ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 156

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
9 iunie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/897 al Comisiei din 2 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lenticchia di Onano (IGP)]

2

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/898 a Comisiei din 3 iunie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 3788]  ( 1 )

3

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/899 a Comisiei din 8 iunie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Indonezia cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contrapărțile centrale aflate sub supravegherea Autorității pentru Servicii Financiare din Indonezia (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/900 a Comisiei din 8 iunie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2039 în ceea ce privește evoluția cadrului de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale ( 1 )

57

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/901 a Comisiei din 8 iunie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2269 în ceea ce privește contrapărțile centrale aflate sub supravegherea Autorității Centrelor Internaționale de Servicii Financiare ( 1 )

60

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/902 a Comisiei din 8 iunie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Malaysia cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

64

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/903 a Comisiei din 8 iunie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Chile cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

68

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia NR. 1/2022 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru din 9 februarie 2022 de modificare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, prin înlocuirea Protocolului 3 la acesta privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă [2022/904]

72

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 ( JO L 198, 22.6.2020 )

159

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2022/397 a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 80, 9.3.2022 )

160

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în scopul importului de produse ecologice în Uniune ( JO L 465, 29.12.2021 )

161

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului planurilor strategice PAC și sistemul electronic pentru schimbul securizat de informații ( JO L 458, 22.12.2021 )

163

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/1


Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Bruxelles la 29 noiembrie 2018, a intrat în vigoare la 24 mai 2022, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din acord, întrucât ultima notificare a fost depusă la 24 mai 2022.


REGULAMENTE

9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/897 AL COMISIEI

din 2 iunie 2022

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Lenticchia di Onano” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Lenticchia di Onano”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Lenticchia di Onano” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Lenticchia di Onano” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iunie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 87, 23.2.2022, p. 19.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


DECIZII

9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/3


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/898 A COMISIEI

din 3 iunie 2022

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2022) 3788]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259, alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI) este o boală infecțioasă virală a păsărilor care poate avea un impact mare asupra profitabilității exploatațiilor avicole, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor în țări terțe. Virusurile HPAI pot infecta păsări migratoare, care pot apoi să le răspândească pe distanțe lungi în timpul migrațiilor de toamnă și de primăvară. Prin urmare, prezența virusurilor HPAI la păsări sălbatice reprezintă o amenințare continuă de introducere directă și indirectă a acestor virusuri în exploatațiile de păsări de curte sau de alte păsări captive. În cazul apariției unui focar epidemic de HPAI, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații de păsări de curte sau de păsări captive.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și combaterea bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om. HPAI se încadrează în definiția unei boli listate din regulamentul respectiv și face obiectul normelor de prevenire și control al bolilor prevăzute în el. În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, inclusiv măsurile de control vizând HPAI.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (3) a fost adoptată în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri de control al bolii vizând focarele de HPAI.

(4)

Mai exact, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 prevede că zonele de protecție, de supraveghere și zone suplimentare de restricții stabilite de statele membre în urma apariției focarelor de HPAI, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție, de supraveghere și zone suplimentare de restricții în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(5)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a fost modificată recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/817 a Comisiei (4) ca urmare a apariției unor focare de HPAI la păsări de curte sau captive din Germania, Franța și Ungaria, care necesitau să fie reflectate în anexa respectivă.

(6)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/817, Ungaria și Țările de Jos au notificat Comisiei apariția unor noi focare de HPAI în exploatații de păsări de curte sau captive, situate în interiorul sau în afara zonelor menționate în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(7)

În plus, Slovacia a notificat Comisiei apariția unui focar epidemic de HPAI într-o exploatație de păsări de curte sau captive din districtul Šaľa al statului membru respectiv.

(8)

Autoritățile competente din Ungaria, Țările de Jos și Slovacia au luat măsurile necesare de control al bolii în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare.

(9)

Comisia a examinat măsurile de control al bolii luate de Ungaria, Țările de Jos și Slovacia în colaborare cu statele membre respective și consideră că limitele zonelor de protecție și de supraveghere din Ungaria, Țările de Jos și Slovacia, stabilite de autoritățile competente din statele membre respective, se află la o distanță suficientă față de exploatațiile în care au fost confirmate focarele de HPAI.

(10)

În anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 nu există în prezent zone menționate ca zone de protecție și de supraveghere pentru Slovacia.

(11)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Ungaria, Țările de Jos și Slovacia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre respective în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(12)

Prin urmare, este necesar ca zonele din Ungaria și Țările de Jos incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificate.

(13)

În plus, este necesar ca în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie menționate zonele de protecție și de supraveghere stabilite pentru Slovacia.

(14)

În consecință, este necesar ca anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii astfel încât să se țină seama de zonele de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de Ungaria, Țările de Jos și Slovacia, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum și durata măsurilor aplicabile în zonele respective.

(15)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată în consecință.

(16)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea HPAI, este important ca modificările aduse Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 efectuate prin prezenta decizie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 134, 20.4.2021, p. 166).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/817 a Comisiei din 20 mai 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 146, 25.5.2022, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zone de protecție din statele membre în cauză* menționate la articolele 1 și 2:

Stat membru: Germania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Nordfriesland

Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.

5.6.2022

Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Département: Aveyron (12)

„CONQUES-EN-ROUERGUE

sud RD 42, est RD901”

„PRUINES

ouest RD228, nord RD 502”

„SAINT-FELIX-DE-LUNEL

ouest RD228, RD657, RD102”

„SENERGUES

sud RD137, ouest RD102”

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

AUBETERRE-SUR-DRONNE

BELLON

BONNES

COURLAC

LES ESSARDS

LAPRADE

NABINAUD

ORIVAL

PILLAC

ROUFFIAC

SAINT-ROMAIN

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

6.6.2022

Département: Dordogne (24)

ANGOISSE

ANLHIAC

ARCHIGNAC

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

LA BACHELLERIE

BANEUIL

BARS

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BERGERAC

BESSE

BORREZE

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURROU

LE BUGUE

CAMPAGNAC-LES-QUERCY

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

LA CASSAGNE

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

LA CHAPELLE-AUBAREIL

LA CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

LES COTEAUX PERIGOURDINS

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COUBJOURS

COULAURES

COURS-DE-PILE

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOISSAT

LA DORNAC

DOUVILLE

LA DOUZE

DUSSAC

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

EYMET

EYZERAC

FALSE

LA FEUILLADE

FOULEIX

GENIS

GRUN-BORDAS

ISSAC

JAYAC

JOURNIAC

JUMILHAC-LE-GRAND

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LANOUAILLE

LANQUAIS

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MAYAC

MONMADALES

MONSAC

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

MONTAUT

MONTIGNAC

NADAILLAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

SANILHAC

ORLIAC

PAULIN

PAYZAC

PAZAYAC

PEYRIGNAC

PRATS-DU-PERIGORD

PRESSIGNAC-VICQ

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

QUEYSSAC

RAMPIEUX

RAZAC-D’EYMET

SAINT-AGNE

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CASSIEN

SAINT-CERNIN-DE-L’HERM

SAINT-CIRQ

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GENIES

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-GERMAIN-ET-MONS

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-NEXANS

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SAINT-POMPONT

SAINT-RABIER

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SAINTE-TRIE

SALIGNAC-EYVIGUES

SALON

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

SERGEAC

SERRES-ET-MONTGUYARD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TAMNIES

TEILLOTS

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THENON

THIVIERS

THONAC

VALOJOULX

VAUNAC

VERDON

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

7.6.2022

SAINT PRIVAT EN PERIGORD

PETIT-BERSAC

6.6.2022

ABJAT-SUR-BANDIAT

CHAMPS-ROMAIN

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

MIALET

FIRBEIX

3.6.2022

Département: Gironde (33)

MARGUERON

7.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Planche

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

Vieillevigne

La Roche-Blanche

Geneston

6.6.2022

Département: Lot (46)

ALBIAC

ALVIGNAC

ANGLARS-NOZAC

ASSIER

AUTOIRE

AYNAC

BALADOU

BANNES

LE BASTIT

BELMONT-BRETENOUX

BIO

BRETENOUX

CALES

COUZOU

CRESSENSAC

CREYSSE

CUZANCE

DURBANS

ESPEDAILLAC

ESPEYROUX

FLAUJAC-GARE

FLOIRAC

FRAYSSINET

FRAYSSINHES à l’ouest de la D43

GIGNAC

GINOUILLAC

GOURDON

GRAMAT

ISSENDOLUS

ISSEPTS

COEUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LEYME

LIVERNON

LOUBRESSAC

LOUPIAC

LUNEGARDE

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MOLIERES

MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20

MONTVALENT

PADIRAC

PAYRAC

PAYRIGNAC

PINSAC

PRUDHOMAT

REILHAC

REILHAGUET

REYREVIGNES

RIGNAC

ROCAMADOUR

ROUFFILHAC

RUEYRES

SAIGNES

SAINT-CERE

SAINT-CHAMARAND

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-JEAN-LAGINESTE

SAINT-JEAN-LESPINASSE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE

SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-PROJET

SAINT-SIMON

SAINT-SOZY

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SARRAZAC

SENIERGUES à l’Ouest de l’A20

SONAC

SOUCIRAC

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

THEMINES

VAYRAC

LE VIGAN

6.6.2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

Allemans-du-Dropt

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cambes

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Miramont-de-Guyenne

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Monteton

Moulinet

Moustier

Pailloles

Pinel-Hauterive

Puysserampion

Roumagne

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pastour

La Sauvetat-du-Dropt

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

7.6.2022

Loubès-Bernac

Saint-Astier

Saint-Sernin

Villeneuve-de-Duras

17.6.2022

Rayet

Tourliac

Parranquet

Saint-Martin-de-Villeréal

10.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

„Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

„Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

„Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

„Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Chauché

Corpe

Essarts en Bocage

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Mouchamps

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Rabatelière

La Réorthe

Rochetrejoux

Rosnay

Saint-André-Goule-d’Oie

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Sainte-Cécile

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Saint-Germain-de-Prinçay

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-Sterlanges

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

Vendrennes

Bazoges-en-Paillers

Beaurepaire

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu

Les Brouzils

La Bruffière

Chavagnes-en-Paillers

La Copechagnière

Cugand

La Gaubretière

L’Herbergement

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mesnard-la-Barotière

Montaigu-Vendée

Mortagne-sur-Sèvre

Rocheservière

Montréverd

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Fulgent

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Saint-Philbert-de-Bouaine

Tiffauges

Treize-Septiers

Chanverrie

Antigny

Le Boupère

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Les Epesses

Sèvremont

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Paul-en-Pareds

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Treize-Vents

Vouvant

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

CUSSAC - à l’Est de la D 73 et à l’Ouest de la D 42

DOURNAZAC - à l’Ouest de la D 66

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Est de la D11

LE CHALARD

MARVAL - à l’Est de la D 67 et au Nord de la D 15

PENSOL - à l’Est de la D 15 et à l’Est de la D 67

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Ouest de la D704 et au Nord de la D901

3.6.2022

Stat membru: Ungaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.6.2022

Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.6.2022

Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022

Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.6.2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.6.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022

Békés megye:

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.6.2022

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.6.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.6.2022

Hajdú-Bihar megye:

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022

Stat membru: Țările de Jos

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Municipality Boskoop, province Zuidholland

Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09

9.6.2022

Stat membru: Slovacia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

District Šaľa - the municipalites of Vlčany and Neded

16.6.2022

PARTEA B

Zonele de supraveghere din statele membre în cauză* menționate la articolele 1 și 3:

Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Region Pleven

The following village in Nikopol municipality – Asenovo, Debovo, Novachene, Batsova mahala;

The following village in Levski municipality – Trunchovitsa, Obnova

The following village in Pordim municipality – Odarne, Kamenets, Borislav, Kateritsa, Zgalevo

The followig villages in Pleven municipality – Pelishat

9.6.2022

The following villages in Pleven municipality – Slavianovo, Mechka, Koilovtsi

1.6.2022-9.6.2022

The following villages in Pordim municipality – Valchitran, Pordim, Totleben

1.6.2022-9.6.2022

Lovech region

The following villages in Lovech municipality – Vladinya, Drenov

9.6.2022

Gabrovo region

The following villages in Gabrovo municipality – Krushevo, Bogatovo, Yavorets, Draganovtsi, Novakovtsi, Gabene, Dragievtsi, Muzga, Smilovtsi, Kameshtitsa, Penkovtsi

The following villages in Sevlievo municipality – Gorna Rositsa, Kastel, Batoshevo, Karamichevtsi, Shumata, Koriyata, Enev rat, Dushevski kolibi, Stolat, Dushevo, Sennik, Hirevo, Ryahovtsite, Kormyansko

9.6.2022

The following villages in Sevlievo municipality – Sevlievo

1.6.2022-9.6.2022

Stat membru: Germania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Nordfriesland

Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.

6.6.2022-14.6.2022

Kreis Nordfriesland

Beginn am Deich an der südlichsten Spitze des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in gerader Linie durch Emmelsbüll-Horsbüll bis zur Horsbüller Straße, dieser folgend bis zum Marksweg, diesen Richtung Osten folgend bis zur Diedersbüller Straße, auf der Diedersbüller Straße Richtung Norden bis zur Abbiegung Diedersbüller Weg in Richtung Osten bis auf die L6, der L6 Richtung Südosten folgend bis zum Dykensweg, den Dykensweg folgend über die Klanxbüller Straße in gerader Linie bis Wasserslebener Weg, diesen folgend bis zum Großen Rhinschlot, 500 m dem Großen Rhinschlot folgend nach Osten abbiegend auf die Gemeindegrenze zu Niebüll, auf der Gemeindegrenze bis Gotteskoogseeweg, diesem folgend in Richtung Osten bis Hallig Grönland, weiter im Verlauf Am Rollwagenzug bis zum Östlichen Peter-Jensen-Graben bis zur Gemeindegrenze nach Risum-Lindholm, an der Gemeindegrenze entlang Richtung Südosten bis zur B5, südlich bis 130 m über den Kreisverkehr hinaus, nach Osten dem Graben folgend und in gerader Linie bis zur Kreuzung Daagel/Senfmühlenweg. Dem Senfmühlenweg nach Süden folgend bis Klockries Von dort nach Westen abbiegend auf den Krouerswäi, 80 m folgend in gerader Linie bis zur Kreuzung Klockries/Smaasewäi. Diesem nach Süden folgen bis Dik, diesem bis zum Lindholmer Sielzug folgen, auf diesem nach Süden bis zum Siewert-Agsens-Wäi, nach Osten auf dem Sievert-Agsens-Wäi bis zum Grutstich, diesem nach Süden folgend bis kurz vor die Kreuzung Meelenwäi, von dort aus südöstlich über die Dorfstraße hinweg bis zum Ende des Üüle Browäi und weiter in gerader Linie bis zur Bahnlinie, dieser Richtung Südosten folgend bis zur Lecker Au, von dort aus in gerader Linie bis zu einem Punkt auf der K45, ca. 140 m östlich der Lecker Au. Auf Alter Deich Richtung Osten bis zur Abbiegung Steinighörnweg und diesem in südlicher Richtung folgend bis 100 m hinter Steinighörngraben, von da aus in gerader Linie zur Straße K45, weiter Richtung Süden bis Osterweg, diesem nach Nordwesten 500 m folgen und in gerader Linie in Richtung Süden bis zur Kreuzung Soltmeede/K45. Der K45 150  m Richtung Westen folgend und dann in gerader Linie südwestlich bis zur Kreuzung L6/Osterhallig-Weg. Dem Osterhallig-Weg Richtung Süden folgend bis Höhe Westerhalligweg, von dort aus Richtung Westen bis zum Norderkoog-Weg, weiter bis zur rechtwinkligen Kurve, von dort aus in gerader Linie bis zur Kreuzung Neuer Weg/Schulweg. Weiter in gerader Linie bis zur Dorfstraße im Bereich der Fedderswarft, weiter in gerader Linie bis zum Deich an der Bäderstraße. Vom Kreuzungspunkt der Bäderstraße am 10km-Radius entlang durch die Nordsee, den Lorendamm zwischen Oland und Langeneß kreuzend weiter bis zur nordöstlichen Spitze von Föhr. Hier startet das Beobachungsgebiet oberhalb des Nyhamsweg in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung K126/Remsweg, in einem Bogen, endend am Deich westlich des Geesingswegs. Weiter im 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn der Beschreibung.

14.6.2022

Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Département: Aveyron (12)

„ALMONT-LES-JUNIES

entre ruisseaux Brousse et Aumont”

„AUZITS

est RD 840”

„CAMPUAC

ouest RD20”

„CONQUES-EN-ROUERGUE

hors zp”

ESPEYRAC

„FIRMI

est RD840”

„GOLINHAC

ouest RD20 puis RD 904”

MARCILLAC-VALLON

MOURET

NAUVIALE

„PRUINES

horsp zp”

„SAINT-CHRISTOPHE-VALLON

est RD 840”

„SAINT-FELIX-DE-LUNEL

hors zp”

„SENERGUES

hors zp”

VILLECOMTAL

13.6.2022

„CONQUES-EN-ROUERGUE

sud RD 42, est RD901”

„PRUINES

ouest RD228, nord RD 502”

„SAINT-FELIX-DE-LUNEL

ouest RD228, RD657, RD102”

„SENERGUES

sud RD137, ouest RD102”

7.6.2022-13.6.2022

SAINT-SANTIN

3.6.2022

Département: Cantal (15)

„GLENAT

coupé d’ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33”

ROUMEGOUX

SAINT-SAURY

8.6.2022

BOISSET

CAYROLS

LEYNHAC

MONTMURAT

MOURJOU

PARLAN

QUEZAC

ROUZIERS

SAINT-CONSTANT-FOURNOULES

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

SAINT-SANTIN-DE-MAURS

3.6.2022

MAURS

SAINT ETIENNE DE MAURS

LE TRIOULOU

25.5.2022-3.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

BARDENAC

BAZAC

BORS (canton de Tude-et-lavalette)

BRIE-SOUS-CHALAIS

CHALAIS

CHATIGNAC

COURGEAC

CURAC

JUIGNAC

MEDILLAC

MONTBOYER

MONTIGNAC-LE-COQ

MONTMOREAU

PALLUAUD

RIOUX-MARTIN

SAINT-AVIT

SAINT-LAURENT-DES-COMBES

SAINT-MARTIAL

SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS

SAINT-SEVERIN

YVIERS

15.6.2022

AUBETERRE-SUR-DRONNE

BELLON

BONNES

COURLAC

LES ESSARDS

LAPRADE

NABINAUD

ORIVAL

PILLAC

ROUFFIAC

SAINT-ROMAIN

7.6.2022-15.6.2022

Département: Charente Maritime (17)

Courçon

La Greve sur Mignon

La Ronde

Taugon

Marans

Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Cyr-du-Doret

13.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

ALTILLAC

ASTAILLAC

AYEN

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BEYSSENAC

BILHAC

BRANCEILLES

BRIGNAC-LA-PLAINE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CHABRIGNAC

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHASTEAUX

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CONCEZE

CUBLAC

CUREMONTE

ESTIVALS

JUGEALS-NAZARETH

JUILLAC

LARCHE

LASCAUX

LIGNEYRAC

LIOURDRES

LISSAC-SUR-COUZE

LOUIGNAC

MANSAC

MERCOEUR

NESPOULS

NOAILLES

PERPEZAC-LE-BLANC

QUEYSSAC-LES-VIGNES

ROSIERS-DE-JUILLAC

SAILLAC

SAINT-AULAIRE

SAINT-BONNET-LA-RIVIERE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-CYR-LA-ROCHE

SAINT-JULIEN-LE-PELERIN

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

SAINT-SOLVE

SEGONZAC

SIONIAC

VARETZ

VARS-SUR-ROSEIX

VEGENNES

VIGNOLS

YSSANDON

15.6.2022

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

7.6.2022-15.6.2022

Département: Dordogne (24)

