ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 407

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
17 noiembrie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/2002 al Consiliului din 15 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/90 de stabilire, pentru 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2003 al Comisiei din 6 august 2021 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea platformei Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2004 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vänerlöjrom (DOP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2005 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2006 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1800 cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2007 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

27

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2021/2008 a Consiliului din 16 noiembrie 2021 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

37

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/2002 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/90 de stabilire, pentru 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/90 al Consiliului (1) stabilește, pentru 2021, posibilitățile de pescuit pentru stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră. Regulamentul respectiv pune în aplicare în dreptul Uniunii planul multianual de gestionare a pescuitului de calcan în Marea Neagră (subzona geografică 29) adoptat de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) prin Recomandarea CGPM/41/2017/4, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea CGPM/43/2019/3.

(2)

În cadrul celei de a 44-a reuniuni anuale din 2021, CGPM a adoptat o decizie prin care constata că, în cursul anului 2020, Uniunea Europeană subexploatase cota sa de calcan și prin care aproba reportarea cotei neutilizate, ținând cont de situația excepțională creată de pandemia de COVID-19. Decizia CGPM ar trebui să fie pusă în aplicare în dreptul Uniunii.

(3)

Prin urmare, repartizarea posibilităților de pescuit în Marea Neagră, stabilită prin Regulamentul (UE) 2021/90, ar trebui să fie modificată pentru a se reflecta ajustările cotelor Uniunii, stabilite de CGPM. Repartizarea posibilităților de pescuit care rezultă din această subutilizare ar trebui să se facă pe baza contribuției fiecărui stat membru la subutilizare, fără a se modifica cheia de repartizare stabilită în Regulamentul (UE) 2021/90 în ceea ce privește alocarea anuală a capturilor totale admisibile (TAC).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2021/90 ar trebui să fie modificat în consecință.

(5)

Limitele de captură prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/90 se aplică de la 1 ianuarie 2021. Prin urmare, dispozițiile introduse prin prezentul regulament în ceea ce privește limitele de captură respective ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil și să se aplice retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Această aplicare retroactivă nu afectează principiile securității juridice și protecției încrederii legitime, întrucât posibilitățile de pescuit în cauză au crescut și nu au fost încă epuizate. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2021/90

Anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2021

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODGORŠEK


(1)  Regulamentul (UE) 2021/90 al Consiliului din 28 ianuarie 2021 de stabilire, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră (JO L 31, 29.1.2021, p. 1).


ANEXĂ

În anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/90, tabelul privind posibilitățile de pescuit pentru calcan în apele Uniunii din Marea Neagră se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specie:

Calcan

Zona:

Apele Uniunii din Marea Neagră – subzona geografică 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulgaria

87,825

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

România

80,116

 

Uniunea

167,941

 (*1)

TAC

857


(*1)  Între 15 aprilie și 15 iunie 2021 nu este autorizată nicio activitate de pescuit, inclusiv transbordarea, reținerea la bord, debarcarea și prima vânzare.”


17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2003 AL COMISIEI

din 6 august 2021

de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea platformei Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 din 11 decembrie 2018 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (1), în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2018/2001 stabilește o serie de mecanisme de cooperare pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind energia din surse regenerabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv transferurile statistice de energie din surse regenerabile între statele membre. Transferurile statistice efectuate în temeiul articolului 6 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și al articolului 8 din Directiva (UE) 2018/2001 permit statelor membre care nu își ating obiectivul privind energia din surse regenerabile stabilit prin Directiva 2009/28/CE sau contribuția la energia din surse regenerabile menționată la articolul 3 din Directiva (UE) 2018/2001 să achiziționeze transferuri statistice privind energia din surse regenerabile de la statele membre care își depășesc obiectivul sau contribuția. Transferurile statistice pot fi, de asemenea, utilizate de statele membre pentru a respecta punctele de referință ale traiectoriei orientative în temeiul articolului 32 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

În temeiul articolului 3 alineatul (6) din Directiva (UE) 2018/2001, Comisia trebuie să instituie o platformă de facilitare pentru a sprijini statele membre să utilizeze mecanisme de cooperare cu scopul de a contribui la obiectivul general obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile.

(3)

În scopul de a facilita transferurile statistice între statele membre, Comisia este împuternicită să instituie o platformă a Uniunii pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile („URDP”). URDP trebuie să ofere o imagine de ansamblu a realizării obiectivului și a contribuției în statele membre, să includă informații furnizate de statele membre cu privire la cererea și oferta de transferuri statistice de energie din surse regenerabile, să permită statelor membre să își exprime disponibilitatea de a se angaja în transferuri statistice și să descrie posibilele condiții pentru un transfer, să identifice potențialii parteneri de transfer prin intermediul unui mecanism de corelare și să furnizeze punctele de contact responsabile de transferurile statistice în statele membre. URDP trebuie să conțină, de asemenea, un registru cu documente de orientare și o prezentare generală a informațiilor disponibile privind acordurile de transfer statistic încheiate. Utilizarea URDP trebuie să fie voluntară.

(4)

URDP trebuie să faciliteze acordurile privind transferurile statistice. Transferurile potențiale identificate prin intermediul mecanismului de corelare nu trebuie să fie obligatorii din punct de vedere juridic.

(5)

Datele privind cantitățile agregate de energie disponibile pentru transferurile statistice utilizate pentru URDP trebuie să provină din evaluările efectuate de părți terțe și din planurile naționale integrate privind energia și clima, din planurile naționale integrate actualizate privind energia și clima și din rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima, după caz, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999. Comisia trebuie să introducă aceste date în platformă. În plus, statele membre trebuie să poată indica volumul transferurilor statistice pe care sunt interesate să le efectueze, în calitate de cumpărători sau vânzători, precum și orice condiții speciale privind transferurile statistice pe care sunt interesate să le includă.

