ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 137

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
16 mai 2022


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2022/738 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/739 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 în ceea ce privește gestionarea anumitor contingente tarifare pentru importul de păsări de curte și a unui contingent tarifar pentru exportul de lapte praf către Republica Dominicană

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/740 al Comisiei din 13 mai 2022 privind neaprobarea substanței active 1,3-dicloropropenă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/741 al Comisiei din 13 mai 2022 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2023, 2024 și 2025 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/601 ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/742 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/743 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane ( 1 )

45

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/744 a Comitetului politic și de securitate din 10 mai 2022 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2022)

82

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/745 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 3187]  ( 1 )

84

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/746 a Comisiei din 13 mai 2022 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Italia [notificată cu numărul C(2022) 3240]  ( 1 )

173

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene din 5 mai 2022 de modificare a Orientării 2012/120/UE privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (BCE/2022/23)

177

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/1


DIRECTIVA (UE) 2022/738 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 aprilie 2022

de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede un nivel minim de deschidere a pieței în ceea ce privește utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri.

(2)

Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau pentru terți și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională a acestora. Prin urmare, ea poate să contribuie la creșterea productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele sunt totodată, în medie, mai sigure și mai puțin poluante.

(3)

Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile stabilite pe teritoriile lor a vehiculelor închiriate cu o greutate încărcată totală admisă de peste șase tone pentru operațiunile de transport pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care îl închiriază.

(4)

Pentru a permite întreprinderilor să beneficieze în mai mare măsură de avantajele oferite de utilizarea vehiculelor închiriate, ar trebui să li se permită să utilizeze vehicule închiriate în orice stat membru, nu doar în statul membru de stabilire. O astfel de posibilitate le-ar permite, în special, să facă față mai ușor vârfurilor de cerere pe termen scurt, sezoniere sau temporare sau să înlocuiască mai ușor vehiculele defecte sau deteriorate, asigurând totodată respectarea cerințelor de siguranță necesare, precum și condiții de muncă adecvate pentru conducătorii auto.

(5)

Statelor membre nu ar trebui să li se permită restricționarea utilizării pe teritoriile lor a unui vehicul închiriat de o întreprindere stabilită pe teritoriul unui alt stat membru dacă vehiculul respectiv a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația, cerințele de siguranță sau alte standarde obligatorii aplicabile ale unui stat membru și, în cazul în care vehiculul necesită o copie conformă a licenței comunitare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5), dacă acesta a fost autorizat pentru utilizare de către statul membru de stabilire a întreprinderii prin intermediul unei astfel de copii conforme.

(6)

Pentru a simplifica furnizarea probelor relevante, statele membre ar trebui să recunoască, de asemenea, documentele în format electronic ca mijloace de dovedire a respectării Directivei 2006/1/CE.

(7)

Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în Uniune. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate pentru a se evita denaturările fiscale. În consecință, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita perioada în care întreprinderile stabilite pe teritoriile lor pot utiliza un vehicul închiriat înmatriculat sau pus în circulație în alt stat membru. Având în vedere că prezenta directivă nu armonizează impozitarea vehiculelor la nivel național și că normele privind înmatricularea vehiculelor sunt legate de impozitarea vehiculelor, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a solicita înmatricularea vehiculului închiriat, cu condiția să i se permită vehiculului să circule timp de cel puțin 30 de zile înainte ca o astfel de cerință să devină aplicabilă. Statelor membre ar trebui să li se permită, de asemenea, să limiteze numărul de astfel de vehicule care pot fi închiriate de o întreprindere stabilită pe teritoriile lor. Limita respectivă nu ar trebui să fie mai mică decât o anumită proporție din numărul de vehicule de care dispune întreprinderea, calculat cu excluderea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru și care nu sunt înmatriculate în statul membru de stabilire a întreprinderii.

(8)

Pentru a îmbunătăți asigurarea respectării de către un stat membru a restricțiilor cu privire la utilizarea de către o întreprindere stabilită pe teritoriul acestuia a vehiculelor închiriate care sunt înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru, statul membru de stabilire ar trebui să aibă posibilitatea de a impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească durata autorizată de utilizare a vehiculului în cauză. Ar trebui să existe posibilitatea de a limita valabilitatea copiilor conforme ale licenței comunitare emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 la perioada care corespunde duratei contractului de închiriere. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea de a indica numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat în copiile conforme respective.

(9)

Circulația vehiculelor închiriate ar trebui să nu împiedice monitorizarea și controlul caracterului legal al operațiunilor de transport desfășurate de întreprinderi în alte state membre decât cel de stabilire. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), registrele electronice naționale trebuie să conțină numerele de înmatriculare ale vehiculelor de care dispune o întreprindere de transport. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să includă orice vehicule închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede și că datele conținute în registrele electronice naționale sunt accesibile autorităților competente altor state membre. Registrele electronice naționale ar trebui să permită căutarea după criterii specifice în ceea ce privește vehiculele cu numere de înmatriculare emise de alte state membre decât statul membru de stabilire.

(10)

Pentru a se asigura respectarea uniformă a obligației de a introduce în registrul electronic național numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat utilizat de o întreprindere care asigură servicii de transport rutier de mărfuri pentru terți, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește cerințele minime pentru datele de introdus în registrele electronice naționale. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(11)

Pentru ca operațiunile de transport pe cont propriu să poată fi efectuate într-un mod mai eficient, statelor membre ar trebui să nu li se mai permită să restricționeze posibilitatea de utilizare a vehiculelor închiriate pentru astfel de operațiuni. Cu toate acestea, pentru a se evita eventualele probleme fiscale, posibilitatea de a restricționa utilizarea vehiculelor închiriate pentru operațiuni de transport pe cont propriu ar trebui menținută în cazul vehiculelor înmatriculate în afara statului membru de stabilire a întreprinderii care le utilizează.

