ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 65

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
2 martie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/350 al Consiliului din 1 martie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/351 a Consiliului din 1 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

5

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/350 AL CONSILIULUI

din 1 martie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/351 a Consiliului din 1 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La data de 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La data de 1 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/351 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC și de impunere a unor măsuri noi împotriva canalelor mass-media ruse angajate în acțiuni de propagandă.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice. Consiliul European i-a solicitat Rusiei și formațiunilor armate sprijinite de Rusia să pună capăt campaniei lor de dezinformare.

(5)

În concluziile sale din 10 mai 2021, Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida în continuare reziliența Uniunii și a statelor membre, precum și capacitatea acestora de a contracara amenințările hibride, inclusiv dezinformarea, asigurând utilizarea coordonată și integrată a instrumentelor existente și a eventualelor instrumente noi pentru contracararea amenințărilor hibride la nivelul Uniunii și al statelor membre, precum și posibilele răspunsuri în domeniul amenințărilor hibride, inclusiv, printre altele, față de intervențiile străine și operațiunile de influențare, care pot acoperi măsuri preventive, precum și impunerea de costuri asupra actorilor statali și nestatali ostili.

(6)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii Europene și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(7)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(8)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii.

(9)

Respectivele canale mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(10)

Având în vedere gravitatea situației, și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda de urgență activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Respectivele măsuri ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(11)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială astfel cum este recunoscut la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, aceste măsuri nu împiedică respectivele canale mass-media și personalul lor de a desfășura alte activități în Uniune decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, aceste măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(12)

Măsurile intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

După articolul 2e se introduce următorul articol:

„Articolul 2f

(1)   Se interzice operatorilor difuzarea sau permiterea, facilitarea sau contribuirea în alt mod la difuzarea oricărui conținut de către persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisie sau distribuție prin orice fel de mijloace, cum ar fi cablu, satelit, IP-TV, furnizori de servicii internet, platforme sau aplicații de partajare a materialelor video pe internet, indiferent dacă sunt noi sau preinstalate.

(2)   Orice licență de difuzare sau orice acord de autorizare, transmisie și distribuție a difuzării încheiat cu persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV se suspendă.”

2.

Articolul 11 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV sau XV sau menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) sau (c), la articolul 5 alineatul (2) litera (b) sau (c), la articolul 5 alineatul (3) litera (c) sau (d), la articolul 5 alineatul (4) litera (b) sau (c), la articolul 5a litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 5h;”.

3.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Se interzice participarea, cu bună știință și în mod intenționat, la activități care au ca obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv prin acționarea ca înlocuitor pentru persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la articolul 2e alineatul (3) și la articolul 2f, 5, 5a, 5b, 5e, 5f sau 5h sau prin acționarea în beneficiul acestora, recurgând la excepțiile prevăzute la articolul 2e alineatul (4), la articolul 5 alineatul (6), la articolul 5a alineatul (2) sau (5), la articolul 5b alineatul (2) sau (3), la articolul 5e alineatul (2) sau la articolul 5f alineatul (2).”

4.

Textul din anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A se vedea pagina 2022/351 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXA XV

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2F

RT – Russia Today în limba engleză

RT – Russia Today Regatul Unit

RT – Russia Today Germania

RT – Russia Today Franța

RT – Russia Today în limba spaniolă

Sputnik


DECIZII

2.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/5


DECIZIA (PESC) 2022/351 A CONSILIULUI

din 1 martie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice. Consiliul European i-a solicitat Rusiei și formațiunilor armate sprijinite de Rusia să pună capăt campaniei lor de dezinformare.

(5)

În concluziile sale din 10 mai 2021, Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida în continuare reziliența Uniunii și a statelor membre, precum și capacitatea acestora de a contracara amenințările hibride, inclusiv dezinformarea, asigurând utilizarea coordonată și integrată a instrumentelor existente și a eventualelor instrumente noi pentru contracararea amenințărilor hibride la nivelul Uniunii și al statelor membre, precum și posibilele răspunsuri în domeniul amenințărilor hibride, inclusiv, printre altele, față de intervențiile străine și operațiunile de influențare, care pot acoperi măsuri preventive, precum și impunerea de costuri asupra actorilor statali și nestatali ostili.

(6)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(7)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(8)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii.

(9)

Respectivele canale mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(10)

Având în vedere gravitatea situației, și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda de urgență activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Respectivele măsuri ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(11)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială astfel cum este recunoscut la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, aceste măsuri nu împiedică respectivele canale mass-media și personalul lor de a desfășura alte activități în Uniune decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, aceste măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(12)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(13)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

După articolul 4f se introduce următorul articol:

„Articolul 4g

(1)   Se interzice operatorilor difuzarea sau permiterea, facilitarea sau contribuirea în alt mod la difuzarea oricărui conținut de către persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IX, inclusiv prin transmisie sau distribuție prin orice fel de mijloace, cum ar fi cablu, satelit, IP-TV, furnizori de servicii internet, platforme sau aplicații de partajare a materialelor video pe internet, indiferent dacă sunt noi sau preinstalate.

(2)   Orice licență de difuzare sau orice acord de autorizare, transmisie și distribuție a difuzării încheiat cu persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IX se suspendă.”

2.

Textul din anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa IX la Decizia 2014/512/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXA IX

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4G

RT – Russia Today în limba engleză

RT – Russia Today Regatul Unit

RT – Russia Today Germania

RT – Russia Today Franța

RT – Russia Today în limba spaniolă

Sputnik

”.