(6)

Pentru a asigura protecția datelor sensibile relevante pentru transferurile între statele membre, accesul la URDP trebuie limitat la punctele de contact specifice identificate de statele membre. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (4) trebuie să se aplice, după caz.

(7)

Pentru a ajuta statele membre să încheie transferuri statistice de energie din surse regenerabile, Comisia trebuie să furnizeze materiale de orientare cu privire la URDP, inclusiv un manual de utilizare și modele, precum și informații relevante privind acordurile de transfer statistic încheiate.

(8)

Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie platforma Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile („URDP”) pentru a facilita transferurile statistice în sensul Directivei (UE) 2018/2001 și pentru a facilita îndeplinirea obiectivului Uniunii prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001 și a contribuției fiecărui stat membru la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva respectivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„transfer statistic” înseamnă transferul valorii statistice, fără a fi necesar un transfer fizic, a unei cantități specificate de energie din surse regenerabile, raportată în temeiul punctului 5 din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), de la un stat membru la altul, cantitate care se deduce din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare în calculul ponderii de energie din surse regenerabile a statului membru care efectuează transferul și se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a statului membru care acceptă transferul;

2.

„stat membru cumpărător” înseamnă un stat membru care încheie un acord de transfer statistic pentru a cumpăra o anumită cantitate statistică de energie din surse regenerabile de la un alt stat membru care se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a primului stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

3.

„stat membru care vinde” înseamnă un stat membru care încheie un acord de transfer statistic pentru a vinde unui alt stat membru o anumită cantitate statistică de energie din surse regenerabile care este dedusă din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a primului stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

4.

„condiții suplimentare” înseamnă criterii, altele decât calendarul, prețul și volumul unui transfer statistic, pe care statele membre pot alege să le anexeze la un acord de transfer statistic;

5.

„energie din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

6.

„volum de transfer statistic” sau „volum” înseamnă volumul transferat de energie din surse regenerabile care urmează să fie dedus din conturile statistice ale statului membru care vinde și să fie adăugat la cel al statului membru cumpărător în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001.

Articolul 3

Obiective

(1)   URDP are scopul de a facilita transferurile statistice de energie din surse regenerabile în sensul Directivei (UE) 2018/2001 și de a facilita îndeplinirea obiectivului Uniunii prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001 și a contribuției fiecărui stat membru la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001.

(2)   URDP:

(a)

va identifica posibilitățile de transferuri statistice între statele membre prin furnizarea de informații agregate cu privire la:

(i)

statele membre care și-au depășit sau se preconizează că își vor depăși contribuția sau obiectivul în materie de energie din surse regenerabile și, prin urmare, au potențiale cantități statistice excedentare de energie din surse regenerabile care urmează să fie transferate către un alt stat membru;

(ii)

statele membre care nu au atins sau se preconizează că nu își vor atinge obiectivul sau contribuția la energia din surse regenerabile și care, prin urmare, ar putea înregistra un deficit de cantități statistice din surse regenerabile;

(b)

va include informații furnizate de statele membre cu privire la cererea și oferta de transferuri statistice de energie din surse regenerabile, inclusiv volumul, prețul și intervalul de timp, precum și orice condiții suplimentare pentru transfer;

(c)

va facilita acorduri privind transferurile statistice între statele membre prin intermediul unui mecanism fără caracter obligatoriu de corelare a cererii și a ofertei de transferuri statistice între statele membre și prin punerea la dispoziție a unor puncte de contact în statele membre pentru a iniția discuții cu privire la acorduri;

(d)

va oferi acces la materiale de orientare care să ajute statele membre să încheie transferuri statistice;

(e)

va spori transparența cu privire la transferul statistic încheiat prin furnizarea de informații-cheie privind transferurile respective, inclusiv informații cu privire la volume, prețuri și termene, precum și la documentele privind acordul de transfer statistic aferente, în cazul în care acestea sunt puse la dispoziția publicului.

(3)   În plus față de obiectivele stabilite la alineatul (2), URDP poate oferi orice altă funcționalitate legată de procesul transferurilor statistice de energie din surse regenerabile pentru a contribui la obiectivul stabilit la alineatul (1).

Articolul 4

Identificarea cantităților de energie disponibile pentru transferuri statistice

(1)   URDP facilitează încheierea între statele membre a modalităților de transfer statistic prin identificarea acordurilor de transfer statistic pe baza cantităților agregate de energie disponibile pentru transferurile statistice.

(2)   Aceste posibilități pot fi identificate pe baza unei estimări a cantităților de energie preconizate disponibile pentru transferuri statistice pe țară până în 2030, derivate din informațiile disponibile public, inclusiv din planurile naționale integrate privind energia și clima și actualizările acestora și din rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 și din evaluările efectuate de terțe părți.

Articolul 5

Cereri de cumpărare sau de vânzare din partea statelor membre

(1)   Statele membre pot transmite către URDP, în mod voluntar, date anuale indicând volumele de transferuri statistice de energie din surse regenerabile pe care le oferă sau pe care le solicită, inclusiv:

(a)

volumul de energie din surse regenerabile pe care intenționează să îl cumpere sau să îl vândă din sau către un alt stat membru printr-un transfer statistic, inclusiv, după caz, orice componentă de volum fixă sau flexibilă;

(b)

indicarea unui preț sau a unui interval de prețuri la care ar accepta să cumpere sau să vândă orice surplus de producție de energie din surse regenerabile din sau către un alt stat membru prin intermediul unui transfer statistic, inclusiv, după caz, orice componentă de preț fixă sau flexibilă;

(c)

intervalul de timp pentru care se poate încheia un transfer statistic, inclusiv, după caz, un singur an sau mai mulți ani, anul precedent sau anul în curs sau alți ani viitori;

(d)

orice alte condiții sau priorități suplimentare care vor însoți transferul statistic.

