ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 198

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
27 iulie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1308 al Consiliului din 26 iulie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1309 al Comisiei din 26 iulie 2022 de modificare și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din specia Malus domestica originare din Ucraina și din Serbia

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1310 al Comisiei din 26 iulie 2022 de deschidere a unei investigații privind o eventuală circumvenție a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 asupra importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia prin intermediul importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald expediate din Turcia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Turcia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/1311 a Consiliului din 17 iunie 2022 de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Norvegiei în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

14

 

*

Decizia (UE) 2022/1312 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 20 iulie 2022 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

16

 

*

Decizia (PESC) 2022/1313 a Consiliului din 25 iulie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

17

 

*

Decizia (PESC) 2022/1314 a Consiliului din 26 iulie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/1277 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban

18

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/1315 a Consiliului din 26 iulie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

19

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1316 a Comisiei din 25 iulie 2022 privind modificarea Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante [notificată cu numărul C(2022) 4341]

22

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1308 AL CONSILIULUI

din 26 iulie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (1), în special articolul 21 alineatele (2) și (6),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.

(2)

În temeiul articolului 21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/44, Consiliul a reexaminat lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor desemnate care figurează în anexa III la regulamentul respectiv.

(3)

Consiliul a concluzionat că rubrica referitoare la o persoană decedată ar trebui eliminată și că ar trebui menținute măsurile restrictive împotriva tuturor celorlalte persoane fizice și juridice, entități sau organisme de pe lista care figurează în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44. În plus, expunerea de motive și informațiile de identificare pentru două persoane ar trebui actualizate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 12, 19.1.2016, p. 1.


ANEXĂ

În anexa III [Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (2)] la Regulamentul (UE) 2016/44, partea A (Persoane) se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica 20 (referitoare la AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) se elimină;

(b)

rubrica 15 (referitoare la AL QADHAFI, Quren Salih) se înlocuiește cu următorul text:

„15.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Sexul: masculin

Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regimul răposatului Muammar Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Membru al Frontului Popular pentru Eliberarea Libiei (FPEL), o miliție și un partid politic loiale răposatului Muammar Qadhafi. Implicat în subminarea finalizării cu succes a tranziției politice a Libiei, opunându-se ONU și subminând procesul politic facilitat de ONU, inclusiv Forumul pentru dialog politic libian (FDPL), prezentând astfel un risc permanent pentru pacea, stabilitatea și securitatea Libiei.

12.4.2011”

(c)

rubrica 22 (referitoare la PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) se înlocuiește cu următorul text:

„22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data nașterii: 1 iunie 1961

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin este un om de afaceri rus care are legături strânse, inclusiv financiare, cu Grupul Wagner, o entitate militară privată fără personalitate juridică bazată în Rusia.

În acest mod, Prigozhin este implicat în activitățile Grupului Wagner din Libia și acordă sprijin acestor activități care amenință pacea, stabilitatea și securitatea acestei țări.

În special, Grupul Wagner este implicat în încălcări multiple și repetate ale embargoului asupra armelor din Libia, instituit în temeiul RCSONU 1970 (2011) și transpus în articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333, inclusiv livrarea de arme și desfășurarea de mercenari în Libia în sprijinul Armatei Naționale Libiene. Grupul Wagner a participat la multiple operații militare împotriva guvernului de uniune națională aprobat de ONU și a contribuit la prejudicierea stabilității Libiei și la subminarea unui proces pașnic.

15.10.2020”


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1309 AL COMISIEI

din 26 iulie 2022

de modificare și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din specia Malus domestica originare din Ucraina și din Serbia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 42 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (2) stabilește, pe baza unei evaluări preliminare, o listă cu plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc mare.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2018 al Comisiei (3) stabilește norme specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor menționată la articolul 42 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031 pentru plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc mare.

(3)

În urma unei evaluări preliminare, plante care aparțin la 34 de genuri și o specie de plante destinate plantării originare din țări terțe au fost incluse în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 ca plante cu risc mare. Anexa respectivă include genul Malus Mill.

(4)

La 18 octombrie 2019, Ucraina a transmis Comisiei o cerere de exportare în Uniune a unor portaltoaie și a unor plante altoite destinate plantării din specia Malus domestica, cu vârsta de unu-trei ani, aflate în repaus vegetativ și cu rădăcini nude. Cererea menționată a fost susținută de dosarul tehnic relevant.