AJAT

ALLES-SUR-DORDOGNE

ALLEMANS

AUBAS

AUDRIX

AUGIGNAC

BADEFOLS-D’ANS

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE

BARDOU

BASSILLAC ET AUBEROCHE

BAYAC

BEAUMONTOIS EN PERIGORD

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

PAYS DE BELVES

BERBIGUIERES

BERGERAC

BIRON

BOISSE

BOISSEUILH

BOSSET

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOUNIAGUES

BOURG-DU-BOST

BOURGNAC

BOURNIQUEL

BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN

BOUZIC

BROUCHAUD

LE BUISSON-DE-CADOUIN

CALES

CAPDROT

CARLUX

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

CASTELS ET BEZENAC

CAZOULES

CENAC-ET-SAINT-JULIEN

CHALAIS

CHAMPNIERS-ET-REILHAC

LA CHAPELLE-FAUCHER

CHASSAIGNES

CHERVEIX-CUBAS

CLERMONT-D’EXCIDEUIL

COLOMBIER

COLY

COMBERANCHE-ET-EPELUCHE

CONDAT-SUR-VEZERE

CONNE-DE-LABARDE

LA COQUILLE

COULOUNIEIX-CHAMIERS

COURSAC

COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS

COUZE-ET-SAINT-FRONT

CREYSSE

CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS

CUNEGES

DAGLAN

DOMME

DOUZILLAC

EGLISE-NEUVE-D’ISSAC

EXCIDEUIL

EYMET

PLAISANCE

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

FANLAC

LES FARGES

FAURILLES

FLAUGEAC

FLEURAC

FLORIMONT-GAUMIER

FONROQUE

FOSSEMAGNE

GABILLOU

GAGEAC-ET-ROUILLAC

GAUGEAC

GINESTET

GRANGES-D’ANS

GRIGNOLS

GRIVES

GROLEJAC

HAUTEFORT

ISSIGEAC

JAURE

LA JEMAYE-PONTEYRAUD

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

LARZAC

LAVALADE

LAVAUR

LAVEYSSIERE

LES LECHES

LEMBRAS

LEMPZOURS

LIMEUIL

LIMEYRAT

LOLME

LOUBEJAC

LUNAS

MANZAC-SUR-VERN

MARQUAY

MARSALES

MAURENS

MAUZENS-ET-MIREMONT

MAZEYROLLES

MESCOULES

MEYRALS

MILHAC-DE-NONTRON

MOLIERES

MONBAZILLAC

MONESTIER

MONMARVES

MONPAZIER

MONSAGUEL

MONTFERRAND-DU-PERIGORD

MONTREM

MOULEYDIER

MUSSIDAN

NABIRAT

NAILHAC

NAUSSANNES

NEUVIC

NONTRON

SANILHAC

ORLIAGUET

PARCOUL-CHENAUD

PAUNAT

PEYRILLAC-ET-MILLAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PEZULS

PIEGUT-PLUVIERS

PLAZAC

PONTOURS

PRATS-DE-CARLUX

PROISSANS

RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

RAZAC-SUR-L’ISLE

RIBAGNAC

RIBERAC

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

SADILLAC

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

SAINT-ASTIER

SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

SAINT AULAYE-PUYMANGOU

SAINT-AVIT-RIVIERE

SAINT-AVIT-SENIEUR

SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE

SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE

SAINT-CAPRAISE-D’EYMET

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

SAINT-CHAMASSY

SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE

SAINTE-CROIX

SAINT-CYBRANET

SAINT-CYPRIEN

SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES

SAINTE-EULALIE-D’ANS

SAINTE-EULALIE-D’EYMET

SAINTE-FOY-DE-BELVES

SAINT-FRONT-D’ALEMPS

SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

SAINT-GEYRAC

SAINTE-INNOCENCE

SAINT-JEAN-DE-COLE

SAINT-JEAN-D’EYRAUD

SAINT-JORY-DE-CHALAIS

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-JULIEN-D’EYMET

SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

SAINT-LAURENT-LA-VALLEE

SAINT-LEON-D’ISSIGEAC

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE

SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS

SAINTE-MONDANE

SAINTE-NATHALENE

SAINTE-ORSE

SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL

SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE

SAINT-PAUL-LA-ROCHE

SAINT-PAUL-LIZONNE

SAINT-PERDOUX

SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

SAINT-PIERRE-DE-COLE

SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE

SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES

SAINTE-RADEGONDE

SAINT-RAPHAEL

SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER

SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT

SAINT-SAUVEUR

SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE

SALAGNAC

SALLES-DE-BELVES

SARLAT-LA-CANEDA

SARLIAC-SUR-L’ISLE

SAUSSIGNAC

SAVIGNAC-DE-NONTRON

SIGOULES

SIMEYROLS

SINGLEYRAC

SIORAC-EN-PERIGORD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

SOULAURES

SOURZAC

TEMPLE-LAGUYON

THENAC

TOURTOIRAC

TREMOLAT

TURSAC

VALLEREUIL

VANXAINS

VARENNES

VERGT-DE-BIRON

VEYRIGNAC

VILLAC

VILLARS

16.6.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

ARCHIGNAC

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

LA BACHELLERIE

BANEUIL

BARS

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BERGERAC

BESSE

BORREZE

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURROU

LE BUGUE

CAMPAGNAC-LES-QUERCY

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

LA CASSAGNE

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

LA CHAPELLE-AUBAREIL

LA CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

LES COTEAUX PERIGOURDINS

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COUBJOURS

COULAURES

COURS-DE-PILE

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOISSAT

LA DORNAC

DOUVILLE

LA DOUZE

DUSSAC

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

EYMET

EYZERAC

FALSE

LA FEUILLADE

FOULEIX

GENIS

GRUN-BORDAS

ISSAC

JAYAC

JOURNIAC

JUMILHAC-LE-GRAND

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LANOUAILLE

LANQUAIS

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MAYAC

MONMADALES

MONSAC

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

MONTAUT

MONTIGNAC

NADAILLAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

SANILHAC

ORLIAC

PAULIN

PAYZAC

PAZAYAC

PEYRIGNAC

PRATS-DU-PERIGORD

PRESSIGNAC-VICQ

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

QUEYSSAC

RAMPIEUX

RAZAC-D’EYMET

SAINT-AGNE

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CASSIEN

SAINT-CERNIN-DE-L’HERM

SAINT-CIRQ

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GENIES

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-GERMAIN-ET-MONS

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-NEXANS

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SAINT-POMPONT

SAINT-RABIER

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SAINTE-TRIE

SALIGNAC-EYVIGUES

SALON

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

SERGEAC

SERRES-ET-MONTGUYARD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TAMNIES

TEILLOTS

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THENON

THIVIERS

THONAC

VALOJOULX

VAUNAC

VERDON

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

8.6.2022-16.6.2022

SAINT PRIVAT EN PERIGORD

PETIT-BERSAC

7.6.2022-16.6.2022

ABJAT-SUR-BANDIAT

CHAMPS-ROMAIN

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

MIALET

FIRBEIX

4.6.2022-16.6.2022

Département: Gironde (33)

COURS-DE-MONSEGUR

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES

PINEUILH

PELLEGRUE

LIGUEUX

LA ROQUILLE

LANDERROUAT

RIOCAUD

TAILLECAVAT

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

CAPLONG

16.6.2022

MARGUERON

8.6.2022-16.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Basse-Goulaine

Besné

Blain

Bouée

Bouvron

Brains

Campbon

Carquefou

Casson

La Chapelle-Glain

La Chapelle-Launay

La Chapelle-sur-Erdre

Châteaubriant

Cheix-en-Retz

Conquereuil

Corsept

Derval

Donges

Erbray

Fay-de-Bretagne

Le Gâvre

Grand-Auverné

Grandchamps-des-Fontaines

Guémené-Penfao

Héric

Indre

Issé

Jans

Lavau-sur-Loire

Ligné

Louisfert

Lusanger

Malville

Marsac-sur-Don

La Meilleraye-de-Bretagne

Moisdon-la-Rivière

La Montagne

Montoir-de-Bretagne

Mouais

Mouzeil

Nantes

Notre-Dame-des-Landes

Orvault

Paimbœuf

Le Pellerin

Petit-Auverné

Petit-Mars

Pierric

Le Pin

Prinquiau

Puceul

Rouans

Rougé

Ruffigné

Saffré

Saint-Aubin-des-Châteaux

Saint-Herblain

Saint-Jean-de-Boiseau

Saint-Julien-de-Vouvantes

Sainte-Luce-sur-Loire

Saint-Mars-du-Désert

Saint-Nazaire

Saint-Sébastien-sur-Loire

Saint-Vincent-des-Landes

Sautron

Savenay

Sion-les-Mines

Sucé-sur-Erdre

Thouaré-sur-Loire

Les Touches

Trans-sur-Erdre

Treillières

Trignac

Vay

Vue

La Chevallerais

La Grigonnais

Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Père-en-Retz

6.6.2022

Bouaye

Port-Saint-Père

Saint-Léger-les-Vignes

Le Bignon

Bouguenais

Le Cellier

Divatte-sur-Loire

La Chapelle-Heulin

Château-Thébaud

Couffé

La Haie-Fouassière

Haute-Goulaine

Le Loroux-Bottereau

Maisdon-sur-Sèvre

Mauves-sur-Loire

Mésanger

Monnières

Mouzillon

Oudon

Le Pallet

Pont-Saint-Martin

Pouillé-les-Côteaux

Rezé

Saint-Fiacre-sur-Maine

Saint-Julien-de-Concelles

Les Sorinières

Vertou

15.6.2022

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Vallons-de-l’Erdre

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

1.6.2022-8.6.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Planche

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

Vieillevigne

La Roche-Blanche

Geneston

7.6.2022-15.6.2022

Département: Lot (46)

ESPEYROUX

FIGEAC

MOLIERES

PLANIOLES

8.6.2022

CARDAILLAC

FOURMAGNAC

LABATHUDE

SAINT-BRESSOU

SAINTE-COLOMBE

30.5.2022-8.6.2022

BIARS SUR CERE

CAHUS

CORNAC

ESTAL

GAGNAC SUR CERE

GLANES

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

LATOUILLE-LENTILLAC

LAVAL-DE-CERE

SENAILLAC-LATRONQUIERE

8.6.2022

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

TEYSSIEU

30.5.2022-8.6.2022

ANGLARS

AYNAC

BETAILLE

BLARS

LE BOURG

BOUSSAC

LE BOUYSSOU

BRENGUES

CAMBES

CAMBOULIT

CAMBURAT

CANIAC-DU-CAUSSE

CARDAILLAC

CARENNAC

CARLUCET

CAZALS

CAVAGNAC

CAZILLAC

COEUR DE CAUSSE à l’est de l’A20

CONCORES

CONDAT

CORN

DEGAGNAC

DURBANS

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

ESPEDAILLAC

FAJOLES

FLAUJAC-GARE

FONS

FOURMAGNAC

FRAYSSINET-LE-GELAT

FRAYSSINHES à l’est de la D43

GIGNAC

GINTRAC

GIRAC

GORSES

GREZES

COEUR DE CAUSSE

LABATHUDE

LACAPELLE-MARIVAL

LADIRAT

LAMOTHE-CASSEL

LAMOTHE-FENELON

LANZAC

lATRONQUIERE

LEOBARD

LISSAC-ET-MOURET

LIVERNON

MARMINIAC

MARTEL

MASCLAT

MECHMONT

MILHAC

MONTAMEL

MONTCLERA

MONTET-ET-BOUXAL

MONTFAUCON à l’est de l’A20

NADAILLAC-DE-ROUGE

PEYRILLES

PUYBRUN

LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT

QUISSAC

LE ROC

ROUFFILHAC

RUDELLE

SENIERGUES à l’est de l’A20

SAINT-BRESSOU

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CLAIR

SAINTE-COLOMBE

SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR

SAINT-MAURICE-EN-QUERCY

SAINT-MEDARD-NICOURBY

SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES

SAINT-SULPICE

SONAC

SOULOMES

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY: au sud de la D673 et de la D653

TAURIAC

TERROU

TEYSSIEU

THEMINETTES

USSEL

15.6.2022

ALBIAC

ALVIGNAC

ANGLARS-NOZAC

ASSIER

AUTOIRE

AYNAC

BALADOU

BANNES

LE BASTIT

BELMONT-BRETENOUX

BIO

BRETENOUX

CALES

COUZOU

CRESSENSAC

CREYSSE

CUZANCE

DURBANS

ESPEDAILLAC

ESPEYROUX

FLAUJAC-GARE

FLOIRAC

FRAYSSINET

FRAYSSINHES à l’ouest de la D43

GIGNAC

GINOUILLAC

GOURDON

GRAMAT

ISSENDOLUS

ISSEPTS

COEUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LEYME

LIVERNON

LOUBRESSAC

LOUPIAC

LUNEGARDE

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MOLIERES

MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20

MONTVALENT

PADIRAC

PAYRAC

PAYRIGNAC

PINSAC

PRUDHOMAT

REILHAC

REILHAGUET

REYREVIGNES

RIGNAC

ROCAMADOUR

ROUFFILHAC

RUEYRES

SAIGNES

SAINT-CERE

SAINT-CHAMARAND

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-JEAN-LAGINESTE

SAINT-JEAN-LESPINASSE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE

SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-PROJET

SAINT-SIMON

SAINT-SOZY

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SARRAZAC

SENIERGUES à l’Ouest de l’A20

SONAC

SOUCIRAC

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

THEMINES

VAYRAC

LE VIGAN

7.6.2022-15.6.2022

BAGNAC-SUR-CELE

FELZINS

LAURESSES

LINAC

MONTREDON

PRENDEIGNES

SABADEL-LATRONQUIERE

SAINT-CIRGUES

SAINT-FELIX

SAINT-HILAIRE

SAINT-JEAN-MIRABEL

SAINT-PERDOUX

VIAZAC

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

Agnac

Allez-et-Cazeneuve

Armillac

Auriac-sur-Dropt

Bias

Bourgougnague

Bournel

Brugnac

Cahuzac

Caubon-Saint-Sauveur

Cavarc

Coulx

Dévillac

Doudrac

Duras

Escassefort

Ferrensac

Fongrave

Lacaussade

Lachapelle

Laussou

Lavergne

Lévignac-de-Guyenne

Mazières-Naresse

Monbahus

Monclar

Montagnac-sur-Lède

Montastruc

Montignac-de-Lauzun

Montignac-Toupinerie

Monviel

Pardaillan

Paulhiac

Peyrière

Puymiclan

Rives

Saint-Aubin

Saint-Avit

Saint-Barthélemy-d’Agenais

Saint-Etienne-de-Fougères

Saint-Etienne-de-Villeréal

Saint-Géraud

Saint-Jean-de-Duras

Sainte-Livrade-sur-Lot

Saint-Pierre-sur-Dropt

Saint-Quentin-du-Dropt

Seyches

Soumensac

Tombeboeuf

Trentels

Villebramar

Villeneuve-sur-Lot

Villeréal

Virazeil

16.6.2022

Aiguillon

Anthé

Auradou

Baleyssagues

Bazens

Beauville

Blaymont

Bourran

Cassignas

Castelmoron-sur-Lot

Cauzac

Cazideroque

Clairac

Clermont-Dessous

Cours

Dausse

Dolmayrac

Dondas

Engayrac

Esclottes

Frégimont

Frespech

Galapian

Gavaudun

Granges-sur-Lot

Hautefage-la-Tour

Lacapelle-Biron

Lacépède

Lafitte-sur-Lot

Lagarrigue

Laparade

Laroque-Timbaut

Laugnac

Lusignan-Petit

Madaillan

Massels

Massoulès

Monbalen

Montpezat

Nicole

Penne-d’Agenais

Port-Sainte-Marie

Prayssas

Saint-Antoine-de-Ficalba

Sainte-Colombe-de-Duras

Saint-Hilaire-de-Lusignan

Saint-Robert

Saint-Salvy

Saint-Sardos

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Savignac-de-Duras

Le Temple-sur-Lot

Trémons

10.6.2022

Allemans-du-Dropt

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cambes

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Miramont-de-Guyenne

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Monteton

Moulinet

Moustier

Pailloles

Pinel-Hauterive

Puysserampion

Roumagne

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pastour

La Sauvetat-du-Dropt

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

8.6.2022-17.6.2022

Loubès-Bernac

Saint-Astier

Saint-Sernin

Villeneuve-de-Duras

18.6.2022-26.6.2022

Rayet

Tourliac

Parranquet

Saint-Martin-de-Villeréal

11.6.2022-19.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Avrillé

Beaucouzé

Bouchemaine

Candé

Cantenay-Épinard

Challain-la-Potherie

Erdre-en-Anjou

Feneu

Grez-Neuville

La Possonnière

Le Lion-d’Angers

Les Ponts-de-Cé

Longuenée-en-Anjou

Montreuil-Juigné

„Ombrée d’Anjou

Combrée”

„Ombrée d’Anjou

Le Tremblay”

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Lambert-la-Potherie

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Savennières

„Segré-en-Anjou Bleu

La Chapelle-sur-Oudon”

„Segré-en-Anjou Bleu

Le Bourg-d’Iré”

„Segré-en-Anjou Bleu

Louvaines”

„Segré-en-Anjou Bleu

Marans”

„Segré-en-Anjou Bleu

Noyant-la-Gravoyère”

„Segré-en-Anjou Bleu

Nyoiseau”

„Segré-en-Anjou Bleu

Segré”

6.6.2022

Béhuard

„Brissac Loire Aubance

Brissac-Quincé”

„Brissac Loire Aubance

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance”

„Brissac Loire Aubance

Chemellier”

„Brissac Loire Aubance

Les Alleuds”

„Brissac Loire Aubance

Saulgé-l’Hôpital”

„Brissac Loire Aubance

Vauchrétien”

Dénezé-sous-Doué

„Doué-en-Anjou

Concourson-sur-Layon”

„Doué-en-Anjou

Doué-la-Fontaine”

„Doué-en-Anjou

Les Verchers-sur-Layon”

„Doué-en-Anjou

Saint-Georges-sur-Layon”

„Gennes-Val-de-Loire

Grézillé”

Le Puy-Notre-Dame

Les Garennes sur Loire

Louresse-Rochemenier

Mûrs-Erigné

Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Mélaine-sur-Aubance

Tuffalun

15.6.2022

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

„Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné”

Val d’Erdre-Auxence

1.6.2022-29.6.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

„Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

„Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

„Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

„Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

7.6.2022-15.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Brion-près-Thouet

Irais

Louzy

Marnes

Misse

Plaine-et-Vallées

Pas-de-Jeu

Saint-Cyr-la-Lande

Saint-Léger-de-Montbrun

Saint-Martin-de-Mâcon

Saint-Martin-de-Sanzay

Sainte-Verge

Tourtenay

6.6.2022

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

1.6.2022-8.6.2022

La Ferrière-en-Parthenay

„Pressigny

sud limitée par D134E”

Oroux

6.6.2022

Doux

Thénezay

1.6.2022-8.6.2022

Béceleuf

Coulon

Cours

Échiré

Faye-sur-Ardin

Fenioux

Magné

Niort

Pamplie

Puihardy

Saint-Laurs

Saint-Maixent-de-Beugné

Saint-Maxire

Sainte-Ouenne

Saint-Rémy

Sciecq

Surin

Xaintray

6.6.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

1.6.2022-8.6.2022

Adilly

Airvault

Assais-les-Jumeaux

Aubigny

Le Chillou

Lhoumois

La Peyratte

„Pressigny

nord limitée par D134E”

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Viennay

15.6.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

7.6.2022-15.6.2022

Beaulieu-sous-Parthenay

La Boissière-en-Gâtine

La Chapelle-Bertrand

Châtillon-sur-Thouet

Fénery

Les Groseillers

Mazières-en-Gâtine

Parthenay

Pompaire

Le Retail

Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Marc-la-Lande

Soutiers

Verruyes

Vouhé

15.6.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

7.6.2022-15.6.2022

Le Busseau

Beugnon-Thireuil

Clessé

Pougne-Hérisson

Secondigny

Loretz-d’Argenton

Boismé

Chiché

Faye-l’Abbesse

Luzay

Pierrefitte

Sainte-Gemme

Saint-Jacques-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Varent

„Thouars

hors Misse”

15.6.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

7.6.2022-15.6.2022

Département: Tarn-et-Garonne (82)

ROQUECOR

SAINT AMANS DU PECH

SAINT BEAUZEIL

VALEILLES

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Barbâtre

La Barre-de-Monts

L’Épine

Le Fenouiller

La Guérinière

Noirmoutier-en-l’Île

Notre-Dame-de-Monts

Le Perrier

Notre-Dame-de-Riez

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Jean-de-Monts

6.6.2022

Bouillé-Courdault

Damvix

Le Gué-de-Velluire

L’Île-d’Elle

Liez

Maillé

Maillezais

Le Mazeau

Rives-d’Autise

Saint-Sigismond

Xanton-Chassenon

L’Aiguillon-sur-Mer

Angles

Avrillé

Le Bernard

La Boissière-des-Landes

Bretignolles-sur-Mer

La Bretonnière-la-Claye

Chaillé-les-Marais

La Chaize-Giraud

Champagné-les-Marais

Le Champ-Saint-Père

Chasnais

La Couture

Curzon

Givrand

Grues

Jard-sur-Mer

Lairoux

Longeville-sur-Mer

Moreilles

Nieul-le-Dolent

Poiroux

Puyravault

Les Sables-d’Olonne

Saint-Denis-du-Payré

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-la-Forêt

Saint-Michel-en-l’Herm

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Saint-Vincent-sur-Jard

La Tranche-sur-Mer

Triaize

La Faute-sur-Mer

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

15.6.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

1.6.2022-29.6.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Chauché

Corpe

Essarts en Bocage

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Mouchamps

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Rabatelière

La Réorthe

Rochetrejoux

Rosnay

Saint-André-Goule-d’Oie

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Sainte-Cécile

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Saint-Germain-de-Prinçay

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-Sterlanges

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

Vendrennes

Bazoges-en-Paillers

Beaurepaire

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu

Les Brouzils

La Bruffière

Chavagnes-en-Paillers

La Copechagnière

Cugand

La Gaubretière

L’Herbergement

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mesnard-la-Barotière

Montaigu-Vendée

Mortagne-sur-Sèvre

Rocheservière

Montréverd

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Fulgent

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Saint-Philbert-de-Bouaine

Tiffauges

Treize-Septiers

Chanverrie

Antigny

Le Boupère

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Les Epesses

Sèvremont

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Paul-en-Pareds

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Treize-Vents

Vouvant

7.6.2022-15.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

ANGLIERS

ARCAY

AULNAY

BERRIE

CHALAIS

CRAON

CURCAY-SUR-DIVE

GLENOUZE

LA CHAUSSEE

LA GRIMAUDIERE

MARTAIZE

MASSOGNES

MAZEUIL

MONCONTOUR

MOUTERRE-SILLY

RANTON

SAINT-CLAIR

SAINT-JEAN-DE-SAUVES

SAINT-LAON

TERNAY

CHALANDRAY

CHERVES

MAISONNEUVE

8.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

BUSSIERE-GALANT

CHALUS

CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE

CHAMPSAC - au Sud de la D 141

CUSSAC - à l’Ouest de la D 73 et à l’Est de la D 42

DOURNAZAC - à l’Est de la D 66

GLANDON

LA MEYZE

LA-ROCHE-L’ABEILLE – à l’Ouest de la D17

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Ouest de la D11

MARVAL - à l’Ouest de la D 67 et au Sud de la D 15

ORADOUR-SUR-VAYRES - au Sud de la D 34

PENSOL - à l’Ouest de la D 15 et à l’Ouest de la D 67

SAINT-BAZILE

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES

SAINT-MATHIEU

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Est de la D704 et au Sud de la D901

