patrulea raport (21 iulie-15 septembrie 2017), al cincilea raport (16 septembrie-17 noiembrie 2017), al șaselea raport (17 noiembrie 2017-18 ianuarie 2018) și al șaptelea raport (18 ianuarie 2018-16 iulie 2018).

(5)  JO L 181, 5.7.2019, p. 13.

(6)  AAAS este Agenția Română de Privatizare.

(7)  Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2021, Oltchim SA/Comisia Europeană, T-565/19, ECLI:EU:T:2021:904.

(8)  Hotărârea Curții de Justiție din 3 martie 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punctul 19.

(9)  Hotărârea Curții de Justiție din 11 decembrie 2012, Comisia/Spania („Magefesa II”), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punctul 105.

(10)  Hotărârea Curții de Justiție din 17 ianuarie 2018, Comisia/Grecia („United Textiles”), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punctul 36.

(11)  Considerentele 316-351 din Decizia din 2018.

(12)  Legea nr. 85/2006 privind falimentul.

(13)  Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2019, Fortischem a.s./Comisia, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, punctul 208.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/45


DECIZIA (UE) 2023/391 A COMISIEI

din 15 februarie 2023

de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Acordul monetar dintre Uniune și San Marino (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 septembrie 2012.

(2)

Articolul 8 alineatul (1) din acord impune Republicii San Marino obligația de a implementa acte ale Uniunii privind bancnotele și monedele euro, legislația bancară și financiară, prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei și a contrafacerii mijloacelor de plată în numerar și fără numerar, a medaliilor și jetoanelor, precum și cerințele de raportare statistică. Actele și normele respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(3)

Comisia trebuie să modifice anexa la acordul monetar o dată pe an sau cu o frecvență mai mare, dacă acest lucru este considerat oportun pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și modificările celor existente.

(4)

Unele acte juridice și norme ale Uniunii nu mai sunt relevante și, prin urmare, trebuie eliminate din anexă, în timp ce alte acte juridice și norme ale Uniunii au fost adoptate sau modificate și trebuie adăugate la anexă.

(5)

Prin urmare, anexa la acordul monetar trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 121, 26.4.2012, p. 5.


ANEXĂ

„ANEXĂ

 

Dispoziții juridice care trebuie implementate

Termen de implementare

 

Prevenirea spălării banilor

 

1

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000, p. 4).

1 septembrie 2013

2

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1).

 

3

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (JO L 68, 15.3.2005, p. 49).

1 octombrie 2014 (1)

4

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103).

 

5

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

1 noiembrie 2016 (2)

6

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

1 octombrie 2017 (3)

7

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 octombrie 2017 (3)

 

Modificată prin:

 

7-1

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).

31 decembrie 2020 (6)

 

Completată prin:

 

7-2

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).

1 octombrie 2017 (5)

 

Modificat prin:

 

7-2-1

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19, 24.1.2018, p. 1).

31 martie 2019 (6)

7-2-2

Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 41, 14.2.2018, p. 4).

31 martie 2019 (6)

7-2-3

Regulamentul delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 246, 2.10.2018, p. 1).

31 decembrie 2019 (7)

7-2-4

Regulamentul delegat (UE) 2020/855 al Comisiei din 7 mai 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmar/Birmaniaului/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respectiv (JO L 195, 19.6.2020, p. 1).

31 decembrie 2022 (9)

7-2-5

Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 14, 18.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2023 (9)

7-2-6

Regulamentul delegat (UE) 2022/229 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat (JO L 39, 21.2.2022, p. 4).

31 decembrie 2024 (10)

7-3

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (JO L 125, 14.5.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

8

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, p. 6).

31 decembrie 2021 (7)

9

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22).

31 decembrie 2021 (7)

 

Prevenirea fraudei și a contrafacerii

 

10

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, p. 6)

1 septembrie 2013

 

Modificat prin:

 

10-1

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).

 

11

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, p. 1).

1 septembrie 2013

12

Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, p. 44).

1 septembrie 2013

13

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1).

1 septembrie 2013

 

Modificat prin:

 

13-1

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5).

 

14

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1).

1 iulie 2016 (2)

15

Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (JO L 123, 10.5.2019, p. 18).

31 decembrie 2021 (7)

 

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro

 

 

Cu excepția articolului 1a alineatele (2) și (3) și a articolelor 4a, 4b și 4c:

 

16

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).

1 septembrie 2013

 

Modificat prin:

 

16-1

Regulamentul (UE) 2015/159 al Consiliului din 27 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 27, 3.2.2015, p. 1).

31 octombrie 2021 (8)

17

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității pentru monedele euro

1 septembrie 2013

18

Comunicarea 2001/C 318/03 a Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [C(2001) 600 final] (JO C 318, 13.11.2001, p. 3).

1 septembrie 2013

19

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20)

1 septembrie 2013

 

Modificată prin:

 

19-1

Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43).

1 octombrie 2013 (1)

19-2

Orientarea (UE) 2020/2091 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/61) (JO L 423, 15.12.2020, p. 65).

30 septembrie 2022 (9)

20

Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010, p. 1).

