ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 170

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
28 iunie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/1008 al Consiliului din 17 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2278 de suspendare a taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 privind anumite produse agricole și industriale

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1009 al Consiliului din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1010 al Consiliului din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

17

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/1011 al Comisiei din 10 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modul de determinare a expunerilor indirecte față de un client care provin din contracte derivate și contracte derivate de credit, atunci când contractele nu sunt încheiate direct cu respectivul client, dar instrumentul de datorie sau de capital suport a fost emis de clientul respectiv ( 1 )

22

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/1012 al Comisiei din 7 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de standarde care detaliază nivelul de servicii și de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate și procedurile de certificare a acestora

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1013 al Comisiei din 27 iunie 2022 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la Vietnam și Republica Democrată Populară Laos în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

38

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/1014 a Consiliului din 17 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii față de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în ceea ce privește stabilirea, în temeiul articolului 540 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, a datei de la care statele membre pot furniza Regatului Unit date cu caracter personal privind profilurile ADN și date dactiloscopice, astfel cum se menționează la articolele 530, 531, 534 și 536 din acordul respectiv

68

 

*

Decizia (UE) 2022/1015 a Consiliului din 21 iunie 2022 de numire a unui supleant, propus de Republica Cehă, în Comitetul Regiunilor

72

 

*

Decizia (UE) 2022/1016 a Consiliului din 21 iunie 2022 de numire a unui membru, propus de Republica Estonia, în Comitetul Regiunilor

73

 

*

Decizia (PESC) 2022/1017 a Consiliului din 27 iunie 2022 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de asistență la frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

74

 

*

Decizia (PESC) 2022/1018 a Consiliului din 27 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

76

 

*

Decizia (PESC) 2022/1019 a Consiliului din 27 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

78

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/1020 a Consiliului din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

83

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1021 a Comisiei din 27 iunie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 4581]  ( 1 )

85

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/1008 AL CONSILIULUI

din 17 iunie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2278 de suspendare a taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 privind anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura o aprovizionare suficientă și neîntreruptă cu anumite produse agricole și industriale care nu sunt produse în Uniune și pentru a se evita astfel orice perturbare a pieței acestor produse, taxele vamale prevăzute în Tariful vamal comun de tipul celor menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumite în continuare „taxele TVC”) pentru produsele respective au fost suspendate prin Regulamentul (UE) 2021/2278 al Consiliului (2). Prin urmare, produsele enumerate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau un nivel zero al taxelor vamale.

(2)

Producția din Uniune a anumitor produse care nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 este inadecvată pentru a îndeplini cerințele specifice ale industriilor utilizatoare din Uniune. Întrucât este în interesul Uniunii să asigure o aprovizionare adecvată cu anumite produse și având în vedere faptul că produsele identice, echivalente sau de substituție nu sunt fabricate în cantități suficiente în Uniune, este necesar să se acorde o suspendare completă a taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun pentru produsele respective.

(3)

În vederea promovării producției integrate de baterii în Uniune, în conformitate cu Comunicarea Comisiei din 17 mai 2018 intitulată „Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată”, ar trebui să fie acordată o suspendare parțială a taxelor TVC pentru anumite produse asociate producției de baterii care nu sunt incluse în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278. Data pentru revizuirea obligatorie a suspendărilor respective ar trebui să fie 31 decembrie 2022, pentru ca revizuirea respectivă să țină seama de evoluția pe termen scurt a sectorului bateriilor din Uniune.

(4)

În cazul anumitor suspendări ale taxelor TVC care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 este necesar să fie modificată descrierea și clasificarea produselor pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței.

(5)

Menținerea suspendării taxelor TVC pentru anumite produse care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 nu mai este în interesul Uniunii. Așadar, este necesar ca suspendările pentru respectivele produse să fie eliminate începând cu 1 iulie 2022.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2021/2278 ar trebui să fie modificat în consecință.

(7)

Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de suspendări tarifare autonome și a se respecta orientările stabilite prin Comunicarea Comisiei din 13 decembrie 2011 privind suspendările și contingentele tarifare autonome, modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la suspendările tarifare pentru produsele în cauză ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2022. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 17 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) 2021/2278 al Consiliului din 20 decembrie 2021 de suspendare a taxelor din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 (JO L 466, 29.12.2021, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 se modifică după cum urmează:

1.

Rubricile cu următoarele numere de serie se elimină: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 și 0.8210.

2.

Următoarele rubrici înlocuiesc rubricile care au aceleași numere de serie:

Nr. de serie

Cod NC

TARIC

Descriere

Nivelul taxei autonome

Unitate suplimentară

Data preconizată pentru revizuirea obligatorie

„0.7284

ex 2106 90 92

ex 3504 00 90

50

10

Hidrolizat de proteine din cazeină constând în:

minimum 20 %, dar maximum 70 %, aminoacizi liberi, în greutate, și

peptone, din care peste 90 % în greutate peptone care au o masă moleculară de maximum 2 000 Da

0 %

-

31.12.2022

0.2542

ex 2903 47 00

20

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

53

2-(2-Metoxifenoxi)etanamină (CAS RN 1836-62-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2024

0.8137

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

13

63

Amestec conținând în greutate:

minimum 20 %, dar maximum 40 %, copolimer de metilvinileter și maleat de monobutil (CAS RN 25119-68-0),

minimum 7 %, dar maximum 20 %, copolimer de metilvinileter și maleat de monoetil (CAS RN 25087-06-3),

minimum 40 %, dar maximum 65 %, etanol (CAS RN 64-17-5),

minimum 1 %, dar maximum 7 %, butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5560

ex 3904 69 80

85

Copolimer de etilenă și clortrifluoretilen, modificat sau nu cu hexafluorizobutilen, cu sau fără materiale de umplutură

0 %

-

31.12.2022

0.2759

ex 3907 30 00

40

Rășină epoxidică, conținând, în greutate, minimum 70 % dioxid de siliciu, pentru încapsularea produselor de la pozițiile 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 sau 8548  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5172

ex 3912 39 85

40

Hipromeloză (INN) (CAS RN 9004-65-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4844

ex 3921 90 55

25

Folii sau rulouri preimpregnate cu conținut de rășină poliimidă

0 %

-

31.12.2024

0.8024

ex 5603 14 10

30

Materiale nețesute, compuse din aglomerate de fibre din poli(etilentereftalat):

cu o greutate de minimum 160 g/m2, dar de maximum 300 g/m2,

cu o eficiență a filtrării de clasa M sau superioară (în conformitate cu DIN 60335-2-69),

pliabile,

cu cel puțin unul dintre următoarele tratamente:

un strat sau o acoperire cu politetrafluoretilenă (PTFE),

un strat de acoperire cu particule de aluminiu,

un strat de acoperire cu substanțe ignifuge pe bază de fosfor,

un strat de acoperire cu nanofibre din poliamidă, poliuretan sau polimer care conține fluor

0 %

m2

31.12.2023

0.5987

ex 5603 14 90

60

Materiale nețesute, compuse din aglomerate de fibre din poli(etilentereftalat):

cu o greutate de minimum 160 g/m2, dar de maximum 300 g/m2,

cu o eficiență a filtrării de clasa M sau superioară (în conformitate cu DIN 60335-2-69),

pliabile,

cu sau fără membrană expandată din politetrafluoretilenă (ePTFE)

0 %

m2

31.12.2023

0.4476

ex 7019 61 00

ex 7019 61 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 65 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 66 00

ex 7019 90 00

ex 7019 90 00

11

19

11

12

13

14

15

18

19

11

12

13

14

15

18

19

11

19

Țesătură din fibră de sticlă, impregnată cu rășină epoxidică, având, în intervalul de temperaturi cuprins între 30°C și 120°C (conform metodei IPC-TM-650), un coeficient de dilatare termică în lungime și lățime:

de minimum 10 ppm per°C, dar de maximum12 ppm per°C și

de minimum 20 ppm per °C, dar de maximum 30ppm per °C în grosime, precum și o temperatură de tranziție vitroasă de minimum 152°C, dar de maximum 153°C (conform metodei IPC-TM-650)

0 %

-

31.12.2023

0.7996

ex 8418 99 90

20

Bloc din aluminiu pentru conectare la o galerie de condensare în procedeul de sudură:

călit până la T6 sau T5 temper,

cu o greutate de maximum 150 g,

cu o lungime de minimum 20 mm, dar de maximum 150 mm,

cu o șină de fixare dintr-o singură bucată

0 %

p/st

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Profil de uscător receptor pentru conectare la o galerie de condensare în procedeul de sudură cu:

o denivelare a lipirii de maximum 0,2 mm,

o greutate de minimum 100 g, dar de maximum 600 g,

o șină de fixare dintr-o singură bucată

0 %

p/st

31.12.2025

0.7375

ex 8481 10 19

ex 8481 10 99

30

20

Supapă electromagnetică de reducere a presiunii

cu piston,

cu o presiune maximă de exploatare de maximum 325 MPa,

cu un conector din plastic cu 2 pini din argint sau staniu, sau placați cu argint sau staniu, sau placați cu argint și staniu

0 %

-

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Articole în formă de triunghi, pătrat, dreptunghi sau trapez, chiar arcuite, cu colțuri rotunjite sau laturi oblice, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, conținând neodim, fier și bor, cu următoarele dimensiuni:

o lungime de minimum 9 mm, dar de maximum 105 mm,

o lățime de minimum 5 mm, dar de maximum 105 mm și

o înălțime de minimum 2 mm, dar de maximum 55 mm

0 %

-

31.12.2026

0.5548

ex 8507 60 00

50

Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion, cu:

o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 500 mm,

o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm,

o înălțime de minimum 75 mm, dar de maximum 228 mm,

o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg și

o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 2 900 Wh

1,3 %

-

31.12.2022

0.7489

ex 8529 90 92

78

Module OLED alcătuite din una sau mai multe plăci din sticlă sau material plastic TFT,

cu diagonala ecranului de minimum 121 cm, dar de maximum 224 cm,

cu o grosime de maximum 55 mm,

care conțin materiale organice,

cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor,

cu interfață V-by-One, cu sau fără fișă pentru alimentarea cu energie electrică,

cu capac posterior,

de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor

0 %

-

31.12.2023

0.3959

ex 8540 71 00

20

Magnetron cu undă continuă, cu:

o frecvență fixă de 2 460 MHz,

un magnet ambalat,

o ieșire pentru sondă,

o putere de ieșire de minimum 960 W, dar de maximum 1 500 W

0 %

-

31.12.2023

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

30

40

Pernă de siguranță gonflabilă cusută din fibre de poliamidă cu rezistență mare:

pliate în formă de ambalaj tridimensional, fixate prin formare termică, cusături de fixare dedicate, capace din material textil sau agrafe din plastic sau

pernă de siguranță plană, cu sau fără pliere termică

0 %

p/st

31.12.2025

3.

Se introduc următoarele rubrici în ordinea numerică a codurilor NC și TARIC din a doua și a treia coloană:

Nr. de serie

Cod NC

TARIC

Descriere

Nivelul taxei autonome

Unitate suplimentară

Data preconizată pentru revizuirea obligatorie

„0.8296

ex 2826 90 80

30

Hexafluorfosfat de litiu (CAS RN 21324-40-3) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

2,7 %

-

31.12.2022

0.8237

ex 2845 90 10

10

4-(Terț-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenol (CAS RN 2342594-40-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8282

ex 2903 19 00

20

1,3-Diclorpropan (CAS RN 142-28-9) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8241

ex 2909 49 80

30

Alcool 3,4-dimetoxibenzilic (CAS RN 93-03-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8288

ex 2914 40 90

10

Benzoină (CAS RN 119-53-9) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8311

ex 2915 90 70

38

Acid pelargonic (CAS RN 112-05-0) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8302

ex 2917 19 80

55

Acid maleic (CAS RN 110-16-7) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

3,2 %

-

31.12.2022

0.8255

ex 2917 39 95

45

Acid 3-(4-clorfenil)glutaric (CAS RN 35271-74-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8256

ex 2918 30 00

55

3-Oxo-pentanoat de metil (CAS RN 30414-53-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8297

ex 2920 90 10

45

Carbonat de etilen (CAS RN 96-49-1) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

3,2 %

-

31.12.2022

0.8298

ex 2920 90 10

55

Carbonat de vinilen (CAS RN 872-36-6) cu o puritate de minimum 99,9 % în greutate

3,2 %

-

31.12.2022

0.8299

ex 2920 90 10

65

Carbonat de vinil etilen (CAS RN 4427-96-7) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

3,2 %

-

31.12.2022

0.8234

ex 2922 49 85

33

Acid 4-amino-2-clorbenzoic (CAS RN 2457-76-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8236

ex 2922 49 85

43

Maleat de (E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat (CAS RN 1690340-79-4) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8283

ex 2924 19 00

48

Clorură de N,N-dimetilcarbamoil (CAS RN 79-44-7) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8235

ex 2924 29 70

32

N-(4-Amino-2-etoxifenil)acetamidă (CAS RN 848655-78-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8258

ex 2924 29 70

36

N,N'-(2-Clor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oxobutiramidă] (CAS RN 41131-65-1) cu o puritate de minimum 97 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8272

ex 2931 90 00

30

Terț-Butilclordimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8252

ex 2932 19 00

55

(3S)-3-[4-[(5-Brom-2-clorfenil)metil]fenoxi]tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5) cu o puritate de minimum 97 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8257

ex 2932 99 00

28

1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecan (CAS RN 33100-27-5) cu o puritate de minimum 90 % în greutate, restul constând în principal din precursori liniari

0 %

-

31.12.2026

0.8240

ex 2933 19 90

53

Acid 3-[2-(Dispiro[2.0.24.13]heptan-7-il)etoxi]-1H-pirazol-4-carboxilic (CAS RN 2608048-67-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8312

ex 2933 21 00

45

(5S,8S)-8-metoxi-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-id de sodiu (CAS RN 1400584-86-2) cu o puritate de minimum 90 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8238

ex 2933 39 99

15

(S)-6-Brom-2-{4-[3-(1,3-dioxoizoindolin-2-il)propil]-2,2-dimetilpirrolidin-1-il}nicotinamidă (CAS RN 2606972-45-4) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8239

ex 2933 39 99

18

Perfluorfenil 6-fluorpiridin-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8266

ex 2933 39 99

42

Maleat de glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8248

ex 2933 59 95

38

5-(5-clorsulfonil-2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazol[4,3-d]pirimidin-7-onă (nr. CAS 139756-22-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8243

ex 2933 59 95

41

2-(4-Fenoxifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazol[1,5-a]pirimidin-3-carbonitril (CAS RN 2190506-57-9) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8290

ex 2933 99 80

18

2-(2-Etoxifenil)-5-metil-7-propilimidazol[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-onă (nr. CAS 224789-21-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8249

ex 2933 99 80

22

Clorură de dibenz[b,f]azepin-5-carbonil (CAS RN 33948-22-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8284

ex 2933 99 80

32

1H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-36-8) sau 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8250

ex 2934 99 90

18

(1R,3R)-1-(1,3-benzdioxol-5-il)-2-(2-cloracetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-carboxilat de metil (CAS RN 171489-59-1) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8253

ex 2934 99 90

22

4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4) cu o puritate de minimum 97 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8267

ex 2934 99 90

35

Nusinersen de sodiu (ISO) (CAS RN 1258984-36-9) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8289

ex 2934 99 90

71

3,4-Diclor-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8276

ex 2935 90 90

22

2-(Clorsulfonil)-4-(metilsulfonamidometil)benzoat de metil (CAS RN 393509-79-0) cu o puritate de minimum 90 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8277

ex 2935 90 90

24

3-{[(4-metilfenil)sulfonil]carbamoilamino})fenil 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 232938-43-1) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8273

ex 3812 39 90

45

Produși de reacție a 2-aminoetanolului cu ciclohexan și produși de reacție a N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-triclor-1,3,5-triazinei peroxidați (CAS RN 191743-75-6) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

-

31.12.2026

0.8278

ex 3824 99 92

94

Acetat de {[2-(trifluormetil)fenil]carbonilamino}metil (CAS RN 895525-72-1) cu un conținut de minimum 45 % în greutate dizolvat în N, N-dimetilacetamidă (CAS RN 127-19-5)

0 %

-

31.12.2026

0.8287

ex 3824 99 92

95

Soluție de cis-1-[(2,5-dimetilfenil)acetil]amino-4-metoxiciclohexancarboxilat de metil (CAS RN 203313-47-7) în N,N-dimetilacetamidă (CAS RN 127-19-5), conținând în greutate minimum 25 %, dar maximum 45 %, carboxilat

0 %

-

31.12.2026

0.8268

ex 3917 32 00

30

Tub termoretractabil:

conținând în greutate minimum 80 % polimer,

cu o rezistență de izolație de minimum 90 MW,

cu o rezistență dielectrică de minimum 35 kV/mm,

cu o grosime a peretelui de minimum 0,04 mm, dar de maximum 0,9 mm,

cu o lățime plată de minimum 18 mm, dar de maximum 156 mm,

pentru utilizare la fabricarea condensatoarelor electrolitice din aluminiu (2)

0 %

-

31.12.2022

0.8274

ex 3920 61 00

50

Folie coextrudată din strat principal de policarbonat și strat superior de polimetil metacrilat cu:

o grosime totală de minimum 230 μm, dar de maximum 270 μm,

o grosime a stratului superior de minimum 40 μm, dar de maximum 55 μm,

rugozitatea superficială definită a stratului superior de 0,5 μm sau mai mică (conform ISO 4287),

strat superior stabilizat cu ultraviolete

0 %

-

31.12.2026

0.8291

ex 3921 90 55

60

Membrană compusă dintr-un strat de poliamidă și un strat de polisulfonă pe un strat de suport din celuloză cu:

o grosime totală de minimum 0,25 mm, dar de maximum 0,40 mm,

cu o greutate de minimum 109 g/m2, dar de maximum 114 g/m2

0 %

-

31.12.2026

0.8265

ex 7007 11 10

10

Sticlă securit special fasonată și călită:

cu o lățime de minimum 200 mm, dar de maximum 600 mm,

cu o înălțime de minimum 150 mm, dar de maximum 500 mm,

destinată utilizării la fabricarea montajelor de geamuri pentru autovehicul (2)

0 %

-

31.12.2026

0.8247

ex 8302 10 00

20

Balamale pentru suport pentru braț fabricate din magneziu cu:

o lungime de minimum 255 mm, dar de maximum 265 mm,

o lățime de minimum 155 mm, dar de maximum 165 mm,

o înălțime de minimum 115 mm, dar de maximum 125 mm,

orificii de montare pentru un mecanism de blocare

0 %

-

31.12.2026

0.8304

ex 8302 30 00

20

Două suporturi din oțel formate la rece:

cu o lungime de minimum 160 mm, dar de maximum 180 mm,

cu o lățime de minimum 60 mm, dar de maximum 80 mm,

cu o înălțime de minimum 60 mm, dar de maximum 80 mm,

cu conexiune mobilă cu nituri,

cu sau fără bară de protecție elastomerică,

care formează un mecanism pentru mișcarea indirectă a mecanismului de poziționare longitudinală a scaunelor de mașină și care interacționează cu mecanismul de blocare de siguranță,

atașat la mecanismul poziționatorului longitudinal prin intermediul unei conexiuni cu șuruburi detașabile, nituri, sudare sau sudare în puncte

0 %

-

31.12.2026

0.8260

ex 8407 34 10

10

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie), cu:

o capacitate cilindrică de minimum 1 200  cm3, dar de maximum 2 000  cm3,

o putere de minimum 95 kW, dar de maximum 135 kW,

o greutate de maximum 120 kg,

utilizate la fabricarea autovehiculelor de la poziția 8703  (2)

0 %

-

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie:

cu cilindri în linie,

cu o capacitate cilindrică de minimum 7 100  cm3, dar de maximum 18 000  cm3,

cu o putere de minimum 205 kW, dar de maximum 597 kW,

cu un modul de post-tratare a gazelor de evacuare,

cu lățimea/înălțimea/adâncimea exterioară de maximum 1 310 /1 300 /1 040  mm sau 2 005 /1 505 /1 300  mm sau 2 005 /1 505 /1 800  mm,

pentru utilizare la fabricarea mașinilor de concasat, de cernut sau de separare (2)

0 %

-

31.12.2026

0.8244

ex 8409 91 00

85

Cap cilindru gol pentru un motor cu patru cilindri cu 10 miezuri, fabricat din aliaj de aluminiu EN AC-45500:

fără alte componente,

cu o duritate de minimum 52 HRB,

cu o dimensiune a defectelor de turnare de maximum 0,4 mm și maximum 10 defecte per cm2,

cu un spațiu al brațului dendrit în camera de combustie de maximum 25 μm,

cu un model de cămașă de apă cu etaj și

o greutate de minimum 18 kg, dar de maximum 19 kg,

o lungime de minimum 506 mm, dar de maximum 510 mm,

o înălțime de minimum 282 mm, dar de maximum 286 mm,

o lățime de minimum 143,7 mm, dar de maximum 144,3 mm,

într-un singur lot de 1 000 de bucăți sau mai mult

0 %

-

31.12.2026

0.8303

ex 8483 40 25

20

Cutie de viteze cu melc

într-o carcasă din aliaj de aluminiu,

cu melc din plastic sau oțel,

cu orificii de montare,

cu o direcție de deplasare reversibilă de 90 de grade,

cu un raport de transmisie de 4:19,

echipat cu un șurub de ghidare cu o lungime de 333 mm și o piuliță de ghidare încorporată în suportul de asamblare, cu sau fără suport cu șurub de ghidare,

pentru conectarea indirectă la motorul de comandă al unui sistem de ghidare a scaunelor autoturismului (2)

0 %

-

31.12.2026

0.8285

ex 8501 53 50

40

Motor de tracțiune cu magneți permanenți cu curent alternativ, cu:

o putere continuă de minimum 110 kW, dar de maximum 150 kW,

un sistem de răcire cu lichid,

o lungime totală de minimum 460 mm, dar de maximum 590 mm,

o lățime totală de minimum 450 mm, dar de maximum 580 mm,

o înălțime totală de minimum 490 mm, dar de maximum 590 mm,

o greutate de maximum 310 kg,

4 puncte de montare

0 %

-

31.12.2026

0.8259

ex 8507 60 00

73

Acumulatoare electrice litiu-ion compuse din 3 module conținând 102 celule în total, cu:

o capacitate nominală de 51 Ah per celulă,

o tensiune nominală de minimum 285 V, dar de maximum 426 V,

o greutate de minimum 33 kg, dar de maximum 36 kg per modul,

o lungime de minimum 1 400  mm, dar de maximum 1 600  mm,

o înălțime de minimum 340 mm, dar de maximum 395 mm,

o lățime de minimum 220 mm, dar de maximum 420 mm,

utilizate la fabricarea vehiculelor de la subpozițiile 8703 60 și 8703 80  (2)

1,3 %

-

31.12.2022

0.8275

ex 8507 60 00

83

Module pentru asamblarea acumulatorilor electrici litiu-ion, cu:

o lungime de minimum 570 mm, dar de maximum 610 mm,

o lățime de minimum 210 mm, dar de maximum 240 mm,

o înălțime de minimum 100 mm, dar de maximum 120 mm,

o greutate de minimum 28 kg, dar de maximum 35 kg și

o capacitate de maximum 2 500  Ah și o energie nominală de maximum 7,5 kW,

utilizate la fabricarea vehiculelor de la subpozițiile 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 și 8704 60  (2)

1,3 %

-

31.12.2022

0.8286

ex 8507 60 00

88

O baterie reîncărcabilă litiu-ion, cu:

o siguranță fuzibilă,

o proiectare de tip cell-to-pack,

o lungime de minimum 1 050  mm, dar de maximum 1 070  mm,

o lățime de minimum 624 mm, dar de maximum 636 mm,

o înălțime de minimum 235 mm, dar de maximum 245 mm,

o greutate de minimum 214,4 kg, dar de maximum 227,6 kg,

o capacitate de 228 Ah,

o carcasă exterioară superioară dintr-un material compozit,

un nivel de protecție IP68,

o densitate de energie de minimum 220 Wh/l,

o energie specifică de minimum 159 Wh/kg,

fără contactori,

pentru fabricarea bateriilor pentru autobuze electrice (2)

1,3 %

-

31.12.2022

0.8279

ex 8708 40 20

80

Cutie de viteze fără convertizor de cuplu, cu:

ambreiaj dublu,

7 sau mai multe trepte de viteză pentru mers înainte,

1 marșarier,

un cuplu de torsiune maxim de 390 Nm,

cu sau fără motor electric integrat,

o înălțime de minimum 480 mm, dar de maximum 600 mm,

o lățime de minimum 350 mm, dar de maximum 450 mm și

o greutate de minimum 80 kg, dar de maximum 110 kg,

pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor de la poziția 8703  (2)

0 %

-

31.12.2026

0.8292

ex 8708 95 99

50

Dispozitiv de umflare a airbagului care conține atât materiale pirotehnice, cât și gaz rece drept carburant pentru airbagurile de siguranță ale vehiculelor, în fiecare transport individual de minimum 1 000 de bucăți

0 %

-

31.12.2026


(1)  Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”

(2)  Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1009 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.

