ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 384

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
29 octombrie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/1888 al Consiliului din 27 octombrie 2021 privind stabilirea, pentru anul 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/92 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1889 al Comisiei din 23 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește extinderea măsurilor de reducere temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

20

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1890 al Comisiei din 2 august 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește standardele de comercializare în sectorul fructelor și legumelor

23

 

*

Regulamentul (UE) 2021/1891 al Comisiei din 26 octombrie 2021 de modificare a anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește importurile în și tranzitul prin Uniune ale subproduselor de origine animală și ale produselor derivate ( 1 )

84

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1892 al Comisiei din 27 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

105

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2021/1893 a Consiliului din 28 octombrie 2021 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

108

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1894 a Comisiei din 28 octombrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Armenia cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

109

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1895 a Comisiei din 28 octombrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

112

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 384/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/1888 AL CONSILIULUI

din 27 octombrie 2021

privind stabilirea, pentru anul 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/92 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede că măsurile de conservare se adoptă ținându-se cont de avizele științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, atunci când este cazul, de rapoartele elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit și de alte organisme consultative, de avizele primite din partea consiliilor consultative înființate pentru zonele geografice relevante, precum și de recomandările comune emise de statele membre.

(2)

Consiliul urmează să adopte măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, inclusiv privind anumite condiții legate funcțional de respectivele posibilități de pescuit, după caz. Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că posibilitățile de pescuit ar trebui alocate statelor membre în așa fel încât să se asigure relativa stabilitate a activităților de pescuit desfășurate de fiecare stat membru pentru fiecare stoc sau pescuit.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 stabilește pentru politica comună în domeniul pescuitului obiectivul de a obține rata de exploatare a producției maxime sustenabile (MSY) până în 2015, acolo unde este posibil, și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu până în 2020 pentru toate stocurile. Obiectivul perioadei de tranziție până în 2020 a fost de a echilibra atingerea MSY pentru toate stocurile cu posibilele implicații socioeconomice ale posibilelor ajustări ale posibilităților de pescuit aferente.

(4)

Prin urmare, capturile totale admisibile (TAC) ar trebui stabilite, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza avizelor științifice disponibile, ținându-se seama de implicațiile biologice și socioeconomice și asigurându-se totodată un tratament echitabil pentru toate sectoarele de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia consultării părților interesate.

(5)

Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește un plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (denumit în continuare „planul”). Planul urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii duce la refacerea și menținerea populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit asigurarea MSY. Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că, pentru stocurile care fac obiectul unor planuri multianuale specifice, posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu regulile prevăzute în planurile multianuale respective.

(6)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din plan, posibilitățile de pescuit pentru stocurile enumerate la articolul 1 din plan urmau să fie stabilite astfel încât să se atingă mortalitatea prin pescuit la valoarea MSY, exprimate sub formă de intervale cât mai curând posibil și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu până în 2020. Prin urmare, limitele de captură aplicabile în 2022 pentru stocurile relevante din Marea Baltică ar trebui stabilite în conformitate cu obiectivele planului.

(7)

Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și-a publicat la 28 mai 2021 avizul anual privind stocurile din Marea Baltică. ICES a indicat că biomasa stocului de hering din vestul Mării Baltice în subdiviziunile ICES 20-24 a fost de numai 54 % din valoarea limită de referință a biomasei stocului de reproducere (Blim), valoare sub care capacitatea de reproducere ar putea fi redusă. În plus, recrutarea este în continuare la un nivel minim istoric. Prin urmare, ICES a publicat pentru al patrulea an consecutiv un aviz privind capturile zero pentru heringul din vestul Mării Baltice. În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, ar trebui adoptate, prin urmare, toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura o revenire rapidă a stocului în cauză la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY. În plus, această dispoziție impune adoptarea unor măsuri de remediere suplimentare. Dacă posibilitățile de pescuit pentru heringul din vestul Mării Baltice ar urma să fie stabilite la nivelul indicat în avizul ICES, obligația de a debarca toate capturile din cadrul pescuitului mixt cu capturi accidentale de hering din vestul Mării Baltice ar conduce la fenomenul „speciilor de blocaj”. Pentru a se ajunge la un echilibru corect între, pe de o parte, continuarea activităților de pescuit pentru alte stocuri, având în vedere eventualele implicații socioeconomice grave, și, pe de altă parte, necesitatea de a obține o stare biologică bună pentru acest stoc, luând în considerare dificultatea de a pescui concomitent toate stocurile în cadrul pescuitului mixt la un nivel care să permită producția maximă durabilă, este adecvat să se stabilească o TAC specifică pentru capturile accidentale de hering din vestul Mării Baltice. Cu toate acestea, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice și cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (3), precum și micii pescari din zonele costiere care pescuiesc cu unelte pasive ar trebui să poată viza heringul din vestul Mării Baltice. Nivelul TAC ar trebui să fie stabilit astfel încât să nu crească mortalitatea și să ofere stimulente pentru îmbunătățirea selectivității și a evitării capturilor.

(8)

În ceea ce privește stocul de cod din estul Mării Baltice, începând din 2019, ICES a fost în măsură să își bazeze avizul de precauție pe o evaluare mai bogată în date. ICES estimează că biomasa stocului de cod din estul Mării Baltice este în continuare sub Blim și a scăzut și mai mult față de anul 2020. Prin urmare, ICES a publicat pentru al treilea an consecutiv un aviz privind capturile zero pentru codul din estul Mării Baltice. Începând din 2019 în Uniune au fost adoptate măsuri stricte de conservare. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, pescuitul direcționat de cod din estul Mării Baltice a fost închis, iar TAC pentru capturile accidentale inevitabile de cod din estul Mării Baltice a fost stabilită la un nivel foarte scăzut, pentru a se evita fenomenul „speciilor de blocaj” în alte activități de pescuit. În plus, au fost adoptate măsuri de remediere suplimentare legate funcțional de posibilitățile de pescuit, sub forma închiderii zonelor de reproducere și a interzicerii pescuitului recreativ în zona principală de distribuție. Având în vedere avizul ICES și situația neschimbată a stocurilor, este oportun să se mențină neschimbat nivelul posibilităților de pescuit și măsurile de remediere legate funcțional.

