ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 461

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
27 decembrie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Australia, în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2304 al Comisiei din 18 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la eliberarea certificatelor complementare care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului ( 1 )

2

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei ( 1 )

5

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție ( 1 )

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune ( 1 )

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2308 al Comisiei din 22 decembrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane ( 1 )

40

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2021/2309 a Consiliului din 22 decembrie 2021 privind activitățile de comunicare ale Uniunii în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

78

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/1


Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Australia, în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Australia, în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (1), semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2021, a intrat în vigoare la 2 decembrie 2021.


(1)  JO L 452, 16.12.2021, p. 3.


REGULAMENTE

27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2304 AL COMISIEI

din 18 octombrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la eliberarea certificatelor complementare care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 44 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anumite țări terțe impun ca produsele de origine animală ecologice să fie produse fără utilizarea de antibiotice. Pentru a se facilita accesul pe piețe în țările respective, operatorii sau grupurile de operatori din Uniune care doresc să exporte astfel de produse trebuie să poată dovedi neutilizarea antibioticelor cu ajutorul unui document oficial.

(2)

În temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de control sau organismele de control, furnizează un certificat oricărui operator sau grup de operatori care și-a notificat propria activitate și care respectă regulamentul menționat. Pentru a dovedi faptul că produsele de origine animală ecologice sunt produse fără utilizarea de antibiotice, operatorul sau grupul de operatori trebuie să aibă posibilitatea de a solicita respectivelor autorități competente sau, după caz, autorități de control sau organisme de control să elibereze un certificat complementar. Trebuie stabilit modelul respectivului certificat complementar.

(3)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Certificatul complementar care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului

La solicitarea unui operator sau a unui grup de operatori care deține deja certificatul menționat la articolul 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritatea competentă relevantă sau, după caz, autoritatea de control relevantă sau organismul de control relevant eliberează un certificat complementar care certifică faptul că operatorul sau grupul de operatori a produs produse de origine animală ecologice fără utilizarea de antibiotice, dacă un astfel de certificat este necesar în scopul exportului produselor respective din Uniune. Modelul respectivului certificat complementar este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.


ANEXĂ

CERTIFICATUL COMPLEMENTAR CARE CERTIFICĂ NEUTILIZAREA ANTIBIOTICELOR ÎN PRODUCȚIA ECOLOGICĂ DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN SCOPUL EXPORTULUI

1.

Numărul documentului:

2.

(selectați după caz)

Operator

Grup de operatori

3.

Numele și adresa operatorului sau a grupului de operatori:

4.

Numele și adresa autorității competente sau, după caz, a autorității de control sau a organismului de control al operatorului ori al grupului de operatori și numărul de cod în cazul unei autorități de control sau al unui organism de control:

5.

Numărul de document al certificatului furnizat operatorului sau grupului de operatori în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 și în conformitate cu anexa VI la regulamentul menționat:

Prezentul certificat a fost eliberat pentru a certifica faptul că operatorul sau grupul de operatori (selectați după caz) a produs următoarele produse de origine animală ecologice fără utilizarea de antibiotice:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Data, locul:

Numele și semnătura în numele autorității competente emitente sau, după caz, al autorității de control emitente sau al organismului de control emitent:

7.

Certificat complementar valabil de la………. [a se insera data] până la……….[a se insera data]


27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2305 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 48 litera (h) și articolele 51 alineatul (1) litera (a), articolul 53 alineatul (1) literele (a) și (e) și articolul 77 alineatul (1) litera (k) din regulamentul respectiv,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (2), controalele oficiale efectuate în statele membre pentru a verifica respectarea condițiilor și a măsurilor privind importul în Uniune de produse destinate a fi introduse pe piață în Uniune ca produse ecologice sau în conversie trebuie efectuate la posturile de control la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(2)

Articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 prevede categoriile de animale și de bunuri care intră în Uniune din țări terțe și pentru care autoritățile competente trebuie să efectueze controale oficiale la posturile de control la frontieră de primă sosire în Uniune. Produsele ecologice și produsele în conversie menționate la articolul 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 se încadrează în categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, în temeiul dispoziției respective din Regulamentul (UE) 2018/848. În plus, produsele ecologice și produsele în conversie se pot încadra în categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, inclusiv în temeiul actelor sau al normelor menționate la dispoziția respectivă, altele decât articolul 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848. În mod similar, produsele ecologice și în conversie pot, de asemenea, să se încadreze în categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) 2017/625, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele relevante.

(3)

În conformitate cu articolul 48 litera (h) din Regulamentul (UE) 2017/625, animalele și bunurile care prezintă un risc scăzut sau niciun risc specific pot fi exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră. Articolul 3 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2017/625 definește „riscul” în relație cu efectele adverse asupra sănătății umane, animale sau a plantelor, a bunăstării animale sau a mediului, însă nu referitor la calitatea alimentelor. Produsele ecologice și produsele în conversie care intră în Uniune pot fi considerate ca prezentând un risc scăzut sau niciun risc specific pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau pentru mediu, în cazul în care nu se încadrează în categoriile de animale și bunuri care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (1)literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau în categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, în legătură cu care condițiile sau măsurile de intrare în Uniune au fost stabilite în conformitate cu articolul 126 sau 128 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din regulamentul respectiv, care impun confirmarea conformității cu respectivele condiții sau măsuri la intrarea animalelor și a bunurilor în Uniune. Prin urmare, este oportun ca aceste produse să fie exceptate de la controalele oficiale la posturile de control la frontieră.

(4)

Controalele oficiale ale produselor ecologice și ale produselor în conversie destinate introducerii pe piața Uniunii care sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu prezentul regulament ar trebui efectuate la punctul de punere în liberă circulație în Uniune. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la punctele de punere în liberă circulație în care se efectuează astfel de controale. Comisia trebuie să actualizeze în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) menționat la articolul 133 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 lista punctelor de punere în liberă circulație.

(5)

Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei (3) autorizează autoritățile competente de la posturile de control la frontieră să permită efectuarea de controale de identitate și fizice la un punct de control, altul decât un post de control la frontieră, vizând transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (c) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625 și transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală care fac obiectul măsurilor prevăzute de actele menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din regulamentul respectiv. În mod similar, Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 autorizează autoritățile competente să efectueze controale documentare la distanță de un post de control la frontieră vizând transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 72 alineatul (1) și la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Cu toate acestea, Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 nu se aplică transporturilor de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (c) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625 dacă acestea sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

(6)

Pentru a se asigura aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/2123 în cazul transporturilor de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (c) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625, care sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848, este necesar să se extindă domeniul de aplicare al acestuia. În plus, în Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 trebuie să se stabilească dispoziții care să prevadă cazurile și condițiile în care controalele de identitate și controalele fizice pot fi efectuate la un alt punct de control decât un post de control la frontieră în legătură cu transporturile de anumite produse care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

(7)

Pentru a facilita manipularea rapidă a animalelor și a bunurilor care intră în Uniune, autorităților competente de la posturile de control la frontieră ar trebui să li se permită să autorizeze continuarea transportului către locul de destinație finală în așteptarea rezultatelor analizelor și testelor de laborator care vizează transporturile de anumite plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (c) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625, în conformitate cu capitolul II din Regulamentul delegat (UE) 2019/2124 al Comisiei (5), inclusiv în cazul în care aceste bunuri sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

(8)

Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ar trebui modificate în consecință.

(9)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a)

cazurile și condițiile în care anumite produse ecologice și produse în conversie care intră în Uniune și care prezintă un risc scăzut sau niciun risc specific pentru sănătatea umană, sănătatea animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau pentru mediu sunt exceptate de la controalele oficiale la posturile de control la frontieră efectuate pentru verificarea conformității cu normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

(b)

locul în care urmează să fie efectuate controalele oficiale pentru produsele menționate la litera (a) care urmează să fie introduse pe piața Uniunii și

(c)

modificări aduse Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produs ecologic” înseamnă un produs astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2018/848;

2.

„produs în conversie” înseamnă un produs astfel cum este definit la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2018/848.

Articolul 3

Produse ecologice și produse în conversie exceptate de la controalele oficiale la posturile de control la frontieră

Următoarele produse ecologice și produse în conversie care intră în Uniune sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la postul de control la frontieră de primă sosire în Uniune:

(a)

produsele ecologice și produsele în conversie, altele decât cele care aparțin categoriilor de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) 2017/625; și

(b)

produsele ecologice și produsele în conversie care aparțin categoriei de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, altele decât cele pentru a căror intrare în Uniune au fost stabilite condiții sau măsuri de intrare în Uniune prin acte adoptate în conformitate cu articolul 126 sau 128 din Regulamentul (UE) 2017/625, sau în legătură cu a căror intrare în Uniune au fost stabilite condiții sau măsuri în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din regulamentul respectiv.

Articolul 4

Locul de efectuare a controalelor oficiale asupra produselor ecologice și a produselor în conversie exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră

(1)   Pentru produsele ecologice și produsele în conversie menționate la articolul 3 care sunt destinate a fi introduse pe piața Uniunii, autoritățile competente efectuează controalele oficiale la punctele de punere în liberă circulație în statul membru în care transportul este pus în liberă circulație în Uniune.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la punctele de punere în liberă circulație în care autoritățile competente efectuează controale oficiale în conformitate cu alineatul (1), indicând numele, adresa și datele de contact ale acestora.

Comisia actualizează în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) lista acestor puncte de punere în liberă circulație.

(3)   Statele membre se asigură că autoritățile competente de la punctele de punere în liberă circulație menționate la alineatul (1) dispun de tehnologia și de echipamentele necesare pentru funcționarea eficientă a TRACES.

Articolul 5

Modificarea Regulamentului delegat (UE) 2019/2123

Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se modifică după cum urmează:

(i)

se introduce următorul punct (ia):

„(ia)

transporturi de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la punctul (i) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(*)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).”;"

(ii)

punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală care fac obiectul măsurilor prevăzute de actele menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, inclusiv cele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848;”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

controale documentare la distanță de un post de control la frontieră vizând transporturile de:

(i)

plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 72 alineatul (1) și la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031;

(ii)

plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la punctul (i) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.”

2.

Se introduce următorul articol 1a înainte de capitolul I:

„Articolul 1a

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

«controale privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale» înseamnă controalele oficiale efectuate pentru verificarea conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/625;

2.

«controale fitosanitare» înseamnă controalele oficiale efectuate pentru verificarea conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/625;

3.

«controale ale producției ecologice» înseamnă controalele oficiale menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei (*).

(*)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție (JO L 461, …, p. 13).”"

