ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 82

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
9 martie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/398 al Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/399 a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

9

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/398 AL CONSILIULUI

din 9 martie 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 (2).

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 765/2006 sunt puse în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Prin Decizia (PESC) 2022/399 a Consiliului (3) se extinde domeniul de aplicare al sancțiunilor pentru a pune în aplicare în continuare concluziile Consiliului European din 24 februarie 2022 în urma implicării Belarusului în agresiunea militară inacceptabilă și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, care, în temeiul dreptului internațional, se califică drept act de agresiune.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, pare necesar să fie luate măsuri suplimentare. În consecință, prin Decizia (PESC) 2022/399 se extind suplimentar restricțiile financiare existente. În special, prin decizia respectivă se interzice cotarea entităților belaruse deținute de stat și furnizarea de servicii legate de acțiunile acestora în locurile de tranzacționare din Uniune. În plus, prin decizia respectivă sunt introduse noi măsuri, care limitează în mod semnificativ intrările financiare din Belarus în Uniune, prin interzicerea acceptării depozitelor care depășesc anumite valori provenind de la resortisanți sau rezidenți belaruși, a deținerii de conturi ale clienților belaruși de către depozitarii centrali de titluri de valoare din Uniune, precum și a vânzării de titluri de valoare exprimate în euro către clienți belaruși. Prin decizia respectivă sunt interzise, de asemenea, tranzacțiile cu Banca Centrală a Belarusului care au legătură cu gestionarea rezervelor sau a activelor, cu furnizarea de finanțare publică pentru comerțul cu Belarus și pentru investiții în această țară, cu excepții limitate, precum și cu furnizarea de bancnote exprimate în euro către Belarus sau în scopul utilizării în Belarus.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/399 sunt impuse măsuri restrictive suplimentare cu privire la furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară anumitor instituții de credit belaruse și filialele lor belaruse care sunt relevante pentru sistemul financiar belarus și cărora li s-au impus deja măsuri restrictive de către Uniune.

(6)

Pentru a asigura punerea în aplicare corectă a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2006, este, de asemenea, necesar să se adauge obligații pentru administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european în ceea ce privește interdicțiile de survolare și să se modifice dispozițiile privind interdicția eludării interdicțiilor. Deși se înțelege, în general, că noțiunile de „active ” și „resurse economice” care fac obiectul înghețării includ și criptoactivele, precum și că împrumuturile și creditele pot fi acordate și prin intermediul criptoactivelor, având în vedere natura specifică a acestora din urmă este oportun să se precizeze mai în detaliu noțiunea de „valori mobiliare” în legătură cu astfel de active.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

«valori mobiliare» înseamnă următoarele categorii de titluri, inclusiv sub formă de criptoactive, care pot fi tranzacționate pe piața de capital, cu excepția următoarelor instrumente de plată:

(i)

acțiunile la întreprinderi și alte titluri de valoare echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele de depozit referitoare la acțiuni;

(ii)

obligațiunile sau alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de depozit referitoare la astfel de titluri;

(iii)

orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar stabilită în raport cu valori mobiliare.”

2.

La articolul 1 se adaugă următoarele puncte:

„20.

«depozitar central de titluri de valoare» înseamnă o persoană juridică astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

21.

«depozit» înseamnă un sold creditor rezultat din fondurile rămase într-un cont sau din situații temporare care derivă din tranzacții bancare normale și pe care o instituție de credit are obligația să îl ramburseze în conformitate cu condițiile legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și depozitele de economii, cu excepția unui sold creditor:

(i)

a cărui existență poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2), cu excepția cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit eliberat pe numele unei anumite persoane și care exista într-un stat membru la 2 iulie 2014;

(ii)

al cărui principal nu este rambursabil la valoarea nominală;

(iii)

al cărui principal poate fi rambursat la valoarea nominală numai în baza unei anumite garanții sau al unui anumit acord furnizat de instituția de credit sau de o parte terță;

22.