(2)

Ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-108/21 (2), o rubrică ar trebui să fie eliminată de pe lista persoanelor, entităților și organismelor care figurează în anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.

(3)

Prin urmare, anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  JO L 193, 23.7.2005, p. 1.

(2)  Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiliul Uniunii Europene, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ANEXĂ

De pe lista prevăzută în secțiunea A („Persoane”) din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se elimină următoarea rubrică:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.

28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1010 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (1), în special articolul 46 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

(2)

Pe baza unei reexaminări a anexei II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului (2), măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților care figurează pe lista prevăzută în aceasta ar trebui să fie menținute, în măsura în care numele acestora nu sunt menționate în anexa VI la decizia respectivă, iar 17 rubrici incluse în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui să fie actualizate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  JO L 88, 24.3.2012, p. 1.

(2)  Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39).


ANEXĂ

Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „A. Persoane”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Șeful Consiliului de administrație al Iran Telecommunications; Fost director general al Iran Electronic Industries (a se vedea partea B, nr. 20). Director general al Organizației de securitate socială a forțelor armate până în septembrie 2020. Ministru adjunct iranian al apărării până în decembrie 2020.

23.6.2008

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Fost ministru al științei, cercetării și tehnologiei. În calitate de manager de proiect al celei de a 111-a secțiuni a Planului AMAD, a oferit sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

1.12.2011”

2.

În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „B. Entități”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„20.

Iran Electronics Industries

(inclusiv toate sucursalele) și filialele:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

23.6.2008

 

(b)

Iran Communications Industries (ICI)

(cunoscută și sub denumirile Sanaye Mokhaberat Iran; Iran Electronics Industries; Iran Communications Industries Group; Iran Communications Industries Co.)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; sau: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; sau: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (inclusă în listă de către UE), produce diferite bunuri, inclusiv sisteme de comunicații, dispozitive de avionică, optică și electrooptică, microelectronică, tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, război electronic, fabricarea și recondiționarea de tuburi radar și lansatoare de rachete. ICI a achiziționat materiale sensibile prin intermediul Hoda Trading, filiala sa cu sediul în Hong Kong.

26.7.2010

52.

Raad Iran (cunoscută și sub denumirile Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, nr. 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului. Raad Iran a fost înființată pentru a produce și proiecta sisteme de control și se ocupă cu vânzarea și instalarea invertoarelor și a controlerelor logice programabile.

23.5.2011”

3.

În secțiunea „II. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „A. Persoane”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„1.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Fost ministru-adjunct al apărării și inspector general al MODAFL.

23.6.2008

2.

Ali FADAVI, contraamiral

 

Șef adjunct al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Fost comandant al marinei IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Născut în 1961

Fost comandant al IRGC. Fost ministru al energiei. Din iulie 2019, șeful «Fundației Mostazafan», fost membru al Consiliului director al Fundației Imam Khomeini.

26.7.2010

4.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru adjunct al apărării și sprijinirii forțelor armate din 2021. Fost ministru adjunct al apărării și afacerilor industriale în cadrul Ministerului Apărării, șeful industriilor de apărare și al organizațiilor aerospațiale din cadrul Ministerului Apărării, precum și comandant al taberei de instruire a personalului forțelor armate. Fost președinte al Aerospace Industries Organisation (Organizația Industriilor Aerospațiale – AIO) din Iran și fost director general al Defence Industries Organisation (Organizația Industriilor de Apărare – DIO), desemnată de ONU. Membru al IRGC.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Fost comandant al IRGC. În prezent, șeful Biroului Cultural și Social Hazrat Baqiatollah al-Azam.

23.6.2008

7.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă al IRGC

 

Fost ministru al Internelor și fost ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice. Din septembrie 2013, consilier principal al șefului Statului-Major al forțelor armate pentru industria cunoașterii și tehnologiei. Membru al IRGC.

23.6.2008

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam Qassemi; Rostam GHASEMI)

Născut în 1961

Începând cu 25 august 2021, ministrul dezvoltării urbane și rutiere. Fost comandant al Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

12.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Membru al IRGC. Consilier al directorului Institutului de cercetare științifică și educațională în domeniul apărării. A ocupat funcții de conducere în cadrul MODAFL.

23.6.2008

13.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă al IRGC

 

De la 25 august 2021, ministru de interne. Fost președinte al Universității supreme de apărare națională și fost ministru al MODAFL.

23.6.2008

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Director al Complexului Educațional și de Cercetare al Revoluției Islamice Basij. Fostul comandant adjunct al IRGC, șef al biroului politic al IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi sau Saeedi)

 

Din martie 2017, șeful biroului ideologic și politic al liderului suprem, în calitatea sa de comandant suprem. Fostul reprezentant al liderului suprem pe lângă IRGC.

23.1.2012”

4.

În secțiunea „II. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „B. Entități”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„9.

Mehr Bank (cunoscută și sub denumirile Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran

Mehr Bank este controlată de Bonyad Taavon Sepah și IRGC. Mehr Bank oferă servicii financiare IRGC. Potrivit unui interviu cu sursă deschisă cu directorul de la acea dată al Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah, Bonyad Taavon Sepah a creat Mehr Bank pentru a servi Basij (brațul paramilitar al IRGC).

23.5.2011

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin (cunoscută și sub denumirile: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Societate deținută sau controlată de IRGC care contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

26.7.2010”


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/22


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1011 AL COMISIEI

din 10 martie 2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modul de determinare a expunerilor indirecte față de un client care provin din contracte derivate și contracte derivate de credit, atunci când contractele nu sunt încheiate direct cu respectivul client, dar instrumentul de datorie sau de capital suport a fost emis de clientul respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 390 alineatul (9) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Determinarea valorilor expunerii indirecte față de un client care provine din contracte derivate și contracte derivate de credit în scopul expunerilor mari ar trebui să difere de metoda de calcul a valorii expunerii utilizată pentru cerințele de capital bazate pe risc prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, deoarece o stare de nerambursare a instrumentului-suport ar putea duce la profit în locul unei pierderi. Prin urmare, valoarea expunerii indirecte ar trebui să depindă de pierderea (mai exact, valoarea pozitivă a expunerii) sau de câștigul (mai exact, valoarea negativă a expunerii) care ar rezulta dintr-o potențială stare de nerambursare a instrumentului său suport. În cadrul regimului expunerilor mari prevăzut în partea a patra din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul expunerilor din portofoliul de tranzacționare, instituțiile pot compensa pozițiile pozitive și negative pe aceleași instrumente financiare sau, în anumite condiții, pe instrumente financiare diferite, emise de un anumit client. Expunerea netă globală față de un client individual este luată în considerare numai dacă este pozitivă. În mod similar, expunerea netă globală față de un anumit client, după includerea expunerilor indirecte față de clientul respectiv care provin din contracte derivate sau contracte derivate de credit alocate portofoliului de tranzacționare, ar trebui luată în considerare numai dacă este pozitivă. Pentru a evita orice compensare a expunerilor indirecte care provin din contracte derivate sau contracte derivate de credit alocate în afara portofoliului de tranzacționare, orice valoare negativă a expunerii indirecte care provine din pozițiile respective ar trebui stabilită la zero.

(2)

Pentru a se asigura că riscul de nerambursare este reflectat în mod corespunzător, valoarea expunerii indirecte a opțiunilor, indiferent dacă sunt alocate portofoliului de tranzacționare sau în afara portofoliului de tranzacționare, ar trebui, prin urmare, să depindă de modificările prețurilor opțiunilor care ar rezulta din nerambursarea respectivului instrument-suport, de exemplu valoarea de piață a opțiunii pentru opțiunile call și valoarea de piață a opțiunii minus prețul său de exercitare pentru opțiunile put.

(3)

Scopul derivatelor de credit este de a transfera riscul de credit în legătură cu debitorii fără a transfera activele propriu-zise. Rolul pe care îl joacă instituțiile în calitate de vânzător al protecției sau cumpărător al protecției și tipul de derivat de credit la care participă ar trebui să fie luate în considerare pentru determinarea valorii expunerii indirecte a instrumentului-suport. Prin urmare, expunerea indirectă ar trebui să fie egală cu valoarea de piață a contractului derivat de credit, care ar trebui ajustată cu suma datorată sau preconizată a fi primită de la contraparte în cazul în care emitentul instrumentului de datorie suport intră în stare de nerambursare.

(4)

Pentru alte tipuri de contracte derivate care constituie o combinație de poziții lungi și scurte, pentru a se asigura că se reflectă riscul exact de nerambursare, instituțiile ar trebui să descompună aceste contracte derivate pe segmente cu tranzacții individuale. Numai segmentele cu risc de nerambursare, în cazul în care instituțiile prezintă un risc de pierdere în caz de nerambursare, ar trebui să fie relevante pentru calcularea valorii expunerii indirecte care provine din contractele derivate respective. Cu toate acestea, în cazul în care instituțiile nu sunt în măsură să aplice această metodologie și să asigure un tratament prudent, ar trebui să li se permită instituțiilor să determine valoarea expunerii indirecte a instrumentelor-suport ca fiind pierderea maximă pe care ar putea să o suporte în urma intrării în stare de nerambursare a emitentului instrumentului-suport la care se referă contractul derivat.

(5)

Contractele derivate pot fi subscrise pe instrumente cu mai multe nume de referință suport. În ceea ce privește aceste instrumente derivate cu mai multe elemente-suport, atunci când o instituție poate aplica abordarea de tip look through la numele de referință suport, și pentru a se asigura că se utilizează metoda cea mai exactă, valoarea expunerii indirecte ar trebui calculată prin analizarea variației prețului instrumentului derivat în cazul intrării în stare de nerambursare a fiecăruia dintre numele de referință suport ale instrumentului cu mai multe elemente-suport. Pentru a asigura coerența cu cadrul privind expunerile mari aplicabil tranzacțiilor în care există o expunere la active-suport, articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei (2) ar trebui să se aplice pentru a atribui expunerile clientului identificat, unui client distinct sau clientului necunoscut. În cazurile în care instituțiile nu sunt în măsură să aplice abordarea de tip look-through sau în cazul în care aplicarea unei abordări de tip look-through la un instrument derivat cu mai multe nume de referință este excesiv de împovărătoare pentru instituții și pentru a se asigura un tratament prudent, instituțiile ar trebui să calculeze valoarea expunerii indirecte analizând variația prețului instrumentului derivat în cazul intrării în stare de nerambursare a tuturor acestor nume de referință suport. În mod similar, pentru a se asigura coerența cu cadrul privind expunerile mari aplicabil tranzacțiilor în care există o expunere la active-suport, articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 ar trebui să se aplice pentru a atribui expunerea unui client distinct sau clientului necunoscut. În toate cazurile în care instrumentele-suport sunt atribuite clientului necunoscut, pentru a se evita riscul ca valorile negative ale expunerilor indirecte să fie compensate cu valori pozitive ale expunerilor indirecte, instituțiile ar trebui să stabilească la zero orice valoare negativă a expunerilor indirecte.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(7)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Norme generale pentru determinarea valorii expunerii indirecte față de un client care provine din contracte derivate și contracte derivate de credit

(1)   Instituțiile calculează valoarea expunerii indirecte față de un client care provine din contractele derivate enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și din contractele derivate de credit, atunci când contractele derivate nu au fost încheiate direct cu respectivul client, dar instrumentul de datorie sau de capital suport a fost emis de clientul respectiv, în conformitate cu metodologia prevăzută la articolele 2-5 din prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care instrumentele-suport sunt incluse într-un indice pe datorii, pe acțiuni sau pe swapuri pe riscul de credit sau într-un organism de plasament colectiv sau în cazul în care contractele derivate au mai multe nume de referință suport, instituțiile calculează valorile expunerii indirecte față de un client care provine din contractele derivate menționate la alineatul (1) și contribuția expunerii respective la expunerea față de un client în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 6.

(3)   În cazul în care contractele derivate și contractele derivate de credit menționate la alineatul (1) sunt alocate portofoliului de tranzacționare, în urma calculării valorilor expunerilor indirecte față de un client care provin din contractele respective, instituțiile includ valorile expunerilor respective în expunerile față de clientul respectiv în portofoliul de tranzacționare. După agregare, expunerile nete negative față de client se stabilesc la zero.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care contractele derivate și contractele derivate de credit menționate la alineatul (1) sunt alocate în afara portofoliului de tranzacționare și în cazul în care, în urma calculării valorilor expunerilor indirecte față de un client care provin din contractele respective, expunerile indirecte au o valoare negativă, instituțiile trebuie să stabilească la zero valorile expunerilor respective înainte de a le lua în calcul în expunerile față de clientul respectiv.

Articolul 2

Alocarea expunerilor indirecte pe categorii de contracte derivate

Instituțiile alocă expunerile indirecte menționate la articolul 1 alineatul (1) uneia dintre următoarele categorii de contracte derivate:

(a)

opțiuni pe instrumente de datorie și de capital;

(b)

contracte derivate de credit;

(c)

toate celelalte contracte derivate enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care au ca activ-suport un instrument de datorie sau de capital și care nu sunt incluse în categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

Articolul 3

Calcularea valorii expunerii indirecte pentru opțiunile pe instrumente de datorie și de capital

(1)   Sub rezerva alineatelor (2), (3) și (4) de la prezentul articol, instituțiile calculează valoarea expunerii indirecte pentru opțiunile menționate la articolul 2 litera (a) ca suma dintre valoarea de piață curentă a opțiunii și cuantumul datorat contrapărții opțiunii ca urmare a unei potențiale stări de nerambursare a emitentului instrumentului-suport din care se scade cuantumul datorat instituției de către contrapartea respectivă în cazul respectiv.

(2)   Pentru opțiunile call, valoarea expunerii indirecte este egală cu valoarea de piață a opțiunii. Pentru o poziție lungă în cadrul unei opțiuni call, valoarea expunerii indirecte este pozitivă, iar pentru o poziție scurtă în cadrul unei opțiuni call, valoarea expunerii indirecte este negativă.

(3)   Pentru opțiunile put, valoarea expunerii indirecte este egală cu diferența dintre valoarea de piață a opțiunii și prețul său de exercitare. Pentru o poziție scurtă în cadrul unei opțiuni put, valoarea expunerii indirecte este pozitivă, iar pentru o poziție lungă în cadrul unei opțiuni put, valoarea expunerii indirecte este negativă.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), pentru opțiunile put care nu au un preț de exercitare disponibil la data tranzacției, ci într-o etapă ulterioară, instituțiile utilizează prețul de exercitare modelat preconizat care este utilizat pentru calcularea valorii juste a opțiunii.

(5)   În cazul în care valoarea de piață a opțiunii nu este disponibilă la o anumită dată, instituțiile utilizează valoarea justă a opțiunii la data respectivă. În cazul în care nici valoarea de piață, nici valoarea justă a unei opțiuni nu sunt disponibile la o anumită dată, instituțiile utilizează cea mai recentă valoare de piață sau valoare justă. În cazul în care nici valoarea de piață, nici valoarea justă a unei opțiuni nu sunt disponibile pentru nicio dată, instituțiile utilizează valoarea la care opțiunea este evaluată în conformitate cu cadrul contabil aplicabil.

Articolul 4

Calcularea valorii expunerii indirecte pentru contractele derivate de credit

(1)   Valoarea expunerii indirecte față de un client care provine din contractele derivate de credit menționate la articolul 2 litera (b) este egală cu suma dintre valoarea de piață curentă a contractului derivat de credit și cuantumul datorat contrapărții la contractul derivat de credit ca urmare a unei potențiale stări de nerambursare a emitentului instrumentului-suport din care se scade cuantumul datorat instituției de către contrapartea respectivă în cazul respectiv.

(2)   În cazul în care valoarea de piață a unui contract derivat de credit nu este disponibilă la o anumită dată, instituțiile utilizează valoarea justă a contractului derivat de credit de la data respectivă. În cazul în care nici valoarea de piață, nici valoarea justă a contractului derivat de credit nu sunt disponibile la o anumită dată, instituțiile utilizează cea mai recentă valoare de piață sau valoare justă. În cazul în care nici valoarea de piață, nici valoarea justă a unui contract derivat de credit nu sunt disponibile pentru nicio dată, instituțiile utilizează valoarea la care contractul derivat de credit este evaluat în conformitate cu cadrul contabil aplicabil.

Articolul 5

Calcularea valorii expunerii indirecte pentru alte contracte derivate enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(1)   Atunci când calculează valoarea expunerii indirecte față de un client care provine din alte contracte derivate menționate la articolul 2 litera (c), inclusiv swapuri, contracte futures sau forward, instituțiile descompun segmentele cu tranzacții multiple în segmente cu tranzacții individuale.

(2)   Pentru segmentele de tranzacții menționate la alineatul (1) care implică un risc de nerambursare aferent emitentului instrumentului-suport, instituțiile își calculează valoarea expunerii indirecte ca și cum acestea ar fi poziții pe segmentele respective.

(3)   În cazul în care o instituție nu este în măsură să aplice tratamentul prevăzut la alineatele (1) și (2), aceasta determină valoarea expunerii indirecte față de emitentul instrumentelor-suport ca fiind pierderea maximă pe care instituția ar suporta-o în urma unei potențiale stări de nerambursare a emitentului instrumentelor-suport la care se referă contractul derivat.

Articolul 6

Calcularea valorilor expunerilor indirecte care provin din contracte derivate cu mai multe instrumente-suport

(1)   Atunci când determină valoarea expunerii indirecte față de un client care provine din contracte derivate subscrise pe indici pe datorii, pe acțiuni sau pe swapuri pe riscul de credit ori pe un organism de plasament colectiv, sau cu mai multe nume de referință suport, instituțiile aplică abordarea de tip look through la toate instrumentele-suport individuale și calculează valorile expunerilor indirecte ca variație a prețului contractului derivat în caz de stare de nerambursare a fiecăruia dintre numele de referință suport. Instituțiile atribuie fiecare valoare a expunerii indirecte fie unui client identificat, fie unui client distinct, fie clientului necunoscut, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014.

(2)   În cazul în care o instituție nu poate să aplice abordarea de tip look through la toate instrumentele-suport individuale ale contractului derivat, astfel cum se prevede la alineatul (1), sau în cazul în care acest lucru ar fi excesiv de împovărător pentru instituție, aceasta:

(a)

aplică abordarea de tip look through la instrumentele-suport individuale la care instituția poate să facă aceasta sau în privința cărora nu ar fi excesiv de împovărător pentru instituție să facă aceasta și calculează valoarea expunerii indirecte în conformitate cu alineatul (1);

(b)

în cazul instrumentelor-suport la care instituția nu poate să aplice abordarea de tip look through sau în privința cărora ar fi excesiv de împovărător pentru o instituție să facă aceasta, instituția calculează valoarea expunerii indirecte analizând variația prețului contractului derivat în caz de stare de nerambursare a tuturor respectivelor nume de referință suport.

Valoarea expunerii indirecte menționată la prezentul alineat primul paragraf litera (b) se atribuie fie tranzacției cu instrumente financiare derivate în calitate de client distinct, fie clientului necunoscut, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, în cazul în care valorile expunerilor indirecte urmează să fie atribuite clientului necunoscut, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei, și în cazul în care valorile expunerilor indirecte sunt negative, instituția stabilește la zero aceste valori ale expunerilor indirecte înainte de a le lua în calcul pentru expunerile față de clientul necunoscut.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 martie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei din 2 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea expunerii globale față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură din punctul de vedere al tranzacțiilor cu active-suport (JO L 324, 7.11.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/27


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1012 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2022

de completare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de standarde care detaliază nivelul de servicii și de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate și procedurile de certificare a acestora

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (1), în special articolul 8a alineatul (2),

întrucât:

(1)

în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, conducătorii auto din sectorul transportului rutier trebuie să efectueze perioade de repaus zilnic și săptămânal. Unele dintre aceste perioade de repaus sunt frecvent petrecute pe șosea, în special în cazurile în care conducătorii auto desfășoară operațiuni de transport internațional pe distanțe lungi. Prin urmare, este extrem de important ca conducătorii auto să aibă acces la spații de parcare unde se pot odihni în condiții de siguranță, cu instalații adecvate pentru a beneficia de serviciile de care au nevoie.

(2)

Articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 stabilește o listă de cerințe pe care spațiile de parcare accesibile conducătorilor auto implicați în transportul rutier de mărfuri și de călători trebuie să le îndeplinească pentru a fi certificate ca spații de parcare sigure și securizate, în ceea ce privește nivelurile de servicii și de securitate ale acestor spații de parcare.

(3)

Un studiu al Comisiei din 2019 privind spațiile de parcare sigure și securizate din Uniune (2) a recunoscut deficitul semnificativ de astfel de instalații. De asemenea, Comisia a prezentat o serie de propuneri, inclusiv în ceea ce privește standardele pentru spațiile de parcare sigure și securizate și procedurile de certificare.

(4)

Având în vedere deficitul actual de spații de parcare sigure și securizate din Uniune, dezvoltarea unor astfel de facilități ar trebui încurajată la nivelul Uniunii pentru a se asigura că conducătorii auto din sectorul transportului rutier au acces la acestea oriunde s-ar opri pe drumurile Uniunii.

