ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 280

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
28 octombrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2074 al Comisiei din 20 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește definiția SNOWTAM

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2075 al Comisiei din 21 octombrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Oktoberfestbier (IGP)]

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2076 al Comisiei din 25 octombrie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2077 al Comisiei din 27 octombrie 2022 de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene responsabil pentru contribuția științifică și tehnică la stabilirea și armonizarea metodelor de conservare a raselor pe cale de dispariție și de conservare a diversității genetice existente în cadrul acestor rase ( 1 )

10

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/2078 a Consiliului din 24 octombrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale în cursul celei de a 106-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale în cursul celei de a 79-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește modificarea Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), a Codului internațional din 2011 privind programul de inspecții intensificate efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP din 2011) și a anexei VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL)

12

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2079 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1348 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Croația în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

15

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2080 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1350 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Lituania în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

19

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2081 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1346 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Elene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

23

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2082 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1344 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cipru în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

27

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2083 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1354 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Portugheze în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

32

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2084 a Consiliului din 25 octombrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1345 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cehe în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

41

 

*

Decizia (PESC) 2022/2085 a Consiliului din 27 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

46

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

47

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2087 a Comisiei din 26 septembrie 2022 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 și al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare, pentru anul calendaristic 2020, și de informare a producătorilor cu privire la valorile care trebuie utilizate pentru calcularea obiectivelor privind emisiile specifice și a obiectivelor de derogare pentru anii calendaristici 2021-2024, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 6754]  ( 1 )

49

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2022 a Comitetului special pentru vămi și facilitarea comerțului din 27 iulie 2022 cu privire la regulamentul său de procedură [2022/2088]

94

 

*

Decizia nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal UE-Republica Moldova din 3 octombrie 2022 cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați [2022/2089]

98

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2073 AL CONSILIULUI

din 27 octombrie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (1), în special articolul 12,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 101/2011.

(2)

Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, ar trebui eliminate rubricile referitoare la șapte persoane și informațiile referitoare la dreptul acestora la apărare și la dreptul lor la protecție jurisdicțională efectivă.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO L 31, 5.2.2011, p. 1.


ANEXĂ

În secțiunile A și B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se elimină rubricile aferente următoarelor persoane:

„4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI”;

„36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

„44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”.

28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2074 AL COMISIEI

din 20 iulie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește definiția SNOWTAM

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 39 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei (2) stabilește cerințe și proceduri administrative referitoare la aerodromuri, inclusiv dispoziții referitoare la raportarea stării suprafeței pistei și la generarea unui aviz prin care se notifică prezența sau eliminarea condițiilor periculoase datorate zăpezii, gheții, zloatei sau bălților (SNOWTAM), ca parte a formatului mondial de raportare.

(2)

SNOWTAM trebuie să fie generat în anumite condiții, în conformitate cu dispozițiile anexei 15 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la 7 decembrie 1944 la Chicago (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”) și cu dispozițiile Procedurilor pentru serviciile de navigație aeriană – Managementul informațiilor aeronautice (PANS-AIM, Doc 10066), adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI).

(3)

Definiția SNOWTAM din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 139/2014 trebuie să fie modificată pentru a fi aliniată cu cea din anexa 15 la Convenția de la Chicago și pusă în concordanță cu definiția din alte acte juridice ale Uniunii din acest domeniu, cum ar fi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei (3).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 139/2014 trebuie modificat în consecință.

(5)

În conformitate cu articolul 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a pregătit și transmis Comisiei Avizul nr. 03/2022 (4) în legătură cu proiectul de norme de punere în aplicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 139/2014, punctul 41b se înlocuiește cu următorul text:

„41b.

«SNOWTAM» înseamnă o serie specială de NOTAM, transmise într-un format standard, care furnizează un raport privind starea suprafeței notificând prezența sau încetarea condițiilor periculoase datorate zăpezii, gheții, zloatei, chiciurii, apei stătătoare sau apei asociate cu zăpada, zloata, gheața sau chiciura pe suprafața de mișcare;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 44, 14.2.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 (JO L 62, 8.3.2017, p. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2075 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2022

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Oktoberfestbier” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Oktoberfestbier”, depusă de Germania, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Oktoberfestbier” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Oktoberfestbier” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 2.1 Beri din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 252, 1.7.2022, p. 21.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2076 AL COMISIEI

din 25 octombrie 2022

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol constând în diferite fire electrice izolate făcute din cupru, grupate împreună, conceput special pentru instalarea într-un autovehicul a unui dispozitiv fix de tip „hands-free”, cu control vocal și ecran tactil (denumit „kit auto”).

Articolul include două siguranțe și diferiți conectori, inclusiv conectori de tip „bullet”. Componentele exacte ale articolului (numărul de fire și conectorii specifici) depind de modelul specific al autovehiculului.

După instalare, articolul interconectează cablajul existent al sistemului radio al vehiculului cu kitul auto (ceea ce permite operarea unui telefon mobil conectat prin Bluetooth).

Acest lucru permite transmiterea de semnale electrice de la kitul auto la sistemul radio al vehiculului (inclusiv pentru a dezactiva alte sunete în timpul convorbirilor telefonice) și furnizează alimentare cu energie electrică.

8544 30 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8544 și 8544 30 00 .

Articolul constă în fire de la poziția 8544 , combinate pentru a forma un set (a se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 8544 , al optulea paragraf, ultima teză).

De asemenea, articolul este special conceput pentru a fi instalat într-un autovehicul în vederea creării unei conexiuni între diverse aparate ale autovehiculului și în vederea transmiterii de energie electrică și de semnale electrice.

Prin urmare, articolul prezintă caracteristicile obiective ale articolelor de la codul NC 8544 30 00 , „alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport”. În consecință, clasificarea la subpoziția 8544 42 ca „alte conductoare electrice, pentru tensiuni de maximum 1 000  V, prevăzute cu conectori” este exclusă.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 30 00 ca „alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport”.


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2077 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2022

de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene responsabil pentru contribuția științifică și tehnică la stabilirea și armonizarea metodelor de conservare a raselor pe cale de dispariție și de conservare a diversității genetice existente în cadrul acestor rase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (1), în special articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Statele membre și părțile interesate au exprimat necesitatea de a promova stabilirea și armonizarea metodelor utilizate de societățile de ameliorare și de părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012, pentru conservarea raselor pe cale de dispariție sau pentru conservarea diversității genetice existente în cadrul acestor rase.

(2)

În conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012, Comisia a lansat un apel public pentru selectarea și desemnarea centrului de referință al Uniunii Europene responsabil pentru contribuția științifică și tehnică la stabilirea și armonizarea metodelor de conservare a raselor pe cale de dispariție și de conservare a diversității genetice existente în cadrul acestor rase (denumit în continuare „centrul de referință al Uniunii Europene pentru rasele de animale pe cale de dispariție”).

(3)

Comitetul de evaluare și selecție desemnat pentru apelul respectiv a concluzionat că consorțiul condus de Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research (Țările de Jos), care cuprinde Institut de l’Elevage (Franța) și Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație (Germania), îndeplinește cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2016/1012 și are capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la punctul 3 din anexa respectivă.

(4)

Prin urmare, consorțiul condus de Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research (Țările de Jos), care cuprinde Institut de l’Elevage (Franța) și Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație (Germania), trebuie să fie desemnat drept centru de referință al Uniunii Europene pentru rasele de animale pe cale de dispariție. Domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/1012 se limitează la animalele de reproducție din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și, prin urmare, activitățile respectivului centru de referință al Uniunii Europene trebuie să fie legate numai de rasele pe cale de dispariție ale acestor specii de animale.

(5)

Desemnarea centrului de referință al Uniunii Europene pentru rasele de animale pe cale de dispariție nu trebuie să fie limitată în timp, ci trebuie revizuită periodic, astfel cum se menționează la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012.

(6)

Centrul de referință al Uniunii Europene pentru rasele de animale pe cale de dispariție trebuie să își înceapă activitatea de la 1 ianuarie 2023, deoarece contribuie la inițiativele de politică ale Pactului verde european și, prin urmare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data respectivă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului zootehnic permanent,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următorul centru este desemnat drept centru de referință al Uniunii Europene responsabil pentru contribuția științifică și tehnică la stabilirea și armonizarea metodelor de conservare a raselor pe cale de dispariție și de conservare a diversității genetice existente în cadrul acestor rase:

consorțiul condus de Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen (Țările de Jos), care cuprinde Institut de l’Elevage, 149 Rue de Bercy, 75012 Paris (Franța) și Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn (Germania).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 66.


DECIZII

28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/12


DECIZIA (UE) 2022/2078 A CONSILIULUI

din 24 octombrie 2022

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale în cursul celei de a 106-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale în cursul celei de a 79-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește modificarea Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), a Codului internațional din 2011 privind programul de inspecții intensificate efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere („Codul ESP din 2011”) și a anexei VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului maritim ar trebui să urmărească îmbunătățirea siguranței maritime și protejarea mediului marin și a sănătății umane.

(2)

Comitetul pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale (OMI) urmează să adopte în cursul celei de a 106-a sesiuni ale sale („MSC 106”), care se va desfășura în perioada 2-11 noiembrie 2022, modificări ale capitolului II-2 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS) și ale Codului internațional privind programul de inspecții intensificate efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (denumit în continuare „Codul ESP din 2011”).

(3)

Comitetul pentru protecția mediului marin al OMI urmează să adopte în cursul celei de a 79-a sesiuni ale sale („MEPC 79”), care se va desfășura în perioada 12-16 decembrie 2022, modificări ale regulii 14 din Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) și ale apendicelor VII și IX din anexa VI la MARPOL.

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cursul MSC 106, întrucât modificările capitolului II-2 din SOLAS și ale Codului ESP din 2011 pot influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume Directiva 2009/45/CE Parlamentului European și a Consiliului (1) și Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(5)

Modificările capitolului II-2 din SOLAS vor lua în considerare furnizorii de păcură care nu au îndeplinit cerințele privind punctul de inflamabilitate, acțiunile împotriva furnizorilor de păcură despre care s-a constatat că livrează păcură care nu respectă cerințele minime privind punctul de inflamabilitate și documentația pentru punctul de inflamabilitate al lotului efectiv de combustibil în momentul buncherajului. Uniunea ar trebui să sprijine respectivele modificări, deoarece acestea vor spori siguranța navelor.

(6)

Modificările aduse Codului ESP din 2011 au ca scop punerea în aplicare a unor cerințe mai stricte pentru inspectarea tancurilor de balast și a spațiilor goale pentru a face față problemelor de siguranță care au fost identificate în cursul investigației privind siguranța maritimă a scufundării vrachierului MV Stellar Daisy, investigație efectuată de statul de pavilion în 2017. Uniunea ar trebui să sprijine respectivele modificări, deoarece acestea vor spori siguranța navelor.

(7)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cursul MEPC 79, întrucât modificările regulii 14 din MARPOL și ale apendicelor VII și IX din anexa VI la MARPOL pot influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(8)

Modificările regulii 14 din MARPOL și ale apendicelui VII din anexa VI la MARPOL se referă la desemnarea Mării Mediterane, în ansamblu, ca zonă de control al emisiilor de oxizi de sulf (ZCE SOX Med). Uniunea ar trebui să sprijine respectivele modificări, întrucât respectiva desemnare va avea drept rezultat reduceri semnificative ale nivelurilor de poluare a aerului înconjurător în Marea Mediterană, în ansamblu, și în statele riverane Mării Mediterane, ceea ce va aduce beneficii substanțiale sănătății umane și mediului.

(9)

Modificările apendicelui IX din anexa VI la MARPOL vor oferi mai multe informații privind performanța navelor din punctul de vedere al intensității emisiilor de dioxid de carbon în sistemul OMI de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor (SCD). Uniunea ar trebui să sprijine respectivele modificări, întrucât informațiile îmbunătățite privind intensitatea emisiilor de dioxid de carbon ale navelor va oferi date esențiale privind eficiența energetică a flotei globale și performanța sa în ceea ce privește intensitatea emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, aceste informații ar trebui să fie raportate către OMI SCD.

(10)

Uniunea nu este membră a OMI și nici parte contractantă la SOLAS, Codul ESP din 2011 sau MARPOL. Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre să exprime poziția Uniunii.

(11)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii ar trebui să se limiteze la conținutul modificărilor propuse, în măsura în care respectivele modificări pot afecta normele comune ale Uniunii și intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Prezenta decizie nu ar trebui să afecteze repartizarea competențelor între Uniune și statele membre,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale (OMI) în cursul celei de a 106-a sesiuni a acestuia („MSC 106”) este de a aproba adoptarea modificării capitolului II-2 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), astfel cum se prevede la anexa 1 la documentul MSC 106/3 al OMI, și a Codul internațional din 2011 privind programul de inspecții intensificate efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (denumit în continuare „Codul ESP din 2011”), astfel cum se prevede în anexa 5 la documentul MSC 106/3 al OMI.

Articolul 2

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI în cursul celei de a 79-a sesiuni a acestuia („MEPC 79”) este de a aproba adoptarea modificării regulii 14 din Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) și a apendicelui VII din anexa VI la MARPOL, astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 79/3/2 al OMI, precum și adoptarea modificării apendicelui IX din anexa VI la MARPOL, astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 79/3/3 al OMI.

Articolul 3

(1)   Pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii precizate în prezenta decizie privesc modificările în cauză, în măsura în care modificările respective intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii și pot afecta normele comune ale Uniunii. Respectivele poziții sunt exprimate de statele membre, acestea fiind toate membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Se poate conveni asupra unor modificări minore ale pozițiilor menționate la articolele 1 și 2 fără a fi necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

Articolul 4

Statele membre sunt autorizate să își exprime acordul de a-și asuma obligații, în interesul Uniunii, în temeiul modificărilor menționate la articolele 1 și 2, în măsura în care modificările respective intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 24 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (JO L 172, 30.6.2012, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

(4)  Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, p. 58).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/15


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2079 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1348 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Croația în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În urma unei solicitări din partea Croației din 6 august 2020, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 (2), a acordat Croației asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 1 020 600 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de disponibilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Croația pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsuri similare, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348.

(3)

Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Croația. Acest lucru a dus la creșteri repetate neprevăzute și semnificative ale cheltuielilor publice ale Croației în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 literele (a) și (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348.

(4)

Epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Croația în 2020, 2021 și 2022 pentru a limita epidemia și impactul său la nivel socioeconomic și al sănătății au avut un impact considerabil asupra finanțelor publice. În 2020, Croația avea un deficit public de 7,3 % și o datorie publică de 87,3 % din produsul intern brut (PIB), care s-au redus la 2,9 % și, respectiv, 79,8 % la sfârșitul anului 2021. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022, Croația ar urma să înregistreze un deficit public de 1,8 % și o datorie publică de 73,1 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Previziunile intermediare ale Comisiei din vara anului 2022 preconizează că PIB-ul Croației va crește cu 3,4 % în 2022.

(5)

La 25 iulie 2022, Croația a solicitat asistență financiară suplimentară din partea Uniunii, în cuantum de 550 000 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale acesteia pentru lucrători. În special, Croația a prelungit și a modificat schemele privind reducerea timpului de muncă și măsuri similare prevăzute la considerentele 6 și 7.

(6)

Pe baza „Legii privind piața muncii” (3), Croația a introdus o măsură prin care se asigură cofinanțarea salariilor lucrătorilor pentru întreprinderile care se confruntă cu o scădere a veniturilor în comparație cu 2019. Criteriile referitoare la scăderea veniturilor sunt următoarele: o scădere de 20 % în perioada martie-mai 2020, de 50 % în perioada iunie-decembrie 2020 și începând din ianuarie 2021 unica cerință este o scădere a veniturilor în comparație cu luna corespunzătoare din 2019, cu condiția ca raportul de muncă să nu fi încetat. Pentru luna martie 2020, cuantumul sprijinului a fost stabilit la 3 250 HRK per salariat cu normă întreagă, iar începând cu luna aprilie 2020, cuantumul lunar al sprijinului a fost stabilit la 4 000 HRK per salariat cu normă întreagă. Cuantumul sprijinului per salariat rămâne neschimbat în perioada în care măsura rămâne în vigoare, dar sectoarele eligibile pentru sprijin se modifică în timp, în funcție de condițiile economice. Pentru perioada noiembrie 2020-iunie 2021, întreprinderile care au aplicat măsuri de izolare prin decizia autorităților naționale au primit sprijin per salariat cu normă întreagă în funcție de numărul de zile de izolare, dar nu mai mult de 4 000 HRK pentru o lună întreagă de izolare. Această măsură este o prelungire a măsurii descrise la articolul 3 litera (a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348, astfel cum se prevede în Decizia Consiliului administrativ al Serviciului Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă (CES) adoptată la 20 martie 2020 și modificată la 25 martie, 7 aprilie, 9 aprilie, 6 mai, 28 mai, 18 iunie, 25 iunie, 10 iulie și 29 iulie, 7 septembrie, 22 octombrie, 4 noiembrie și 4 decembrie 2020. Modificări ulterioare aduse de CES au fost adoptate și în 2021, prin deciziile luate la 8 ianuarie, 21 ianuarie, 3 martie, 15 aprilie, 30 aprilie, 31 mai, 23 iulie, 25 august, 29 septembrie, 15 octombrie și 4 noiembrie, și în 2022, prin deciziile luate la 27 ianuarie și la 31 mai. Măsura a fost întreruptă la sfârșitul lunii iunie 2022.

(7)

În plus, pe baza Legii privind piața muncii, Croația a introdus o măsură care oferă sprijin pentru reducerea temporară a timpului de lucru, în perioada iunie 2020-decembrie 2022, întreprinderilor cu cel puțin 10 angajați care își desfășoară activitatea în orice sector. Cerința pentru a beneficia de această măsură este o scădere preconizată a numărului total de ore de lucru lunare ale tuturor lucrătorilor cu normă întreagă cu cel puțin 10 % la nivel de angajator, sau de 20 % la nivel de unitate operațională, în luna pentru care se solicită sprijinul. Angajatorul care solicită sprijin trebuie să demonstreze și o legătură între impactul epidemiei de COVID-19 asupra afacerii sale și scăderea preconizată prin furnizarea, în special, a unor dovezi care atestă scăderea veniturilor în luna pentru care se solicită sprijin de cel puțin 20 % în comparație cu luna corespunzătoare din 2019 sau, în mod excepțional, în cazul lunilor ianuarie și februarie 2022, în comparație cu luna corespunzătoare din 2020. Cererea pentru aplicarea măsurii se depune în luna care precedă luna pentru care se solicită sprijin. Prin această măsură, finanțarea acordată poate fi de cel mult 2 000 HRK pe lună per salariat. Măsura este o prelungire a măsurii descrise la articolul 3 litera (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348, astfel cum se prevede în Decizia Consiliului administrativ al Serviciului Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă (CES) adoptată la 29 iunie 2020 și modificată la 10 iulie și 22 octombrie 2020 și ulterior la 8 ianuarie 2021 și la 27 ianuarie 2022. Măsura urmează să fie pusă în aplicare până la sfârșitul lunii decembrie 2022.

