ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 285

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
7 noiembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2125 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carne Barrosã (DOP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2126 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Castagna di Roccamonfina (IGP)]

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2127 al Comisiei din 4 noiembrie 2022 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide Ecolab UA BPF 1-Propanol în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

4

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/2128 a Băncii Centrale Europene din 27 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

15

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

7.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2125 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2022

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Carne Barrosã” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Portugaliei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Carne Barrosã”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1263/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Carne Barrosã” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1263/96 al Comisiei din 1 iulie 1996 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 (JO L 163, 2.7.1996, p. 19).

(3)  JO C 252, 1.7.2022, p. 31.


7.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2126 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2022

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Castagna di Roccamonfina” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Castagna di Roccamonfina”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Castagna di Roccamonfina” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Castagna di Roccamonfina” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 252, 1.7.2022, p. 26.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


7.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2127 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2022

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1)

La 26 martie 2019, Ecolab Deutschland GmbH a depus o cerere adresată Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea la nivelul Uniunii a familiei de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol” aparținând tipului de produs 1, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Suedia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-RS050191-24.

(2)

„Ecolab UA BPF 1-Propanol” conține alcool propilic ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs 1.

(3)

La 9 septembrie 2021, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.

(4)

La 24 martie 2022, agenția a prezentat Comisiei avizul său (2), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) pentru „Ecolab UA BPF 1-Propanol” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5)

Avizul a concluzionat că „Ecolab UA BPF 1-Propanol” este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul în cauză.

(6)

La 12 aprilie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7)

Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „Ecolab UA BPF 1-Propanol”.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Societății Ecolab Deutschland GmbH i se acordă o autorizație a Uniunii, cu numărul EU-0028430-0000, pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid, prezentat în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 27 noiembrie 2022 până la 31 octombrie 2032.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  ECHA opinion of 1 March 2021 on the Union authorisation of „Ecolab UA BPF 1-Propanol” (Avizul ECHA din 1 martie 2021 privind autorizarea de către Uniune a „Ecolab UA BPF 1-Propanol”) (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Tip de produs 1 - Igienă umană (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0028430-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0028430-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1.   Denumirea familiei de produse

Nume

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 01 – Igienă umană

1.3.   Deținătorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației

Numele

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Germania

Numărul curent

EU-0028430-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP

EU-0028430-0000

Data autorizației

27 noiembrie 2022

Data de expirare a autorizației

31 octombrie 2032

1.4.   Producătorul (producătorii) produselor biocide

Denumirea producătorului

Ecolab Europe GmbH

Adresa producătorului

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Elveția

Adresa locurilor de producție

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Elveția

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Germania

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Spania

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Spania

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Regatul Unit

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Germania

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Danemarca

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Slovenia

Radio street 24 Bld 1, 105005 Moscova Federația rusă

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Regatul Unit

Bioxal SA, Route des Varennes – Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Franța

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italia

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Franța

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Austria

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Germania

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Germania

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danemarca

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danemarca

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Franța

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonia

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Spania

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Schweiz Elveția

Brenntag SRL, Str. Gării nr. 1, 077040 Chiajna, Ilfov România

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Germania

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Germania

The Carbon Group, P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irlanda

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Germania

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas” Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Spania

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelona Spania

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Franța

DAN-MOR (Dr. Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Izrael

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Țările de Jos

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapesta Ungaria

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (insulele Baleare) Spania

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Regatul Unit

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Germania

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Chalons en Champagne Franța

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italia

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Regatul Unit

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Regatul Unit

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Grecia

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovenia

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Țările de Jos

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Țările de Jos

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irlanda

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Țările de Jos

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Italia

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgia

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Regatul Unit

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Regatul Unit

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Germania

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Franța

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Regatul Unit

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spania

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Țările de Jos

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Federația rusă

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Germania

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Germania

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Regiunea Leningrad Federația rusă

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugalia

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Germania

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Țările de Jos

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Spania

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Franța

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Franța

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory Franța

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Germania

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Germania

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Țările de Jos

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finlanda

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Spania

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danemarca

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Italia

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Regatul Unit

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Germania

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danemarca

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valencia Spania

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Regatul Unit

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Spania

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalia

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road” TD7 5DU Selkirk Regatul Unit

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Franța

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Regatul Unit

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Franța

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Spania

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Germania

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Germania

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Țările de Jos

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Regatul Unit

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Regatul Unit

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Italia

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Țările de Jos

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa), 08650 Botjosa (la) Barcelona Spania

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Franța

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapesta Ungaria

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3, 30926 Seelze Germania

Danlind AS, Lægaardvej 90-94, DK-7500 Holstebro Danemarca

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16” 779 00 Oloumoc Republica Cehă

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Regatul Unit

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Germania

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irlanda

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Germania

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Regatul Unit

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way, CW10 0HS Middlewich Regatul Unit

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Polonia

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Germania

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ieper Belgia

1.5.   Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa

Propan-1-ol

Denumirea producătorului

BASF SE

Adresa producătorului

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Adresa locurilor de producție

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Substanța activa

Propan-1-ol

Denumirea producătorului

OQ Corporation

Adresa producătorului

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Statele Unite

Adresa locurilor de producție

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Statele Unite

2.   COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1.   Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Min.

Max.

Propan-1-ol

 

Substanța activă

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Forma (formele) de condiționare

Formulare (formulări)

AL – Orice alt lichid

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1.   Identificator Meta-RCP 1

Identificator

meta SPC 1

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-1

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 01 – Igienă umană

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Propan-1-ol

 

Substanța activă

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1

Formulare (formulări)

AL – Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol

Lichid și vapori inflamabili.

Provoacă leziuni oculare grave.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.

Purtați echipament de protecție a feței.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic.

Evitați să inspirați vaporii.

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic dacă nu vă simțiți bine

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 1.