(5)

Pentru a stimula dezvoltarea unor spații de parcare sigure și securizate, este necesar să se dezvolte un cadru comun la nivelul Uniunii pentru a se asigura că sectorul are acces la informații clare și armonizate privind spațiile de parcare sigure și securizate din întreaga Uniune.

(6)

Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale conducătorilor auto din sectorul transportului rutier în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ar trebui să fie disponibil un nivel minim comun de servicii în toate spațiile de parcare sigure și securizate, indiferent de nivelul lor de securitate.

(7)

Având în vedere numărul tot mai mare de incidente legate de infracțiunile în domeniul transportului de mărfuri care îi afectează pe conducătorii auto din sectorul transportului rutier, ar trebui consolidată securitatea conducătorilor auto din acest sector, pentru a se asigura că aceștia nu sunt afectați de stres și nu acumulează oboseală. Asigurarea unor condiții bune de odihnă pentru conducătorii auto în spații de parcare sigure și securizate este esențială pentru siguranța rutieră și pentru reducerea riscului de accidente cauzate de oboseală.

(8)

Spațiile de parcare sigure și securizate sunt fundamentale pentru ca atât conducătorii auto, cât și întreprinderile de transport să își protejeze încărcăturile împotriva infracțiunilor legate de transportul de mărfuri. Având în vedere diversitatea întreprinderilor și a mărfurilor transportate, este posibil ca operatorii de transport și conducătorii auto să aibă nevoie de spații de parcare cu diferite niveluri de securitate, în funcție de mărfurile pe care le transportă. Prin urmare, standardele Uniunii ar trebui să țină seama de diferitele tipuri de întreprinderi, iar spațiile de parcare ar trebui să asigure niveluri minime de securitate diferite.

(9)

Securitatea spațiilor de parcare ar trebui realizată prin asigurarea faptului că există echipamente și proceduri de securitate adecvate în jurul perimetrului său, în zona de parcare în sine și la punctele de intrare și de ieșire. De asemenea, ar trebui să existe proceduri privind personalul pentru a se asigura că sunt adoptate măsuri de prevenire a riscurilor și pentru a atenua consecințele incidentelor atunci când acestea se produc.

(10)

Pentru a oferi transparență și siguranță utilizatorilor de spații de parcare sigure și securizate, spațiile de parcare ar trebui să fie certificate de un organism de certificare independent, în conformitate cu procedurile definite la nivelul Uniunii. Ar trebui specificate în mod clar procedurile de certificare privind auditurile, reauditurile și auditurile neanunțate pentru spațiile de parcare sigure și securizate, pentru a se asigura că operatorii spațiilor de parcare știu cum să solicite certificarea sau recertificarea. De asemenea, ar trebui să se asigure aplicarea unor proceduri adecvate atunci când se constată că un spațiu de parcare sigur și securizat nu mai respectă nivelul de servicii sau de securitate pentru care a fost certificat.

(11)

Utilizatorii spațiilor de parcare sigure și securizate ar trebui să dispună de mecanisme de depunere a plângerilor pentru a raporta cazurile de neconformitate.

(12)

Organismele de certificare ar trebui să fie în măsură să elibereze certificate de audit operatorilor și, de asemenea, să comunice aceste informații Comisiei, astfel încât lista spațiilor de parcare sigure și securizate de pe site-ul oficial relevant să poată rămâne actualizată.

(13)

Pentru a ține seama de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale și pentru a îmbunătăți în permanență condițiile de muncă ale conducătorilor auto, Comisia ar trebui să evalueze relevanța revizuirii standardelor armonizate și a procedurilor de certificare în termen de cel mult patru ani de la adoptarea prezentului act,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nivelul de securitate și de servicii

Pentru a fi certificat ca spațiu de parcare sigur și securizat așa cum se menționează la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, un spațiu de parcare trebuie să îndeplinească următoarele standarde:

(a)

toate standardele privind nivelul minim de servicii prevăzut în secțiunea A din anexa I la prezentul regulament;

(b)

toate standardele unuia dintre nivelurile de securitate prevăzute în secțiunea B din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Procedurile de certificare

Certificarea spațiilor de parcare ca spații de parcare sigure și securizate așa cum se menționează la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 respectă standardele și procedurile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Clauza de revizuire

Cel târziu la 7 aprilie 2026, Comisia evaluează dacă standardele și procedurile de certificare prevăzute în anexele I și II trebuie modificate în lumina evoluțiilor tehnologice existente și pentru a îmbunătăți în permanență condițiile de muncă ale conducătorilor auto.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(2)  Studiul Comisiei privind spatiile de parcare sigure și securizate pentru camioane (2019) Disponibil la:

https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf


ANEXA I

STANDARDE ALE UNIUNII CARE DETALIAZĂ NIVELUL DE SERVICII ȘI DE SECURITATE AL SPAȚIILOR DE PARCARE SIGURE ȘI SECURIZATE

A.   Nivelul minim de servicii

Spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele Uniunii respectă nivelul minim de servicii descris în tabelul 1.

Tabelul 1

Instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei

Trebuie să fie disponibile și funcționale toalete și dușuri separate atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Dușurile sunt prevăzute cu apă caldă.

Trebuie să fie disponibile și funcționale robinete de apă, prevăzute cu apă caldă. Săpunul este pus la dispoziție gratuit.

Trebuie să fie disponibile la fața locului containere de gunoi, care să fie golite în mod regulat.

Toaletele, dușurile și chiuvetele trebuie să fie curățate și verificate zilnic la intervale regulate, cu afișarea programului de curățenie.

Posibilități de achiziționare a alimentelor și a băuturilor și de consum al acestora

Gustările și băuturile trebuie să fie disponibile pentru achiziționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Trebuie să fie disponibil un spațiu de luat masa pentru conducătorii auto.

Conexiuni care permit comunicarea

Conexiunea la internet va fi disponibilă gratuit.

Alimentare cu energie electrică

Trebuie să fie disponibile prize electrice pentru uz personal.

Până la 31 decembrie 2026, la fața locului trebuie să fie disponibile instalații electrice pentru vehiculele frigorifice de transport rutier.

Puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență

Trebuie să fie prevăzute indicatoare clare pentru a asigura circulația în condiții de siguranță a traficului la locul de parcare.

Punctele de contact pentru situații de urgență se afișează în spațiile de parcare cel puțin în limba oficială națională și în limba engleză. Acestea sunt însoțite de pictograme ușor de înțeles.

B.   Nivelurile de securitate

1.

Spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele Uniunii îndeplinesc criteriile stabilite la unul dintre nivelurile de securitate descrise în tabelele 2-5.

2.

În spațiile de parcare sigure și securizate se asigură că echipamentele și procedurile enumerate la fiecare nivel de securitate sunt pe deplin operaționale.

3.

Standardele stabilite în prezentul regulament nu aduc atingere legislației naționale referitoare la sarcinile care trebuie îndeplinite de personalul de securitate autorizat și instruit, intern sau extern. Toți membrii personalului de securitate beneficiază, de asemenea, de o instruire adecvată atunci când legislația națională impune acest lucru.

4.

Perioadele de păstrare a datelor colectate prin supraveghere video (CCTV) nu aduc atingere dreptului național sau legislației Uniunii în acest domeniu. Acestea se aplică oricăror cerințe obligatorii și voluntare în temeiul acestor standarde.

5.

Valorile iluminatului (Lux) indicate în diferitele niveluri de securitate sunt valori medii.

6.

Fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare privind instruirea, operatorii de spații de parcare sigure și securizate se asigură că personalul lor de la fața locului și de la distanță care se ocupă de aceste spații, precum și administratorul spațiilor de parcare participă la o instruire privind standardele Uniunii pentru spații de parcare sigure și securizate. Personalul nou urmează această instruire în termen de șase luni de la începerea activității. Instruirea acoperă următoarele subiecte:

instruirea și supravegherea personalului;

gestionarea incidentelor;

supravegherea și monitorizarea;

tehnologia.

7.

Spațiile de parcare sigure și securizate afișează la fața locului informațiile pentru utilizatori cu privire la modul de depunere a unei plângeri la organismul de certificare relevant.

(a)   Nivelul de bronz

Tabelul 2

NIVELUL DE BRONZ

Perimetru

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat prin mijloace vizuale de descurajare. Mijloacele vizuale de descurajare se amplasează la sol pentru a indica perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate, precum și că, în spațiul de parcare, nu este permis decât accesul vehiculelor de marfă și al vehiculelor autorizate.

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 15 lucși.

Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Spațiul de parcare

Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.

Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează cel puțin o dată la 24 de ore.

Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși.

Intrare/ieșire

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși.

La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii.

Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă (5 cadre pe secundă) sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată pe săptămână, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore.

Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă de stocare permisă de lege.

Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați.

Proceduri privind personalul

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate, care include toate aspectele, de la prevenirea și atenuarea riscurilor până la răspuns, în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii.

Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii.

Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.

Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.

(b)   Nivelul de argint

Tabelul 3

NIVELUL DE ARGINT

Perimetru

Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat cel puțin printr-un mijloc fizic de descurajare care împiedică trecerea și permite intrarea și ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate numai prin punctele de intrare și de ieșire definite. Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat prin monitorizare și înregistrare video continuă, precum și prin mijloace vizuale de descurajare.

Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 72 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore.

Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă de stocare permisă de lege.

Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați.

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 20 de lucși.

Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Spațiul de parcare

Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.

Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții.

Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși.

Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Intrare/ieșire

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere. Aceste bariere sunt echipate cu un sistem de interfon vocal și cu un sistem de emitere de tichete.

La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire.

Proceduri privind personalul

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de utilizatori, condițiile de siguranță a traficului, ratele infracționalității și considerentele generale de securitate.

Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii.

Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.

Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.

Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

(c)   Nivelul de aur

Tabelul 4

NIVELUL DE AUR

Perimetru

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră fizică cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru.

Sunt instituite măsuri de prevenire a deteriorării neintenționate a barierelor.

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lucși.

Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este monitorizat prin supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite.

Sistemul CCTV are minim o înregistrare continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore.

Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă posibilă de stocare permisă de lege.

Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță cu cel puțin o vizită anuală din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați.

Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare.

În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.

Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Spațiul de parcare

Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.

Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții.

Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lucși.

Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Intrare/ieșire

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt și cu semafoare.

La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de intrare și de ieșire sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. Evidențele privind intrarea și ieșirea vehiculelor se salvează în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii aplicabilă.

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces direct între spațiul de parcare și aceste servicii.

Proceduri privind personalul

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infracționalității și considerentele generale de securitate.

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are capacitatea de a demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective.

Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.

Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.

Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul.

Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II.

(d)   Nivelul de platină

Tabelul 5

NIVELUL DE PLATINĂ

Perimetru

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră continuă cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri, prevăzută cu dispozitive de descurajare a escaladării. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru.

Sunt puse în aplicare măsuri de prevenire a deteriorării intenționate și neintenționate a barierelor.

Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lucși.

Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este monitorizat prin supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite.

Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână.

Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore.

Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă posibilă de stocare permisă de lege.

Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV ori un acord de mentenanță cu cel puțin două vizite anuale din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați.

Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare.

Evenimentele înregistrate de CCTV de securitate din parcare sunt revizuite de personal, care utilizează clienți de pe internet. În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.

Imaginile CCTV sunt controlate de la distanță (24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână) de către un centru extern de monitorizare și de recepție a alarmelor, cu excepția cazului în care personalul de securitate se află la fața locului.

Sistemul CCTV asigură declanșarea de alarme în cazul accesului neautorizat și al escaladărilor, precum și alarme prin semnalizare audio sau luminoasă atât în parcare, cât și în centrele de monitorizare și de recepție a alarmelor.

Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Spațiul de parcare

Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.

Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lucși.

Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.

Spațiul este supravegheat de personal sau este controlat video 24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână.

Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV din spațiul de parcare.

Intrare/ieșire

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu porți cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt sau cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt, completate cu borne.

La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de intrare și de ieșire, inclusiv cele pentru pietoni, sunt monitorizate în timp real.

Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire.

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces direct între spațiul de parcare și aceste servicii.

Punctele de intrare și de ieșire ale spațiilor de parcare sigure și securizate sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. La ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate, personalul de securitate verifică dacă numărul de înmatriculare corespunde cu cel înregistrat de sistemul de verificare a intrării și ieșirii, de exemplu, prin intermediul tichetelor, al cititoarelor RFID sau al codurilor QR. Evidențele privind intrarea și ieșirea vehiculelor din spațiile de parcare sigure și securizate se salvează în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii aplicabilă.

Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt protejate printr-un sistem de verificare în două etape care cuprinde verificarea numărului de înmatriculare și o metodă suplimentară relevantă aleasă de spațiile de parcare sigure și securizate care să permită identificarea și verificarea conducătorilor auto, a oricărei persoane care însoțește un conducător auto și a oricărei alte persoane autorizate să intre în parcare.

Orice eventuală poartă de acces poate rezista la un atac extern, existând inclusiv un mecanism de blocare a ușilor cabinei de pază.

Proceduri privind personalul

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infracționalității și considerentele generale de securitate.

Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are capacitatea de a demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective.

Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.

Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personalul de securitate și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.

Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul.

Se utilizează un manual tehnic de operare.

Sunt instituite proceduri de intervenție în caz de alarmă.

Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II.

Rezervarea prealabilă securizată este disponibilă prin telefon, formulare de contact, e-mail, aplicații sau platforme de rezervare. În cazul în care rezervarea prealabilă se realizează prin intermediul unor aplicații sau al unor sisteme de rezervare similare, transmiterea datelor trebuie să aibă loc în timp real.


ANEXA II

STANDARDE ȘI PROCEDURI DE CERTIFICARE

A.   Organisme de certificare și instruirea auditorilor

1.

Numai organismele de certificare și auditorii care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta anexă au dreptul de a efectua certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate menționate la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

2.

Organismele de certificare ai căror auditori efectuează audituri în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I dispun de o acreditare de grup în conformitate cu ISO 17021.

3.

Auditorii care efectuează audituri de certificare în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I stabilesc o relație contractuală cu organismul de certificare.

4.

În conformitate cu ISO 17021, organismele de certificare se asigură că auditorii care efectuează audituri în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate sunt instruiți în mod corespunzător.

5.

Auditorii organismelor de certificare au urmat cu succes un curs de instruire pentru auditori cu privire la cea mai recentă versiune a standardelor prevăzute în anexa I, ce cuprinde o parte teoretică și una practică.

6.

Auditorii organismelor de certificare au o bună capacitate de a lucra în limba engleză, precum și o bună cunoaștere a limbii locale relevante a statului membru în care efectuează auditul.

7.

Organismele de certificare care doresc să certifice spații de parcare sigure și securizate transmit Comisiei documentele care dovedesc că îndeplinesc toate cerințele prevăzute în prezenta secțiune. Dacă organismul de certificare îndeplinește toate criteriile stabilite în prezenta secțiune, numele și datele de contact ale organismului de certificare respectiv se adaugă pe site-ul oficial menționat la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

B.   Proceduri privind auditurile de certificare, auditurile neanunțate și revocarea certificatului de parcare sigură și securizată

1.

Auditurile de certificare a spațiilor de parcare sigure și securizate se efectuează fizic. Operatorii spațiilor de parcare care doresc să fie certificați în conformitate cu standardele Uniunii prevăzute în anexa I solicită unui organism de certificare să efectueze un audit de certificare la sediul lor.

2.

Cu trei luni înainte de expirarea valabilității certificatului, operatorii spațiilor de parcare sigure și securizate care doresc să reînnoiască certificarea solicită reauditarea din partea organismului de certificare ales de ei. Auditul de recertificare este organizat, iar rezultatele sunt notificate operatorului spațiilor de parcare înainte de data expirării certificatului existent.

3.

În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale care nu ar fi putut fi anticipate nici de organismul de certificare, nici de operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate, organismul de certificare nu este în măsură să efectueze auditul de recertificare solicitat, organismul de certificare poate decide să prelungească valabilitatea certificatului existent cu până la șase luni. O astfel de prelungire poate fi reînnoită o singură dată.

Organismul de certificare comunică Comisiei motivele unei astfel de prelungiri, iar informațiile relevante sunt puse la dispoziție pe site-ul oficial unic menționat la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

4.

În cursul perioadei de valabilitate a certificatului acordat pentru recunoașterea unor spații de parcare sigure și securizate, organismul de certificare relevant efectuează cel puțin un audit neanunțat al standardelor prevăzute în anexa I.

5.

Organismul de certificare notifică fără întârzieri nejustificate rezultatele auditurilor de recertificare și ale auditurilor neanunțate operatorului spațiilor de parcare sigure și securizate.

6.

În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat, organismul de certificare stabilește că spațiile de parcare sigure și securizate nu mai îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele care fac obiectul certificatului, acesta informează operatorul cu privire la detaliile deficiențelor constatate și sugerează măsuri de remediere a lor. Organismul de certificare permite operatorului să remedieze aceste deficiențe într-un termen stabilit de auditor, ținând seama de gravitatea deficienței constatate. Operatorul informează organismul de certificare cu privire la măsurile luate pentru remedierea deficiențelor respective și furnizează toate detaliile necesare înainte de expirarea termenului.

7.

Organismul de certificare evaluează măsurile corective aplicate de operator în termen de patru săptămâni. În cazul în care se stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii prevăzute în anexa I și toate cerințele de securitate care fac obiectul certificatului, se eliberează un nou certificat de audit pentru nivelul solicitat. În cazul unui audit neanunțat, același certificat de audit continuă să se aplice până la expirarea sa.

8.

În cazul în care organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii prevăzute în anexa I și cerințele de securitate la un nivel de securitate diferit de cel acoperit de certificatul existent, se eliberează un nou certificat de audit care reflectă nivelul adecvat de securitate. În cazul unui audit neanunțat, se eliberează un nou certificat de audit cu nivelul de securitate corespunzător, cu aceeași dată de expirare ca certificatul de audit pe care îl înlocuiește.

9.

În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat și a evaluării oricăror măsuri corective ulterioare, organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat nu îndeplinește cerințele minime de servicii sau nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de securitate care fac obiectul certificatului existent, organismul de certificare revocă certificatul. Organismul de certificare notifică imediat operatorul, care este responsabil de eliminarea oricărei trimiteri la standardele Uniunii privind spațiile de parcare sigure și securizate de la sediul său.

10.

Operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate are posibilitatea de a sesiza organismul de certificare care a efectuat auditul în cazul în care nu este de acord cu rezultatul auditului, în conformitate cu standardul ISO 17021. După examinarea căii de atac, organismul de certificare poate decide să nu revoce certificatul de audit sau să emită un nou certificat de audit pentru un nivel de securitate diferit.

C.   Cerințe care trebuie îndeplinite în urma auditului de către organismele de certificare și furnizarea de informații

1.

După efectuarea cu succes a auditului de certificare sau de recertificare, organismul de certificare eliberează imediat certificatul de audit operatorului spațiilor de parcare și trimite fără întârziere o copie atât operatorului spațiilor de parcare sigure și securizate certificate, cât și Comisiei. De asemenea, organismul de certificare informează Comisia atunci când certificatele de audit au fost revocate sau când nivelul de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate s-a modificat în urma unui audit. Certificatul de audit are o valabilitate de trei ani.

2.

În conformitate cu articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, Comisia se asigură că informațiile relevante privind spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I la prezentul regulament sunt disponibile și actualizate pe site-ul oficial unic.

3.

Organismele de certificare instituie un mecanism online de depunere a plângerilor pentru utilizatorii spațiilor de parcare sigure și securizate.

4.

În sensul articolului 8a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, organismele de certificare cooperează cu Comisia în ceea ce privește schimbul de informații și de feedback colectate pentru a propune îmbunătățiri sau clarificări ale standardelor stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz.


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1013 AL COMISIEI

din 27 iunie 2022

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la Vietnam și Republica Democrată Populară Laos în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Investigația precedentă și măsurile în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 119/97 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă cuprinsă între 32,5 % și 39,4 % la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC” sau „țara în cauză”) și o taxă antidumping definitivă de 10,5 % la importurile originare din Malaysia. Aceste niveluri ale taxei s-au aplicat mecanismelor de îndosariere altele decât cele cu 17 sau 23 de inele, în timp ce mecanismele de îndosariere cu 17 și 23 de inele au fost supuse unei taxe egale cu diferența dintre prețul minim de import (PMI de 325 EUR per 1 000 de bucăți) și prețul franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, atunci când cel din urmă era mai mic decât PMI.

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 2100/2000 (3), Consiliul a mărit taxele menționate anterior pentru mecanismele de îndosariere cu inele din China, altele decât cele cu 17 sau 23 de inele, în urma unei investigații privind absorbția măsurilor, desfășurate în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2016/1036. Taxele modificate aplicabile acestor importuri din RPC s-au situat între 51,2 % și 78,8 %.

(3)

În urma unei investigații anticircumvenție, efectuate în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, Consiliul a extins, prin Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 (4), măsurile antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam.

(4)

Prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 (5), Consiliul a extins măsurile antidumping definitive la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor. Nu s-a primit nicio cerere de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în ceea privește măsurile aplicabile Malaysiei, care, prin urmare, au expirat în ianuarie 2002.

(5)

În urma unei investigații anticircumvenție efectuate în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, Consiliul a extins, prin Regulamentul (CE) nr. 33/2006 (6), măsurile antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Republica Democrată Populară Laos (denumită în continuare „Laos”), indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Laos.

(6)

Prin Regulamentul (CE) nr. 818/2008 (7) și în urma unei investigații anticircumvenție, Consiliul a extins domeniul de aplicare al măsurilor la anumite mecanisme de îndosariere cu inele ușor modificate.

(7)

În urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, taxele antidumping la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele au fost extinse cu cinci ani în februarie 2010 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 157/2010 al Consiliului (8) și, în urma unei alte reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, cu încă cinci ani, în mai 2016, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/703 al Consiliului (9) (denumite în continuare „măsurile în vigoare”).

(8)

Taxele antidumping în vigoare în prezent sunt de 51,2 % pentru un producător-exportator și respectiv de 78,8 % pentru toți ceilalți producători-exportatori.

1.2.   Cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

(9)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă a măsurilor în vigoare (10), Comisia a primit o cerere de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(10)

Cererea de reexaminare a fost depusă la 12 februarie 2021 de către producătorul din Uniune Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (denumit în continuare „solicitantul”), care reprezintă peste 25 % din producția totală a Uniunii de mecanisme de îndosariere cu inele. Cererea de reexaminare s-a bazat pe faptul că expirarea măsurilor ar avea ca efect probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului pentru industria Uniunii.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor

(11)

Întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului înființat prin articolul 15 alineatul (1) din regulamentul de bază, că există suficiente elemente de probă pentru deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, la 11 mai 2021, Comisia a deschis o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză, extinse la Vietnam și la Republica Democrată Populară Laos, pe baza articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază. Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (11) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

1.4.   Perioada investigației de reexaminare și perioada examinată

(12)

Investigația privind continuarea sau reapariția dumpingului a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020 (denumită în continuare „perioada investigației de reexaminare”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității continuării sau reapariției prejudiciului a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și sfârșitul perioadei investigației de reexaminare (denumită în continuare „perioada examinată”).