(9)

În ceea ce privește codul din vestul Mării Baltice, estimările științifice au indicat de mai mulți ani că biomasa stocului de reproducere se situa sub nivelul de referință, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate (Btrigger). Prin urmare, în ultimii ani au fost adoptate măsuri de gestionare din ce în ce mai stricte. În 2021, ICES a decis să efectueze o evaluare mai aprofundată a situației stocului și, prin urmare, și-a amânat avizul până la 10 septembrie 2021. Această evaluare a arătat că biomasa stocului de cod din vestul Mării Baltice reprezintă mai puțin de jumătate din estimarea precedentă și că, timp de peste zece de ani, aceasta s-a situat în cea mai mare parte sub nivelul Blim. Biomasa actuală este estimată la aproximativ jumătate din Blim. Din 2018, recrutarea înregistrează valori minime istorice. ICES estimează, cu o probabilitate de 53 %, că biomasa stocului ar putea să crească ușor peste limita Blim în 2023, chiar și cu unele capturi. Într-o astfel de situație, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, ar trebui luate măsuri de remediere și ar trebui stabilite posibilitățile de pescuit într-un mod care să asigure revenirea rapidă a stocului la un nivel peste nivelul capabil să asigure MSY. Nivelul capturilor recomandate este atât de scăzut încât nu poate susține atât pescuitul direcționat, cât și capturile accidentale inevitabile în cadrul altor activități de pescuit, în special în cazul pescuitului de pești demersali plați. Prin urmare, este oportun să se stabilească o TAC limitată la capturile accidentale inevitabile în cadrul altor activități de pescuit, pentru a se evita fenomenul „speciilor de blocaj”, cu excepția operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetărilor științifice și în deplină conformitate cu condițiile stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241. În plus, au fost adoptate anterior măsuri de remediere suplimentare legate funcțional de posibilitățile de pescuit, sub forma unor închideri ale zonelor de reproducere și a unor limitări ale pescuitului recreativ. Având în vedere deteriorarea în continuare gravă a stocului, este oportun să se prelungească perioada de reproducere de la 15 ianuarie până la 31 martie, pentru a acoperi perioada în care codul se concentrează înainte de depunerea icrelor. Ar trebui introdusă o excepție suplimentară de la închiderea zonelor de reproducere pentru navele de pescuit care pescuiesc cu drage pentru moluște bivalve în subdiviziunea ICES 22 în ape cu o adâncime mai mică de 20 de metri, deoarece activitățile de pescuit respective au loc în afara zonelor de depunere a icrelor ale codului și au capturi accidentale foarte scăzute de cod. În ceea ce privește pescuitul recreativ, spre deosebire de anii precedenți, ICES nu a fost în măsură să asigure o defalcare între capturile comerciale și cele recreative, din cauza nivelului scăzut al capturilor totale recomandate. Având în vedere situația stocului, este necesar să se reducă limita capturilor la minimum pentru a rămâne în limitele nivelurilor de captură recomandate de ICES. În plus, este oportun să nu se mai scutească pescuitul recreativ de la perioada de închidere a zonelor de reproducere.

(10)

În 2020, ICES estima că biomasa de hering din zona centrală a Mării Baltice scăzuse sub nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, nivel sub care trebuie să se ia măsuri de gestionare specifice și adecvate (Btrigger). În 2021, potrivit estimărilor ICES, biomasa a scăzut și mai mult și se apropie acum de Blim. Prin urmare, este oportun să se stabilească posibilitățile de pescuit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1139.

(11)

În conformitate cu avizul ICES, codul este capturat în mod accidental în cadrul pescuitului de cambulă de Baltica. Șprotul este capturat în cadrul pescuitului mixt cu heringul și reprezintă o specie-pradă pentru cod. Este oportun să se aibă în vedere aceste interacțiuni dintre specii pentru stabilirea posibilităților de pescuit pentru cambula de Baltica și șprot.

(12)

În ceea ce privește somonul din subdiviziunile ICES 22-31, ICES a declarat în urmă cu mai mulți ani că starea stocurilor din râuri este foarte eterogenă. Pentru a acorda experților mai mult timp pentru a lua mai bine în considerare această divergență, ICES a decis să își amâne avizul până la 15 septembrie 2021. Conform avizului ICES, toate capturile comerciale și cele recreative din bazinul principal, care sunt, prin natura lor, activități mixte de pescuit care capturează somon din stocuri sănătoase și slabe din râuri, ar trebui să fie oprite pentru a proteja stocurile slabe din râuri. Cu toate acestea, ICES consideră că pescuitul direcționat existent în zonele de coastă din Golful Bothnia și din Marea Aland ar putea continua în timpul migrației somonului în timpul verii. Pentru a se ajunge la un echilibru corect între, pe de o parte, permiterea continuării activităților de pescuit, având în vedere eventualele implicații socioeconomice potențial grave și, pe de altă parte, necesitatea de a atinge o stare biologică bună a stocului, ținând seama de dificultatea de a pescui toate stocurile în cadrul unei activități de pescuit mixte la MSY în același timp, este oportun să se stabilească o TAC specifică pentru capturile accidentale de somon în zonele respective, cu excepția operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetărilor științifice și în deplină conformitate cu condițiile stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241 și a activităților de pescuit costier la nord până la latitudinea 59° 30′ N în perioada 1 mai-31 august. Având în vedere avizul ICES, este oportun să se adopte măsuri de remediere suplimentare legate funcțional de posibilitățile de pescuit. Utilizarea paragatelor dincolo de patru mile marine ar trebui interzisă, deoarece paragatul este, de obicei, o unealtă care vizează somonul. În plus, în zonele în care pescuitul comercial nu este permis, ar trebui să se permită în cadrul pescuitului recreativ ca numai un somon cu înotătoare tăiate pentru fiecare pescar să fie reținut. În cele din urmă, pentru a se evita raportarea eronată, toate exemplarele reținute din orice specie de pește ar trebui debarcate întregi pentru a putea fi identificate în mod neechivoc.

(13)

Pentru a asigura utilizarea deplină a posibilităților de pescuit costier, pentru somon s-a introdus, în 2019, o flexibilitate interzonală limitată dinspre subdiviziunile ICES 22-31 înspre subdiviziunea ICES 32. Având în vedere modificările posibilităților de pescuit pentru aceste două stocuri, este oportun să se reducă această flexibilitate.

(14)

Introducerea unei interdicții privind pescuitul de păstrăv de mare dincolo de patru mile marine și limitarea capturilor accidentale de păstrăv de mare la 3 % din captura combinată de păstrăv de mare și de somon au contribuit într-o mare măsură la o reducere substanțială a erorilor de raportare semnificative din trecut privind capturile pentru pescuitul de somon, în special sub formă de capturi de păstrăv de mare. Prin urmare, este oportun să se mențină această dispoziție pentru a se menține un nivel scăzut de raportare eronată.

(15)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (4), în special de articolele 33 și 34, în ceea ce privește înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit și transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit către Comisie. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să precizeze codurile aferente debarcărilor de stocuri reglementate prin prezentul regulament, pe care statele membre urmează să le utilizeze atunci când transmit date Comisiei.