1 septembrie 2013

 

Modificată prin:

 

20-1

Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (2012/507/UE) (JO L 253, 20.9.2012, p. 19).

1 octombrie 2013 (1)

20-2

Decizia (UE) 2019/2195 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2019/39) (JO L 330, 20.12.2019, p. 91).

31 decembrie 2021 (8)

21

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1).

1 septembrie 2013

22

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (JO L 316, 29.11.2011, p. 1)

1 octombrie 2014 (1)

23

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135).

1 octombrie 2013 (1)

24

Decizia BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/10) (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

1 octombrie 2013 (1)

 

Modificată prin:

 

24-1

Decizia (UE) 2019/669 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 113, 29.4.2019, p. 6).

31 decembrie 2020 (7)

24-2

Decizia (UE) 2020/2090 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/60) (JO L 423, 15.12.2020, p. 62).

30 septembrie 2022 (9)

25

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).

1 octombrie 2013 (1)

 

Legislație financiar-bancară

 

26

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

1 septembrie 2016

 

Modificată prin:

 

26-1

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

 

26-2

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

 

26-3

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

 

27

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40).

1 septembrie 2018

28

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).

1 septembrie 2018

29

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

1 septembrie 2018

 

Modificată prin:

 

29-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

 

29-2

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

 

29-3

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

30 septembrie 2019 (3)

29-4

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

1 septembrie 2018

29-5

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296).

31 decembrie 2022 (8)

30

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15)

1 septembrie 2018

 

Modificată prin:

 

30-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

 

31

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

1 septembrie 2018

 

Modificată prin:

 

31-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

 

31-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

1 septembrie 2018 (2)

31-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

32

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2018

 

Modificată prin:

 

32-1

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

 

32-2

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 81, 20.3.2008, p. 40).

 

32-3

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

 

32-4

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113).

 

32-5

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

 

32-6

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

33

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).

1 septembrie 2018

 

Modificat prin:

 

33-1

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

1 septembrie 2018 (1)

34

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

1 septembrie 2016

 

Modificată prin:

 

34-1

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

1 septembrie 2017 (3)

34-2

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 septembrie 2018 (4)

35

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

1 septembrie 2016

 

Modificat prin:

 

35-1

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (JO L 287, 29.10.2013, p. 5).

 

35-2

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

 

35-3

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

1 septembrie 2018 (3)

35-4

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 septembrie 2018 (4)

35-5

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

36

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

1 septembrie 2016

 

Modificat prin:

 

36-1

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

 

36-2

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1).

 

36-3

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1).

 

36-4

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

37

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

1 aprilie 2018 (2)

 

Modificat prin:

 

37-1

Regulamentul (UE) nr. 248/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (JO L 84, 20.3.2014, p. 1).

 

38

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2019 (3)

 

Modificat prin:

 

38-1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

 

38-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

 

38-3

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

31 decembrie 2020 (3)

38-4

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

 

38-5

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

30 septembrie 2019 (4)

38-6

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

31 decembrie 2021 (8)

38-7

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

38-8

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

38-9

Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

31 decembrie 2023 (9)

39

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2017 (1)

 

Modificat prin:

 

39-1

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345, 27.12.2017, p. 27).

30 iunie 2019 (6)

39-2

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017, p. 1).

31 martie 2020 (6)

39-3

Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (JO L 111, 25.4.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

39-4

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

39-5

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

39-6

Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 4).

31 decembrie 2022 [cu excepția articolului 1 alineatul (4) – 31 decembrie 2023] (9)

39-7

Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 (JO L 116, 6.4.2021, p. 25).

31 decembrie 2023 [cu excepția articolului 1 alineatele (2) și (4) – 31 decembrie 2024] (9)

40

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2017 (1)

 

Modificată prin:

 

40-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

1 septembrie 2018 (3)

40-2

Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, (JO L 150, 7.6.2019, p. 253).

31 decembrie 2022 (8)

40-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

40-4

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

31 decembrie 2023 (9)

41

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)

 

Modificat prin:

 

41-1

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

1 martie 2020 (6)

41-2

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

30 septembrie 2018 (5)

42

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

1 septembrie 2016 (2)

43

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață) (JO L 173, 12.6.2014, p. 179).

30 septembrie 2018 (4)

44

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2018 (2)

 

Modificată prin:

 

44-1

Directiva (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (JO L 345, 27.12.2017, p. 96).

31 octombrie 2019 (6)

44-2

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296).

31 decembrie 2022 (8)

44-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

44-4

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

45

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 decembrie 2020 (3)

 

Modificată prin:

 

45-1

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

31 decembrie 2020 (4)

45-2

Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 175, 30.6.2016, p. 8).

31 decembrie 2021 (5)

 

Cu excepția articolului 64 alineatul (5):

 

45-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

45-4

Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L 334, 27.12.2019, p. 155).

31 decembrie 2024 (8)

45-5

Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 347, 20.10.2020, p. 50).

