ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 465

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
29 decembrie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2324 al Comisiei din 23 august 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Celtică, Marea Irlandei și vestul Scoției

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în scopul importului de produse ecologice în Uniune

8

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 465/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2324 AL COMISIEI

din 23 august 2021

de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Celtică, Marea Irlandei și vestul Scoției

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (1), în special articolul 2 alineatul (2), articolul 10 alineatul (4) și articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 14 august 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/1241 („regulamentul privind măsurile tehnice”) referitor la măsurile de conservare a resurselor piscicole și la protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice. Acesta stabilește în anexa VI dispoziții specifice privind măsurile tehnice stabilite la nivel regional pentru apele Uniunii din apele de nord-vest.

(2)

Belgia, Spania, Franța, Irlanda și Țările de Jos au un interes direct în ceea ce privește gestionarea pescuitului în apele de nord-vest. Aceste state membre au prezentat o primă recomandare comună în mai 2020. Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a evaluat recomandarea comună în iulie 2020. În urma avizului CSTEP, Comisia a invitat statele membre să alinieze recomandarea comună la evaluarea științifică. În consecință, statele membre au prezentat o recomandare comună revizuită la 14 decembrie 2020.

(3)

Până la adoptarea măsurilor propuse în recomandarea comună printr-un act delegat, la articolele 15-17 din Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului (2) au fost stabilite măsuri de remediere în sensul planului multianual pentru apele occidentale, care vizează reducerea capturilor accidentale de cod și merlan în Marea Celtică și în zonele adiacente, precum și măsuri tehnice suplimentare care vizează reducerea capturilor accidentale de specii din familia Gadidae în Marea Irlandei și în vestul Scoției. Aceste măsuri au fost legate funcțional de nivelurile TAC-urilor pentru speciile-țintă capturate în cadrul activităților de pescuit mixt, deoarece, în lipsa măsurilor respective, aceste niveluri ale TAC-urilor ar fi trebuit să fie reduse pentru a se permite refacerea stocurilor capturate accidental.

(4)

O parte a apelor de nord-vest nu mai face parte din apele UE și, prin urmare, este necesar ca UE și Regatul Unit să desfășoare consultări cu privire la adoptarea unor măsuri comune. Deoarece UE și Regatul Unit nu au ajuns la un acord cu privire la măsurile tehnice aliniate legate funcțional, este necesar să se continue aplicarea măsurilor tehnice legate funcțional existente, stabilite la articolele 15-17 din Regulamentul (UE) 2021/92, care au permis stabilirea TAC-urilor pentru speciile-țintă la nivelurile propuse în regulamentul respectiv, fără a pune în pericol starea stocurilor de capturi accidentale inevitabile din apele Uniunii, și să se recunoască faptul că obținerea unui acord la începutul anului 2022 va fi o prioritate pentru UE. Orice măsuri tehnice stabilite de comun acord cu țările terțe pentru 2022 vor trebui să fie implementate în legislația UE prin intermediul cadrului juridic aplicabil.

(5)

În paralel cu negocierile în curs cu Regatul Unit, statele membre în cauză, și anume Belgia, Spania, Franța, Irlanda și Țările de Jos, au prezentat o nouă recomandare comună la 30 aprilie 2021, care reproduce recomandarea comună prezentată în 2020, cu includerea unei noi specificații pentru diviziunea ICES 7a (Marea Irlandei). Această recomandare comună a propus menținerea acestor măsuri în vigoare, în condițiile în care nu s-a ajuns la un acord cu Regatul Unit.

(6)

Prezentul regulament vizează încorporarea într-un singur act a dispozițiilor existente privind măsurile tehnice care au fost adoptate în trecut ca parte a planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru apele de nord-vest, a măsurilor tehnice corespunzătoare măsurilor stabilite la articolele 15-17 din Regulamentul (UE) 2021/92, precum și a unor măsuri privind o nouă unealtă de pescuit pentru Marea Irlandei, incluse în recomandarea comună din 2021.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament aplicabile apelor Uniunii urmăresc obiectivele stabilite la articolul 494 alineatul (1) și alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (3), și țin seama de principiile menționate la articolul 494 alineatul (3) din acordul respectiv. Acestea nu aduc atingere niciunei măsuri aplicabile în apele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(8)

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, CSTEP a evaluat (4) (5) datele furnizate de grupurile regionale în sprijinul măsurilor tehnice incluse în recomandarea comună.

(9)

Măsurile incluse în prezentul regulament au fost evaluate în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și cu articolele 15 și 18 din Regulamentul (UE) 2019/1241. Statele membre au furnizat date care demonstrează că propunerile respectă dispozițiile articolului 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/1241.

(10)

Grupul de experți în domeniul pescuitului a fost consultat la 16 iulie 2021 cu privire la recomandarea comună.

(11)

Recomandarea comună propunea măsuri specifice de reducere a capturilor accidentale de cod și merlan în Marea Celtică și în zonele adiacente, pe baza măsurilor de remediere aflate în vigoare în 2020 (6). Aceste măsuri specifice se referă la traule de fund și seine în diviziunile ICES 7f, 7g, partea din diviziunea 7h situată la nord de 49° 30′ latitudine nordică și partea din diviziunea 7j situată la nord de 49° 30′ latitudine nordică și la est de 11° longitudine vestică din apele Uniunii, precum și la navele care pescuiesc cu traule de fund ale căror capturi măsurate înainte de aruncarea capturilor înapoi în mare constau în proporție de cel puțin 20 % în eglefin. CSTEP a concluzionat (7) că uneltele propuse sunt mai selective decât măsurile descrise în Regulamentul (UE) 2019/1241. Prin urmare, măsurile propuse trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(12)

Recomandarea comună a propus condiții specifice pentru Marea Celtică în ceea ce privește componența capturilor, în special atunci când capturile accidentale de cod nu depășesc 1,5 %. CSTEP este reticent în a stabili condiții bazate pe pragurile capturilor accidentale, având în vedere starea precară a stocurilor din aceste zone. Cu toate acestea, CSTEP a remarcat (8), de asemenea, că, chiar dacă limita privind capturile accidentale de cod de 1,5 % nu ar fi depășită în nicio campanie de pescuit, uneltele alternative specificate în recomandarea comună ar fi în continuare mai selective decât uneltele de referință din Regulamentul (UE) 2019/1241. Prin urmare, măsurile propuse trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(13)

