ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 304

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
24 noiembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2293 al Comisiei din 18 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește lista țărilor terțe cu un plan de control aprobat privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurile substanțelor farmacologic active și pesticide și nivelurile maxime de contaminanți ( 1 )

31

 

*

Regulamentul (UE) 2022/2294 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la echipamentele de asistență medicală, resursele umane în domeniul asistenței medicale și utilizarea asistenței medicale ( 1 )

42

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2295 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii ( 1 )

53

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/2296 a Consiliului din 21 noiembrie 2022 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

67

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2297 a Comisiei din 19 octombrie 2022 privind înființarea infrastructurii europene de cercetare solară pentru energia solară concentrată (ERIC EU-SOLARIS) [notificată cu numărul C(2022) 7351]  ( 1 )

78

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2298 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

85

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (UE) 2022/1994 a Consiliului din 17 octombrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului pentru indicații geografice instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulamentului său de procedură ( JO L 273, 21.10.2022 )

87

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1439 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 283/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru substanțele active și cerințele specifice în materie de date aplicabile microorganismelor ( JO L 227, 1.9.2022 )

94

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1440 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 284/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru produsele de protecție a plantelor și cerințele specifice în materie de date pentru produsele de protecție a plantelor care conțin microorganisme ( JO L 227, 1.9.2022 )

97

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1441 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește principiile uniforme specifice de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin microorganisme ( JO L 227, 1.9.2022 )

100

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare ( JO L 262, 7.10.2022 )

102

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2236 al Comisiei din 20 iunie 2022 de modificare a anexelor I, II, IV și V la Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice pentru vehiculele produse în serii nelimitate, vehiculele produse în serii mici, vehiculele complet automate produse în serii mici și vehiculele cu destinație specială, precum și în ceea ce privește actualizarea software-ului ( JO L 296, 16.11.2022 )

103

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1299 al Comisiei din 24 martie 2022 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul mecanismelor de control al administrării pozițiilor de către locurile de tranzacționare ( JO L 197, 26.7.2022 )

104

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2059 al Comisiei din 14 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile tehnice ale cerințelor privind testarea ex post și atribuirea profitului și a pierderii în temeiul articolelor 325bf și 325bg din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ( JO L 276, 26.10.2022 )

105

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe ( JO L 152, 11.6.2019 )

108

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare ( JO L 262, 7.10.2022 )

109

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2292 AL COMISIEI

din 6 septembrie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 126 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre, în particular pentru a asigura conformitatea, la intrarea în Uniune, a transporturilor de animale și de mărfuri destinate consumului uman provenite din țări terțe sau regiuni ale acestora cu legislația Uniunii referitoare la siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/625 împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a completa condițiile prevăzute în regulamentul respectiv pentru intrarea în Uniune a animalelor de la care se obțin produse alimentare și a anumitor mărfuri. Respectivele condiții pot include cerințe suplimentare și anume posibilitatea de a permite înscrierea animalelor și a mărfurilor care provin doar din țări terțe care figurează în listele întocmite de Comisie în scopul respectiv. Aceste cerințe suplimentare includ garanții privind respectarea:

măsurilor de monitorizare a substanțelor și grupelor de reziduuri prezente în animalele și mărfurile destinate consumului uman, în conformitate cu Directivele 96/23/CE (2) și 96/22/CE (3) ale Consiliului;

normelor privind prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile care vizează animalele vii și produsele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

principiilor și cerințelor generale care reglementează produsele alimentare în general și siguranța alimentară în particular, la nivelul Uniunii și la nivel național, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

normelor specifice privind igiena alimentelor de origine animală care vizează operatorii din sectorul alimentar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (7);

normelor specifice privind controalele oficiale efectuate și acțiunile întreprinse de către autoritățile competente cu privire la producția de anumite animale și produse de origine animală destinate consumului uman, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/624 al Comisiei (8) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei (9).

(3)

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (10) stabilește astfel de cerințe suplimentare și se aplică de la 14 decembrie 2019. El nu vizează cerințele deja stabilite în Directiva 96/23/CE.

(4)

În prezent, țările terțe din care se autorizează introducerea în Uniune a animalelor și a produselor de origine animală din perspectiva normelor Uniunii privind sănătatea publică sunt incluse și menținute în liste întocmite pe baza unor cerințe diverse, printre care și existența unui plan de control vizând substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți care să stabilească garanții privind monitorizarea anumitor grupe de substanțe și de reziduuri ale acestora și a contaminanților, în conformitate cu cerințele Directivei 96/23/CE.

(5)

Regulamentul (UE) 2017/625 a abrogat Directiva 96/23/CE începând cu 14 decembrie 2019 și a prevăzut aplicarea tranzitorie, până la 14 decembrie 2022, a anumitor dispoziții ale directivei respective.

(6)

Este necesar ca introducerea unor cerințe suplimentare pentru a asigura conformitatea cu măsurile de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prezente în animale și în mărfurile destinate consumului uman, prevăzute în Directiva 96/23/CE, să fie combinată cu cerințele suplimentare deja prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/625.

(7)

Prin urmare, este adecvat să se prevadă toate aceste cerințe suplimentare într-un singur regulament delegat, simplificând astfel interpretarea și aplicarea lor și sporind transparența pentru țările terțe.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește cerințe pentru operatorii din sectorul alimentar care importă produse de origine animală în Uniune. În consecință, este necesar ca cerințele suplimentare stabilite în prezentul regulament pentru controalele oficiale să fie în concordanță cu cele deja stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(9)

Atunci când se stabilesc cerințe pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman, este necesar să se facă trimitere la codurile din Nomenclatura combinată prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (11), pentru a identifica în mod clar aceste mărfuri și animale.

(10)

Este necesar ca transporturile de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman să fie autorizate să intre în Uniune, pe baza unei analize a riscurilor, numai în cazul în care țările terțe sau regiunile acestora din care provin respectivele animale și mărfuri pot asigura conformitatea cu cerințele privind siguranța respectivelor animale și mărfuri, iar respectivele țări terțe sau regiuni ale acestora sunt incluse, în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625, în listele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei (12).

(11)

În plus față de cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, este necesar să fie stabilite cerințe specifice pentru anumite animale și mărfuri destinate consumului uman, pentru a se asigura că țările terțe sau regiunile acestora oferă garanții referitoare la eficiența controalelor oficiale vizând siguranța alimentară în ceea ce privește animalele și mărfurile respective. Este necesar ca țările terțe sau regiunile acestora să figureze în listele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 numai după ce au furnizat dovezi și garanții că animalele și mărfurile care provin din ele respectă cerințele în materie de siguranță alimentară ale Uniunii stabilite în Regulamentele (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 852/2004, (CE) nr. 853/2004 și (UE) 2017/625, în Regulamentul delegat (UE) 2019/624 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 sau cerințe recunoscute ca fiind echivalente cu ele.

(12)

În temeiul articolului 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia poate condiționa decizia de includere a țărilor terțe în listele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 de furnizarea, de către țările terțe respective, a unor dovezi și garanții adecvate privind respectarea cerințelor Uniunii privind utilizarea substanțelor farmacologic active la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind respectarea de către transporturile de produse de origine animală și de produse compuse destinate intrării în Uniune a limitelor maxime pentru reziduurile de substanțe farmacologic active, a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide și a nivelurilor maxime de contaminanți stabilite în legislația Uniunii. Astfel se asigură faptul că animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse respective implică un nivel de protecție a sănătății identic cu cel prevăzut de legislația Uniunii privind produsele alimentare și siguranța alimentară.

(13)

Pentru a se asigura acest nivel identic de protecție a sănătății este necesar să fie furnizate dovezi și garanții prin prezentarea unui plan de control vizând substanțele farmacologic active, pesticidele și contaminanții care să îndeplinească anumite cerințe prevăzute în prezentul regulament. Pentru a asigura respectarea continuă a respectivelor cerințe este necesar să fie transmise Comisiei anual planuri de control actualizate.

(14)

Țările terțe pot fi incluse și în lista prevăzută în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 dacă furnizează dovezi și garanții adecvate din care rezultă că animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse, care intră în Uniune sunt originare dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță care figurează într-o listă de țări terțe care dețin un plan de control aprobat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți care vizează animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală respective, inclusiv cele utilizate în produsele compuse. Pentru a beneficia de această includere în listă, este necesar să fie furnizate informații privind procedurile în vigoare pentru asigurarea trasabilității animalelor de la care se obțin produse alimentare și a produselor de origine animală în cauză și pentru garantarea originii animalelor și a produselor respective.

(15)

Legislația Uniunii prevede norme privind utilizarea substanțelor farmacologic active și stabilește limite pentru reziduurile acestora prezente în produsele de origine animală care rezultă din această utilizare. Este necesar ca animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse, să intre în Uniune numai din țări terțe care asigură controale privind utilizarea substanțelor farmacologic active și reziduurile acestora prezente în produsele de origine animală care sunt cel puțin echivalente cu cele din planurile de control ale Uniunii incluse în planurile de control naționale multianuale menționate în Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 al Comisiei (13) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646 al Comisiei (14). Este necesar ca normele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/808 al Comisiei (15) să se aplice controalelor oficiale privind substanțele și reziduurile respective.

(16)

Utilizarea în Uniune a beta-agoniștilor și a substanțelor cu efect hormonal sau tireostatic la animalele de la care se obțin produse alimentare este interzisă în temeiul Directivei 96/22/CE. În mod similar, Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (16) enumeră în tabelul 2 din anexa sa substanțele farmacologic active a căror utilizare este interzisă în Uniune. Este necesar ca doar țările terțe care oferă garanții că animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse, respectă aceste dispoziții sau cerințe recunoscute ca fiind echivalente cu ele să fie autorizate să exporte în Uniune astfel de animale și astfel de produse.

(17)

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (17) stabilește un program al Uniunii de control coordonat vizând nivelurile maxime ale reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale, în vederea evaluării expunerii consumatorilor și a aplicării legislației UE. Acest program al Uniunii de control face parte integrantă din programele naționale multianuale de control vizând reziduurile de pesticide pe care statele membre trebuie să le instituie. Este necesar ca animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse, să intre în Uniune numai din țări terțe care asigură efectuarea controalelor privind reziduurile de pesticide în conformitate cu aceleași criterii stricte precum cele impuse statelor membre prin programele naționale multianuale de control vizând reziduurile de pesticide, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1355 al Comisiei (18). Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că se furnizează dovezi prin eșantionare reprezentativă din punct de vedere statistic conform cărora produsele destinate intrării în Uniune respectă legislația Uniunii privind reziduurile de pesticide.

(18)

Regulamentul delegat (UE) 2022/931 al Comisiei (19) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932 al Comisiei (20) prevăd stabilirea și conținutul planurilor de control bazat pe riscuri pentru contaminanții din produsele alimentare. Este necesar ca produsele de origine animală și produsele compuse să intre în Uniune numai din țări terțe care asigură efectuarea de controale privind contaminanții pentru a furniza dovezi care să arate că produsele de origine animală și produsele compuse destinate intrării în Uniune respectă legislația UE privind contaminanții.

(19)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (21) stabilește, în conformitate cu Directiva 96/23/CE, o listă a țărilor terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a anumitor specii de animale sau produse de origine animală.

(20)

În urma abrogării Directivei 96/23/CE, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2293 al Comisiei (22) a înlocuit Decizia 2011/163/UE în întregime.

(21)

Este necesar ca transporturilor de anumite mărfuri destinate consumului uman să le fie permisă intrarea în Uniune numai în cazul în care respectivele mărfuri sunt expediate din, obținute în sau preparate în unități care figurează în lista întocmită și actualizată în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625. În plus, pentru a se asigura conformitatea cu normele Uniunii privind igiena alimentară sau cu norme recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele, este adecvat să se prevadă că, la întocmirea și actualizarea listei respective, este necesar ca țara terță să ofere garanții suplimentare față de cele prevăzute la articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctele (i) și (iv) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(22)

Pentru a asigura transparența pentru operatorii din sectorul alimentar și consumatori, este necesar ca listele unităților menționate la articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/625 să fie puse la dispoziția publicului. Pentru a consolida această transparență, este necesar ca statele membre să permită intrarea transporturilor de animale și de mărfuri numai în cazul în care certificatele oficiale necesare pentru astfel de transporturi în temeiul normelor relevante ale Uniunii sunt eliberate de autoritățile competente din țara terță după publicarea listelor respective.

(23)

Nu este necesar să se stabilească astfel de cerințe de includere în listă pentru mărfurile destinate tranzitului, deoarece aceste mărfuri prezintă un risc mic din punctul de vedere al siguranței alimentare și nu sunt introduse pe piață în Uniune. În plus, este necesar ca astfel de cerințe să nu se aplice unităților care desfășoară doar activități de producție primară, operațiuni de transport, depozitare de produse de origine animală care nu necesită condiții de depozitare la temperatură controlată sau activități de fabricare a produselor înalt rafinate de origine animală menționate în secțiunea XVI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(24)

Regulamentul (UE) nr. 210/2013 al Comisiei (23) impune ca unitățile care produc germeni să fie aprobate de autoritățile competente în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Pentru a asigura conformitatea cu normele Uniunii în materie de igienă alimentară sau cu norme recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele, este necesar să se permită intrarea în Uniune a germenilor numai dacă sunt produși în unitățile care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu prezentul regulament.

(25)

Pentru a se asigura conformitatea cu normele Uniunii în materie de igienă alimentară sau cu norme recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele, este necesar ca intrarea în Uniune a produselor provenite din unități care produc carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, produse din carne, carne separată mecanic și materii prime destinate producției de gelatină și de colagen să fie autorizată numai dacă unitățile respective figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625. În plus, este necesar ca materiile prime din care se fabrică aceste produse să provină din unități (abatoare, unități de prelucrare a vânatului, unități de tranșare și unități de prelucrare a produselor pescărești) care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(26)

Este necesar ca intrarea în Uniune a transporturilor de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii să fie autorizată numai în cazul în care ele provin din zone de producție din țări terțe sau din regiuni ale acestora care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele specifice aplicabile respectivelor produse prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 sau cu norme recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele. Este necesar ca publicarea respectivelor liste să asigure transparența, pentru operatorii din sectorul alimentar și consumatori, cu privire la zonele de producție din care se pot introduce în Uniune moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii.

(27)

Este necesar ca intrarea în Uniune a transporturilor de produse pescărești să fie autorizată numai în cazul în care ele sunt expediate, obținute sau preparate dintr-o/într-o unitate terestră, o navă frigorifică, un vas fabrică sau un vas congelator care arborează pavilionul unei țări terțe care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele Uniunii, în special cu cerințele specifice pentru produsele pescărești prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627, sau cu norme recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele. Este necesar ca publicarea respectivelor liste să asigure transparența pentru operatorii din sectorul alimentar și consumatori cu privire la navele ale căror produse pescărești pot fi introduse în Uniune.

(28)

Riscul asociat produselor compuse depinde de tipul ingredientelor din ele și de condițiile de depozitare a ingredientelor respective. Prin urmare, este necesar să fie prevăzute cerințe vizând transporturile de produse compuse prin care să se asigure că produsele compuse care prezintă un risc intră în Uniune din țări terțe autorizate să exporte în Uniune în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405. Produsele compuse care prezintă un risc sunt cele care conțin produse prelucrate de origine animală, pentru care sunt prevăzute cerințe specifice în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau pentru care este necesar un plan de monitorizare a reziduurilor.

(29)

Având în vedere numărul de notificări primite prin sistemul rapid de alertă pentru produsele alimentare și hrana pentru animale instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, transporturile de anumite animale și mărfuri destinate introducerii pe piață pentru consum uman prezintă un risc sporit de nerespectare a cerințelor Uniunii privind siguranța alimentară. Prin urmare, este necesar ca înaintea intrării în Uniune, transporturile de astfel de animale și mărfuri să facă obiectul unei certificări individuale a fiecărui transport. Certificarea respectivă contribuie, în plus, la a le reaminti operatorilor din sectorul alimentar și autorităților competente din țările terțe sau din regiunile acestora de cerințele aplicabile ale Uniunii. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei (24) stabilește în acest scop modele de certificate de sănătate animală sau modele de certificate oficiale sau modele pentru ambele tipuri de certificate. Este necesar ca transporturile de astfel de animale și mărfuri pentru care Uniunea nu este destinația finală să fie însoțite de certificate de sănătate animală sau de certificate oficiale cu atestare de sănătate animală, nefiind necesară o atestare de sănătate publică pentru animalele și mărfurile respective, deoarece acestea nu vor fi introduse pe piață în Uniune. În ceea ce privește anumite produse compuse care prezintă un risc mic, este necesar ca atestarea privată de către operatorul din sectorul alimentar care introduce mărfuri în Uniune să înlocuiască certificarea pentru a asigura o abordare proporțională, bazată pe riscuri.

(30)

Este necesar ca produsele compuse cu durată lungă de conservare care prezintă un risc neglijabil, cum ar fi cele în cazul cărora singurele produse de origine animală prezente în produsul compus final sunt amelioratorii alimentari și anume vitamina D3, aditivii alimentari, enzimele alimentare sau aromele alimentare, să fie exceptate de la controalele la frontiere și de la cerințele de atestate private.

(31)

Dispozițiile prezentului regulament au scopul de a le înlocui în întregime pe cele ale Regulamentului delegat (UE) 2019/625. În consecință, este necesar ca Regulamentul delegat (UE) 2019/625 să fie abrogat.

(32)

Întrucât anexele I, II, III și IV la Directiva 96/23/CE încetează să se aplice de la 14 decembrie 2022, este necesar ca prezentul regulament să se aplice de la 15 decembrie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament completează Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman provenind din țări terțe sau din regiuni ale acestora, pentru a asigura conformitatea lor cu cerințele aplicabile stabilite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau cu cerințe recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele.

(2)   Cerințele prevăzute la alineatul (1) vizează:

(a)

identificarea animalelor de la care se obțin produse alimentare și a anumitor mărfuri destinate consumului uman care fac obiectul următoarelor cerințe pentru intrarea în Uniune:

(i)

cerința ca respectivele animale de la care se obțin produse alimentare și anumite mărfuri destinate consumului uman să provină dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acesteia care figurează în listă în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(ii)

cerința ca animalele de la care se obțin produse alimentare și anumite mărfuri destinate consumului uman să fie expediate din, obținute în sau preparate în unități care respectă cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau cerințe recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele și care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(iii)

cerința ca fiecare transport de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman să fie însoțit de un certificat oficial, de un atestat oficial sau de orice altă dovadă care să ateste conformitatea cu normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, cum ar fi un atestat privat, în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

cerințe privind intrarea în Uniune a animalelor de la care se obțin produse alimentare și a anumitor mărfuri destinate consumului uman provenite dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a unei țări terțe care figurează în listă, în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(c)

cerințe în baza cărora transporturile de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman provenind din țări terțe să fie expediate din, obținute în sau preparate în unități care respectă cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau cerințe recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele și care figurează în listele întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(d)

cerințe pentru intrarea în Uniune în vederea introducerii pe piață a următoarelor mărfuri specifice, în plus față de cerințele stabilite în conformitate cu articolul 126 din Regulamentul (UE) 2017/625:

(i)

carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, produse din carne, carne separată mecanic și materii prime destinate producției de gelatină și de colagen;

(ii)

moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii;

(iii)

produse pescărești;

(iv)

produse compuse;

(e)

cerințe suplimentare referitoare la certificatele oficiale, atestatele oficiale și atestatele private care trebuie să însoțească animalele de la care se obțin produse alimentare și anumite mărfuri destinate consumului uman în vederea intrării în Uniune;

(f)

cerințe privind utilizarea substanțelor farmacologic active la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind reziduurile acestora, precum și privind nivelurile contaminanților și ale reziduurilor de pesticide existente în produsele de origine animală și în produsele compuse, în cazul în care animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse respective intră în Uniune din țări terțe și sunt destinate introducerii pe piața Uniunii, iar aceste cerințe sunt necesare pentru a se asigura că animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse respective oferă un nivel de protecție a sănătății umane echivalent cu cel prevăzut de normele relevante ale Uniunii privind siguranța alimentară;

(g)

cerința în baza căreia animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse pot să intre în Uniune numai din țări terțe care furnizează dovezi și garanții privind respectarea cerințelor stabilite în prezentul regulament prin prezentarea unui plan de control.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

animalelor și mărfurilor care nu sunt destinate consumului uman, cu mențiunea că prezentul regulament se aplică atunci când destinația animalelor și a mărfurilor nu a fost decisă la intrarea în Uniune și încă nu se poate exclude utilizarea lor în consumul uman;

(b)

animalelor și mărfurilor destinate consumului uman care sunt numai în tranzit prin Uniune, fără a fi introduse pe piață;

(c)

mărfurilor destinate consumului uman, în cazul eșantioanelor de mărfuri destinate consumului uman, importate în scopul analizei produsului și al testării calității fără a fi introduse pe piață.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„introducere în Uniune” sau „intrare în Uniune” înseamnă acțiunea de introducere în Uniune sau de intrare în Uniune astfel cum este definită la articolul 3 punctul 40 din Regulamentul (UE) 2017/625;

2.

„transport” înseamnă transport astfel cum este definit la articolul 3 punctul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625;

3.

„animale” înseamnă animale astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 9 din Regulamentul (UE) 2017/625;

4.

„mărfuri” înseamnă mărfuri astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2017/625;

5.

„echivalent” înseamnă echivalent conform definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

6.

„unitate” înseamnă o unitate astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

7.

„certificat oficial” înseamnă un certificat oficial astfel cum este definit la articolul 3 punctul 27 din Regulamentul (UE) 2017/625;

8.

„atestat oficial” înseamnă un atestat oficial astfel cum este definit la articolul 3 punctul 28 din Regulamentul (UE) 2017/625;

9.

„atestat privat” înseamnă un atestat semnat de operatorul din sectorul alimentar care introduce mărfuri în Uniune;

10.

„introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

11.

„carne proaspătă” înseamnă carne proaspătă astfel cum este definită la punctul 1.10 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

12.

„carne tocată” înseamnă carne tocată astfel cum este definită la punctul 1.13 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

13.

„preparate din carne” înseamnă preparate din carne astfel cum sunt definite la punctul 1.15 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

14.

„produse din carne” înseamnă produse din carne astfel cum sunt definite la punctul 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

15.

