ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 244

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
21 septembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/1621 al Consiliului din 20 septembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/1622 al Comisiei din 17 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pe piețele emergente și în economiile avansate ( 1 )

3

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/1623 al Comisiei din 14 iulie 2022 de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891, pentru anul 2022, în ceea ce privește valoarea producției comercializate, strategia națională și recuperarea asistenței financiare din partea Uniunii pentru angajamentele multianuale în sectorul fructelor și legumelor ca urmare a crizei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1624 al Comisiei din 20 septembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/607 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate din Maroc și Republica Coreea, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/1625 a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind consecințele deciziei Înaltului Reprezentant referitoare la reorganizarea în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă a structurilor de gestionare civilă a crizelor în ceea ce privește funcția de comandant al operației civile pentru misiunile civile de gestionare a crizelor

15

 

*

Decizia (PESC) 2022/1626 a Consiliului din 20 septembrie 2022 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

17

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1627 a Comisiei din 19 septembrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 6786]  ( 1 )

19

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 ( JO L 243, 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/1621 AL CONSILIULUI

din 20 septembrie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014 (2), cu scopul de a pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2013/798/PESC a Consiliului.

(2)

La 29 iulie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 2648 (2022). Rezoluția respectivă extinde aplicarea măsurilor și modifică derogările de la embargoul asupra armelor.

(3)

La 20 septembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1626 (3), care modifică Decizia 2013/798/PESC în conformitate cu Rezoluția 2648 (2022) a CSONU.

(4)

Unele dintre aceste amendamente intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, împreună cu ajustările tehnice din perspectiva Rezoluțiilor CSONU anterioare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 224/2014, articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, interdicțiile prevăzute la articolul respectiv nu se aplică furnizării de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară sau serviciilor de brokeraj:

(a)

destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către Misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA), de către misiunile Uniunii și forțele franceze desfășurate în Republica Centrafricană, precum și de către alte forțe ale statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite care furnizează formare și asistență astfel cum au fost notificate în conformitate cu litera (b);

(b)

legate de furnizarea de echipamente neletale și de furnizarea de asistență, inclusiv formare operațională și neoperațională pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, inclusiv pentru instituțiile de aplicare a legii, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul procesului de reformă a sectorului de securitate (RSS) al Republicii Centrafricane, în coordonare cu MINUSCA, cu condiția ca furnizarea de asistență și de servicii să fi fost notificată în prealabil Comitetului de sancțiuni;

(c)

legate de furnizarea de echipamente militare neletale destinate exclusiv utilizării în scopuri umanitare sau de protecție, cu condiția ca furnizarea unei astfel de asistențe sau a unor astfel de servicii să fi fost notificată în prealabil Comitetului de sancțiuni;

(d)

legate de îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Republica Centrafricană de personalul Organizației Națiunilor Unite, de personalul Uniunii sau al statelor sale membre, de reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă și de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul lor personal;

(e)

legate de furnizarea de arme și muniții, vehicule și echipamente militare pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, inclusiv pentru instituțiile publice civile de aplicare a legii, în cazul în care astfel de arme, muniții, vehicule și echipamente sunt destinate exclusiv sprijinirii procesului de reformă a sectorului de securitate (RSS) al Republicii Centrafricane sau utilizării în cadrul acestui proces, cu condiția ca furnizarea asistenței sau a serviciilor respective să fi fost notificată în prealabil Comitetului de sancțiuni.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 septembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO L 352, 24.12.2013, p. 51.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană (JO L 70, 11.3.2014, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2022/1626 din 20 septembrie 2022 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (JO L 244, 21.9.2022, p. 17)


21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1622 AL COMISIEI

din 17 mai 2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pe piețele emergente și în economiile avansate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 325ap alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Cerințele de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piață conform abordării standardizate alternative prevăzute la articolele 325c-325ay din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 impun, pentru calcularea cerinței de fonduri proprii în conformitate cu metoda bazată pe sensibilități prevăzută la articolele 325d-325k, aplicarea ponderilor de risc pentru riscul de devalorizare a titlurilor de capital specificate în tabelul 8 de la articolul 325ap din regulamentul respectiv, în temeiul actului delegat menționat la articolul 461a. Întrucât piețele care constituie economii avansate și piețele emergente sunt categorii care se exclud reciproc, ar trebui să se precizeze că toate piețele care nu constituie economii avansate ar trebui considerate drept piețe emergente.

(2)

Pentru a se stabili care piețe constituie economii avansate și care piețe constituie piețe emergente, este necesar, pe de o parte, să se asigure condiții de concurență echitabile și, pe de altă parte, să se stabilească o abordare bazată pe riscuri. În acest sens, se consideră că întocmirea listei țărilor care constituie economii avansate este soluția cea mai adecvată prin prisma abordării urmate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) și a necesității de a realiza o punere în aplicare comună a metodologiei de calcul a cerințelor de risc de piață corespunzătoare în toate statele membre. Standardele internaționale ale BCBS ar trebui luate în considerare, însă ar trebui să se precizeze că piețele statelor membre care sunt mai puțin volatile decât piețele recunoscute ca fiind economii avansate în conformitate cu standardele internaționale respective constituie economii de piață avansate, nu economii de piață emergente. În plus, pentru a stabili dacă o economie de piață este avansată sau emergentă, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de instituirea unei piețe interne în Uniune, de prezența Spațiului Economic European și de particularitățile legate de țările și teritoriile de peste mări ale anumitor state membre.

(3)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(4)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Economiile avansate și piețele emergente

(1)   În scopul specificării ponderilor de risc pentru sensibilitățile la factori de risc de devalorizare a titlurilor de capital și de risc de rată repo a titlurilor de capital în conformitate cu articolul 325ap din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, următoarele țări constituie economii avansate:

(a)

statele membre ale Uniunii Europene;

(b)

țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Danemarca, cu Franța sau cu Țările de Jos, inclusiv cu Insulele Feroe, precum și cele enumerate în anexa II la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(c)

următoarele țări terțe:

(i)

țările terțe care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European;

(ii)

Australia;

(iii)

Canada;

(iv)

Hong Kong;

(v)

Japonia;

(vi)

Mexic;

(vii)

Noua Zeelandă;

(viii)

Singapore;

(ix)

Elveția;

(x)

Regatul Unit;

(xi)

Statele Unite ale Americii.

(2)   În scopul specificării ponderilor de risc pentru sensibilitățile la factori de risc de devalorizare a titlurilor de capital și de risc de rată repo a titlurilor de capital în temeiul articolului 325ap din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, țările care nu sunt enumerate la alineatul (1) de la prezentul articol constituie economii emergente.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1623 AL COMISIEI

din 14 iulie 2022

de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891, pentru anul 2022, în ceea ce privește valoarea producției comercializate, strategia națională și recuperarea asistenței financiare din partea Uniunii pentru angajamentele multianuale în sectorul fructelor și legumelor ca urmare a crizei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 37 literele (a) și (c) și articolul 173 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Din cauza crizei actuale cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022, care a început la scurt timp după criza cauzată de pandemia de COVID-19, fermierii din toate statele membre se confruntă cu dificultăți excepționale. Trebuie introduse măsuri pentru a răspunde amplelor restricții de circulație, perturbării lanțurilor de aprovizionare și problemelor logistice generate de invazie. Având în vedere perturbarea pe termen lung a lanțurilor logistice și de aprovizionare, este probabil ca perturbările grave din acest sector să continue și, eventual, chiar să se accentueze. Problemele de logistică i-au făcut pe fermierii din UE vulnerabili la perturbarea economică provocată de această criză, iar aceștia se confruntă în prezent cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar.

(2)

Organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor din toate statele membre s-au confruntat cu dificultăți excepționale în planificarea, gestionarea și punerea în aplicare a programelor operaționale. Această situație ar putea provoca întârzierea punerii în aplicare a acestor programe operaționale și, prin urmare, organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători riscă să nu îndeplinească cerințele prevăzute în legislația Uniunii pentru respectivele programe operaționale, în special în Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei (2). De asemenea, organizațiile de producători sunt vulnerabile la perturbarea și întreruperile cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia și se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar cauzate de perturbările lanțurilor de aprovizionare. Se confruntă cu probleme logistice și dificultăți în ceea ce privește recoltarea producției, din cauza deficitului de forță de muncă și a dificultății de a ajunge la consumatori, din cauza perturbării lanțului de aprovizionare. Acest lucru are un impact direct asupra stabilității financiare a organizațiilor de producători și asupra capacității lor de a pune în aplicare programe operaționale. În plus, acest lucru influențează capacitatea organizațiilor de producători de a introduce măsuri și acțiuni care vizează efectele crizei.

(3)

Reducerile cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia în ceea ce privește valoarea producției comercializate în sectorul fructelor și legumelor vor avea un impact major asupra cuantumurilor ajutoarelor din partea Uniunii primite de organizațiile de producători în anul următor, deoarece cuantumul ajutorului din partea Uniunii se calculează ca procentaj din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători. Dacă în 2022, din motive legate de invadarea Ucrainei de către Rusia, s-ar înregistra o pierdere semnificativă în ceea ce privește valoarea producției comercializate, organizațiile de producători ar risca să își piardă recunoașterea ca organizații de producători, deoarece unul dintre criteriile pe care se bazează recunoașterea respectivă este ca valoarea producției comercializate să atingă un anumit nivel minim stabilit la nivel național. Acest lucru ar periclita stabilitatea pe termen lung a organizațiilor de producători. Prin urmare, este necesar să se prevadă ca, în cazul în care, din motive legate de invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022 s-ar înregistra o diminuare cu cel puțin 35 % a valorii unui produs, iar acest lucru nu ar ține de responsabilitatea și controlul organizațiilor de producători, valoarea producției comercializate să poată fi stabilită, pentru 2022, la 100 % din valoarea producției comercializate în perioada precedentă. Având în vedere impactul economic de mare amploare al invadării Ucrainei de către Rusia asupra sectorului fructelor și legumelor, pragul de 65 % din valoarea producției comercializate în perioada precedentă, prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei, este insuficient pentru ca organizațiile de producători care au suferit o astfel de pierdere a valorii producției comercializate să fie stabile din punct de vedere economic și financiar.

(4)

De asemenea, statele membre trebuie să fie scutite, în 2022, de obligația prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891 de a stabili în strategiile lor naționale procentajele maxime din fondul operațional care pot fi cheltuite pe orice măsură individuală sau pe orice tip de acțiune. Astfel, organizațiilor de producători trebuie să le fie asigurată o flexibilitate sporită pentru a lua măsuri în scopul gestionării efectelor invadării Ucrainei de către Rusia în sectorul fructelor și legumelor.