12.6.2022

CUSSAC - à l’Est de la D 73 et à l’Ouest de la D 42

DOURNAZAC - à l’Ouest de la D 66

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Est de la D11

LE CHALARD

MARVAL - à l’Est de la D 67 et au Nord de la D 15

PENSOL - à l’Est de la D 15 et à l’Est de la D 67

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Ouest de la D704 et au Nord de la D901

4.5.2022-12.6.2022

Stat membru: Ungaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Fülöpjakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytőke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Borota, Felsőszentiván, Jánoshalma, Kéleshalom, Kisszállás, Kunfehértó és Rém települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Baja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Mélykút, Nemesnádudvar és Sükösd települések közigazgatási területeinek a 46.257695 és a 19.129421, a 46.345334 és a 19.405583, a 46.346178 és a 19.407121, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673, GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

19.6.2022

Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

1.7.2022

Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.6.2022

Árpádhalom, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.6.2022-2.7.2022

Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.6.2022-2.7.2022

Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.6.2022-19.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022-1.7.2022

Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

11.6.2022-19.6.2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022-2.7.2022

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022-2.7.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022-2.7.2022

Békés megye:

Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás,, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Almáskamarás, Battonya, Csanádapáca, Dombiratos, Elek, Gyula Kaszaper, Kevermes, Kétegyháza, Kunágota, Lőkösháza, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Tótkomlós, Újkígyós, Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, 46.467000 és a 20.977800, a 46.475210 és a 21.138900, valamint a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.6.2022

Békéssámson, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.6.2022-2.7.2022

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Piricse és Terem települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

16.6.2022

Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

3.7.2022

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.6.2022-16.6.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.6.2022-3.7.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Tiszasas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

2.7.2022

Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022-2.7.2022

Hajdú-Bihar megye:

Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

3.7.2022

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.6.2022-3.7.2022

Stat membru: Țările de Jos

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Province Gelderland

1.

Vanaf kruising De Dreef/Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg overgaand in Bennekomseweg overgaand in Edeseweg tot aan A12.

32.

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Maanderdijk.

33.

Maanderdijk volgen in westelijke richting overgaand in Meentdijk tot aan Dragonderweg.

34.

Dragonderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Valleikanaal.

35.

Valleikanaal volgen in westelijke richting tot aan Dashorsterweg.

36.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Holleweg.

37.

Oude Holleweg volgen in westelijke richting tot aan Hopeseweg.

38.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

39.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg

4.6.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.11

27.5.2022-4.6.2022

Municipality Boskoop, province Zuidholland

1.

Vanaf kruising Langevaart/Hoefweg, Hoefweg volgen in noordelijke richting tot aan A12.

2.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Ring Oostweg.

3.

Oostweg volgen in noordelijke richting tot aan Australieweg.

4.

Australieweg volgen in westelijke richting tot aan Aziëweg.

5.

Aziëweg volgen in noordelijke richting overgaand in Slootweg overgaand in Noord Aa tot aan Weipoortseweg.

6.

Weipoortseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ommedijkseweg overgaand in Burgermeester Smeetsweg tot aan Hoge Rijndijk.

7.

Hoge Rijndijk volgen in westelijke richting tot aan Does.

8.

Does volgen in noordelijke richting overgaand in Kromme Does overgaand in Wijde Aa overgaand in Zwetweg overgaand in Woudseweg Zuid tot aan Herenweg.

9.

Herenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg N446.

10.

N446 volgen in oostelijke richting overgaand in Aardamseweg overgaand in Kerkweg overgaand in Zevenhovenseweg tot aan Achttienkavelenweg.

11.

Achttienkavelenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Achttienkavels tot aan Zuideinde.

12.

Zuideinde volgen in oostelijke richting tot aan Fietspad langs Kockengergootje.

13.

Fietspad volgen in zuidelijke richting tot aan Meije.

14.

Meije volgen in oostelijke richting tot aan Hazekade.

15.

Hazekade volgen in zuidelijke richting tot aan Provinciegrens Zuid Holland-Utrecht.

16.

Provinciegrens volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Rijn.

17.

Oude Rijn volgen in westelijke richting tot aan Dubbele Wiericke.

18.

Dubbele Wiericke volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.

19.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeind.

20.

Hoogeind volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Woerden/Gouda.

21.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Jouberstraat.

22.

Jouberstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Sportlaan overgaand in Goejanverwelledijk overgaand in Nieuwe Veerstal overgaand in Schielands Hoge Zeedijk tot aan Stroomkanaal.

23.

Stroomkanaal volgen in noordelijke richting overgaand in Gouwekanaal tot aan Rotterdamseweg.

24.

Rotterdamseweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk.

25.

Kanaaldijk volgen in noordelijke richting overgaand in N207 tot aan Middelweg.

26.

Middelweg volgen in westelijke richting tot aan A20

27.

A20 volgen in zuidelijke richting tot aan Derde Tochtweg.

28.

Derde Tochtweg volgen in westelijke richting overgaand in Knibbelweg tot aan N219.

29.

N219 volgen zuidelijke richting tot aan Zuidplasweg.

30.

Zuidplasweg volgen in noordelijke richting overgaand in burgermeester Klinkhamerweg tot aan De Opril.

31.

De Opril volgen in westelijke richting overgaand in Tweemanspolder tot aan Rottemeren.

32.

Rottemeren volgen in noordelijke richting tot aan Lange Vaart.

33.

Lange Vaart volgen in westelijke richting tot aan Hoefweg.

18.6.2022

Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09

10.6.2022-18.6.2022

Stat membru: Slovacia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

District Galanta – the municipality of Dolný Chotár

District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce

District Komárno – he minicipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov

District Šaľa – the miniciaplities of Selice, Selice-Šók, Žihárec

25.6.2022

District Šaľa: the municipalites of Vlčany and Neded

17.6.2022-25.6.2022

PARTEA C

Zone de restricții suplimentare în statele membre în cauză* astfel cum se menționează la articolele 1 și 3a:

*

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referirile la state membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/53


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/899 A COMISIEI

din 8 iunie 2022

privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Indonezia cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contrapărțile centrale aflate sub supravegherea Autorității pentru Servicii Financiare din Indonezia (Otoritas Jasa Keuangan)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale („CPC”) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să le permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul menționat să furnizeze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabilite în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, și anume de a reduce riscul sistemic prin sporirea măsurii în care se recurge la CPC sigure și solide pentru a compensa contractele cu instrumente derivate extrabursiere, inclusiv atunci când respectivele CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele de fond ale dispozițiilor juridice și ale mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă prin dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din țara terță se asigură faptul că CPC stabilite și autorizate în respectiva țară terță nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune unui nivel de risc mai ridicat decât cel la care ar putea fi expuși respectivii membrii compensatori și respectivele locuri de tranzacționare de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de risc sistemic în Uniune. Ar trebui, așadar, să fie luate în considerare riscurile mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(3)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere din Indonezia cu cele ale Uniunii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe o analiză comparativă a cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC din Indonezia aflate sub supravegherea Autorității pentru Servicii Financiare din Indonezia [Otoritas Jasa Keuangan („OJK”)], ci și pe o evaluare a rezultatului acestor cerințe. De asemenea, Comisia ar trebui să evalueze și caracterul adecvat al acestor cerințe pentru a atenua riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, ținând cont de dimensiunea pieței financiare pe care își desfășoară activitatea CPC autorizate în Indonezia. Pentru a obține rezultate echivalente în materie de diminuare a riscurilor, în cazul CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor decât în cazul CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai scăzut.

(4)

Prezenta decizie se referă exclusiv la echivalența dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere pentru CPC aflate sub supravegherea OJK și nu la dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere pentru CPC care prestează servicii de compensare pe piața produselor de bază și sunt reglementate și supravegheate de Agenția de reglementare a tranzacțiilor cu contracte futures pe piața produselor de bază [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)] din cadrul Ministerului Comerțului din Republica Indonezia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) și nici la CPC exploatate și supravegheate de Bank Indonesia.

(5)

Articolul 25 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 stabilește trei condiții care trebuie îndeplinite pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(6)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul menționat.

(7)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC autorizate în Indonezia sub supravegherea OJK sunt prevăzute în Legea Republicii Indonezia nr. 8 din anul 1995 privind piața de capital („Legea privind piața de capital”) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) (2), în Regulamentul OJK nr. 3/POJK.04/2021 privind organizarea activităților pe piața de capital (Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal) (3) și în Regulamentul OJK nr. 22/POJK.04/2019 privind tranzacțiile cu valori mobiliare (Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek) (4) (denumite în continuare împreună „normele primare”). Regulamentul OJK nr. 22/POJK.04/2019 transpune standardele internaționale definite în Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI) publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (5).

(8)

CPC trebuie să fie autorizate de către OJK. Pentru a primi autorizație să presteze servicii de compensare, CPC trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în normele primare. Acestor cerințe li se adaugă normele și procedurile interne ale CPC care asigură conformitatea cu toate standardele relevante din Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI).

(9)

Prin urmare, cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC autorizate în Indonezia și aflate sub supravegherea OJK au o structură pe două niveluri. Primul nivel constă în normele primare care stabilesc obligațiile de bază, pe care trebuie să le respecte CPC pentru a primi autorizație să presteze servicii de compensare în Indonezia. Al doilea nivel constă în regulile și procedurile interne ale CPC, care trebuie adoptate ca regulamente ale CPC ca organism de autoreglementare.

(10)

Piața financiară din Indonezia este semnificativ mai mică decât aceea din Uniune. Prin urmare, participarea la CPC autorizate în Indonezia expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri mult mai scăzute decât participarea acestora la CPC autorizate în Uniune. Normele primare aplicabile CPC autorizate în Indonezia, completate de normele și procedurile interne ale acestora, care impun respectarea PFMI, diminuează în mod adecvat nivelul mai scăzut de risc la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune și, prin urmare, se poate considera că, în materie de diminuare a riscurilor, asigură un rezultat echivalent cu cel urmărit de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Indonezia asigură respectarea de către CPC autorizate în Indonezia și aflate sub supravegherea OJK a unor cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(12)

Articolul 25 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune ca dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere privind CPC autorizate într-o țară terță să prevadă, de asemenea, faptul că aceste CPC fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue.

(13)

OJK, în calitate de autoritate de supraveghere a CPC, monitorizează CPC din Indonezia pentru a asigura respectarea continuă a normelor primare și a normelor și procedurilor interne ale CPC. Supravegherea zilnică este efectuată de OJK în mod regulat, în conformitate cu Legea Republicii Indonezia nr. 21 din anul 2011 privind Autoritatea pentru Servicii Financiare („Legea OJK”) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) (6), pentru a identifica, evalua, ierarhiza și atenua riscurile. OJK poate efectua investigații cu privire la încălcările suspectate, astfel cum sunt menționate în capitolul XI din Legea OJK. OJK are competențe cuprinzătoare pentru a asigura conformitatea și poate retrage licența de funcționare și aprobarea normelor și procedurilor interne, poate emite condiții, cerințe sau instrucțiuni și poate impune sancțiuni CPC.

(14)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește CPC autorizate în Indonezia prevăd o supraveghere și o asigurare a respectării normelor eficace și continue.

(15)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cadrul juridic dintr-o țară terță trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(16)

CPC din țările terțe care doresc să ofere servicii de compensare centrală în Indonezia trebuie să solicite de la OJK o licență de funcționare ca CPC, în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Legea privind piața de capital. Astfel, CPC non-indoneziene și indoneziene pot presta servicii de compensare pe piața indoneziană de capital în mod nediscriminatoriu. Acestea trebuie să respecte aceleași cerințe ca și CPC din Indonezia, inclusiv conformitatea cu PFMI. Încheierea unor acorduri de cooperare între OJK și autoritățile competente din țările terțe responsabile cu supravegherea CPC non-indoneziene este prevăzută la articolele 47 și 48 din Legea OJK.

(17)

Conform concluziei Comisiei, cadrul juridic din Indonezia prevede un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(18)

Prin urmare, Comisia consideră că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC aflate sub supravegherea OJK îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere ar trebui considerate echivalente cu cerințele prevăzute în regulamentul respectiv.

(19)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC aflate sub supravegherea OJK la momentul adoptării sale. Printre altele, pe baza informațiilor primite de la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Comisia, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (6b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, va continua să monitorizeze periodic evoluția cadrului juridic și de supraveghere aplicabil CPC din Indonezia, precum și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(20)

Pe baza constatărilor rezultate dintr-o reexaminare periodică sau specifică, Comisia poate decide în orice moment să modifice sau să abroge prezenta decizie, în special în cazul în care evoluțiile afectează condițiile pe baza cărora aceasta este adoptată.

(21)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, următoarele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere din Indonezia aplicabile contrapărților centrale aflate sub supravegherea Autorității pentru Servicii Financiare din Indonezia (Otoritas Jasa Keuangan) sunt considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

(a)

Legea Republicii Indonezia nr. 8 din anul 1995 privind piața de capital;

(b)

Legea Republicii Indonezia nr. 21 din anul 2011 privind Autoritatea pentru Servicii Financiare;

(c)

Regulamentul OJK nr. 22/POJK.04/2019 privind tranzacțiile cu valori mobiliare;

(d)

Regulamentul OJK nr. 3/POJK.04/2021 privind organizarea de activități pe piața de capital.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Monitorul Oficial al Republicii Indonezia din anul 1995 numărul 64, Suplimentul la Monitorul Oficial al Republicii Indonezia nr. 3608.

(3)  Monitorul Oficial al Republicii Indonezia din anul 2021 numărul 71, Suplimentul la Monitorul Oficial al Republicii Indonezia nr. 6663.

(4)  Monitorul Oficial al Republicii Indonezia din anul 2019 numărul 168, Suplimentul la Monitorul Oficial al Republicii Indonezia nr. 6387.

(5)  Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață, documentul nr. 101 din 16 aprilie 2012.

(6)  Monitorul Oficial al Republicii Indonezia din anul 2011 numărul 111, Suplimentul la Monitorul Oficial al Republicii Indonezia nr. 5253.


9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/57


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/900 A COMISIEI

din 8 iunie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2039 în ceea ce privește evoluția cadrului de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 a Comisiei (2), care a fost adoptată la 13 noiembrie 2015, s-a decis că, în sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Africa de Sud, care constau în Financial Markets Act (Legea privind piețele financiare) (Legea nr. 19 din 2012) („FMA”) și care sunt aplicabile caselor de compensare autorizate în această țară, sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2)

Cu toate acestea, de la 13 noiembrie 2015, cadrul de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale („CPC”) a evoluat prin intrarea în vigoare a Financial Sector Regulations Act [Legea (regulamentul) privind sectorul financiar] (Legea nr. 9 din 2017) (3) („FSRA”), care a modificat FMA, precum și prin promulgarea Regulamentelor din 2018 referitoare la FMA (4). Prin urmare, se impune evaluarea echivalenței respectivului cadru de reglementare din Africa de Sud, astfel cum a fost modificat.

(3)

Evaluarea echivalenței cadrului de reglementare din Africa de Sud modificat ar trebui să nu se bazeze doar pe o analiză comparativă a cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor care sunt autorizate în Africa de Sud în mod abstract, ci și pe o evaluare a efectelor cerințelor respective. Această evaluare ar trebui să verifice caracterul adecvat al cerințelor respective pentru a diminua riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, ținând seama de dimensiunea piețelor financiare pe care își desfășoară activitatea CPC-urile autorizate în Africa de Sud. În cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor decât în cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici.

(4)

Articolul 25 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede trei condiții care trebuie îndeplinite pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC-urile autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(5)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC-urile autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din regulamentul respectiv.

(6)

În Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039, cerințele obligatorii din punct de vedere juridic pentru CPC-urile autorizate în Africa de Sud au fost considerate echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Cadrul de reglementare din Africa de Sud modificat corespunzător CPC-urilor autorizate în Africa de Sud menține evaluarea conformității caselor de compensare autorizate și a CPC-urilor autorizate cu Principiile pentru infrastructurile pieței financiare („PFMI”), publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare („IOSCO”) (5).

(7)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic pentru CPC-uri și casele de compensare autorizate în Africa de Sud constau în prezent în FMA, astfel cum a fost modificată prin FSRA, și în Regulamentele din 2018 referitoare la Legea privind piețele financiare. Acest cadru juridic este completat de setul de standarde de conduită emis de Financial Sector Conduct Authority (Autoritatea pentru conduita în sectorul financiar) („FSCA”). FMA, cu modificările ulterioare, și Regulamentele din 2018 referitoare la Legea privind piețele financiare stabilesc obligații și cerințe suplimentare pe care casele de compensare și CPC-urile autorizate în Africa de Sud trebuie să le respecte. Mai mult, în conformitate cu FMA, cu modificările ulterioare, Prudential Authority (Autoritatea prudențială – „AP”) și FSCA își asumă rolul de „operator de registru” (Registrar of Services) și acordă în comun autorizația de a funcționa în Africa de Sud în calitate de casă de compensare independentă autorizată sau de CPC autorizată, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească cerințele respective și să contribuie la realizarea obiectivelor specificate în FMA, inclusiv diminuarea riscului sistemic.

(8)

Valoarea totală a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate compensate în Africa de Sud reprezintă în continuare mai puțin de 1 % din valoarea totală a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate compensate în Uniune. Astfel, participarea la casele de compensare sau la CPC-urile autorizate în Africa de Sud expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri mult mai scăzute decât participarea acestora la CPC-urile autorizate în Uniune.

(9)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Africa de Sud asigură respectarea de către CPC-urile autorizate în comun de AP și de FSCA a unor cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(10)

Articolul 25 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune, de asemenea, ca dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere privind CPC-urile autorizate într-o țară terță să prevadă faptul că respectivele CPC-uri fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue. Cadrul juridic adaptat pentru CPC-uri și casele de compensare din Africa de Sud conferă AP și FSCA o serie extinsă de competențe pentru supravegherea, monitorizarea și efectuarea de anchete în ceea ce privește casele de compensare și CPC-urile autorizate să își desfășoare activitatea în Africa de Sud. AP și FSCA evaluează în fiecare an dacă casele de compensare autorizate și CPC-urile autorizate respectă FMA și normele și procedurile lor interne. AP și FSCA au competența de a revoca sau suspenda autorizația unei case de compensare independente autorizate sau a unei CPC autorizate în cazul în care acestea nu respectă FMA sau Regulamentele din 2018 referitoare la FMA sau legislația derivată, precum cerințele din standardele de conduită. AP și FSCA sunt totodată împuternicite să solicite caselor de compensare autorizate și CPC-urilor autorizate informații sau documente și să efectueze inspecții la fața locului. De asemenea, autoritățile de supraveghere desfășoară un program anual de supraveghere pentru CPC-uri, care include studii, analize și evaluări ale riscurilor. AP monitorizează și evaluează rata de adecvare a capitalului și practicile de gestionare a capitalului corespunzătoare CPC-urilor.

(11)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește CPC-urile autorizate de AP și FSCA prevăd supravegherea și asigurarea respectării normelor eficace și continue.

(12)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cadrul juridic al unei țări terțe trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC-urile din țări terțe”).

(13)

FMA, cu modificările ulterioare, stabilește condițiile pentru recunoașterea echivalenței jurisdicțiilor străine. Împreună cu South African Reserve Bank (Banca Centrală din Africa de Sud) și AP, FSCA poate stabili echivalența cadrului de reglementare al unei anumite țări străine cu cadrul de reglementare a sectorului financiar sud-african.

(14)

Comisia concluzionează că în cadrul juridic al Africii de Sud este prevăzut un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor din țări terțe.

(15)

Prin urmare, Comisia consideră că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Africa de Sud aplicabile CPC-urilor respectă cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în cauză ar trebui considerate echivalente cu cerințele prevăzute în regulamentul respectiv.