„carne separată mecanic” înseamnă carne separată mecanic astfel cum este definită la punctul 1.14 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

16.

„gelatină” înseamnă gelatină astfel cum este definită la punctul 7.7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

17.

„colagen” înseamnă colagen astfel cum este definit la punctul 7.8 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

18.

„produse înalt rafinate de origine animală” înseamnă produsele înalt rafinate menționate în secțiunea XVI punctul 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

19.

„moluște bivalve” înseamnă moluște bivalve astfel cum sunt definite la punctul 2.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

20.

„produse pescărești” înseamnă produse pescărești astfel cum sunt definite la punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

21.

„produs compus” înseamnă un produs alimentar care conține atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală;

22.

„substanță farmacologic activă” înseamnă o substanță farmacologic activă astfel cum este definită la articolul 2 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2019/2090 al Comisiei (25);

23.

„contaminant” înseamnă un contaminant astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului (26);

24.

„reziduuri de pesticide” înseamnă reziduuri de pesticide astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005;

25.

„produs de origine animală” înseamnă un produs de origine animală astfel cum este definit la punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

26.

„plan de control pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți” înseamnă un plan de control privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurilor de substanțe farmacologic active, nivelurile maxime pentru reziduurilor de pesticide și nivelurile maxime pentru contaminanți din animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse;

27.

„insecte” înseamnă alimente care constau în insecte, sunt obținute sau produse din insecte sau din părți ale acestora, inclusiv orice stadii de viață ale insectelor, destinate consumului uman, care sunt, după caz, autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului (27) și incluse în lista cu alimente noi a Uniunii stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (28) („lista cu alimente noi a Uniunii”);

28.

„tranzit” înseamnă tranzit astfel cum este definit la articolul 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2017/625;

29.

„carne de reptile” înseamnă părțile comestibile, neprelucrate sau prelucrate, derivate din reptile de crescătorie, aparținând speciilor Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus sau Pelodiscus sinensis, care sunt, după caz, autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 și incluse în lista cu alimente noi a Uniunii;

30.

„melci” înseamnă melci astfel cum sunt definiți la punctul 6.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și orice alte specii de melci din familiile Helicidae, Hygromiidae sau Sphincterochilidae, destinați consumului uman;

31.

„produse alimentare” înseamnă produse alimentare astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

32.

„hrană pentru animale” sau „produse pentru hrana pentru animale” înseamnă hrană pentru animale sau produse pentru hrana pentru animale astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

33.

„audit” înseamnă un audit astfel cum este definit la articolul 3 punctul 30 din Regulamentul (UE) 2017/625;

34.

„autorități competente” înseamnă autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625;

35.

„germeni” înseamnă germeni astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei (29);

36.

„producție primară” înseamnă producție primară astfel cum este definită la articolul 3 punctul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

37.

„abator” înseamnă un abator astfel cum este definit la punctul 1.16 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

38.

„unitate de prelucrare a vânatului” înseamnă o unitate de prelucrare a vânatului astfel cum este definită la punctul 1.18 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

39.

„unitate de tranșare” înseamnă o secție de tranșare astfel cum este definită la punctul 1.17 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

40.

„zonă de producție” înseamnă zonă de producție astfel cum este definită la punctul 2.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

41.

„vas fabrică” înseamnă un vas fabrică astfel cum este definit la punctul 3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

42.

„vas congelator” înseamnă un vas congelator astfel cum este definit la punctul 3.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

43.

„navă frigorifică” înseamnă o navă echipată pentru a depozita și a transporta mărfuri pe paleți sau încărcături neambalate (în vrac) în magazii sau camere cu temperatură controlată;

44.

„produse lactate” înseamnă produse lactate astfel cum sunt definite la punctul 7.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

45.

„produse din ouă” înseamnă produse din ouă astfel cum sunt definite la punctul 7.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

46.

„operator în sectorul alimentar” înseamnă un operator din sectorul alimentar astfel cum este definit la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

47.

„operator” înseamnă un operator astfel cum este definit la articolul 3 punctul 29 din Regulamentul (UE) 2017/625;

48.

„post de control la frontieră” înseamnă un post de control la frontieră, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 38 din Regulamentul (UE) 2017/625.

CAPITOLUL II

CONDIȚII PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ȚĂRI TERȚE DE ORIGINE SAU REGIUNI ALE ACESTORA

Articolul 3

Animale de la care se obțin produse alimentare și mărfuri care trebuie să provină din țări terțe sau regiuni ale acestora care sunt incluse în lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625

Transporturile care implică următoarele animale de la care se obțin produse alimentare și mărfuri destinate consumului uman pot intra în Uniune doar dacă provin dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acesteia inclusă în lista pentru animalele și mărfurile respective, prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405:

(a)

animalele vii pentru care au fost stabilite coduri din Nomenclatura combinată („coduri NC”) în partea a doua capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în cazul în care animalele vii respective sunt animale de la care se obțin produse alimentare;

(b)

produsele de origine animală, inclusiv carnea de reptile și insectele întregi moarte, părțile de insecte sau insectele prelucrate, destinate consumului uman, pentru care au fost stabilite codurile următoare în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

(i)

codurile NC din capitolele 2-5, 15, 16 sau 29; sau

(ii)

pozițiile din Sistemul armonizat („poziții SA”) 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 sau 9602;

(c)

melcii vii, cu excepția melcilor de mare, menționați la codul NC 0307 60 00 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(d)

făina de polen care se încadrează la codul NC ex 1212 99 95 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

Articolul 4

Cerințe suplimentare pentru intrarea în Uniune a animalelor de la care se obțin produse alimentare și a mărfurilor dintr-o țară terță sau regiune a acesteia

În plus față de cerințele stabilite la articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia decide includerea unor țări terțe sau a unor regiuni ale acestora în lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament numai dacă următoarele cerințe sunt recunoscute de Comisie ca fiind cel puțin echivalente cu cerințele relevante aplicabile în Uniune pentru animalele de la care se obțin produse alimentare și pentru mărfurile menționate la articolul 3 din prezentul regulament:

(a)

legislația țării terțe privind:

(i)

producția de produse de origine animală;

(ii)

utilizarea medicamentelor de uz veterinar, inclusiv normele privind interzicerea sau autorizarea lor, distribuția, introducerea lor pe piață și normele în domeniul administrării și inspectării;

(iii)

prepararea și utilizarea hranei pentru animale, inclusiv procedurile privind utilizarea aditivilor și prepararea și utilizarea hranei medicamentate pentru animale, precum și calitatea igienică a materiilor prime utilizate pentru prepararea hranei pentru animale și a produsului final;

(b)

condițiile de igienă, aplicate în prezent produselor de origine animală destinate Uniunii în cazul producției, fabricației, manipulării, depozitării și expedierii;

(c)

orice experiență de comercializare a produselor de origine animală provenite din țara terță și rezultatele oricăror controale oficiale la intrarea pe teritoriul Uniunii;

(d)

în cazul în care sunt disponibile, rezultatele auditurilor efectuate de Comisie în țara terță în legătură cu alte animale de la care se obțin produse alimentare și mărfuri pentru care țara terță este deja inclusă în listă, în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625, în particular rezultatele evaluării efectuate de autoritățile competente din țara terță auditată, precum și acțiunile pe care autoritățile competente le-au întreprins în lumina eventualelor recomandări adresate lor în urma unor astfel de audituri efectuate de către Comisie;

(e)

existența, punerea în aplicare și comunicarea unui program de control al zoonozelor, aprobat de Comisie, dacă este cazul;

(f)

cerințele țării terțe în ceea ce privește substanțele farmacologic active, pesticidele și contaminanții, în conformitate cu articolul 6.

Articolul 5

Animale și produse cărora li se aplică articolele 6-12

(1)   Cerințele prevăzute la articolele 6-12 se aplică următoarelor animale și produse:

(a)

animalele vii pentru care au fost stabilite coduri NC în partea a doua secțiunea 1 capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în cazul în care animalele respective sunt animale de la care se obțin produse alimentare;

(b)

produsele de origine animală pentru care au fost stabilite coduri NC în partea a doua capitolele 2-5, 15 și 16 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 și pentru care au fost stabilite subpoziții în Sistemul armonizat („subpoziții SA”) la subpozițiile SA 0901, 2105, 3501, 3502 și 3504;

(c)

produsele compuse pentru care au fost stabilite coduri NC în partea a doua secțiunea III capitolul 15 și în secțiunea IV capitolele 16-22 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

(2)   Cerințele prevăzute la articolele 6-12 nu se aplică:

gelatinei și materiilor prime pentru producția de gelatină menționate în secțiunea XIV capitolul I punctul 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și

colagenului și materiilor prime pentru producția de colagen menționate în secțiunea XV capitolul I punctul 1 din anexa III la regulamentul respectiv și

produselor înalt rafinate de origine animală și

insectelor, broaștelor, pulpelor de broască, melcilor, reptilelor și cărnii de reptile.

Articolul 6

Cerințe suplimentare pentru intrarea în Uniune a animalelor de la care se obțin produse alimentare, a produselor de origine animală și a produselor compuse în ceea ce privește substanțele farmacologic active și reziduurile acestora, contaminanții și reziduurile de pesticide

(1)   În plus față de cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, transporturile de animale de la care se obțin produse alimentare, de produse de origine animală și de produse compuse pot intra în Uniune numai dacă provin dintr-o țară terță care a instituit un plan de control pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți care stabilește garanții privind respectarea:

(a)

cerințelor Uniunii referitoare la utilizarea substanțelor farmacologic active, la limitele maxime pentru reziduurile de substanțe farmacologic active, la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide și nivelurile maxime pentru contaminanți și

(b)

cerințelor suplimentare specificate la articolele 9-12 din prezentul regulament.

(2)   În plus față de cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia decide includerea unei țări terțe în lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv numai dacă țara terță respectivă furnizează dovezi și garanții privind respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol, împreună cu informațiile enumerate în partea II din anexa I la prezentul regulament, în cererea de includere în lista țărilor terțe pe care țara terță respectivă trebuie să o transmită în temeiul articolului 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(3)   După ce a aprobat includerea țării terțe respective în lista țărilor terțe autorizate, Comisia asigură, în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, faptul că țara terță respectă în continuare cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

(4)   În sensul alineatului (3), Comisia ia în considerare dovezile și garanțiile actualizate privind respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (1), inclusiv informațiile privind planul de control al țării terțe vizând substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți în conformitate cu partea II din anexa I, care urmează să fie transmis de țara terță respectivă până la data de 31 martie a fiecărui an.

Articolul 7

Includerea unei țări terțe într-o listă a țărilor terțe care respectă cerințele Uniunii privind substanțele farmacologic active și reziduurile acestora, contaminanții și reziduurile de pesticide

În plus față de condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, transporturile de animale de la care se obțin produse alimentare, de produse de origine animală și de produse compuse pot intra în Uniune numai dacă provin dintr-o țară terță care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și care figurează în lista țărilor terțe aprobate pentru introducerea în Uniune a respectivelor animale de la care se obțin produse alimentare sau produse de origine animală, prevăzută în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405.

Articolul 8

Derogare de la cerințele pentru intrarea în Uniune a animalelor de la care se obțin produse alimentare, a produselor de origine animală și a produselor compuse

(1)   Prin derogare de la articolul 7, transporturile de animale de la care se obțin produse alimentare, de produse de origine animală și de produse compuse pot intra în Uniune din țări terțe care nu au un plan de control aprobat vizând substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți, dar care asigură faptul că animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală, inclusiv cele utilizate în produsele compuse, sunt originare dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță care figurează în lista prevăzută în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește animalele de la care se obțin produse alimentare sau produsele de origine animală respective.

(2)   În plus față de cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia decide includerea unei țări terțe în lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv numai dacă autoritatea competentă din țara terță respectivă furnizează Comisiei dovezi și garanții privind respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol. Aceste dovezi și garanții constau în informații privind procedurile aflate în vigoare în țara terță respectivă pentru a garanta trasabilitatea și originea animalelor de la care se obțin produse alimentare și a produselor de origine animală respective.

(3)   În cazul în care o țară terță este inclusă, în conformitate cu alineatele (1) și (2), în lista țărilor terțe autorizate pentru anumite animale de la care se obțin produse alimentare sau produse de origine animală, rubrica referitoare la țara terță respectivă este însoțită de următoarea notă:

„Țară terță, din care intră în Uniune numai anumite animale de la care se obțin produse alimentare sau anumite produse de origine animală – ca atare sau ca ingrediente ale unor produse compuse – care provin (a) din alte țări terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a unor astfel de animale de la care se obțin produse alimentare sau a unor astfel de produse de origine animală sau (b) din state membre, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei.”

Pentru țările terțe din care, din cauza cerințelor de sănătate animală, nu pot intra în Uniune animale de la care se obțin produse alimentare sau produse de origine animală ca atare, rubrica referitoare la țara terță respectivă este însoțită de următoarea notă:

„Țară terță, din care intră în Uniune numai produse compuse care conțin produse prelucrate de origine animală, care provin (a) din alte țări terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a unor astfel de produse de origine animală sau (b) din state membre, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei.”

(4)   Pentru producția de membrane destinate introducerii în Uniune, țările terțe pot utiliza materii prime de origine animală provenite din state membre sau din alte țări terțe sau regiuni ale acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune a cărnii proaspete sau a anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate și care sunt incluse în listele relevante pentru astfel de carne proaspătă și produse din carne din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (30) sau din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405. Țările terțe din care intră în Uniune membrane sunt incluse în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 pentru membrane. În plus, unitățile din care provin membrane care intră în Uniune trebuie să fie listate în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament.

(5)   După ce a aprobat includerea țării terțe respective în listele țărilor terțe autorizate menționate în prezentul articol, Comisia asigură, în conformitate cu articolul 127 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625, faptul că țara terță respectă în continuare cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

CAPITOLUL III

CONDIȚII PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SUBSTANȚELOR FARMACOLOGIC ACTIVE ȘI REZIDUURILE ACESTORA, CONTAMINANȚII ȘI REZIDUURILE DE PESTICIDE

Articolul 9

Cerințe privind utilizarea substanțelor farmacologic active la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind reziduurile acestora în produsele de origine animală și în produsele compuse

(1)   Animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse pot intra în Uniune numai din țări terțe care oferă garanții din care rezultă că controalele privind utilizarea substanțelor farmacologic active menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 și privind reziduurile acestora sunt cel puțin echivalente cu cele necesare pentru planurile de control naționale multianuale ale statelor membre, menționate la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646.

(2)   În cazul în care o țară terță autorizează utilizarea la animalele de la care se obțin produse alimentare a unor substanțe farmacologic active care nu sunt autorizate pentru astfel de animale în Uniune, animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse pot intra în Uniune numai în măsura în care țara terță respectivă oferă garanții că nu există reziduuri ale substanțelor în cauză în animalele și produsele respective. Metodele de analiză utilizate pentru a demonstra absența unor astfel de reziduuri trebuie să respecte cerințele stabilite în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/808 sau cerințe echivalente cu ele.

Articolul 10

Cerințe în ceea ce privește interzicerea anumitor substanțe

(1)   Animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse pot intra în Uniune numai dacă provin din țări terțe care oferă garanții privind respectarea interdicției de utilizare a beta-agoniștilor, a stilbenului și a oricărei substanțe cu efect tireostatic, estrogenic, androgenic și gestagen, la animalele de fermă, prevăzută în Directiva 96/22/CE, precum și a interdicției de utilizare a substanțelor enumerate în tabelul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010.

(2)   Animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse provenite din țări terțe care autorizează utilizarea substanțelor menționate la alineatul (1) la animalele de la care se obțin produse alimentare sau care nu au norme privind utilizarea substanțelor respective pot intra în Uniune numai în măsura în care țările terțe respective oferă garanții din care rezultă că:

(a)

au instituit un sistem de producție separată pentru a asigura faptul că animalele de la care se obțin produse alimentare, produsele de origine animală și produsele compuse destinate intrării în Uniune nu sunt tratate cu substanțele menționate la alineatul (1) și

(b)

au instituit un sistem adecvat de identificare și trasabilitate a animalelor, precum și un sistem pentru controlul distribuției substanțelor menționate la alineatul (1) și pentru ținerea evidențelor privind administrarea medicamentelor de uz veterinar.

Articolul 11

Cerințe privind reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală și din produsele compuse

Produsele de origine animală și produsele compuse pot intra în Uniune numai dacă provin din țări terțe care oferă garanții din care rezultă că se efectuează controale reprezentative privind reziduurile de pesticide pentru a demonstra că produsele respective respectă nivelurile maxime de reziduuri stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Garanțiile respective trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute de programele naționale multianuale de control vizând reziduurile de pesticide, menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1355.

Articolul 12

Cerințe privind contaminanții din alimentele de origine animală și din produsele compuse

Produsele de origine animală și produsele compuse pot intra în Uniune numai din țări terțe care oferă garanții din care rezultă că produsele respective respectă toleranțele maxime pentru contaminanți stabilite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 315/93. Garanțiile respective trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute în planurile de control naționale multianuale instituite în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2022/931 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932.

CAPITOLUL IV

CONDIȚII PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE REFERITOARE LA UNITĂȚI

Articolul 13

Cerințe pentru unități

(1)   Transporturile următoarelor mărfuri pot intra în Uniune numai în cazul în care transporturile respective sunt expediate din, obținute în sau preparate în unități care figurează în liste întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) 2017/625:

(a)

produsele de origine animală pentru care sunt prevăzute cerințe în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și pentru care au fost stabilite codurile următoare în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

(i)

codurile NC din capitolele 2-5, 15 sau 16 sau

(ii)

subpozițiile SA de la pozițiile 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 sau 4103;

(b)

germenii care se încadrează la următoarele subpoziții SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 sau 1214 90 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

(2)   Unitățile menționate la alineatul (1) din prezentul articol pot fi incluse în listele menționate la articolul 127 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/625 numai dacă, în plus față de garanțiile prevăzute la articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctele (ii) și (iv) din Regulamentul (UE) 2017/625, țara terță în care sunt situate unitățile oferă următoarele garanții:

(a)

aceste unități, împreună cu toate unitățile care manipulează materii prime de origine animală utilizate la fabricarea produselor de origine animală menționate la alineatul (1) litera (a), respectă cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, în special pe cele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, sau cerințe recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele;

(b)

aceste unități, după caz, manipulează numai materii prime de origine animală care provin din țări terțe care dețin un plan aprobat de monitorizare a reziduurilor pentru categoria de produse respectivă, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646 sau din state membre;

(c)

ea are autoritatea de a împiedica intrarea în Uniune din unitățile respective a produselor de origine animală în cazul în care unitățile respective nu îndeplinesc cerințele relevante ale Uniunii sau cerințe recunoscute ca fiind cel puțin echivalente cu ele.

(3)   Comisia furnizează statelor membre orice liste noi și actualizate pe care le primește de la autoritățile competente din țara terță, în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2017/625, și publică aceste liste pe site-ul ei.

(4)   Statele membre autorizează intrarea în Uniune a transporturilor menționate la alineatul (1) doar cu condiția ca certificatele oficiale care trebuie să însoțească aceste transporturi în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii să fie eliberate de către autoritățile competente din țara terță începând cu data publicării de către Comisie a listelor de unități menționate la alineatul (1).

Articolul 14

Unitățile care nu fac obiectul cerințelor de la articolul 13 alineatul (1)

Cerințele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) nu se aplică unităților care desfășoară doar activitățile următoare:

(a)

producție primară;

(b)

operațiuni de transport;

(c)

depozitare de produse de origine animală care nu necesită condiții de depozitare la temperatură controlată;

(d)

producția de produse înalt rafinate de origine animală menționate la pozițiile SA 2930, 2932, 3503, 3507 sau 3913 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(e)

producția de capsule de gelatină menționate la pozițiile SA 3913, 3926 sau 9602 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

CAPITOLUL V

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A ANUMITOR MĂRFURI DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Articolul 15

Cerințe privind transporturile de carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic și produse din carne, precum și de materii prime destinate producției de gelatină și de colagen

Transporturile următoarelor produse de origine animală pot intra în Uniune numai dacă acestea au fost fabricate din materii prime obținute în abatoare, în unități de prelucrare a vânatului, în unități de tranșare și în unități de prelucrare a produselor pescărești care figurează în listele de unități întocmite și actualizate în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/625:

(a)

carne proaspătă;

(b)

carne tocată;

(c)

preparate din carne;

(d)

carne separată mecanic și produse din carne, cu excepția membranelor astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 45 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (31);

(e)

materiile prime destinate producției de gelatină și de colagen menționate în secțiunea XIV capitolul I punctul 4 litera (a) și, respectiv, în secțiunea XV capitolul I punctul 4 litera (a) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 16

Cerințe pentru transporturile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii

(1)   În pofida prevederilor articolului 14 din prezentul regulament, transporturile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii pentru care au fost stabilite coduri NC la poziția 0307 în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pot intra în Uniune numai dacă provin din zone de producție din țări terțe care figurează în listele întocmite de autoritățile competente din țara terță în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/625 și publicate de Comisie.

(2)   Următoarele produse pot intra în Uniune, chiar dacă sunt recoltate în zone care nu au fost clasificate de autoritățile competente din țara terță de producție în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/625:

(a)

pectinidae, cu excepția cazului în care datele care provin din programele de monitorizare instituite în temeiul articolului 57 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 permit autorităților competente să clasifice locurile de pescuit astfel cum se prevede în secțiunea VII capitolul IX punctul 2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(b)

gasteropodele marine care nu se hrănesc prin filtrare și echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare.

Articolul 17

Întocmirea listelor cu zonele de producție

(1)   Înainte ca listele menționate la articolul 16 alineatul (1) din prezentul regulament să fie întocmite de către autoritățile competente ale țării terțe, se va ține seama în mod deosebit de garanțiile pe care autoritățile competente din țara terță le pot acorda în ceea ce privește conformitatea cu cerințele articolului 52 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 privind clasificarea și controlul zonelor de producție.

(2)   Comisia trebuie să efectueze o vizită de control la fața locului înaintea întocmirii listelor menționate la articolul 16 alineatul (1).

(3)   După întocmirea listelor menționate la articolul 16 alineatul (1) și în cazul în care autoritățile competente din țara terță oferă suficiente garanții cu privire la clasificarea și controlul zonelor de producție aflate în responsabilitatea lor, nu este necesar să se efectueze vizita de control la fața locului de către Comisie înainte de adăugarea unei noi zone de producție într-una dintre listele existente stabilite în conformitate cu articolul 13.