(5)

Pentru a se asigura stabilitatea financiară a organizațiilor de producători, asistența financiară din partea Uniunii primită pentru angajamentele multianuale în sectorul fructelor și legumelor, de exemplu pentru acțiunile de protecție a mediului, nu trebuie să fie recuperată și rambursată către Fondul european de garantare agricolă, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, dacă obiectivele lor pe termen lung nu au putut fi realizate din cauza întreruperii în anul 2022 din motive legate de invadarea Ucrainei de către Rusia.

(6)

Dată fiind necesitatea de a se întreprinde acțiuni imediat, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Având în vedere că punerea în aplicare a programelor operaționale se bazează pe anul calendaristic, derogările referitoare la plafonul aplicat asistenței financiare din partea Uniunii și la echilibrul din măsurile stabilite în strategiile naționale ale statelor membre, prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, trebuie să se aplice retroactiv de la 1 ianuarie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogări de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 pentru anul 2022

(1)   Prin derogare de la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, dacă, în anul 2022, s-a înregistrat o diminuare cu cel puțin 35 % a valorii unui produs din motive care nu țin de responsabilitatea și controlul organizației de producători, se consideră că valoarea producției comercializate a respectivului produs reprezintă 100 % din valoarea sa din perioada de referință precedentă. Organizația de producători dovedește autorității competente din statul membru în cauză îndeplinirea acestor condiții.

(2)   Prin derogare de la articolul 27 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, în anul 2022 nu se aplică obligația statelor membre de a stabili în strategiile naționale procentajele maxime din fondul operațional care pot fi cheltuite pe orice măsură individuală sau pe orice tip de acțiune, pentru a se asigura echilibrul dintre diferitele măsuri.

(3)   Prin derogare de la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, asistența financiară din partea Uniunii pentru angajamentele multianuale, precum acțiunile de protecție a mediului, în cazul cărora obiectivele pe termen lung și beneficiile preconizate nu pot fi realizate în 2022 din cauza întreruperii angajamentelor respective în 2022 din motive legate de invadarea Ucrainei de către Rusia, nu se recuperează și nu se rambursează către FEGA.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatele (1) și (2) se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (JO L 138, 25.5.2017, p. 4).


21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1624 AL COMISIEI

din 20 septembrie 2022

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/607 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate din Maroc și Republica Coreea, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Investigațiile anterioare și măsurile în vigoare

(1)

Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1796/1999 (2), a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de cabluri din oțel („CO”) originare din Republica Populară Chineză („RPC”), Ungaria, India, Mexic, Polonia, Africa de Sud și Ucraina (denumite în continuare „măsurile inițiale”).

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 (3), Consiliul, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, a menținut măsurile inițiale instituite asupra importurilor de CO originare din RPC, India, Africa de Sud și Ucraina. Măsurile aplicabile importurilor originare din Mexic au expirat la 18 august 2004 (4). Deoarece Ungaria și Polonia au devenit membre ale Uniunii Europene la 1 mai 2004, măsurile au expirat la data respectivă. Măsurile aplicabile importurilor originare din India au expirat la 17 noiembrie 2010 (5).

(3)

În mai 2010, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2010 (6), Consiliul a extins taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 asupra importurilor de CO originare din RPC la importurile de CO expediate din Republica Coreea, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea, în urma unei investigații anticircumvenție efectuate în conformitate cu articolul 13 din regulamentul de bază (denumită în continuare „măsura anticircumvenție”). Anumitor producători-exportatori coreeni le-a fost acordată o scutire de la măsura anticircumvenție, deoarece s-a constatat că ei nu au eludat taxele antidumping definitive.

(4)

În ianuarie 2012, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 (7), Consiliul, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, a instituit taxa antidumping cu privire la importurile de CO originare, printre altele, din RPC, astfel cum a fost extinsă la importurile din Republica Coreea. Prin același regulament, Consiliul a încheiat procedura cu privire la importurile de CO originare din Africa de Sud.

(5)

În aprilie 2018, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/607 (8), Comisia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, a instituit taxa antidumping cu privire la importurile de CO originare din RPC, astfel cum a fost extinsă, printre altele, la Republica Coreea.

(6)

Taxele antidumping definitive în vigoare în prezent se ridică la 60,4 %.

1.2.   Cerere de modificare a denumirii

(7)

La 6 mai 2020, Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, unul dintre producătorii-exportatori coreeni scutit de măsura anticircumvenție astfel cum se menționează în considerentul 3, a informat Comisia că și-a schimbat denumirea în Youngwire (denumit în continuare „Youngwire” sau „întreprinderea”).

(8)

Youngwire a solicitat Comisiei să confirme că schimbarea denumirii nu afectează dreptul întreprinderii de a beneficia de scutirea de taxa antidumping extinsă care i-a fost acordată sub denumirea sa anterioară.

(9)

Comisia a examinat informațiile furnizate și a concluzionat că Youngwire a făcut obiectul unei reorganizări, inclusiv prin achiziționarea activelor unui alt exportator coreean care beneficiază, de asemenea, de scutire, Dae Heung Industrial Co. Ltd.

(10)

Comisia a considerat că aceste modificări semnificative, care au apărut în contextul cererii de schimbare a denumirii, ar fi putut afecta eligibilitatea întreprinderii pentru a fi scutită de la măsurile anticircumvenție.

(11)

Prin urmare, Comisia a considerat că existau suficiente dovezi conform cărora este posibil ca circumstanțele pe baza cărora a fost acordată scutirea întreprinderii Youngwire sub denumirea sa anterioară să se fi schimbat în mod semnificativ și că aceste modificări aveau un caracter durabil, impunând deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale

(12)

La 5 august 2021, pe baza informațiilor menționate în considerentele 9-11, Comisia a decis din proprie inițiativă să deschidă o reexaminare intermediară parțială limitată la examinarea scutirii acordate întreprinderii Youngwire sub denumirea sa anterioară, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) coroborat cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. Scopul reexaminării a fost de a stabili dacă Youngwire are în continuare dreptul la scutire de la măsura anticircumvenție.

1.4.   Perioada investigației de reexaminare

(13)

Investigația a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și 30 iunie 2021 (denumită în continuare „perioada investigației de reexaminare”). Au fost colectate date referitoare la perioada de investigație pentru a investiga, printre altele, dacă există o modificare a configurației schimburilor comerciale în urma reorganizării întreprinderii și, dacă este cazul, care sunt procedurile și controalele instituite de Youngwire pentru a împiedica vânzarea produselor chineze ca produse coreene și, prin urmare, circumvenția taxelor. Date mai detaliate, inclusiv date privind vânzările și achizițiile la nivelul de tranzacție, au fost colectate pentru perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021 (denumită în continuare „perioada de raportare”).

1.5.   Părțile interesate

(14)

În avizul de deschidere (9), părțile interesate au fost invitate să contacteze Comisia în vederea participării la reexaminare. În plus, Comisia a informat în mod specific Youngwire cu privire la deschiderea reexaminării și a invitat-o să participe.

(15)

Părțile interesate au avut ocazia de a formula observații cu privire la deschiderea reexaminării și de a solicita o audiere de către serviciile relevante ale Comisiei și/sau consilierul-auditor pentru proceduri comerciale.

1.5.1.   Chestionare

(16)

Comisia a trimis un chestionar la Youngwire, care a trimis, de asemenea, un răspuns la chestionar.

1.5.2.   Vizita de verificare

(17)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru a stabili dacă Youngwire are în continuare dreptul la scutire de la măsura anticircumvenție. În temeiul articolului 16 din regulamentul de bază a fost efectuată o vizită de verificare la sediile Youngwire din Changwon și Busan, Republica Coreea.

2.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII

(18)

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este același cu cel din investigația inițială și din următoarele reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor și anume cabluri din oțel, inclusiv cabluri închise, cu excepția cablurilor din oțel inoxidabil, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale de peste 3 mm, originare din RPC („produsul care face obiectul reexaminării”), încadrate în prezent la codurile NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 și ex 7312 10 98 (coduri TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 și 7312109819), astfel cum au fost extinse la aceleași cabluri din oțel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea (coduri TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 și 7312109813).

3.   EXAMINAREA SCUTIRII ACORDATE YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE

(19)

Astfel cum s-a menționat în considerentul 12, sfera de cuprindere a actualei reexaminări intermediare parțiale s-a limitat la examinarea validității scutirii acordate întreprinderii Youngwire după reorganizarea acesteia. În special, investigația a evaluat dacă întreprinderea a fost implicată în practici de circumvenție, astfel cum sunt definite la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2) din regulamentul de bază.

(20)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a examinat mai întâi dacă a existat o modificare a configurației schimburilor comerciale care implică Youngwire în urma reorganizării și schimbării denumirii sale.

3.1.   Modificarea configurației schimburilor comerciale

(21)

Vânzările la export ale Youngwire în Uniune au rămas, în general, la un nivel relativ stabil în cursul perioadei investigației de reexaminare, fără modificări semnificative după reorganizare. În plus, nu a existat nicio creștere a importurilor din RPC în cursul perioadei investigației de reexaminare înainte sau după reorganizare.

(22)

În cursul investigației anticircumvenție, Youngwire a fost unul dintre producătorii afiliați unui producător-exportator din RPC care face obiectul măsurilor inițiale. Cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă că o astfel de relație a fost stabilită sau utilizată pentru a eluda măsurile în vigoare vizând importurile originare din RPC și, prin urmare, scutirea a fost acordată. Prezenta investigație a constatat că această situație nu s-a schimbat după reorganizarea Youngwire.

(23)

Investigația a arătat, în plus, că Youngwire a achiziționat o parte din produsul care face obiectul reexaminării de la întreprinderea sa afiliată din RPC. Cu toate acestea, produsul care face obiectul reexaminării achiziționat de la întreprinderea sa afiliată din RPC înainte și după reorganizare și schimbarea denumirii a fost revândut doar pe piața internă din Republica Coreea și pe alte piețe de export, nefiind exportat în Uniune. În plus, volumele achiziționate de la întreprinderea sa afiliată nu au crescut în urma reorganizării. Prin urmare, Comisia a concluzionat că nu a existat nicio dovadă că, nici după reorganizarea Youngwire și nici în cursul perioadei investigației de reexaminare, nu a avut loc vreo modificare a configurației schimburilor comerciale în sensul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de bază care să implice întreprinderea.

3.2.   Transbordarea de CO produse în China prin intermediul întreprinderii afiliate din Republica Coreea

(24)

Comisia a examinat în continuare dacă au existat practici, procese sau prelucrări menționate la articolul 13 alineatul (1) al treilea paragraf din regulamentul de bază care ar indica existența unei circumvenții. În această privință, Comisia a evaluat mai întâi dacă întreprinderea avea o producție efectivă suficientă de cabluri din oțel care corespundea vânzărilor la export în Uniune. Comisia a constatat că întreprinderea avea într-adevăr o producție efectivă suficientă de cabluri din oțel care corespundea vânzărilor la export în Uniune.

