ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 14

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
21 ianuarie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/83 al Comisiei din 16 ianuarie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/84 al Comisiei din 19 ianuarie 2022 de modificare pentru a 327-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

4

 

*

Regulamentul (UE) 2022/85 al Comisiei din 20 ianuarie 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de flonicamid din sau de pe anumite produse ( 1 )

6

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/86 a Consiliului din 17 ianuarie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, în ceea ce privește modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE ( 1 )

19

 

*

Decizia (UE) 2022/87 a Consiliului din 17 ianuarie 2022 de numire a patru membri, propuși de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

21

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/88 a Consiliului din 18 ianuarie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE în ceea ce privește autorizarea Regatului Belgiei de a aplica în continuare măsura specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/83 AL COMISIEI

din 16 ianuarie 2022

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2022.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Articole constând dintr-un material tricotat tubular, elastic (fibre sintetice combinate cu un fir din cauciuc), sub formă de inele cu diametrul de aproximativ 4,5 cm și lățimea de aproximativ 2 cm (când sunt derulate).

Articolele sunt tricotate sub formă tubulară și tăiate la o lățime definită (preprogramată) (2 cm).

Datorită firului din cauciuc conținut în materialul elastic, marginile articolelor se rulează, ceea ce conferă articolelor forma de bentițe gata de utilizare.

A se vedea imaginile  (*1)

6117 80 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notelor 7 litera (b) și 10 de la secțiunea XI, precum și pe baza textului codurilor NC 6117 , 6117 80 și 6117 80 10 .

Articolele sunt produse în starea finită prin tricotarea unui material tubular și tăierea acestuia la o lățime definită pentru a obține un inel elastic, gata de utilizare [a se vedea nota 7 litera (b) de la secțiunea XI].

Având în vedere caracterul lor textil, articolele trebuie considerate accesorii de îmbrăcăminte confecționate, la fel ca, de exemplu, șalurile, eșarfele, voalurile, cravatele și papioanele confecționate. Pe lângă aceasta, nota 10 din secțiunea XI clasifică la secțiunea respectivă produsele elastice constând din materiale textile combinate cu fire din cauciuc.

Clasificarea la poziția 9615 este exclusă, deoarece articolele de la această poziție sunt de obicei fabricate din materiale plastice, fildeș, os, corn, carapace de broască țestoasă, metal etc. (a se vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat aferentă poziției 9615 punctul 3 și nota explicativă la Nomenclatura combinată aferentă poziției 9615 ).

În consecință, articolele trebuie clasificate la codul NC 6117 80 10 , ca accesorii de îmbrăcăminte confecționate, tricotate sau croșetate, elastice sau cauciucate.

Image 1


(*1)  Imaginile au un caracter pur informativ.


21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/84 AL COMISIEI

din 19 ianuarie 2022

de modificare pentru a 327-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 17 ianuarie 2022, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să retragă trei mențiuni de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2022.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Director general

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

1.

„Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 13.3.2002.”

2.

„Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.”

3.

„Al-Haramain Foundation (Indonezia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adresă: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia (la data includerii pe listă). Alte informații: (a) Telefon 021-86611265 și 021-86611266; (b) Fax: 021-8620174. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.”


21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/6


REGULAMENTUL (UE) 2022/85 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2022

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de flonicamid din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru flonicamid au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

În contextul unei proceduri de autorizare a utilizării unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă flonicamid pe citrice, cireșe, prune, căpșuni, mure, zmeură, „alte bace și fructe mici”, „alte legume rădăcinoase și cu tuberculi”, tomate, vinete, dovlecei, cucurbitacee cu coajă necomestibilă, „lăptuci și plante pentru salate”, leguminoase, secară, grâu și hamei, au fost depuse cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 pentru modificarea LMR-urilor existente.

