ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 299

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
18 noiembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2257 al Comisiei din 11 august 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodele de calcul al cuantumurilor brute ale trecerii bruște în starea de nerambursare pentru expunerile la instrumente de datorie și de capital și pentru expunerile la riscul de nerambursare care decurg din anumite instrumente financiare derivate și de specificare a determinării valorilor noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2258 al Comisiei din 9 septembrie 2022 de modificare și rectificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește produsele pescărești, ouăle și anumite produse înalt rafinate și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/624 al Comisiei în ceea ce privește anumite moluște bivalve ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2259 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2260 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

17

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2261 a Comisiei din 11 noiembrie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 7841]

20

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2262 a Comisiei din 11 noiembrie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de Regatul Unit în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 7871]

69

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2257 AL COMISIEI

din 11 august 2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodele de calcul al cuantumurilor brute ale trecerii bruște în starea de nerambursare pentru expunerile la instrumente de datorie și de capital și pentru expunerile la riscul de nerambursare care decurg din anumite instrumente financiare derivate și de specificare a determinării valorilor noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 325w alineatul (8) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare („FRTB”), ale cărei norme finale au fost adoptate de Comitetul de la Basel în ianuarie 2019, urmărește să remedieze deficiențele identificate în timpul crizei financiare mondiale în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pentru riscurile de piață. Ca parte a îmbunătățirii aduse de FRTB, a fost introdusă o nouă cerință de fonduri proprii în cadrul abordării standardizate pentru a reflecta riscul de nerambursare al expunerilor la instrumente de datorie și de capital. Este necesar să se furnizeze elemente tehnice suplimentare pentru a se clarifica specificațiile normelor FRTB introduse în dreptul Uniunii prin Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului (2) în scopul cerințelor de raportare și pentru a se completa specificațiile respective, dacă este necesar. Aceste elemente tehnice se referă la calcularea cuantumurilor brute ale trecerii bruște în starea de nerambursare („jump-to-default” – JTD) pentru expunerile la instrumente de datorie și de capital, la estimarea cuantumurilor brute ale trecerii bruște în starea de nerambursare pentru expunerile la riscul de nerambursare care decurg din anumite instrumente financiare derivate și la specificarea valorilor noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(3)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Determinarea componentelor P&L lung , P&L scurt , Ajustare lung și Ajustare scurt pentru calcularea cuantumurilor brute ale JTD pentru expunerile la instrumente de datorie și de capital

1.   Instituțiile determină componentele P&Llung și P&Lscurt menționate la articolul 325w alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 utilizând următoarele formule:

Formula

Formula

unde:

VA

=

valoarea de piață a instrumentului din care rezultă expunerea pentru instituție la momentul calculării cuantumului brut al JTD pentru expunerea respectivă.

2.   Instituțiile determină componentele Ajustarelung și Ajustarescurt menționate la articolul 325w alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 utilizând următoarele formule:

Formula

Formula

unde:

VF

=

valoarea de piață a instrumentului din care rezultă expunerea pentru instituție, calculată pe baza ipotezei că, la momentul calculării cuantumului brut al JTD pentru expunerea respectivă, instrumentul de datorie se afla în stare de nerambursare și a înregistrat o rată de recuperare zero.

3.   Instituțiile determină componentele Ajustarelung și Ajustarescurt menționate la articolul 325w alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 utilizând următoarele formule:

Formula

Formula

unde:

VF

=

valoarea de piață a instrumentului din care rezultă expunerea pentru instituție, calculată pe baza ipotezei că, la momentul calculării cuantumului brut al JTD pentru expunerea respectivă, instrumentul de capital a înregistrat o pierdere totală de valoare.

Articolul 2

Estimarea cuantumurilor brute ale JTD pentru expunerile menționate la articolul 325w alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(1)   Metodologia alternativă de estimare a cuantumurilor brute ale JTD pentru expunerile menționate la articolul 325w alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 constă în calcularea diferenței dintre valoarea de piață a unui instrument financiar derivat menționat la alineatul respectiv, din care rezultă expunerea pentru instituție la momentul estimării cuantumului brut al JTD, și valoarea de piață a instrumentului derivat respectiv, calculată pe baza ipotezei că debitorul se află în stare de nerambursare la momentul respectiv.

(2)   În cazul în care debitorul se află în stare de nerambursare la momentul estimării, iar valoarea de piață a instrumentului din care rezultă expunerea pentru instituție la momentul respectiv reflectă câștigul sau pierderea care rezultă din starea de nerambursare a debitorului, metodologia alternativă menționată la articolul 325w alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 constă în a considera cuantumul brut al JTD aferent expunerii ca fiind egal cu zero.

Articolul 3

Determinarea valorilor noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(1)   În sensul articolului 325w alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile determină valorile noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, utilizând următoarele formule:

(a)

pentru expunerile la instrumente de datorie clasificate drept instrumente de datorie cu rang superior sau obligațiuni garantate, valoarea noțională a instrumentului din care rezultă expunerea este:

(i)

în cazul unei expuneri lungi:

Formula

(ii)

în cazul unei expuneri scurte:

Formula

unde:

LGD (pierderea în caz de nerambursare)

=

LGD atribuită instrumentului de datorie în conformitate cu articolul 325w alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

VD

=

valoarea de piață a instrumentului din care rezultă expunerea pentru instituție, calculată pe baza ipotezei că, la momentul calculării cuantumului brut al JTD pentru expunerea respectivă, instrumentul de datorie se afla în stare de nerambursare și a înregistrat o rată de recuperare care se calculează în raport cu valoarea nominală a instrumentului de datorie și care este egală cu (1–LGD);

VF

=

VF astfel cum se specifică la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament;

(b)

pentru expunerile la instrumente de datorie clasificate drept instrumente de datorie care nu au rang superior, valoarea noțională a instrumentului din care rezultă expunerea este zero.

(2)   În sensul articolului 325w alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, valoarea noțională a instrumentului din care rezultă expunerea, care nu este un instrument de capital în numerar, este zero.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 august 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2258 AL COMISIEI

din 9 septembrie 2022

de modificare și rectificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește produsele pescărești, ouăle și anumite produse înalt rafinate și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/624 al Comisiei în ceea ce privește anumite moluște bivalve

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf literele (d), (e) și (g),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (2), în special articolul 18 alineatul (7) litera (g),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 permite sacrificarea în fermă a păsărilor de curte sub rezerva respectării anumitor cerințe, inclusiv a cerinței ca animalele sacrificate să fie însoțite de un certificat în conformitate cu modelul prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei (3). Cu toate acestea, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se referă la un certificat greșit și, prin urmare, este necesar ca trimiterea respectivă să fie corectată.

(3)

Regulamentul (UE) 2017/625, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/1756 (4), extinde posibilitatea de derogare de la cerința de clasificare a zonelor de producție și de relocare la toate echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare, și nu doar la Holothuroidea. Prin urmare, pentru a se ține seama de această posibilitate, este necesară modificarea capitolelor IX și X din secțiunea VII a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(4)

În plus, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește cerințele de temperatură și condițiile de transport pentru produsele pescărești. El prevede, printre altele, că produsele pescărești trebuie transportate la temperatura de topire a gheții, dacă sunt refrigerate, sau la -18 °C, dacă sunt congelate. În prezent sunt disponibile noi tehnici de transport, care implică scăderea temperaturii peștilor la o temperatură situată între punctul inițial de congelare a peștelui și una cu aproximativ 1-2 °C mai mică și permiterea transportării în cutii fără gheață, precum și suprarefrigerarea. Este necesar ca aceste noi tehnici să fie prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, iar utilizarea lor să fie permisă ținând seama de Avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din 28 ianuarie 2021 privind utilizarea așa-numitei tehnici de „suprarefrigerare” pentru transportarea produselor pescărești proaspete (5).

(5)

În conformitate cu secțiunea VIII capitolul III partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, produsele pescărești proaspete trebuie depozitate sub gheață în facilități corespunzătoare, iar reînnoirea gheții trebuie să fie efectuat ori de câte ori este necesar. În plus, produsele pescărești proaspete întregi și eviscerate pot fi transportate și depozitate în apă răcită până la sosirea la prima unitate terestră care desfășoară orice altă activitate decât transportul sau sortarea.

(6)

Operatorii din sectorul alimentar care își desfășoară activitatea în sectorul produselor pescărești au solicitat ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 să fie modificată pentru a permite transportul produselor pescărești proaspete întregi și eviscerate în apă răcită după sosirea lor la prima unitate terestră. Este necesar ca acest transport să fie efectuat în „lăzi”, mai exact cutii de polietilenă cu trei straturi, umplute cu apă și gheață.

(7)

La 19 martie 2020, EFSA a adoptat un Aviz științific privind utilizarea lăzilor pentru transportul și depozitarea produselor pescărești proaspete (6). În avizul respectiv, EFSA a concluzionat că nu există diferențe substanțiale în ceea ce privește sănătatea publică între depozitarea și transportul produselor pescărești proaspete în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea VIII capitolul III partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și utilizarea lăzilor și a formulat unele recomandări pentru utilizarea lor. Prin urmare, este necesar ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 să fie modificată pentru a permite utilizarea lăzilor pentru transportul produselor pescărești proaspete întregi și eviscerate în apă și gheață după sosirea lor la prima unitate terestră care desfășoară orice altă activitate decât transportul sau sortarea.

(8)

Secțiunea VIII capitolul VIII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme detaliate pentru transportul produselor pescărești. În particular, produsele pescărești proaspete trebuie menținute în timpul transportului la o temperatură apropiată de cea a gheții în curs de topire, iar produsele pescărești congelate trebuie menținute în timpul transportului la o temperatură care să nu fie mai mare de -18 °C în toată masa produsului, fiind permise scurte fluctuații ascendente de maximum 3 °C.

