ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 455

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
20 decembrie 2021


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2021/2260 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru înlocuirea anexelor A și B

4

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2021/2261 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ( 1 )

15

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2262 al Comisiei din 13 decembrie 2021 de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului [Bayerischer Blutwurz]

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2263 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/323 în ceea ce privește codul certificatului pentru micii producători independenți de băuturi alcoolice

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2264 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3649/92 în ceea ce privește notele explicative ale documentului de însoțire simplificat pentru micii producători independenți de băuturi alcoolice certificați și autocertificați

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2265 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce privește identificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice certificați și autocertificați în documentul administrativ electronic

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor

26

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2267 a Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun ( 1 )

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize ( JO L 251, 15.7.2021 )

37

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/2259 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) impune creatorilor de produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), înainte de a pune un PRIIP la dispoziția investitorilor individuali, să elaboreze și să publice un document cu informații esențiale (denumit în continuare „KID”).

(2)

Articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 scutește, până la 31 decembrie 2021, societățile de administrare, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), societățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 27 din directiva respectivă, și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau care vând astfel de unități, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă, de obligațiile prevăzute în regulamentul respectiv și, prin urmare, de obligația de a elabora un KID (dispoziții denumite în continuare „dispoziții tranzitorii”). În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, atunci când un stat membru aplică normele privind formatul și conținutul documentului cu informații cheie destinate investitorilor, astfel cum se prevede la articolele 78-81 din Directiva 2009/65/CE, în cazul fondurilor non-OPCVM oferite investitorilor individuali, dispozițiile tranzitorii se aplică societăților de administrare, societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță investitorilor individuali cu privire la unitățile acestor fonduri non-OPCVM sau care vând astfel de unități investitorilor individuali.

(3)

Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei (5) completează Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul și formatul standard al KID, metodologia de prezentare a riscului și a randamentului și de calculare a costurilor, condițiile și frecvența minimă de revizuire a informațiilor conținute în KID și condițiile privind furnizarea KID investitorilor individuali.

(4)

La 7 septembrie 2021, Comisia a adoptat un regulament delegat de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente PRIIP care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispozițiilor tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 ca opțiuni de investiții suport cu dispoziții tranzitorii a căror durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv. Data aplicării respectivului regulament delegat este 1 iulie 2022, însă este important să fie reflectată necesitatea de a acorda societăților de administrare, societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor și ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități suficient timp ca să se pregătească pentru încetarea dispozițiilor tranzitorii și, prin urmare, pentru îndeplinirea obligației de a elabora un KID.

(5)

Pentru a se răspunde necesității de a asigura suficient timp de pregătire pentru obligația de a elabora un KID, este necesar să se prelungească dispozițiile tranzitorii până la 31 decembrie 2022.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 ar trebui să fie modificat în consecință.

(7)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 urmărește să permită investitorilor individuali să ia decizii de investiții în mai bună cunoștință de cauză. În pofida bunelor intenții care stau la baza Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, de la adoptarea sa au fost exprimate o serie de îngrijorări, inclusiv referitoare la necesitatea unei definiții mai clare a „investitorilor individuali”, definirea produselor care intră în domeniul de aplicare al regulamentului menționat, eliminarea suportului de hârtie ca opțiune implicită în cazul în care un PRIIP este oferit în mod direct, în persoană, conceptul de „tranzacții succesive” și furnizarea de informații precontractuale investitorilor profesionali. Este necesar ca respectivele îngrijorări să fie luate urgent în considerare pentru a îmbunătăți încrederea investitorilor individuali în piețele financiare, atât pentru beneficiul societăților care caută finanțare, cât și pentru beneficiul pe termen lung al investitorilor. Necesitatea unei reexaminări mai ample a fost deja prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, iar urgența acesteia rămâne neschimbată. Pe baza unei astfel de reexaminări în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, Comisia ar trebui să prezinte de urgență Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, dacă este cazul, de o propunere de soluționare a limitărilor existente.

(8)

Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până la încetarea prevăzută inițial a dispozițiilor tranzitorii, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare fără întârziere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, data „31 decembrie 2021” se înlocuiește cu „31 decembrie 2022”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 decembrie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. LOGAR


(1)  Avizul din 20 octombrie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 9 decembrie 2021.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (JO L 100, 12.4.2017, p. 1).