Utilizare # 1 – Dezinfectarea mâinilor

Tipul produsului

TP 01 – Igienă umană

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii

denumirea comună: Bacterii

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Bacili de tuberculoză

denumirea comună: Bacili de tuberculoză

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri

denumirea comună: Levuri

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri anvelopate

denumirea comună: Virusuri anvelopate

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri (activitate virucidă cu spectru limitat)

denumirea comună: Virusuri (activitate virucidă cu spectru limitat)

etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

De interior

Dezinfectarea mâinilor

Spații de prelucrare a alimentelor [sectorul industrial, instituții și bucătăriile de spital (nu există contact cu pacienții)]

Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare, pe mâini vizibil curate

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Pompă manuală sau automată

Descriere detaliata:

Aplicare manuală (cu ajutorul unei manete la nivelul cotului sau fără atingere) Aplicare automată (cu pompa)

Ratele și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 3 ml

Diluare (%): Gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

de 10 ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori

industrial

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon sau canistră din HDPE, de la 100 la 20 000 ml.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați măsurile generale (5.1)

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați măsurile generale (5.2)

4.1.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați măsurile generale (5.3)

4.1.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați măsurile generale (5.4)

4.1.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați măsurile generale (5.5)

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (1) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Utilizarea nr. 1 – Dezinfectarea mâinilor

Dezinfectarea mâinilor în cazul activităților din spațiile de prelucrare a alimentelor:

Aplicați 3 ml de produs pe mâinile curate și uscate:

timp de 30 de secunde, pentru acțiune împotriva bacteriilor/levurilor/bacililor de tuberculoză/virusurilor anvelopate

timp de 60 de secunde, pentru acțiune virucidă (activitate virucidă cu spectru limitat)

Mențineți mâinile umezite pe tot intervalul de acționare

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

A se evita contactul cu ochii.

Dacă este nevoie să reumpleți recipientul, se recomandă utilizarea de mănuși și de dispozitive de protecție pentru ochi.

În cazul uscării pielii, aplicați o loțiune de hidratare corespunzătoare.

5.3.   Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.

Dacă apar simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă nu apar simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Informații pentru personalul de asistență medicală/medic: Inițiați măsuri de menținere a funcțiilor vitale, dacă este nevoie, apoi sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Dacă apar iritații, spălați pielea cu apă și solicitați asistență medicală. În cazul expunerii accidentale a pielii: spălați cu apă.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Precauții pentru mediul înconjurător: împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau în pânza freatică.

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Produse și reziduuri de produs: Nu permiteți ca produsul să pătrundă în sistemul de canalizare, în cursurile de apă sau în sol. Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor locale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor

Ambalajele: Recipientele golite trebuie să fie duse la un centru autorizat de gestionare a deșeurilor, în vederea reciclării sau a eliminării. Eliminați ambalajul numai după ce a fost golit complet și închis etanș. Nu reutilizați recipientele golite. Eliminați în conformitate cu reglementările naționale, statale și federale.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați departe de căldură și de sursele de aprindere. Depozitați într-un spațiu răcoros și bine aerisit. Depozitați departe de agenții oxidanți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător. Depozitați la temperaturi între 0 °C și 25 °C.

Perioada de valabilitate: 4 ani

6.   ALTE INFORMAȚII

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-Ul 1

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Skinman Sensitive

Zona de piață: UE

 

P3-Manodes LI

Zona de piață: UE

Epicare DES

Zona de piață: UE

Manodes LI

Zona de piață: UE

Numărul curent

EU-0028430-0001 1-1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Propan-1-ol

 

Substanța activă

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.


DECIZII

7.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/15


DECIZIA (UE) 2022/2128 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 octombrie 2022

de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Consiliul guvernatorilor poate schimba oricând mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile de punere în aplicare a operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)

La data de 22 iulie 2019, în urmărirea obiectivului său de menținere a stabilității prețurilor prin menținerea unor condiții favorabile de creditare bancară, sprijinind astfel orientarea acomodativă a politicii monetare în statele membre a căror monedă este euro, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2019/1311 a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/21) (2). Această decizie prevede o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operations) (denumite în continuare „TLTRO-III”) care urmau să fie desfășurate în perioada septembrie 2019-martie 2021.

(3)

De la adoptarea Deciziei (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), parametrii și condițiile TLTRO-III au făcut obiectul recalibrării în mai multe rânduri, după cum s-a considerat necesar și adecvat în lumina riscurilor la adresa stabilității prețurilor, a mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor economice din zona euro de la momentul respectiv. Aceste ajustări au avut loc într-un mediu dezinflaționist, fiind necesară o orientare foarte acomodativă a politicii monetare pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu. În special, la 12 septembrie 2019, pentru a menține condiții favorabile de creditare bancară, pentru a asigura transmisia fără sincope a politicii monetare în statele membre a căror monedă este euro și pentru a sprijini orientarea acomodativă a politicii monetare, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice anumiți parametri ai TLTRO-III, inclusiv să prelungească termenul de scadență de la doi la trei ani pentru toate operațiunile și să prevadă o reducere a ratelor dobânzii aplicabile. La 12 martie 2020, pentru a sprijini acordarea de credite bancare entităților afectate în cea mai mare măsură de răspândirea bolii provocate de coronavirus (COVID-19), îndeosebi întreprinderilor mici și mijlocii, Consiliul guvernatorilor a decis modificarea anumitor parametri-cheie ai TLTRO-III, inclusiv creșterea alocării de creditare. În plus, la data de 30 aprilie 2020, pentru a sprijini în continuare acordarea de credite gospodăriilor populației și întreprinderilor în contextul perturbărilor economice răspândite și al incertitudinilor sporite, Consiliul guvernatorilor a decis să prevadă o reducere temporară suplimentară, în anumite condiții, a ratelor dobânzii aplicate tuturor TLTRO-III (3). La data de 10 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să recalibreze în continuare condițiile aferente TLTRO-III pentru a contribui la menținerea unor condiții favorabile de finanțare în perioada pandemiei, sprijinind astfel fluxul de credite către toate sectoarele economiei, susținând activitatea economică și protejând stabilitatea prețurilor pe termen mediu. În special, Consiliul guvernatorilor a decis prelungirea până în luna iunie 2022 a perioadei de aplicare a unor condiții mult mai favorabile, desfășurarea a trei operațiuni suplimentare în perioada iunie-decembrie 2021 și majorarea sumei totale pe care participanții au dreptul să o împrumute în cadrul TLTRO-III. La acea dată, Consiliul guvernatorilor a menționat că este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei (4).