(12)

Comisia ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare și efectele Directivei 2006/1/CE ar și să elaboreze un raport în termen de patru ani de la data de transpunere a prezentei directive. Raportul respectiv ar trebui să țină seama în mod corespunzător de impactul prezentei directive asupra siguranței rutiere, asupra mediului prin raportare la modificările survenite în componența parcurilor de vehicule din punct de vedere al vechimii și al tipurilor de vehicule, precum și asupra veniturilor fiscale, acordând o atenție deosebită justificării restricțiilor prevăzute în prezenta directivă. De asemenea, raportul ar trebui să evalueze dacă punerea în aplicare a prezentei directive a creat dificultăți în ceea ce privește asigurarea respectării legislației, inclusiv a normelor în materie de cabotaj. Comisia ar trebui să analizeze necesitatea unor acțiuni ulterioare în acest domeniu în lumina respectivului raport.

(13)

Întrucât obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere natura transfrontalieră a transportului rutier și a aspectelor pe care prezenta directivă este menită să le abordeze, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(14)

Prin urmare, Directiva 2006/1/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/1/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare stat membru permite folosirea pe teritoriul său a vehiculelor închiriate de întreprinderi stabilite pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca:”;

(ii)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru și, după caz, să fie utilizat în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1071/2009 (*1) și (CE) nr. 1072/2009 (*2) ale Parlamentului European și ale Consiliului;

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51)."

(*2)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).”;"

(b)

la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dovada respectării condițiilor prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) se face prin prezentarea următoarelor documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, care trebuie să existe la bordul vehiculului:”.

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile stabilite pe teritoriile lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele aflate în proprietatea acestora, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.

(2)   În cazul în care un vehicul închiriat este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru, statul membru de stabilire a întreprinderii de transport rutier poate:

(a)

să limiteze perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriul său, cu condiția ca utilizarea vehiculului închiriat de către aceeași întreprindere de transport rutier să fie permisă pentru o perioadă de cel puțin două luni consecutive într-un an calendaristic dat; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească termenul stabilit de statul membru respectiv;

(b)

să solicite ca vehiculul închiriat să fie înmatriculat în conformitate cu normele sale naționale de înmatriculare după o perioadă de cel puțin 30 de zile; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească perioada de circulație anterioară cerinței de înmatriculare;

(c)

să limiteze numărul vehiculelor închiriate care pot fi utilizate de o întreprindere, cu condiția ca numărul minim de vehicule permis să reprezinte cel puțin 25 % din parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fie la data de 31 decembrie a anului anterior utilizării vehiculului închiriat, fie la data la care întreprinderea începe să utilizeze vehiculul închiriat, astfel cum este stabilit de statul membru; cu toate acestea, în cazul unei întreprinderi care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acesteia i se permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul;. numărul minim în conformitate cu prezenta literă se referă la parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea pe baza vehiculelor înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația statului membru respectiv;

(d)

să limiteze utilizarea unor astfel de vehicule la operațiunile de transport pe cont propriu.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat utilizat de o întreprindere care asigură servicii de transport rutier de mărfuri pentru terți este introdus în registrul electronic național menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(2)   Autoritățile competente ale statelor membre cooperează îndeaproape și își oferă asistență reciprocă rapidă și orice informații relevante pentru a facilita punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentei directive. În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct de contact național responsabil cu schimbul de informații cu celelalte state membre.

(3)   Schimbul de informații menționat la alineatul (1) se realizează prin intermediul Registrului european al întreprinderilor de transport rutier (European Registers of Road Transport Undertakings – ERRU), astfel cum se specifică în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei (*3).

(4)   Statele membre se asigură că informațiile care le sunt furnizate în temeiul prezentului articol sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost solicitate. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopul respectării prezentei directive și respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (*4).

(5)   Cooperarea și asistența administrativă reciprocă se furnizează cu titlu gratuit.

(6)   O solicitare de informații nu împiedică autoritățile competente să ia măsuri în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil pentru a investiga și a preveni presupusele încălcări ale normelor care decurg din transpunerea prezentei directive.

(7)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol respectă cerințele privind informațiile menționate la articolul 16 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, astfel cum se specifică la articolul 16 alineatul (2) al treilea și al cincilea paragraf, precum și la articolul 16 alineatele (3) și (4) din regulamentul respectiv.

(8)   În termen de 14 luni de la adoptarea unui act de punere în aplicare de stabilire a unei formule comune pentru calcularea clasificării în funcție de gradul de risc astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*5), Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cerințele minime privind datele de introdus în registrele electronice naționale pentru a permite interconectarea registrelor și care precizează funcționalitățile necesare pentru ca aceste informații să fie accesibile autorităților competente în timpul controalelor în trafic. Cerințele minime și funcționalitățile respective respectă cerințele și funcționalitățile stabilite în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 5b alineatul (2) din prezenta directivă.

(9)   Statele membre se asigură că datele menționate la alineatul (1) sunt accesibile autorităților competente în timpul controalelor în trafic.

(*3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1213/2010 (JO L 87, 2.4.2016, p. 4)."

(*4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*5)  Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014 și a Directivei 2002/15/CE în ceea ce privește legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).”"

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5a

Până la 7 august 2027, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul respectiv conține informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Raportul acordă o atenție deosebită impactului asupra siguranței rutiere, a mediului, a veniturilor fiscale, precum și asupra asigurării respectării normelor în materie de cabotaj în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Pe baza raportului respectiv, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.

Articolul 5b

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*6). Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*7).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*6)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1)."

(*7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 august 2023. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 aprilie 2022.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

C. BEAUNE


(1)  JO C 129, 11.4.2018, p. 71.

(2)  JO C 176, 23.5.2018., p. 57.

(3)  Poziția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 (JO C 411, 27.11.2020, p. 258) și poziția în primă lectură a Consiliului din 20 decembrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 5 aprilie 2022 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (JO L 33, 4.2.2006, p. 82).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/739 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 în ceea ce privește gestionarea anumitor contingente tarifare pentru importul de păsări de curte și a unui contingent tarifar pentru exportul de lapte praf către Republica Dominicană

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 primul paragraf literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei (2) stabilește normele de gestionare a contingentelor tarifare de import și export pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import și export, deschide contingente tarifare de import și export pentru anumite produse agricole și prevede norme specifice pentru gestionarea contingentelor respective.

(2)

Articolul 55 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 deschide un contingent tarifar pentru exporturile către Republica Dominicană de lapte praf originar din UE. Contingentul este deschis pentru toate produsele încadrate la codurile NC 0402 10, 0402 21 și 0402 29.