(25)

În al doilea rând, astfel cum s-a menționat în considerentul 21, întreprinderea a achiziționat, de asemenea, o parte din produsul care face obiectul reexaminării de la întreprinderea sa afiliată din RPC. Comisia a examinat procedurile și controalele care împiedică vânzarea produselor chinezești ca produse coreene și, prin urmare, care eludează taxelor. Prin urmare, Comisia a examinat sistemele informatice ale Youngwire utilizate pentru a urmări traseul produselor fabricate de ea de-a lungul procesului de producție și de-a lungul vânzărilor și a verificat amănunțit documentele justificative pentru a asigura faptul că numai produsele fabricate de întreprindere și exportate în Uniune au beneficiat de scutirea de la aplicarea măsurilor anticircumvenție. S-a inclus, de asemenea, testarea de fond a tranzacțiilor care au avut loc pe parcursul întregii perioade a investigației de reexaminare.

(26)

Investigația a arătat că sistemul de urmărire a traseului produselor, utilizat de întreprindere, a asigurat faptul că produsele care beneficiază de scutirea de la măsura anticircumvenție au fost fabricate de Youngwire în propriile sale unități de producție din Republica Coreea.

(27)

Pe această bază, Comisia a concluzionat că produsele care fac obiectul reexaminării, exportate pe piața Uniunii, ar putea fi trasate fără echivoc și că în cursul perioadei investigației de reexaminare nu a avut loc nicio transbordare de către întreprindere pe piața Uniunii a produselor fabricate în China.

3.3.   Operațiuni de asamblare

(28)

Comisia a evaluat, în plus, dacă exista vreun indiciu de circumvenție a măsurilor antidumping în vigoare prin operațiuni de asamblare, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(29)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază, se consideră că o operațiune de asamblare eludează măsurile în vigoare în cazul în care:

(a)

operațiunea a început sau s-a intensificat semnificativ la sau chiar înainte de deschiderea examinării antidumping, iar componentele în cauză provin din țara care face obiectul măsurilor; și

(b)

componentele constituie 60 % sau mai mult din valoarea totală a componentelor produsului asamblat, cu mențiunea că se consideră că nu există circumvenție atunci când valoarea adăugată componentelor implicate în operațiunea de asamblare sau de încheiere este mai mare de 25 % din costul de fabricație; și

(c)

efectele corective ale taxei sunt compromise în ceea ce privește prețurile și/sau cantitățile produsului similar asamblat și există dovada unui dumping în raport cu valorile normale stabilite anterior pentru produsele similare.

(30)

Comisia a colectat și a verificat informații detaliate privind sursele de materii prime ale Youngwire, procesele de producție și contabilitatea costurilor. Investigația a arătat că valoarea materiilor prime importate și utilizate în procesul de producție nu a depășit pragul de 60 % din valoarea totală a componentelor din produsul asamblat, conform definiției de la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază. Comisia a adeverit și faptul că valoarea adăugată componentelor implicate a depășit pragul de 25 %, conform definiției de la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(31)

Pe această bază, investigația a concluzionat că nu au avut loc operațiuni de asamblare care să fie calificate drept operațiuni de circumvenție a măsurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază. Având în vedere aceste constatări, nu a fost necesar să se evalueze celelalte criterii menționate la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

4.   CONCLUZIE ȘI COMUNICAREA CONSTATĂRILOR

(32)

Pe baza celor de mai sus, investigația a stabilit că nu există vreo practică de circumvenție care să implice Youngwire. În consecință, reexaminarea intermediară parțială se încheie fără a se retrage scutirea de la taxele extinse acordată Youngwire.

(33)

Comisia a stabilit, în plus, că schimbarea denumirii a fost înregistrată în mod corespunzător la autoritățile competente din Republica Coreea. Având în vedere constatările prezentei reexaminări intermediare parțiale, schimbarea denumirii și schimbarea aferentă a organizației nu au condus la nicio nouă relație cu alte grupuri de întreprinderi care nu au fost investigate de Comisie sau care ar putea afecta drepturile exportatorului de a beneficia de scutirea de la aplicarea măsurilor anticircumvenție, astfel cum a fost stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2010 și confirmată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/607.

(34)

În consecință, această schimbare a denumirii nu afectează constatările din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2010 și, în particular, nivelul taxei antidumping aplicabil.

(35)

Este necesar ca modificarea denumirii să intre în vigoare la data la care întreprinderea a informat Comisia că și-a schimbat denumirea, astfel cum se indică în considerentul 7 de mai sus.

(36)

Având în vedere aspectele prezentate în considerentele de mai sus, Comisia a apreciat că este adecvat să modifice Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/607 pentru a reflecta schimbarea denumirii întreprinderii căreia i-a fost atribuit anterior codul adițional TARIC C969.

(37)

Părțile interesate au fost informate în consecință și li s-a acordat posibilitatea de a transmite observații.

(38)

Comisia a primit observații numai de la Youngwire. Întreprinderea a fost de acord cu constatările și concluziile Comisiei. Cu toate acestea, ea a evidențiat că, având în vedere procedurile lungi, și anume intervalul de timp pentru prezenta reexaminare intermediară și, în plus, întârzierea în deschiderea ei, întreprinderea a exportat produsul în cauză în Uniune sub denumirea Young Heung Iron. Având în vedere aceste aspecte, întreprinderea a solicitat ca schimbarea denumirii să fie afectată numai de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau, ca alternativă, a solicitat Comisiei să atribuie codul adițional A969 întreprinderii Youngwire începând cu 6 mai 2020 și Young Heung Iron & Steel Co., Ltd pentru perioada cuprinsă între 6 mai 2020 și intrarea în vigoare a prezentului regulament. Potrivit întreprinderii, această soluție ar fi în conformitate cu constatările anchetei, conform cărora cele două denumiri se refereau la aceeași întreprindere.

(39)

În acest sens, Comisia a concluzionat că Young Heung Iron & Steel Co., Ltd și Youngwire sunt, de fapt, aceeași întreprindere în contextul taxei antidumping. Întrucât întreprinderea, sub oricare dintre cele două denumiri, are în continuare dreptul la scutirea de taxe, Comisia a considerat că este adecvat ca efectele prezentului regulament în ceea ce privește schimbarea denumirii întreprinderii să aibă loc numai de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(40)

Prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului instituit prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/607 se modifică după cum urmează:

„Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969”

se înlocuiește cu

„YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam”

A969

Codul adițional TARIC A969 atribuit anterior întreprinderii Young Heung Iron & Steel Co., Ltd se aplică întreprinderii YOUNGWIRE începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre

Adoptat la Bruxelles, 20 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1796/1999 al Consiliului din 12 august 1999 privind instituirea unui drept antidumping definitiv și perceperea cu titlu definitiv a dreptului provizoriu instituit la importurile de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, Ungaria, India, Mexic, Polonia, Africa de Sud și Ucraina și închiderea procedurii antidumping referitoare la importurile originare din Republica Coreea (JO L 217, 17.8.1999, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 al Consiliului din 8 noiembrie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, India, Africa de Sud și Ucraina în urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 (JO L 299, 16.11.2005, p. 1).

(4)  Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (JO C 203, 11.8.2004, p. 4).

(5)  Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (JO C 311, 16.11.2010, p. 16).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 privind importurile de cabluri și parâme din oțel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză la importurile de cabluri și parâme din oțel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă produsul este sau nu declarat ca provenind din Republica Coreea, și de închidere a anchetei privind importurile expediate din Malaysia (JO L 117, 11.5.2010, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului din 27 ianuarie 2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză și Ucraina, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate din Maroc, Moldova și Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile de cabluri din oțel originare din Africa de Sud, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 36, 9.2.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/607 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate din Maroc și Republica Coreea, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 101, 20.4.2018, p. 40).

(9)  Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, astfel cum au fost extinse la importurile de cabluri din oțel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea (JO C 313, 5.8.2021, p. 9).


DECIZII

21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/15


DECIZIA (PESC) 2022/1625 A CONSILIULUI

din 20 septembrie 2022

privind consecințele deciziei Înaltului Reprezentant referitoare la reorganizarea în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă a structurilor de gestionare civilă a crizelor în ceea ce privește funcția de comandant al operației civile pentru misiunile civile de gestionare a crizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Prin Decizia ADMIN(2022) 50 din 3 august 2022, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a decis reorganizarea administrației centrale a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), în special în ceea ce privește gestionarea Capacității civile de planificare și conducere (CPCC) menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (a) a treia liniuță din Decizia 2010/427/UE (1).

(2)

În special, Înaltul Reprezentant a decis ca, începând cu 16 septembrie 2022, CPCC să fie plasată sub autoritatea unui director executiv, și nu sub autoritatea unui director, cum era până în prezent.

(3)

Directorul executiv al CPCC va exercita totodată funcția de comandant al operației civile, pe baza și conform fiecărei decizii a Consiliului prin care se instituie o misiune civilă de gestionare a crizelor în temeiul articolului 42 alineatul (4) și al articolului 43 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4)

În consecință și pentru a asigura securitatea juridică, toate trimiterile la directorul CPCC din deciziile existente ale Consiliului de instituire a unei misiuni civile de gestionare a crizelor ar trebui interpretate, începând cu 16 septembrie 2022, ca trimiteri la directorul executiv al CPCC. Viitoarele decizii ale Consiliului de instituire a unei misiuni civile de gestionare a crizelor ar trebui să prevadă că directorul executiv al CPCC va exercita funcția de comandant al operației civile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ca urmare a deciziei Înaltului Reprezentant de a plasa Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC) din cadrul SEAE sub autoritatea unui director executiv, dispozițiile relevante din deciziile existente ale Consiliului de instituire a unei misiuni civile de gestionare a crizelor care prevăd că directorul CPCC este comandantul operației civile se aplică directorului executiv al CPCC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 16 septembrie 2022.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).


21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/17


DECIZIA (PESC) 2022/1626 A CONSILIULUI

din 20 septembrie 2022

de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane.

(2)

Consiliul consideră că titlul Deciziei 2013/798/PESC ar trebui modificat.

(3)

La 29 iulie 2022, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2648 (2022). Respectiva rezoluție extinde aplicarea măsurilor și modifică derogările de la embargoul asupra armelor.

(4)

Prin urmare, Decizia 2013/798/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/798/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

„Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană”.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de armament și de materiale conexe introduse în Republica Centrafricană de forțele ciadiene sau sudaneze pentru utilizarea lor exclusivă de către patrulele internaționale tripartite instituite la 23 mai 2011 la Khartoum de Republica Centrafricană, Ciad și Sudan, pentru consolidarea securității în zonele de frontieră comună, în cooperare cu MINUSCA, astfel cum au fost notificate în prealabil comitetului;”;

(b)

la alineatul (1), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de arme și muniție, de vehicule și echipamente militare și furnizării de asistență conexă către forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, inclusiv către instituțiile publice civile de aplicare a legii, în cazul în care astfel de arme, muniții, vehicule sau echipamente sunt destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul procesului RSS al Republicii Centrafricane, astfel cum au fost notificate în prealabil comitetului; sau”;

(c)

la alineatul (1), litera (h) se elimină;

(d)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre notifică comitetului înaintea oricărei livrări orice vânzare, furnizare, transfer sau export, astfel cum se permite la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d), (f) și (g).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (JO L 352, 24.12.2013, p. 51).