(16)

Prin Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (5) au fost introduse condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a TAC-urilor, inclusiv, la articolele 3 și 4, dispoziții privind flexibilitatea pentru TAC-urile de precauție și analitice. În temeiul articolului 2 din regulamentul respectiv, la stabilirea TAC-urilor, Consiliul trebuie să decidă cu privire la stocurile pentru care nu se aplică articolul 3 sau 4, în special în funcție de starea biologică a stocurilor. Mai recent, prin articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, a fost introdus un mecanism de flexibilitate de la an la an pentru toate stocurile care fac obiectul obligației de debarcare. Prin urmare, pentru a se evita o flexibilitate excesivă care ar submina principiul exploatării raționale și responsabile a resurselor biologice marine vii, ar împiedica realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și ar deteriora starea biologică a stocurilor, ar trebui să se prevadă că articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică pentru TAC-urile analitice numai atunci când flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu este utilizată.

(17)

În plus, având în vedere că biomasa stocului de cod din estul Mării Baltice, de hering din vestul Mării Baltice și de cod din vestul Mării Baltice este sub Blim și că, în 2022, sunt permise numai capturile accidentale, operațiunile de pescuit în scopuri științifice și, în cazul heringului din vestul Mării Baltice, anumite activități de pescuit costier la scară mică, statele membre care au o cotă din TAC relevante s-au angajat să nu aplice flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în cazul stocurilor respective în 2022, astfel încât în 2022 capturile să nu depășească TAC stabilită pentru codul din estul Mării Baltice, pentru heringul din vestul Mării Baltice și pentru codul din vestul Mării Baltice. În plus, dat fiind că biomasa stocurilor de somon din râuri la sud de latitudinea 59° 30′ N sunt aproape toate sub valoarea limită de referință pentru producția de puiet (Rlim) și că în zona respectivă, în 2022, sunt permise numai capturile accidentale și operațiunile de pescuit în scopuri științifice, statele membre relevante și-au asumat un angajament similar referitor la flexibilitatea de la an la an cu privire la capturile de somon din bazinul principal în 2022.

(18)

Sezonul de pescuit pentru merluciul norvegian în diviziunea ICES 3a, în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și în apele Regatului Unit și ale Uniunii din subzona ICES 4 începe la 1 noiembrie și se încheie la 31 octombrie. Pentru a permite începerea activităților de pescuit la 1 noiembrie 2021, pe baza unor noi avize științifice și în urma consultărilor cu Regatul Unit, este necesar să se stabilească o TAC preliminară pentru merluciul norvegian în diviziunea ICES 3a, în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și în apele Regatului Unit și ale Uniunii din subzona ICES 4 pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 decembrie 2021. Respectiva TAC preliminară ar trebui stabilită în conformitate cu avizul ICES publicat la 8 octombrie 2021.

(19)

În Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului (6), tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru macrou în Marea Nordului se referă la apele din zonele 3a și 4, apele Regatului Unit din zona 2a; apele Uniunii din zonele 3b, 3c și subdiviziunile 22-32 în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (7). Cu toate acestea, în 2021, consultările privind macroul dintre statele de coastă nu au condus la un acord privind modalitățile de acces între Uniune, Regatul Unit și Norvegia. Prin urmare, Uniunea nu are acces la pescuitul cotei sale de macrou în apele norvegiene din Marea Nordului.

(20)

În 2021, Uniunea a încheiat negocierile cu Regatul Unit privind posibilitățile de pescuit și măsurile de gestionare pentru anumite TAC-uri pentru 2021, inclusiv pentru macrou, care permit Uniunii să își pescuiască cota de macrou în apele Regatului Unit. Prin urmare, tabelele relevante privind posibilitățile de pescuit ar trebui modificate în consecință pentru a reflecta delimitările zonei de pescuit din apele Mării Nordului către Regatul Unit și apele Uniunii.

(21)

În 2021, Uniunea nu are acces la pescuitul cotei sale de macrou în apele norvegiene din Marea Nordului. Regulamentul (UE) 2021/92 include tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru macrou în apele norvegiene din zonele 2a și 4a și ar trebui să fie posibil să se pescuiască cota de 13 359 de tone alocată Danemarcei în apele Uniunii și ale Regatului Unit din Marea Nordului. În tabelul relevant privind posibilitățile de pescuit ar trebui introdusă o notă de subsol pentru a permite Danemarcei să pescuiască cota respectivă în apele Uniunii și ale Regatului Unit din Marea Nordului. Regatul Unit a fost consultat cu privire la posibilitatea respectivă și nu a ridicat obiecții cu privire la abordarea care permite pescuitul acestei cote în apele respective ale Regatului Unit începând cu 12 octombrie 2021.

(22)

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și protocolul de punere în aplicare a acestuia (8) prevăd că Uniunea primește 7,7 % din TAC pentru capelinul care urmează să fie pescuit în apele Groenlandei din subzonele ICES 5 și 14. La 5 octombrie 2021, Uniunea a primit informații din partea autorităților groenlandeze conform cărora ICES a emis un aviz pentru capelin pentru sezonul 2021/2022 la nivelul de 904 200 de tone ca TAC. În urma avizelor științifice și pe baza acordului la care s-a ajuns între Groenlanda, Islanda și Norvegia privind capelinul, Guvernul Groenlandei a stabilit o cotă de 135 630 de tone. În conformitate cu Protocolul de punere în aplicare, Groenlanda ar dori să ofere Uniunii 69 623 de tone de capelin, ceea ce reprezintă 7,7 % din TAC totală. Această TAC ar trebui stabilită acum pe baza respectivă. Mai mult, în cadrul acordului-cadru privind conservarea și gestionarea capelinului, Groenlanda, Islanda și Norvegia au convenit asupra unor noi dispoziții referitoare la sezonul de pescuit. Prin urmare, este necesar, de asemenea, să se reflecte modificarea sezonului de pescuit, care ar trebui să se refere acum la o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2021 și 15 aprilie 2022.

(23)

Comisia acordă autorizații de pescuit navelor aflate sub pavilionul Venezuelei pentru a le permite să pescuiască specii de lutianide în apele Uniunii din largul coastei Guyanei Franceze. Amendamentul propus vizează asigurarea continuității operațiunilor de pescuit pe parcursul procesului de autorizare între doi ani, în anumite condiții.

(24)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2021/92 ar trebui modificat în consecință.

