ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 22

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
24 ianuarie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2023/154 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

1

 

*

Regulamentul (UE) 2023/155 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/157 al Comisiei din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2266 în ceea ce privește trimiterea la certificatul și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în documentul administrativ electronic simplificat

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/158 al Comisiei din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din speciile Prunus domestica și Prunus cerasifera originare din Ucraina

15

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2023/159 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

18

 

*

Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

22

 

*

Decizia (PESC) 2023/161 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/649 privind sprijinul Uniunii pentru activitățile Secretariatului TCA de sprijinire a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

28

 

*

Decizia (PESC) 2023/162 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind o misiune a Uniunii Europene în Armenia (EUMA)

29

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/154 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului (2) restricționează acordarea de finanțare, asistență financiară și asistență tehnică în legătură cu activități militare în ceea ce privește produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare către orice persoană, entitate sau organism din Somalia.

(2)

La 17 noiembrie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 2662 (2022). Respectiva rezoluție extinde în special domeniul de aplicare al derogărilor de la embargoul asupra armelor și de la finanțarea, asistența financiară și asistența tehnică aferente destinate anumitor beneficiari din Somalia.

(3)

La 23 ianuarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/160 (3), care modifică Decizia 2010/231/PESC în conformitate cu RCSONU 2662 (2022).

(4)

Unele dintre respectivele modificări intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 147/2003 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2a se elimină.

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Articolul 1 nu se aplică acordării de finanțare, asistență financiară sau asistență tehnică în legătură cu activități militare privind produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, destinate exclusiv:

(a)

să sprijine sau să fie utilizate de personalul Organizației Națiunilor Unite, inclusiv al Misiunii de asistență a Organizației Națiunilor Unite în Somalia (UNSOM);

(b)

să sprijine sau să fie utilizate de Misiunea de tranziție a Uniunii Africane în Somalia (ATMIS) și partenerii săi strategici care acționează exclusiv în temeiul celui mai recent concept strategic de operații al Uniunii Africane și în cooperare și coordonare cu ATMIS;

(c)

să sprijine sau să fie utilizate de către: activitățile de formare și de sprijin ale Uniunii Europene, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii, precum și de orice alte forțe de stat care fie operează în cadrul planului de tranziție somalez, fie au un acord privind statutul forțelor sau un memorandum de înțelegere cu Guvernul Federal al Somaliei pentru a servi obiectivelor Rezoluției 2662 (2022) a CSONU, cu condiția să informeze Comitetul pentru sancțiuni cu privire la încheierea unor astfel de acorduri;

(d)

să fie utilizate pentru dezvoltarea instituțiilor de securitate și de poliție din Somalia, la nivel local și național, pentru a asigura securitatea poporului somalez.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (d), se acordă finanțare, asistență financiară sau asistență tehnică în legătură cu activități militare pentru dezvoltarea instituțiilor de securitate și de poliție din Somalia sub rezerva:

(a)

în ceea ce privește produsele și tehnologiile incluse în anexa IV, absenței unei decizii negative din partea Comitetului pentru sancțiuni, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea de către comitet a unei notificări din partea Somaliei, a unui stat membru sau a organizației internaționale, regionale sau subregionale care acordă asistență;

(b)

în ceea ce privește produsele și tehnologiile incluse în anexa V, notificării prealabile a Comitetului pentru sancțiuni în scop informativ, transmisă cu cinci zile lucrătoare în avans de către Somalia, statele membre sau organizațiile internaționale, regionale și subregionale care furnizează asistență.

(3)   Notificările efectuate de către Uniunea Europeană sau de către statele membre în temeiul alineatului (2) literele (a) și (b) cuprind:

(a)

detalii privind producătorul și furnizorul armelor și echipamentelor militare, inclusiv numerele de serie;

(b)

o descriere a armelor și muniției, inclusiv tipul, calibrul și cantitatea;

(c)

data și locul de livrare propuse; precum și

(d)

toate informațiile relevante privind unitatea de destinație vizată sau locul de stocare vizat.

(4)   În cazul în care acordă asistență sub formă de finanțare, asistență financiară sau asistență tehnică în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, Uniunea Europeană sau statul membru în cauză transmite Comitetului pentru sancțiuni, în termen de cel mult 30 de zile de la livrarea de arme și materiale conexe de orice tip, o notificare ulterioară livrării, sub forma unei confirmări scrise a finalizării oricărei livrări, inclusiv numerele de serie pentru armele și materialele conexe livrate, informațiile privind expedierea, conosamentul, manifestele încărcăturii sau listele de colisaj, precum și locul specific de stocare.

(5)   Articolul 1 nu se aplică în cazul:

(a)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de personalul Organizației Națiunilor Unite, de reprezentanții mijloacelor de informare în masă și de agenții umanitari sau de sprijinire a dezvoltării și personalul asociat acestora, exclusiv pentru uzul lor personal;

(b)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echipamente militare neletale de către statele membre sau organizații internaționale, regionale ori subregionale, destinate exclusiv utilizării în scopuri umanitare sau de protecție.”

3.

Anexa IV se adaugă ca anexa I la prezentul regulament.

4.

Anexa V se adaugă ca anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia (JO L 24, 29.1.2003, p. 2).

(3)  Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei (a se vedea p. 22 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Se adaugă următoarea anexă:

„ANEXA IV

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) LITERA (a)

1.   

Rachete sol-aer, inclusiv sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS).

2.   

Arme cu calibru mai mare de 14,7 mm și componente special concepute pentru acestea, precum și muniția aferentă. (Acestea nu includ lansatoarele de rachete antitanc lansate de la umăr, de tipul RPG sau LAW, grenadele de pușcă sau lansatoarele de grenade.)

3.   

Mortiere cu calibru mai mare de 82 mm și muniția aferentă.

4.   

Arme dirijate antitanc, inclusiv rachete dirijate antitanc (ATGM), precum și munițiile și componentele special concepute pentru aceste articole.

5.   

Încărcături și dispozitive special concepute sau modificate pentru utilizări militare; mine și materiale aferente.