3.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Controalele de identitate și controalele fizice pentru verificarea conformității cu normele Uniunii privind siguranța alimentelor, siguranța hranei pentru animale și măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor pot fi efectuate la un alt punct de control decât un post de control la frontieră dacă se aplică următoarele condiții:”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Autoritățile competente pot efectua următoarele controale oficiale la un punct de control indicat în DSCI, altul decât postul de control la frontieră, cu excepția cazului în care în caseta 30 din certificatul de control menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 («certificatul de control») a fost bifată căsuța «transportul nu poate fi pus în liberă circulație»:

(a)

controale fitosanitare sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice în legătură cu transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ia) din prezentul regulament;

(b)

controale privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice în legătură cu transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.”

4.

Se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Condiții pentru efectuarea de controale ale producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice la alte puncte de control decât posturile de control la frontieră în legătură cu transporturile de anumite produse care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848

(1)   Autoritățile competente pot efectua controale ale producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice în legătură cu transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ia) și în legătură cu transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848, la punctul de control indicat în certificatul de control, altul decât postul de control la frontieră, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

punctul de control la care urmează să fie efectuate controalele producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice a fost indicat în certificatul de control fie de către operatorul responsabil de transport atunci când a transmis o notificare prealabilă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei (*), fie de către autoritatea competentă de la postul de control la frontieră;

(b)

rezultatul controalelor producției ecologice sub forma unor controale documentare efectuate de autoritățile competente de la postul de control la frontieră este satisfăcător;

(c)

autoritățile competente de la postul de control la frontieră au înregistrat în caseta 26 din certificatul de control autorizația lor de a transfera transportul la punctul de control;

(d)

autoritățile competente de la postul de control la frontieră au înregistrat în DSCI autorizația lor de a transfera transportul la un punct de control pentru controalele privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice sau pentru controalele fitosanitare sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, după caz;

(e)

înainte ca transportul să părăsească postul de control la frontieră, autoritatea competentă de la postul de control la frontieră responsabilă cu controalele producției ecologice informează autoritatea competentă de la punctul de control responsabilă cu controalele producției ecologice cu privire la sosirea transportului prin prezentarea în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) a certificatului de control;

(f)

operatorul a efectuat transportul de la postul de control la frontieră la punctul de control sub supraveghere vamală, fără ca mărfurile să fie descărcate în timpul transportului;

(g)

operatorul s-a asigurat că transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ia) și transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 sunt însoțite la punctul de control de o copie a certificatului de control certificată pentru conformitate cu originalul;

(h)

operatorul a indicat numărul de referință al certificatului de control în declarația vamală depusă la autoritățile vamale în scopul transferului transportului la punctul de control și a păstrat o copie a certificatului respectiv la dispoziția autorităților vamale, astfel cum se menționează la articolul 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(2)   Cerința de la alineatul (1) litera (g) ca transportul să fie însoțit de o copie a certificatului de control certificată pentru conformitate cu originalul nu se aplică în cazul în care certificatul respectiv a fost emis în TRACES de către autoritatea de control sau de către organismul de control din țara terță în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 sau a fost încărcat în TRACES de către operator, iar autoritățile competente de la postul de control la frontieră au verificat că acesta corespunde certificatului de control original.

(*)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune (JO L 461, …, p. 30).”"

5.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Controalele de identitate și controalele fizice vizând transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) pot fi efectuate de către autoritățile competente la un alt punct de control decât postul de control la frontieră dacă se aplică oricare dintre condițiile următoare:”;

(b)

se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   Autoritățile competente pot efectua controale de identitate și controale fizice în legătură cu transporturile de alimente și de hrană pentru animale de origine neanimală menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848, la un alt punct de control decât postul de control la frontieră în cazul în care, în plus față de una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol:

(a)

operatorul responsabil de transport a solicitat transferul la un punct de control atât pentru controalele privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, cât și pentru controalele producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice;

(b)

în cazul în care transportul este selectat de autoritățile competente de la postul de control la frontieră atât pentru controalele privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, cât și pentru controalele producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, autoritățile competente de la postul de control la frontieră au autorizat sau au decis un astfel de transfer, după caz, în legătură cu toate controalele respective. Controalele respective se efectuează la același punct de control, care trebuie desemnat pentru categoria de mărfuri din transport și trebuie să fie situat în statul membru în care transportul urmează să fie pus în liberă circulație.

(4)   În cazul în care transporturile sunt transferate la un punct de control în conformitate cu alineatul (3), autoritățile competente de la postul de control la frontieră responsabile pentru controalele privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale înregistrează transferul în DSCI, iar autoritățile competente de la postul de control la frontieră responsabile pentru controalele producției ecologice înregistrează transferul în certificatul de control.”

6.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la literele (a) și (b) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.”;

(b)

se adaugă următoarele alineate (4) și (5):

„(4)   În ceea ce privește plantele, produsele vegetale și alte obiecte menționate la alineatul (1) litera (c), autoritățile competente pot efectua controale de identitate și controale fizice la un alt punct de control decât un post de control la frontieră în cazul în care, pe lângă una dintre condițiile prevăzute la alineatul (2), se aplică următoarele:

(a)

operatorul responsabil de transport a solicitat transferul la un punct de control atât pentru controalele fitosanitare sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, cât și pentru controalele producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice;

(b)

în cazul în care transportul este selectat de autoritățile competente de la postul de control la frontieră atât pentru controalele fitosanitare sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, cât și pentru controalele producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, autoritățile competente de la postul de control la frontieră au autorizat sau au decis un astfel de transfer, după caz, în legătură cu toate controalele respective. Controalele respective se efectuează la același punct de control, care trebuie desemnat pentru categoria de mărfuri din transport și trebuie să fie situat în statul membru în care transportul urmează să fie pus în liberă circulație.

(5)   În cazul în care transporturile sunt transferate la un punct de control în conformitate cu alineatul (4), autoritățile competente de la postul de control la frontieră responsabile pentru controalele fitosanitare înregistrează transferul în DSCI, iar autoritățile competente de la postul de control la frontieră responsabile pentru controalele producției ecologice înregistrează transferul în certificatul de control.”

7.

La articolul 6, se adaugă următorul alineat (6):

„(6)   În ceea ce privește transporturile transferate la un punct de control pentru efectuarea controalelor producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice, autoritățile competente de la punctul de control:

(a)

informează autoritățile competente de la postul de control la frontieră responsabile cu controalele producției ecologice cu privire la sosirea transportului, prin intermediul TRACES;

(b)

înregistrează în certificatul de control rezultatul controalelor producției ecologice sub forma unor controale de identitate și a unor controale fizice și decizia privind transportul în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.”

8.

La articolul 7, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Controalele documentare vizând transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b), care intră în Uniune, pot fi efectuate de oricare dintre următoarele:”.

9.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (a), se introduce următorul punct (v):

„(v)

în ceea ce privește plantele, produsele vegetale și alte obiecte menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, certificatul de control menționat în Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte urmează să fie aduse de operator la un punct de control pentru efectuarea controalelor de identitate și a celor fizice, se aplică articolele 2, 2a, 4 și 5.”

Articolul 6

Modificarea Regulamentului delegat (UE) 2019/2124

Regulamentul delegat (UE) 2019/2124 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1) litera (a), se introduce următorul punct:

„(iia)

plantele, produsele vegetale și alte obiecte menționate la punctele (i) și (ii) care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(*)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).”"

2.

La articolul 6 alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Operatorul responsabil de transport se asigură că ambalajele sau mijloacele de transport utilizate pentru transportul de plante, de produse vegetale și de alte obiecte menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctele (i), (ii) și (iia) au fost închise sau sigilate astfel încât, în timpul transportului și al depozitării lor la unitatea pentru continuarea transportului:”.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de control la frontieră (JO L 321, 12.12.2019, p. 64).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2124 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei (JO L 321, 12.12.2019, p. 73).


27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/13


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 38 alineatul (8) litera (a) punctul (ii), articolul 46 alineatul (7) litera (b), articolul 48 alineatul (4) și articolul 57 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, un produs poate fi importat dintr-o țară terță în scopul introducerii produsului respectiv pe piața Uniunii ca produs ecologic sau ca produs în conversie, în cazul în care produsul respectiv respectă normele Uniunii privind producția ecologică sau normele echivalente de producție și control ale unei țări terțe, astfel cum se menționează la articolul 48 din regulamentul respectiv, care a fost recunoscută în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (2) sau a făcut obiectul controalelor efectuate de o autoritate de control sau de un organism de control, astfel cum se menționează la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2018/848, care a fost recunoscut(ă) în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)

Pentru a se permite autorităților competente din statele membre să verifice dacă produsele importate sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2018/848, fiecare transport trebuie să facă obiectul unui certificat de inspecție eliberat de autoritatea de control sau de organismul de control din țara terță după efectuarea verificărilor relevante ale transporturilor. Aceste verificări trebuie să includă întotdeauna un control documentar și, în funcție de risc, un control fizic al transportului.

(3)

Este necesar să se stabilească norme cu privire la conținutul certificatului de inspecție, la modul în care acesta este eliberat și la mijloacele tehnice utilizate pentru eliberarea acestuia. Normele respective trebuie să acopere, de asemenea, obligațiile autorităților competente din statele membre în ceea ce privește extrasul certificatului de inspecție.

(4)

Controalele oficiale efectuate asupra produselor destinate a fi introduse pe piața Uniunii ca produse ecologice sau ca produse în conversie pentru verificarea conformității lor cu Regulamentul (UE) 2018/848 fac parte din controalele oficiale efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(5)

Este necesar să se stabilească norme suplimentare pentru a clarifica criteriile și condițiile pentru efectuarea controalelor oficiale înainte de punerea în liberă circulație în Uniune a produselor ecologice și a produselor în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu articolul 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848. Normele respective trebuie să vizeze, de asemenea, produsele exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei (4).

(6)

Trebuie stabilite anumite norme specifice privind controalele oficiale în ceea ce privește transporturile plasate sub regimuri vamale speciale.

(7)

În plus, trebuie stabilite obligațiile autorităților de control și ale organismelor de control care eliberează certificatul de inspecție în cazul indisponibilității Sistemului de control al comerțului și de expertiză (TRACES) menționat la articolul 2 punctul 36 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei (5).

(8)

În plus, este necesar să se stabilească norme privind situațiile în care autoritățile competente, autoritățile de control sau organismele de control din țările terțe sunt obligate să efectueze o anchetă după notificarea cazurilor de nerespectare suspectată sau constatată a Regulamentului (UE) 2018/848, identificate în timpul verificării transportului de către autoritățile competente ale statelor membre.