(8)

Croația îndeplinește condițiile pentru a solicita asistență financiară prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Croația a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective au crescut cu 2 220 567 523 EUR de la 1 februarie 2020 până la sfârșitul lunii aprilie 2022 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă deoarece este legată și de o prelungire sau o modificare a măsurilor naționale existente legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Croația. Croația intenționează să finanțeze 631 536 540 EUR din cuantumul majorat al cheltuielilor prin intermediul fondurilor din partea Uniunii și 18 430 983 EUR din fondurile sale proprii.

(9)

Comisia a consultat Croația și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare, astfel cum se menționează în cererea din 25 iulie 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(10)

Prin urmare, ar trebui să se acorde asistență financiară pentru a ajuta Croația să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, cuantumul și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(11)

Având în vedere că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate de 18 luni a asistenței financiare acordate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 ar trebui prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând din prima zi după data la care Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 produce efecte.

(12)

Croația și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(13)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Aceasta nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(14)

Croația ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care Croația a executat aceste cheltuieli.

(15)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Croației, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Croației un împrumut în valoare de maximum 1 570 600 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei rate se efectuează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, după caz, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Croația și Comisie care înlocuiește acordul de împrumut inițial.”;

2.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Croația poate finanța următoarele măsuri:

(a)

subvențiile pentru păstrarea locurilor de muncă în sectoarele afectate de epidemia de COVID-19, în temeiul articolelor 35 și 36 din «Legea privind piața muncii» și astfel cum se prevede în «Decizia Serviciului Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă din 20 martie 2020», astfel cum a fost modificată ultima dată printr-o decizie adoptată la 31 mai 2022; și

(b)

ajutoarele pentru programele de lucru reduse, în temeiul articolelor 35 și 36 din «Legea privind piața muncii» și astfel cum se prevede în «Decizia Serviciului Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă din 29 iunie 2020», astfel cum a fost modificată ultima dată printr-o decizie adoptată la 27 ianuarie 2022.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Croația.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului acesteia.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1348 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Croația în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 28).

(3)  OG 118/18, 32/20, 18/22.


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2080 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1350 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Lituania în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În urma unei solicitări din partea Lituaniei din 7 august 2020, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 (2), a acordat Lituaniei asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 602 310 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de disponibilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse de Lituania pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale respectivei epidemii pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Lituania pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsuri similare, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350.

(3)

În urma unei a doua solicitări din partea Lituaniei din 11 martie 2021, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/678 (3) de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1350, a acordat Lituaniei o asistență financiară suplimentară în valoare de 354 950 000 EUR, majorând cuantumul maxim al împrumutului la 957 260 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de disponibilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse de Lituania pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale respectivei epidemii pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(4)

Împrumutul suplimentar urma să fie utilizat de Lituania pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsuri similare, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/678.

(5)

Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Lituania. Acest lucru a dus la creșteri repetate neprevăzute și semnificative ale cheltuielilor publice ale Lituaniei în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 literele (a) și (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350.

(6)

Epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Lituania în 2020, 2021 și 2022 pentru a limita epidemia și impactul său la nivel socioeconomic și al sănătății au avut și continuă să aibă un impact considerabil asupra finanțelor publice. În 2020, Lituania a înregistrat un deficit public de 7,3 % și o datorie publică de 46,6 % din produsul intern brut (PIB), care s-au redus la 1,0 % și, respectiv, 44,3 % la sfârșitul anului 2021. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022, Lituania ar urma să înregistreze un deficit public de 4,6 % și o datorie publică de 42,7 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Conform previziunilor intermediare ale Comisiei din vara anului 2022, PIB-ul Lituaniei urmează să crească cu 1,9 % în 2022.

(7)

La 8 august 2022, Lituania a solicitat o asistență financiară suplimentară din partea Uniunii, în cuantum de 141 800 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale acesteia pentru lucrători. În special, Lituania a prelungit sau a modificat în continuare schemele privind reducerea timpului de muncă și măsuri similare prevăzute la considerentele 8 și 9.

(8)

În „Legea privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470” din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată prin „Legea nr. XIII-2822” din 17 martie 2020, „Legea nr. XIII-2846” din 7 aprilie 2020, „Legea nr. XIII-3005” din 4 iunie 2020 și „Legea nr. XIV-131” din 23 decembrie 2020, astfel cum se menționează la articolul 3 litera (a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 și ulterior modificată prin „Legea nr. XIV-351” din 27 mai 2021 și „Legea nr. XIV-911” din 20 ianuarie 2022, Lituania a introdus o schemă de plată a unor subvenții către angajatori pentru a acoperi salariile estimate pentru fiecare persoană angajată care se confruntă cu perioade de inactivitate, ca sprijin pe durata carantinei și a stării de urgență. Până la data de 1 ianuarie 2021, un angajator avea posibilitatea de a alege între subvenții pentru a acoperi fie 70 % din salariu, până la un nivel maxim egal cu 1,5 salarii minime, fie 90 % din salariu (100 % în cazul salariaților cu vârsta de cel puțin 60 de ani), până la un nivel maxim egal cu salariul minim. Începând cu 1 ianuarie 2021, un angajator ar putea primi subvenții pentru a acoperi 100 % din salariu, până la un nivel maxim egal cu 1,5 salarii minime. Angajatorii care au participat la această schemă trebuie să păstreze cel puțin 50 % dintre angajați timp de cel puțin trei luni după încetarea subvenției.

(9)

În temeiul „Legii privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470” din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată prin „Legea nr. XIII-3005” din 4 iunie 2020, astfel cum se menționează la articolul 3 litera (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350, și ulterior modificată prin „Legea nr. XIV-351” din 27 mai 2021, înainte de 1 iulie 2021 au fost plătite subvenții și pentru angajații care reveneau la locul de muncă după o perioadă de inactivitate, pe o perioadă de cel mult șase luni de la revenirea lor la locul de muncă. Valoarea subvențiilor plătite în prima și în a doua lună de la revenirea la locul de muncă putea ajunge la 100 % din salariul angajatului, la 50 % în a treia și a patra lună și la 30 % în a cincea și a șasea lună, valoarea respectivă având o limită maximă egală cu salariul minim sau cu dublul salariului minim, în funcție de activitatea economică desfășurată de angajator. Începând cu 1 iulie 2021, au fost acordate subvenții pentru salariații care au revenit la locul de muncă după o perioadă de inactivitate, pe o perioadă de cel mult două luni de la revenirea lor la locul de muncă. În prima lună, subvenția este de 100 % din salariul angajatului, dar de cel mult 0,9 ori mai mare decât salariul minim și în a doua lună, de 100 % din salariul angajatului, dar de cel mult 0,6 ori mai mare decât salariul minim. Respectivele subvenții pot fi considerate a fi o măsură similară schemelor privind reducerea timpului de muncă, astfel cum sunt menționate în Regulamentul (UE) 2020/672, întrucât scopul lor era de a oferi sprijin pentru veniturile angajaților și de a contribui la menținerea raporturilor de muncă existente.

(10)

Lituania îndeplinește condițiile pentru a solicita asistență financiară prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Lituania a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate au crescut cu 1 264 915 309 EUR începând cu 1 februarie 2020 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă deoarece este legată și de o prelungire sau o modificare a măsurilor naționale existente legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Lituania. Lituania intenționează să finanțeze 144 350 000 EUR din cuantumul majorat al cheltuielilor prin intermediul fondurilor din partea Uniunii și 21 505 309 EUR din fondurile sale proprii.

(11)

Comisia a consultat Lituania și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare, astfel cum se menționează în cererea din 8 august 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(12)

Prin urmare, ar trebui să se acorde asistență financiară pentru a ajuta Lituania să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, cuantumul și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(13)

Având în vedere că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate de 18 luni a asistenței financiare acordate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 ar trebui să fie prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând din prima zi după data la care Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 produce efecte.

(14)

Lituania și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(15)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Aceasta nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(16)

Lituania ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care Lituania a executat cheltuielile respective.

(17)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Lituaniei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Lituaniei un împrumut în valoare de maximum 1 099 060 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei rate se efectuează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, după caz, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Lituania și Comisie, care înlocuiește acordul de împrumut inițial.”;

2.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Lituania poate finanța următoarele măsuri:

(a)

subvenții salariale în timpul perioadei de inactivitate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 41 din «Legea privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470» din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea nr. XIV-911» din 20 ianuarie 2022;

(b)

subvenții salariale după perioada de inactivitate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 41 din «Legea privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470» din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea nr. XIV-351» din 27 mai 2021;

(c)

indemnizații pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5-1 din «Legea privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470» din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată în 2020;

(d)

indemnizații pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă în agricultură, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5-2 din «Legea privind ocuparea forței de muncă nr. XII-2470» din 21 iunie 2016, astfel cum a fost modificată în 2020.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Lituania.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului acesteia.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1350 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Lituania în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 35).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/678 a Consiliului din 23 aprilie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1350 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Lituania în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 144, 27.4.2021, p. 12).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2081 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1346 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Elene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În urma unei solicitări din partea Greciei din 6 august 2020, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 (2), a acordat Greciei asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 2 728 000 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de valabilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Grecia pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346.

(3)

În urma unei a doua solicitări din partea Greciei din 9 martie 2021, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/679 (3) de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1346, a acordat Greciei o asistență financiară suplimentară în valoare de 2 537 000 000 EUR, majorând cuantumul maxim al împrumutului la 5 265 000 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de valabilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători.

(4)

Împrumutul suplimentar urma să fie utilizat de Grecia pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/679.

(5)

Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Grecia. Acest lucru a dus la o creșteri neprevăzute și semnificative repetate ale cheltuielilor publice ale Greciei în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 literele (a) și (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346.

(6)

Epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Grecia în 2020, 2021 și 2022 pentru a limita epidemia și impactul său socioeconomic și asupra sănătății au avut și continuă să aibă un impact considerabil asupra finanțelor publice. În 2020, Grecia avea un deficit public de 10,2 % și o datorie publică de 206,3 % din produsul intern brut (PIB), care s-au redus la 7,4 % și, respectiv, 193,3 % la sfârșitul anului 2021. Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022, Grecia ar urma să înregistreze un deficit public de 4,3 % și o datorie publică de 185,7 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Conform previziunilor intermediare ale Comisiei din vara anului 2022, PIB-ul Greciei urmează să crească cu 4,0 % în 2022.

(7)

La 1 septembrie 2022, Grecia a solicitat o nouă asistență financiară din partea Uniunii, în cuantum de 900 000 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători. În special, Grecia a prelungit schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare prevăzute la considerentele 8 și 9.

(8)

Mai precis, cererea Greciei se referă la „Actul legislativ din 14 martie 2020” (4), menționat la articolul 3 litera (a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346, prin care a fost introdusă o indemnizație specială pentru angajații din sectorul privat ale căror contracte de muncă au fost suspendate. Această măsură urmărește să protejeze locurile de muncă din întreprinderile care și-au încetat activitatea în urma unui ordin al administrației publice sau care aparțin de sectoare economice puternic afectate de epidemia de COVID-19 și se referă la acordarea unei indemnizații lunare speciale de 534 EUR angajaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate. Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați, însemnând exact aceiași angajați, pentru o perioadă egală cu cea în care a fost suspendat contractul de muncă. Măsura a fost prelungită până la 31 ianuarie 2022.

(9)

În plus, autoritățile au introdus finanțarea de către stat a contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații care beneficiază de indemnizația specială menționată la considerentul 8, astfel cum se menționează la articolul 3 litera (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346. Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați, însemnând exact aceiași angajați, pentru o perioadă egală cu cea în care a fost suspendat contractul de muncă.

(10)

Grecia îndeplinește condițiile pentru a solicita asistență financiară prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Grecia a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate au crescut cu 6 477 014 989 EUR de la 1 februarie 2020 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă, fiind de asemenea legată de o prelungire a măsurilor naționale existente legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Grecia. Grecia intenționează să finanțeze 312 014 989 EUR din fondurile sale proprii.

(11)

Comisia a consultat Grecia și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare menționate în cererea din 1 septembrie 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(12)

Prin urmare, ar trebui să fie acordată asistență financiară pentru a ajuta Grecia să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, mărimea și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(13)

Având în vedere că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate de 18 luni a asistenței financiare acordate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 ar trebui să fie prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând din prima zi după data la care Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 produce efecte.

(14)

Grecia și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(15)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Aceasta nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(16)

Grecia ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a-i permite acesteia să evalueze măsura în care Grecia a executat cheltuielile respective.

(17)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Greciei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Greciei un împrumut de maximum 6 165 000 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei rate se efectuează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, dacă este cazul, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Grecia și Comisie care înlocuiește acordul de împrumut inițial.”

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Grecia poate finanța următoarele măsuri:

(a)

o indemnizație specială acordată angajaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate, prevăzută la articolul 13 din Actul legislativ din 14 martie 2020, astfel cum a fost prelungit ultima dată prin Legea nr. 4778/2021 din 19 februarie 2021 și «Decizia ministerială nr. 3512/2022»;

(b)

plata contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații vizați de măsura menționată la litera (a) de la prezentul articol, prevăzută la articolul 13 din Actul legislativ din 14 martie 2020, astfel cum a fost prelungit ultima dată prin Legea nr. 4778/2021 din 19 februarie 2021 și «Decizia ministerială nr. 3512/2022»;

(c)

o indemnizație specială pentru profesioniștii care desfășoară activități independente, prevăzută la articolul 8 din «Actul legislativ din 20 martie 2020»;

(d)

o schemă privind reducerea timpului de muncă, prevăzută la articolul 31 din «Legea nr. 4690/2020»;

(e)

plata contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere din sectorul terțiar, prevăzută la articolul 123 din «Legea nr. 4714/2020».”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1346 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Elene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 21).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/679 a Consiliului din 23 aprilie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1346 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Elene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 144, 27.4.2021, p. 16).

(4)  „Actul legislativ din 14 martie 2020” (JO A΄ 64/2020), ratificat prin articolul 3 din „Legea nr. 4682/2020” (JO A΄ 76/2020); „Actul legislativ din 1 mai 2020” (JO A΄ 90/2020), ratificat prin articolul 2 din Legea nr. 4690/2020 (JO A΄ 104/2020); „Legea nr. 4714/2020” (JO A΄ 148/2020); „Legea nr. 4722/2020” (JO A΄ 177/2020); „Legea nr. 4756/2020” (JO A΄ 235/2020); „Legea nr. 4778/2021” (JO A΄ 26/2021); „Decizia ministerială nr. 12998/232/2020” (JO B΄ 1078/2020), „Decizia ministerială nr. 16073/287/2020” (JO B΄ 1547/2020), „Decizia ministerială nr. 17788/346/2020” (JO B΄ 1779/2020), „Decizia ministerială nr. 23102/477/2020” (JO B΄ 2268/2020), „Decizia ministerială nr. 49989/1266/2020” (JO B΄ 5391/2020); „Decizia ministerială nr. 45742/1748/2020” (JO B΄ 5515/2020); „Decizia ministerială nr. 3208/108” (JO B΄ 234/2021); „Decizia ministerială nr. 4374/131” (JO B΄ 345); „Decizia ministerială nr. 9500/322/2021” (JO B΄ 821/2021); „Decizia ministerială nr. 22547/2021” (JO B΄ 1683/2021); „Decizia ministerială nr. 28631” (JO B΄ 2012/2021); „Decizia ministerială nr. 47100/2021” (JO B΄ 2975/2021); „Decizia ministerială nr. 51320/2021” (JO B΄ 3127/2021); „Decizia ministerială nr. 58921/2021” (JO B΄ 3637/2021); „Decizia ministerială nr. 74831/2021” (JO B΄ 4593/2021); „Decizia ministerială nr. 105596/2021” (JO B΄ 6076/2021); „Decizia ministerială nr. 109412/2021” (JO B΄ 6368/2021); și „Decizia ministerială nr. 3512/2021” (JO B΄ 103/2021).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2082 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1344 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cipru în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În urma unei solicitări din partea Ciprului din 6 august 2020, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 (2), a acordat Ciprului asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 479 070 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de valabilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Cipru pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344.

(3)

În urma unei a doua solicitări din partea Ciprului din 10 martie 2021, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/680 (3) de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1344, a acordat Ciprului o asistență financiară suplimentară în valoare de 124 700 000 EUR, majorând cuantumul maxim al împrumutului la 603 770 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de valabilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(4)

Împrumutul suplimentar urma să fie utilizat de Cipru pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/680.

(5)

Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Cipru. Acest lucru a dus la creșteri repetate neprevăzute și semnificative ale cheltuielilor publice ale Ciprului în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 literele (c), (e), (f), (g), (h) și (i) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344.

(6)

Epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Cipru în 2020, 2021 și 2022 pentru a limita epidemia și impactul său socioeconomic și asupra sănătății au avut și continuă să aibă un impact considerabil asupra finanțelor publice. În 2020, Ciprul avea un deficit public de 5,8 % și o datorie publică de 115,0 % din produsul intern brut (PIB), care s-au redus la 1,7 % și, respectiv, la 103,6 % la sfârșitul anului 2021. Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022, Ciprul ar urma să înregistreze un deficit public de 0,3 % și o datorie publică de 93,9 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Conform previziunilor intermediare ale Comisiei din vara anului 2022, se estimează că PIB-ul Ciprului va crește cu 3,2 % în 2022.

(7)

La 5 septembrie 2022, Ciprul a solicitat o nouă asistență financiară din partea Uniunii, în cuantum de 29 200 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde consecințelor socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. În mod concret, Ciprul a prelungit sau a modificat schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare prevăzute la considerentele 8-13.