6.   

Dispozitive de ochire cu o capacitate de vedere pe timp de noapte mai mare decât generația 2.

7.   

Aeronave cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu rotor basculant sau cu aripi basculante, special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

8.   

«Nave» și vehicule amfibii special concepute sau modificate pentru utilizări militare. («Navă» include orice navă, vehicul cu efect de suprafață, navă cu arie mică de plutire sau navă cu aripi portante, precum și coca sau o parte din coca unei nave.)

9.   

Vehicule aeriene de luptă fără pilot (enumerate ca articole de categoria IV în Registrul ONU privind armele convenționale).


ANEXA II

Se adaugă următoarea anexă:

„„ANEXA V

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) LITERA (b)

1.   

Toate tipurile de arme cu calibru de până la 14,7 mm și muniția aferentă.

2.   

RPG-7 și tunuri fără recul, precum și muniția aferentă.

3.   

Dispozitive de ochire cu o capacitate de vedere pe timp de noapte de generația 2 sau mai mică.

4.   

Giravioane sau elicoptere special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

5.   

Veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NIJ 0101, 06 din iulie 2008) sau echivalentele naționale.

6.   

Vehicule terestre special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

7.   

Echipamente de comunicații special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

””

24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/6


REGULAMENTUL (UE) 2023/155 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2010/231/PESC.

(2)

La 17 noiembrie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (CSONU) 2662 (2022), care extinde în special criteriile de desemnare ce ghidează stabilirea persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului (3) a modificat Decizia 2010/231/PESC pentru a reflecta modificările din Rezoluția 2662 (2022) a CSONU.

(4)

Respectivele măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 356/2010 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni care:

(a)

sunt implicate în acțiuni care amenință pacea, securitatea ori stabilitatea în Somalia sau sprijină astfel de acțiuni, atunci când astfel de acte includ, dar nu se limitează la:

(i)

planificarea, conducerea sau comiterea de acte care implică violență sexuală și violența bazată pe gen;

(ii)

acte care amenință procesul de pace și de reconciliere în Somalia;

(iii)

acte care amenință prin forță Guvernul Federal al Somaliei sau Misiunea de tranziție a Uniunii Africane în Somalia (ATMIS);

(b)

prin acțiunile lor au încălcat embargoul asupra armelor sau interdicția de a furniza asistență conexă ori revânzarea de arme, precum și restricțiile privind transferul de arme, astfel cum se prevede la punctul 34 din RCSONU 2093 (2013);

(c)

împiedică acordarea de asistență umanitară în Somalia, accesul la asistență umanitară sau distribuirea acesteia în Somalia;

(d)

sunt lideri politici sau militari care recrutează sau angajează copii în conflicte armate în Somalia, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil;

(e)

sunt răspunzătoare de încălcări ale dreptului internațional aplicabil în Somalia, implicând vizarea civililor, inclusiv a copiilor și a femeilor, în situații de conflict armat, inclusiv în crime și mutilări, violență sexuală și bazată pe gen, atacuri împotriva școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată;

(f)

sunt asociate cu Al-Shabaab, cu acte și activități care indică faptul că o persoană sau o entitate este asociată cu Al-Shabaab, inclusiv:

(i)

participă la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau desfășurarea de activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Shabaab;

(ii)

furnizează, vând sau transferă arme și materiale conexe către Al-Shabaab; precum și

(iii)

recrutează pentru sau sprijină în alt mod acte ori activități ale Al-Shabaab sau ale oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate din aceasta.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia (JO L 105, 27.4.2010, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei (a se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial).


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/156 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (1), în special articolul 12,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 101/2011.

(2)

Pe baza unei reexaminări, informațiile din anexa I la regulamentul respectiv privind expunerile de motive și datele de identificare ar trebui modificate în ceea ce privește cinci persoane, iar în ceea ce privește alte patru persoane ar trebui actualizate datele de identificare.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 31, 5.2.2011, p. 1.


ANEXĂ

În secțiunea „A. Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 2” din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011, următoarele rubrici se înlocuiesc cu rubricile de mai jos:

 

Nume

Date de identificare

Motive

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 4 martie 1944

Carte de identitate nr.: 05000799

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 24 iunie 1948

Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 00104253

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator interimar al unei societăți agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 26 aprilie 1950

Carte de identitate nr.: 00178522

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 25 septembrie 1955

Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 05150331

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director general al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Data nașterii: 18 septembrie 1976

Carte de identitate nr.: 05412560

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: director general al unei societăți, fiul Najiei JERIDI

Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Cetățenie: tunisiană

Data nașterii: 28 octombrie 1938

Carte de identitate nr.: 02810614

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, fiul Selmei HASSEN, văduvul Selmei MANSOUR

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Monastir

Data nașterii: 30 august 1982

Carte de identitate nr.: 08434380

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: femeiesc

Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR

Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și este asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Cetățenie: tunisiană, franceză

Locul nașterii: Paris, Franța

Data nașterii: 27 octombrie 1966

Carte de identitate nr.: 05515496

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director al unei societăți, fiul lui Paulette HAZAT

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 28 august 1974

Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 04622472

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director comercial, fiul Leilei DEROUICHE

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.”


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/157 AL COMISIEI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2266 în ceea ce privește trimiterea la certificatul și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în documentul administrativ electronic simplificat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (1), în special articolul 23a alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23a alineatele (1) și (2) din Directiva 92/83/CEE, statele membre sunt obligate, la cerere, să furnizeze un certificat anual micilor producători independenți stabiliți pe teritoriul lor și să le permită micilor producători să se autocertifice, confirmând producția anuală totală a producătorilor, precum și conformitatea acestora cu criteriile stabilite în directiva respectivă. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei (2) precizează informațiile care trebuie incluse în documentul administrativ și în documentul de însoțire simplificat care trebuie să facă trimitere la certificatul respectiv sau la autocertificarea pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV sau V din Directiva 2008/118/CE a Consiliului (3).