(9)

La 10 decembrie 2020, EFSA a adoptat un Aviz științific privind utilizarea așa-numitei tehnici de „suprarefrigerare” pentru transportul și depozitarea produselor pescărești proaspete (7). În avizul respectiv, EFSA a făcut o comparație între temperatura produselor pescărești proaspete suprarefrigerate în cutii fără gheață și cea a produselor care fac obiectul practicii autorizate în prezent, care implică cutii cu gheață. EFSA a concluzionat că, în condiții adecvate, nu există diferențe din punctul de vedere al sănătății publice între temperaturile din cursul transportului tradițional și cele rezultate prin aplicarea tehnicilor de suprarefrigerare. În ceea ce privește metodele analitice capabile să detecteze dacă un pește congelat anterior este prezentat comercial ca suprarefrigerat, EFSA a identificat cinci metode care ar putea fi considerate adecvate scopului urmărit. Prin urmare, este necesar ca utilizarea tehnicii de suprarefrigerare să fie permisă în anumite condiții pentru transportul produselor pescărești proaspete menționate în secțiunea VIII capitolul VIII punctul 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(10)

Secțiunea X capitolul 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme de igienă pentru producția ouălor. Principalul agent patogen care prezintă un risc major de boală transmisă prin ouă, în Uniune, este Salmonella Enteritidis, iar creșterea sa în ouă este influențată pozitiv de temperatura din timpul depozitării și transportului ouălor. Întrucât în multe state membre nu există cerințe privind condițiile de timp și temperatură în timpul depozitării și transportării ouălor, este important ca o „dată a durabilității minimale”, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (r) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8) pentru ouă, să fie stabilită în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru a oferi o bază uniformă astfel încât consumatorii finali să poată face alegeri în cunoștință de cauză și să utilizeze în cel mai sigur mod produsele lor alimentare. Avizul EFSA din 10 iulie 2014 privind riscurile pentru sănătatea publică prezentate de ouăle pentru consum din cauza deteriorării și a dezvoltării agenților patogeni (9) concluzionează că este necesar ca data durabilității minimale a ouălor produse de găinile din specia Gallus gallus să fie stabilită la maximum 28 de zile, deoarece orice creștere a perioadei de păstrare a acestor ouă peste 28 de zile conduce la o creștere a riscului relativ de îmbolnăvire. Cerința actuală prevăzută în secțiunea X capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, conform căreia ouăle trebuie livrate consumatorului în termen de maximum 21 de zile de la ouare, este un standard de comercializare cu o influență limitată asupra siguranței ouălor, contribuind în același timp la risipa de alimente la nivelul comerțului cu amănuntul. O creștere a acestei perioade de la 21 de zile la 28 de zile ar reduce semnificativ această risipă alimentară, în special pentru ouăle produse de găinile din specia Gallus gallus, deoarece aceste ouă ar fi retrase din vânzare în același timp cu expirarea datei durabilității lor minimale.

(11)

Secțiunea XVI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește cerințe specifice pentru producția de anumite produse înalt rafinate destinate consumului uman atunci când un tratament al materiei prime elimină orice risc pentru sănătatea publică sau animală. Anumiți derivați de grăsime, cum ar fi colesterolul și vitamina D3 derivată din lanolină, sunt, de asemenea, supuși unor tratamente specifice, eliminând astfel de riscuri și, prin urmare, este necesar să fie considerați produse înalt rafinate.

(12)

Aromatizanții sunt utilizați în alimente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10). Procesul lor de fabricație include un proces fizic, enzimatic sau microbiologic complex care elimină, pe baza dovezilor științifice disponibile, orice risc pentru sănătatea publică sau animală. Prin urmare, este necesar ca aromatizanții derivați din produse de origine animală să fie considerați produse înalt rafinate.

(13)

Prin urmare, este necesar ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 să fie modificată în consecință.

(14)

Regulamentul delegat (UE) 2019/624 al Comisiei (11) stabilește norme specifice privind efectuarea controalelor oficiale menționate în articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625. În particular, articolul 1 punctul (v) și articolul 11 din regulamentul delegat respectiv se referă la norme privind derogări de la articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește clasificarea zonelor de producție și de relocare pentru Pectinidae, gasteropode marine și Holothuroidea. Articolul 18 din Regulamentul (UE) 2017/625, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/1756, extinde posibilitatea de derogare de la cerința de clasificare a zonelor de producție și de relocare la toate echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare, și nu doar la Holothuroidea. În consecință, este necesar ca Regulamentul delegat (UE) 2019/624 să fie modificat astfel încât clasificarea zonelor de producție și de relocare să nu fie necesară în ceea ce privește recoltarea echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare.

(15)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și Regulamentul delegat (UE) 2019/624 să fie modificate printr-un singur regulament delegat, deoarece o serie de modificări care urmează să le fie aduse sunt legate de modificările recente aduse Regulamentului (UE) 2017/625 prin Regulamentul (UE) 2021/1756. În plus, modificarea care urmează să fie adusă Regulamentului delegat (UE) 2019/624 în ceea ce privește echinodermele are un caracter auxiliar, deoarece este doar o aliniere la o modificare adusă Regulamentului (UE) 2017/625 prin Regulamentul (UE) 2021/1756. În plus, din motive de asigurarea a coerenței normelor Uniunii, este necesar ca modificările care urmează să fie aduse Regulamentului (CE) nr. 853/2004 și Regulamentului delegat (UE) 2019/624 să intre în vigoare la aceeași dată.

(16)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și Regulamentul delegat (UE) 2019/624 să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări și rectificări ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică și se rectifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului delegat (UE) 2019/624

Regulamentul delegat (UE) 2019/624 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, litera (a) punctul (v) se înlocuiește cu următorul text:

„(v)

derogări de la articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește clasificarea zonelor de producție și de relocare pentru Pectinidae, gasteropode marine și echinoderme;”.

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Controalele oficiale vizând Pectinidae -le, gasteropodele marine și echinodermele, care nu se hrănesc prin filtrare, care sunt recoltate din zone de producție care nu sunt clasificate în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/625

Prin derogare de la articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/625, clasificarea zonelor de producție și de relocare nu este obligatorie în ceea ce privește recoltarea Pectinidae-lor, a gasteropodelor marine și a echinodermelor, care nu se hrănesc prin filtrare, în situația în care autoritățile competente efectuează controale oficiale vizând aceste animale în cadrul licitațiilor de pește, al centrelor de expediere și al unităților de prelucrare.

Astfel de controale oficiale verifică respectarea:

(a)

standardelor de sănătate vizând moluștele bivalve vii, menționate în capitolul V din secțiunea VII a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(b)

cerințelor specifice referitoare la Pectinidae, gasteropode marine și echinoderme, care nu se hrănesc prin filtrare, care sunt recoltate în afara zonelor de producție clasificate, stabilite în capitolul IX din secțiunea respectivă.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 599/2004, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 și (UE) 2019/628, a Directivei 98/68/CE și a Deciziilor 2000/572/CE, 2003/779/CE și 2007/240/CE (JO L 442, 30.12.2020, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2021/1756 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor și a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 în ceea ce privește aprovizionarea directă cu carne de pasăre și de lagomorfe (JO L 357, 8.10.2021, p. 27).

(5)  EFSA Journal 2021;19(1):6378.

(6)  EFSA Journal 2020;18(4):6091.

(7)  EFSA Journal 2021;19(1):6378.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

(9)  EFSA Journal 2014;12(7):3782.

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).

(11)  Regulamentul delegat (UE) 2019/624 al Comisiei din 8 februarie 2019 privind norme specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 131, 17.5.2019, p. 1).


ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică și se rectifică după cum urmează:

1.

În secțiunea II capitolul VI, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

pe lângă informațiile privind lanțul alimentar care trebuie transmise în conformitate cu secțiunea III din anexa II la prezentul regulament, certificatul de sănătate animală prevăzut în capitolul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 trebuie să însoțească animalul sacrificat până la abator sau până la unitatea de tranșare sau să fie trimis în avans, în orice format;”.

2.

Secțiunea VII se modifică după cum urmează:

(a)

Capitolul IX se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL   IX: CERINȚE SPECIFICE PENTRU PECTINIDE, GASTEROPODE MARINE ȘI ECHINODERME CARE NU SE HRĂNESC PRIN FILTRARE, RECOLTATE ÎN AFARA ZONELOR DE PRODUCȚIE CLASIFICATE

Operatorii din sectorul alimentar care recoltează pectinide, gasteropode marine și echinoderme care nu se hrănesc prin filtrare în afara zonelor de producție clasificate sau care manipulează astfel de pectinide și/sau astfel de gasteropode marine și/sau astfel de echinoderme trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

pectinidele, gasteropodele marine și echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare pot fi introduse pe piață numai în cazul în care sunt recoltate și manipulate în conformitate cu partea B din capitolul II și îndeplinesc standardele stabilite în capitolul V, astfel cum se dovedește printr-un sistem de autocontrol pus în aplicare de către operatorii din sectorul alimentar care administrează licitații de pește, centre de expediere sau unități de prelucrare;

2.

în plus față de punctul 1, atunci când datele care provin de la programele de monitorizare oficiale permit autorității competente să clasifice locurile de pescuit – după caz, în colaborare cu operatorii din sectorul alimentar –, pectinidelor li se aplică, prin analogie, dispozițiile din partea A a capitolului II;

3.

pectinidele, gasteropodele marine și echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare trebuie introduse pe piață în vederea consumului uman numai prin licitație, prin intermediul unui centru de expediere sau al unei unități de prelucrare. Atunci când manipulează pectinide și/sau astfel de gasteropode marine și/sau echinoderme, operatorii din sectorul alimentar care își desfășoară activitatea în astfel de unități trebuie să informeze autoritatea competentă în acest sens și, în ceea ce privește centrele de expediere, să respecte cerințele relevante din capitolele III și IV;

4.

operatorii din sectorul alimentar care manipulează pectinide, gasteropode marine și echinoderme care nu se hrănesc prin filtrare trebuie să respecte:

(a)

cerințele din capitolul I punctele 3-7 privind documentele, după caz. În acest caz, în documentul de înregistrare trebuie să se indice clar locul zonei de recoltare a pectinidelor vii și/sau a gasteropodelor marine vii și/sau a echinodermelor vii, cu menționarea sistemului utilizat pentru descrierea coordonatelor; sau

(b)

cerințele din capitolul VI punctul 2 privind închiderea tuturor pachetelor conținând pectinide vii, gasteropode marine vii și echinoderme vii expediate în vederea vânzării cu amănuntul, precum și cerințele din capitolul VII privind marcajul de identificare și etichetarea.”