Recomandarea comună a sugerat măsuri tehnice specifice pentru traule de fund și seine în diviziunile ICES 7f-7k din apele Uniunii și în zona situată la vest de 5° longitudine vestică din diviziunea ICES 7e. CSTEP a concluzionat că aceste măsuri sunt mai selective decât măsurile propuse în Regulamentul (UE) 2019/1241. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(14)

Recomandarea comună a sugerat condiții specifice în Marea Celtică atunci când captura cuprinde mai mult de 30 % langustină. CSTEP a concluzionat (9) că, în general, opțiunile propuse sunt mai selective sau cel puțin echivalente cu uneltele specificate în derogările pentru pescuitul direcționat prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1241. În ceea ce privește sacul dublu al traulului, CSTEP a evaluat un studiu justificativ în rapoartele anterioare (10) și a concluzionat că, în principiu, acesta are potențialul de a reduce capturile accidentale de specii nedorite, menținând în același timp capturile de specii vizate. Statele membre trebuie să furnizeze specificații suplimentare pentru evaluarea CSTEP până la 1 mai 2022. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(15)

Recomandarea comună a sugerat condiții specifice în Marea Celtică atunci când capturile cuprind mai mult de 55 % merlan sau 55 % pește pescar, merluciu sau cardină albă combinate. Deși este reticent în a introduce condiții în ceea ce privește componența capturilor (11), CSTEP concluzionează că măsurile propuse continuă să fie mai selective decât nivelul de referință introdus de Regulamentul privind măsurile tehnice. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(16)

Recomandarea comună a sugerat măsuri tehnice specifice în vestul Scoției. CSTEP a concluzionat că este probabil ca uneltele propuse să îmbunătățească selectivitatea codului, eglefinului și merlanului. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(17)

Recomandarea comună a sugerat măsuri tehnice specifice în Marea Irlandei pentru traule de fund sau seine cu o dimensiune a ochiului de plasă al sacului traulului mai mare sau egală cu 70 mm și mai mică de 100 mm și cu capturi care cuprind peste 30 % langustină. CSTEP a concluzionat (12) că este probabil ca aceste unelte să reducă capturile de cod, eglefin și merlan în comparație cu măsurile prevăzute în Regulamentul privind măsurile tehnice. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(18)

Recomandarea comună a sugerat măsuri tehnice specifice în Marea Irlandei pentru navele cu o lungime totală mai mare sau egală cu 12 metri care operează cu traule de fund sau seine, cu specificități privind componența capturilor de eglefin, cod și vulpi și pisici de mare combinate. În general, CSTEP a considerat (13) (14) că uneltele propuse în recomandarea comună sunt mai selective decât uneltele descrise în Regulamentul privind măsurile tehnice. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(19)

Această recomandare comună include, pentru 2021, specificația pentru o unealtă de pescuit pentru traule de fund și seine în diviziunea ICES 7a (Marea Irlandei) pe baza unei selectivități echivalente cu cea a uneltelor de pescuit de referință stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1241 pentru zona și activitatea de pescuit în cauză. CSTEP a evaluat noile dovezi științifice care stau la baza modificării recomandării comune din iunie 2021, concluzionând că uneltele au caracteristici de selectivitate similare cu cele ale uneltelor de pescuit de referință.

(20)

Recomandarea comună a propus armonizarea dimensiunii minime de referință pentru conservare (DMRC) pentru mai multe specii capturate în cadrul pescuitului recreativ în apele de nord-vest cu dimensiunea minimă de referință pentru conservare aplicabilă activităților de pescuit comercial. O serie de specii incluse în recomandarea comună pentru armonizarea DMRC sunt clasificate de ICES ca fiind epuizate sau ICES consideră că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit globale a acestora. În plus, o serie din aceste specii se regăsesc din apele de sud-vest și Marea Nordului până în apele de nord-vest, iar în apele de sud-vest și în Marea Nordului DMRC pentru speciile respective au fost deja armonizate între pescuitul comercial și pescuitul recreativ. CSTEP a analizat datele furnizate și a concluzionat (15) că este probabil ca această măsură să consolideze protecția speciilor de puiet de pește marin. Prin urmare, aceste măsuri trebuie incluse în Regulamentul (UE) 2019/1241.

(21)

În vederea optimizării modelelor de exploatare, a creșterii selectivității uneltelor de pescuit și a reducerii capturilor nedorite, este oportun, prin urmare, să se adopte măsurile tehnice prezentate de statele membre.

(22)

Deoarece măsurile prevăzute de prezentul regulament au un impact direct asupra planificării sezonului de pescuit al navelor de pescuit și asupra activităților economice aferente, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2019/1241 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Punctele 2 și 3 din anexă se aplică de la 30 decembrie 2021 până la 31 decembrie 2022.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 23 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198, 25.7.2019, p. 105.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului din 28 ianuarie 2021 de stabilire, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 31, 29.1.2021, p. 31).

(3)  JO L 149, 30.4.2021, p. 10.

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  JO L 25, 30.1.2020, p. 1.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2492225/STECF+19-08+-+Evaluation+LO+JRs.pdf/05619833-e6cb-484b-9fae-ec6b44c96092?version=1.0

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf


ANEXĂ

Anexa VI la Regulamentul (UE) 2019/1241 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

nota de subsol 6 se înlocuiește cu următorul text:

„(6)

Prin derogare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru sardină, hamsie, hering, stavrid negru și macrou nu se aplică în limita a 10 % în greutate în viu din totalul capturii reținute la bord din fiecare dintre aceste specii.

Procentajul de sardină, hamsie, hering, stavrid sau macrou subdimensionați se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

Procentajul poate fi calculat pe baza unuia sau a mai multor eșantioane reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.”;

(b)

textul de sub tabel se elimină;

(c)

sub tabel se introduce următorul punct:

„1.

Dimensiunile minime de referință pentru conservare specificate în prezenta parte pentru cod (Gadus morhua), eglefin (Melanogrammus aeglefinus), cod saithe (Pollachius virens), polac (Pollachius pollachius), merluciu (Merluccius merluccius), cardină albă (Lepidorhombus spp.), limbă-de-mare (Solea spp.), cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa), merlan (Merlangius merlangus), mihalț-de-mare (Molva molva), mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia), macrou (Scomber spp.), hering nordic (Clupea harengus), stavrid (Trachurus spp.), hamsie (Engraulis encrasicolus), biban (Dicentrarchus labrax), sardină (Sardina pilchardus) și pagel argintiu (Pagellus bogaraveo) se aplică pescuitului recreativ în apele de nord-vest.”