(2)

Directiva 2008/118/CE a fost abrogată prin Directiva (UE) 2020/262 (4) cu efect de la 13 februarie 2023. Sistemul informatizat menționat la articolul 1 din Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului (5) (denumit în continuare „sistemul informatizat”) este utilizat pentru a supraveghea circulația mărfurilor accizabile în regim suspensiv, astfel cum se menționează la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2020/262. Directiva (UE) 2020/262 extinde utilizarea sistemului informatizat la supravegherea mărfurilor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și apoi deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale, astfel cum se prevede în capitolul V secțiunea 2 din Directiva (UE) 2020/262. Până la 13 februarie 2023, se aplică Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei (6) în cazul în care aceste deplasări au loc pe baza documentului de însoțire simplificat, un document pe suport de hârtie. Cu efect de la data respectivă, Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 a fost abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1636 al Comisiei (7), iar astfel de deplasări trebuie să aibă loc pe baza unui document administrativ simplificat electronic depus de expeditor prin intermediul sistemului informatizat. Prin urmare, din motive de claritate, trimiterile la Directiva 2008/118/CE din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 trebuie înlocuite cu trimiteri la Directiva (UE) 2020/262, iar trimiterile la documentul de însoțire simplificat din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 trebuie eliminate de la data respectivă.

(3)

Structura și conținutul documentelor administrative electronice schimbate prin intermediul sistemului informatizat sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (8), care a fost înlocuit de Regulamentul delegat (UE) 2022/1636 cu efect de la 13 februarie 2023. Prin urmare, din motive de claritate, trimiterile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie înlocuite cu trimiteri la Regulamentul delegat (UE) 2022/1636.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 trebuie să fie modificat în consecință.

(5)

Întrucât extinderea utilizării sistemului informatizat prevăzută în Directiva (UE) 2020/262 urmează să se aplice de la 13 februarie 2023, aplicarea prezentului regulament trebuie amânată până la acea dată.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Trimitere la certificat în documentele administrative pentru circulația mărfurilor accizabile”;

(b)

partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În scopul trimiterii la certificat din documentele administrative menționate la articolele 20, 26, 36 și 38 din Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului (*1), informațiile care trebuie incluse în documentele respective, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1636 al Comisiei (*2), sunt următoarele:

(*1)  Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (JO L 58, 27.2.2020, p. 4)."

(*2)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1636 al Comisiei din 5 iulie 2022 de completare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului prin stabilirea structurii și conținutului documentelor schimbate în contextul deplasării de mărfuri accizabile și prin stabilirea unui prag pentru pierderile cauzate de natura mărfurilor (JO L 247, 23.9.2022, p. 2).”"

2.

Articolul 3 se elimină.

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Cerințe pentru completarea documentelor administrative în cazul autocertificării pentru circulația mărfurilor accizabile”;

(b)

la alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În documentele administrative menționate la articolele 20, 26, 36 și 38 din Directiva (UE) 2020/262, statutul micilor producători independenți se declară în caseta 17 l, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1636, în următorii termeni: «Se certifică prin prezentul că produsul descris a fost fabricat de» urmat, după caz, de unul dintre următorii termeni:”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Producția anuală de băuturi alcoolice a micului producător independent se declară în caseta 17n din documentul administrativ, astfel cum se indică în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1636. Cantitatea se indică în hectolitri, cu excepția alcoolului etilic, care se indică în hectolitri de alcool pur.”

4.

Articolul 6 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 februarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (JO L 455, 20.12.2021, p. 26).

(3)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE, (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

(4)  Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (JO L 58, 27.2.2020, p. 4).

(5)  Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (JO L 58, 27.2.2020, p. 43).

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei din 17 decembrie 1992 privind documentul de însoțire simplificat pentru circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor și care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediere (JO L 369, 18.12.1992, p. 17).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1636 al Comisiei din 5 iulie 2022 de completare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului prin stabilirea structurii și conținutului documentelor schimbate în contextul deplasării de mărfuri accizabile și prin stabilirea unui prag pentru pierderile cauzate de natura mărfurilor (JO L 247, 23.9.2022, p. 2).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/158 AL COMISIEI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din speciile Prunus domestica și Prunus cerasifera originare din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 42 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (2) stabilește, pe baza unei evaluări preliminare a riscurilor, o listă cu plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2018 al Comisiei (3) stabilește norme specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor menționată la articolul 42 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031 pentru plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat.

(3)

În urma unei evaluări preliminare a riscurilor, plantele care aparțin la 34 de genuri și o specie de plante destinate plantării originare din toate țările terțe au fost incluse în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 ca plante cu risc ridicat, printre acestea numărându-se cele din genul Prunus L.

(4)

La 18 octombrie 2019, Ucraina a prezentat Comisiei o cerere de export către Uniune de plante destinate plantării de Prunus domestica altoite pe portaltoaie de Prunus cerasifera, cu rădăcini goale, inactive și fără frunze. Cererea a fost susținută de dosarul tehnic relevant.

(5)

La 17 mai 2022, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a publicat un aviz științific cu privire la evaluarea riscurilor generate de plantele destinate plantării din specia Prunus domestica provenite din Ucraina (4). Autoritatea a identificat Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora și Xanthomonas arboricola pv. pruni drept organisme dăunătoare relevante pentru plantele respective destinate plantării, a evaluat măsurile de reducere a riscurilor descrise în dosar și a estimat probabilitatea ca produsul să fie indemn de organismele dăunătoare respective.

(6)

Lopholeucaspis japonica este inclus în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, prevăzută în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei (5). Erwinia amylovora și Xanthomonas arboricola pv. pruni sunt enumerate ca organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate în anexa III și ca organisme dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune în anexa IV la regulamentul respectiv.

(7)

Eotetranychus prunicola nu este încă inclus în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune. Totuși, pe baza dovezilor furnizate de statele membre, impactul respectivului dăunător asupra plantelor-gazdă din Uniune nu este semnificativ. În consecință, nu sunt necesare cerințe care să vizeze importarea respectivului organism dăunător.