(2)   Volumele de transfer statistic se furnizează în „ktep” (kilotone echivalent petrol), „GWh” (gigawați-oră), „TJ” (Terajouli) sau altă unitate energetică echivalentă. Atunci când are loc o conversie din masă sau volum, se include, de asemenea, puterea calorifică corespunzătoare. Cantitatea de energie din surse regenerabile care face obiectul transferului statistic se rotunjește la trei zecimale.

(3)   Datele furnizate de statele membre nu constituie o obligație legală a statului membru de a încheia un acord cu un alt stat membru. Acestea servesc doar în scop informativ pentru a facilita negocierile dintre statele membre. Datele sunt disponibile în URDP numai pentru celelalte state membre și pentru Comisie.

(4)   URDP include un mecanism de corelare în scopul corelării cererii și ofertei indicate de statele membre și al identificării potențialelor transferuri de energie din surse regenerabile cu alte state membre.

(5)   Niciun transfer potențial identificat de mecanismul de corelare URDP nu are caracter obligatoriu și servește doar în scop informativ cu privire la încheierea de acorduri de transfer statistic între statele membre.

Articolul 6

Accesul la URDP și punctele de contact din statele membre

(1)   Statele membre transmit Comisiei numele persoanelor autorizate să aibă acces la URDP. Accesul le este refuzat acestor persoane numai în cazul în care se consideră justificat din punctul de vedere al numărului sau al funcției acestor persoane.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un punct de contact responsabil cu transferurile statistice de energie din surse regenerabile, transmite informațiile către URDP și le actualizează, după caz. URDP pune la dispoziție informații cu privire la aceste puncte de contact pentru fiecare stat membru.

Articolul 7

Orientare și informații

(1)   Comisia furnizează materiale de orientare privind URDP și utilizarea acestuia pentru a ajuta statele membre să încheie transferuri statistice, inclusiv un manual de utilizare privind transferurile statistice.

(2)   Pe URDP, Comisia poate oferi acces la resurse și informații suplimentare privind URDP, inclusiv un model de acord, articole și rapoarte în domeniul transferurilor statistice de energie din surse regenerabile.

(3)   Comisia pune la dispoziție pe URDP informații privind acordurile de transfer statistic încheiate cu privire la aceasta, inclusiv calendarul, volumul, prețul, condițiile suplimentare și acordul de transfer statistic aferent, precum și informații privind volumul și calendarul transferurilor statistice și statele membre participante la acordurile de transfer statistic încheiate în temeiul articolului 8 din Directiva (UE) 2018/2001, precum și al articolului 6 din Directiva 2009/28/CE în afara platformei.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

(2)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).


17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2004 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2021

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Vänerlöjrom” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Vänerlöjrom”, depusă de Suedia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Vänerlöjrom” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Vänerlöjrom” (DOP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.7. Pești, moluște și crustacee proaspete și produse derivate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 288, 19.7.2021, p. 15.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2005 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 136 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei (2) indică în anexa III corespondența dintre evaluările de credit relevante efectuate de o instituție externă de evaluare a creditului („ECAI”) și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („punere în corespondență”).

(2)

De la cele mai recente modificări aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei (3) la anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799, s-au modificat factorii cantitativi și calitativi care stau la baza punerii în corespondență a unor evaluări de credit din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799. În plus, unele ECAI și-au extins evaluările de credit la segmente de piață noi, ceea ce a dus la apariția unor noi scale de rating și a unor noi tipuri de rating de credit. Prin urmare, este necesar să se actualizeze punerea în corespondență care se aplică respectivelor ECAI.

(3)

De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2028, două noi agenții de rating de credit au fost înregistrate în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în timp ce alte două ECAI pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 prevedea o punere în corespondență au fost scoase din registru. Dat fiind că articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația de a se specifica punerea în corespondență pentru toate ECAI, regulamentul respectiv ar trebui modificat pentru a furniza o punere în corespondență pentru ECAI nou-înregistrate și pentru a elimina punerea în corespondență pentru ECAI scoase din registru.

(4)

În plus, o ECAI înregistrată în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 a prevăzut o punere în corespondență, și-a modificat simbolurile utilizate pentru specificarea categoriilor de rating în cadrul scalelor sale de rating. Prin urmare, este necesar să se modifice punerea în corespondență pentru respectiva ECAI pentru a reflecta simbolurile actuale utilizate de aceasta.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumite colectiv „autoritățile europene de supraveghere”).

(6)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1799

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei din 7 octombrie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 3).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 313, 4.12.2019, p. 34).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXĂ

ANEXA III

Tabele de punere în corespondență în sensul articolului 16

Nivelul de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management S.L.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Scala globală NEC a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale companiilor de asigurări de pensie

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale companiilor de asigurări de pensie

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de pensii

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de garantare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale fondurilor de garantare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Scala ratingurilor IMM-urilor

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pierderilor așteptate

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale intrării în stare de nerambursare a emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala ratingurilor contrapărților instrumentelor derivate

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Scala ratingurilor pe termen scurt

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating G esellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (fosta Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor de fiabilitate

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala ratingurilor pe termen lung ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Scala ratingurilor de evaluare a întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D”

 

 


17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2006 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1800 cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 109a alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 al Comisiei (2) indică, printre altele, în anexa la acesta corespondența dintre evaluările de credit relevante efectuate de o instituție externă de evaluare a creditului („ECAI”) și nivelurile de calitate a creditului menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (3) („Evaluările externe ale creditului”).

(2)

De la cele mai recente modificări aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/744 al Comisiei (4) la anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800, s-au modificat factorii cantitativi și calitativi care stau la baza punerii în corespondență a unor evaluări de credit. În plus, unele ECAI și-au extins evaluările de credit la segmente de piață noi, ceea ce a dus la apariția unor noi scale de rating și a unor noi tipuri de rating de credit. Prin urmare, este necesar să se actualizeze punerea în corespondență care se aplică respectivelor ECAI.