(9)

Utilizarea sigiliului electronic calificat în TRACES pentru eliberarea certificatului de inspecție în țările terțe și pentru vizarea certificatului respectiv, precum și a extraselor acestuia de către autoritățile competente ale statelor membre ar putea să nu fie fezabilă înainte de 1 iulie 2022. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții tranzitorii pentru utilizarea certificatelor de inspecție pe suport de hârtie semnate de mână și a extraselor acestora, care să se aplice până la 30 iunie 2022 ca alternativă la utilizarea certificatelor de inspecție electronice și a extraselor acestora, care poartă un sigiliu electronic calificat.

(10)

În prezent, normele privind certificatul de inspecție și extrasele certificatului de inspecție în scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (6). Întrucât prezentul regulament și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei (7) stabilesc norme în scopul aplicării Regulamentului (UE) 2018/848, Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 trebuie abrogat.

(11)

Din motive de claritate și securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a)

verificarea în țări terțe a transporturilor de produse destinate a fi introduse pe piață în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie și eliberarea certificatului de inspecție;

(b)

controalele oficiale asupra produselor care intră în Uniune din țări terțe și care sunt destinate a fi introduse pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie; precum și

(c)

acțiunile care trebuie întreprinse de autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control din țări terțe în cazurile de nerespectare suspectată sau constatată a Regulamentului (UE) 2018/848.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„transport” înseamnă un transport, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625, de produse destinate a fi introduse pe piață în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie; cu toate acestea, în cazul produselor ecologice și al produselor în conversie scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305, înseamnă o cantitate de produse încadrate la unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui singur certificat de inspecție, este transportată cu același mijloc de transport și importată din aceeași țară terță;

2.

„post de control la frontieră” înseamnă un post de control la frontieră, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 38 din Regulamentul (UE) 2017/625;

3.

„punct de punere în liberă circulație” înseamnă un punct de punere în liberă circulație în care se efectuează controale oficiale asupra produselor ecologice și a produselor în conversie scutite de controale oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305;

4.

„punct de control” înseamnă un punct de control, altul decât un post de control la frontieră, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625;

5.

„control documentar” înseamnă un control documentar, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 41 din Regulamentul (UE) 2017/625;

6.

„control de identitate” înseamnă un control de identitate, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 42 din Regulamentul (UE) 2017/625;

7.

„control fizic” înseamnă un control fizic, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 43 din Regulamentul (UE) 2017/625;

8.

„sigiliu electronic calificat” înseamnă un sigiliu electronic calificat, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

Articolul 3

Verificarea în țara terță

(1)   Autoritatea sau organismul de control relevant(ă) recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848 verifică transportul în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 al Comisiei (9).

(2)   În sensul articolelor 48 și 57 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritatea de control sau organismul de control relevant(ă) verifică transportul din punctul de vedere al conformității cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu standardele de producție și măsurile de control acceptate ca fiind echivalente. Această verificare include controale documentare sistematice și, după caz, în conformitate cu o evaluare a riscurilor, controale fizice, înainte ca transportul să părăsească țara terță de export sau de origine.

(3)   În sensul alineatelor (2)-(5), autoritatea de control sau organismul de control relevant(ă) este:

(a)

o autoritate de control sau un organism de control astfel cum este menționat(ă) la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2018/848 care a fost recunoscut(ă) pentru produsele în cauză și pentru țara terță din care sunt originare produsele sau, după caz, în care a fost efectuată ultima operațiune în scopul pregătirii; sau

(b)

o autoritate de control sau un organism de control care a fost desemnat(ă) de o autoritate competentă dintr-o țară terță recunoscută, astfel cum se menționează la articolul 48 din Regulamentul (UE) 2018/848, din care sunt originare produsele sau, după caz, în care a fost efectuată ultima operațiune în scopul pregătirii.

(4)   Verificarea menționată la alineatul (2) se efectuează de către:

(a)

autoritatea de control sau organismul de control al producătorului sau al prelucrătorului produsului în cauză; sau

(b)

în cazul în care operatorul sau grupul de operatori care efectuează ultima operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2018/848, este diferit de producătorul sau de prelucrătorul produsului, de către autoritatea de control sau organismul de control al operatorului sau al grupului de operatori care efectuează ultima operațiune în scopul pregătirii.

(5)   Controalele documentare menționate la alineatul (2) vizează verificarea:

(a)

trasabilității produselor și ingredientelor;

(b)

conformității volumului produselor incluse în transport cu verificările bilanțului masic efectuate de operatorii în cauză în conformitate cu evaluarea efectuată de autoritatea de control sau de organismul de control;

(c)

documentelor de transport și comerciale relevante (inclusiv a facturilor) aferente produselor;

(d)

în cazul produselor prelucrate, a faptului că toate ingredientele ecologice ale acestor produse au fost produse de operatori sau de grupuri de operatori certificați (certificate) într-o țară terță de către o autoritate de control sau un organism de control recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 sau menționat(ă) la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2018/848 sau de o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 47 sau 48 din Regulamentul (UE) 2018/848, sau au fost produse și certificate în Uniune în conformitate cu regulamentul respectiv.

Aceste controale documentare se bazează pe toate documentele relevante, inclusiv pe certificatul operatorilor menționat la articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848, pe evidențele inspecțiilor, pe planul de producție pentru produsul în cauză și pe registrele ținute de operatori sau de grupurile de operatori, pe documentele de transport disponibile, pe documentele comerciale și financiare și pe orice alte documente considerate relevante de către autoritatea de control sau organismul de control.

Articolul 4

Eliberarea certificatului de inspecție

(1)   Autoritatea de control sau organismul de control care a verificat transportul în conformitate cu articolul 3 eliberează un certificat de inspecție în conformitate cu articolul 5 pentru fiecare transport înainte ca transportul să părăsească țara terță de export sau de origine.

(2)   În cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, aceasta (acesta) eliberează certificatul de inspecție pentru transporturile care conțin produse cu risc ridicat, astfel cum se menționează la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698, numai după ce se află în posesia documentației complete privind trasabilitatea și după ce a primit și a evaluat rezultatele analizelor eșantioanelor prelevate din transport în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din regulamentul delegat menționat.

Articolul 5

Formatul certificatului de inspecție și utilizarea sistemului TRACES

(1)   Autoritatea de control sau organismul de control eliberează în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) certificatul de inspecție în conformitate cu modelul și cu notele prevăzute în anexă și completează casetele 1-18 din certificatul respectiv.

(2)   Atunci când eliberează certificatul de inspecție, organismul de control sau autoritatea de control încarcă în TRACES toate documentele justificative, inclusiv următoarele:

(a)

rezultatele analizelor sau ale testelor efectuate pe eșantioanele prelevate, după caz;

(b)

documentele comerciale și de transport, cum ar fi conosamentul, facturile și lista ambalajelor și, în cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, planul de călătorie întocmit în conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698.

(3)   Certificatul de inspecție se emite în TRACES și poartă un sigiliu electronic calificat.

În cazul în care nu sunt disponibile la momentul eliberării, informațiile referitoare la numărul de colete menționat în caseta 13 din certificatul de inspecție și informațiile menționate în casetele 16 și 17 ale acestuia, precum și documentele menționate la alineatul (2) se includ sau se actualizează în certificatul de inspecție în termen de 10 zile de la eliberarea acestuia și, în orice caz, înainte de verificarea și vizarea acestuia de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 6.

(4)   Certificatul de inspecție se întocmește:

(a)

în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află postul de control la frontiera de intrare în Uniune, în cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră;

(b)

în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care urmează să fie pus în liberă circulație transportul, în cazul produselor exceptate de la controalele oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), un stat membru poate accepta ca certificatele să fie redactate într-o altă limbă oficială a Uniunii și să fie însoțite, dacă este nevoie, de o traducere autentificată.

Articolul 6

Controale oficiale asupra transporturilor

(1)   Autoritatea competentă de la un post de control la frontieră sau de la un punct de punere în liberă circulație, după caz, efectuează controale oficiale asupra transporturilor în vederea verificării conformității cu Regulamentul (UE) 2018/848, după cum urmează:

(a)

controale documentare pentru toate transporturile;

(b)

controale de identitate aleatorii, precum și

(c)

controale fizice cu o frecvență care depinde de probabilitatea nerespectării Regulamentului (UE) 2018/848.

Controalele documentare includ o examinare a certificatului de inspecție, a tuturor celorlalte documente justificative prevăzute la articolul 5 și, după caz, a rezultatelor analizelor sau testelor efectuate pe eșantioanele prelevate.

În cazul în care un certificat de inspecție necesită corecturi de natură pur materială sau de redactare, autoritatea competentă poate accepta ca autoritatea de control sau organismul de control care a eliberat certificatul de inspecție să actualizeze informațiile din TRACES, înlocuind documentul în conformitate cu procedura disponibilă în TRACES, fără a modifica informațiile din certificatul inițial privind identificarea transportului, trasabilitatea acestuia și garanțiile.

(2)   În cazul transporturilor de produse cu risc ridicat menționate la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) din prezentul articol efectuează controale de identitate și fizice sistematice, prelevă cel puțin un eșantion reprezentativ din transporturi și verifică documentația menționată la articolul 16 alineatul (6) din regulamentul respectiv. Autoritatea competentă stabilește o procedură de eșantionare reprezentativă corespunzătoare categoriei, cantității și ambalajului produsului.

(3)   După verificarea menționată la alineatul (1) și, după caz, la alineatul (2), autoritatea competentă ia o decizie cu privire la fiecare transport. Decizia privind transportul se consemnează în caseta 30 a certificatului de inspecție în conformitate cu modelul și notele din anexă și indică una dintre următoarele mențiuni:

(a)

transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind ecologic;

(b)

transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind în conversie;

(c)

transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind neecologic;

(d)

transportul nu poate fi pus în liberă circulație;

(e)

o parte a transportului poate fi pusă în liberă circulație cu un extras al certificatului de inspecție.

Autoritatea competentă vizează certificatul de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat.

(4)   Pentru produsele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră se aplică următoarele dispoziții:

(a)

alineatul (3) se aplică în plus față de normele privind utilizarea documentului sanitar comun de intrare (DSCI) de către autoritățile competente de la posturile de control la frontieră în conformitate cu articolul 56 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/625 și de la punctele de control în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei (10) și cu normele privind deciziile referitoare la transporturi prevăzute la articolul 55 din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

controalele documentare menționate la alineatul (1) litera (a) pot fi efectuate la distanță de posturile de control la frontieră în ceea ce privește anumite produse ecologice și produse în conversie, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2123;

(c)

controalele de identitate și controalele fizice menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) pot fi efectuate la punctele de control în ceea ce privește anumite produse ecologice și produse în conversie în conformitate cu articolele 2-6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2123.