(8)

Pe baza avizului autorității, riscul fitosanitar generat de introducerea în Uniune a plantelor de Prunus domestica destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoaie de Prunus cerasifera, originare din Ucraina, este considerat acceptabil, cu condiția respectării cerințelor de import respective prevăzute în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072.

(9)

Prin urmare, este oportun ca plantele de Prunus domestica destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoaie de Prunus cerasifera, originare din Ucraina, să nu mai fie considerate plante cu risc ridicat.

(10)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 trebuie modificat în consecință.

(11)

Pentru a se conforma obligațiilor Uniunii care decurg din Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (6), importul produselor respective trebuie reluat în cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același regulament (JO L 323, 19.12.2018, p. 10).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2018 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a normelor specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor prezentate de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 323, 19.12.2018, p. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health) [Comitetul PLH al EFSA (Comitetul EFSA pentru sănătatea plantelor)], 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Aviz științific privind evaluarea riscurilor determinate de plantele din specia Prunus domestica provenite din Ucraina). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (JO L 319, 10.12.2019, p. 1).

(6)  JO L 336, 23.12.1994, p. 40.


ANEXĂ

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019

La punctul 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, în a doua coloană a tabelului „Descriere”, rubrica referitoare la Prunus L. se înlocuiește cu următorul text:

Prunus L., cu excepția plantelor de Prunus domestica destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoaie de Prunus cerasifera originare din Ucraina”.


DECIZII

24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/18


DECIZIA (PESC) 2023/159 A CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC (1) privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia.

(2)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/72/PESC, măsurile restrictive ar trebui prelungite până la 31 ianuarie 2024. În plus, în anexa la decizia respectivă, ar trebui modificate expunerile de motive și datele de identificare în ceea ce privește cinci persoane, iar în ceea ce privește alte patru persoane ar trebui actualizate datele de identificare.

(3)

Prin urmare, Decizia 2011/72/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/72/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2024.

(2)   Prezenta decizie se reexaminează permanent. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 28, 2.2.2011, p. 62).


ANEXĂ

În secțiunea „A. Lista entităților și a persoanelor menționate la articolul 1” din anexa la Decizia 2011/72/PESC, rubricile următoare se înlocuiesc cu rubricile de mai jos:

 

Nume

Date de identificare

Motive

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 4 martie 1944

Carte de identitate nr.: 05000799

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 24 iunie 1948

Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 00104253

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator interimar al unei societăți agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 26 aprilie 1950

Carte de identitate nr.: 00178522

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 25 septembrie 1955

Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 05150331

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director general al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Cetățenie: tunisiană

Data nașterii: 18 septembrie 1976

Carte de identitate nr.: 05412560

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: director general al unei societăți, fiul Najiei JERIDI

Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Cetățenie: tunisiană

Data nașterii: 28 octombrie 1938

Carte de identitate nr.: 02810614

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, fiul Selmei HASSEN, văduvul Selmei MANSOUR

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Monastir

Data nașterii: 30 august 1982

Carte de identitate nr.: 08434380

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: femeiesc

Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR

Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și este asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Cetățenie: tunisiană, franceză

Locul nașterii: Paris, Franța

Data nașterii: 27 octombrie 1966

Carte de identitate nr.: 05515496

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director al unei societăți, fiul lui Paulette HAZAT

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Cetățenie: tunisiană

Locul nașterii: Tunis, Tunisia

Data nașterii: 28 august 1974

Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Carte de identitate nr.: 04622472

Țara emitentă: Tunisia

Sexul: bărbătesc

Alte informații: decedat, director comercial, fiul Leilei DEROUICHE

Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.”


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/22


DECIZIA (PESC) 2023/160 A CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC (1).

(2)

La 17 noiembrie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (CSONU) 2662 (2022). Rezoluția respectivă reafirmă embargoul asupra armelor impus Somaliei și modifică aplicarea derogărilor și a derogărilor privind livrarea de arme și de materiale conexe către instituțiile de securitate și polițienești de la nivel național și local din Somalia. Respectiva rezoluție reafirmă interdicția impusă asupra importului de cărbune de lemn din Somalia și, de asemenea, confirmă restricțiile privind vânzarea, furnizarea și transferul către Somalia de componente pentru dispozitive explozive improvizate (IED).

(3)

Prin urmare, Decizia 2010/231/PESC ar trebui să fie modificată în consecință.

(4)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri din prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/231/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, destinate exclusiv pentru sprijinirea personalului Organizației Națiunilor Unite, inclusiv din cadrul Misiunii de asistență a Organizației Națiunilor Unite în Somalia (UNSOM), sau pentru utilizarea de către acesta;

(b)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, destinate exclusiv pentru sprijinirea Misiunii de tranziție a Uniunii Africane în Somalia (ATMIS) și a partenerilor săi strategici sau pentru utilizarea de către aceștia, care își desfășoară activitatea exclusiv în cadrul celui mai recent concept strategic de operații al Uniunii Africane (UA) și în cooperare și coordonare cu ATMIS;

(c)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, destinate exclusiv pentru sprijinirea sau utilizarea de către: activitățile de formare și de sprijin ale Uniunii Europene, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii, precum și de orice alte forțe statale care fie își desfășoară activitatea în cadrul Planului de tranziție pentru Somalia (STP), fie au un acord privind statutul forțelor sau un memorandum de înțelegere cu Guvernul Federal al Somaliei (FGS) în scopul aplicării Rezoluției 2662 (2022) a ONU, cu condiția să informeze Comitetul pentru sancțiuni cu privire la încheierea unor astfel de acorduri;

(d)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării de consultanță tehnică, asistență financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, destinate exclusiv pentru dezvoltarea instituțiilor de securitate și polițienești de la nivel național și local din Somalia, în vederea asigurării securității poporului somalez. Livrarea articolelor care figurează în anexele II și III și furnizarea de consultanță tehnică, asistență financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare fac obiectul cerințelor relevante privind aprobarea sau notificarea, după cum urmează:

(i)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe de orice tip prevăzute în anexa II, destinate exclusiv pentru dezvoltarea instituțiilor de securitate și polițienești din Somalia în vederea asigurării securității poporului somalez, fac obiectul aprobării prealabile de către Comitetul pentru sancțiuni, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol, și pot fi furnizate în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni nu emite o decizie negativă în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări din partea Somaliei, a statelor membre sau a organizațiilor internaționale, regionale și subregionale care furnizează asistență;

(ii)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe de orice tip prevăzute în anexa III, destinate exclusiv pentru dezvoltarea instituțiilor de securitate și polițienești din Somalia în vederea asigurării securității poporului somalez, fac obiectul unei notificări prealabile a Comitetului pentru sancțiuni transmise în scop informativ, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol, cu cinci zile lucrătoare înainte, de către Somalia, statele membre sau organizațiile internaționale, regionale și subregionale care furnizează asistență;

(e)

furnizării, vânzării sau transferului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către personalul ONU, reprezentanții presei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora;

(f)

furnizării, vânzării sau transferului de echipament militar neletal de către statele membre sau de către organizații internaționale, regionale sau subregionale, destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție.”

;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritățile somaleze au principala responsabilitate pentru notificarea Comitetului pentru sancțiuni cu privire la orice livrare către instituțiile de securitate și polițienești din Somalia de armament și de materiale conexe de orice tip care figurează în anexa II și în anexa III, astfel cum se prevede la alineatul (3) litera (d) de la prezentul articol. Notificările includ informații privind fabricantul și furnizorul de armament și de materiale conexe de orice tip, o descriere a armamentului și a muniției, inclusiv tipul, numerele de serie, calibrul și cantitatea, data și locul propuse pentru livrare și toate informațiile relevante privind unitatea de destinație vizată sau privind locul de stocare vizat.”

;

(c)

alineatul (4a) se înlocuiește cu următorul text:

„(4a)   Somalia sau statul membru furnizor sau organizația internațională, regională ori subregională care furnizează asistența transmite Comitetului pentru sancțiuni, în termen de 30 de zile de la livrarea armamentului și a materialelor conexe de orice tip, o notificare ulterioară livrării sub forma unei confirmări scrise a finalizării livrării, inclusiv numerele de serie pentru armamentul și materialele conexe de orice tip livrate, informații privind transportul, conosamentul, manifestele încărcăturii sau listele de colisaj, precum și locul specific de depozitare.”

;

(d)

alineatul (4b) se elimină;

(e)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se interzice furnizarea, revânzarea, transferul sau punerea la dispoziție pentru utilizare a oricăror arme sau echipamente militare vândute sau furnizate, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (d), exclusiv în scopul dezvoltării instituțiilor de securitate și polițienești din Somalia, către orice persoană fizică sau entitate care nu se află în serviciul instituțiilor de securitate și polițienești din Somalia cărora aceste arme sau echipamente le-au fost vândute sau furnizate inițial ori către statul membru vânzător sau furnizor ori organizația internațională, regională sau subregională vânzătoare sau furnizoare.”

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Se impun măsurile restrictive prevăzute la articolul 3, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 alineatele (1) și (2), împotriva persoanelor și entităților desemnate de Comitetul pentru sancțiuni pe baza următoarelor motive:

(a)

sunt implicate în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia sau le sprijină, atunci când astfel de acte includ, dar nu se limitează la:

(i)

planificarea, conducerea sau comiterea unor acte care implică violența sexuală și violența bazată pe gen;

(ii)

acte care amenință procesul de pace și de reconciliere din Somalia;

(iii)

acte care amenință Guvernul Federal al Somaliei sau ATMIS prin forță;

(b)

au încălcat embargoul asupra armelor sau restricțiile în privința revânzării și transferului de armament sau interdicția de a furniza asistență aferentă, astfel cum se menționează la articolul 1;

(c)

împiedică furnizarea de asistență umanitară în Somalia, accesul la asistență umanitară sau distribuirea acesteia în Somalia;

(d)

sunt lideri politici sau militari care recrutează sau utilizează copii în conflicte armate în Somalia, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil;

(e)

sunt responsabile de încălcări ale dreptului internațional aplicabil în Somalia, implicând afectarea civililor, inclusiv a copiilor și a femeilor, în situații de conflict armat, inclusiv prin crime și mutilări, violență sexuală și bazată pe gen, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată;

(f)

sunt asociate cu Al-Shabaab, acționează și desfășoară activități care indică faptul că persoana fizică sau entitatea respectivă este asociată cu Al-Shabaab, inclusiv:

(i)

participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau desfășurarea de activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Shabaab;

(ii)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe către Al-Shabaab, și

(iii)

recrutarea pentru Al-Shabaab sau sprijinirea în alt mod a unor acte ori activități ale Al-Shabaab sau ale oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate din aceasta.

(2)   Lista persoanelor și a entităților relevante este inclusă în anexa I.”

3.

Articolul 4a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4a

Statele membre pot, în conformitate cu punctele 11-21 din RCSONU 2182 (2014), să inspecteze în apele teritoriale ale Somaliei și în marea liberă, în largul coastelor Somaliei, care se extinde până la Marea Arabiei și Golful Persic și le include pe acestea, acționând la nivel național sau prin intermediul unor parteneriate navale multinaționale voluntare, precum „Forțele maritime combinate”, în cooperare cu Guvernul Federal al Somaliei, navele care se deplasează spre sau dinspre Somalia, despre care au motive rezonabile să creadă că:

(a)

transportă cărbune de lemn dinspre Somalia, încălcând interdicția asupra cărbunelui de lemn;

(b)

transportă arme sau echipamente militare către Somalia, direct sau indirect, încălcând embargoul asupra armelor impus Somaliei;

(c)

transportă arme sau echipamente militare către persoanele fizice sau entitățile desemnate de Comitetul pentru sancțiuni;

(d)

transportă componente de dispozitive explozive improvizate (IED) identificate în partea I din anexa C la Rezoluția 2662 (2022) a ONU, încălcând interdicția privind componentele IED.”