2.

În partea B, se adaugă următoarele puncte 1.3-1.6:

„1.3.

Prezentul punct se aplică prin derogare de la punctele 1.1 și 1.2.

1.3.1.

Următoarele se aplică navelor care pescuiesc cu traule de fund și seine în diviziunile ICES 7f, 7g, în partea diviziunii 7h situată la nord de 49°30′ latitudine nordică și în partea diviziunii 7j situată la nord de 49°30′ latitudine nordică și la est de 11° longitudine vestică:

(a)

Navele care pescuiesc cu traule de fund sau seine utilizează unelte de pescuit cu una dintre următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă:

(i)

un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 110 mm, echipat cu un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 120 mm;

(ii)

un sac al traulului T90 cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm;

(iii)

un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 120 mm;

(iv)

un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm, echipat cu un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 160 mm;

(b)

în plus, navele care pescuiesc cu traule de fund ale căror capturi cântărite înainte de aruncarea capturilor înapoi în mare constau în proporție de cel puțin 20 % din eglefin utilizează:

(i)

o unealtă de pescuit care este construită cu un spațiu de minimum un metru între linia de pescuit și echipamentul de la sol sau

(ii)

orice mijloace dovedite a fi cel puțin la fel de selective pentru evitarea codului, conform evaluării ICES sau a CSTEP, și care au fost aprobate de Comisie.

Statele membre pot excepta de la aplicarea literei (b) navele de pescuit cu traule de fund ale căror capturi, cântărite înainte de orice aruncare înapoi în mare, constau în cod în proporție de mai puțin de 1,5 %, cu condiția ca navele respective să facă, pe mare, obiectul unei creșteri progresive a prezenței observatorilor până la nivelul de cel puțin 20 % din totalul campaniilor lor de pescuit. Statele membre care recurg la această exceptare raportează Comisiei în fiecare an, înainte de 1 decembrie, numărul și componența capturilor navelor care recurg la această dispoziție.

Statele membre pot excepta de la aplicarea literelor (a) și (b) navele care utilizează unelte alternative foarte selective, cu condiția ca atributele tehnice ale respectivelor unelte să aibă ca rezultat aceeași selectivitate sau o selectivitate mai mare ca uneltele specificate la literele respective și să conducă la capturi cu o proporție de cod mai mică de 1 %, conform unei evaluări efectuate de CSTEP. O astfel de unealtă sau un astfel de dispozitiv trebuie să respecte cerințele de la articolul 15 alineatul (4) și să aibă aprobarea Comisiei.

1.3.2.

Prin derogare de la punctele 1.1, 1.2 și 1.3.1:

(a)

navele care utilizează traule de fund sau seine și ale căror capturi constau în langustină în proporție de peste 30 % folosesc una dintre următoarele unelte de pescuit:

(i)

panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 300 mm; navele cu o lungime totală mai mică de 12 metri pot utiliza un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 200 mm;

(ii)

panou Seltra;

(iii)

sită de sortare cu un spațiu între bare de 35 mm sau un dispozitiv de selecție de tip sită (netgrid) similar;

(iv)

un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm, echipat cu un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 100 mm;

(v)

până la 31 iulie 2022, un sac al traulului dublu, cu sacul superior confecționat din plasă T90 cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 90 mm și echipat cu o plasă de sortare cu dimensiunea ochiului de plasă de cel mult 300 mm.

Statele membre pot permite utilizarea dispozitivului menționat la punctul (v) până la sfârșitul lunii decembrie 2022, cu condiția ca atributele tehnice ale dispozitivului să aibă ca rezultat aceeași selectivitate sau o selectivitate mai mare ca celelalte unelte menționate la punctele 1.2 și 1.3.1, conform unei evaluări efectuate de CSTEP pe baza informațiilor furnizate de statele membre cel târziu la 1 mai 2022. Un astfel de dispozitiv trebuie să respecte cerințele de la articolul 15 alineatul (4) și să fie aprobat de Comisie;

(b)

navele care utilizează traule de fund sau seine și ale căror capturi constau în merlan în proporție de peste 55 % sau într-un amestec de pește-pescar, merluciu sau cardină albă în proporție de 55 % folosesc una dintre următoarele unelte de pescuit:

(i)

un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm, echipat cu un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 100 mm;

(ii)

un sac al traulului T 90 și o prelungire cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm.

1.4.

Punctele 1.4.1 și 1.4.2 se aplică prin derogare de la punctul 1.2.

1.4.1.

Următoarele se aplică navelor de pescuit care utilizează traule de fund sau seine în diviziunile ICES 6a și 5b, în apele Uniunii, la est de 12° V (vestul Scoției) în ceea ce privește activitățile de pescuit care vizează langustina (Nephrops norvegicus):

(a)

navele de pescuit utilizează un panou cu plasă cu ochiuri pătrate (cu poziționare) de cel puțin 300 mm pentru navele care utilizează un sac al traulului cu o dimensiune a ochiurilor mai mică de 100 mm; pentru navele cu o lungime totală mai mică de 12 m și/sau cu o putere a motorului de 200 kW sau mai mică, lungimea totală a panoului poate fi de 2 m și dimensiunea ochiurilor de 200 mm;

(b)

navele ale căror capturi constau în langustină în proporție de peste 30 % utilizează un panou cu plasă cu ochiuri pătrate (cu poziționare) de cel puțin 160 mm pentru navele care utilizează un sac al traulului cu o dimensiune a ochiului de plasă cuprinsă între 100 mm și 119 mm.

Prin derogare de la punctul 1.4.1 literele (a) și (b), este permisă utilizarea unei unelte de pescuit alternative cu condiția ca aceasta să aibă ca rezultat o selectivitate cel puțin egală sau mai mare pentru cod, eglefin și merlan conform unei evaluări efectuate de CSTEP. O astfel de unealtă trebuie să respecte cerințele de la articolul 15 alineatul (4) și să fie aprobată de Comisie.

1.4.2.