(b)

În capitolul X, în modelul de document de înregistrare a moluștelor bivalve vii, a echinodermelor vii, a tunicatelor vii și a gasteropodelor marine vii, notele explicative se modifică după cum urmează:

(i)

conținutul secțiunii I.3 se înlocuiește cu următorul text:

Furnizor

Se indică numele și adresa (strada, orașul și regiunea/provincia/statul, după caz), țara și codul ISO al țării unității de origine. În cazul zonelor de producție, se indică zona autorizată de autoritățile competente (AC). În cazul pectinidelor, gasteropodelor marine sau echinodermelor vii, se indică locul zonei de recoltare.

După caz, se precizează numărul de înregistrare sau de aprobare al unității. Se indică activitatea (culegător, centru de purificare, centru de expediere, hală de licitații sau activități intermediare).

În cazul în care lotul de moluște bivalve vii este expediat dintr-un centru de purificare/centru de expediere sau, în cazul pectinidelor, al gasteropodelor marine și al echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare și care sunt recoltate în afara zonelor de producție clasificate, de la o vânzare prin licitație a peștelui, se indică numărul aprobării și adresa centrului de purificare/centrului de expediere sau a licitației de pește.”;

(ii)

conținutul secțiunii I.7 se înlocuiește cu următorul text:

De la centrul de purificare/centrul de expediere sau de licitație a peștelui

În cazul în care lotul de moluște bivalve vii este expediat dintr-un centru de purificare/centru de expediere sau, în cazul pectinidelor, al gasteropodelor marine și al echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare și care sunt recoltate în afara zonelor de producție clasificate, de la o hală de licitație, se indică numărul aprobării și adresa centrului de purificare/centrului de expediere sau a halei de licitației.

În cazul expedierii de la un centru de purificare, durata purificării, data de intrare și data de ieșire a lotului în/din centrul de purificare. A se elimina după caz.”

3.

Secțiunea VIII se modifică după cum urmează:

(a)

În partea introductivă, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Prezenta secțiune nu se aplică moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine în cazul în care sunt încă vii în momentul introducerii pe piață. Cu excepția capitolelor I și II, ea se aplică acestor animale atunci când nu sunt introduse pe piață vii, caz în care ele trebuie să fi fost obținute în conformitate cu secțiunea VII.

În sensul prezentei secțiuni, „suprarefrigerare” înseamnă un proces prin care temperatura produsului pescăresc proaspăt este redusă la o temperatură cuprinsă între cea inițială de congelare a peștelui și una cu aproximativ 1-2 °C mai mică.

Prezenta secțiune se aplică produselor pescărești neprelucrate decongelate și produselor pescărești proaspete la care s-au adăugat aditivi alimentari în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii.”

(b)

În capitolul III, punctul A se înlocuiește cu următorul text:

„A.

CERINȚE PENTRU PRODUSELE PESCĂREȘTI PROASPETE

1.

Produsele pescărești proaspete întregi și eviscerate pot fi transportate și păstrate în apă refrigerată la bordul navelor. În plus, ele pot fi transportate mai departe în apă refrigerată și după debarcare și pot fi transportate de la unități de acvacultură până la sosirea într-o unitate terestră care desfășoară orice altă activitate decât transportul sau sortarea. În cazul în care se utilizează recipiente din polietilenă cu trei straturi umplute cu apă și gheață, produsele pescărești proaspete întregi și eviscerate pot fi transportate după sosirea la o unitate terestră care desfășoară alte activități decât transportul cu condiția respectării cerințelor de la capitolul VIII punctul 1 litera (a).

2.

În cazul în care produsele refrigerate, neambalate nu sunt distribuite, expediate, preparate sau prelucrate imediat după ce au ajuns la o unitate terestră, ele trebuie depozitate sub gheață în facilități corespunzătoare sau, în cazul produselor pescărești proaspete întregi sau eviscerate, în recipiente de polietilenă cu trei straturi, confecționate din material izolant, umplute cu gheață și apă.

3.

Împrospătarea gheții trebuie efectuată ori de câte ori este necesar. Atunci când se utilizează recipiente din polietilenă cu trei straturi umplute cu apă și gheață, ele trebuie să fie curate și nedeteriorate. Apa trebuie să aibă o temperatură cât mai apropiată de 0 °C și să acopere toți peștii. Gheața trebuie să acopere întreaga suprafață a apei din containere, asigurându-se faptul că toți peștii se află sub stratul de gheață.

4.

Produsele pescărești proaspete ambalate trebuie să fie refrigerate la o temperatură apropiată de cea a gheții în curs de topire.

5.

Operațiuni precum decapitarea și eviscerarea trebuie să fie efectuate în condiții igienice. Atunci când eviscerarea este posibilă din punct de vedere tehnic și comercial, aceasta trebuie să fie efectuată cât mai repede posibil după capturare sau debarcarea produselor pescărești. Produsele trebuie să fie spălate temeinic imediat după aceste operațiuni.

6.

Operațiuni precum filetarea sau tranșarea trebuie să fie realizate astfel încât să se evite contaminarea sau deteriorarea fileurilor și a feliilor. Fileurile și feliile trebuie să nu rămână pe mesele de lucru mai mult timp decât este necesar pentru prepararea lor. Fileurile și feliile trebuie să fie înfoliate și, dacă este necesar, ambalate și apoi refrigerate cât mai repede posibil după prepararea lor.

7.

Containerele utilizate pentru expedierea sau depozitarea produselor pescărești proaspete preparate neambalate și păstrate la gheață trebuie să permită scurgerea apei topite astfel încât aceasta să nu rămână în contact cu produsele pescărești.”

(c)

La capitolul VIII, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

În timpul transportului, produsele pescărești trebuie să fie păstrate la temperatura necesară. În particular:

(a)

produsele pescărești proaspete, produsele pescărești neprelucrate și decongelate, precum și produsele din crustacee și din moluște preparate termic și refrigerate trebuie să fie păstrate la o temperatură apropiată de cea a gheții în curs de topire. În cazul în care se utilizează recipiente din polietilenă cu trei straturi umplute cu apă și gheață pentru transportul produselor pescărești proaspete întregi și eviscerate, gheața trebuie să fie prezentă pe parcursul întregii perioade de depozitare/transport, la o temperatură controlată. Transportul și depozitarea produselor pescărești proaspete întregi și eviscerate în recipiente de polietilenă cu trei straturi umplute cu apă și gheață trebuie să nu depășească 3 zile;

(b)

produsele pescărești congelate, cu excepția peștilor întregi congelați inițial în saramură și destinați industriei conservelor, trebuie să fie păstrate în timpul transportului la o temperatură uniformă care să nu depășească -18 °C în toată masa produsului, fiind tolerate scurte fluctuații ascendente de cel mult 3 °C;

(c)

în cazul în care procesul de suprarefrigerare este utilizat pentru transportul produselor pescărești proaspete, transportul în cutii fără gheață este permis cu condiția ca respectivele cutii să indice în mod clar faptul că ele conțin produse pescărești suprarefrigerate. În timpul transportului, produsele pescărești suprarefrigerate trebuie să respecte cerințele de temperatură incluse într-un interval cuprins între -0,5 °C și -2 °C în partea centrală a produsului. Transportul și depozitarea produselor pescărești suprarefrigerate trebuie să nu depășească 5 zile.”

4.

Secțiunea X se modifică după cum urmează:

(a)

În capitolul I, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Ouăle trebuie să fie livrate consumatorului în termen de cel mult 28 de zile de la ouare.”

(b)

În capitolul I, se adaugă următorul punct 4:

„4.

Pentru ouăle produse de găinile din specia Gallus gallus, „data durabilității minimale”, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (r) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, se stabilește la cel mult 28 de zile de la ouare. În cazul în care se indică perioada de ouare, această dată se stabilește începând cu prima zi a perioadei respective.”

5.

Secțiunea XVI se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA XVI:   PRODUSE ÎNALT RAFINATE

1.

Operatorii din sectorul alimentar care fabrică următoarele produse înalt rafinate de origine animală trebuie să asigure faptul că tratarea materiilor prime utilizate elimină orice risc pentru sănătatea animală sau publică:

(a)

sulfat de condroitină;

(b)

acid hialuronic;

(c)

alte produse pe bază de cartilaje hidrolizate;

(d)

chitosan;

(e)

glucozamină;

(f)

cheag;

(g)

ihtiocol;

(h)

aminoacizi autorizați ca aditivi alimentari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

(i)

aromatizanți alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (*2);

(j)

derivați de grăsimi.

2.

Materiile prime utilizate la fabricarea produselor înalt rafinate menționate la punctul 1 trebuie să fie derivate de la:

(a)

animale, inclusiv din penele acestora, care au fost sacrificate într-un abator și a căror carne a fost constatată ca fiind adecvată consumului uman în urma inspecțiilor ante- și post-mortem sau

(b)

produse pescărești care respectă secțiunea VIII sau

(c)

grăsimi topite și jumări conforme cu secțiunea XII sau lână, în cazul în care aceste produse sunt supuse unuia dintre următoarele procese:

1.

transesterificare sau hidroliză la temperaturi de cel puțin 200 °C, în condiții de presiune corespunzătoare, timp de cel puțin 20 de minute (glicerol, acizi grași și esteri);

2.

saponificare cu NaOH 12M:

într-un proces secvențial la 95 °C timp de trei ore; sau

într-un proces continuu la 140 °C, la o presiune de 2 bari (2 000 hPa), timp de opt minute; sau

3.

hidrogenare la 160 °C, la o presiune de 12 bari (12 000 hPa), timp de 20 de minute.

Părul uman nu poate fi utilizat ca sursă pentru fabricarea aminoacizilor.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16)."

(*2)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).”"


(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(*2)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).””


18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2259 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2022

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un inel de plastic cu diametrul extern de aproximativ 4 cm și cu diametrul intern de aproximativ 2 cm. Inelul are două mici deschizături la exterior și la interior. Conține o bandă din material nețesut impregnată cu substanțe odoriferante.

Produsul este introdus în muștiucul anumitor recipiente de băut pentru a aromatiza aerul ambiant care este aspirat în timp ce apa este băută prin muștiuc. Aerul aromatizat este perceput retronazal (adică din interiorul cavității bucale), dând consumatorului impresia unei băuturi aromatizate.

Produsul este disponibil cu diferite arome și ambalat în pungi de folie din aluminiu compozit pentru vânzarea cu amănuntul ca și capsule aromatice pentru producerea mirosului.