(4)

TLTRO-III, astfel cum au fost ajustate atunci când acest lucru s-a justificat, au jucat astfel un rol esențial în menținerea stabilității prețurilor, în special în toată faza acută a perioadei de pandemie, prin menținerea unor condiții de finanțare favorabile într-un mediu dezinflaționist și prin sprijinirea orientării acomodative a politicii monetare necesare pentru a aborda riscurile grave în sensul scăderii la adresa economiei și a stabilității prețurilor. În această perioadă, Banca Centrală Europeană (BCE) a acordat, prin intermediul TLTRO-III, condiții de finanțare excepțional de favorabile instituțiilor de credit participante, în vederea sprijinirii creditării economiei reale într-o perioadă marcată de tensiuni intense.

(5)

Creșterea rapidă și neașteptată a inflației la niveluri fără precedent de la introducerea monedei euro, în principal din cauza costurilor neașteptat de ridicate ale energiei și a deficiențelor la nivelul ofertei, precum și revizuirea substanțială în sensul creșterii a perspectivelor privind inflația pe termen mediu de la sfârșitul anului 2021, impun o reevaluare fundamentală a orientării adecvate a politicii monetare. Prețurile energiei și ale materiilor prime au crescut brusc după invadarea Ucrainei de către Rusia, iar perturbările comerciale care au urmat au exacerbat blocajele la nivelul ofertei, au sporit incertitudinea și au intensificat presiunile inflaționiste în toate sectoarele. Această schimbare drastică a circumstanțelor nu ar fi putut fi prevăzută nici în momentul instituirii TLTRO-III, nici în momentul în care condițiile acestora au fost recalibrate, fiind cauzată, într-o măsură importantă, de șocuri externe. Această schimbare neașteptată și fără precedent a circumstanțelor, exacerbată de consecințele economice ale invadării Ucrainei de către Rusia, necesită ajustări ale orientării politicii monetare și o recalibrare a tuturor instrumentelor de politică monetară, inclusiv a TLTRO-III. În special, Consiliul guvernatorilor s-a angajat pe o traiectorie de normalizare a politicii monetare accelerată și concentrată la începutul perioadei, pentru a se asigura că inflația se stabilizează la nivelul obiectivului de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu mandatul BCE privind stabilitatea prețurilor. Începând cu luna decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să întrerupă achizițiile nete de active în cadrul Programului de achiziționare de active și al Programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie și, ulterior, să majoreze ratele dobânzilor reprezentative ale BCE cu un total de 200 de puncte de bază până în prezent.

(6)

Deși, până în prezent, majorarea ratelor dobânzilor reprezentative de politică monetară a fost transmisă fără sincope populației și întreprinderilor din zona euro, circumstanțele actuale impun accelerarea în continuare a transmisiei politicii ratelor dobânzilor către condițiile de finanțare în sens mai larg. Condițiile actuale de stabilire a prețurilor pentru TLTRO-III implică faptul că, înainte și după cele două perioade de rată specială a dobânzii cuprinse între 24 iunie 2020 și 23 iunie 2022, rata dobânzii aplicabilă este legată de rata dobânzii pentru facilitatea de depozit sau de rata pentru operațiunile principale de refinanțare pe întreaga durată a operațiunii respective. Acest lucru încetinește normalizarea condițiilor de creditare bancară și împiedică BCE să își îndeplinească mandatul de asigurare a stabilității prețurilor. De fapt, pe măsură ce ratele de politică monetară sunt majorate, rata TLTRO-III se ajustează doar într-un mod foarte gradual. Prin urmare, actualele condiții ale TLTRO-III oferă foarte puține stimulente instituțiilor de credit participante pentru a rambursa anticipat soldurile din cadrul TLTRO-III. Actualele condiții ale TLTRO-III contribuie, de asemenea, la menținerea unui bilanț mai mare al Eurosistemului, ceea ce, la rândul său, este în contradicție cu normalizarea preconizată a politicii monetare. Acest lucru se datorează faptului că dimensiunea bilanțului unei bănci centrale este un semnal esențial al gradului de acomodare pe care politica monetară îl oferă economiei și influențează în mod direct costul lichidității pe piață. Prin urmare, o ajustare a termenilor și condițiilor TLTRO-III care să elimine efectul de descurajare a rambursării anticipate de către participanți a soldurilor din cadrul TLTRO-III ar favoriza, de asemenea, reducerea bilanțului Eurosistemului, aliniindu-l într-o mai mare măsură la orientarea actuală a politicii monetare. Prin urmare, ajustarea termenilor și condițiilor TLTRO-III urmărește obiectivul de menținere a stabilității prețurilor prin accelerarea normalizării condițiilor de finanțare și reducerea bilanțului Eurosistemului.

(7)

La 27 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să adopte măsuri suplimentare de politică monetară menite să asigure revenirea rapidă a inflației la nivelul țintei BCE de 2 % pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor consideră că întreaga gamă de măsuri adoptate la data de 27 octombrie 2022 este necesară și proporțională pentru implementarea orientării politicii monetare în vederea refacerii stabilității prețurilor pe termen mediu. În cadrul acestui pachet, Consiliul guvernatorilor a decis că rata dobânzii care urmează să fie aplicată soldurilor din cadrul fiecărei TLTRO-III ar trebui să fie calculată după cum urmează: de la 23 noiembrie 2022 și până la data scadenței sau până la data rambursării anticipate a soldurilor din cadrul fiecărei TLTRO-III, rata dobânzii ar trebui indexată în raport cu media ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE aplicabile în această perioadă, iar nu în raport cu durata de viață a fiecărei TLTRO-III respective, pentru a contribui la procesul general de normalizare a politicii monetare.

(8)

Se consideră că, pentru a determina o accelerare a normalizării condițiilor de finanțare și pentru a reduce bilanțul Eurosistemului, în vederea atingerii obiectivului de menținere a stabilității prețurilor, este adecvată corelarea ratei dobânzii TLTRO-III cu rata medie aplicabilă facilității de depozit sau cu rata medie aplicabilă operațiunilor principale de refinanțare pentru scadența reziduală a respectivei TLTRO-III. Se preconizează că această măsură va crește costurile finanțării bancare, contribuind astfel la refacerea în timp util a stabilității prețurilor în contextul inflaționist actual. În plus, se preconizează că majorarea costurilor finanțării bancare ca urmare a recalibrării condițiilor TLTRO-III va avea un efect deloc neglijabil asupra ratelor dobânzilor active. În cele din urmă, se preconizează că impactul modificărilor condițiilor TLTRO-III asupra ratelor dobânzilor active ale băncilor va avea un impact semnificativ în sensul scăderii inflației pe termen mediu. În plus, se preconizează că modificările aduse condițiilor TLTRO-III vor elimina, de asemenea, factorii de descurajare a rambursării anticipate de către instituțiile de credit participante a soldurilor împrumuturilor din cadrul TLTRO-III, reducând astfel bilanțul Eurosistemului și contribuind la normalizarea generală a politicii monetare.