Următoarele se aplică navelor de pescuit care utilizează traule de fund sau seine în diviziunea ICES 7a (Marea Irlandei):

(a)

navele care pescuiesc cu traule de fund sau seine cu dimensiunea ochiului de plasă al sacului mai mare sau egală cu 70 mm și mai mică de 100 mm, ale căror capturi constau în langustină în proporție de peste 30 %, utilizează una dintre următoarele unelte de pescuit:

(i)

panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 300 mm; navele cu o lungime totală mai mică de 12 metri pot utiliza un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 200 mm;

(ii)

panou Seltra;

(iii)

sită de sortare cu un spațiu între bare de 35 mm;

(iv)

dispozitiv de tip sită CEFAS;

(v)

traul flip-flap;

(b)

navele cu o lungime totală mai mare sau egală cu 12 metri care pescuiesc cu traule de fund sau seine și ale căror capturi constau într-un amestec de eglefin, cod, vulpi și pisici de mare în proporție de peste 10 % utilizează un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 120 mm;

(c)

navele cu o lungime totală mai mare sau egală cu 12 m care pescuiesc cu traule de fund sau seine și ale căror capturi constau într-un amestec de eglefin, cod și vulpi și pisici de mare în proporție de mai puțin de 10 % utilizează un sac al traulului cu dimensiunea ochiului de plasă de 100 mm echipat cu un panou cu plasă cu ochiuri pătrate de 100 mm. Această dispoziție nu se aplică navelor care efectuează capturi din care peste 30 % sunt reprezentate de langustină sau peste 85 % sunt reprezentate de scoici-pieptene;

(d)

navele care pescuiesc cu traule de fund sau seine pot utiliza un sac al traulului T90 de 100 mm.

Prin derogare de la punctul 1.4.2 literele (a)-(d), este permisă utilizarea unei unelte de pescuit alternative cu condiția ca aceasta să aibă ca rezultat o selectivitate cel puțin egală sau mai mare pentru cod, eglefin și merlan. Aceste unelte trebuie să fie evaluate de CSTEP și aprobate de Comisie și trebuie să îndeplinească criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (4).

1.5.

Procentajele capturilor de la punctele 1.3 și 1.4 se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 27 alineatul (2) din prezentul regulament.

1.6

Măsurile de la punctele 1.3-1.5 se aplică până la 31 decembrie 2022.”

3.

În partea C, se adaugă următoarele puncte:

„10.

Restricții privind pescuitul cu traule de fund și seine în Marea Celtică

10.1.

Se interzice navelor să pescuiască cu traule de fund și seine în următoarele zone:

(a)

diviziunile ICES din zonele 7f-7k;

(b)

în zona situată la vest de 5° longitudine vestică în diviziunea ICES 7e și

(c)

în diviziunile ICES 7b și 7c.

Această interdicție nu se aplică navelor în cazul în care:

(i)

utilizează un sac al traulului cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 100 mm sau

(ii)

capturile lor accidentale de cod nu depășesc 1,5 %, conform evaluării CSTEP, atunci când pescuiesc în afara zonelor menționate în partea B punctul 1.3.

Prin derogare de la punctul (i), atunci când navele de pescuit operează în zonele specificate la punctul 10 alineatul (1) litera (c), acestea pot utiliza o unealtă de pescuit alternativă cu aceeași selectivitate sau cu o selectivitate mai mare ca cea asigurată de dimensiunea ochiului sacului de cel puțin 100 mm pentru pescuitul mixt de specii demersale, în conformitate cu o evaluare efectuată de CSTEP. O astfel de unealtă trebuie să respecte cerințele de la articolul 15 alineatul (4) și să fie aprobată de Comisie.

10.2.

Măsurile de la punctul 10.1 se aplică până la 31 decembrie 2022.”


29.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 465/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2325 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2021

de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în scopul importului de produse ecologice în Uniune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 48 alineatul (3) și articolul 57 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2018/848, un produs poate fi importat pentru a fi introdus pe piață în Uniune ca produs ecologic sau ca produs în conversie dacă produsul în cauză respectă normele echivalente de producție și control ale unei țări terțe recunoscute și este importat cu un certificat de inspecție care confirmă respectarea și care a fost eliberat de autoritățile competente, autoritățile de control sau organismele de control ale țării terțe respective. Articolul 48 alineatul (1) din regulamentul menționat precizează că, în contextul respectiv, o țară terță recunoscută este o țară terță care a fost recunoscută în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (2).

(2)

Recunoașterea respectivă expiră la 31 decembrie 2026. Țările terțe în cauză continuă să fie recunoscute până la data respectivă, pentru a se asigura o tranziție fără probleme la sistemul de recunoaștere în temeiul unui acord comercial în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2018/848, cu condiția ca țările terțe respective să garanteze în continuare că producția lor ecologică și normele lor de control sunt echivalente cu normele relevante ale Uniunii aflate în vigoare și cu condiția să îndeplinească toate cerințele legate de supravegherea recunoașterii lor de către Comisie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 al Comisiei (3).

(3)

Lista țărilor terțe recunoscute stabilită de prezentul regulament este bazată pe lista publicată în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (4), cu excepția Chile, a Elveției și a Regatului Unit, deoarece schimburile comerciale cu produse ecologice cu țările respective sunt vizate de acorduri specifice. Totuși, în lumina noilor informații primite de Comisie de la anumite țări terțe după ultima actualizare a listei respective, anumite modificări trebuie luate în considerare, iar lista trebuie adaptată în consecință.

(4)

Potrivit informațiilor furnizate de Argentina, denumirea organismului de control „Argencert” s-a schimbat în „Ecocert Argentina SA”.

(5)

Costa Rica a informat Comisia că autoritatea sa competentă a retras organismele de control „Control Union Perú” și „Primus Labs.com CR S.A.” de pe lista organismelor de control recunoscute de Costa Rica.