(5)

La 30 septembrie 2021, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a publicat un aviz științific cu privire la evaluarea riscurilor determinate de plantele destinate plantării din specia Malus domestica provenite din Ucraina (4). Autoritatea a identificat Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, virusul petelor inelare ale plantei de tutun (Tobacco ringspot virus) și Erwinia amylovora ca fiind organisme dăunătoare relevante pentru respectivele plante destinate plantării.

(6)

Autoritatea a evaluat măsurile de atenuare a riscurilor descrise în dosarul aferent dăunătorilor Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola și virusul petelor inelare ale plantei de tutun și a estimat posibilitatea ca produsele să fie indemne de organismele dăunătoare respective. În ceea ce privește Erwinia amylovora, autoritatea a evaluat dacă sunt îndeplinite cerințele speciale pentru introducerea și circulația în zonele protejate specificate, menționate la punctul 9 din anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei (5), a plantelor din genul Malus Mill., cu excepția fructelor și a semințelor.

(7)

Pe baza avizului științific al autorității, riscul fitosanitar determinat de introducerea în Uniune a unor portaltoaie și a unor plante altoite destinate plantării cu rădăcini nude, aflate în repaus vegetativ, din specia Malus domestica, originare din Ucraina, cu vârsta de până la trei ani, este considerat acceptabil, cu condiția respectării cerințelor speciale de import respective prevăzute în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 și a cerințelor speciale vizând zonele protejate prevăzute la punctul 9 din anexa sa X.

(8)

Lopholeucapsis japonica și virusul petelor inelare ale plantei de tutun sunt menționate ca organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072. Erwinia amylovora este listată ca organism dăunător de carantină pentru zone protejate și ca organism dăunător reglementat care nu impune carantină în Uniune, în anexa III și, respectiv, în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, iar în baza punctului 9 din anexa X la regulamentul respectiv sunt în vigoare cerințe speciale pentru a preveni intrarea și răspândirea organismului dăunător respectiv în zonele protejate specificate.

(9)

Eotetranychus prunicola nu este încă inclus în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune. Totuși, pe baza dovezilor furnizate de statele membre, impactul respectivului dăunător asupra plantelor-gazdă din Uniune nu este semnificativ. În consecință, nu sunt necesare cerințe care să vizeze importarea respectivului organism dăunător.

(10)

Prin urmare, este adecvat ca portaltoaiele și plantele altoite destinate plantării cu rădăcini nude, aflate în repaus vegetativ, cu vârstă de până la trei ani, din specia Malus domestica, originare din Ucraina, să nu mai fie considerate plante cu risc mare.

(11)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1361 al Comisiei (6) a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 prin specificarea faptului că este interzisă introducerea în Uniune a plantelor din genul Malus Mill., altele decât plantele altoite destinate plantării cu rădăcini nude, aflate în repaus vegetativ, cu vârsta de unu-doi ani, din specia Malus domestica, originare din Serbia. Cu toate acestea, prin omisiune, regulamentul respectiv nu specifică faptul că respectivele plante destinate plantării ar trebui să fie lipsite de frunze, în conformitate cu avizul științific relevant al EFSA (7). Prin urmare, este necesar ca această omisiune să fie corectată.

(12)

Prin urmare, este necesar ca anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 să fie modificată și rectificată în consecință.

(13)

Pentru a respecta obligațiile Uniunii care decurg din Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (8), este necesar ca importarea de portaltoaie și de plante altoite destinate plantării, cu rădăcini nude, aflate în stare vegetativă, cu vârsta de până la trei ani, din specia Malus domestica, originare din Ucraina, să reînceapă în cel mai scurt timp posibil.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același regulament (JO L 323, 19.12.2018, p. 10).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2018 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a normelor specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor prezentate de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 323, 19.12.2018, p. 7).

(4)  Comitetul PLH al EFSA (Comitetul EFSA pentru sănătatea plantelor), 2021. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Ukraine (Aviz științific privind evaluarea riscurilor determinate de plantele din specia Malus domestica provenite din Ucraina). EFSA Journal 2021;19(11):6909, 58 pp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (JO L 319, 10.12.2019, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1361 al Comisiei din 30 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din specia Malus domestica, originare din Serbia, și în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă (JO L 317, 1.10.2020, p. 1).