20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/4


REGULAMENTUL (UE) 2021/2260 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru înlocuirea anexelor A și B

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului (2) enumeră procedurile naționale de insolvență și, respectiv, practicienii naționali în insolvență, pe baza notificărilor efectuate de către statele membre, cărora li se aplică respectivul regulament. Anexa A enumeră, pentru fiecare stat membru, tipurile de proceduri de insolvență, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2015/848, iar anexa B enumeră, pentru fiecare stat membru, tipurile de practicieni în insolvență, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 5 din regulamentul menționat.

(2)

În octombrie 2020, Țările de Jos au notificat Comisiei modificări recente aduse dreptului său intern în materie de insolvență, prin care s-au introdus un nou sistem de insolvență preventivă și noi tipuri de practicieni în insolvență. În decembrie 2020 au trimis notificări și Italia, Lituania, Cipru și Polonia, referitoare la modificări recente aduse dreptului lor intern, prin care s-au introdus noi tipuri de proceduri de insolvență sau de practicieni în insolvență. După ce Comisia a prezentat propunerea sa de regulament de modificare, au fost primite notificări și din partea Germaniei, a Ungariei și a Austriei în legătură cu modificări recente aduse dreptului lor intern, prin care s-au introdus noi tipuri de proceduri de insolvență sau de practicieni în insolvență. Ulterior, Italia a precizat data intrării în vigoare a noilor prevederi privind insolvența și reorganizarea pe care le notificase Comisiei în decembrie 2020 și a comunicat o modificare a unei notificări anterioare. Respectivele noi tipuri de proceduri de insolvență și de practicieni în insolvență respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/848 și impun modificarea anexelor A și B la regulamentul menționat.

(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(5)

Prin urmare, anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 15 decembrie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. LOGAR


(1)  Poziția Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 9 decembrie 2021.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (JO L 141, 5.6.2015, p. 19).


ANEXĂ

„ANEXA A

Procedurile de insolvență menționate la articolul 2 punctul 4

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento

[până la 15 mai 2022],

Liquidazione giudiziale

[de la 16 mai 2022],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)

[până la 15 mai 2022],

Liquidazione dei beni

[până la 15 mai 2022],

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[de la 16 mai 2022],

Concordato minore

[de la 16 mai 2022],

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[de la 16 mai 2022],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[de la 1 iulie 2022],

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surseance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalizaçăo,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering.

ANEXA B

Practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

[până la 15 mai 2022],

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

[de la 16 mai 2022],

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő

[de la 1 iulie 2022],

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surseance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.


DIRECTIVE

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/15


DIRECTIVA (UE) 2021/2261 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 decembrie 2021

de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Articolul 78 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) impune societăților de investiții și societăților de administrare să întocmească un scurt document care să conțină informațiile-cheie oferite investitorilor cu privire la caracteristicile esențiale ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (denumite în continuare „informații-cheie destinate investitorilor”), astfel încât investitorii respectivi să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile OPCVM-ului propus și, prin urmare, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4) impune creatorilor de produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) ca, înainte de a pune un PRIIP la dispoziția investitorilor individuali, să elaboreze și să publice un document cu informații esențiale (denumit în continuare „KID”) pentru produsul respectiv, pentru a le permite unor astfel de investitori individuali să înțeleagă și să compare principalele caracteristici și riscuri ale PRIIP.

(3)

OPCVM se califică, de asemenea, drept PRIIP, pentru care este necesar un KID în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1286/2014. Cu toate acestea, articolul 32 alineatul (1) din regulamentul respectiv scutește, până la 31 decembrie 2021, societățile de administrare, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, societățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 27 din directiva respectivă, și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă, de obligațiile prevăzute în regulamentul respectiv și, prin urmare, de obligația de a elabora un KID (dispoziții denumite în continuare „dispoziții tranzitorii”).

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei (5) completează Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul și formatul standard al KID, metodologia de prezentare a riscului și a randamentului și de calculare a costurilor, condițiile și frecvența minimă de revizuire a informațiilor conținute în KID și condițiile privind furnizarea KID investitorilor individuali.

(5)

La 7 septembrie 2021, Comisia a adoptat un regulament delegat de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente PRIIP care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispozițiilor tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 ca opțiuni de investiții suport cu dispoziții tranzitorii a căror durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv. Data aplicării respectivului regulament delegat este 1 iulie 2022, însă este important să fie reflectată necesitatea de a acorda societăților de administrare, societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor și ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități suficient timp ca să se pregătească pentru încetarea dispozițiilor tranzitorii și, prin urmare, pentru îndeplinirea obligației de a elabora un KID.