(3)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, respectivele cereri au fost evaluate de către statele membre în cauză, iar rapoartele de evaluare au fost înaintate Comisiei.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate privind LMR-urile propuse (2). Autoritatea a transmis respectivele avize solicitanților, Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(5)

Referitor la citrice, cireșe, prune, tomate, vinete, dovlecei, cucurbitacee cu coajă necomestibilă, secară, grâu și hamei, solicitanții au prezentat informații indisponibile anterior în cursul revizuirii efectuate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Informațiile se referă la metodele analitice, studiile privind reziduurile, stabilitatea la depozitare și studiile de hidroliză.

(6)

Autoritatea a concluzionat că, pentru toate produsele enumerate în considerentul (2), toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificările LMR cerute de solicitanți sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. Autoritatea a luat în considerare cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanței flonicamid. Nici expunerea pe toată durata vieții la această substanță prin intermediul consumului tuturor produselor alimentare care pot să o conțină, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum mare de produse relevante nu au indicat existența unui risc de depășire a dozei zilnice acceptabile sau a dozei acute de referință.

(7)

Pe baza avizelor motivate al autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările respective ale LMR îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2022.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries (Aviz motivat privind modificarea limitelor maxime existente pentru reziduurile de flonicamid din căpșuni și din alte bace). EFSA Journal 2019;17(7):5745.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various crops (Aviz motivat privind modificarea limitelor maxime existente pentru reziduurile de flonicamid din diverse plante de cultură). EFSA Journal 2018;16(9):5410.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops (Aviz motivat privind modificarea limitelor maxime existente pentru reziduurile de flonicamid din diverse plante de cultură rădăcinoase). EFSA Journal 2018;16(9):5414.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flonicamid (Aviz motivat privind evaluarea datelor de confirmare în urma revizuirii în conformitate cu articolul 12 a LMR-urilor pentru flonicamid). EFSA Journal 2020;18(5):6117.


ANEXĂ

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coloana pentru flonicamid se înlocuiește cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (1)

Flonicamid (sumă de flonicamid, TFNA și TFNG exprimată ca flonicamid) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

Fructe citrice

0,15

0110010

Grepfruturi

 

0110020

Portocale

 

0110030

Lămâi

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Altele (2)

 

0120000

Fructe nucifere

0,06  (*1)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci

 

0120990

Altele (2)

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,3

0130010

Mere

 

0130020

Pere

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0130990

Altele (2)

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

0,3

0140020

Cireșe (dulci)

0,4

0140030

Piersici

0,4

0140040

Prune

0,3

0140990

Altele (2)

0,03  (*1)

0150000

Bace și fructe mici

 

0151000

(a)

struguri

0,03  (*1)

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

0,7

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

1

0153020

Mure de câmp

0,03  (*1)

0153030

Zmeură (roșie și galbenă)

1

0153990

Altele (2)

0,03  (*1)

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

0,8

0154020

Merișoare

0,8

0154030

Coacăze (negre, roși și albe)

0,8

0154040

Agrișe (verzi, roșii și galbene)

0,8

0154050

Măceșe

0,7

0154060

Dude (negre și albe)

0,7

0154070

Păducel spaniol

0,7

0154080

Boabe de soc

0,7

0154990

Altele (2)

0,7

0160000

Fructe diverse cu

0,03  (*1)

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Prune de Java

 

0161990

Altele (2)

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0162010

Kiwi (verzi, roșii, galbeni)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructul pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele (2)

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

0,09

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,03  (*1)

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Batate

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

0,3

0213020

Morcovi

0,3

0213030

Țeline de rădăcină

0,3

0213040

Hrean

0,3

0213050

Topinamburi

0,3

0213060

Păstârnaci

0,3

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,3

0213080

Ridichi

0,6

0213090

Barba-caprei

0,3

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,3

0213110

Napi

0,3

0213990

Altele (2)

0,3

0220000

Legume bulboase

0,03  (*1)

0220010

Usturoi

 

0220020

Ceapă

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

0220990

Altele (2)

 

0230000

Legume fructoase

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

0231010

Tomate

0,5

0231020

Ardei dulci/gogoșari

0,3

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0,5

0231040

Bame

0,03  (*1)

0231990

Altele (2)

0,03  (*1)