(3)

În prezent, acest contingent de export acoperă 13 coduri NC. Astfel, pentru a facilita aceste exporturi de lapte praf către Republica Dominicană, licența de export trebuie să fie valabilă pentru toate produsele care se încadrează la codurile NC vizate de acest contingent, indiferent de codurile NC menționate în mod explicit în cerere.

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei (3) completează Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și export care fac obiectul licențelor.

(5)

Articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2020/760 prevede că, pentru grupele de contingente tarifare cu numerele de ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 și 09.4290, cantitatea de referință se calculează prin cumularea cantităților de produse puse în liberă circulație în Uniune, încadrate la fiecare dintre numerele de ordine ale contingentelor aferente grupei.

(6)

În anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, perioadele contingentare pentru contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.4211 și 09.4212 sunt împărțite în subperioade, în timp ce perioadele contingentare pentru contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.4213 și 09.4290 nu sunt, ceea ce complică în mod deosebit calculul cantității de referință.

(7)

În vederea simplificării calculului cantității de referință, este adecvat să se împartă perioadele contingentare pentru numerele de ordine 09.4213 și 09.4290 în aceleași subperioade ca și cele prevăzute pentru numerele de ordine 09.4211 și 09.4212.

(8)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 56 alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în secțiunea 20 se indică:

«Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

Contingent tarifar pentru 1 iulie 20…-30 iunie 20… pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

Licența de export este valabilă pentru oricare dintre produsele încadrate la codurile NC menționate la articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761».”

2.

Anexa XII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică perioadelor contingentare care încep după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licențe (JO L 185, 12.6.2020, p. 24).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare (JO L 185, 12.6.2020, p. 1).


ANEXĂ

Anexa XII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul privind contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.4213 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul „Subperioadele de aplicare a contingentelor tarifare” se înlocuiește cu următorul text:

Subperioadele de aplicare a contingentelor tarifare

1 iulie-30 septembrie

1 octombrie-31 decembrie

1 ianuarie-31 martie

1 aprilie-30 iunie”

(b)

rândul „Cantitate în kilograme” se înlocuiește cu următorul text:

Cantitate în kilograme

368 000 kg, împărțite după cum urmează:

30 % în subperioada 1 iulie-30 septembrie

30 % în subperioada 1 octombrie-31 decembrie

20 % în subperioada 1 ianuarie-31 martie

20 % în subperioada 1 aprilie-30 iunie”

2.

Tabelul privind contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.4290 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul „Subperioadele de aplicare a contingentelor tarifare” se înlocuiește cu următorul text:

Subperioadele de aplicare a contingentelor tarifare

1 iulie-30 septembrie

1 octombrie-31 decembrie

1 ianuarie-31 martie

1 aprilie-30 iunie”

(b)

rândul „Cantitatea în kilograme” se înlocuiește cu următorul text:

Cantitatea în kilograme

456 000 kg, împărțite după cum urmează:

30 % în subperioada 1 iulie-30 septembrie

30 % în subperioada 1 octombrie-31 decembrie

20 % în subperioada 1 ianuarie-31 martie

20 % în subperioada 1 aprilie-30 iunie”


16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/740 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

privind neaprobarea substanței active 1,3-dicloropropenă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2015, Dow AgroSciences și Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA au prezentat Spaniei (denumită în continuare „statul membru raportor”) o cerere de aprobare a substanței active 1,3-diclorpropenă în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)

În temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 7 iulie 2015, statul membru raportor a notificat solicitanților, celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) admisibilitatea cererii.

(3)

Pentru substanța activă respectivă, au fost evaluate efectele asupra sănătății umane și animale, precum și asupra mediului, în conformitate cu articolul 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pentru utilizările propuse de solicitanți. Statul membru raportor a prezentat Comisiei și autorității un proiect de raport de evaluare la data de 17 martie 2017.

(4)

În temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autoritatea a transmis proiectul de raport de evaluare primit de la statul membru raportor solicitantului și celorlalte state membre și a organizat o consultare publică cu privire la el.

(5)

În temeiul articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autoritatea a cerut solicitanților să-i furnizeze informații suplimentare, care să fie transmise și statelor membre și Comisiei.

(6)

Evaluarea informațiilor suplimentare efectuată de către statul membru raportor a fost transmisă autorității sub forma unui proiect de raport de evaluare actualizat.

(7)

Proiectul de raport de evaluare a fost examinat de statele membre și de autoritate. Autoritatea a prezentat Comisiei concluzia (2) sa privind evaluarea riscurilor prezentate de substanța activă 1,3-diclorpropenă la 8 octombrie 2018.

(8)

În concluzia sa, autoritatea a indicat că, pe baza informațiilor disponibile prezentate în dosar, nu a putut finaliza evaluarea riscurilor pentru consumatori, operatori, lucrători, trecători și rezidenți și a identificat potențiale motive de îngrijorare pentru apele subterane, antropodele nețintă (inclusiv albine), păsări și mamifere și pentru organismele din sol pentru toate utilizările reprezentative.

(9)

Comisia a invitat solicitanții să își prezinte observațiile privind concluzia autorității și, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind proiectul de raport de examinare. Solicitanții și-au prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(10)

La 22 octombrie 2021, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul său de reexaminare și proiectul prezentului regulament privind neaprobarea substanței active 1,3-diclorpropenă. Comisia a observat că preocupările identificate de autoritate nu au putut fi eliminate și că, în consecință, nu s-a putut concluziona că sunt îndeplinite criteriile de aprobare.

(11)

Prin scrisoarea din 19 ianuarie 2022, solicitanții și-au retras cererea de aprobare pentru 1,3-diclorpropenă. Prin urmare, substanța 1,3-diclorpropenă nu trebuie să fie aprobată.

(12)

Prezentul regulament nu împiedică transmiterea unei noi cereri pentru aprobarea substanței 1,3-diclorpropenă în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Neaprobarea substanței active

Nu se aprobă substanța activă 1,3-diclorpropenă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(11):5464, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene. [Concluzie privind revizuirea inter pares a riscului de pesticid prezentat de substanța activă (Ez)-1,3-diclorpropenă]. doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.


16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/741 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2023, 2024 și 2025 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/601

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei (2) a instituit un prim program comunitar de control, multianual și coordonat, care a vizat anii 2009, 2010 și 2011. Programul respectiv a continuat în temeiul unor regulamente consecutive, dintre care cel mai recent este Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 al Comisiei (3).