1.5.   Părțile interesate

(13)

În avizul de deschidere, părțile interesate au fost invitate să contacteze Comisia în vederea participării la investigație. În plus, Comisia a informat, în mod expres, solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori cunoscuți și autoritățile, importatorii, utilizatorii și comercianții cunoscuți din RPC, precum și asociațiile cunoscute ca fiind părți vizate, cu privire la deschiderea reexaminării în perspectiva expirării măsurilor și i-a invitat să participe la investigație.

(14)

Părțile interesate au avut ocazia de a prezenta observații cu privire la deschiderea reexaminării în perspectiva expirării măsurilor și de a solicita o audiere în fața Comisiei și/sau a consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Niciuna dintre părțile interesate nu a solicitat o audiere.

1.6.   Eșantionarea

(15)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că ar putea constitui un eșantion de părți interesate în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

1.6.1.   Nicio eșantionare a producătorilor din Uniune

(16)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că cei trei producători cunoscuți din Uniune, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft și Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH., trebuiau să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării avizului de deschidere. De asemenea, Comisia a invitat alți producători din Uniune și asociațiile reprezentative, dacă există, să se facă cunoscute și să solicite un chestionar. Niciun alt producător sau asociație reprezentativă din Uniune nu s-a manifestat.

1.6.2.   Eșantionarea importatorilor

(17)

Pentru a decide dacă este necesară eșantionarea și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat importatorilor neafiliați să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. Niciun importator neafiliat nu a furnizat informațiile solicitate. Prin urmare, Comisia a decis că eșantionarea nu era necesară.

1.6.3.   Eșantionarea producătorilor-exportatori din Republica Populară Chineză

(18)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori din RPC să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. În plus, Comisia a solicitat Misiunii Republicii Populare Chineze să identifice și/sau să contacteze alți eventuali producători-exportatori care ar putea fi interesați să participe la investigație.

(19)

Niciun producător-exportator din RPC nu a furnizat informațiile solicitate și/sau a fost de acord să fie inclus în eșantion. Prin urmare, producătorii chinezi nu au cooperat, iar constatările privind importurile din RPC sunt realizate pe baza datelor disponibile în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază.

1.7.   Răspunsurile la chestionar

(20)

Comisia a trimis Guvernului Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „GC”) un chestionar referitor la existența unor distorsiuni semnificative în RPC în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază.

(21)

Comisia a transmis chestionarul producătorilor din Uniune, importatorilor neafiliați și producătorilor-exportatori. Aceleași chestionare au fost puse la dispoziție pe site-ul web al DG Comerț (12) în ziua deschiderii investigației.

(22)

S-au primit răspunsuri la chestionar de la producătorii din Uniune Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH și Koloman Handler Kft., două părți care aparțin de același grup cu o instalație de producție și care sunt denumite în continuare în mod colectiv „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH”, și de la M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l.

1.8.   Verificarea

(23)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru a determina probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului și a prejudiciului și interesul Uniunii. Vizitele de verificare efectuate în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază s-au desfășurat la sediile următoarelor societăți:

Producători din Uniune

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Oroszlany, Ungaria,

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia.

2.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII ȘI PRODUSUL SIMILAR

2.1.   Produsul care face obiectul reexaminării

(24)

Produsul care face obiectul reexaminării este același cu produsul din investigația anterioară de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, respectiv anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC, compuse din două plăci sau sârme din oțel pe care sunt montate cel puțin patru semi-inele din sârmă din oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Acestea se deschid fie prin depărtarea semi-inelelor, fie cu ajutorul unui mic dispozitiv de declanșare din oțel fixat pe mecanismul de îndosariere cu inele (produsul care face obiectul reexaminării). La intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/703, mecanismele de îndosariere cu inele se încadrau la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 și 8305100035).

(25)

Mecanismele de îndosariere cu inele sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de exemplu pentru producerea de manuale de software, cataloage și broșuri, manuale tehnice, dosare de birou, precum și pentru dosare de prezentare și alte dosare legate și albume pentru fotografii și timbre.

(26)

Un număr mare de tipuri diferite de mecanisme de îndosariere cu inele au fost vândute în Uniune în cursul perioadei investigației de reexaminare. Diferențele între aceste tipuri de produs au fost determinate de lățimea bazei, tipul de mecanism, numărul de inele, sistemul de deschidere, numărul de coli care pot fi îndosariate, diametrul și forma inelelor sau lungimea și distanța dintre inele. Având în vedere că toate aceste tipuri de produs prezintă aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și că sunt interschimbabile, într-o anumită măsură, s-a hotărât ca toate mecanismele de îndosariere cu inele să constituie un singur produs în sensul prezentei proceduri. Nu au fost primite observații cu privire la acest aspect.

2.2.   Produsul similar

(27)

Astfel cum s-a demonstrat în investigația care a condus la instituirea măsurilor în vigoare (13), următoarele produse au aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază, precum și aceleași utilizări de bază:

produsul care face obiectul reexaminării;

produsul fabricat și vândut pe piața internă a țării în cauză; și

produsul fabricat și vândut în Uniune de industria Uniunii.

Aceste produse sunt, prin urmare, considerate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

3.   CONTINUAREA DUMPINGULUI

3.1.   Observații preliminare

(28)

În cursul perioadei investigației de reexaminare, importurile produsului care face obiectul reexaminării din RPC au continuat, deși la un nivel mult mai scăzut decât în cursul reexaminării anterioare efectuate în perspectiva expirării măsurilor (și anume, din ianuarie 2014 până în decembrie 2014). Conform statisticilor Comext (Eurostat), cota de piață a importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele din RPC a fost de aproximativ 0,7 % pe piața Uniunii în perioada investigației de reexaminare, în comparație cu cota de piață de 2,3 % înregistrată în cursul reexaminării anterioare în perspectiva expirării măsurilor.

(29)

Astfel cum se prevede în considerentul 19, niciun producător-exportator din RPC nu a cooperat la investigație. Prin urmare, Comisia a informat GC că, din cauza lipsei de cooperare, Comisia ar putea aplica articolul 18 din regulamentul de bază cu privire la constatările referitoare la Republica Populară Chineză. Comisia nu a primit nicio observație și nicio cerere pentru intervenția consilierului-auditor în această privință.

(30)

În consecință, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, constatările cu privire la probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului s-au bazat pe datele disponibile, în special pe informațiile cuprinse în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, pe datele disponibile public cu privire la cele două societăți turce a căror activitate se încadrează la codul 2599 din NACE Rev2, pe informațiile furnizate de solicitant, pe informațiile furnizate de Oficiul național de statistică din Turcia, pe baza de date Comext a Eurostat, pe Global Trade Atlas, pe site-ul web al OCDE privind costurile de transport și de asigurare ale comerțului internațional de mărfuri (International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade – ITIC) și pe site-ul web „Doing business” al Băncii Mondiale.

3.2.   Procedura de stabilire a valorii normale în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază pentru importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC

(31)

Având în vedere elementele de probă suficiente disponibile la momentul deschiderii investigației care tind să demonstreze existența unor distorsiuni semnificative în RPC în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază, Comisia a deschis investigația în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

(32)

Pentru a obține informațiile pe care le-a considerat necesare pentru investigația sa cu privire la presupusele distorsiuni semnificative, Comisia a trimis un chestionar către GC. În plus, la punctul 5.3.2 din avizul de deschidere, Comisia a invitat toate părțile interesate să își prezinte punctele de vedere și să furnizeze informații și documente justificative referitoare la aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază în termen de 37 de zile de la data publicării avizului de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Nu s-a primit, în termenul stabilit, niciun răspuns la chestionar din partea GC și nicio observație privind aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Ulterior, Comisia a informat GC că va folosi datele disponibile în sensul articolului 18 din regulamentul de bază pentru a determina existența distorsiunilor semnificative în RPC.

(33)

La punctul 5.3.2 din avizul de deschidere, Comisia a precizat, de asemenea, că, având în vedere elementele de probă disponibile, ar putea fi necesar să selecteze o țară reprezentativă adecvată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, în scopul stabilirii valorii normale pe baza unor prețuri sau valori de referință nedistorsionate. Comisia a precizat, de asemenea, că va examina și posibile țări adecvate, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (6a) prima liniuță din regulamentul de bază.

(34)

La data de 20 octombrie 2021, prin intermediul unei note (denumită în continuare „prima notă”), Comisia a informat părțile interesate cu privire la sursele relevante pe care intenționa să le utilizeze pentru stabilirea valorii normale. În nota respectivă, Comisia a furnizat o listă a tuturor factorilor de producție (cum ar fi materiile prime, forța de muncă și energia) utilizați pentru fabricarea produsului care face obiectul reexaminării. În plus, pe baza criteriilor de alegere a prețurilor sau a valorilor de referință nedistorsionate, Comisia a identificat o țară reprezentativă adecvată, și anume Turcia. Comisia a primit o observație din partea solicitantului cu privire la prima notă.

(35)

La data de 7 februarie 2022, prin intermediul unei a doua note (denumită în continuare „a doua notă”), Comisia a informat părțile interesate cu privire la sursele relevante pe care intenționa să le utilizeze pentru stabilirea valorii normale, luând în considerare Turcia ca țară reprezentativă. De asemenea, Comisia a informat părțile interesate cu privire la intenția sa de a utiliza cele două societăți turce (D S C Otomotiv și Samet Kalip ve Madeni) a căror activitate se încadrează la codul 2599 din NACE Rev2 și fabrică produse din aceeași categorie generală ca și mecanismele de îndosariere cu inele ca bază pentru stabilirea costurilor VAG și a profitului pentru construirea valorii normale.

3.3.   Valoarea normală

(36)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul de bază, „[v]aloarea normală se stabilește de obicei pe baza prețurilor plătite sau care urmează să fie plătite, în cadrul operațiunilor comerciale normale, de către cumpărători independenți din țara exportatoare”.

(37)

Cu toate acestea, potrivit articolului 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, „[î]n cazul în care se stabilește […] că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile interne din țara exportatoare din cauza existenței în țara respectivă a unor distorsiuni semnificative în înțelesul literei (b), valoarea normală este construită exclusiv pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedistorsionate” și „include o sumă rezonabilă și nedistorsionată pentru cheltuielile administrative, costurile de vânzare și cele generale și pentru profituri” („cheltuielile administrative, costurile de vânzare și cele generale” sunt denumite în continuare „costurile VAG”).

(38)

Astfel cum se explică în continuare, Comisia a concluzionat în prezenta investigație că, pe baza dovezilor disponibile și având în vedere lipsa de cooperare a GC și a producătorilor-exportatori, a fost adecvată aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

3.3.1.   Existența unor distorsiuni semnificative

(39)

În cadrul investigațiilor recente privind sectorul siderurgic din RPC (14) – oțelul fiind principalul factor de producție pentru mecanismele de îndosariere cu inele –, Comisia a constatat existența unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază. Comisia a concluzionat în cadrul prezentei investigații că, pe baza elementelor de probă disponibile, aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază este, de asemenea, adecvată.

(40)

În cadrul investigațiilor respective, Comisia a constatat că în RPC există o intervenție substanțială a statului, ceea ce duce la distorsionarea alocării efective a resurselor în conformitate cu principiile pieței (15). În special, Comisia a concluzionat că, în sectorul oțelului, care reprezintă principala materie primă utilizată la fabricarea produsului care face obiectul reexaminării, nu numai că persistă un grad substanțial de proprietate din partea GC în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) prima liniuță din regulamentul de bază (16), dar GC este, de asemenea, în măsură să intervină în ceea ce privește prețurile și costurile prin prezența statului în cadrul firmelor în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a doua liniuță din regulamentul de bază (17). Comisia a constatat, de asemenea, că prezența și intervenția statului pe piețele financiare, precum și în furnizarea de materii prime și de factori de producție au un efect suplimentar de distorsionare asupra pieței. Într-adevăr, în ansamblu, sistemul de planificare din RPC are ca rezultat concentrarea resurselor în sectoarele desemnate de GC ca fiind strategice sau importante din punct de vedere politic, în locul alocării acestora în conformitate cu forțele pieței (18). În plus, Comisia a concluzionat că legislația chineză privind falimentul și proprietatea nu funcționează în mod corespunzător în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a patra liniuță din regulamentul de bază, generând astfel distorsiuni, în special atunci când întreprinderile insolvente sunt menținute pe linia de plutire și când sunt atribuite drepturi de folosință asupra terenurilor în RPC (19). În aceeași ordine de idei, Comisia a constatat distorsiuni ale costurilor salariale în sectorul siderurgic în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a cincea liniuță din regulamentul de bază (20), precum și distorsiuni pe piețele financiare în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a șasea liniuță din regulamentul de bază, în special în ceea ce privește accesul la capital al întreprinderilor din RPC (21).

(41)

Cererea conținea informații cu privire la distorsiunile din sectorul siderurgic, în special la constatările recente ale investigațiilor antidumping conduse de Comisia Europeană, care au confirmat existența unor distorsiuni în sectorul siderurgic. Cererea conținea informații suplimentare privind distorsiunile din sectorul metalelor neferoase, în special în ceea ce privește nichelul, care este o materie primă importantă pentru fabricarea produsului care face obiectul reexaminării. În plus, cererea a făcut trimitere la raportul Comisiei privind distorsiunile semnificative din China (22) (denumit în continuare „raportul”), subliniind în special denaturările de pe piața forței de muncă și de la nivelul accesului la finanțare.

(42)

În investigația actuală, Comisia a analizat dacă era adecvat sau nu să folosească prețurile și costurile de pe piața internă din RPC, având în vedere existența unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază. Comisia a efectuat această analiză pe baza elementelor de probă disponibile la dosar, inclusiv a elementelor de probă cuprinse în raport, care se bazează pe surse disponibile în mod public. Analiza a inclus examinarea intervențiilor substanțiale ale statului în economia RPC în general, dar și a situației specifice a pieței din sectorul relevant, inclusiv a produsului care face obiectul reexaminării. Comisia a completat în continuare aceste elemente probatorii cu propriile cercetări privind diferitele criterii relevante pentru a confirma existența unor distorsiuni semnificative în RPC.

(43)

Sectorul siderurgic, oțelul fiind principala materie primă pentru fabricarea produsului care face obiectul reexaminării, continuă, în mod special, să se afle în mare parte în proprietatea GC. Mulți dintre cei mai mari producători de oțel se află în proprietatea statului. Unii dintre aceștia sunt menționați în mod specific în „Planul de ajustare și modernizare a industriei siderurgice pentru perioada 2016-2020”. De exemplu, societatea chineză deținută de stat Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (denumită în continuare „Tisco”) menționează pe site-ul său web că este „un supergigant al sectorului siderurgic” care „a evoluat într-un complex producător de fontă și oțel de dimensiuni extraordinare, care este integrat în activitățile de minerit, de producție, de prelucrare, de livrare și de comercializare a fierului și a oțelului” (23). Baosteel este o altă întreprindere chineză majoră deținută de stat care este implicată în fabricarea oțelului și care face parte din grupul consolidat recent China Baowu Steel Group Co. Ltd. (anterior Baosteel Group și Wuhan Iron & Steel) (24). Deși se estimează că raportul nominal dintre numărul de întreprinderi deținute de stat și numărul de societăți private este aproape egal, dintre cei cinci producători chinezi de oțel clasați printre primii 10 producători de oțel ca mărime din lume, patru sunt întreprinderi deținute de stat (25). Totodată, în timp ce primii zece producători au reprezentat doar aproximativ 36 % din producția industrială totală în 2016, GC a stabilit în același an obiectivul de a concentra până în 2025 între 60 % și 70 % din producția de oțel la aproximativ zece întreprinderi de mari dimensiuni (26). Această intenție a fost reiterată de GC în aprilie 2019, când a anunțat lansarea unor orientări privind consolidarea industriei siderurgice (27). Această consolidare poate atrage după sine fuziuni forțate între societăți private profitabile și IDS neperformante (28).

(44)

În plus, în sectorul siderurgic, mulți dintre cei mai mari producători sunt menționați în mod specific în „Planul de ajustare și modernizare a industriei siderurgice pentru perioada 2016-2020”. De exemplu, Tisco menționează pe site-ul său web că este „un supergigant al sectorului siderurgic” care „a evoluat într-un complex producător de fontă și oțel de dimensiuni extraordinare, care este integrat în activitățile de minerit, de producție, de prelucrare, de livrare și de comercializare a fierului și a oțelului” (29).

(45)

Întrucât sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele este foarte fragmentat și majoritatea producătorilor sunt întreprinderi deținute de stat, a fost imposibil să se stabilească în cursul investigației raportul exact dintre producătorii de stat ai mecanismelor de îndosariere cu inele și producătorii privați de astfel de mecanisme.

(46)

Cu o pondere ridicată a întreprinderilor deținute de stat în sectorul siderurgic, oțelul fiind principala materie primă pentru producerea de mecanisme de îndosariere cu inele, chiar și producătorii privați sunt împiedicați să își desfășoare activitatea în condiții de piață. Într-adevăr, atât întreprinderile publice, cât și cele private din domeniul mecanismelor de îndosariere cu inele fac inclusiv obiectul supravegherii și al îndrumării în privința politicilor, astfel cum se arată în considerentele 47-53 de mai jos.

(47)

În ceea ce privește faptul că GC este în măsură să intervină în ceea ce privește prețurile și costurile prin prezența statului în cadrul firmelor în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a doua liniuță din regulamentul de bază, investigația nu a analizat societăți individuale, deoarece sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele este foarte fragmentat și este constituit în principal din IMM-uri.

(48)

În plus, în sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele sunt în vigoare politici discriminatorii în favoarea producătorilor interni sau care influențează în alt mod piața în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a treia liniuță din regulamentul de bază.

(49)

Industria siderurgică, întrucât oțelul este principala componentă pentru producția de mecanisme de îndosariere cu inele, este considerată de GC ca fiind o industrie esențială (30). Acest lucru este confirmat de numeroasele planuri, directive și alte documente axate pe oțel, care sunt emise la nivel național, regional și municipal, precum „Planul de ajustare și modernizare a industriei siderurgice pentru perioada 2016-2020”. Acest plan arată că industria siderurgică este „un sector important, fundamental al economiei chineze, o piatră de temelie a națiunii” (31). Principalele sarcini și obiective stabilite în acest plan acoperă toate aspectele legate de dezvoltarea industriei (32).

(50)

Cel de al 13-lea plan cincinal privind dezvoltarea economică și socială (33) prevede sprijinirea întreprinderilor producătoare de tipuri de produse din oțel de înaltă calitate (34). De asemenea, acesta se axează pe obținerea calității, durabilității și fiabilității produselor, prin sprijinirea întreprinderilor care utilizează tehnologii legate de producția nepoluantă a oțelului, laminarea de precizie și îmbunătățirea calității (35).

(51)

„Catalogul de îndrumare în ceea ce privește restructurarea industriei (versiunea 2011) (modificat în 2013)” (36) (denumit în continuare „catalogul”) plasează sectorul oțelului în rândul sectoarelor industriale încurajate.

(52)

În plus, GC îndrumă dezvoltarea sectorului în conformitate cu o gamă largă de directive și de instrumente de politică referitoare, printre altele, la: compoziția și restructurarea pieței, materiile prime, investițiile, eliminarea capacităților, gama de produse, relocare, modernizare etc. Prin aceste mijloace, dar și prin altele, GC conduce și controlează practic toate aspectele legate de dezvoltarea și funcționarea sectorului (37). Problema actuală a supracapacității este, fără îndoială, cea mai clară ilustrare a implicațiilor politicilor GC și a distorsiunilor rezultate.

(53)

În concluzie, GC a luat măsuri pentru a determina operatorii să respecte obiectivele politicii publice de a sprijini sectoarele industriale încurajate, inclusiv producția de oțel ca principală materie primă utilizată pentru fabricarea mecanismelor de îndosariere cu inele. Astfel de măsuri împiedică forțele pieței să funcționeze în mod liber.

(54)

Prezenta investigație nu a evidențiat niciun element de probă care să indice că aplicarea discriminatorie sau inadecvată a legislației privind falimentul și proprietatea în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (b) a patra liniuță din regulamentul de bază în sectorul oțelului, menționată mai sus în considerentul 40, nu i-ar afecta pe producătorii de mecanisme de îndosariere cu inele.

(55)

Sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele este, de asemenea, afectat de distorsiuni ale costurilor salariale în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a cincea liniuță din regulamentul de bază, astfel cum s-a menționat și în considerentul 40 de mai sus. Aceste distorsiuni afectează sectorul atât direct (în contextul fabricării mecanismelor de îndosariere cu inele sau a principalilor factori de producție), cât și indirect (în contextul accesului la capitalul sau la factorii de producție ai societăților care sunt supuse aceluiași sistem de muncă în RPC) (38).

(56)

În plus, în cadrul prezentei investigații nu a fost prezentat niciun element de probă care să demonstreze că sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele nu este afectat de intervenția statului în sistemul financiar în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) a șasea liniuță din regulamentul de bază, astfel cum s-a menționat și în considerentul 40 de mai sus. Prin urmare, intervenția substanțială a statului în sistemul financiar conduce la afectarea gravă a condițiilor de piață la toate nivelurile.

(57)

În final, Comisia reamintește că, pentru producerea mecanismelor de îndosariere cu inele, este necesară o serie de factori de producție. RPC este unul dintre principalii producători de oțel – principala materie primă în procesul de producție a mecanismelor de îndosariere cu inele. Atunci când producătorii de mecanisme de îndosariere cu inele cumpără/contractează acești factori de producție, prețurile pe care le plătesc (și care sunt înregistrate drept costuri ale acestora) sunt expuse, în mod evident, acelorași distorsiuni sistemice menționate mai sus. De exemplu, furnizorii de factori de producție angajează o forță de muncă supusă distorsiunilor. Aceștia pot împrumuta fonduri care sunt supuse distorsiunilor care afectează sectorul financiar/alocarea de capital. În plus, ei fac obiectul sistemului de planificare care se aplică la toate nivelurile administrative și în toate sectoarele.

(58)

În consecință, pe lângă faptul că prețurile de vânzare a mecanismelor de îndosariere cu inele pe piața internă nu sunt adecvate pentru a fi utilizate în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, sunt afectate toate costurile factorilor de producție (inclusiv ale materiilor prime, energiei, terenurilor, finanțării, forței de muncă etc.), deoarece formarea prețurilor acestora este afectată de intervenții substanțiale ale statului, astfel cum se descrie în părțile I și II ale raportului. Într-adevăr, intervențiile statului descrise în legătură cu alocarea de capitaluri, cu terenurile, forța de muncă, energia și materiile prime sunt prezente în întreaga RPC. Aceasta înseamnă, de exemplu, că un factor de producție care a fost, în sine, produs în RPC prin combinarea mai multor factori de producție este expus unor distorsiuni semnificative. Același raționament este valabil și pentru factorii de producție ai factorilor de producție și așa mai departe. Nici GC, nici producătorii-exportatori nu au prezentat elemente de probă sau argumente contrare în cadrul prezentei investigații.