(9)

Corelarea ratei dobânzii TLTRO-III cu rata medie aplicabilă facilității de depozit sau cu rata medie aplicabilă operațiunilor principale de refinanțare pentru scadența reziduală a respectivei operațiuni TLTRO-III nu depășește ceea ce este necesar. Nu există măsuri de politică monetară mai puțin intruzive și, în același timp, la fel de eficiente pentru a atinge obiectivul de a determina normalizarea condițiilor de finanțare și de a reduce bilanțul Eurosistemului. În plus, progresele dorite în direcția înăspririi condițiilor monetare și de finanțare pe care le-ar permite o ajustare a prețurilor TLTRO-III nu ar putea fi realizate mai eficient prin majorări ale ratelor dobânzilor.

(10)

Orice potențial impact negativ pe care modificările propuse l-ar putea avea asupra instituțiilor de credit participante este atenuat prin menținerea până la 22 noiembrie 2022 a prețurilor favorabile aplicabile în prezent, prin introducerea unor date suplimentare de rambursare anticipată la care aceste instituții ar putea rambursa soldurile din cadrul TLTRO-III, oferindu-le suficient timp pentru a-și reconsidera gama surselor de finanțare înainte de intrarea în vigoare a modificărilor și oferind în continuare o rată a dobânzii pentru TLTRO-III care, chiar și după modificare, este favorabilă în comparație cu opțiunile de finanțare disponibile pe piață. Prin urmare, calculul existent al ratei dobânzii ar trebui menținut pentru perioada cuprinsă între data decontării fiecărei TLTRO-III respective și 22 noiembrie 2022. În plus, ar trebui introduse trei date suplimentare de rambursare anticipată voluntară pentru a oferi participanților la TLTRO-III oportunități suplimentare de a reduce valoarea respectivei TLTRO-III sau de a o încheia înainte de scadență.

(11)

Având în vedere importanța obiectivului de menținere a stabilității prețurilor, modificarea cât mai curând posibil și fără măsuri tranzitorii a condițiilor privind prețurile TLTRO-III este esențială pentru atingerea obiectivelor urmărite de a determina o normalizare accelerată a condițiilor de finanțare și de a reduce bilanțul Eurosistemului. Adoptarea unor măsuri tranzitorii ar face ca modificările să fie mai puțin eficiente pentru a determina băncile să normalizeze condițiile de creditare și ar menține factorii puternici de descurajare a rambursărilor voluntare anticipate, riscând totodată să estompeze semnalul de politică transmis de această măsură. Prin urmare, prezenta decizie trebuie să intre în vigoare de urgență.

(12)

Prin urmare, Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 23 se elimină;

(b)

se adaugă următoarele puncte:

„29.

«perioada de rată a dobânzii pre-SIRP» înseamnă perioada cuprinsă între data decontării respectivei TLTRO-III și 23 iunie 2020, și anume perioada de rată a dobânzii imediat anterioară perioadei de rată specială a dobânzii (special interest rate period – SIRP);

30.

«perioada de rată a dobânzii post-ASIRP» înseamnă perioada cuprinsă între 24 iunie 2022 și data cea mai apropiată dintre data rambursării anticipate a respectivei TLTRO-III și 22 noiembrie 2022, după caz, și anume perioada de rată a dobânzii imediat următoare perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii (additional special interest rate period – ASIRP);

31.

«perioada principală de rată a dobânzii» înseamnă perioada cuprinsă între data decontării respectivei TLTRO-III și data cea mai apropiată dintre data rambursării anticipate a respectivei TLTRO-III și 22 noiembrie 2022, după caz, și anume perioada care include perioada de rată a dobânzii pre-SIRP, perioada de rată specială a dobânzii, perioada suplimentară de rată specială a dobânzii și perioada de rată a dobânzii post-ASIRP;

32.

«ultima perioadă de rată a dobânzii» înseamnă perioada cuprinsă între 23 noiembrie 2022 și data cea mai apropiată dintre data scadenței respectivei TLTRO-II și data rambursării anticipate a acesteia, după caz.”

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Dobânzi

(1)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III de participanți a căror creditare netă eligibilă în perioada de referință specială este egală cu sau mai mare decât creditarea netă de referință a acestora și a căror creditare netă eligibilă în perioada de referință specială suplimentară este mai mică decât creditarea netă de referință a acestora se calculează după cum urmează, sub rezerva condiției prevăzute la articolul 6 alineatul (3a):

(a)

în cursul perioadei de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază. Rata dobânzii rezultată nu este, în niciun caz, mai mare de minus 100 de puncte de bază;

(b)

în cursul perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este cea mai mică dintre următoarele rate:

(i)

rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă, minus 50 de puncte de bază;

(ii)

rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(c)

în cursul perioadelor de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie la facilitatea de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(d)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie la facilitatea de depozit pentru perioada respectivă.

(2)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III de participanți a căror creditare netă eligibilă în perioada de referință specială și în perioada de referință specială suplimentară este mai scăzută decât creditarea netă de referință a acestora, dar a căror creditare netă eligibilă în a doua perioadă de referință depășește creditarea netă de referință a acestora, se calculează după cum urmează:

(a)

în perioada de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este cea mai mică dintre următoarele valori:

(i)

rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă, minus 50 de puncte de bază;

(ii)

rata dobânzii calculată în funcție de devierea de la soldul de referință, astfel cum este prevăzut la litera (c);

(b)

în cursul perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este cea mai mică dintre următoarele rate:

(i)

rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă, minus 50 de puncte de bază;

(ii)

rata dobânzii calculată în funcție de devierea de la soldul de referință, astfel cum este prevăzut la litera (c);

(c)

în cursul perioadelor de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP, rata dobânzii este mai mică decât rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III și poate coborî până la nivelul ratei medii a dobânzii la facilitatea de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, în funcție de devierea de la soldul de referință;

(d)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este mai mică decât rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pe durata respectivei perioade și poate coborî până la nivelul ratei medii a dobânzii la facilitatea de depozit pe durata respectivei perioade, în funcție de devierea de la soldul de referință.