21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1627 A COMISIEI

din 19 septembrie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2022) 6786]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259, alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI) este o boală infecțioasă virală a păsărilor care poate avea un impact mare asupra profitabilității aviculturii, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor în țări terțe. Virusurile HPAI pot infecta păsări migratoare, care ulterior pot să le răspândească pe distanțe lungi în timpul migrațiilor de toamnă și de primăvară. Prin urmare, prezența virusurilor HPAI la păsări sălbatice reprezintă o amenințare continuă de introducere directă și indirectă a acestor virusuri în exploatațiile de păsări de curte sau de alte păsări captive. În cazul apariției unui focar epidemic de HPAI, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații de păsări de curte sau de păsări captive.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și combaterea bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om. HPAI se încadrează în definiția unei boli listate din regulamentul respectiv și face obiectul normelor de prevenire și control al bolilor prevăzute în el. În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, inclusiv măsurile de control vizând HPAI.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (3) a fost adoptată în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri de urgență la nivelul Uniunii vizând focarele de HPAI.

(4)

Mai exact, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 prevede că zonele de protecție, de supraveghere și zonele suplimentare de restricții stabilite de statele membre în urma apariției focarelor de HPAI, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție, de supraveghere și zone suplimentare de restricții în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(5)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a fost modificată recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1483 a Comisiei (4) ca urmare a apariției unor focare de HPAI la păsări de curte sau captive din Germania, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia, care necesitau să fie reflectate în anexa respectivă.

(6)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1483, Germania, Spania, Franța și Țările de Jos au notificat Comisiei apariția unor noi focare de HPAI în exploatații de păsări de curte sau de păsări captive situate în landul Saxonia Inferioară din Germania, în provincia Guadalajara din Spania, în departamentele Ain, Ille-et-Vilaine, Meuse și Somme din Franța, precum și în provinciile Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland și Utrecht din Țările de Jos.

(7)

Autoritățile competente din Germania, Spania, Franța și Țările de Jos au luat măsurile necesare de control al bolii în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare.

(8)

În plus, anumite focare confirmate în Germania și în Țările de Jos sunt situate în imediata apropiere a frontierei dintre aceste două state membre. În consecință, autoritățile competente din aceste state membre au colaborat în mod corespunzător în vederea stabilirii zonelor de protecție și de supraveghere necesare, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, întrucât zonele de protecție și de supraveghere se extind atât pe teritoriul Țărilor de Jos, cât și al Germaniei.

(9)

Comisia a examinat măsurile de control al bolii luate de Germania, Spania, Franța și Țările de Jos în colaborare cu statele membre respective și consideră că limitele zonelor de protecție și de supraveghere din Germania, Spania, Franța și Țările de Jos, stabilite de autoritățile competente ale statelor membre respective, se află la o distanță suficientă față de exploatațiile în care au fost confirmate focarele de HPAI.

(10)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Germania, Spania, Franța și Țările de Jos, noile zone de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre respective în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(11)

Prin urmare, este necesar ca zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere pentru Germania, Spania, Franța și Țările de Jos în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificate.

(12)

În plus, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 se aplică până la 30 septembrie 2022. Cu toate acestea, durata restricțiilor aplicabile în zonele de restricție stabilite de Germania, Spania, Franța și Țările de Jos în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687 depășește data de 30 septembrie 2022.

(13)

Mai mut, având în vedere depistarea continuă a virusurilor HPAI la păsări sălbatice din Uniune și riscurile de răspândire a acestei boli de către păsările sălbatice migratoare în timpul sezonului lor de migrație de toamnă, există un risc tot mai mare de apariție a unor noi focare la păsări de curte și la păsări captive.

(14)

Prin urmare, este adecvat să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 până la 30 septembrie 2023, pentru a cuprinde viitorul sezon anual de migrație a păsărilor sălbatice migratoare. Această prelungire ține seama și de evoluțiile actuale ale situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește HPAI și de riscurile corespunzătoare pentru sănătatea animală generate de posibile noi focare ale bolii respective. Prin urmare, este necesar ca articolul 4 din respectiva decizie de punere în aplicare să fie modificat în consecință.

(15)

În plus, în timpul recentelor perioade cu risc mare corespunzătoare migrației de toamnă și de primăvară a păsărilor sălbatice, au fost confirmat un număr mare de focare la păsări de curte și la păsări captive din Uniune. În consecință, numărul zonelor menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641, reprezentând zonele de restricții stabilite de statele membre pentru focarele respective, a crescut semnificativ și a devenit dificil să se identifice care zone au corespuns căror focare. Prin urmare, pentru a facilita o mai bună înțelegere a legăturii corespunzătoare dintre diversele focare și zonele lor respective de restricții, este necesar să se adauge o nouă coloană în tabelele din părțile A și B ale anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641, pentru a include numărul de referință al focarului specific, astfel cum a fost notificat de statul membru Comisiei și celorlalte state membre prin intermediul Sistemului de informații privind bolile animalelor (ADIS), în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2002 al Comisiei (5).

(16)

În consecință, este necesar ca anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii astfel încât să se țină seama de zonele de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de Germania, Spania, Franța și Țările de Jos în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum și durata măsurilor aplicabile în zonele respective.

(17)

În plus, este necesar să fie adăugată o nouă coloană în tabelele din părțile A și B ale anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641, pentru a include numerele de referință ADIS ale focarelor care corespund zonelor menționate ca zone de protecție și de supraveghere.

(18)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată în consecință.

(19)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea HPAI, este important ca modificările aduse Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 prin prezenta decizie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(20)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, data „30 septembrie 2022” se înlocuiește cu data „30 septembrie 2023”.

2.

Anexa se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 134, 20.4.2021, p. 166).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1483 a Comisiei din 2 septembrie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 233, 8.9.2022, p. 52).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2002 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la notificarea și raportarea la nivelul Uniunii a bolilor listate, la formatele și procedurile de transmitere și de raportare a programelor de supraveghere ale Uniunii și a programelor de eradicare și pentru cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală, precum și la sistemul computerizat de informare (JO L 412, 8.12.2020, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zone de protecție din statele membre* în cauză, menționate la articolele 1 și 2:

Stat membru: Germania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen

21.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

3.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

22.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist

4.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

15.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

21.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

24.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

28.9.2022

Stat membru: Spania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

7.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

13.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

23.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

17.10.2022

Stat membru: Franța

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

17.9.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

30.9.2022

Département: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-1375

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

2.10.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01371

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

20.9.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

20.9.2022

Stat membru: Țările de Jos

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

14.9.2022

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

17.9.2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

24.9.2022

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

23.9.2022

Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

22.9.2022

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

24.9.2022

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

27.9.2022

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

22.9.2022

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842.

28.9.2022

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

3.10.2022

Municipality De Krim, province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

30.9.2022

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

27.9.2022

Stat membru: Portugalia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

28.9.2022

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

21.10.2022

PARTEA B

Zone de supraveghere din statele membre* în cauză, menționate la articolele 1 și 3:

Stat membru: Germania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Ammerland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht.

12.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen.

30.9.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen.

22.9.2022 – 30.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg.

12.10.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

4.10.2022 – 12.10.2022

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

12.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

1.10.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

23.9.2022 - 1.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake.

30.9.2022

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück.

30.9.2022

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

22.9.2022 – 30.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist.

13.10.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist.

5.10.2022 – 13.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00062

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

9.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00042

DE-HPAI(P)-2022-00043

DE-HPAI(P)-2022-00044

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme.

22.9.2022

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

14.9.2022 - 22.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück.

22.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

14.9.2022 – 22.9.2022

Landkreis Cloppenburg

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg).

22.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett.

24.9.2022

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

16.9.2022 – 24.9.2022

Stadt Delmenhorst

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst.

24.9.2022

Landkreis Diepholz

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr.

24.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta.

3.10.2022

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

25.9.2022 – 3.10.2022

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen.

3.10.2022

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück.

3.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum.

7.10.2022

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

29.9.2022 - 7.10.2022

Stat membru: Spania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

16.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

8.9.2022 – 16.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

22.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

14.9.2022 - 22.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

2.10.2022

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

24.9.2022 - 2.10.2022

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

26.10.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

18.10.2022 – 26.10.2022

Stat membru: Franța

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

BOULIGNEUX

CERTINES

CHATENAY

CHATILLON-LA-PALUD

CONDEISSIAT

CRANS

DRUILLAT

LA CHAPELLE-DU-CHATELARD

LA TRANCLIERE

LENT

RIGNIEUX-LE-FRANC

ROMANS

SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX

SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC

SAINT-GEORGES-SUR-RENON

SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

SANDRANS

SERVAS

VARAMBON

VERSAILLEUX

VILLARS-LES-DOMBES

VILLETTE-SUR-AIN

26.9.2022

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

18.9.2022 – 26.9.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01371

Coëtlogon Commune en totalité

Illifaut Commune en totalité

Gomené Partie de la commune située au sud de la N164

Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164

Plumieux Commune en totalité

24.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-BLANCHE

GUENROC

GUITTE

PLOUASNE

SAINT-MADEN

TREFUMEL

30.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

LOSCOUËT-SUR-MEU

PLUMAUGAT

SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

TREMOREL

9.10.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA BAUSSAINE

BECHEREL

BEDEE

CARDROC

LA CHAPELLE-CHAUSSEE

LONGAULNAY

MINIAC-SOUS-BECHEREL

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

LA NOUAYE

QUEDILLAC

ROMILLE

30.9.2022

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022 – 30.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

QUEDILLAC en totalité

GAEL en totalité

MUEL en totalité

BOISGERVILLY en totalité

BLERUAIS en totalité

SAINT MAUGAN en totalité

SAINT UNIAC en totalité

IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

9.10.2022

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MEDREAC en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

1.10.2022 – 9.10.2022

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-01375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

11.10.2022

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

3.10.2022 – 11.10.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01370

AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134

CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724

LOYAT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

MONTENEUF Commune entière

MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8

MONTERTELOT Commune entière

PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724

PORCARO Commune entière

REMINIAC Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-ABRAHAM Commune entière

TAUPONT Commune entière

TREAL Commune entière

VAL D'OUST Commune entière

18.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01371

BRIGNAC Commune entière

EVRIGUET Commune entière

GUILLIERS Commune entière

LA TRINITE-PORHOET Commune entière

LES FORGES Partie de la commune à l'est de la D 117

MAURON Partie de la commune à l'ouest de la D 304 jusqu'à la D 766 et à l'ouest de la D766

MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l'est de la D 106

MOHON Partie de la commune au sud de la D 2

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière

24.9.2022

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022 – 24.9.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

29.9.2022

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

21.9.2022 – 29.9.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

ALBERT

AUBIGNY

BAIZIEUX

BAVELINCOURT

BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE

BEHENCOURT

BOUZINCOURT

BRESLE

BUIRE-SUR-L'ANCRE

BUSSY-LES-DAOURS

CERISY

CHIPILLY

CONTAY

DAOURS

DERNANCOURT

ETINEHEM-MERICOURT

FOUILLOY

FRECHENCOURT

HAMELET

HENENCOURT

LAHOUSSOYE

LAMOTTE-WARFUSEE

LAVIEVILLE

LE HAMEL

MEAULTE

MILLENCOURT

MONTIGNY-SUR-L'HALLUE

MORCOURT

MORLANCOURT

PONT-NOYELLES

QUERRIEU

SAILLY-LAURETTE

SAILLY-LE-SEC

SAINT-GRATIEN

SENLIS-LE-SEC

TREUX

VADENCOURT

VAIRE-SOUS-CORBIE

VECQUEMONT

VILLE-SUR-ANCRE

VILLERS-BRETONNEUX

WARLOY-BAILLON

29.9.2022

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

21.9.2022 – 29.9.2022

Stat membru: Țările de Jos

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Municipality Kapelle, province Zeeland

NL-HPAI(P)-2022-00056

10km gebiedsbeschrijving Schore

1.

Vanaf kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk, Vogelsangsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zuidpolderdijk.

2.

Zuidpolderdijk volgen in westelijke richting tot aan Van Renesseweg.

3.

Van Renesseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hellenburgstraat.

4.

Hellenburgstraat volgen in oostelijke richting tot aan Westdorpseweg.

5.

Westdorpseweg volgen in noordelijke richting tot aan Museumspoorlijn.

6.

Museumspoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Stationsstraat.

7.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dierikweg tot aan Stelsedijk.

8.

Stelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kruiningenpolderweg.

9.

Kruiningenpolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Drieweg.

10.

Drieweg volgen in noordelijke richting tot aan Grotedijk.

11.

Grotedijk volgen in noordelijke richting tot aan Noordweg.

12.

Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordhoekweg.

13.

Noordhoekweg volgen in westelijke richting tot aan Sinoutkerkseweg.

14.

Sinoutkerkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ploegweg.

15.

Ploegweg volgen in oostelijke richting tot aan A256.

16.

A256 volgen in noordelijke richting overgaand in N256 tot aan Langeweg.

17.

Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Brugstraat tot aan Havenkanaal.

18.

Havenkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Oosterschelde.

19.

Oosterschelde volgen in oostelijke richting de Pietermanskreek overstekend tot aan Tennet.

20.

Tennet volgen in zuidelijke richting tot aan Koedijk.

21.

Koedijk volgen in oostelijke richting tot aan A58.

22.

A58 volgen westelijke richting tot aan Krommeweg.

23.

Krommeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Frederikaweg.

24.

Frederikaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zusterzand.

25.

Zusterzand volgen zuidelijke richting de Westerschelde overstekend tot aan Zeedijk.

26.

Zeedijk overstekend tot aan Kruisstraat.

27.

Kruisstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisdorpsedijk.

28.

Kruisdorpsedijk volgen in westelijke richting tot aan President Rooseveltstraat.

29.

President Rooseveltstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hof Te Zandeplein.

30.

Hof te Zandeplein volgen in noordelijke richting tot aan Cloosterstraat.

31.

Cloosterstraat volgen in westelijke richting overgaand in Hengstdijksestraat tot aan Zoutlandsedijk.

32.

Zoutlandsedijk volgen in westelijke richting tot aan Koningsdijk.

33.

Koningsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Polderdijk tot aan Langeweg.

34.

Langeweg volgen in noordelijke richting tot aan Zeestraat.

35.

Zeestraat volgen in westelijke richting tot aan Westdijk.

36.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaaldijk.

37.

Vanaf Kanaaldijk Westerschelde overstekend tot aan kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk.

16.9.2022

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

8.9.2022 - 16.9.2022

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00575

1.

Vanaf kruising Oude Maas / Hartelkanaal, Hartelkanaal volgen in westelijke richting overgaand in Callandkanaal tot aan Oranjekanaal.

2.

Oranjekanaal volgen in noordelijke richting tot aan N220.

3.

N220 volgen in oostelijke richting tot aan N223.

4.

N223 volgen in noordelijke richting tot aan N213.

5.

N213 volgen in noordelijke richting tot aan N466.

6.

N466 volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat overgaand in Heulweg overgaand in Herenstraat overgaand in Oosteinde overgaandin Sir Winston Churchillaan tot aan Prinses Beatrixlaan.

7.

Prinses Beatrixlaan volgen in zuidelijke richting tot aan A4.

8.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan A13.

9.

A13 volgen in zuidelijke richting tot aan Brasserkade.

10.

Brasserkade volgen in oostelijke richting tot aan Rijswijkse Watering.

11.

Rijswijkse Watering volgen in oostelijke richting overgaand in Brasserhoutweg overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

12.

Oudeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Noorddorpseweg tot aan Westlaan.

13.

Westlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Oostlaan tot aan N472.

14.

N472 volgen in zuidelijke richting tot aan Bergweg-Zuid.

15.

Bergweg-Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Grindweg tot aan Molenlaan.

16.

Molenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Terbregseweg tot aan Bosdreef.

17.

Bosdreef volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Boezenstraat overgaand in Boezenweg overgaand in Oostplein overgaand in Oostmolenwerf tot aan Haringvliet.

18.

Haringvliet volgen in westelijke richting tot aan Oude Hoofdplein.

19.

Oude Hoofdplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Willemsbrug overgaand in Brugweg tot aan Prins Hendrikkade.

20.

Prins Hendrikkade volgen in westelijke richting tot aan Koninginnebrug.

21.

Koninginnebrug volgen in zuidelijke richting tot aan Nassaukade.

22.

Nassaukade volgen in oostelijke richting tot aan Rosestraat.

23.

Rosestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in 2e Rosestraat overgaand in Putselaan tot aan Dordtselaan.

24.

Dordtselaan volgen in zuidelijke richting tot aan Strevelsweg.

25.

Strevelsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Pleinweg.

26.

Pleinweg volgen in westelijke richting tot aan Maastunnelplein.

27.

Maastunnelplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsweg overgaand in Groene Kruisweg tot aan Schroeder van der Kolklaan.

28.

Schroeder van der kolklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

29.

Albrandswaardsedijk volgen in westelijke richting tot aan Nijvelandsekade.

30.

Nijvelandsekade volgen in westelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

31.

Albrandswaardsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Maas.

32.

Oude Maas volgen in westelijke richting tot aan Hartelkanaal.

16.9.2022

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93.

8.9.2022 - 16.9.2022

Municipality Buren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00057

10km beschrijving Maurik

1.

Vanaf kruising A15/Spoorlijn Nijmegen-Utrecht, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan N320.

2.

N320 volgen in oostelijke richting tot aan Voorkoopstraat.

3.

Voorkoopstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Weithusen tot aan Weidsteeg.

4.

Weidsteeg volgen in oostelijke richting tot aan Beusichemsedijk.

5.

Beusichemsedijk volgen in noordelijke richting tot aan de Lek.

6.

De leg volgen in oostelijke richting tot aan Lekdijk West.

7.

Lekdijk West volgen in noordelijke richting overgaand in Beusichemseweg tot aan Nachtdijk.

8.

Nachtdijk volgen in noordelijke richting tot aan Tuurdijk.

9.

Tuurdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Watertorenweg tot aan Leemkolkweg

10.

Leemkolkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Korte Zuwe overgaand in De Zuwe tot aan Langbroekerdijk.

11.

Langbroekerdijk volgen in westelijke richting tot aan Sterkenburglaan.

12.

Sterkenburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Gooyerdijk.

13.

Gooyerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Langbroekerweg.

14.

Langbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan N225.

15.

N225 volgen in oostelijke richting tot aan Maarsbergseweg.

16.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Sandenburgerlaan overgaand in Maarnse Grindweg tot aan Woudenbergseweg.

17.

Woudenbergseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarsbergseweg tot aan Utrechtse Baan.

18.

Utrechtse Baan volgen in oostelijke richting tot aan Scherpenzeelseweg.

19.

Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ginkelseweg tot aan Bovenhaarweg.

20.

Bovenhaarweg volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

21.

Haarweg volgen in oostelijke richting tot aan Bergweg.

22.

Bergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsweg.

23.

Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Ede-Amersfoort.

24.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg-West.

25.

Rondweg-West volgen in zuidelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Veenendaalsestraatweg.

26.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Defensieweg.

27.

Defensieweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stokweg Utrechtsestraatweg overstekend tot aan Nederrijn.

28.

Nederrijn volgen in zuidelijke richting tot aan Cuneraweg (N233).

29.

N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Nedereindsestraat.

30.

Nedereindsestraat volgen in westelijke richting tot aan Schaapsteeg.

31.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Walenhoek.

32.

Walenhoek volgen in zuidelijke richting A15 overstekend tot aan Walenhoekseweg.

33.

Walenhoekseweg volgen in westelijke richting tot aan Pottumsestraat.

34.

Pottumsestraat volgen in zuidelijke overgaand in Keizerstraat tot aan Zondagstraatje.

35.

Zondagstraatje volgen in zuidelijke richting via Waalbandijk uiterwaarden overstekend tot aan De Waal.

36.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan N223.

37.

N223 volgen in zuidelijke richting tot aan Liesterstraat.

38.

Liesterstraat volgen in westelijke richting tot aan Parkenstraat.

39.

Parkenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoevenstraat.

40.

Hoevenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bemerdweg tot aan N322.

41.

N322 volgen in zuidelijke richting tot aan Melkweg.

42.

Melkweg volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

43.

Lageweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schepenstraat.

44.

Schepenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Polderstraat overgaand in Polstraat De Waal overstekend tot aan Waalbanddijk.

45.

Waalbanddijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hermoesestraat.

46.

Hermoesestraat volgen in westelijke richting tot aan Zuivelingestraat.

47.

Zuivelingestraat volgen in westelijke richting tot aan Bommelweg.

48.

Bommelweg volgen in westelijke richting tot aan Bredestraat.

49.

Bredestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Nijmegen-Utrecht.

50.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A15.

17.9.2022

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

9.9.2022 - 17.9.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00058

10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI

1.

Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem.

32.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30.

33.

A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.

34.

Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.

35.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.

36.

N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.

37.

Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

38.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.

39.

Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.

40.

Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.