(5)   Decizia privind transporturile luată în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 2017/625 conține una dintre mențiunile de la alineatul (3) primul paragraf din prezentul articol. În cazul în care importatorul a solicitat plasarea sub un regim vamal special în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament, prin completarea casetei 23 din certificatul de inspecție, decizia privind transporturile luată în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 2017/625 indică regimul vamal aplicabil.

Decizia înregistrată în certificatul de inspecție care indică faptul că transportul sau o parte a acestuia nu poate fi pus(ă) în liberă circulație este notificată fără întârziere în TRACES autorității competente relevante care efectuează controale oficiale pentru a verifica conformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din Regulamentul (UE) 2017/625.

În cazul în care decizia luată în DSCI în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 2017/625 indică faptul că transportul nu respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2) din regulamentul respectiv, autoritatea competentă de la postul de control la frontieră informează în TRACES autoritatea competentă care a luat decizia în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, în vederea actualizării certificatului de inspecție. În plus, orice autoritate competentă care efectuează controale oficiale pentru a verifica respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din Regulamentul (UE) 2017/625 furnizează în TRACES orice informație relevantă, cum ar fi rezultatele analizelor de laborator, autorității competente care a luat decizia în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, pentru a actualiza, dacă este cazul, certificatul de inspecție.

(6)   În cazul în care doar o parte a unui transport este pusă în liberă circulație, transportul se divizează în loturi diferite înainte de punerea sa în liberă circulație. Pentru fiecare lot, importatorul completează și transmite în TRACES un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307. Autoritatea competentă a statului membru în care lotul este destinat punerii în liberă circulație efectuează verificarea lotului și vizează extrasul certificatului de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat.

(7)   În cazul transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră menționate la alineatul (4), autoritățile vamale permit punerea în liberă circulație a transportului numai pe baza prezentării unui DSCI finalizat în mod corespunzător în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 și a unui certificat de inspecție vizat în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, care menționează faptul că transportul poate fi pus în liberă circulație.

În cazul în care transportul este divizat în loturi diferite, autoritățile vamale solicită prezentarea unui DSCI finalizat în mod corespunzător în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625, precum și a unui extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307, care indică în caseta 12 că lotul poate fi pus în liberă circulație.

Articolul 7

Regimuri vamale speciale

(1)   În cazul în care un transport este plasat sub un regim de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă astfel cum se menționează la articolul 240 alineatul (1) și la articolul 256 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11) și este supus uneia sau mai multor pregătiri, astfel cum se menționează la al doilea paragraf din prezentul alineat, autoritatea competentă verifică transportul în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament înainte de efectuarea primei pregătiri. Importatorul indică, în caseta 23 a certificatului de inspecție, numărul de referință al declarației vamale prin care mărfurile au fost declarate pentru regimul de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă.

Pregătirile menționate la primul paragraf se limitează la următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

ambalarea sau schimbarea ambalajului; sau

(b)

aplicarea, îndepărtarea și modificarea etichetelor privind prezentarea metodei de producție ecologică.

(2)   După efectuarea pregătirilor menționate la alineatul (1), autoritatea competentă verifică transportul și vizează certificatul de inspecție în conformitate cu articolul 6 înainte de punerea în liberă circulație a transportului.

(3)   Înainte de punerea în liberă circulație, un transport poate fi divizat în loturi diferite sub supraveghere vamală, după verificare și vizarea certificatului de inspecție în conformitate cu articolul 6. Pentru fiecare lot rezultat în urma divizării, importatorul completează și transmite în TRACES un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307.

(4)   Autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie pus în liberă circulație lotul efectuează verificarea lotului în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) și vizează extrasul certificatului de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat.

(5)   Operațiunile de pregătire și de divizare menționate la alineatele (1) și (3) se efectuează în conformitate cu dispozițiile relevante stabilite în capitolele III și IV din Regulamentul (UE) 2018/848.

Articolul 8

Proceduri pentru situații de urgență pentru TRACES în caz de indisponibilitate și în caz de forță majoră

(1)   Autoritățile de control și organismele de control care eliberează certificatul de inspecție în conformitate cu articolul 4 mențin la dispoziție un model al certificatului respectiv care poate fi completat conform modelului prevăzut în anexă, precum și toate documentele necesare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848, care pot fi încărcate în TRACES.

(2)   În cazul în care TRACES sau una dintre funcționalitățile sale este indisponibil(ă) în mod continuu mai mult de 24 de ore, utilizatorii săi pot utiliza un model ce poate fi completat, în formă tipărită sau electronică, astfel cum se menționează la alineatul (1), pentru a înregistra și a face schimb de informații.

Autoritatea de control sau organismul de control menționat(ă) la alineatul (1) atribuie o referință fiecărui certificat eliberat și ține un registru cronologic al certificatelor eliberate, pentru a asigura corespondența cu referința alfanumerică dată de TRACES odată ce acesta devine funcțional.

În cazul în care se utilizează certificate de inspecție pe suport de hârtie, modificările sau ștersăturile necertificate invalidează certificatele.

(3)   Odată ce TRACES sau funcționalitățile sale devin din nou disponibile, utilizatorii săi utilizează informațiile înregistrate în conformitate cu alineatul (2) pentru a produce în format electronic certificatul de inspecție și pentru a încărca documentele menționate la alineatul (1).

(4)   Certificatele și documentele produse în conformitate cu alineatul (2) poartă textul „produs în cursul unei situații de urgență”.

(5)   În caz de forță majoră, se aplică alineatele (1)-(4). În plus, autoritățile competente, autoritățile de control sau organismele de control informează fără întârziere Comisia cu privire la un astfel de eveniment, iar autoritățile de control sau organismele de control introduc toate detaliile necesare în TRACES în termen de zece zile calendaristice de la încheierea acestui eveniment.

(6)   Articolul 5 alineatul (4) și alineatul (5) se aplică mutatis mutandis certificatelor și documentelor produse în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 9

Utilizarea certificatului de inspecție și a extrasului certificatului de inspecție de către autoritățile vamale

În cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la un punct de punere în liberă circulație în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2305, autoritățile vamale permit punerea în liberă circulație a unui transport numai pe baza prezentării unui certificat de inspecție care indică în caseta 30 faptul că transportul poate fi pus în liberă circulație.

În cazul în care transportul este divizat în loturi diferite, autoritățile vamale solicită prezentarea unui extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307, care indică în caseta 12 că lotul poate fi pus în liberă circulație.

Articolul 10

Informații care trebuie furnizate de o autoritate competentă, de o autoritate de control sau de un organism de control dintr-o țară terță cu privire la neconformitățile suspectate sau constatate ale transporturilor

(1)   În cazul în care o autoritate competentă, o autoritate de control sau un organism de control dintr-o țară terță este notificat(ă) de Comisie, după ce Comisia a primit o notificare din partea unui stat membru în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 în ceea ce privește neconformitatea suspectată sau constatată care afectează integritatea produselor ecologice sau a produselor în conversie dintr-un transport, acesta (aceasta) efectuează o anchetă. Autoritatea competentă, autoritatea de control sau organismul de control răspunde Comisiei și statului membru care a trimis notificarea inițială (statul membru notificator) în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării respective și informează cu privire la acțiunile și măsurile întreprinse, inclusiv cu privire la rezultatele anchetei, și furnizează orice altă informație disponibilă și/sau solicitată de statul membru notificator, utilizând modelul prevăzut în secțiunea X din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei (12).

(2)   Autoritatea competentă, autoritatea de control sau organismul de control furnizează orice informație suplimentară solicitată de un stat membru cu privire la acțiunile sau măsurile suplimentare întreprinse.

Comisia sau un stat membru poate solicita autorității competente, autorității de control sau organismului de control să pună la dispoziție, fără întârziere, lista tuturor operatorilor sau a tuturor grupurilor de operatori din lanțul de producție ecologică din care face parte transportul, precum și a autorităților lor de control sau a organismelor lor de control.

(3)   În cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, se aplică articolul 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698.

Articolul 11

Dispoziții tranzitorii privind certificatele de inspecție pe suport de hârtie și extrasele acestora

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) primul paragraf, până la 30 iunie 2022, certificatul de inspecție poate fi eliberat pe suport de hârtie după ce a fost completat în TRACES și imprimat. Certificatul pe suport de hârtie menționat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

în caseta 18, acesta poartă semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea de control sau de organismul de control care eliberează certificatul, precum și ștampila oficială;

(b)

certificatul se eliberează înainte ca transportul la care se referă să părăsească țara terță de export sau de origine.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (3), până la 30 iunie 2022 se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în cazul în care certificatul de inspecție se eliberează pe suport de hârtie în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, certificatul respectiv se vizează pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea competentă de la postul de control la frontieră sau de la punctul de punere în liberă circulație, în casetele 23, 25 și 30, după caz, după completarea în TRACES și tipărirea certificatului;

(b)

în cazul în care certificatul de inspecție este emis în TRACES și poartă un sigiliu electronic calificat, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf, certificatul respectiv poate fi vizat pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea competentă de la postul de control la frontieră sau de la punctul de punere în liberă circulație, în casetele 23, 25 și 30, după caz, după completarea în TRACES și tipărirea certificatului.

(3)   Autoritățile de control, organismele de control și autoritățile competente verifică, în fiecare etapă a eliberării și vizării certificatului de inspecție, după caz, dacă informațiile din certificatul de inspecție pe suport de hârtie corespund informațiilor din certificat care sunt completate în TRACES.

În cazul în care informațiile referitoare la numărul de colete menționat în caseta 13 din certificatul de inspecție sau informațiile din casetele 16 și 17 ale certificatului respectiv nu sunt completate în certificatul de inspecție pe suport de hârtie, sau în cazul în care aceste informații sunt diferite de informațiile completate în certificat în TRACES, autoritățile competente iau în considerare, în scopul verificării transportului și al vizării certificatului, numai informațiile completate în TRACES.

(4)   Certificatul de inspecție pe suport de hârtie menționat la alineatul (1) este prezentat autorității competente de la postul de control de la frontiera de intrare în Uniune, în cazul în care transportul este supus controalelor oficiale, sau autorității competente de la punctul de punere în liberă circulație, după caz. Autoritatea competentă respectivă returnează certificatul pe suport de hârtie importatorului.