(59)

Astfel cum se precizează în considerentul 29, GC nu a prezentat observații și nu a furnizat elemente de probă care să susțină sau să respingă dovezile existente la dosarul cazului, inclusiv raportul, precum și dovezile suplimentare furnizate de reclamant, cu privire la existența unor distorsiuni semnificative și/sau la oportunitatea aplicării articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază în cazul de față.

(60)

În concluzie, elementele de probă disponibile au arătat că prețurile sau costurile produsului care face obiectul reexaminării, inclusiv costurile materiilor prime, ale energiei și ale forței de muncă, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, deoarece sunt afectate de intervenția substanțială a statului în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază, astfel cum rezultă din impactul efectiv sau potențial al unuia sau al mai multor elemente relevante menționate la dispoziția respectivă. Pe această bază și în lipsa oricărei cooperări din partea GC, Comisia a concluzionat că nu este adecvat să se utilizeze prețurile și costurile de pe piața internă pentru a stabili valoarea normală în acest caz. În consecință, Comisia a procedat la construirea valorii normale exclusiv pe baza unor costuri de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedistorsionate, cu alte cuvinte, în acest caz, pe baza costurilor corespunzătoare de producție și de vânzare dintr-o țară reprezentativă adecvată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, după cum se arată în secțiunea următoare.

3.3.2.   Țara reprezentativă

3.3.2.1.   Observații generale

(61)

Alegerea țării reprezentative s-a bazat pe următoarele criterii, în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază:

un nivel de dezvoltare economică similar celui din RPC. În acest scop, Comisia a avut în vedere țări cu un venit național brut pe cap de locuitor similar celui din RPC, potrivit datelor din baza de date a Băncii Mondiale (39);

fabricarea produsului care face obiectul reexaminării în țara respectivă (40);

disponibilitatea datelor publice relevante în țara reprezentativă;

dacă se identifică mai multe țări reprezentative posibile, ar trebui să se acorde prioritate, după caz, țării cu un nivel adecvat de protecție socială și a mediului.

(62)

Astfel cum se explică în considerentele 34 și 35, Comisia a publicat două note la dosar cu privire la sursele utilizate pentru stabilirea valorii normale: prima notă privind factorii de producție din data de 20 octombrie 2021 (denumită în continuare „prima notă”) și a doua notă privind factorii de producție din data de 7 februarie 2022 (denumită în continuare „a doua notă”). Aceste note descriu faptele și elementele de probă care stau la baza criteriilor relevante și abordează observațiile primite de părți cu privire la aceste elemente și la sursele relevante. În cea de a doua notă, Comisia a comunicat părților interesate intenția sa de a considera Turcia drept o țară reprezentativă adecvată în cazul de față, dacă se va confirma existența distorsiunilor semnificative prevăzute la articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

3.3.2.2.   Un nivel de dezvoltare economică similar celui din RPC

(63)

În prima notă privind factorii de producție, Comisia a identificat Turcia și Thailanda ca fiind țări cu un nivel de dezvoltare economică similar cu cel din RPC conform Băncii Mondiale; cu alte cuvinte, toate aceste țări sunt clasificate de Banca Mondială, pe baza venitului național brut, drept țări cu „venituri medii-superioare” în care se cunoaște că are loc fabricarea produsului care face obiectul reexaminării sau a unui produs din aceeași categorie și/sau sector general cu produsul care face obiectul reexaminării.

(64)

S-a primit o singură observație din partea solicitantului cu privire la prima notă. Solicitantul a fost de acord că ambele țări au fost clasificate ca țări cu venituri medii-superioare. Cu toate acestea, în răspunsul său la prima notă, solicitantul a afirmat că, pe baza experienței sale acumulate în deceniile de fabricație și de vânzare a produsului care face obiectul reexaminării, nu cunoștea societăți din Turcia și Thailanda care să producă mecanisme de îndosariere cu inele. În plus, solicitantul a susținut că a existat o confuzie între producția de bibliorafturi cu inele, care sunt un produs din aval, și producția de mecanisme de îndosariere cu inele, care constituie partea metalică a bibliorafturilor. În ceea ce privește societățile prezentate de Comisie ca producători din Turcia și din Thailanda, solicitantul a afirmat că toate societățile enumerate în nota din 20 octombrie erau societăți producătoare de articole de papetărie care fabrică produsul din aval. Solicitantul a explicat că, în cererea de reexaminare, a ales Turcia datorită dimensiunii sale și a dezvoltării sale economice, fiind conștient de absența producției de mecanisme de îndosariere cu inele în Turcia. Prin urmare, el a propus societăți cu metode de producție, factori de producție și elemente de producție similare, pe baza codului 2599 din NACE Rev2.

(65)

Întrucât toate țările în care se fabrică produsul care face obiectul reexaminării au un nivel de dezvoltare economică diferit de cel al RPC, Comisia a indicat că va utiliza producția unui produs din aceeași categorie generală de produse cu produsul care face obiectul reexaminării, și anume codul 2599 din NACE Rev2, pentru a stabili o țară reprezentativă adecvată pentru aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

3.3.2.3.   Disponibilitatea datelor publice relevante în țara reprezentativă

(66)

Pentru țările avute în vedere și menționate mai sus, Comisia a verificat în continuare disponibilitatea datelor publice și, în special, a datelor financiare publice de la producătorii produsului din categoria generală a codului 2599 din NACE Rev2.

(67)

Comisia a investigat în continuare datele financiare disponibile public ale societăților identificate de solicitant (codul 2599 din NACE Rev2). Deși aceste societăți nu fabrică produsul care face obiectul reexaminării, ele utilizează factori de producție similari în procesele lor de fabricație. Comisia a constatat că numai două dintre cele șase societăți identificate își desfășurau activitatea sub codul 2599 din NACE Rev2, și anume D S C Otomotiv și Samet Kalip ve Madeni, ambele din Turcia. Comisia a constatat că cele două societăți identificate au înregistrat profit în perioada investigației de reexaminare. Nivelurile comparativ ridicate ale costurilor VAG și ale profitului atunci când se utilizează media ponderată a celor două societăți pot fi explicate prin faptul că ambele societăți sunt producători majori în sectoarele lor respective. D S C Otomotiv aprovizionează sectorul automobilelor, în timp ce Samet Kalip este un actor major pe piața mondială a industriei accesoriilor de mobilier. În orice caz, Comisia nu a obținut nicio informație care să sugereze că nivelurile costurilor VAG și ale profitului societăților D S C Otomotiv și Samet Kalip nu ar fi rezonabile pentru sectorul în care acestea își desfășoară activitatea.

(68)

Comisia a analizat, de asemenea, importurile principalilor factori de producție în Turcia. Analiza datelor privind importurile a arătat că importurile în Turcia ale principalilor factori de producție nu au fost afectate în mod semnificativ de importurile din RPC sau din oricare dintre țările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului (41) și, prin urmare, Turcia ar putea fi utilizată ca țară reprezentativă adecvată.

(69)

În lumina considerațiilor de mai sus, în cea de-a doua notă, Comisia a informat părțile interesate că intenționa să utilizeze Turcia ca țară reprezentativă adecvată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) prima liniuță din regulamentul de bază, ca sursă de prețuri sau valori de referință nedistorsionate pentru calcularea valorii normale.

(70)

Părțile interesate au fost invitate să prezinte observații cu privire la caracterul adecvat al Turciei ca țară reprezentativă. Nu s-au primit observații.

(71)

Selecția inițială a potențialelor țări reprezentative și a societăților adecvate pentru care există date disponibile public nu împiedică Comisia să își completeze sau să perfecționeze selecția și cercetările sale într-o etapă ulterioară, inclusiv prin formularea de noi sugestii în ceea ce privește țările reprezentative potențiale. Într-adevăr, scopul notelor privind factorii de producție este de a invita părțile interesate să transmită observațiile lor cu privire la cercetarea preliminară efectuată de serviciile Comisiei și, în cazul în care este necesar, să primească alternative care să facă obiectul analizării ulterioare de către serviciile Comisiei. Notele conțin o anexă specifică pentru a îndruma părțile în ceea ce privește transmiterea informațiilor cu privire la posibile alte țări reprezentative și/sau societăți în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază.

3.3.2.4.   Nivelul de protecție socială și a mediului

(72)

După ce a stabilit că Turcia este o țară reprezentativă adecvată pe baza tuturor elementelor de mai sus, nu a fost necesară efectuarea unei evaluări a nivelului protecției sociale și a mediului în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) prima liniuță din regulamentul de bază.

3.3.2.5.   Concluzie

(73)

Având în vedere analiza de mai sus, Turcia a îndeplinit criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (6a) litera (a) prima liniuță din regulamentul de bază pentru a fi considerată drept țară reprezentativă adecvată.

3.3.3.   Sursele utilizate pentru stabilirea costurilor nedistorsionate

(74)

În prima notă, Comisia a enumerat factorii de producție, cum ar fi materialele, energia și forța de muncă, utilizați de către producătorii-exportatori pentru fabricarea produsului care face obiectul reexaminării și a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile și să propună informații disponibile public referitoare la valori nedistorsionate pentru fiecare dintre factorii de producție menționați în nota respectivă.

(75)

Ulterior, în cea de a doua notă, Comisia a afirmat că, pentru a construi valoarea normală în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, va utiliza Global Trade Atlas (denumit în continuare „GTA”) pentru a stabili costul nedistorsionat al majorității factorilor de producție, în special al materiilor prime și al produselor secundare. În plus, Comisia a afirmat că va utiliza datele Oficiului național de statistică din Turcia (42) pentru a stabili costurile nedistorsionate ale forței de muncă și ale energiei.

(76)

Comisia a inclus în calcul un cuantum aferent cheltuielilor generale de producție pentru a acoperi costurile care nu sunt incluse în factorii de producție menționați mai sus. Pentru a stabili acest cuantum, Comisia a utilizat datele financiare ale unuia dintre producătorii din Uniune care au cooperat la investigație și care au furnizat informații specifice în acest scop (43), Koloman Handler Kft (denumit în continuare „KH”). Metodologia este explicată pe larg la punctul 3.3.5.

(77)

În final, astfel cum se menționează în cea de a doua notă, Comisia a utilizat, pentru stabilirea costurilor VAG și a profitului, datele financiare furnizate de societățile din Turcia selectate și menționate în considerentul 67.

3.3.4.   Costuri și valori de referință nedistorsionate

(78)

Prin intermediul celor două note privind factorii de producție, Comisia a urmărit să stabilească o listă inițială de factori de producție și de surse destinate să fie utilizate pentru a stabili o listă completă de factori de producție – cum ar fi materialele, energia și forța de muncă – utilizați de producătorii din RPC la fabricarea produsului care face obiectul reexaminării. Comisia nu a primit observații referitoare la lista factorilor de producție.

(79)

În absența cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi în cadrul procedurii de reexaminare, Comisia a trebuit să se bazeze pe producătorul european KH pentru a stabili factorii de producție utilizați la fabricarea de mecanisme de îndosariere cu inele. Pe baza datelor strânse de la societățile chineze în cursul investigației inițiale și a informațiilor disponibile pe site-urile web ale producătorilor chinezi de mecanisme de îndosariere cu inele, procesul de producție al acestora și materialele utilizate par să fie similare celor furnizate de KH.

(80)

În absența cooperării, Comisia nu a dispus de coduri de mărfuri mai detaliate pentru fiecare factor de producție în afara codurilor cu șase cifre ale Sistemului armonizat (denumit în continuare „SA”).

(81)

Având în vedere toate informațiile prezentate de KH și absența observațiilor cu privire la cele două note privind sursele pentru stabilirea valorii normale în ceea ce privește factorii de producție, au fost identificați următorii factori de producție și următoarele coduri SA, după caz:

Factori de producție a mecanismelor de îndosariere cu inele

Factori de producție

Codul SA

Sursa datelor

Valoarea unitară nedistorsionată

Materii prime

Sârmă din oțel neacoperit

7217 10

GTA

9,15 CNY/KG

Bandă din oțel acoperit cu nichel

7226 99

GTA

12,71 CNY/KG

Bandă din oțel brut

7211 23

GTA

4,52 CNY/KG

Forța de muncă

Forța de muncă

Oficiul Național de Statistică, Turcia.

25,25 CNY/oră

Energie

Energia electrică

Oficiul Național de Statistică, Turcia.

0,57 CNY/kWh

Subproduse/deșeuri

Deșeuri și resturi de fier sau de oțel cositorit (cu excepția celor radioactive și a deșeurilor și resturilor de baterii și acumulatori electrici).

7204 30

GTA

0,59 CNY/KG

3.3.4.1.   Materii prime

(82)

Pentru a stabili prețurile nedistorsionate ale materiilor prime, livrate la poarta fabricii unui producător din țara reprezentativă, Comisia a utilizat drept bază, pentru fiecare materie primă utilizată de KH pentru fabricarea mecanismelor de îndosariere cu inele, prețul mediu ponderat de import în țara reprezentativă, astfel cum a fost raportat în GTA, la care au fost adăugate taxele de import și costurile de transport. Comisia a verificat materiile prime utilizate raportate și ratele de consum relevante în fabricarea produsului care face obiectul reexaminării. Un preț de import în țara reprezentativă a fost determinat ca fiind o medie ponderată a prețurilor unitare ale importurilor din toate țările terțe, cu excepția RPC și a țărilor care nu sunt membre ale OMC, menționate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2015/755 (44). Datele privind statisticile referitoare la importuri au rămas suficient de reprezentative după excluderea acestor importuri. Comisia a decis să excludă importurile din RPC în țara reprezentativă, concluzionând în considerentul 60 că nu este oportun să se utilizeze prețurile și costurile interne din RPC din cauza existenței unor distorsiuni semnificative în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază. Având în vedere că nu există niciun element de probă din care să reiasă că aceleași distorsiuni nu afectează și produsele destinate exportului, Comisia a considerat că aceleași distorsiuni au afectat prețurile de export.

(83)

Pentru a stabili prețul nedistorsionat al materiilor prime, livrate la poarta fabricii producătorului, Comisia a aplicat taxa la import din țara reprezentativă, la nivelurile respective, în funcție de țara de origine a volumelor importate (45). Comisia a adăugat costul transportului intern calculat per kg pe baza cotațiilor Istanbul-Kapikule pentru livrările la frontieră, astfel cum sunt menționate în Raportul Băncii Mondiale „Doing Business” (46).

3.3.4.2.   Subproduse

(84)

În absența cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi în cadrul procedurii de reexaminare, Comisia s-a bazat pe datele furnizate de KH pentru a preciza subprodusele obținute din fabricarea de mecanisme de îndosariere cu inele. Societatea a raportat un singur subprodus: deșeuri și resturi de fier sau de oțel cositorit.

(85)

În absența importurilor de produs menționat mai sus în Turcia, Comisia a căutat o sursă alternativă de referință. Pe baza unei extracții din GTA, Comisia a identificat cel mai mare exportator mondial al produsului în cauză – Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „SUA”). Valoarea de referință a fost ulterior calculată ca fiind prețul unitar franco vămuit mediu ponderat (CIF + taxele de import în țările cu importuri din SUA) pe baza exporturilor SUA către restul lumii în perioada investigației de reexaminare.

3.3.4.3.   Forța de muncă

(86)

Pentru a stabili valoarea de referință pentru costurile forței de muncă, Comisia a utilizat statisticile naționale din Turcia disponibile public, care includ impozitele și celelalte taxe plătite de angajatori (47).

(87)

Comisia a utilizat ca bază pentru calcul statisticile de pe Portalul de date Turkstat, care a furnizat informații detaliate anuale privind costul orar al forței de muncă în diferite sectoare economice. Comisia a utilizat ca valoare de referință cifra raportată pentru codul C.25 din NACE Rev2 „Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații”.

3.3.4.4.   Energia electrică

(88)

Pentru a stabili valoarea de referință pentru energia electrică, Comisia a utilizat prețurile energiei electrice ale sectorului pe tranșe de consum, publicate pe site-ul web al Oficiului Național de Statistică din Turcia (denumit în continuare „Turkstat”) (48).

(89)

Comisia a utilizat cotația prețului energiei electrice disponibil pe Portalul de date Turkstat, care oferă medii semestriale ale prețurilor unitare ale energiei electrice. Comisia a utilizat ca valoare de referință o medie a ratelor industriale prevăzute pentru perioada investigației de reexaminare.

3.3.5.   Cheltuielile indirecte de producție, costurile VAG și profiturile

(90)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, „[v]aloarea normală construită include o sumă rezonabilă și nedistorsionată pentru cheltuielile administrative, costurile de vânzare și cele generale și pentru profituri”. În plus, trebuie stabilită o valoare pentru cheltuielile indirecte de producție care să acopere costurile neincluse în factorii de producție menționați anterior.

(91)

Pe lângă factorii de producție din considerentul 81 de mai sus, Comisia a calculat cheltuielile generale de producție. Având în vedere lipsa de cooperare din partea producătorilor chinezi, calculul acestor cheltuieli generale de producție s-a bazat pe raportul dintre cheltuielile generale de producție împărțite la costurile de fabricație raportate de KH. Acest procent a fost aplicat costurilor de producție nedistorsionate.

(92)

În ceea ce privește costurile VAG și profitul, Comisia a utilizat datele financiare ale celor doi producători turci menționați în considerentul 67. Comisia a stabilit mai întâi procentul costurilor VAG și al profitului în raport cu costurile mărfurilor vândute (denumite în continuare „CMV”) pentru fiecare producător. Apoi au fost stabilite costurile VAG și profiturile medii din țara reprezentativă (ponderate cu cifra de afaceri a societăților). Conturile auditate disponibile publicului aparținând acestor societăți au fost puse la dispoziția părților interesate ca anexă la cea de a doua notă.

3.3.6.   Calcularea valorii normale

(93)

Pe baza criteriilor de referință de mai sus, Comisia a construit valoarea normală în conformitate cu următoarea metodologie.

(94)

În primul rând, Comisia a stabilit costurile de producție nedistorsionate. În absența cooperării din partea producătorilor-exportatori, Comisia s-a bazat pe informațiile furnizate de KH privind consumul fiecărui factor de producție (materii prime, forța de muncă și energia) pentru fabricarea produsului care face obiectul reexaminării. Aceste volume de consum au fost înmulțite cu costurile nedistorsionate per unitate stabilite în Turcia, astfel cum se descrie în secțiunea 3.3.4.

(95)

În al doilea rând, pentru a obține costurile de producție nedistorsionate, Comisia a adăugat procentul cheltuielilor generale de producție, determinate astfel cum se descrie în considerentul 90, la costurile de fabricație nedistorsionate.

(96)

În final, pe lângă costul de producție stabilit astfel cum se descrie în considerentul 95, Comisia a aplicat costurile VAG și profiturile din țara reprezentativă, stabilite astfel cum se explică în considerentul 92. Costurile VAG și, respectiv, profiturile, exprimate ca procent din CMV și aplicate costurilor de producție nedistorsionate, au fost de 31,3 % și, respectiv, 24,7 %.

(97)

Din valoarea normală, calculată astfel cum se descrie în considerentele 93-96, s-a scăzut valoarea nedistorsionată a subprodusului. Valoarea nedistorsionată a subprodusului a fost stabilită prin înmulțirea cantității vândute în perioada investigației de reexaminare, astfel cum a fost raportată de KH, cu prețul său unitar nedistorsionat stabilit în Turcia, astfel cum se descrie în secțiunea 3.3.4.2 de mai sus.

(98)

Pentru anumite produse, RPC aplică doar parțial o politică de rambursare a TVA-ului la export. Pentru a se asigura că valoarea normală este exprimată la același nivel de impozitare ca prețul de export, valoarea normală este ajustată în sens crescător cu partea din TVA percepută la exportul de produs care face obiectul reexaminării care nu a fost rambursată producătorilor-exportatori chinezi. Datele statistice obținute de pe site-ul web al administrației fiscale și vamale chineze și din datele comunicate de Transcustoms (49) a reieșit că, în cursul perioadei investigației de reexaminare, TVA-ul perceput asupra exporturilor de mecanisme de îndosariere cu inele nu a fost rambursat în totalitate. Prin urmare, valoarea normală finală a fost ajustată în sens crescător cu 3 %.

(99)

Pe această bază, Comisia a construit valoarea normală la nivel franco fabrică în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază. Ca urmare a faptului că niciun producător-exportator nu a cooperat, valoarea normală este aplicabilă la nivel național.

3.4.   Prețul de export și concluzia privind continuarea dumpingului

(100)

În absența cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi, determinarea prețului de export s-a bazat pe datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(101)

Potrivit Eurostat, doar 356 de mii de bucăți de mecanisme de îndosariere cu inele au fost importate din RPC în cursul perioadei investigației de reexaminare. Acest volum este neglijabil nu numai având în vedere consumul total al Uniunii, ci și deoarece, astfel cum se explică în considerentul 26, un număr mare de tipuri diferite de mecanisme de îndosariere cu inele au fost vândute în Uniune în cursul perioadei investigației de reexaminare. În absența cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi, Comisia nu are nicio indicație cu privire la gama de produse care constituie volume atât de mici de importuri. Din aceste motive, Comisia a concluzionat că aceste volume scăzute nu oferă o bază suficientă pentru o constatare privind continuarea dumpingului și a examinat probabilitatea reapariției dumpingului în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

4.   PROBABILITATEA REAPARIȚIEI DUMPINGULUI

(102)

În urma concluziei din considerentul 101, Comisia a investigat, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, probabilitatea reapariției dumpingului în cazul abrogării măsurilor. Au fost analizate următoarele elemente: existența dumpingului pe baza exporturilor către țări terțe, capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din RPC și atractivitatea pieței Uniunii.

4.1.   Exporturile către țări terțe

(103)

Pe baza statisticilor GTA privind importurile, Comisia a identificat în cursul perioadei investigației de reexaminare primii patru importatori, ca mărime, de mecanisme de îndosariere cu inele din RPC: Mexic, SUA, Malaysia și Vietnam (50). Aceste patru țări au reprezentat 61 % din totalul importurilor „mondiale” de produs care face obiectul reexaminării din China.

(104)

În ceea ce privește exporturile din China de mecanisme de îndosariere cu inele către aceste patru piețe principale, calculele privind dumpingul au fost realizate pe baza metodologiei descrise mai jos.

4.1.1.   Valoarea normală

(105)

Pentru a evalua dumpingul exercitat de RPC față de țări terțe, Comisia a utilizat valoarea normală calculată astfel cum se descrie în considerentele 93-99.

4.1.2.   Prețul de export

(106)

Având în vedere lipsa de cooperare din partea producătorilor chinezi, prețul probabil de export către Uniune a fost estimat prin analizarea prețurilor chineze de export practicate către țările terțe în perioada investigației de reexaminare, pe baza statisticilor relevante din GTA privind importurile specifice fiecărei țări.

(107)

Malaysia și Vietnamul au raportat valorile lor de import numai la nivelul CIF. Prin urmare, Comisia a ajustat valorile raportate la nivelul FOB prin deducerea costurilor de transport maritim și de asigurare (51). Această ajustare nu a fost necesară pentru Mexic și SUA, deoarece au fost disponibile valori ale importurilor la nivelul FOB.

(108)

În a doua etapă, valorile importurilor FOB din toate cele patru țări au fost ajustate la nivelul franco fabrică prin deducerea costurilor de transport intern în China (52).