(6)

Pentru a se răspunde necesității de a asigura suficient timp de pregătire pentru obligația de a elabora un KID, Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului (6) în scopul de a prelungi dispozițiile tranzitorii până la 31 decembrie 2022.

(7)

Informațiile-cheie destinate investitorilor și KID acoperă în esență aceleași cerințe în materie de informații. Astfel, este necesar să se asigure că investitorii individuali în PRIIP interesați să achiziționeze unități ale OPCVM-urilor nu primesc, începând cu 1 ianuarie 2023, ambele documente pentru același produs financiar. Prin urmare, ar trebui să se prevadă că KID trebuie considerat ca îndeplinind cerințele aplicabile documentului cu informații-cheie destinate investitorilor. În plus, pentru alți investitori decât investitorii individuali, societățile de investiții și societățile de administrare ar trebui să continue să elaboreze informații-cheie destinate investitorilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care decid să elaboreze un KID, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. În astfel de cazuri, autoritățile competente nu ar trebui să impună societăților de investiții și societăților de administrare să furnizeze informații-cheie destinate investitorilor, ci numai KID ar trebui să fie furnizat respectivilor investitori.

(8)

Prin urmare, Directiva 2009/65/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În Directiva 2009/65/CE, se introduce următorul articol:

„Articolul 82a

(1)   Statele membre se asigură că, în cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o societate de administrare elaborează, furnizează, revizuiește și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), autoritățile competente consideră că documentul cu informații esențiale în cauză îndeplinește cerințele aplicabile informațiilor-cheie destinate investitorilor prevăzute la articolele 78-82 și la articolul 94 din prezenta directivă.

(2)   Statele membre se asigură că autoritățile competente nu impun unei societăți de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, unei societăți de administrare să elaboreze informații-cheie destinate investitorilor, în conformitate cu articolele 78-82 și articolul 94 din prezenta directivă, în cazul în care societatea respectivă elaborează, furnizează, revizuiește și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2022, dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2023.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 15 decembrie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. LOGAR


(1)  Avizul din 20 octombrie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 9 decembrie 2021.

(3)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (JO L 100, 12.4.2017, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2262 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2021

de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului [„Bayerischer Blutwurz”]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (1), în special articolul 30 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comisia a examinat cererea Germaniei din 7 iunie 2019 de înregistrare a denumirii „Bayerischer Blutwurz” ca indicație geografică.

(2)

Regulamentul (UE) 2019/787, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 110/2008, a intrat în vigoare la 25 mai 2019. În conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din regulamentul respectiv, capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, referitor la indicațiile geografice, se abrogă cu efect de la 8 iunie 2019.

(3)

După ce a concluzionat că cererea este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a publicat specificațiile de bază din dosarul tehnic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în aplicarea articolului 17 alineatul (6) din regulamentul respectiv, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787.

(4)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/787.

(5)

Prin urmare, este oportun ca denumirea „Bayerischer Blutwurz” să fie înregistrată ca indicație geografică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează indicația geografică „Bayerischer Blutwurz”. În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/787, prezentul regulament acordă indicației geografice „Bayerischer Blutwurz” protecția menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2019/787.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 351, 1.9.2021, p. 28.


20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2263 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/323 în ceea ce privește codul certificatului pentru micii producători independenți de băuturi alcoolice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (1), în special articolul 9 alineatul (2), articolul 15 alineatul (5) și articolul 16 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei (2) stabilește formularul pentru certificatul menționat la articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului (3) care trebuie furnizat de către statele membre micilor producători independenți de băuturi alcoolice. Regulamentul respectiv stabilește, de asemenea, trimiterile care trebuie făcute de producătorii respectivi în documentul administrativ pentru deplasarea băuturilor alcoolice în temeiul capitolelor IV și V din Directiva 2008/118/CE a Consiliului (4).

(2)

Structura și conținutul mesajelor electronice utilizate în scopul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sunt stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (5). Anexa respectivă precizează, de asemenea, elementele necesare pentru completarea anumitor elemente de date în mesajele electronice respective, inclusiv tipul de certificat de la rubrica 18e a documentului administrativ, în cazul în care trebuie indicat un cod în conformitate cu lista de coduri 15 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 al Comisiei (6).

(3)

În vederea identificării certificatului pentru micii producători independenți de băuturi alcoolice în documentul administrativ pentru circulația unor astfel de băuturi, este oportun să se adauge un cod și o descriere specifice pentru certificat, astfel cum se menționează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266, în lista de coduri 15 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 trebuie modificat în consecință.