(3)

După adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/744, două agenții de rating de credit au fost înregistrate în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5), în timp ce alte două ECAI pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 prevedea o punere în corespondență au fost scoase din registru. Prin urmare, este necesar să se prevadă punerea în corespondență pentru ECAI nou-înregistrate și să se elimine punerea în corespondență pentru ECAI scoase din registru.

(4)

În plus, o ECAI înregistrată în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 a prevăzut o punere în corespondență, și-a modificat simbolurile utilizate pentru specificarea categoriilor de rating în cadrul scalelor sale de rating. Prin urmare, este necesar să se modifice punerea în corespondență pentru respectiva ECAI pentru a reflecta simbolurile actuale utilizate de aceasta.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (denumite colectiv „autoritățile europene de supraveghere”).

(6)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6), avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1800

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 al Comisiei din 11 octombrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 19).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/744 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1800 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 176, 5.6.2020, p. 4).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Clasificarea evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului pe o scală obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului

Nivelul de calitate a creditului

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Scala globală NEC a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale companiilor de asigurări de pensie

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale companiilor de asigurări de pensie

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de pensii

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de garantare

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale fondurilor de garantare

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Scala ratingurilor IMM-urilor

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pierderilor așteptate

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale intrării în stare de nerambursare a emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala ratingurilor contrapărților instrumentelor derivate

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (fosta Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor de credit pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor de fiabilitate

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala ratingurilor pe termen lung ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Scala ratingurilor de evaluare a întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2007 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 17 alineatul (2), articolul 32 alineatul (2), articolul 37a alineatul (2) și articolul 37b alineatul (4),

întrucât:

(1)

Titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (2), care prevede un regim special pentru întreprinderile mici, a fost modificat prin Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului (3).

(2)

Directiva (UE) 2020/285 a modificat, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 care stabilește norme pentru cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Articolul 17 alineatul (1) litera (g), articolul 21 alineatul (2b), articolul 32 alineatul (1) și articolele 37a și 37b din regulamentul respectiv se referă în mod specific la stocarea, căutarea automată și transmiterea informațiilor referitoare la regimul special respectiv. Măsurile necesare pentru a se conforma acestor modificări urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2025.

(3)

Pentru a se facilita căutarea automată, este necesar să se definească detaliile practice și specificațiile privind accesul pe care un stat membru trebuie să îl acorde autorității competente din orice alt stat membru la informații precum datele de identificare și valoarea livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă care se prevalează de regimul special, astfel cum este aplicat de statul membru în care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

(4)

Pentru a se asigura că informațiile menționate la articolul 37a alineatul (1) și la articolul 37b alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 fac obiectul unor schimburi realizate în mod uniform, Comisia trebuie să adopte modalități practice pentru astfel de schimburi, inclusiv un mesaj electronic comun. Acest lucru ar permite, de asemenea, elaborarea uniformă a specificațiilor tehnice și funcționale, întrucât acestea vor respecta un cadru reglementat.

(5)

În special, aceste modalități practice trebuie să asigure transmiterea și prelucrarea eficace a informațiilor referitoare la înregistrarea întreprinderilor mici, necesare pentru ca acestea să se poată prevala de regimul special în afara statului lor membru de stabilire, deoarece statele membre ar trebui să își modifice interfețele electronice, concepute în prezent pentru regimul care permite acordarea unei scutiri numai întreprinderilor stabilite în statul membru în care este datorată TVA, astfel încât informațiile să poată face obiectul unor schimburi realizate în mod uniform.

(6)

Informațiile referitoare la modificările aduse datelor de identificare, cum ar fi excluderea de la regimul special, trebuie de asemenea să facă obiectul unui schimb uniform, pentru a permite statelor membre să monitorizeze aplicarea corectă a regimului special pe teritoriul lor și să combată fraudele. În acest scop, trebuie prevăzute modalități comune pentru schimbul electronic de astfel de informații.

(7)

Pentru a menține sarcina administrativă a persoanelor impozabile la un nivel minim, monitorizând în același timp aplicarea corectă a regimului special, este necesar să se stabilească anumite cerințe minime pentru interfața electronică în cazul transmiterii de notificări de către persoanele impozabile. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să fie împiedicate să furnizeze funcționalități suplimentare pentru reducerea în continuare a sarcinilor administrative.

(8)

De asemenea, trebuie stabilite modalități practice pentru a facilita furnizarea de detalii cu privire la măsurile aprobate de fiecare stat membru în transpunerea articolului 167a, a titlului XI capitolul 3 și a titlului XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE.

(9)

Prezentul regulament trebuie să se aplice de la data de aplicare a articolului 17 alineatul (1) litera (g), a articolului 21 alineatul (2b), a articolului 32 alineatul (1) și a articolelor 37a și 37b din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„regim special” înseamnă regimul special de scutiri pentru întreprinderile mici prevăzut în titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE;

2.

„stat membru care acordă scutirea” înseamnă statul membru care acordă scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul său de către persoane impozabile eligibile pentru scutire în temeiul regimului special;

3.

„stat membru de stabilire” înseamnă statul membru în care este stabilită persoana impozabilă care se prevalează de regimul special.