(6)

În ceea ce privește India, din această țară terță au fost importate numeroase transporturi, totalizând mii de tone de semințe de susan presupus ecologice contaminate cu oxid de etilenă, în special de la operatori controlați de organisme de control supervizate de India, Sistemul de informații privind agricultura ecologică (OFIS) primind aproximativ 90 de notificări în acest sens. Se pare că prezența oxidului de etilenă – care este cancerigen pentru oameni – a fost depistată în produse ecologice înainte de 2020. În ultimele trei decenii au fost dezvoltate diverse metode fiabile de analizare a oxidului de etilenă și, prin urmare, aceste metode au fost disponibile pentru depistarea unor astfel de contaminări. În ceea ce privește respectivele notificări OFIS, nivelurile de contaminare depistate în cazul transporturilor au depășit, de obicei, cu mult limita maximă de reziduuri stabilită pentru oxidul de etilenă, nivelurile de contaminare variind de la un transport la altul. Acest lucru a dus atât la inducerea în eroare a consumatorilor, cât și la un risc semnificativ pentru sănătate. Apariția contaminării cu oxid de etilenă și concentrațiile mari depistate, lipsa unui răspuns în privința cauzelor profunde ale eșecului sistemului de control din partea organismelor de control implicate în contaminările respective, aflate sub supravegherea autorității competente indiene, precum și măsurile corective necorespunzătoare luate de respectivele organisme de control și de autoritatea competentă periclitează rigurozitatea controalelor și supravegherea însăși. În plus, pe baza informațiilor primite de Comisie, se pare că unele dintre organismele de control implicate în acele notificări OFIS nu au respectat domeniul de aplicare al recunoașterii Indiei în ceea ce privește produsele care pot fi importate în Uniune. Din toate aceste motive și în conformitate cu articolul 3 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1342, următoarele organisme de control nu trebuie să apară în lista organismelor de control recunoscute de autoritatea competentă indiană: „CU Inspections India Pvt Ltd”, „Ecocert India Pvt Ltd”, „Indian Organic Certification Agency (Indocert)”, „Lacon Quality Certifications Pvt Ltd” și „OneCert International Private Limited”.

(7)

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2196 al Comisiei (5), organismului de control „Japan Agricultural Standard Certification Alliance” i s-a atribuit în mod eronat numărul de cod JP-BIO-038, întrucât acest număr de cod fusese deja atribuit organismului de control „Akatonbo” prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/25 al Comisiei (6). Așadar, trebuie atribuit un cod diferit pentru „Japan Agricultural Standard Certification Alliance”.

(8)

Republica Coreea a informat Comisia că autoritatea sa competentă a adăugat organismul de control „ORGANIC PROMOTION” pe lista organismelor de control recunoscute de respectiva autoritate competentă.

(9)

Noua Zeelandă a informat Comisia că autoritatea sa competentă și-a schimbat denumirea.

(10)

Sistemul de autorități de control și de organisme de control recunoscute de Comisie în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru a desfășura controale și a elibera certificate în țările terțe în scopul importului de produse, care oferă garanții echivalente, este eliminat treptat prin Regulamentul (UE) 2018/848. Deoarece respectivele autorități de control și organisme de control trebuie să dispună de timp suficient pentru a se putea pregăti pentru obținerea recunoașterii în scopul importului de produse care respectă normele Uniunii, recunoașterea lor expiră la 31 decembrie 2024, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legate de supravegherea recunoașterii lor de către Comisie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/1342.

(11)

Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute stabilită prin prezentul regulament este bazată pe lista publicată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Totuși, în lumina noilor informații și a noilor cereri de includere transmise Comisiei de la ultima actualizare a listei respective, trebuie aduse anumite modificări listei menționate. În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, au fost luate în considerare doar cererile complete depuse până la 30 iunie 2021 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

(12)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „A CERT European Organization for Certification S.A.”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea la categoriile de produse B, C și E a domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru toate țările terțe enumerate în prezent la punctul 3 din intrarea sa din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(13)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „AfriCert Limited”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Côte d'Ivoire, Egipt, Etiopia și Africa de Sud pentru categoriile de produse A, B și D și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Burundi, Republica Democratică Congo, Ghana, Kenya, Rwanda, Tanzania și Uganda la categoria de produse D.

(14)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „Albinspekt” cu privire la modificarea denumirii sale. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică înlocuirea denumirii respectivului organism de control cu „Albinspekt bio.inspecta”. De asemenea, Comisia a fost informată de modificarea anumitor detalii ale adresei respectivului organism de control.

(15)

„Australian Certified Organic” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(16)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Emiratele Arabe Unite pentru categoriile de produse A și D.

(17)

Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, încheiat prin Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului (7), stabilește recunoașterea reciprocă a echivalenței dintre legislațiile actuale privind producția ecologică și dintre sistemele actuale de control ale ambelor părți la acordul respectiv. În consecință, trebuie retrasă recunoașterea în scopul importului de produse ecologice din Regatul Unit acordată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2196 organismelor de control „Biodynamic Association Certification”, „Organic Farmers & Growers C. I. C”, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”, „Organic Food Federation”, „Quality Welsh Food Certification Ltd” și „Soil Association Certification Limited”.

(18)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Bio.inspecta AG”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Egipt pentru categoriile de produse A, B, D, E și F și la Thailanda pentru categoriile de produse A, B, D și E, precum și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Benin la categoria de produse D și pentru Turcia la categoria de produse B.

(19)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Bureau Veritas Certification France SAS”. Pe baza informațiilor primite, se justifică retragerea recunoașterii sale pentru categoria de produse A pentru Madagascar și retragerea recunoașterii sale pentru Mauritius, Monaco, Maroc și Nicaragua.

(20)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „CCPB srl”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Libia pentru categoriile de produse A, B, și D și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Vietnam la categoriile de produse A, B, C și E.

(21)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „CERES Certification of Environmental Standards GmbH”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Angola, Guineea-Bissau, Iordania, Oman, Trinidad și Tobago pentru categoriile de produse A, B și D și la Afganistan și Sri Lanka pentru categoriile de produse A și D, precum și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Iran la categoria de produse B, pentru Columbia și Peru la categoria de produse C și pentru Turcia la categoriile de produse C și F.

(22)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „Certificadora Biotropico S.A” cu privire la modificarea statutului său juridic. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică înlocuirea denumirii respectivului organism de control cu „Certificadora Biotropico SAS”.

(23)

„Certisys” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(24)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Control Union Certifications”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Samoa, Arabia Saudită, Insulele Solomon și Vanuatu pentru categoriile de produse A, D și F și la Argentina pentru categoriile de produse C și D și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Bangladesh la categoria de produse A, pentru Cuba și Namibia la categoria de produse B, pentru Qatar la categoriile de produse B și E, pentru El Salvador, Guatemala, Kenya și Nicaragua la categoria de produse C, pentru Costa Rica la categoria de produse D, iar pentru Bosnia și Herțegovina și Chile la categoria de produse E.

(25)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.” de includere în lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Pe baza informațiilor primite, se justifică recunoașterea respectivului organism de control pentru Turcia pentru categoriile de produse A și D.