Articolul 18

Cerințe speciale privind produsele pescărești

Transporturile de produse pescărești pentru care au fost stabilite coduri NC la pozițiile 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605 sau 2106 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pot intra în Uniune în vederea introducerii pe piață numai în cazul în care au fost obținute sau preparate, în orice etapă a producției lor, într-o unitate terestră, într-o navă fabrică sau congelator sau depozitate într-un depozit frigorific sau o navă frigorifică care figurează într-o listă întocmită și actualizată în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/625 și publicată de Comisie.

Articolul 19

Cerințe speciale pentru includerea în listă a navelor

(1)   O navă poate fi inclusă în listele unităților menționate la articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625 dacă autoritățile competente din țara terță al cărei pavilion îl arborează nava și autoritățile competente dintr-o altă țară terță căreia autoritățile competente din țara terță al cărei pavilion îl arborează nava i-au delegat responsabilitatea inspectării navei în cauză furnizează Comisiei o comunicare comună în care să precizeze că sunt îndeplinite toate cerințele următoare:

(a)

ambele țări terțe figurează în lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora, întocmită în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, din care este autorizată introducerea în Uniune a produselor pescărești;

(b)

toate produsele pescărești de pe nava în cauză, destinate introducerii pe piață în Uniune, sunt debarcate direct în țara terță căreia țara terță al cărei pavilion îl arborează nava i-a delegat responsabilitatea pentru inspectarea navei în cauză;

(c)

autoritățile competente delegate au inspectat nava și au declarat că aceasta respectă cerințele aplicabile ale Uniunii;

(d)

autoritățile competente delegate au declarat că vor inspecta periodic nava pentru a asigura faptul că aceasta respectă în continuare cerințele aplicabile ale Uniunii.

(2)   O navă poate fi inclusă în listele unităților menționate la articolul 127 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625 pe baza unei comunicări comune din partea autorităților competente din țara terță al cărei pavilion îl arborează nava și a autorităților competente dintr-un stat membru căruia autoritățile competente din țara terță al cărei pavilion îl arborează nava i-au delegat responsabilitatea inspectării navei în cauză, dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare:

(a)

toate produsele pescărești de pe nava în cauză, destinate introducerii pe piață în Uniune, sunt debarcate direct în statul membru căruia țara terță al cărei pavilion îl arborează nava i-a delegat responsabilitatea pentru inspectarea navei în cauză;

(b)

autoritățile competente delegate au inspectat nava și au declarat că aceasta respectă cerințele aplicabile ale Uniunii;

(c)

autoritățile competente delegate au declarat că vor inspecta periodic nava pentru a asigura faptul că aceasta respectă în continuare cerințele aplicabile ale Uniunii.

Articolul 20

Cerințe aplicabile transporturilor de produse compuse

(1)   Transporturile de produse compuse menționate la codurile NC de la pozițiile 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 sau 2208 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pot intra în Uniune în vederea introducerii pe piață numai dacă fiecare produs prelucrat de origine animală conținut în produsele compuse a fost produs fie în unități situate în țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată intrarea în Uniune a respectivelor produse prelucrate de origine animală în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament, fie în unități situate în state membre.

(2)   Până când Comisia va stabili o listă specifică a țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată intrarea în Uniune a produselor compuse, transporturile de produse compuse provenite din țări terțe sau regiuni ale acestora pot intra în Uniune dacă respectă următoarele norme:

(a)

produsele compuse menționate la alineatul (1) care necesită să fie transportate sau depozitate la temperaturi controlate trebuie să provină din țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată, în temeiul articolului 3, intrarea în Uniune a fiecărui produs prelucrat de origine animală conținut în produsele compuse;

(b)

produsele compuse menționate la alineatul (1) care nu necesită să fie transportate sau depozitate la temperaturi controlate și care conțin orice cantitate de produse pe bază de colostru sau de produse din carne trebuie să provină din țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată, în temeiul articolului 3, intrarea în Uniune a produselor pe bază de colostru sau a produselor din carne conținute în produsele compuse;

(c)

produsele compuse menționate la alineatul (1) care nu necesită să fie transportate sau depozitate la temperaturi controlate și care conțin produse prelucrate de origine animală, altele decât produsele pe bază de colostru sau produsele din carne, pentru care sunt prevăzute cerințe în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, trebuie să provină din țări terțe sau din regiuni ale acestora din care este autorizată, în temeiul articolului 3 din prezentul regulament, intrarea în Uniune a produselor din carne, produselor lactate, produselor pescărești sau produselor din ouă pe baza cerințelor de sănătate animală și publică ale Uniunii și care sunt listate pentru cel puțin unul dintre aceste produse de origine animală.

(3)   Țările terțe sau regiunile acestora care introduc în Uniune produse compuse trebuie să fie listate în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 ca având un plan de control aprobat, în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament, pentru speciile sau produsele de bază din care sunt derivate produsele prelucrate de origine animală conținute în produsele compuse, cu excepția colagenului, a gelatinei și a produselor înalt rafinate de origine animală.

(4)   Alineatele (2) și (3) nu se aplică produselor compuse cu durată lungă de conservare care conțin numai produse prelucrate de origine animală sau produse compuse care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (32), al Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (33), al Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (34) sau care conțin numai vitamina D3.

CAPITOLUL VI

CONDIȚII PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CERTIFICAREA ȘI ATESTAREA

Articolul 21

Certificate oficiale

(1)   Fiecare transport al următoarelor produse poate intra în Uniune numai în cazul în care este însoțit de un certificat oficial, cu excepția transporturilor pentru care Uniunea nu este destinația finală:

(a)

animalele vii pentru care au fost stabilite coduri NC în partea a doua secțiunea I capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în cazul în care animalele vii respective sunt animale de la care se obțin produse alimentare;

(b)

produsele de origine animală destinate consumului uman pentru care au fost stabilite codurile următoare în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

(i)

codurile NC din capitolele 2-5, 15, 16 sau 29; sau

(ii)

pozițiile SA 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 sau 9602;

(c)

germenii și semințele destinate producției de germeni, menționate la următoarele subpoziții SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 sau 1214 90 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(d)

făina de polen menționată la codul NC ex 1212 99 95 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(e)

melcii vii, cu excepția melcilor de mare, menționați la codul NC 0307 60 00 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(f)

produsele compuse menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a) și (b) din prezentul regulament, cu excepția produselor compuse cu durată lungă de conservare care nu conțin produse pe bază de colostru sau carne prelucrată, în afară de gelatină, colagen sau produsele înalt rafinate de origine animală.

(2)   Atunci când transporturile de produse pescărești intră în Uniune direct de pe o navă frigorifică, un vas fabrică sau un vas congelator care arborează pavilionul unei țări terțe, certificatul oficial menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 poate fi semnat de căpitan.

(3)   Nu este necesar niciun certificat oficial pentru intrarea în Uniune a capsulelor de gelatină care intră sub incidența pozițiilor SA 3913, 3926 sau 9602 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în cazul în care capsulele respective nu sunt derivate din oase de rumegătoare.

(4)   Certificatele oficiale menționate la alineatul (1) certifică faptul că produsele respectă:

(a)

cerințele stabilite în Regulamentele (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 sau dispoziții recunoscute ca fiind echivalente cu respectivele cerințe;

(b)

orice cerințe specifice pentru intrarea în Uniune stabilite în prezentul regulament.

(5)   Certificatele oficiale menționate la alineatul (1) pot include detalii necesare în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii privind sănătatea publică și sănătatea animală.

(6)   Certificatul oficial pentru germenii și semințele destinate producției de germeni, menționate la alineatul (1) litera (c), însoțește transportul până când acesta ajunge la destinația indicată în certificatul oficial. În caz de divizare a transportului, o copie a certificatului oficial însoțește fiecare parte a transportului.

(7)   Autoritățile competente din țara terță de expediere pot certifica transporturile de produse de origine animală care necesită doar o atestare de sănătate publică sau transporturile de germeni care provin dintr-o altă țară terță dacă autoritățile competente din țara terță de expediere pot asigura conformitatea transporturilor cu cerințele pentru intrarea în Uniune prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 22

Atestat privat

(1)   Un atestat privat care confirmă faptul că transporturile respectă cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625, întocmit și semnat de operatorul din sectorul alimentar care introduce mărfuri în Uniune, însoțește:

(a)

transporturile de produse compuse menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament în cazul în care produsele compuse nu conțin produse pe bază de colostru sau carne prelucrată, în afară de gelatină, colagen sau produse înalt rafinate de origine animală și

(b)

transporturile de produse compuse menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru produsele compuse scutite de controale oficiale la posturile de control la frontieră, în conformitate cu articolul 48 litera (h) din Regulamentul (UE) 2017/625, atestatul privat însoțește produsele compuse respective în momentul introducerii lor pe piață.

(3)   Atestatul privat menționat la alineatul (1) asigură trasabilitatea transporturilor și conține:

(a)

informații privind expeditorul și destinatarul mărfurilor introduse în Uniune;

(b)

lista produselor de origine vegetală și a produselor prelucrate de origine animală conținute în produsele compuse, indicate în ordinea descrescătoare a greutății lor, astfel cum a fost înregistrată în momentul utilizării lor în fabricarea produselor compuse;

(c)

numărul de autorizare al unității (unităților) care fabrică produsele prelucrate de origine animală conținute în produsele compuse a fost atribuit în momentul acordării aprobării în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, indicat de operatorul din sectorul alimentar care introduce mărfuri în Uniune.

(4)   Atestatul privat menționat la alineatul (1) atestă faptul că:

(a)

țara terță sau regiunea acesteia care produce produsele compuse respective figurează în listă cel puțin pentru una dintre următoarele categorii de produse de origine animală:

(i)

produse din carne;

(ii)

produse lactate sau produse pe bază de colostru;

(iii)

produse pescărești;

(iv)

produse din ouă;

(b)

unitatea care produce produsele compuse îndeplinește standarde de igienă recunoscute ca fiind echivalente cu cele necesare în baza Regulamentului (CE) nr. 852/2004;

(c)

nu este necesar ca produsele compuse să fie depozitate sau transportate în condiții de temperatură controlată;

(d)

produsele prelucrate de origine animală conținute în produsele compuse provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate să introducă în Uniune fiecare produs prelucrat de origine animală sau din state membre și provin din unități listate;

(e)

produsele prelucrate de origine animală utilizate în produsele compuse au fost supuse cel puțin unuia dintre tratamentele menționate la articolul 163 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, existând o scurtă descriere a tuturor proceselor la care a fost supus și a temperaturilor aplicate produselor compuse.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Trimiteri

Trimiterile la articolul 29 din Directiva 96/23/CE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 24

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul delegat abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 25

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 decembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(3)  Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 3).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(8)  Regulamentul delegat (UE) 2019/624 al Comisiei din 8 februarie 2019 privind norme specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 131, 17.5.2019, p. 1).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale (JO L 131, 17.5.2019, p. 51).

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).

(11)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe sau regiunile din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 118).

(13)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 al Comisiei din 7 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând utilizarea substanțelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi furajeri și a substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate și a reziduurilor acestora (JO L 248, 26.9.2022, p. 3).

(14)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646 al Comisiei din 23 septembrie 2022 privind modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește utilizarea substanțelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor și a substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate și reziduurile acestora, conținutul specific al planurilor de control naționale multianuale și modalitățile specifice de elaborare a acestora (JO L 248, 26.9.2022, p. 32).

(15)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/808 al Comisiei din 22 martie 2021 privind performanța metodelor analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind interpretarea rezultatelor, precum și privind metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe și de abrogare a Deciziilor 2002/657/CE și 98/179/CE (JO L 180, 21.5.2021, p. 84).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(18)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1355 al Comisiei din 12 august 2021 privind programele naționale multianuale de controale vizând reziduurile de pesticide care urmează să fie stabilite de statele membre (JO L 291, 13.8.2021, p. 120).

(19)  Regulamentul delegat (UE) 2022/931 al Comisiei din 23 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare (JO L 162, 17.6.2022, p. 7).

(20)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932 al Comisiei din 9 iunie 2022 privind modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare, privind conținutul suplimentar specific al planurilor de control naționale multianuale și privind modalitățile suplimentare specifice pentru pregătirea acestora (JO L 162, 17.6.2022, p. 13).

(21)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).

(22)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2293 al Comisiei din 18 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește lista țărilor terțe care dețin un plan de control aprobat privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurile substanțelor farmacologic active și ale pesticidelor și nivelurile maxime pentru contaminanți (A se vedea pagina 31 din prezentul Jurnal Oficial).

(23)  Regulamentul (UE) nr. 210/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 12.3.2013, p. 24).

(24)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 599/2004, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 și (UE) 2019/628, a Directivei 98/68/CE și a Deciziilor 2000/572/CE, 2003/779/CE și 2007/240/CE (JO L 442, 30.12.2020, p. 1).

(25)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2090 al Comisiei din 19 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cazurile de neconformitate suspectată sau confirmată cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active autorizate în medicamentele de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor sau cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate (JO L 317, 9.12.2019, p. 28.).

(26)  Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).

(27)  Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, p. 1).

(28)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(29)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni (JO L 68, 12.3.2013, p. 16).

(30)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).

(31)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(32)  Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97 (JO L 354, 31.12.2008, p. 7).

(33)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(34)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).


ANEXA I

Prezenta anexă stabilește informațiile privind planul de control pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți și privind planul de control actualizat pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți pe care țara terță trebuie să le transmită în scopul includerii și menținerii sale în lista menționată la articolul 7.

PARTEA I

Cerințe generale în ceea ce privește transmiterea planului de control pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți și a planului de control actualizat pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți

1.

Planul de control vizând substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pe care o țară terță trebuie să îl transmită, împreună cu cererea de includere a sa în lista menționată la articolul 7 pentru anumite animale de la care se obțin produse alimentare sau anumite produse de origine animală, trebuie să conțină informațiile specificate în partea II din prezenta anexă.

2.

După includerea unei țări terțe în lista menționată la punctul 1, în scopul menținerii pe lista respectivă, ea trebuie să transmită un plan de control actualizat anual pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, împreună cu informațiile specificate în partea III.

3.

Informații suplimentare pentru a completa planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și planul de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți menționate la punctele 1 și 2 pot fi transmise oricând.

4.

Documentele de orientare relevante în ceea ce privește substanțele interzise, reziduurile de medicamente de uz veterinar, reziduurile de pesticide și contaminanții, puse la dispoziția publicului de către Comisie, trebuie să fie luate în considerare în vederea transmiterii planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și a planului de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

5.

Planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți se transmite Comisiei pe cale electronică, în formatul descris în documentele de orientare menționate la punctul 4 sau într-un alt format, cu condiția ca ele să includă toate informațiile enumerate în părțile II și III, după caz.

PARTEA II

Planul de control al unei țări terțe pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți – informații necesare

A.   Domeniul de aplicare al planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți

1.

Lista categoriilor de animale de la care se obțin produse alimentare, de produse de origine animală, inclusiv cele utilizate ca ingrediente în produsele compuse, care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, incluzând detalii privind speciile și subspeciile de animale.

2.

Informații privind originea animalelor de la care se obțin produse alimentare și a produselor de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, în particular dacă ele sunt produse, în țara terță, în întregime din animale sau produse de origine animală care provin din țara respectivă sau dacă includ animale sau produse de origine animală care provin din alte țări terțe sau din state membre. În cazul în care animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele de origine animală nu sunt produse în țara terță care transmite planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, se furnizează informații cu privire la țările de origine și la scopul preconizat al respectivelor animale și produse de origine animală, explicând în special dacă produsele de origine animală sunt destinate intrării în Uniune ca atare sau ca ingrediente ale unor produse compuse.

3.

Date privind producția națională din anul precedent pentru speciile de animale și produsele de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

4.

O explicație din care să reiasă dacă, pentru animalele și produsele de origine animală în cauză, planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți cuprinde producția națională totală sau o parte din producția națională (de exemplu, producția anumitor ferme/producători și producția anumitor unități destinată intrării în Uniune). În cazul în care este cuprinsă doar o parte din producția națională, se furnizează o descriere a sistemului existent prin care se asigură că numai animalele și produsele de origine animală din populația segregată vizată de planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți sunt eligibile pentru intrare în Uniune.

B.   Autoritățile competente responsabile și competențele juridice ale acestora

1.

Datele de contact ale autorităților competente: denumirea și adresa autorității sau a autorităților competente centrale și datele punctului de contact pentru corespondența cu privire la planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți (de exemplu, adrese de e-mail, numere de telefon).

2.

O descriere a structurii autorităților competente, inclusiv, dacă este cazul, diferitele niveluri de organizare (de exemplu, nivel central, regional, local), departamentele implicate și organigramele.

3.

O descriere a rolului autorităților competente implicate în punerea în aplicare a planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de elaborarea planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, coordonarea și supravegherea punerii în aplicare a planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, colectarea eșantioanelor, colectarea și evaluarea rezultatelor, aplicarea unor măsuri corective, dacă este necesar, care să fie eficace, proporționale și disuasive pentru a opri reapariția neconformităților, precum și transmiterea la Comisie a unui plan de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

4.

Temeiul juridic al planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, inclusiv trimiteri la dispozițiile specifice care conferă autorităților competente dreptul de a intra în sediile relevante, de a colecta eșantioane, de a efectua investigații de monitorizare în cazul în care sunt detectate rezultate neconforme și de a impune măsuri corective în astfel de cazuri, de exemplu restricții privind circulația animalelor, distrugerea animalelor sau aplicarea de amenzi.

C.   Substanțele farmacologic active

1.

Cerințele îndeplinite de planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, în particular dacă aceste cerințe sunt cele menționate la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646, sau cerințe echivalente. În acest din urmă caz, trebuie furnizate detalii suplimentare cu privire la modul în care aceste cerințe abordează toate punctele enumerate în partea II literele C-K din prezenta anexă.

2.

Lista grupelor de substanțe care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pentru fiecare specie de animale și produs de origine animală astfel cum se specifică:

(a)

la punctul A.1 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2022/1646 pentru substanțele din grupa A menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644;

(b)

la punctul B.1 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 pentru substanțele din grupa B menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644. Pentru substanțele din grupa B, selectarea grupelor vizate de planul de control trebuie să ia în considerare autorizarea și utilizarea unor astfel de substanțe, precum și riscurile reziduurilor existente în animalele și produsele de origine animală destinate intrării în Uniune.

3.

În cadrul grupelor de substanțe care fac obiectul planului de control, lista substanțelor și a reziduurilor marker ale acestora care trebuie analizate pentru speciile de animale și produsele de origine animală specifice în matrice specifice, inclusiv o justificare pentru selectarea lor pe baza criteriilor de risc stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644.

4.

Numărul de eșantioane pentru fiecare specie de animale și fiecare produs de origine animală pentru fiecare dintre grupele de substanțe care fac obiectul planului de control, pe baza frecvențelor de control prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646, sau garanții echivalente. O descriere a criteriilor de selectare a punctelor de eșantionare și a animalelor sau a produselor de origine animală care trebuie să fie eșantionate pe baza criteriilor prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644.

5.

O descriere a strategiei de eșantionare, explicând modul în care aceasta abordează dispozițiile din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2022/1644.

D.   Pesticidele

1.

Lista substanțelor testate în planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și numărul corespunzător de eșantioane pentru fiecare categorie de animale de la care se obțin produse alimentare și de produse de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1355.

2.

O justificare pentru selectarea substanțelor care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, în particular faptul că gama de substanțe testate este reprezentativă pentru pesticidele utilizate.

3.

Controalele trebuie să ofere garanții privind respectarea de către alimentele de origine animală destinate intrării în Uniune a limitelor maxime pentru reziduuri menționate în Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Aceste garanții trebuie furnizate pentru toate pesticidele autorizate în țara terță, în particular pentru pesticidele care sunt autorizate în țara terță, dar nu sunt autorizate în Uniune.

4.

O justificare pentru selectarea pesticidelor care fac obiectul planului, ținând seama de riscurile pentru hrana pentru animale și pentru mediu și a pesticidelor pentru care sunt stabilite limite maxime pentru reziduuri în Uniune, precum și o justificare pentru numărul de eșantioane planificate, pe baza nivelului de încredere atins în identificarea unui anumit procent de depășire a limitelor maxime pentru reziduuri stabilite în legislația Uniunii pentru animalele și produsele de origine animală destinate intrării în Uniune.

E.   Contaminanții

1.

Lista contaminanților testați din planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și numărul corespunzător de eșantioane pentru fiecare categorie de animale de la care se obțin produse alimentare și de produse de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/931 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932.

2.

O justificare pentru selectarea contaminanților care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, ținând seama de riscurile prezentate pentru hrana pentru animale și pentru mediu, precum și contaminanții pentru care au fost stabilite în Uniune limite maxime în produsele de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

F.   Metodele de analiză și laboratoare

1.

Lista laboratoarelor oficiale sau a laboratoarelor contractuale ori a ambelor tipuri de laboratoare, implicate în efectuarea analizelor în cadrul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

2.

Stadiul acreditării, inclusiv domeniul de acreditare, al fiecărui laborator oficial care efectuează analize în cadrul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

3.

Pentru fiecare dintre laboratoare, o listă a tuturor metodelor utilizate în cadrul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, indicând dacă ele sunt sau nu incluse în domeniul de aplicare al acreditării pentru matricele specifice cuprinse în planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

4.

Pentru fiecare dintre laboratoare, o listă a metodelor utilizate în cadrul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, indicând dacă ele sunt validate în conformitate cu normele relevante ale Uniunii sau cu norme echivalente sau sunt nevalidate pentru matricele specifice cuprinse în planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, specificând standardul utilizat pentru validare.

5.

Pentru fiecare dintre substanțele testate în cadrul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, o listă cuprinzând metodele analitice și standardele de reglementare utilizate pentru interpretarea rezultatelor analitice, precum și cerințele de performanță ale metodelor analitice, incluzând informații referitoare la:

(a)

substanța analizată și reziduurile marker;

(b)

matricele analizate;

(c)

identificarea metodei analitice (de exemplu, ELISA, LC-MS/MS, AAS);

(d)

tipul metodei analitice (de screening sau de confirmare);

(e)

metodele de screening și de confirmare utilizate, limitele de detecție și limitele de cuantificare sau, după caz, limita de decizie pentru confirmare (CCα) și capacitatea de detecție pentru screening (CCß), astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf punctele 14 și 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/808;

(f)

concentrația peste care un rezultat este considerat neconform în sensul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți. În special, trebuie indicate diferențele față de limitele stabilite în legislația Uniunii.