(5)

Aplicarea prezentului regulament trebuie amânată până la 1 ianuarie 2022 pentru a fi aliniată la aplicarea măsurilor naționale adoptate pentru transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului (7).

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În lista de coduri 15 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 se introduce următorul rând:

„19

Certificat de mic producător independent de băuturi alcoolice”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 121, 8.5.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE)2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).

(4)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 al Comisiei din 24 februarie 2016 de stabilire a unor norme detaliate referitoare la cooperarea și schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește mărfurile aflate în regim suspensiv de accize în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului (JO L 66, 11.3.2016, p. 1).

(7)  Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 256, 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2264 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3649/92 în ceea ce privește notele explicative ale documentului de însoțire simplificat pentru micii producători independenți de băuturi alcoolice certificați și autocertificați

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (1), în special articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei (2) stabilește formularul pentru certificatul menționat la articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului (3) care trebuie furnizat micilor producători independenți de băuturi alcoolice de către statele membre. Regulamentul respectiv stabilește, de asemenea, trimiterile care trebuie făcute de producătorii respectivi în documentul administrativ pentru deplasarea băuturilor alcoolice în temeiul capitolelor IV și V din Directiva 2008/118/CE.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei (4) stabilește conținutul documentului de însoțire simplificat în scopul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediție.

(3)

Pentru a acoperi micii producători independenți certificați și autocertificați, este necesar să se modifice rubrica 14 și notele explicative la aceasta din documentul de însoțire simplificat pentru circulația băuturilor alcoolice care au fost eliberate pentru consum.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 trebuie modificat în consecință.

(5)

Aplicarea prezentului regulament trebuie amânată până la 1 ianuarie 2022 pentru a fi aliniată la aplicarea măsurilor naționale adoptate pentru transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului (5).

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3649/1992 se modifică după cum urmează:

1.

Rubrica 14 din documentul însoțitor simplificat se înlocuiește cu următorul text:

„14 Certificate (anumite vinuri și băuturi spirtoase, mici producători independenți de băuturi alcoolice)”

2.

Punctul 3 de la rubrica 14 din secțiunea „2. Titluri” din notele explicative se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenți autocertificați, informațiile trebuie adăugate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei (*1) în cazul în care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație.

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (JO L 455).”"

3.

Punctul 4 de la rubrica 14 din secțiunea „2. Titluri” din notele explicative se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Directivei 92/83/CEE în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei din 17 decembrie 1992 privind documentul de însoțire simplificat pentru circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor și care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediere (JO L 369, 18.12.1992, p. 17).

(5)  Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 256, 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2265 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce privește identificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice certificați și autocertificați în documentul administrativ electronic

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei (2) stabilește formularul pentru certificatul menționat la articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului (3) care trebuie furnizat micilor producători independenți de băuturi alcoolice de către statele membre. Regulamentul respectiv stabilește, de asemenea, trimiterile care trebuie făcute de producătorii respectivi în documentul administrativ pentru deplasarea băuturilor alcoolice în temeiul capitolelor IV și V din Directiva 2008/118/CE.

(2)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (4) prevede structura și conținutul mesajelor electronice utilizate în scopul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize, precum și elementele de date necesare pentru completarea anumitor elemente de date din mesajele respective.

(3)

Pentru a include micii producători independenți certificați și autocertificați, este necesar să se modifice explicația pentru elementele de date „l” și „n” din grupul de date „17” utilizat pentru documentul administrativ electronic în ceea ce privește deplasarea băuturilor alcoolice în regim suspensiv de accize.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificat în consecință.

(5)

Aplicarea prezentului regulament trebuie amânată până la 1 ianuarie 2022, pentru a fi aliniată la aplicarea măsurilor naționale adoptate pentru transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului (5).

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Pe rândul pentru elementul de date „l” din grupul de date „17”, punctele 3 și 4 din coloana F se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

Pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenți autocertificați, se adaugă declarația privind statutul operatorului în conformitate cu articolul 4, articolul 5 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare 2021/2266 al Comisiei (*) în cazul în care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație.

4.

Pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenți certificați, trebuie adăugată declarația privind tipul de băutură alcoolică autorizată în certificat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare 2021/2266, în cazul în care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație.

(*)

Regulamentul de punere în aplicare 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (JO L 26).”

2.