3307 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la capitolul 33, precum și pe baza textelor codurilor NC 3307 și 3307 90 00 .

Produsul nu este de tipul celor utilizate ca materii prime în industrie și nici nu este un preparat de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor. Produsul nu adaugă aromă lichidului și, prin urmare, nu conferă băuturii în sine o aromă. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 3302 .

Produsul este conceput pentru a aromatiza aerul, care este aspirat împreună cu apa din recipientul de băut. Conține în acest scop o bandă din material nețesut impregnată cu un preparat de parfumerie în sensul notei 4 de la capitolul 33 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3307 , punctul V(5)].

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3307 90 00 ca alt produs de parfumerie nedenumit și necuprins în altă parte.

(*)

Imaginea are caracter pur informativ.

Image 1


18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2260 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2022

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a aceluiași tabel.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Este oportun ca perioada respectivă să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un sistem de saci pentru lighene de spălat, prezentat într-un set pentru vânzarea cu amănuntul, format din:

un lighean reutilizabil din plastic (dimensiuni aproximativ 39 × 33 × 14 cm);

saci de plastic de unică folosință, în sul; și

un distribuitor de saci.

Ligheanul, sacii și distribuitorul sunt impregnate cu un compus antimicrobian care previne răspândirea agenților patogeni. Sulul de saci trebuie montat pe distribuitor. Sistemul este conceput pentru a preveni contaminarea încrucișată care duce la răspândirea agenților patogeni la spălarea pacienților în spitale, unități medicale și alte unități decât cele medicale.

3924 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 3924 90 00 .

Produsul este prezentat sub formă de set pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale 3(b). Caracterul esențial al produsului este dat de ligheanul reutilizabil din plastic.

Clasificarea la poziția 9018 ca instrument sau aparat medical este exclusă, deoarece produsul nu este utilizat pentru tratamentul medical al afecțiunii unui pacient. Faptul că ligheanul, pungile și distribuitorul sunt impregnate cu compusul antimicrobian care servește doar la prevenirea contaminării încrucișate și a răspândirii agenților patogeni nu face ca produsul să constituie un instrument sau aparat medical pentru diagnostic, deoarece nu previne și nici nu tratează boli și nu este folosit la operații etc. În plus, Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 9018 exclud articolele sanitare din metale comune [a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9018 al doilea paragraf litera (e)]. Această interpretare poate fi extinsă la produse similare din materiale plastice.

Clasificarea la poziția 3922 este exclusă deoarece ligheanul nu are caracterul articolelor sanitare de la această poziție, având în vedere dimensiunile sale, configurația sa nepermanentă și faptul că nu este conceput pentru a fi racordat la un sistem de alimentare cu apă sau de canalizare. Ligheanul are caracterul unui mic articol portabil de igienă de la poziția 3924 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3922 al treilea paragraf litera (a) și poziției 3924 litera (D)].

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.


DECIZII

18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2261 A COMISIEI

din 11 noiembrie 2022

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2022) 7841]

(Numai textele în limbile croată, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, maghiară, malteză, polonă, română, spaniolă și suedeză sunt autentice)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 52,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele verificărilor respective, de a lua notă de observațiile statelor membre, de a iniția o discuție bilaterală în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și de a le comunica acestora concluziile sale în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. Această posibilitate a fost utilizată în unele cazuri, iar Comisia a examinat rapoartele emise în urma procedurii respective.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și din FEADR.

(5)

Trebuie indicate cuantumurile care nu sunt recunoscute ca imputabile FEGA și FEADR. Cuantumurile respective nu se referă la cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor, adresată de Comisie statelor membre.

(6)

Cuantumurile excluse prin prezenta decizie de la finanțarea din partea Uniunii trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventualele reduceri sau suspendări în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, deoarece aceste reduceri sau suspendări au caracter provizoriu și nu aduc atingere deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 51 sau 52 din regulamentul respectiv.

(7)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea cuantumurilor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie statelor membre în raportul de sinteză pe această temă (2).

(8)

Prezenta decizie nu aduce atingere eventualelor concluzii de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rolul instanței la 21 septembrie 2022,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cuantumurile care figurează în anexă și care se referă la cheltuieli efectuate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR se exclud de la finanțarea din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Croația, Republicii Italiene, Ungariei, Republicii Malta, Republicii Austria, Republicii Polone, României, Republicii Finlanda și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 11 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2022)7205141.


ANEXĂ

Post bugetar: 08020601

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

HU

Ajutoare directe decuplate

2018

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-57/21

PUNCTUALĂ

 

EUR

4 217 241,32

0,00

4 217 241,32

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-57/21

PUNCTUALĂ

 

EUR

116 826,70

0,00

116 826,70

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

4 334 068,02

0,00

4 334 068,02


Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

EUR

4 334 068,02

0,00

4 334 068,02

Post bugetar: 08030102

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

AT

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

EF 2019 M11: Ridicarea suspendărilor aplicate prin Decizia C(2020)3210 a Comisiei

PUNCTUALĂ

 

EUR

0,00

-1 750 000,00

1 750 000,00

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

EF 2020 M11: Ridicarea suspendărilor aplicate prin Deciziile C(2020)5522, C(2021)3454 și C(2021)5955 ale Comisiei

PUNCTUALĂ

 

EUR

0,00

-9 453 433,02

9 453 433,02

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

EF 2021 M11: Ridicarea suspendărilor aplicate prin Deciziile C(2021)5955 și C(2022)3067 ale Comisiei

PUNCTUALĂ

 

EUR

0,00

-2 003 803,00

2 003 803,00

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

0,00

-13 207 236,02

13 207 236,02


Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

EUR

0,00

-13 207 236,02

13 207 236,02

Post bugetar: 6200

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

AT

Vin – Investiții

2019

Deficiență a controlului-cheie, corectitudinea estimărilor. EF 2019

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 149 903,15

0,00

- 149 903,15

 

Vin – Investiții

2020

Deficiență a controlului-cheie, corectitudinea estimărilor. EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 106 053,66

0,00

- 106 053,66

 

Vin – Investiții

2021

Deficiență a controlului-cheie, corectitudinea estimărilor. EF 2021

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 121 348,49

0,00

- 121 348,49

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

- 377 305,30

0,00

- 377 305,30

DE

Certificare

2011

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 184,59

0,00

- 184,59

 

Certificare

2012

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 434,05

0,00

- 434,05

 

Certificare

2013

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5,17

0,00

-5,17

 

Certificare

2014

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-17 119,22

0,00

-17 119,22

 

Certificare

2016

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-44,07

0,00

-44,07

 

Certificare

2017

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-21,76

0,00

-21,76

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2016

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-28,24

0,00

-28,24

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2018

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 081,59

0,00

-2 081,59

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

1.3. Riscul financiar cel mai probabil pentru FEGA non-IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 632 077,32

0,00

- 632 077,32

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

1.5 Alte erori constatate de OC

PUNCTUALĂ

 

EUR

-21 699,36

0,00

-21 699,36

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

- 673 695,37

0,00

- 673 695,37

ES

Ecocondiționalitate

2018

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 205,43

-6,16

- 199,27

 

Ecocondiționalitate

2019

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 597 650,87

-13,17

- 597 637,70

 

Ecocondiționalitate

2020

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 597 001,68

-2,17

- 596 999,51

 

Ecocondiționalitate

2021

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 538 096,01

0,00

- 538 096,01

 

Acreditarea agenției de plăți

2019

Criterii de acreditare EF 2019 - acțiunea I.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 217 554,15

0,00

- 217 554,15

 

Acreditarea agenției de plăți

2019

Criterii de acreditare EF 2019 - măsura II

PUNCTUALĂ

 

EUR

-23 165,76

0,00

-23 165,76

 

Acreditarea agenției de plăți

2019

Criterii de acreditare EF 2019 - subacțiunea I.4.2

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 842,15

0,00

-8 842,15

 

POSEI (2014+)

2019

Criterii de acreditare EF 2019 - subacțiunea III.4.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 136 291,72

0,00

- 136 291,72

 

POSEI (2014+)

2019

Criterii de acreditare EF 2019 - subacțiunea III.6.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 167 607,59

0,00

- 167 607,59

 

Acreditarea agenției de plăți

2020

Criterii de acreditare EF 2020 - acțiunea I.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 197 895,87

0,00

- 197 895,87

 

Acreditarea agenției de plăți

2020

Criterii de acreditare EF 2020 - măsura II

PUNCTUALĂ

 

EUR

-12 156,18

0,00

-12 156,18

 

Acreditarea agenției de plăți

2020

Criterii de acreditare EF 2020 - măsura III.11

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 315,16

0,00

- 315,16

 

Acreditarea agenției de plăți

2020

Criterii de acreditare EF 2020 - subacțiunea I.4.2

PUNCTUALĂ

 

EUR

-22 207,80

0,00

-22 207,80

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Măsuri de piață – Programe operaționale în sectorul fructelor și legumelor: corectitudinea estimărilor – PO2017-2018-2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 114 200,88

0,00

- 114 200,88

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Măsuri de piață – Programe operaționale în sectorul fructelor și legumelor: corectitudinea estimărilor – PO2017-2018-2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 132 550,84

0,00

- 132 550,84

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Măsuri de piață – Programe operaționale în sectorul fructelor și legumelor: corectitudinea estimărilor – PO2017-2018-2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-78 404,88

0,00

-78 404,88

 

Programul UE pentru școli

2018

Programul pentru școli: lipsa publicării anunțului de participare, Catalonia și alte regiuni neconforme - EF 2018, anii școlari 2017-2018, 2018-2019

RATĂ FORFETARĂ

25,00 %

EUR

-2 274 909,02

0,00

-2 274 909,02

 

Programul UE pentru școli

2019

Programul pentru școli: lipsa publicării anunțului de participare, Catalonia și alte regiuni neconforme - EF 2019 și EF 2020, anii școlari 2017-2018, 2018-2019 și 2019-2020

RATĂ FORFETARĂ

25,00 %

EUR

-3 003 576,65

0,00

-3 003 576,65

 

Programul UE pentru școli

2020

Programul pentru școli: lipsa publicării anunțului de participare, Catalonia și alte regiuni neconforme - EF 2019 și EF 2020, anii școlari 2017-2018, 2018-2019 și 2019-2020