(16)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 ar trebui modificată în consecință.

(17)

Pentru a se asigura că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe efectuează fără întârziere clasificarea și recunoașterea CPC-urilor stabilite în Africa de Sud, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(18)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Africa de Sud, care constau în Financial Markets Act (Legea privind piețele financiare) – Legea nr. 19 din 2012 – și în Financial Markets Act Regulations (Regulamentele referitoare la Legea privind piețele financiare) și care sunt aplicabile caselor de compensare autorizate în această țară, sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 29).

(3)  Republica Africa de Sud, Legea nr. 9 din 2017: Financial Sector Regulation Act, 2017.

(4)  Trezoreria Națională din Africa de Sud, NO.R. 98 Financial Markets Act, 2012: Regulations.

(5)  Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări/Comitetul tehnic al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, Principii pentru infrastructurile pieței financiare, aprilie 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).


9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/60


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/901 A COMISIEI

din 8 iunie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2269 în ceea ce privește contrapărțile centrale aflate sub supravegherea Autorității Centrelor Internaționale de Servicii Financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269 a Comisiei (2) stabilește că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din India pentru contrapărțile centrale („CPC”) care se află sub supravegherea Comisiei pentru valori mobiliare și burse din India (Securities and Exchange Board of India – SEBI) și, respectiv, a băncii centrale din India (Reserve Bank of India) trebuie considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2)

La 1 octombrie 2020, Autoritatea Centrelor Internaționale de Servicii Financiare (International Financial Services Centres Authority, „IFSCA”) a preluat de la SEBI activitatea de supraveghere a CPC-urilor stabilite în cadrul centrelor internaționale de servicii financiare („IFSC”) din India. În plus, legea și regulamentele menționate la articolul 1 alineatul (1) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269 au încetat parțial să se aplice în cadrul IFSC-urilor la 16 aprilie 2021. De la data respectivă, Regulamentele din 2021 privind instituțiile de infrastructură a pieței (3) (Market Infrastructure Institutions Regulations – „Regulamentele MII”), emise de IFSCA în temeiul Legii din 2019 privind Autoritatea Centrelor Internaționale de Servicii Financiare – Legea 50 din 2019 (4) (International Financial Services Centres Authority Act – „Legea IFSCA”), au fost aplicate CPC-urilor stabilite în cadrul IFSC-urilor. Cu toate acestea, Legea (regulamentul) din 1956 privind contractele cu valori mobiliare [Securities Contracts (Regulation) Act] – Legea 42 din 1956 (5), s-a aplicat în continuare.

(3)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere din India aplicabile CPC-urilor stabilite în cadrul IFSC-urilor cu cele din Uniune ar trebui să nu se bazeze doar pe o analiză comparativă a cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor care sunt stabilite în IFSC-uri în mod abstract, ci și pe o evaluare a efectelor cerințelor respective. Această evaluare ar trebui să verifice caracterul adecvat al cerințelor respective pentru a minimiza riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, ținând seama de dimensiunea piețelor financiare pe care își desfășoară activitatea CPC-urile stabilite în cadrul IFSC-urilor. Pentru a asigura minimizarea adecvată a riscurilor, în cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, sunt necesare cerințe mai stricte de minimizare a riscurilor decât în cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai scăzut.

(4)

Articolul 25 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede trei condiții care trebuie îndeplinite pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC-urile autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(5)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC-urile autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din regulamentul respectiv.

(6)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor autorizate în cadrul IFSC-urilor sunt prevăzute în Regulamentele MII. Respectivele regulamente transpun integral standardele internaționale definite în Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI) publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață (CPMI) și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) (6).

(7)

CPC-urile stabilite în cadrul IFSC-urilor trebuie să fie autorizate de IFSCA. Pentru a fi autorizate să furnizeze servicii de compensare, CPC-urile trebuie să respecte cerințele specifice prevăzute în Regulamentele MII și să dispună de statute și norme care să asigure conformitatea cu toate standardele relevante prevăzute în PFMI. Mai precis, CPC-urile trebuie să îndeplinească condițiile specificate în regulamentul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentele MII, care ar trebui să permită CPC-urilor respective să funcționeze în condiții de siguranță și în mod eficace și să gestioneze cu prudență riscurile asociate activității și operațiunilor lor. Astfel cum se prevede în regulamentele 14-39 din Regulamentele MII, CPC-urile trebuie să îndeplinească cerințe în ceea ce privește, printre altele, capitalurile proprii, participația, administrarea, guvernanța și conduita, gestionarea riscurilor, inclusiv înființarea unui fond de garantare a decontării, continuitatea activității, accesul la CPC al membrilor compensatori și al locurilor de tranzacționare, precum și păstrarea evidențelor. În special, regulamentul 24 alineatul (1) din Regulamentele MII impune CPC-urilor să adopte principiile de guvernanță prevăzute în PFMI. Pentru a dovedi conformitatea cu Regulamentele MII, regulamentele 6 și 40 din regulamentele respective impun ca CPC-urile să prezinte IFSCA normele și procedurile lor interne înainte de a le pune în aplicare.

(8)

Piața financiară IFSC este semnificativ mai mică decât cele pe care își desfășoară activitatea CPC-urile stabilite în Uniune. Din 2020 până în prezent, volumul tranzacționării sau al compensării instrumentelor financiare derivate a fost minim. Prin urmare, participarea la CPC-urile stabilite în cadrul IFSC-urilor expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri cu mult mai mici decât participarea lor la CPC-uri autorizate în Uniune. Regulamentele MII aplicabile CPC-urilor autorizate de IFSCA, completate de statutele și normele CPC-urilor respective, care impun respectarea PFMI, minimizează în mod adecvat nivelul mai scăzut de risc la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune și, prin urmare, se poate considera că, în materie de minimizare a riscurilor, asigură un rezultat echivalent cu cel urmărit de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(9)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din India asigură respectarea de către CPC-urile autorizate de IFSCA a unor cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(10)

Articolul 25 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune, de asemenea, ca dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere privind CPC-urile autorizate într-o țară terță să prevadă faptul că respectivele CPC-uri fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue.

(11)

IFSCA recunoaște CPC-urile din cadrul IFSC-urilor și le monitorizează pentru a asigura respectarea în permanență a Regulamentelor MII și a normelor și procedurilor interne ale CPC-urilor. IFSCA efectuează cu regularitate supravegherea zilnică, în conformitate cu secțiunile 12, 13 și 28 din Legea IFSCA și cu regulamentele 65-70 din Regulamentele MII. IFSCA are competența de a solicita informații, de a efectua inspecții, de a emite instrucțiuni, note de orientare și circulare, precum și de a impune amenzi și sancțiuni. În conformitate cu regulamentul 8 alineatul (3) litera (k) din Regulamentele MII, IFSCA are, de asemenea, competența de a stabili condiții suplimentare pentru recunoașterea CPC-urilor. În conformitate cu secțiunea 12 din Legea IFSCA, IFSCA are competența de a impune amenzi și sancțiuni în sarcina CPC-urilor. În sfârșit, în conformitate cu regulamentul 13 din Regulamentele MII, IFSCA are competența de a retrage recunoașterea unei CPC.

(12)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește CPC-urile autorizate de IFSCA prevăd supravegherea și asigurarea respectării normelor eficace și continue.

(13)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cadrul juridic al unei țări terțe trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC-urile din țări terțe”).

(14)

CPC-urile din afara IFSC-urilor care doresc să compenseze instrumente financiare în IFSC-uri pot depune la IFSCA o cerere de recunoaștere. În regulamentul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentele MII se stabilesc criteriile de recunoaștere. Regulamentul 71 din Regulamentele MII permite IFSCA să relaxeze cerința recunoașterii în interesul dezvoltării și reglementării serviciilor financiare în cadrul IFSC-urilor, având în vedere standardul de supraveghere impus de jurisdicția de origine. Aceeași dispoziție permite IFSCA să recunoască CPC-urile care nu sunt stabilite în cadrul IFSC-urilor.

(15)

Comisia concluzionează că în cadrul juridic al IFSC este prevăzut un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor din țări terțe.

(16)

Prin urmare, Comisia consideră că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din India aplicabile CPC-urilor respectă cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în cauză ar trebui considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(17)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor din cadrul IFSC-urilor la momentul adoptării sale. Comisia, în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, ar trebui să continue să monitorizeze în mod regulat evoluția cadrului juridic și de supraveghere aplicabil CPC-urilor din cadrul IFSC-urilor și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie, inclusiv dacă IFSCA își utilizează competența în temeiul regulamentului 71 din Regulamentele MII pentru a relaxa cerințele prevăzute în regulamentele respective.

(18)

Dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC-urilor autorizate în cadrul IFSC-urilor, inclusiv eventualele relaxări ale cerințelor prevăzute în Regulamentele MII de către IFSCA, ar trebui reexaminate periodic. Reexaminarea periodică nu ar trebui să aducă atingere competenței Comisiei de a efectua o reexaminare specifică ori de câte ori evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței stabilite prin prezenta decizie. Pe baza constatărilor rezultate dintr-o reexaminare periodică sau specifică, Comisia poate decide în orice moment să modifice sau să abroge prezenta decizie, în special în cazul în care evoluțiile afectează condițiile pe baza cărora aceasta este adoptată.

(19)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269 trebuie modificată în consecință.

(20)

Pentru a se asigura că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe efectuează fără întârziere clasificarea și recunoașterea CPC-urilor stabilite în cadrul IFSC-urilor, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(21)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269, se adaugă următorul alineat:

„(3)   În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din India, care constau în Legea (regulamentul) din 1956 privind contractele cu valori mobiliare, Legea din 2019 privind Autoritatea Centrelor Internaționale de Servicii Financiare și Regulamentele din 2021 privind instituțiile de infrastructură a pieței aplicabile CPC-urilor stabilite în cadrul centrelor internaționale de servicii financiare, sunt considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din India în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 342, 16.12.2016, p. 38).

(3)  Monitorul Oficial al Indiei nr. 179, 16.4.2021, p. 1, 2310 GI/2021.

(4)  Monitorul Oficial al Indiei nr. 74, 20.12.2019, p. 1.

(5)  Monitorul Oficial al Indiei, ediția specială, 1957, partea II, secțiunea 3, p. 549.

(6)  Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări/Comitetul tehnic al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, Principii pentru infrastructurile pieței financiare, aprilie 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).


9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/64


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/902 A COMISIEI

din 8 iunie 2022

privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Malaysia cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale („CPC”) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să le permită CPC-urilor stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul menționat să furnizeze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabilite în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, și anume de a reduce riscul sistemic prin sporirea măsurii în care se recurge la CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere, inclusiv atunci când respectivele CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC-urile, rezultatele de fond ale dispozițiilor juridice și ale mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă prin dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din țara terță respectivă se asigură faptul că CPC-urile stabilite și autorizate în această țară nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune unui nivel de risc mai ridicat decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC-urile autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de risc sistemic în Uniune. Ar trebui, așadar, să fie luate în considerare riscurile mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(3)

Prin urmare, ar trebui ca evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere din Malaysia cu cele din Uniune să nu se bazeze doar pe o analiză comparativă a cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor din Malaysia, ci și pe o evaluare a rezultatului aplicării cerințelor respective și a gradului în care acestea diminuează riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, ținând seama de dimensiunea pieței financiare pe care își desfășoară activitatea CPC-urile din Malaysia. Pentru a obține rezultate echivalente în materie de diminuare a riscurilor, în cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor decât în cazul CPC-urilor care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai scăzut.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trebuie îndeplinite trei condiții pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC-urile autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(5)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (a), CPC-urile autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor autorizate în Malaysia sunt prevăzute în Legea nr. 671 din 2007 privind piețele și serviciile de capital (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007(2) (Capital Markets and Services Act – CMSA), în special în secțiunea 38, care este completată de Orientările privind infrastructurile piețelor financiare (3) (denumite în continuare „orientările”) emise de Comisia de valori mobiliare a Malaysiei (Securities Commission Malaysia – SC). CMSA și Orientările transpun integral standardele internaționale definite în Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI) publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață (CPMI) și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) (4).

(7)

CPC-urile stabilite în Malaysia trebuie să fie autorizate de SC. Pentru a fi autorizate să furnizeze servicii de compensare, CPC-urile trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în CMSA și specificate mai în detaliu de orientări, precum și să dispună de norme și proceduri interne care să asigure conformitatea cu toate standardele relevante prevăzute în PFMI. Mai precis, CPC-urile trebuie să funcționeze în condiții de siguranță și în mod eficace și să gestioneze cu prudență riscurile asociate activității și operațiunilor lor. Astfel cum se prevede în secțiunea 3.02 din orientări, CPC-urile au, de asemenea, obligația de a avea suficiente resurse financiare și umane, precum și în materie de gestionare a riscurilor, de tehnologie a informației, de sisteme și de infrastructură pentru a-și îndeplini funcția de CPC. Pentru a dovedi conformitatea cu CMSA și cu orientările, secțiunea 38 alineatul (2) din CMSA impune ca CPC-urile să prezinte SC normele și procedurile lor interne înainte de a le pune în aplicare.

(8)

Astfel, cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor autorizate în Malaysia au o structură pe două niveluri. Primul nivel constă în CMSA și în orientări, care stabilesc principiile de bază și standardele de nivel înalt pe care CPC-urile trebuie să le respecte pentru a fi autorizate să furnizeze servicii de compensare în Malaysia (denumite în continuare în mod colectiv „normele primare”). Al doilea nivel constă în normele și procedurile interne ale CPC-urilor.

(9)

Piața financiară din Malaysia este semnificativ mai mică decât cea pe care își desfășoară activitatea CPC-urile stabilite în Uniune. Din 2016 până în prezent, volumul tranzacționării și al compensării instrumentelor financiare derivate a fost minim. Prin urmare, participarea la CPC-uri autorizate în Malaysia expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri mult mai scăzute decât participarea acestora la CPC-urile autorizate în Uniune. Normele primare aplicabile CPC-urilor autorizate în Malaysia, completate de normele și procedurile interne ale acestora, care impun respectarea PFMI, diminuează în mod adecvat nivelul mai scăzut de risc la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune și, prin urmare, se poate considera că, în materie de diminuare a riscurilor, asigură un rezultat echivalent cu cel urmărit de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(10)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Malaysia asigură respectarea de către CPC-urile autorizate în această țară a unor cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere privind CPC-urile autorizate într-o țară terță trebuie să prevadă, de asemenea, faptul că aceste CPC-uri fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue.

(12)

SC, în calitate de autoritate de supraveghere a CPC-urilor, monitorizează CPC-urile din Malaysia pentru a asigura respectarea continuă a normelor primare și a normelor și procedurilor interne ale CPC-urilor. Supravegherea de zi cu zi este efectuată de SC în mod regulat, în conformitate cu secțiunea 15 litera (f) din Legea nr. 498 din 1993 privind Comisia de valori mobiliare a Malaysiei (5) (Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993) (Securities Commission Malaysia Act), pentru a identifica, a evalua, a ierarhiza și a diminua riscurile. SC poate efectua investigații și inspecții cu privire la încălcări suspectate, poate obține registre și evidențe și poate solicita persoanelor fizice să participe la audieri sub jurământ sau declarație solemnă. SC are competențe extinse pentru a asigura conformitatea și poate retrage autorizarea și aprobarea normelor și a procedurilor interne, în conformitate cu secțiunea 39 din CMSA, poate emite condiții, cerințe sau instrucțiuni în conformitate cu secțiunile 26, 354 și 355 din CMSA și poate impune sancțiuni CPC-urilor în conformitate cu secțiunea 354 din CMSA.

(13)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește CPC-urile autorizate în Malaysia prevăd o supraveghere și o asigurare a respectării normelor eficace și continue.

(14)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere dintr-o țară terță trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC-urile din țări terțe”).

(15)

CPC-urile din afara Malaysiei care doresc să compenseze instrumente financiare derivate în Malaysia trebuie să solicite aprobarea SC. Secțiunea 3.03 din orientări stabilește criteriile și procesul de recunoaștere. Pentru a fi aprobate, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din jurisdicția în care este stabilită CPC trebuie să fie comparabile cu dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere referitoare la CPC-urile autorizate și stabilite în Malaysia. CPC-urile din afara Malaysiei trebuie să respecte în mod efectiv în orice moment reglementările jurisdicției lor de origine, inclusiv PFMI. Înainte de aprobarea unei CPC din afara Malaysiei este, de asemenea, necesar să se încheie acorduri de cooperare între SC și autoritățile competente din țara terță responsabile cu supravegherea CPC din afara Malaysiei, precum și să existe un cadru juridic în jurisdicția respectivei CPC care să prevadă posibilitatea recunoașterii CPC-urilor străine.

(16)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Malaysiei prevăd un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor din țări terțe.

(17)

Prin urmare, se poate considera că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC-urilor în Malaysia îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și că respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere ar trebui să fie considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(18)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC-urilor din Malaysia la momentul adoptării sale. Comisia, în cooperare cu ESMA, ar trebui să continue să monitorizeze în mod regulat evoluția cadrului juridic și de supraveghere aplicabil CPC-urilor din Malaysia și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(19)

Dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC-urilor autorizate în Malaysia ar trebui reexaminate periodic. Reexaminarea periodică nu ar trebui să aducă atingere competenței Comisiei de a efectua o reexaminare specifică ori de câte ori evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței stabilite prin prezenta decizie. Pe baza constatărilor rezultate dintr-o reexaminare periodică sau specifică, Comisia poate decide în orice moment să modifice sau să abroge prezenta decizie, în special în cazul în care evoluțiile afectează condițiile pe baza cărora aceasta este adoptată.

(20)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Malaysia aplicabile contrapărților centrale prevăzute în Legea din 1993 privind Comisia de valori mobiliare a Malaysiei și în Legea din 2007 privind piețele și serviciile de capital, astfel cum au fost completate de Orientările privind infrastructurile piețelor financiare emise de Comisia de valori mobiliare a Malaysiei, sunt considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Comisia de valori mobiliare a Malaysiei, Capital Markets and Services Act 2007 [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f 1 iulie 2021.

(3)  Comisia de valori mobiliare a Malaysiei, Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1-2017 (R1-2019).

(4)  Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări/Comitetul tehnic al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, Principii pentru infrastructurile pieței financiare, aprilie 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).

(5)  Comisia de valori mobiliare a Malaysiei, Securities Commission Malaysia Act 1993 [- P.U.(B) 547/2017] c.i.f. 24 noiembrie 2017.


9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/68


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/903 A COMISIEI

din 8 iunie 2022

privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Chile cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale („CPC”) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să le permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 să furnizeze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabilite în Uniune. Această procedură de recunoaștere și deciziile privind echivalența prevăzute la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, și anume de a reduce riscul sistemic prin sporirea măsurii în care se recurge la CPC sigure și solide pentru a compensa contractele cu instrumente financiare derivate extrabursiere, inclusiv atunci când respectivele CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele de fond ale dispozițiilor juridice și ale mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă prin dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din țara terță respectivă se asigură faptul că CPC stabilite și autorizate în respectiva țară terță nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune unui nivel de risc mai ridicat decât cel la care ar putea fi expuși respectivii membri compensatori și respectivele locuri de tranzacționare de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile de risc sistemic în Uniune. Ar trebui, așadar, să fie luate în considerare riscurile mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(3)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere din Chile cu cele ale Uniunii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe o analiză comparativă a cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC din Chile, ci și pe o evaluare a rezultatului acestor cerințe. De asemenea, Comisia ar trebui să evalueze și caracterul adecvat al acestor cerințe pentru a atenua riscurile la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, ținând cont de dimensiunea pieței financiare pe care își desfășoară activitatea CPC autorizate în Chile. În cazul CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, sunt necesare cerințe mai stricte de diminuare a riscurilor decât în cazul CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai scăzut.

(4)

Articolul 25 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 stabilește trei condiții care trebuie îndeplinite pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(5)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC-urile autorizate într-o țară terță trebuie să respecte cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din regulamentul menționat.

(6)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC autorizate din Chile sunt prevăzute în Legea nr. 20.345 din 2009 (2) de reglementare a compensării și a decontării instrumentelor financiare (denumite în continuare „normele primare”) precum și în normele generale (Normas de Caracter General) și în circularele emise de către Comisiόn para el Mercado Financiero (CMF) (denumite în continuare „normele secundare”). Împreună, aceste norme stabilesc standardele și cerințele pe care trebuie să le respecte în permanență CPC autorizate din Chile.

(7)

Printre altele, normele primare stabilesc norme privind mecanismele de guvernanță, acționarii și membrii care dețin participații calificate, fondul de garantare și decontarea și stabilesc subiectele minime pe care trebuie să le acopere normele de funcționare ale CPC. În plus, în conformitate cu Circulara nr. 2237 din 2018, CPC autorizate trebuie să pună în aplicare standardele internaționale relevante cu privire la sistemele de compensare și decontare, în special Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI) emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (3).