(8)

„Legea 27(I)/2020” (4), „Legea 49(I)/2020” (5), „Legea 140(I)/2020” (6), „Legea 36(I)/2021” (7) și „Legea 120(I)/2021” (8) au stat la baza introducerii unei serii de acte administrative lunare cu caracter normativ (9), prezentând măsurile de contracarare a impactului epidemiei de COVID-19. Pe baza acestor legi, autoritățile au introdus „schema de sprijinire a întreprinderilor pentru suspendarea parțială a activității”, menționată la articolul 3 litera (c) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344. Aceasta acordă o compensație salarială angajaților întreprinderilor a căror cifră de afaceri a scăzut ca urmare a pandemiei, condiționată de păstrarea locului de muncă. Compensația acoperă 60 % din salariul angajatului sau 60 % din punctele de asigurări sociale ale angajatului realizate în 2018, reținându-se valoarea cea mai mare. Compensația variază între maximum 1 214 EUR și minimum 360 EUR pe lună. Măsura a fost inițial în vigoare pentru perioada martie 2020-iunie 2020 și a fost prelungită ulterior pentru a acoperi perioada ianuarie 2021-august 2021.

(9)

În plus, „Legea 27(I)/2020”, „Legea 49(I)/2020”, „Legea 140(I)/2020”, „Legea 36(I)/2021” și „Legea 120(I)/2021” și o serie de acte administrative lunare cu caracter normativ (10) au stat la baza „schemei speciale pentru unitățile hoteliere și de cazare turistică”, menționată la articolul 3 litera (e) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344. Aceasta oferă o compensație salarială pentru sprijinirea angajaților din industria hotelieră și din alte întreprinderi care oferă servicii de cazare pentru turiști, al căror angajator și-a suspendat în totalitate activitatea sau a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40 %. Participarea la această schemă este condiționată de păstrarea locului de muncă. Măsura a fost inițial în vigoare pentru perioada iunie 2020-octombrie 2020 și a fost prelungită ulterior pentru a acoperi perioada noiembrie 2020-octombrie 2021.

(10)

Totodată, „Legea 27(I)/2020”, „Legea 49(I)/2020”, „Legea 140(I)/2020”, „Legea 36(I)/2021” și „Legea 120(I)/2021” și o serie de acte administrative lunare cu caracter normativ (11) au stat la baza „schemei speciale de sprijinire a întreprinderilor legate de industria turismului sau afectate de turism sau asociate cu întreprinderi supuse unei suspendări totale obligatorii”, menționată la articolul 3 litera (f) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344. Această schemă oferă o compensație salarială pentru angajații din industria hotelieră și alte întreprinderi care oferă cazare turistică și care și-au suspendat integral activitatea sau au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40 %, față de 55 % în schema inițială, condiționată de păstrarea locului de muncă. Măsura a fost inițial în vigoare pentru perioada iunie 2020-august 2020 și a fost prelungită și modificată pentru a acoperi perioada septembrie 2020-octombrie 2021.

(11)

În plus, „Legea 27(I)/2020”, „Legea 49(I)/2020”, „Legea 140(I)/2020”, „Legea 36(I)/2021” și „Legea 120(I)/2021” și o serie de acte administrative lunare cu caracter normativ (12) au stat la baza „schemei speciale de sprijinire a întreprinderilor care desfășoară activități speciale predefinite”, menționată la articolul 3 litera (g) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344. Această schemă oferă o compensație salarială pentru 50 % din personalul întreprinderilor care participă la schemă. Sprijinul acoperă 60 % din salariul angajatului sau 60 % din punctele de asigurări sociale ale angajatului realizate în anul de referință corespunzător, reținându-se valoarea cea mai mare. Compensația variază între maximum 1 214 EUR și minimum 360 EUR pe lună. Participarea la această schemă este condiționată de păstrarea locului de muncă. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada iunie 2020-august 2020, a fost prelungită pentru a acoperi perioada septembrie 2020-octombrie 2021.

(12)

În plus, „schema de subvenționare” stabilită prin „Bugetul suplimentar – Cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat destinate sprijinirii economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19”, menționată la articolul 3 litera (h) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344, a introdus subvenții pentru întreprinderile mici și foarte mici și persoanele care desfășoară o activitate independentă și care au până la 50 de angajați. Cererea se referă numai la partea din cheltuieli legată de sprijinirea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a întreprinderilor unipersonale. Subvențiile respective oferă o sumă forfetară pentru a sprijini cheltuielile de funcționare ale întreprinderilor mici și ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă. Valoarea subvențiilor forfetare a fost revizuită pentru diferite categorii de întreprinderi în funcție de numărul de angajați. În plus, au fost convenite granturi pentru întreprinderile care și-au suspendat activitatea din martie 2020, în cuantum de 10 000 EUR pentru un număr de până la 9 angajați și de 15 000 EUR pentru un număr de peste 9 angajați. Schema de subvenționare poate fi considerată o măsură similară schemelor privind reducerea timpului de muncă, menționate în Regulamentul (UE) 2020/672, întrucât vizează protejarea persoanelor care desfășoară o activitate independentă sau a unor categorii similare de lucrători împotriva reducerii sau a pierderii veniturilor. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada aprilie 2020-mai 2020, a fost prelungită și modificată pentru noiembrie 2020 în noiembrie 2020. Schema a fost prelungită din nou în martie 2021 și aprilie 2021, acoperind întreprinderile cu orice număr de angajați care au fost nevoite să își suspende complet activitatea în conformitate cu decretele ministrului sănătății.

(13)

Totodată, „Legea 27(I)/2020”, „Legea 49(I)/2020”, „Legea 140(I)/2020”, „Legea 36(I)/2021” și „Legea 120(I)/2021” și o serie de acte administrative lunare cu caracter normativ (13) au stat la baza „schemei de prestații de boală”, menționată la articolul 3 litera (i) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344. Această schemă oferă compensații salariale angajaților din sectorul privat și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, cu condiția ca aceștia să fie clasificați ca persoane vulnerabile conform unei liste publicate de Ministerul Sănătății, persoane plasate în carantină de către autorități sau persoane infectate cu COVID-19. Măsura a fost inițial în vigoare pentru perioada martie 2020-iunie 2020 și a fost prelungită pentru a acoperi perioada noiembrie 2020-iunie 2021.

(14)

Ciprul îndeplinește condițiile pentru a solicita asistență financiară prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Ciprul a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate au crescut cu 777 840 000 EUR începând cu 1 februarie 2020 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă, fiind de asemenea legată de o prelungire sau o modificare a măsurilor naționale existente legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Cipru. Ciprul intenționează să finanțeze 144 870 000 EUR din cuantumul majorat al cheltuielilor cu ajutorul fondurilor din partea Uniunii.

(15)

Comisia a consultat Ciprul și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare, astfel cum se menționează în cererea din 5 septembrie 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(16)

Prin urmare, ar trebui acordată asistență financiară pentru a ajuta Ciprul să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, dimensiunea și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(17)

Având în vedere că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate de 18 luni a asistenței financiare acordate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 ar trebui prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând din prima zi după data la care Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 produce efecte.

(18)

Ciprul și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(19)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Aceasta nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(20)

Ciprul ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a-i permite acesteia să evalueze măsura în care Ciprul a executat aceste cheltuieli.

(21)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Ciprului, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Ciprului un împrumut de maximum 632 970 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei rate se efectuează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, dacă este cazul, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Cipru și Comisie care înlocuiește acordul de împrumut inițial.”;

2.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Ciprul poate finanța următoarele măsuri:

(a)

schema de concedii speciale pentru părinți, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 127/148/151/184/192/212/213/235/2020», astfel cum a fost extinsă;

(b)

schema de sprijinire a întreprinderilor pentru suspendarea totală a activității, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020», astfel cum a fost extinsă;

(c)

schema de sprijinire a întreprinderilor pentru suspendarea parțială a activității, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 131/188/239/2020», astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea 120(I)/2021» și «Actul administrativ cu caracter normativ 370/2021»;

(d)

schema specială pentru persoanele care desfășoară activități independente, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 129/148/151/186/237/322/2020», astfel cum a fost extinsă;

(e)

schema specială pentru unitățile hoteliere și de cazare turistică, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 269/317/393/418/498/533/631/2020», astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea 120(I)/2021» și «Actul administrativ cu caracter normativ 431/2021»;

(f)

schema specială de sprijinire a întreprinderilor legate de industria turismului sau afectate de turism sau asociate cu întreprinderi supuse unei suspendări totale obligatorii, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 270/318/394/419/499/534/632/2020», astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea 120(I)/2021» și «Actul administrativ cu caracter normativ 432/2021»;

(g)

schema specială de sprijinire a întreprinderilor care desfășoară activități speciale predefinite, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 272/320/396/420/500/535/633/2020», astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea 120(I)/2021» și «Actul administrativ cu caracter normativ 433/2021»;

(h)

schema de subvenționare a întreprinderilor mici și foarte mici și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă, astfel cum se prevede în «Bugetul suplimentar – Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat destinate sprijinirii economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19», pentru partea de cheltuieli legată de sprijinirea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a întreprinderilor unipersonale, astfel cum a fost extinsă și modificată;

(i)

schema de prestații de boală, în conformitate cu «Legea 27(I)/2020» și cu «Actele administrative cu caracter normativ 128/185/236/539/637/2020», astfel cum a fost modificată ultima dată prin «Legea 120(I)/2021» și prin «Actul administrativ cu caracter normativ 273/2021».”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cipru.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului acesteia.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1344 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cipru în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID 19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 13).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/680 a Consiliului din 23 aprilie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1344 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cipru în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 144, 27.4.2021, p. 19).

(4)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27/3/2020

(5)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26/5/2020

(6)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12/10/2020

(7)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 29/3/2021

(8)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4846, 16/7/2021

(9)  Actele administrative cu caracter normativ 131/188/239/2020 și Actele administrative cu caracter normativ 16/84/124/169/219/276/331/370/2021.

(10)  Actele administrative cu caracter normativ 269/317/393/418/498/533/631/2020 și 13/81/121/166/216/271/329/368/402/431/2021.

(11)  Actele administrative cu caracter normativ 270/318/394/419/499/534/632/2020 și Actele administrative cu caracter normativ 14/82/122/167/217/274/330/369/403/432/2021.

(12)  Actele administrative cu caracter normativ 272/320/396/420/500/535/633/2020 și Actele administrative cu caracter normativ 404/433/2021.

(13)  Actele administrative cu caracter normativ 128/185/236/539/637/2020 și Actele administrative cu caracter normativ 19/87/127/172/222/273/2021.


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2083 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1354 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Portugheze în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În urma unei cereri din partea Portugaliei din 11 august 2020, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 (2), a acordat Portugaliei asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 5 934 462 488 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și o perioadă de disponibilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse de Portugalia pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Portugalia pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă, măsurile similare și măsurile legate de sănătate, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(3)

În urma unei a doua cereri din partea Portugaliei din 9 decembrie 2021, Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/99 (3), a extins lista măsurilor pentru care s-a acordat deja asistență financiară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse de Portugalia pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.

(4)

Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Portugalia. Acest lucru a dus la o creșteri repetate neprevăzute și semnificative ale cheltuielilor publice ale Portugaliei în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(5)

Epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Portugalia în 2020, 2021 și 2022 pentru a limita epidemia și impactul său la nivel socioeconomic și al sănătății au avut și continuă să aibă un impact puternic asupra finanțelor publice. În 2020, Portugalia a înregistrat un deficit public de 5,8 % și o datorie publică de 135,2 % din produsul intern brut (PIB), care s-au redus la 2,8 % și, respectiv, 127,4 % la sfârșitul anului 2021. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022 Portugalia ar urma să înregistreze un deficit public de 1,9 % și o datorie publică de 119,9 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Conform previziunilor intermediare ale Comisiei din vara anului 2022, se estimează că PIB-ul Portugaliei va crește cu 6,5 % în 2022.

(6)

La 17 septembrie 2022, Portugalia a solicitat o asistență financiară suplimentară din partea Uniunii, în cuantum de 300 000 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul epidemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. În special, Portugalia a prelungit sau a modificat schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare prevăzute în considerentele 7-21.

(7)

Articolele 298-308 din „Legea nr. 7/2009 din 12 februarie”, completate de articolul 142 din „Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie”, au introdus o măsură de sprijinire a menținerii contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal prevăzut în Codul muncii din Portugalia. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Inițial, măsura oferea o prestație societăților eligibile pentru a acoperi 70 % din remunerația salariaților, aceasta ridicându-se la două treimi din salariul lor brut normal. Această corecție la două treimi a fost supusă unei limite inferioare egale cu salariul minim la nivel național și unei limite superioare egale cu de trei ori salariul minim la nivel național. Societățile eligibile trebuie să își fi suspendat activitatea economică sau să fi suferit pierderi semnificative de venituri. Ulterior, măsura a fost extinsă, inclusiv prin creșterea temporară a remunerației salariaților la 100 % din salariul lor brut normal.

(8)

„Decretul-lege nr. 10-G/2020 din 26 martie”, astfel cum a fost modificat prin „Declarația de rectificare nr. 14/2020 din 28 martie”, articolul 4 din „Decretul-lege nr. 14-F/2020 din 13 aprilie”, articolul 3 din „Decretul-lege nr. 20/2020 din 1 mai”, articolul 6 din „Decretul-lege nr. 20-H/2020 din 14 mai”, articolul 2 din „Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie” și articolul 2 din „Decretul-lege nr. 6-C/2021 din 15 ianuarie”, și completat de articolul 142 din „Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie”, a introdus noul sprijin special simplificat pentru menținerea contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Această măsură a fost similară cu măsura menționată în considerentul 7, dar a avut proceduri simplificate pentru a permite un acces mai rapid la fonduri. Inițial, măsura oferea o prestație societăților eligibile pentru a acoperi 70 % din remunerația salariaților, aceasta ridicându-se la două treimi din salariul lor brut normal, precum și o scutire a angajatorilor de la plata contribuțiilor sociale. Această corecție la două treimi a fost supusă unei limite inferioare egale cu salariul minim la nivel național și unei limite superioare egale cu de trei ori salariul minim la nivel național. Societățile eligibile trebuie să își fi suspendat activitatea economică sau să fi înregistrat pierderi de venituri de cel puțin 40 % în perioada de 30 de zile care precedă cererea de sprijin, în comparație cu aceeași lună a anului precedent sau cu media lunară a celor două luni care precedă perioada respectivă. Ulterior, măsura a fost extinsă de mai multe ori, inclusiv prin creșterea temporară a remunerației salariaților la 100 % din salariul lor brut normal în anumite circumstanțe. Întrucât scutirea de la plata contribuțiilor sociale constituie venituri nepercepute pentru guvern, aceasta poate fi considerată a fi echivalentă cheltuielilor publice, în sensul Regulamentului (UE) 2020/672.

(9)

Articolul 5 alineatul (2) și articolele 7-9 din „Decretul-lege nr. 10-G/2020 din 26 martie” au stabilit că, în cazul în care societățile au beneficiat de măsurile menționate în considerentul 7 sau 8 și au avut un program de formare aprobat de serviciile publice naționale de ocupare a forței de muncă și de formare („Instituto do Emprego e Formação Profissional”, IEFP), în cadrul programelor de formare profesională speciale, se puteau acorda, ca alternativă la reducerea timpului de lucru al angajaților, indemnizații de formare pentru a acoperi veniturile de înlocuire, precum și costurile legate de formare, care trebuia să aibă loc în timpul programului de lucru. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (c) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(10)

Articolele 4 și 5 din „Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie” și articolul 14-A din „Decretul-lege nr. 46-A/2020 din 30 iulie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 4 din „Decretul-lege nr. 6-C/2021 din 15 ianuarie”, prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 23-A/2021 din 24 martie” și prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 32/2021 din 12 mai” și astfel cum a fost precizat în „Ordonanța Guvernului nr. 102-A/2021 din 14 mai”, au introdus o nouă măsură de sprijin special pentru societăți în vederea reluării activității lor economice. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (d) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Inițial, pentru a facilita tranziția către reluarea activității și menținerea locurilor de muncă, societățile ai căror angajați au beneficiat de măsurile menționate în considerentul 7 sau 8 puteau primi, pentru fiecare angajat vizat, o prestație egală fie cu salariul minim la nivel național, plătită într-o singură tranșă, fie cu dublul salariului minim la nivel național, plătită eșalonat, pe o perioadă de șase luni. În cazul în care sprijinul a fost acordat eșalonat, societățile au beneficiat, de asemenea, de o scutire parțială de 50 % din contribuțiile sociale ale angajatorului datorate pentru angajații în cauză. Ulterior, măsura a fost extinsă de mai multe ori, inclusiv prin adăugarea pe lista societăților eligibile a microîntreprinderilor ai căror angajați au beneficiat de măsura menționată în considerentul 12, care au putut beneficia apoi de o prestație egală cu dublul salariului minim la nivel național pentru fiecare angajat vizat, plătită eșalonat, pe o perioadă de șase luni.

(11)

Articolul 3 din „Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 58-A/2020 din 14 august”, a introdus un nou supliment de stabilizare a veniturilor pentru angajații care beneficiază de măsurile menționate în considerentul 7 sau 8 timp de cel puțin o lună (specificată mai târziu ca 30 de zile consecutive) în perioada aprilie-iunie 2020. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (e) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Angajații eligibili au fost cei al căror salariu brut raportat la luna februarie 2020 nu depășea dublul salariului minim la nivel național. Angajații aveau dreptul la o prestație egală cu diferența dintre salariul brut din februarie 2020 și cel din perioada în care angajatul a fost acoperit de una dintre cele două măsuri menționate mai sus, cu o limită inferioară de 100 EUR și o limită superioară de 351 EUR.