Pe rândul pentru elementul de date „n” din grupul de date „17”, textul din coloana F se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenți autocertificați, cantitatea anuală produsă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare 2021/2266 trebuie furnizată în cazul în care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare decât zero.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Directivei 92/83/CEE în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

(5)  Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 256, 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2266 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (1), în special articolul 23a alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 92/83/CEE stabilește condițiile pentru asigurarea instituirii și funcționării pieței interne în domeniul impozitării alcoolului.

(2)

Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului (2), care a modificat Directiva 92/83/CEE, a extins posibilitatea ca statele membre să aplice rate reduse ale accizelor, care erau disponibile numai pentru berea și alcoolul etilic produse în volume mici de către micii producători independenți, pentru a include celelalte băuturi alcoolice produse în cantități mici de către micii producători independenți. În conformitate cu articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE, statele membre sunt obligate, la cerere, să furnizeze un certificat anual micilor producători independenți stabiliți pe teritoriul lor, care să confirme producția anuală totală a producătorilor, precum și conformitatea acestora cu criteriile stabilite în Directiva 92/83/CEE (denumit în continuare „certificatul”). În scopul de a facilita recunoașterea statutului de mic producător independent în toate statele membre, trebuie utilizat un formular comun pentru certificat.

(3)

Este preferabil ca certificarea micilor producători independenți să fie efectuată de către statul membru în care este stabilit micul producător independent. Pentru a reduce sarcina administrativă, este oportun să se prevadă autocertificarea de către micii producători independenți, cu condiția ca statele membre să ia măsuri adecvate pentru a preveni evaziunea, evitarea sau abuzul sistemului.

(4)

Pentru a facilita recunoașterea statutului micilor producători independenți, trebuie inclusă o trimitere la certificatul pentru micii producători independenți în documentul administrativ pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV sau al capitolului V din Directiva 2008/118/CE a Consiliului (3), astfel cum se prevede la articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE.

(5)

Pentru a preciza tipurile de dovezi care trebuie utilizate în cazul autocertificării de către micii producători independenți, este necesar să se specifice informațiile care trebuie incluse în documentul administrativ și în documentul însoțitor simplificat pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV sau V din Directiva 2008/118/CE.

(6)

Aplicarea prezentului regulament trebuie amânată până la 1 ianuarie 2022, pentru ca acesta să fie aliniat la aplicarea măsurilor naționale adoptate pentru transpunerea Directivei (UE) 2020/1151.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Certificat pentru un mic producător independent

Modelul certificatului pentru micii producători independenți menționat la articolul 23a alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE (denumit în continuare „certificatul”) este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Trimiterea la certificat din documentul administrativ pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV din Directiva 2008/118/CE

În scopul trimiterii la certificat din documentul administrativ pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV din Directiva 2008/118/CE, informațiile care trebuie incluse în documentul administrativ, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (4), sunt următoarele:

(a)

în caseta 17l: „Produsul descris a fost fabricat de” urmat, după caz, de unul dintre următorii termeni:

(a)

„o mică fabrică de bere certificată independentă”;

(b)

„un mic producător de vin certificat independent”;

(c)

„un mic producător certificat independent de băuturi fermentate, altele decât vinul și berea”;

(d)

„un mic producător certificat independent de produse intermediare”;

(e)

„o mică distilerie certificată independentă”;

(b)

în caseta 18e: tipul de document pentru certificat;

(c)

în caseta 18f: numărul de serie al certificatului.

Articolul 3

Trimiterea la certificat din documentul administrativ pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului V din Directiva 2008/118/CE

(1)   În scopul trimiterii la certificat din documentul administrativ pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului V din Directiva 2008/118/CE, informațiile care trebuie incluse în caseta 14 din documentul de însoțire simplificat, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei (5), sunt numărul de serie al certificatului și termenul „certificat al” urmat, după caz, de unul dintre următorii termeni:

(a)

„unei mici fabrici de bere independente”;

(b)

„unui mic producător de vin independent”;

(c)

„unui mic producător independent de băuturi fermentate, altele decât vinul și berea”;

(d)

„unui mic producător de produse intermediare independent”;

(e)

„unei mici distilerii independente”.

(2)   În cazurile în care circulația mărfurilor include diferite băuturi alcoolice și se intenționează aplicarea accizei reduse numai pentru anumite băuturi, descrierea comercială a băuturilor alcoolice produse de către micul producător independent trebuie indicată în caseta 14 din documentul însoțitor simplificat, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 3649/92.