G.   Substanțele farmacologic active autorizate în medicamentele de uz veterinar sau ca aditivi în hrana animalelor pentru utilizare la animalele de la care se obțin produse alimentare și interdicții de utilizare la aceste animale

1.

Legislația națională care reglementează introducerea pe piață și condițiile de utilizare a medicamentelor de uz veterinar pentru speciile de animale de la care se obțin produse alimentare care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, inclusiv trimiteri la dispozițiile relevante.

2.

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate pentru speciile de animale de la care se obțin produse alimentare care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, indicând, pentru fiecare produs, denumirea produsului, substanța sau substanțele farmacologic active conținute în acesta și speciile vizate. Substanțele care sunt autorizate în țara terță, dar nu sunt autorizate pentru o astfel de utilizare în Uniune trebuie evidențiate în listă. Lista trebuie să includă, de asemenea, aditivii destinați hranei animalelor care sunt activi din punct de vedere farmacologic, cum ar fi antibioticele, coccidiostaticele și histomonostaticele.

3.

O descriere a sistemului existent pentru a se asigura că, pentru fiecare dintre substanțele care sunt autorizate în țara terță pentru utilizare la speciile de animale care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, dar care nu sunt autorizate pentru o astfel de utilizare în Uniune, nu există reziduuri prezente în concentrații care pot fi cuantificate în mod fiabil în respectivele animale sau produse de origine animală destinate intrării în Uniune. Se furnizează dovezi care să arate că substanțele respective sunt testate în matricele corespunzătoare din planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți în ceea ce privește animalele și produsele de origine animală relevante.

4.

O declarație din care să reiasă dacă vreuna dintre substanțele incluse în tabelul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 este autorizată pentru utilizare la speciile de animale de la care se obțin produse alimentare care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți. În cazul în care astfel de substanțe sunt autorizate, se furnizează o descriere a sistemului prin care se asigură că animalele tratate cu astfel de substanțe și produsele derivate din ele nu sunt eligibile pentru intrare în Uniune. În cazul în care utilizarea unor astfel de substanțe la animalele de la care se obțin produse alimentare este interzisă în țara terță, se menționează temeiul juridic național al acestei interdicții.

5.

O confirmare a faptului că substanțe stilbenice (și anume stilbenul, derivații de stilben, sărurile sale și esterii săi) sau substanțe tireostatice nu sunt autorizate pentru utilizare la speciile de animale de la care se obțin produse alimentare vizate de planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, indiferent de eligibilitatea lor pentru intrarea în Uniune, precum și menționarea temeiului juridic național al interdicției respective.

6.

O declarație din care să reiasă dacă substanțele cu acțiune estrogenă, androgenă sau gestagenă și substanțele beta-agoniste sunt autorizate în scopul promovării creșterii la speciile de animale de la care se obțin produse alimentare, vizate de planul de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți. În cazul în care astfel de substanțe sunt autorizate, se furnizează o descriere detaliată a sistemului existent prin care se asigură că animalele tratate nu sunt eligibile pentru intrare în Uniune. În cazul în care astfel de substanțe fie nu sunt autorizate, fie sunt interzise în mod expres, se menționează temeiul juridic național al interdicției.

H.   Informații specifice privind bovinele, caprinele și ovinele și produsele de origine animală derivate de la acestea, inclusiv laptele

1.

O declarație din care să reiasă dacă substanța 17-beta-estradiol și derivații esterici ai acesteia sunt autorizați și utilizați în medicamente de uz veterinar în orice scop la speciile în cauză, inclusiv pentru tratamente zootehnice sau terapeutice. În cazul în care astfel de substanțe sunt autorizate, se furnizează o descriere a sistemului prin care se asigură că animalele tratate cu astfel de substanțe și produsele derivate din ele nu sunt eligibile pentru intrare în Uniune. În cazul în care astfel de substanțe sunt interzise, se menționează o trimitere la temeiul juridic național al interdicției.

2.

Bovinele, caprinele și ovinele și produsele de origine animală derivate din ele, inclusiv laptele, care sunt eligibile pentru intrare în Uniune dintr-o țară terță care figurează în lista țărilor terțe care dețin un plan de control aprobat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, menționate în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405, trebuie să provină de pe teritoriul țării terțe respective, din state membre sau din alte țări terțe care pun în aplicare un plan de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți aprobat de Comisie.

I.   Informații specifice pentru miere

1.

În cazul în care substanțe antimicrobiene sunt autorizate pentru tratarea sau prevenirea bolilor albinelor, o descriere a sistemului existent prin care se garantează că nu sunt prezente reziduuri, în concentrații care pot fi cuantificate, în mierea destinată intrării în Uniune.

2.

Mierea destinată intrării în Uniune provenită dintr-o țară terță care figurează într-o listă de țări terțe care dețin un plan de control aprobat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, menționate în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405, trebuie să provină de pe teritoriul țării terțe respective, din state membre sau din alte țări terțe care pun în aplicare un plan de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți aprobat de Comisie.

J.   Informații specifice pentru acvacultură

1.

În cazul în care sunt autorizați coloranți pentru tratamentul și prevenirea bolilor în orice etapă de producție, o descriere a coloranților utilizați și a produselor pescărești (inclusiv a crustaceelor) pentru care tratamentul este autorizat și a sistemului existent prin care se garantează că nu sunt prezente reziduuri, în concentrații care pot fi cuantificate, în produsele de acvacultură destinate intrării în Uniune.

2.

Produsele de acvacultură destinate intrării în Uniune provenite dintr-o țară terță care figurează într-o listă de țări terțe care dețin un plan de control aprobat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, menționate în Anexa -I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405, trebuie să provină de pe teritoriul țării terțe respective, din state membre sau din alte țări terțe care pun în aplicare un plan de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți aprobat de Comisie.

K.   Informații specifice pentru ecvine

1.

O descriere a sistemului existent prin care se asigură că ecvinele tratate cu substanțe interzise sau neautorizate în Uniune pentru utilizare la animalele de la care se obțin produse alimentare și produsele destinate consumului uman derivate din astfel de animale nu sunt eligibile pentru intrare în Uniune. Trebuie descrise următoarele elemente ale unui astfel de sistem:

(a)

identificarea și trasabilitatea ecvinelor;

(b)

ținerea evidențelor privind administrarea medicamentelor de uz veterinar;

(c)

înregistrările care indică toate tratamentele cu substanțe farmacologic active.

2.

În cazul în care ecvinele sunt tratate cu substanțe considerate esențiale în conformitate cu normele Uniunii, o descriere a sistemului existent prin care se asigură că alimentele derivate de la astfel de animale nu sunt eligibile pentru intrare în Uniune decât după șase luni de la ultimul tratament.

3.

Ecvinele de la care se obțin produse alimentare eligibile pentru intrare în Uniune trebuie să provină de pe teritoriul țării terțe din care este autorizată intrarea în Uniune a ecvinelor sau din alte țări care pun în aplicare un plan de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți aprobat de Comisie.

L.   Informații specifice care trebuie furnizate de țările terțe menționate la articolul 8 alineatele (1) și (2)

1.

O declarație a autorității competente din țara terță care să confirme că produsele de origine animală destinate intrării în Uniune ca atare sau ca ingrediente ale unor produse compuse provin numai din țări terțe care figurează în lista țărilor terțe care dețin un plan de control aprobat vizând substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pentru animalele de la care se obțin produse alimentare sau pentru produsele de origine animală respective și că procedurile pe care le-a instituit în acest scop sunt suficiente pentru a garanta trasabilitatea și originea produselor de origine animală în cauză.

2.

O descriere cuprinzătoare, de către autoritatea competentă a țării terțe, a procedurilor în vigoare în țara terță, în sprijinul declarației menționate la punctul 1.

M.   Informații specifice pentru membrane

O descriere a sistemului existent prin care se asigură că în tratamentul membranelor nu sunt utilizate substanțe antimicrobiene a căror utilizare este interzisă în Uniune la animalele de la care se obțin produse alimentare, în conformitate cu tabelul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010.

PARTEA III

Planul de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți – informații necesare

A.   Modificări introduse în planul de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți

1.

Date actualizate privind producția animalelor și a produselor de origine animală care fac obiectul planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și impactul asupra numărului de eșantioane planificate.

2.

Detalii privind orice modificări survenite de la transmiterea anuală precedentă a planului de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și care modifică informațiile furnizate anterior în partea II literele A-M.

3.

În absența modificărilor, în partea II literele A-M se include, după caz, o declarație care precizează că nu au survenit modificări.

B.   Rezultatele punerii în aplicare a planului de control vizând substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pentru anul precedent

1.

Rezultatele punerii în aplicare a planului de control vizând substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pentru anul precedent, împreună cu planul de control actualizat pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți.

2.

Justificarea oricăror discrepanțe între numărul de eșantioane sau de substanțe planificate a fi analizate și numărul de eșantioane și/sau de substanțe analizate efectiv.

3.

Detalii privind rezultatele neconforme cu limitele maxime pentru reziduurile de substanțe farmacologic active, limitele maxime pentru reziduuri de pesticide sau nivelurile maxime pentru contaminanți aplicabile în Uniune, inclusiv, pentru fiecare dintre aceste rezultate neconforme, datele eșantionării, datele privind disponibilitatea rezultatelor analitice, reziduurile marker identificate, concentrațiile măsurate, metodele analitice utilizate și laboratoarele implicate.

4.

Pentru fiecare dintre rezultatele neconforme, o descriere a rezultatului investigațiilor de monitorizare întreprinse de autoritățile competente, motivul neconformității și orice măsuri luate pentru a preveni reapariția neconformităților.

ANEXA II

Tabelul de corespondență menționat la articolul 24 al doilea paragraf

Regulamentul delegat (UE) 2019/625

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 13

Articolul 6

Articolul 14

Articolul 7

Articolul 15

Articolul 8

Articolul 16

Articolul 9

Articolul 17

Articolul 10

Articolul 18

Articolul 11

Articolul 19

Articolul 12

Articolul 20

Articolul 13

Articolul 21

Articolul 14

Articolul 22


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2293 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2022

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește lista țărilor terțe cu un plan de control aprobat privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurile substanțelor farmacologic active și pesticide și nivelurile maxime de contaminanți

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) paragraful al patrulea și articolul 29 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (2), în special articolul 127 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme privind controalele oficiale și alte activități de control efectuate de autoritățile competente din statele membre în vederea verificării conformității cu legislația Uniunii în diverse domenii, incluzând siguranța alimentelor în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție. În particular, el prevede că în Uniune pot să intre doar transporturile de anumite animale și produse provenite dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acesteia care figurează în lista întocmită de Comisie în acest scop.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei (3) completează Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește condițiile de intrare în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin alimente și de anumite produse destinate consumului uman care provin din țări terțe sau din regiuni ale acestora, pentru a se asigura faptul că ele respectă cerințele aplicabile stabilite în normele privind siguranța alimentară menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente cu ele. În particular, Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 identifică animalele și produse destinate consumului uman care fac obiectul cerinței de a proveni dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acesteia care figurează în lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei (4) stabilește listele cu țările terțe sau regiunile acestora autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de anumite animale și produse destinate consumului uman, în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(4)

Regulamentul (UE) 2017/625 a abrogat Directiva 96/23/CE, dar prevede că articolul 29 alineatul (1) și alineatul (2) din directiva respectivă continuă să se aplice până la 14 decembrie 2022.

(5)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (5) enumeră țările terțe pentru care au fost aprobate planuri de control privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurile de substanțe farmacologic active, nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide și nivelurile maxime pentru contaminanți, menționate la articolul 29 alineatul (1) din Directiva 96/23/CE în coroborare cu anexa I la directiva respectivă.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 prevede că, pe lângă condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, transporturile de animale de la care se obțin produse alimentare, de produse de origine animală și de produse compuse trebuie să intre în Uniune numai dintr-o țară terță inclusă în lista țărilor terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a animalelor în cauză de la care se obțin produse alimentare sau a produselor în cauză de origine animală destinate consumului uman.

(7)

Pentru a asigura transparența și coerența, precum și pentru a facilita intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și produse destinate consumului uman, este necesar ca toate listele țărilor terțe necesare pentru a se asigura că produsele și animalele exportate în Uniune respectă cerințele relevante menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 la intrarea în Uniune să fie prevăzute într-un singur act de punere în aplicare. Prin urmare, este necesar ca Decizia 2011/163/UE să fie abrogată, iar lista prevăzută în anexa la decizia respectivă să fie introdusă în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405.

(8)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 să fie modificat în consecință.

(9)

Întrucât Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 se aplică începând cu 15 decembrie 2022, este necesar ca și prezentul regulament să se aplice de la data respectivă.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 se modifică după cum urmează:

1.

După articolul 2 se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Lista țărilor terțe cu planuri de control aprobate pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți din anumite animale de la care se obțin produse alimentare și produse de origine animală destinate consumului uman

(1)   Planurile de control pentru substanțele farmacologic active, pesticide și contaminanți, menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei (*1), transmise Comisiei de către țările terțe sau regiunile acestora enumerate în tabelul din anexa -I la prezentul regulament, sunt aprobate pentru animalele de la care se obțin produse alimentare și pentru produsele de origine animală destinate consumului uman marcate cu un «X» în tabelul respectiv.

(2)   Țările terțe sau regiunile acestora care au solicitat să fie incluse în lista menționată la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292, dar care nu au transmis planuri de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți și care, în conformitate cu cererea respectivă, intenționează să utilizeze pentru producția de produse destinate exportului în Uniune numai materii prime din statele membre sau din alte țări terțe aprobate pentru importuri de astfel de materii prime în Uniune în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, sunt marcate cu «Δ», pentru specia sau produsul relevant, în tabelul din anexa -I la prezentul regulament.

(3)   Țările terțe sau regiunile acestora care au solicitat să fie incluse în lista menționată la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292, dar care nu au prezentat planuri de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți pentru bovine, ovine/caprine, porcine, ecvine, iepuri sau păsări de curte și care, în conformitate cu cererea respectivă, intenționează să exporte produse compuse în Uniune utilizând produse de origine animală prelucrate provenite de la animale din speciile respective, obținute dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acestora care a instituit planuri de control pentru substanțe farmacologic active, pesticide și contaminanți, sunt marcate cu un «O», pentru speciile vizate de cerere, în tabelul din anexa -I la prezentul regulament.

(4)   Țările terțe sau regiunile acestora care au solicitat să fie incluse în lista menționată la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292, care sunt marcate cu «X» în tabelul din anexa -I la prezentul regulament pentru categoriile «acvacultură», «lapte» sau «ouă» și care, în conformitate cu cererea respectivă, intenționează să producă produse compuse, sunt marcate suplimentar cu un «O», pentru restul acestor categorii care nu sunt marcate cu «X», în tabelul din anexa -I la prezentul regulament.

(5)   Țările terțe sau regiunile acestora care au solicitat să fie incluse în lista menționată la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2292, care sunt marcate cu «X» în tabelul din anexa -I la prezentul regulament pentru categoriile «bovine», «ovine/caprine», «porcine», «ecvine», «păsări de curte», «acvacultură», «lapte», «ouă», «iepure», «vânat sălbatic» sau «vânat de crescătorie» și care fabrică produse compuse pe bază de produse prelucrate derivate din moluște bivalve originare din state membre sau din țări terțe sau regiuni ale acestora enumerate în anexa VIII la prezentul regulament, sunt marcate suplimentar cu un «P» în tabelul din anexa -I la prezentul regulament.

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale și de anumite mărfuri destinate consumului uman (JO L 304, 24.11.2022, p. 1).”"

2.

În articolul 3, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament”.

3.

În articolul 6, primul paragraf, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament”.

4.

În articolul 7, primul paragraf, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru «ouă»” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament pentru «ouă»”.

5.

În articolul 10, al doilea paragraf, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament”.

6.

În articolul 11, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru «membrane» se înlocuiește cu textul ”și enumerate în anexa -I la prezentul regulament pentru «membrane».

7.

În articolul 15, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru «lapte»” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament pentru «lapte»”.

8.

În articolul 16, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru «lapte»” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament pentru «lapte»”.

9.

În articolul 21, textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE pentru «miere»” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament pentru «miere»”.

10.

În articolul 25, litera (a), textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE, după caz” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament, după caz”.

11.

În articolul 25, litera (c), textul „și enumerate în Decizia 2011/163/UE, după caz” se înlocuiește cu textul „și enumerate în anexa -I la prezentul regulament, după caz”.

12.

Textul din anexa la prezentul regulament se introduce ca anexa -I înainte de anexa I.

Articolul 2

Abrogare

Decizia 2011/163/UE se abrogă.

Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 decembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale și de anumite mărfuri destinate consumului uman (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe sau regiunile din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 118).

(5)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

„ANEXA -I

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora cu planuri de control aprobate pentru anumite animale de la care se obțin produse alimentare și produse de origine animală destinate consumului uman, astfel cum se menționează la articolul 2a, articolul 3, articolul 6 primul paragraf, articolul 7 primul paragraf, articolul 10 al doilea paragraf, articolele 11, 15, 16, 21 și articolul 25 literele (a) și (c)

Codul ISO al țării

Țara terță  (1) sau regiuni ale acesteia

Bovine

Ovine/Caprine

Porcine

Ecvine

Păsări de curte

Acvacultură  (17)

Lapte

Ouă

Iepure

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

Membrane

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Belarus

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Elveția (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

China

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Egipt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Insulele Falkland

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Regatul Unit (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

X

X

X

X

X

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Groenlanda

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Israel (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Insula Man

X

X

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

India

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Japonia

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Muntenegru

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Macedonia de Nord

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Mexic

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malaysia

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Noua Caledonie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Noua Zeelandă

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint Pierre și Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbia

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapore

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Siria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thailanda

O

 

O

 

X

X

M

O

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisia

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Statele Unite ale Americii

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis și Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Lista țărilor terțe și a teritoriilor (nu se limitează la țările terțe recunoscute de Uniune).

(2)  Doar lapte de cămilă.

(3)  Numai regiunea Ras al Khaimah.

(4)  Înțeles în continuare ca Statul Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrația Statului Israel după 5 iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(5)  Numai specii de ovine.

(6)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

(7)  În conformitate cu Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).

(8)  Export în Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(9)  Numai reni.

(10)  Numai pentru transporturile de carne proaspătă provenite din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, cu sau fără depozitare, în Singapore și care sunt reîncărcate într-o unitate autorizată în timpul tranzitului prin Singapore.

(11)  Numai specii de caprine.

(12)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

(13)  Numai ratite.

(14)  Numai pești cu înotătoare.

(15)  Numai crustacee.

(16)  Numai icre și caviar.

(17)  Acvacultura include peștii cu înotătoare, inclusiv anghilele, și produsele din pești cu înotătoare (cum ar fi icrele și caviarul) și crustaceele. Țările terțe sau regiunile acestora enumerate pentru moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate în anexa VIII sunt marcate cu un «M» în această coloană.”


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/42


REGULAMENTUL (UE) 2022/2294 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2022

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la echipamentele de asistență medicală, resursele umane în domeniul asistenței medicale și utilizarea asistenței medicale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în special articolul 9 alineatul (1) și anexa II litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește subiectele din domeniul asistenței medicale pentru care trebuie furnizate date și metadate în vederea producerii de statistici europene. În special, trebuie stabilite prin măsuri de punere în aplicare date și metadate privind echipamentele de asistență medicală, resursele umane în domeniul asistenței medicale, utilizarea asistenței medicale, serviciile individuale și cele colective, precum și perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor.

(2)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia a lansat în 2015 și 2018 studii-pilot care au fost realizate de statele membre pe bază de voluntariat. De asemenea, Comisia a discutat cu statele membre despre nevoile utilizatorilor statisticilor. Rezultatul studiilor-pilot și al discuțiilor respective a fost că sunt necesare date la nivelul Uniunii pentru a consolida baza de dovezi privind informațiile din domeniul asistenței medicale, cu beneficii în ceea ce privește deciziile privind sănătatea publică și politica socială.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia a efectuat o analiză costuri-beneficii, luând în calcul beneficiile disponibilității de variabile privind echipamentele de asistență medicală, resursele umane în domeniul asistenței medicale și utilizarea asistenței medicale în raport cu costul colectării datelor. Din această analiză rezultă că variabilele respective ar trebui colectate pentru a se asigura comparabilitatea și disponibilitatea datelor la nivelul Uniunii.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului statistic european, instituit prin articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme pentru producerea de statistici europene în domeniul echipamentelor de asistență medicală, al resurselor umane în domeniul asistenței medicale și al utilizării asistenței medicale, precum și în domeniul serviciilor individuale și colective, astfel cum sunt menționate la litera (d) prima, a doua și a treia liniuță din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile stabilite în anexa I.

Articolul 3

Datele necesare

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date corespunzătoare listei de variabile, cu caracteristicile și defalcările prevăzute în anexa II.

Articolul 4

Metadatele

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) metadatele de referință și rapoartele de calitate necesare, în special în ceea ce privește:

(a)

sursele de date și acoperirea datelor;

(b)

metodele de compilare utilizate;

(c)

informații privind caracteristicile echipamentelor naționale de asistență medicală, ale resurselor umane în domeniul asistenței medicale și ale utilizării asistenței medicale specifice statelor membre care se abat de la definițiile prevăzute în anexa I și de la variabilele prevăzute în anexa II;

(d)

informații privind orice modificări ale conceptelor statistice menționate în anexa I și în anexa II.

Articolul 5

Perioada de referință

(1)   Perioada de referință este anul calendaristic.

(2)   Primul an de referință este anul 2021.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), primul an de referință pentru datele referitoare la ocuparea forței de muncă în domeniul sănătății, la serviciile medicale spitalicești și la procedurile chirurgicale menționate la punctele 1, 6 și 7 din anexa II este anul 2023.

Articolul 6

Furnizarea de date și metadate către Comisie (Eurostat)

(1)   Statele membre furnizează anual Comisiei (Eurostat) datele și metadatele de referință menționate la articolele 3 și, respectiv, 4, în termen de 14 luni de la sfârșitul anului de referință.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre furnizează datele și metadatele de referință privind serviciile medicale spitalicești și procedurile chirurgicale menționate la punctele 6 și 7 din anexa II în termen de 20 de luni de la sfârșitul anului de referință.