RATĂ FORFETARĂ

25,00 %

EUR

-1 489 069,03

0,00

-1 489 069,03

 

Programul UE pentru școli

2021

Programul pentru școli: lipsa publicării anunțului de participare, Catalonia și alte regiuni neconforme - EF 2021, anul școlar 2018-2019

RATĂ FORFETARĂ

25,00 %

EUR

-1 644,74

0,00

-1 644,74

 

Ecocondiționalitate

2018

Ecocondiționalitate SMR 7 - anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-27 145,11

0,00

-27 145,11

 

Ecocondiționalitate

2019

Ecocondiționalitate SMR 7 - anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-19 754,48

0,00

-19 754,48

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

-9 660 246,00

-21,50

-9 660 224,50

FI

Sprijin cuplat facultativ

2019

Deficiențe în sectorul bovinelor – anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 269 020,25

0,00

- 269 020,25

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

Deficiențe în sectorul bovinelor – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 250 103,20

0,00

- 250 103,20

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

Deficiențe în sectorul bovinelor – anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 190 240,19

0,00

- 190 240,19

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Deficiențe în sectorul ovinelor/caprinelor – anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-21 297,54

0,00

-21 297,54

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

Deficiențe în sectorul ovinelor/caprinelor – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-38 967,06

0,00

-38 967,06

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

Deficiențe în sectorul ovinelor/caprinelor – anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-22 832,92

0,00

-22 832,92

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

- 792 461,16

0,00

- 792 461,16

FR

Ajutoare directe decuplate

2019

Clauză de eludare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-11 634,44

0,00

-11 634,44

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Clauză de eludare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-20 025,17

0,00

-20 025,17

 

Ajutoare directe decuplate

2021

Clauză de eludare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-24 569,63

0,00

-24 569,63

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Test de conformitate 2020-FR05-2S-GC-009 - clasificare eronată a datelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

-45 016,72

0,00

-45 016,72

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe RPG 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 801 609,82

0,00

-8 801 609,82

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe RPG 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 791 113,64

0,00

-8 791 113,64

 

Ajutoare directe decuplate

2021

Deficiențe RPG 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 554 784,16

0,00

-8 554 784,16

 

Schema de plată de bază

2019

Drept la plată-SPB-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 207 850,32

0,00

-2 207 850,32

 

Schema de plată de bază

2020

Drept la plată-SPB-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 462,27

0,00

- 462,27

 

Schema de plată de bază

2021

Drept la plată-SPB-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-88,03

0,00

-88,03

 

Schema de plată de bază

2020

Drept la plată-SPB-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 913 392,28

0,00

-1 913 392,28

 

Schema de plată de bază

2021

Drept la plată-SPB-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 362,21

0,00

- 362,21

 

Schema de plată de bază

2021

Drept la plată-SPB-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 213 153,94

0,00

-2 213 153,94

 

Plată pentru înverzire

2019

Drept la plată-Înverzire-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 540 698,29

0,00

-1 540 698,29

 

Plată pentru înverzire

2020

Drept la plată-Înverzire-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 357,39

0,00

-1 357,39

 

Plată pentru înverzire

2021

Drept la plată-Înverzire-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 188,14

0,00

- 188,14

 

Plată pentru înverzire

2020

Drept la plată-Înverzire-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 344 907,01

0,00

-1 344 907,01

 

Plată pentru înverzire

2021

Drept la plată-Înverzire-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 462,75

0,00

- 462,75

 

Plată pentru înverzire

2021

Drept la plată-Înverzire-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 560 264,44

0,00

-1 560 264,44

 

Plata redistributivă

2019

Drept la plată-PR-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-15 166,97

0,00

-15 166,97

 

Plata redistributivă

2020

Drept la plată-PR-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2,46

0,00

-2,46

 

Plata redistributivă

2021

Drept la plată-PR-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1,09

0,00

-1,09

 

Plata redistributivă

2020

Drept la plată-PR-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-35 227,16

0,00

-35 227,16

 

Plata redistributivă

2021

Drept la plată-PR-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4,89

0,00

-4,89

 

Plata redistributivă

2021

Drept la plată-PR-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-56 890,94

0,00

-56 890,94

 

Schema pentru tinerii fermieri

2019

Drept la plată-STF-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 443 491,77

0,00

-2 443 491,77

 

Schema pentru tinerii fermieri

2020

Drept la plată-STF-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 087,72

0,00

-3 087,72

 

Schema pentru tinerii fermieri

2021

Drept la plată-STF-2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 231,28

0,00

-1 231,28

 

Schema pentru tinerii fermieri

2020

Drept la plată-STF-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 716 570,05

0,00

-2 716 570,05

 

Schema pentru tinerii fermieri

2021

Drept la plată-STF-2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 578,43

0,00

-3 578,43

 

Schema pentru tinerii fermieri

2021

Drept la plată-STF-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 943 160,94

0,00

- 943 160,94

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Test de reverificare 2020-FR05-2H-VD-13 – test insuficient privind cheltuielile

PUNCTUALĂ

 

EUR

-41 084,14

0,00

-41 084,14

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Teste de reverificare 2020-FR05-2H-VD-008, 2020-FR05-2H-VD-011, 2020-FR05-2H-VD-013 - erori cunoscute

PUNCTUALĂ

 

EUR

-6 997,00

0,00

-6 997,00

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF-M05/M06-anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 451 780,16

0,00

-2 451 780,16

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M05/M06-anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 672,23

0,00

-1 672,23

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M05&M06 anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 940 613,46

0,00

-1 940 613,46

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF-M05&M06 anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 954 860,35

0,00

-1 954 860,35

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF-M12-anul de cerere 2018 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 668 528,05

0,00

- 668 528,05

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M12-anul de cerere 2018 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-91,77

0,00

-91,77

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M12-anul de cerere 2019 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 664 810,15

0,00

- 664 810,15

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF-M12-anul de cerere 2020 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 657 104,06

0,00

- 657 104,06

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF-M31 anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-15 953 974,22

0,00

-15 953 974,22

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M31 anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 591,90

0,00

-9 591,90

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M31 anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-15 318 514,35

0,00

-15 318 514,35

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF-M31 anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-12 580 925,93

0,00

-12 580 925,93

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF-M32&M11 anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 281 811,08

0,00

-2 281 811,08

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M32&M11 anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

233,34

0,00

233,34

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF-M32&M11 anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 525 388,41

0,00

-2 525 388,41

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF-M32&M11 anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 815 158,69

0,00

-2 815 158,69

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

- 103 123 026,96

0,00

- 103 123 026,96

GR

Vin – Promovarea în țări terțe

2017

Deficiență a unui control-cheie - Efectuarea de controale administrative, inclusiv de controale încrucișate, care vizează toate cererile de ajutor și cererile de plată

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 109 773,13

0,00

- 109 773,13

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2018

Deficiență a unui control-cheie - Efectuarea de controale administrative, inclusiv de controale încrucișate, care vizează toate cererile de ajutor și cererile de plată

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 127 162,54

0,00

- 127 162,54

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2019

Deficiență a unui control-cheie - Efectuarea de controale administrative, inclusiv de controale încrucișate, care vizează toate cererile de ajutor și cererile de plată

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-62 379,44

0,00

-62 379,44

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2020

Deficiență a unui control-cheie - Efectuarea de controale administrative, inclusiv de controale încrucișate, care vizează toate cererile de ajutor și cererile de plată

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 053,66

0,00

-4 053,66

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

- 303 368,77

0,00

- 303 368,77

HR

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Deficiență în cadrul procedurilor privind datoriile – nerespectarea articolului 54 alineatul (1) FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 158 878,68

0,00

- 158 878,68

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Erori în conturile FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

-61 790,76

0,00

-61 790,76

 

 

 

 

 

Total HR:

EUR

- 220 669,44

0,00

- 220 669,44

IT

Ecocondiționalitate

2018

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 924 072,19

- 144 799,97

-5 779 272,22

 

Ecocondiționalitate

2019

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 148 094,89

0,00

- 148 094,89

 

Ecocondiționalitate

2020

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-28 324,91

0,00

-28 324,91

 

Ecocondiționalitate

2020

2017 a diferență

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 115,13

0,00

- 115,13

 

Ecocondiționalitate

2018

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 433 719,02

-8 674,38

- 425 044,64

 

Ecocondiționalitate

2019

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-5 172,49

0,00

-5 172,49

 

Ecocondiționalitate

2020

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 985,64

0,00

- 985,64

 

Ecocondiționalitate

2017

2018 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 163,57

0,00

-4 163,57

 

Ecocondiționalitate

2019

2018 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 891 329,90

0,00

-5 891 329,90

 

Ecocondiționalitate

2020

2018 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 168 206,75

0,00

- 168 206,75

 

Ecocondiționalitate

2017

2018 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-2 052,82

0,00

-2 052,82

 

Ecocondiționalitate

2019

2018 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 519 370,05

0,00

- 519 370,05

 

Ecocondiționalitate

2020

2018 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-7 791,11

0,00

-7 791,11

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție organizația de producători Guidizzolo PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 102 021,99

0,00

- 102 021,99

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție organizația de producători Guidizzolo PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 858 632,50

0,00

- 858 632,50

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție organizația de producători Guidizzolo PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 792 212,94

0,00

- 792 212,94

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Corecție organizația de producători Guidizzolo PO2019

RATĂ FORFETARĂ

100,00 %

EUR

- 948 550,12

0,00

- 948 550,12

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Constatarea 1.1.1. corectitudinea estimărilor, coerența și calitatea tehnică

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 366 636,83

-78 616,25

- 288 020,58

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Constatarea 1.1.1. corectitudinea estimărilor, coerența și calitatea tehnică

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 321 494,86

-81 312,57

- 240 182,29

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Constatarea 1.1.1. corectitudinea estimărilor, coerența și calitatea tehnică

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

- 289 102,74

-64 759,14

- 224 343,60

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Constatarea 1.1.2 Arbori pereni

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-97 020,98

-97 020,98

0,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Constatarea 1.1.2 Arbori pereni

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-20 465,66

-20 465,66

0,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Constatarea 1.1.2 Arbori pereni

RATĂ FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-1 877,86

-1 877,86

0,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Rată forfetară IT01 rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 627 228,76

0,00

- 627 228,76

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Rată forfetară IT01 rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 310 289,69