(25)

Pentru a se evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a li se asigura pescarilor din Uniune mijloace de subzistență, dispozițiile prezentului regulament în ceea privește Marea Baltică ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2022. Limitele de captură prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/92 se aplică de la 1 ianuarie 2021. Prin urmare, dispozițiile introduse prin prezentul regulament privind limitele de captură respective ar trebui, de asemenea, să se aplice de la 1 ianuarie 2021. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să se aplice merluciului norvegian în diviziunea ICES 3a și în apele Regatului Unit și ale Uniunii din subzona ICES 4, precum și în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a de la 1 noiembrie 2021 până la 31 octombrie 2022. Având în vedere necesitatea de a continua activitățile de pescuit durabil și de a începe activitățile de pescuit le timp pentru deschiderea sezonului de pescuit, dispozițiile prezentului regulament în ceea ce privește limitele de captură pentru macrou în apele norvegiene din Marea Nordului și pentru capelin în apele groenlandeze din subzonele ICES 5 și 14 ar trebui să se aplice de la 12 octombrie 2021 și, respectiv, 15 octombrie 2021. Întrucât posibilitățile de pescuit în cauză nu au fost încă epuizate sau vor fi sporite prin prezentul regulament, aplicarea retroactivă a prezentului regulament nu aduce atingere principiilor securității juridice și încrederii legitime. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește, pentru anul 2022, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Baltică și modifică anumite posibilități de pescuit în alte ape stabilite prin Regulamentul (UE) 2021/92.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit ale Uniunii care își desfășoară activitatea în Marea Baltică.

(2)   De asemenea, prezentul regulament se aplică pescuitului recreativ, în cazul în care acesta este menționat în mod explicit în dispozițiile relevante.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„subdiviziune” înseamnă o subdiviziune a Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) din Marea Baltică, astfel cum este definită în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (9);

2.

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc care poate fi capturată timp de un an de zile;

3.

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe;

4.

„pescuit recreativ” înseamnă activități de pescuit necomerciale care exploatează resursele biologice marine, de exemplu în scop recreativ, turistic sau sportiv.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

Capturi totale admisibile și alocări

TAC-urile, cotele și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexă.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

Alocarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerilor și realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

debarcărilor suplimentare autorizate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau al articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau transferate în temeiul articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 105 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 6

Condiții referitoare la debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Stocurile de specii nevizate aflate în limitele biologice de siguranță menționate la articolul 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care pot beneficia de derogarea de la obligația de scădere a capturilor din cotele relevante sunt identificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 7

Închiderea zonelor de reproducere a codului în scop de protecție

(1)   Se interzice pescuitul cu orice tip de unealtă de pescuit în subdiviziunile 25 și 26 în perioada 1 mai-31 august.

(2)   O exceptare de la interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică în următoarele cazuri:

(a)

operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice, cu condiția ca aceste cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241;

(b)

navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare sau cu setci cu sirec, cu paragate de fund, cu paragate în limita a patru mile marine măsurate de la liniile de bază, cu paragate flotante, cu undițe de mână și cu echipament de pescuit la dandinetă sau cu unelte de pescuit pasiv similare în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente;

(c)

navele de pescuit ale Uniunii care pescuiesc în subdiviziunea 25 stocuri de pești pelagici pentru consumul uman direct, utilizând unelte cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel mult 45 mm, în zone în care adâncimea apei este mai mică de 50 de metri conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente și ale căror debarcări sunt sortate.

(3)   Se interzice pescuitul cu orice tip de unealtă de pescuit în subdiviziunile 22 și 23 în perioada 15 ianuarie-31 martie și în subdiviziunea 24 în perioada 15 mai-15 august.

(4)   O exceptare de la interdicția prevăzută la alineatul (3) se aplică în următoarele cazuri:

(a)

operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice, cu condiția ca aceste cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241;

(b)

navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare sau cu setci cu sirec, cu paragate de fund, cu paragate în limita a patru mile marine măsurate de la liniile de bază, cu paragate flotante, cu undițe de mână și cu echipament de pescuit la dandinetă sau cu unelte de pescuit pasiv similare în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente;

(c)

navele de pescuit ale Uniunii care pescuiesc în subdiviziunea 24 stocuri de pești pelagici pentru consumul uman direct, utilizând unelte cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel mult 45 mm, în zone în care adâncimea apei este mai mică de 40 de metri și ale căror debarcări sunt sortate;

(d)

navele de pescuit ale Uniunii care pescuiesc cu drage pentru moluște bivalve în subdiviziunea 22 în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente.

(5)   Comandanții navelor de pescuit menționate la alineatul (2) litera (b) sau (c) și la alineatul (4) litera (b), (c) sau (d) se asigură că activitatea lor de pescuit poate fi monitorizată în orice moment de către autoritățile de control ale statului membru.

Articolul 8

Măsuri privind pescuitul recreativ de cod în subdiviziunile 22-26

(1)   În cadrul pescuitului recreativ, poate fi reținut cel mult un exemplar de cod per pescar pe zi în subdiviziunile 22 și 23 și în subdiviziunea 24 în limita a șase mile marine măsurate de la liniile de bază, cu excepția perioadei 15 ianuarie -31 martie, când pescuitul recreativ de cod este interzis.

(2)   Pescuitul recreativ de cod este interzis în subdiviziunea 24 dincolo de șase mile marine măsurate de la liniile de bază și în subdiviziunile 25 și 26.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor naționale mai stricte.

Articolul 9

Măsuri privind pescuitul recreativ de somon în subdiviziunile 22-31

(1)   Pescuitul recreativ de somon este interzis în subdiviziunile 22-31. Orice exemplar de somon capturat se eliberează imediat înapoi în mare.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pescuitul recreativ de somon este permis în următoarele condiții cumulative:

(a)

nu poate fi reținut mai mult de un exemplar de somon cu înotătoarea adipoasă tăiată per pescar pe zi;

(b)

toate exemplarele din orice specie de pește reținute sunt debarcate întregi.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), pescuitul recreativ de somon la nord de latitudinea 59° 30′ N este permis de la 1 mai la 31 august în zonele situate în limita a patru mile marine măsurate de la liniile de bază.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor naționale mai stricte.

Articolul 10

Măsuri pentru conservarea stocurilor de păstrăv de mare și de somon în subdiviziunile 22-32

(1)   Se interzice navelor de pescuit să pescuiască păstrăv de mare, dincolo de patru mile marine măsurate de la liniile de bază în subdiviziunile 22-32, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022. În cazul pescuitului de somon dincolo de patru mile marine măsurate de la liniile de bază în subdiviziunea 32, capturile accidentale de păstrăv de mare nu depășesc în niciun moment 3 % din captura totală de somon și de păstrăv de mare prezentă la bord sau debarcată după fiecare campanie de pescuit.

(2)   Pescuitul cu paragate dincolo de patru mile marine măsurate de la liniile de bază în subdiviziunile 22-31 este interzis.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor naționale mai stricte.

Articolul 11

Flexibilitate

(1)   Cu excepția cazului în care anexa la prezentul regulament conține dispoziții contrare, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul menționat se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri analitice.