(12)

Articolul 4 din „Decretul-lege nr. 46-A/2020 din 30 iulie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 90/2020 din 19 octombrie”, articolul 142 din „Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie”, articolul 3 din „Decretul-lege nr. 6-C/2021 din 15 ianuarie”, articolul 2 din „Decretul-lege nr. 23-A/2021 din 24 martie” și articolul 2 din „Decretul-lege nr. 71-A/2021 din 13 august”, a introdus noul sprijin special progresiv pentru menținerea contractelor de muncă prin reducerea temporară a timpului de lucru normal. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (f) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Inițial, măsura oferea o prestație societăților eligibile pentru a acoperi 70 % din remunerația salariaților pentru orele nelucrate, această remunerare reprezentând două treimi din salariul lor brut normal corespunzător orelor nelucrate în lunile august și septembrie 2020 sau patru cincimi din salariul lor brut normal corespunzător orelor nelucrate în perioada octombrie-decembrie 2020. Salariul brut total al angajaților rezultat a fost supus unei limite inferioare egale cu salariul minim la nivel național.

Măsura prevedea, de asemenea, scutirea totală sau parțială a angajatorului respectiv de la plata contribuțiilor sociale, calibrată în funcție de dimensiunea societăților eligibile, și anume microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii sau întreprinderi mari. Societățile eligibile trebuie să își fi suspendat activitatea economică sau să fi înregistrat pierderi de venituri de cel puțin 40 % în perioada de 30 de zile care precedă cererea de sprijin, în comparație cu aceeași lună a anului precedent sau cu media lunară a celor două luni care precedă perioada respectivă. Reducerea temporară maximă a timpului de lucru normal a fost calibrată astfel încât să crească în funcție de amploarea pierderilor de venituri ale societăților eligibile. Ulterior, măsura a fost extinsă de mai multe ori, inclusiv prin adăugarea pe lista societăților eligibile a acelor societăți care au înregistrat pierderi de venituri de cel puțin 25 %, prin reajustarea reducerii temporare maxime a timpului de lucru normal în funcție de amploarea pierderilor de venituri ale societăților eligibile, creșterea temporară a remunerației salariaților la 100 % din salariul lor brut normal corespunzător orelor nelucrate și prin introducerea eliminării treptate a scutirii de la plata contribuțiilor sociale datorate de angajator. Întrucât scutirea de la plata contribuțiilor sociale constituie venituri nepercepute pentru guvern, aceasta poate fi considerată a fi echivalentă cheltuielilor publice, în sensul Regulamentului (UE) 2020/672.

(13)

Articolul 26 din „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 12-A/2020 din 6 aprilie”, articolul 2 din „Decretul-lege nr. 14-F/2020 din 13 aprilie”, articolul 4 din „Decretul-lege nr. 20-C/2020 din 7 mai”, articolul 9 din „Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie” și articolul 2 din „Legea nr. 31/2020 din 11 august”, precum și articolul 325-G din „Legea nr. 2/2020 din 31 martie”, astfel cum a fost adăugat prin articolul 3 din „Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie”, au introdus o nouă măsură de sprijin special pentru persoanele care desfășoară activități independente, lucrătorii informali și manageri. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (g) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Inițial, măsura oferea o prestație lunară egală cu venitul înregistrat al persoanelor fizice vizate, cu o limită superioară egală cu indicele de ajutor social al Portugaliei („Indexante dos Apoios Sociais”, IAS, stabilit la 438,81 EUR în 2020). Persoanele eligibile au fost persoanele fizice care și-au suspendat activitatea economică. Ulterior, măsura a fost extinsă de mai multe ori, inclusiv prin adăugarea pe lista persoanelor eligibile a acelor persoane care au înregistrat pierderi de venituri de cel puțin 40 % în perioada de 30 de zile care precedă cererea de sprijin, în comparație cu aceeași lună a anului precedent sau cu media lunară a celor două luni care precedă perioada respectivă, și a fost reajustată astfel încât prestația lunară să fie egală fie cu venitul înregistrat al persoanelor, cu o limită superioară egală cu indicele de ajutor social al Portugaliei, atunci când venitul înregistrat al persoanelor fizice se situa sub o valoare de 1,5 ori mai mare decât indicele de ajutor social al Portugaliei, fie cu două treimi din venitul înregistrat al persoanelor, cu o limită superioară egală cu salariul minim la nivel național, atunci când venitul înregistrat al persoanelor era mai mare sau egal cu de 1,5 ori indicele de ajutor social al Portugaliei, și stabilind o limită inferioară egală cu 50 % din indicele de ajutor social al Portugaliei.

(14)

Articolul 23 din „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 12-A/2020 din 6 aprilie” și articolul 3 din „Legea nr. 16/2021 din 7 aprilie”, a introdus o alocație familială pentru angajații care nu pot lucra deoarece sunt nevoiți să aibă grijă de copiii lor sau de alte persoane aflate în întreținere care au vârsta mai mică de 12 ani sau, indiferent de vârstă, care suferă de un handicap sau de o boală cronică. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (h) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Măsura oferea o prestație echivalentă cu două treimi din salariul brut normal, plătită în părți egale de angajator și de asigurările sociale, cu o limită inferioară egală cu salariul minim la nivel național și o limită superioară egală cu de trei ori salariul minim la nivel național. Măsura în cauză poate fi considerată o măsură similară schemelor privind reducerea timpului de muncă, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2020/672, deoarece oferă angajaților sprijin pentru venit, ceea ce va contribui la acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor în timpul închiderii școlilor și, prin urmare, va ajuta părinții să își continue activitatea profesională, prevenind punerea în pericol a relațiilor de muncă.

(15)

„Ordonanța de Guvern nr. 3485-C/2020 din 19 martie”, „Ordonanța de Guvern nr. 4395/2020 din 10 aprilie” și „Ordonanța de Guvern nr. 5897-B/2020 din 28 mai” au introdus o nouă măsură de sprijin special pentru menținerea contractelor de muncă ale formatorilor, având în vedere anularea cursurilor de formare profesională. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (i) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Sprijinul public a constat într-o prestație care acoperea salariul formatorilor, chiar dacă formarea profesională nu a avut loc.

(16)

„Ordinul ministrului muncii, solidarității și securității sociale și al ministrului sănătății nr. 2875-A/2020 din 3 martie”, articolul 20 din „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 62-A/2020 din 3 septembrie”, și articolul 325-F din „Legea nr. 2/2020 din 31 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din „Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie”, au introdus o indemnizație de boală ca urmare a contractării COVID-19. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (m) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. În comparație cu sistemul standard de indemnizații de boală din Portugalia, acordarea indemnizației de boală pentru COVID-19 nu a făcut obiectul unei perioade de așteptare. Sprijinul public a constat într-o prestație egală cu salariul brut normal al beneficiarilor.

(17)

Articolul 19 din „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din „Decretul-lege nr. 62-A/2020 din 3 septembrie”, și articolul 325-F din „Legea nr. 2/2020 din 31 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din „Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie”, au introdus o indemnizație pentru angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă care au fost împiedicate temporar să își exercite activitățile profesionale ca urmare a izolării profilactice. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (l) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Acordarea indemnizației nu a făcut obiectul unei perioade de așteptare. Angajații sau persoanele care desfășoară o activitate independentă au beneficiat de o indemnizație egală cu salariul lor brut normal.

(18)

„Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 97/2020 din 8 aprilie”, „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 120/2020 din 28 aprilie”, „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 128/2020 din 5 mai”, „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 129/2020 din 5 mai”, „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 195/2020 din 15 iulie”, „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 196/2020 din 15 iulie” și „Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 200/2020 din 17 iulie” au introdus o serie de măsuri regionale legate de ocuparea forței de muncă în regiunea autonomă Azore. Măsurile sunt descrise la articolul 3 litera (j) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Măsurile specifice, inclusiv o completare regională la schemele existente la nivel național, și anume reducerea timpului de muncă, sprijinul pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru societăți în vederea reluării activității lor economice, au fost menite să mențină ocuparea forței de muncă în Azore pe durata epidemiei de COVID-19. Sprijinul acordat în cadrul respectivelor măsuri a fost condiționat de menținerea contractelor de muncă și de menținerea activității economice.

(19)

„Rezoluția Guvernului Regional din Madeira nr. 101/2020 din 13 martie” și „Ordonanța nr. 133-B/2020 a Vicepreședintelui Guvernului Regional din Madeira și a Secretariatului regional pentru incluziune socială și cetățenie din 22 aprilie” au introdus o serie de măsuri regionale legate de ocuparea forței de muncă în regiunea autonomă Madeira. Măsurile sunt descrise la articolul 3 litera (k) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Măsurile specifice, inclusiv o completare regională la schemele existente la nivel național, și anume reducerea timpului de muncă și sprijinul pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru societăți în vederea reluării activității lor economice, au fost menite să mențină ocuparea forței de muncă în Madeira pe durata epidemiei de COVID-19. Sprijinul acordat în cadrul respectivelor măsuri a fost condiționat de menținerea contractelor de muncă și de menținerea activității economice.

(20)

Articolul 156 din „Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie”, sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul (2) literele (c)-(f) din acesta, astfel cum se specifică mai exact în „Ordonanța Guvernului nr. 19-A/2021 din 25 ianuarie” și astfel cum a fost prelungit prin articolul 12 din „Decretul-lege nr. 104/2021 din 27 noiembrie”, a introdus o schemă de sprijin extraordinar pentru lucrătorii independenți, lucrătorii care nu au acces la alte mecanisme de protecție socială și managerii ale căror venituri au fost afectate în mod deosebit de pandemia de COVID-19. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (r) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. În cazul lucrătorilor independenți, măsura prevedea o prestație egală cu două treimi din valoarea corespunzătoare scăderii venitului lunar al lucrătorilor, cu o limită superioară egală cu 501,16 EUR. Lucrătorii independenți eligibili au fost cei care s-au confruntat cu o scădere a veniturilor de cel puțin 40 % în perioada martie-decembrie 2020, comparativ cu 2019.

În cazul lucrătorilor care nu au acces la alte mecanisme de protecție socială, măsura prevedea: (i) pentru angajați, o prestație egală cu diferența dintre valoarea lunară de referință de 501,16 EUR și salariul mediu lunar pe adult din gospodăria respectivă; și (ii) în cazul lucrătorilor independenți, o prestație egală cu două treimi din scăderea venitului lunar al lucrătorilor, cu o limită superioară de 501,16 EUR. În cazul managerilor, măsura prevedea o prestație egală fie cu venitul mediu lunar de referință al acestora, atunci când acesta se situa sub o valoare de 1,5 ori mai mare decât indicele de ajutor social al Portugaliei („Indexante dos Apoios Sociais”, IAS, stabilit la 438,81 EUR în 2021), fie cu două treimi din venitul mediu lunar de referință al acestora, atunci când acesta era egal sau mai mare decât respectivul indice. Managerii eligibili au fost cei care și-au suspendat temporar activitatea economică ca urmare a pandemiei de COVID-19 sau cei care au înregistrat pierderi de venituri de cel puțin 40 % în perioada de 30 de zile care precedă cererea de sprijin, în comparație cu aceeași lună a anului precedent sau cu media lunară a celor două luni care precedă perioada respectivă. În toate cazurile, prestația a avut o limită inferioară egală cu 50 EUR, majorată la 50 % din scăderea venitului lunar observată atunci când aceasta din urmă se situa între 50 % și 100 % din indicele de ajutor social al Portugaliei, sau la 50 % din indicele de ajutor social al Portugaliei atunci când scăderea venitului depășea respectivul indice.

(21)

Punctul 2.5.1 din „Anexa la Rezoluția Consiliului de Miniștri nr. 41/2020 din 6 iunie”, astfel cum se specifică mai exact la articolele 10-12 din „Ordonanța Guvernului nr. 180/2020 din 3 august” și astfel cum a fost extins prin articolele 5-7 din „Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 37-A/2021 din 15 februarie”, a introdus o schemă de sprijin social pentru artiști, autori, tehnicieni și alți profesioniști din domeniul artelor. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (s) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Măsura prevedea o prestație lunară egală cu indicele de ajutor social al Portugaliei („Indexante dos Apoios Sociais”, IAS, stabilit la 438,81 EUR în 2021).

(22)

Portugalia a prelungit sau a modificat în continuare o serie de măsuri legate de sănătate pentru a combate epidemia de COVID-19. În special, este vorba de măsurile prevăzute în considerentele 23-27.

(23)

„Norma nr. 012/2020 din 6 mai”, astfel cum a fost modificată la 14 mai 2020, și „Norma nr. 013/2020 din 10 iunie”, astfel cum a fost modificată la 23 iunie 2020, ambele emise de Direcția Generală de Sănătate din Portugalia, precum și „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie” au prevăzut achiziționarea de echipamente individuale de protecție pentru a fi utilizate la locul de muncă, în special în spitalele publice, ministerele de resort, municipalități și regiunile autonome Azore și Madeira. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (n) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(24)

„Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie” a introdus o campanie de igienă școlară menită să asigure revenirea în siguranță la locul de muncă a profesorilor, a altor membri ai personalului și a studenților. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (o) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(25)

„Norma nr. 012/2020 din 6 mai”, astfel cum a fost modificată la 14 mai 2020, și „Norma nr. 013/2020 din 10 iunie”, astfel cum a fost modificată la 23 iunie 2020, ambele emise de Direcția Generală de Sănătate din Portugalia, au prevăzut testarea pentru COVID-19 a pacienților spitalizați și a lucrătorilor din spitalele publice, precum și a angajaților din centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă și din centrele de îngrijire a copiilor. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (p) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(26)

Articolul 42-A din „Legea nr. 2/2020 din 31 martie”, astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din „Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie”, și articolul 291 din „Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie” au introdus o nouă compensație specială pentru lucrătorii din cadrul Serviciului Național de Sănătate implicați în combaterea epidemiei de COVID-19. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (q) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354. Măsura consta într-o primă de performanță, plătită o singură dată, corespunzătoare unui cuantum egal cu 50 % din salariul brut normal al angajatului.

(27)

Articolul 6 din „Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie” și articolele 4-8 din „Decretul-lege nr. 10-A/2021 din 2 februarie” au prevăzut angajarea de personal sanitar suplimentar și efectuarea de ore suplimentare în cadrul Serviciului Național de Sănătate pentru a face față provocărilor legate de pandemie. Măsura este descrisă la articolul 3 litera (t) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354.

(28)

Portugalia îndeplinește condițiile pentru a solicita asistență financiară prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Portugalia a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate au crescut cu 6 920 192 416 EUR de la 1 februarie 2020 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă deoarece este legată și de o extindere sau o modificare a măsurilor naționale existente legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Portugalia. Portugalia intenționează să finanțeze 386 417 324 EUR din cuantumul majorat al cheltuielilor cu ajutorul fondurilor din partea Uniunii și 299 312 604 EUR din fondurile sale proprii.

(29)

Comisia a consultat Portugalia și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare, precum și aplicarea de măsuri corespunzătoare legate de sănătate în contextul epidemiei de COVID-19, astfel cum se menționează în cererea din 17 septembrie 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(30)

Cheltuielile aferente măsurilor legate de sănătate, astfel cum sunt menționate în cererea Portugaliei din 17 septembrie 2022 și în considerentele 23-27, se ridică la 1 382 230 075 EUR.

(31)

Prin urmare, ar trebui să se acorde asistență financiară pentru a ajuta Portugalia să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, cuantumul și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(32)

Având în vedere faptul că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate a asistenței financiare de 18 luni acordată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 ar trebui să fie prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând cu prima zi după data la care Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 produce efecte.

(33)

Portugalia și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(34)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Aceasta nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(35)

Portugalia ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care statul membru a executat cheltuielile respective.

(36)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Portugaliei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Portugaliei un împrumut de maximum 6 234 462 488 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei tranșe se face sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, după caz, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Portugalia și Comisie care înlocuiește acordul de împrumut inițial.”

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Portugalia poate finanța următoarele măsuri:

(a)

sprijinirea menținerii contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal, astfel cum se prevede la articolele 298-308 din «Legea nr. 7/2009 din 12 februarie», completate de articolul 142 din «Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie»;

(b)

noul sprijin special simplificat pentru menținerea contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal, în conformitate cu «Decretul-lege nr. 10-G/2020 din 26 martie», astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie» și completat de articolul 142 din «Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie»;

(c)

programele de formare profesională speciale pentru menținerea contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) și cu articolele 7-9 din «Decretul-lege nr. 10-G/2020 din 26 martie»;

(d)

noul sprijin special acordat societăților pentru reluarea activității economice, în conformitate cu articolele 4 și 5 din «Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie» și cu articolul 14-A din «Decretul-lege nr. 46-A/2020 din 30 iulie», astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 32/2021 din 12 mai», și astfel cum este specificat în «Ordonanța de Guvern nr. 102-A/2021 din 14 mai»;

(e)

noul supliment pentru stabilizarea veniturilor pentru angajații care beneficiază de măsurile menționate la litera (a) sau (b) pentru menținerea contractelor de muncă prin întreruperea temporară a activității sau reducerea timpului de lucru normal, în conformitate cu articolul 3 din «Decretul-lege nr. 27-B/2020 din 19 iunie», astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 58-A/2020 din 14 august»;

(f)

noul sprijin special progresiv pentru menținerea contractelor de muncă prin reducerea temporară a timpului de lucru normal, în conformitate cu articolul 4 din «Decretul-lege nr. 46-A/2020 din 30 iulie», astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 71-A/2021 din 13 august»;

(g)

noul sprijin special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, lucrătorii informali și manageri, în conformitate cu articolul 26 din «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie», astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 2 din «Legea nr. 31/2020 din 11 august», și cu articolul 325-G din «Legea nr. 2/2020 din 31 martie», astfel cum a fost adăugat prin articolul 3 din «Legea nr. 24-A/2020 din 24 iulie»;

(h)

noua alocație familială pentru angajații care nu pot lucra deoarece sunt nevoiți să aibă grijă de copiii lor sau de alte persoane aflate în întreținere care au vârsta mai mică de 12 ani sau, indiferent de vârstă, care suferă de un handicap sau de o boală cronică, în conformitate cu articolul 23 din «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie», astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 3 din «Legea nr. 16/2021 din 7 aprilie»;

(i)

noul sprijin special pentru menținerea contractelor de muncă ale formatorilor, având în vedere anularea cursurilor de formare profesională, în conformitate cu «Ordonanța de Guvern nr. 3485-C/2020 din 19 martie», cu «Ordonanța de Guvern nr. 4395/2020 din 10 aprilie» și cu «Ordonanța de Guvern nr. 5897-B/2020 din 28 mai»;