4.1.3.   Comparație și marje de dumping

(109)

Comisia a comparat valoarea normală construită și prețurile de export către țările terțe la nivel franco fabrică.

(110)

Comparația de mai sus a arătat marje de dumping la nivel național pentru exporturile din China către cele patru țări, exprimate ca procent din valorile lor CIF respective (53), după cum urmează:

Țara

% din totalul importurilor „mondiale” de produs care face obiectul reexaminării din RPC

Marja de dumping (%)

Mexic

35

37,6

SUA

13

21,9

Malaysia

7

100,8

Vietnam

6

61,6

(111)

Prețul mediu de export constatat în cursul perioadei investigației de reexaminare pentru fiecare dintre țările de mai sus ar conduce la o marjă de dumping de peste 20 % în comparație cu valoarea normală stabilită la punctul 3.3.6. Acest lucru indică faptul că, în cazul în care importurile din RPC ar ajunge în Uniune la acest nivel, astfel de importuri ar face obiectul unui dumping.

4.2.   Capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din RPC

(112)

Capacitatea neutilizată din China, estimată la 375 milioane de bucăți conform cererii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, depășește de peste 7 ori consumul total al Uniunii de 40-60 de milioane de bucăți în cursul perioadei investigației de reexaminare. Capacitatea chineză a fost consolidată semnificativ în ultimul deceniu, reprezentând în prezent aproximativ 830 de milioane de bucăți, ceea ce depășește cu mult producția sa actuală de 455 de milioane de bucăți.

(113)

Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori chinezi dispun de o capacitate neutilizată semnificativă, pe care ar putea să o utilizeze pentru a produce mecanisme de îndosariere cu inele în vederea exportului către Uniune în cazul expirării măsurilor.

4.3.   Atractivitatea pieței Uniunii

(114)

Conform datelor din GTA, producătorii-exportatori chinezi au exportat către principalele lor piețe terțe la prețuri care erau cu 1,2 %-32,5 % mai mici decât prețurile medii de vânzare ale producătorilor din Uniune pe piața Uniunii. Ținând seama de acest nivel al prețurilor, exportul către Uniune poate fi atractiv pentru exportatorii chinezi, întrucât expirarea măsurilor le-ar permite acestora să vândă la prețuri care ar fi mai mari decât cele la care exportă către alte țări, dar care ar fi, totuși, mai mici decât prețurile industriei UE.

(115)

Piața Uniunii este, de asemenea, atractivă pentru producătorii chinezi din punctul de vedere al dimensiunii, întrucât aceasta este cea mai mare piață la nivel mondial pentru anumite tipuri de mecanisme de îndosariere cu inele, conform cererii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.

4.4.   Concluzie privind probabilitatea reapariției dumpingului

(116)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a concluzionat că este foarte probabil ca dumpingul să reapară în cazul în care s-ar permite ca măsurile antidumping să expire. În special, nivelul valorii normale stabilite pentru RPC, nivelul prețurilor de export practicate de RPC pe piețele țărilor terțe, atractivitatea pieței Uniunii și disponibilitatea unei capacități de producție semnificative în RPC indică toate o probabilitate mare de reapariție a dumpingului în cazul expirării măsurilor actuale.

5.   PREJUDICIUL

5.1.   Definiția industriei Uniunii și a producției Uniunii

(117)

Produsul similar a fost fabricat de doi producători din Uniune în cursul perioadei de investigație: Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (Oroszlany, Ungaria) și I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. (Offanengo, Italia). Aceștia constituie „industria Uniunii”, în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(118)

Ambii producători (primul dintre aceștia fiind solicitantul) au cooperat la investigație. Având în vedere că ambele societăți au reprezentat împreună producția totală de mecanisme de îndosariere cu inele din Uniune în cursul perioadei investigației de reexaminare, se consideră că acestea reprezintă industria din Uniune în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(119)

Producția totală a Uniunii în cursul perioadei investigației de reexaminare a fost stabilită la aproximativ [40 000-60 000] de bucăți (54). Comisia a stabilit această cifră pe baza răspunsurilor la chestionar ale celor doi producători. Întrucât cifrele micro- și macroeconomice au fost stabilite pe baza datelor a doi producători din Uniune, datele au fost furnizate sub formă de intervale pentru a asigura confidențialitatea.

5.2.   Consumul la nivelul Uniunii

(120)

Comisia a stabilit consumul la nivelul Uniunii pe baza: (a) volumelor verificate ale vânzărilor produsului similar de către industria Uniunii pe piața Uniunii raportate în răspunsurile la chestionar ale producătorilor din Uniune și (b) volumelor importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele (nivelul TARIC) pe piața Uniunii raportate de Eurostat și convertite în bucăți. În cadrul nomenclaturii TARIC valabile la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/703, Comisia a identificat două grupuri de mecanisme de îndosariere cu inele:

mecanismele de îndosariere cu inele, altele decât cele cu 17 sau 23 de inele (codurile TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 și 8305100034) și

mecanismele de îndosariere cu inele cu 17 și 23 de inele (codurile TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 și 8305100035).

(121)

Eurostat utilizează greutatea (KG) ca unitate de măsură pentru mecanismele de îndosariere cu inele. Comisia a calculat un factor de conversie pentru fiecare dintre grupurile de mecanisme de îndosariere cu inele de mai sus, pe baza datelor de producție verificate ale industriei Uniunii. Ea a utilizat factorii de conversie astfel calculați pentru a stabili volumele relevante ale importurilor, în bucăți.

(122)

Calculul acestor factori de conversie a fost explicat în mod corespunzător într-o notă la dosar (55). În nota respectivă, Comisia a furnizat sursa datelor pe care le-a utilizat pentru a calcula cei doi factori de conversie (cifrele privind vânzările industriei Uniunii pentru perioada investigației de reexaminare, exprimate în greutate și în unități) și metodologia aplicată (ponderea totală a vânzărilor Uniunii pentru fiecare grup de produse, împărțită la numărul corespunzător de bucăți). Nu au fost primite observații cu privire la această notă la dosar.

(123)

Consumul la nivelul Uniunii a evoluat după cum urmează:

Tabelul 1

Consumul pe piața Uniunii

Volum

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Indice (2017 = 100)

100

95

86

69

Intervale (exprimate în mii de bucăți)

70 000 -90 000

60 000 -80 000

60 000 -80 000

40 000 -60 000

Sursa: Eurostat și răspunsurile la chestionar.

(124)

Reexaminarea a arătat că consumul la nivelul Uniunii de mecanisme de îndosariere cu inele a scăzut cu 31 % de-a lungul perioadei examinate, de la aproximativ 70-90 de milioane de bucăți în 2017, la 40-60 de milioane de bucăți în cursul perioadei investigației de reexaminare (56).

(125)

Scăderea continuă a consumului la nivelul Uniunii se explică prin digitalizare. Cu toate acestea, industria Uniunii consideră că impactul digitalizării se află în ultima sa etapă și că piața se va stabiliza treptat, în special pentru principalele piețe, și anume piața școlilor și piața eșantioanelor. În plus, epidemia de COVID-19 din 2020 a dus la o scădere temporară suplimentară a cererii în anul respectiv.

5.3.   Importurile originare din țara în cauză

5.3.1.   Volumul și cota de piață a importurilor originare din țara în cauză

(126)

Comisia a stabilit volumul importurilor pe baza statisticilor Eurostat, astfel cum s-a explicat pe larg în considerentul 120 de mai sus. Cota de piață a fost stabilită prin compararea importurilor cu consumul la nivelul Uniunii, astfel cum a fost indicat în tabelul 1.

(127)

Importurile din țara în cauză au evoluat după cum urmează:

Tabelul 2

Volumul și cota de piață ale importurilor

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

RPC – indice (2017 = 100)

100

89

35

39

RPC – intervale (exprimate în mii de bucăți)

800 -1 300

800 -1 300

300 -800

300 -800

Cota de piață – intervale (%)

1 -3

0,5 -2,5

0,2 -2,2

0,5 -2,5

Cota de piață – indice (2017 = 100)

100

93

41

57

Sursa: Eurostat și nota la dosar.

(128)

Volumul importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC a rămas la un nivel foarte scăzut pe întreg parcursul perioadei examinate și a fluctuat în jurul unei cote de piață de 1 %.

5.3.2.   Prețurile importurilor din țara în cauză și subcotarea prețurilor.

(129)

Având în vedere lipsa de cooperare din partea producătorilor-exportatori din RPC și cantitățile foarte mici importate în Uniune din RPC, astfel cum s-a explicat în considerentul 101, nu au putut fi stabilite prețuri de import fiabile în cursul perioadei investigației de reexaminare și, prin urmare, nu a fost posibil să se realizeze un calcul adecvat al nivelului subcotării prețurilor.

(130)

În aceste circumstanțe, Comisia a stabilit subcotarea prețurilor pentru importurile din RPC în cursul perioadei investigației de reexaminare comparând:

1.

prețurile medii ponderate ale produsului care face obiectul reexaminării fabricat în RPC și vândut pe principalele sale piețe de export, astfel cum se explică în considerentele 106-107, stabilite pe o bază CIF, cu ajustări corespunzătoare pentru a se ține seama de nivelul convențional al taxei vamale (2,7 %) și de costurile ulterioare importului (2 %); și

2.

prețurile medii ponderate de vânzare corespunzătoare percepute de producătorii din Uniune incluși în eșantion de la clienții neafiliați de pe piața Uniunii, ajustate la nivelul franco-fabrică.

(131)

Rezultatul comparației a fost exprimat ca procent din cifra de afaceri a producătorilor din Uniune din cursul perioadei investigației de reexaminare. Comparația a arătat o subcotare de până la 32,5 %, în funcție de prețurile practicate pe principalele piețe de export utilizate. În cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, se preconizează niveluri de subcotare similare pe piața Uniunii.

5.4.   Volumele și prețurile importurilor din țări terțe, altele decât RPC

(132)

Comisia a stabilit volumele și prețurile importurilor aplicând aceeași metodologie ca în cazul RPC (a se vedea considerentul 126).

(133)

Volumul importurilor din țări terțe a evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 3

Importurile din țări terțe

Țara

Volum de importuri

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Cambodgia

Indice (2017 = 100)

100

100

64

58

Intervale (exprimate în mii de bucăți)

10 000 -15 000

10 000 -15 000

5 000 -10 000

4 000 -9 000

Cota de piață (%)

15 -17

16 -18

10 -12

12 -14

Preț mediu (EUR/000 bucăți)

154

145

146

148

India

Indice (2017 = 100)

100

121

75

42

Intervale (exprimate în mii de bucăți)

10 000 -15 000

13 000 -18 000

8 000 -13 000

4 000 -9 000

Cota de piață (%)

16 -18

19 -21

13 -15

9 -11

Preț mediu (EUR/000 bucăți)

153

136

147

143

Altele

Indice (2017 = 100)

100

18

5

29

Intervale (exprimate în mii de bucăți)

100 -600

50 -550

10 -510

50 -550

Cota de piață (%)

0,3 -1

0,1 -0,5

0,1 -0,5

0,2 -0,7

Preț mediu (EUR/000 bucăți)

210

489

1 301

438

Total

Indice (2017 = 100)

100

109

68

50

Intervale (exprimate în mii de bucăți)

23 000 -28 000

25 000 -30 000

15 000 -20 000

10 000 -15 000

Cota de piață (%)

30 -35

35 -40

25 -30

23 -28

Preț mediu (EUR/000 bucăți)

154

141

148

149

Sursa: Eurostat și cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.

(134)

Pe parcursul întregii perioade examinate, principalele țări exportatoare de mecanisme de îndosariere cu inele în UE au fost India și Cambodgia. Importurile din aceste țări au deținut cote semnificative pe piața Uniunii pe parcursul întregii perioade examinate, variind între 10 % și 16 %. Cu toate acestea, ar trebui remarcat, de asemenea, că volumele și cota de piață a importurilor din India și Cambodgia au scăzut puternic în cursul perioadei examinate. Prețurile acestor importuri au scăzut, de asemenea, iar industria Uniunii nu a furnizat nicio dovadă că importurile respective fac obiectul unui dumping pe piața Uniunii.

(135)

Importurile din alte țări terțe sunt neglijabile. Thailanda, care a fost la un moment dat al doilea cel mai mare exportator în Uniune, aproape a dispărut de pe piață.

5.5.   Situația economică a industriei Uniunii

5.5.1.   Observații generale

(136)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, examinarea impactului importurilor care fac obiectul unui dumping asupra industriei Uniunii a inclus o evaluare a tuturor indicatorilor economici care au influențat situația industriei Uniunii pe parcursul perioadei examinate.

(137)

Astfel cum s-a menționat în considerentul 16, pentru stabilirea eventualului prejudiciu suferit de industria Uniunii nu s-a utilizat eșantionarea. În consecință, pentru determinarea prejudiciului, Comisia nu a făcut distincție între indicatorii macroeconomici și cei microeconomici de prejudiciu, deoarece toți producătorii din Uniune au cooperat la reexaminare.

(138)

Pentru a respecta confidențialitatea informațiilor comerciale, a fost necesară prezentarea sub formă de intervale a informațiilor referitoare la cei doi producători din Uniune. Prezentarea cifrelor exacte ar permite fiecărui producător din Uniune să calculeze cifrele exacte de producție ale celuilalt producător și ar exista riscul ca și alți operatori de pe piață care dețin date de piață să poată face acest calcul în mod similar.

5.5.2.   Producția, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție

(139)

Producția totală, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție din Uniune au evoluat în perioada examinată după cum urmează:

Tabelul 4

Producția, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Producția (exprimată în mii de bucăți) (indice 2017 = 100)

100

97

92

78

Producția (exprimată în mii de bucăți) (intervale)

50 000 -60 000

49 000 -59 000

48 000 -58 000

40 000 -50 000

Capacitatea de producție (indice 2017 = 100)

100

100

100

100

Capacitatea de producție (tone)

80 000 -90 000

80 000 -90 000

80 000 -90 000

80 000 -90 000

Utilizarea capacității – (indice 2017 = 100)

100

97

92

78

Rata de utilizare a capacității (intervale) (%)

60 -70

58 -68

55 -65

50 -60

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(140)

Producția industriei Uniunii a scăzut cu 22 % în cursul perioadei examinate. Această tendință a urmat tendința consumului, deși scăderea volumului de producție al industriei din Uniune a fost mai puțin accentuată decât scăderea consumului. În cursul perioadei examinate, industria Uniunii a înregistrat aceeași scădere cu 22 % a ratei de utilizare a capacității, deoarece capacitatea, în sine, a rămas stabilă. Rata de utilizare a capacității a atins un nivel minim record de 50 %-60 % în termeni absoluți în perioada investigației de reexaminare.

5.5.3.   Volumul vânzărilor și cota de piață

(141)

Volumul vânzărilor și cota de piață a industriei Uniunii au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 5

Volumul vânzărilor și cota de piață

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Volumul total al vânzărilor pe piața Uniunii – clienți neafiliați (indice 2017 = 100)

100

89

97

80

Volumul total al vânzărilor pe piața Uniunii – clienți neafiliați (intervale)

40 000 -50 000

35 000 -45 000

40 000 -50 000

35 000 -45 000

Cota de piață – (indice 2017 = 100)

100

93

112

115

Cota de piață (intervale) (%)

63 -68

58 -63

70 -75

72 -77

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(142)

Volumele vânzărilor industriei Uniunii către clienții neafiliați au scăzut cu 21 % în cursul perioadei examinate. Cu toate că principalul motiv al acestei scăderi a fost scăderea simultană a consumului, scăderea volumului vânzărilor a fost mai puțin pronunțată decât cea a consumului și a importurilor produsului care face obiectul reexaminării din țările terțe. Prin urmare, cota de piață a industriei Uniunii a crescut cu 15 % în cursul perioadei examinate și s-a ridicat la 70 %-80 % în perioada investigației de reexaminare.

5.5.4.   Prețurile și factorii care afectează prețurile

(143)

În perioada examinată, prețurile de vânzare unitare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune față de clienți neafiliați din Uniune și costul unitar de producție au evoluat după cum urmează:

Tabelul 6

Prețurile de vânzare din Uniune și costul de producție

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Prețul de vânzare unitar mediu ponderat în Uniune pe piața totală (indice 2017 = 100)

100

100

92

93

Prețul de vânzare unitar mediu ponderat în Uniune pe piața totală (EUR/000 bucăți)

170 -200

175 -205

150 -180

155 -185

Costul unitar de producție (indice 2017 = 100)

100

103

99

98

Costul unitar de producție (intervale)

160 -190

165 -195

148 -178

150 -180

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(144)

Scăderea cu 7 % a prețurilor de vânzare unitare medii ponderate a fost mult mai pronunțată decât ușoara scădere a costului de producție.

(145)

Prețurile de vânzare medii ale industriei Uniunii au urmat tendința prețurilor de vânzare în Uniune medii ponderate practicate de principalele țări exportatoare de mecanisme de îndosariere cu inele către Uniune, astfel cum se raportează în tabelul 3. În pofida gradului scăzut de utilizare a capacității de producție, costul mediu de producție a scăzut ușor în perioada examinată, în principal datorită scăderii costurilor cu forța de muncă în urma eforturilor de restructurare ale producătorilor din Uniune.

5.5.5.   Ocuparea forței de muncă și productivitatea

(146)

Ocuparea forței de muncă, productivitatea și costurile medii cu forța de muncă ale producătorilor din Uniune au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 7

Ocuparea forței de muncă și productivitatea

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Numărul de angajați (indice 2017 = 100)

100

88

83

80

Număr de angajați (intervale de echivalent normă întreagă)

150 -200

130 -180

120 -170

115 -165

Productivitatea muncii (unitate/angajatindice 2017 = 100)

100

110

111

98

Productivitatea muncii (unitate/angajat – intervale)

320 -370

360 -400

365 -415

300 -350

Costuri medii cu forța de muncă, per angajat (indice 2017 = 100)

100

102

107

96

Costurile medii cu forța de muncă per angajat (intervale)

18 000 -22 000

19 000 -23 000

20 000 -24 000

17 000 -21 000

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(147)

Ocuparea forței de muncă în echivalent normă întreagă a scăzut pe parcursul perioadei examinate cu 22 %, drept rezultat al restructurării continue a industriei Uniunii pentru a face față circumstanțelor schimbătoare de pe piață. În același timp, din cauza acestor eforturi continue de restructurare, productivitatea muncii industriei Uniunii a rămas stabilă în cursul perioadei examinate, în pofida scăderii pronunțate a producției, astfel cum se arată în tabelul 4.

(148)

Costurile medii cu forța de muncă per angajat au crescut constant între 2017 și 2019 și apoi au scăzut puternic, cu 4 % în comparație cu 2017, în perioada investigației de reexaminare, în principal din cauza măsurilor temporare luate în contextul pandemiei de COVID-19.

5.5.6.   Stocurile

(149)

Nivelurile stocurilor celor doi producători din Uniune au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 8

Stocurile

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Stocuri finale (indice 2017 = 100)

100

118

109

112

Stocuri finale (intervale)

25 000 -35 000

30 000 -40 000

25 000 -35 000

27 000 -37 000

Stocuri finale, ca procentaj din producție (indice 2017 = 100)

100

121

118

144

Stocuri finale, ca procentaj din producție (intervale) (%)

40 -50

50 -60

48 -58

60 -70

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(150)

Nivelurile stocurilor de sfârșit de an ale industriei Uniunii au crescut cu 12 % în cursul perioadei examinate. Cu toate acestea, ținând seama de scăderea simultană a producției, stocurile s-au situat la un nivel relativ ridicat pe parcursul perioadei examinate, fapt care a fost considerat normal de către producătorii din Uniune întrucât oferea flexibilitatea necesară pentru a reacționa în funcție de cerere și, în special, de fluctuațiile sezoniere.

5.5.7.   Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a atrage capital

(151)

Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor producătorilor din Uniune au evoluat în perioada examinată după cum urmează:

Tabelul 9

Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Profitabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri din vânzări indexată) (indice 2017 = 100)

100

141

114

72

Profitabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri din vânzări – intervale)

3 -8

5 -10

4 -9

2 -7

Fluxul de lichidități (indice 2017 = 100)

100

63

99

72

Investiții (indice 2017 = 100)

100

62

45

40

Randamentul investițiilor (indice 2017 = 100)

100

100

87

53

Randamentul investițiilor (intervale) (%)

8 -13

8 -13

7 -12

5 -10

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(152)

Comisia a determinat profitabilitatea producătorilor din Uniune prin exprimarea profitului net înainte de impozitare realizat din vânzarea produsului similar către clienți independenți din Uniune, ca procentaj din cifra de afaceri generată de aceste vânzări. În perioada 2017-2019, profitul industriei Uniunii a fluctuat în jurul nivelului minim de profitabilitate preconizat în condiții normale de concurență, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2c) din regulamentul de bază (6 %). Cu toate acestea, în perioada investigației de reexaminare, profitul industriei Uniunii a scăzut cu mult sub acest nivel. Scăderea profitabilității se datorează în principal scăderii prețului de vânzare.

(153)

Fluxul de lichidități net reprezintă capacitatea producătorilor din Uniune de a-și autofinanța activitățile. Industria Uniunii a reușit să mențină un flux de lichidități pozitiv pe parcursul perioadei examinate, deși acesta a scăzut cu 28 % în cursul perioadei investigației de reexaminare, în comparație cu 2017.

(154)

Investigația a arătat că industria Uniunii nu a fost în măsură să își mențină nivelul de investiții în perioadă examinată. Investițiile au scăzut cu 60 % în perioada investigației de reexaminare, în comparație cu 2017. În plus, investițiile actuale se referă la întreținere și nu la utilaje pentru creșterea producției.

(155)

Randamentul investițiilor este profitul exprimat ca procent din valoarea contabilă netă a investițiilor. Industria Uniunii a reușit, de asemenea, să mențină un randament al investițiilor pozitiv pe parcursul perioadei examinate, deși acesta a scăzut cu 47 % în cursul perioadei investigației de reexaminare, în comparație cu 2017.

(156)

Capacitatea producătorilor din Uniune de a mobiliza capitaluri nu a fost raportată ca reprezentând o dificultate în cursul perioadei examinate.

5.5.8.   Amploarea marjei de dumping și redresarea în urma practicilor de dumping anterioare

(157)

Astfel cum se explică în considerentul 101, importurile din RPC în perioada investigației de reexaminare nu oferă o bază suficientă pentru o constatare privind continuarea dumpingului. Măsurile antidumping care vizează mecanismele de îndosariere cu inele sunt în vigoare din 1997, iar de atunci industria Uniunii s-a confruntat în permanență cu practici comerciale neloiale conexe, ceea ce a dus la investigații suplimentare și la mai multe extinderi ale măsurilor (a se vedea considerentele 1-7). Indicatorii prezentați mai sus demonstrează că practicile continue de dumping, de circumvenție și de absorbție din trecut au slăbit industria Uniunii, care, prin urmare, rămâne vulnerabilă la efectele prejudiciabile ale oricăror importuri care fac obiectul unui dumping pe piața Uniunii.