(2)   Cu toate acestea, articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică în cazul în care un stat membru utilizează flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 12

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile de stocuri capturate sau debarcate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Modificarea Regulamentului (UE) 2021/92

Regulamentul (UE) 2021/92 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa IA se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru cod în diviziunea ICES 7d se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgia

33

(1)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

649

(1)

Țările de Jos

19

(1)

Uniunea

701

(1)

Regatul Unit

71

(2)

TAC

772

 

(1)

Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 4, în partea din zona 3a care nu este inclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4.).

(2)

Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4, în partea din zona 3a care nu este inclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4.).”;

(b)

tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru macrou din apele Regatului Unit și ale Uniunii Europene din diviziunea ICES 2a și subzonele 3 și 4 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Macrou

Scomber scombrus

Zona:

apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a, 3 și 4

(MAC/2A34.)

Belgia

544

(1)(2)

TAC analitică

Se aplică articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

Danemarca

18 666

(1)(2)

Germania

567

(1)(2)

Franța

1 713

(1)(2)

Țările de Jos

1 724

(1)(2)

Suedia

5 108

(1)(2)(3)

Uniunea

28 322

(1)(2)

Norvegia

Nu se aplică.

(4)

Regatul Unit

Nu se aplică.

(1)(2)(3)

TAC

852 284

 

(1)

Condiție specială: până la 60 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele internaționale din zonele 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 și 14 (MAC/*2AX14.).

(2)

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele două zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din zona 2a (MAC/*02AN-)

Apele Insulelor Feroe (MAC/*FRO1)

Belgia

0

0

Danemarca

0

0

Germania

0

0

Franța

0

0

Țările de Jos

0

0

Suedia

0

0

Uniunea

0

0

(3)

Condiție specială: inclusiv următorul tonaj ce poate fi capturat în apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Atunci când se pescuiește în temeiul prezentei condiții speciale, capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe trebuie calculate în cadrul cotelor alocate acestor specii.

(4)

Se deduce din partea de TAC alocată Norvegiei (cotă de acces). Această cantitate include următoarea parte a Norvegiei din TAC pentru Marea Nordului:

 

0

Această cotă poate fi pescuită numai în zona 4a (MAC/*04A.), cu excepția următoarei cantități, în tone, care poate fi pescuită în zona 3a (MAC/*03A.):

 

0

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos în următoarele zone:


 

3a

Apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 3a și 4bc

4b

4c

Apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 și 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC.)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgia

0

0

0

0

326

Danemarca

0

4 130

0

0

11 200

Germania

0

0

0

0

340

Franța

0

490

0

0

1 028

Țările de Jos

0

490

0

0

1 034

Suedia

0

0

390

10

3 065

Uniunea

0

5 110

390

10

16 993

Regatul Unit

0

Nu se aplică.

0

0

Nu se aplică.

Norvegia

0

0

0

0

0 ”;

(c)

tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru macrou din apele norvegiene din diviziunile ICES 2a și 4a se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Macrou

Scomber scombrus

Zona:

apele norvegiene din zonele 2a și 4a

(MAC/2A4A-N.)

Danemarca

 

13 359

(1)

TAC analitică

Uniunea

 

13 359

(1)

TAC

 

Nu se aplică.

 

(1)

În 2021, această cotă poate fi pescuită exclusiv în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a, 3 și 4 (MAC/*2a34X.).”;

(d)

tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru merluciul norvegian și capturile accidentale asociate din diviziunea ICES 3a și din apele Regatului Unit și ale Uniunii din subzona ICES 4, precum și din apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anul

2021

2022

 

Danemarca

116 447

(1)(3)

24 727

(1)(6)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

22

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Țările de Jos

86

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Uniunea

116 555

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Regatul Unit

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

0

(4)

Insulele Feroe

0

(5)

0

(5)

TAC

Nu se aplică.

 

Nu se aplică.

 

(1)

Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de eglefin și de merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și merlan calculate în cadrul cotei în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii calculate în cadrul cotei în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, împreună, 9 % din cotă.

(2)

Cota poate fi pescuită exclusiv în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.

(3)

Se poate pescui doar în perioada 1 noiembrie 2020-31 octombrie 2021.

(4)

Se utilizează o sită de sortare.

(5)

Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), se deduce din această cotă.

(6)

Se poate pescui doar în perioada 1 noiembrie 2021-31 decembrie 2021.”;

(e)

tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru alte specii din apele Uniunii din subzona ICES 4 și diviziunea ICES 6a la nord de 56°30′ N se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Alte specii

Zona:

apele Uniunii din zonele 4 și 6a la nord de 56°30′ N

(OTH/2A46AN.)

Uniunea

Nu se aplică.

 

TAC de precauție

Norvegia

1 000

(1)(2)

Insulele Feroe

0

 

TAC

Nu se aplică.

 

(1)

Limitat la 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Specii care nu fac obiectul altor TAC-uri.”

2.

În anexa IB, tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru capelin în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

apele groenlandeze din zonele 5 și 14

(CAP/514GRN.)

Danemarca

51 088

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

2 224

 

Suedia

3 666

 

Toate statele membre

2 645

(1)

Uniunea

59 623

(2)

Norvegia

10 000

(2)

TAC

Nu se aplică.

 

(1)

Danemarca, Germania și Suedia pot avea acces la cota pentru „toate statele membre” doar după ce și-au epuizat cota proprie. Cu toate acestea, statele membre care dețin peste 10 % din cota Uniunii nu au în niciun caz acces la cota pentru „toate statele membre”. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (CAP/514GRN_AMS.).

(2)

Pentru o perioadă de pescuit de la 15 octombrie 2021 până la 15 aprilie 2022.”

3.

În anexa V partea B, în tabelul care stabilește numărul maxim de autorizații de pescuit pentru navele țărilor terțe care pescuiesc în apele Uniunii se adaugă următoarea notă de subsol referitoare la Venezuela:

„(2)

Activitățile de pescuit sunt autorizate pe baza unui an calendaristic. Cu toate acestea, o navă de pescuit își poate continua activitățile de pescuit până la trei luni după expirarea autorizației sale de pescuit, cu condiția ca operatorul:

să fi inițiat procesul de reînnoire a autorizației sale de pescuit;

să își fi îndeplinit toate obligațiile contractuale și de comunicare a informațiilor.

Această prelungire expiră la intrarea în vigoare a deciziei Comisiei de acordare a unei noi autorizații de pescuit sau de notificare a refuzului noii autorizații de pescuit pentru nava respectivă.”