(8)

Pentru a primi autorizație, o CPC trebuie să prezinte CMF și Băncii Centrale din Chile normele sale de funcționare, precum și un studiu privind caracterul adecvat al fiecăruia dintre sistemele pe care le gestionează. Normele de funcționare ale unei CPC trebuie ofere detalii prescriptive cu privire la modul în care CPC trebuie să îndeplinească standardele și cerințele de nivel înalt stabilite în normele primare precum și în Principiile pentru infrastructurile pieței financiare. Normele de funcționare trebuie să includă dispoziții privind cerințele de participare, sistemele de comunicare, tipul de instrumente financiare care pot fi compensate, procedurile de gestionare a riscurilor, procedurile de decontare la timp, garanțiile care trebuie furnizate de participanți, măsurile care trebuie luate în caz de încălcare a obligațiilor de către participanți, organizarea și funcționarea comisiilor de audit, de disciplină și de risc, precum și continuitatea operațională. Odată ce normele de funcționare sunt aprobate de CMF și de Banca Centrală a Chile, CMF verifică dacă CPC are capacitatea de a-și începe activitatea, în ceea ce privește instalațiile, resursele profesionale și tehnologice, procedurile și controalele. Odată ce CPC a fost autorizată, normele sale de funcționare devin obligatorii din punct de vedere juridic pentru aceasta. Orice modificare a normelor de funcționare trebuie să fie aprobată de CMF și de Banca Centrală a Chile.

(9)

Prin urmare, cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC autorizate în Chile au o structură pe două niveluri. Primul nivel constă în Legea 20.345 din 2009, precum și normele și circularele generale emise de CMF, care împreună stabilesc standardele și cerințele de nivel înalt, inclusiv Principiile pentru infrastructurile pieței financiare, pe care CPC autorizate trebuie să le respecte și detaliile prescriptive cu privire la modul în care CPC trebuie să îndeplinească aceste standarde și cerințe de nivel înalt. Al doilea nivel constă în normele de funcționare ale CPC.

(10)

Piața financiară din Chile este semnificativ mai mică decât cea pe care își desfășoară activitatea CPC stabilite în Uniune. În ultimii trei ani, valoarea totală a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere compensate în Chile a reprezentat mai puțin de 1 % din valoarea totală a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere compensate în Uniune. Prin urmare, participarea la CPC autorizate în Chile expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri mult mai scăzute decât participarea acestora la CPC autorizate în Uniune. Normele primare și secundare aplicabile CPC autorizate în Chile, completate de normele de funcționare obligatorii ale acestora, care împreună pun în aplicare Principiile pentru infrastructurile pieței financiare (PFMI), diminuează în mod adecvat nivelul mai scăzut de risc la care pot fi expuși membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune și, prin urmare, se poate considera că, în materie de diminuare a riscurilor, asigură un rezultat echivalent cu cel urmărit de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Chile asigură respectarea de către CPC autorizate în această țară a unor cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(12)

Articolul 25 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune ca dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere privind CPC-urile autorizate într-o țară terță să prevadă ca aceste CPC-uri să facă obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue.

(13)

Legea nr. 21.000 (4) din 2017 instituie CMF și stabilește funcțiile și competențele acesteia. CMF, în calitate de autoritate de supraveghere a CPC, monitorizează CPC din Chile pentru a asigura respectarea continuă a normelor primare și a normelor și procedurilor interne ale CPC. CMF are competențe extinse de a controla și de a sancționa o CPC autorizată, inclusiv, printre altele, competența de a solicita informații și date, de a efectua inspecții la fața locului și ex situ și de a solicita unei CPC autorizate să efectueze corecții, să emită ordine și instrucțiuni, să se adreseze procurorului în cazul în care CMF află orice fapte care ar putea avea legătură cu o infracțiune, să impună sancțiuni CPC, să aplice amenzi directorilor și administratorilor, să suspende operațiunile unei CPC sau să retragă autorizația CPC. În plus, CPC trebuie să efectueze o autoevaluare a conformității lor cu Principiile pentru infrastructurile pieței financiare și să prezinte un raport în acest sens către CMF, raport care este publicat. În general, în conformitate cu articolul 5 din Legea nr. 21.000, CMF are competența de a adopta măsurile preventive și corective prevăzute de lege care sunt considerate necesare pentru urmărirea obiectivelor sale.

(14)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește CPC autorizate în Chile prevăd o supraveghere și o asigurare a respectării normelor eficace și continue.

(15)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cadrul juridic dintr-o țară terță trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC-urile din țări terțe”).

(16)

În Chile, în conformitate cu Circulara nr. 2.311 din 2022, o „CPC echivalentă dintr-o țară terță” este o CPC care își desfășoară activitatea într-o jurisdicție în care CMF constată conformitatea de fond cu Principiile pentru infrastructurile pieței financiare, face obiectul unei supravegheri eficace și cu care există un acord de cooperare între autoritatea de supraveghere din țara terță și CMF. CPC din țări terțe recunoscute ca echivalente de către CMF fac parte dintr-un registru public care este evaluat cel puțin o dată pe an pentru a verifica conformitatea cu Principiile pentru infrastructurile pieței financiare. CPC din țări terțe care nu au fost recunoscute de CMF ca CPC echivalente din țări terțe pot presta și servicii de compensare către băncile chiliene. Cu toate acestea, în timp ce expunerile băncilor chiliene la CPC echivalente din țări terțe beneficiază de un tratament preferențial privind cerințele de capital în conformitate cu Circulara nr. 2.311, expunerilor la CPC din țări terțe care nu sunt considerate echivalente li se aplică o pondere de risc punitivă de 1 250 %. În practică, o astfel de pondere de risc atât de ridicată pentru CPC din țări terțe care nu sunt echivalente este prohibitivă, iar posibilitatea ca o bancă chiliană să facă apel la o astfel de CPC este foarte slabă, dacă nu chiar inexistentă. În plus, în cazul în care băncile din Chile ar decide totuși să apeleze la o CPC dintr-o țară terță care nu este echivalentă, ponderea de risc ridicată ar atenua orice riscuri legate de expunerile sale. Având în vedere tratamentul în materie de capital pe care îl prevede Circulara nr. 2.311 aplicabil expunerilor la CPC care nu sunt echivalente, se poate considera că regimul din Chile asigură un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țările terțe.

(17)

Conform concluziei Comisiei, cadrul juridic din Chile prevede un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(18)

Prin urmare, Comisia este de părere că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Chile aplicabile CPC îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În consecință, respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere ar trebui considerate echivalente cu cerințele prevăzute în regulamentul respectiv.

(19)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile CPC din Chile la momentul adoptării sale. Printre altele, pe baza informațiilor primite de la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Comisia, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (6b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, va continua să monitorizeze periodic evoluția cadrului juridic și de supraveghere aplicabil CPC din Chile, precum și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(20)

Pe baza constatărilor rezultate dintr-o reexaminare periodică sau specifică, Comisia poate decide în orice moment să modifice sau să abroge prezenta decizie, în special în cazul în care evoluțiile afectează condițiile pe baza cărora aceasta este adoptată.

(21)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Chile, care constau în Legea nr. 20.345 din 2009, astfel cum a fost completată de normele generale (Normas de Caracter General) și de circularele emise de Comisiόn para el Mercado Financiero și aplicabile contrapărților centrale, sunt considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Diario Oficial de la Republica de Chile, nr. 39.380, 6 iunie 2009.

(3)  Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață, Documentul nr. 101 din 16 aprilie 2012.

(4)  Diario Oficial de la Republica de Chile, secțiunea I, nr. 41.692, 23 februarie 2017.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

9.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/72


DECIZIA NR. 1/2022 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-MUNTENEGRU

din 9 februarie 2022

de modificare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, prin înlocuirea Protocolului 3 la acesta privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2022/904]

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-MUNTENEGRU,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte (1), în special articolul 3 din Protocolul 3 la acesta privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 44 din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la Protocolul 3 la acordul menționat (denumit în continuare „Protocolul 3”), prin care se stabilesc regulile de origine.

(2)

Conform articolului 3 din Protocolul 3, Consiliul de stabilizare și de asociere instituit prin articolul 119 din acord poate decide să modifice dispozițiile Protocolului 3.

(3)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”) urmărește să transpună într-un cadru multilateral sistemele bilaterale existente de reguli de origine stabilite prin acorduri bilaterale de comerț liber încheiate între părțile contractante la convenție, fără a aduce atingere principiilor stabilite în acordurile bilaterale respective.

(4)

Uniunea și Republica Muntenegru au semnat convenția la 15 iunie 2011.

(5)

Uniunea și Republica Muntenegru și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012 și, respectiv, la 2 iulie 2012. În consecință, și în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din convenție, aceasta a intrat în vigoare pentru Uniunea Europeană la 1 mai 2012 și pentru Republica Muntenegru la 1 septembrie 2012.

(6)

Protocolul 3 a fost înlocuit cu un nou protocol care face trimitere la convenție, prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru (3).

(7)

Până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării convenției, Uniunea și Republica Muntenegru au convenit să aplice un set alternativ de reguli de origine bazate pe cele ale convenției modificate, care pot fi utilizate la nivel bilateral ca reguli de origine alternative celor prevăzute de convenție.

(8)

Prin urmare, Protocolul 3 ar trebui să fie înlocuit cu un nou protocol care stabilește un set alternativ de reguli de origine. În plus, noul protocol ar trebui să includă o trimitere dinamică la convenție, astfel încât să existe întotdeauna trimitere la cea mai recentă versiune a convenției în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul 3 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare și se aplică de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2022.

Pentru Consiliul de stabilizare și de asociere

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 108, 29.4.2010, p. 3.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru din 12 decembrie 2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JO L 28, 4.2.2015, p. 45).


ANEXĂ

Protocolul 3

privind definirea noțiunii de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

(1)   În scopul punerii în aplicare a acordului, se aplică apendicele I și dispozițiile relevante din apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (1) (denumită în continuare «convenția»), astfel cum a fost modificată și publicată ultima dată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Toate trimiterile la «acordul relevant» din apendicele I și din dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează ca trimiteri la acord.

(3)   În pofida articolului 16 alineatul (5) și a articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Republica Turcia, participanții la procesul de stabilizare și de asociere, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.

Articolul 2

Reguli de origine alternative aplicabile

(1)   În pofida articolului 1 din prezentul protocol, în scopul punerii în aplicare a acordului, produsele care dobândesc origine preferențială în conformitate cu regulile de origine alternative aplicabile prevăzute în apendicele A la prezentul protocol (denumite în continuare «reguli tranzitorii») sunt considerate, de asemenea, ca fiind originare din Uniunea Europeană sau din Republica Muntenegru.

(2)   Regulile tranzitorii se aplică până la intrarea în vigoare a modificării convenției, pe care se bazează regulile tranzitorii.

Articolul 3

Soluționarea litigiilor

(1)   Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție sau la articolul 34 din apendicele A la prezentul protocol dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, aceste litigii sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

(2)   În toate cazurile, litigiile dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se soluționează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 4

Modificarea protocolului

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 5

Retragerea din convenție

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Republica Muntenegru notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a se retrage din convenție în conformitate cu articolul 9 din aceasta, Uniunea Europeană și Republica Muntenegru declanșează imediat negocieri cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a acordului.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, acordului i se aplică în continuare regulile de origine cuprinse în apendicele I și, după caz, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data retragerii. Cu toate acestea, începând din momentul retragerii, regulile de origine incluse în apendicele I și, dacă este cazul, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între Uniunea Europeană și Republica Muntenegru.

Apendicele A

REGULI DE ORIGINE ALTERNATIVE APLICABILE

Reguli de aplicare facultativă de către părțile contractante la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării convenției

(denumite în continuare «regulile» sau «regulile tranzitorii»)

DEFINIREA NOȚIUNII DE «PRODUSE ORIGINARE» ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

CUPRINS

OBIECTIVE

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

Articolul 3

Produse obținute integral

Articolul 4

Produse prelucrate sau transformate suficient

Articolul 5

Regula de toleranță

Articolul 6

Prelucrare sau transformare insuficientă

Articolul 7

Cumulul de origine

Articolul 8

Condiții de aplicare a cumulului de origine

Articolul 9

Unitatea de luat în considerare

Articolul 10

Seturi

Articolul 11

Elemente neutre

Articolul 12

Separare contabilă

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 13

Principiul teritorialității

Articolul 14

Nemodificare

Articolul 15

Expoziții

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIREA DE TAXE VAMALE

Articolul 16

Drawback sau scutire de plata taxelor vamale

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 17

Cerințe generale

Articolul 18

Condiții de întocmire a unei declarații de origine

Articolul 19

Exportator autorizat

Articolul 20

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 21

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

Articolul 22

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

Articolul 24

Zone libere

Articolul 25

Cerințe privind importul

Articolul 26

Importul eșalonat

Articolul 27

Scutire de la prezentarea dovezii de origine

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

Articolul 29

Declarațiile furnizorului

Articolul 30

Sume exprimate în euro

TITLUL VI

PRINCIPII DE COOPERARE ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Articolul 31

Documente justificative, păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

TITLUL VII

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 33

Notificarea și cooperarea

Articolul 34

Verificarea dovezilor de origine

Articolul 35

Verificarea declarațiilor furnizorului

Articolul 36

Sancțiuni

TITLUL VIII

APLICAREA APENDICELUI A

Articolul 37

Spațiul Economic European

Articolul 38

Liechtenstein

Articolul 39

Republica San Marino

Articolul 40

Principatul Andorra

Articolul 41

Ceuta și Melilla

Lista anexelor

ANEXA I:

Note introductive la lista din anexa II

ANEXA II:

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracterul de produs originar

ANEXA III:

Textul declarației de origine

ANEXA IV:

Modele de certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 și de cerere de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

ANEXA V:

Condiții speciale privind produsele originare din Ceuta și Melilla

ANEXA VI:

Declarația furnizorului

ANEXA VII:

Declarația pe termen lung a furnizorului

OBIECTIVE

Prezentele reguli sunt facultative. Acestea sunt menite să se aplice cu titlu provizoriu, până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (denumită în continuare «convenția PEM» sau «convenția»). Prezentele reguli se vor aplica la nivel bilateral în comerțul dintre părțile contractante care convin să facă trimitere la acestea sau să le includă în acordurile lor comerciale bilaterale preferențiale. Prezentele reguli sunt menite să se aplice ca o alternativă la regulile din convenție, care, astfel cu se prevede în convenție, nu aduc atingere principiilor prevăzute în acordurile relevante și în alte acorduri bilaterale conexe dintre părțile contractante. În consecință, prezentele reguli nu vor fi obligatorii, ci facultative. Acestea pot fi aplicate de către operatorii economici care doresc să solicite preferințe pe baza prezentelor reguli, în loc să se bazeze pe regulile din convenție.

Prezentele reguli nu au ca scop să modifice convenția. Convenția continuă să se aplice pe deplin între părțile contractante la convenție. Prezentele reguli nu vor modifica drepturile și obligațiile părților contractante în temeiul convenției.

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor reguli:

(a)

«parte contractantă care aplică regulile» înseamnă o parte contractantă la convenția PEM care încorporează prezentele reguli în acordurile sale comerciale bilaterale preferențiale cu o altă parte contractantă la convenția PEM și cuprinde părțile la acord;

(b)

«capitole», «poziții» și «subpoziții» înseamnă capitolele, pozițiile și subpozițiile (coduri de patru sau de șase cifre) utilizate în nomenclatura care constituie Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare «Sistemul armonizat»), cu modificările efectuate în temeiul recomandării din 26 iunie 2004 a Consiliului de Cooperare Vamală;

(c)

«încadrat» se referă la clasificarea mărfurilor la o anumită poziție sau subpoziție din Sistemul armonizat;

(d)

«transport» înseamnă produsele care sunt:

(i)

fie expediate simultan de la un exportator la un destinatar,

(ii)

fie transportate de la expeditor la destinatar pe baza unui document de transport unic sau, în lipsa unui astfel de document, pe baza unei facturi unice;

(e)

«autorități vamale ale părții sau ale părții contractante care aplică regulile» pentru Uniunea Europeană înseamnă oricare dintre autoritățile vamale ale statelor membre din Uniunea Europeană;

(f)

«valoare în vamă» înseamnă valoarea stabilită în conformitate cu Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (Acordul OMC privind valoarea în vamă);

(g)

«preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit franco fabrică pentru un produs fabricantului situat în una dintre părți, în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri de producție aferente, din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat. În cazul în care ultima prelucrare sau transformare a fost subcontractată unui fabricant, termenul «fabricant» se referă la întreprinderea care a angajat subcontractantul.

În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului suportate efectiv pe teritoriul părții, prețul franco fabrică înseamnă suma tuturor acestor costuri, din care se scad orice taxe interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(h)

«material fungibil» sau «produs fungibil» înseamnă un material sau un produs de aceeași natură și calitate comercială, având aceleași caracteristici tehnice și fizice și care nu pot fi distinse unele de altele;

(i)

«mărfuri» înseamnă atât materialele, cât și produsele;

(j)

«fabricare» înseamnă orice tip de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea;

(k)

«material» înseamnă orice ingredient, materie primă, componentă sau parte etc. utilizată la fabricarea produsului;

(l)

«conținut maxim de materiale neoriginare» înseamnă conținutul maxim de materiale neoriginare permis, astfel încât o fabricare să poată fi considerată prelucrare sau transformare suficientă pentru a conferi caracterul de produs originar. Acesta poate fi exprimat ca procentaj din prețul franco fabrică al produsului sau ca procentaj din greutatea netă a materialelor utilizate care se încadrează într-un anumit grup de capitole sau într-un anumit capitol, într-o anumită poziție sau într-o anumită subpoziție;

(m)

«produs» înseamnă produsul fabricat, chiar în cazul în care este destinat utilizării ulterioare în cadrul unei alte operațiuni de fabricare;

(n)

«teritoriu» include teritoriul terestru, apele interioare și marea teritorială aparținând unei părți;

(o)

«valoare adăugată» se consideră a fi prețul franco fabrică din care se scade valoarea în vamă a fiecăruia dintre materialele încorporate originare din celelalte părți contractante care aplică regulile și cu care se aplică cumulul sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț care poate fi verificat și care a fost plătit pentru materiale în partea exportatoare;

(p)

«valoarea materialelor» înseamnă valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care nu se cunoaște această valoare și nu poate fi stabilită, primul preț care poate fi verificat și care a fost plătit pentru materiale în partea exportatoare. În cazul în care trebuie stabilită valoarea materialelor originare utilizate, dispozițiile prezentei litere se aplică mutatis mutandis.

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

În scopul punerii în aplicare a acordului, următoarele produse sunt considerate ca fiind originare din una dintre părți atunci când sunt exportate către cealaltă parte:

(a)

produsele obținute integral în una dintre părți, în sensul articolului 3;

(b)

produsele obținute în una dintre părți, care conțin materiale ce nu au fost obținute integral în acea parte, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în partea respectivă la suficiente prelucrări sau transformări în sensul articolului 4.

Articolul 3

Produse obținute integral

(1)   Se consideră ca fiind obținute integral în una dintre părți atunci când sunt exportate către cealaltă parte:

(a)

produsele minerale și apa naturală extrasă din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor sale;

(b)

plantele, inclusiv plantele acvatice și produsele vegetale cultivate sau recoltate pe teritoriul în cauză;

(c)

animalele vii care se nasc și cresc pe teritoriul în cauză;

(d)

produsele provenite de la animalele vii care sunt crescute pe teritoriul în cauză;

(e)

produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute pe teritoriul în cauză;

(f)

produsele vânătorești sau produsele pescărești care se găsesc pe teritoriul în cauză;

(g)

produsele de acvacultură, dacă peștii, crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice sunt născute și crescute pe teritoriul în cauză din icre, larve, alevini sau puiet;

(h)

produsele din pescuit maritim și alte produse obținute de navele sale din mările aflate în afara oricăror ape teritoriale;

(i)

produsele obținute pe vasele-fabrică ale sale exclusiv din produsele menționate la litera (h);

(j)

articolele uzate, colectate pe teritoriul în cauză și care nu se mai pot folosi decât pentru recuperarea materiilor prime;

(k)

deșeurile și resturile provenite din operațiunile de fabricație desfășurate pe teritoriul în cauză;

(l)

produsele extrase din solul sau subsolul marin din afara apelor sale teritoriale, cu condiția să aibă drepturi exclusive de exploatare;

(m)

mărfurile fabricate pe teritoriul în cauză exclusiv din produsele indicate la literele (a)-(l).

(2)   Termenii «navele sale» și «vasele-fabrică ale sale» utilizați la alineatul (1) literele (h) și, respectiv, (i) se aplică numai navelor și vaselor-fabrică care respectă următoarele cerințe:

(a)

sunt înregistrate în partea exportatoare sau în partea importatoare;

(b)

navighează sub pavilionul părții exportatoare sau al părții importatoare;

(c)

îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai părții exportatoare sau ai părții importatoare; sau

(ii)

sunt deținute de societăți care:

își au sediul social și sediul principal în partea exportatoare sau în partea importatoare; și

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de partea exportatoare sau de partea importatoare ori de entități publice sau de resortisanți ai acestor părți.

(3)   În sensul alineatului (2), atunci când partea exportatoare sau partea importatoare este Uniunea Europeană, se înțelege statele membre ale Uniunii Europene.