(2)

Între treizeci și patruzeci de produse reprezintă componentele principale ale alimentației populației din Uniune. Deoarece utilizările pesticidelor prezintă modificări semnificative pe parcursul unei perioade de trei ani, pesticidele din respectivele produse trebuie monitorizate pe parcursul unei serii de cicluri de câte trei ani, pentru a permite evaluarea atât a expunerii consumatorilor, cât și a aplicării legislației Uniunii.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un raport științific privind evaluarea proiectului programului de monitorizare a pesticidelor (4). Ea a concluzionat că o rată de depășire a limitelor maxime de reziduuri de peste 1 % ar putea fi estimată cu o marjă de eroare de 0,75 % prin selectarea a 683 de unități de eșantioane pentru cel puțin 32 de produse alimentare diferite. Prelevarea acestor eșantioane trebuie să fie repartizată între statele membre în funcție de numărul de locuitori, cu cel puțin 12 eșantioane per produs și per an.

(4)

Pentru a se asigura faptul că gama de pesticide vizată de programul de control este reprezentativă pentru pesticidele utilizate, au fost luate în considerare rezultatele analitice ale programelor oficiale anterioare de control ale Uniunii.

(5)

Ghidul cu privire la „Procedurile analitice de control al calității și de validare a metodelor pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale” (Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) este publicat pe site-ul web al Comisiei (5).

(6)

În cazul în care definiția unui reziduu al unui pesticid include alte substanțe active, metaboliți și/sau produși de degradare sau de reacție, compușii respectivi trebuie raportați separat, cu condiția să fi fost măsurați individual (6).

(7)

Statele membre, Comisia și autoritatea au convenit asupra unor măsuri de punere în aplicare referitoare la transmiterea informațiilor de către statele membre, cum ar fi versiunea 2 a descrierii standard a eșantioanelor și orientările privind rapoartele de monitorizare a produselor chimice, pentru transmiterea rezultatelor analizei reziduurilor de pesticide.

(8)

În ceea ce privește procedurile de eșantionare, trebuie să se aplice Directiva 2002/63/CE a Comisiei (7), care cuprinde metodele și procedurile de eșantionare recomandate de Comisia Codex Alimentarius.

(9)

Este necesar să se evalueze dacă sunt respectate limitele maxime de reziduuri în ceea ce privește alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, prevăzute la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/127 al Comisiei (8), la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/128 al Comisiei (9) și la articolul 7 din Directiva 2006/125/CE a Comisiei (10), ținându-se cont numai de definițiile reziduurilor astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(10)

În ceea ce privește metodele vizând reziduurile individuale, statele membre trebuie să fie în măsură să își îndeplinească obligațiile în materie de analize recurgând la laboratoarele oficiale care dispun deja de metodele validate necesare.

(11)

Statele membre trebuie să transmită, până la data de 31 august a fiecărui an, informațiile referitoare la anul calendaristic anterior.

(12)

Pentru a se evita orice confuzie cauzată de o suprapunere între programe multianuale consecutive, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 trebuie abrogat. Totuși, el trebuie să se aplice în continuare pentru eșantioanele analizate în 2022.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pe parcursul anilor 2023, 2024 și 2025, statele membre (11) prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse menționate în anexa I.

Numărul de eșantioane din fiecare produs care urmează să fie prelevate și analizate este stabilit în anexa II.

Articolul 2

(1)   Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu.

Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

(2)   Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I la prezentul regulament în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)   Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate trebuie să fie prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare limitele maxime de reziduuri stabilite în Directiva 2006/125/CE și în Regulamentele delegate (UE) 2016/127 și (UE) 2016/128. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul astfel cum este comercializat.

Articolul 3

Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2023, 2024 și 2025 până la 31 august 2024, 2025 și, respectiv, 2026 în formatul electronic de raportare stabilit de autoritate.

În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. Rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual.

Articolul 4

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 se abrogă.

Cu toate acestea, în ceea ce privește eșantioanele analizate în 2022, regulamentul menționat continuă să se aplice până la 1 septembrie 2023.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide (JO L 328, 6.12.2008, p. 9).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 al Comisiei din 13 aprilie 2021 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2022, 2023 și 2024 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (JO L 127, 14.4.2021, p. 29).

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Pesticide monitoring program: design assessment (Program de monitorizare a pesticidelor: evaluarea proiectului). EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documentul SANTE/11312/2021.

(6)  SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (Document de lucru privind însumarea limitelor de cuantificare în cazul definițiilor complexe ale reziduurilor).

(7)  Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (JO L 187, 16.7.2002, p. 30).

(8)  Regulamentul delegat (UE) 2016/127 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și în ceea ce privește cerințele privind informațiile privitoare la alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică (JO L 25, 2.2.2016, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2016/128 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (JO L 25, 2.2.2016, p. 30).

(10)  Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (JO L 339, 6.12.2006, p. 16).

(11)  În temeiul articolului 5 alineatul (4) și al secțiunii 24 din anexa 2 la Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, care reprezintă o parte integrantă a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, prezentul regulament se aplică Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, iar trimiterile la statele membre se citesc ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, atât timp cât se aplică protocolul respectiv.


ANEXA I

PARTEA A

Produse de origine vegetală (1) din care urmează a fi prelevate probe în 2023, 2024 și 2025

2023

2024

2025

(a)

(b)

(c)

Portocale (2)

Struguri de masă (2)

Mere (2)

Pere (2)

Banane (2)

Căpșuni (2)

Kiwi (2)

Grepfruturi (2)

Piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari (2)

Conopidă (2)

Vinete (2)

Vin (roșu sau alb) produs din struguri (în cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre raportează factorii de prelucrare a vinului utilizați).

Ceapă (2)

Broccoli (2)

Salată (2)

Morcovi (2)

Pepeni galbeni (2)

Varză cu căpățână (2)

Cartofi (2)

Ciuperci de cultură (2)

Tomate (2)

Fasole (uscată) (2)

Ardei dulci/gogoșari (2)

Spanac (2)

Boabe de secară (3)

Boabe de grâu (3)

Boabe de ovăz (3), (4)

Orez brun (orez decorticat), definit ca orez după îndepărtarea învelișului de pe boabele de orez nedecorticat (5)

Ulei de măsline virgin (în cazul în care nu este disponibil un factor specific de prelucrare a uleiului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare utilizați).