(5)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (6) și de la articolul 7 alineatul (4), până la 30 iunie 2022, extrasul certificatului de inspecție poate fi vizat pe suport de hârtie, după ce a fost completat în TRACES și imprimat. Extrasul respectiv pe suport de hârtie al certificatului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

în caseta 12, acesta trebuie să fie vizat pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea competentă;

(b)

acesta poartă semnătura olografă a destinatarului lotului, în caseta 13.

Autoritatea competentă menționată la primul paragraf litera (a) returnează respectivul extras pe suport de hârtie al certificatului persoanei care l-a prezentat.

Articolul 12

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se abrogă.

Cu toate acestea, regulamentul menționat continuă să se aplice în scopul completării și vizării certificatelor de inspecție pendinte eliberate înainte de 1 ianuarie 2022 și extraselor certificatelor de inspecție pendinte prezentate de importator înainte de 1 ianuarie 2022, precum și în scopul declarației primului destinatar sau a destinatarului din certificatul de inspecție sau din extrasul certificatului de inspecție.

Articolul 13

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei (a se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”) (JO L 261, 14.10.2019, p. 37).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 al Comisiei din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control (JO L 336, 23.9.2021, p. 7).

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de inspecție la frontieră (JO L 321, 12.12.2019, p. 64).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice (JO L 62, 23.2.2021, p. 6).


ANEXĂ

PARTEA I

CERTIFICAT DE INSPECȚIE PENTRU IMPORTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ AL PRODUSELOR ECOLOGICE ȘI AL PRODUSELOR ÎN CONVERSIE

1.

Autoritatea de control sau organismul de control emitent(ă)

2.

Procedura în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (1):

Conformitate (articolul 46;

Țară terță echivalentă (articolul 48;

Autoritate de control echivalentă sau organism de control echivalent (articolul 57; sau

Echivalență în temeiul unui acord comercial (articolul 47.

3.

Numărul de referință al certificatului de inspecție

4.

Producătorul sau prelucrătorul produsului

5.

Exportatorul

6.

Operatorul care cumpără sau vinde produsul fără a-l depozita sau a-l manipula fizic

7.

Autoritatea de control sau organismul de control

8.

Țara de origine

9.

Țara exportatoare

10.

Postul de control la frontieră/punctul de punere în liberă circulație

11.

Țara de destinație

12.

Importatorul

13.

Descrierea produselor

Ecologice sau în conversie

Codul NC

Denumirea comercială

Categoria

Numărul de colete

Numărul lotului

Greutatea netă

14.

Numărul recipientului

15.

Numărul sigiliului

16.

Greutatea brută totală

17.

Mijloacele de transport

Mod

Identificare

Documentul de transport internațional

18.

Declarația autorității de control sau a organismului de control menționat(ă) în caseta 1 care eliberează certificatul

Prin prezenta se certifică faptul că prezentul certificat a fost eliberat pe baza controalelor necesare în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2021/1698 al Comisiei (2) în ceea ce privește conformitatea [articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848] sau al Regulamentului delegat (UE) 2021/1342 al Comisiei (3) în ceea ce privește echivalența [articolul 47, 48 sau 57 din Regulamentul (UE) 2018/848] și faptul că produsele indicate mai sus sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2018/848

Data

Numele și semnătura persoanei autorizate/sigiliul electronic calificat

Ștampila autorității de control emitente sau a organismului de control emitent

19.

Operatorul responsabil de transport

20.

Notificarea prealabilă

Data

Ora

21.

Pentru transfer către:

22.

Detalii privind punctul de control

23.

Regimuri vamale speciale

Antrepozitare vamală ☐

Perfecționare activă ☐

Numele și adresa operatorului responsabil de regimul vamal (regimurile vamale):

Autoritatea de control sau organismul de control care certifică operatorul responsabil de regimul vamal (regimurile vamale):

Verificarea transportului înaintea plasării sub un regim vamal special (sub regimuri vamale speciale)

Informații suplimentare:

Autoritatea și statul membru:

Data:

Numele și semnătura persoanei autorizate

Numărul de referință al declarației vamale pentru regimul vamal (regimurile vamale)

24.

Primul destinatar din Uniunea Europeană

25.

Control efectuat de autoritatea competentă relevantă

Controale documentare

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

Selectat pentru controale de identitate și fizice

Da

Nu

Autoritatea și statul membru:

Data:

Numele și semnătura persoanei autorizate/sigiliul electronic calificat

26.

Pentru transferul de la postul de control la frontieră la un punct de control:

27.

Detalii privind punctul de control

☐ Da

☐ Nu

 

28.

Mijlocul de transport de la postul de control la frontieră la un punct de control

29.

Controale de identitate și fizice

Controale de identitate

Satisfăcătoare;

Nesatisfăcătoare;

Controale fizice

Satisfăcătoare;

Nesatisfăcătoare;

 

Test de laborator

☐ Da

☐ Nu

 

Rezultatul testului

☐ Satisfăcător

☐ Nesatisfăcător

 

30.

Decizia autorității competente relevante

de pus în liberă circulație ca fiind ecologic;

de pus în liberă circulație ca fiind în conversie;

de pus în liberă circulație ca fiind neecologic;

transportul nu poate fi pus în liberă circulație;

o parte a transportului poate fi pusă în liberă circulație.

Informații suplimentare:

Autoritatea de la postul de control la frontieră/punctul de control/punctul de punere în liberă circulație și statul membru:

Data:

Numele și semnătura persoanei autorizate/sigiliul electronic calificat

31.

Declarația primului destinatar

Prin prezenta se certifică faptul că, la recepția produselor, ambalajul sau recipientul și, după caz, certificatul de inspecție:

sunt conforme cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848; sau

nu sunt conforme cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

Numele și semnătura persoanei autorizate

Data:

PARTEA II

NOTE PRIVIND COMPLETAREA MODELULUI DE CERTIFICAT DE INSPECȚIE

Casetele 1-18 trebuie completate de autoritatea de control relevantă sau de organismul de control relevant din țara terță.

Caseta 1: Denumirea, adresa și codul autorității de control sau organismului de control recunoscut(e) în temeiul articolului 46 sau menționat(e) la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2018/848 sau ale unei autorități de control sau ale unui organism de control desemnat(e) de o autoritate competentă dintr-o țară terță menționată la articolul 47 sau 48 din regulamentul respectiv. Această autoritate de control sau acest organism de control completează, de asemenea, casetele 2-18.

Caseta 2: Această casetă indică dispozițiile din Regulamentul (UE) 2018/848 care sunt relevante pentru eliberarea și utilizarea prezentului certificat; a se indica dispoziția relevantă.

Caseta 3: Numărul certificatului atribuit automat de Sistemul electronic de control al comerțului și de expertiză (TRACES).

Caseta 4: Denumirea și adresa operatorului (operatorilor) care a (au) produs sau prelucrat produsele în țara terță menționată în caseta 8.

Caseta 5: Denumirea și adresa operatorului care exportă produsele din țara menționată în caseta 9. Exportatorul este operatorul care efectuează ultima operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2018/848, asupra produselor menționate în caseta 13 și care sigilează produsele în ambalaje sau recipiente corespunzătoare, în conformitate cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

Caseta 6: Dacă este cazul, completați denumirea și adresa unuia sau mai multor operatori care cumpără sau vând produsul fără a-l depozita sau manipula fizic.

Caseta 7: Denumirea și adresa organismului (organismelor) de control sau ale autorității (autorităților) de control care monitorizează conformitatea producției sau a prelucrării produselor cu normele privind producția ecologică ale țării menționate în căsuța 8.

Caseta 8: Țara de origine înseamnă țara (țările) în care a fost produs/cultivat sau prelucrat produsul.

Caseta 9: Țara exportatoare înseamnă țara în care produsul a fost supus ultimei operațiuni în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2018/848, și sigilat în ambalaje sau recipiente corespunzătoare.

Caseta 10: În cazul transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (CE) 2018/848, a se indica numele și codul alfanumeric unic atribuit de TRACES postului de control la frontiera de primă sosire în Uniune, la care se efectuează controale oficiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei (4).

În cazul transporturilor exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei (5), a se indica numele și codul alfanumeric unic atribuit de TRACES punctului de punere în liberă circulație în Uniunea Europeană, după caz, unde se efectuează controale oficiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Informațiile din această casetă pot fi actualizate de importator sau de reprezentantul acestuia înainte de sosirea transportului la postul de inspecție la frontieră sau la punctul de punere în liberă circulație, după caz.

Caseta 11: Tara de destinație înseamnă țara primului destinatar din Uniunea Europeană.

Caseta 12: Denumirea, adresa și numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI), astfel cum este definit la articolul 1 punctul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (6), ale importatorului, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei (7), care prezintă transportul pentru punerea în liberă circulație fie personal, fie printr-un reprezentant.

Caseta 13: Descrierea produselor, care include:

precizarea dacă produsele sunt ecologice sau în conversie;

codul din Nomenclatura combinată (NC), astfel cum este menționat în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (8) pentru produsele în cauză (cu 8 cifre, atunci când este posibil);

denumirea comercială;

categoria produsului în conformitate cu anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei (9);

numărul de colete (numărul de cutii, cartoane, saci, găleți etc.);

numărul lotului și

greutatea netă.

Caseta 14: Numărul recipientului: opțional.

Caseta 15: Numărul sigiliului: opțional.

Caseta 16: Greutatea brută totală, exprimată în unități de măsură corespunzătoare (kg, litru etc.).

Caseta 17: Mijloacele de transport utilizate din țara de origine până la sosirea produsului la postul de control la frontieră sau la punctul de punere în liberă circulație pentru verificarea transportului și vizarea certificatului de inspecție.

Modul de transport: avion, navă, căi ferate, vehicul rutier, altul.

Identificarea mijlocului de transport: în cazul unui avion, numărul zborului, în cazul unei nave, numele navei, în cazul căilor ferate, identitatea trenului și numărul vagonului, în cazul transportului rutier, numărul de înmatriculare al vehiculului, însoțit de numărul de înmatriculare al remorcii, dacă este cazul.

În cazul unui feribot, indicați nava și vehiculul rutier, cu identificarea vehiculului rutier și a feribotului programat.

Caseta 18: Declarația autorității de control sau a organismului de control care eliberează certificatul. Alegeți regulamentul delegat al Comisiei corespunzător. Semnătura olografă a persoanei autorizate și ștampila sunt necesare numai în cazul certificatelor de inspecție eliberate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Caseta 19: Numele, adresa și numărul EORI, astfel cum este definit la articolul 1 punctul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, ale operatorului responsabil de transport, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307. Această casetă trebuie completată de către importatorul indicat în caseta 12, în cazul în care operatorul responsabil de transport este diferit de importatorul respectiv.