(4)   În sensul alineatului (2), statele AELS sunt considerate o singură parte contractantă care aplică regulile.

Articolul 4

Produse prelucrate sau transformate suficient

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol și articolului 6, produsele care nu sunt obținute integral în una dintre părți sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite în lista din anexa II pentru mărfurile în cauză.

(2)   În cazul în care un produs care a obținut caracterul de produs originar în una dintre părți în conformitate cu alineatul (1) este utilizat ca material la fabricarea unui alt produs, nu se iau în considerare materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea sa.

(3)   Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerințele de la alineatul (1), fiecare produs se evaluează separat.

Cu toate acestea, în cazul în care regula relevantă se bazează pe respectarea unui conținut maxim de materiale neoriginare, autoritățile vamale ale părților pot autoriza exportatorii să calculeze prețul franco fabrică al produsului și valoarea materialelor neoriginare pe baza unei valori medii, astfel cum se prevede la alineatul (4), pentru a ține seama de fluctuațiile costurilor și ale ratelor de schimb valutar.

(4)   Atunci când se aplică alineatul (3) al doilea paragraf, prețul franco fabrică mediu al produsului și valoarea medie a materialelor neoriginare utilizate se calculează pe baza sumei prețurilor franco fabrică facturate pentru toate vânzările acelorași produse efectuate în cursul exercițiului financiar precedent, respectiv pe baza sumei valorilor tuturor materialelor neoriginare utilizate la fabricarea acelorași produse în cursul exercițiului financiar precedent, astfel cum este definit în partea exportatoare, sau, dacă nu sunt disponibile cifrele pentru întregul exercițiu financiar, în cursul unei perioade mai scurte de timp, care trebuie să fie de cel puțin trei luni.

(5)   Exportatorii care au optat pentru calculul pe baza unei valori medii aplică în mod sistematic o astfel de metodă în cursul exercițiului ulterior exercițiului financiar de referință sau, dacă este cazul, în cursul exercițiului ulterior perioadei mai scurte utilizate ca referință. Exportatorii pot înceta să aplice această metodă în cazul în care constată, în cursul unui anumit exercițiu financiar sau al unei anumite perioade reprezentative care nu poate fi mai mică de trei luni, dispariția fluctuațiilor costurilor sau ale ratelor de schimb valutar care justificau utilizarea metodei respective.

(6)   Pentru a verifica respectarea conținutului maxim de materiale neoriginare, mediile menționate la alineatul (4) se utilizează ca preț franco fabrică și, respectiv, ca valoare a materialelor neoriginare.

Articolul 5

Regula de toleranță

(1)   Prin derogare de la articolul 4 și sub rezerva alineatelor (2) și (3) de la prezentul articol, materialele neoriginare care, conform condițiilor stabilite în lista din anexa II, nu trebuie utilizate la fabricarea unui anumit produs pot fi totuși utilizate, cu condiția ca greutatea sau valoarea lor totală netă evaluată pentru produsul respectiv să nu depășească:

(a)

15 % din greutatea netă a produsului care se încadrează la capitolele 2 și 4-24, altele decât produsele pescărești prelucrate încadrate la capitolul 16;

(b)

15 % din prețul franco fabrică al produsului, pentru alte produse decât cele menționate la litera (a).

Prezentul alineat nu se aplică produselor care se încadrează în capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, pentru care se aplică toleranțele menționate la notele 6 și 7 din anexa I.

(2)   Aplicarea alineatului (1) de la prezentul articol nu autorizează depășirea procentajelor corespunzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în regulile stabilite în lista din anexa II.

(3)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu se aplică produselor obținute integral în una dintre părți în sensul articolului 3. Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 6 și articolului 9 alineatul (1), toleranța prevăzută la dispozițiile respective se aplică totuși produsului pentru care regula stabilită în lista din anexa II impune ca materialele care sunt utilizate la fabricarea respectivului produs să fie obținute integral.

Articolul 6

Prelucrare sau transformare insuficientă

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, operațiunile următoare sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a se conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă cerințele articolului 4 sunt sau nu îndeplinite:

(a)

operațiunile pentru asigurarea păstrării în bune condiții a produselor în timpul transportului și al depozitării;

(b)

desfacerea și asamblarea pachetelor;

(c)

spălarea, curățarea; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;

(d)

călcarea sau presarea textilelor;

(e)

operațiunile simple de vopsire și lustruire;

(f)

decorticarea și măcinarea parțială sau totală a orezului; lustruirea și glasarea cerealelor și a orezului;

(g)

operațiunile de colorare sau de aromatizare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a zahărului cristalizat;

(h)

înlăturarea pieliței, scoaterea sâmburilor și cojirea fructelor, a nucilor și a legumelor;

(i)

ascuțirea, operațiunile simple de măcinare sau de tăiere;

(j)

cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii, aranjarea pe sortimente; (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);

(k)

simpla punere în sticle, doze, flacoane, saci, etuiuri, cutii, fixarea pe cartoane sau planșete, precum și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(l)

aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, etichetelor, siglelor și a altor semne distinctive similare;

(m)

simpla amestecare a produselor, din aceeași categorie sau categorii diferite;

(n)

amestecarea zahărului cu orice alt material;

(o)

simpla adăugare de apă, diluarea, deshidratarea sau denaturarea produselor;

(p)

simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produsului în părți;

(q)

sacrificarea animalelor;

(r)

o combinație a două sau mai multe dintre operațiunile menționate la literele (a)-(q).

(2)   Pentru a stabili dacă prelucrarea sau transformarea suferită de un anumit produs pe teritoriul părții exportatoare trebuie considerată insuficientă în sensul alineatului (1), se iau în considerare toate operațiunile la care este supus respectivul produs.

Articolul 7

Cumulul de origine

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, produsele sunt considerate ca fiind originare din partea exportatoare atunci când sunt exportate către cealaltă parte dacă sunt obținute pe teritoriul său și conțin materiale originare din oricare parte contractantă care aplică regulile, alta decât partea exportatoare, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea efectuată în partea exportatoare să nu se limiteze la operațiunile menționate la articolul 6. Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente.

(2)   Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată în partea exportatoare nu depășește operațiunile menționate la articolul 6, produsul obținut prin încorporarea materialelor originare din oricare altă parte contractantă care aplică regulile este considerat originar din partea exportatoare numai atunci când valoarea adăugată pe teritoriul acesteia este superioară valorii materialelor utilizate originare din oricare dintre celelalte părți contractante care aplică regulile. În caz contrar, produsul obținut se consideră ca fiind originar din partea contractantă care aplică regulile care aduce cea mai mare valoare materialelor originare folosite la fabricarea sa în partea exportatoare.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 și excluzând produsele care se încadrează la capitolele 50-63, prelucrările sau transformările efectuate într-o altă parte contractantă care aplică regulile decât partea exportatoare sunt considerate ca fiind efectuate pe teritoriul părții exportatoare atunci când produsele obținute sunt supuse unor prelucrări sau transformări ulterioare în această parte exportatoare.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, pentru produsele care se încadrează la capitolele 50-63 și numai în scopul schimburilor comerciale bilaterale dintre părți, prelucrările sau transformările efectuate pe teritoriul părții importatoare sunt considerate ca fiind efectuate pe teritoriul părții exportatoare atunci când produsele sunt supuse unor prelucrări sau transformări ulterioare în această parte exportatoare.

În sensul prezentului alineat, participanții la procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii Europene și Republica Moldova sunt considerați o singură parte contractantă care aplică regulile.

(5)   Părțile pot opta să extindă aplicarea alineatului (3) de la prezentul articol la importul de produse încadrate la capitolele 50-63. Partea care optează pentru o astfel de extindere notifică celeilalte părți acest lucru și informează Comisia Europeană în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(6)   În scopul cumulului în sensul alineatelor (3)-(5) de la prezentul articol, produsele originare sunt considerate originare din partea exportatoare numai dacă prelucrarea sau transformarea efectuată pe teritoriul acesteia nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 6.

(7)   Produsele originare din părțile contractante care aplică regulile menționate la alineatul (1), care nu sunt supuse niciunei prelucrări sau transformări în partea exportatoare, își păstrează originea atunci când sunt exportate către una dintre celelalte părți contractante care aplică regulile.

Articolul 8

Condiții de aplicare a cumulului de origine

(1)   Cumulul prevăzut la articolul 7 se poate aplica numai în cazul în care:

(a)

există un acord comercial preferențial în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 între părțile contractante care aplică regulile și care participă la obținerea caracterului de produs originar și partea contractantă de destinație care aplică regulile; și

(b)

mărfurile au obținut caracter originar prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele prevăzute în prezentele reguli.

(2)   Comunicările prin care se indică îndeplinirea cerințelor necesare pentru aplicarea cumulului sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și într-o publicație oficială din Muntenegru, în conformitate cu propriile sale proceduri.

Cumulul prevăzut la articolul 7 se aplică de la data indicată în aceste comunicări.

Părțile transmit Comisiei Europene detalii cu privire la acordurile relevante încheiate cu alte părți contractante care aplică regulile, inclusiv datele de intrare în vigoare a prezentelor reguli.

(3)   Dovada de origine trebuie să includă mențiunea în limba engleză «CUMULATION APPLIED WITH» (numele părții/părților contractante relevante care aplică regulile, în limba engleză) atunci când produsele au obținut caracterul de produs originar prin aplicarea cumulului de origine în conformitate cu articolul 7.

În cazurile în care un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este utilizat ca dovadă de origine, respectiva mențiune se face la rubrica 7 din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Părțile pot decide, pentru produsele exportate către ele care au obținut caracterul de produs originar în partea exportatoare prin aplicarea cumulului de origine în conformitate cu articolul 7, să renunțe la obligația de a include în dovada de origine mențiunea prevăzută la alineatul (3) de la prezentul articol (2).

Părțile notifică renunțarea Comisiei Europene în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Articolul 9

Unitatea de luat în considerare

(1)   Unitatea care se ia în considerare în vederea aplicării prezentelor reguli este produsul reținut ca unitate de bază pentru stabilirea încadrării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat. În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este încadrat în conformitate cu Sistemul armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b)

în cazul în care un transport constă într-un număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie luat în considerare separat atunci când se aplică prezentele reguli.

(2)   Atunci când, prin aplicarea regulii generale nr. 5 din Sistemul armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe care îl conține, ambalajul este considerat ca formând un tot cu produsul în scopul determinării originii.

(3)   Accesoriile, piesele de schimb și uneltele care se livrează împreună cu un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în prețul franco fabrică al acestuia sunt considerate a fi parte integrantă din echipamentul, mașina, aparatul sau vehiculul respectiv.

Articolul 10

Seturi

Seturile, așa cum sunt ele definite în regula generală nr. 3 din Sistemul armonizat, sunt privite ca seturi originare dacă produsele componente sunt originare.

Cu toate acestea, în cazul în care un set este compus din produse originare și neoriginare, setul în ansamblul său se consideră ca fiind originar, cu condiția ca valoarea produselor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 11

Elemente neutre

Pentru a determina caracterul originar al unui produs, nu se ia în considerare originea următoarelor elemente care pot fi utilizate la fabricarea acestuia:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

orice alte mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

Articolul 12

Separare contabilă

(1)   În cazul în care, la prelucrarea sau transformarea unui produs sunt utilizate materiale fungibile originare și neoriginare, operatorii economici pot asigura gestionarea materialelor prin metoda separării contabile, fără a păstra materialele respective în stocuri separate.

(2)   Operatorii economici pot asigura gestionarea produselor fungibile originare și neoriginare de la poziția 1701 utilizând metoda separării contabile, fără a păstra produsele în stocuri separate.

(3)   Părțile pot solicita ca aplicarea separării contabile să fie condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților vamale. Autoritățile vamale pot acorda autorizația sub rezerva condițiilor pe care le consideră adecvate și monitorizează utilizarea autorizației. Autoritățile vamale pot retrage autorizația atunci când beneficiarul o utilizează necorespunzător, în orice mod ar face acest lucru, sau în cazul în care nu îndeplinește oricare dintre celelalte condiții prevăzute în prezentele reguli.

Prin utilizarea separării contabile, trebuie să se garanteze că, în niciun moment, numărul produselor obținute care pot fi considerate ca fiind «originare din partea exportatoare» nu poate fi mai mare decât numărul care ar fi fost obținut dacă s-ar fi utilizat o metodă de separare fizică a stocurilor.

Metoda se aplică, iar aplicarea acesteia se înregistrează pe baza principiilor generale de contabilitate aplicabile în partea exportatoare.

(4)   Beneficiarul metodei menționate la alineatele (1) și (2) întocmește sau solicită dovezi de origine pentru cantitatea de produse care pot fi considerate originare din partea exportatoare. La cererea autorităților vamale, beneficiarul trebuie să furnizeze o declarație privind modul în care au fost gestionate cantitățile.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 13

Principiul teritorialității

(1)   Condițiile prevăzute la titlul II trebuie să fie întrunite fără întrerupere în partea în cauză.

(2)   Dacă produsele originare exportate din una dintre părți către altă țară sunt returnate, acestea se consideră ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate demonstra autorităților competente că:

(a)

produsele returnate sunt aceleași cu cele care au fost exportate; și

(b)

nu au fost supuse niciunei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării lor în stare bună cât timp s-au aflat în acea țară sau pe durata exportului.

(3)   Obținerea caracterului de produs originar pe baza condițiilor prevăzute la titlul II nu este afectată de prelucrările sau transformările efectuate în afara părții exportatoare asupra materialelor exportate din această parte și ulterior reimportate în respectiva parte, cu condiția ca:

(a)

materialele menționate să fie obținute integral în partea exportatoare sau să fi fost supuse, anterior exportării, unor prelucrări sau transformări care nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 6; și

(b)

să se poată demonstra, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale, că:

(i)

produsele reimportate au fost obținute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate; și

(ii)

valoarea adăugată totală obținută în afara părții exportatoare prin aplicarea prezentului articol nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului final pentru care este solicitat caracterul de produs originar.

(4)   În sensul alineatului (3) de la prezentul articol, condițiile de obținere a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II nu se aplică prelucrărilor sau transformărilor efectuate în afara părții exportatoare. Totuși, în cazul în care pentru lista din anexa II, la determinarea caracterului de produs originar al produsului final se aplică o regulă care stabilește o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare utilizate pe teritoriul părții exportatoare împreună cu valoarea adăugată totală obținută în afara respectivei părți prin aplicarea prezentului articol nu trebuie să depășească procentajul indicat.

(5)   În sensul aplicării alineatelor (3) și (4), «valoare adăugată totală» înseamnă toate costurile acumulate în afara părții exportatoare, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo.

(6)   Alineatele (3) și (4) de la prezentul articol nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în lista din anexa II sau care pot fi considerate prelucrate sau transformate suficient doar în cazul în care se aplică toleranța generală stabilită la articolul 5.

(7)   Orice prelucrare sau transformare de tipul celor reglementate de prezentul articol și efectuate în afara părții exportatoare se efectuează în conformitate cu regimul de perfecționare pasivă sau cu regimuri similare.

Articolul 14

Nemodificare

(1)   Tratamentul preferențial prevăzut de acord se aplică numai produselor care îndeplinesc cerințele prezentelor reguli și care sunt declarate la import în una dintre părți, cu condiția ca aceste produse să fie aceleași cu cele exportate din partea exportatoare. Ele nu trebuie să fi fost modificate, transformate în vreun fel sau supuse altor operațiuni în afară de păstrarea lor în stare bună sau de adăugarea sau aplicarea de mărci, etichete, sigilii sau orice alte documente necesare pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice ale părții importatoare, efectuate sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de tranzit sau de divizare înainte de a fi declarate pentru utilizare liberă.

(2)   Depozitarea produselor sau a transporturilor este permisă cu condiția ca acestea să rămână sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de tranzit.

(3)   Fără a aduce atingere titlului V din prezentul apendice, divizarea transporturilor poate avea loc, cu condiția ca acestea să rămână sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de divizare.

(4)   În cazul în care există îndoieli, partea importatoare poate solicita importatorului sau reprezentantului său să prezinte, în orice moment, toate documentele corespunzătoare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul articol, care se poate face prin orice document justificativ și în special prin:

(a)

documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele;

(b)

dovezi factuale sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea pachetelor;

(c)

un certificat de nemanipulare furnizat de autoritățile vamale ale țării (țărilor) de tranzit sau de divizare sau orice alte documente care demonstrează că mărfurile au rămas sub supraveghere vamală în țara (țările) de tranzit sau de divizare; sau

(d)

orice dovadă legată de mărfurile în sine.

Articolul 15

Expoziții

(1)   Produsele originare trimise pentru a fi expuse în altă țară decât una cu care este aplicabil cumulul în conformitate cu articolele 7 și 8 și vândute după expunere pentru a fi importate în una dintre părți, beneficiază la import de prevederile acordului relevant, cu condiția să se demonstreze în mod satisfăcător autorităților vamale că:

(a)

un exportator a expediat produsele de pe teritoriul unei părți către țara în care are loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

produsele au fost vândute sau cedate în alt mod de exportatorul respectiv unui destinatar situat pe teritoriul unei alte părți;

(c)

produsele au fost expediate în timpul desfășurării expoziției sau imediat după aceea în starea în care au fost trimise pentru expoziție; și

(d)

produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expoziția respectivă.

(2)   O dovadă de origine trebuie să fie emisă sau întocmită în conformitate cu dispozițiile titlului V din prezentul apendice și să fie prezentată în condițiile obișnuite autorităților vamale ale părții importatoare. Aceasta trebuie să menționeze denumirea și adresa expoziției. În cazul în care este necesar, se poate solicita un document justificativ suplimentar privind condițiile în care au fost expuse produsele.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau altor manifestări publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol și meșteșugăresc, în afara celor organizate în interes privat în magazine sau sedii comerciale și care au ca obiect vânzarea produselor străine și pe parcursul cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIREA DE TAXE VAMALE

Articolul 16

Drawback sau scutire de plata taxelor vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor care se încadrează la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat originare din una dintre părți pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V din prezentul apendice nu beneficiază, în partea exportatoare, de drawback sau de scutire de taxe vamale de niciun tip.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui regim de restituire, remitere sau neplată parțială sau totală a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în partea exportatoare materialelor utilizate la fabricare dacă această restituire, remitere sau neplată se aplică, în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obținute din aceste materiale sunt exportate, dar nu și când sunt păstrate pentru consumul național.

(3)   Exportatorul produselor care fac obiectul unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele necesare care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective nu s-a obținut niciun drawback și că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate.

(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale dintre părți în ceea ce privește produsele care au obținut caracterul de produs originar prin aplicarea cumulului de origine reglementat la articolul 7 alineatul (4) sau (5).

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 17

Cerințe generale

(1)   Produsele originare din una dintre părți beneficiază, la importul în cealaltă parte, de dispozițiile acordului la prezentarea uneia dintre următoarele dovezi de origine:

(a)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model figurează în anexa IV la prezentul apendice;

(b)

în cazurile prevăzute la articolul 18 alineatul (1), o declarație, denumită în continuare «declarație de origine», dată de către exportator pe o factură, o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acestora; textul declarației de origine figurează în anexa III la prezentul apendice.

(2)   În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, produsele originare în înțelesul prezentelor reguli beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 27, de dispozițiile acordului fără a fi necesar să se prezinte niciuna dintre dovezile de origine menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile pot conveni ca, în ceea ce privește schimburile comerciale preferențiale dintre ele, dovezile de origine menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) să fie înlocuite cu declarații de origine întocmite de exportatori înregistrați într-o bază de date electronică în conformitate cu legislația internă a părților.

Utilizarea unei declarații de origine întocmite de exportatorii înregistrați într-o bază de date electronică convenită de două sau mai multe părți contractante care aplică regulile nu împiedică utilizarea cumulului diagonal cu alte părți contractante care aplică regulile.

(4)   În sensul alineatului (1), părțile pot conveni să instituie un sistem care să permită emiterea și/sau transmiterea pe cale electronică a dovezilor de origine enumerate la alineatul (1) literele (a) și (b).

(5)   În sensul articolului 7, în cazul în care se aplică articolul 8 alineatul (4), exportatorul stabilit în una dintre părțile contractante care aplică regulile și care eliberează sau solicită o dovadă a originii pe baza unei alte dovezi a originii care beneficiază de renunțarea la obligația de a include mențiunea prevăzută la articolul 8 alineatul (3) trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de aplicare a cumulului și trebuie să fie pregătit să prezinte autorităților vamale toate documentele relevante.

Articolul 18

Condiții de întocmire a unei declarații de origine

(1)   Declarația de origine prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (b) se poate întocmi:

(a)

de către un exportator autorizat, în sensul articolului 19; sau

(b)

de către un exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe colete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   O declarație de origine poate fi întocmită în cazul în care produsele pot fi considerate ca fiind originare din una dintre părțile contractante care aplică regulile și dacă îndeplinesc celelalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație de origine trebuie să fie în măsură să prezinte, în orice moment, la cererea autorităților vamale din partea exportatoare, toate documentele adecvate care dovedesc statutul de produse originare al produselor în cauză, precum și îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(4)   Exportatorul întocmește declarația de origine prin dactilografierea, ștampilarea sau imprimarea pe factură, pe nota de livrare sau pe orice alt document comercial, a declarației al cărei text figurează în anexa III la prezentul apendice, utilizând una dintre versiunile lingvistice din anexa respectivă, și în conformitate cu dispozițiile de drept național din țara exportatoare. În cazul în care declarația este întocmită de mână, ea trebuie redactată cu cerneală și cu litere de tipar.