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prin derogare de la al doilea paragraf:

(a)

articolul 13 punctul 1 literele (a), (b) și (e) și articolul 13 punctul 3 se aplică de la 1 ianuarie 2021;

(b)

articolul 13 punctul 1 litera (c) se aplică de la 12 octombrie 2021;

(c)

articolul 13 punctul 2 se aplică de al 15 octombrie 2021 până la 15 aprilie 2022;

(d)

articolul 13 punctul 1 litera (d) se aplică de la 1 noiembrie 2021 până la 31 octombrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DOVŽAN


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(6)  Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului din 28 ianuarie 2021 de stabilire, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 31, 29.1.2021, p. 31).

(7)  JO L 149, 30.4.2021, p. 10.

(8)  JO L 175, 18.5.2021, p. 3.

(9)  Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).


ANEXĂ

TAC-URI APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN ZONELE

PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC-URI ÎN FUNCȚIE DE SPECIE ȘI DE ZONĂ

În următoarele tabele sunt stabilite TAC-uri și cote de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc și condițiile legate funcțional de acestea.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel. Stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor speciilor în limba latină.

În sensul prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumirea științifică

Codul alfa-3

Denumirea comună

Clupea harengus

HER

Hering

Gadus morhua

COD

Cod de Atlantic

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Salmo salar

SAL

Somon de Atlantic

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Tabelul 1

Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 30-31

(HER/30/31.)

Finlanda

91 287

 

TAC analitică

Suedia

20 058

 

Uniunea

111 345

 

TAC

111 345

 

 


Tabelul 2

Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 22-24

(HER/3BC+24)

Danemarca

110

(1)

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

435

(1)

Finlanda

0

(1)

Polonia

103

(1)

Suedia

140

(1)

Uniunea

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către hering, cu condiția ca respectivele cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.

Prin derogare de la primul paragraf, pescuitul acestei cote este permis pentru navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare, cu undițe de mână, cu capcane de pescuit închise sau cu echipamente de pescuit la dandinetă. Comandanții navelor de pescuit respective se asigură că activitatea lor de pescuit poate fi monitorizată în orice moment de către autoritățile de control ale statului membru.


Tabelul 3

Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32

(HER/3D-R30)

Danemarca

1 180

 

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

Germania

313

 

Estonia

6 028

 

Finlanda

11 766

 

Letonia

1 488

 

Lituania

1 566

 

Polonia

13 367

 

Suedia

17 945

 

Uniunea

53 653

 

TAC

Nu se aplică


Tabelul 4

Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunea 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

22 026

 

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

Letonia

25 671

 

Uniunea

47 697

 

TAC

47 697

 


Tabelul 5

Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

(COD/3DX32.)

Danemarca

137

(1)

TAC de precauție

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

54

(1)

Estonia

13

(1)

Finlanda

10

(1)

Letonia

51

(1)

Lituania

33

(1)

Polonia

159

(1)

Suedia

138

(1)

Uniunea

595

(1)

TAC

Nu se aplică

(1)

Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către cod, cu condiția ca respectivele cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.


Tabelul 6

Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

Subdiviziunile 22-24

(COD/3BC+24)

Danemarca

214

(1)

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

104

(1)

Estonia

5

(1)

Finlanda

4

(1)

Letonia

18

(1)

Lituania

11

(1)

Polonia

57

(1)

Suedia

76

(1)

Uniunea

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către cod, cu condiția ca respectivele cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.


Tabelul 7

Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danemarca

6 483

 

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

Germania

720

 

Polonia

1 358

 

Suedia

489

 

Uniunea

9 050

 

TAC

9 050

 


Tabelul 8

Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunile 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danemarca

13 223

(1)(2)

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

1 471

(1)(2)

Estonia

1 344

(1)(2)(3)

Finlanda

16 488

(1)(2)

Letonia

8 411

(1)(2)

Lituania

989

(1)(2)

Polonia

4 011

(1)(2)

Suedia

17 874

(1)(2)

Uniunea

63 811

(1)(2)

TAC

Nu se aplică

(1)

Exprimat în număr de pești.

(2)

Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către somon, cu condiția ca respectivele cercetări să fie efectuate cu respectarea deplină a condițiilor prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.

Prin derogare de la primul paragraf, pescuitul acestei cote este permis navelor de pescuit ale Uniunii la nord de latitudinea 59° 30′ N în zonele situate în limita a patru mile marine măsurate de la liniile de bază în perioada 1 mai-31 august.

(3)

Condiție specială: din această cotă pot fi pescuite cel mult 450 de exemplare în apele Uniunii din subdiviziunea 32 (SAL/*3D32)


Tabelul 9

Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunea 32

(SAL/3D32.)

Estonia

969

(1)

TAC de precauție

Finlanda

8 486

(1)

Uniunea

9 455

(1)

TAC

Nu se aplică

(1)

Exprimat în număr de pești.


Tabelul 10

Specia:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona:

apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danemarca

24 852

 

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

Germania

15 745

 

Estonia

28 859

 

Finlanda

13 010

 

Letonia

34 855

 

Lituania

12 608

 

Polonia

73 969

 

Suedia

48 045

 

Uniunea

251 943

 

TAC

Nu se aplică

 


29.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 384/20


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1889 AL COMISIEI

din 23 iulie 2021

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește extinderea măsurilor de reducere temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (1), în special articolul 10a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Criza provocată de pandemia de COVID-19 continuă să cauzeze o scădere a traficului aerian determinată de scăderea semnificativă a cererii de transport aerian și de măsurile directe luate de statele membre și de țările terțe în vederea limitării răspândirii COVID-19. Eurocontrol a raportat că, în prima jumătate a anului 2021, nivelul traficului aerian în spațiul aerian al SEE a fost destul de stabil și a reprezentat aproximativ 38 % din cel înregistrat în aceeași perioadă din 2019, cu o tendință de creștere. Conform previziunilor Eurocontrol, se preconizează că media anuală a traficului aerian va atinge 50 % în 2021 și 72 % în 2022, pe baza celui mai realist scenariu.

(2)

Aceste circumstanțe sunt independente de voința transportatorilor aerieni, iar ulterioara anulare voluntară sau obligatorie a serviciilor lor aeriene în funcție de evoluția cererii este un răspuns necesar sau legitim la aceste circumstanțe.

(3)

Potrivit articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, coroborat cu articolul 10 alineatul (2), transportatorii aerieni trebuie să utilizeze cel puțin 80 % dintr-o serie de sloturi alocate sau își pierd drepturile dobândite ca urmare a unei utilizări prealabile asupra respectivelor sloturi (așa-numita regulă „folosești sau pierzi”). Având în vedere criza cauzată de pandemia de COVID-19 și pentru a proteja soliditatea financiară a transportatorilor aerieni și a evita impactul negativ asupra mediului provocat de operarea zborurilor cu factor de încărcare zero sau aproape zero doar cu scopul de a-și menține sloturile orare pe aeroporturile respective, regula „folosești sau pierzi” a fost suspendată în perioada 1 martie 2020-28 martie 2021.