(3)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III de participanți a căror creditare netă eligibilă în a doua perioadă de referință, în perioada de referință specială și în perioada de referință specială suplimentară este mai scăzută decât creditarea netă de referință a acestora, se calculează după cum urmează:

(a)

în cursul perioadei de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază;

(b)

în cursul perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază;

(c)

în cursul perioadelor de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a operațiunilor principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(d)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă.

(3a)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III de participanți a căror creditare netă eligibilă în cursul perioadei de referință speciale suplimentare egalează sau depășește creditarea netă de referință a acestora se calculează după cum urmează, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3b):

(a)

în cursul perioadei de rată a dobânzii pre-SIRP a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii se calculează conform alineatului (1) litera (c), alineatului (2) litera (c) sau alineatului (3) litera (c), după caz;

(b)

în cursul perioadei de rată specială a dobânzii, rata dobânzii se calculează conform alineatului (1) litera (a), alineatului (2) litera (a) sau alineatului (3) litera (a), după caz;

(c)

în cursul perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază. Rata dobânzii rezultată nu este, în niciun caz, mai mare de minus 100 de puncte de bază;

(d)

în cursul perioadei de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(e)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit pentru perioada respectivă.

(3b)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul celei de a opta TLTRO-III sau al TLTRO-III ulterioare de participanți a căror creditare netă eligibilă în cursul perioadei de referință speciale suplimentare egalează sau depășește creditarea netă de referință a acestora se calculează după cum urmează, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3b):

(a)

în cursul perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit predominantă în perioada respectivă minus 50 de puncte de bază. Rata dobânzii rezultată nu este, în niciun caz, mai mare de minus 100 de puncte de bază;

(b)

în cursul perioadei de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(c)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit pentru perioada respectivă.

(3c)   Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate în cadrul celei de-a opta TLTRO-III sau al TLTRO-III ulterioare de participanți a căror creditare netă eligibilă în cursul perioadei de referință speciale suplimentare este mai mică decât creditarea netă de referință a acestora se calculează după cum urmează:

(a)

în cursul perioadei suplimentară de rată specială a dobânzii, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază;

(b)

în cursul perioadei de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiuni principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III;

(c)

în cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii este rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru perioada respectivă.

(4)   Detalii suplimentare privind calculul ratei dobânzii sunt prevăzute în anexa I. Rata finală a dobânzii și datele relevante pentru calcularea acesteia sunt comunicate participanților în conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE.

(5)   Arieratele sunt purtătoare de dobânzi la scadența fiecărei TLTRO-III sau la rambursarea anticipată, astfel cum se prevede la articolul 5a, după caz.

(6)   În cazul în care, ca urmare a aplicării măsurilor reparatorii de care dispune o BCN în conformitate cu reglementările sau contractele care îi sunt aplicabile, un participant trebuie să ramburseze soldurile din cadrul uneia dintre primele șapte TLTRO-III înainte ca datele privind dobânda referitoare la a doua perioadă de referință și la perioada de referință specială să fie comunicate acelui participant, rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de acel participant în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III și care fac obiectul rambursărilor obligatorii este: (a) în perioada de rată specială a dobânzii, rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare valabilă în perioada respectivă minus 50 de puncte de bază; (b) în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii, rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare valabilă în perioada respectivă minus 50 de puncte de bază; și (c) în perioada de rată a dobânzii pre-SIRP, rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III până la data la care efectuarea rambursării a fost solicitată de BCN. Dacă o astfel de rambursare trebuie făcută după ce datele privind dobânda referitoare la a doua perioadă de referință și la perioada de referință specială au fost comunicate acelui participant, dar înainte ca datele privind rata dobânzii referitoare la perioada de referință specială suplimentară să fi fost comunicate acelui participant, rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de acel participant în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III și care fac obiectul rambursărilor obligatorii este stabilită în conformitate cu alineatele (1)-(3). În cazul în care o astfel de rambursare trebuie făcută după ce datele privind dobânda referitoare la perioada de referință specială suplimentară au fost comunicate acelui participant, rata dobânzii aplicabilă sumelor ce trebuie rambursate de acel participant în cadrul fiecăreia dintre primele șapte TLTRO-III se stabilește în conformitate cu alineatele (1)-(3a).

În cazul în care, ca urmare a aplicării măsurilor reparatorii de care dispune o BCN în conformitate cu reglementările sau contractele care îi sunt aplicabile, un participant trebuie să ramburseze soldurile în a opta TLTRO-III sau în TLTRO-III ulterioare înainte ca rata dobânzii rezultată pentru perioada de referință specială suplimentară să fi fost comunicată acelui participant, rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de acel participant în cadrul celei de-a opta TLTRO-III sau al TLTRO-III ulterioare și a căror rambursare este obligatorie, este stabilită în conformitate cu alineatul (3c). În cazul în care o astfel de rambursare trebuie făcută după ce datele privind dobânda referitoare la perioada de referință specială suplimentară au fost comunicate acelui participant, rata dobânzii aplicabilă sumelor ce trebuie rambursate de acel participant care au fost împrumutate de acesta în cadrul celei de-a opta TLTRO-III sau al TLTRO-III ulterioare și a căror rambursare este obligatorie se stabilesc în conformitate cu alineatele (3b) și (3c).

(7)   În cazul în care contrapărțile rambursează anticipat în mod voluntar sume împrumutate în cadrul uneia dintre primele șapte TLTRO-III în conformitate cu articolul 5a înainte ca datele privind dobânda referitoare la perioada de referință specială suplimentară să le fi fost comunicate, rata dobânzii pentru perioada suplimentară de rată specială a dobânzii se calculează în conformitate cu alineatul (1) litera (b), alineatul (2) litera (b) și alineatul (3) litera (b).”

3.