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,5

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișon

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,4

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

 

0233030

Pepeni verzi

 

0233990

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,03  (*1)

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,03  (*1)

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

0,03  (*1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Conopide

 

0241990

Altele (2)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

0,6

0242020

Varză cu căpățână

0,5

0242990

Altele (2)

0,03  (*1)

0243000

(c)

brasicacee (frunze)

0,03  (*1)

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele (2)

 

0244000

(d)

gulii

0,03  (*1)

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,07

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plantă de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,03  (*1)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,03  (*1)

0254000

(d)

năsturel

0,03  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,03  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

6

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele (2)

 

0260000

Leguminoase

 

0260010

Fasole (păstăi)

1,5

0260020

Fasole (boabe)

0,03  (*1)

0260030

Mazăre (păstăi)

1,5

0260040

Mazăre (boabe)

0,7

0260050

Linte

0,03  (*1)

0260990

Altele (2)

0,03  (*1)

0270000

Legume cu tulpină

0,03  (*1)

0270010

Sparanghel

 

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele (2)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,03  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,03  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,8

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele (2)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

0,06  (*1)

0401020

Arahide/alune de pământ

0,06  (*1)

0401030

Semințe de mac

0,06  (*1)

0401040

Semințe de susan

0,06  (*1)

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,06  (*1)

0401060

Semințe de rapiță

0,06  (*1)

0401070

Soia

0,06  (*1)

0401080

Semințe de muștar

0,06  (*1)

0401090

Semințe de bumbac

0,2

0401100

Semințe de dovleac

0,06  (*1)

0401110

Semințe de șofrănaș

0,06  (*1)

0401120

Semințe de limba-mielului

0,06  (*1)

0401130

Semințe de camelină

0,06  (*1)

0401140

Semințe de cânepă

0,06  (*1)

0401150

Ricin

0,06  (*1)

0401990

Altele (2)

0,06  (*1)

0402000

Fructe oleaginoase

0,06  (*1)

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altele (2)

 

0500000

CEREALE

 

0500010

Orz

0,4

0500020

Hrișcă și alte pseudocereale

0,03  (*1)

0500030

Porumb

0,03  (*1)

0500040

Mei comun

0,03  (*1)

0500050

Ovăz

0,4

0500060

Orez

0,03  (*1)

0500070

Secară

2

0500080

Sorg

0,03  (*1)

0500090

Grâu

2

0500990

Altele (2)

0,03  (*1)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,1  (*1)

0610000

Ceaiuri

 

0620000

Boabe de cafea

 

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele (2)

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

Boabe de cacao

 

0650000

Roșcove

 

0700000

HAMEI

3

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,1  (*1)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele (2)

 

0820000

Condimente din fructe

0,1  (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (negru, verde și alb)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele (2)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,1  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele (2)

 

0840000

Condimente din rădăcini și rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,1  (*1)

0840020

Ghimber (10)

 

0840030

Șofran de India/curcuma

0,1  (*1)

0840040

Hrean (11)

 

0840990

Altele (2)

0,1  (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,1  (*1)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele (2)

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,1  (*1)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele (2)

 

0870000

Condimente din arile

0,1  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele (2)

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,03  (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

0900020

Trestie de zahăr

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

0900990

Altele (2)

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Produse obținute din

 

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

0,15

1011020

Grăsime

0,05

1011030

Ficat

0,2

1011040

Rinichi

0,2

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1011990

Altele (2)

0,03

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

0,15

1012020

Grăsime

0,05

1012030

Ficat

0,2

1012040

Rinichi

0,2

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1012990

Altele (2)

0,04

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

0,15

1013020

Grăsime

0,05

1013030

Ficat

0,2

1013040

Rinichi

0,2

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1013990

Altele (2)

0,04

1014000

(d)

caprine

 

1014010

Mușchi

0,15

1014020

Grăsime

0,05

1014030

Ficat

0,2

1014040

Rinichi

0,2

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1014990

Altele (2)

0,04

1015000

(e)

ecvine

 