Articolul 4

Autocertificarea de către micii producători independenți

În cazul în care micii producători independenți se încadrează în definițiile stabilite la articolul 4 alineatul (2), articolul 9a alineatul (2), articolul 13a alineatul (4), articolul 18a alineatul (3) sau articolul 22 alineatul (2) din Directiva 92/83/CEE, iar statele membre permit micilor producători independenți stabiliți pe teritoriul lor să se autocertifice, statutul producătorilor, precum și producția lor anuală trebuie declarate în documentul administrativ în conformitate cu articolele 5 și 6 din prezentul regulament.

Articolul 5

Cerințe pentru completarea documentului administrativ în cazul autocertificării pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV din Directiva 2008/118/CE

(1)   Pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului IV din Directiva 2008/118/CE, statutul micilor producători independenți trebuie declarat în caseta 17l din documentul administrativ, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009, după cum urmează: „Se certifică prin prezentul că produsul descris a fost fabricat de” urmat, după caz, de unul dintre următorii termeni:

(a)

„o mică fabrică de bere independentă”;

(b)

„un mic producător de vin independent”;

(c)

„un mic producător independent de băuturi fermentate, altele decât vinul și berea”;

(d)

„un mic producător de produse intermediare independent”;

(e)

„o mică distilerie independentă”.

(2)   În cazul în care expeditorul băuturilor alcoolice nu este un mic producător independent autocertificat, numărul din sistemul de schimb de date privind accizele menționat la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului (6) („numărul SEED”) sau codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată („numărul TVA”) al producătorului trebuie declarat, de asemenea, în caseta 17l.

Numărul SEED este numărul autorizației pentru accize acordat de autoritățile competente menționate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, astfel cum este prevăzut la articolul 214 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (7), trebuie indicat numai în cazul în care micul producător independent nu are un număr SEED.

(3)   Producția anuală de băuturi alcoolice a micului producător independent trebuie declarată în caseta 17n din documentul administrativ, astfel cum se indică în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009. Cantitatea trebuie indicată în hectolitri, cu excepția alcoolului etilic, care trebuie indicat în hectolitri de alcool pur.

Articolul 6

Cerințe pentru completarea documentului administrativ în cazul autocertificării pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului V din Directiva 2008/118/CE

Pentru circulația mărfurilor în temeiul capitolului V din Directiva 2008/118/CE, următoarele informații trebuie declarate în caseta 14 din documentul însoțitor simplificat, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 3649/92:

(a)

statutul micului producător independent în următorii termeni: „Se certifică prin prezentul că produsul descris a fost fabricat de” urmat, după caz, de unul dintre următorii termeni:

(a)

„o mică fabrică de bere independentă”;

(b)

„un mic producător de vin independent”;

(c)

„un mic producător independent de băuturi fermentate, altele decât vinul și berea”;

(d)

„un mic producător de produse intermediare independent”;

(e)

„o mică distilerie independentă”.

(b)

producția anuală totală în hectolitri, cu excepția alcoolului etilic, care trebuie declarat în hectolitri de alcool pur;

(c)

numărul SEED sau codul de înregistrare în scopuri de TVA al micului producător independent autocertificat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul în care expeditorul băuturilor alcoolice nu este producătorul acestora;

(d)

descrierea comercială a băuturilor alcoolice produse de micul producător independent în cazul în care circulația mărfurilor include diferite băuturi alcoolice și dacă se intenționează aplicarea unei accize reduse numai pentru anumite băuturi.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21.

(2)  Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 256, 5.8.2020, p. 1).

(3)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei din 17 decembrie 1992 privind documentul de însoțire simplificat pentru circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor și care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediere (JO L 369, 18.12.1992, p. 17).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.5.2012, p. 1).

(7)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

CERTIFICAT DE ACCIZĂ PENTRU MICII PRODUCĂTORI INDEPENDENȚI DE BĂUTURI ALCOOLICE

(Directiva 92/83/CEE a Consiliului – articolul 23a)

Numărul de serie:

1.

IDENTIFICAREA MICILOR PRODUCĂTORI INDEPENDENȚI

Denumirea/numele

Strada și numărul

Codul poștal, localitatea

Statul membru al UE de stabilire

Numărul SEED/numărul TVA

2.

DESCRIEREA BĂUTURILOR ALCOOLICE PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL DE ACCIZĂ

 

 

 

 

Tipul de băuturi alcoolice

Descriere

Producția anuală totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

IDENTIFICAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

Nume

Numărul de referință al biroului (dacă este cazul)

Adresă

Număr de telefon

Adresă de e-mail

4.

CONFIRMAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ

Autoritatea națională subsemnată confirmă:

producția anuală totală descrisă la rubrica 2 a micului producător independent menționat la rubrica 1.

că micul producător independent identificat la rubrica 1 îndeplinește criteriile stabilite, după caz, la articolul 4 alineatul (2), articolul 9a alineatul (2), articolul 13a alineatul (4), articolul 18a alineatul (3) și articolul 22 alineatul (2) din Directiva 92/83/CEE.

 

 

 

 

Numele și calitatea semnatarului

Localitatea, data

Ștampila (dacă este cazul)

Semnătura

Note explicative

1.

Prezentul certificat servește drept document justificativ pentru aplicarea unei rate reduse a accizei pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenți, astfel cum se menționează la articolul 23a din Directiva 92/83/CEE. În consecință, pentru fiecare mic producător independent trebuie întocmit câte un certificat anual care să menționeze toate tipurile de băuturi alcoolice produse.

2.

Formatul modelului de certificat este de 210 × 297 mm. În cazul în care modelul de certificat este imprimat, imprimarea se face pe hârtie albă care nu conține pastă mecanică.

3.

Certificatul trebuie completat în mod lizibil și astfel încât datele înscrise să nu poată fi șterse. Nu sunt permise ștersături sau suprascrieri. Certificatul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru în care este stabilit micul producător independent. Termenul „limbă recunoscută” înseamnă una dintre limbile utilizate în mod oficial în statul membru al micului producător independent sau orice altă limbă oficială a Uniunii pe care statul membru respectiv a declarat-o acceptabilă în acest scop.

4.

În cazul în care certificatul este redactat într-o altă limbă decât limba recunoscută de statul membru de destinație, destinatarul trebuie să anexeze la certificat o traducere, în momentul depunerii acestuia și la cererea autorităților statului membru respectiv. Acest stat membru poate, la propria discreție, să scutească de la obligația de a anexa traducerea.

5.

Numărul de serie este compus din 14 cifre. Acesta începe cu numărul format din două cifre care se referă la anul în care este eliberat certificatul, urmat de un identificator al statului membru sub forma unui cod din două litere pentru țara emitentă, în conformitate cu punctul 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009, urmat de un identificator unic format dintr-un număr alfanumeric național de 10 cifre, atribuit de statul membru în care este stabilit micul producător independent. Un exemplu de astfel de număr de serie este: 22ES01ABCD234E.

6.

La rubrica 1 a certificatului trebuie indicate datele relevante necesare pentru identificarea micului producător independent, inclusiv numărul SEED al acestuia. Codul de înregistrare în scopuri de TVA trebuie indicat numai în cazul în care micul producător independent nu are un număr SEED.

7.

La rubrica 2 a certificatului, autoritatea competentă indică producția anuală totală de băuturi alcoolice a micilor producători independenți pentru care se solicită certificatul, luând în considerare următoarele elemente:

(a)

tipul de băutură alcoolică trebuie specificat în conformitate cu următoarea listă, astfel cum este stabilită în Directiva 92/83/CEE:

(i)

bere;

(ii)

vin;

(iii)

băuturi fermentate, altele decât vinul și berea;

(iv)

produse intermediare;

(v)

alcool etilic;

(b)

se poate indica descrierea produsului. În cazul în care se indică descrierea produselor intermediare și a altor băuturi fermentate, descrierea trebuie să fie în conformitate cu articolul 13a alineatul (2) și alineatul (3) și cu articolul 18a alineatul (2) din Directiva 92/83/CEE;

(c)

cantitatea de băutură alcoolică trebuie exprimată în hectolitri, cu excepția alcoolului etilic, care trebuie exprimat în hectolitri de alcool pur.

8.

La rubrica 3 a certificatului trebuie indicate datele relevante necesare pentru identificarea autorității competente, inclusiv numărul de referință al biroului vamal, după caz, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009.

9.

Autoritățile competente pot scuti de obligația de a ștampila certificatul eliberat dacă acesta este autentificat prin alte mijloace, cum ar fi semnătura electronică.


DECIZII

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2267 A COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (1), în special articolul 13 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2019/904 prevede obligația statelor membre de a raporta Comisiei date privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din directiva menționată. Datele respective trebuie să fie însoțite de un raport privind verificarea calității.