(26)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Ecocert SA”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Bahrain pentru categoriile de produse A și B, la Bhutan și Gabon pentru categoriile de produse A și D, la Maldive pentru categoria de produse D, la Qatar pentru categoriile de produse A, B și D și la Saint-Barthélemy pentru categoriile de produse A, B, D și E. De asemenea, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Armenia, Camerun, Lesotho, Mauritius, Mozambic, Namibia, Teritoriile palestiniene ocupate, Rwanda, Uganda și Zambia la categoria de produse F, pentru Bangladesh, India, Arabia Saudită, Sri Lanka și Togo la categoria de produse B, pentru Botswana, Eswatini, Etiopia, Malawi și Tanzania la categoriile de produse E și F, pentru Egipt și Kuweit la categoria de produse E, pentru Iordania, Oman și Pakistan la categoriile de produse B și E, iar pentru Nigeria la categoriile de produse B, E și F. În plus, pe baza clarificării primite din partea „Ecocert SA”, este necesară retragerea recunoașterii sale pentru categoria de produse C pentru Bangladesh.

(27)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Ecoglobe”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Egipt și la Emiratele Arabe Unite pentru categoriile de produse A, B și D.

(28)

„Ecogruppo Italia” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(29)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „EGYCERT Ltd” de includere în lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Pe baza informațiilor primite, se justifică recunoașterea respectivului organism de control pentru China, Egipt, Ghana, Kuweit, Pakistan, Arabia Saudită, Sudan, Turcia și Emiratele Arabe Unite pentru categoriile de produse A și D.

(30)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „EKO-CONTROL SK s.r.o.” de includere în lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Pe baza informațiilor primite, se justifică recunoașterea respectivului organism de control pentru Moldova, Serbia și Rusia pentru categoria de produse A.

(31)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „Food Safety SA” de includere în lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Pe baza informațiilor primite, se justifică recunoașterea respectivului organism de control pentru Paraguay și Uruguay pentru categoriile de produse A, B și D, precum și pentru Argentina pentru categoria de produse D.

(32)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „IBD Certificações Ltda.”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la China pentru categoria de produse B.

(33)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Jamaica și la Trinidad și Tobago pentru categoriile de produse A, D și F, precum și extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Costa Rica la categoria de produse B și pentru Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela la categoria de produse C.

(34)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „LACON GmbH”. Pe baza informațiilor primite, se justifică retragerea recunoașterii sale pentru Brazilia, Cuba, Republica Dominicană și Mexic, fiind totodată justificată extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Iran pentru categoriile de produse A, B și D.

(35)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Mayacert”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Ecuador, Iran și Turcia pentru categoriile de produse A și D, precum și la India pentru categoria de produse D.

(36)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „NASAA Certified Organic Pty Ltd”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodgia, Fiji, Polinezia Franceză, Hong Kong, Kiribati, Laos, Insulele Marshall, Micronezia, Myanmar/Birmania, Nauru, Noua Caledonie, Palau, Filipine, Thailanda, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam și Wallis și Futuna pentru categoriile de produse A, B și D, precum și la India pentru categoriile de produse B și D.

(37)

„Oregon Tilth” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(38)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Organic Control System”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Muntenegru și Macedonia de Nord la categoria de produse B, precum și pentru Bosnia și Herțegovina și pentru Serbia la categoriile de produse B și E.

(39)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Organic Standard”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale pentru Georgia și Moldova la categoriile de produse C, E și F, precum și pentru Kazahstan la categoriile de produse C și F.

(40)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Organización Internacional Agropecuaria”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la China pentru categoriile de produse A și D.

(41)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „Organska Kontrola”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Azerbaidjan pentru categoriile de produse A, B și D.

(42)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „ORSER”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Moldova, Rusia, Serbia, Ucraina și Uzbekistan pentru categoriile de produse A, D și E.

(43)

„SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(44)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „SRS Certification GmbH”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Senegal, Singapore și Togo pentru categoriile de produse A, D și E, precum și la Armenia, Cambodgia, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Republica Democratică Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Indonezia, Kenya, Laos, Malaysia; Myanmar/Birmania, Niger, Pakistan, Filipine, Rwanda, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam pentru categoriile de produse A și D.

(45)

Comisia a primit și a examinat o cerere din partea „The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)” de includere în lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Pe baza informațiilor primite, se justifică recunoașterea respectivului organism de control pentru Egipt, Arabia Saudită și Uzbekistan pentru categoriile de produse A și D.

(46)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a specificațiilor din partea „TÜV Nord Integra”. Pe baza informațiilor primite, se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii sale la Gambia pentru categoriile de produse A și D.

(47)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848. În conformitate cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, recunoașterea țărilor terțe în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 expiră la 31 decembrie 2026. În conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, recunoașterea acordată autorităților de control și organismelor de control în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 expiră până la 31 decembrie 2024 cel târziu.

(48)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista țărilor terțe recunoscute

Lista țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 este prezentată în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute

Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 este prezentată în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Articolul 1 se aplică până la 31 decembrie 2026.

Articolul 2 se aplică până la 31 decembrie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 al Comisiei din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile de control și organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește produsele ecologice importate, precum și la măsurile care urmează să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective (JO L 292, 16.8.2021, p. 20).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2196 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 434, 23.12.2020, p. 31).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/25 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 8, 14.1.2020, p. 18).

(7)  Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (JO L 149, 30.4.2021, p. 2).


ANEXA I

LISTA ȚĂRILOR TERȚE RECUNOSCUTE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 1 ȘI SPECIFICAȚIILE AFERENTE

Notă:

În temeiul articolului 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele și produsele de origine animală realizate în perioada de conversie nu se comercializează în Uniune însoțite de indicațiile menționate la articolele 23 și 24 din respectivul regulament utilizate pentru etichetarea și promovarea produselor. Prin urmare, produsele de acest gen sunt excluse și de la recunoașterile referitoare la categoriile de produse B și D pentru toate țările terțe enumerate în prezenta anexă.

ARGENTINA

1.

Categoriile de produse

Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Animale vii sau produse animale neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (1)

D

 

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A, B și F care au fost cultivate în Argentina și produse din categoria D prelucrate în Argentina cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Argentina.

3.

Standarde de producție: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Autoritatea competentă: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

AUSTRALIA

1.