La articolul 5a, se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Pe lângă opțiunile de rambursare anticipată prevăzute la alineatul (1), participanții au, de asemenea, opțiunea de a reduce valoarea TLTRO-III respective sau de a o încheia înainte de scadență la oricare dintre următoarele date suplimentare de rambursare anticipată:

(a)

23 noiembrie 2022;

(b)

25 ianuarie 2023;

(c)

22 februarie 2023.

În sensul alineatului (1) litera (a) și prin derogare de la alineatele (3) și (4) în ceea ce privește termenele de notificare a intenției de rambursare anticipată și efectul obligatoriu al acesteia, în cazul în care un participant reduce valoarea TLTRO-III respective sau o încheie la 23 noiembrie 2022, acesta notifică BCN relevantă, cu cel puțin o săptămână înainte de data suplimentară de rambursare anticipată, că intenționează să efectueze rambursarea la această dată suplimentară de rambursare anticipată în cadrul procedurii de rambursare anticipată. Notificarea produce obligații pentru participantul în cauză cu o săptămână înainte de data respectivei rambursări anticipate.”

4.

La articolul 7 alineatul (1), literele (f) și (g) se înlocuiesc cu următorul text:

„(f)

în cazul în care un participant nu pune la dispoziția BCN relevante datele referitoare la al treilea raport sau rezultatele evaluării de către auditor a datelor privind al treilea raport până la termenul relevant specificat în calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE, se aplică următoarele reguli:

(i)

în cazul în care fie datele referitoare la al treilea raport, fie rezultatele evaluării de către auditor a datelor respective sunt primite de BCN relevantă în termen de 14 zile calendaristice începând din ziua următoare expirării termenului relevant, participantul suportă pentru fiecare zi până la primire o penalitate egală cu suma restantă totală împrumutată de participant în cadrul TLTRO-III împărțită la 1 000 000 (sau, în cazul în care suma respectivă este mai mică de 1 000 EUR, o penalitate de 1 000 EUR pentru fiecare zi până la primire). Penalitățile înregistrate pe zi se acumulează și sunt imputate participantului de către BCN relevantă după primirea tuturor datelor referitoare la al treilea raport sau a evaluării de către auditor a datelor respective. Datele referitoare la rata dobânzii pentru a doua perioadă de referință sunt comunicate de BCN relevantă participantului la 1 iulie 2022;

(ii)

în cazul în care fie datele referitoare la al treilea raport, fie rezultatele evaluării de către auditor a datelor respective nu sunt primite de BCN relevantă în termenul de 14 zile calendaristice prevăzut la punctul (i), rata dobânzii calculate conform articolului 5 alineatul (1) litera (b), articolului 5 alineatul (2) litera (b) sau articolului 5 alineatul (3) litera (b) (dacă participantul a participat deja la una dintre primele șapte TLTRO-III), sau conform articolului 5 alineatul (3c) litera (a) (dacă participantul a participat la a opta TLTRO-III sau la TLTRO-III ulterioare), după caz, se aplică pentru perioada suplimentară de rată specială a dobânzii sumelor împrumutate de acel participant în cadrul acelor TLTRO-III. În cursul perioadei de rată a dobânzii post-ASIRP, rata dobânzii se calculează conform articolului 5 alineatul (1) litera (c), articolului 5 alineatul (2) litera (c), articolului 5 alineatul (3) litera (c) sau articolului 5 alineatul (3c) litera (b), după caz. În cursul ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, rata dobânzii se calculează conform articolului 5 alineatul (1) litera (d), articolului 5 alineatul (2) litera (d), articolului 5 alineatul (3) litera (d) sau articolului 5 alineatul (3c) litera (c), după caz. Dacă datele referitoare la al treilea raport nu sunt primite de BCN relevantă în termenul de 14 zile calendaristice menționat la punctul (i), participantului i se aplică, de asemenea, o penalitate de 5 000 EUR, care este percepută participantului de către BCN relevantă după primirea tuturor datelor referitoare la al treilea raport;

(g)

în cazul în care un participant nu respectă în orice alt mod obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (6), la articolul 6 alineatul (7) sau la articolul 6 alineatul (8a), sumelor împrumutate de acel participant în cadrul TLTRO-III li se aplică rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii aferentă fiecărei TLTRO-III respective, cu excepția perioadei de rată specială a dobânzii și a perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii în care se aplică rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pentru fiecare astfel de perioadă minus 50 de puncte de bază, precum și cu excepția ultimei perioade de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III în care se aplică rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare în ultima perioadă a respectivei TLTRO-III;”.

5.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 8 noiembrie 2022.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 octombrie 2022.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 91, 2.4.2015, p. 3.

(2)  Decizia (UE) 2019/1311 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) (JO L 204, 2.8.2019, p. 100).

(3)  Decizia (UE) 2020/407 a Băncii Centrale Europene din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/13) (JO L 80, 17.3.2020, p. 23) și Decizia (UE) 2020/614 a Băncii Centrale Europene din 30 aprilie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/25) (JO L 141, 5.5.2020, p. 28) pun în aplicare aceste modificări.

(4)  Decizia (UE) 2021/124 a Băncii Centrale Europene din 29 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2021/3) (JO L 38, 3.2.2021, p. 93) pune în aplicare aceste modificări.


ANEXĂ

Anexa I la Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) se modifică după cum urmează:

Secțiunea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Calcularea ratei dobânzii

A.

Fie NLSpecial suma creditării nete eligibile din perioada de referință specială cuprinsă între 1 martie 2020 și 31 martie 2021.

Formula

B.

Fie NLADSpecial suma creditării nete eligibile din perioada de referință specială suplimentară cuprinsă între 1 octombrie 2020 și 31 decembrie 2021.

Formula

C.

Fie NSMar  2021 suma obținută prin adunarea creditării nete eligibile din perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 31 martie 2021 și a soldului de credite eligibile la data de 31 martie 2019, aceasta fiind calculată ca:

Formula

Fie EX devierea procentuală a NSMar  2021 de la soldul de referință din perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 31 martie 2021, respectiv,

Formula

EX va fi rotunjit la 15 zecimale. Atunci când OAB este egal cu zero, EX este considerat egal cu 1,15.

E.