Boabe de orz (3), (6)

PARTEA B

Produse de origine animală (1) din care urmează să se preleveze eșantioane în 2023, 2024 și 2025

2023

2024

2025

(f)

(d)

(e)

Grăsime de pasăre (7), (8)

Grăsime de bovine (7), (8)

Lapte de vacă (9)

Ficat de bovine (7)

Ouă de găină (7), (10)

Grăsime de suine (7), (8)

PARTEA C

Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine vegetală

 

2023

2024

2025

Observații

2,4-D

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale, conopidă, orez brun și fasole uscată în 2023; în și pe grepfruturi, struguri de masă, vinete și broccoli în 2024; în și pe salată, spanac și tomate în 2025.

2-Fenilfenol

(a)

(b)

(c)

 

Abamectin

(a)

(b)

(c)

 

Aclonifen

(a)

 

 

Se analizează doar în și pe morcovi în 2023

Acefat

(a)

(b)

(c)

 

Acetamiprid

(a)

(b)

(c)

 

Acrinatrin

(a)

(b)

(c)

 

Aldicarb

(a)

(b)

(c)

 

Aldrin și dieldrin

(a)

(b)

(c)

 

Ametoctradin

(a)

(b)

(c)

 

Azinfos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Azoxistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Bifentrin

(a)

(b)

(c)

 

Bifenil

(a)

(b)

(c)

 

Bitertanol

(a)

(b)

(c)

 

Boscalid

(a)

(b)

(c)

 

Ion bromură

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe orez brun în 2023; în și pe ardei dulce în 2024; în și pe salată și tomate în 2025.

Bromopropilat

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimat

(a)

(b)

(c)

 

Buprofezin

(a)

(b)

(c)

 

Captan

(a)

(b)

(c)

 

Carbaril

(a)

(b)

(c)

 

Carbendazim și benomil

(a)

(b)

(c)

 

Carbofuran

(a)

(b)

(c)

 

Clorantraniliprol

(a)

(b)

(c)

 

Clorfenapir

(a)

(b)

(c)

 

Clormequat

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2023; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2024; în și pe tomate, ovăz și orz în 2025.

Clorotalonil

(a)

(b)

(c)

 

Clorprofam

(a)

(b)

(c)

 

Clorpirifos

(a)

(b)

(c)

 

Clorpirifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Clofentezin

(a)

(b)

(c)

 

Clotianidin

(a)

(b)

(c)

 

Ciantraniliprol

(a)

(b)

(c)

 

Ciazofamid

(a)

(b)

(c)

 

Ciflufenamid

(a)

(b)

(c)

 

Ciflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Cimoxanil

(a)

(b)

(c)

 

Cipermetrin

(a)

(b)

(c)

 

Ciproconazol

(a)

(b)

(c)

 

Ciprodinil

(a)

(b)

(c)

 

Ciromazin

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2023; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2024; în și pe salată și tomate în 2025.

Deltametrin

(a)

(b)

(c)

 

Diazinon

(a)

(b)

(c)

 

Diclorvos

(a)

(b)

(c)

 

Dicloran

(a)

(b)

(c)

 

Dicofol

(a)

(b)

(c)

 

Dietofencarb

(a)

(b)

(c)

 

Difenoconazol

(a)

(b)

(c)

 

Diflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoat

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorf

(a)

(b)

(c)

 

Diniconazol

(a)

(b)

(c)

 

Difenilamină

(a)

(b)

(c)

 

Ditianon

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2023; în și pe struguri de masă în 2024; în și pe mere și piersici în 2025.

Ditiocarbamați

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă.

Dodină

(a)

(b)

(c)

 

Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

 

Epoxiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Etefon

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2023; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2024; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2025.

Etion

(a)

(b)

(c)

 

Etirimol

(a)

(b)

(c)

 

Etofenprox

(a)

(b)

(c)

 

Etoxazol

(a)

(b)

(c)

 

Oxid de etilenă

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe fasole (uscată), secară și orez în 2023; în și pe grâu în 2024; în și pe orz și ovăz în 2025.

Famoxadon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifos

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimol

(a)

(b)

(c)

 

Fenazachin

(a)

(b)

(c)

 

Fenbuconazol

(a)

(b)

(c)

 

Oxid de fenbutatin

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2023; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2024; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2025.

Fenhexamid

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotion

(a)

(b)

(c)

 

Fenoxicarb

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatrin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorf

(a)

(b)

(c)

 

Fenpirazamină

(a)

(b)

(c)

 

Fenpiroximat

(a)

(b)

(c)

 

Fention

(a)

(b)

(c)

 

Fenvalerat

(a)

(b)

(c)

 

Fipronil

(a)

(b)

(c)

 

Flonicamid

(a)

(b)

(c)

 

Fluazifop-P

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2023; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2024; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2025.

Flubendiamidă

(a)

(b)

(c)

 

Fludioxonil

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoxuron

(a)

(b)

(c)

 

Fluopicolid

(a)

(b)

(c)

 

Fluopiram

(a)

(b)

(c)

 

Fluquiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Flusilazol

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafol

(a)

(b)

(c)

 

Fluxapiroxad

(a)

(b)

(c)

 

Folpet

(a)

(b)

(c)

 

Formetanat

(a)

(b)

(c)

 

Fosetil-Al

(a)

(b)

(c)

 

Fostiazat

(a)

(b)

(c)

 

Glifosat

(a)

(b)

(c)

 

Glufosinat de amoniu

(a)

(b)

(c)

 

Haloxifop, inclusiv haloxifop-P

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2023; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2024; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2025.

Hexaconazol

(a)

(b)

(c)

 

Hexitiazox

(a)

(b)

(c)

 

Imazalil

(a)

(b)

(c)

 

Imidacloprid

(a)

(b)

(c)

 

Indoxacarb

(a)

(b)

(c)

 

Iprodion

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalicarb

(a)

(b)

(c)

 

Izocarbofos

(a)

(b)

(c)

 

Izoprotiolan

(a)

 

 

Substanța se analizează doar în și pe orez brun în 2023. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2024 și 2025.