Categoriile de produse

Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Australia și produse din categoria D prelucrate în Australia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Australia.

3.

Standarde de producție: national standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Autoritatea competentă: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Organisme de control:

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

CANADA

1.

Categoriile de produse

Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Animale vii sau produse animale neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente

D

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

E

 

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A, B și F care au fost cultivate în Canada și produse din categoriile D și E prelucrate în Canada cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică care au fost cultivate în Canada sau care au fost importate în Canada în conformitate cu legislația canadiană.

3.

Standarde de producție: Organic Products Regulation.

4.

Autoritatea competentă: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

COSTA RICA

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (3)

D

Doar produse din plante prelucrate

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Costa Rica și produse din categoria D prelucrate în Costa Rica cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Costa Rica.

3.

Standarde de producție: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.

Autoritatea competentă: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Organisme de control:

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

ISRAEL

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (4)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Israel și produse din categoria D prelucrate în Israel cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Israel sau care au fost importate în Israel:

fie din Uniune,

fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

3.

Standarde de producție: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005 și normele sale pertinente.

4.

Autoritatea competentă: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

INDIA

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în India.

3.

Standarde de producție: National Programme for Organic Production.

4.

Autoritatea competentă: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

JAPONIA

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (5)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

2.

Originea: produse din categoria A care au fost cultivate în Japonia și produse din categoria D prelucrate în Japonia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică care au fost cultivate în Japonia sau care au fost importate în Japonia:

fie din Uniune,

fie dintr-o țară terță în cazul căreia Japonia a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Japoniei.

3.

Standarde de producție: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Autorități competente: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

REPUBLICA COREEA

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente

D

 

2.

Originea: produse din categoria D care au fost prelucrate în Republica Coreea cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Republica Coreea sau care au fost importate în Republica Coreea:

fie din Uniune,

fie dintr-o țară terță în cazul căreia Republica Coreea a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Republicii Coreea.

3.

Standarde de producție: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Autoritatea competentă: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Organisme și autorități care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

NOUA ZEELANDĂ

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Animale vii sau produse animale neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (6)

D

 

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A, B și F care au fost cultivate în Noua Zeelandă și produse din categoria D prelucrate în Noua Zeelandă cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Noua Zeelandă sau care au fost importate în Noua Zeelandă:

fie din Uniune,

fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,

fie dintr-o țară terță în care normele de producție și de control au fost recunoscute ca fiind echivalente cu Programul de asigurare oficială a caracterului ecologic al MPI, pe baza garanțiilor și a informațiilor furnizate de autoritatea competentă din țara respectivă, în conformitate cu dispozițiile stabilite de MPI și cu condiția să se importe numai ingrediente produse prin metode de producție ecologică și destinate încorporării, în proporție de maximum 5 % din produsele de origine agricolă, în produse din categoria D pregătite în Noua Zeelandă.

3.

Standarde de producție: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Autoritatea competentă: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Organisme care eliberează certificate: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

TUNISIA

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (7)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Tunisia și produse din categoria D prelucrate în Tunisia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Tunisia.

3.

Standarde de producție: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Autoritatea competentă: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn și www.onagri.tn.

5.

Organisme de control:

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

STATELE UNITE

1.

Categoriile de produse

Produse sau categorii de produse

Denumirea categoriei din anexa II

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Animale vii sau produse animale neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (8)

D

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

E

 

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

F

 

2.

Originea: produse din categoriile A, B și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoriile D și E care:

au fost cultivate în Statele Unite sau

au fost importate în Statele Unite și au fost prelucrate sau ambalate în Statele Unite în conformitate cu legislația Statelor Unite.

3.

Standarde de producție: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Autoritatea competentă: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Organisme de control

Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere:31 decembrie 2026.

(1)  Vinul și drojdia nu sunt incluse.

(2)  Vinul și drojdia nu sunt incluse.

(3)  Vinul și drojdia nu sunt incluse.

(4)  Vinul și drojdia nu sunt incluse.

(5)  Vinul nu este inclus.

(6)  Drojdia nu este inclusă.

(7)  Vinul și drojdia nu sunt incluse.

(8)  Vinul este inclus.


ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR DE CONTROL ȘI A ORGANISMELOR DE CONTROL RECUNOSCUTE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 2 ȘI SPECIFICAȚIILE AFERENTE

În scopurile prezentei anexe, categoriile de produse sunt desemnate prin codurile următoare:

A:

Produse vegetale neprelucrate

B:

Animale vii sau produse animale neprelucrate

C:

Produse de acvacultură și alge, neprelucrate

D:

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (1)

E:

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale (2)

F:

Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1342, site-ul unde pot fi consultate lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, precum și punctul de contact cu informații ușor accesibile privind stadiul certificării lor, categoriile de produse vizate, precum și operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele, se găsește la adresa de internet menționată la punctul 2 pentru fiecare autoritate de control sau organism de control, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

„A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Adresa: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grecia

2.

Adresa de internet: www.a-cert.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Emiratele Arabe Unite

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albania

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Armenia

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Azerbaidjan

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Belarus

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Chile

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

China

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Republica Dominicană

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egipt

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Etiopia

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Georgia

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonezia

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Iran

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Iordania

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Kenya

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Kuweit

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazahstan

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Liban

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Maroc

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldova

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Macedonia de Nord

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Oman

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papua-Noua Guinee

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Filipine

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Serbia

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Rusia

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Arabia Saudită

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Sudan

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thailanda

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Turcia

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Ucraina

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Uzbekistan

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Africa de Sud

x

x

x

x

x

 

4.

Excepții: produse în conversie și produse vizate de un acord care prevede comerțul cu produse ecologice.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„AfriCert Limited”

1.

Adresa: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Adresa de internet: www.africertlimited.co.ke

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Republica Democratică Congo

x

x

x

CI-BIO-184

Côte d’Ivoire

x

x

x

EG-BIO-184

Egipt

x

x

x

ET-BIO-184

Etiopia

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Africa de Sud

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germania

2.