«programe de dobândire a cetățeniei prin investiție » (sau «pașapoarte de aur») înseamnă procedurile instituite de un stat membru care le permit resortisanților țărilor terțe să dobândească cetățenia statului membru respectiv în schimbul unor plăți și investiții prestabilite;

23.

«programe de acordare a dreptului de ședere investitorilor» (sau «vize de aur») înseamnă procedurile instituite de un stat membru care le permit resortisanților țărilor terțe să obțină un permis de ședere într-un stat membru în schimbul unor plăți și investiții prestabilite;

24.

«loc de tranzacționare», astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, înseamnă o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare.

(*1)  Regulamentul (UE) nr . 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1)."

(*2)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).”"

3.

Articolul 1m se înlocuiește cu următorul text:

„Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect, în mod direct sau indirect, eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament.”

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 1ja

(1)   Sunt interzise tranzacțiile legate de gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Belarusului, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la ordinul Băncii Centrale a Belarusului.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o tranzacție, cu condiția ca acest lucru să fie strict necesar pentru asigurarea stabilității financiare a Uniunii în ansamblul său sau a statului membru în cauză.

(3)   Statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul alineatului (2).

Articolul 1jb

Sunt interzise cotarea și furnizarea de servicii începând cu data de 12 aprilie 2022 în locurile de tranzacționare înregistrate sau recunoscute în Uniune pentru valorile mobiliare ale oricărei persoane juridice, ale oricărei entități sau ale oricărui organism stabilit(e) în Belarus și deținut(e) de stat în proporție de peste 50 %.

Articolul 1t

(1)   Se interzice acordarea de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu Belarus sau pentru realizarea de investiții în Belarus.

(2)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

angajamentelor obligatorii de finanțare sau de acordare de asistență financiară stabilite înainte de data de 10 martie 2022;

(b)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică în valoare totală de până la 10 000 000 EUR pe proiect în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în Uniune; sau

(c)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu alimente și în scopuri agricole, medicale sau umanitare.

Articolul 1u

(1)   Se interzice acceptarea oricăror depozite de la resortisanți belaruși sau de la persoane fizice care își au reședința în Belarus ori de la persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Belarus, în cazul în care valoarea totală a depozitelor acestor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme per instituție de credit depășește 100 000 EUR.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică depozitelor care sunt necesare pentru comerțul transfrontalier neinterzis cu bunuri și servicii între Uniune și Belarus.

Articolul 1v

(1)   Prin derogare de la articolul 1u alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit:

(a)

este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la articolul 1u alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b)

este destinată exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o anumită autorizație; sau

(d)

este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1) literele (a), (b) și (d) în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 1w

(1)   Prin derogare de la articolul 1u alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit:

(a)

este necesară pentru scopuri umanitare, precum acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

este necesară pentru activitățile societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Belarus.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1) în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 1x

(1)   Se interzice depozitarilor centrali de titluri de valoare din Uniune să furnizeze oricărui resortisant belarus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Belarus, ori oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus orice servicii, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pentru valori mobiliare emise după data de 12 aprilie 2022.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

Articolul 1y

(1)   Se interzice vânzarea de valori mobiliare exprimate în euro emise după data de 12 aprilie 2022 sau de unități ale unui organism de plasament colectiv care implică o expunere la astfel de valori mobiliare către orice resortisant belarus sau persoană fizică care își are reședința în Belarus, ori către orice persoană juridică, orice entitate sau orice organism stabilit în Belarus.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

Articolul 1z

Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, instituțiile de credit:

(a)

furnizează autorității naționale competente a statului membru în care sunt situate sau Comisiei, până cel târziu la data de 27 mai 2022, o listă a depozitelor care depășesc 100 000 EUR deținute de resortisanți belaruși sau de persoane fizice care își au reședința în Belarus ori de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Belarus. Acestea furnizează actualizări cu privire la cuantumurile depozitelor respective o dată la 12 luni;

(b)

furnizează autorității naționale competente a statului membru în care sunt situate informații privind depozitele care depășesc 100 000 EUR deținute de resortisanți belaruși sau de persoane fizice care își au reședința în Belarus care au dobândit cetățenia unui stat membru sau drepturi de ședere într-un stat membru prin intermediul unui program de dobândire a cetățeniei prin investiție sau al unui program de acordare a dreptului de ședere investitorilor.