4.

Anexa II se înlocuiește cu anexa I la prezenta decizie.

5.

Anexa III se înlocuiește cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (JO L 105, 27.4.2010, p. 17).


ANEXA I

„ANEXA II

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (3) LITERA (d) PUNCTUL (i)

1.   

Rachete sol-aer, inclusiv sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS).

2.   

Arme cu calibru mai mare de 14,7 mm și componente special concepute pentru acestea, precum și muniția aferentă. (Acestea nu includ lansatoarele de rachete antitanc lansate de la umăr, de tipul RPG sau LAW, grenadele de pușcă sau lansatoarele de grenade.).

3.   

Mortiere cu calibru mai mare de 82 mm și muniția aferentă.

4.   

Arme dirijate antitanc, inclusiv rachete dirijate antitanc (ATGM) precum și munițiile și componentele special concepute pentru aceste articole.

5.   

Încărcături și dispozitive special concepute sau modificate pentru utilizări militare; mine și materiale aferente.

6.   

Dispozitive de ochire cu vedere pe timp de noapte de nivel mai mare de generația 2.

7.   

Aeronave cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu rotor basculant sau cu aripi basculante, special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

8.   

„Nave” și vehicule amfibii special concepute sau modificate pentru utilizări militare. („Navă” include orice navă, vehicul cu efect de suprafață, navă cu arie mică de plutire sau navă cu aripi portante, precum și coca sau o parte din coca unei nave.)

9.   

Vehicule aeriene de luptă fără pilot (enumerate ca articole de categoria IV în Registrul ONU privind armele convenționale).


ANEXA II

„ANEXA III

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (3) LITERA (d) PUNCTUL (ii)

1.   

Toate tipurile de arme cu calibru de până la 14,7 mm și muniția aferentă.

2.   

RPG-7 și tunuri fără recul, precum și muniția aferentă.

3.   

Dispozitive de ochire cu vedere pe timp de noapte de generația 2 sau de nivel mai mic.

4.   

Aeronave cu aripi rotative sau elicoptere special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

5.   

Veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NIJ 0101. din 06 iulie 2008) sau echivalentele naționale.

6.   

Vehicule terestre special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

7.   

Echipamente de comunicații special concepute sau modificate pentru utilizări militare.


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/28


DECIZIA (PESC) 2023/161 A CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

de modificare a Deciziei (PESC) 2021/649 privind sprijinul Uniunii pentru activitățile Secretariatului TCA de sprijinire a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 aprilie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/649 (1).

(2)

Articolul 5 din Decizia (PESC) 2021/649 prevede că decizia urmează să expire la 24 de luni de la încheierea acordului menționat la articolul 3 alineatul (3), și anume la 20 mai 2023.

(3)

La 23 septembrie 2022, Secretariatul Tratatului privind comerțul cu arme (TCA), care este responsabil cu punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a activităților de proiect menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2021/649, a solicitat, printr-o scrisoare, o prelungire fără costuri cu cinci luni a perioadei de punere în aplicare a deciziei respective. Această prelungire ar permite Secretariatului TCA să finalizeze activitățile de proiect menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2021/649, a căror punere în aplicare a fost afectată negativ de întârzierile în recrutare, precum și de pandemia de COVID-19.

(4)

Prelungirea perioadei de punere în aplicare a activităților de proiect menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2021/649 până la 20 octombrie 2023 nu are nicio implicație în ceea ce privește resursele financiare.

(5)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2021/649 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia (PESC) 2021/649, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie expiră la 20 octombrie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2021/649 a Consiliului din 16 aprilie 2021 privind sprijinul Uniunii pentru activitățile Secretariatului TCA de sprijinire a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme (JO L 133, 20.4.2021, p. 59).


24.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/29


DECIZIA (PESC) 2023/162 A CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2023

privind o misiune a Uniunii Europene în Armenia (EUMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 6 octombrie 2022, cu ocazia reuniunii comunității politice europene de la Praga, Republica Armenia și Republica Azerbaidjan au confirmat angajamentul lor față de Carta Organizației Națiunilor Unite și față de Declarația de la Alma-Ata din 21 decembrie 1991, în care ambele state își recunosc reciproc integritatea teritorială și suveranitatea.

(2)

Prin scrisoarea primită de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), ministrul de externe al Republicii Armenia a invitat Uniunea să desfășoare o misiune civilă în Armenia în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

(3)

La 19 ianuarie 2023, Consiliul a aprobat un concept de gestionare a crizelor pentru o posibilă misiune PSAC civilă în Armenia. Ar trebui prin urmare instituită această misiune.

(4)

Comitetul politic și de securitate (COPS) ar trebui să exercite, sub responsabilitatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant, controlul politic asupra misiunii PSAC în Armenia, să îi asigure conducerea strategică și să ia deciziile relevante în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

(5)

Este necesar să se negocieze și să se încheie acorduri internaționale referitoare la statutul unităților și al personalului aflate sub comanda Uniunii și la participarea statelor terțe la misiune.

(6)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Misiune

(1)   Uniunea instituie o misiune civilă a Uniunii Europene în Armenia (EUMA) în cadrul PSAC.

(2)   EUMA face parte din contribuția Uniunii, în calitate de actor imparțial și credibil, la crearea unui mediu sigur și stabil în zonele afectate de conflict din Armenia, în cadrul căruia îmbunătățirea securității umane și normalizarea relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan pe teren vor permite realizarea de noi progrese în direcția unui potențial acord de pace.

Articolul 2

Mandat

(1)   Obiectivul strategic al EUMA este de a contribui la reducerea numărului de incidente din zonele afectate de conflict și din zonele de frontieră din Armenia, de a reduce nivelul riscurilor pentru populația care locuiește în aceste zone și de a contribui astfel la normalizarea relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan pe teren.

(2)   În acest scop, misiunea contribuie la instaurarea unui climat de încredere între Armenia și Azerbaidjan în moduri care să îi susțină credibilitatea ca actor imparțial, prin:

(a)

observarea prin efectuarea de patrulări de rutină și raportarea cu privire la situația de la fața locului și la orice incidente legate de conflict, pentru a asigura cunoașterea detaliată a situației de securitate;

(b)

contribuția la securitatea umană în zonele afectate de conflict, printre altele prin colectarea de informații prin patrularea ad-hoc și raportarea cu privire la situațiile în care, datorită consecințelor directe sau indirecte ale conflictului, viața și drepturile fundamentale ale omului sunt puse în pericol;

(c)

pe baza activităților sale în temeiul literelor (a) și (b) și prin prezența sa permanentă și vizibilă pe teren, contribuția la consolidarea încrederii între populațiile din Armenia și Azerbaidjan și, acolo unde este posibil, între autoritățile din aceste țări, în sprijinul păcii și stabilității în regiune.

(3)   Dreptul internațional umanitar, drepturile omului și principiul egalității de gen, protecția civililor și agendele din cadrul Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1325 (2000) privind femeile, pacea și securitatea, RCSONU 2250 (2015) privind tineretul, pacea și securitatea și RCSONU 1612 (2005) privind agendele privind copiii și conflictele armate sunt pe deplin și proactiv integrate în planificarea strategică și operațională, în activitățile și în raportarea misiunii.

Articolul 3

Lanțul de comandă și structura

(1)   Misiunea are un lanț de comandă unificat, specific operațiilor de gestionare a crizelor.

(2)   Misiunea are comandamentul în Armenia.

(3)   Misiunea este structurată în conformitate cu documentele sale de planificare.

Articolul 4

Comandantul operației civile

(1)   Directorul general al Capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operației civile pentru misiune. CPCC este pusă la dispoziția comandantului operației civile în vederea planificării și conducerii misiunii.

(2)   Comandantul operației civile exercită comanda și controlul la nivel strategic asupra misiunii, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant.

(3)   Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a deciziilor Consiliului și ale COPS în ceea ce privește conducerea operațiilor, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic șefului misiunii, după caz, și oferindu-i acestuia consiliere și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul Înaltului Reprezentant.

(5)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului care i-a detașat, în conformitate cu normele naționale, a instituției în cauză a Uniunii sau, respectiv, a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE). Autoritățile respective transferă comandantului operației civile controlul operațional asupra personalului lor.

(6)   Comandantului operației civile îi revine responsabilitatea generală de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de diligență a Uniunii.

(7)   Comandantul operației civile, șefii delegațiilor UE în Armenia și Azerbaidjan și reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia (denumit în continuare „RSUE”) se consultă reciproc, după caz.

Articolul 5

Șeful misiunii

(1)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea pentru misiune și exercită comanda și controlul asupra acesteia în teatrul de operații. Șeful misiunii răspunde direct în fața comandantului operației civile și acționează în conformitate cu instrucțiunile acestuia.

(2)   Șeful misiunii este reprezentantul misiunii în sfera sa de competență.

(3)   Șeful misiunii exercită responsabilitatea administrativă și logistică pentru misiune, inclusiv responsabilitatea pentru activele, resursele și informațiile puse la dispoziția misiunii. Șeful misiunii poate delega atribuții de administrare în materie de personal și privind chestiuni financiare unor membri ai personalului misiunii, sub responsabilitatea sa globală.

(4)   Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra personalului misiunii. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare se exercită de către autoritățile naționale ale statului care i-a detașat, în conformitate cu normele naționale, de către instituția în cauză a Uniunii sau, respectiv, de către SEAE.

(5)   Șeful Misiunii asigură vizibilitatea adecvată a misiunii.

Articolul 6

Personalul

(1)   Misiunea este formată în principal din personal detașat de statele membre, de instituțiile Uniunii și de SEAE. Fiecare stat membru, fiecare instituție a Uniunii, precum și SEAE suportă cheltuielile aferente personalului pe care l-a detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurnele aplicabile.

(2)   Statul membru, instituția Uniunii sau, respectiv, SEAE răspunde de soluționarea oricăror reclamații privind detașarea, fie din partea membrilor pe care i-au detașat, fie cu privire la aceștia, precum și de introducerea oricărei acțiuni împotriva persoanelor respective.

(3)   Misiunea poate să recruteze personal internațional și local pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu pot fi asigurate de personalul detașat de statele membre. În mod excepțional, în cazuri justificate corespunzător, dacă nu sunt disponibili candidați calificați din statele membre, pot fi recrutați, pe bază de contract, resortisanți ai unor state terțe participante, în funcție de necesități.

(4)   Condițiile de angajare, precum și drepturile și obligațiile personalului internațional și local se stabilesc prin contracte încheiate între misiune și membrii personalului vizați.

Articolul 7

Statutul misiunii și al personalului acesteia

Statutul misiunii și al personalului acesteia, inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare pentru executarea și derularea în bune condiții a misiunii, fac obiectul unui acord încheiat în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 8

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii sub responsabilitatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant. Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante în acest sens în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din TUE. Prezenta autorizare include competența de numire a unui șef al misiunii, la propunerea Înaltului Reprezentant, și competența de modificare a planului de operații (OPLAN). Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încheierea misiunii revin în continuare Consiliului. Deciziile COPS privind numirea șefului misiunii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic și atunci când este necesar rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera de competență a acestora.

Articolul 9

Participarea statelor terțe

(1)   Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului instituțional unic al acesteia, statele terțe pot fi invitate să contribuie la misiune cu condiția să își asume cheltuielile care decurg din detașarea de personal, inclusiv salariile, asigurările pentru orice risc, diurnele și cheltuielile de deplasare spre și dinspre Armenia și să contribuie, după caz, la cheltuielile de funcționare a misiunii.

(2)   Statele terțe care contribuie la misiune au aceleași drepturi și obligații ca și statele membre în ceea ce privește gestionarea curentă a misiunii.

(3)   Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un comitet al contribuitorilor.

(4)   Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri încheiate în conformitate cu articolul 37 din TUE și al unor dispoziții tehnice suplimentare, dacă este cazul. În cazul în care Uniunea și un stat terț încheie sau au încheiat un acord privind instituirea unui cadru pentru participarea respectivului stat terț la operațiile Uniunii de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul misiunii.

Articolul 10

Securitate

(1)   Comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări privind planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare adecvată și eficace a acestora de către misiune în conformitate cu articolul 4.

(2)   Șeful misiunii răspunde de securitatea misiunii și de asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile misiunii, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii, în temeiul titlului V din TUE, precum și cu instrumentele conexe acesteia.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer de securitate al misiunii, care se află sub autoritatea șefului misiunii și care menține o relație funcțională strânsă cu SEAE.

(4)   Personalul misiunii urmează un program de instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a-și începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul misiunii urmează periodic, în teatrul de operații, programe de perfecționare organizate de ofițerul de securitate al misiunii.

(5)   Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate în conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului (1).

Articolul 11

Celula de supraveghere

Pentru misiune se activează celula de supraveghere.

Articolul 12

Dispoziții juridice

Misiunea are capacitatea de a achiziționa servicii și bunuri, de a încheia contracte și acorduri administrative, de a angaja personal, de a deține conturi bancare, de a dobândi și a înstrăina active și de a-și lichida pasivele, precum și de a fi parte la procedurile juridice, după cum este necesar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 13

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru patru luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii este de 8 103 590,82 EUR. Valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară este hotărâtă de Consiliu.

(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice la atribuirea unor contracte de achiziții de către misiune este deschisă fără restricții. În plus, nu se aplică nicio regulă de origine pentru bunurile achiziționate de misiune. Cu condiția aprobării de către Comisie, misiunea poate încheia acorduri de natură tehnică privind furnizarea de echipamente, servicii și spații pentru misiune, cu state membre, cu statul-gazdă, cu state terțe participante și cu alți actori internaționali.

(3)   Misiunea răspunde de execuția bugetului său. În acest scop, misiunea semnează un acord cu Comisia. Dispozițiile financiare respectă lanțul de comandă, astfel cum se prevede la articolele 3, 4 și 5, precum și cerințele operaționale ale misiunii.

(4)   Misiunea prezintă Comisiei un raport complet privind activitățile financiare desfășurate în cadrul acordului și este monitorizată de aceasta.

(5)   Cheltuielile legate de misiune sunt eligibile începând cu data adoptării prezentei decizii.

Articolul 14

Mecanismul de consolidare a încrederii

(1)   Misiunea dispune de un mecanism de consolidare a încrederii pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor în sprijinul sarcinii care îi revine în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera (c).

(2)   Această celulă de proiect coordonează, facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de misiune și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(3)   Misiunea este autorizată să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a unor state terțe pentru punerea în aplicare a proiectelor identificate care completează în mod coerent celelalte acțiuni ale misiunii, dacă proiectul:

(a)

este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei decizii; sau

(b)

este integrat în cursul mandatului prin intermediul unei modificări a situației financiare, la solicitarea șefului misiunii.

(4)   Misiunea încheie un acord cu statele respective, care cuprinde în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor misiunii în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective. Statele contribuitoare nu pot angaja în niciun caz răspunderea Uniunii sau a Înaltului Reprezentant pentru acțiunile sau omisiunile misiunii în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(5)   COPS își dă acordul cu privire la acceptarea unei contribuții financiare din partea statelor terțe în beneficiul celulei de proiect.

Articolul 15

Coerența răspunsului Uniunii și coordonarea

(1)   Înaltul Reprezentant asigură coerența dintre punerea în aplicare a prezentei decizii și acțiunea externă a Uniunii în general, inclusiv programele de asistență ale Uniunii.

(2)   Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu delegația Uniunii în Armenia și cu RSUE pentru a asigura coerența acțiunii Uniunii în Armenia; în special, șeful misiunii primește orientări politice din partea șefului delegației Uniunii în Armenia cu privire la relațiile cu autoritățile armene și din partea RSUE în ceea ce privește relațiile dintre Armenia și Azerbaidjan.

(3)   În plus, fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii îl informează pe șeful delegației în Azerbaidjan cu privire la activitățile misiunii și îl consultă cu privire la chestiuni relevante pentru Azerbaidjan.

(4)   Șeful misiunii se coordonează cu alți actori internaționali prezenți, după caz.

Articolul 16

Comunicarea informațiilor

(1)   Înaltul Reprezentant este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii, în mod corespunzător și în conformitate cu nevoile misiunii, informații UE clasificate până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” generate în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE.

(2)   În caz de nevoie operațională specifică și imediată, Înaltul Reprezentant este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă toate informațiile UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generate în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. Între Înaltul Reprezentant și autoritățile competente ale statului-gazdă se încheie acorduri în acest scop.

(3)   Înaltul Reprezentant este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie orice document neclasificat al UE privind deliberările Consiliului referitoare la misiune și care intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (2).

(4)   Înaltul Reprezentant poate delega competențele menționate la alineatele (1)-(3), precum și competența de a încheia acordurile menționate la alineatul (2), unor persoane aflate sub autoritatea sa, comandantului operației civile și șefului misiunii, în conformitate cu secțiunea VII din anexa VI la Decizia 2013/488/UE.

Articolul 17

Lansarea misiunii

(1)   Misiunea se lansează printr-o decizie a Consiliului la data recomandată de comandantul operației civile pentru misiune de îndată ce aceasta din urmă a atins capacitatea sa operațională inițială.

(2)   Echipa de bază a misiunii face pregătirile necesare pentru a permite misiunii să își atingă capacitatea operațională inițială.

Articolul 18

Intrare în vigoare și durată

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Aceasta se aplică pe o perioadă de doi ani de la lansarea misiunii.

(3)   COPS efectuează o evaluare strategică a misiunii și a mandatului acesteia la un an de la lansarea misiunii. Cu suficient de mult timp înainte de expirarea prezentei decizii, se efectuează o revizuire strategică a misiunii.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).

(2)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).