(4)

La 16 februarie 2021, având în vedere impactul persistent al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra traficului aerian, UE a modificat Regulamentul (CEE) nr. 95/93 pentru a acorda companiilor aeriene o derogare suplimentară de la regula „folosești sau pierzi” pentru perioada de planificare orară din vara anului 2021, suspendând aplicarea acestei reguli în perioada cuprinsă între 28 martie 2021 și 30 octombrie 2021.

(5)

În temeiul articolului 10a alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a modifica perioada de suspendare a regulii „folosește sau pierzi” prevăzută la articolul 10a alineatul (3).

(6)

În plus, în conformitate cu articolul 10a alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, în cazul în care este strict necesar pentru a aborda evoluția impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra nivelurilor traficului aerian, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a modifica rata de utilizare a sloturilor cu o valoare cuprinsă între 30 % și 70 %.

(7)

În pofida unei creșteri treptate, nivelul traficului aerian din prima jumătate a anului 2021 este încă scăzut în comparație cu aceeași perioadă din 2019, situându-se, în medie, la aproximativ 38 % din cel înregistrat în perioada corespunzătoare din 2019. Deși este dificil de preconizat exact traiectoria de redresare a nivelului traficului aerian, este rezonabil să se anticipeze că situația va persista în viitorul apropiat, cu o reducere constantă a decalajului privind traficul aerian dintre 2019 și 2021. Pe baza previziunilor Eurocontrol pe o perioadă de patru ani, publicate la 21 mai 2021, luând în calcul scenariul cel mai probabil, care presupune că vaccinurile își vor demonstra eficacitatea în 2022, nivelul mediu anual al traficului aerian va fi de 50 % în 2021 și de 72 % în 2022 față de cel înregistrat în 2019. Pe baza previziunilor lunare ale Eurocontrol disponibile pentru 2021 și a mediei anuale a Eurocontrol pentru 2022, se preconizează că traficul aerian în perioada de planificare orară din iarna 2021/2022 se va situa la un nivel de 70 % față de cel înregistrat în 2019.

(8)

Datele compilate de Organizația Mondială a Sănătății și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată că reducerea persistentă a traficului aerian este rezultatul impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19. Datele disponibile indică o corelație între creșterea numărului de cazuri și răspunsurile statelor membre și ale țărilor terțe la această creștere, prin adoptarea de măsuri care afectează transportul aerian și au ca efect reducerea nivelului traficului aerian. Astfel de măsuri, care pot fi introduse sau eliminate într-un termen foarte scurt, contribuie la crearea unui climat de incertitudine și au un impact negativ asupra încrederii consumatorilor și a comportamentului acestora în materie de rezervare.

(9)

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de infectări cu COVID-19 și posibila răspândire a unor noi variante, este rezonabil să se anticipeze un număr semnificativ de anulări ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19 în următoarea perioadă de planificare orară de iarnă, cuprinsă între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022, în cazul în care companiile aeriene ar fi obligate să își utilizeze toate sloturile orare din 2019 în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(10)

Prin urmare, este necesară prelungirea perioadei prevăzute la articolul 10a alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 de la 31 octombrie 2021 până la 26 martie 2022.

(11)

Cererea de transport în perioada de planificare orară de iarnă, cuprinsă între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022, ar putea rămâne scăzută în ciuda progreselor înregistrate în cadrul campaniilor de vaccinare, a sporirii siguranței transportului și a relaxării măsurilor care afectează capacitatea pasagerilor de a călători. Menținerea unui nivel scăzut al cererii în perioada de planificare orară de iarnă ar putea indica schimbări structurale pe termen lung ale pieței și ale comportamentului consumatorilor. Prin urmare, rata de utilizare a sloturilor orare ar trebui stabilită astfel încât, pe de o parte, să evite consecințele negative nedorite asupra situației financiare a transportatorilor aerieni și impactul negativ asupra mediului provocat de operarea zborurilor cu factor de încărcare zero sau aproape zero doar cu scopul de a-și păstra drepturile istorice asupra sloturilor orare și, pe de altă parte, să stimuleze companiile aeriene să utilizeze în mod eficient capacitatea aeroportuară sau să returneze sloturile în rezerva de sloturi pentru a fi folosite de alți utilizatori.

(12)

În plus, rata de utilizare ar trebui să garanteze un număr minim de servicii pentru a spori încrederea pasagerilor, utilizarea eficientă a capacității aeroportuare în perioada de planificare orară din iarna 2021/2022 și conectivitatea fiabilă.

(13)

De asemenea, rata de utilizare a sloturilor orare ar trebui să țină seama de schimbările structurale pe termen mai lung în ceea ce privește piața și comportamentul consumatorilor, pentru a permite adaptarea treptată a pieței la evoluția cererii și deblocarea capacității pentru perioada de planificare orară din iarna 2022/2023. În special ținând cont că unele companii aeriene au utilizat sloturi orare ad-hoc în 2020 și la începutul anului 2021 fără a obține sloturi istorice.

(14)

Prin urmare, rata de utilizare a sloturilor orare pentru perioada de planificare orară din iarna 2021/2022 ar trebui stabilită la 50 %.

(15)

Deși se presupune, în general, că transportatorii aerieni vor opera zboruri odată cu creșterea cererii, un prag de utilizare mai scăzut prezintă riscul ca unii transportatori să limiteze operațiunile din anumite aeroporturi la minimul necesar doar pentru păstrarea drepturilor istorice asupra acestor sloturi orare, în detrimentul transportatorilor concurenți, al administratorilor de aeroporturi și al consumatorilor. Este puțin probabil ca o eventuală eliberare a unei părți a capacității aeroportuare ca urmare a acestei noi rate de utilizare să provoace o perturbare gravă a operațiunilor și rețelelor companiilor aeriene, cum s-ar întâmpla în cazul unei rate de utilizare mai mari.

(16)

În scopul securității juridice, în special în ceea ce îi privește pe coordonatorii de sloturi și pe operatorii aerieni, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 10a din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește sloturile care nu au fost puse la dispoziția coordonatorului pentru realocare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2a), în decursul perioadei cuprinse între 28 martie 2021 și 26 martie 2022 și în sensul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (2), dacă un transportator aerian îi dovedește coordonatorului că a utilizat seria de sloturi în cauză, astfel cum a fost autorizat de coordonator, timp de cel puțin 50 % în cursul perioadei de planificare orară cuprinse între 28 martie 2021 și 30 octombrie 2021, și timp de 50 % în cursul perioadei de planificare orară cuprinse între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022, respectivul transportator aerian are dreptul la aceeași serie de sloturi în următoarea perioadă de planificare orară echivalentă.