31 decembrie 2023 (9)

45-6

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

31 decembrie 2023 (9)

46

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 decembrie 2020 (3)

 

Modificat prin:

 

46-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

31 decembrie 2020 (5)

46-2

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

46-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

47

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

31 decembrie 2020 (4)

 

Modificat prin:

 

47-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

31 decembrie 2020 (6)

48

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

30 septembrie 2019 (4)

 

Modificat prin:

 

48-1

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

49

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

30 septembrie 2018 (4)

50

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

1 martie 2020 (6)

 

Modificat prin:

 

50-1

Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință (JO L 317, 9.12.2019, p. 17).

31 decembrie 2021 (8)

50-2

Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

31 decembrie 2023 (9)

 

Legislația privind colectarea de informații statistice (*1)

 

51

Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34).

1 septembrie 2016 (2)

 

Modificată prin:

 

51-1

Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO L 14, 21.1.2016, p. 36).

31 martie 2017 (4)

51-2

Orientarea (UE) 2020/1553 a Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2020/51) (JO L 354, 26.10.2020, p. 24).

31 decembrie 2022 (9)

51-3

Orientarea (UE) 2021/827 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2021/20) (JO L 184, 25.5.2021, p. 4).

31 decembrie 2022 (9)

52

Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2) (JO L 73, 3.3.2021, p. 16)

31 decembrie 2022 (9)

53

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).

1 septembrie 2016 (2)

 

Modificat prin:

 

53-1

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14).

 

54

Orientarea (UE) 2021/830 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2021/11). (JO L 208, 11.6.2021, p. 1)

31 decembrie 2022 (9)

 

Modificată prin:

 

54-1

Orientarea (UE) 2022/67 a Băncii Centrale Europene din 6 ianuarie 2022 de modificare a Orientării (UE) 2021/830 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2022/1) (JO L 11, 18.1.2022, p. 56)

31 decembrie 2023 (10)


(1)  Comitetul mixt din 2013 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(2)  Comitetul mixt din 2014 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(3)  Comitetul mixt din 2015 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(4)  Comitetul mixt din 2016 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(5)  Comitetul mixt din 2017 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(6)  Comitetul mixt din 2018 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(7)  Comitetul mixt din 2019 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(8)  Comitetul mixt din 2020 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(9)  Comitetul mixt din 2021 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(10)  Comitetul mixt din 2022 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

(*1)  Astfel cum s-a convenit prin modelul privind simplificarea obligațiilor de raportare statistică.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/62


DECIZIA (UE) 2023/392 A COMISIEI

din 15 februarie 2023

de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra (1), în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Acordul monetar dintre Uniune și Andorra (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 aprilie 2012.

(2)

Articolul 8 alineatul (1) din acord impune Principatului Andorra obligația de a implementa acte ale Uniunii privind bancnotele și monedele euro, legislația financiar-bancară, prevenirea spălării de bani, prevenirea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată în numerar și de altă natură, a medaliilor și jetoanelor și obligațiile de comunicare a datelor statistice. Actele respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(3)

Comisia trebuie să modifice anual anexa respectivă pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și modificările celor existente.

(4)

Unele acte juridice și norme ale Uniunii nu mai sunt relevante și, prin urmare, trebuie eliminate din anexă, în timp ce alte acte juridice și norme relevante ale Uniunii au fost adoptate sau modificate și trebuie adăugate la anexă.

(5)

Prin urmare, anexa la acordul monetar trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 369, 17.12.2011, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

 

Dispoziții juridice care trebuie implementate

Termen de implementare

 

Prevenirea spălării banilor

 

1

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000, p. 4).

 

2

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1).

 

3

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (JO L 68, 15.3.2005, p. 49).

31 martie 2015 (1)

4

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103).

 

5

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

1 noiembrie 2016 (2)

6

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

1 octombrie 2017 (3)

7

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 octombrie 2017 (3)

 

Modificată prin:

 

7-1

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).

31 decembrie 2020 (6)

 

Completată prin:

 

7-2

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).

1 decembrie 2017 (5)

 

Modificat prin:

 

7-2-1

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19, 24.1.2018, p. 1).

31 martie 2019 (6)

7-2-2

Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 41, 14.2.2018, p. 4).

31 martie 2019 (6)

7-2-3

Regulamentul delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 246, 2.10.2018, p. 1).

31 decembrie 2020 (7)

7-2-4

Regulamentul delegat (UE) 2020/855 al Comisiei din 7 mai 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmar/Birmaniaului/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respectiv (JO L 195, 19.6.2020, p. 1).

31 decembrie 2022 (9)

7-2-5

Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 14, 18.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2023 (9)

7-2-6

Regulamentul delegat (UE) 2022/229 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat (JO L 39, 21.2.2022, p. 4).

31 decembrie 2024 (10)

7-3

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (JO L 125, 14.5.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

8

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, p. 6).

31 decembrie 2021 (7)

9

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22).

31 decembrie 2021 (7)

 

Prevenirea fraudei și a contrafacerii

 

10

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, p. 6)

30 septembrie 2013

 

Modificat prin:

 

10-1

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).

 

11

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, p. 1).

30 septembrie 2013

12

Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, p. 44).

30 septembrie 2013

13

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1).

30 septembrie 2013

 

Modificat prin:

 

13-1

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5).

 

14

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1).

30 iunie 2016 (2)

15

Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (JO L 123, 10.5.2019, p. 18).