Articolul 1za

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote exprimate în euro către Belarus sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, inclusiv guvernul și Banca Centrală a Belarusului, sau în scopul utilizării în Belarus.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote exprimate în euro, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a)

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al rudelor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b)

scopuri oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Belarus care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 1zb

Începând cu 20 martie 2022, se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, către persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa XV sau către orice persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Belarus ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XV.

Articolul 8ca

(1)   Administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european sprijină Comisia și statele membre la asigurarea punerii în aplicare și a respectării articolului 2 alineatul (2) și a articolului 8b din prezentul regulament. În special, administratorul de rețea respinge toate planurile de zbor depuse de operatorii aerieni care indică intenția de a desfășura deasupra teritoriului Uniunii sau al Belarusului activități care constituie o încălcare a prezentului regulament, astfel încât pilotului să nu i se permită să zboare.

(2)   Administratorul de rețea transmite periodic Comisiei și statelor membre, pe baza analizei planurilor de zbor, rapoarte privind punerea în aplicare a articolului 8b.”

5.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului regulament;

(b)

primite în temeiul articolului 1z;

(c)

cu privire la probleme referitoare la încălcări și la asigurarea respectării și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

(3)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează în scopurile pentru care a fost furnizată sau primită, inclusiv în scopul asigurării eficacității măsurilor prevăzute în prezentul regulament.”

6.

La articolul 8d, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

entitățile menționate la articolele 1j, 1k, 1l și 1zb sau care figurează pe listele din anexele V, IX și XV;”.

7.

La articolul 8e alineatul (1) litera (c), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, informațiile privind depozitele și informațiile privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.”

8.

Anexa I la prezentul regulament se adaugă ca anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

9.

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).

(3)  A se vedea pagina 9 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

„ANEXA XV

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1zb

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca de Dezvoltare a Republicii Belarus)


ANEXA II

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În partea introductivă, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 1m din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 1f și 1fa din prezentul regulament.”

2.

La litera (i) din subcategoria X.B.I.001 din categoria I – Produse electronice, punctul 1. se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» care funcționează sub 105 Pa; sau”.

3.

În subcategoria X.A.VII.001 din categoria VII – Aerospațiale și propulsie, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„X.A.VII.001

Motoare diesel și tractoare, precum și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821:”.

4.

În subcategoria X.A.VII.002 din categoria VII – Aerospațiale și propulsie, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Motoare aeronautice de tip turbină cu gaz și componente special concepute pentru acestea.”


DECIZII

9.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/9


DECIZIA (PESC) 2022/399 A CONSILIULUI

din 9 martie 2022

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1).

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi cu putință agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Consiliul European a condamnat, de asemenea, în termenii cei mai fermi implicarea Belarusului în această agresiune împotriva Ucrainei și i-a solicitat să se abțină de la astfel de acțiuni și să își respecte obligațiile internaționale. Acesta a solicitat pregătirea și adoptarea de urgență a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice care să vizeze și Belarusul.

(4)

La 2 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/356 (2), prin care s-a modificat titlul Deciziei 2012/642/PESC și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(5)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să fie introduse măsuri restrictive suplimentare referitoare la sectorul financiar.

(6)

În special, ar trebui: să se interzică cotarea entităților belaruse deținute de stat și furnizarea de servicii legate de acțiunile acestora în locurile de tranzacționare din Uniune; să se limiteze intrările financiare din Belarus în Uniune; să se interzică tranzacțiile cu Banca Centrală a Belarusului; să se restricționeze furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară anumitor instituții de credit belaruse și filialelor lor belaruse. De asemenea, ar trebui să se adauge obligații pentru administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european în ceea ce privește interdicțiile de survolare.