41.

Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.

42.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

43.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg.

17.9.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12

9.9.2022 - 17.9.2022

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

1.

Vanaf kruising Oostdijk/ Plempdijk.

2.

Plempdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Berkmeerdijk tot aan Groenedijk.

3.

Groenedijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Venhuizerweg.

5.

Venhuizerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Schapenweg tot aan N241.

6.

N241 volgen in noordelijke richting tot aan Niedorperfaart.

7.

Niedorpervaart volgen in westelijke richting tot aan De Leijen.

8.

De Leijen volgen in noordelijke richting tot aan Leijenpolderweg.

9.

Leijenpolderweg volgen in oostelijke richting tot aan Koggeweg.

10.

Koggeweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijderstraat.

11.

Rijderstraat volgen in westelijke richting tot aan Valburgweg.

12.

Valburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Raaksmaatsweg.

13.

Raaksmaatsweg volgen in oostelijke richting tot aan Moerbekerweg.

14.

Moerbekerweg volgen in noordelijke richting tot aan `t Wijde Gat.

15.

`t Wijde Gat volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

16.

Weereweg volgen in westelijke richting overgaand in Zoutkaag overgaand in Weere Sloot tot aan Kromme Gouw.

17.

Kromme Gouw volgen in noordelijke richting tot aan Westergraftvaart.

18.

Westergraftvaart volgen in oostelijke richting tot aan Kanaal Schagen-Kolhorn.

19.

Kanaal Schagen-Kolhorn volgen in oostelijke richting overgaand in Kolhornerdiep tot aan Waardkanaal.

20.

Waardkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Sloot naast Waardweg nr 9.

21.

Sloot volgen in oostelijke richting tot aan Waardtocht.

22.

Waardtocht volgen in noordelijke richting tot aan Slotvaart.

23.

Slotvaart volgen in noordelijke richting tot aan Dolfijnweg.

24.

Dolfijnweg volgen in oostelijke richting tot aan Schagerweg.

25.

Schagerweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidrak.

26.

Zuidrak volgen in oostelijke richting tot aan Wieringerwerfvaart.

27.

Wieringerwerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Hoekvaart.

28.

Hoekvaart volgen in oostelijke richting tot aan Schervenweg.

29.

Schervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Kwelvaart.

30.

Hoge Kwelvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Middenmeertocht.

31.

Korte Middenmeertocht volgen in oostelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

32.

Oostermiddenmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oever Ijsselmeer.

33.

Oever volgen in zuidelijke richting tot aan Voeroever.

34.

Vooroever volgen in zuidelijke ichting tot aan Kagerdijk.

35.

Kagerdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Zeeweg overgaand in Dorpsstraat tot aan De Kibbel.

36.

De Kibbel tot aan Nieuwe Dijk.

37.

Nieuwe Dijk volgen in westelijke richting overgaand in Zwaagdijk tot aan Tolweg.

38.

Tolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Streekweg.

39.

Streekweg volgen in westelijke richting overgaand in Docto Nuijnensstraat tot aan Doctor Wijtemalaan.

40.

Doctor Wijtemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Enkhuizen-Alkmaar.

41.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Oostdijk.

42.

Oostdijk volgen in noordelijke richting tot aan Plempdijk.

23.9.2022

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

15.9.2022 – 23.9.2022

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

1.

Vanaf kruising Jan Vollaardsweg, Nieuwendijk, Nieuwendijk volgen in westelijke richting overgaand in oever Vuile Gat overgaand in Korendijksche Geul tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Ruigendijk tot aan Tussenweg.

3.

Tussenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

4.

Molendijk volgen in noordelijke richting tot aan Ravensweg.

5.

Ravensweg volgen in westelijke richting tot aan Voltaweg.

6.

Voltaweg volgen in noordelijke richting tot aan Braberseweg.

7.

Braberseweg volgen in westelijke richting tot aan N494.

8.

N494 volgen in noordelijke richting tot aan Grondweg.

9.

Grondweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoogenboomseweg.

10.

Hoogenboomseweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Rosenweg.

11.

Willem Rosenweg volgen in noordelijke richting tot aan Mosterdijk.

12.

Mosterdijk volgen in westelijke richting tot aan N57.

13.

N57 volgen in noordelijke richting tot aan N15.

14.

N15 volgen in oostelijke richting tot aan Merseyweg.

15.

Merseyweg volgen in noordelijke richting overgaand in Noordzeeweg tot aan Boulevard.

16.

Boulevard volgen in oostelijke richting Het Scheur overstekend overgaand in Buitenhaven overgaand in Binnenhaven tot aan Laan 1940-1945.

17.

Laan 1940-1945 volgen in oostelijke richting overgaand in oude veiling tot aan Noordvliet.

18.

Noordvliet volgen in oostelijke richting tot aan Vlaardingervaart.

19.

Vlaardingervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Holyweg.

20.

Holyweg volgen in oostelijke richting overgaand in Woudweg tot aan A4.

21.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

22.

A20 volgen in oostelijke richting tot aan Tjalklaan S114.

23.

S114 volgen in zuidelijke richting tot aan Schiemond.

24.

Schiemond volgen in zuidelijke richting overgaand in Barendrechtse Haven tot aan Sluisjesdijk.

25.

Sluisjesdijk volgen in oostelijke richting tot aan Doklaan.

26.

Doklaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolphaertsbocht.

27.

Wolphaertsbocht volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsweg.

28.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Groene Kruisweg tot aan Oldegaarde.

29.

Oldegaarde volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderparkweg overgaand in verlengde Zuiderparkweg tot aan Rhoonsebaan.

30.

Rhoonsebaan volgen in westelijke richting tot aan Portlandsebaan.

31.

Portlandsebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Koedoodsedijk.

32.

Korte Koedoodsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Koedood.

33.

Koedood volgen in Zuidelijke richting tot aan Koedoodhaven.

34.

Koedoodhaven volgen in zuidelijke richting Oude maas overstekend tot aan Buitenpolderpad.

35.

Buitenpolderpad volgen in westelijke richting tot aan Kreek.

36.

Kreek volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

37.

Provincialeweg volgen in oostelijke richting tot aan A29.

38.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Stougjesdijk.

39.

Stougjesdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dangersweg.

40.

Dangersweg volgen in westelijke richting tot aan A29.

41.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Bommelkoussedijk.

42.

Bommelkousedijk volgen in westelijke richting tot aan Schoutsdijk.

43.

Schoutsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Molendijk tot aan Jan Vollaardsweg.

44.

Jan Vollaardsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buitendijk.

24.9.2022

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022 – 24.9.2022

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

1.

Vanaf kruising Dorpsstraat / Gemeneweg (N209), Gemeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijndijk.

2.

Rijndijk volgen in westelijke richting overgaand in Hoge Rijndijk tot aan A4.

3.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Zuidweg.

4.

Zuidweg volgen in noordelijke richting overgaand in pastoor van der Plaatlaan overgaand in Koppoellaan tot aan Koppoel.

5.

Koppoel volgen in noordelijke richting overgaand in Ade tot aan Huigsloterdijk.

6.

Huigsloterdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kaagweg.

7.

Kaagweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisserweg.

8.

Lisserweg volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Leiden-Hoofddorp.

9.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan `t Venneperweg.

10.

`t Venneperweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnlanderweg.

11.

Rijnlanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bennebroekerweg.

12.

Bennebroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Aalsmeerderweg.

13.

Aalsmeerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Rozenburgdreef.

14.

Rozenburgdreef volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg.

15.

Kruisweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Burgermeesterweg Kasteleinweg overgaand in Koningin Maximalaan overgaand in Mijdrechtse Zuwe tot aan Derde Zijweg.

16.

Derde Zijweg volgen in zuidelijke richting kerkvaart overstekend tot aan Schattekerkerweg.

17.

Schattekerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterlandweg.

18.

Oosterlandweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenland.

19.

Molenland volgen in zuidelijke richting tot aan Veldwetering.

20.

Veldwetering volgen in oostelijke richting tot aan Wilnisse Zuwe.

21.

Wilnisse Zuwe volgen in zuidelijke richting tot aan Lange Meentweg.

22.

Lange Meentweg volgen in westelijke richting overgaand in Korte Meentweg tot aan Milandweg.

23.

Milandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

24.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietveld (N458).

25.

N458 volgen in westelijke richting tot aan Brugstraat.

26.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Tulstraat.

27.

Van Tulstraat volgen in westelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg.

28.

Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting tot aan J.C. Hoogendoornlaan.

29.

J.C. Hoogendoornlaan volgen in westelijke richting tot aan Warmoeskade.

30.

Warmoeskade volgen in westelijke richting tot aan Wijkdijk.

31.

Wijkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Spoelwijkerlaan.

32.

Spoelwijkerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Rijneveld overgaand in Otwegwetering overgaand in Padesche Wetering tot aan Loetweg.

33.

Loetweg volgen in westelijke richting tot aan Voorweg.

34.

Voorweg volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Gemeneweg (N209).

26.9.2022

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

18.9.2022 – 26.9.2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/ oever waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Scoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart(water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart. tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee(water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Vana Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan Oever Waddenzee.

3.10.2022

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

25.9.2022 – 3.10.2022

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

1.

Vanaf de kruising Vinselaarseweg / Vinkelaar, Vinkelaar volgen in noordelijke richting de A1 overstekend tot aan Korlaarseweg.

2.

Korlaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

3.

Hoevelakenseweg volgen in westelijke richting tot aan Klaarwater.

4.

Klaarwater volgen in noordelijke richting tot aan Platanenstraat.

5.

Platanenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Damweg.

6.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Blokhuizersteeg.

7.

Blokhuizersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Slechthorsterweg.

8.

Slichthorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Voorthuizerweg tot aan N301.

9.

N301 volgen in westelijke richting tot aan Deuverenseweg.

10.

Deuverenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Donkeresteeg.

11.

Donkeresteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Nijkerkerweg tot aan Roosendaalseweg.

12.

Roosendaalseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hooiweg.

13.

Hooweg volgen in oostelijke richting tot aan Halvinkhuizerweg.

14.

Halvinkhuizerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Engweg.

15.

Hoge Engweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoge Eng Oost tot aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Sprielderweg.

17.

Sprielderweg volgen in oostelijke richting tot aan Calcariaweg.

18.

Calcariaweg volgen in noordelijke richting tot aan Garderenseweg.

19.

Garderenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Meester J.H. Schoberlaan.

20.

Meester J.H. Schoberlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oude Prinsenlaan.

21.

Oude Prinsenlaan volgen in oostelijke richting tot aan Laak.

22.

Laak volgen in zuidelijke richting tot aan Peppelseweg.

23.

Peppelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Kruipad.

24.

Kruipad volgen in zuidelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

25.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Oud Milligenseweg tot aan Meervelderweg.

26.

Meervelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Hulankerweg.