31 decembrie 2021 (7)

 

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro

 

16

Cu excepția articolului 1a alineatele (2) și (3) și a articolelor 4a, 4b și 4c:

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).

30 septembrie 2014 (1)

 

Modificat prin:

 

16-1

Regulamentul (UE) 2015/159 al Consiliului din 27 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 27, 3.2.2015, p. 1).

31 decembrie 2020 (8)

17

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității pentru monedele euro

31 martie 2013

18

Comunicarea 2001/C 318/03 a Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [C(2001) 600 final] (JO C 318, 13.11.2001, p. 3).

31 martie 2013

19

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20).

31 martie 2013

 

Modificată prin:

 

19-1

Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43).

30 septembrie 2014 (1)

19-2

Orientarea (UE) 2020/2091 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/61) (JO L 423, 15.12.2020, p. 65).

30 septembrie 2022 (9)

20

Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010, p. 1).

30 septembrie 2013

 

Modificată prin:

 

20-1

Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 253, 20.9.2012, p. 19).

30 septembrie 2014 (1)

20-2

Decizia (UE) 2019/2195 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2019/39) (JO L 330, 20.12.2019, p. 91).

31 decembrie 2021 (8)

21

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1).

31 martie 2013

22

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (JO L 316, 29.11.2011, p. 1)

31 martie 2015 (1)

23

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135).

30 septembrie 2014 (1)

24

Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

30 septembrie 2014 (1)

 

Modificată prin:

 

24-1

Decizia (UE) 2019/669 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 113, 29.4.2019, p. 6).

31 decembrie 2020 (7)

24-2

Decizia (UE) 2020/2090 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/60) (JO L 423, 15.12.2020, p. 62).

30 septembrie 2022 (9)

25

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).

30 septembrie 2014 (2)

 

Legislație financiar-bancară

 

26

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

31 martie 2016

 

Modificată prin:

 

26-1

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

 

26-2

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

 

26-3

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

 

27

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40).

31 martie 2018

28

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).

31 martie 2018

29

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

31 martie 2018

 

Modificată prin:

 

29-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

 

29-2

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

 

29-3

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

30 septembrie 2019

29-4

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

31 martie 2018, cu excepția articolului 3 alineatul (1): 1 februarie 2023 și de la 1 februarie 2025 (3)

29-5

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296).

31 decembrie 2022 (8)

30

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15)

31 martie 2018

 

Modificată prin:

 

30-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

 

31

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

31 martie 2018

 

Modificată prin:

 

31-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

 

31-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

31 martie 2018 (2)

31-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

32

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 martie 2018

 

Modificată prin:

 

32-1

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

 

32-2

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 81, 20.3.2008, p. 40).

 

32-3

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

 

32-4

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113).

 

32-5

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

 

32-6

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

33

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11)

31 martie 2018

 

Modificat prin:

 

33-1

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

 

34

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

31 martie 2016

 

Modificată prin:

 

34-1

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

30 septembrie 2017 (3)

34-2

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 septembrie 2018 (4)

35

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

31 martie 2016

 

Modificat prin:

 

35-1

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (JO L 287, 29.10.2013, p. 5).

 

35-2

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

 

35-3

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

31 martie 2018 (2)

35-4

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).

 

35-5

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 septembrie 2018 (4)

35-6

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

36

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

31 martie 2016

 

Modificat prin:

 

36-1

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

 

36-2

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1).

 

36-3

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1).

 

36-4

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

37

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2019 (1)

 

Modificat prin:

 

37-1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

 

37-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

 

37-3

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

31 decembrie 2020 (3)

37-4

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

 

37-5

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

30 septembrie 2019 (4)

37-6

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

31 decembrie 2021 (8)

37-7

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

37-8

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

37-9

Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

31 decembrie 2023 (9)

38

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2017 (1)

 

Modificat prin:

 

38-1

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345, 27.12.2017, p. 27).

30 iunie 2019 (6)

38-2

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017, p. 1).

31 martie 2020 (6)

38-3

Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (JO L 111, 25.4.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

38-4

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

38-5

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

38-6

Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 4).

31 decembrie 2022 [cu excepția articolului 1 alineatul (4) – 31 decembrie 2023]  (9)

38-7

Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 (JO L 116, 6.4.2021, p. 25).

31 decembrie 2023 [cu excepția articolului 1 alineatele (2) și (4) – 31 decembrie 2024] (9)

39

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2017 (1)

 

Modificată prin:

 

39-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

31 martie 2018 (2)

39-2

Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, (JO L 150, 7.6.2019, p. 253).

31 decembrie 2022 (8)

39-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

39-4

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

31 decembrie 2023 (9)

40

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)

 

Modificat prin:

 

40-1

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

1 martie 2020 (6)

40-2

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

30 septembrie 2018 (5)

41

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

31 martie 2016 (2)

42

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață) (JO L 173, 12.6.2014, p. 179).

30 septembrie 2018 (4)

43

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 martie 2018 (2)

 

Modificată prin:

 

43-1

Directiva (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (JO L 345, 27.12.2017, p. 96).

31 octombrie 2019 (6)

43-2

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296).