Fie k pre perioada de rată a dobânzii pre-SIRP cuprinsă între data decontării respectivei TLTRO-III și 23 iunie 2020, fie k special perioada de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2020 la 23 iunie 2021, fie k adspecial perioada suplimentară de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2021 la 23 iunie 2022, fie k post perioada de rată a dobânzii post-ASIRP cuprinsă între 24 iunie 2022 și data cea mai apropiată dintre data data rambursării anticipate a respectivei TLTRO-III și 22 noiembrie 2022, după caz, fie k main perioada principală de rată a dobânzii cuprinsă între data decontării respectivei TLTRO-III și data cea mai apropiată dintre data rambursării anticipate a respectivei TLTRO-III și 22 noiembrie 2022, după caz, și fie k last perioada de rată a dobânzii cuprinsă între 23 noiembrie 2022 și data cea mai apropiată dintre data scadenței respectivei TLTRO-III și data rambursării anticipate a respectivei TLTRO-III, după caz.

Fie

Formula
media ratei operațiunii principale de refinanțare (main refinancing operation – MRO) aplicabile pe durata perioadei de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2020 la 23 iunie 2021 pentru TLTRO-III k, exprimată ca rată procentuală anuală, și fie
Formula
media ratei facilității de depozit (deposit facility – DF) aplicabile pe durata perioadei de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2020 la 23 iunie 2021 pentru TLTRO-III k, exprimată în fiecare caz ca rată procentuală anuală, respectiv:

Formula
Formula

În ecuațiile de mai sus,

Formula
 indică numărul de zile al perioadei k special din TLTRO-III k, iar dacă MRO este desfășurată într-un regim de alocare integrală la o rată fixă, 
Formula
 indică rata aplicată MRO în ziua t a perioadei k special din TLTRO-III k, sau, dacă MRO este desfășurată în cadrul unei licitații la rată variabilă, 
Formula
 indică rata minimă a ofertei aplicată MRO în ziua t a perioadei k special din TLTRO-III k, în fiecare caz
Formula
fiind exprimată ca rată procentuală anuală. În ecuațiile de mai sus 
Formula
 indică rata aplicată facilității de depozit (DF) în ziua t a perioadei k special din TLTRO-III k și este exprimată ca rată procentuală anuală.

Fie 

Formula
 media ratei MRO aplicabile pe durata perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2021 la 23 iunie 2022 pentru TLTRO-III k, exprimată ca rată procentuală anuală, și fie 
Formula
 media ratei facilității de depozit (DF) aplicabile pe durata perioadei suplimentare de rată specială a dobânzii de la 24 iunie 2021 la 23 iunie 2022 pentru TLTRO-III k, exprimată ca rată procentuală anuală, respectiv:

Formula
Formula

În ecuațiile de mai sus,

Formula
 indică numărul de zile al perioadei k adspecial din TLTRO-III k, iar dacă MRO este desfășurată într-un regim de alocare integrală la o rată fixă, 
Formula
 indică rata aplicată MRO în ziua t a perioadei k adspecial din TLTRO-III k, sau, dacă MRO este desfășurată în cadrul unei licitații la rată variabilă, 
Formula
 indică rata minimă a ofertei aplicată MRO în ziua t a perioadei k adspecial din TLTRO-III k, în fiecare caz
Formula
fiind exprimată ca rată procentuală anuală. În ecuațiile de mai sus,
Formula
 indică rata aplicată facilității de depozit (DF) în ziua t a perioadei k adspecial din TLTRO-III k și este exprimată ca rată procentuală anuală.

Fie

Formula
media ratei MRO aplicabile în perioada cuprinsă între data decontării TLTRO-III k și data cea mai apropiată dintre data rambursării anticipate a TLTRO-III k și 22 noiembrie 2022, după caz, exprimată ca rată procentuală anuală și fie
Formula
media ratei dobânzii aplicabile pentru facilitatea de depozit în perioada cuprinsă între data decontării TLTRO-III k și data cea mai apropiată data rambursării anticipate a TLTRO-III k sau 22 noiembrie 2022, după caz, exprimată ca rată procentuală anuală, respectiv:

Formula
Formula

În ecuațiile de mai sus,

Formula
 indică numărul de zile al perioadei k main din TLTRO-III k, iar dacă MRO este desfășurată într-un regim de alocare integrală la o rată fixă, 
Formula
 indică rata aplicată MRO în ziua t a perioadei k main din TLTRO-III k, sau, dacă MRO este desfășurată în cadrul unei licitații la rată variabilă, 
Formula
 indică rata minimă a ofertei aplicată MRO în ziua t a perioadei k main din TLTRO-III k, în fiecare caz
Formula
fiind exprimată ca rată procentuală anuală. În ecuațiile de mai sus,
Formula
indică rata aplicată facilității de depozit (DF) în ziua t a perioadei k main din TLTRO-III k și este exprimată ca rată procentuală anuală.

Fie

Formula
media ratei MRO aplicabile în perioada cuprinsă între 23 noiembrie 2022 și data cea mai apropiată dintre data scadenței TLTRO-III k și data rambursării anticipate a TLTRO-III k, după caz, exprimată ca rată procentuală anuală și fie
Formula
media ratei dobânzii la facilitatea de depozit aplicabilă în perioada cuprinsă între 23 noiembrie 2022 și data cea mai apropiată dintre data scadenței TLTRO-III k și data rambursării anticipate a TLTRO-III k, după caz, exprimată ca rată procentuală anual, respectiv:

Formula
Formula

În ecuațiile de mai sus,

Formula
 indică numărul de zile al perioadei k last din TLTRO-III k, iar dacă MRO este desfășurată într-un regim de alocare integrală la o rată fixă,
Formula
 indică rata aplicată MRO în ziua t a perioadei k last din TLTRO-III k, sau, dacă MRO este desfășurată în cadrul unei licitații la rată variabilă,
Formula
 indică rata minimă a ofertei aplicată MRO în ziua t a perioadei k last din TLTRO-III k, în fiecare caz
Formula
fiind exprimată ca rată procentuală anuală. În ecuațiile de mai sus,
Formula
 indică rata aplicată facilității de depozit (DF) în ziua t a perioadei k last din TLTRO-III k și este exprimată ca rată procentuală anuală.

F.

Fie iri ajustarea de stimulare a ratei dobânzii, după caz, măsurată ca fracțiune din coridorul mediu între

(i)

Formula

și

Formula

în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III; sau

(ii)

Formula

și

Formula

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III.

G.