(3)   Datele și metadatele de referință se transmit Comisiei (Eurostat) prin intermediul serviciilor ghișeului unic sau se pun la dispoziție în vederea accesării lor de către Comisie (Eurostat) prin mijloace electronice.

Articolul 7

Surse de date

(1)   Datele se compilează în principal din registrele administrative, astfel cum sunt menționate la articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, și se referă la întregul stat membru.

(2)   În cazul în care nu sunt disponibile registre administrative sau acestea au o calitate sau o acoperire insuficientă, se acceptă utilizarea altor surse, metode sau abordări inovatoare, în măsura în care acestea permit producerea de date comparabile și conforme cu cerințele prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANEXA I

Definițiile menționate la articolul 2

1

„Medici practicanți” înseamnă medici care au absolvit cursurile de medicină ale unei facultăți de medicină sau ale unei instituții similare și care sunt autorizați să profeseze. Medicii practicanți prestează servicii pentru pacienți individuali, familii și comunități. Termenul se referă, de asemenea, la stagiarii și medicii rezidenți care au absolvit cursurile de medicină ale unei facultăți de medicină sau ale unei instituții similare și care prestează servicii sub supravegherea altor medici.

2

„Categorie de medici practicanți” înseamnă domeniul predominant (principal) de practică al medicilor.

3

„Medic de medicină de familie/medicină generală” înseamnă medici care își asumă responsabilitatea furnizării de asistență medicală continuă și cuprinzătoare persoanelor, familiilor și comunităților.

4

„Alți medici generaliști (nespecialiști)” înseamnă practicieni care nu își limitează practica la anumite categorii de boli sau la anumite metode de tratament. Aceștia nu lucrează într-un domeniu de specializare.

5

„Pediatri” înseamnă medici care se ocupă cu dezvoltarea, îngrijirea și bolile copiilor.

6

„Obstetricieni” înseamnă medici specializați în sarcină și naștere. „Ginecologi” înseamnă medici specializați în funcțiile și bolile specifice femeilor și fetelor, în special cele care afectează aparatul genital.

7

„Psihiatri” înseamnă medici specializați în prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor psihice.

8

„Grup de specialiști în specialități nechirurgicale” înseamnă medici specializați în diagnosticarea și tratarea nechirurgicală a afecțiunilor și bolilor fizice.

9

„Grup de specialiști în specialități chirurgicale” înseamnă medici specializați în tratarea tulburărilor și a bolilor prin utilizarea de tehnici chirurgicale.

10

„Alți specialiști neclasificați în grupele de bază anterioare” înseamnă medici specialiști care nu se încadrează în definițiile de la rândurile 5-9.

11

„Medici care nu sunt definiți mai detaliat” înseamnă medici care nu pot fi încadrați în celelalte categorii (definițiile de la rândurile 3-10).

12

„Moașe practicante” înseamnă persoane care au o calificare recunoscută de moașă, dețin autorizație de liberă practică și furnizează servicii direct pacienților. O moașă poate fi moașă licențiată sau soră puericultoare. Moașele licențiate oferă îngrijire și consiliere femeilor în timpul sarcinii, al travaliului și al nașterii, precum și în perioada postnatală. Moașele licențiate acordă asistență în timpul nașterii, lucrând independent sau în colaborare cu medici, cu asistenți medicali și cu alți profesioniști în domeniul sănătății și oferă consiliere și asistență părinților în ceea ce privește îngrijirea sugarilor. Surorile puericultoare acordă asistență în timpul nașterii sau ajută medicii sau moașele licențiate în asistarea nașterii. Surorile puericultoare asigură îngrijire prenatală și postnatală și oferă îndrumări părinților cu privire la îngrijirea sugarilor.

13

„Asistenți medicali practicanți” înseamnă persoane care au o calificare recunoscută în domeniul asistenței medicale, dețin autorizație de liberă practică și furnizează servicii direct pacienților. Un asistent medical poate fi asistent medical generalist sau soră medicală. Asistenții medicali generaliști își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv pentru supravegherea altor profesioniști din domeniul sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane pentru aplicarea practică a măsurilor preventive și curative. Surorile medicale lucrează în general sub supravegherea cadrelor medicale, a asistenților medicali generaliști și a altor profesioniști din domeniul sănătății, ajutând la punerea în aplicare a planurilor de asistență medicală, de tratament și de trimitere.

14

„Medici dentiști practicanți” înseamnă persoanele care au o calificare recunoscută în stomatologie, dețin autorizație de liberă practică și furnizează servicii pentru pacienți. Dentiștii diagnostichează și tratează boli, leziuni și malformații ale dinților, gingiilor și structurilor orale conexe. Aceștia restabilesc funcția orală normală utilizând o gamă largă de tratamente, cum sunt tratamentele chirurgicale și alte tehnici specializate, și oferă sfaturi privind sănătatea orală. Termenul se referă, de asemenea, la stagiarii și medicii stomatologi rezidenți care au absolvit cursurile de stomatologie ale facultăților de medicină și stomatologie sau ale unor instituții similare și care prestează servicii sub supravegherea altor dentiști.

15

„Farmaciști practicanți” înseamnă persoane care au o calificare recunoscută în domeniul farmaciei și care dețin autorizație de liberă practică. Farmaciștii prepară și eliberează medicamente pe baza prescripțiilor eliberate de medici, dentiști sau alți practicieni autorizați din domeniul medical. Farmaciștii pregătesc, eliberează sau vând medicamente și remedii pentru pacienți și oferă consiliere.

16

„Absolvenți de medicină” înseamnă persoane care au absolvit cursurile de medicină ale facultăților de medicină sau ale unor instituții similare din țara raportoare, adică au finalizat educația medicală de bază.

17

„Absolvenți de stomatologie” înseamnă persoane care au obținut o calificare recunoscută în domeniul stomatologiei în țara raportoare.

18

„Absolvenți de farmacie” înseamnă persoane care au obținut o calificare recunoscută în domeniul farmaciei în țara raportoare.

19

„Absolvenți de studii de moașă” înseamnă persoane care au obținut o calificare recunoscută ca moașe în țara raportoare.

20

„Absolvenți de studii de asistență medicală” înseamnă persoane care au obținut o calificare recunoscută în domeniul asistenței medicale în țara raportoare.

21

„Spitale” înseamnă unități autorizate a căror activitate constă în principal în furnizarea de servicii medicale, de diagnosticare și tratament care includ servicii furnizate de medici, îngrijire medicală și alte servicii de sănătate către pacienții internați, precum și servicii specializate de cazare necesare pentru pacienții internați și care pot oferi, de asemenea, servicii de îngrijire de zi, servicii de sănătate ambulatorii și la domiciliu.

22

„Paturi de spital” înseamnă paturi care sunt întreținute în mod regulat, le este alocat personal și sunt disponibile imediat pentru îngrijirea pacienților internați. În acest concept sunt incluse atât paturile ocupate, cât și cele neocupate. Se exclud tărgile hidraulice și paturile pentru îngrijire medicală cu internare de zi (cazuri spitalizate în regim de zi și îngrijire în ambulatoriu), paturi provizorii și temporare. Paturile de spital pot fi împărțite după criteriul categoriei îngrijirii (definițiile de la rândurile 23 și 24) și al funcției îngrijirii (definițiile de la rândurile 25-28).

23

„Îngrijirea tulburărilor somatice” înseamnă asistența medicală care privește organismul, diferențiindu-se de îngrijirea psihiatrică.

24

„Îngrijire psihiatrică” înseamnă asistența medicală care privește mintea, de exemplu tratarea tulburărilor psihice și comportamentale.

25

„Îngrijire curativă” înseamnă servicii de sănătate în cadrul cărora intenția principală este de a atenua simptomele sau de a reduce gravitatea unei boli sau leziuni sau de a preveni exacerbarea sau complicațiile lor care ar putea amenința viața sau funcționarea normală.

26

„Îngrijire de recuperare” înseamnă servicii care au ca scop stabilizarea, îmbunătățirea sau restabilirea funcțiilor sau structurilor afectate ale organismului, compensarea absenței sau pierderii unor funcții și structuri, îmbunătățirea activităților și a participării și prevenirea dizabilităților, a complicațiilor medicale și a riscurilor.

27

„Îngrijire pe termen lung (sănătate)” înseamnă o gamă de servicii medicale și de îngrijire personală care au ca obiectiv principal atenuarea durerii și a suferinței și reducerea sau gestionarea deteriorării stării de sănătate a pacienților cu un anumit grad de dependență pe termen lung.

28

„Paturi de spital pentru îngrijirea tulburărilor somatice cu funcții neclasificate altundeva” înseamnă paturile din spitale care nu sunt clasificate ca fiind pentru îngrijire curativă, îngrijire de recuperare sau îngrijire pe termen lung.

29

„Paturi de spital pentru îngrijire psihiatrică” înseamnă paturile din spitale care sunt ocupate de pacienți cu probleme de sănătate mintală. Se exclud paturile pentru îngrijirea medicală pe termen lung a cazurilor sociale.

30

„Unități medicale de îngrijire cu internare pe termen lung” înseamnă unități a căror activitate constă în principal în furnizarea de îngrijire pe termen lung în condiții de internare, care combină îngrijirea medicală, supravegherea sau alte tipuri de îngrijire necesare pentru persoanele internate, pentru care o parte semnificativă a procesului de producție și a îngrijirilor acordate este o combinație de servicii sociale și de sănătate, serviciile de sănătate fiind în mare parte la nivelul îngrijirii medicale în combinație cu servicii de îngrijire personală.

31

„Paturi în unitățile medicale de îngrijire cu internare pe termen lung” înseamnă paturile din unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung care sunt disponibile pentru persoane care necesită îngrijire pe termen lung.

32

„Unități de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM)” înseamnă mașini cu o tehnică de imagistică concepută pentru a vizualiza structurile interne ale organismului utilizând câmpuri magnetice și electromagnetice care induc un efect de rezonanță asupra atomilor de hidrogen. Emisia electromagnetică generată de acești atomi este înregistrată și prelucrată de un calculator special pentru a produce imagini cu structurile organismului.

33

„Scaner pentru tomografie computerizată (CT)”, cunoscut și sub denumirea de scaner pentru tomografie axială computerizată (CAT), înseamnă un aparat cu raze X care combină numeroase imagini radiografice cu ajutorul unui calculator pentru a genera vederi în secțiune transversală și, dacă este necesar, imagini tridimensionale ale organelor și structurilor interne ale organismului.

34

„Îngrijire medicală ambulatorie” înseamnă furnizarea de servicii de sănătate direct pacienților neinternați care nu necesită spitalizare, incluzând atât îngrijirea oferită în cabinetele medicilor generaliști și ale medicilor specialiști, cât și cea oferită în unități specializate în tratamentul cazurilor spitalizate în regim de zi și în furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu.

35

„Imunizare împotriva gripei” înseamnă vaccinare care protejează împotriva infectării cu virusuri gripale.

36

„Program de screening pentru depistarea cancerului de sân (mamografie)” înseamnă un program organizat de screening destinat depistării precoce a cancerului de sân prin mamografie bilaterală.

37

„Program de screening pentru cancerul de col uterin” înseamnă un program organizat de screening destinat depistării precoce a cancerului de col uterin.

38

„Pacient internat” înseamnă pacient care beneficiază de tratament și/sau de îngrijire într-o unitate medicală în care este internat în mod oficial și în care trebuie să rămână peste noapte. „Servicii spitalicești” înseamnă îngrijirea unui pacient internat.

39

„Pacient neinternat” înseamnă pacient care beneficiază de servicii medicale și auxiliare într-o unitate medicală în care nu este internat în mod oficial și în care nu rămâne peste noapte. „Servicii de îngrijire în ambulatoriu” înseamnă îngrijirea unui pacient neinternat.

40

„Caz spitalizat în regim de zi” înseamnă un pacient care primește servicii medicale și paramedicale planificate furnizate într-o unitate medicală în care este internat în mod oficial pentru diagnosticare, tratament sau alte tipuri de asistență medicală, fiind externat în aceeași zi. „Îngrijire de zi” înseamnă îngrijirea în regim de zi.

41

„Externare a unui pacient internat” înseamnă externarea din spital a unui pacient internat (părăsirea oficială a spitalului). Din definiție sunt excluși nou-născuții sănătoși.

42

„Zile de spitalizare a unui pacient internat” înseamnă zilele pe care un pacient internat le petrece într-un spital. Din definiție sunt excluși nou-născuții sănătoși.

43

„Externare a unui caz spitalizat în regim de zi” înseamnă externarea din spital a unui pacient internat în regim de zi. Termenul se referă la părăsirea spitalului de către un pacient care a fost internat în mod oficial pentru a beneficia de servicii medicale și paramedicale planificate și care a fost externat în aceeași zi. Din definiție sunt excluși nou-născuții sănătoși.

44

„Rezident” înseamnă un locuitor obișnuit al unei zone geografice, adică: (i) fie o persoană care a locuit în locul său de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de data de referință; (ii) fie o persoană care a sosit în locul său de reședință obișnuită cu cel mult 12 luni înainte de data de referință, cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un an. În cazul în care nu se pot determina circumstanțele descrise la punctele (i) și (ii), „reședință obișnuită” înseamnă locul domiciliului legal sau înregistrat.

45

„Nerezident” înseamnă o persoană care nu este rezidentă în țara raportoare.

46

„Proceduri chirurgicale” înseamnă intervenții medicale care presupun o incizie cu instrumente, efectuate de obicei într-o sală de operații și care necesită în mod normal anestezie și/sau asistență respiratorie. Se pot efectua proceduri chirurgicale atât în cazul pacienților internați, cât și al celor spitalizați în regim de zi sau, în anumite situații, al celor neinternați.

47

„Operație de cataractă” înseamnă procedura chirurgicală de îndepărtare a cristalinului unui ochi și, în majoritatea cazurilor, de înlocuire a acestuia cu un cristalin artificial.

48

„Amigdalectomie” înseamnă îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor.

49

„Angioplastie coronariană transluminală” înseamnă procedura care deschide arterele coronariene blocate pentru a îmbunătăți fluxul sanguin către mușchiul cardiac.

50

„Bypass coronarian cu grefă” înseamnă intervenția chirurgicală în care blocajele ateromatoase din arterele coronare ale unui pacient sunt ocolite cu ajutorul unor vase de sânge venoase sau arteriale recoltate.

51

„Colecistectomie” înseamnă procedura chirurgicală de îndepărtare a vezicii biliare.

52

„Reparare a herniei inghinale” înseamnă corectarea unei hernii inghinale pe cale chirurgicală. Hernia inghinală reprezintă deschiderea, slăbirea sau umflarea țesutului care căptușește peretele abdominal din zona inghinală, aflată între abdomen și coapsă.

53

„Cezariană” înseamnă procedura chirurgicală pentru aducerea pe lume a unui copil prin incizii în abdomen și în uter.

54

„Artroplastie de șold” înseamnă procedura chirurgicală de îndepărtare a secțiunilor deteriorate din articulația șoldului și de înlocuire a acestora cu o proteză.

55

„Artroplastie totală de genunchi” înseamnă procedura chirurgicală prin care articulația genunchiului bolnav este înlocuită cu o proteză.

56

„Excizie parțială a glandei mamare” înseamnă îndepărtarea chirurgicală a unei părți a țesutului mamar din cauza unei zone bolnave, cum ar fi o formațiune/leziune, un chist, o tumoare sau un neoplasm benign sau malign.

57

„Mastectomie totală” înseamnă îndepărtarea chirurgicală a sânului în totalitate.


ANEXA II

Lista variabilelor, cu caracteristicile și defalcările prevăzute la articolul 3

Variabile

Caracteristici și defalcări

1.

Date privind ocuparea forței de muncă în domeniul sănătății

1.1.

Număr de medici practicanți, în funcție de vârstă și de sex

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Defalcare în funcție de vârstă și de sex.

Vârsta: sub 35 de ani, 35-44 de ani, 45-54 de ani, 55-64 de ani, 65-74 de ani, 75 de ani și peste.

1.2.

Număr de medici practicanți, în funcție de categorie

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Defalcare pe categorii.

Categorii: medici de medicină de familie/medicină generală, alți medici generaliști (nespecialiști), pediatri, obstetricieni și ginecologi, psihiatri, grup de specialiști în specialități nechirurgicale, grup de specialiști în specialități chirurgicale, alți specialiști neclasificați în grupele de bază anterioare, medici care nu sunt definiți mai detaliat.

1.3.

Număr de moașe practicante

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Număr total.

1.4.

Număr de asistenți medicali practicanți

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Număr total.

1.5.

Număr de medici dentiști practicanți

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Număr total.

1.6.

Numărul de farmaciști practicanți

Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de referință. Număr total.

2.

Date privind absolvenții de studii medicale

2.1.

Număr de absolvenți de medicină

Numărul total pe durata perioadei de referință.

2.2.

Număr de absolvenți de stomatologie

Numărul total pe durata perioadei de referință.

2.3.

Număr de absolvenți de farmacie

Numărul total pe durata perioadei de referință.

2.4.

Număr de absolvenți de studii de moașă

Numărul total pe durata perioadei de referință.

2.5.

Număr de absolvenți de studii de asistență medicală

Numărul total pe durata perioadei de referință.

3.

Date privind paturile de spital și paturile din unități medicale de îngrijire cu internare pe termen lung

3.1.

Număr de paturi de spital pentru îngrijirea tulburărilor somatice

Numărul mediu pe durata perioadei de referință sau numărul total la sfârșitul perioadei de referință. Defalcare pe funcții.

Funcții: îngrijire curativă, îngrijire de recuperare, îngrijire pe termen lung, funcții neclasificate altundeva.

3.2.

Număr de paturi de spital pentru îngrijire psihiatrică

Numărul mediu pe durata perioadei de referință sau numărul total la sfârșitul perioadei de referință.

3.3.

Număr de paturi în unitățile medicale de îngrijire cu internare pe termen lung

Numărul mediu pe durata perioadei de referință sau numărul total la sfârșitul perioadei de referință.

4.

Date privind dispozitivele de imagistică medicală

4.1.

Număr de unități IRM

Numărul total la sfârșitul perioadei de referință.

4.2.

Număr de scanere CT

Numărul total la sfârșitul perioadei de referință.

5.

Date privind îngrijirea medicală ambulatorie

5.1.

Rata de imunizare împotriva gripei a persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste

Numărul persoanelor în vârstă de cel puțin 65 de ani care au fost imunizate împotriva gripei în perioada de referință, împărțit la populația medie anuală cu vârsta de cel puțin 65 de ani

sau

Numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani care au fost imunizate împotriva gripei în sezonul gripal, definit ca perioada 1 iulie-30 iunie, care s-a încheiat în perioada de referință, împărțit la populația cu vârsta de 65 de ani și peste, existentă la începutul perioadei de referință.

5.2.

Rata femeilor cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani care au fost testate pentru depistarea cancerului de sân în cadrul unui program național de screening pentru depistarea cancerului de sân (mamografie)

Rata: numărul femeilor cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani care au fost testate pentru depistarea cancerului de sân în cadrul unui program național de screening pentru depistarea cancerului de sân (mamografie) în cele 24 de luni anterioare sfârșitului perioadei de referință (sau în conformitate cu frecvența specifică de screening recomandată în fiecare țară), împărțit la numărul de femei cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani eligibile pentru un program organizat de screening.

În cazul în care o țară nu are un astfel de program, aceasta nu va transmite nicio valoare, marcând acest lucru în mod corespunzător.

5.3.

Rata femeilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 69 de ani care au fost testate pentru depistarea cancerului de col uterin în cadrul unui program național de screening pentru cancerul de col uterin

Rata: numărul femeilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 69 de ani care au fost testate pentru depistarea cancerului de col uterin în cadrul unui program național de screening pentru cancerul de col uterin în cele 36 de luni anterioare sfârșitului perioadei de referință (sau în conformitate cu frecvența specifică de screening recomandată în fiecare țară), împărțit la numărul de femei cu vârste cuprinse între 20 și 69 de ani eligibile pentru un program organizat de screening.

În cazul în care o țară nu are un astfel de program, aceasta nu va transmite nicio valoare, marcând acest lucru în mod corespunzător.

6.

Date privind îngrijirea spitalicească

6.1.

Număr de externări ale pacienților internați

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcare în funcție de diagnostic, sex, grupă de vârstă și dimensiune geografică.

În cazul tulburărilor psihice și comportamentale nu este necesară defalcarea în funcție de diagnostic, acestea putând fi menționate ca grup.

Grupe de vârstă: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 de ani, 25-29 de ani, 30-34 de ani, 35-39 de ani, 40-44 de ani, 45-49 de ani, 50-54 de ani, 55-59 de ani, 60-64 de ani, 65-69 de ani, 70-74 de ani, 75-79 de ani, 80-84 de ani, 85-89 de ani, 90-94 de ani, 95 de ani și peste

Dimensiune geografică: Regiunea NUTS2 în care se află reședința pacientului externat (pentru nerezidenți: țara de reședință).

6.2.

Număr de zile de spitalizare a pacienților internați

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcare în funcție de diagnostic, sex, grupă de vârstă și dimensiune geografică.

În cazul tulburărilor psihice și comportamentale nu este necesară defalcarea în funcție de diagnostic, acestea putând fi menționate ca grup.

Grupe de vârstă: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 de ani, 25-29 de ani, 30-34 de ani, 35-39 de ani, 40-44 de ani, 45-49 de ani, 50-54 de ani, 55-59 de ani, 60-64 de ani, 65-69 de ani, 70-74 de ani, 75-79 de ani, 80-84 de ani, 85-89 de ani, 90-94 de ani, 95 de ani și peste.

Dimensiune geografică: Regiunea NUTS2 în care se află reședința pacientului externat (pentru nerezidenți: țara de reședință).

6.3.

Număr de externări ale cazurilor spitalizate în regim de zi

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcare în funcție de diagnostic, sex, grupă de vârstă și dimensiune geografică.

În cazul tulburărilor psihice și comportamentale nu este necesară defalcarea în funcție de diagnostic, acestea putând fi menționate ca grup.

Grupe de vârstă: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 de ani, 25-29 de ani, 30-34 de ani, 35-39 de ani, 40-44 de ani, 45-49 de ani, 50-54 de ani, 55-59 de ani, 60-64 de ani, 65-69 de ani, 70-74 de ani, 75-79 de ani, 80-84 de ani, 85-89 de ani, 90-94 de ani, 95 de ani și peste.