(5)   Declarațiile de origine poartă semnătura olografă originală a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 19 nu este obligat să semneze aceste declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale din partea exportatoare un angajament scris prin care își asumă responsabilitatea integrală pentru orice declarație de origine care îl identifică, ca și când aceasta ar purta semnătura lui olografă.

(6)   O declarație de origine poate fi întocmită de exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export (denumită în continuare «declarație de origine a posteriori»), cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să aibă loc în termen de doi ani de la importul produselor la care se referă.

În cazul în care divizarea unui transport are loc în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și cu condiția respectării aceluiași termen de doi ani, declarația de origine a posteriori se întocmește de către exportatorul autorizat al părții de export al produselor.

Articolul 19

Exportator autorizat

(1)   Autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare pot, sub rezerva cerințelor naționale, să autorizeze orice exportator stabilit în partea contractantă respectivă (denumit în continuare «exportator autorizat») să întocmească declarații de origine, indiferent de valoarea produselor în cauză.

(2)   Un exportator care solicită o astfel de autorizație trebuie să ofere autorităților vamale toate garanțiile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor, precum și îndeplinirea celorlalte cerințe din prezentele reguli.

(3)   Autoritățile vamale acordă exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care apare pe declarația de origine.

(4)   Autoritățile vamale verifică utilizarea corespunzătoare a unei autorizații. Ele pot retrage autorizația în cazul în care exportatorul autorizat o utilizează necorespunzător și în cazul în care exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile menționate la alineatul (2).

Articolul 20

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale ale părții exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, cât și formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexa IV la prezentul apendice. Aceste formulare se completează în una dintre limbile în care este redactat acordul, în conformitate cu prevederile legislației naționale a țării exportatoare. Dacă formularele se completează de mână, ele trebuie completate cu cerneală și cu litere de tipar. Produsele trebuie descrise în rubrica rezervată în acest scop și fără spații între rânduri. Atunci când rubrica nu se completează integral, se trage o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, spațiul liber fiind barat.

(3)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să includă mențiunea în limba engleză «TRANSITIONAL RULES» (reguli tranzitorii), la rubrica 7.

(4)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din partea exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele corespunzătoare care dovedesc caracterul originar al produselor respective, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte cerințe prevăzute în prezentele reguli.

(5)   Autoritățile vamale ale părții exportatoare eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare și îndeplinesc celelalte cerințe prevăzute în prezentele reguli.

(6)   Autoritățile vamale care eliberează certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul de produse originare al produselor și îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute în prezentele reguli. Ele au dreptul să solicite, în acest scop, orice documente justificative și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autoritățile vamale se asigură, de asemenea, că formularele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol sunt completate în mod corespunzător. Acestea verifică, în special, dacă spațiul rezervat descrierii produselor a fost completat astfel încât să se excludă orice posibilitate de mențiuni adăugate în mod fraudulos.

(7)   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 este indicată la rubrica 11 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(8)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul real este efectuat sau asigurat.

Articolul 21

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

(1)   Fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (8), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate fi eliberat după exportul produselor la care se referă, dacă:

(a)

nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale;

(b)

se demonstrează autorităților vamale că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice;

(c)

destinația finală a produselor în cauză nu era cunoscută în momentul exportului și a fost determinată în timpul transportului sau al depozitării și după o eventuală divizare a transportului, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3);

(d)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR.MED a fost eliberat în conformitate cu regulile din Convenția PEM pentru produsele care au și ele caracter originar în conformitate cu prezentele reguli; exportatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de aplicare a cumulului și trebuie să fie pregătit să prezinte autorităților vamale toate documentele relevante care dovedesc că produsul este originar, în conformitate cu prezentele reguli; sau

(e)

a fost eliberat un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în baza articolului 8 alineatul (4), iar la importul în altă parte contractantă care aplică regulile este necesară aplicarea articolului 8 alineatul (3).

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și motivele care stau la baza cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale pot elibera a posteriori un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în termen de doi ani de la data exportului și numai după ce a verificat dacă informațiile furnizate în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul aferent.

(4)   În plus față de cerința de la articolul 20 alineatul (3), certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori trebuie să conțină următoarea mențiune în limba engleză: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

(5)   Mențiunea la care se face referire la alineatul (4) se introduce în rubrica 7 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 22

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita un duplicat autorităților vamale care l-au eliberat, pe baza documentelor de export aflate în posesia acestora.

(2)   În plus față de cerința de la articolul 20 alineatul (3), duplicatul eliberat în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol trebuie să conțină următoarea mențiune în limba engleză: «DUPLICATE».

(3)   Mențiunea la care se face referire la alineatul (2) se introduce la rubrica 7 a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, care poartă data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 original, produce efecte de la data respectivă.

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   Dovada de origine este valabilă timp de zece luni de la data eliberării sau întocmirii în partea exportatoare și trebuie depusă în acest interval de timp la autoritățile vamale ale părții importatoare.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale ale părții importatoare după expirarea perioadei de valabilitate menționate la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării preferințelor tarifare atunci când neprezentarea acestor documente în termenul limită stabilit se datorează unor circumstanțe excepționale.

(3)   În alte cazuri de prezentare cu întârziere, autoritățile vamale ale părții importatoare pot accepta dovezile de origine dacă produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea termenului menționat.

Articolul 24

Zone libere

(1)   Părțile iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele care sunt comercializate pe baza unei dovezi de origine și care, în cursul transportului, staționează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, să facă obiectul unor substituiri sau al unor manipulări diferite de manipulările uzuale destinate evitării deteriorării lor.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produsele originare din una dintre părțile contractante care aplică regulile sunt importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi de origine și sunt supuse unei prelucrări sau unei transformări, se poate elibera sau întocmi o nouă dovadă de origine, în cazul în care prelucrarea sau transformarea la care au fost supuse respectă dispozițiile prezentelor reguli.

Articolul 25

Cerințe privind importul

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale ale părții importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în această țară.

Articolul 26

Importul eșalonat

Atunci când, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de către autoritățile vamale din partea importatoare, sunt importate eșalonat produse demontate sau nemontate în înțelesul regulii generale nr. 2(a) pentru interpretarea Sistemului armonizat, care se încadrează la secțiunile XVI și XVII sau la pozițiile 7308 și 9406, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă de origine pentru aceste produse, în momentul importului primei tranșe.

Articolul 27

Scutire de la prezentarea dovezii de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele expediate sub formă de colete mici de persoane particulare către persoane particulare sau care sunt transportate în bagajele personale ale călătorilor, în măsura în care este vorba de importuri lipsite de orice caracter comercial, care sunt declarate ca fiind în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentele reguli și cu condiția să nu existe nicio îndoială cu privire la veridicitatea unei astfel de declarații.

(2)   Importurile sunt considerate lipsite de caracter comercial dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

(a)

importurile au un caracter ocazional;

(b)

importurile constau doar în produse pentru uzul personal al destinatarilor ori al călătorilor sau al familiilor acestora;

(c)

este evident, prin natura și cantitatea produselor, că nu se urmărește un scop comercial.

(3)   Valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depășească 500 EUR în cazul pachetelor mici sau 1 200 EUR în cazul produselor transportate în bagajele personale ale călătorilor.

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile care apar în dovada de origine și cele care apar în documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import pentru produsele respective nu duce ipso facto la considerarea dovezii de origine ca fiind nulă și neavenită, în cazul în care se stabilește în mod evident că respectivul document corespunde produselor prezentate.

(2)   Erorile formale evidente, cum ar fi greșelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu au drept consecință respingerea documentelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea mențiunilor din documentele respective.

Articolul 29

Declarațiile furnizorului

(1)   Atunci când se eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau se întocmește o declarație de origine, în una dintre părți, pentru produse originare la fabricarea cărora au fost utilizate mărfuri provenite de la altă parte contractantă care aplică regulile, care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în partea respectivă fără să fi obținut caracterul de produs originar preferențial în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau articolul 7 alineatul (4), se ține seama de declarația furnizorului dată pentru aceste mărfuri în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Declarația furnizorului menționată la alineatul (1) servește ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost supuse mărfurile respective în partea contractantă care aplică regulile, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora s-au folosit mărfurile respective pot fi considerate produse originare din partea exportatoare și îndeplinesc celelalte cerințe din prezentele reguli.

(3)   Cu excepția cazurilor menționate la alineatul (4), furnizorul întocmește o declarație separată pentru fiecare transport de mărfuri, după modelul prevăzut în anexa VI, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la nota de livrare sau la orice alt document comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.

(4)   În cazul în care un furnizor livrează în mod regulat unui anumit client mărfuri prelucrate sau transformate în una dintre părțile contractante care aplică regulile, al căror mod de prelucrare sau transformare se estimează a rămâne constant o perioadă de timp, furnizorul în cauză poate prezenta o singură declarație (denumită în continuare «declarația pe termen lung a furnizorului»), care acoperă transporturile ulterioare ale mărfurilor respective. În mod normal, o declarație pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult doi ani de la data întocmirii sale. Autoritățile vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, stabilesc condițiile în care pot fi utilizate perioade mai lungi de timp. Declarația pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa VII și descrie mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declarația este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea primului transport de mărfuri care face obiectul declarației. Furnizorul își informează de îndată clientul dacă declarația pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.

(5)   Declarațiile furnizorului menționate la alineatele (3) și (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile acordului, în conformitate cu dreptul intern al părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, și poartă semnătura olografă originală a furnizorului. Declarația poate fi redactată și de mână; în acest caz, trebuie scrisă cu cerneală și cu litere de tipar.

(6)   Furnizorul care întocmește declarația trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, toate documentele corespunzătoare care dovedesc că informațiile prezentate în declarație sunt corecte.

Articolul 30

Sume exprimate în euro

(1)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 18 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 27 alineatul (3), atunci când produsele sunt facturate într-o altă monedă decât moneda euro, sumele exprimate în monedele naționale ale părților, echivalente cu sumele exprimate în euro, se stabilesc anual de către fiecare dintre țările în cauză.

(2)   Un transport beneficiază de dispozițiile articolului 18 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 27 alineatul (3) în raport cu moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma stabilită de către țara în cauză.

(3)   Sumele care se utilizează într-o monedă națională oarecare reprezintă contravaloarea în această monedă a sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Aceste sume sunt comunicate Comisiei Europene înainte de 15 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor. Comisia Europeană comunică sumele respective tuturor țărilor în cauză.

(4)   Părțile pot rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda lor națională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere cu mai mult de 5 % de suma rezultată din conversie. Părțile pot menține neschimbată contravaloarea în moneda lor națională a unei sume exprimate în euro în cazul în care, în momentul ajustării anuale prevăzute la alineatul (3), conversia acestei sume, înainte de orice rotunjire, duce la o creștere mai mică de 15 % a contravalorii sale în moneda națională. Contravaloarea în moneda națională poate fi menținută neschimbată în cazul în care conversia ar duce la o scădere a respectivei contravalori.

(5)   Sumele exprimate în euro sunt revizuite de Consiliul de stabilizare și de asociere la cererea uneia dintre părți. Atunci când efectuează revizuirea respectivă, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează posibilitatea de a păstra efectele limitelor în cauză în termeni reali. În acest scop, el este împuternicit să decidă modificarea sumelor exprimate în euro.

TITLUL VI

PRINCIPII DE COOPERARE ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Articolul 31

Documente justificative, păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Un exportator care a întocmit o declarație de origine sau a solicitat un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze o copie pe suport de hârtie sau o versiune electronică a acestor dovezi de origine și a tuturor documentelor justificative pentru caracterul originar al produsului timp de cel puțin trei ani de la data emiterii sau întocmirii declarației de origine.

(2)   Furnizorul care întocmește o declarație a furnizorului păstrează timp de cel puțin trei ani copii ale declarației și ale tuturor facturilor, ale notelor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declarația, precum și documentele menționate la articolul 29 alineatul (6).

Furnizorul care întocmește o declarație pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puțin trei ani copii ale declarației și ale tuturor facturilor, ale notelor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în respectiva declarație și livrate clientului în cauză, precum și documentele menționate la articolul 29 alineatul (6). Această perioadă se calculează de la data expirării valabilității declarației pe termen lung a furnizorului.

(3)   În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, documentele justificative pentru caracterul originar, printre altele, sunt următoarele:

(a)

dovezi directe ale operațiunilor efectuate de către exportator sau de către furnizor pentru a obține produsul, care se regăsesc, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă;

(b)

documente care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în partea contractantă relevantă care aplică regulile, în conformitate cu legislația sa națională;

(c)

documente care atestă prelucrarea sau transformarea materialelor în partea în cauză, întocmite sau eliberate pe teritoriul acestei părți în conformitate cu legislația sa națională;

(d)

declarații de origine sau certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, întocmite sau eliberate pe teritoriul părților în conformitate cu prezentele reguli;

(e)

dovezi corespunzătoare privind prelucrarea sau transformarea suferită în afara teritoriilor părților prin aplicarea articolelor 13 și 14, care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la aceste articole.

(4)   Autoritățile vamale ale părții exportatoare care eliberează certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze, timp de cel puțin trei ani, formularul de cerere menționat la articolul 20 alineatul (2).

(5)   Autoritățile vamale ale părții importatoare trebuie să păstreze, timp de cel puțin trei ani, declarațiile de origine și certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 care le sunt prezentate.

(6)   Declarațiile furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse materialele utilizate în partea contractantă care aplică regulile, întocmite în respectiva parte contractantă care aplică regulile, sunt tratate ca un document menționat la articolul 18 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (4) și la articolul 29 alineatul (6), utilizat pentru a dovedi că produsele care fac obiectul unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau al unei declarații de origine pot fi considerate produse originare din respectiva parte contractantă care aplică regulile și că îndeplinesc celelalte cerințe din aceste reguli.

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolele 34 și 35 sau în relație cu interpretarea prezentului apendice dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării, aceste litigii sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale ale părții importatoare are loc în conformitate cu legislația țării respective.

TITLUL VII

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 33

Notificarea și cooperarea

(1)   Autoritățile vamale ale părților își comunică reciproc specimenele de ștampilă pe care le utilizează birourile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, modelele numerelor de autorizație acordate exportatorilor autorizați și adresele autorităților vamale responsabile cu verificarea certificatelor și a declarațiilor de origine respective.

(2)   Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentelor reguli, părțile își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor vamale competente, pentru controlul autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, al declarațiilor de origine, al declarațiilor furnizorilor, precum și al corectitudinii informațiilor menționate în documentele respective.

Articolul 34

Verificarea dovezilor de origine

(1)   Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autoritățile vamale ale părții importatoare au suspiciuni întemeiate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor respective sau îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(2)   Atunci când fac o cerere de efectuare a unei verificări ulterioare, autoritățile vamale din partea importatoare returnează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și factura, în cazul în care a fost prezentată, declarația de origine sau o copie a acestor documente autorităților vamale din partea exportatoare indicând, dacă este cazul, motivele care stau la baza cererii de efectuare a unei verificări. Toate documentele și informațiile obținute care indică faptul că datele înscrise pe dovada de origine sunt incorecte se înaintează în sprijinul cererii de efectuare a verificării.

(3)   Verificarea se efectuează de către autoritățile vamale ale părții exportatoare. Ele au dreptul să solicite, în acest scop, orice documente justificative și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util.

(4)   În cazul în care autoritățile vamale din partea importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produselor în cauză în așteptarea rezultatelor verificării, acestea îi acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva măsurilor asiguratorii pe care le consideră necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită efectuarea verificării sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din una dintre părți și îndeplinesc celelalte cerințe din prezentele reguli.

(6)   În cazul unor suspiciuni întemeiate, dacă în termen de zece luni de la data cererii de efectuare a unei verificări nu se primește un răspuns sau dacă răspunsul nu conține suficiente informații pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau a originii reale a produselor, autoritățile vamale care solicită verificarea refuză acordarea preferințelor, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Articolul 35

Verificarea declarațiilor furnizorului

(1)   Verificările ulterioare ale declarațiilor furnizorului sau ale declarațiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin sondaj sau ori de câte ori autoritățile vamale ale unei părți în care aceste declarații au fost luate în considerare pentru eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declarații de origine au suspiciuni întemeiate cu privire la autenticitatea documentului sau la corectitudinea informațiilor furnizate în respectivul document.

(2)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor alineatului (1), autoritățile vamale ale părții menționate la alineatul (1) returnează declarația furnizorului sau declarația pe termen lung a furnizorului și factura (facturile), nota (notele) de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care fac obiectul respectivei declarații autorităților vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care a fost întocmită declarația, indicând, dacă este cazul, motivele de fond sau de formă care stau la baza cererii de efectuare a unei verificări.

În sprijinul cererii de verificare ulterioară, acestea furnizează toate documentele și toate informațiile obținute care sugerează faptul că datele înscrise în declarația furnizorului sau în declarația pe termen lung a furnizorului sunt incorecte.

(3)   Verificarea este efectuată de către autoritățile vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care a fost întocmită declarația furnizorului sau declarația pe termen lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau orice alt control pe care îl consideră adecvat.

(4)   Autoritățile vamale care solicită efectuarea verificării sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste rezultate trebuie să indice clar dacă informațiile înscrise în declarația furnizorului sau în declarația pe termen lung a furnizorului sunt corecte și dacă permit autorităților să stabilească dacă și în ce măsură respectiva declarație a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declarații de origine.

Articolul 36

Sancțiuni

Fiecare parte prevede aplicarea de sancțiuni penale, civile sau administrative pentru încălcarea legislației sale naționale referitoare la prezentele reguli.

TITLUL VIII

APLICAREA APENDICELUI A

Articolul 37

Spațiul Economic European

Mărfurile originare din Spațiul Economic European (SEE) în sensul Protocolului 4 la Acordul privind Spațiul Economic European sunt considerate ca fiind originare din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia (denumite în continuare «părțile SEE») atunci când sunt exportate din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein sau, respectiv, Norvegia către Muntenegru, cu condiția ca acordurile de comerț liber care utilizează prezentele reguli să fie aplicabile între Muntenegru și părțile SEE.

Articolul 38

Liechtenstein

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Liechtenstein este considerat ca fiind originar din Elveția, datorită uniunii vamale dintre Elveția și Liechtenstein.

Articolul 39

Republica San Marino

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Republica San Marino este considerat ca fiind originar din Uniunea Europeană, datorită uniunii vamale dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

Articolul 40

Principatul Andorra

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Principatul Andorra încadrat la capitolele 25-97 din Sistemul armonizat este considerat ca fiind originar din Uniunea Europeană, datorită uniunii vamale dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

Articolul 41

Ceuta și Melilla

(1)   În scopul prezentelor reguli, termenul «Uniunea Europeană» nu acoperă Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Muntenegru beneficiază în toate privințele, atunci când sunt importate în Ceuta sau Melilla, de același regim vamal ca cel aplicat produselor originare de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în temeiul Protocolului nr. 2 la Actul privind condițiile aderării Regatului Spaniei și Republicii Portugheze și adaptările tratatelor (3). Muntenegru acordă importurilor de produse reglementate de acordul relevant și originare din Ceuta și Melilla același regim vamal ca cel pe care îl acordă produselor importate din Uniunea Europeană și originare din Uniunea Europeană.

(3)   În scopul aplicării alineatului (2) de la prezentul articol cu privire la produsele originare din Ceuta și Melilla, prezentele reguli se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condițiilor speciale stabilite în anexa V.

ANEXA I

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II

Nota 1 – Introducere generală

În listă sunt prevăzute, pentru toate produsele, condițiile necesare pentru ca acestea să poată fi considerate suficient prelucrate sau transformate în sensul articolului 4 din titlul II din prezentul apendice. Există patru categorii diferite de reguli, care variază în funcție de produse:

(a)

prin prelucrare sau transformare nu se depășește un conținut maxim de materiale neoriginare;

(b)

prin prelucrare sau transformare, poziția de 4 cifre din Sistemul armonizat sau subpoziția de 6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt încadrate produsele fabricate devine diferită de poziția de 4 cifre din Sistemul armonizat, respectiv subpoziția de 6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt încadrate materialele utilizate;

(c)

se efectuează o operațiune specifică de prelucrare sau transformare;

(d)

se realizează o prelucrare sau o transformare a unor materiale obținute integral.

Nota 2 – Structura listei

2.1.

Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Coloana 1 prezintă numărul poziției sau al capitolului din Sistemul armonizat, iar coloana 2 prezintă descrierea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziția sau capitolul respectiv. Pentru fiecare intrare care figurează în primele două coloane este specificată o regulă în coloana 3. Acolo unde, în unele cazuri, intrarea din coloana 1 este precedată de «ex», aceasta înseamnă că regulile din coloana 3 se aplică numai părții din poziția respectivă care este descrisă în coloana 2.

