ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 81

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
9 martie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/394 al Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/395 a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

8

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/394 AL CONSILIULUI

din 9 martie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/395 a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 sunt puse în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 9 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/395 prin care se modifică Decizia 2014/512/PESC și sunt impuse măsuri restrictive suplimentare cu privire la exportul de produse și tehnologii de navigație maritimă.

(4)

Prin Decizia (PESC) 2022/395 se extinde la sectorul maritim lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică restricții de finanțare prin intermediul împrumuturilor, al valorilor mobiliare și al instrumentelor pieței monetare. Deși se admite în general că împrumuturile și creditele pot fi acordate prin orice mijloace, inclusiv prin criptoactive, având în vedere natura lor specifică, este oportun să se precizeze mai în detaliu noțiunea de „valori mobiliare” în legătură cu astfel de active.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/395 se extinde, de asemenea, la resortisanții țărilor membre ale Spațiului Economic European și la cei ai Elveției, derogarea referitoare la depozite.

(6)

Pentru a se asigura punerea în aplicare corectă a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 833/2014, este necesar să se clarifice derogarea privind furnizarea de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și anumite dispoziții din anexe referitoare la produsele și tehnologiile interzise.

(7)

Prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a măsurilor respective în toate statele membre.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, teza introductivă de la litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

«valori mobiliare» înseamnă următoarele categorii de titluri, inclusiv sub formă de criptoactive, care pot fi tranzacționate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată:”.

2.

La articolul 2d se introduce următorul alineat:

„(3a)   Atunci când un stat să acordă o autorizație, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (d), cu articolul 2a alineatul (4) litera (d) și cu articolul 3f alineatul (4), pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii destinate siguranței maritime, acesta informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni de la autorizare.”

3.

La articolul 2e alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică în valoare totală de până la 10 000 000 EUR pe proiect în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în Uniune; sau”.

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3f

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, în scopul utilizării în Rusia sau pentru montarea la bordul unei nave sub pavilion rus, a produselor și tehnologiilor de navigație maritimă, care figurează pe lista din anexa XVI, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzic:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică și financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar destinate scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt destinate siguranței maritime.”

5.

La articolul 5a, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Sunt interzise tranzacțiile referitoare la gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la indicațiile Băncii Centrale a Rusiei, cum ar fi Fondul național de patrimoniu al Rusiei.”

6.

La articolul 5b, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”

7.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

8.

Anexa IX se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

9.

Anexa XIII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

10.

Textul care figurează în anexa IV la prezentul regulament se adaugă ca anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A se vedea pagina 8 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXA I

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

În textul introductiv, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 2a și 2b din prezentul regulament.”

2.

La litera (c) din subcategoria X.A.I.001 a categoriei I – Produse electronice, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

O rezoluție de 12 biți cu o rată de conversie mai mare de 105 mega eșantioane pe secundă (MSPS);”

3.

La litera (c) din subcategoria X.B.I.001 a categoriei I – Produse electronice, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Aparate pentru creșterea cristalelor «controlate de un program stocat», care au una din următoarele caracteristici:

(a)

pot fi reîncărcate fără înlocuirea vasului creuzetului;

(b)

pot să funcționeze la presiuni mai mari de 2,5 × 105 Pa; sau

(c)

pot să crească cristale cu un diametru mai mare de 100 mm;”

4.

La litera (i) din subcategoria X.B.I.001 a categoriei I – Produse electronice, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» care funcționează sub 105 Pa; sau”.

5.

În subcategoria X.A.VII.001 a categoriei VII – Aerospațiale și propulsie, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„X.A.VII.001

Motoare diesel și tractoare, precum și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821:”.

6.

În subcategoria X.A.VII.002 a categoriei VII – Aerospațiale și propulsie, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Motoare aeronautice de tip turbină cu gaz și componente special concepute pentru acestea;”.


ANEXA II

Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

În modelul A, toate trimiterile la „Regulamentul XXX/XXX” se înlocuiesc cu „Regulamentul (UE) nr. 833/2014”.

2.

În modelul B, toate trimiterile la „Regulamentul XXX/XXX” se înlocuiesc cu „Regulamentul (UE) nr. 833/2014”.


ANEXA III

În anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se introduce o rubrică pentru următoarea entitate:

„Russian Maritime Register of Shipping (Registrul naval rus)”.


ANEXA IV

„ANEXA XVI

LISTA PRODUSELOR ȘI A TEHNOLOGIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3f

Categoria VI – Marină

X.A.VI.001

Nave, sisteme sau echipamente maritime și componente special concepute pentru acestea, precum și componente și accesorii:

(a)

echipamente prevăzute în capitolul 4 (echipamente de navigație) din Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei aplicabil privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime, adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime;

(b)

echipamente prevăzute în capitolul 5 (echipamente de radiocomunicații) din Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei aplicabil privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime, adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime;

”.

DECIZII

9.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/8


DECIZIA (PESC) 2022/395 A CONSILIULUI

din 9 martie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice.

(5)

La 25 februarie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/327 (2), prin care s-a modificat Decizia 2014/512/PESC și au fost introduse măsuri sectoriale specifice.

(6)

Având în vedere gravitatea situației, și ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să fie introduse măsuri restrictive suplimentare în legătură cu exportul de produse și tehnologii de navigație maritimă. De asemenea, ar trebui să fie extinsă lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică interdicțiile legate de serviciile de investiții, de valorile mobiliare, de instrumentele pieței monetare și de împrumuturi. În plus, sunt necesare anumite clarificări pentru a se asigura aplicarea corespunzătoare a unora dintre restricțiile sectoriale specifice introduse prin Decizia (PESC) 2022/327.

(7)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(8)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1a, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Sunt interzise tranzacțiile referitoare la gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la indicațiile Băncii Centrale a Rusiei, cum ar fi Fondul național de patrimoniu al Rusiei.”

2.

La articolul 1b, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu li se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”

3.

La articolul 4b alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică în valoare totală de până la 10 000 000 EUR pe proiect în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în Uniune; sau”.

4.

După articolul 4g se introduce următorul articol:

„Articolul 4h

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, în scopul utilizării în Rusia sau pentru montarea la bordul unei nave sub pavilion rus, a produselor și tehnologiilor de navigație maritimă, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzic:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică și financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar destinate scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt destinate siguranței maritime.

(5)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

5.

Anexa VI la Decizia 2014/512/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(2)  Decizia (PESC) 2022/327 a Consiliului din 25 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 48, 25.2.2022, p. 1).


ANEXĂ

În anexa VI la Decizia 2014/512/PESC, se introduce o rubrică pentru următoarea entitate:

„Russian Maritime Register of Shipping (Registrul naval rus)”.