(7)  Comitetul PLH al EFSA (Comitetul EFSA pentru sănătatea plantelor), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia (Aviz științific privind evaluarea riscurilor determinate de plantele din specia Malus domestica provenite din Serbia). EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 pp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020..6109

(8)  Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (Acordul SPS) (adoptat la 15 aprilie 1994, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995; Volumul UNTS 1867, p. 493); Organizația Mondială a Comerțului, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, în tabelul de la punctul 1, în a doua coloană, „Descriere”, mențiunea „Malus Mill., în afară de plantele altoite destinate plantării aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-2 ani, din specia Malus domestica, originare din Serbia” se înlocuiește cu următorul text:

 

Malus Mill., exceptând:

plante altoite destinate plantării, din specia Malus domestica, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, cu vârsta de unu-doi ani, originare din Serbia;

portaltoaie din specia Malus domestica, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, cu vârsta de până la trei ani, originare din Ucraina; și

plante altoite destinate plantării, din specia Malus domestica, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, cu vârsta de până la trei ani, originare din Ucraina.”


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1310 AL COMISIEI

din 26 iulie 2022

de deschidere a unei investigații privind o eventuală circumvenție a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 asupra importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia prin intermediul importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald expediate din Turcia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Turcia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din „regulamentul de bază”, o cerere de investigație cu privire la o eventuală circumvenție a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia, din Republica Populară Chineză și din Taiwan și de supunere la înregistrare a importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald expediate din Turcia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Turcia.

(2)

Cererea a fost depusă la 17 iunie 2022 de Asociația Europeană a Oțelului – „EUROFER” (denumită în continuare „solicitantul”).

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de eventuala circumvenție este reprezentat de produsele laminate plate din oțeluri inoxidabile, chiar sub formă de rulouri (inclusiv produsele „tăiate la lungime” și „benzile înguste”), simplu laminate la cald, fiind excluse produsele nerulate, cu o lățime de 600 mm sau mai mult și cu o grosime de peste 10 mm, încadrate la data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1408 al Comisiei (2) la codurile SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 și 7220 12 și originare din Indonezia (denumit în continuare „produsul în cauză”). Acesta este produsul căruia i se aplică măsurile aflate în prezent în vigoare.

(4)

Produsul care face obiectul investigației este același cu cel definit în considerentul anterior, încadrat în prezent la codurile SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 și 7220 12, dar expediat din Turcia, indiferent dacă a fost declarat sau nu ca fiind originar din Turcia (codurile TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 și 7220120010) (denumit în continuare „produsul care face obiectul investigației”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(5)

Măsurile în prezent în vigoare și care fac obiectul unei posibile circumvenții sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 (denumite în continuare „măsurile existente”).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă care indică faptul că măsurile antidumping în vigoare la importurile produsului în cauză fac obiectul unei circumvenții prin intermediul importurilor produsului care face obiectul investigației.

(7)

Elementele de probă din cerere indică următoarele.

(8)

O modificare a configurației schimburilor comerciale care implică exporturile din Indonezia și din Turcia către Uniune a avut loc după instituirea măsurilor privind produsul în cauză. Datele furnizate în cerere au arătat o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale, implicând o creștere semnificativă a exporturilor de brame din oțel inoxidabil, care constituie principala materie primă pentru fabricarea produsului care face obiectul investigației, din Indonezia către Turcia și o creștere semnificativă a exporturilor de produs care face obiectul investigației din Turcia către Uniune.

(9)

Această modificare pare a rezulta din transportul produsului în cauză via Turcia către Uniune, după ce a făcut obiectul unor operațiuni de asamblare sau de finisare în Turcia. Elementele de probă furnizate de solicitant tind să arate că astfel de operațiuni de asamblare sau de finisare au început la momentul deschiderii investigației antidumping care a condus la măsurile existente și că nu există un alt motiv întemeiat sau o altă justificare economică suficiente pentru modificarea aparentă a configurației schimburilor comerciale decât instituirea taxei.

(10)

Bramele din oțel inoxidabil originare din Indonezia reprezintă peste 60 % din valoarea totală a produsului asamblat, iar valoarea adăugată în timpul operațiunilor de asamblare sau de finisare este mai mică de 25 % din costul de fabricație. În plus, solicitantul a prezentat elemente de probă conform cărora nu există o producție a produsului care face obiectul investigației în Turcia, cu excepția prelucrării ulterioare a bramelor din oțel inoxidabil importate din Indonezia.

(11)

De asemenea, elementele de probă sugerează că, din cauza practicilor descrise mai sus, efectele corective ale măsurilor antidumping impuse în prezent asupra produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește prețurile, cât și cantitatea. Se pare că volume semnificative de importuri de produs care face obiectul investigației au pătruns pe piața Uniunii. În plus, există suficiente elemente de probă care tind să indice faptul că importurile de produs care face obiectul investigației se realizează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul investigației care a condus la instituirea măsurilor existente.

(12)

În fine, elementele de probă tind să arate că prețurile produsului care face obiectul investigației sunt prețuri de dumping în raport cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(13)

În cazul în care, în cursul investigației, se vor identifica alte practici de circumvenție care intră sub incidența articolului 13 din regulamentul de bază, decât cea menționată mai sus, aceste practici pot fi, de asemenea, vizate de investigație.

E.   PROCEDURA

(14)

Ținând cont de cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există suficiente elemente de probă pentru a justifica deschiderea unei investigații în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a înregistra importurile de produs care face obiectul investigației, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(15)

În vederea obținerii informațiilor necesare pentru prezenta investigație, toate părțile interesate ar trebui să contacteze Comisia în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de termenul-limită stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament. Termenul-limită stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei Uniunii.

(16)

Autorităților din Turcia și din Indonezia li se va notifica deschiderea investigației.

(a)   Instrucțiuni de transmitere a informațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

(17)

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării investigațiilor de apărare comercială trebuie să nu fie protejate prin drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta investigație sub o formă care să le permită să își exercite drepturile la apărare.

(18)

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul regulament, chestionarele completate și corespondența furnizate de părțile interesate, pentru care se solicită un tratament confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Sensitive” (3) („versiune cu caracter sensibil”). Părțile care transmit informații pe parcursul prezentei investigații sunt invitate să ofere motive pentru solicitarea tratamentului confidențial.

(19)

Părțile care transmit informații cu mențiunea „Sensitive” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Rezumatele respective trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial.

(20)

Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu prezintă motive întemeiate pentru solicitarea unui tratament confidențial sau nu pune la dispoziție un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare respectivele informații, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod satisfăcător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

(21)

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin intermediul TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) inclusiv cererile de înregistrare ca parte interesată, împuternicirile și fișele de certificare scanate.

(22)

Pentru a avea acces la TRON.tdi, părțile interesate trebuie să dispună de un cont „EU Login”. Instrucțiuni complete cu privire la modul de înregistrare și de utilizare a TRON.tdi sunt disponibile la adresa https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

(23)

Prin utilizarea TRON.tdi sau a e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii pe cale electronică a informațiilor conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul web al Direcției Generale Comerț: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf

(24)

Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După furnizarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile comunicărilor prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa de corespondență a Comisiei este următoarea:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția G

Birou: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(25)

Toate părțile interesate, inclusiv industria din Uniune, importatorii și orice asociații relevante sunt invitați să își prezinte în scris punctele de vedere și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora, cu condiția ca acestea să fie transmise în termenul prevăzut la articolul 3 alineatul (2). În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Cererile de scutire

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile de produs care face obiectul investigației pot fi scutite de la aplicarea măsurilor în cazul în care acestea nu constituie o circumvenție.

(27)

Având în vedere faptul că posibila circumvenție a măsurilor are loc în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor produsului care face obiectul investigației din Turcia, care pot demonstra că nu sunt implicați în practici de circumvenție, astfel cum sunt definite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază. Producătorii, dacă există, care doresc să obțină o scutire ar trebui să se facă cunoscuți în termenul prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament. Copii ale chestionarului pentru producătorii-exportatori din Indonezia, ale formularului de cerere de scutire pentru producătorii-exportatori din Turcia și ale chestionarelor pentru importatorii din Uniune sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și pe site-ul web al DG Comerț: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. Chestionarele trebuie să fie trimise în termenul indicat la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(28)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul investigației se înregistrează pentru a se asigura faptul că, în cazul în care investigația ar stabili existența unei circumvenții, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare care să nu depășească taxa instituită pentru „toate celelalte societăți” din Indonezia prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 (17,3 %), aplicabile cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri.

G.   TERMENELE

(29)

În sensul unei bune administrări, ar trebui precizate termenele în care:

părțile interesate pot să se facă cunoscute Comisiei, să-i transmită chestionare, să îi prezinte în scris punctele lor de vedere sau orice informații care trebuie să fie luate în considerare pe parcursul investigației;

producătorii din Turcia să poată să solicite scutiri de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate pot să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(30)

Trebuie evidențiat faptul că părțile nu își pot exercita drepturile procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(31)

Dacă o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenele prevăzute sau dacă obstrucționează în mod semnificativ investigația, se pot stabili, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, constatări pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile.

(32)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(33)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se bazează pe datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL INVESTIGAȚIEI

(34)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul de bază, investigația se va încheia în termen de nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(35)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei investigații vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(36)

Pe site-ul web al DG Comerț este disponibil un aviz privind protecția datelor care informează toate persoanele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de apărare comercială ale Comisiei: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(37)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și orice alte cereri privind drepturile la apărare ale părților interesate și ale terților care ar putea să apară în cursul procedurii.

(38)

Consilierul-auditor poate organiza audieri și poate acționa ca mediator între partea sau părțile interesate și serviciile Comisiei, pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate. Cererile de audiere adresate consilierului-auditor trebuie formulate în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va examina motivele aflate la baza cererilor. Aceste audieri trebuie să aibă loc doar dacă problemele nu au fost soluționate împreună cu serviciile Comisiei în timp util.

(39)

Orice cerere trebuie să fie transmisă în timp util și cu promptitudine, pentru a nu se periclita buna desfășurare a procedurii. În acest sens, părțile interesate trebuie să solicite intervenția consilierului-auditor în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului care justifică o astfel de intervenție. Atunci când cererile de audiere sunt transmise în afara termenelor prevăzute, consilierul-auditor va examina totodată motivele întârzierii, natura problemelor semnalate și impactul pe care aceste probleme îl au asupra drepturilor la apărare, ținând cont în mod corespunzător de interesele de a se asigura o bună administrare și de a se finaliza investigația la timp.

(40)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul de web al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o investigație în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036, pentru a se stabili dacă importurile de produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, chiar sub formă de rulouri (inclusiv produsele „tăiate la lungime” și „benzile înguste”), simplu laminate la cald, fiind excluse produsele nerulate, cu o lățime de 600 mm sau mai mult și cu o grosime de peste 10 mm, încadrate în prezent la codurile SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 și 7220 12 expediate din Turcia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Turcia, (codurile TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 și 7220120010) eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 al Comisiei.

Articolul 2

(1)   În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1036, autoritățile vamale din statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile identificate la articolul 1 din prezentul regulament.

(2)   Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

(1)   Părțile interesate trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a regulamentului.

(2)   Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul investigației, acestea trebuie să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare, cererile de scutire sau orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(3)   În plus, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile. Pentru audierile privind etapa inițială a investigației, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Orice solicitare de audiere trebuie să fie formulată în scris și să precizeze motivele care stau la baza sa.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1408 al Comisiei din 6 octombrie 2020 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite folii din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia, Republica Populară Chineză și Taiwan (JO L 325, 7.10.2020, p. 26).

(3)  Un document cu mențiunea „Sensitive” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). De asemenea, acesta este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


DECIZII

27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/14


DECIZIA (UE) 2022/1311 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2022

de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Norvegiei în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113, coroborat cu articolul 218 alineatele (3) și (4),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Cadrul de cooperare în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”) a dat rezultate foarte pozitive, după cum s-a demonstrat în cadrul celei de a doua reuniuni a comitetului mixt stabilit de acord, care a avut loc la Oslo la 25 noiembrie 2021.

(2)

Statele membre ar beneficia de o cooperare administrativă mai eficace cu Norvegia, dacă o astfel de cooperare ar fi consolidată prin adăugarea de noi instrumente, în special în ceea ce privește acțiunile de monitorizare din cadrul Eurofisc.

(3)

Ar trebui să înceapă negocierile între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei în vederea modificării acordului.

(4)

Prezenta decizie reprezintă, de asemenea, baza pentru pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin acord în sensul procedurii prevăzute la articolul 41 alineatul (5) și în conformitate cu directivele de negociere ale Consiliului prevăzute în addendumul la prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia este autorizată să înceapă negocierile, în numele Uniunii, cu Regatul Norvegiei în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Articolul 2

Negocierile se desfășoară pe baza directivelor de negociere ale Consiliului prevăzute în addendumul la prezenta decizie.

Articolul 3

Negocierile se desfășoară cu consultarea Grupului de lucru pentru chestiuni fiscale al Consiliului.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Luxemburg, 17 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/16


DECIZIA (UE) 2022/1312 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 20 iulie 2022

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

întrucât:

(1)

Mandatele a 26 de judecători din cadrul Tribunalului urmează să expire la 31 august 2022. Este necesară efectuarea unor numiri pentru ocuparea acestor posturi pentru perioada 1 septembrie 2022-31 august 2028.

(2)

Au fost propuse candidaturile dlui Ioannis DIMITRAKOPOULOS, dlui Gerhard HESSE și dlui Tihamér TÓTH în vederea reînnoirii mandatului acestora de judecători în cadrul Tribunalului.

(3)

A fost propusă candidatura dnei Elisabeth TICHY-FISSLBERGER pentru un prim mandat de judecător în cadrul Tribunalului.

(4)

Comitetul constituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz favorabil cu privire la capacitatea acestor candidați de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători în cadrul Tribunalului pentru perioada 1 septembrie 2022-31 august 2028:

dl Ioannis DIMITRAKOPOULOS;

dl Gerhard HESSE;

dna Elisabeth TICHY-FISSLBERGER;

dl Tihamér TÓTH.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2022.

Președintele

E. HRDÁ


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/17


DECIZIA (PESC) 2022/1313 A CONSILIULUI

din 25 iulie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la acțiunile continue ale Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, Consiliul consideră că Decizia 2014/512/PESC ar trebui reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(3)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Decizia 2014/512/PESC, articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/18


DECIZIA (PESC) 2022/1314 A CONSILIULUI

din 26 iulie 2022

de modificare a Deciziei (PESC) 2021/1277 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 30 iulie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1277 (1) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban.

(2)

Decizia (PESC) 2021/1277 se aplică până la 31 iulie 2022. Pe baza reexaminării deciziei menționate, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 31 iulie 2023.

(3)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2021/1277 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 9 primul paragraf din Decizia (PESC) 2021/1277 se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 31 iulie 2023 și se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  Decizia (PESC) 2021/1277 a Consiliului din 30 iulie 2021 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban (JO L 277 I , 2.8.2021, p. 16).


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/1315 A CONSILIULUI

din 26 iulie 2022

privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1), în special articolul 12 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333.

(2)

În temeiul articolului 17 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2015/1333, Consiliul a reexaminat listele persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexele II și IV la decizia respectivă.

(3)

Consiliul a concluzionat că rubrica referitoare la o persoană decedată ar trebui eliminată și că ar trebui menținute măsurile restrictive împotriva tuturor celorlalte persoane și entități de pe listele care figurează în anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333. În plus, expunerea de motive și informațiile de identificare pentru două persoane ar trebui actualizate.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 206, 1.8.2015, p. 34.


ANEXĂ

Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II [Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 8 alineatul (2)], partea A (Persoane) se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica 17 (referitoare la AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) se elimină;

(b)

rubrica 19 (referitoare la PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) se înlocuiește cu următorul text:

„19.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data nașterii: 1 iunie 1961

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin este un om de afaceri rus care are legături strânse, inclusiv financiare, cu Grupul Wagner, o entitate militară privată fără personalitate juridică bazată în Rusia.

În acest mod, Prigozhin este implicat în activitățile Grupului Wagner din Libia și acordă sprijin acestor activități care amenință pacea, stabilitatea și securitatea acestei țări.

În special, Grupul Wagner este implicat în încălcări multiple și repetate ale embargoului asupra armelor din Libia, instituit în temeiul RCSONU 1970 (2011) și transpus în articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333, inclusiv livrarea de arme și desfășurarea de mercenari în Libia în sprijinul Armatei Naționale Libiene. Grupul Wagner a participat la multiple operații militare împotriva guvernului de uniune națională aprobat de ONU și a contribuit la prejudicierea stabilității Libiei și la subminarea unui proces pașnic.

15.10.2020”

2.

În anexa IV [Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 9 alineatul (2)], partea A (Persoane) se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica 22 (referitoare la AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) se elimină;

(b)

rubrica 17 (referitoare la AL QADHAFI, Quren Salih) se înlocuiește cu următorul text:

„17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Sexul: masculin

Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regimul răposatului Muammar Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Membru al Frontului Popular pentru Eliberarea Libiei (FPEL), o miliție și un partid politic loiale răposatului Muammar Qadhafi. Implicat în subminarea finalizării cu succes a tranziției politice a Libiei, opunându-se ONU și subminând procesul politic facilitat de ONU, inclusiv Forumul pentru dialog politic libian (FDPL), prezentând astfel un risc permanent pentru pacea, stabilitatea și securitatea Libiei.

12.4.2011”

(c)

rubrica 24 (referitoare la PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) se înlocuiește cu următorul text:

„24.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data nașterii: 1 iunie 1961

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin este un om de afaceri rus care are legături strânse, inclusiv financiare, cu Grupul Wagner, o entitate militară privată fără personalitate juridică bazată în Rusia.

În acest mod, Prigozhin este implicat în activitățile Grupului Wagner din Libia și acordă sprijin acestor activități care amenință pacea, stabilitatea și securitatea acestei țări.

În special, Grupul Wagner este implicat în încălcări multiple și repetate ale embargoului asupra armelor din Libia, instituit în temeiul RCSONU 1970 (2011) și transpus în articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333, inclusiv livrarea de arme și desfășurarea de mercenari în Libia în sprijinul Armatei Naționale Libiene. Grupul Wagner a participat la multiple operații militare împotriva guvernului de uniune națională aprobat de ONU și a contribuit la prejudicierea stabilității Libiei și la subminarea unui proces pașnic.

15.10.2020”


27.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1316 A COMISIEI

din 25 iulie 2022

privind modificarea Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante

[notificată cu numărul C(2022) 4341]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (1), în special articolul 16f,

întrucât:

(1)

Achillea millefolium L., herba poate fi considerată drept substanță vegetală, preparat vegetal sau o combinație a acestora în sensul Directivei 2001/83/CE și îndeplinește cerințele stabilite în directiva respectivă.

(2)

Prin urmare, este adecvată includerea Achillea millefolium L., herba în lista substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante, stabilită prin Decizia 2008/911/CE a Comisiei (2).

(3)

Prin urmare, Decizia 2008/911/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz uman,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2008/911/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

(2)  Decizia 2008/911/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2008 de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante (JO L 328, 6.12.2008, p. 42).


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2008/911/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, se introduce următoarea substanță înaintea substanței Calendula officinalis L:

Achillea millefolium L., herba (Coada-șoricelului)”.

2.

În anexa II, se introduce următorul text înaintea rubricii „ÎNSCRIERE PE LISTA COMUNITARĂ A CALENDULA OFFICINALIS L.”:

ÎNSCRIERE PE LISTA UNIUNII A ACHILLEA MILLEFOLIUM L., HERBA

Denumirea științifică a plantei

Achillea millefolium L.

Familia botanică

Asteraceae

Substanța vegetală

Millefolii herba

Denumirea comună a substanței vegetale în toate limbile oficiale ale UE

BG (bulgarski): Бял равнец, стрък

CS (čeština): Řebříčková nať

DA (dansk): Røllike

DE (deutsch): Schafgarbenkraut

EL (elliniká): Πόα αχιλλείας

EN (English): yarrow

ES (español): Milenrama, sumidades floridas de

ET (eesti keel): Raudrohuürt

FI (suomi): siankärsämö, verso

FR (français): Achillée millefeuille (parties aériennes d’)

GA (Gaeilge): Athair thalún

HR (hrvatski): Stolisnikova zelen

HU (magyar): Közönséges cickafark virágos hajtás

IT (italiano): Achillea millefoglie parti aeree

LT (lietuvių kalba): Kraujažolių žolė

LV (latviešu valoda): Pelašķu laksti

MT (Malti): Ħaxixa tal-morliti

NL (Nederlands): Duizendblad

PL (polski): Ziele krwawnika

PT (português): Milefólio

RO (română): Iarbă de coada-șoricelului

SK (slovenčina): Vňať rebríčka

SL (slovenščina): Zel navadnega rmana

SV (svenska): Rölleka, ört

IS (íslenska):

NO (norsk): Ryllik

Preparat(e) vegetale

Substanță vegetală măcinată

Extract uscat (raportul medicament-extract 6-9:1), solvent de extracție: apă

Extract uscat (raportul medicament-extract 5-10:1), solvent de extracție: apă

Referința monografică din Farmacopeea europeană

Yarrow – Millefolii herba (07/2014:1382)

Indicații

Indicația (1)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru pierderea temporară a poftei de mâncare.

Indicația (2)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al tulburărilor gastrointestinale ușoare, spastice, inclusiv meteorismul și flatulența.

Indicația (3)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al spasmelor ușoare asociate perioadelor menstruale.

Indicația (4)

Medicament tradițional din plante pentru tratamentul leziunilor superficiale mici.

Produsul este un medicament tradițional din plante folosit în indicațiile specificate, exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

Tipul de tradiție

Europeană

Concentrația specificată

A se vedea rubrica «Posologie specificată».

Posologie specificată

Adolescenți, adulți și vârstnici

Doză unică

Indicațiile (1) și (2)

Ceai de plante medicinale: 1,5-4 g de substanță vegetală măcinată în 150-250 ml de apă fierbinte sub formă de infuzie din plante de 3-4 ori pe zi între mese.

Doză zilnică: 4,5-16 g

Pentru indicația (1), preparatele lichide trebuie luate cu 30 de minute înainte de masă.

Indicația (2)

Extract uscat (raportul medicament-extract 6-9:1), solvent de extracție: apă: 334 mg extract uscat, de 3-4 ori pe zi.

Doză zilnică: 1,002-1,336 g

Indicația (3)

Ceai de plante medicinale: 1-2 g de substanță vegetală măcinată în 250 ml de apă fierbinte sub formă de infuzie din plante, de 2-3 ori pe zi.

Doză zilnică: 2-6 g

Extract uscat (raportul medicament-extract 5-10:1), solvent de extracție: apă: 250 mg extract uscat, de 2-3 ori pe zi.

Doză zilnică: 0,50-0,75 g

Indicația (4)

Substanță vegetală mărunțită pentru o infuzie destinată administrării cutanate: 3-4 g de substanță vegetală măcinată în 250 ml de apă fierbinte, de 2-3 ori pe zi.

Doză zilnică: 6-12 g

Utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani nu este recomandată (a se vedea punctul «Atenționări și precauții speciale de utilizare»).

Calea de administrare

Indicațiile (1), (2) și (3)

Administrare orală.

Indicația (4)

Administrare cutanată: a se aplica ca pansament impregnat pe suprafața afectată.

Durata de utilizare sau orice restricție privind durata de utilizare

Indicațiile (1) și (2)

Dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni în timpul administrării medicamentului, trebuie consultat medicul sau o persoană calificată în domeniul medical.

Indicațiile (3) și (4)

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână în timpul administrării medicamentului, trebuie consultat medicul sau o persoană calificată în domeniul medical.

Alte informații necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanțele active și la alte plante din familia Asteraceae (Compositae).

Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Utilizarea la copiii cu vârsta sub 12 ani nu a fost stabilită deoarece nu sunt disponibile date adecvate.

Indicațiile (1), (2) și (3)

Dacă simptomele se agravează în timpul administrării medicamentului, trebuie consultat medicul sau o persoană calificată în domeniul medical.

Indicația (4)

Dacă în timpul utilizării medicamentului se observă semne de infecție pe piele, pacientul trebuie să se adreseze medicului sau unei persoană calificate în domeniul medical.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au raportat.

Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Siguranța utilizării în timpul sarcinii și alăptării nu a fost stabilită. În absența unor date suficiente, nu se recomandă administrarea în timpul sarcinii și alăptării.

Nu există date disponibile în ceea ce privește fertilitatea.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectul asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Reacții adverse

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate ale pielii. Nu se cunoaște frecvența apariției acestora.

În cazul apariției altor reacții adverse decât a celor menționate mai sus, pacientul trebuie să se adreseze unui medic sau unei persoane calificate în domeniul medical.

Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Informații farmaceutice

Nu se aplică.

Efecte farmacologice sau eficacitate plauzibile pe baza utilizării și experienței îndelungate.

Nu se aplică.”