2.2.

În cazul în care mai multe numere de poziții sunt grupate în coloana 1 sau este înscris un număr de capitol, iar produsele menționate în coloana 2 sunt, în consecință, descrise în termeni generali, regulile corespunzătoare enunțate în coloana 3 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului armonizat, sunt încadrate la diferitele poziții de la capitolul respectiv sau la pozițiile care sunt grupate în coloana 1.

2.3.

Atunci când lista conține reguli diferite care se aplică unor produse diferite din cadrul aceleiași poziții, fiecare liniuță cuprinde descrierea acelei părți a poziției care face obiectul regulilor corespunzătoare din coloana 3.

2.4.

Dacă în coloana 3 sunt indicate două reguli alternative, separate prin conjuncția «sau», rămâne la latitudinea exportatorului să o aleagă pe cea pe care o dorește.

Nota 3 – Exemple de aplicare a regulilor

3.1.

Articolul 4 din titlul II din prezentul apendice, referitor la produsele care au obținut caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost obținut în fabrica în care au fost folosite produsele sau într-o altă fabrică din una dintre părți.

3.2.

În temeiul articolului 6 din titlul II din prezentul apendice, prelucrarea sau transformarea efectuată nu trebuie să se limiteze la lista operațiunilor menționate la articolul respectiv. În caz contrar, mărfurile nu sunt eligibile pentru acordarea tratamentului tarifar preferențial, chiar dacă sunt întrunite condițiile enumerate în cele ce urmează.

Sub rezerva articolului 6 din titlul II din prezentul apendice, regulile cuprinse în listă reprezintă nivelul minim de prelucrare sau de transformare necesar, iar prelucrările sau transformările care depășesc acest nivel conferă, de asemenea, caracterul originar; dimpotrivă, prelucrarea sau transformarea sub acest nivel nu poate conferi caracter originar.

Astfel, dacă o regulă prevede că pot fi folosite materiale neoriginare într-un anumit stadiu de fabricație, atunci este autorizată și folosirea respectivelor materiale într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație, însă nu este autorizată folosirea acestor materiale într-un stadiu de fabricație mai avansat.

Dacă o regulă prevede că nu se pot utiliza materiale neoriginare într-un anumit stadiu de fabricație, utilizarea materialelor într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație este autorizată, însă utilizarea lor într-un stadiu mai avansat nu este autorizată.

Exemplu: atunci când regula din listă pentru capitolul 19 prevede că «materialele neoriginare de la pozițiile 1101-1108 nu pot depăși 20 % din greutate», utilizarea (mai exact, importul) de cereale de la capitolul 10 (materiale într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație) nu este limitată.

3.3.

Fără a aduce atingere notei 3.2, în cazul în care într-o regulă se utilizează expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție», materialele de la oricare poziție (poziții) (chiar și materialele cu aceeași denumire și de la aceeași poziție ca produsul) pot fi utilizate, însă sub rezerva unor restricții specifice care pot fi enunțate, de asemenea, în regulă.

Cu toate acestea, expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția …» sau «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție ca produsul» înseamnă că pot fi utilizate materiale de la oricare poziție (poziții), cu excepția celor cu aceeași denumire ca produsul, astfel cum este indicat în coloana 2 din listă.

3.4.

În cazul în care o regulă din listă prevede că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai multe materiale. Regula nu implică obligativitatea utilizării tuturor acestor materiale.

3.5.

Atunci când o regulă din listă prevede obligativitatea fabricării unui produs dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor materiale care, prin natura lor, nu pot îndeplini condiția prevăzută.

3.6.

Atunci când o regulă din listă prevede două procentaje ale valorii maxime a materialelor neoriginare care pot fi folosite, aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși niciodată cel mai mare dintre procentajele date. În plus, procentajele specifice care se aplică diferitelor materiale nu trebuie depășite.

Nota 4 – Dispoziții generale cu privire la anumite mărfuri agricole

4.1.

Mărfurile agricole încadrate la capitolele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și la poziția 2401 care sunt cultivate sau recoltate pe teritoriul unei părți sunt tratate ca fiind originare de pe teritoriul respectivei părți, chiar dacă sunt obținute din semințe, bulbi, portaltoaie, butași, altoaie, lăstari, boboci sau alte părți vii de plante importate.

4.2.

În cazurile în care conținutul de zahăr neoriginar al unui anumit produs face obiectul unor limitări, la calcularea acestor limitări se ia în considerare greutatea zaharurilor de la pozițiile 1701 (zaharoză) și 1702 (de exemplu, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză, izoglucoză sau zahăr invertit) utilizată la fabricarea produsului finit și la fabricarea produselor neoriginare încorporate în produsul finit.

Nota 5 – Terminologia utilizată în cazul anumitor produse textile

5.1.

Termenul «fibre naturale» se folosește în listă pentru a desemna alte fibre decât cele artificiale sau sintetice. Termenul se referă doar la fibrele aflate în stadiile de dinaintea filării, inclusiv deșeurile, și, în cazul în care nu există dispoziții contrare, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate, dar care nu au fost filate.

5.2.

Termenul «fibre naturale» include părul de cal de la poziția 0511, mătasea de la pozițiile 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și alte fibre vegetale de la pozițiile 5301-5305.

5.3.

Termenii «pastă textilă», «substanțe chimice» și «materiale destinate fabricării hârtiei», folosiți în listă, desemnează materialele care nu sunt încadrate în capitolele 50-63 și care pot fi utilizate în vederea fabricării fibrelor sau a firelor sintetice sau artificiale ori a firelor sau a fibrelor de hârtie.

5.4.

Termenul «fibre sintetice sau artificiale discontinue» folosit în listă se referă la cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.

5.5.

Imprimarea (atunci când este combinată cu țesere, tricotare/croșetare, înnodare sau plușare) este definită ca o tehnică prin care o funcție evaluată obiectiv, cum ar fi culoarea, modelul, realizarea tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de serigrafie, rulouri, digitale sau de transfer.

5.6.

Imprimarea (ca operațiune independentă) este definită ca o tehnică prin care o funcție evaluată obiectiv, cum ar fi culoarea, modelul, realizarea tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de serigrafie, rulouri, digitale sau de transfer, combinate cu cel puțin două operațiuni de pregătire/finisare (cum ar fi spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Nota 6 – Toleranțe aplicabile produselor fabricate dintr-un amestec de materiale textile

6.1.

Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta notă, condițiile prevăzute în coloana 3 nu se aplică niciunuia dintre materialele textile de bază utilizate la fabricarea respectivului produs dacă, luate împreună, acestea reprezintă 15 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate (a se vedea și notele 6.3 și 6.4).

6.2.

Cu toate acestea, toleranța menționată în nota 6.1 se poate aplica numai produselor amestecate care au fost obținute din două sau mai multe materiale textile de bază.

Materialele textile de bază sunt următoarele:

mătasea;

lâna;

părul grosier de animale;

părul fin de animale;

părul de cal;

bumbacul;

materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia;

inul;

cânepa;

iuta și alte fibre textile liberiene;

sisalul și alte fibre textile din genul «Agave»;

nuca de cocos, abaca, ramia și alte fibre textile vegetale;

fibrele sintetice filamentare de polipropilenă;

fibrele sintetice filamentare de poliester;

fibrele sintetice filamentare de poliamidă;

fibrele sintetice filamentare de poliacrilonitril;

fibrele sintetice filamentare de poliimidă;

fibrele sintetice filamentare de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice filamentare de poli(sulfură de fenilen);

fibrele sintetice filamentare de poli(clorură de vinil);

alte fibre sintetice filamentare;

fibrele artificiale filamentare de viscoză;

alte fibre artificiale filamentare;

filamentele conductoare electrice;

fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;

fibrele sintetice discontinue de poliester;

fibrele sintetice discontinue de poliamidă;

fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;

fibrele sintetice discontinue de poliimidă;

fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;

alte fibre sintetice discontinue;

fibrele artificiale discontinue de viscoză;

alte fibre artificiale discontinue;

firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;

produsele de la poziția 5605 (fire metalizate) formate dintr-o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic;

alte produse de la poziția 5605;

fibrele de sticlă;

fibrele metalice;

fibre minerale.

6.3.

În cazul produselor care încorporează «fire din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu», toleranța este de 20 % în ceea ce privește firele respective.

6.4.

În cazul produselor care conțin «o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic», toleranța este de 30 % în ceea ce privește această bandă.

Nota 7 – Alte toleranțe aplicabile anumitor produse textile

7.1.

Atunci când, în listă, se face trimitere la prezenta notă, pot fi folosite materialele textile (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu îndeplinesc regula stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv, cu condiția ca acestea să fie încadrate la o poziție diferită de cea la care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al produsului.

7.2.

Fără a aduce atingere notei 7.3, materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea produselor textile, indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.

7.3.

Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate trebuie luată în considerare valoarea materialelor neoriginare care nu se încadrează la capitolele 50-63.

Nota 8 – Definiția tratamentelor specifice și a operațiunilor simple efectuate în cazul anumitor produse de la capitolul 27

8.1.

În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea la vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(i)

izomerizare.

8.2.

În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea la vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(i)

izomerizare;

(j)

desulfurarea cu hidrogen, numai în cazul uleiurilor grele de la poziția ex 2710, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

deparafinarea, printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă, numai pentru produsele încadrate la poziția 2710;

(l)

numai în ceea ce privește uleiurile grele încadrate la poziția ex 2710, tratarea cu hidrogen la o presiune de peste 20 de bari și la o temperatură de peste 250 °C, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică. Tratarea suplimentară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la poziția ex 2710 (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea), cu scopul, în special, de a îmbunătăți culoarea sau stabilitatea, nu este considerată a fi tratament specific;

(m)

numai în ceea ce privește păcura de la poziția ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiția ca aceste produse să distileze sub 30 % din volum, inclusiv pierderile, la 300 °C, după metoda ASTM D 86;

(n)

numai în ceea ce privește uleiurile grele, altele decât motorina și păcura de la poziția ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență;

(o)

numai în ceea ce privește produsele brute de la poziția ex 2712 (altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu un conținut de ulei de maximum 0,75 % din greutate), dezuleierea prin cristalizare fracționată.

8.3.

În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, operațiunile simple, cum ar fi curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf sau orice combinație a acestor operațiuni sau a unor operațiuni similare nu conferă caracterul originar.

Nota 9 – Definiția tratamentelor și a operațiunilor specifice efectuate în cazul anumitor produse

9.1.

Produsele încadrate la capitolul 30 obținute în una dintre părți prin utilizarea culturilor celulare se consideră ca fiind originare din această parte. «Cultura celulară» este definită ca fiind cultivarea de celule umane, de animale și de plante în condiții controlate (cum ar fi temperaturi definite, mediu de creștere, amestec de gaze, pH) în afara unui organism viu.

9.2.

Produse încadrate la capitolele 29 (cu excepția: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (cu excepția: 3302.10, 3301), 34, 35 (cu excepția: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (cu excepția: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) și 39 (cu excepția: 39.16-39.26) obținute în una dintre părți prin fermentare se consideră ca fiind originare din această parte. «Fermentarea» este un proces biotehnologic în care se utilizează celule, bacterii, drojdii, ciuperci sau enzime umane, animale, vegetale, pentru a produce produse încadrate la capitolele 29-39.

9.3.

Următoarele operațiuni de prelucrare sunt considerate suficiente în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) pentru produsele încadrate la capitolele 28, 29 (cu excepția: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (cu excepția: 3302.10, 3301), 34, 35 (cu excepția: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (cu excepția: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) și 39 (cu excepția: 39.16-39.26):

Reacție chimică: O «reacție chimică» este un proces (inclusiv un proces biochimic) din care rezultă o moleculă cu o nouă structură, prin ruperea legăturilor intramoleculare și prin formarea de noi legături intramoleculare sau prin schimbarea aranjamentului spațial al atomilor dintr-o moleculă. O reacție chimică poate fi exprimată printr-o modificare a «numărului CAS».

Următoarele procese nu ar trebui luate în considerare în scopuri de origine: (a) dizolvarea în apă sau în alți solvenți; (b) eliminarea solvenților, inclusiv a apei ca solvent; sau (c) adăugarea sau eliminarea apei de cristalizare. Se va considera că o reacție chimică precum cea definită anterior conferă caracter originar.

Amestecuri și cupaje: Se va considera că amestecul sau cupajarea controlată intenționată și proporțională (inclusiv dispersarea) de materiale, alta decât adăugarea unor diluanți, pentru a se conforma unor specificații predeterminate care determină producerea unui produs cu caracteristici fizice sau chimice relevante pentru scopurile sau utilizările produsului și care sunt diferite de materiile prime conferă caracter originar.

Purificare: Purificarea trebuie considerată ca ceva ce conferă caracter originar, cu condiția să aibă loc pe teritoriul uneia dintre părți sau al ambelor părți, sub rezerva îndeplinirii unuia dintre următoarele criterii:

(a)

purificarea unui bun care a dus la eliminarea a cel puțin 80 % din conținutul de impurități existente; sau

(b)

reducerea sau eliminarea impurităților având ca rezultat mărfuri adecvate pentru una sau mai multe dintre următoarele aplicații:

(i)

substanțe farmaceutice, medicinale, cosmetice, veterinare sau de uz alimentar;

(ii)

produse și reactivi chimici pentru utilizare în scop de analize, de diagnostic sau în laborator;

(iii)

elemente și componente pentru utilizare în micro-electronică;

(iv)

utilizări optice specializate;

(v)

utilizare biotehnică (de exemplu, în culturile celulare, în tehnologia genetică sau drept catalizator);

(vi)

acceleratori utilizați într-un proces de separare; sau

(vii)

utilizare de calitate nucleară.

Modificarea dimensiunii particulelor: Se va considera că conferă caracter originar modificarea deliberată și controlată a dimensiunii particulelor unui produs, altfel decât prin simpla presare sau zdrobire, având drept rezultat o dimensiune definită a particulelor acestui produs, o distribuție definită a dimensiunii particulelor sau o suprafață definită, care este relevantă pentru scopurile produsului rezultat și având caracteristici fizice sau chimice diferite față de materialele de intrare.

Materiale standard: Materialele standard (inclusiv soluțiile standard) sunt preparate adecvate pentru utilizări analitice, de calibrare sau de referință, cu grade de puritate precise sau cu proporții certificate de fabricant. Se va considera că producerea de materiale standard conferă caracter originar.

Separarea izomerilor: Se va considera că izolarea sau separarea izomerilor dintr-un amestec de izomeri conferă caracter originar.

ANEXA II

LISTA PRELUCRĂRILOR SAU A TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE EFECTUATE ASUPRA MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL FABRICAT SĂ POATĂ DOBÂNDI CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR

Poziția

Descrierea produsului

Prelucrarea sau transformarea, efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracter originar

(1)

(2)

(3)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 sunt obținute integral

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toată carnea și toate organele comestibile din produsele de la acest capitol sunt obținute integral

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex 0511 91

Icre și lapți de pește, necomestibile

Toate icrele și toți lapții sunt obținuți integral

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și produse similare; flori tăiate și frunziș ornamental

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni galbeni

Fabricare în cadrul căreia toate fructele, fructele nucifere și cojile de citrice sau de pepeni galbeni de la capitolul 8 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 8, 10 și 11, de la pozițiile 0701 , 0714 , 2302 și 2303 și de la subpoziția 0710 10 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 13

Șelac; gume, rășini și alte seve și extracte vegetale; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex 1302

Substanțe pectice, pectinați și pectați

Fabricare din materiale de la orice poziție, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

Capitolul 14

Materiale pentru împletit; alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1504 -1506

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine; usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina: alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice poziție

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1509 și 1510

Ulei de măsline și fracțiunile sale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate trebuie obținute integral

1511

Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 1512

Uleiuri din semințe de floarea-soarelui și fracțiunile acestora:

 

destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate trebuie obținute integral

1515

Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 1516

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește

Fabricare din materiale de la orice poziție

1520

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2, 3 și 16 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloză), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; caramel:

 

Maltoză și fructoză chimic pure

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 1702

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea materialelor de la pozițiile 1101 -1108 , 1701 și 1703 utilizate nu depășește 30 % din greutatea produsului finit

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

sau

valoarea zahărului utilizat nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex 1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

sau

valoarea zahărului utilizat nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

1806 10

Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 -0404 , care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Extracte de malț

Fabricare din cereale de la capitolul 10

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1902

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit și

greutatea materialelor de la capitolele 2, 3 și 16 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția feculei de cartofi de la poziția 1108

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit și

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2002 și 2003

Tomate, ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex 2008

Alte produse în afară de:

Fructe cu coajă lemnoasă, fără adaos de zahăr sau de alcool

Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, preparate altfel decât prin fierbere în apă sau în aburi, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

2009

Sucuri fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 21

Preparate alimentare diverse; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate făina de muștar sau muștarul preparat

Făină de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție

2105

Înghețată și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibilă, cu sau fără cacao

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

și

greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea produsului finit

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia toate materialele de la subpozițiile 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizate sunt obținute integral

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2207 și 2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic peste sau sub 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția poziției 2207 sau 2208 , în cadrul cărora toate materialele de la subpozițiile 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate trebuie obținute integral,

greutatea materialelor de la capitolele 10 și 11 și de la pozițiile 2302 și 2303 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit,

greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit și

greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 50 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, în cadrul căreia greutatea materialelor de la poziția 2401 utilizate nu depășește 30 % din greutatea totală a materialelor de la capitolul 24 utilizate

2401

Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la poziția 2401 sunt obținute integral

ex 2402

Țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul și a tutunului pentru fumat de la subpoziția 2403 19 , în cadrul căreia cel puțin 10 % din greutate din toate materialele de la poziția 2401 utilizate sunt obținute integral

ex 2403

Produse destinate inhalării prin încălzire sau prin alte mijloace, fără ardere

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia cel puțin 10 % din greutate din toate materialele de la poziția 2401 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnezită) măcinat, introdus în recipiente ermetice și oxid de magneziu, chiar pur, cu excepția magneziei electrotopite și a magneziei calcinate total (sinterizate)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, carbonatul de magneziu natural (magnezita) poate fi utilizat

Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2707

Uleiuri în care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici, similare uleiurilor minerale obținute prin distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte, care distilează mai mult de 65 % din volum la o temperatură de până la 250 °C (inclusiv amestecurile de white spirit și benzol), destinate utilizării drept carburanți sau combustibili

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 29

Produse chimice organice; cu următoarele excepții:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2901

Hidrocarburi aciclice destinate a fi utilizate drept carburanți sau combustibili

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2902

Hidrocarburi ciclanice și ciclenice (cu excepția azulenelor), benzen, toluen și xilen, utilizate drept carburant sau combustibil

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2905

Alcoolați metalici ai alcoolilor de la această poziție și ai etanolului

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 2905 . Totuși, alcoolații metalici de la prezenta poziție pot fi utilizați, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 30

Produse farmaceutice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 31

Îngrășăminte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, «ceară dentară» și preparate dentare pe bază de ipsos

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 35

Substanțe albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 36

Explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu următoarele excepții:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiuri minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Aditivi preparați pentru lubrifianți care conțin uleiuri de petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 3811 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3824 99 și ex 3826 00

Biomotorină

Fabricare în cadrul căreia biomotorina este obținută prin transesterificare și/sau esterificare sau prin hidrotratament

Capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași subpoziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 4012

Anvelope pneumatice și bandaje (pline sau goale), reșapate, din cauciuc

Reșaparea anvelopelor uzate

ex Capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

4104 -4106

Piei tăbăcite sau semifinite și piei fără blană, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări

Reargăsirea pieilor tăbăcite

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau finisate, asamblate:

 

În formă dreptunghiulară, de cruce și forme similare.

Albire sau vopsire, cu tăierea și asamblarea de blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate

Altele

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate neasamblate de la poziția 4302

ex Capitolul 44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau îmbinat cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

Geluire, șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

ex 4408

Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj, cu o grosime de maximum 6 mm, îmbinate și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm

Îmbinare, geluire, șlefuire sau lipire cap la cap

ex 4410 -ex 4413

Baghete și forme de lemn pentru mobilă, rame, decorațiuni interioare, magistrale electrice și alte articole similare

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn

Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune

ex 4418

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcție, din lemn

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza panouri celulare de lemn sau șindrile («shingles» și «shakes»)

Baghete și forme din lemn

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4421

Lemn prelucrat pentru chibrituri; cuie de lemn pentru încălțăminte

Fabricare din lemn de la orice poziție, cu excepția lemnului profilat de la poziția 4409

Capitolul 45

Plută și articole din plută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele; coșuri și împletituri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 50

Mătase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabile, deșeuri de fire și destrămătură), cardate sau pieptănate

Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase

5004 -ex 5006

Fire de mătase și fire din deșeuri de mătase

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale combinate cu filare

sau

Extrudarea firelor de filament continue sintetice sau artificiale combinată cu torsadare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere

sau

Țesere însoțită de vopsire

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imp