0,00

-1 310 289,69

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Rată forfetară IT01 rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 905 048,01

0,00

- 905 048,01

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Rată forfetară IT05, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-94 950,32

0,00

-94 950,32

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Rată forfetară IT05, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 108 044,27

0,00

- 108 044,27

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Rată forfetară IT05, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 115 114,44

0,00

- 115 114,44

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Rată forfetară IT07, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-4 959,63

0,00

-4 959,63

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Rată forfetară IT07, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-11 367,25

0,00

-11 367,25

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Rată forfetară IT07, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 802,99

0,00

-1 802,99

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Rată forfetară IT08, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-83 857,83

0,00

-83 857,83

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Rată forfetară IT08, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 373 561,04

0,00

- 373 561,04

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Rată forfetară IT08, rate forfetare pentru deficiențe PO2016, PO2017, PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-8 477,02

0,00

-8 477,02

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Rată forfetară IT23, rate forfetare pentru deficiențe PO2018

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-69 598,79

0,00

-69 598,79

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Rată forfetară PO2019 IT01

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 763 752,54

0,00

- 763 752,54

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Rată forfetară PO2019 IT05

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-97 291,29

0,00

-97 291,29

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Rată forfetară PO2019 IT07

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 124,76

0,00

-2 124,76

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Rată forfetară PO2019 IT23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-54 978,24

0,00

-54 978,24

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție punctuală IT01 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 988 335,49

0,00

-2 988 335,49

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție punctuală IT01 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 606 739,83

0,00

-5 606 739,83

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție punctuală IT01 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 431 979,70

0,00

-2 431 979,70

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție punctuală IT05 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 236 671,31

0,00

- 236 671,31

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție punctuală IT05 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 279 500,09

0,00

- 279 500,09

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție punctuală IT05 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 244 878,00

0,00

- 244 878,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție punctuală IT07 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 176 311,66

0,00

- 176 311,66

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție punctuală IT07 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 382 293,13

0,00

- 382 293,13

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție punctuală IT07 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-26 445,70

0,00

-26 445,70

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție punctuală IT08 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 028 459,59

0,00

-1 028 459,59

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție punctuală IT08 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 508 381,69

0,00

-4 508 381,69

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție punctuală IT08 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 401 204,69

0,00

-1 401 204,69

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Corecție punctuală IT23 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 291 622,69

0,00

- 291 622,69

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Corecție punctuală IT23 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 331 886,16

0,00

-1 331 886,16

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Corecție punctuală IT23 economii și cheltuieli neeligibile PO2016, PO2017, PO2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 857 594,72

0,00

- 857 594,72

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2020

Corecție punctuală economii și cheltuieli neeligibile PO2019 pentru IT01, IT05, IT07, IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 606 702,75

0,00

-2 606 702,75

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

OPLO (IT23), corectitudinea estimărilor PO2016 și PO2017, precum și rate forfetare pentru deficiențe

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 245 076,25

0,00

- 245 076,25

 

Fructe și legume – Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

OPLO (IT23), corectitudinea estimărilor PO2016 și PO2017, precum și rate forfetare pentru deficiențe

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 736 442,11

0,00

- 736 442,11

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

-46 944 387,38

- 497 526,81

-46 446 860,57

MT

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

FEGA - corecție pentru gestionarea datoriilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 800 260,08

0,00

- 800 260,08

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

PIR FEGA non-IACS - apicultură

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-2 368,34

0,00

-2 368,34

 

 

 

 

 

Total MT:

EUR

- 802 628,42

0,00

- 802 628,42

PL

Nereguli

2019

Datorii FEGA declarate în mod eronat ca nerecuperabile

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 181 155,35

0,00

- 181 155,35

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2019

FEGA non-IACS: eroare cunoscută privind grupurile de producători

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 734 141,10

0,00

- 734 141,10

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2019

PIR privind populația FEGA neinclusă în IACS (1 007 642,28  EUR)

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-1 007 642,28

0,00

-1 007 642,28

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

-1 922 938,73

0,00

-1 922 938,73

RO

Ecocondiționalitate

2018

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-6 398 025,50

- 211 200,32

-6 186 825,18

 

Ecocondiționalitate

2019

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-21 126,24

0,00

-21 126,24

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 841,28

0,00

-5 841,28

 

Ecocondiționalitate

2019

Anul de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-6 671 901,02

- 258 626,83

-6 413 274,19

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-27 411,07

0,00

-27 411,07

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-6 989 037,91

0,00

-6 989 037,91

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

SCF – 10 % – 2017 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 691 433,30

0,00

-4 691 433,30

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 10 % – 2017 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-11 402,26

0,00

-11 402,26

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 10 % – 2017 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-3 004,07

0,00

-3 004,07

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 10 % – 2017 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 531,01

0,00

-1 531,01

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 10 % – 2018 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 045 654,96

0,00

-5 045 654,96

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 10 % – 2018 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-7 772,48

0,00

-7 772,48

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 10 % – 2018 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 091,98

0,00

-2 091,98

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 10 % – 2019 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 935 724,23

0,00

-5 935 724,23

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 10 % – 2019 – M20

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 958,13

0,00

-1 958,13

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

SCF – 10 % fără CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-7 991 708,94

0,00

-7 991 708,94

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 10 % fără CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 597,35

0,00

-4 597,35

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 10 % fără CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 534,41

0,00

-4 534,41

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

SCF – 5 % – 2017 – M21-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 610 633,72

0,00

- 610 633,72

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 5 % – 2017 – M21-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 920,67

0,00

-2 920,67

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 5 % – 2017 – M21-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 480,61

0,00

-3 480,61

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 5 % – 2017 – M21-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 290,01

0,00

- 290,01

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 5 % – 2018 – M21-M22-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-4 968 149,12

0,00

-4 968 149,12

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 5 % – 2018 – M21-M22-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-7 982,95

0,00

-7 982,95

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 5 % – 2018 – M21-M22-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 618,94

0,00

-1 618,94

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 5 % – 2019 – M21-M22-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-5 284 248,63

0,00

-5 284 248,63

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

SCF – 5 % – 2019 – M21-M22-M23

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-5 224,06

0,00

-5 224,06

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

SCF – 5 % CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 210 308,13

0,00

- 210 308,13

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

SCF – 5 % CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 120,99

0,00

- 120,99

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

SCF – 5 % CFL – 2017 – M22

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 119,33

0,00

- 119,33

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

-54 909 853,30

- 469 827,15

-54 440 026,15

SE

Drepturi la plată

2020

SPB – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 356 362,63

0,00

- 356 362,63

 

Drepturi la plată

2021

SPB – anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 341 357,82

0,00

- 341 357,82

 

Plată pentru înverzire

2020

Înverzire – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 196 436,19

0,00

- 196 436,19

 

Plată pentru înverzire

2021

Înverzire – anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 185 612,41

0,00

- 185 612,41

 

Schema pentru tinerii fermieri

2020

STF – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-14 892,23

0,00

-14 892,23

 

Schema pentru tinerii fermieri

2021

STF – anul de cerere 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-19 152,39

0,00

-19 152,39

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

-1 113 813,67

0,00

-1 113 813,67


Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

EUR

- 220 844 394,50

- 967 375,46

- 219 877 019,04

Post bugetar: 6201

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

AT

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2015

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 699 976,10

-61 752,66

-2 638 223,44

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2016

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 801 225,50

0,00

-2 801 225,50

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2017

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 874 494,60

-2 578,15

-2 871 916,45

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-3 016 957,70

0,00

-3 016 957,70

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-3 048 935,50

0,00

-3 048 935,50

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Absența unui control-cheie: controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 107 947,60

0,00

-1 107 947,60

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Absența unui control-cheie: Controale adecvate pentru a se asigura faptul că cererile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate stabilite în legislația UE - anul de cerere 2021

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 942 966,00

0,00

- 942 966,00

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

M10: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-9 136,40

0,00

-9 136,40

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

M10: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-13 455,10

0,00

-13 455,10

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

M10: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2021

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-6 523,07

0,00

-6 523,07

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

M11: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 007,97

0,00

-3 007,97

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

M11: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-6 084,63

0,00

-6 084,63

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

M11: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2021

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 636,85

0,00

-1 636,85

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

M14: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-15 417,60

0,00

-15 417,60

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

M14: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-13 109,03

0,00

-13 109,03

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

M14: Notificarea prealabilă a controalelor la fața locului a depășit 48 de ore (în cazul animalelor) și 14 zile (în cazul suprafețelor) - EF 2021

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-11 090,52

0,00

-11 090,52

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

-16 571 964,17

-64 330,81

-16 507 633,36

DE

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

1.1 Urmărirea la timp a procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 231,04

0,00

-3 231,04

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

1.2 Reconcilierea anexelor II și III cu registrul debitorilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 674,19

0,00

-3 674,19

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

1.5 Alte erori constatate de OC

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 169,86

0,00

-5 169,86

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Eroare în FEADR EF 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-34 238,12

0,00

-34 238,12

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

-46 313,21

0,00

-46 313,21

ES

Ecocondiționalitate

2019

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-47 602,06

0,00

-47 602,06

 

Ecocondiționalitate

2020

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-69 185,75

0,00

-69 185,75

 

Ecocondiționalitate

2021

2 % fermieri cu animale

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-9 973,38

0,00

-9 973,38

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Absența controlului-cheie: „Număr suficient de controale la fața locului”

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 731,00

0,00

- 731,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2017

Deficiență a unui control-cheie

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-21 002,66

0,00

-21 002,66

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2018

Deficiență a unui control-cheie

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 986,71

0,00

-2 986,71

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2018

Deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 386 100,00

0,00

- 386 100,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2019

Deficiență a unui control-cheie

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-33 602,98

0,00

-33 602,98

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2019

Deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

-90 360,00

0,00

-90 360,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2020

Deficiență a unui control-cheie

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-5 191,73

0,00

-5 191,73

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2020

Deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

-68 040,00

0,00

-68 040,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2017

Dosare care nu întrunesc punctajul minim

PUNCTUALĂ

 

EUR

-10 320,65

0,00

-10 320,65

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2018

Dosare care nu întrunesc punctajul minim

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 150 852,47

0,00

- 150 852,47

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Dosare care nu întrunesc punctajul minim