Dimensiune geografică: Regiunea NUTS2 în care se află reședința pacientului externat (pentru nerezidenți: țara de reședință).

6.4.

Număr de externări ale pacienților internați care au beneficiat de îngrijiri curative pentru tulburări somatice

Numărul total pe durata perioadei de referință.

6.5.

Număr de zile de spitalizare a pacienților internați care au beneficiat de îngrijiri curative pentru tulburări somatice

Numărul total pe durata perioadei de referință.

7.

Date privind procedurile chirurgicale

7.1.

Operații de cataractă

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați, spitalizați în regim de zi și neinternați.

7.2.

Amigdalectomie

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați, spitalizați în regim de zi și neinternați.

7.3.

Angioplastie coronariană transluminală

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.4.

Bypass coronarian cu grefă

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.5.

Colecistectomie

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.6.

Reparare a herniei inghinale

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.7.

Cezariană

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.8.

Artroplastie de șold

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.9.

Artroplastie totală de genunchi

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.10.

Excizie parțială a glandei mamare

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.

7.11.

Mastectomie totală

Numărul total pe durata perioadei de referință. Defalcarea procedurilor în funcție de cazurile de pacienți internați și spitalizați în regim de zi.


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/53


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2295 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei (2) stabilește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii.

(2)

În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, anumite state membre și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”) au comunicat Comisiei informații care sunt relevante în scopul actualizării listei respective. Țări terțe și organizații internaționale au furnizat, de asemenea, informații relevante. Pe baza informațiilor primite, este necesar ca lista să fie actualizată.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, fie direct, fie prin intermediul autorităților responsabile cu supravegherea reglementară a acestora, cu privire la principalele fapte și considerente care ar urma să stea la baza unei decizii de impunere, în ceea ce îi privește, a unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii sau a unei decizii de modificare a condițiilor unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus în lista care figurează în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(4)

Comisia a oferit transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea să consulte toate documentele relevante, să prezinte comentarii scrise și să susțină o prezentare orală în fața Comisiei și a comitetului înființat prin articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (denumit în continuare „Comitetul de Siguranță Aeriană al UE”).

(5)

Comisia a informat Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la consultările comune aflate în curs, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 și al Regulamentului (CE) nr. 473/2006 al Comisiei (3), cu autoritățile competente și cu transportatorii aerieni din Armenia, Kazahstan, Nepal, Nigeria și Pakistan. Totodată, Comisia a informat Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la situația siguranței aviației din Argentina, Congo Brazzaville, Guineea Ecuatorială, Irak, Madagascar, Rusia și Sudanul de Sud.

(6)

Agenția a informat Comisia și Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la evaluările tehnice efectuate pentru evaluarea inițială și monitorizarea continuă a autorizațiilor de operator dintr-o țară terță (Third Country Operator, „TCO”) eliberate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 452/2014 al Comisiei (4).

(7)

De asemenea, agenția a informat Comisia și Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la rezultatele analizei inspecțiilor la platformă efectuate în cadrul Programului de evaluare a siguranței aeronavelor străine („SAFA”), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (5).

(8)

În plus, agenția a informat Comisia și Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la proiectele de asistență tehnică desfășurate în țările terțe vizate de o interdicție de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 474/2006. Totodată, agenția a furnizat informații în legătură cu planurile și cu solicitările de continuare a asistenței și a cooperării tehnice în scopul dezvoltării capacității administrative și tehnice a autorităților aeronautice civile din țările terțe, pentru a le ajuta să soluționeze neconformitățile cu standardele internaționale de siguranță a aviației civile aplicabile. Statele membre au fost invitate să răspundă acestor solicitări pe bază bilaterală, în coordonare cu Comisia și cu agenția. În această privință, Comisia a reiterat utilitatea informării comunității aeronautice internaționale, în special prin intermediul instrumentului parteneriatului de asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a siguranței aviației al Organizației Aviației Civile Internaționale („OACI”), cu privire la asistența tehnică acordată țărilor terțe de Uniune și de statele membre pentru îmbunătățirea siguranței aviației la nivel mondial.

(9)

Eurocontrol a furnizat Comisiei și Comitetului de Siguranță Aeriană al UE informații actualizate privind statutul funcțiilor de alertă SAFA și TCO, precum și statistici privind mesajele de alertă referitoare la transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții.

Transportatori aerieni din Uniune

(10)

Ca urmare a analizării de către agenție a informațiilor obținute în urma inspecțiilor la platformă efectuate în ceea ce privește aeronavele transportatorilor aerieni din Uniune, precum și în urma inspecțiilor de standardizare efectuate de agenție, completate și de informațiile rezultate din inspecțiile și auditurile specifice efectuate de autoritățile aeronautice naționale, statele membre și agenția, acționând în calitate de autorități competente, au luat anumite măsuri corective și de asigurare a respectării legislației și au informat Comisia și Comitetul de Siguranță Aeriană al UE cu privire la măsurile respective.

(11)

Statele membre și agenția, acționând în calitate de autorități competente, au reiterat că sunt gata să acționeze în mod corespunzător în cazul în care informații pertinente privind siguranța ar indica existența unor riscuri iminente la adresa siguranței rezultând din nerespectarea de către transportatorii aerieni din Uniune a standardelor de siguranță relevante.

Transportatori aerieni din Armenia

(12)

În iunie 2020, transportatorii aerieni certificați din Armenia au fost incluși în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/736 al Comisiei (6).

(13)

Comisia și agenția au vizitat Comitetul Aeronautic Civil din Armenia („CAC”) în perioada 27-30 septembrie 2022. Cu această ocazie, Comisia a analizat progresele înregistrate de CAC în abordarea deficiențelor de siguranță identificate care au condus la impunerea interdicției susmenționate asupra transportatorilor aerieni armeni. O parte a analizei efectuate în timpul vizitei s-a axat pe acțiunile deja întreprinse și pe cele planificate pentru a aborda cauzele profunde ale preocupărilor identificate în materie de siguranță, în special în ceea ce privește capacitatea CAC de a efectua o supraveghere efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Armenia.

(14)

În acest sens, Comisia a examinat acțiunile întreprinse deja de CAC pentru a-și îndeplini responsabilitățile în ceea ce privește punerea în aplicare a programului național de siguranță, a sistemului de raportare a evenimentelor, a sistemului de management al calității și a procesului de certificare a operatorilor aerieni („AOC”). Cu ocazia vizitei s-a analizat, de asemenea, nu numai capacitatea CAC de a respecta reglementările și standardele de siguranță relevante, ci și capacitatea sa de a detecta orice risc semnificativ în materie de siguranță la un transportator aerian certificat și de a acționa în mod efectiv pentru a limita un astfel de risc.

(15)

Vizita a confirmat faptul că CAC a înregistrat progrese limitate în abordarea deficiențelor identificate în materie de siguranță și a observațiilor formulate în cursul vizitei de evaluare la fața locului efectuate de Uniune în 2020. Deși s-a definit și pus în aplicare un plan de acțiuni corective („PAC”), acesta ar trebui totuși redeschis, revizuit și ar trebui incluse acțiuni suplimentare, astfel încât PAC-ul să devină adecvat scopului urmărit. Aceasta va fi o activitate esențială în cadrul unui proiect de asistență tehnică furnizat de agenție.

(16)

Cu această ocazie, CAC a informat Comisia și că noul transportator aerian Fly Arna (AM AOC nr. 075) a fost certificat. Întrucât CAC nu a demonstrat o capacitate suficientă pentru a implementa și asigura respectarea standardelor de siguranță relevante, eliberarea unui AOC pentru acest nou transportator aerian nu garantează respectarea corespunzătoare a standardelor internaționale de siguranță relevante.

(17)

Vizita a oferit, de asemenea, ocazia de a reaminti autorităților competente și reprezentanților guvernamentali armeni că o supraveghere adecvată și eficace a siguranței poate fi garantată numai dacă CAC este sprijinită de resursele și expertiza corespunzătoare, în special în ceea ce privește asigurarea unor efective adecvate de personal calificat și a stabilității conducerii superioare.

(18)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia consideră că, în ceea ce privește transportatorii aerieni din Armenia, lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui modificată pentru a include Fly Arna în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(19)

Este necesar ca statele membre să verifice în continuare conformarea efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Armenia cu standardele internaționale de siguranță relevante, acordând prioritate efectuării de inspecții la platformă la toți transportatorii aerieni respectivi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Kazahstan

(20)

În decembrie 2016, transportatorii aerieni certificați în Kazahstan au fost eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2214 al Comisiei (7), cu excepția Air Astana, care fusese eliminat din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 deja în 2015 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei (8).

(21)

La 20 octombrie 2022, Comisia, agenția, statele membre și reprezentanți ai Comitetului Aeronautic Civil din Kazahstan („CAC KZ”) și ai societății comune pe acțiuni Administrația Aeronautică a Kazahstanului („AAK”) au organizat o reuniune tehnică.

(22)

În cursul reuniunii respective, CAC KZ și AAK au prezentat progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a PAC-ului lor și au furnizat Comisiei dovezi privind acțiunile întreprinse pentru a aborda și/sau a închide o serie de observații și recomandări formulate în cursul vizitei de evaluare la fața locului efectuate de Uniune în 2021. Reuniunea a reprezentat, de asemenea, o ocazie pentru CAC KZ și AAK de a furniza informații actualizate cu privire la evoluțiile în curs ale cadrului legislativ kazah în domeniul aviației, în special în ceea ce privește modificările aduse legislației primare a aviației din Kazahstan, care se preconizează că vor fi adoptate în decembrie 2022. AAK a informat, de asemenea, cu privire la acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea legislației secundare în domeniul aviației, care poate fi adoptată numai după adoptarea legislației primare a aviației.

(23)

Pe baza unei revizuiri a PAC prezentate înainte de reuniune, precum și a discuțiilor și a dovezilor furnizate în cursul reuniunii, s-a luat act de progresele înregistrate în ceea ce privește abordarea observațiilor și recomandărilor provenite din vizita de evaluare la fața locului efectuată de Uniune în 2021. Toate observațiile și recomandările au fost abordate, iar o parte dintre ele au fost închise. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a închide în mod satisfăcător toate observațiile rămase și ar trebui puse la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura o supraveghere adecvată a siguranței. Au fost identificate o serie de alte probleme specifice care necesită o atenție suplimentară, inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unei proceduri de efectuare de inspecții neanunțate, în special pentru titularii de AOC și organizațiile de întreținere autorizate, precum și recrutarea unui expert calificat pentru a asigura supravegherea examinatorilor de zbor desemnați.

(24)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia consideră că, în prezent, nu există motive pentru modificarea listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Kazahstan.

(25)

Prin efectuarea cu prioritate a inspecțiilor la platformă în cazul tuturor transportatorilor aerieni certificați în Kazahstan, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012, statele membre trebuie să verifice în continuare conformarea efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Kazahstan cu standardele internaționale de siguranță relevante.

(26)

În cazurile în care există informații relevante privind siguranța care indică riscuri iminente la adresa siguranței din cauza nerespectării standardelor internaționale de siguranță relevante, ar putea fi necesară luarea unor măsuri suplimentare de către Comisie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Nepal

(27)

În decembrie 2013, transportatorii aerieni certificați din Nepal au fost incluși în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1264/2013 al Comisiei (9).

(28)

Ca parte a activităților sale de monitorizare continuă, la 14 septembrie 2022, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanții Autorității Aeronautice Civile din Nepal („CAAN”). Cu această ocazie, CAAN a furnizat Comisiei informații privind supravegherea siguranței în Nepal și, în special, considerațiile revizuite ale autorității referitor la separarea funcțională a rolurilor de reglementare și de furnizor de servicii ale CAAN, care este o problemă de lungă durată identificată în timpul consultărilor Comisiei cu Nepalul, precum și în cadrul Programului universal de auditare a supravegherii siguranței (Universal Safety Oversight Audit, USOAP) al OACI.

(29)

Ca urmare a reuniunii respective, la 10 noiembrie 2022, CAAN a transmis Comisiei informațiile și documentele justificative cu privire la adoptarea unui nou regulament CAAN, care, în opinia autorității, asigură separarea funcțională a rolurilor de reglementare și de furnizor de servicii ale CAAN prin prevenirea în special a transferului de personal între secțiunile de reglementare și de furnizare de servicii ale autorității. Punerea în aplicare a acestui nou regulament și progresele înregistrate de CAAN în alinierea supravegherii siguranței la standardele internaționale de siguranță relevante ar permite Comisiei să analizeze oportunitatea organizării unei vizite de evaluare la fața locului a Uniunii în Nepal în 2023. Pe baza dovezilor colectate în cursul unei astfel de vizite, Comisia ar putea evalua dacă se justifică eliminarea transportatorilor aerieni certificați în Nepal din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(30)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia consideră că, în prezent, nu există motive pentru modificarea listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Nepal.

(31)

Este necesar ca statele membre să verifice în continuare conformarea efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Nepal cu standardele internaționale de siguranță relevante, acordând prioritate efectuării de inspecții la platformă la toți transportatorii aerieni respectivi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Nigeria

(32)

În mai 2017, transportatorul aerian Med-View Airline a fost inclus în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/830 al Comisiei (10).

(33)

Prin scrisoarea din 25 mai 2022, Autoritatea Aeronautică Civilă nigeriană (denumită în continuare „NCAA”) a confirmat în scris încetarea activității transportatorului aerian Med-View Airline.

(34)

La 7 noiembrie 2022, Comisia, cu participarea agenției, a organizat o reuniune cu NCAA, la cererea acesteia, cu scopul de a fi pusă la curent cu principalele evoluții în materie de supraveghere a siguranței care au avut loc în Nigeria în perioada 2019-2022, în special având în vedere sprijinul pentru supravegherea siguranței, acordat NCAA de către agenție în 2019.

(35)

În cursul reuniunii respective, NCAA a furnizat o prezentare cuprinzătoare a îmbunătățirilor aduse supravegherii siguranței, în special în domeniile legislației primare a aviației, calificării personalului tehnic și obligațiilor de supraveghere.

(36)

Se remarcă în special modificările legislative aduse Legii aviației civile nigeriene, reorganizarea birourilor regionale, eforturile de a obține o certificare ISO 9001 pentru NCAA, elaborarea de planuri pentru digitalizarea și automatizarea proceselor NCAA, îmbunătățirea formării personalului și instituirea unui sistem de raportare a evenimentelor.

(37)

NCAA și-a subliniat angajamentul față de îmbunătățirea continuă, inclusiv în ceea ce privește supravegherea siguranței și informarea periodică a Comisiei și a agenției. Comisia a remarcat această evoluție pozitivă și a subliniat că NCAA ar trebui să beneficieze de tot sprijinul și resursele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile de supraveghere a siguranței.

(38)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia consideră că lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui modificată pentru a elimina transportatorul aerian Med-View Airline din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(39)

Este necesar ca statele membre să verifice în continuare conformarea efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Nigeria cu standardele internaționale de siguranță relevante, acordând prioritate efectuării de inspecții la platformă la toți transportatorii aerieni respectivi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

(40)

În cazurile în care există informații relevante privind siguranța care indică riscuri iminente la adresa siguranței din cauza nerespectării standardelor internaționale de siguranță relevante, ar putea fi necesară luarea unor măsuri suplimentare de către Comisie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Pakistan

(41)

În martie 2007, Pakistan International Airlines a fost inclusă în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 prin Regulamentul (CE) nr. 235/2007 al Comisiei (11) și ulterior eliminată din anexa respectivă în noiembrie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 1400/2007 al Comisiei (12).

(42)

La 1 iulie 2020, Comisia a inițiat consultări cu Autoritatea Aeronautică Civilă din Pakistan („PCAA”) în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006, pe baza suspendării autorizației TCO pentru Pakistan International Airlines și Vision Air și a unei declarații a ministrului transporturilor din Pakistan cu privire la obținerea frauduloasă de licențe de pilot în Pakistan.

(43)

În acest context, Comisia, în cooperare cu agenția și cu statele membre, a organizat o serie de reuniuni tehnice și de informare cu PCAA la 9 iulie și 25 septembrie 2020, la 15 și 16 martie 2021, la 15 octombrie 2021 și la 16 martie 2022. Aceste discuții s-au axat pe eforturile depuse de PCAA în abordarea preocupărilor de supraveghere a siguranței identificate anterior de Comisie și de experții agenției, precum și a celor identificate de OACI în timpul vizitei sale USOAP desfășurate între 29 noiembrie și 10 decembrie 2021.

(44)

În cadrul activităților sale de monitorizare continuă, la 25 octombrie 2022, Comisia, agenția, statele membre și reprezentanții PCAA au organizat o reuniune tehnică. În cursul reuniunii respective, PCAA a informat participanții cu privire la acțiunile și măsurile deja puse în aplicare, precum și cu privire la cele planificate, pentru a răspunde preocupărilor identificate în materie de supraveghere a siguranței.

(45)

Informațiile și datele prezentate în cursul reuniunii indică angajamentul și eforturile PCAA de a soluționa situația supravegherii siguranței în Pakistan, în special prin adoptarea unei ordonanțe modificate a Autorității Aeronautice Civile până la sfârșitul anului 2022, precum și a legislației secundare conexe planificate pentru primul trimestru al anului 2023. În general, planurile propuse, astfel cum au fost prezentate în cadrul reuniunii, par a fi adecvate scopului de a respecta și pune în aplicare în mod efectiv standardele de siguranță relevante. Totuși, acest lucru poate fi evaluat numai după adoptarea reglementărilor relevante.

(46)

Pe această bază, recunoscând totodată acțiunile întreprinse până în prezent, Comisia va continua să monitorizeze sistemul de supraveghere a siguranței din Pakistan pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005. În acest context, Comisia, împreună cu agenția și statele membre, intenționează să efectueze o vizită a Uniunii de evaluare la fața locului în Pakistan în 2023.

(47)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia consideră că, în prezent, nu există motive pentru modificarea listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni certificați în Pakistan.

(48)

Este necesar ca statele membre să verifice în continuare conformarea efectivă a transportatorilor aerieni certificați în Pakistan cu standardele internaționale de siguranță relevante, acordând prioritate efectuării de inspecții la platformă la toți transportatorii aerieni respectivi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

(49)

În cazurile în care există informații relevante privind siguranța care indică riscuri iminente la adresa siguranței din cauza nerespectării standardelor internaționale de siguranță relevante, poate fi necesară luarea unor măsuri suplimentare de către Comisie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(50)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 474/2006 trebuie să fie modificat în consecință.

(51)

Articolele 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 recunosc necesitatea ca deciziile să fie luate cu rapiditate și, după caz, de urgență, având în vedere implicațiile în materie de siguranță. În consecință, este esențial, în vederea protejării informațiilor sensibile și a pasagerilor, ca toate deciziile luate în contextul actualizării listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții sau restricții de exploatare pe teritoriul Uniunii să fie publicate și să intre în vigoare imediat după adoptare.

(52)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de siguranță aeriană al UE instituit în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

1.

anexa A se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament;

2.

anexa B se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Adina VĂLEAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 14).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 8).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 133, 6.5.2014, p. 12).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/736 al Comisiei din 2 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (JO L 172, 3.6.2020, p. 7).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2214 al Comisiei din 8 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii (JO L 334, 9.12.2016, p. 6).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (JO L 328, 12.12.2015, p. 67).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2013 al Comisiei din 3 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (JO L 326, 6.12.2013, p. 7).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/830 al Comisiei din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (JO L 124, 17.5.2017, p. 3).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 235/2007 al Comisiei din 5 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (JO L 66, 6.3.2007, p. 3).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1400/2007 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (JO L 311, 29.11.2007, p. 12).


ANEXA I

„ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UNIUNII, CU EXCEPȚII (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe certificatul AOC al acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC) sau numărul licenței de operare

Indicativul de trei litere atribuit de OACI

Statul operatorului

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Afganistan, inclusiv:

 

 

Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, cu excepția TAAG Angola Airlines și Heli Malongo, inclusiv:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Necunoscut

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Necunoscut

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Necunoscut

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Necunoscut

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Armenia, inclusiv:

 

 

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 073

N/A

Armenia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Congo (Brazzaville), inclusiv:

 

 

Congo (Brazaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Necunoscut

Congo (Brazaville)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), inclusiv:

 

 

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo

(RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Djibouti, inclusiv:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Necunoscut

DAO

Djibouti

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv:

 

 

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guineea Ecuatorială

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Eritreea, inclusiv:

 

 

Eritreea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr. 004

ERT

Eritreea

NASAIR ERITREA

AOC nr. 005

NAS

Eritreea

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Kârgâzstan, inclusiv:

 

 

Kârgâzstan

AEROSTAN

08

BSC

Kârgâzstan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Kârgâzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kârgâzstan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kârgâzstan

HELI SKY

47

HAC

Kârgâzstan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kârgâzstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kârgâzstan

TEZ JET

46

TEZ

Kârgâzstan

VALOR AIR

07

VAC

Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia.

 

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Libia, inclusiv:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

Necunoscut

Libia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Nepal, inclusiv:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Necunoscut

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Necunoscut

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Necunoscut

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Necunoscut

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Necunoscut

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Necunoscut

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Necunoscut

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Necunoscut

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Necunoscut

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Necunoscut

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Necunoscut

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Necunoscut

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Necunoscut

Nepal

TARA AIR

053/2009

Necunoscut

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Următorii transportatori aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Rusia

 

 

Rusia

AURORA AIRLINES

486

SHU

Rusia

AVIACOMPANY «AVIASTAR-TU» CO. LTD

458

TUP

Rusia

IZHAVIA

479

IZA

Rusia

JOINT STOCK COMPANY «AIR COMPANY YAKUTIA»

464

SYL

Rusia

JOINT STOCK COMPANY «RUSJET»

498

RSJ

Rusia

JOINT STOCK COMPANY «UVT AERO»

567

UVT

Rusia

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Rusia

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Rusia

JOINT-STOCK COMPANY «IRAERO» AIRLINES

480

IAE

Rusia

JOINT-STOCK COMPANY «URAL AIRLINES»

18

SVR

Rusia

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Rusia

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Rusia

JS AVIATION COMPANY «RUSLINE»

225

RLU

Rusia

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Rusia

LLC «NORD WIND»

516

NWS

Rusia

LLC «AIRCOMPANY IKAR»

36

KAR

Rusia

LTD. I FLY

533

RSY

Rusia

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Rusia

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES»

1

AFL

Rusia

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Rusia

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Rusia

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Rusia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din SãoTomé și Príncipe, inclusiv:

 

 

SãoTomé și Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

SãoTomé și Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

SãoTomé și Príncipe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone

 

 

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sudan, inclusiv:

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa A ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic dacă utilizează aeronave închiriate cu echipaj aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță relevante.