1015010

Mușchi

0,15

1015020

Grăsime

0,05

1015030

Ficat

0,2

1015040

Rinichi

0,2

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1015990

Altele (2)

0,04

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

0,1

1016020

Grăsime

0,05

1016030

Ficat

0,1

1016040

Rinichi

0,1

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,1

1016990

Altele (2)

0,03

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

0,15

1017020

Grăsime

0,05

1017030

Ficat

0,2

1017040

Rinichi

0,2

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,2

1017990

Altele (2)

0,04

1020000

Lapte

0,15

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele (2)

 

1030000

Ouă de păsări

0,15

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele (2)

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,02  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,02  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,02  (*1)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (9)

 

Flonicamid (sumă de flonicamid, TFNA și TFNG exprimată ca flonicamid) (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid - număr de cod:

Flonicamid — cod 1000000 , cu excepția codului 1040000 : Sumă de flonicamid și TFNA-AM, exprimată ca flonicamid”


(*1)  Limită de determinare analitică

(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.


DECIZII

21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/19


DECIZIA (UE) 2022/86 A CONSILIULUI

din 17 ianuarie 2022

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, în ceea ce privește modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE înființat prin Acordul privind SEE (denumit în continuare „Comitetul mixt al SEE”) poate decide modificarea, printre altele, a anexei II la Acordul privind SEE, care conține dispoziții referitoare la reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare.

(3)

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) trebuie să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(4)

Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei (4) trebuie să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(5)

Anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(6)

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui, ca urmare, să se bazeze pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE, în ceea ce privește modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie (5).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DENORMANDIE


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 1).

(4)  Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun (JO L 360, 17.12.2014, p. 22).

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14303-2021-INIT/ro/pdf


21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/21


DECIZIA (UE) 2022/87 A CONSILIULUI

din 17 ianuarie 2022

de numire a patru membri, propuși de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din tratat, Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 10 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/2157 (2) de numire a membrilor și a supleanților în Comitetul Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025.

(3)

Patru locuri de membru în Comitetul Regiunilor au devenit vacante ca urmare a demisiei domnului Matteo Luigi BIANCHI și a încheierii mandatelor naționale în temeiul cărora au fost propuse numirile doamnei Arianna Maria CENSI, domnului Virginio MEROLA și doamnei Virginia RAGGI.

(4)

Guvernul italian i-a propus pe următorii reprezentanți ai colectivităților locale care sunt titularii unui nou mandat electoral în cadrul unei autorități locale pentru calitatea de membri în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025: domnul Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Varese (membru al adunării locale din Varese), doamna Arianna Maria CENSI, Assessore del Comune di Milano (membră a autorității executive locale din Milano) și doamna Virginia RAGGI, Consigliere del Comune di Roma (membră a adunării locale din Roma).

(5)

Guvernul italian l-a propus pe domnul Dario NARDELLA, reprezentant al unei colectivități locale care este titularul unui mandat electoral în cadrul unei autorități locale până la 25 mai 2024, Sindaco del Comune di Firenze (primarul orașului Florența), pentru calitatea de membru în Comitetul Regiunilor până la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următorii reprezentanți ai colectivităților locale care sunt titulari ai unui mandat electoral sunt numiți în calitatea de membri în Comitetul Regiunilor:

domnul Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Varese (membru al adunării locale din Varese), pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

doamna Arianna Maria CENSI, Assessore del Comune di Milano (membră a autorității executive locale din Milano), pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

domnul Dario NARDELLA, Sindaco del Comune di Firenze (primarul orașului Florența), până la 25 mai 2024,

doamna Virginia RAGGI, Consigliere del Comune di Roma (membră a adunării locale din Roma), pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DENORMANDIE


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 327, 17.12.2019, p. 78).