Adresa de internet: http://agrecogmbh.de

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbaidjan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosnia și Herțegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-151

Camerun

x

x

x

CO-BIO-151

Columbia

x

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

x

CV-BIO-151

Cabo Verde

x

x

x

DO-BIO-151

Republica Dominicană

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egipt

x

x

x

ET-BIO-151

Etiopia

x

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

x

x

GE-BIO-151

Georgia

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonezia

x

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

x

KG-BIO-151

Kârgâzstan

x

x

x

KH-BIO-151

Cambodgia

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazahstan

x

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Maroc

x

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

x

ME-BIO-151

Muntenegru

x

x

x

MG-BIO-151

Madagascar

x

x

x

MK-BIO-151

Macedonia de Nord

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexic

x

x

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papua-Noua Guinee

x

x

x

PH-BIO-151

Filipine

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

x

RU-BIO-151

Rusia

x

x

x

SB-BIO-151

Insulele Solomon

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thailanda

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-151

Ucraina

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Africa de Sud

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Agricert – Certificaçăo de Produtos Alimentares LDA”

1.

Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalia

2.

Adresa de internet: www.agricert.pt

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbaidjan

x

x

BR-BIO-172

Brazilia

x

x

CM-BIO-172

Camerun

x

x

CN-BIO-172

China

x

x

CV-BIO-172

Cabo Verde

x

x

EG-BIO-172

Egipt

x

x

GE-BIO-172

Georgia

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guineea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Cambodgia

x

x

KZ-BIO-172

Kazahstan

x

x

MA-BIO-172

Maroc

x

x

MX-BIO-172

Mexic

x

x

MZ-BIO-172

Mozambic

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

São Tomé și Príncipe

x

x

TL-BIO-172

Timorul de Est

x

x

TR-BIO-172

Turcia

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Albinspekt bio.inspecta”

1.

Adresa: „Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albania

2.

Adresa de internet: http://www.albinspekt.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albania

x

x

x

AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia și Herțegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazahstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Muntenegru

x

x

x

MK-BIO-139

Macedonia de Nord

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turcia

x

UA-BIO-139

Ucraina

x

XK-BIO-139

Kosovo (4)

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Australian Certified Organic”

1.

Adresa: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australia

2.

Adresa de internet: http://www.aco.net.au

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australia

x

x

CK-BIO-107

Insulele Cook

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Insulele Falkland

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

Indonezia

x

x

MG-BIO-107

Madagascar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birmania

x

x

MY-BIO-107

Malaysia

x

x

PG-BIO-107

Papua-Noua Guinee

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailanda

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa I.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1.

Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Macedonia de Nord

2.

Adresa de internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Macedonia de Nord

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1.

Adresa: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turcia

2.

Adresa de internet: http://basakekolojik.com.tr

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Emiratele Arabe Unite

x

x

KG-BIO-175

Kârgâzstan

x

x

TU-BIO-175

Turcia

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Adresa: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Adresa de internet: www.bjchtc.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

„CN-BIO-182

China

x

x

—”

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Bioagricert s.r.l.”

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2.

Adresa de internet: http://www.bioagricert.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afganistan

x

x

AL-BIO-132

Albania

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbaidjan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brazilia

x

x

x

CA-BIO-132

Camerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

China

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopia

x

x

FJ-BIO-132

Fiji

x

x

x

GE-BIO-132

Georgia

x

x

ID-BIO-132

Indonezia

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kârgâzstan

x

x

KH-BIO-132

Cambodgia

x

x

x

KR-BIO-132

Republica Coreea

x

x

KZ-BIO-132

Kazahstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Maroc

x

x

x

MD-BIO-132

Moldova

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmania

x

x

x

MX-BIO-132

Mexic

x

x

x

MY-BIO-132

Malaysia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Polinezia Franceză

x

x

x

PH-BIO-132

Filipine

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

x

RU-BIO-132

Rusia

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailanda

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turcia

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ucraina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„BIOCert Indonesia”

1.

Adresa: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonezia

2.

Adresa de internet: http://www.biocert.co.id

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonezia

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Biocert International Pvt Ltd”

1.

Adresa: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Adresa de internet: http://www.biocertinternational.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Emiratele Arabe Unite

x

x

AF-BIO-177

Afganistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egipt

x

x

ET-BIO-177

Etiopia

x

x

x

GE-BIO-177

Georgia

x

x

x

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Birmania

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Malaysia

x

x

MZ-BIO-177

Mozambic

x

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filipine

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusia

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thailanda

x

x

TZ-BIO-177

Tanzania

x

x

UA-BIO-177

Ucraina

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„BioGro New Zealand Limited”

1.

Adresa: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Noua Zeelandă

2.

Adresa de internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Malaysia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Bio.inspecta AG”

1.

Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Elveția

2.

Adresa de internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Emiratele Arabe Unite

x

x

AF-BIO-161

Afganistan

x

x

AL-BIO-161

Albania

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenia

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaidjan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosnia și Herțegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazilia

x

x

CI-BIO-161

Côte d’Ivoire

x

x

CN-BIO-161

China

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Republica Dominicană

x

x

DZ-BIO-161

Algeria

x

x

x

EG-BIO-161

Egipt

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiopia

x

x

GE-BIO-161

Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonezia

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kârgâzstan

x

x

x

KH-BIO-161

Cambodgia

x

x

KR-BIO-161

Republica Coreea

x

KZ-BIO-161

Kazahstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Liban

x

x

x

x

MA-BIO-161

Maroc

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Muntenegru

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Macedonia de Nord

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

PH-BIO-161

Filipine

x

x

RS-BIO-161

Serbia

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusia

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Ciad

x

x

TH-BIO-161

Thailanda

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tadjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turcia

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ucraina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Africa de Sud

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Bio Latina Certificadora”

1.

Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Adresa de internet: http://www.biolatina.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Columbia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexic

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Adresa: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Franța

2.

Adresa de internet: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagascar

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„Caucascert Ltd”

1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Adresa de internet: http://www.caucascert.ge

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgia

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turcia

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„CCOF Certification Services”

1.

Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Statele Unite

2.

Adresa de internet: http://www.ccof.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexic

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 31 decembrie 2024.

„CCPB srl”

1.

Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2.

Adresa de internet: http://www.ccpb.it

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Emiratele Arabe Unite

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistan

x

x

AL-BIO-102

Albania

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenia

x

x

AZ-BIO-102

Azerbaidjan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Belarus

x

x

x

CI-BIO-102

Côte d’Ivoire

x

x

x

CM-BIO-102

Camerun

x

x

x

CN-BIO-102

China

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algeria

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egipt

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopia

x

x

GE-BIO-102

Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hong Kong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Iordania

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kârgâzstan

x

x

x

x

KM-BIO-102

Comore

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazahstan

x