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 460 742,16

0,00

- 460 742,16

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2020

Dosare care nu întrunesc punctajul minim

PUNCTUALĂ

 

EUR

-72 809,65

0,00

-72 809,65

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Cheltuieli neeligibile (oferte care nu sunt independente) – punctuală (FEADR non-IACS)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 212,27

0,00

-5 212,27

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 105 146,58

0,00

- 105 146,58

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-33 365,02

0,00

-33 365,02

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-50 220,36

0,00

-50 220,36

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 833,09

0,00

- 833,09

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-89 030,63

0,00

-89 030,63

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 656,25

0,00

-1 656,25

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2019

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-30 602,60

0,00

-30 602,60

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-66 099,40

0,00

-66 099,40

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2019

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-4 640,54

0,00

-4 640,54

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-54 942,52

0,00

-54 942,52

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 353,61

0,00

- 353,61

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2020

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-42 894,10

0,00

-42 894,10

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2020

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-54 192,37

0,00

-54 192,37

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2020

Deficiențe în ceea ce privește verificarea caracterului rezonabil al costurilor (control-cheie) - rată forfetară 5 % (FEADR non-IACS)

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-5 202,86

0,00

-5 202,86

 

Ecocondiționalitate

2018

Ecocondiționalitate SMR 7 - anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 386,42

0,00

- 386,42

 

Ecocondiționalitate

2019

Ecocondiționalitate SMR 7 - anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 325,60

0,00

- 325,60

 

Ecocondiționalitate

2019

Ecocondiționalitate SMR 7 - anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 371,46

0,00

- 371,46

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

-1 974 976,88

0,00

-1 974 976,88

FR

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Absența pistei de audit pentru FEADR IACS 2021

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 230 916,89

-2 476,29

- 228 440,60

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Deficiențe RPG 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 549 994,21

0,00

-1 549 994,21

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Deficiențe RPG 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 657 114,58

0,00

-1 657 114,58

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Deficiențe RPG 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 595 157,04

0,00

-1 595 157,04

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2019

Cheltuieli neeligibile pentru o subpopulație determinată

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 024,00

0,00

-3 024,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2020

Cheltuieli neeligibile pentru o subpopulație determinată

PUNCTUALĂ

 

EUR

-46 688,00

0,00

-46 688,00

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2021

Cheltuieli neeligibile pentru o subpopulație determinată

PUNCTUALĂ

 

EUR

-91 457,88

0,00

-91 457,88

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Măsuri care implică un sprijin forfetar

2022

Cheltuieli neeligibile pentru o subpopulație determinată

PUNCTUALĂ

 

EUR

-37 400,00

0,00

-37 400,00

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Erori FEADR non-IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 052,25

0,00

-8 052,25

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

-5 219 804,85

-2 476,29

-5 217 328,56

GR

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Acțiunea 4.2.1 = fosta M123A EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-74 197,89

0,00

-74 197,89

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Acțiunea 4.2.1 = fosta M123A EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-98 454,91

0,00

-98 454,91

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Acțiunea 4.2.1 = fosta M123A EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-25 899,19

0,00

-25 899,19

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Acțiunea 4.3.1 = fosta M321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-27 476,45

0,00

-27 476,45

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Acțiunea 4.3.1 = fosta M321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-50 273,48

0,00

-50 273,48

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Acțiunea 4.3.1 = fosta M321 EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-25 506,43

0,00

-25 506,43

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Acțiunea 4.3.1 (fosta Μ125Α1) + Acțiunea 4.3.2 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 892 319,34

0,00

- 892 319,34

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Acțiunea 4.3.1 (fosta Μ125Α1) + Acțiunea 4.3.2 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 524 954,77

0,00

-1 524 954,77

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Acțiunea 4.3.1 (fosta Μ125Α1) + Acțiunea 4.3.2 EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 239 768,28

0,00

-2 239 768,28

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Acțiunea 4.3.4 = fosta Μ321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-79 844,81

0,00

-79 844,81

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Acțiunea 4.3.4 = fosta Μ321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-35 947,89

0,00

-35 947,89

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Acțiunea 4.3.4 = fosta Μ321 EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-17 400,11

0,00

-17 400,11

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Avansuri și plăți conexe intermediare – Partea 1 - 10 %

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 156 791,89

0,00

- 156 791,89

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Avansuri și plăți conexe intermediare – Partea 1 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-6 314,16

0,00

-6 314,16

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Avansuri și plăți conexe intermediare – Partea 2 - 5 %

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-44 098,56

0,00

-44 098,56

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Submăsura 7.2 = fosta M322 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 137 758,84

0,00

- 137 758,84

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Submăsura 7.2 = fosta M322 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 109 294,44

0,00

- 109 294,44

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Submăsura 7.2 = fosta M322 EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-37 340,49

0,00

-37 340,49

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Submăsura 7.4 = fosta M321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-26 886,32

0,00

-26 886,32

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Submăsura 7.4 = fosta M321 EF 2018 2019

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 974,63

0,00

-1 974,63

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Submăsura 7.4 = fosta M321 EF 2020

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-5 308,66

0,00

-5 308,66

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

-5 617 811,54

0,00

-5 617 811,54

HR

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Deficiență în cadrul procedurilor de gestionare a datoriilor [articolul 54 alineatul (1)] FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 601 247,41

0,00

- 601 247,41

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Erori în conturile FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 111,92

0,00

- 111,92

 

 

 

 

 

Total HR:

EUR

- 601 359,33

0,00

- 601 359,33

IE

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2021

Deficiență a unui control-cheie pentru M4.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

-35 627,66

0,00

-35 627,66

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Deficiență a unui control-cheie pentru M4.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

-40 265,96

0,00

-40 265,96

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Deficiență a unui control-cheie pentru M4.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

-76 881,16

0,00

-76 881,16

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Deficiență a unui control-cheie pentru M4.1

PUNCTUALĂ

 

EUR

-77 309,92

0,00

-77 309,92

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2018

Deficiență a două controale-cheie pentru M1.1

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 232 879,32

0,00

- 232 879,32

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2019

Deficiență a două controale-cheie pentru M1.1

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 692 670,77

0,00

- 692 670,77

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2020

Deficiență a două controale-cheie pentru M1.1

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 398 436,58

0,00

- 398 436,58

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Cunoaștere și inovare

2021

Deficiență a două controale-cheie pentru M1.1

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 796,96

0,00

-1 796,96

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

-1 555 868,33

0,00

-1 555 868,33

IT

Ecocondiționalitate

2018

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 772 465,62

-3 466,36

- 768 999,26

 

Ecocondiționalitate

2019

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 658 890,61

-2 560,98

- 656 329,63

 

Ecocondiționalitate

2020

2017 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-79 116,59

0,00

-79 116,59

 

Ecocondiționalitate

2018

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-61 618,86

- 141,56

-61 477,30

 

Ecocondiționalitate

2019

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-57 313,68

- 217,98

-57 095,70

 

Ecocondiționalitate

2020

2017 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-8 766,79

0,00

-8 766,79

 

Ecocondiționalitate

2019

2018 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 924 028,72

-1 725,15

- 922 303,57

 

Ecocondiționalitate

2020

2018 a

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 182 674,14

0,00

- 182 674,14

 

Ecocondiționalitate

2019

2018 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 106 448,50

- 289,47

- 106 159,03

 

Ecocondiționalitate

2020

2018 b

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-28 391,22

0,00

-28 391,22

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M08 - anul de cerere 2018 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 390,35

0,00

- 390,35

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M08 - anul de cerere 2020 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 113,82

0,00

- 113,82

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M08 - anul de cerere 2020 - ARGEA IT27

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 205,30

0,00

- 205,30

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-25 116,94

0,00

-25 116,94

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 825,14

0,00

-8 825,14

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 927,26

0,00

-1 927,26

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 106,16

0,00

-5 106,16

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - ARGEA IT27

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 471,71

0,00

-4 471,71

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 300,23

0,00

-8 300,23

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2018 - OPLO IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

-6 263,89

-0,65

-6 263,24

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 833,27

0,00

-1 833,27

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 256,83

0,00

- 256,83

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 303,46

0,00

- 303,46

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-7,11

0,00

-7,11

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 193,64

0,00

- 193,64

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,59

0,00

-0,59

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 276,49

0,00

- 276,49

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 216,83

0,00

- 216,83

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8,76

0,00

-8,76

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - OPLO IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 192,52

0,00

- 192,52

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2019 - OPLO IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,02

0,00

-0,02

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 - anul de cerere 2020 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-16,02

0,00

-16,02

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-18 627,54

-14,54

-18 613,00

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 752,06

0,00

-1 752,06

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 089,74

-0,43

-9 089,31

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 476,49

0,00

-2 476,49

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - ARGEA IT27

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 984,79

0,00

- 984,79

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 524,91

0,00

-3 524,91

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - ARTEA IT07

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 567,09

-0,22

-1 566,87

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 - anul de cerere 2018 - OPLO IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 139,89

-0,75

-1 139,14

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 894,22

0,00

- 894,22

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-28,96

0,00

-28,96

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 329,71

0,00

- 329,71

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M11 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-7,69

0,00

-7,69

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 - anul de cerere 2018 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1,13

0,00

-1,13

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 - anul de cerere 2018 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 109,77

0,00

-1 109,77

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 635,69

0,00

-2 635,69

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 178,69

0,00

- 178,69

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8,97

0,00

-8,97

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M12 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,04

0,00

-0,04

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-36 137,66

-11,68

-36 125,98

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-52,41

-0,01

-52,40

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 940,28

-0,07

-1 940,21

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 436,08

0,00

-4 436,08

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - ARGEA IT27

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 954,33

0,00

-5 954,33

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 766,93

0,00

- 766,93

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - ARTEA IT07

PUNCTUALĂ

 

EUR

-27,96

0,00

-27,96

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2018 - OPLO IT23

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 163,67

-0,02

- 163,65

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 898,85

0,00

- 898,85

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-10,44

0,00

-10,44

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-18,01

0,00

-18,01

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,10

0,00

-0,10

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 138,89

0,00

- 138,89

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

0,29

0,00

0,29

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-83,96

0,00

-83,96

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-47,45

0,00

-47,45

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2,55

0,00

-2,55

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M13 - anul de cerere 2020 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 145,07

0,00

- 145,07

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 - anul de cerere 2018 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 012,91