Kresoxim-metil

(a)

(b)

(c)

 

Lambda-cihalotrin

(a)

(b)

(c)

 

Linuron

(a)

(b)

(c)

 

Lufenuron

(a)

(b)

(c)

 

Malation

(a)

(b)

(c)

 

Hidrozidă maleică

(a)

 

 

Se analizează doar în și pe ceapă și cartofi în 2023.

Mandipropamid

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipirim

(a)

(b)

(c)

 

Mepiquat

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2023; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2024; în și pe orz și ovăz în 2025.

Metaflumizonă

(a)

(b)

(c)

 

Metalaxil și metalaxil-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

 

Metidation

(a)

(b)

(c)

 

Metiocarb

(a)

(b)

(c)

 

Metomil

(a)

(b)

(c)

 

Metoxifenozid

(a)

(b)

(c)

 

Metrafenonă

(a)

(b)

(c)

 

Monocrotofos

(a)

(b)

(c)

 

Miclobutanil

(a)

(b)

(c)

 

Ometoat

(a)

(b)

(c)

 

Oxadixil

(a)

(b)

(c)

 

Oxamil

(a)

(b)

(c)

 

Oxidemeton-metil

(a)

(b)

(c)

 

Paclobutrazol

(a)

(b)

(c)

 

Paration-metil

(a)

(b)

(c)

 

Penconazol

(a)

(b)

(c)

 

Pencicuron

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetalin

(a)

(b)

(c)

 

Permetrin

(a)

(b)

(c)

 

Fosmet

(a)

(b)

(c)

 

Pirimicarb

(a)

(b)

(c)

 

Pirimifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Procloraz

(a)

(b)

(c)

 

Procimidon

(a)

(b)

(c)

 

Profenofos

(a)

(b)

(c)

 

Propamocarb

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2023; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2024; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2025.

Propargit

(a)

(b)

(c)

 

Propiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Propizamid

(a)

(b)

(c)

 

Proquinazid

(a)

(b)

(c)

 

Prosulfocarb

(a)

(b)

(c)

 

Protioconazol

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2023; în și pe ardei dulce și grâu în 2024; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2025.

Pimetrozin

 

(b)

(c)

Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2023. Se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulci în 2024; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2025.

Piraclostrobin

(a)

(b)

(c)

 

Piridaben

(a)

(b)

(c)

 

Piridalil

(a)

(b)

(c)

 

Pirimetanil

(a)

(b)

(c)

 

Piriproxifen

(a)

(b)

(c)

 

Quinoxifen

(a)

(b)

(c)

 

Spinosad

(a)

(b)

(c)

 

Spinetoram

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiclofen

(a)

(b)

(c)

 

Spiromesifen

(a)

(b)

(c)

 

Spiroxamină

(a)

(b)

(c)

 

Spirotetramat

(a)

(b)

(c)

 

Sulfoxaflor

(a)

(b)

(c)

 

Taufluvalinat

(a)

(b)

(c)

 

Tebuconazol

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenozid

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenpirad

(a)

(b)

(c)

 

Teflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Teflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Terbutilazin

(a)

(b)

(c)

 

Tetraconazol

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifon

(a)

(b)

(c)

 

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

 

Tiacloprid

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoxam

(a)

(b)

(c)

 

Tiofanat-metil

(a)

(b)

(c)

 

Tolclofos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Triadimefon

(a)

(b)

(c)

 

Triadimenol

(a)

(b)

(c)

 

Tiodicarb

(a)

(b)

(c)

 

Triazofos

(a)

(b)

(c)

 

Triciclazol

(a)

 

 

Se analizează doar în și pe orez brun în 2023.

Trifloxistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Triflumuron

(a)

(b)

(c)

 

Vinclozolin

(a)

(b)

(c)

 

PARTEA D

Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine animală

 

2023

2024

2025

Observații

Aldrin și dieldrin

(f)

(d)

(e)

 

Bifentrin

(f)

(d)

(e)

 

Clordan

(f)

(d)

(e)

 

Clorpirifos

(f)

(d)

(e)

 

Clorpirifos-metil

(f)

(d)

(e)

 

Cipermetrin

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametrin

(f)

(d)

(e)

 

Diazinon

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfan

(f)

(d)

(e)

 

Famoxadon

(f)

(d)

(e)

 

Fenvalerat

(f)

(d)

(e)

 

Fipronil

(f)

(d)

(e)

 

Glifosat

(f)

(d)

(e)

 

Glufosinat de amoniu

(f)

(d)

(e)

 

Heptaclor

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorbenzen

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa)

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta)

(f)

(d)

(e)

 

Indoxacarb

 

 

(e)

Se analizează doar în și pe lapte în 2025.

Lindan

(f)

(d)

(e)

 

Metoxiclor

(f)

(d)

(e)

 

Paration

(f)

(d)

(e)

 

Pendimetalin

(f)

(d)

(e)

 

Permetrin

(f)

(d)

(e)

 

Pirimifos-metil

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Părțile din produsul în stare brută cărora li se aplică limite maxime de reziduuri (LMR-uri) se analizează pentru produsul principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/62 al Comisiei (JO L 18, 23.1.2018, p. 1), cu excepția cazului în care se menționează altfel.

(2)  Trebuie să fie analizate produse neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.

(3)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz, se poate analiza și făină integrală din boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz și se raportează factorul de prelucrare.

(4)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de ovăz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de ovăz care nu a putut fi prelevată se poate adăuga la numărul de eșantioane de boabe de orz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de ovăz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de orz.

(5)  Dacă este cazul, pot fi analizate și boabele de orez șlefuite. Se raportează dacă s-a analizat orez decorticat sau orez șlefuit. Dacă s-a analizat orez șlefuit, se raportează factorul de prelucrare.

(6)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de orz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de orz care nu a putut fi prelevată se poate adăuga la numărul de eșantioane de boabe de ovăz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de orz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de ovăz.

(7)  Trebuie să fie analizate produse neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.

(8)  Carnea poate fi eșantionată, de asemenea, conform tabelului 3 din anexa la Directiva 2002/63/CE a Comisiei (JO L 187, 16.7.2002, p. 30).

(9)  Se analizează lapte proaspăt (neprelucrat), precum și lapte congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat.

(10)  Se analizează ouă întregi, fără coajă.