(j)

măsurile regionale legate de ocuparea forței de muncă din regiunea autonomă Azore, astfel cum sunt prevăzute în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 97/2020 din 8 aprilie», în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 120/2020 din 28 aprilie», în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 128/2020 din 5 mai», în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 129/2020 din 5 mai», în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 195/2020 din 15 iulie», în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 196/2020 din 15 iulie» și în «Rezoluția Consiliului Guvernului Regional al Insulelor Azore nr. 200/2020 din 17 iulie»;

(k)

măsurile regionale legate de ocuparea forței de muncă din regiunea autonomă Madeira, astfel cum sunt prevăzute în «Rezoluția Guvernului Regional din Madeira nr. 101/2020 din 13 martie» și în «Ordonanța nr. 133-B/2020 a vicepreședintelui Guvernului Regional din Madeira și a Secretariatului regional pentru incluziune socială și cetățenie din 22 aprilie»;

(l)

noua indemnizație pentru angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă care au fost împiedicate temporar să își exercite activitățile profesionale din cauza izolării profilactice, în conformitate cu articolul 19 din «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie», astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 62-A/2020 din 3 septembrie», și cu articolul 325-F din «Legea nr. 2/2020 din 31 martie», astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din «Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie»;

(m)

noua indemnizație de boală ca urmare a contractării COVID-19, în conformitate cu «Ordinul ministrului muncii, solidarității și securității sociale și al ministrului sănătății nr. 2875-A/2020 din 3 martie», cu articolul 20 din «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie», astfel cum a fost modificat prin articolul 2 din «Decretul-lege nr. 62-A/2020 din 3 septembrie», și cu articolul 325-F din «Legea nr. 2/2020 din 31 martie», astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din «Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie»;

(n)

achiziționarea de echipamente individuale de protecție pentru a fi utilizate la locul de muncă, în special în spitalele publice, ministerele de resort, municipalități și regiunile autonome Azore și Madeira, în conformitate cu «Norma nr. 012/2020 din 6 mai», astfel cum a fost modificată la 14 mai 2020, și cu «Norma nr. 013/2020 din 10 iunie», astfel cum a fost modificată la 23 iunie 2020, ambele emise de Direcția Generală de Sănătate din Portugalia, precum și cu «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie»;

(o)

campania de igienă școlară menită să asigure revenirea în siguranță la locul de muncă a profesorilor, a altor membri ai personalului și a studenților, astfel cum este prevăzută în «Decretul-lege nr. 10-A/2020 din 13 martie»;

(p)

testarea pentru COVID-19 a pacienților spitalizați și a lucrătorilor din spitalele publice, precum și a angajaților din centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă și din centrele de îngrijire a copiilor, în conformitate cu «Norma nr. 012/2020 din 6 mai», astfel cum a fost modificată la 14 mai 2020, și cu «Norma nr. 013/2020 din 10 iunie», astfel cum a fost modificată la 23 iunie 2020, ambele emise de Direcția Generală de Sănătate din Portugalia;

(q)

noua compensație specială pentru lucrătorii din cadrul Serviciului Național de Sănătate implicați în combaterea epidemiei de COVID-19, în conformitate cu articolul 42-A din «Legea nr. 2/2020 din 31 martie», astfel cum a fost modificat prin articolul 3 din «Legea nr. 27-A/2020 din 24 iulie» și cu articolul 291 din «Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie»;

(r)

noua schemă de sprijin extraordinar pentru lucrătorii independenți, lucrătorii care nu au acces la alte mecanisme de protecție socială și managerii ale căror venituri au fost afectate în mod deosebit de pandemia de COVID-19, în conformitate cu articolul 156 din «Legea nr. 75-B/2020 din 31 decembrie» și sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 2 literele (c)-(f) de la articolul respectiv, astfel cum se specifică mai exact în «Ordonanța Guvernului nr. 19-A/2021 din 25 ianuarie», și astfel cum a fost prelungită prin articolul 12 din «Decretul-lege nr. 104/2021 din 27 noiembrie»;

(s)

noua schemă de sprijin social pentru artiști, autori, tehnicieni și alți profesioniști din domeniul artelor, prevăzută la punctul 2.5.1 din «Anexa la Rezoluția Consiliului de Miniștri nr. 41/2020 din 6 iunie», astfel cum se specifică mai exact la articolele 10-12 din «Ordonanța de Guvern nr. 180/2020 din 3 august», și prelungită prin articolele 5-7 din «Anexa la Ordonanța de Guvern nr. 37-A/2021 din 15 februarie»;

(t)

angajarea de personal sanitar suplimentar și efectuarea de ore suplimentare în cadrul Serviciului Național de Sănătate pentru a face față provocărilor legate de pandemie, astfel cum se prevede la articolul 6 din «Decretul-lege nr. 10-A/2020» din 13 martie și la articolele 4-8 din «Decretul-lege nr. 10-A/2021 din 2 februarie».”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1354 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Portugheze în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 49).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/99 a Consiliului din 25 ianuarie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1354 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Portugheze în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 17, 26.1.2022, p. 47).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2084 A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1345 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cehe în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La solicitarea Cehiei din 7 august 2020, Consiliul, prin intermediul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1345 (2), a acordat Cehiei asistență financiară sub forma unui împrumut în valoare de maximum 2 000 000 000 EUR, cu o scadență medie maximă de 15 ani și cu o perioadă de disponibilitate de 18 luni, în vederea completării eforturilor naționale întreprinse de Cehia pentru a contracara impactul pandemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale respectivei pandemii pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară activități independente.

(2)

Împrumutul urma să fie utilizat de Cehia pentru a finanța schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate la articolul 3 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345.

(3)

Pandemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Cehia. Acest lucru a dus la creșteri repetate neprevăzute și semnificative ale cheltuielilor publice ale Cehiei în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 3 literele (a), (c), (d) și (e) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345.

(4)

Pandemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Cehia în 2020, 2021 și 2022 pentru a ține sub control pandemia și impactul său socioeconomic și în ceea ce privește sănătatea au avut și continuă să aibă un impact dramatic asupra finanțelor publice. În 2020, Cehia avea un deficit public și o datorie publică de 5,8 % și, respectiv, 37,7 % din produsul intern brut (PIB), care au crescut la 5,9 % și, respectiv, 41,9 % la sfârșitul anului 2021. Previziunile Comisiei din primăvara anului 2022 preconizează că Cehia va avea un deficit public și o datorie publică de 4,3 % și, respectiv, de 42,8 % din PIB până la sfârșitul anului 2022. Conform previziunilor intermediare ale Comisiei din vara anului 2022, PIB-ul Cehiei ar urma să crească cu 2,3 % în 2022.

(5)

La 22 septembrie 2022, Cehia a solicitat o nouă asistență financiară din partea Uniunii, în cuantum de 2 500 000 000 EUR, în vederea completării în continuare a eforturilor naționale întreprinse în 2020, 2021 și 2022 pentru a contracara impactul pandemiei de COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară activități independente. În special, Cehia a extins și a modificat schemele privind reducerea timpului de muncă și măsurile similare menționate în considerentele 6-9.

(6)

Schema privind reducerea timpului de muncă intitulată programul „Antivirus”, astfel cum este menționată la articolul 3 litera (a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345, a fost concepută pentru a compensa parțial costurile salariale ale angajatorilor privați nevoiți să își suspende sau să își reducă în mod semnificativ activitatea economică ca o consecință directă a măsurilor luate de autorități (opțiunea „A”) sau în mod indirect ca urmare a efectelor economice negative ale pandemiei de COVID-19 (opțiunea „B”). Acest program a avut ca temei juridic Rezoluția nr. 353 a Guvernului din 31 martie 2020, astfel cum a fost modificată, precum și articolul 120 din Legea nr. 435/2004 Coll. privind ocuparea forței de muncă (3), astfel cum a fost modificată. Programul a fost extins și modificat prin opțiunea „A plus”, introdusă prin Rezoluția nr. 1039 a Guvernului din 14 octombrie 2020, pentru a asigura compensarea integrală a costurilor salariale pentru angajatorii nevoiți să își suspende sau să își reducă activitatea ca urmare a măsurilor luate de autorități. Programul a fost extins, de asemenea, prin mai multe hotărâri ale guvernului, opțiunea „A” fiind activă de la 12 martie 2020 până la 28 februarie 2022, opțiunea „A plus” de la 1 octombrie 2020 până la 31 mai 2021, iar opțiunea „B” de la 12 martie 2020 până la 31 mai 2021 și de la 1 noiembrie 2021 până la 31 decembrie 2021.

(7)

Prima măsură compensatorie pentru persoanele care desfășoară activități independente, așa-numitul program „Pětadvacítka”, menționat la articolul 3 litera (c) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345, introdus prin „Legea nr. 159/2020 Coll.” (4), a prevăzut acordarea unei prime compensatorii în valoare de 500 CZK de persoană pe zi calendaristică pentru persoanele care desfășoară activități independente care au fost nevoite să-și suspende sau să-și reducă în mod semnificativ activitatea economică într-un mod care excedează volatilitatea economică normală din cauza riscurilor pentru sănătatea publică generate de COVID-19 sau a măsurilor de criză luate de autoritățile publice. Programul „Pětadvacítka” a fost activ de la 12 martie 2020 până la 8 iunie 2020. Modificarea sa ulterioară a constat în programul „Prima compensatorie de toamnă”, care a fost introdus prin Legea nr. 461/2020 Coll. (5) și s-a derulat de la 5 octombrie 2020 până la 15 februarie 2021, oferind o primă fiscală de 500 CZK pe zi calendaristică persoanelor care desfășoară activități independente care au fost nevoite să-și suspende sau să-și reducă în mod semnificativ activitatea economică din cauza riscurilor pentru sănătatea publică sau a măsurilor de criză luate de autoritățile publice. Legea nr. 95/2021 Coll. (6) și rezoluțiile conexe ale Guvernului [nr. 154/2021 (7) și 188/2021 (8)] au introdus o altă modificare, denumită „Noua primă compensatorie pentru 2021”, care a fost activă de la 1 februarie 2021 până la 31 mai 2021 și care a majorat valoarea primei fiscale la 1 000 CZK pe zi. Ca urmare a ultimei modificări a acestei prime compensatorii pentru persoanele care desfășoară activități independente, intitulată „Prima compensatorie pentru 2022”, introdusă prin Legea nr. 519/2021 Coll. (9), valoarea primei s-a ridicat, de asemenea, la 1 000 CZK pe zi, măsura derulându-se de la 22 noiembrie 2021 până la 31 ianuarie 2022.

(8)

Scutirea parțială de la plata contribuțiilor sociale și a asigurărilor de sănătate a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă, menționată la articolul 3 litera (d) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345, a avut ca temei juridic „Legea nr. 136/2020 Coll.” (10) (pentru securitate socială) și „Legea nr. 134/2020 Coll.” (11) (pentru securitate sanitară). Statul și-a asumat plata contribuției corespunzătoare datorate în fiecare lună din martie până în august 2020 pentru contribuțiile sociale și asigurările de sănătate ale lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă. Deși programul s-a încheiat în august 2020, a fost necesară plata unor sume suplimentare în 2021 ca urmare a decontărilor legate de plățile în avans efectuate de persoanele care desfășoară activități independente în 2020. Măsura reprezintă venituri publice la care se renunță și care pot fi considerate, în scopul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/672, echivalente unor cheltuieli publice.

(9)

„Alocația de îngrijire” pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, prevăzută la articolul 3 litera (e) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345, a avut ca temei juridic Rezoluțiile Guvernului nr. 262 din 19 martie 2020 (12), nr. 311 din 26 martie 2020, nr. 354 din 31 martie 2020, nr. 514 din 4 mai 2020, nr. 552 din 18 mai 2020, nr. 1053 din 16 octombrie 2020, nr. 1260 din 30 noiembrie 2020 și nr. 446 din 10 mai 2021, articolul 14 din Legea nr. 218/2000 Coll. (13) privind normele bugetare, astfel cum a fost modificată (care se aplică persoanelor care desfășoară o activitate independentă în sectorul producției agricole și forestiere primare), precum și articolul 3 litera (h) din Legea nr. 47/2002 Coll. (14) privind sprijinirea IMM-urilor, astfel cum a fost modificată (care se aplică tuturor celorlalte persoane care desfășoară o activitate independentă). Programul compensează pierderea de venituri suferită de persoanele care desfășoară activități independente ca urmare a necesității de a avea grijă de copii sau de persoane dependente determinată de închiderea structurilor de îngrijire a copiilor și de asigurare a serviciilor de asistență socială. Valoarea zilnică a sprijinului a fost de 424 CZK pentru luna martie 2020 și de 500 CZK pentru perioada aprilie-iunie 2020. Programul a fost extins la perioada octombrie 2020 – mai 2021, când a oferit un sprijin zilnic de 400 CZK.

(10)

Cehia îndeplinește condițiile pentru a solicita asistența financiară prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Cehia a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate au crescut cu 5 349 588 352 EUR de la 1 februarie 2020 ca urmare a măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale pandemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă, fiind legată, de asemenea, de o extindere sau modificare a măsurilor naționale existente legate direct de schemele privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Cehia. Cehia intenționează să finanțeze 215 333 982 EUR din suma majorată a cheltuielilor prin intermediul fondurilor Uniunii și 634 254 370 EUR prin propria sa finanțare.

(11)

Comisia a consultat Cehia și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de scheme privind reducerea timpului de muncă și de măsuri similare, menționate în cererea din 22 septembrie 2022, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(12)

Prin urmare, ar trebui acordată asistență financiară pentru a ajuta Cehia să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de pandemia de COVID-19. Comisia ar trebui să adopte deciziile privind scadențele, cu privire la valoarea și deblocarea ratelor și a tranșelor în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

(13)

Având în vedere că perioada de disponibilitate indicată în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345 a expirat, este necesară o nouă perioadă de disponibilitate pentru asistența financiară suplimentară. Perioada de disponibilitate de 18 luni pentru asistența financiară acordată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345 ar trebui prelungită cu 21 de luni și, în consecință, perioada totală de disponibilitate ar trebui să fie de 39 de luni începând din prima zi după intrarea în vigoare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1345.

(14)

Cehia și Comisia ar trebui să ia în considerare prezenta decizie în ceea ce privește acordul de împrumut menționat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

(15)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie întreprinse, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Decizia nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat.

(16)

Cehia ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care Cehia a executat cheltuielile respective.

(17)

Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Cehiei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Uniunea pune la dispoziția Cehiei un împrumut de maximum 4 500 000 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

(2)   Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 39 de luni începând din prima zi după data de la care prezenta decizie produce efecte.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plata primei rate se face sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672. Plata oricăror rate ulterioare se efectuează în conformitate cu clauzele acordului de împrumut respectiv sau, dacă este cazul, sub rezerva intrării în vigoare a unui act adițional la acesta sau a unui acord de împrumut modificat încheiat între Cehia și Comisie, care să înlocuiască acordul de împrumut inițial.”

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Cehia poate finanța următoarele măsuri:

(a)

programul «Antivirus», prevăzut în «Rezoluția nr. 353 a Guvernului din 31 martie 2020», astfel cum a fost modificată, a cărei bază legală este articolul 120 din «Legea nr. 435/2004 Coll. privind ocuparea forței de muncă», astfel cum a fost modificată și extinsă prin Rezoluția nr. 1039 a Guvernului din 14 octombrie 2020 și mai multe hotărâri ale guvernului;

(b)

opțiunea C a programului «Antivirus», prevăzută în «Legea nr. 300/2020 Coll.»;

(c)

programul «Pětadvacítka», prima compensatorie pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, prevăzută în «Legea nr. 159/2020 Coll.», astfel cum a fost modificată prin «Prima compensatorie de toamnă», prevăzută în «Legea nr. 461/2020 Coll.», prin «Noua primă compensatorie pentru 2021», prevăzută în «Legea nr. 95/2021 Coll.» și «rezoluțiile conexe ale Guvernului nr. 154/2021 și 188/2021» și prin «Prima compensatorie pentru 2022», prevăzută în «Legea nr. 519/2021 Coll.»;

(d)

scutirea parțială de la plata contribuțiilor sociale și a asigurărilor de sănătate a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă, prevăzută în «Legea nr. 136/2020 Coll.» (pentru securitate socială) și în «Legea nr. 134/2020 Coll.» (pentru securitate sanitară);

(e)

«alocația de îngrijire» pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, prevăzută în «Rezoluțiile Guvernului nr. 262 din 19 martie 2020, nr. 311 din 26 martie 2020, nr. 354 din 31 martie 2020, nr. 514 din 4 mai 2020 și nr. 552 din 18 mai 2020», astfel cum a fost modificată și prelungită prin «Rezoluția nr. 446 a Guvernului din 10 mai 2021», prevăzută la articolul 14 din «Legea nr. 218/2000 Coll. privind normele bugetare», astfel cum a fost modificată (care se aplică persoanelor care desfășoară o activitate independentă în sectorul producției agricole și forestiere primare), precum și la articolul 3 litera (h) din «Legea nr. 47/2002 Coll. privind sprijinirea IMM-urilor», astfel cum a fost modificată (care se aplică tuturor celorlalte persoane care desfășoară o activitate independentă).”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Prezenta decizie produce efecte la data notificării destinatarului acesteia.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 159, 20.5.2020, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1345 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Cehe în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19 (JO L 314, 29.9.2020, p. 17).

(3)  Legea nr. 435/2004 Coll. privind ocuparea forței de muncă, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 143 din 23 iulie 2004.

(4)  Legea nr. 159/2020 Coll. privind o primă de compensare aferentă măsurilor de criză legate de incidența SARS CoV-2, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 59 din 14 aprilie 2020.

(5)  Legea nr. 461/2020 Coll. privind o primă de compensare aferentă interzicerii sau restricționării activităților comerciale legate de incidența SARS CoV-2, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 189 din 13 noiembrie 2020.

(6)  Legea nr. 95/2021 Coll. privind o primă compensatorie pentru 2021, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 38 din 26 februarie 2021.

(7)  Rezoluția nr. 154/2021 Coll. a Guvernului privind prima compensatorie pentru 2021, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 60 din 31 martie 2021.

(8)  Rezoluția nr. 188/2021 Coll. a Guvernului privind determinarea următoarei perioade de acordare a primelor compensatorii pentru 2021, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 79 din 7 mai 2021.

(9)  Legea nr. 519/2021 Coll. privind o primă compensatorie pentru 2022, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 226 din 23 decembrie 2021.