27.

Hulankerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ouwendorperweg.

28.

Ouwendorperweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

29.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Kootwijkerweg.

30.

Kootwijkerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg overgaand in Heiweg tot aan Heetweg.

31.

Heetweg volgen in oostelijke richting tot aan N310.

32.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan N304.

33.

N304 volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

34.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zonneoordlaan.

35.

Zonneoordlaan volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Ede -Amersfoort.

36.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

37.

Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan A30.

38.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Luntersekade.

39.

Lunterskade volgen in westelijke richting tot aan Brunnehorst.

40.

Brunnehorst weg volgen in westelijke richting tot aan Krommeweg.

41.

Krommeweg volgen in oostelijke richting tot aan Fliertseweg.

42.

Fliertseweg volgen in westelijke richting tot aan Slaperdijk.

43.

Slaperdijk volgen in noordelijke richting tot aan Goeperkade.

44.

Groeperkade volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat.

45.

Barneveldsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Gooswilligen.

46.

Gooswilligen volgen in westelijke richting overgaand in provinciegrens Gelderland-Utrecht tot aan Barneveldsestraat.

47.

Barneveldsestraat volgen in westelijke richting tot aan Huigenboschbeek.

48.

Huigenboschbeek volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

49.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting overgaand in Ringlaan tot aan Schoonderbekerweg.

50.

Schoonderbeekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.

51.

Hessenweg volgen in westelijke richting tot aan Pater Stormstraat.

52.

Pater Stormstraat volgen in noordelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

53.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan `T Jannendorp.

54.

T Jannendorp volgen in noordelijke richting tot aan Emmelaarseweg.

55.

Emmelaarseweg volgen in oostelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

56.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg tot aan Vinkelaarseweg.

57.

Vinkelaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Vinkelaar.

2.10.2022

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

24.9.2022 – 2.10.2022

Municipality Bunschoten-Spakenburg province Gelderland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

1.

Vanaf kruising Wieksloterweg Westzijde / Biltseweg, Biltseweg volgen in noordelijke richting tot aan Amsterdamsestraatweg.

2.

Amsterdamsestraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Hilversumsestraatweg.

3.

Hilversumsestraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Soestdijkerstraatweg tot aan A27.

4.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Priempad.

6.

Priempad volgen in zuidelijke richting tot aan Winkelweg.

7.

Winkelweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

8.

Nijkerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spiekweg.

9.

Spiekweg volgen in oostelijke richting tot aan Nulderpad.

10.

Nulderpad volgen in zuidelijke richting het Noldernauw overstekend tot aan A28.

11.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Arlersteeg.

12.

Arlersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Waterweg.

13.

Waterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Allermolensteeg overgaand in Tintelersteeg tot aan Meskampersteeg.

14.

Meskampersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Donkeresteeg.

15.

Donkeresteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Deuverenseweg.

16.

Deuverenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beulekamperweg.

17.

Beulekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Beulekampersteeg.

18.

Beulekampersteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in eerste Kruishaarseweg overgaand in Bulderweg tot aan N301.

19.

N301 volgen n zuidelijke richting tot aan Vrouwenweg.

20.

Vrouwenweg volgen in westelijke richting tot aan Peerweg.

21.

Peerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Leemweg tot aan Noorenbeek.

22.

Noorenbeek volgen in westelijke richting tot aan Eendrachtsstraat.

23.

Eendrachtsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Jan van Arkelweg tot aan Pater Stormstraat.

24.

Pater Stormstraat volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

25.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Daatselaarbeek.

26.

Daatselaarbeek volgen in westelijke richting tot aan Modderbeek.

27.

Modderbeek volgen in westelijke richting tot aan Valleikanaal.

28.

Valleikanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolsteeg.

29.

Schoolsteeg volgen in westelijke richting tot aan Hamersveldseweg.

30.

Hamersveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderinslag.

31.

Zuiderinslag volgen in westelijke richting tot aan Groene Zoom.

32.

Groene Zoom volgen in zuidelijke richting tot aan Maanweg.

33.

Maanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arnhemseweg.

34.

Arnhemseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oude Rijksweg tot aan Treekerweg.

35.

Treekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buurtweg.

36.

Buurtweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterlooweg tot aan Doornseweg.

37.

Doornseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonel H.L. van Royenweg.

38.

Kolonel H.L. van Royenweg volgen in westelijke richting overgaand in het Zeisterspoor tot aan Laan Blussè van Oud Alblas.

39.

Laan Blussè van Oud Alblas volgen in noordelijke richting tot aan De Stompert.

40.

De Stompert volgen in westelijke richting tot aan Van Weerden Poelmanweg.

41.

Van Weerden Poelmanweg volgen in noordelijke richting tot aan De Beaufortlaan.

42.

De Beaufortlaan volgen in westelijke richting tot aan Berkenlaantje.

43.

Berkenlaantje volgen in noordelijke richting tot aan Dolderseweg.

44.

Dolderseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wieksloterweg Oostzijde.

45.

Wieksloterweg Oostzijde volgen in westelijke richting overgaand in Wieksloterweg Westzijde tot aan Biltseweg.

1.10.2022

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

23.9.2022 – 1.10.2022

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

1.

Vanaf de kruising van het van Harinxmakanaal en de Waddenzee, de Waddenzee volgend in noordelijke richting tot aan de Zeedijk.

2.

De Zeedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Nieuwebildtdijk.

3.

De Nieuwebildtdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Burdineweg.

4.

De Burdineweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oudebildtdijk.

5.

De Oudebildtdijk volgend in oostelijke richting tot aan de Attesweg.

6.

De Attesweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N393.

7.

De N393 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N357.

8.

De N357 volgend in zuidelijke richting tot aan de Valeriusstraat.

9.

De Valeriusstraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de Harlingerstraatweg.

10.

De Harlingerstraatweg volgend in westelijke richting tot aan de N31.

11.

De N31 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hendrik Algerawei.

12.

De Hendrik Algerawei volgend in westelijke richting tot aan de N359.

13.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hegedyk.

14.

De Hegedyk volgend in oostelijke richting tot aan het Spoor.

15.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de Arsumerdyk.

16.

De Arsumerdyk volgend in westelijke richting tot aan de Lucht en Veldsterdyk.

17.

De Lucht en Veldsterdyk volgend in zuidelijke richting tot aan de De Him.

18.

De De Him volgend in westelijke richting overgaand in de Fâldenserwei in noordwestelijke richting tot aan de Gele Buorren.

19.

De Gele Buorren volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Baerderdyk tot aan It Plein.

20.

It Plein volgend in zuidelijke richting tot aan de Brêgebuorren.

21.

De Brêgebuorren volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Skrinserdyk overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Wieuwens overgaand in de Skrins overgaand in de Monsamabuorren in zuidwestelijke richting tot aan de Sassingawei.

22.

De Sassingawei volgend in noordelijke richting tot aan de Spyk.

23.

De Spyk volgend in westelijke richting overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Hegenserleane.

24.

De Hegenserleane volgend in westelijke richting tot aan de Berkwerterleane.

25.

De Berkwerterleane volgend in noordelijke richting tot aan de N359.

26.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Littenserbuorren.

27.

De Littenserbuorren volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Krabbedijk tot aan de De Bieren.

28.

De De Bieren volgend in noordelijke richting overgaand in de Buorren overgaand in de Toarnwerterleane overgaand in de Waaxenserweg overgaand in de Elshoutbuurt tot aan de Kerkstraat.

29.

De Kerkstraat volgend in westelijke richting overgaand in de Hizzaardlaan overgaand in zuidwestelijke richting overgaand in de Allengaweg overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Van Camminghaweg.

30.

De Van Camminghaweg volgend in noordeljke richting in de Sytzamaweg overgaand in westelijke richting tot aan de Monnikeweg.

31.

De Monnikeweg volgend in noordelijke richting tot aan de Jister.

32.

De De Jister volgend westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Ludingaweg.

33.

De Ludingaweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het van Harinxmakanaal.

3.10.2022

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

25.9.2022 – 3.10.2022

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

1.

Vanaf Kruising Oever IJsselmeer/ Oostermiddenmeerweg, Oostermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan Medemblikkerweg.

2.

Medemblikkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Westermiddenmeerweg.

3.

Westermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan A7.

4.

A7 volgen in noordelijke richting tot aan Alkmaarseweg.

5.

Alkmaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Professor ter Veenweg.

6.

Professor ter Veenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Brugstraat overgaand in Zuiderzeeweg tot aan Noormantocht.

7.

Noormantocht volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

8.

Molenweg volgen in noordelijke richting tot aan Amstelmeer.

9.

Amstelmeer overstekend tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in oostelijke richting overgaand in de Oever van de Waddenzee tot aan de Afsluitdijk.

11.

Vanaf Afsluitdijk de oever van het IJsselmeer volgend in zuidelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

6.10.2022

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

28.9.2022 – 6.10.2022

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in westnoordelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in oostnoordelijke richting tot aan de N862.

11.

De N862 volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de N391.

21.

De N391 volgend in oostelijke richting tot aan de N366.

22.

De N366 volgend in zuidelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

23.

De Grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

1.10.2022

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

23.9.2022 – 1.10.2022

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-Duitsland/ Duitslandweg, Duitslandweg volgen in noordelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

2.

J.C.Kellerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Twenteweg.

3.

Twenteweg volgen in noordelijke richting tot aan Van Utterwyckalle.

4.

Van Utterwyckallee volgen in noordelijke richting tot aan Collendoornerdijk.

5.

Collendoornerdijk volgen in noordelijk richting tot aan Wetterkoelenweg.

6.

Wetterkoelenweg volgen in westelijke richting tot aan Luggersweg.

7.

Luggersweg volge in noordelijke richting tot aan Slagenweg.

8.

Slagen weg volgen in oostelijke richting tot aan Van Den Beltsweg.

9.

Van den Beltsweg volgen in noordelijke richting tot aan Anerweg.

10.

Anerweg volgen in westelijke richting tot aan Semelinksdijk.

11.

Semelinksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Keienweg.

12.

Keienweg volgen in oostelijke richting tot aan Knappersveldweg.

13.

Knappersveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Verlengde kerkdijk.

14.

Verlengde kerkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Coevorderweg.

15.

Coevorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterslagenweg.

16.

Oosterslagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Eerste Blokweg.

17.

Eerste Blokweg volgen in oostelijke richting tot aan Drentseweg.

18.

Drentseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kikkertsveldweg.

19.

Kikkertsveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwlandseweg.

20.

Nieuwlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan Brugstraat.

21.

Brugstraat volgen in noordelijke richting tot aan Steigerwijk.

22.

Steigerwijk volgen in oostelijke richting tot aan Splitting.

23.

Splitting volgen in noordelijke richting overgaand in Veldweg tot aan Boerdijk.

24.

Boerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Legroweg.

25.