Articolul 2

Funcționalitățile interfețelor electronice

Interfața electronică din statul membru de stabilire, prin care unei persoane impozabile i se poate solicita, în temeiul articolului 284c alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, să transmită o notificare prealabilă și orice actualizare a notificării respective și să raporteze valoarea livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii în vederea utilizării regimului special într-un alt stat membru oferă posibilitatea de a salva informațiile și orice modificare a informațiilor respective, care trebuie furnizate în temeiul articolului 284 alineatele (3) și (4) și al articolelor 284a și 284b din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 3

Schimbul automat de informații

În temeiul articolului 21 alineatul (2b) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, statul membru de stabilire acordă autorității competente din alte state membre acces automat la următoarele informații colectate și stocate în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (g) din regulamentul respectiv, prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent:

(a)

numărul individual prin care o persoană impozabilă ce se prevalează de scutire în oricare dintre aceste alte state membre este identificată în temeiul articolului 284 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE;

(b)

numele, activitatea și sectorul de activitate, dacă este relevant în temeiul articolului 284 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, forma juridică și adresa persoanei impozabile respective;

(c)

în cazul schimbării locului de stabilire, data de la care această schimbare produce efecte și, dacă este disponibil, statul membru în care persoana impozabilă a decis să se stabilească;

(d)

statele membre în care persoana impozabilă intenționează să se prevaleze de scutire în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE;

(e)

statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire în temeiul articolului 284 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE;

(f)

data de la care începe să se aplice scutirea în fiecare dintre statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire;

(g)

valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificată pe sector de activitate dacă este relevant în temeiul articolului 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, în cursul anului calendaristic de notificare și în cursul anilor calendaristici înainte de notificare, în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(h)

valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii, inclusiv orice modificări aduse acesteia, efectuate în fiecare trimestru calendaristic în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificată pe sector economic dacă este relevant, în conformitate cu articolul 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, sau „0” în cazul în care nu s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii;

(i)

data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE și valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificate pe sector economic dacă este relevant în temeiul articolului 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, sau „0” în cazul în care nu s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii, de la începutul trimestrului calendaristic până la data la care a fost depășit plafonul cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune;

(j)

data la care persoana impozabilă nu mai este eligibilă pentru aplicarea scutirii și statul membru sau statele membre în care încetarea produce efecte, în urma notificării de către statele membre a scutirii menționate la articolul 284e litera (b) din Directiva 2006/112/CE;

(k)

data la care intră în vigoare decizia persoanei impozabile de a înceta în mod voluntar să aplice regimul de scutire, precum și statul membru sau statele membre în care încetarea produce efecte;

(l)

data la care încetează activitatea persoanei impozabile și statele membre vizate.

Articolul 4

Transmiterea de informații

(1)   Statele membre furnizează fără întârziere detaliile enumerate în anexa I la prezentul regulament și actualizările acestora în ceea ce privește dispozițiile care transpun articolul 167a, titlul XI capitolul 3 și titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010. Aceste informații se transmit prin intermediul portalului web instituit de Comisie.

(2)   Statul membru de stabilire transmite următoarele informații prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent, ca mesaj electronic comun astfel cum este prevăzut în anexa II la prezentul regulament, autorităților competente din statul membru care acordă scutirea, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile devin disponibile, în temeiul articolului 37a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010:

(a)

în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, pentru a informa statul membru în cauză cu privire la o persoană impozabilă care solicită scutirea:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă acesta nu este încă disponibil;

(ii)

orice alt număr în scopul identificării persoanei impozabile;

(b)

în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile menționate la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, după ce a informat persoana impozabilă cu privire la numărul său individual de identificare sau după ce a confirmat numărul respectiv persoanei impozabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (5) din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare atribuit persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

data de la care începe să se aplice scutirea, menționată la articolul 21 alineatul (2b) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește persoana impozabilă din statul membru în cauză;

(c)

în ceea ce privește orice persoană impozabilă a cărei cifră de afaceri anuală la nivel de Uniune a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a persoanei impozabile respective a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE;

(d)

în ceea ce privește orice persoană impozabilă care nu a respectat obligațiile de raportare prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

nerespectarea obligațiilor respective.

(3)   Statul membru care acordă scutirea transmite următoarele informații autorităților competente din statul membru de stabilire prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent, sub forma unui mesaj electronic comun astfel cum este prevăzut în anexa III la prezentul regulament, în temeiul articolului 37b alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010:

(a)

în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2) litera (a):

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr primit de la statul membru de stabilire în scopul identificării;

(ii)

informații care să indice dacă plafonul cifrei de afaceri anuale aplicabil în statul membru respectiv pentru scutire, menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE, este depășit în anul curent;

(iii)

informații care să indice dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(iv)

orice solicitare de clarificări suplimentare necesare având în vedere informațiile care trebuie furnizate în temeiul punctelor (ii) și (iii);

(b)

fără întârziere, numărul individual de identificare al persoanei impozabile, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, și data la care persoana impozabilă a încetat să mai fie eligibilă pentru scutire în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(c)

fără întârziere, data la care regimul special pentru întreprinderile mici a încetat să se mai aplice în statul membru respectiv.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici (JO L 62, 2.3.2020, p. 13).


ANEXA I

Informații care trebuie furnizate de statele membre în temeiul articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

1.   Regimul special pentru contabilitatea de casă

Articolul 167a din Directiva 2006/112/CE – sistem opțional pentru contabilitatea de casă

Întrebarea 1: Este posibil să optați în statul dumneavoastră membru pentru regimul special pentru contabilitatea de casă?

Întrebarea 2: Dacă da, care este plafonul în vigoare? Vă rugăm să îl indicați în euro și în moneda națională.

2.   Regimul special pentru întreprinderile mici

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 1 din Directiva 2006/112/CE

Articolul 281 – Proceduri simplificate pentru impunere și colectare

Întrebarea 3: Aplicați proceduri simplificate, cum ar fi regimuri forfetare, pentru impunerea și colectarea TVA de la întreprinderile mici?

Întrebarea 4a: Dacă da, ce proceduri simplificate aplicați în cazul întreprinderilor mici?

Întrebarea 4b: În ce condiții sau limite aplicați astfel de proceduri simplificate?

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE

Articolele 282-290 din Directiva 2006/112/CE – Scutiri

Întrebarea 5: Aplicați regimul special pentru întreprinderile mici, astfel cum este prevăzut în titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 6a: Dacă da, de la ce dată?

Întrebarea 6b: Dacă nu, dar l-ați aplicat în trecut, până la ce dată?

Articolul 283 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – Excluderi

Întrebarea 7: Ce operațiuni sunt excluse de la scutire în temeiul regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum este aplicat de statul dumneavoastră membru?

Articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Plafonul

Întrebarea 8: Care este (sunt) nivelul (nivelurile) plafonului (plafoanelor) în vigoare privind cifra de afaceri anuală pentru a beneficia de scutire [plafonul (plafoanele) de scutire] în statul dumneavoastră membru? Vă rugăm să îl indicați în euro și în moneda națională.

Întrebarea 9: De la ce dată a(u) fost în vigoare nivelul (nivelurile) actual(e) al(e) plafonului (plafoanelor) de scutire?

Întrebarea 10: Dacă aplicați mai mult de un plafon, vă rugăm să indicați criteriile de eligibilitate pentru categoriile respective de livrări de bunuri și de prestări de servicii cărora li se aplică diferitele plafoane, precum și data de la care se aplică criteriile respective.

Articolul 284 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – Numărul individual de identificare

Întrebarea 11: În scopul identificării menționate la articolul 284 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2006/112/CE, utilizați numărul individual de înregistrare în scopuri de TVA deja atribuit persoanei impozabile în ceea ce privește obligațiile care revin persoanei respective în cadrul sistemului intern sau aplicați structura unui număr TVA sau orice alt număr?

Articolul 284c alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Moneda

Întrebarea 12: În sensul articolului 284c alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Directiva 2006/112/CE, solicitați ca valorile să fie exprimate în moneda dumneavoastră națională?

Articolul 284c alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – Transmiterea informațiilor

Întrebarea 13: Solicitați ca informațiile menționate la articolul 284 alineatele (3) și (4) și la articolul 284b alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/112/CE să fie transmise de persoana impozabilă prin mijloace electronice?

Întrebarea 14: Dacă da, în ce condiții?

Articolul 284d alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – Nerespectarea obligațiilor

Întrebarea 15: În cazul în care o persoană impozabilă nu respectă obligațiile prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE, solicitați ca o astfel de persoană impozabilă să îndeplinească obligații în materie de TVA în ceea ce privește operațiunile scutite efectuate în statul dumneavoastră membru?

Întrebarea 16: Dacă da, care obligații?

Articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Perioada de tranziție

Întrebarea 17: În statul dumneavoastră membru, scutirea prevăzută la articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE încetează să se aplice din momentul în care plafonul stabilit în conformitate cu alineatul respectiv este depășit, în temeiul articolului 288a alineatul (1) al patrulea paragraf?

Întrebarea 18: Dacă nu și dacă permiteți persoanei impozabile să se prevaleze în continuare de scutirea prevăzută la articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE în anul calendaristic în care este depășit plafonul, aplicați un plafon suplimentar?

Întrebarea 19: Dacă da, aplicați un plafon de 10 % sau 25 %?

Întrebarea 20: Timp de câți ani este persoana impozabilă exclusă de la regimul special pentru întreprinderile mici după ce a depășit plafonul de scutire?

Articolul 290 din Directiva 2006/112/CE – Opțiune pentru persoanele impozabile care au dreptul la scutire

Întrebarea 21: Dispuneți de norme sau de condiții detaliate pentru aplicarea opțiunii prevăzute la articolul 290 din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 22: Dacă da, care sunt normele și condițiile pe care le aplicați?

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 2a din Directiva 2006/112/CE

Articolele 292a-292d din Directiva 2006/112/CE – Simplificarea obligațiilor pentru întreprinderile mici scutite

Întrebarea 23: Scutiți de vreo obligație întreprinderile mici care sunt stabilite pe teritoriul statului dumneavoastră membru și care se prevalează de scutire numai în statul dumneavoastră membru?

Întrebarea 24: Dacă da, de care obligații?

Întrebarea 25: Scutiți întreprinderile mici de oricare dintre obligațiile menționate la articolele 217-271 din Directiva 2006/112/CE, în temeiul articolului 292d din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 26: Dacă da, de care obligații?


ANEXA II

Informații care trebuie transmise de statul membru de stabilire statului membru (statelor membre) care acordă scutirea în temeiul articolului 37a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

a se transmite prin mijloace electronice în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile devin disponibile

1.

În ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Pentru a informa statul membru în cauză cu privire la intenția persoanelor impozabile de a se prevala de scutire în statul membru respectiv:

(i)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr în scopul identificării.

 

 

(b)

După primirea unei confirmări din partea statului membru care acordă scutirea, potrivit căreia persoanele impozabile sunt eligibile pentru scutire, și după notificarea persoanelor impozabile:

(i)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile care se prevalează de scutire, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

 

(ii)

Statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire, cu indicarea datei de la care începe să se aplice scutirea în fiecare dintre statele membre în cauză:

 

Repetabil

(ii.1)

Statul membru

 

 

(ii.2)

Data de la care începe să se aplice scutirea

 

 

2.

În ceea ce privește persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală la nivel de Uniune depășește 100 000 EUR, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile în cauză, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a persoanei impozabile a depășit 100 000  EUR

 

3.

În ceea ce privește persoanele impozabile care nu au respectat obligațiile de raportare prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile în cauză, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Nerespectarea obligațiilor de raportare

 


ANEXA III

Informații care trebuie transmise de statul membru (statele membre) care acordă scutirea statului membru de stabilire în temeiul articolului 37b alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

a se transmite prin mijloace electronice în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la punctul 1 litera (a) din anexa II

1.

În ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, pentru a informa statul membru de stabilire cu privire la eligibilitatea unei persoane impozabile pentru scutire în statul membru respectiv:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr primit din partea statului membru de stabilire în scopul identificării persoanei impozabile respective.

 

(b)

Dacă plafonul cifrei de afaceri anuale menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a fost depășit sau nu în cursul anului calendaristic curent

 

(c)

Dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE

 

(d)

Solicitarea de clarificări suplimentare necesare având în vedere informațiile care trebuie furnizate în temeiul literelor (b) și (c).

Informații facultative

a se transmite fără întârziere prin mijloace electronice

2.