(10)  Legea nr. 136/2020 Coll. privind anumite ajustări în domeniul contribuțiilor la asigurările sociale și al contribuțiilor la sistemul public de pensii și la contracte de asigurări de pensii ca urmare a măsurilor de urgență în timpul epidemiei din 2020, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 48 din 27 martie 2020.

(11)  Legea nr. 134/2020 Coll. de modificare a Legii nr. 592/1992 Coll. privind primele de asigurări publice de sănătate, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 48 din 27 martie 2020.

(12)  Rezoluția nr. 262/2020 Coll. a Guvernului privind adoptarea unei măsuri de criză, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 42 din 19 martie 2020.

(13)  Legea nr. 218/2000 Coll. privind normele bugetare, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 65 din 21 iulie 2000.

(14)  Legea nr. 47/2002 Coll. privind sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum a fost modificată, publicată în Colecția legislativă nr. 20 din 8 februarie 2002.


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/46


DECIZIA (PESC) 2022/2085 A CONSILIULUI

din 27 octombrie 2022

de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/573/PESC (1).

(2)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2010/573/PESC, măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova ar trebui să fie prelungite până la 31 octombrie 2023. Consiliul va reexamina situația în ceea ce privește măsurile restrictive după șase luni.

(3)

Prin urmare, Decizia 2010/573/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2010/573/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2023. Aceasta se reexaminează în permanență. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2010/573/PESC a Consiliului din 27 septembrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (JO L 253, 28.9.2010, p. 54).


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/2086 A CONSILIULUI

din 27 octombrie 2022

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (1), în special articolul 2 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC.

(2)

Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, ar trebui eliminate rubricile referitoare la șapte persoane și informațiile referitoare la dreptul acestora la apărare și la dreptul lor la protecție jurisdicțională efectivă.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2011/72/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/72/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.


ANEXĂ

În secțiunile A și B din anexa la Decizia 2011/72/PESC se elimină rubricile aferente următoarelor persoane:

„4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI”;

„36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

„43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

„44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”.


28.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/49


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2087 A COMISIEI

din 26 septembrie 2022

de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 și al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare, pentru anul calendaristic 2020, și de informare a producătorilor cu privire la valorile care trebuie utilizate pentru calcularea obiectivelor privind emisiile specifice și a obiectivelor de derogare pentru anii calendaristici 2021-2024, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2022) 6754]

(Numai textele în limbile cehă, engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, neerlandeză, polonă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (1), în special articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/631, Comisia trebuie să stabilească, în fiecare an, media emisiilor specifice de CO2 și obiectivul privind emisiile specifice pentru fiecare producător responsabil pentru autoturisme noi și vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Uniune, în Islanda, în Norvegia și, până în anul calendaristic 2020, în Regatul Unit, precum și pentru fiecare grupare de producători. Pe această bază se stabilește performanța producătorilor sau a grupărilor de producători în ceea ce privește respectarea obligației lor de a nu depăși obiectivele respective privind emisiile specifice.

(2)

Calculul mediei emisiilor specifice de CO2 și al obiectivelor privind emisiile specifice pentru anul calendaristic 2020 se bazează pe datele detaliate ale autorităților raportoare privind înmatriculările de autoturisme noi și de vehicule utilitare ușoare noi efectuate în anul calendaristic respectiv.

(3)

Toate țările au prezentat Comisiei datele pentru anul 2020, însă, în unele cazuri, cu unele întârzieri față de termenul de raportare, și anume 28 februarie 2021. Atunci când, în urma verificării datelor de către Comisie, a devenit evident că anumite date lipseau sau erau în mod vădit greșite, Comisia a contactat autoritățile raportoare în cauză și, cu acordul acestora, a ajustat sau a completat datele în consecință. Dacă nu s-a putut ajunge la un acord cu o autoritate raportoare, datele provizorii prezentate de țara respectivă nu au fost ajustate.

(4)

La 29 iunie 2021, datele provizorii au fost publicate, iar Comisia a notificat unui număr de 93 de producători de autoturisme și unui număr de 68 de producători de vehicule utilitare ușoare, precum și grupărilor respective calculele provizorii ale mediei emisiilor lor specifice de CO2 și ale obiectivelor lor privind emisiile specifice pentru 2020.

(5)

Producătorilor li s-a solicitat să verifice datele provizorii în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/631 și să notifice eventualele erori Comisiei în termen de trei luni de la primirea notificării. Un număr de 63 de producători de autoturisme și 42 de producători de vehicule utilitare ușoare au transmis notificări privind erori.

(6)

Datele provizorii includeau factori de corecție, atât pentru autoturisme, calculați în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei (2), cât și pentru vehiculele utilitare ușoare, calculați în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei (3). Având în vedere că factorii de corecție finali erau egali cu unu pentru toți producătorii și grupările acestora, nu a fost necesar să se corecteze calculul mediei emisiilor specifice.

(7)

În cazul a doi producători de autoturisme și al unui producător de vehicule utilitare ușoare, toate vehiculele raportate în setul de date provizorii se situau în afara domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/631. În cazul unui producător de autoturisme, nu se raportaseră emisiile specifice de CO2 NEDC pentru niciunul dintre vehiculele din setul de date provizorii; prin urmare, acest producător nu este inclus în prezenta decizie.

(8)

În cazul celorlalți 30 de producători de autoturisme și 26 de producători de vehicule utilitare ușoare care nu au notificat nicio eroare în seturile de date și nu au transmis niciun alt răspuns, trebuie confirmate datele provizorii și calculele provizorii ale mediei emisiilor specifice și ale obiectivelor privind emisiile specifice.

(9)

Comisia a verificat erorile notificate de producători și motivele corectării acestora și a confirmat sau a modificat, după caz, setul de date provizorii. Ca urmare, în cazul a 93 de producători de autoturisme și 68 de producători de vehicule utilitare ușoare, datele provizorii trebuie confirmate sau modificate.

(10)

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/631, trebuie să se considere că un producător și-a îndeplinit obiectivul privind emisiile specifice dacă media emisiilor sale specifice de CO2 specificată în prezenta decizie nu depășește obiectivul său privind emisiile specifice. În cazul producătorilor care sunt membri ai unei grupări, conformitatea trebuie evaluată la nivelul grupării, în conformitate cu articolul 6 din regulamentul respectiv. În cazul producătorilor sau al grupărilor cărora li s-a acordat o derogare de la obiectivele lor privind emisiile specifice pentru anul calendaristic 2020 în conformitate cu articolul 10 din regulamentul respectiv, media emisiilor specifice de CO2 este evaluată în ceea ce privește conformitatea cu obiectivele de derogare acordate.

(11)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631, pentru fiecare producător sau grupare, numai 95 % din autoturismele sale noi înmatriculate în anul calendaristic 2020, selectate pe baza nivelurilor lor de emisii, sunt luate în considerare în scopul determinării mediei emisiilor specifice de CO2 pentru producătorul respectiv sau pentru gruparea respectivă.

(12)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/631, la calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 a producătorilor de autoturisme, fiecare nou autoturism cu emisii specifice de CO2 de sub 50 g CO2/km (NEDC) este contabilizat ca două autoturisme în anul calendaristic 2020, până la o contribuție de „credite suplimentare” de 7,5 g CO2/km pentru fiecare producător sau grupare.

(13)

Economiile de CO2 obținute prin utilizarea tehnologiilor inovatoare care aduc o contribuție verificată la reducerile de CO2 și care au fost aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631 („ecoinovații”) sunt luate în considerare la calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, până la o contribuție totală de 7 g CO2/km pentru fiecare producător sau grupare. În anul calendaristic 2020, se iau în considerare numai reducerile emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor și determinate prin referire la NEDC.

(14)

Înregistrările cu codul de eroare B, și anume cu date complete privind masa în stare de funcționare și emisiile de CO2, dar cu numere de identificare a vehiculului lipsă sau incorecte, trebuie incluse, de asemenea, în calculul obiectivelor privind emisiile specifice și al mediei emisiilor specifice de CO2. Ar trebui însă luat în considerare faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta aceste înregistrări. Prin urmare, este oportun să se aplice o marjă de eroare atunci când se stabilește ecartul față de obiectivul producătorului în cauză.

(15)

Marja de eroare se calculează ca diferența dintre ecarturile existente între media emisiilor specifice de CO2 și obiectivul privind emisiile specifice, calculate, pe de o parte, cu includerea tuturor înmatriculărilor de vehicule care nu pot fi verificate de producător și, pe de altă parte, cu excluderea acestor înmatriculări. Indiferent dacă această diferență este pozitivă sau negativă, se aplică marja de eroare, astfel încât poziția producătorului în raport cu obiectivul său privind emisiile specifice să se îmbunătățească întotdeauna.

(16)

În cazul în care, după luarea în considerare a marjei de eroare, ecartul față de obiectiv al unui producător sau al unei grupări, după caz, este mai mare de zero, se impune o primă pentru emisiile suplimentare în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2019/631. Acesta este cazul a șase producători individuali de autoturisme (Subaru, Jaguar Land Rover, Bentley, DR Motor, Lamborghini și McLaren), a două grupări de producători de autoturisme (gruparea Suzuki și gruparea Volkswagen-SAIC) și a unui producător individual de vehicule utilitare ușoare (Ssangyong).

(17)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631, producătorii care au mai puțin de 1 000 de înmatriculări de vehicule noi sunt scutiți de îndeplinirea unui obiectiv privind emisiile specifice. Cu toate acestea, este oportun să se calculeze și să se raporteze media emisiilor lor specifice, precum și numărul de vehicule noi înmatriculate.

(18)

De asemenea, producătorii trebuie informați cu privire la valorile care trebuie utilizate la calcularea obiectivelor privind emisiile specifice și a obiectivelor de derogare pentru anii calendaristici 2021-2024, în conformitate cu părțile A și B punctele 4 și 5 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631.

(19)

Valorile referitoare la performanța unui producător, confirmate sau modificate prin prezenta decizie, ar putea fi revizuite în cazul în care autoritățile naționale relevante confirmă existența unor nereguli în ceea ce privește valorile emisiilor de CO2 sau valorile masice furnizate pentru a se stabili dacă producătorul respectă obiectivul privind emisiile specifice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Valorile referitoare la performanța producătorilor și a grupărilor de producători de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare în ceea privește anul calendaristic 2020 sunt precizate în părțile A și B din anexa I la prezenta decizie.

(2)   Valorile care trebuie utilizate la calcularea obiectivelor privind emisiile specifice și a obiectivelor de derogare pentru anii calendaristici 2021-2024, în conformitate cu părțile A și B punctele 4 și 5 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631, sunt precizate în părțile A și B din anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează următorilor producători individuali și următoarelor grupări de producători constituite în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2019/631:

1.

ADAM OPEL GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim

Germania

2.

ADDAX MOTOR NV

Kleine Tapuitstraat 18

8540 Deerlijk

Belgia

3.

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Franța

4.

ALFA ROMEO SPA

C.so G. Agnelli, 200

10135 Torino

Italia

5.

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova

Italia

6.

LPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

Germania

7.

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Italia

8.

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH,

Unterschweinstiege 2-14

60549 Frankfurt am Main

Germania

9.

AUDI AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

10.

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

11.

AUDI SPORT GMBH

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

12.

AUTOMOBILE DACIA SA

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Franța

13.

AUTOMOBILES CITROEN

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Franța

14.

AUTOMOBILES PEUGEOT

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Franța

15.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italia

16.

VTOVAZ JSC

Reprezentat în Uniune de:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Praha 3

Republica Cehă

17.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

Germania

18.

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Borgward Group AG

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Germania

19.

BENTLEY MOTORS LTD

Reprezentat în Uniune de:

Bentley Motors Germany GmbH

Zeppelinstraẞe 1

85399 Hallbergmoos

Germania

20.

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Franța

21.

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Germania

22.

Gruparea BMW (M1)

Administratorul grupării:

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Germania

23.

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

24.

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

c/o BYD Europe B.V.

‘s-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Țările de Jos

25.

CATERHAM CARS LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Caterham Competition France

Vallon de Fontanes

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Franța

26.

CHEVROLET ITALIA SPA

Viale Alexandre Gustave Eiffel 15

00148 Roma

Italia

27.

CNG-TECHNIK GMBH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

28.

DFSK MOTOR CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Giotti Victoria Sr.l.

Via Pisana, 11/a

50021 Barberino, Val D' Elsa (FI)

Italia

29.

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Țările de Jos

30.

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d'Isernia

Italia

31.

DR ING HCF PORSCHE AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

32.

DR MOTOR COMPANY SRL

SS 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d'Isernia

Italia

33.

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italia

34.

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi 18

43040 Varano de' Melegari (PR)

Italia

35.

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

Polonia

36.

FCA ITALY SPA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

37.

Gruparea FCA (M1)

Administratorul grupării:

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

38.

Gruparea FCA-PSA (N1)

Administratorul grupării:

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

39.

FCA US LLC

Reprezentat în Uniune de:

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

40.

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

41.

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

42.

FORD MOTOR COMPANY

Reprezentat în Uniune de:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

43.

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

44.

FORD-WERKE GMBH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

45.

Gruparea FORD-VOLKSWAGEN (N1)

Administratorul grupării:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

46.

Gruparea FORD-VOLVO (M1)

Administratorul grupării:

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Germania

47.

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Reprezentat în Uniune de:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Țările de Jos

48.

GOUPIL INDUSTRIE SAS

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Franța

49.

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Germania

50.

GUMPERT AIWAYSAUTOMOBILE GMBH

Carl-Hahn-Straße 5

85053 Ingolstadt

Germania

51.

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

DCKD Gmbh

Am Falder 4

40589 Düsseldorf

Germania

52.

HONDA MOTOR CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgia

53.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

54.

Gruparea HYUNDAI (M1)

Administratorul grupării:

Hyundai Motor Company

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

55.

Gruparea HYUNDAI (N1)

Administratorul grupării:

Hyundai Motor Company

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

56.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

57.

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

58.

ISUZU MOTORS LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgia

59.

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

60.

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irlanda

61.

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Aiways Automobile Europe GmbH,

Moosacher Straβe 82 a

80809 München

Germania

62.

Gruparea KIA (M1)

Administratorul grupării:

Kia Corporation

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

63.

Gruparea KIA (N1)

Administratorul grupării:

Kia Corporation

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

64.

KIA CORPORATION

Reprezentat în Uniune de:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

65.

KIA SLOVAKIA SRO

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Germania

66.

LADA AUTOMOBILE GMBH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Germania

67.

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Nextem Italia Srl

Via Marradi 14

57126 Livorno

Italia

68.

LIGIER GROUP

Route d'Hauterive 105

3200 Abrest

Franța

69.

LONDON EV COMPANY

Reprezentat în Uniune de:

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Göteborg

Suedia

70.

LOTUS CARS LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Göteborg

Suedia

71.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Ungaria

72.

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Reprezentat în Uniune de:

Mahindra Europe Srl

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (Roma)

Italia

73.

Gruparea MAN-SAIC (N1)

Administratorul grupării:

MAN Truck & Bus SE

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

74.

MAN TRUCK & BUS SE

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

75.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Reprezentat în Uniune de:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Ungaria

76.

MASERATI SPA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

77.

MAZDA MOTOR CORPORATION

Reprezentat în Uniune de:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

Germania

78.

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

Blaasveldstraat 162

2830 Willebroek

Belgia

79.

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

McLaren Automotive Europe S.L.U.

Pol. Ind. L’Albornar S/N 43710,

Santa Oliva, Tarragona

Spania

80.

MERCEDES-AMG GMBH

Daimlerstrasse 1,

71563 Affalterbach

Germania

81.

MERCEDES-BENZ AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Germania

82.

Gruparea MERCEDES-BENZ (M1)

Administratorul grupării:

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Germania

83.

Gruparea MERCEDES-BENZ (N1)

Administratorul grupării:

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Germania

84.

MG MOTOR UK LIMITED

Reprezentat în Uniune de:

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

Amstelveen

Țările de Jos

85.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Reprezentat în Uniune de:

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Germania

86.

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Germania

87.

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Reprezentat în Uniune de:

Corbital Limited

8 Priory Office Park

Stillgorgan Road

Blackrock

Co. Dublin

Irlanda

88.

NEXT E.GO MOBILE SE

Lilienthalstraße 1

52068 Aachen

Germania

89.

NISSAN INTERNATIONAL SA

Nissan Automotive Europe SAS

8 rue Jean-Pierre Timbaud,

78180 Montigny-le-Bretonneux

Franța

90.

OPEL AUTOMOBILE GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim am Main

Germania

91.

PAGANI AUTOMOBILI SPA

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italia

92.

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (Pisa)

Italia

93.

PSA AUTOMOBILES SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Franța

94.

Gruparea PSA-OPEL (M1)

Administratorul grupării:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Franța

95.

Gruparea RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (M1)

Administratorul grupării:

Renault SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Franța

96.

Gruparea RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (N1)

Administratorul grupării:

Renault SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Franța

97.

RENAULT SAS

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Franța

98.

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

Franța

99.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

Germania

100.

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Italia

101.

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

SAIC Europe Sarl

Rue Robert Stümper 4,

2557 Luxembourg

Luxemburg

102.

SAIC MOTOR CORPORATION

Reprezentat în Uniune de:

SAIC Motor Europe BV

Professor W.H. Keesomlaan 12,

1183 DJ Amstelveen

Țările de Jos

103.

SEAT SA

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

104.

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Franța

105.

SKODA AUTO AS

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

106.

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

122-122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Franța

107.

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Reprezentat în Uniune de:

Ssangyong European Parts Center BV

IABC 5253 & 5254,

4814 RD Breda

Țările de Jos

108.

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Germania

109.

SUBARU CORPORATION

Reprezentat în Uniune de:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgia

110.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Reprezentat în Uniune de:

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Ungaria

111.

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Reprezentat în Uniune de:

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Ungaria

112.

Gruparea SUZUKI (M1)

Administratorul grupării:

Suzuki Motor Corporation

Reprezentat în Uniune de:

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Ungaria

113.

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

Via Selice, Provinciale 42E

40026 Imola, Bologna

Italia

114.

TESLA INC

Reprezentat în Uniune de:

Tesla Motors Netherlands B.V.,

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Țările de Jos

115.

Gruparea TOYOTA-MAZDA (M1)

Administratorul grupării:

Toyota Motor Europe NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgia

116.