5.5.9.   Performanța la export a industriei Uniunii

(158)

Volumul exporturilor producătorilor din Uniune a evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 10

Rezultatele la export ale producătorilor din Uniune

 

2017

2018

2019

Perioada investigației de reexaminare

Volumul exporturilor, exprimat în mii de bucăți (indice 2017 = 100)

100

117

89

77

Volumul exporturilor, exprimat în mii de bucăți (intervale)

6 000 -10 000

7 000 -11 000

5 000 -9 000

4 000 -8 000

Preț mediu (indice 2017 = 100)

100

79

89

85

Preț mediu, exprimat în EUR/mii de bucăți (intervale)

200 -250

150 -220

180 -240

170 -230

Sursa: Răspunsurile la chestionar.

(159)

Volumele exporturilor industriei Uniunii către clienții neafiliați au scăzut cu 23 % în cursul perioadei examinate. Exporturile industriei Uniunii au reprezentat 10 %-15 % din totalul vânzărilor industriei Uniunii în cursul perioadei examinate.

(160)

Scăderea prețului unitar mediu de export către clienții neafiliați a fost de două ori mai mare decât scăderea prețului unitar mediu de vânzare în Uniune pe piața totală în cursul perioadei examinate.

5.5.10.   Concluzie privind situația industriei Uniunii

(161)

Volumul importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC a rămas foarte scăzut în cursul perioadei examinate.

(162)

Reexaminarea a arătat că continuarea măsurilor începând cu 1997 și volumul scăzut de produse importate din RPC la prețuri scăzute care fac obiectul unui dumping au permis industriei Uniunii să mențină o profitabilitate pozitivă pe parcursul perioadei examinate. Cu toate acestea, profitabilitatea obținută a fost scăzută, situându-se cu mult sub 6 % în perioada investigației de reexaminare.

(163)

Indicatorii de prejudiciu arată că situația economică a industriei din Uniune este dificilă, în contextul concurenței mondiale și al scăderii consumului. Industria Uniunii a reacționat la aceste provocări prin restructurarea forței sale de muncă.

(164)

Indicatorii examinați demonstrează că măsurile antidumping și-au atins scopul vizat, de eliminare a prejudiciului suferit de producătorii din Uniune.

(165)

În această etapă, pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că industria Uniunii nu a suferit un prejudiciu important în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază.

6.   PROBABILITATEA REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI ÎN CAZUL ABROGĂRII MĂSURILOR

(166)

Întrucât Comisia a concluzionat că industria Uniunii nu a suferit un prejudiciu important în cursul perioadei examinate, Comisia a evaluat, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, dacă ar exista probabilitatea reapariției prejudiciului cauzat de importurile care fac obiectul unui dumping din China în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor împotriva importurilor din RPC. Pe baza tendințelor descrise mai sus, se pare că măsurile antidumping și-au atins scopul prevăzut, de a elimina prejudiciul suferit de către producătorii din Uniune.

(167)

În această privință, Comisia a examinat capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din țara în cauză, atractivitatea pieței Uniunii și impactul probabil al importurilor din țara în cauză asupra situației industriei Uniunii în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

6.1.   Capacitatea de producție/procesare neutilizată

(168)

Astfel cum s-a menționat în considerentul 113, exportatorii chinezi dispun de o capacitate neutilizată semnificativă pentru a-și spori rapid exporturile. Capacitatea lor neutilizată este estimată la aproximativ 375 de milioane de bucăți, ceea ce reprezintă de peste șapte ori consumul la nivelul Uniunii.

6.2.   Atractivitatea pieței Uniunii

(169)

Producătorii-exportatori chinezi s-au angajat într-o serie de practici comerciale neloiale diferite pentru a eluda măsurile care vizează importurile de mecanisme de îndosariere cu inele din China, astfel cum se explică în considerentele 3, 5 și 6 de mai sus. În plus, investigația a arătat că prețurile de pe piața Uniunii sunt mai mari în comparație cu prețurile de pe piețele țărilor terțe, astfel cum se descrie în considerentul 114.

(170)

Toate cele de mai sus indică faptul că piața Uniunii este considerată o piață atractivă de către producătorii-exportatori chinezi și este probabil ca, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor antidumping, cantități semnificative exportate în prezent către alte țări, precum și producția din unele dintre capacitățile neutilizate existente să fie direcționate către piața Uniunii.

6.3.   Impactul unui nou aflux de importuri care fac obiectul unui dumping din RPC asupra situației industriei Uniunii în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor

(171)

În cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, se preconizează o creștere a importurilor din țara în cauză, din cauza capacităților neutilizate existente și a atractivității pieței Uniunii, astfel cum se prevede în considerentele 168-170. Este probabil ca aceste importuri să subcoteze prețurile industriei din Uniune sau cel puțin să exercite o presiune descendentă puternică asupra nivelului prețului neprejudiciabil al industriei Uniunii, astfel cum se precizează în considerentele 129-131.

(172)

Odată cu apariția probabilă a unor cantități mari de importuri din China la prețuri de dumping, industria din Uniune ar fi obligată să își reducă și mai mult producția sau să își scadă prețurile în raport cu costurile sale. Industria Uniunii deja se află într-o situație fragilă, cu niveluri de profitabilitate modeste, astfel cum se explică în considerentele 162 și 163. Prin urmare, ea nu este în măsură nici să își reducă și mai mult prețurile, nici să sacrifice volumele de vânzări fără a-și pune în pericol viabilitatea.

6.4.   Concluzie privind probabilitatea reapariției unui prejudiciu important

(173)

Având în vedere informațiile de mai sus, Comisia a concluzionat că expirarea măsurilor ar duce foarte probabil la reapariția prejudiciului important cauzat industriei Uniunii. Într-adevăr, în absența măsurilor, creșterea semnificativă probabilă a importurilor care fac obiectul unui dumping din RPC la prețuri care subcotează prețurile industriei Uniunii ar agrava și mai mult situația economică deja fragilă a industriei Uniunii și, în consecință, ar pune în pericol viabilitatea acesteia.

7.   INTERESUL UNIUNII

7.1.   Introducere

(174)

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, Comisia a analizat dacă menținerea măsurilor ar fi împotriva interesului Uniunii, în ansamblu. Determinarea interesului Uniunii s-a bazat pe evaluarea diferitelor interese implicate, și anume cele ale industriei Uniunii, ale importatorilor și ale utilizatorilor.

(175)

Toate părțile interesate au avut posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în temeiul articolului 21 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(176)

În acest context, Comisia a examinat dacă, în pofida concluziilor privind probabilitatea unei reapariției a dumpingului și probabilitatea reapariției prejudiciului, există motive imperioase pentru a se concluziona că menținerea măsurilor existente nu ar fi în interesul Uniunii.

7.2.   Interesul industriei Uniunii

(177)

Astfel cum s-a concluzionat în considerentul 165, industria Uniunii nu mai este prejudiciată, dar se află într-o stare fragilă. Într-o astfel de situație, industria Uniunii nu poate face față unei eliminări a măsurilor, care ar putea duce la o creștere puternică a importurilor care fac obiectul unui dumping. Prin urmare, abrogarea măsurilor ar pune în pericol viabilitatea industriei. Prin urmare, continuarea măsurilor este în interesul industriei Uniunii.

7.3.   Interesul importatorilor neafiliați și al utilizatorilor

(178)

Toți importatorii neafiliați și utilizatorii cunoscuți au fost informați cu privire la deschiderea reexaminării. Cu toate acestea, Comisia nu a beneficiat de nicio cooperare din partea importatorilor neafiliați și a utilizatorilor. Un importator neafiliat s-a făcut cunoscut și a fost înregistrat ca parte interesată, dar partea respectivă nu a transmis observații la dosar.

(179)

Prin urmare, nu au existat indicii că menținerea măsurilor ar avea un impact negativ semnificativ asupra utilizatorilor și/sau importatorilor care să depășească impactul pozitiv al măsurilor.

7.4.   Concluzie privind interesul Uniunii

(180)

Pe baza informațiilor de mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că nu există niciun motiv întemeiat care să indice că nu este în interesul Uniunii să se mențină măsuri asupra importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză.

8.   MĂSURILE ANTIDUMPING

(181)

Pe baza concluziilor la care a ajuns Comisia cu privire la continuarea sau reapariția dumpingului, reapariția prejudiciului și interesul Uniunii, ar trebui menținute măsurile antidumping care vizează anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză.

(182)

Pentru a reduce la minimum riscurile de circumvenție ca urmare a diferenței dintre nivelurile taxei, sunt necesare măsuri speciale de asigurare a aplicării taxelor antidumping individuale. Societățile supuse unor taxe antidumping individuale trebuie să prezinte o factură comercială valabilă autorităților vamale ale statelor membre. Factura trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament. Importurile care nu sunt însoțite de factura respectivă ar trebui să fie supuse taxei antidumping aplicabile pentru „toate celelalte societăți”.

(183)

Deși prezentarea acestei facturi este necesară pentru ca autoritățile vamale ale statelor membre să aplice nivelurile individuale ale taxei antidumping la importuri, ea nu este singurul element care trebuie luat în considerare de către autoritățile vamale. Într-adevăr, chiar dacă le este prezentată o factură care îndeplinește toate cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament, autoritățile vamale ale statelor membre trebuie să își efectueze verificările uzuale și pot, la fel ca în toate celelalte cazuri, să solicite documente suplimentare (documente de expediere etc.) pentru a verifica exactitatea datelor conținute în declarație și pentru a asigura faptul că aplicarea ulterioară a taxei mai mici este justificată, în conformitate cu legislația vamală.

(184)

În cazul în care exporturile uneia dintre societățile care beneficiază de niveluri individuale mai scăzute ale taxei cresc semnificativ în volum după instituirea măsurilor în cauză, s-ar putea considera că o astfel de creștere în volum constituie ea însăși o modificare a configurației schimburilor comerciale, modificare datorată instituirii măsurilor în sensul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de bază. În astfel de circumstanțe și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile, se poate deschide o investigație anticircumvenție. O astfel de investigație poate examina, printre altele, necesitatea de a elimina nivelul (nivelurile) individual(e) al(e) taxelor și, prin urmare, instituirea unei taxe la nivel național.

(185)

Nivelurile individuale ale taxelor antidumping specificate la articolul 1 alineatul (3) din prezentul regulament pentru întreprinderi se aplică exclusiv importurilor produsului care face obiectul reexaminării originar din RPC și fabricat de entitățile juridice menționate. Importurile de produs care face obiectul reexaminării fabricat de orice altă societate care nu este menționată în mod specific în partea dispozitivă a prezentului regulament, inclusiv de entitățile afiliate societăților menționate în mod specific, trebuie să facă obiectul taxei aplicabile „tuturor celorlalte societăți”. Acestea nu ar trebui să facă obiectul niciunuia dintre nivelurile individuale ale taxei antidumping.

(186)

O societate care își modifică ulterior denumirea poate solicita aplicarea acestor niveluri individuale ale taxei antidumping. Cererea trebuie să fie adresată Comisiei (57). Cererea trebuie să conțină toate informațiile relevante care demonstrează că modificarea nu afectează dreptul societății de a beneficia de nivelul taxei care i se aplică. În cazul în care schimbarea denumirii societății nu îi afectează dreptul de a beneficia de nivelul taxei care i se aplică, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene va fi publicat un regulament privind schimbarea denumirii.

(187)

Toate părțile interesate au fost informate cu privire la faptele și la considerațiile esențiale pe baza cărora se intenționează să se recomande menținerea măsurilor existente. Tuturor părților li s-a acordat un termen pentru a prezenta observații ulterior acestei comunicări și pentru a solicita o audiere de către Comisie și/sau de către consilierul-auditor pentru proceduri comerciale. Declarațiile și observațiile au fost luate în considerare în mod corespunzător.

(188)

Având în vedere articolul 109 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (58), în cazul rambursării unei sume ca urmare a unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dobânda care trebuie plătită ar trebui să fie rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, astfel cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi calendaristică a fiecărei luni.

(189)

Comitetul instituit prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 a emis un aviz favorabil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele, încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100019, 8305100029, 8305100039 și 8305100042) și originare din Republica Populară Chineză.

(2)   În sensul prezentului articol, mecanismele de îndosariere cu inele sunt compuse din două plăci sau sârme din oțel pe care sunt montate cel puțin patru semi-inele din sârmă din oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Acestea se deschid fie prin tragerea semi-inelelor, fie cu ajutorul unui mic dispozitiv de declanșare din oțel fixat pe mecanismul de îndosariere cu inele.

(3)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile la prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru mecanismele cu 17 și 23 de inele (codurile TARIC 8305100029 și 8305100042), valoarea taxei este egală cu diferența dintre prețul minim de import de 325 EUR pentru 1 000 de bucăți și prețul net franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire;

(b)

pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau 23 de inele (codurile TARIC 8305100019 și 8305100039):

 

Nivelul taxei (%)

Cod adițional TARIC

Republica Populară Chineză

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Republica Populară Chineză

51,2

8 934

Toate celelalte societăți

78,8

8 900

(4)   Aplicarea nivelurilor individuale ale taxei specificate pentru societatea menționată la alineatul (3) este condiționată de prezentarea la autoritățile vamale ale statelor membre a unei facturi comerciale valabile, pe care trebuie să figureze o declarație datată și semnată de un reprezentant oficial al entității care emite respectiva factură, identificat prin numele și funcția acestuia, redactată după cum urmează: „Subsemnatul (Subsemnata) certific faptul că (volumul) de mecanisme de îndosariere cu inele vândute la export în Uniunea Europeană care fac obiectul prezentei facturi au fost fabricate de (denumirea și adresa societății) (cod adițional TARIC) în Republica Populară Chineză. Declar că informațiile furnizate în prezenta factură sunt complete și corecte”. În cazul în care nu este prezentată o astfel de factură, se aplică taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți”.

(5)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă importurilor originare din Republica Populară Chineză, astfel cum este prevăzută la alineatul (3), se extinde la importurile de aceleași anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam (codurile TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 și 8305100040) și la importurile de aceleași anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Republica Democrată Populară Laos, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Republica Populară Democrată Laos (codurile TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 și 8305100041).

(6)   În cazul în care mărfurile au fost deteriorate înainte de a fi puse în liberă circulație și, prin urmare, prețul efectiv plătit sau care trebuie plătit se calculează proporțional pentru determinarea valorii în vamă, în conformitate cu articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (59), prețul minim de import prevăzut la alineatul (3) se reduce proporțional cu un procentaj care corespunde proporției din prețul efectiv plătit sau care trebuie plătit. Prin urmare, taxa care trebuie percepută va fi egală cu diferența dintre prețul minim la import redus și prețul net franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, redus.

Articolul 2

Sub rezerva unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 119/97 al Consiliului din 20 ianuarie 1997 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Malaysia și Republica Populară Chineză și de percepere cu titlu definitiv a taxelor provizorii instituite (JO L 22, 24.1.1997, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2100/2000 al Consiliului din 29 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 119/97 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză (JO L 250, 5.10.2000, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 de extindere a măsurilor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 119/97 asupra importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediate din Republica Socialistă Vietnam (JO L 232, 1.7.2004, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului din 29 noiembrie 2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză (JO L 359, 4.12.2004, p. 11).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 33/2006 al Consiliului din 9 ianuarie 2006 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Democrată Populară Laos (JO L 7, 12.1.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 818/2008 al Consiliului din 13 august 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2004 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză și de încheiere a anchetei privind posibila circumvenție a măsurilor antidumping impuse de respectivul regulament prin intermediul importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Thailanda, declarate originare din Thailanda sau nu (JO L 221, 19.8.2008, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 157/2010 al Consiliului din 22 februarie 2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 (JO L 49, 26.2.2010, p. 1).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/703 al Consiliului din 11 mai 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 122, 12.5.2016, p. 1).

(10)  Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping (JO C 331, 7.10.2020, p. 14).

(11)  Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză și extinse la Vietnam și la Republica Democrată Populară Laos (JO C 183, 11.5.2021, p. 8).

(12)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

(13)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 157/2010.

(14)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191 al Comisiei din 16 februarie 2022 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză (JO L 36, 17.2.2022, p. 1); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239 al Comisiei din 15 decembrie 2021 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite turnuri eoliene din oțel la scară industrială originare din Republica Populară Chineză (JO L 450, 16.12.2021, p. 59); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635 al Comisiei din 16 aprilie 2021 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tuburi și țevi sudate din fier sau oțel nealiat originare din Belarus, Republica Populară Chineză și Rusia, ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 132, 19.4.2021, p. 145) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508 al Comisiei din 7 aprilie 2020 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite foi și rulouri din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia, din Republica Populară Chineză și din Taiwan (JO L 110, 8.4.2020, p. 3).

(15)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentele 206-208, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentul 135, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 149-150 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 158-159.

(16)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentul 192, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentele 58-61, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 115-118 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 122-127.

(17)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentele 193-194, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentele 62-66, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 119-122 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 128-132: În timp ce dreptul autorităților de stat relevante de a numi și de a revoca personalul-cheie din conducere în cadrul IDS, în conformitate cu legislația chineză, poate fi considerat ca reflectând drepturile de proprietate corespunzătoare, celulele PCC din cadrul întreprinderilor deținute de stat și private reprezintă un alt canal important prin care statul poate interveni în deciziile comerciale. Conform dreptului societăților comerciale din RPC, se înființează o organizație PCC în fiecare societate (cu cel puțin trei membri ai PCC, astfel cum se specifică în Constituția PCC), iar societatea oferă condițiile necesare pentru desfășurarea activităților organizației de partid. În trecut, se pare că această cerință nu a fost întotdeauna urmată sau aplicată cu strictețe. Cu toate acestea, cel puțin din 2016, PCC și-a consolidat intenția de a controla deciziile de afaceri din cadrul IDS, aceasta fiind o chestiune de principiu politic. Se pare că PCC exercită, de asemenea, presiuni asupra societăților private să acorde prioritate „patriotismului” și să urmeze disciplina de partid. În 2017 s-a raportat că existau celule de partid în 70 % dintre cele aproximativ 1,86 milioane de societăți private, exercitându-se o presiune tot mai mare ca organizațiile PCC să aibă ultimul cuvânt în procesul decizional din cadrul societăților respective. Aceste norme se aplică la scară largă, în întreaga economie chineză, în toate sectoarele, inclusiv pentru producătorii de mecanisme de îndosariere cu inele și furnizorii de factori de producție ai acestora.

(18)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentele 195-201, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentele 67-74, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 123-129, și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 133-138.

(19)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentul 202, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentul 75, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 130-133, și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 139-142.

(20)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentul 203, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentul 76, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 134-135, și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 143-144.

(21)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191, considerentul 203, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2239, considerentul 76, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 136-145, și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 145-154.

(22)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibil la adresa: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(23)  TISCO, „Company profile” (profilul societății), http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (link accesat ultima dată la 2 martie 2020)

(24)  Baowu, „Company profile” (profilul societății), http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (link accesat ultima dată la 6 mai 2021)

(25)  Raportul – capitolul 14, p. 358: 51 % întreprinderi private și 49 % IDS în ceea ce privește producția și 44 % IDS și 56 % întreprinderi private în ceea ce privește capacitatea.

(26)  Disponibil la adresa:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (link accesat ultima dată la 6 mai 2021); Https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (link accesat ultima dată la 6 mai 2021) și

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (link accesat ultima dată la 6 mai 2021).

(27)  Disponibil la http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (link accesat ultima dată la 6 mai 2021) și http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (link accesat ultima dată la 6 mai 2021).

(28)  Astfel cum s-a întâmplat cu fuziunea dintre societatea privată Rizhao și IDS Shandong Iron and Steel din 2009. A se vedea Beijing steel report, p. 58 și preluarea pachetului majoritar de acțiuni ale Magang Steel de către China Baowu Steel Group în iunie 2019; a se vedea https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (link accesat ultima dată la 6 mai 2021).

(29)  TISCO, „Company profile” (profilul societății), http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (link accesat ultima dată la 2 martie 2020).

(30)  Raportul, partea III, capitolul 14, p. 346 și următoarele.

(31)  Introducere la Planul de ajustare și modernizare a industriei siderurgice.

(32)  Raportul – capitolul 14, p. 347.

(33)  Al 13-lea plan cincinal pentru dezvoltare economică și socială al Republicii Populare Chineze (2016-2020), disponibil la adresa:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (link accesat ultima dată la 2 martie 2020).

(34)  Raportul – capitolul 14, p. 349.

(35)  Raportul – capitolul 14, p. 352.

(36)  Catalogul de îndrumare în ceea ce privește restructurarea industriei (versiunea 2011) (modificat în 2013) emis prin Ordinul nr. 9 al Comisiei naționale pentru dezvoltare și reformă la 27 martie 2011, și modificat în conformitate cu Decizia Comisiei naționale pentru dezvoltare și reformă cu privire la modificarea clauzelor relevante ale Catalogului de îndrumare în ceea ce privește restructurarea industriei (versiunea 2011), emisă prin Ordinul nr. 21 al Comisiei naționale pentru dezvoltare și reformă la 16 februarie 2013.

(37)  Raportul – capitolul 14, p. 375 și 376.

(38)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/635, considerentele 134-135 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508, considerentele 143-144.

(39)  World Bank Open Data – Venituri medii-superioare, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(40)  În cazul în care produsul care face obiectul reexaminării nu este fabricat în nicio țară cu un nivel similar de dezvoltare, se poate lua în considerare fabricarea unui produs din aceeași categorie generală și/sau sector cu produsul care face obiectul reexaminării.

(41)  Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (JO L 123, 19.5.2015, p. 33), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2017/749 al Comisiei (JO L 113, 29.4.2017, p. 11).

(42)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458

(43)  Cifrele furnizate pentru cheltuielile generale de producție au fost verificate la fața locului și reconciliate cu conturile societății.

(44)  Conform articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, se consideră că prețurile de pe piața internă din țările respective nu pot fi utilizate în scopul stabilirii valorii normale și, în orice caz, importurile respective au fost neglijabile.

(45)  Disponibil la https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (link accesat ultima dată la 10 martie 2022).

(46)  https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf pagina 51 (link accesat ultima dată la 10 martie 2022).

(47)  Disponibil la adresa: https://data.tuik.gov.tr

(48)  Disponibil la adresa: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458

(49)  http://www.transcustoms.cn/index.asp (link accesat ultima dată la 10 martie 2022).

(50)  Țările sunt enumerate în funcție de volumele importurilor din RPC.

(51)  Pe baza setului de date OCDE: „International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade” (ITIC, Costurile de transport și de asigurare ale comerțului internațional de mărfuri), China – țara în cauză: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(52)  Pe baza cotației livrărilor din portul Tianjin – Beijing, astfel cum a fost furnizată de Banca Mondială: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf pagina 88.

(53)  În cazul Mexicului, valorile CIF au fost obținute utilizând raportul dintre valoarea FOB/CIF disponibilă pentru SUA.

(54)  Sunt indicate doar intervalele, pentru a păstra confidențialitatea datelor celor doi producători din Uniune.

(55)  t22.000638

(56)  Sunt indicate doar intervalele, pentru a păstra confidențialitatea datelor celor doi producători din Uniune.