În ceea ce privește persoanele impozabile care au încetat să fie eligibile pentru scutire:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Data la care persoana impozabilă a încetat să fie eligibilă pentru scutire în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE

 

3.

În ceea ce privește încetarea aplicării regimului special pentru întreprinderile mici în statul membru care acordă scutirea, menționată la articolul 284e litera (b) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Data la care regimul special pentru întreprinderile mici a încetat să se mai aplice în statul membru respectiv

 


DECIZII

17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 407/37


DECIZIA (PESC) 2021/2008 A CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2021

de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (6),

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 11 decembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2315.

(2)

Articolul 4 alineatul (2) litera (e) din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că revine Consiliului să stabilească lista de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO, reflectând atât sprijinul acordat dezvoltării capabilităților, cât și furnizarea de sprijin substanțial în limita mijloacelor și capabilităților pentru operațiile și misiunile politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

(3)

La 6 martie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/340 (2) de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO.

(4)

La 6 martie 2018, Consiliul a adoptat, de asemenea, o recomandare privind o foaie de parcurs pentru implementarea PESCO (3) (denumită în continuare „recomandarea”).

(5)

La punctul 9 din recomandare se precizează că Consiliul ar trebui să actualizeze lista de proiecte PESCO până în noiembrie 2018 pentru a include următorul set de proiecte, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5 din Decizia (PESC) 2017/2315, care prevede în special că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) poate formula o recomandare referitoare la identificarea și evaluarea proiectelor PESCO, pe baza evaluărilor furnizate de secretariatul PESCO, în vederea adoptării unei decizii de către Consiliu, în urma unui aviz militar al Comitetului militar al Uniunii Europene (CMUE).

(6)

La 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/909 (4) de stabilire a unui set comun de norme de guvernanță pentru proiectele PESCO.

(7)

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1797 (5) de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(8)

La 14 mai 2019, Consiliul a adoptat o recomandare de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul PESCO (6).

(9)

La 12 noiembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1909 (7) de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(10)

La 20 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind revizuirea strategică a PESCO 2020.

(11)

La 20 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1746 (8) de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(12)

La 29 septembrie 2021, Înaltul Reprezentant a formulat o recomandare adresată Consiliului referitoare la identificarea și evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul PESCO.

(13)

La 19 octombrie 2021, Comitetul politic și de securitate a convenit asupra recomandărilor incluse în avizul militar al CMUE privind recomandarea Înaltului Reprezentant referitoare la identificarea și evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul PESCO.

(14)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să modifice și să actualizeze Decizia (PESC) 2018/340,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2018/340 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă pe listă următoarele proiecte:

„48.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC);

49.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart);

50.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E);

51.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV);

52.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC);

53.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR);

54.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone;

55.

Armele de calibru mic scalabile (SSW);

56.

Puterea aeriană;

57.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC);

58.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF);

59.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT);

60.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI);

61.

Apărarea activelor spațiale (DoSA).”

2.

În anexa I, se adaugă rubricile prevăzute la anexa I la prezenta decizie.

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 331, 14.12.2017, p. 57.

(2)  Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).

(3)  Recomandarea Consiliului din 6 martie 2018 privind o foaie de parcurs pentru implementarea PESCO (JO C 88, 8.3.2018, p. 1).

(4)  Decizia (PESC) 2018/909 a Consiliului din 25 iunie 2018 de stabilire a unui set comun de norme de guvernanță pentru proiectele PESCO (JO L 161, 26.6.2018, p. 37).

(5)  Decizia (PESC) 2018/1797 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 294, 21.11.2018, p. 18).

(6)  Recomandarea Consiliului din 14 mai 2019 de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) (JO C 166, 15.5.2019, p. 1).

(7)  Decizia (PESC) 2019/1909 a Consiliului din 12 noiembrie 2019 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 293, 14.11.2019, p. 113).

(8)  Decizia (PESC) 2020/1746 a Consiliului din 20 noiembrie 2020 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 393, 23.11.2020, p. 12).


ANEXA I

Proiect

Membrii proiectului

48.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC)

Grecia, Franța, Cipru

49.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart)

Franța, Estonia, Italia, Austria

50.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E)

Spania, Italia, Portugalia

51.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV)

Estonia, Franța, Letonia, România

52.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC)

Germania, Cehia, Franța, Țările de Jos, Slovenia

53.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR)

Spania, Germania, Portugalia, România, Slovenia

54.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone

Italia, Franța

55.

Armele de calibru mic scalabile (SSW)

Italia, Franța

56.

Puterea aeriană

Franța, Grecia, Croația

57.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC)

Franța, Germania, Suedia

58.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF)

Estonia, Bulgaria, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Finlanda

59.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT)

Portugalia, Spania, Franța

60.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI)

Germania, Spania, Franța, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, România

61.

Apărarea activelor spațiale (DoSA)

Franța, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia, România


ANEXA II

LISTA ACTUALIZATĂ CONSOLIDATĂ CU MEMBRII FIECĂRUI PROIECT INDIVIDUAL

Proiect

Membrii proiectului

1.

Comandamentul medical european (EMC)

Germania, Belgia, Cehia, Estonia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Suedia

2.

Tehnologiile radio europene securizate definite prin software (ESSOR)

Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Finlanda

3.

Rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații

Germania, Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Slovenia, Slovacia

4.

Mobilitatea militară

Țările de Jos, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia

5.

Centrul european de certificare a instruirii pentru armatele europene

Italia, Grecia

6.

Funcția operațională în materie de energie (EOF)

Franța, Belgia, Spania, Italia, Slovenia

7.

Dispozitivul militar de desfășurare a capabilităților de ajutor în caz de dezastre (DM-DRCP)

Italia, Grecia, Spania, Croația, Austria

8.

Sistemele maritime (semi)autonome de măsuri antimine (MAS MCM)

Belgia, Grecia, Franța, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România

9.