Caseta 20: În cazul unui transport de produse destinate a fi introduse pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848, se indică data și ora estimate de sosire la postul de control la frontieră.

În cazul unui transport de produse exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2021/2305, se indică data și ora estimate de sosire la punctul de punere în liberă circulație în conformitate cu regulamentul respectiv.

Caseta 21: A se completa de către importator sau, după caz, de către operatorul responsabil de transport, pentru a solicita transferul produselor către un punct de control din Uniune pentru controale oficiale suplimentare, în cazul în care transportul este selectat pentru controale de identitate și fizice de către autoritățile competente de la postul de control la frontieră. Această casetă se aplică numai produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Caseta 22: Se indică numele punctului de control din statul membru către care urmează să fie transferate produsele în vederea efectuării de controale de identitate și fizice, în cazul în care transportul este selectat pentru astfel de controale de către autoritățile competente de la postul de control la frontieră. Se completează de către importator sau, după caz, de către operatorul responsabil de transport. Această casetă se aplică numai produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Caseta 23: Această casetă trebuie completată de autoritatea competentă relevantă și de importator.

În cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră, această casetă trebuie completată de autoritatea competentă de la postul de control la frontieră.

Semnătura olografă a persoanei autorizate este necesară în cazul certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Caseta 24: Denumirea și adresa primului destinatar din Uniunea Europeană. Această casetă trebuie completată de importator.

Caseta 25: Această casetă trebuie completată de autoritatea competentă după efectuarea controalelor documentare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306. În cazul în care controalele documentare nu sunt satisfăcătoare, trebuie completată caseta 30.

Autoritatea respectivă trebuie să indice dacă transportul este selectat pentru controale de identitate și fizice.

Semnătura persoanei autorizate/sigiliul electronic calificat este necesar(ă) numai în cazul în care autoritatea competentă este diferită de autoritatea indicată în caseta 30. Semnătura olografă a persoanei autorizate este necesară numai în cazul certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Caseta 26: A se completa de către autoritatea competentă de la postul de control la frontieră dacă transportul este selectat pentru controale de identitate și fizice și dacă transportul poate fi transferat către punctul de control pentru controale oficiale suplimentare. Această casetă se aplică numai produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Caseta 27: În cazul transferului către un punct de control, se indică numele punctului de control din statul membru către care se solicită transferul mărfurilor în vederea efectuării controalelor de identitate și fizice, datele de contact ale acestuia și codul alfanumeric unic atribuit de TRACES punctului de control. A se completa de către autoritatea competentă de la postul de control la frontieră. Această casetă se aplică numai produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Caseta 28: A se vedea orientările referitoare la caseta 17. Această casetă trebuie completată în cazul în care transportul este transferat către un punct de control în vederea efectuării de controale de identitate și fizice.

Caseta 29: Această rubrică trebuie completată de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt selectate pentru controale de identitate și fizice.

Caseta 30: Această casetă trebuie completată de autoritatea competentă, după pregătirile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, după caz, și în toate cazurile după verificarea transportului în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv.

Autoritatea competentă trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare adăugând, dacă este necesar, orice informație suplimentară considerată relevantă. În special, în cazul în care a fost selectată opțiunea „transportul nu poate fi pus în liberă circulație” sau „o parte a transportului poate fi pusă în liberă circulație”, informațiile relevante trebuie furnizate la „Informații suplimentare”.

În cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră, această casetă trebuie completată de autoritatea competentă de la postul de control la frontieră. În cazul în care transportul este transferat către un punct de control pentru controalele de identitate și fizice menționate la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, această casetă trebuie completată de autoritatea competentă de la punctul de control respectiv.

La rubrica „Autoritatea de la postul de control la frontieră/punctul de control/punctul de punere în liberă circulație”, completați denumirea autorității în cauză, după caz.

Semnătura olografă a persoanei autorizate este necesară numai în cazul certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Caseta 31: Această casetă trebuie completată de primul destinatar la recepția produselor după punerea în liberă circulație, selectând o opțiune după efectuarea verificărilor prevăzute la punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

Semnătura olografă a primului destinatar este necesară în cazul certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.


(1)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 al Comisiei din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control (JO L 336, 23.9.2021, p. 7).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 al Comisiei din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile de control și organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește produsele ecologice importate, precum și la măsurile care urmează să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective (JO L 292, 16.8.2021, p. 20).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție (JO L 461, 27.12.2021, p. 13).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, privind locul controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei (JO L 461, 27.12.2021, p. 5).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune (JO L 461, 27.12.2021, p. 30).

(8)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 297, 20.8.2021, p. 24).


27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2307 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2021

de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 39 alineatul (2) literele (b) și (c) și articolul 43 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, un produs poate fi importat dintr-o țară terță în scopul introducerii produsului respectiv pe piața Uniunii ca produs ecologic sau ca produs în conversie. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme detaliate pentru anumiți operatori din Uniune aplicabile transporturilor la intrarea în Uniune și după punerea în liberă circulație în Uniune a unui transport sau a unei părți a unui transport. Operatorii respectivi sunt importatorii care prezintă transportul pentru punerea în liberă circulație în Uniune, sau operatorii care acționează în numele acestora, precum și primii destinatari și destinatarii care vor primi transportul sau o parte a transportului.

(2)

În vederea organizării unui sistem de controale oficiale asupra transporturilor care să asigure trasabilitatea, importatorul trebuie să notifice în prealabil sosirea unui transport autorității competente și propriei autorități de control sau propriului organism de control prin prezentarea informațiilor relevante din certificatul de inspecție prevăzut în Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei (2).

(3)

În plus, este necesar să se stabilească norme detaliate cu privire la conținutul extrasului certificatului de inspecție, precum și cu privire la mijloacele tehnice prin care acesta urmează să fie eliberat.

(4)

Importatorul, primul destinatar și destinatarul trebuie să furnizeze certificatul de inspecție sau extrasul certificatului de inspecție la cererea autorităților de control sau a organismelor de control. Este necesar să se stabilească obligații suplimentare în ceea ce privește informațiile care trebuie incluse de importator, de primul destinatar și, respectiv, de destinatar în descrierea unității de producție ecologice sau în conversie menționate la articolul 39 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848.

(5)

Pentru a se asigura urmărirea corespunzătoare a cazurilor de neconformitate, informațiile privind orice neconformitate suspectată sau constatată, identificată în timpul verificării efectuate de autoritatea competentă a unui stat membru asupra unui transport, ar trebui să fie partajate între statele membre și Comisie prin intermediul Sistemului de informații privind agricultura ecologică.

(6)

În ceea ce privește certificatul de inspecție pe suport de hârtie și extrasul pe suport de hârtie al certificatului de inspecție, vizate pe hârtie cu semnătură olografă în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, este necesar să se stabilească cerințe tranzitorii pentru utilizarea unui astfel de certificat și a extraselor lui de către primul destinatar și de către destinatar, precum și cerința ca un astfel de certificat și extrasele lui să însoțească mărfurile la clădirea primului destinatar și a destinatarului.

(7)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a)

declarațiile și comunicările importatorilor, ale operatorilor responsabili de transporturi, ale primilor destinatari și ale destinatarilor pentru importul de produse din țări terțe în scopul introducerii produselor respective pe piața Uniunii ca produse ecologice sau produse în conversie; precum și

(b)

notificarea de către autoritățile competente ale statelor membre a neconformității suspectate sau constatate a transporturilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„importator” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de control menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, care prezintă transportul pentru punerea în liberă circulație în Uniune, fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant;

2.

„operator responsabil de transport” înseamnă, în sensul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 și al Regulamentului delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei (3), fie importatorul, fie o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care prezintă transportul la postul de control la frontieră în numele importatorului;

3.

„primul destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de control menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează transportul după punerea în liberă circulație și care îl primește în vederea pregătirii și/sau comercializării ulterioare;

4.

„destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de control menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează lotul rezultat din divizarea unui transport după punerea în liberă circulație și care îl primește în vederea pregătirii și/sau comercializării ulterioare;

5.

„transport” înseamnă un transport, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (4), de produse destinate a fi introduse pe piață în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie; cu toate acestea, în cazul produselor ecologice și al produselor în conversie scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei (5), înseamnă o cantitate de produse încadrate la unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui singur certificat de inspecție, este transportată cu același mijloc de transport și importată din aceeași țară terță.

Articolul 3

Notificarea prealabilă a sosirii

(1)   Pentru fiecare transport, importatorul sau, după caz, operatorul responsabil de transport, notifică în prealabil sosirea transportului la postul de control la frontieră sau la punctul de punere în liberă circulație, prin completarea și transmiterea în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) menționat la articolul 2 punctul 36 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei (6) a părții relevante din certificatul de inspecție în conformitate cu modelul și cu notele prevăzute în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 către următoarele entități:

(a)

autoritatea competentă menționată la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306;

(b)

autoritatea de control sau organismul de control a/al importatorului.

(2)   Pentru fiecare transport care face obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră, alineatul (1) se aplică în plus față de cerințele privind notificarea prealabilă către autoritățile competente de la posturile de control la frontieră a sosirii transporturilor în temeiul articolului 56 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(3)   Notificările prealabile în temeiul alineatului (1) se efectuează în conformitate cu cerințele privind perioada minimă prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1013 al Comisiei (7).

Articolul 4

Certificatul de inspecție și extrasul certificatului de inspecție

(1)   Importatorul și primul destinatar completează certificatul de inspecție în TRACES după cum urmează:

(a)

în caseta 23, privind regimurile vamale speciale, importatorul completează în TRACES toate informațiile, cu excepția informațiilor privind verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă;

(b)

în caseta 24, privind primul destinatar, importatorul completează informațiile în TRACES în cazul în care acestea nu au fost completate de autoritatea de control sau de organismul de control din țara terță înainte de verificarea transportului și de vizarea certificatului de inspecție de către autoritatea competentă, iar

(c)

caseta 31, care conține declarația primului destinatar, se completează în TRACES de către primul destinatar, la recepționarea transportului după punerea acestuia în liberă circulație.