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgia

117.

UAZ

Reprezentat în Uniune de:

C&P Motor Group s.n.c.

Via E. Mattei 65

Asciano (SI)

Italia

118.

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Franța

119.

VOLKSWAGEN AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

120.

Gruparea VOLKSWAGEN-SAIC (M1)

Administratorul grupării:

Volkswagen AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

121.

VOLVO CAR CORPORATION

Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)

PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

Suedia

122.

XYT

6 ruelle de l’église

91350 Grigny

Franța

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 111, 25.4.2019, p. 13.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (JO L 175, 7.7.2017, p. 679).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (JO L 175, 7.7.2017, p. 644).


ANEXA I

Partea A

PERFORMANȚA PRODUCĂTORILOR DE AUTOTURISME

Tabelul 1

Performanța producătorilor individuali de autoturisme în anul calendaristic 2020, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Denumirea producătorului

Grupări

Derogări

Scutiri

Numărul total de înmatriculări

Numărul de înmatriculări luate în considerare (95 %)

Masa medie

Media emisiilor specifice de CO2 NEDC

Obiectivul privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Credite suplimentare

Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor

Marja de eroare

ADAM OPEL GmbH

 

2

1

1 691,00

0

105,36

- 105,36

0

0

0

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

16

15

1 315,00

137,000

 

 

0

0

 

ALFA ROMEO SPA

P2

34 483

32 758

1 622,57

143,334

103,082

40,252

0

0,619

0

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

D

605

574

2 053,02

199,279

214,000

-14,721

0

0

0

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

114

108

1 535,00

0

 

 

0

0

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 487

1 412

1 962,08

255,471

290,000

-34,529

0

0

0

AUDI AG

P11

564 595

536 365

1 683,79

104,588

105,120

-0,532

7,5

0,646

0

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P11

3 824

3 632

1 416,83

148,052

96,230

51,822

0

0,001

0

AUDI SPORT GMBH

P11

13 505

12 829

1 905,33

227,140

112,497

114,643

0

0

0

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

278 828

264 886

1 184,74

111,233

88,502

22,730

0,729

0,955

0,001

AUTOMOBILES CITROEN

P7

340 836

323 794

1 167,80

95,997

87,938

8,058

0,607

0,971

0,001

AUTOMOBILES PEUGEOT

P7

351 543

333 965

1 395,74

94,306

95,528

-1,222

3,073

0,481

0

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

1 537

1 460

2 021,67

319,607

304,000

15,607

0

0,241

0

AVTOVAZ JSC

P8

884

839

1 313,44

183,838

92,788

91,050

0

0

0

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

801 925

761 828

1 647,62

98,137

103,916

-5,779

7,5

2,114

0

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

1

0

1 854,00

 

 

 

 

 

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

2 753

2 615

2 452,10

255,614

245,000

10,614

0

0,006

0

BLUECAR SAS

DMD

6

5

1 515,00

0

 

 

0

0

 

BMW M GMBH

P1

14 510

13 784

1 863,37

228,218

111,100

117,118

0

0,283

0

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P11

7

6

2 070,00

522,833

117,981

404,852

0

0

0

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

127

120

693,70

167,142

 

 

0

0

 

CNG-TECHNIK GMBH

P3

12 060

11 457

1 508,72

100,219

99,290

0,929

0

0

0

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

733

696

1 628,78

223,672

 

 

2,893

0

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

1

0

865,00

 

 

 

 

 

 

DR AUTOMOBILES SRL

D

3 329

3 162

1 409,93

139,400

148,000

-8,600

0

0

0

DR ING HCF PORSCHE AG

P11

68 130

64 723

2 004,95

136,493

115,815

20,662

7,5

0,770

0,016

DR MOTOR COMPANY SRL

D

7

6

1 352,86

175,667

148,000

27,667

0

0

0

FABBRICA DALLARA SRL

DMD

12

11

1 010,00

230,000

 

 

0

0

 

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA

DMD

5

4

1 300,00

145,000

 

 

0

0

 

FERRARI SPA

D

3 591

3 411

1 688,05

277,964

280,000

-2,036

0

0

0

FCA ITALY SPA

P2

488 321

463 904

1 184,89

104,803

88,507

16,296

2,039

1,412

0

FCA US LLC

P2

105 438

100 166

1 612,46

132,733

102,745

29,988

3,182

0,905

0

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P3

53

50

1 149,79

118,380

87,338

31,042

0

0

0

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

2

1

2 370,50

204,000

127,988

76,012

0

0

0

FORD MOTOR COMPANY

P3

10 220

9 709

1 938,21

233,057

113,592

119,463

0

0,558

0,002

FORD-WERKE GMBH

P3

648 948

616 500

1 442,12

99,956

97,073

2,882

2,779

2,289

0,001

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

53

50

1 816,57

167,360

245,000

-77,640

0

0

0

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

371

352

1 605,90

160,000

 

 

0

0

 

GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH

DMD

1

0

1 825,00

 

 

 

 

 

 

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY

DMD

27

25

1 465,00

0

 

 

0

0

 

HONDA MOTOR CO LTD

P2

78 277

74 363

1 425,25

102,240

96,511

5,729

5,410

0,677

0

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P4

114 691

108 956

1 063,25

110,538

84,456

26,081

0

0,610

0,001

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P4

143 251

136 088

1 505,31

68,226

99,177

-30,964

7,5

0,057

0,013

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P4

158 777

150 838

1 525,98

110,238

99,865

10,364

7,5

0,239

0,009

ISUZU MOTORS LTD

DMD

1

0

1 605,00

 

 

 

 

 

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

ND

157 013

149 162

2 096,03

134,657

131,823

2,834

7,5

0,571

0

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

P11

697

662

1 837,75

0

110,247

- 110,247

0

0

0

KIA CORPORATION

P5

273 022

259 370

1 358,97

83,073

94,304

-11,301

7,5

0,077

0,070

KIA SLOVAKIA SRO

P5

144 848

137 605

1 460,96

110,891

97,700

13,189

7,5

0,074

0,002

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

334

317

1 265,00

224,019

 

 

0

0

 

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE

DMD

3

2

865,00

0

 

 

0

0

 

LONDON EV COMPANY

P11

1

0

2 305,00

 

 

 

 

 

 

LOTUS CARS LIMITED

D

484

459

1 099,88

199,200

225,000

-25,800

0

0

0

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

58 881

55 936

1 273,35

111,247

90,283

20,964

0,005

1,997

0

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

1 135

1 078

1 223,78

148,000

160,000

-12,000

0

0

0

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

1 749

1 661

953,00

106,966

90,283

16,683

0

0,004

0

MASERATI SPA

D

3 152

2 994

2 144,94

234,649

235,000

-0,452

0

0

0,101

MAZDA MOTOR CORPORATION

P10

132 705

126 069

1 438,36

105,609

96,947

8,662

7,5

0,669

0

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

P10

11 823

11 231

1 377,24

111,346

94,912

16,434

0

1,236

0

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

571

542

1 533,52

258,530

250,000

8,530

0

0

0

MERCEDES-AMG GMBH

P6

3 251

3 088

1 920,49

244,803

113,002

131,748

0,475

0,001

0,053

MERCEDES-BENZ AG

P6

735 395

698 625

1 727,51

103,530

106,576

-3,049

7,5

0,710

0,003

MG MOTOR UK LIMITED

P11

17 943

17 045

1 446,76

88,537

97,227

-8,690

7,5

0

0

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

64 215

61 004

1 694,45

99,593

105,475

-5,899

7,5

0,295

0,017

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

33 958

32 260

947,48

104,223

80,601

23,622

0

0,689

0

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

353

335

1 125,45

179,042

 

 

0

0

 

NEXT EGO MOBILE SE

P11

490

465

1 231,00

0

90,042

-90,042

0

0

0

NISSAN INTERNATIONAL SA

P8

289 734

275 247

1 394,38

95,509

95,483

0,026

7,5

0,642

0

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P7

276 745

262 907

1 382,49

98,496

95,087

3,406

3,402

1,600

0,003

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

8

7

1 471,63

343,000

 

 

0

0

 

PSA AUTOMOBILES SA

P7

788 835

749 393

1 313,85

80,907

92,801

-11,895

7,5

1,048

1 E-03

RENAULT SAS

P8

961 689

913 604

1 352,49

88,321

94,088

-5,769

7,5

0,765

0,002

RENAULT TRUCKS

DMD

5

4

2 226,00

171,250

 

 

0

0

 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

508

482

2 655,53

349,923

137,479

212,444

0

0

0

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

 

121

114

1 889,55

0

111,972

- 111,972

0

0

0

SAIC MOTOR CORPORATION LTD

P11

7 726

7 339

1 590,54

0

102,015

- 102,015

0

0

0

SEAT SA

P11

363 821

345 629

1 344,30

106,315

93,815

12,472

3,822

1,062

0,028

SKODA AUTO AS

P11

606 638

576 306

1 385,40

101,771

95,184

6,587

4,766

1,362

0

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

P8

1 124

1 067

1 174,24

146,736

88,152

58,581

0

0

0,003

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

8 957

8 509

1 498,37

155,452

159,000

-3,548

0

0

0

SUBARU CORPORATION

ND

17 028

16 176

1 646,44

154,605

120,718

33,886

0

1,378

0,001

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

107 242

101 879

1 013,49

95,445

90,283

5,162

1,396

2,028

0

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

1 150

1 092

890,08

89,016

90,283

-1,267

0

0

0

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

3

2

712,00

0

 

 

0

0

 

TESLA INC

P2

92 526

87 899

1 928,15

0

113,257

- 113,257

0

0

0

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P10

684 726

650 489

1 372,60

91,781

94,758

-2,981

0,728

0,220

0,004

VOLKSWAGEN AG

P11

1 307 003

1 241 652

1 461,45

96,833

97,716

-0,888

7,5

0,467

0,005

VOLVO CAR CORPORATION

P3

286 645

272 312

1 873,11

95,900

111,425

-15,532

7,5

0,149

0,007


Tabelul 2

Performanța grupărilor de producători de autoturisme în anul calendaristic 2020, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Denumirea grupării

Grupări

Derogări

Numărul total de înmatriculări

Numărul de înmatriculări luate în considerare (95 %)

Masa medie

Media emisiilor specifice de CO2 NEDC

Obiectivul privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Credite suplimentare

Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor

Marja de eroare

BMW

P1

816 943

776 095

1 652,08

99,211

104,064

-4,853

7,5

2,130

0

FCA

P2

799 045

759 092

1 369,81

90,935

94,665

-3,730

7,5

0,974

0

FORD-VOLVO

P3

957 928

910 031

1 577,21

96,090

101,571

-5,484

7,5

1,497

0,003

HYUNDAI

P4

416 719

395 883

1 391,52

93,232

95,388

-2,164

7,5

0,255

0,008

KIA

P5

417 870

396 976

1 394,32

92,716

95,481

-2,800

7,5

0,076

0,035

MERCEDES-BENZ

P6

738 646

701 713

1 728,36

103,883

106,604

-2,725

7,5

0,708

0,004

PSA-OPEL

P7

1 757 959

1 670 061

1 312,71

88,504

92,763

-4,260

5,324

1,010

0,001

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P8

1 630 432

1 548 910

1 336,13

92,566

93,543

-0,979

7,5

0,749

0,002

SUZUKI

P9/ND

169 022

160 570

1 102,55

100,713

90,283

10,430

0,953

1,983

0

TOYOTA-MAZDA

P10

829 254

787 791

1 383,19

93,992

95,110

-1,121

1,745

0,318

0,003

VW-SAIC

P11

2 954 380

2 806 661

1 488,70

99,569

98,624

0,945

7,5

0,746

0

Note explicative la tabelele 1 și 2:

Pentru toate calculele care stau la baza valorilor enumerate în aceste tabele, au fost luate în considerare numai vehiculele în cazul cărora au fost raportate atât valorile emisiilor de CO2 NEDC, cât și valorile masei în stare de funcționare.

Coloana A:

Tabelul 1: „Denumirea producătorului” înseamnă denumirea producătorului astfel cum a fost notificată Comisiei de producătorul în cauză sau, dacă nu a fost efectuată o astfel de notificare, denumirea raportată de țara raportoare.

Tabelul 2: „Denumirea grupării” înseamnă denumirea grupării, astfel cum a fost declarată de administratorul grupării.

Coloana B:

„D” înseamnă că pentru anul calendaristic 2020 a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631 (mic producător);

„ND” înseamnă că pentru anul calendaristic 2020 a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631 (producător de nișă);

„DMD” înseamnă că se aplică o excepție de minimis în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631, astfel încât producătorul să nu fie nevoit să îndeplinească un obiectiv privind emisiile specifice în 2020;

„P” înseamnă că producătorul este membru al unei grupări constituite în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2019/631, iar acordul de constituire a grupării respective este valabil pentru anul calendaristic 2020.

Coloana C:

„Numărul total de înmatriculări” înseamnă numărul total de autoturisme noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

Coloana D:

„Numărul de înmatriculări luate în considerare (95 %)” înseamnă 95 % din numărul total de autoturisme noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2) (95 % din numărul din coloana C). În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631 și cu Comunicarea 2017/C 218/01 a Comisiei, pentru anul calendaristic 2020 numai cele 95 % autoturisme noi cu cele mai scăzute emisii înmatriculate sunt luate în considerare în scopul determinării mediei emisiilor specifice de CO2 ale fiecărui producător sau ale fiecărei grupări.

Coloana E:

„Masa medie” (kg) înseamnă media maselor în stare de funcționare ale tuturor (100 %) autoturismelor noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

Coloana F:

„Media emisiilor specifice de CO2 NEDC” (g CO2/km) înseamnă media emisiilor specifice de CO2 determinată în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei pentru cele 95 % autoturisme noi cu cele mai scăzute emisii [în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631] înmatriculate în 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

La calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 NEDC s-au luat în considerare următoarele, după caz:

utilizarea creditelor suplimentare (coloana I);

reducerile emisiilor de CO2 obținute prin utilizarea ecoinovațiilor (coloana J).

Coloana G:

„Obiectivul privind emisiile specifice” (g CO2/km) înseamnă obiectivul privind emisiile specifice al producătorului (tabelul 1) sau al grupării (tabelul 2), calculat în conformitate cu partea A punctele 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631, M0 fiind egală cu 1 379,88, sau, acolo unde este cazul („D” sau „ND” în coloana B), obiectivul de derogare acordat în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2019/631. În cazul în care producătorul beneficiază de o derogare în temeiul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631 („DMD” în coloana B), nu se aplică niciun obiectiv privind emisiile specifice și, prin urmare, nu se menționează de asemenea niciun „ecart față de obiectiv” (coloana H) sau nicio „marjă de eroare” (coloana K).

Coloana H:

„Ecartul față de obiectiv” (g CO2/km) înseamnă diferența dintre media emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana F) și obiectivul privind emisiile specifice (coloana G), din care se scade marja de eroare (coloana K).

Dacă ecartul față de obiectiv este mai mare de zero, aceasta înseamnă că obiectivul privind emisiile specifice a fost depășit.

Pentru un producător care este membru al unei grupări („P” în coloana B), respectarea obiectivului privind emisiile specifice se evaluează numai la nivelul grupării.

Coloana I:

„Credite suplimentare” (g CO2/km) înseamnă creditele de emisii menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/631 și determinate în conformitate cu punctul 4.1 litera (g) din Comunicarea 2017/C 218/01 a Comisiei, care sunt luate în considerare la calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana F), cu o limită maximă de 7,5 g CO2/km. Pentru a determina valoarea creditelor suplimentare atribuite unui producător sau unei grupări, fiecare dintre autoturismele sale noi înmatriculate în 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit care au emisii specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km (NEDC) se contabilizează ca două autoturisme.

Coloana J:

„Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor”(g CO2/km) înseamnă reducerile de emisii luate în considerare la calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana F), obținute prin utilizarea tehnologiilor inovatoare a căror contribuție la reducerea emisiilor de CO2 a fost verificată și care au fost aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631. Numai ecoinovațiile aprobate în legătură cu procedura de încercare pentru emisiile NEDC au fost luate în considerare. Reducerile emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor se calculează în conformitate cu punctul 4.1 litera (f) din Comunicarea 2017/C 218/01 a Comisiei.

Coloana K:

„Marja de eroare” (g CO2/km) înseamnă valoarea cu care a fost ajustată diferența dintre media emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana F) și obiectivul privind emisiile specifice (coloana G) atunci când s-a calculat ecartul față de obiectiv (coloana H), pentru a se ține seama de înregistrările notificate Comisiei de către producător (tabelul 1) sau de către grupare (tabelul 2) cu codul de eroare B, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/392 al Comisiei.

Această marjă de eroare se calculează conform următoarei formule:

Marja de eroare = valoarea absolută a [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

media emisiilor specifice de CO2 NEDC, incluzând înregistrările cu codul de eroare B (astfel cum se specifică în coloana F);

TG1

=

obiectivul privind emisiile specifice, incluzând înregistrările cu codul de eroare B (astfel cum se specifică în coloana G);

AC2

=

media emisiilor specifice de CO2 NEDC, calculată după excluderea înregistrărilor cu codul de eroare B;

TG2

=

obiectivul privind emisiile specifice, calculat după excluderea înregistrărilor cu codul de eroare B.