Supravegherea și protecția portuară și maritimă (HARMSPRO)

Italia, Grecia, Polonia, Portugalia

10.

Modernizarea supravegherii maritime (UMS)

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru

11.

Platforma pentru schimbul de informații privind răspunsul la amenințările și incidentele cibernetice (CTISP)

Grecia, Italia, Cipru, Ungaria, Portugalia

12.

Echipele de răspuns rapid în domeniul cibernetic și asistența reciprocă în ceea ce privește securitatea cibernetică (CRRT)

Lituania, Estonia, Croația, Țările de Jos, Polonia, România

13.

Sistemul de comandă și control strategice (C2) pentru misiunile și operațiile PSAC (EUMILCOM)

Spania, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia

14.

Vehiculul blindat de luptă pentru infanterie / vehiculul amfibiu de atac / vehiculul blindat ușor (AIFV/AAV/LAV)

Italia, Grecia, Slovacia

15.

Sprijinul de foc indirect (EuroArtillery)

Slovacia, Italia, Ungaria

16.

Centrul de operații pentru răspuns în caz de criză EUFOR (EUFOR CROC)

Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Austria

17.

Instruirea pentru operarea elicopterelor în condiții „hot and high” (la altitudini mari și la temperaturi ridicate) (Instruirea H3)

Grecia, Italia, România

18.

Școala Comună de Informații a UE (JEIS)

Grecia, Cipru

19.

Centrele de testare și evaluare ale UE

Franța, Suedia, Slovacia

20.

Sistemul autonom terestru integrat (iUGS)

Estonia, Belgia, Cehia, Germania, Spania, Franța, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Finlanda

21.

Sistemele UE de rachete de luptă terestre în afara razei vizuale

Franța, Belgia, Cipru

22.

Dispozitivul modular desfășurabil al capabilității de intervenție subacvatică (DIVEPACK)

Bulgaria, Grecia, Franța, România

23.

Sistemele europene de aeronave fără pilot uman la bord de altitudine medie, cu anduranță mare – MALE RPAS (Eurodrone)

Germania, Cehia, Spania, Franța, Italia

24.

Elicopterele europene de atac TIGER Mark III

Franța, Germania, Spania

25.

Sistemele anti-aeronave fără pilot la bord (C-UAS)

Italia, Cehia

26.

Platforma europeană aeriană care acționează în straturile superioare ale atmosferei (EHAAP) – capabilitate persistentă de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR)

Italia, Franța

27.

Postul de comandă (CP) dislocabil pentru comanda și controlul (C2) tactice ale forțelor pentru operații speciale (SOF) pentru operațiuni comune de mică anvergură (SJO) – (SOCC) pentru SJO

Grecia, Cipru

28.

Capabilitatea de război electronic și programul de interoperabilitate pentru viitoarea cooperare în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii comune (JISR)

Cehia, Germania

29.

Supravegherea pentru apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN) ca serviciu (CBRN SaaS)

Austria, Franța, Croația, Ungaria, Slovenia

30.

Partajarea bazelor (Co-basing)

Franța, Belgia, Cehia, Germania, Spania, Țările de Jos

31.

Elementul de coordonare a sprijinului geo-meteorologic și oceanografic (GeoMETOC) (GMSCE)

Germania, Belgia, Grecia, Franța, Luxemburg, Austria, Portugalia, România

32.

Soluția UE de radionavigație (EURAS)

Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Polonia

33.

Rețeaua europeană de sensibilizare pentru supravegherea spațială militară (EU-SSA-N)

Italia, Germania, Franța, Țările de Jos

34.

Centrul european comun integrat de formare și de simulare (EUROSIM)

Ungaria, Germania, Franța, Polonia, Slovenia

35.

Academia și centrul de inovare ale UE în domeniul cibernetic (EU CAIH)

Portugalia, Spania

36.

Centrul de formare medicală pentru forțele pentru operații speciale (SMTC)

Polonia, Ungaria

37.

Centrul de instruire pentru apărarea în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRNDTR)

România, Franța, Italia

38.

Rețeaua centrelor de scufundări din Uniunea Europeană (EUNDC)

România, Bulgaria, Franța

39.

Sistemul maritim autonom antisubmarin (MUSAS)

Portugalia, Spania, Franța, Suedia

40.

Corveta europeană de patrulare (EPC)

Italia, Grecia, Spania, Franța

41.

Atacul electronic aeropurtat (AEA)

Spania, Franța, Suedia

42.

Centrul de coordonare în domeniul cibernetic și informațional (CIDCC)

Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos

43.

Alerta și interceptarea timpurii cu supraveghere spațială a teatrelor de operații (TWISTER)

Franța, Germania, Spania, Italia, Țările de Jos, Finlanda

44.

Materialele și componentele pentru competitivitatea tehnologică a UE (MAC-UE)

Franța, Germania, Spania, Portugalia, România

45.

Capabilitățile UE de luptă colaborativă (ECoWAR)

Franța, Belgia, Spania, Ungaria, Polonia, România, Suedia

46.

Sistemul global european de arhitectură pentru introducerea sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) (GLORIA)

Italia, Franța, România

47.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC)

Grecia, Franța, Cipru

48.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart)

Franța, Estonia, Italia, Austria

49.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E)

Spania, Italia, Portugalia

50.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV)

Estonia, Franța, Letonia, România

51.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC)

Germania, Cehia, Franța, Țările de Jos, Slovenia

52.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR)

Spania, Germania, Portugalia, România, Slovenia

53.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone

Italia, Franța

54.

Armele de calibru mic scalabile (SSW)

Italia, Franța

55.

Puterea aeriană

Franța, Grecia, Croația

56.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC)

Franța, Germania, Suedia

57.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF)

Estonia, Bulgaria, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Finlanda

58.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT)

Portugalia, Spania, Franța

59.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI)

Germania, Spania, Franța, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, România

60.

Apărarea activelor spațiale (DoSA)

Franța, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia, România