ANEXA II

„ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII OPERAȚIONALE PE TERITORIUL UNIUNII (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe certificatul AOC al acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian («AOC»)

Indicativul de trei litere atribuit de OACI

Statul operatorului

Tipurile de aeronave restricționate

Însemnele de înmatriculare și, dacă sunt disponibile, numerele de serie ale aeronavelor restricționate

Statul de înmatriculare

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Toate aeronavele de tip Fokker F100 și de tip Boeing B747

Aeronavele de tip Fokker F100, astfel cum se menționează în AOC; aeronavele de tip Boeing B747, astfel cum se menționează în AOC

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Coreea de Nord

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip TU- 204.

Toată flota, exceptând: P-632, P-633.

Coreea de Nord


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa B ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic dacă utilizează aeronave închiriate cu echipaj aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță relevante.”


DECIZII

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/67


DECIZIA (UE) 2022/2296 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2022

privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (3),

întrucât:

(1)

Statele membre și Uniunea trebuie să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă, în special pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii orientate către viitor și capabile să reacționeze la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social, de creștere economică echilibrată, de nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului stabilite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Statele membre trebuie să considere promovarea ocupării forței de muncă drept o chestiune de interes comun și să își coordoneze acțiunile întreprinse în acest sens în cadrul Consiliului, ținând seama de practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali.

(2)

Uniunea trebuie să combată excluziunea socială și discriminările și să promoveze justiția și protecția sociale, precum și egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului, astfel cum se prevede la articolul 3 din TUE. La definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane, astfel cum se prevede la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(3)

În conformitate cu TFUE, Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile economice și de ocupare a forței de muncă. Ca parte a acestor instrumente, orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (denumite în continuare „orientările”) prevăzute în anexa la prezenta decizie, împreună cu orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului (4), formează orientările integrate. Acestea trebuie să ghideze punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul rezultat de politici și de reforme coordonate europene și naționale trebuie să constituie un mix global adecvat și sustenabil de politici economice, de ocupare a forței de muncă și sociale, care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive pentru societate în general și să răspundă în mod eficace la impactul pe care l-a avut pandemia de COVID-19, la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și la creșterea costului vieții.

(4)

Pentru a consolida progresul economic și social, pentru a facilita tranziția verde și cea digitală și pentru a realiza piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, competitive și reziliente în Uniune, statele membre ar trebui să promoveze educația, formarea, perfecționarea și recalificarea de calitate, precum și învățarea pe tot parcursul vieții, educația și formarea profesională orientată spre viitor și oportunitățile de carieră îmbunătățite prin consolidarea legăturilor dintre sistemul de învățământ și piața muncii și prin recunoașterea aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor dobândite prin învățarea nonformală și informală.

(5)

Orientările sunt conforme cu Pactul de stabilitate și de creștere, cu legislația existentă a Uniunii și cu diversele inițiative ale Uniunii, inclusiv cu Directiva 2001/55/CE a Consiliului (5), Recomandările Consiliului din 10 martie 2014 (6), din 15 februarie 2016 (7), din 19 decembrie 2016 (8), din 15 martie 2018 (9), din 22 mai 2018 (10), din 22 mai 2019 (11), din 8 noiembrie 2019 (12), din 30 octombrie 2020 (13), din 24 noiembrie 2020 (14), din 29 noiembrie 2021 (15) și 16 iunie 2022 (16), Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei (17), Recomandarea (UE) 2021/1004 a Consiliului (18), Rezoluția Consiliului din 26 februarie 2021 (19), Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2021 privind construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială, Decizia (UE) 2021/2316 a Parlamentului European și a Consiliului (20), Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană (21) și Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe.

(6)

Semestrul european reunește diferitele instrumente într-un cadru global pentru o coordonare și o supraveghere multilaterală integrată a politicilor economice și de ocupare a forței de muncă din cadrul Uniunii. Având drept obiective durabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică, semestrul european integrează principiile Pilonului european al drepturilor sociale și ale instrumentului de monitorizare a acestuia, tabloul de bord social, și prevede un dialog intens cu partenerii sociali, societatea civilă și alte părți interesate. Acesta sprijină realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Politicile economice și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să fie însoțite de tranziția echitabilă a Europei către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, durabilă din punctul de vedere al mediului și digitală, îmbunătățind totodată competitivitatea, asigurând condiții de muncă adecvate, încurajând inovarea, promovând justiția socială, egalitatea de șanse și convergența socioeconomică ascendentă și combătând inegalitățile și disparitățile regionale.

(7)

Schimbările climatice și alte provocări legate de mediu, necesitatea de a accelera independența energetică, o tranziție verde justă și echitabilă din punct de vedere social, asigurarea autonomiei strategice deschise a Europei, globalizarea, digitalizarea, inteligența artificială, intensificarea telemuncii, economia platformelor și schimbările demografice transformă profund economiile și societățile europene. Uniunea și statele sale membre trebuie să colaboreze pentru a aborda în mod eficace și proactiv evoluțiile structurale respective și a adapta sistemele existente în funcție de necesități, recunoscând interdependența strânsă a economiilor și a piețelor muncii ale statelor membre și a politicilor conexe. Acest lucru necesită măsuri de politică ambițioase, coordonate și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, recunoscând totodată rolul partenerilor sociali, în conformitate cu TFUE și cu dispozițiile Uniunii privind guvernanța economică, ținând seama de Pilonul european al drepturilor sociale. Astfel de măsuri de politică ar trebui să includă un stimulent pentru investiții sustenabile, un angajament reînnoit pentru reforme eșalonate în mod corespunzător care să îmbunătățească creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, crearea unor locuri de muncă de calitate, productivitatea, condițiile de muncă adecvate, coeziunea socială și teritorială, convergența socioeconomică ascendentă, reziliența și exercitarea responsabilității fiscale, cu sprijin din partea programelor de finanțare existente ale Uniunii, în special Mecanismul de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (22) și fondurile politicii de coeziune, inclusiv Fondul social european Plus instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului (23) și Fondul european de dezvoltare regională instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului (24), precum și Fondul pentru o tranziție justă instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului (25). Măsurile de politică ar trebui să combine măsuri legate de cerere cu măsuri legate de ofertă, ținându-se seama, în același timp, de impactul lor economic, de impactul acestora asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă și de impactul social.

(8)

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale (26). Pilonul stabilește 20 de principii și de drepturi care vin în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială funcționale și echitabile, structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile și protecție și incluziune socială. Principiile și drepturile ghidează direcția strategică a Uniunii, asigurând faptul că tranzițiile către neutralitatea climatică și durabilitatea mediului, digitalizare și schimbările demografice sunt echitabile și juste din punct de vedere social și mențin coeziunea teritorială. Pilonul european al drepturilor sociale, alături de tabloul de bord social care îl însoțește, constituie un cadru de referință pentru monitorizarea ocupării forței de muncă și a performanței sociale a statelor membre, pentru stimularea reformelor la nivel național, regional și local și pentru reconcilierea aspectului social cu exigențele pieței în economia modernă de astăzi, inclusiv prin promovarea economiei sociale. La 4 martie 2021, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale (denumit în continuare „planul de acțiune”), care include obiective principale ambițioase, dar realiste și obiective secundare complementare pentru 2030, în domeniile ocupării forței de muncă, competențelor, educației și reducerii sărăciei, precum și tabloul de bord social revizuit.

(9)

La 8 mai 2021, cu ocazia Summitului social de la Porto, șefii de stat sau de guvern au recunoscut în Pilonul european al drepturilor sociale un element fundamental al redresării, remarcând că punerea sa în aplicare va consolida eforturile Uniunii către o tranziție digitală, verde și echitabilă și va contribui la realizarea unei convergențe sociale și economice ascendente și la abordarea provocărilor demografice. Ei au subliniat că dimensiunea socială, dialogul social și implicarea activă a partenerilor sociali se află în centrul unei economii sociale de piață cu grad ridicat de competitivitate. Au constatat că planul de acțiune oferă orientări utile pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor, al sănătății și al protecției sociale. Au salutat noile obiective principale ale Uniunii pentru 2030 privind ocuparea forței de muncă (cel puțin 78 % din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă), competențele (cel puțin 60 % din totalul adulților ar trebui să participe la activități de formare profesională în fiecare an) și reducerea sărăciei (cu cel puțin 15 milioane de persoane, inclusiv cinci milioane de copii), precum și tabloul de bord social revizuit, în vederea monitorizării progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale ca parte a cadrului de coordonare a politicilor în contextul semestrului european. În plus, Angajamentul social de la Porto a invitat statele membre să stabilească obiective naționale ambițioase care, ținând seama în mod corespunzător de poziția inițială a fiecărei țări, ar trebui să constituie o contribuție adecvată la realizarea obiectivelor principale ale Uniunii pentru 2030. La Porto, șefii de stat sau de guvern au remarcat că, pe măsură ce Europa se redresează treptat după pandemia de COVID-19, prioritatea va fi trecerea de la protejarea locurilor de muncă la crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității acestora și au subliniat că punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale va fi esențială pentru a asigura crearea de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate pentru toți, în cadrul unei redresări favorabile incluziunii.

Aceștia și-au subliniat angajamentul privind unitatea și solidaritatea, ceea ce implică, de asemenea, asigurarea egalității de șanse pentru toți și a faptului că nimeni nu este lăsat în urmă. Astfel cum s-a stabilit în Agenda strategică a Consiliului European 2019-2024, aceștia și-au afirmat hotărârea de a consolida în continuare punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale la nivelul Uniunii și la nivel național, ținând seama în mod corespunzător de competențele respective și de principiile subsidiarității și proporționalității. În cele din urmă, aceștia au subliniat importanța urmăririi îndeaproape, inclusiv la cel mai înalt nivel, a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și a obiectivelor principale ale Uniunii pentru 2030.

(10)

În urma invadării Ucrainei de către Rusia, în concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat acțiunile Rusiei, care încearcă să submineze securitatea și stabilitatea europeană și mondială, și și-a exprimat solidaritatea față de poporul ucrainean, subliniind încălcarea dreptului internațional și a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite. În contextul actual, având în vedere amploarea afluxului de refugiați și de persoane strămutate, este necesară protecția temporară, astfel cum a fost acordată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului (27), prin care este activată Directiva 2001/55/CE. Acest lucru le permite persoanelor strămutate din Ucraina să se bucure de drepturi armonizate în întreaga Uniune, care oferă un nivel adecvat de protecție. Participând la piețele muncii din Europa, persoanele strămutate din Ucraina pot contribui la consolidarea economiei Uniunii și își pot ajuta țara și pe locuitorii acesteia. În viitor, experiența și competențele dobândite pot contribui la reconstrucția Ucrainei. În ceea ce-i privește pe copiii și adolescenții neînsoțiți, protecția temporară le conferă dreptul la tutelă legală și acces la educație și îngrijire. Statele membre ar trebui să-i implice pe partenerii sociali în conceperea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor de politică menite să abordeze problemele în materie de ocupare a forței de muncă și de competențe, inclusiv recunoașterea calificărilor, provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Partenerii sociali joacă un rol esențial în atenuarea efectelor războiului în ceea ce privește menținerea ocupării forței de muncă și producția.

(11)

Reformele pieței muncii, inclusiv mecanismele de stabilire a salariilor la nivel național, ar trebui să respecte practicile naționale de dialog social și autonomia partenerilor sociali, în vederea asigurării unor salarii echitabile care să permită un nivel de trai decent, o creștere durabilă și o convergență socioeconomică ascendentă. Acestea ar trebui să ofere oportunitatea necesară pentru o analiză amplă a factorilor socioeconomici, inclusiv a îmbunătățirilor posibile în ceea ce privește sustenabilitatea, competitivitatea, inovarea, crearea de locuri de muncă de calitate, condițiile de muncă, sărăcia persoanelor încadrate în muncă, educația, formarea și competențele, sănătatea publică și incluziunea socială, precum și veniturile reale. În acest sens, Mecanismul de redresare și reziliență și alte fonduri ale Uniunii sprijină statele membre în punerea în aplicare a unor reforme și investiții care sunt conforme cu prioritățile Uniunii, făcând economiile și societățile europene mai sustenabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru tranziția verde și cea digitală în contextul post-pandemiei de COVID-19. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a agravat și mai mult provocările socioeconomice preexistente generate de pandemia de COVID-19. Statele membre și Uniunea ar trebui să continue să se asigure că impactul social, economic și cel asupra ocupării forței de muncă sunt atenuate și că tranzițiile sunt echitabile și juste din punct de vedere social, având în vedere, de asemenea, faptul că îmbunătățirea autonomiei strategice deschise și accelerarea tranziției verzi vor contribui la reducerea dependenței de importurile de energie și de alte produse și tehnologii strategice, în special din Rusia. Este esențial să fie consolidată reziliența și să fie continuate eforturile în direcția unei societăți incluzive și reziliente, în care cetățenii să fie protejați și capabili să anticipeze și să gestioneze schimbările, fiind totodată în măsură să participe activ în societate și în economie.

Este necesar un set coerent de politici active în domeniul pieței muncii, constând în stimulente temporare pentru angajare și tranziție, politici în materie de competențe și servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă, pentru a sprijini tranzițiile de pe piața muncii, având în vedere, de asemenea, transformarea verde și digitală, astfel cum se subliniază în Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei și în Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2022 privind asigurarea unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică. Ar trebui promovate condițiile de muncă decente, inclusiv securitatea și sănătatea în muncă și sănătatea fizică și mintală a lucrătorilor.

(12)

Este necesar ca discriminarea să fie combătută sub toate formele sale, egalitatea de gen să fie asigurată, iar ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie sprijinită. Este necesar să se asigure acces egal și oportunități pentru toți și să se reducă sărăcia și excluziunea socială, în special a copiilor, a persoanelor cu handicap și a romilor, în special prin asigurarea unei funcționări eficace a piețelor muncii și a unor sisteme de protecție socială adecvate și favorabile incluziunii, astfel cum se prevede în Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 și prin înlăturarea barierelor din calea educației favorabile incluziunii și orientate spre viitor, a formării, a învățării pe tot parcursul vieții și a participării pe piața muncii, inclusiv prin investiții în educația și îngrijirea timpurie, în conformitate cu Garanția europeană pentru copii, și în competențe digitale și verzi. Accesul echitabil și în timp util la îngrijire pe termen lung și servicii medicale accesibile ca preț, inclusiv promovarea prevenției și a asistenței medicale, sunt deosebit de relevante, în special prin prisma pandemiei de COVID-19 care a început în 2020 și în contextul îmbătrânirii societăților. Potențialul persoanelor cu handicap de a contribui la creșterea economică și la dezvoltarea socială ar trebui să fie valorificat într-o mai mare măsură. Pe măsură ce noi modele economice și de afaceri își fac apariția la nivelul locurilor de muncă în întreaga Uniune, relațiile de muncă suferă și ele schimbări. Statele membre ar trebui să se asigure că relațiile de muncă ce apar ca urmare a noilor forme de muncă mențin și consolidează modelul social european.

(13)

Orientările integrate ar trebui să servească drept bază pentru recomandările specifice fiecărei țări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre. Statele membre trebuie să utilizeze pe deplin resursele din cadrul REACT-EU, instituit prin Regulamentul (UE) 2020/2221 al Parlamentului European și al Consiliului (28), care consolidează fondurile politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) până în 2023. Din cauza actualei crize ucrainene, Regulamentul (UE) 2020/2221 a fost completat ulterior prin Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European și al Consiliului (29), precum și printr-o nouă modificare a Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului (30) privind creșterea prefinanțării pentru REACT-EU și printr-un nou cost unitar pentru a contribui la accelerarea integrării a persoanelor care părăsesc Ucraina și intră în Uniune, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European și al Consiliului (31).

În plus, pentru perioada de programare 2021-2027, statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european Plus, Fondul european de dezvoltare regională, Mecanismul de redresare și reziliență și alte fonduri ale Uniunii, inclusiv Fondul pentru o tranziție justă, precum și InvestEU instituit prin Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului (32), pentru a stimula ocuparea forței de muncă și investițiile sociale de calitate, pentru a combate sărăcia și excluziunea socială, pentru a combate discriminarea, pentru a asigura accesibilitatea și a promova oportunitățile de perfecționare și de recalificare a forței de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și educația și formarea de înaltă calitate pentru toți, inclusiv alfabetizarea digitală și competențele digitale, cu scopul de a le oferi cunoștințele și calificările necesare pentru o economie digitală și verde. Statele membre trebuie, de asemenea, să utilizeze pe deplin Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați instituit prin Regulamentul (UE) 2021/691 al Parlamentului European și al Consiliului (33) pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați ca urmare a unor evenimente majore de restructurare, cum ar fi pandemia de COVID-19, a transformărilor socioeconomice care sunt rezultatul unor tendințe mai globale și a schimbărilor tehnologice și de mediu. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.

(14)

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială trebuie să monitorizeze modul în care sunt puse în aplicare politicile relevante având în vedere orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, în concordanță cu mandatele lor întemeiate pe tratate. Comitetele respective și alte grupuri de pregătire ale Consiliului implicate în coordonarea politicilor economice și sociale trebuie să colaboreze îndeaproape. Ar trebui menținut dialogul în materie de politici între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, în special în ceea ce privește orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.

(15)

Comitetul pentru protecție socială a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (denumite în continuare „orientările”), astfel cum sunt prevăzute în anexă. Orientările fac parte din orientările integrate.

Articolul 2

Statele membre iau în considerare orientările în politicile lor privind ocuparea forței de muncă și în programele lor de reformă, despre care transmit rapoarte în conformitate cu articolul 148 alineatul (3) din TFUE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

Z. NEKULA


(1)  Avizul din 18 octombrie 2022 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 21 septembrie 2022 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul din 21 octombrie 2022 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, p. 27).

(5)  Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).

(6)  Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

(7)  Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (JO C 67, 20.2.2016, p. 1).

(8)  Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți (JO C 484, 24.12.2016, p. 1).

(9)  Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un cadru european pentru ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

(10)  Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO C 189, 4.6.2018, p. 1).

(11)  Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor (JO C 189, 5.6.2019, p. 4).

(12)  Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă (JO C 387, 15.11.2019, p. 1).

(13)  Recomandarea Consiliului din 30 octombrie 2020 privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (JO C 372, 4.11.2020, p. 1).

(14)  Recomandarea Consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (JO C 417, 2.12.2020, p. 1).

(15)  Recomandarea Consiliului din 29 noiembrie 2021 privind abordările bazate pe învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și incluziv (JO C 504, 14.12.2021, p. 21).

(16)  Recomandare a Consiliului din 16 iunie 2022 privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională (JO C 243, 27.6.2022, p. 10), Recomandare a Consiliului din 16 iunie 2022 privind conturile personale de învățare (JO C 243, 27.6.2022, p. 26), Recomandare a Consiliului din 16 iunie 2022 privind asigurarea unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică (JO C 243, 27.6.2022, p. 35).

(17)  Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei din 4 martie 2021 referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE) (JO L 80, 8.3.2021, p. 1).

(18)  Recomandarea (UE) 2021/1004 a Consiliului din 14 iunie 2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii (JO L 223, 22.6.2021, p. 14).

(19)  Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030) (JO C 66, 26.2.2021, p. 1).

(20)  Decizia (UE) 2021/2316 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 decembrie 2021 privind Anul european al tineretului (2022) (JO L 462, 28.12.2021, p. 1).

(21)  JO L 275, 25.10.2022, p. 33.

(22)  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).

(23)  Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 (JO L 231, 30.6.2021, p. 21).

(24)  Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (JO L 231, 30.6.2021, p. 60).

(25)  Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (JO L 231, 30.6.2021, p. 1).

(26)  Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).

(27)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare (JO L 71, 4.3.2022, p. 1).

(28)  Regulamentul (UE) 2020/2221 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU) (JO L 437, 28.12.2020, p. 30).

(29)  Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) (JO L 109, 8.4.2022, p. 1).

(30)  Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159).

(31)  Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU și stabilirea unui cost unitar (JO L 115, 13.4.2022, p. 38).

(32)  Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 (JO L 107, 26.3.2021, p. 30).

(33)  Regulamentul (UE) 2021/691 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 (JO L 153, 3.5.2021, p. 48).


ANEXĂ

Orientarea 5: Stimularea cererii de forță de muncă

Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ o economie socială de piață durabilă și să faciliteze și să sprijine investițiile în crearea de locuri de muncă de calitate, valorificând, de asemenea, potențialul legat de tranziția digitală și de tranziția verde, având în vedere obiectivul principal al Uniunii pentru 2030 în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. În acest scop, ele ar trebui să reducă barierele cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește angajarea de personal, să promoveze antreprenoriatul responsabil și activitățile independente autentice și, în special, să sprijine crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin accesul la finanțare. Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ dezvoltarea economiei sociale și să valorifice întregul potențial al acesteia, să stimuleze inovarea socială și întreprinderile sociale și să încurajeze modelele de afaceri care creează oportunități de locuri de muncă de calitate și generează beneficii sociale mai ales la nivel local, în special în cadrul economiei circulare și în teritoriile cele mai afectate de tranziția către o economie verde din cauza specializării lor sectoriale.

În urma pandemiei de COVID-19, schemele de reducere a timpului de muncă bine concepute și alte măsuri similare ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să sprijine procesele de restructurare, pe lângă menținerea locurilor de muncă atunci când este cazul, contribuind la modernizarea economiei, inclusiv prin măsuri asociate de dezvoltare a competențelor. Ar trebui avute în vedere stimulente bine concepute pentru angajare și tranziție, precum și măsuri de perfecționare și recalificare profesională, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și tranzițiile pe tot parcursul vieții profesionale și pentru a aborda deficitul de forță de muncă și de competențe, având în vedere, de asemenea, transformarea digitală și cea verde, schimbările demografice, precum și impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Fiscalitatea ar trebui să fie reorientată de la impozitarea muncii către alte surse, care sprijină într-o mai mare măsură ocuparea forței de muncă și creșterea incluzivă și care sunt în concordanță cu obiectivele privind clima și mediul, luând în considerare efectul de redistribuire al sistemului fiscal, precum și efectele acestuia asupra participării femeilor pe piața muncii, și protejând totodată veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor de stimulare a creșterii economice.