Partea B

PERFORMANȚA PRODUCĂTORILOR DE VEHICULE UTILITARE UȘOARE

Tabelul 1

Performanța în anul calendaristic 2020 a producătorilor individuali de vehicule utilitare ușoare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denumirea producătorului

Grupări

Derogări

Scutiri

Numărul total de înmatriculări

Masa medie

Media emisiilor specifice de CO2 NEDC

Obiectivul privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor

Marja de eroare

ADDAX MOTOR NV

DMD

26

1 104,14

0

 

 

0

 

ALFA ROMEO SPA

P1

150

1 736,13

138,475

144,094

-5,619

1,058

0

ALKE SRL

DMD

109

1 081,23

0

 

 

0

 

AUDI AG

P5

36

1 859,58

140,839

155,945

-15,106

0,633

0

AUDI SPORT GMBH

P5

1

2 390,00

276,000

206,866

69,134

0

0

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

20 445

1 300,73

119,841

102,296

17,543

0,908

0,002

AUTOMOBILES CITROEN

P1

67 812

1 876,32

146,134

157,552

-11,418

0,007

0

AUTOMOBILES PEUGEOT

P1

124 203

1 864,06

145,768

156,375

-10,607

0,001

0

AVTOVAZ JSC

P7

98

1 271,94

226,122

99,532

126,590

0

0

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

52

1 813,75

134,854

 

 

3,108

 

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

40

1 775,00

0

 

 

0

 

CHEVROLET ITALIA SPA

DMD

1

2 445,00

243,000

 

 

0

 

CNG-TECHNIK GMBH

P2

2

1 716,00

102,000

142,162

-40,162

0

0

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

333

1 267,36

195,360

 

 

0

 

DR ING HCF PORSCHE AG

 

5

2 320,00

142,620

200,146

-57,526

0,780

0

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

15

1 186,20

0

 

 

0

 

FCA ITALY SPA

P1

110 365

1 816,94

160,447

151,852

8,595

0,788

0

FCA US LLC

P1

680

1 553,87

124,113

126,597

-2,484

0,918

0

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P2

38 859

2 372,22

210,323

205,159

5,163

0

0,001

FORD-WERKE GMBH

P2

214 364

1 973,38

157,615

166,870

-9,255

0,007

0

GOUPIL INDUSTRIE SAS

P5

691

1 019,78

0,000

75,324

-75,387

0

0,063

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

386

1 948,72

235,396

 

 

0

 

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

2

1 521,50

104,000

 

 

0

 

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P3/DMD

99

1 084,58

116,424

 

 

0

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P3/DMD

296

1 797,87

153,283

 

 

0,004

 

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P3/DMD

45

1 517,38

119,316

 

 

0,107

 

ISUZU MOTORS LIMITED

D

4 932

2 170,25

202,973

213,000

-10,027

0

0

IVECO SPA

 

13 924

2 431,82

205,163

210,880

-5,717

0

0

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

1 617

2 389,57

198,508

206,824

-8,316

0,005

0

KIA CORPORATION

P4/DMD

466

1 467,85

108,935

 

 

0,003

 

KIA SLOVAKIA SRO

P4/DMD

50

1 595,26

113,720

 

 

0

 

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

2

1 265,00

224,000

 

 

0

 

LIGIER GROUP

DMD

86

720,62

0

 

 

0

 

LONDON EV COMPANY

DMD

4

2 271,00

34,000

 

 

0

 

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

147

2 133,57

237,762

246,000

-8,238

0

0

MAN TRUCK & BUS SE

P5

11 382

2 262,37

200,472

194,613

5,859

0

0

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

26

1 580,69

140,654

 

 

0,269

 

MERCEDES-BENZ AG

P6

137 341

2 203,94

183,977

189,004

-5,031

0,027

0,004

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

35

1 930,29

50,800

162,733

- 111,933

0

0

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

12 038

2 082,08

200,723

177,305

23,418

1,154

0

NISSAN INTERNATIONAL SA

P7

25 500

2 043,11

137,925

173,564

-35,655

0,127

0,016

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P1

48 000

1 700,67

139,155

140,690

-1,536

0,013

0,001

PIAGGIO & C SPA

D

3 564

1 007,54

148,564

152,000

-3,436

0

0

PSA AUTOMOBILES SA

P1

128 280

1 434,79

110,514

115,165

-4,652

0,017

0,001

RENAULT SAS

P7

181 277

1 784,82

141,266

148,768

-7,503

0,639

0,001

RENAULT TRUCKS

 

6 812

2 321,60

183,374

200,299

-16,925

0,726

0

ROMANITAL SRL

DMD

43

1 330,02

171,442

 

 

0

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

P5

1 561

2 060,98

62,006

175,280

- 113,274

0

0

SAIC MOTOR CORPORATION

P5

1

1 607,00

0

131,698

- 131,698

0

0

SEAT SA

P5

160

1 365,52

113,106

108,516

4,590

0,250

0

SKODA AUTO AS

P5

49

1 441,84

117,484

115,842

1,642

0,945

0

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

863

2 162,17

220,973

209,000

11,973

0

0

STREETSCOOTER GMBH

 

2 828

1 691,03

0

139,764

- 139,764

0

0

SUBARU CORPORATION

DMD

8

1 719,13

155,150

 

 

2,100

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

10

1 165,00

138,000

 

 

0

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

49 758

1 919,73

156,490

161,720

-5,230

0,015

0

UAZ

DMD

3

1 946,33

235,000

 

 

0

 

UNIVERS VE HELEM

DMD

1

1 188,00

0

 

 

0

 

VOLKSWAGEN AG

P2

157 441

1 951,96

172,760

164,814

7,944

0,001

0,002

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

1 181

1 732,82

125,954

 

 

0,033

 

XYT

DMD

4

940,00

0

 

 

0

 


Tabelul 2

Performanța în anul calendaristic 2020 a grupărilor de producători de vehicule utilitare ușoare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denumirea grupării

Grupări

Scutiri

Numărul total de înmatriculări

Masa medie

Media emisiilor specifice de CO2 NEDC

Obiectivul privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor

Marja de eroare

FCA-PSA

P1

479 490

1 723,27

139,072

142,860

-3,788

0,190

0

FORD-VOLKSWAGEN

P2

410 666

2 002,91

168,408

169,705

-1,297

0,004

0

HYUNDAI

P3/DMD

440

1 608,69

141,516

 

 

0,014

 

KIA

P4/DMD

516

1 480,19

109,398

 

 

0,003

 

MAN-SAIC

P5

13 881

2 163,55

173,457

185,126

-11,695

0,008

0,026

MERCEDES-BENZ

P6

137 341

2 203,94

183,977

189,004

-5,031

0,027

0,004

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P7

239 393

1 785,75

142,091

148,858

-6,768

0,633

0,001

Note explicative la tabelele 1 și 2:

Pentru toate calculele care stau la baza valorilor enumerate în aceste tabele, au fost luate în considerare numai vehiculele în cazul cărora au fost raportate atât valorile emisiilor de CO2 NEDC, cât și valorile masei în stare de funcționare.

Coloana A:

Tabelul 1: „Denumirea producătorului” înseamnă denumirea producătorului astfel cum a fost notificată Comisiei de producătorul în cauză sau, dacă nu a fost efectuată o astfel de notificare, denumirea raportată de țara raportoare.

Tabelul 2: „Denumirea grupării” înseamnă denumirea grupării, astfel cum a fost declarată de administratorul grupării.

Coloana B:

„D” înseamnă că pentru anul calendaristic 2020 a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631 (mic producător);

„DMD” înseamnă că se aplică o excepție de minimis în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631, astfel încât producătorul să nu fie nevoit să îndeplinească un obiectiv privind emisiile specifice în 2020;

„P” înseamnă că producătorul este membru al unei grupări constituite în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2019/631, iar acordul de constituire a grupării respective este valabil pentru anul calendaristic 2020.

Coloana C:

„Numărul total de înmatriculări” înseamnă numărul total de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

Coloana D:

„Masa medie” (kg) înseamnă media maselor în stare de funcționare ale tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

Coloana E:

„Media emisiilor specifice de CO2 NEDC” (g CO2/km) înseamnă media emisiilor specifice de CO2 determinată în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei pentru toate vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în anul calendaristic 2020 în Uniunea Europeană, în Islanda, în Norvegia și în Regatul Unit pentru care sunt responsabili producătorul (tabelul 1) sau membrii grupării (tabelul 2).

La calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 NEDC s-a ținut seama, după caz, de reducerile de emisii de CO2 rezultate în urma utilizării ecoinovațiilor (coloana H).

Coloana F:

„Obiectivul privind emisiile specifice” (g CO2/km) înseamnă obiectivul privind emisiile specifice al producătorului (tabelul 1) sau al grupării (tabelul 2), calculat în conformitate cu partea B punctele 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631, M0 fiind egală cu 1 766,4, sau, acolo unde este cazul („D” în coloana B), obiectivul de derogare acordat în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2019/631. În cazul în care producătorul beneficiază de o derogare în temeiul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/631 („DMD” în coloana B), nu se aplică niciun obiectiv privind emisiile specifice și, prin urmare, nu se menționează de asemenea niciun „ecart față de obiectiv” (coloana G) sau nicio „marjă de eroare” (coloana I).

Coloana G:

„Ecartul față de obiectiv” (g CO2/km) înseamnă diferența dintre media emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana E) și obiectivul privind emisiile specifice (coloana F), din care se scade marja de eroare (coloana I).

Dacă ecartul față de obiectiv este mai mare de zero, aceasta înseamnă că obiectivul privind emisiile specifice a fost depășit.

Pentru un producător care este membru al unei grupări („P” în coloana B), respectarea obiectivului privind emisiile specifice se evaluează numai la nivelul grupării.

Coloana H:

„Reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor”(g CO2/km) înseamnă reducerile de emisii luate în considerare la calcularea mediei emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana E), obținute prin utilizarea tehnologiilor inovatoare a căror contribuție la reducerea emisiilor de CO2 a fost verificată și care au fost aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631. Numai ecoinovațiile aprobate în legătură cu procedura de încercare pentru emisiile NEDC au fost luate în considerare. Reducerile emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor se calculează în conformitate cu punctul 4.1 litera (f) din Comunicarea 2017/C 218/01 a Comisiei.

Coloana I:

„Marja de eroare” (g CO2/km) înseamnă valoarea cu care a fost ajustată diferența dintre media emisiilor specifice de CO2 NEDC (coloana E) și obiectivul privind emisiile specifice (coloana F) atunci când s-a calculat ecartul față de obiectiv (coloana G), pentru a se ține seama de înregistrările notificate Comisiei de către producător (tabelul 1) sau de către grupare (tabelul 2) cu codul de eroare B, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/392 al Comisiei.

Această marjă de eroare se calculează conform următoarei formule:

Marja de eroare = valoarea absolută a [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

media emisiilor specifice de CO2 NEDC, incluzând înregistrările cu codul de eroare B (astfel cum se specifică în coloana E);

TG1

=

obiectivul privind emisiile specifice, incluzând înregistrările cu codul de eroare B (astfel cum se specifică în coloana F);

AC2

=

media emisiilor specifice de CO2 NEDC, calculată după excluderea înregistrărilor cu codul de eroare B;

TG2

=

obiectivul privind emisiile specifice, calculat după excluderea înregistrărilor cu codul de eroare B.


ANEXA II

Partea A

Valorile care trebuie utilizate la calcularea obiectivelor privind emisiile specifice și a obiectivelor de derogare pentru anii calendaristici 2021-2024, în conformitate cu partea A punctele 4 și 5 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631 (autoturisme)

1.

Următoarele valori trebuie utilizate la calcularea obiectivelor privind emisiile specifice aplicabile în perioada 2021-2024 în conformitate cu partea A punctul 4 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631:

(a)

Obiectivul de referință privind emisiile specifice pe baza WLTP

Obiectivul de referință privind emisiile specifice pe baza WLTP calculat în conformitate cu partea A punctul 3 sau punctul 3a din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631 este valoarea specificată în coloana G a tabelului 1 de mai jos pentru fiecare producător și în coloana G a tabelului 2 de mai jos pentru fiecare grupare.

Obiectivul de referință privind emisiile specifice pe baza WLTP calculat în conformitate cu partea A punctul 3b din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631 este de 118,137 g CO2/km, calculat ca media obiectivelor de referință privind emisiile specifice pe baza WLTP ale tuturor producătorilor de autoturisme, conform coloanei G a tabelului 1 de mai jos, ponderată în funcție de numărul de vehicule înmatriculate pentru fiecare producător, raportat în coloana C a tabelului 1 de mai jos.

(b)

Mø2020

Valoarea Mø2020 este valoarea specificată pentru fiecare producător și pentru fiecare grupare în partea A tabelele 1 și 2 coloana E din anexa I la prezenta decizie.

În cazul producătorilor sau al grupărilor care îndeplinesc condițiile menționate în partea A punctul 3b din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631, valoarea Mø2020 este 1 455,69 kg, calculată ca media masei în stare de funcționare a tuturor producătorilor de autoturisme, conform părții A tabelul 1 coloana E din anexa I la prezenta decizie, ponderată în funcție de numărul de vehicule înmatriculate pentru fiecare dintre producători, conform părții A tabelul 1 coloana C din anexa I la prezenta decizie.

2.

Valorile NEDCCO2 și WLTPCO2 care trebuie utilizate la calcularea obiectivelor de derogare aplicabile în perioada 2021-2024 în conformitate cu partea A punctul 5 din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631 sunt următoarele:

(a)

în cazul producătorilor și al grupărilor la care se face referire în partea A punctul 5 litera (a) din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631:

(i)

NEDCCO2 este valoarea specificată pentru producător în coloana E a tabelului 1 de mai jos;

(ii)

WLTPCO2 este valoarea specificată pentru producător în coloana F a tabelului 1 de mai jos.

(b)

în cazul producătorilor la care se face referire în partea A punctul 5 litera (b) din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/631:

(i)

NEDCCO2 este 107,532 g CO2/km, valoare calculată ca media tuturor valorilor specificate în coloana E a tabelului 1 de mai jos, ponderată în funcție de numărul de vehicule înmatriculate pentru fiecare dintre producători, raportat în coloana C;

(ii)

WLTPCO2 este 130,300 g CO2/km, valoare calculată ca media tuturor valorilor specificate în coloana F a tabelului 1 de mai jos, ponderată în funcție de numărul de vehicule înmatriculate pentru fiecare dintre producători, raportat în coloana C.

Tabelul 1

Producători individuali de autoturisme

A

B

C

D

E

F

G

Denumirea producătorului

Grupări

Numărul de înmatriculări luate în considerare

Obiectivul NEDC pentru 2020

Media emisiilor specifice de CO2 NEDC

Media emisiilor specifice de CO2 WLTP

Obiectivul de referință privind emisiile specifice pe baza WLTP

ADAM OPEL GmbH

 

2

105,360

0

0

105,360

ADIDOR VOITURES SAS

 

16

92,839

137,000

153,000

103,682

ALFA ROMEO SPA

P2

34 483

103,082

146,919

171,158

120,089

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

 

578

117,416

201,460

233,533

136,109

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

 

113

100,165

0

0

100,165

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

 

1 487

114,387

257,743

284,699

126,350

AUDI AG

P11

564 595

105,120

116,923

142,580

128,187

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P11

3 824

96,230

148,954

167,871

108,451

AUDI SPORT GMBH

P11

13 505

112,497

230,628

253,307

123,559

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

278 808

88,502

114,310

134,535

104,161

AUTOMOBILES CITROEN

P7

340 830

87,938

98,999

129,382

114,926

AUTOMOBILES PEUGEOT

P7

351 539

95,528

100,158

131,631

125,546

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

 

1 537

116,372

326,757

351,293

125,110

AVTOVAZ JSC

P8

884

92,788

186,093

195,285

97,371

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

801 924

103,916

111,504

133,353

124,278

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

 

1

110,788

233,000

242,000

115,067

BENTLEY MOTORS LTD

 

2 585

130,705

259,668

285,503

143,709

BLUECAR SAS

 

6

99,499

0

0

99,499

BMW M GMBH

P1

14 510

111,100

231,883

242,690

116,278

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P11

7

117,981

527,143

506,000

113,249

CATERHAM CARS LIMITED

 

123

72,150

168,805

156,268

66,791

CNG-TECHNIK GMBH

P3

12 060

99,290

100,858

124,004

122,076

DFSK MOTOR CO LTD

 

442

103,288

221,428

241,952

112,862

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

 

1

77,854

199,000

191,000

74,724

DR AUTOMOBILES SRL

 

3 329

96,001

140,357

169,112

115,669

DR ING HCF PORSCHE AG

P11

68 125

115,815

150,700

175,838

135,134

DR MOTOR COMPANY SRL

 

0

94,100

 

 

114,049

FABBRICA DALLARA SRL

 

6

82,683

230,000

216,000

77,650

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA

 

0

92,340

 

 

111,916

FERRARI SPA

 

3 591

105,262

281,455

303,011

113,324

FCA ITALY SPA

P2

488 321

88,507

110,669

135,717

108,539

FCA US LLC

P2

105 438

102,745

141,105

169,444

123,380

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P3

53

87,338

118,981

136,925

100,510

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

2

127,988

226,000

260,500

147,526

FORD MOTOR COMPANY

P3

10 219

113,592

236,293

240,803

115,760

FORD-WERKE GMBH

P3

648 945

97,073

108,416

134,271

120,223

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

 

53

109,542

168,340

176,208

114,662

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

 

0

102,526

 

 

124,262

GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH

 

1

109,822

0

0

109,822

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY

 

27

97,834

0

0

97,834

HONDA MOTOR CO LTD

P2

78 271

96,511

111,304

135,771

117,726

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P4

114 690

84,456

112,191

127,372

95,884

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P4

143 248

99,177

80,353

95,370

117,712

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P4

158 751

99,865

120,892

140,780

116,294

ISUZU MOTORS LTD

 

0

102,496

 

 

124,225

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

156 992

118,848

148,625

179,229

143,320

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

P11

697

110,247

0

0

110,247

KIA CORPORATION

P5

272 981

94,304

94,590

109,887

109,555

KIA SLOVAKIA SRO

P5

144 836

97,700

120,871

139,400

112,677

LADA AUTOMOBILE GMBH

 

328

91,174

224,140

232,829

94,708

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE

 

3

77,854

0

0

77,854

LONDON EV COMPANY

P11

1

125,806

24,000

20,000

104,838

LOTUS CARS LIMITED

 

391

85,676

204,476

203,499

85,267

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

58 881

91,453

114,739

140,962

112,354

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

 

1 135

89,802

149,836

180,236

108,022

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

1 749

80,785

107,685

122,891

92,193

MASERATI SPA

 

3 152

120,476

238,611

270,443

136,548

MAZDA MOTOR CORPORATION

P10

132 705

96,947

116,238

138,885

115,835

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

P10

11 823

94,912

113,180

136,949

114,845

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

 

561

100,116

260,471

275,759

105,992

MERCEDES-AMG GMBH

P6

3 249

113,002

247,571

266,001

121,414

MERCEDES-BENZ AG

P6

733 243

106,576

117,238

134,681

122,433

MG MOTOR UK LIMITED

P11

17 943

97,227

99,088

111,056

108,970

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

64 000

105,475

110,702

123,944

118,092

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

33 958

80,601

105,382

120,281

91,996

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

 

337

86,527