ANEXA II

Numărul de eșantioane menționate la articolul 1

1.   

Numărul minim de eșantioane care urmează a fi prelevate din fiecare produs și analizate pentru pesticidele enumerate în lista din anexa I este stabilit la punctul 5.

2.   

În plus față de eșantioanele necesare în conformitate cu punctul 5:

în 2023 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare;

în 2024 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică;

în 2025 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.

3.   

Eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion.

4.   

Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează în conformitate cu punctul 5. În cazul în care se utilizează metode de screening calitativ, numărul rămas de eșantioane se analizează prin metode cantitative de identificare a reziduurilor multiple.

În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

5.   

Numărul minim de eșantioane per an și per produs de bază:

BE

15

 

LT

12

BG

15

LU

12

CZ

15

HU

15

DK

12

MT

12

DE

106

NL

20

EE

12

AT

15

IE

12

PL

51

EL

15

PT

15

ES

55

RO

22

FR

78

SI

12

HR

12

SK

12

IT

75

FI

12

CY

12

SE

15

LV

12

UK în ceea ce privește Irlanda de Nord  (1)

12

NUMĂRUL TOTAL DE EȘANTIOANE: 683


(1)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, prezentul regulament se aplică Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.


16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/742 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1), articolul 232 alineatul (1) și articolul 232 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală trebuie să provină dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment al acestora care sunt listate în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul respectiv pentru a intra în Uniune.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) stabilește cerințele de sănătate animală pe care trebuie să le îndeplinească transporturilor de animale anumite specii și categorii, de materiale germinative și de produse de origine animală provenite din țări terțe, din teritorii terțe sau din zone ori compartimente ale acestora, în cazul animalelor de acvacultură, pentru a intra în Uniune.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (3) stabilește listele cu țările terțe, teritoriile terțe sau zonele ori compartimentele acestora din care este permisă introducerea în Uniune a animalelor din speciile și categoriile de animale, a materialelor germinative și a produselor de origine animală care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692.

(4)

Mai precis, anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 conțin listele cu țările sau teritoriile terțe ori zonele acestora autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și, respectiv, de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene.

(5)

Canada a notificat Comisiei apariția unui focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Saskatchewan, Canada, și a fost confirmat la 16 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(6)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Quebec, Canada, și a fost confirmat la 17 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(7)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Alberta, Canada, și a fost confirmat la 20 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(8)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Quebec, Canada, și a fost confirmat la 21 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(9)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția a patru focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte: două focare sunt situate în provincia Alberta, Canada, un focar în provincia Ontario, Canada, și un focar în provincia Saskatchewan, Canada, și au fost confirmate la 22 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(10)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Manitoba, Canada, și a fost confirmat la 23 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(11)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Saskatchewan, Canada, și a fost confirmat la 24 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(12)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia New Brunswick, Canada, și a fost confirmat la 25 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(13)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția a două focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. un focar este situat în provincia Ontario, Canada, iar celălalt în provincia Saskatchewan, Canada, și au fost confirmate la 26 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(14)

În plus, Canada a notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în provincia Alberta, Canada, și a fost confirmat la 27 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(15)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția a trei focare de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte: un focar este situat în statul Kansas, Statele Unite, un focar în statul Nebraska, Statele Unite, și un focar în statul Pennsylvania, Statele Unite, și au fost confirmate la 27 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(16)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în statul Michigan, Statele Unite, și a fost confirmat la 28 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(17)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția a trei focare de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte: un focar este situat în statul Colorado, Statele Unite, un focar în statul Minnesota, Statele Unite, și un focar în statul Pennsylvania, Statele Unite, și au fost confirmate la 29 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(18)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în statul Oklahoma, Statele Unite, și a fost confirmat la 30 aprilie 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(19)

Autoritățile veterinare din Canada și din Statele Unite au stabilit o zonă de control de 10 km în jurul exploatațiilor afectate și au pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a menține sub control prezența gripei aviare înalt patogene și pentru a limita răspândirea ei.

(20)

Canada și Statele Unite au transmis Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul lor și la măsurile pe care le-a luat pentru a preveni răspândirea suplimentară a gripei aviare înalt patogene. Aceste informații au fost evaluate de Comisie. Pe baza acestei evaluări și pentru a proteja situația sanitar-veterinară din Uniune, este necesar să nu mai fie autorizată introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene din zonele care fac obiectul restricțiilor stabilite de autoritățile veterinare din Canada și Statele Unite din cauza focarelor recente de gripă aviară înalt patogenă.

(21)

În plus, Regatul Unit a transmis informații actualizate privind situația epidemiologică de pe teritoriul său în legătură cu trei focare de HPAI din exploatații avicole, confirmate la 8 decembrie 2021 în apropiere de Sudbury, Babergh, South Suffolk, Anglia, Regatul Unit și la 18 și 22 decembrie 2021 în apropiere de Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire, Anglia, Regatul Unit. Regatul Unit a transmis și măsurile pe care le-a luat pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii respective. În particular, ca urmare a apariției respectivelor focare de HPAI, Regatul Unit a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a menține sub control și a limita răspândirea bolii respective. În plus, Regatul Unit a finalizat măsurile necesare de curățare și dezinfectare în urma punerii în aplicare a politicii de depopulare totală a exploatațiilor avicole de pe teritoriul său în care au fost constatate cazuri de infecții.

(22)

Comisia a evaluat informațiile transmise de Regatul Unit și a concluzionat că focarele de HPAI din unități avicole situate în apropiere de Sudbury, Babergh, South Suffolk, Anglia, Regatul Unit și Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire, Anglia, Regatul Unit au fost eliminate și că nu mai există niciun risc asociat cu intrarea în Uniune a produselor obținute de la păsări de curte din zonele Regatului Unit din care a fost suspendată intrarea în Uniune a produselor obținute de la păsări de curte din cauza acestor focare.

(23)

Prin urmare, este necesar ca anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 să fie modificate în consecință.

(24)

Având în vedere situația epidemiologică actuală din Canada, Regatul Unit și Statele Unite în ceea ce privește gripa aviară înalt patogenă și riscul mare de introducere a acesteia în Uniune, este necesar ca modificările Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 efectuate prin prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(25)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).


ANEXĂ

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

partea 1 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor CA-2.30-CA-2.43 se adaugă după rândul corespunzător zonei CA-2.29:

CA

Canada

CA-2.30

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

16.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

16.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

16.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

16.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

16.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

16.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

16.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

16.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

17.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

17.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

17.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

17.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

17.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

17.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

17.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

17.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

CA-2.32

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

23.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

23.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

23.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

23.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

23.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

23.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

23.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

23.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

24.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

24.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

24.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

24.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

24.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

24.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

24.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

24.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

25.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

25.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

25.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

25.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

25.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

25.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

25.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

25.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022”

 

(ii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.52 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.52

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022”

(iii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonelor GB-2.74 și GB-2.75 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.74

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

SP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Ratite destinate sacrificării

DOC

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Pui de o zi de ratite

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HER

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022”

(iv)

în rubrica pentru Statele Unite, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor US-2.182-US-2.189 se adaugă după rândul corespunzător zonei US-2.181:

SUA

Statele Unite ale Americii

US-2.182

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

30.4.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

30.4.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

30.4.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

30.4.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

30.4.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

30.4.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

30.4.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

30.4.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022”

 

(b)

partea 2 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, următoarele descrieri ale zonelor CA-2.30-CA-2.43 se adaugă după descrierea zonei CA-2.29:

„Canada

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Strongfield

10km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Linden

10km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3km PZ: Herbert

10km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Juno

10km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Turtle Creek

10km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Hutton Heights

10km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3km PZ: Alameda

10km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3km PZ: New Norway

10km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint”

(ii)

în rubrica pentru Statele Unite, următoarele descrieri ale zonelor US-2.182-US-2.189 se adaugă după descrierea zonei US-2.181:

„Statele Unite ale Americii

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).”

2.

În anexa XIV, partea 1 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor CA-2.30-CA-2.43 se adaugă după rândul corespunzător zonei CA-2.29:

CA

Canada

CA-2.30

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

16.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

16.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

17.7.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

17.7.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

17.7.2022

 

CA-2.32

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

20.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

20.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

21.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

21.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

23.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

23.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

24.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

24.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

25.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

25.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

27.4.2022”

 

(ii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.52 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.52

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

8.12.2021

29.4.2022”

(iii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonelor GB-2.74 și GB-2.75 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.74

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

22.12.2021

4.5.2022”

(iv)

în rubrica pentru Statele Unite, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor US-2.182-US-2.189 se adaugă după rândul corespunzător zonei US-2.181:

SUA

Statele Unite ale Americii

US-2.182

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

30.4.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

30.4.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

30.4.2022”

 


16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/45


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/743 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 71 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează atât populațiile de porcine deținute, cât și pe cele sălbatice, și care poate avea un impact mare asupra populațiilor de animale în cauză și asupra rentabilității creșterii porcinelor, cauzând perturbări ale circulației transporturilor de astfel de animale și de produse provenite de la ele, în interiorul Uniunii, precum și ale exporturilor către țări terțe.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei (2) a fost adoptat în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri speciale de combatere a pestei porcine africane care trebuie aplicate într-o perioadă limitată de timp de către statele membre menționate în anexa sa I (statele membre în cauză), în zonele de restricții I, II și III menționate în anexa respectivă.

(3)

Zonele menționate ca zone de restricții I, II și III în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 sunt definite pe baza situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune. Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 a fost modificată cel mai recent prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/705 al Comisiei (3) ca urmare a modificărilor situației epidemiologice a bolii respective în Germania, Polonia și Slovacia.

(4)

Este necesar ca orice fel de modificări vizând zonele de restricții I, II și III din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 să fie bazate pe situația epidemiologică a pestei porcine africane în zonele afectate de această boală și pe situația epidemiologică generală a pestei porcine africane în statul membru în cauză, pe nivelul de risc de răspândire suplimentară a bolii respective, precum și pe principiile și criteriile științifice pentru definirea geografică a zonelor ca urmare a prezenței pestei porcine africane și pe orientările Uniunii convenite cu statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, care sunt disponibile public pe site-ul Comisiei (4). Este necesar ca astfel de modificări să țină seama și de standardele internaționale, cum ar fi Codul sanitar pentru animale terestre (5) al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, precum și de justificările pentru stabilirea zonelor, furnizate de autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

(5)

De la data adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/705 au apărut noi focare de pestă porcină africană la porcine sălbatice din Polonia.

(6)

În aprilie 2022 a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic din regiunea małopolskie din Polonia, într-o zonă menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605. Acest nou caz de pestă porcină africană apărută la un porc sălbatic constituie un nivel crescut de risc care necesită să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca această zonă din Polonia menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa respectivă, să fie inclusă de acum în anexa respectivă ca zonă de restricții II, în loc de zonă de restricții I, iar limitele actuale ale zonei de restricții I necesită la rândul lor să fie redefinite pentru a se ține seama de aceste focare recente.

(7)

Ca urmare a apariției acestui caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic din Polonia și ținând seama de situația epidemiologică actuală în ceea ce privește pesta porcină africană în Uniune, stabilirea zonelor în statul membru respectiv a fost reevaluată și actualizată. În plus, au fost reevaluate și actualizate și măsurile existente de gestionare a riscurilor. Este necesar ca aceste modificări să fie reflectate în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605.

(8)

Pentru a ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii bolii respective, este necesar să fie delimitate noi zone de restricții, având o suprafață suficientă, în Polonia, care să fie menționate în mod corespunzător ca zone de restricții I și II în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605. Întrucât situația pestei porcine africane este foarte dinamică în Uniune, la delimitarea respectivelor noi zone de restricții s-a ținut seama de situația din zonele înconjurătoare.

(9)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea pestei porcine africane, este important ca modificările anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 efectuate prin prezentul regulament de punere în aplicare să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (JO L 129, 15.4.2021, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/705 al Comisiei din 5 mai 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (JO L 132, 6.5.2022, p. 64).

(4)  Documentul de lucru SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principii și criterii pentru definirea geografică a regionalizării PPA”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Codul sanitar pentru animale terestre al OIE, ediția a 28-a, 2019. ISBN al volumului I: 978-92-95108-85-1; ISBN al volumului II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

ZONE DE RESTRICȚII

PARTEA I

1.   Germania

Următoarele zone de restricții I din Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,