(2)   În cazul în care decizia referitoare la transport luată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 indică faptul că transportul urmează să fie pus în liberă circulație, importatorul indică numărul certificatului de inspecție în declarația vamală de punere în liberă circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(3)   În cazul în care un transport este divizat în loturi diferite sub supraveghere vamală și înainte de punerea în liberă circulație în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, importatorul completează și prezintă, prin intermediul TRACES, pentru fiecare lot, un extras al certificatului de inspecție, în conformitate cu modelul și cu notele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Același lucru este valabil și în cazul în care un transport este divizat în loturi diferite în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 după verificarea și vizarea certificatului de inspecție.

În cazul în care decizia referitoare la un lot înregistrată în extrasul certificatului de inspecție în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) și cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 indică faptul că lotul urmează să fie pus în liberă circulație, numărul extrasului certificatului de inspecție se indică în declarația vamală de punere în liberă circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

La primirea unui lot, destinatarul completează în TRACES caseta 13 din extrasul certificatului de inspecție, confirmând dacă, la recepția lotului, ambalajul sau recipientul și, după caz, certificatul de inspecție sunt conforme cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

(4)   Extrasul certificatului de inspecție se redactează în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care lotul urmează să fie pus în liberă circulație. Un stat membru poate accepta ca un extras al certificatelor să fie redactat într-o altă limbă oficială a Uniunii și să fie însoțit, dacă este nevoie, de o traducere autentificată.

Articolul 5

Documente doveditoare

La cererea autorității competente, a autorității de control sau a organismului de control relevant(e), importatorul, primul destinatar sau destinatarul furnizează certificatul de inspecție sau, după caz, extrasul certificatului de inspecție în care sunt menționați.

Articolul 6

Descrierea unităților de producție și a activităților

În cazul unui importator care declară transportul pentru punerea în liberă circulație, descrierea completă a unității de producție ecologice sau în conversie și a activităților, menționată la articolul 39 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848, include:

(a)

clădirea;

(b)

activitățile, indicând punctele de punere în liberă circulație în Uniune;

(c)

precum și orice alte spații pe care importatorul intenționează să le utilizeze pentru depozitarea produselor importate până la livrarea acestora către primul destinatar, precum și

(d)

un angajament de a se asigura că toate spațiile care vor fi utilizate pentru depozitarea produselor importate sunt supuse controlului, care urmează să fie efectuat fie de autoritatea de control sau de organismul de control, fie, în cazul în care aceste spații de depozitare sunt situate într-un alt stat membru sau într-o altă regiune, de către o autoritate de control sau un organism de control recunoscut(ă) pentru controale în statul membru sau în regiunea respectivă.

În cazul primului destinatar și al destinatarului, descrierea include spațiile utilizate pentru recepția transporturilor și depozitarea acestora.

Articolul 7

Notificarea neconformității suspectate sau constatate

În cazul în care, în cursul verificării conformității unui transport în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, sunt identificate cazuri de neconformitate suspectată sau constatată, statul membru în cauză notifică imediat Comisia și celelalte state membre utilizând Sistemul de informații privind agricultura ecologică (OFIS) și modelul prevăzut în secțiunea 4 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei (9). Comisia informează autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control din țara terță în cauză.

Articolul 8

Dispoziții tranzitorii privind certificatele de inspecție pe suport de hârtie și extrasele acestora

(1)   Certificatul de inspecție pe suport de hârtie, vizat cu o semnătură olografă în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306, precum și extrasul pe suport de hârtie al certificatului de inspecție vizat cu semnătură olografă în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul respectiv însoțesc mărfurile la clădirea primului destinatar sau a destinatarului.

(2)   La primirea certificatului de inspecție pe suport de hârtie menționat la alineatul (1), primul destinatar verifică dacă informațiile indicate în certificatul respectiv corespund informațiilor completate în certificatul respectiv în TRACES.

În cazul în care informațiile referitoare la numărul de colete menționat în caseta 13 din certificatul de inspecție și informațiile din casetele 16 și 17 ale certificatului respectiv nu sunt completate în certificatul de inspecție pe suport de hârtie sau în cazul în care aceste informații sunt diferite de informațiile completate în certificat în TRACES, primul destinatar ia în considerare informațiile completate în certificat în TRACES.

(3)   După verificarea menționată la alineatul (2), primul destinatar semnează cu o semnătură olografă certificatul de inspecție pe suport de hârtie în caseta 31 și trimite certificatul respectiv importatorului menționat în caseta 12.

(4)   Importatorul păstrează certificatul de inspecție pe suport de hârtie menționat la alineatul (3) la dispoziția autorității de control sau a organismului de control timp de cel puțin doi ani.

(5)   În cazul unui extras pe suport de hârtie al certificatului de inspecție menționat la alineatul (1), destinatarul semnează cu o semnătură olografă, la primirea lotului, extrasul pe suport de hârtie respectiv în caseta 13.

(6)   Destinatarul lotului păstrează extrasul pe suport de hârtie al certificatului de inspecție menționat la alineatul (5) la dispoziția autorităților de control și/sau a organismelor de control timp de cel puțin doi ani.

(7)   Primul destinatar sau, după caz, importatorul poate face o copie a certificatului de inspecție pe suport de hârtie menționat la alineatul (3), în scopul informării autorităților de control și organismelor de control în conformitate cu articolul 5. Orice astfel de copie poartă menținea „COPIE” tipărită sau ștampilată pe aceasta.

(8)   Destinatarul, sau după caz, importatorul poate face o copie a extrasului pe suport de hârtie al certificatului de inspecție menționat la alineatul (5), în scopul informării autorităților de control și organismelor de control în conformitate cu articolul 5. Orice astfel de copie poartă menținea „COPIE” tipărită sau ștampilată pe aceasta.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție (a se vedea pagina 13 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de inspecție la frontieră (JO L 321, 12.12.2019, p. 64).

(4)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei (a se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”) (JO L 261, 14.10.2019, p. 37).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1013 al Comisiei din 16 aprilie 2019 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale și de mărfuri care intră în Uniune (JO L 165, 21.6.2019, p. 8).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice (JO L 62, 23.2.2021, p. 6).


ANEXĂ

PARTEA I

EXTRASUL NR. ….. AL CERTIFICATULUI DE INSPECȚIE PENTRU IMPORTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ AL PRODUSELOR ECOLOGICE ȘI AL PRODUSELOR ÎN CONVERSIE

1.

Autoritatea de control sau organismul de control care a eliberat certificatul de inspecție de bază

2.

Procedurile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (1):

Conformitate (articolul 46);

Țară terță echivalentă (articolul 48);

Autoritate de control echivalentă sau organism de control echivalent (articolul 57); sau

Echivalență în temeiul unui acord comercial (articolul 47).

3.

Numărul de referință al certificatului de inspecție

4.

Autoritatea de control sau organismul de control

5.

Importatorul

6.

Țara de origine

7.

Țara exportatoare

8.

Postul de control la frontieră/punctul de control/punctul de punere în liberă circulație

9.

Țara de destinație

10.

Destinatarul lotului rezultat din divizare

11.

Descrierea produselor

Ecologice sau în conversie Coduri NC Categoria Numărul de colete Numărul lotului Greutatea netă a lotului și greutatea netă

a transportului inițial

12.

Declarația autorității competente relevante care verifică și care vizează extrasul certificatului

Prezentul extras corespunde lotului descris anterior și rezultat din divizarea unui transport care face obiectul unui certificat de inspecție original cu numărul menționat în caseta 3.

Urmează să fie pus în liberă circulație ca fiind ecologic.

Urmează să fie pus în liberă circulație ca fiind în conversie.

Urmează să fie pus în liberă circulație ca fiind neecologic.

Lotul nu poate fi pus în liberă circulație.

Informații suplimentare:

Autoritatea și statul membru:

Data:

Numele și semnătura persoanei autorizate/sigiliul electronic calificat:

 

13.

Declarația destinatarului lotului

Prin prezenta se certifică faptul că, la recepția produselor, ambalajul sau recipientul și, după caz, certificatul de inspecție:

sunt conforme cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848; sau

nu sunt conforme cu punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

 

Numele și semnătura persoanei autorizate

Data:

 

PARTEA II

NOTE PRIVIND COMPLETAREA MODELULUI DE EXTRAS AL CERTIFICATULUI DE INSPECȚIE

Extrasul nr. ….:

Numărul extrasului corespunde numărului lotului rezultat din divizarea transportului inițial.

Caseta 1

:

Denumirea, adresa și codul autorității de control sau organismului de control din țara terță care a eliberat certificatul de inspecție de bază.

Caseta 2

:

Această casetă indică dispozițiile din Regulamentul (UE) 2018/848 care sunt relevante pentru eliberarea și utilizarea prezentului extras; a se indica dispoziția relevantă în temeiul căreia s-a importat transportul respectiv, a se vedea caseta 2 a certificatului de inspecție de bază.

Caseta 3

:

Numărul certificatului de inspecție atribuit automat certificatului de bază de către Sistemul electronic de control al comerțului și de expertiză (TRACES).

Caseta 4

:

Denumirea, adresa și codul autorității de control sau organismului de control responsabil(ă) de controale în ceea ce privește operatorul care a divizat transportul.

Casetele 5, 6 și 7

:

A se vedea informațiile relevante din certificatul de inspecție de bază.

Caseta 8

:

Acesta este codul alfanumeric unic atribuit de TRACES postului de control la frontieră sau punctului de control, altul decât postul de control la frontieră, menționat la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau punctului de punere în liberă circulație în Uniunea Europeană, după caz, incluzând țara în care se efectuează controalele oficiale pentru verificarea lotului în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei (3) și în care decizia privind transportul este înregistrată în caseta 30 din certificatul de inspecție.

Caseta 9

:

Tara de destinație înseamnă țara primului destinatar din Uniunea Europeană.

Caseta 10

:

Destinatarul lotului (rezultat din divizare) în Uniunea Europeană.

Caseta 11

:

Descrierea produselor, care include:

precizarea dacă produsele sunt ecologice sau în conversie;

codul din Nomenclatura combinată (NC), astfel cum este menționat în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4) pentru produsele în cauză (cu 8 cifre, atunci când este posibil);

categoria produsului în conformitate cu anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei (5);

numărul de colete (număr de cutii, cartoane, saci, găleți etc.);

greutatea netă exprimată în unități corespunzătoare (kg de masă netă, litri etc.) și greutatea netă indicată în caseta 13 din certificatul de inspecție de bază.

Caseta 12

:

Această casetă trebuie completată de autoritatea competentă pentru fiecare dintre loturile rezultate în urma operațiunii de divizare, menționate la articolul 6 alineatul (6) și la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Autoritatea competentă trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare adăugând, dacă este necesar, orice informații suplimentare considerate relevante. În special, în cazul în care a fost selectată opțiunea „lotul nu poate fi pus în liberă circulație”, informațiile relevante trebuie furnizate la „Informații suplimentare”.

În cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră, această casetă trebuie completată de autoritatea competentă de la postul de control la frontieră.

Semnătura olografă a persoanei autorizate este necesară numai în cazul extraselor certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.

Caseta 13

:

Această casetă trebuie completată de destinatar la recepția lotului, selectând o opțiune după efectuarea verificărilor prevăzute la punctul 6 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848.

Semnătura olografă a destinatarului este necesară în cazul extraselor certificatelor de inspecție vizate pe suport de hârtie până la 30 iunie 2022, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306.


(1)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție (JO L 461, 27.12.2021, p. 13).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 297, 20.8.2021, p. 24).


27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2308 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2021

de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 71 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează atât populațiile de porcine deținute, cât și pe cele sălbatice, și care poate avea un impact mare asupra populațiilor de animale în cauză și asupra rentabilității creșterii porcinelor, cauzând perturbări ale circulației transporturilor conținând astfel de animale și produse provenite de la ele în interiorul Uniunii și ale exporturilor către țări terțe.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei (2) a fost adoptat în temeiul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri speciale de combatere a pestei porcine africane care trebuie aplicate într-o perioadă limitată de timp de către statele membre menționate în anexa sa I (statele membre în cauză), în zonele de restricții I, II și III menționate în anexa respectivă.

(3)

Zonele menționate ca zone de restricții I, II și III în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 sunt definite pe baza situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune. Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 a fost modificată cel mai recent prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2249 al Comisiei (3) ca urmare a modificării situației epidemiologice a bolii în Germania și Polonia.

(4)

Este necesar ca orice fel de modificări vizând zonele de restricții I, II și III din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 să fie bazate pe situația epidemiologică a pestei porcine africane în zonele afectate de această boală și pe situația epidemiologică generală a pestei porcine africane în statul membru în cauză, pe nivelul de risc de răspândire suplimentară a bolii respective, precum și pe principiile și criteriile științifice pentru definirea geografică a zonelor ca urmare a prezenței pestei porcine africane și pe orientările Uniunii convenite cu statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, care sunt disponibile public pe site-ul web al Comisiei (4). Este necesar ca astfel de modificări să țină seama și de standardele internaționale, cum ar fi Codul sanitar pentru animale terestre (5) al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, precum și de justificările pentru stabilirea zonelor, furnizate de autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

(5)

De la data adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2249, au apărut noi focare de pestă porcină africană în Polonia, deopotrivă la porcine deținute și la porcine sălbatice.

(6)

În decembrie 2021, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porcine deținute în regiunea Świętokrzyskie din Polonia, într-o zonă menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605. Acest nou focar de pestă porcină africană apărută la porcine deținute constituie un nivel de risc crescut care trebuie să se reflecte în anexa respectivă. Prin urmare, este necesar ca această zonă din Polonia, menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa respectivă și afectată de acest focar recent de pestă porcină africană, să fie acum menționată ca zonă de restricții III în anexa respectivă, în loc de zonă de restricții I, iar limitele actuale ale zonei de restricții I să fie redefinite pentru a se ține seama de acest focar recent.

(7)

În plus, în decembrie 2021 au fost observate mai multe focare de pestă porcină africană la porcine sălbatice în regiunea Dolnośląskie din Polonia, într-o zonă menționată în prezent ca zonă de restricții II în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605, situată în imediata apropiere a unei zone din statul membru respectiv menționată în prezent ca zonă de restricții I. Aceste noi focare de pestă porcină africană apărute la porcine sălbatice constituie un nivel crescut de risc care trebuie să se reflecte în anexa respectivă. Prin urmare, este necesar ca această zonă din Polonia, menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa respectivă și aflată în imediata apropiere a zonei de restricții II afectate de aceste focare recente de pestă porcină africană, să fie menționată acum ca zonă de restricții II în anexa respectivă, în loc de zonă de restricții I.

(8)

În plus, în decembrie 2021 au fost observate mai multe focare de pestă porcină africană la porcine sălbatice în regiunea Wielkopolskie din Polonia, într-o zonă menționată în prezent ca zonă de restricții III în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605, situată în imediata apropiere a unei zone din statul membru respectiv menționată în prezent ca zonă de restricții I. Aceste noi focare de pestă porcină africană apărute la porcine sălbatice constituie un nivel crescut de risc care trebuie să se reflecte în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca zona respectivă din Polonia, menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa respectivă și aflată în imediata apropiere a zonei menționate ca zonă de restricții III, afectată de aceste focare recente de pestă porcină africană, să fie menționată acum ca zonă de restricții II în anexa respectivă, în loc de zonă de restricții I.

(9)

În fine, în decembrie 2021 a fost observat un focar de pestă porcină africană la o porcină sălbatică din regiunea Wielkopolskie din Polonia, într-o zonă menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605. Acest nou focar de pestă porcină africană apărut la o porcină sălbatică constituie un nivel crescut de risc care trebuie să se reflecte în anexa respectivă. Prin urmare, este necesar ca această zonă din Polonia, menționată în prezent ca zonă de restricții I în anexa respectivă și afectată de acest focar recent de pestă porcină africană, să fie menționată acum ca zonă de restricții II în anexa respectivă, în loc de zonă de restricții I, și ca limitele actuale ale zonei de restricții I să fie redefinite pentru a se ține seama de acest focar recent.

(10)

Ca urmare a apariției acestor focare recente de pestă porcină africană deopotrivă la porcine deținute și la porcine sălbatice din Polonia, și ținând seama de situația epidemiologică actuală în ceea ce privește pesta porcină africană în Uniune, stabilirea zonelor din statul membru în cauză a fost reevaluată și actualizată. În plus, au fost reevaluate și actualizate și măsurile existente de gestionare a riscurilor. Este necesar ca aceste modificări să se reflecte în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605.

(11)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a se combate în mod proactiv riscurile asociate răspândirii bolii respective, este necesar ca în Polonia să fie delimitate noi zone de restricții cu o suprafață suficientă, care să fie menționate în mod corespunzător ca zone de restricții I, II și III în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605. Întrucât situația pestei porcine africane este foarte dinamică în Uniune, la delimitarea acestor noi zone de restricții s-a ținut seama de situația din zonele înconjurătoare.

(12)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea pestei porcine africane, este important ca modificările anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 efectuate prin prezentul regulament de punere în aplicare să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (JO L 129, 15.4.2021, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2249 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (JO L 453, 17.12.2021, p. 48).

(4)  Documentul de lucru SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principii și criterii pentru definirea geografică a regionalizării PPA”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Codul sanitar pentru animale terestre al OIE, ediția a 28-a, 2019. ISBN volumul I: 978-92-95108-85-1; ISBN volumul II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

ZONE DE RESTRICȚII

PARTEA I

1.   Germania

Următoarele zone de restricții I din Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf – westlich der B167 und Bliesdorf – westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf – westlich der B 167 und Wriezen – westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow),

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Estonia

Următoarele zone de restricții I din Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Următoarele zone de restricții I din Grecia:

în unitatea regională Drama:

districtele comunale Sidironero și Skaloti și districtele municipale Livadero și Ksiropotamo (în localitatea Drama),

districtul municipal Paranesti (în localitatea Paranesti),

districtele municipale Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (în localitatea Prosotsani),

districtele municipale Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou și Potamoi (în localitatea Kato Nevrokopi),

în unitatea regională Xanthi:

districtele municipale Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto și Neochori (în localitatea Xanthi),

districtele comunale Satres, Thermes, Kotyli și districtele municipale Myki, Echinos și Oraio (în localitatea Myki),

districtul comunal Selero și districtul municipal Sounio (în localitatea Avdira),

în unitatea regională Rodopi:

districtele municipale Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori și Mega Doukato (în localitatea Komotini),

districtele municipale Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos și districtele comunale Kehros și Organi (în localitatea Arriana),

districtele municipale Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos și Amvrosia și districtul comunal Amaxades (în localitatea Iasmos),

districtul municipal Amaranta (în localitatea Maroneia Sapon),

în unitatea regională Evros:

districtele municipale Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani și Petrolofos (în localitatea Soufli),

districtele municipale Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori și Chandras (în localitatea Orestiada),

districtele municipale Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri și Poimeniko (în localitatea Didymoteixo),

în unitatea regională Serres:

districtele municipale Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi și Chortero și districtele comunale Achladochori, Agkistro și Kapnophyto (în localitatea Sintiki),

districtele municipale Serres, Elaionas și Oinoussași districtele comunale Orini și Ano Vrontou (în localitatea Serres),

districtele municipale Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno și Chrysochorafa (în localitatea Irakleia).

4.   Letonia

Următoarele zone de restricții I din Letonia:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Următoarele zone de restricții I din Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ungaria

Următoarele zone de restricții I din Ungaria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Următoarele zone de restricții I din Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8 w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,

gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacia

Următoarele zone de restricții I din Slovacia:

în districtul Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

în districtul Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

în districtul Veľký Krtíš, localitățile Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

în districtul Levice, localitățile Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

întregul district Krupina, cu excepția localităților incluse în partea II,

întregul district Banska Bystrica, cu excepția localităților incluse în partea II,

în districtul Liptovsky Mikulas, localitățile Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – o parte a localității la nord de autostrada D1,

în districtul Ružomberok, localitățile Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

întregul district Banska Stiavnica,

întregul district Žiar nad Hronom.

PARTEA II

1.   Bulgaria

Următoarele zone de restricții II din Bulgaria:

întreaga regiune Haskovo,

întreaga regiune Yambol,

întreaga regiune Stara Zagora,

întreaga regiune Pernik,

întreaga regiune Kyustendil,

întreaga regiune Plovdiv, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Pazardzhik, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Smolyan,

întreaga regiune Dobrich,

întreaga regiune a orașului Sofia,

întreaga regiune a provinciei Sofia,

întreaga regiune Blagoevgrad,

întreaga regiune Razgrad,

întreaga regiune Kardzhali,

întreaga regiune Burgas, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Varna, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Silistra, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Ruse, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Veliko Tarnovo, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Pleven, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Targovishte, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Shumen, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Sliven, cu excepția zonelor din partea III,

întreaga regiune Vidin, cu excepția zonelor din partea III.

2.   Germania

Următoarele zone de restricții II din Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf,

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Estonia

Următoarele zone de restricții II din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Letonia

Următoarele zone de restricții II din Letonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Următoarele zone de restricții II din Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungaria

Următoarele zone de restricții II din Ungaria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Următoarele zone de restricții II din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,