(57)  Comisia Europeană, Direcția Generală Comerț, Direcția G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgia.

(58)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(59)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


DECIZII

28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/68


DECIZIA (UE) 2022/1014 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2022

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii față de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în ceea ce privește stabilirea, în temeiul articolului 540 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, a datei de la care statele membre pot furniza Regatului Unit date cu caracter personal privind profilurile ADN și date dactiloscopice, astfel cum se menționează la articolele 530, 531, 534 și 536 din acordul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”) prevede cooperarea reciprocă între autoritățile competente de aplicare a legii din statele membre, pe de o parte, și Regatul Unit, pe de altă parte, în ceea ce privește compararea automatizată a profilurilor ADN, a datelor dactiloscopice și a datelor privind înmatricularea vehiculelor. Ca o condiție prealabilă a unei astfel de cooperări, Regatul Unit trebuie mai întâi să ia măsurile de punere în aplicare necesare și să facă obiectul unei evaluări din partea Uniunii.

(2)

Pe baza unui raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele unui chestionar relevant, ale unei vizite de evaluare și, după caz, ale unui test-pilot, Uniunea trebuie să stabilească data sau datele de la care statele membre pot furniza astfel de date Regatului Unit în temeiul Acordului comercial și de cooperare.

(3)

Regatul Unit a trebuit, de asemenea, să facă obiectul unei evaluări privind căutarea și compararea profilurilor ADN și a datelor dactiloscopice pentru care conexiunile cu Regatul Unit au fost deja stabilite în conformitate cu acquis-ul „Prüm” al Uniunii, astfel cum figurează în Deciziile 2008/615/JAI (3) și 2008/616/JAI (4) ale Consiliului.

(4)

Prin Decizia 2008/615/JAI, elementele fundamentale ale Tratatului din 27 mai 2005 încheiat între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului, a criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale, au fost transpuse în cadrul juridic al Uniunii. Decizia 2008/616/JAI pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI și stabilește dispozițiile administrative și tehnice necesare pentru punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI, în special în ceea ce privește schimbul automatizat de date ADN, de date dactiloscopice și de date privind înmatricularea vehiculelor. Aceste decizii formează acquis-ul Prüm și sunt obligatorii în conformitate cu tratatele și cu aceste decizii.

(5)

Articolul 527 din Acordul comercial și de cooperare prevede că obiectivul titlului II din partea a treia (Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală) a Acordului comercial și de cooperare constă în stabilirea unei cooperări reciproce între autoritățile competente de aplicare a legii din Regatul Unit, pe de o parte, și statele membre, pe de altă parte, privind transferul automatizat al profilurilor ADN, al datelor dactiloscopice și al anumitor date referitoare la înmatricularea vehiculelor la nivel național.

(6)

Prin scrisoarea din 23 iulie 2021, Regatul Unit a informat Comisia, prin intermediul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară, cu privire la faptul că a pus în aplicare obligațiile impuse în temeiul părții a treia titlul II din Acordul comercial și de cooperare în ceea ce privește profilurile ADN și datele dactiloscopice. De asemenea, Regatul Unit a făcut declarații și desemnări în conformitate cu capitolul 0 articolul 22 din anexa 39 la Acordul comercial și de cooperare și și-a exprimat disponibilitatea de a fi evaluat în legătură cu schimbul de date dintre Regatul Unit și statele membre privind profilurile ADN și datele dactiloscopice.

(7)

La 14 octombrie 2021, Comisia a trimis Regatului Unit chestionare referitoare la schimbul automat de profiluri ADN și de date dactiloscopice. La 8 noiembrie 2021, Regatul Unit a furnizat Comisiei răspunsurile sale la respectivele chestionare. La 11 noiembrie 2021, răspunsurile respective au fost furnizate echipei de evaluare și au fost transmise Grupului de lucru al Consiliului pentru schimbul de informații în domeniul JAI și Grupului de lucru al Consiliului pentru Regatul Unit.

(8)

La 9 noiembrie 2021, în conformitate cu capitolul 4 din anexa 39 la Acordul comercial și de cooperare, Consiliul a decis că nu este necesar un test-pilot cu privire la profilurile ADN și datele dactiloscopice.

(9)

La 24 și 25 noiembrie 2021, Regatul Unit a făcut obiectul unei evaluări în ceea ce privește căutarea și compararea profilurilor ADN și a datelor dactiloscopice. Raportul de evaluare privind profilurile ADN a concluzionat că, pe baza rezultatului evaluării ex ante, s-ar putea considera că implementarea comparării automatizate a profilurilor ADN și a fluxului de informații aferent a fost încheiată cu succes în Regatul Unit, atât la nivel juridic, cât și tehnic. Raportul de evaluare privind datele dactiloscopice a concluzionat că, pe baza rezultatului evaluării ex ante, s-ar putea considera că implementarea aplicării automatizate de date dactiloscopice și a fluxului automatizat aferent de informații privind datele dactiloscopice a fost încheiată cu succes în Regatul Unit, atât la nivel juridic, cât și tehnic.

(10)

În conformitate cu capitolul 4 articolul 5 din anexa 39 la Acordul comercial și de cooperare, rapoartele de evaluare, care sintetizează rezultatele chestionarelor și ale vizitei de evaluare, au fost prezentate Consiliului la 17 martie 2022.

(11)

Întrucât Regatul Unit a îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 539 și în anexa 39 la Acordul comercial și de cooperare, Uniunea ar trebui, în temeiul articolului 540 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare, să stabilească data sau datele de la care statele membre pot furniza Regatului Unit date cu caracter personal privind profilurile ADN și datele dactiloscopice, astfel cum se menționează la articolele 530, 531, 534 și 536 din Acordul comercial și de cooperare. Uniunea ar trebui să notifice Regatului Unit această poziție în cadrul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară. Prin urmare, în aceste circumstanțe, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii față de Regatul Unit în ceea ce privește stabilirea respectivei date.

(12)

Acordul comercial și de cooperare este obligatoriu pentru toate statele membre în temeiul Deciziei (UE) 2021/689, al cărei temei juridic material este articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(13)

Danemarca și Irlanda au obligații în temeiul articolului 540 din Acordul comercial și de cooperare în conformitate cu Decizia (UE) 2021/689 și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Acordul comercial și de cooperare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii față de Regatul Unit în ceea ce privește stabilirea datei de la care datele cu caracter personal privind profilurile ADN și datele dactiloscopice menționate la articolele 530, 531, 534 și 536 din Acordul comercial și de cooperare pot fi furnizate Regatului Unit de statele membre este prezentată în declarația unilaterală a Uniunii atașată la prezenta decizie.

Articolul 2

Regatului Unit i se notifică poziția Uniunii menționată la articolul 1 în cadrul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 17 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  JO L 149, 30.4.2021, p. 2.

(2)  JO L 149, 30.4.2021, p. 10.

(3)  Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

(4)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


ANEXĂ

DECLARAȚIA UNIUNII ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 540 ALINEATUL (2) ÎN CADRUL COMITETULUI SPECIALIZAT INSTITUIT PRIN ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1) LITERA (R) DIN ACORDUL COMERCIAL ȘI DE COOPERARE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ȘI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE, CU PRIVIRE LA DATA DE LA CARE STATELE MEMBRE POT FURNIZA REGATULUI UNIT DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA PROFILURILE ADN ȘI LA DATELE DACTILOSCOPICE, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLELE 530, 531, 534 ȘI 536 DIN ACORDUL COMERCIAL ȘI DE COOPERARE

DECLARAȚIA UNIUNII EUROPENE

Statele membre pot furniza Regatului Unit date cu caracter personal referitoare la profilurile ADN și la datele dactiloscopice, astfel cum se menționează la articolele 530, 531, 534 și 536 din Acordul comercial și de cooperare, începând cu 30 iunie 2022.


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/72


DECIZIA (UE) 2022/1015 A CONSILIULUI

din 21 iunie 2022

de numire a unui supleant, propus de Republica Cehă, în Comitetul Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea guvernului ceh,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din tratat, Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 10 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/2157 (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025.

(3)

Un loc de supleant în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a demisiei dlui Petr HÝBLER.

(4)

Guvernul Cehiei l-a propus pe dl Jan GROLICH, reprezentant al unei colectivități regionale care este titularul unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membru al adunării regionale al regiunii Moravia de Sud), pentru calitatea de supleant în Comitetul Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dl Jan GROLICH, reprezentant al unei colectivități regionale care este titularul unui mandat electoral, Zastupitel Jihomoravského kraje (membru al adunării regionale al regiunii Moravia de Sud), este numit în calitatea de supleant în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BEAUNE


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 327, 17.12.2019, p. 78).


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/73


DECIZIA (UE) 2022/1016 A CONSILIULUI

din 21 iunie 2022

de numire a unui membru, propus de Republica Estonia, în Comitetul Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea guvernului estonian,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din tratat, Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 10 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/2157 (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025.

(3)

Un loc de membru în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului național în temeiul căruia a fost propusă numirea domnului Tiit TERIK.

(4)

Guvernul estonian l-a propus pe domnul Jevgeni OSSINOVSKI, reprezentant al unei colectivități locale care este titularul unui mandat electoral în cadrul unei autorități locale, Tallinna Linnavolikogu liige (membru al Consiliului local al orașului Tallinn), pentru calitatea de membru în Comitetul Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Jevgeni OSSINOVSKI, reprezentant al unei colectivități locale care este titularul unui mandat electoral, Tallinna Linnavolikogu liige (membru al Consiliului local al orașului Tallinn), este numit în calitatea de membru în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BEAUNE


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 327, 17.12.2019, p. 78).


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/74


DECIZIA (PESC) 2022/1017 A CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de asistență la frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 25 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/889/PESC (1), prin care a fost instituită Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

La 30 iunie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/955 (2), prin care Acțiunea comună 2005/889/PESC a fost modificată și prelungită până la 30 iunie 2021.

(3)

La 4 martie 2021, în contextul revizuirii strategice a EU BAM Rafah, Comitetul politic și de securitate (COPS) a convenit cu privire la prelungirea EU BAM Rafah cu o perioadă suplimentară de 24 de luni, și anume până la 30 iunie 2023.

(4)

La 1 iunie 2021, COPS a remarcat totodată că, ținând seama de informațiile furnizate de Israel și de Autoritatea Palestiniană, EU BAM Rafah ar trebui, în stadiul respectiv, să fie prelungită cu un an, și anume până la 30 iunie 2022.

(5)

La 28 iunie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1065 (3), prin care Acțiunea comună 2005/889/PESC a fost modificată și prelungită până la 30 iunie 2022.

(6)

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Israel și de Autoritatea Palestiniană, EU BAM Rafah ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de un an, până la 30 iunie 2023, astfel cum s-a convenit în contextul revizuirii strategice a EU BAM Rafah.

(7)

Prin urmare, Acțiunea comună 2005/889/PESC ar trebui modificată în consecință.

(8)

EU BAM Rafah se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica îndeplinirea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2005/889/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii EU BAM Rafah în perioada 1 iulie 2022-30 iunie 2023 este de 2 570 000 EUR.”

2.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta expiră la 30 iunie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2022.

Adoptată la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Acțiunea comună 2005/889/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2005 privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327, 14.12.2005, p. 28).

(2)  Decizia (PESC) 2020/955 a Consiliului din 30 iunie 2020 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 212, 3.7.2020, p. 18).

(3)  Decizia (PESC) 2021/1065 a Consiliului din 28 iunie 2021 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 229, 29.6.2021, p. 11).


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/76


DECIZIA (PESC) 2022/1018 A CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 3 iulie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/354/PESC (1), prin care EUPOL COPPS s-a prelungit de la 1 iulie 2013.

(2)

La 29 iunie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/902 (2), prin care Decizia 2013/354/PESC a fost modificată și prelungită de la 1 iulie 2020 până la 30 iunie 2021.

(3)

La 4 martie 2021, în contextul revizuirii strategice a EUPOL COPPS, Comitetul politic și de securitate (COPS) a convenit asupra prelungirii misiunii cu o perioadă suplimentară de 24 de luni, și anume până la 30 iunie 2023.

(4)

La 1 iunie 2021, COPS a remarcat totodată că, ținând seama de informațiile furnizate de Israel și de Autoritatea Palestiniană, EUPOL COPPS ar trebui, în acest stadiu, să fie prelungită cu un an, până la 30 iunie 2022.

(5)

La 28 iunie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1066 (3), prin care Decizia 2013/354/PESC a fost modificată și prelungită de la 1 iulie 2021 până la 30 iunie 2022.

(6)

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Israel și de Autoritatea Palestiniană, EUPOL COPPS ar trebui acum prelungită cu un al doilea an, până la 30 iunie 2023, astfel cum s-a convenit în contextul revizuirii sale strategice.

(7)

Prin urmare, Decizia 2013/354/PESC ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

EUPOL COPPS se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/354/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 12 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente EUPOL COPPS în perioada 1 iulie 2022-30 iunie 2023 este de 11 660 000 EUR.”

2.

La articolul 15, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 30 iunie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2022.

Adoptată la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Decizia 2013/354/PESC a Consiliului din 3 iulie 2013 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (JO L 185, 4.7.2013, p. 12).

(2)  JO L 207, 30.6.2020, p. 30.

(3)  JO L 229, 29.6.2021, p. 13.


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/78


DECIZIA (PESC) 2022/1019 A CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC (1) privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Decizia 2010/413/PESC, Consiliul a reexaminat lista persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexa II la decizia menționată.

(3)

Pe baza acestei reexaminări, măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților din lista care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui să fie menținute, în măsura în care numele lor nu sunt menționate în anexa VI la decizia respectivă, iar 17 rubrici din anexa II ar trebui să fie actualizate.

(4)

Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39).


ANEXĂ

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „A. Persoane”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Șeful Consiliului de administrație al Iran Telecommunications; Fost director general al Iran Electronic Industries (a se vedea partea B, nr. 20). Director general al Organizației de securitate socială a forțelor armate până în septembrie 2020. Ministru adjunct iranian al apărării până în decembrie 2020.

23.6.2008

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Fost ministru al științei, cercetării și tehnologiei. În calitate de manager de proiect al celei de a 111-a secțiuni a Planului AMAD, a oferit sprijin pentru activitățile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

1.12.2011”

2.

În secțiunea „I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „B. Entități”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„20.

Iran Electronics Industries

(inclusiv toate sucursalele) și filialele:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

23.6.2008

 

(b) Iran Communications Industries (ICI)

(cunoscută și sub denumirile Sanaye Mokhaberat Iran; Iran Electronics Industries; Iran Communications Industries Group; Iran Communications Industries Co.)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; sau: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; sau: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (inclusă în listă de către UE), produce diferite bunuri, inclusiv sisteme de comunicații, dispozitive de avionică, optică și electrooptică, microelectronică, tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, război electronic, fabricarea și recondiționarea de tuburi radar și lansatoare de rachete. ICI a achiziționat materiale sensibile prin intermediul Hoda Trading, filiala sa cu sediul în Hong Kong.

26.7.2010

52.

Raad Iran (cunoscută și sub denumirile Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, nr. 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului. Raad Iran a fost înființată pentru a produce și proiecta sisteme de control și se ocupă cu vânzarea și instalarea invertoarelor și a controlerelor logice programabile.

23.5.2011”

3.

În secțiunea „II. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „A. Persoane”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„1.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Fost ministru-adjunct al apărării și inspector general al MODAFL.

23.6.2008

2.

Ali FADAVI, contraamiral

 

Șef adjunct al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Fost comandant al marinei IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Născut în 1961

Fost comandant al IRGC. Fost ministru al energiei. Din iulie 2019, șeful «Fundației Mostazafan», fost membru al Consiliului director al Fundației Imam Khomeini.

26.7.2010

4.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru adjunct al apărării și sprijinirii forțelor armate din 2021. Fost ministru adjunct al apărării și afacerilor industriale în cadrul Ministerului Apărării, șeful industriilor de apărare și al organizațiilor aerospațiale din cadrul Ministerului Apărării, precum și comandant al taberei de instruire a personalului forțelor armate. Fost președinte al Aerospace Industries Organisation (Organizația Industriilor Aerospațiale – AIO) din Iran și fost director general al Defence Industries Organisation (Organizația Industriilor de Apărare – DIO), desemnată de ONU. Membru al IRGC.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Fost comandant al IRGC. În prezent, șeful Biroului Cultural și Social Hazrat Baqiatollah al-Azam.

23.6.2008

7.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă al IRGC

 

Fost ministru al Internelor și fost ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice. Din septembrie 2013, consilier principal al șefului Statului-Major al forțelor armate pentru industria cunoașterii și tehnologiei. Membru al IRGC.

23.6.2008

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam Qassemi; Rostam GHASEMI)

Născut în 1961

Începând cu 25 august 2021, ministrul dezvoltării urbane și rutiere. Fost comandant al Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

12.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Membru al IRGC. Consilier al directorului Institutului de cercetare științifică și educațională în domeniul apărării. A ocupat funcții de conducere în cadrul MODAFL.

23.6.2008

13.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă al IRGC

 

De la 25 august 2021, ministru de interne. Fost președinte al Universității supreme de apărare națională și fost ministru al MODAFL.

23.6.2008

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Director al Complexului Educațional și de Cercetare al Revoluției Islamice Basij. Fostul comandant adjunct al IRGC, șef al biroului politic al IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi sau Saeedi)

 

Din martie 2017, șeful biroului ideologic și politic al liderului suprem, în calitatea sa de comandant suprem. Fostul reprezentant al liderului suprem pe lângă IRGC.

23.1.2012”

4.

În secțiunea „II. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”, următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista care figurează în subsecțiunea „B. Entități”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„9.

Mehr Bank (cunoscută și sub denumirile Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran

Mehr Bank este controlată de Bonyad Taavon Sepah și IRGC. Mehr Bank oferă servicii financiare IRGC. Potrivit unui interviu cu sursă deschisă cu directorul de la acea dată al Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah, Bonyad Taavon Sepah a creat Mehr Bank pentru a servi Basij (brațul paramilitar al IRGC).

23.5.2011

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

(cunoscută și sub denumirile: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Societate deținută sau controlată de IRGC care contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

26.7.2010”


28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/83


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/1020 A CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/788/PESC.

(2)

La 12 decembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/2231 (2), ca reacție la obstrucționarea procesului electoral și la încălcările drepturilor omului din Republica Democratică Congo. Prin Decizia (PESC) 2016/2231 a fost modificată Decizia 2010/788/PESC și, la articolul 3 alineatul (2) din decizia respectivă, au fost introduse măsuri restrictive autonome.

(3)

Ca urmare a hotărârii Tribunalului în Cauza T-108/21 (3), o rubrică ar trebui să fie eliminată de pe lista persoanelor și entităților care figurează în anexa II la Decizia 2010/788/PESC.

(4)

Prin urmare, anexa II la Decizia 2010/788/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2010/788/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  JO L 336, 21.12.2010, p. 30.

(2)  Decizia (PESC) 2016/2231 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO L 336 I, 12.12.2016, p. 7).

(3)  Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiliul Uniunii Europene, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ANEXĂ

De pe lista prevăzută în secțiunea A („Persoane”) din anexa II la Decizia 2010/788/PESC se elimină următoarea rubrică:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.

28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/85


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1021 A COMISIEI

din 27 iunie 2022

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2022) 4581]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259, alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI) este o boală infecțioasă virală a păsărilor care poate avea un impact mare asupra profitabilității aviculturii, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor în țări terțe. Virusurile HPAI pot infecta păsări migratoare, care ulterior pot să le răspândească pe distanțe lungi în timpul migrațiilor de toamnă și de primăvară. Prin urmare, prezența virusurilor HPAI la păsări sălbatice reprezintă o amenințare continuă de introducere directă și indirectă a acestor virusuri în exploatațiile de păsări de curte sau de alte păsări captive. În cazul apariției unui focar epidemic de HPAI, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații de păsări de curte sau de păsări captive.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și combaterea bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om. HPAI se încadrează în definiția unei boli listate din regulamentul respectiv și face obiectul normelor de prevenire și control al bolilor prevăzute în el. În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, inclusiv măsurile de control vizând HPAI.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (3) a fost adoptată în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri de control al bolii vizând focarele de HPAI.

(4)

Mai exact, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 prevede că zonele de protecție, de supraveghere și zonele suplimentare de restricții stabilite de statele membre în urma apariției focarelor de HPAI, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție, de supraveghere și zone suplimentare de restricții în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(5)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a fost modificată recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/963 a Comisiei (4) ca urmare a apariției unor focare de HPAI la păsări de curte sau la păsări captive din Bulgaria, Germania, Croația, Ungaria și Țările de Jos, care necesitau să fie reflectate în anexa respectivă.

(6)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/963, Țările de Jos au notificat Comisiei apariția unor noi focare de HPAI în exploatații de păsări de curte sau captive, situate în interiorul sau în afara zonelor menționate în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(7)

Autoritățile competente din Țările de Jos au luat măsurile necesare de control al bolii în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare.

(8)

Comisia a examinat măsurile de control al bolii luate de Țările de Jos în colaborare cu statul membru respectiv și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere din Țările de Jos, stabilite de autoritatea competentă a statului membru respectiv, se află la o distanță suficientă față de unitățile în care au fost confirmate focarele de HPAI.

(9)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Țările de Jos, zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statul membru respectiv în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(10)

Prin urmare, este necesar ca zonele din Țările de Jos incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificate.

(11)

În consecință, este necesar ca anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii astfel încât să se țină seama de zonele de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de Țările de Jos în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum și durata măsurilor aplicabile în zonele respective.

(12)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată în consecință.

(13)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea HPAI, este important ca modificările aduse Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 prin prezenta decizie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 134, 20.4.2021, p. 166).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/963 a Comisiei din 17 iunie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 165, 21.6.2022, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Partea A

Zone de protecție din statele membre în cauză (*) menționate la articolele 1 și 2:

Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Region: Dobrich

The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte

2.7.2022

Stat membru: Germania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

28.6.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

28.6.2022

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum.

28.6.2022

Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

27.6.2022

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

SANILHAC

27.6.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MONTIGNAC

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

COLY SAINT AMAND

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

27.6.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

THIVIERS

VAUNAC

27.6.2022

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

BACHELLERIE

BARS

CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

PEYRIGNAC

SAINT-RABIER

THENON

27.6.2022

Département: Gironde (33)

MARGUERON

23.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

La Planche

Vieillevigne

4.7.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

24.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

11.7.2022

„Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

27.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

CHANTELOUP

L’ABSIE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LARGEASSE

NEUVY-BOUIN

SCILLE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

24.6.2022

BRETIGNOLLES

CERIZAY

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

LA FORET-SUR-SEVRE

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

MAULEON

MONCOUTANT-SUR-SEVRE

MONTRAVERS

NUEIL-LES-AUBIERS

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

27.6.2022

ARGENTONNAY

BRESSUIRE

COULONGES-THOUARSAIS

GEAY

GENNETON

LUCHE-THOUARSAIS

SAINT MAURICE ETUSSON

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

VAL EN VIGNES

VOULMENTIN

27.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

27.6.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

4.7.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

11.7.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

18.7.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

25.7.2022

Stat membru: Ungaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.