0,00

-4 012,91

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 - anul de cerere 2018 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,06

0,00

-0,06

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 - anul de cerere 2018 - ARTEA IT07

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4,81

0,00

-4,81

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2019

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 - anul de cerere 2018 - AVEPA IT05

PUNCTUALĂ

 

EUR

-21,50

0,00

-21,50

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 504,72

0,00

-1 504,72

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 – anul de cerere 2019 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-71,05

0,00

-71,05

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2020

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,08

0,00

-0,08

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 – anul de cerere 2019 - ARPEA IT10

PUNCTUALĂ

 

EUR

-0,05

0,00

-0,05

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2021

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M8 - anul de cerere 2020 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 133,40

0,00

- 133,40

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

-3 044 671,38

-8 429,87

-3 036 241,51

MT

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

FEADR - corecții pentru gestionarea datoriilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 845 129,82

0,00

- 845 129,82

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

PIR FEADR non-IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-3 954,05

0,00

-3 954,05

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

ITDR - corecție pentru gestionarea datoriilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 823,97

0,00

-5 823,97

 

 

 

 

 

Total MT:

EUR

- 854 907,84

0,00

- 854 907,84

PL

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2019

Datorii FEADR declarate în mod eronat ca nerecuperabile

PUNCTUALĂ

 

EUR

-68 241,08

0,00

-68 241,08

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2019

Erori cunoscute privind FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-42 980,40

0,00

-42 980,40

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

- 111 221,48

0,00

- 111 221,48

RO

Ecocondiționalitate

2018

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-3 189 626,18

- 444 903,38

-2 744 722,80

 

Ecocondiționalitate

2019

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 060,58

-46,91

-1 013,67

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-1 663,90

- 141,10

-1 522,80

 

Ecocondiționalitate

2019

Anul de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 863 693,97

- 198 629,94

-2 665 064,03

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-7 050,43

-5,07

-7 045,36

 

Ecocondiționalitate

2020

Anul de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-2 913 164,04

-93 858,10

-2 819 305,94

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2014

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

- 130 471,67

-65 840,64

-64 631,03

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2015

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-49 163,41

0,00

-49 163,41

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2015

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

- 455,10

- 280,03

- 175,07

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2016

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-53 261,21

0,00

-53 261,21

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2017

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-55 058,86

0,00

-55 058,86

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2017

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

- 127 018,49

0,00

- 127 018,49

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-31 023,82

0,00

-31 023,82

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-82 752,95

0,00

-82 752,95

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2018

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-16 116,89

0,00

-16 116,89

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-44 804,46

-11 789,02

-33 015,44

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-49 979,80

-13 150,77

-36 829,03

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-27 319,06

0,00

-27 319,06

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2020

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-7 712,83

0,00

-7 712,83

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2021

Corecție financiară privind controlul-cheie legat de achizițiile publice - nerespectarea termenelor-limită – rată forfetară, asupra valorii contractuale a anumitor proiecte detectate ca fiind neregulamentare

PROCENTAJ ESTIMAT

5,00 %

EUR

-6 405,36

0,00

-6 405,36

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2016

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

-31 261,72

0,00

-31 261,72

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2017

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

-52 286,34

0,00

-52 286,34

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

-94 375,36

0,00

-94 375,36

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

-37 092,02

0,00

-37 092,02

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

-21 308,80

-2 803,41

-18 505,39

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - 3 proiecte auditate de DG AGRI

PROCENTAJ ESTIMAT

10,00 %

EUR

- 554,18

0,00

- 554,18

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2016

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-7 420,54

0,00

-7 420,54

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2017

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 329 384,61

0,00

- 329 384,61

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2017

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 455 952,81

0,00

- 455 952,81

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2017

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-12,04

0,00

-12,04

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 408 096,59

0,00

-1 408 096,59

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 127 956,60

0,00

-3 127 956,60

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2018

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 103 492,13

0,00

- 103 492,13

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 575 055,30

- 151 309,52

- 423 745,78

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 459 791,60

- 384 102,85

-1 075 688,75

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 366 160,98

-96 344,90

- 269 816,08

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 102 341,83

0,00

- 102 341,83

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 145 116,18

0,00

- 145 116,18

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2020

Controlul-cheie privind achizițiile publice - excluderea arbitrară a ofertanților - restul populației expuse riscului

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-71 743,30

0,00

-71 743,30

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2016

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 124,73

0,00

- 124,73

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2016

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 386,31

0,00

- 386,31

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2017

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-10 492,67

0,00

-10 492,67

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2017

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-17 257,16

0,00

-17 257,16

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2017

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 583,32

0,00

- 583,32

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2018

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-64 644,83

0,00

-64 644,83

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2018

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 169 819,23

0,00

- 169 819,23

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2018

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-20 812,80

0,00

-20 812,80

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2019

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-84 014,02

-22 105,91

-61 908,11

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2019

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 188 432,63

-49 580,71

- 138 851,92

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2019

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-39 630,91

-10 427,75

-29 203,16

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari privați

2020

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-28 633,18

0,00

-28 633,18

 

Investiție FEADR în dezvoltarea rurală – beneficiari publici

2020

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-27 531,65

0,00

-27 531,65

 

Dezvoltare rurală – FEADR – Leader

2020

Controlul-cheie privind caracterul rezonabil al costurilor pentru achizițiile publice atribuite direct

RATĂ FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-18 508,47

0,00

-18 508,47

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Dezvoltare rurală 2 - EF 2018 - „cartonaș galben” pentru M13

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 416,11

- 168,36

-8 247,75

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Dezvoltare rurală 2 - EF 2019 - M10 - deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 371 845,71

-7 436,92

- 364 408,79

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Dezvoltare rurală 2 - EF 2019 - M13 - deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 891 351,29

-17 827,03

- 873 524,26

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Dezvoltare rurală 2 - EF 2020 - M10 - deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 369 093,05

0,00

- 369 093,05

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2020

Dezvoltare rurală 2 - EF 2020 - M13 - deficiență a unui control-cheie

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 881 567,45

0,00

- 881 567,45

 

Dezvoltare rurală – FEADR – măsuri în domeniul forestier

2020

Dezvoltare rurală 2 - EF 2020 - M8.1 - dublă finanțare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 284,28

0,00

-1 284,28

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

-21 241 635,74

-1 570 752,32

-19 670 883,42


Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

EUR

-56 840 534,75

-1 645 989,29

-55 194 545,46


18.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/69


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2262 A COMISIEI

din 11 noiembrie 2022

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de Regatul Unit în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2022) 7871]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 52, coroborat cu articolele 131 și 138 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica Regatului Unit rezultatele verificărilor respective, de a lua notă de observațiile Regatului Unit, de a iniția o discuție bilaterală în vederea ajungerii la un acord și de a comunica Regatului Unit concluziile sale în mod oficial.

(2)

Regatul Unit a avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. Această posibilitate nu a fost utilizată.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii.

(4)

Verificările efectuate și rezultatele discuției bilaterale au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de Regatul Unit nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și din FEADR.

(5)

Trebuie indicate cuantumurile care nu sunt recunoscute ca imputabile FEGA și FEADR. Cuantumurile respective nu se referă la cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor adresată de Comisie Regatului Unit.

(6)

Cuantumurile excluse prin prezenta decizie de la finanțarea din partea Uniunii trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventualele reduceri sau suspendări în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, deoarece aceste reduceri sau suspendări au caracter provizoriu și nu aduc atingere deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 51 sau 52 din regulamentul respectiv.

(7)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea cuantumurilor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie Regatului Unit într-un raport de sinteză pe această temă (2).

(8)

Prezenta decizie nu aduce atingere eventualelor concluzii de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rolul instanței la 21 septembrie 2022,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cuantumurile care figurează în anexă și care se referă la cheltuieli efectuate de agențiile de plăți acreditate ale Regatului Unit și declarate în cadrul FEGA și al FEADR se exclud de la finanțarea din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 11 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2022)6655537.


ANEXĂ

Post bugetar: 6200

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

GB

Ecocondiționalitate

2018

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 566 913,74

-22 814,34

- 544 099,40

 

Ecocondiționalitate

2019

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-26 004,08

- 824,60

-25 179,48

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-3 623,70

0,00

-3 623,70

 

Ecocondiționalitate

2019

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-3 768 822,41

- 100 974,81

-3 667 847,60

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-8 120,58

0,00

-8 120,58

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-3 805 285,77

-78 804,23

-3 726 481,54

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Erori cunoscute și aleatorii FEGA IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 305 991,12

0,00

- 305 991,12

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Eroare cunoscută FEGA non-IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

-52 757,63

0,00

-52 757,63

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Eroare cunoscută FEGA non-IACS - fructe și legume

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 623,79

- 623,79

0,00

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

-8 538 142,82

- 204 041,77

-8 334 101,05


Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

EUR

-8 538 142,82

- 204 041,77

-8 334 101,05

Post bugetar: 6201

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Moneda

Cuantumul

Deduceri

Impact financiar

GB

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Corecție calculată FEADR IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 176 260,63

0,00

- 176 260,63

 

Ecocondiționalitate

2018

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 264 138,40

-70,19

- 264 068,21

 

Ecocondiționalitate

2019

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 100 396,25

-25,86

- 100 370,39

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-3 228,80

0,00

-3 228,80

 

Ecocondiționalitate

2021

An de cerere 2017

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-4 028,24

0,00

-4 028,24

 

Ecocondiționalitate

2018

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 631,32

0,00

- 631,32

 

Ecocondiționalitate

2019

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-24 408,70

-5,57

-24 403,13

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-25 273,34

0,00

-25 273,34

 

Ecocondiționalitate

2021

An de cerere 2018

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-1 631,77

0,00

-1 631,77

 

Ecocondiționalitate

2019

An de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 874,82

0,00

- 874,82

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-50 787,41

0,00

-50 787,41

 

Ecocondiționalitate

2021

An de cerere 2019

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-17 381,35

0,00

-17 381,35

 

Ecocondiționalitate

2020

An de cerere 2020

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-1 507,10

0,00

-1 507,10

 

Ecocondiționalitate

2021

An de cerere 2020

RATĂ FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-64 003,64

0,00

-64 003,64

 

Verificarea conturilor – Verificare financiară

2020

Gestionarea datoriilor FEADR 2007-2013 și FEADR 2014-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR