ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 116

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
13 aprilie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/625 al Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

*

Regulamentul (UE) 2022/626 al Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2022/263 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/627 a Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

6

 

*

Decizia (PESC) 2022/628 a Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

8

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

13.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/625 AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/627 a Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului (3), inclusiv înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme ori persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu acestea.

(2)

Având în vedere criza umanitară generată de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse, Consiliul a adoptat, la 13 aprilie 2022, Decizia (PESC) 2022/627 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC pentru a include o exceptări de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor, a entităților și a organismelor desemnate în ceea ce privește anumite categorii clar definite de organisme, persoane, entități, organizații și agenții, atunci când acest lucru este necesar în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 269/2014, se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice de către organizațiile și agențiile care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

(2)   În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) de la prezentul articol și prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în condițiile generale sau speciale pe care le consideră adecvate, în ceea de privește deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiția ca acestor fondurilor sau resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

(3)   În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind un timp suplimentar din partea autorității competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că autorizația a fost acordată.

(4)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (2) și (3), în termen de 2 săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 116, 13.4.2022.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(3)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


13.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/3


REGULAMENTUL (UE) 2022/626 AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) 2022/263 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/628 a Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului (2) pune în aplicare mai multe măsuri prevăzute de Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului (3), inclusiv anumite restricții privind comerțul în zonele care nu sunt controlate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei.

(2)

Având în vedere criza umanitară generată de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse, Consiliul a adoptat, la 13 aprilie 2022, Decizia (PESC) 2022/628 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 pentru a include excepții care să permită unor categorii clar definite de organisme, persoane, entități, organizații și agenții să furnizeze produsele și tehnologiile destinate utilizării în anumite sectoare, precum și anumite servicii și asistență restricționate în legătură cu astfel de produse și tehnologii, persoanelor, entităților și organismelor din zonele care nu sunt controlate de guvern ale oblastelor Donețk și Luhansk din Ucraina sau pentru utilizare în aceste zone, atunci când acest lucru este necesar în scopuri umanitare. În mod similar, excepțiile permit furnizarea de servicii și asistență restricționate specifice în legătură directă cu anumite infrastructuri în zonele care nu sunt controlate de guvern ale oblastelor Donețk și Lugansk ale Ucrainei, atunci când este necesar în scopuri umanitare.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) 2022/263 se introduc următoarele articole:

„Articolul 4a

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolul 4 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii enumerate în anexa II;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse; sau

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism de pe teritoriile specificate sau în scopul utilizării pe teritoriile specificate, de către:

organisme publice sau persoane juridice, entități ori organisme care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

organizații și agenții care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurile naționale, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate; sau

agenții specializate ale statelor membre, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(2)   Prin derogare de la articolul 4, în cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) din prezentul articol, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii enumerate în anexa II;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse; sau

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II,

oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism de pe teritoriile specificate sau în scopul utilizării pe teritoriile specificate, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.

(4)   Nicio dispoziție din prezentul articol nu afectează respectarea Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (*1).

Articolul 5a

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) nu se aplică furnizării de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de construcții sau de inginerie legate direct de infrastructură pe teritoriile specificate din sectoarele menționate la articolul 4 alineatul (1), astfel cum sunt definite pe baza anexei II, indiferent de originea produselor și a tehnologiilor, de către:

(a)

organisme publice sau persoane juridice, entități ori organisme care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

(b)

organizații și agenții care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

(c)

organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurilor naționale, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate; sau

(d)

agenții specializate ale statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(2)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), în cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) din prezentul articol, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de construcții sau de inginerie legate direct de infrastructură pe teritoriile specificate în sectoarele menționate la articolul 4 alineatul (1), astfel cum sunt definite pe baza anexei II, indiferent de originea produselor și a tehnologiilor, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.

(4)   Nicio dispoziție din prezentul articol nu afectează respectarea Regulamentului (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 116, 13.4.2022.

(2)  Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 77).

(3)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 109).


DECIZII

13.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/6


DECIZIA (PESC) 2022/627 A CONSILIULUI

din 13 aprilie 2022

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

La 21 februarie 2022, președintele Federației Ruse a semnat un decret de recunoaștere a „independenței și suveranității” zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și a comandat forțelor armate ruse să pătrundă în aceste zone.

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei.

(4)

Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

(5)

Având în vedere criza umanitară generată de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse, Consiliul consideră că, în conformitate cu dreptul internațional umanitar, acțiunea umanitară bazată pe principii desfășurată de actori umanitari imparțiali pentru a răspunde nevoilor umanitare ale populației civile ucrainene ar trebui să continue în Ucraina.

(6)

Prin urmare, Consiliul consideră că anumite organizații și agenții care acționează ca parteneri umanitari ai Uniunii ar trebui să fie exceptate de la interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor, entităților și organismelor desemnate, atunci când acest lucru este necesar în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

(7)

În plus, în același scop, Consiliul consideră că ar trebui introdus un mecanism de derogare în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina în ceea ce privește înghețarea activelor și restricțiile legate de punerea de fonduri și de resurse economice la dispoziția persoanelor, entităților și organismelor desemnate.

(8)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 din Decizia 2014/145/PESC se adaugă următoarele alineate:

„(11)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică organizațiilor și agențiilor care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau resurselor economice menționate la alineatul (2) să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

(12)   În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (11) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot acorda autorizații speciale sau generale, în condițiile generale sau speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.

În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind un timp suplimentar din partea autorității competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare, se consideră că autorizația a fost acordată.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de 2 săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


13.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/8


DECIZIA (PESC) 2022/628 A CONSILIULUI

din 13 aprilie 2022

de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 februarie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/266 (1).

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei.

(3)

Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

(4)

Având în vedere criza umanitară generată de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse, Consiliul consideră că, în conformitate cu dreptul internațional umanitar, acțiunea umanitară bazată pe principii desfășurată de actori umanitari imparțiali pentru a răspunde nevoilor umanitare ale populației civile ucrainene ar trebui să continue în Ucraina, inclusiv în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

(5)

Prin urmare, Consiliul consideră că anumite categorii clar definite de organisme, persoane, entități, organizații și agenții ar trebui să fie exceptate de la restricțiile privind comerțul cu produse și tehnologii destinate utilizării în anumite sectoare și privind furnizarea de servicii și asistență specifice în legătură cu respectivele produse și tehnologii, precum și privind furnizarea de servicii legate de infrastructură în anumite sectoare, atunci când acest lucru este necesar în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

(6)

În plus, în același scop, Consiliul consideră, de asemenea, că ar trebui introdus un mecanism de derogare în ceea ce privește activitățile umanitare care nu fac obiectul exceptării menționate.

(7)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2022/266 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2022/266 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, se introduc următoarele alineate cu următorul text:

„(2a)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

organismelor publice sau persoanelor juridice, entităților ori organismelor care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca produsele, tehnologiile, serviciile și asistența menționate la alineatele (1) și (2) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei;

(b)

organizațiilor și agențiilor care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca produsele, tehnologiile, serviciile și asistența menționate la alineatele (1) și (2) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei;

(c)

organizațiilor și agențiilor cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau sunt recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurile naționale, cu condiția ca produsele, tehnologiile, serviciile și asistența menționate la alineatele (1) și (2) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei; sau

(d)

agențiilor specializate ale statelor membre, cu condiția ca produsele, tehnologiile, serviciile și asistența menționate la alineatele (1) și (2) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

(2b)   În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (2a) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii menționate la alineatul (1) și furnizarea de servicii și asistență menționată la alineatul (2), după ce au stabilit că aceste produse, tehnologii, servicii și asistență sunt necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.”

2.

La articolul 7, se introduc următoarele alineate cu următorul text:

„(1a)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

organismelor publice sau persoanelor juridice, entităților ori organismelor care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile menționate la alineatul (1) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei;

(b)

organizațiilor și agențiilor care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca asistența și serviciile menționate la alineatul (1) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei;

(c)

organizațiilor și agențiilor cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau sunt recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurile naționale, cu condiția ca asistența și serviciile menționate la alineatul (1) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei; sau

(d)

agențiilor specializate ale statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile menționate la alineatul (1) să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

(1b)   În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1a) și prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește furnizarea asistenței și a serviciilor menționate la alineatul (1), după ce au stabilit că asistența și serviciile respective sunt necesare în scopuri exclusiv umanitare în zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42I, 23.2.2022, p. 109).