(2)

Datele privind cantitățile de deșeuri produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produsele din tutun, colectate prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor și al activităților de colectare a deșeurilor în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904, ar trebui raportate de statele membre pe baza greutății totale în tone a deșeurilor menționate. Raportul privind verificarea calității care însoțește datele respective ar trebui transmis într-un format care să asigure furnizarea unei descrieri a metodologiilor și a surselor de date aplicate pentru măsurarea și verificarea acestor date.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Raportarea datelor

Statele membre raportează datele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

Acestea transmit datele din raportul privind verificarea calității menționat la articolul 13 alineatul (2) din directiva în cauză în formatul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA I

FORMATUL PENTRU RAPORTAREA DATELOR

Formatul pentru raportarea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904, de date privind deșeurile produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor.

1

2

 

(tone)

Greutatea totală a deșeurilor produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

 


ANEXA II

FORMATUL RAPORTULUI PRIVIND VERIFICAREA CALITĂȚII

I.   Informații generale

1.1.

Statul membru:

 

1.2.

Organizația care transmite datele și descrierea:

 

1.3.

Numele persoanei de contact:

 

1.4.

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

 

1.5.

Telefonul persoanei de contact:

 

1.6.

Anul de referință:

 

1.7.

Data furnizării/versiunea:

 

1.8.

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

 

II.   Descrierea instituțiilor implicate în colectarea datelor

Denumirea instituției

Descrierea principalelor responsabilități

 

 

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

III.   Descrierea metodelor utilizate

Descrierea metodelor și a surselor de date utilizate pentru măsurarea greutății deșeurilor produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

3.1.

Sursele de date, metodele de calcul și ponderea în greutatea totală

Vă rugăm să explicați modul în care a fost măsurată greutatea deșeurilor produse după consum a produselor menționate la primul paragraf din prezentul capitol și cum au fost luate în considerare umiditatea și reziduurile de hârtie și tutun. Vă rugăm să explicați abordarea adoptată pentru a se asigura eșantionarea reprezentativă a deșeurilor colectate. Vă rugăm să indicați anul în care s-a efectuat analiza compoziției deșeurilor.

Surse de date, an

Descrierea metodelor aplicate

Ponderea în cantitatea totală

 

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

3.2.

Descrierea metodelor utilizate pentru determinarea factorilor de conversie și a aplicării acestora

În cazul în care greutatea deșeurilor produse după consum menționate la primul paragraf din prezentul capitol a fost determinată prin stabilirea numărului total de deșeuri produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, vă rugăm să specificați factorul de conversie utilizat.

 

Factorul de conversie

Vă rugăm să descrieți variabilele incluse în calculul factorilor de conversie și modul în care au fost calculate aceste variabile

Factorul de conversie, de la articol la greutate

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

IV.   Sistemul de verificare și control al datelor

4.1.

Explicații privind domeniul de aplicare și valabilitatea colectării de date privind deșeurile produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

4.2.

Diferențe față de datele raportate pentru anii anteriori

Modificări semnificative ale metodei de calcul utilizate pentru anul de referință curent în comparație cu metoda utilizată pentru anii de referință anteriori, dacă există (în special revizuirile retroactive, caracteristicile acestora și eventuala marcare a unei întreruperi a seriilor pentru un anumit an).

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

V.   Confidențialitate

Justificarea refuzului de a se publica anumite părți ale prezentului raport privind verificarea calității, în cazul în care se solicită acest lucru, precum și enumerarea părților care nu ar trebui să fie publicate.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

VI.   Principalele site-uri web naționale, documente de referință și publicații

Vă rugăm să indicați denumirile și adresele URL ale principalelor site-uri web, documentele de referință și publicațiile legate de această colectare de date.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.


Rectificări

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/37


Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 15 iulie 2021 )

La pagina 52, considerentul 20:

în loc de:

„(20)   Pentru a beneficia de cunoștințele și expertiza agențiilor descentralizate care au competențe în domeniul managementului frontierelor, al politicii de vize și al sistemelor informatice la scară largă, Comisia ar trebui să implice, în timp util, agențiile relevante în activitatea Comitetului privind fondurile pentru afaceri interne instituit prin prezentul regulament, (…).”,

se citește:

„(20)   Pentru a beneficia de cunoștințele și expertiza agențiilor descentralizate care au competențe în domeniul managementului frontierelor, al politicii de vize și al sistemelor informatice la scară largă, Comisia ar trebui să implice, în timp util, agențiile relevante în activitatea Comitetului pentru fondurile din domeniul afacerilor interne instituit prin prezentul regulament, (…).”