Statele membre, inclusiv cele care dispun de regimuri de salariu minim garantat, ar trebui să promoveze negocierile colective în vederea stabilirii salariilor și să asigure implicarea efectivă a partenerilor sociali într-un mod transparent și previzibil, care să permită o adaptare adecvată a salariilor la evoluția productivității și să asigure salarii echitabile pentru un nivel de trai decent, acordând o atenție deosebită grupurilor cu venituri mici și medii cu scopul de a consolida convergența socioeconomică ascendentă. Mecanismele de stabilire a salariilor ar trebui să țină seama de condițiile socioeconomice, inclusiv de creșterea ocupării forței de muncă, de competitivitate și de evoluțiile regionale și sectoriale. Respectând practicile naționale și autonomia partenerilor sociali, statele membre și partenerii sociali ar trebui să se asigure că toți lucrătorii au salarii adecvate, beneficiind direct sau indirect de contracte colective sau salarii minime garantate adecvate, ținând seama de impactul acestora asupra competitivității, creării de locuri de muncă și sărăciei persoanelor încadrate în muncă.

Orientarea 6: Îmbunătățirea ofertei de forță de muncă și ameliorarea accesului la locuri de muncă, dobândirea de aptitudini și competențe pe tot parcursul vieții

În contextul tranziției digitale și al tranziției verzi, al schimbărilor demografice și al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, statele membre ar trebui să promoveze sustenabilitatea, productivitatea, capacitatea de inserție profesională și capitalul uman, încurajând dobândirea de aptitudini și competențe pe tot parcursul vieții oamenilor și răspunzând nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, având în vedere obiectivul principal al Uniunii pentru 2030 privind competențele. Statele membre ar trebui, de asemenea, să modernizeze și să investească în sistemele lor de educație și formare pentru a oferi o educație de înaltă calitate și incluzivă, inclusiv educație și formare profesională, acces la învățarea digitală, formare lingvistică (de exemplu, în cazul refugiaților, inclusiv din Ucraina) și dobândirea de competențe antreprenoriale. Statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali, cu furnizorii de educație și de formare, cu întreprinderile și cu alte părți interesate, pentru a aborda deficiențele structurale ale sistemelor de educație și de formare și pentru a le îmbunătăți calitatea și relevanța pe piața muncii, având în același timp drept scop facilitarea tranziției verzi și a celei digitale, abordarea neconcordanțelor existente în materie de competențe și prevenirea apariției unor noi deficite, în special pentru activitățile legate de planul REPowerEU, cum ar fi utilizarea energiei din surse regenerabile sau renovarea clădirilor.

Este necesar să se acorde o atenție deosebită provocărilor cu care se confruntă profesia de cadru didactic, inclusiv prin investiții în competențele digitale ale cadrelor didactice și ale formatorilor. Sistemele de educație și formare ar trebui să îi înzestreze pe toți cursanții cu competențe-cheie, inclusiv competențe de bază și digitale, precum și competențe transversale, pentru a pune bazele unei capacități de adaptare și reziliență pentru întreaga viață, și să asigure totodată că profesorii sunt pregătiți să stimuleze respectivele competențe în rândul cursanților. Statele membre ar trebui să sprijine adulții în vârstă de muncă în ceea ce privește accesul la formare și să sporească stimulentele și motivația persoanelor de a urma cursuri de formare, inclusiv, după caz, prin intermediul drepturilor individuale la formare, cum ar fi conturile personale de învățare, asigurând transferabilitatea acestora în timpul tranzițiilor profesionale, precum și printr-un sistem fiabil de evaluare a calității formării. Statele membre ar trebui să examineze utilizarea microcertificatelor pentru a sprijini învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională. Ele ar trebui să permită tuturor să anticipeze nevoile pieței muncii și să se adapteze mai bine la acestea, în special prin perfecționare și recalificare profesională continuă și prin furnizare de consiliere și orientare integrată, cu scopul de a sprijini tranziții echitabile și juste pentru toți, de a consolida rezultatele sociale, de a remedia deficitele de pe piața muncii și decalajele dintre competențe și cererea pieței, de a îmbunătăți reziliența generală a economiei la șocuri și de a facilita eventualele adaptări.

Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse pentru toți prin abordarea inegalităților din sistemele de educație și formare. În special, copiilor ar trebui să li se asigure accesul la educație și îngrijire timpurie de bună calitate și la prețuri abordabile, în conformitate cu Garanția europeană pentru copii. Statele membre ar trebui să vizeze creșterea nivelurilor generale de calificare, să reducă numărul persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educație și formare, să sprijine accesul la educație al copiilor din grupuri defavorizate și din zone îndepărtate, să sporească atractivitatea educației și formării profesionale (EFP), să sprijine accesul la învățământul terțiar și absolvirea acestuia, să faciliteze tranziția tinerilor de la educație la încadrarea în muncă prin stagii și ucenicii de calitate, precum și să sporească participarea adulților la învățarea continuă, în special în rândul cursanților care provin din medii defavorizate și al celor mai puțin calificați. Ținând seama de noile cerințe ale societăților digitale, verzi și în curs de îmbătrânire, statele membre ar trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de EFP, inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și eficace și să crească numărul de absolvenți, mai ales femei, în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), atât în EFP, cât și în învățământul terțiar. În plus, statele membre ar trebui să crească relevanța pentru piața muncii a învățământului terțiar și, după caz, a cercetării, să îmbunătățească monitorizarea și previzionarea competențelor, să îmbunătățească vizibilitatea competențelor și comparabilitatea calificărilor, inclusiv a celor dobândite în străinătate, precum și să sporească oportunitățile de recunoaștere și validare a aptitudinilor și competențelor dobândite în afara structurilor formale de educație și formare, inclusiv pentru refugiați și persoanele care beneficiază de un statut de protecție temporară. Statele membre ar trebui să îmbunătățească și să extindă oferta și nivelul de participare la EFP continuă și flexibilă. Ele ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin adulților cu un nivel scăzut de calificare pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție profesională pe termen lung, stimulând accesul la oportunitățile de învățare de calitate și utilizarea acestora, prin punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 19 decembrie 2016 referitoare la parcursurile de actualizare a competențelor, care prevede o evaluare a competențelor, o ofertă de educație și de formare corespunzătoare oportunităților de pe piața muncii, precum și validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Statele membre ar trebui să ofere șomerilor și persoanelor inactive asistență eficace, promptă, coordonată și personalizată, bazată pe sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare și pentru recalificare, precum și pentru accesul la alte servicii de facilitare, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile și persoanelor afectate în mod deosebit de tranziția verde și cea digitală sau de șocuri pe piața muncii. Este necesar să se utilizeze cât mai curând posibil, cel târziu după 18 luni de șomaj, strategii cuprinzătoare care să implice evaluări individuale aprofundate ale șomerilor, în vederea reducerii semnificative și prevenirii șomajului de lungă durată și a celui structural. Problema șomajului în rândul tinerilor și cea a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare ar trebui să fie abordată în continuare prin prevenirea părăsirii timpurii a educației și formării și printr-o îmbunătățire structurală a tranziției de la școală la muncă, inclusiv prin punerea în aplicare integrală a Garanției pentru tineret consolidate, care ar trebui să sprijine oportunități de angajare de calitate pentru tineri, în contextul redresării după pandemie. În plus, statele membre ar trebui să își intensifice eforturile, în special pentru a evidenția modul în care tranziția verde și cea digitală oferă o perspectivă reînnoită pentru viitor și oportunități de contracarare a impactului negativ al pandemiei asupra tinerilor.

Statele membre ar trebui să vizeze eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, precum și luarea de măsuri de stimulare a acestei participări, în special pentru persoanele cu venituri reduse, pentru persoanele care contribuie cu a doua sursă de venit la venitul familiei (adeseori femei) și pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, inclusiv persoanele provenite dintr-un context de migrație și romii marginalizați. Având în vedere deficitul ridicat de forță de muncă în anumite profesii și sectoare, statele membre ar trebui să contribuie la stimularea ofertei de forță de muncă, în special prin promovarea unor salarii adecvate și a unor condiții de muncă decente, precum și prin politici active eficace în domeniul pieței muncii, respectând rolul partenerilor sociali. De asemenea, statele membre ar trebui să sprijine realizarea unui mediu de lucru adaptat pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin intermediul unui sprijin financiar și al unor servicii specifice care să le permită să participe la piața muncii și la societate.

Ar trebui abordate disparitățile dintre bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de remunerare, precum și stereotipurile de gen. Statele membre ar trebui să asigure egalitatea dintre femei și bărbați și o participare sporită a femeilor pe piața muncii, inclusiv prin asigurarea egalității de șanse și a celei în materie de evoluție în carieră și prin eliminarea barierelor din calea accesului la funcții de conducere la toate nivelurile procesului decizional, precum și prin combaterea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, care reprezintă o problemă care afectează în principal femeile. Ar trebui să fie asigurate remunerația egală pentru muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală, precum și transparența salarială. Ar trebui promovată concilierea vieții profesionale cu viața privată și viața de familie atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în special prin accesul la servicii de îngrijire pe termen lung și la servicii de educație și de îngrijire timpurie de calitate și la prețuri abordabile. Statele membre ar trebui să se asigure că părinții și alte persoane cu responsabilități de îngrijire au acces la concedii adecvate din motive familiale și la formule flexibile de lucru pentru a găsi un echilibru între viața profesională, de familie și cea privată, precum și să promoveze o utilizare echilibrată a acestor drepturi între părinți.

Orientarea 7: Îmbunătățirea funcționării piețelor muncii și a eficacității dialogului social

Pentru a beneficia de o forță de muncă dinamică și productivă și de noi modele de muncă și de afaceri, statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali pentru condiții de muncă corecte, transparente și previzibile, asigurând un echilibru între drepturi și obligații. Statele membre ar trebui să reducă și să prevină segmentarea în cadrul piețelor muncii, să combată munca nedeclarată și activitatea independentă fictivă și să încurajeze tranziția către forme de angajare pe durată nedeterminată. Normele de protecție a ocupării forței de muncă, legislația muncii și instituțiile din domeniul muncii ar trebui să asigure, toate, atât un mediu adecvat pentru recrutare, cât și flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la schimbările de ordin economic, apărând totodată drepturile lucrătorilor și garantând protecția socială, un nivel corespunzător de securitate și medii de lucru sigure, sănătoase și bine adaptate pentru toți lucrătorii. Promovarea utilizării unor formule flexibile de lucru, cum ar fi telemunca, poate contribui la niveluri mai ridicate de ocupare a forței de muncă și la piețe ale muncii mai incluzive în contextul post-pandemic. În același timp, este important să se asigure respectarea drepturilor lucrătorilor în ceea ce privește timpul de lucru, condițiile de muncă, sănătatea mintală la locul de muncă și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Ar trebui prevenite relațiile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare, inclusiv în cazul lucrătorilor pe platforme online, în special al lucrătorilor slab calificați, și prin combaterea utilizării abuzive a contractelor atipice. În caz de concediere abuzivă, ar trebui să se asigure accesul la soluționarea eficace și imparțială a litigiilor și dreptul la reparații, inclusiv o despăgubire adecvată, după caz.

Politicile ar trebui să urmărească îmbunătățirea și sprijinirea participării pe piața muncii, a corelării dintre cerere și ofertă și a tranzițiilor pe piața muncii, inclusiv în regiunile defavorizate. Statele membre ar trebui să îi activeze și să îi capaciteze efectiv pe cei care pot participa la piața muncii, în special grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele slab calificate, persoanele cu handicap, persoanele provenite dintr-un context de migrație, inclusiv persoanele care beneficiază de un statut de protecție temporară, și romii marginalizați. Statele membre ar trebui să consolideze domeniul de aplicare și eficacitatea politicilor active în domeniul pieței muncii, prin ameliorarea direcționării, a impactului și a sferei lor de cuprindere și printr-o mai bună corelare a lor cu serviciile sociale, cu formarea și cu ajutorul pentru venit pentru șomeri, pe perioada căutării unui loc de muncă și pe baza drepturilor și a responsabilităților acestora. Statele membre ar trebui să întărească capacitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă de a oferi în timp util asistență personalizată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii și de a pune în aplicare o gestionare bazată pe performanță, sprijinită și prin digitalizare.

Statele membre ar trebui să le ofere șomerilor indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în concordanță cu contribuțiile lor și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Indemnizațiile de șomaj nu ar trebui să descurajeze reîncadrarea rapidă în muncă și ar trebui să fie însoțite de politici active în domeniul pieței muncii.

Mobilitatea cursanților și a lucrătorilor ar trebui să fie sprijinită în mod corespunzător în vederea îmbunătățirii competențelor și a capacității de inserție profesională a acestora, precum și în scopul exploatării întregului potențial al pieței europene a muncii, asigurând, în același timp, condiții echitabile pentru toți cei care desfășoară o activitate transfrontalieră și intensificând cooperarea administrativă dintre administrațiile naționale cu privire la lucrătorii mobili, beneficiind de asistența din partea Autorității Europene a Muncii. Mobilitatea lucrătorilor cu ocupații de importanță critică și a lucrătorilor transfrontalieri, sezonieri sau detașați ar trebui să fie sprijinită în cazurile de închidere temporară a frontierelor declanșată de considerente legate de sănătatea publică.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a crea condiții adecvate pentru noi forme de muncă, valorificând potențialul lor de creare de locuri de muncă și asigurând, în același timp, respectarea drepturilor sociale existente. Prin urmare, statele membre ar trebui să ofere consiliere și orientări cu privire la drepturile și obligațiile aplicabile în contextul contractelor atipice și al noilor forme de muncă, cum ar fi munca prin intermediul platformelor digitale. În acest sens, partenerii sociali pot juca un rol esențial, iar statele membre ar trebui să îi sprijine în efortul de implicare și reprezentare a persoanelor în munca atipică și pe platforme online. De asemenea, statele membre ar trebui să ia în considerare oferirea de sprijin pentru asigurarea respectării legislației – cum ar fi orientări sau cursuri de formare specifice pentru inspectoratele de muncă – în ceea ce privește provocările care decurg din noile forme de organizare a muncii, cum ar fi gestionarea algoritmică, supravegherea datelor și telemunca permanentă sau semipermanentă.

Pe baza practicilor naționale existente și pentru a avea un dialog social mai eficace și rezultate socioeconomice mai bune, inclusiv în perioade de criză precum în cazul războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și creșterea costului vieții, statele membre ar trebui să se asigure de implicarea veritabilă și la timp a partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor și politicilor de ocupare a forței de muncă, sociale și, după caz, economice, inclusiv prin sprijinul pentru creșterea capacității partenerilor sociali. Statele membre ar trebui să promoveze dialogul social și negocierile colective. Partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea deplină a autonomiei și a dreptului la acțiuni colective.

Acolo unde este cazul și bazându-se pe practicile naționale existente, statele membre ar trebui să țină seama de experiența relevantă în materie de chestiuni sociale și de ocupare a forței de muncă a organizațiilor societății civile.

Orientarea 8: Promovarea egalității de șanse pentru toți, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Statele membre ar trebui să promoveze piețe ale muncii incluzive, deschise tuturor, prin punerea în aplicare a unor măsuri eficace de combatere a tuturor formelor de discriminare și de promovare a egalității de șanse pentru toți, în special pentru grupurile care sunt subreprezentate pe piața muncii, acordând atenția cuvenită dimensiunii regionale și teritoriale. Ele ar trebui să asigure egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția socială, asistența medicală, îngrijirea copiilor, îngrijirea pe termen lung, educația și accesul la bunuri și servicii, inclusiv la locuințe, indiferent de sex, de rasă sau de origine etnică, de religie sau de convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală.

Statele membre ar trebui să modernizeze sistemele de protecție socială pentru a oferi o protecție socială adecvată, eficace, eficientă și durabilă pentru toți, pe parcursul tuturor etapelor vieții, promovând incluziunea socială și mobilitatea socială în sens ascendent, stimulând participarea pe piața muncii, sprijinind investițiile sociale, combătând sărăcia și excluziunea socială și abordând inegalitățile, inclusiv prin felul în care își organizează sistemele fiscale și de prestații sociale și prin evaluarea impactului distributiv al politicilor. Completarea abordărilor cu caracter universal cu abordări specifice va îmbunătăți eficacitatea sistemelor de protecție socială. Modernizarea sistemelor de protecție socială ar trebui, de asemenea, să urmărească îmbunătățirea rezilienței acestora la provocări multidimensionale. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită gospodăriilor celor mai vulnerabile afectate de tranziția verde și cea digitală și de creșterea prețurilor la energie.

Pentru a răspunde nevoilor individuale, statele membre ar trebui să dezvolte și să integreze cele trei componente ale incluziunii active: ajutor adecvat pentru venit, piețe ale forței de muncă incluzive și acces la servicii de facilitare de calitate. Sistemele de protecție socială ar trebui să asigure prestații de venit minim adecvate pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente și să promoveze incluziunea socială prin sprijinirea și încurajarea participării active a persoanelor pe piața muncii și în societate, inclusiv prin furnizarea de servicii sociale specifice.

Disponibilitatea unor servicii de calitate și accesibile, inclusiv din punctul de vedere al prețurilor, precum educația și îngrijirea timpurie, îngrijirea extrașcolară, educația, formarea, beneficierea de o locuință, asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea egalității de șanse. Este necesar să se acorde o atenție deosebită combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, inclusiv a sărăciei persoanelor încadrate în muncă, în conformitate cu obiectivul principal al Uniunii pentru 2030 privind reducerea sărăciei. Ar trebui abordată în special sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor, prin măsuri cuprinzătoare și integrate, inclusiv prin punerea deplină în aplicare a Garanției europene pentru copii.

Statele membre ar trebui să se asigure că fiecare persoană are acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv copiii. Pentru persoanele aflate în dificultate sau în situații vulnerabile, statele membre ar trebui să asigure accesul la o locuință socială adecvată sau la ajutoare pentru locuințe. Statele membre ar trebui să asigure o tranziție energetică nepoluantă și echitabilă și să abordeze sărăcia energetică ca o formă de sărăcie din ce în ce mai importantă din cauza creșterii prețurilor la energie, parțial legată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv, după caz, prin măsuri temporare specifice de sprijin pentru venit sau prin adaptarea măsurilor de sprijin existente. De asemenea, ar trebui puse în aplicare politici incluzive de renovare a locuințelor. Nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, inclusiv accesibilitatea, ar trebui să fie luate în considerare în legătură cu respectivele servicii. Este necesar să fie abordată în mod specific problema lipsei de adăpost. Statele membre ar trebui să asigure acces în timp util la îngrijiri medicale preventive și curative și la îngrijire de lungă durată, în condiții de bună calitate și la prețuri abordabile, menținându-le totodată sustenabilitatea pe termen lung.

Având în vedere activarea Directivei 2001/55/CE a Consiliului (1), statele membre ar trebui să le ofere persoanelor strămutate din Ucraina un nivel adecvat de protecție. Pentru minorii neînsoțiți, statele membre ar trebui să pună în aplicare măsurile necesare. Copiilor ar trebui să li se asigure accesul la educație și îngrijire, precum și la servicii esențiale, în conformitate cu Garanția europeană pentru copii.

În contextul creșterii longevității și al evoluțiilor demografice, statele membre ar trebui să asigure caracterul adecvat și sustenabilitatea sistemelor de pensii pentru angajați și pentru cei care desfășoară activități independente, oferind șanse egale pentru femei și bărbați de a obține și a acumula drepturi de pensie, inclusiv prin mecanisme suplimentare de asigurare a unui venit corespunzător la o vârstă înaintată. Reformele sistemelor de pensii ar trebui să fie sprijinite prin politici care să urmărească reducerea decalajului de pensii dintre bărbați și femei și prin măsuri care să prelungească viața activă, de exemplu prin creșterea vârstei efective de pensionare, în special prin facilitarea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă, și ar trebui să se încadreze în strategii mai largi vizând îmbătrânirea activă. Statele membre ar trebui să stabilească un dialog constructiv cu partenerii sociali și alte părți interesate relevante și să permită o introducere treptată corespunzătoare a reformelor.


(1)  Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/78


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2297 A COMISIEI

din 19 octombrie 2022

privind înființarea infrastructurii europene de cercetare solară pentru energia solară concentrată (ERIC EU-SOLARIS)

[notificată cu numărul C(2022) 7351]

(Numai textele în limbile franceză, germană, greacă, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Germania, Spania, Franța, Cipru și Portugalia au prezentat Comisiei o cerere de înființare a infrastructurii europene de cercetare solară pentru energia solară concentrată (ERIC EU-SOLARIS) (denumită în continuare „cererea”). Portugalia și-a făcut cunoscută decizia de a participa la ERIC EU-SOLARIS inițial în calitate de observator.

(2)

Solicitanții au convenit ca Spania să fie statul membru gazdă al ERIC EU-SOLARIS.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 a fost încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) prin Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE (2).

(4)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, Comisia a evaluat cererea și a concluzionat că aceasta îndeplinește cerințele prevăzute în regulamentul respectiv. În cursul evaluării, Comisia a obținut opiniile unor experți independenți în domeniul infrastructurii de cercetare solară pentru energia solară concentrată.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta se înființează infrastructura europeană de cercetare solară pentru energia solară concentrată (ERIC EU-SOLARIS).

(2)   Principalele elemente ale statutului ERIC EU-SOLARIS sunt prezentate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Cipru și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 19 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Mariya GABRIEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

(2)  Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2016/755] (JO L 129, 19.5.2016, p. 85).


ANEXĂ

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE STATUTULUI EU-SOLARIS ERIC

Următoarele articole și alineate din statutul ERIC EU-SOLARIS prevăd elementele esențiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

1.   Denumire și sediu (articolul 1 din statutul ERIC EU-SOLARIS)

1.

Se înființează un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), sub denumirea de „Infrastructură europeană de cercetare solară pentru energia solară concentrată” (denumită în continuare „ERIC EU-SOLARIS”), în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil infrastructurilor europene de cercetare (denumit în continuare „Regulamentul ERIC”).

2.

Sediul statutar al ERIC EU-SOLARIS este stabilit în Almería, Spania.

2.   Viziune, misiune și obiective strategice (articolul 2 din statutul ERIC EU-SOLARIS)

1.

ERIC EU-SOLARIS instituie și exploatează o infrastructură de cercetare distribuită de talie mondială privind energia solară concent