21.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/88 A CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE în ceea ce privește autorizarea Regatului Belgiei de a aplica în continuare măsura specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia de punere în aplicare 2013/53/UE a Consiliului (2), Regatul Belgiei a fost autorizat să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE pentru a scuti de plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 25 000 EUR până la 31 decembrie 2015 (denumită în continuare „măsura specială”). Autorizația respectivă a fost prelungită prima oară până la 31 decembrie 2018 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2348 a Consiliului (3) și ulterior până la 31 decembrie 2021 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2077 a Consiliului (4).

(2)

Prin scrisoarea din 5 mai 2021, Belgia a înaintat o cerere Comisiei prin care solicita autorizarea de a aplica în continuare măsura specială până la 31 decembrie 2024, aceasta fiind data până la care statele membre trebuie să transpună Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului (5), care prevede norme simplificate în materie de TVA pentru întreprinderile mici. Directiva menționată permite, de asemenea, statelor membre să scutească persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală la nivel de stat membru nu depășește plafonul de 85 000 EUR.

(3)

În temeiul articolului 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis cererea înaintată de Belgia celorlalte state membre prin scrisoarea din 29 iunie 2021. Prin scrisoarea din 30 iunie 2021, Comisia a înștiințat Belgia că deține toate informațiile necesare pentru evaluarea cererii.

(4)

Măsura specială este în concordanță cu Directiva (UE) 2020/285, care urmărește să reducă costurile de asigurare a conformității în materie de TVA pentru întreprinderile mici, denaturările concurenței atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, precum și impactul negativ al tranziției de la scutire la impozitare (efectul de plafon). Aceasta urmărește, de asemenea, să faciliteze respectarea normelor de către întreprinderile mici, precum și monitorizarea efectuată de autoritățile fiscale. Plafonul de 25 000 EUR este în concordanță cu noul plafon pentru scutiri stabilit în Directiva (UE) 2020/285.

(5)

Măsura specială va rămâne opțională pentru persoanele impozabile. Persoanele impozabile pot opta în continuare pentru regimul normal de TVA în temeiul articolului 290 din Directiva 2006/112/CE.

(6)

Conform informațiilor furnizate de Belgia, măsura specială va avea doar un efect neglijabil asupra valorii totale a încasărilor din impozite ale Belgiei colectate în stadiul consumului final.

(7)

După intrarea în vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) 2021/769 al Consiliului (6), Belgia nu va efectua niciun calcul de compensare în ceea ce privește declarația privind resursele proprii provenite din TVA pentru exercițiul financiar 2021 și ulterior.

(8)

Dat fiind impactul pozitiv al măsurii speciale în ceea ce privește simplificarea obligațiilor în materie de TVA prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor de asigurare a conformității atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru autoritățile fiscale, precum și lipsa oricărui impact major asupra veniturilor totale din TVA generate, Belgia ar trebui să fie autorizată să aplice măsura specială pentru o perioadă suplimentară.

(9)

Autorizația de a aplica măsura specială ar trebui să fie limitată în timp. Termenul ar trebui să fie suficient pentru a permite evaluarea eficacității și a caracterului adecvat al plafonului. În plus, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2020/285, statele membre trebuie să adopte și să publice, până la 31 decembrie 2024, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 din directiva respectivă și trebuie să aplice dispozițiile respective începând de la 1 ianuarie 2025. Prin urmare, este oportun ca Belgia să fie autorizată să aplice măsura specială până la 31 decembrie 2024,

(10)

Pentru a se evita efectele perturbatoare, Belgiei ar trebui să i se permită să aplice măsura specială fără întrerupere. Prin urmare, autorizația solicitată ar trebui acordată cu efect de la 1 ianuarie 2022, pentru a asigura continuitatea cu dispozițiile aplicate anterior prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2013/53/UE.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2013/53/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia de punere în aplicare 2013/53/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei.

Adoptată la Bruxelles, 18 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2013/53/UE a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 22, 25.1.2013, p. 13).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2348 a Consiliului din 10 decembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 330, 16.12.2015, p. 51).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2077 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 331, 28.12.2018, p. 222).

(5)  Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici (JO L 62, 2.3.2020, p. 13).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) 2021/769 al Consiliului din 30 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 165, 11.5.2021, p. 9).