Fie rk rata dobânzii aplicabilă pentru durata unei TLTRO-III k (rata finală a dobânzii), exprimată ca rată procentuală anuală. Fie

Formula

rata dobânzii aplicabilă pentru o perioadă kj , cu j = pre, special, adspecial, post sau last, a unei TLTRO-III k, exprimată ca rată procentuală anuală.

H.

Rata dobânzii rk este definită ca:

Formula

În ecuația de mai sus,

Formula
indică numărul de zile ale perioadei k pre TLTRO-III k și
Formula
indică numărul de zile ale perioadei k post TLTRO-III k.

Rata dobânzii aplicabile fiecărei TLTRO-III k se calculează după cum urmează:

1.

Pentru sumele împrumutate în cadrul primelor șapte operațiuni, adică dacă k = 1,...,7:

(a)

În cazul în care un participant atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială și în perioada de referință specială suplimentară, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: media ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii pentru respectiva TLTRO-III, și anume:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB și NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB și NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula

(b)

În cazul în care un participant atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, dar nu atinge și nici nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB,

 

atunci

Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB și NLADSpecial < NLB,

 

atunci

Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: media ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB și NLADSpecial < NLB , atunci

Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial ≥ NLB și NLADSpecial < NLB , atunci

Formula

(c)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, dar atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară și își depășește soldul de referință de credite eligibile în cea de-a doua perioadă de referință cu cel puțin 1,15%, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-III este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principala de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci

Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și EX ≥ 1,15, atunci iri = 100 % și

Formula

(d)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, dar își depășește soldul de referință de credite eligibile în cea de-a doua perioadă de referință cu cel puțin 1,15%, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-III este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare (MRO) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și media ratei facilității de depozit (DF) de depozit în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare (MRO) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii pentru respectiva TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și EX ≥ 1,15,

 

atunci iri = 100 % și

Formula

(e)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, dar atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară și își depășește soldul de referință de credite eligibile în cea de-a doua perioadă de referință cu mai puțin de 1,15%, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-III este:

(i)

în perioada de rată a dobânzii pre-SIRP a respectivei TLTRO-III: rata dobânzii care este modificată treptat liniar în funcție de procentajul cu care participantul își depășește soldul de referință, respectiv,

 

dacă NLSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula
;

(ii)

în perioada de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și rata dobânzii calculate conform punctului (i), respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula
;

(iii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15, atunci

Formula
;

(iv)

în perioada de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
;

(v)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula

(f)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, dar își depășește soldul de referință de credite eligibile în cea de-a doua perioadă de referință cu mai puțin de 1,15%, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-III este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și rata dobânzii calculate conform punctului (iii), respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: cea mai scăzută medie a ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază și rata dobânzii calculate conform punctului (iii), respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: rata dobânzii care este modificată treptat liniar în funcție de procentajul cu care participantul își depășește soldul de referință, respectiv,

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: rata dobânzii care este modificată treptat liniar în funcție de procentajul cu care participantul își depășește soldul de referință, respectiv,

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și 0 < EX < 1,15,

 

atunci

Formula
și
Formula

(g)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, nu își depășește soldul de referință în a doua perioadă de referință, dar atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada de rată a dobânzii pre-SIRP a respectivei TLTRO-III: media ratei operațiunii principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și EX ≤ 0, atunci iri = 0 % și

Formula
;

(ii)

în perioada de rată specială a dobânzii: media ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și EX ≤ 0, atunci

Formula
;

(iii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB și EX ≤ 0,

 

atunci

Formula
;

(iv)

în perioada de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și EX ≤ 0, atunci

Formula
;

(v)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB și EX ≤ 0, atunci

Formula
.

(h)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială, nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară și nu își depășește soldul de referință în a doua perioadă de referință, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada de rată specială a dobânzii: media ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB și EX ≤ 0, atunci

Formula
;

(ii)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și EX ≤ 0,

 

atunci

Formula
;

(iii)

în perioadele de rată a dobânzii pre-SIRP și post-ASIRP ale respectivei TLTRO-III: media ratei operațiunii principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și EX ≤ 0,

 

atunci iri = 0 % și

Formula
;

(iv)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei operațiunii principale de refinanțare în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB și EX ≤ 0,

 

atunci iri = 0 % și

Formula
.

2.

Pentru sumele împrumutate în cadrul celei de a opta TLTRO-III sau al TLTRO-III ulterioare, respectiv, dacă k = 8, 9 sau 10:

(a)

În cazul în care un participant atinge sau depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei facilității de depozit (DF) pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, care în niciun caz nu trebuie să depășească minus 100 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
;

(ii)

în perioada de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
;

(iii)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei facilității de depozit (DF) în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLADSpecial ≥ NLB, atunci

Formula
.

(b)

În cazul în care un participant nu atinge sau nu depășește creditarea netă de referință a acestuia în perioada de referință specială suplimentară, rata dobânzii care urmează a fi aplicată sumelor împrumutate de participantul respectiv în cadrul TLTRO-II este:

(i)

în perioada suplimentară de rată specială a dobânzii: media ratei operațiunii principale de refinanțare pentru perioada respectivă minus 50 de puncte de bază, respectiv:

 

dacă NLADSpecial < NLB, atunci

Formula
;

(ii)

în perioada de rată a dobânzii post-ASIRP a respectivei TLTRO-III: media ratei operațiunii principale de refinanțare în perioada principală de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLADSpecial < NLB, atunci

Formula
;

(iii)

în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III: media ratei operațiunii principale de refinanțare în ultima perioadă de rată a dobânzii a respectivei TLTRO-III, respectiv:

 

dacă NLADSpecial < NLB, atunci

Formula
.

Ajustarea de stimulare a ratei dobânzii (interest rate incentive) (iri) este exprimată prin rotunjirea la 15 zecimale.

Ratele dobânzii

Formula
Formula
sunt exprimate ca o rată procentuală anuală rotunjită la 13 zecimale.

Formula
,
Formula
sunt exprimate ca o rată procentuală anuală rotunjită la 13 zecimale.

Formula
,
Formula
sunt exprimate ca o rată procentuală anuală rotunjită la 13 zecimale.

Rata finală a dobânzii r k  este exprimată ca o rată procentuală anuală, rotunjită în jos până la a patra zecimală.”