31 decembrie 2022 (8)

43-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

43-4

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

44

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 decembrie 2020 (3)

 

Modificată prin:

 

44-1

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

31 decembrie 2020 (4)

44-2

Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 175, 30.6.2016, p. 8).

31 decembrie 2021 (5)

44-3

Cu excepția articolului 64 alineatul :

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

31 decembrie 2023 (8)

44-4

Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L 334, 27.12.2019, p. 155).

31 decembrie 2024 (8)

44-5

Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 347, 20.10.2020, p. 50).

31 decembrie 2023 (9)

44-6

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

31 decembrie 2023 (9)

45

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 decembrie 2020 (3)

 

Modificat prin:

 

45-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

31 decembrie 2020 (5)

45-2

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

45-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

46

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

31 decembrie 2020 (4)

 

Modificat prin:

 

46-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

31 decembrie 2020 (6)

47

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

30 septembrie 2019 (4)

 

Modificat prin:

 

47-1

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2024 [cu excepția: articolului 95 – 31 decembrie 2022, a articolului 87 alineatul (2) – 31 decembrie 2023, a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18), (19), a articolului 10 alineatele (1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12) și a articolului 11 – 31 decembrie 2024, a articolului 9 alineatul (14) și a articolului 20 – 31 decembrie 2025] (9)

48

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)

49

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

1 martie 2020 (6)

 

Modificat prin:

 

49-1

Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință (JO L 317, 9.12.2019, p. 17).

31 decembrie 2021 (8)

49-2

Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

31 decembrie 2023 (9)

 

Legislația privind colectarea de informații statistice (*1)

 

50

Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34).

31 martie 2016 (2)

 

Modificată prin:

 

50-1

Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO L 14, 21.1.2016, p. 36).

31 martie 2017 (4)

50-2

Orientarea (UE) 2020/1553 a Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2020/51) (JO L 354, 26.10.2020, p. 24).

31 decembrie 2022 (9)

50-3

Orientarea (UE) 2021/827 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2021/20) (JO L 184, 25.5.2021, p. 4).

31 decembrie 2022 (9)

51

Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2) (JO L 73, 3.3.2021, p. 16).

31 decembrie 2022 (9)

52

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).

31 martie 2016 (2)

 

Modificat prin:

 

52-1

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 BCE/2014/30 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14).

 

53

Orientarea (UE) 2021/830 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2021/11) (JO L 208, 11.6.2021, p. 1)

Modificată prin:

31 decembrie 2022 (9)

53-1

Orientarea (UE) 2022/67 a Băncii Centrale Europene din 6 ianuarie 2022 de modificare a Orientării (UE) 2021/830 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2022/1) (JO L 11, 18.1.2022, p. 56)

31 decembrie 2023 (10)


(1)  Comitetul mixt din 2013 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(2)  Comitetul mixt din 2014 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(3)  Comitetul mixt din 2015 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(4)  Comitetul mixt din 2016 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(5)  Comitetul mixt din 2017 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(6)  Comitetul mixt din 2018 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(7)  Comitetul mixt din 2019 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(8)  Comitetul mixt din 2020 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(9)  Comitetul mixt din 2021 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(10)  Comitetul mixt din 2022 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

(*1)  Astfel cum s-a convenit prin modelul privind simplificarea obligațiilor de raportare statistică.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/81


DECIZIA (UE) 2023/393 A COMISIEI

din 15 februarie 2023

de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul monetar din 17 decembrie 2009 între Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului (1), în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Cetatea Vaticanului (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010.

(2)

Articolul 8 alineatul (1) din acord impune Cetății Vaticanului obligația de a pune în aplicare actele juridice și normele Uniunii privind bancnotele și monedele euro, prevenirea spălării banilor, a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată în numerar și fără numerar; a medaliilor și jetoanelor și privind cerințele de raportare statistică. Actele și normele respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(3)

Anexa la acordul monetar trebuie să fie modificată anual de către Comisie pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și modificările aduse celor existente.

(4)

Unele acte juridice și norme ale Uniunii nu mai sunt relevante și, prin urmare, trebuie eliminate din anexă, în timp ce alte acte juridice și norme relevante ale Uniunii au fost adoptate sau modificate și trebuie adăugate la anexă.

(5)

Prin urmare, anexa la acordul monetar trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 28, 4.2.2010, p. 13.


ANEXĂ

„ANEXĂ

 

Dispoziții juridice care trebuie implementate

Termen de implementare

 

Prevenirea spălării de bani

 

1

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1).

 

2

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

31 decembrie 2016 (2)

3

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

31 decembrie 2017 (3)

4

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

31 decembrie 2017 (3)

 

Modificată prin:

 

4-1

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).

31 martie 2020 (6)

 

Completată prin:

 

4-2

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).

31 decembrie 2017 (5)

 

Modificat prin:

 

4-2-1

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19, 24.1.2018, p. 1).

31 martie 2019 (6)

4-2-2

Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 41, 14.2.2018, p. 4).

31 martie 2019 (6)

4-2-3

Regulamentul delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 246, 2.10.2018, p. 1).

31 decembrie 2019 (7)

4-2-4

Regulamentul delegat (UE) 2020/855 al Comisiei din 7 mai 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmar/Birmaniaului/Birmaniei/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respectiv (JO L 195, 19.6.2020, p. 1).

31 decembrie 2022 (9)

4-2-5

Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 14, 18.1.2021, p. 1).

31 decembrie 2023 (9)

4-2-6

Regulamentul delegat (UE) 2022/229 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat (JO L 39, 21.2.2022, p. 4).

31 decembrie 2024 (10)

4-3

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (JO L 125, 14.5.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

5

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, p. 6).

31 decembrie 2021 (7)

6

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22).

31 decembrie 2021 (7)

 

Prevenirea fraudei și a falsificării

 

7

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, p. 6)

31 decembrie 2010

 

Modificat prin:

 

7-1

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).

 

8

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1).

31 decembrie 2010

 

Modificat prin:

 

8-1

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5).

 

9

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1).

31 decembrie 2016 (2)

10

Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (JO L 123, 10.5.2019, p. 18).

31 decembrie 2021 (7)

 

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro

 

11

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității pentru monedele euro

31 decembrie 2010

12

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20).

31 decembrie 2010

 

Modificată prin:

 

12-1

Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43).

31 decembrie 2014 (1)

12-2

Orientarea (UE) 2020/2091 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/61) (JO L 423, 15.12.2020, p. 65).

30 septembrie 2022 (9)

13

Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010, p. 1).

31 decembrie 2012

 

Modificată prin:

 

13-1

Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 (JO L 253, 20.9.2012, p. 19).

31 decembrie 2013 (1)

13-2

Decizia (UE) 2019/2195 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2019/39) (JO L 330, 20.12.2019, p. 91).

31 decembrie 2021 (8)

14

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1).

31 decembrie 2012

15

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135).

31 decembrie 2013 (1)

16

Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

31 decembrie 2014 (1)

 

Modificată prin:

 

16-1

Decizia (UE) 2019/669 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 113, 29.4.2019, p. 6).

31 decembrie 2020 (7)

16-2

Decizia (UE) 2020/2090 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/60) (JO L 423, 15.12.2020, p. 62).

30 septembrie 2022 (9)

17

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).

30 septembrie 2014 (2)

Secțiunea din anexa la acordul monetar în conformitate cu acordul ad-hoc al comitetului mixt privind o cerere din partea Sfântului Scaun și a Statului Cetății Vaticanului privind includerea normelor relevante aplicabile entităților care desfășoară activități financiare cu titlu profesional

 

Părțile relevante ale următoarelor instrumente juridice

Termen de implementare

18

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

31 decembrie 2016 (2)

 

Modificată prin:

 

18-1

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

 

18-2

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

 

18-3

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

 

19

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

31 decembrie 2017 (2)

 

Modificată prin:

 

19-1

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

31 decembrie 2023 (9)

20

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

31 decembrie 2017 (2)

 

Modificat prin:

 

20-1

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345, 27.12.2017, p. 27).

30 iunie 2019 (6)

20-2

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017, p. 1).

31 martie 2020 (6)

20-3

Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (JO L 111, 25.4.2019, p. 4).

31 decembrie 2020 (7)

20-4

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

31 decembrie 2023 (8)

20-5

Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 4).

31 decembrie 2022 [cu excepția articolului 1 alineatul 4 – 31 decembrie 2023] (9)

20-6

Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 (JO L 116, 6.4.2021, p. 25).

31 decembrie 2023 [cu excepția articolului 1 alineatele 2 și 4 – 31 decembrie 2024] (9)

21

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1) și măsurile de nivel 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)

 

Modificat prin:

 

21-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

30 septembrie 2018 (5)

22

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață) (JO L 173, 12.6.2014, p. 179).

30 septembrie 2018 (4)

 

Legislația privind colectarea de informații statistice (*1)

 

23

Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34).

31 decembrie 2016 (2)

 

Modificată prin:

 

23-1

Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO L 14, 21.1.2016, p. 36).

31 martie 2017 (4)

23-2

Orientarea (UE) 2020/1553 a Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2020/51) (JO L 354, 26.10.2020, p. 24).

31 decembrie 2022 (9)

23-3

Orientarea (UE) 2021/827 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2021/20) (JO L 184, 25.5.2021, p. 4).

31 decembrie 2022 (9)

24

Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2) (JO L 73, 3.3.2021, p. 16)

31 decembrie 2022 (9)

25

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).

31 decembrie 2016 (2)

 

Modificat prin:

 

25-1

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14).

 

26

Orientarea (UE) 2021/830 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2021/11) (JO L 208, 11.6.2021, p. 1).

31 decembrie 2022 (9)

 

Modificată prin:

 

26-1

Orientarea (UE) 2022/67 a Băncii Centrale Europene din 6 ianuarie 2022 de modificare a Orientării (UE) 2021/830 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2022/1) (JO L 11, 18.1.2022, p. 56).

31 decembrie 2023 (10)


(1)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2013.

(2)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2014.

(3)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2015.

(4)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2016.

(5)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2017.

(6)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2018.

(7)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2019.

(8)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2020.

(9)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2021.

(10)  Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2022.

(*1)  Astfel cum s-a convenit prin modelul privind simplificarea obligațiilor de raportare statistică.”


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/89


DECIZIA (UE) 2023/394 A COMISIEI

din 15 februarie 2023

de modificare a anexei A la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco (1) încheiat la 29 noiembrie 2011, în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (2) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco („acordul monetar”) prevede că Principatul Monaco trebuie să aplice aceleași dispoziții ca cele adoptate de Republica Franceză pentru transpunerea actelor juridice ale Uniunii referitoare la activitatea și reglementarea prudențială a instituțiilor de credit și la prevenirea riscurilor sistemice în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, care figurează în anexa A.

(2)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din acordul monetar, anexa A din acordul menționat trebuie actualizată de Comisie ori de câte ori apare o modificare a textelor în cauză și de fiecare dată când un text nou este adoptat de Uniunea Europeană.

(3)

Uniunea Europeană a adoptat noi texte și au fost aduse modificări textelor menționate deja în anexa A.

(4)

Prin urmare, anexa A la acordul monetar trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa A la acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 23, 28.1.2012, p. 13.


ANEXĂ

„ANEXA A

 

Legislația aplicabilă activității și supravegherii instituțiilor de credit și prevenirea riscurilor sistemice în sistemele de plăți și în sistemele de decontare și de livrare a titlurilor de valoare

1

În ceea ce privește dispozițiile aplicabile instituțiilor de credit

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

 

modificată prin:

1-2

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

1-3

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

1-4

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

2

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40).

3

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

 

modificată prin:

3-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

3-2

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

3-3

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

3-4

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

3-5

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

4

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15).

 

modificată prin:

4-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

5

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

 

modificată prin:

5-1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37).

5-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

5-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

6

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificată prin:

6-1

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

6-2

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 81, 20.3.2008, p. 40).

6-3

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

6-4

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113).

6-5

Cu excepția titlului V:

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

6-6

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

7

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

 

modificată prin:

7-1

Cu excepția titlului V:

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

7-2

Cu excepția titlurilor III și IV:

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

8

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

 

modificat prin:

8-1

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (JO L 287, 29.10.2013, p. 5).

8-2

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

8-3

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

8-4

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).

8-5

Cu excepția titlurilor III și IV:

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

8-6

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

9

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificat prin:

9-1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

9-2

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

9-3

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificat prin:

9-3-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1)

9-4

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

9-5

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1) în ceea ce privește instituțiile de credit

9-6

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

9-7

Regulamentul (UE)2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

9-8

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

9-9

Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

10

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificat prin:

10-1

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345, 27.12.2017, p. 27).

10-2

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017, p. 1).

10-3

Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (JO L 111, 25.4.2019, p. 4).

10-4

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

10-5

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

10-6

Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și a Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 4).

10-7

Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 (JO L 116, 6.4.2021, p. 25).

11

Cu excepția titlului V:

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificată prin:

11-1

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

11-2

Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului (JO L 150, 7.6.2019, p. 253) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

11-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

11-4

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14.)

12

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

13

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificată prin:

13-1

Directiva (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (JO L 345, 27.12.2017, p. 96).

13-2

Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.

13-3

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

13-4

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

14

În ceea ce privește dispozițiile aplicabile instituțiilor de credit și cu excepția articolelor 34-36 și a titlului III:

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

 

modificată prin:

14-1

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

14-2

Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 175, 30.6.2016, p. 8).

14-3

Cu excepția articolului 64 alineatul (5):

Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).

14-4

Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L 334, 27.12.2019, p. 155).

14-5

Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din miercuri, 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (JO L 347, 20.10.2020, p. 50).

14-6

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14.)

15

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

 

modificat prin:

15-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

16

În ceea ce privește dispozițiile aplicabile instituțiilor de credit

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

 

modificat prin:

16-1

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

16-2

Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

16-3

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

17

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1) în ceea ce privește instituțiile de credit

modificat prin:

17-1

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (JO L 22, 22.1.2021, p. 1).

18

Cu excepția titlurilor III și IV:

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz.


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/98


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/395 A COMISIEI

din 20 februarie 2023

de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 prevede acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde considerate echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. Totodată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului menționat, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența se aplică, de asemenea, certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul menționat.

(3)

La 17 ianuarie 2023, Republica Azerbaidjan a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în cadrul sistemului denumit „e-tebib web application”. Republica Azerbaidjan a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

De asemenea, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre și de țările din Spațiul Economic European în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

La data de 6 februarie 2023, în urma unei cereri din partea Republicii Azerbaidjan, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, permițând verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că în prezent eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19 Comirnaty, CoronaVac, Vaxzevria și Sputnik V.

(7)

De asemenea, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că emite certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic.

(8)

Totodată, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(9)

În plus, Republica Azerbaidjan a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Republica Azerbaidjan vor verifica certificatele, datele cu caracter personal incluse în certificate vor fi prelucrate numai pentru a verifica și a confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Republica Azerbaidjan ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a abroga prezenta decizie dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Republica Azerbaidjan la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Azerbaidjan în conformitate cu sistemul „e-tebib web application” sunt considerate, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Se dispune conectarea Republicii Azerbaidjan la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/101


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/396 A COMISIEI

din 20 februarie 2023

de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 prevede acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde considerate a fi echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. Totodată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului menționat, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența se aplică, de asemenea, certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul menționat.

(3)

La 5 iulie 2022, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în cadrul sistemului intitulat „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” [„Sistemul electronic de înregistrare a vaccinării și testării împotriva COVID-19 (eVT)”]. Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

De asemenea, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre și țările din Spațiul Economic European în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

La 23 noiembrie 2022, în urma unei cereri din partea Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că eliberează în prezent certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile Comirnaty și CoronaVac împotriva COVID-19.

(7)

Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat, de asemenea, Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic.

(8)

Totodată, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(9)

În plus, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong verifică certificatele, datele cu caracter personal incluse în acestea vor fi prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior, cu excepția datelor privind sănătatea ale persoanelor care au obținut un rezultat pozitiv în urma testului efectuat la sosire. care vor fi înregistrate ca parte a anchetei epidemiologice.

(10)

Prin urmare, sunt întrunite condițiile necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

Prin urmare, certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a abroga prezenta decizie, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Regiunea Administrativă Specială Hong Kong la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu sistemul „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Regiunea Administrativă Specială Hong Kong este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


RECOMANDĂRI

21.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/104


RECOMANDAREA (UE) 2023/397 A COMISIEI

din 17 februarie 2023

privind metadatele de referință și rapoartele privind calitatea pentru Sistemul Statistic European, care înlocuiește Recomandarea 2009/498/CE privind metadatele de referință pentru Sistemul Statistic European

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Codul de bune practici al statisticilor europene (1), destinat autorităților statistice naționale și ale Uniunii, stabilește principiile și indicatorii care vizează mediul instituțional, procesele statistice și rezultatele statistice.

(2)

Codul de bune practici al statisticilor europene abordează accesibilitatea și claritatea statisticilor europene și prevede că metadatele însoțitoare ar trebui documentate utilizându-se un sistem standardizat de metadate.

(3)

Cadrul european de interoperabilitate (2) prezintă principiile-cheie ale interoperabilității în Uniune.

(4)

Metadatele de referință și rapoartele privind calitatea fac parte integrantă din sistemul de metadate al fiecărei autorități statistice.

(5)

Metadatele de referință și cerințele de raportare cu privire la calitate sunt incluse în regulamentele Uniunii care se aplică diferitelor domenii statistice.

(6)

Prin adoptarea Codului de bune practici al statisticilor europene, autoritățile statistice naționale și ale Uniunii s-au angajat să elaboreze statistici de înaltă calitate, ceea ce necesită o raportare mai transparentă și mai armonizată privind calitatea datelor.

(7)

Producerea metadatelor de referință și a rapoartelor privind calitatea pe baza unei liste armonizate de concepte statistice în Sistemul Statistic European poate genera o creștere a eficienței și o reducere a sarcinii considerabile, permițând, în același timp, autorităților statistice naționale și ale Uniunii să adauge concepte statistice suplimentare în anumite domenii statistice, după caz.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) privind statisticile europene prevede un cadru de referință pentru prezenta recomandare.

(9)

Recomandarea 2009/498/CE a Comisiei (4) pune bazele standardizării metadatelor în statisticile europene, dar nu acoperă în întregime conceptele de raportare cu privire la calitate.

(10)

Comisia (Eurostat) coordonează și gestionează actualizările versiunii structurii unice integrate a metadatelor și sprijină statele membre în ceea ce privește implementarea și utilizarea acestora.

(11)

Comisia (Eurostat) și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei recomandări și evaluarea impactului acesteia.

(12)

Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2009/498/CE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre sunt invitate să se asigure că autoritățile lor statistice naționale aplică conceptele statistice enumerate în cea mai recentă versiune a structurii unice integrate a metadatelor (5) (SIMS) aprobată de Comitetul Sistemului Statistic European atunci când compilează metadate de referință și rapoarte privind calitatea în diferite domenii statistice și atunci când fac schimb de metadate de referință și de rapoarte privind calitatea în Sistemul Statistic European.

2.

Fiecare stat membru își alege procedurile și practicile cele mai adecvate pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei recomandări. În acest scop, statele membre ar trebui să utilizeze întregul sprijin disponibil, în special în cadrul Sistemului Statistic European.

3.

Autoritățile statistice naționale sunt invitate să informeze Comisia (Eurostat) până la 1 ianuarie 2024 și periodic după aceea cu privire la măsurile luate pentru aplicarea conceptelor enumerate în structura unică integrată a metadatelor și cu privire la gradul de punere în aplicare a acestora.

Adoptată la Bruxelles, 17 februarie 2023.

Pentru Comisie

Paolo GENTILONI

Membru al Comisiei


(1)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/european-statistics-code-of-practice

(2)  COM/2017/0134.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(4)  Recomandarea 2009/498/CE a Comisiei din 23 iunie 2009 privind metadatele de referință pentru Sistemul Statistic European (JO L 168, 30.6.2009, p. 50).

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-monitoring/quality-reporting