(7)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(8)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 2ha

(1)   Sunt interzise tranzacțiile legate de gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Belarusului, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la ordinul Băncii Centrale a Belarusului.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o tranzacție, cu condiția ca acest lucru să fie strict necesar pentru asigurarea stabilității financiare a Uniunii în ansamblul său sau a statului membru în cauză.

(3)   Statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul alineatului (2).

Articolul 2hb

Sunt interzise cotarea și furnizarea de servicii începând cu data de 12 aprilie 2022 în locurile de tranzacționare înregistrate sau recunoscute în Uniune pentru valorile mobiliare ale oricărei persoane juridice, ale oricărei entități sau ale oricărui organism stabilit(e) în Belarus și deținut(e) de stat în proporție de peste 50 %.”

2.

Articolul 2k se înlocuiește cu următorul text:

„Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect, în mod direct sau indirect, eludarea interdicțiilor prevăzute în prezenta decizie.”

3.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 2t

(1)   Se interzice acordarea de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu Belarus sau pentru realizarea de investiții în Belarus.

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

angajamentelor obligatorii de finanțare sau de acordare de asistență financiară stabilite înainte de data de 10 martie 2022;

(b)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică în valoare totală de până la 10 000 000 EUR pe proiect în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în Uniune; sau

(c)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu alimente și în scopuri agricole, medicale sau umanitare.

Articolul 2u

(1)   Se interzice acceptarea oricăror depozite de la resortisanți belaruși sau de la persoane fizice care își au reședința în Belarus, ori de la persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Belarus, în cazul în care valoarea totală a depozitelor acestor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme per instituție de credit depășește 100 000 EUR.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică depozitelor care sunt necesare pentru comerțul transfrontalier neinterzis cu bunuri și servicii între Uniune și Belarus.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit:

(a)

este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b)

este destinată exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o anumită autorizație; sau

(d)

este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit:

(a)

este necesară pentru scopuri umanitare, precum acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

este necesară pentru activitățile societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Belarus.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 2v

(1)   Se interzice depozitarilor centrali de titluri de valoare din Uniune să furnizeze oricărui resortisant belarus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Belarus, ori oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus, orice servicii, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), pentru valori mobiliare emise după data de 12 aprilie 2022.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

Articolul 2w

(1)   Se interzice vânzarea de valori mobiliare exprimate în euro emise după data de 12 aprilie 2022 sau de unități ale unui organism de plasament colectiv care implică o expunere la astfel de valori mobiliare către orice resortisant belarus sau persoană fizică care își are reședința în Belarus, ori către orice persoană juridică, orice entitate sau orice organism stabilit în Belarus.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

Articolul 2x

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote exprimate în euro către Belarus sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, inclusiv guvernul și Banca Centrală a Belarusului, sau în scopul utilizării în Belarus.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote exprimate în euro, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a)

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al rudelor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b)

scopuri oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Belarus care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 2y

Începând cu 20 martie 2022, se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, către persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa V sau către orice persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Belarus ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa V.

(*1)  Regulamentul (UE) nr . 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).”"

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2ab

(1)   Administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european sprijină Comisia și statele membre la asigurarea punerii în aplicare și a respectării articolului 2a și a articolului 4 alineatul (2) din prezenta decizie. În special, administratorul de rețea respinge toate planurile de zbor depuse de operatorii aerieni care indică intenția de a desfășura deasupra teritoriului Uniuni sau al Belarusului, care constituie o încălcare a prezentei decizii, astfel încât pilotului să nu i se permită să zboare.

(2)   Administratorul de rețea transmite periodic Comisiei și statelor membre, pe baza analizei planurilor de zbor, rapoarte privind punerea în aplicare a articolului 2a.”

5.

La articolul 2n alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism menționat la articolele 2h, 2i, 2j, 2y sau care figurează pe lista din anexa II sau V;”.

6.

Anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa V la Decizia 2012/642/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).

(2)  Decizia (PESC) 2022/356 a Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 67, 2.3.2022, p. 103).


ANEXĂ

„ANEXA V

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2y

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca de Dezvoltare a Republicii Belarus)