Legroweg volgen in noordelijke richting tot aan Peerdevalsweg.

26.

Peerdevalsweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

27.

Nijlandsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkampsdijk.

28.

Broekkampsdijk volgen in oostelijke richting tot aan Oosterhesselerweg.

29.

Oosterhesselerweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Fonteinstraat.

30.

Burgermeester Fonteinstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

31.

Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

32.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Emmerweg tot aan Galgaten.

33.

Galgaten volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Drostendiep.

34.

Nieuwe Drostendiep volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Zwolle-Emmen.

35.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Schimmelarij.

36.

Schimmelarij volgen in zuidelijke richting tot aan Landschapsweg.

37.

Landschapsweg volgen in oostelijke richting tot aan Boekweitakkers.

38.

Boekweitakkers volgen in zuidelijke richting overgaand in Oshaarse Ruimsloot tot aan NAM weg.

39.

NAM Weg volgen oostelijke richting overgaand in Oldenhuis Gratameweg tot aan Nieuw-Amsterdamseweg.

40.

Nieuw-Amsterdamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland-Duitsland.

41.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Duitslandweg.

7.10.2022

Those parts of the municipality Laar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842

29.9.2022 – 7.10.2022

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in noordwestelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Phileas Foggstraat

11.

De Phileas Foggstraat volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Roswinkelerkanaal Noordzijde.

21.

De Roswinkelerkanaal Noordzijde volgend in noordoostelijke richting tot aan de N379.

22.

De N379 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoofdkanaal Oostzijde.

23.

De Hoofdkanaal Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Kloosterweg.

24.

De Kloosterweg volgend in oostelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

25.

De grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

12.10.2022

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

4.10.2022 – 12.10.2022

Municipality De Krim , province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

1.

Vanaf de kruising Rooiweg/ Zwarte Pad, Zwarte Pad volgen in noordelijke richting tot aan Stegernsallee.

2.

Stegerensallee volgen in noordelijke richting tot aan Moerheimstraat.

3.

Moerheimstraat volgen in westelijke richting tot aan Julianastraat.

4.

Julianastraat volgen in noordelijke richting overgaand in Zuidwolderstraat tot aan Paardelanden .

5.

Paardelanden volgen in westelijke richting tot aan Schrapveen.

6.

Schrapveen volgen in noordelijke richting tot aan Nolderweg.

7.

Nolderweg volgen in westelijke richting tot aan N48.

8.

N48 volgen in noordelijke richting tot aan A37.

9.

A37 volgen in oostelijke richting tot aan Meester Cramerweg.

10.

Meester Cramerweg volgen in noordelijke richting tot aan Weg om de Oost.

11.

Weg om de Oost volgen in noordelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveensche Vaart.

12.

Verlengde Hoogeveensche Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Noorderhoofddiep.

13.

Noorderhoofddiep volgen in noordelijke richting tot aan Hoogeveenscheweg.

14.

Hoogeveenscheweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderweg.

15.

Noorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Middenraai.

16.

Middenraai volgen in zuidelijke richting tot aan Hoogeveenschevaart.

17.

Hoogeveenschevaart volgen in oostelijke richting tot aan Geeserraai.

18.

Geeserraai volgen in noordelijke richting tot aan Twaalf Ellenweg.

19.

Twaalf Ellenweg volgen in noordelijke richting tot aan Witte Menweg.

20.

Witte Menweg volgen in oostelijke richting tot aan Lantschapsweg.

21.

Lantschapsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveenschevaart.

22.

Verlengde Hoogeveenschevaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Nijlandsweg overgaand in Veenhuizerweg tot aan Burgermeester Ten Holteweg.

23.

Burgermeester Ten Holteweg volgen in oostelijke richting tot aan N34.

24.

N34 volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg.

25.

Rondweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Emmen-Hardenberg.

26.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting overgaand in Spoolijn Coevorden Duitsland tot aan Grens Nederland-Duitsland.

27.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Randwaterleiding.

28.

Randwaterleiding volgen in westelijke richting tot aan Lambertsdijk.

29.

Lambertsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Veldingerveldweg.

30.

Veldingerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Westeindigerdijk.

31.

Westeindigerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Toeslagweg.

32.

Toeslagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stobbehaarweg.

33.

Stobbehaarweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogeweg tot aan Hardenbergerveldweg

34.

Hardenbergerveldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lageweg.

35.

Lageweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeweg.

36.

Hoogeweg volgen in oostelijke richting tot aan Eggenweg.

37.

Eggenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaalweg-Oost.

38.

Kanaalweg-oost volgen in zuidelijke richting overgaand in Kanaal Almelo-De Haandrik tot aan Duitslandweg.

39.

Duitslandweg volgen in westelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

40.

J.C.Kellerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Twenteweg.

41.

Twenteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bruchterbeekweg.

42.

Bruchterbeekweg volgen in westelijke richting overgaand in Bruchterbeek tot aan de Vecht.

43.

Vecht volgen in zuidelijke richting tot aan Huijsteeg.

44.

Huijsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Rheezenbrink tot aan Rheezerweg.

45.

Rheezerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringweg.

46.

Ringweg volgen in oostelijke richting tot aan Stoetendijk.

47.

Stoetendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oldemeijerweg.

48.

Olde Meijerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ommerweg.

49.

Ommerweg volgen in westelijke richting tot aan Bosrandweg.

50.

Bosrandweg volgen in noordelijke richting tot aan Rheezerveenseweg.

51.

Rheezerveenseweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdwijk.

52.

Hoofdwijk volgen in noordelijke richting tot aan Rooiweg.

53.

Rooiweg volgen in westelijke richting tot aan Zwarte Pad.

9.10.2022

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

1.10.2022 – 9.10.2022

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

1.

Vanaf de kruising van de Horsterweg en de Engweg, de Engweg volgend in oostelijke richting volgend in noordelijke richting tot aan de Hessenweg.

2.

De Hessenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Stoutenburgerlaan.

3.

De Stoutenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oosterdorpsstraat.

4.

De Oosterdorpsstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Hogebrinkerweg.

5.

De Hogebrinkerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Laakweg.

6.

De Laakweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoevenlakenseweg.

7.

De Hoevelakenseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Schoolstraat.

8.

De Schoolstraat volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Oosterveenstraat.

9.

De Oosterveenstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Buntwal.

10.

De Buntwal volgend in zuidoostelijke richting overstekend via de Nieuwe Laak tot aan de Blokhuizersteeg.

11.

De Blokhuizersteeg volgend in noordelijke richting tot aan de Slichtenhorsterweg.

12.

De Slichtenhorsterweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N301.

13.

De N301 volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Barneveldseweg.

14.

De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.

15.

De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Roosendaalseweg.

16.

De Roosendaalseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Knapzaksteeg.

17.

De Knapzaksteeg volgend in oostelijke richting overgaand in de Klunenweg in oostzuidelijke richting overgaand in de Kolthoornseweg in oostelijke richting tot aan de Batosweg.

18.

De Batosweg volgend in oostelijke richting tot aan de Krachtighuizerweg.

19.

De Krachtighuizerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Boeschoterweg.

20.

De Boeschoterweg volgend in oostelijke richting tot aan de Traa.

21.

De Traa volgend in noordoostelijke richting tot aan de Harderwijkerkarweg.

22.

De Harderwijkerkarweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N344.

23.

De N344 volgend in noordoostelijke richting tot aan de N310.

24.

De N310 volgend in zuidelijke richting tot aan de Laarweg.

25.

De Laarweg volgend in westelijke richting tot aan de Hessenweg.

26.

De Hessenweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Westenengerdijk.

27.

De Westenengerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Lange Heideweg.

28.

De Lange Heideweg volgend in westelijke richting tot aan de Damakkerweg.

29.

De Damakkerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N304.

30.

De N304 volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

31.

De N224 volgend in westelijke richting tot aan de Kernhemseweg.

32.

De Kernhemseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Doesburgerdijk in westelijke richting overgaand de A30 overstekend in de Doesburgedijk-West tot aan de Meikade.

33.

De Meikade volgend in zuidelijke richting tot aan de Buurtweg.

34.

De Buurtweg volgend in westelijke richting tot aan de Hoofdweg.

35.

De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

36.

De N224 volgend in westelijke richting overgaand in de N418 tot aan de Klompersteeg (N418).

37.

De Klompersteeg (N418) volgend in westelijke richting tot aan het spoor.

38.

Het Spoor volgend in westelijke richting tot aan de Emminkhuizerlaan.

39.

De Emminkhuizerlaan volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand Biesbosserweg in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Holleweg.

40.

De Oude Holleweg volgend in westelijke richting tot aan de Hopeseweg.

41.

De Hopeseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Verlengde Hopeseweg tot aan de N224.

42.

De N224 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Oud Willaer.

43.

De Oud Willaer volgend in noordelijke richting tot aan de Voskuilerdijk.

44.

De Voskuilerdijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Langesteeg.

45.

De Langesteeg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Laapeerseweg in noordelijke richting overgaand in de Asschatterweg tot aan het Valleikanaal.

46.

Het Valleikanaal volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Horsterweg.

47.

De Horsterweg volgend in noordelijke richting tot aan de Engweg.

6.10.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

28.9.2022 – 6.10.2022

Stat membru: Portugalia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

7.10.2022

The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

29.9.2022 – 7.10.2022

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

30.10.2022

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

22.10.2022 – 30.10.2022

PARTEA C

Zone de restricții suplimentare din statele membre* în cauză, menționate la articolele 1 și 3a:

*

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referirile la state membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

Rectificări

21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/70


Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 243 din 20 septembrie 2022 )

La pagina 32, articolul 31 alineatul (1):

în loc de:

„(1)

Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin intermediul unui proces de reciclare bazat pe o tehnologie de reciclare adecvată pentru care prezentul regulament impune autorizarea individuală a proceselor de reciclare și pentru care a fost depusă o cerere valabilă la autoritatea competentă în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 sau pentru care se depune o cerere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) sau cu articolul 22 alineatul (1) din prezentul regulament cel târziu pot fi introduse pe piață până când solicitantul își retrage cererea sau până când Comisia adoptă o decizie de acordare sau de refuzare a autorizării procesului de reciclare în temeiul articolului 19 alineatul (1).”,

se citește:

„(1)

Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin intermediul unui proces de reciclare bazat pe o tehnologie de reciclare adecvată pentru care prezentul regulament impune autorizarea individuală a proceselor de reciclare și pentru care a fost depusă o cerere valabilă la autoritatea competentă în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 sau pentru care se depune o cerere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) sau cu articolul 22 alineatul (1) din prezentul regulament cel târziu la 10 iulie 2023 pot fi introduse pe piață până când solicitantul își retrage cererea sau până când Comisia adoptă o decizie de acordare sau de refuzare a autorizării procesului de reciclare în temeiul articolului 19 alineatul (1).”