În ceea ce privește perioada menționată la primul paragraf de la prezentul alineat, valoarea procentuală menționată la articolul 10 alineatul (4) și la articolul 14 alineatul (6) litera (a) este de 50 % pentru perioada de planificare orară cuprinsă între 28 martie 2021 și 30 octombrie 2021, și 50 % pentru perioada de planificare orară cuprinsă între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1.


29.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 384/23


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1890 AL COMISIEI

din 2 august 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește standardele de comercializare în sectorul fructelor și legumelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) stabilește norme privind standardele de comercializare pentru fructe și legume.

(2)

În perioada 2018-2020, Grupul de lucru pentru standardele de calitate ale produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) a revizuit standardele CEE-ONU pentru ardei (2018 și 2020), struguri de masă (2019 și 2020), mere și pere (2020). Pentru a se evita apariția unor bariere inutile în calea comerțului, standardele de comercializare generale și specifice pentru respectivele fructe și legume, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, trebuie aliniate la noile standarde CEE-ONU.

(3)

Având în vedere că respectivele standarde ale CEE-ONU revizuite au fost supuse cu succes aprobării statelor membre în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia (UE) 2017/2104 a Consiliului din 6 noiembrie 2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de lucru pentru standardele de calitate ale produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE-WP.7) (3).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2017/2104 a Consiliului din 6 noiembrie 2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de lucru pentru standardele de calitate ale produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE-WP.7) cu privire la propunerile de standarde de calitate pentru fructe și legume (JO L 303, 18.11.2017, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA I

STANDARDELE DE COMERCIALIZARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

PARTEA A

Standardul de comercializare general

Scopul prezentului standard de comercializare general este de a defini cerințele de calitate pentru fructe și legume după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

ușoară alterare, din cauza dezvoltării și a caracterului perisabil al acestora.

1.   Cerințe minime

În limita toleranțelor admise, produsele sunt:

întregi,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Starea produselor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare,

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

2.   Cerințe minime de maturitate

Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate; fructele trebuie să fie satisfăcător de coapte, dar nu prea coapte.

Dezvoltarea produselor și stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere și atingerea unui grad de coacere satisfăcător.

3.   Toleranța

În cazul fiecărui lot, se permite ca 10 % din produse (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele minime de calitate. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

4.   Marcarea

Pe fiecare ambalaj (1) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu: strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Originea

Numele complet al țării de origine (2). În cazul produselor originare dintr-un stat membru, această mențiune este în limba țării de origine sau în orice altă limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. În cazul altor produse, această mențiune este în orice limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație.

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

PARTEA B

Standarde de comercializare specifice

PARTEA 1: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică merelor din soiurile (cultivarele) provenite din Malus domestica Borkh. destinate a fi livrate proaspete consumatorilor, merele destinate prelucrării industriale fiind excluse.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte merele după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

pentru produsele clasificate în alte categorii decât categoria «Extra», o ușoară alterare datorată dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, merele trebuie să fie:

întregi,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

fără forme grave de sticlozitate, cu excepția soiurilor marcate cu un «V» enumerate în apendicele la prezentul standard,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea merelor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Cerințe de maturitate

Merele trebuie să fie suficient de dezvoltate și să prezinte un grad satisfăcător de coacere.

Dezvoltarea merelor și stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere și atingerea gradului de coacere necesar în raport cu caracteristicile soiului.

Pentru a se verifica îndeplinirea cerințelor minime de maturitate, pot fi luați în considerare mai mulți parametri (de exemplu, aspectul morfologic, gustul, fermitatea și indexul refractometric).

C.   Clasificare

Merele sunt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează.

(i)   Categoria «Extra»

Merele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie caracteristice pentru soi (3), iar pedunculul trebuie să fie intact.

Merele trebuie să prezinte următoarea suprafață minimă în culoarea caracteristică soiului:

3/4 din suprafața totală de culoare roșie în cazul grupei de colorit A,

1/2 din suprafața totală de culoare roșie mixtă în cazul grupei de colorit B,

1/3 din suprafața totală de culoare ușor roșie, înroșită sau striată în cazul grupei de colorit C,

fără cerință minimă referitoare la culoare în cazul grupei de colorit D.

Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Merele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

foarte ușoare defecte ale epidermei,

rugozitate foarte ușoară (4), de exemplu:

pete maro care nu pot depăși cavitatea pedunculului și nu pot fi aspre și/sau

urme ușoare și izolate de rugozitate.

(ii)   Categoria I

Merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv (5).

Merele trebuie să prezinte următoarea suprafață minimă în culoarea caracteristică soiului:

1/2 din suprafața totală de culoare roșie în cazul grupei de colorit A,

1/3 din suprafața totală de culoare roșie mixtă în cazul grupei de colorit B,

1/10 din suprafața totală de culoare ușor roșie, înroșită sau striată în cazul grupei de colorit C,

fără cerință minimă referitoare la culoare în cazul grupei de colorit D.

Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Totuși, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

un ușor defect de formă,

un ușor defect de dezvoltare,

un ușor defect de colorit,

urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm2, fără decolorare,

ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși:

2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită,

1 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte, cu excepția rapănului (Venturia inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafață mai mare de 0,25 cm2,

ușoară rugozitate (6), de exemplu:

pete maro care pot depăși puțin cavitatea pedunculului sau cavitatea pistilului, dar nu pot fi aspre și/sau

rugozitate reticulară subțire care nu depășește 1/5 din suprafața totală a fructului și care nu contrastează puternic cu coloritul general al fructului și/sau

rugozitate densă care nu depășește 1/20 din suprafața totală a fructului,

împreună, rugozitatea reticulară subțire și rugozitatea densă nu pot depăși maximum 1/5 din suprafața totală a fructului.

Pedunculul poate lipsi, cu condiția ca secțiunea să fie curată și epiderma adiacentă să nu fie deteriorată.

(iii)   Categoria II

Această categorie cuprinde merele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Pulpa nu trebuie să prezinte defecte majore.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca merele să își mențină caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

defecte de formă,

defecte de dezvoltare,

defecte de colorit,

urme de lovituri ușoare a căror suprafață nu depășește 1,5 cm2, coaja putând fi ușor decolorată,

defecte ale epidermei care nu pot depăși:

4 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită,

2,5 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte, cu excepția rapănului (Venturia inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafață mai mare de 1 cm2,

ușoară rugozitate (7), de exemplu:

pete maro care pot depăși cavitatea pedunculului sau cavitatea pistilului și pot fi ușor aspre și/sau

rugozitate reticulară subțire care nu depășește 1/2 din suprafața totală a fructului și care nu contrastează puternic cu coloritul general al fructului; și/sau

rugozitate densă care nu depășește 1/3 din suprafața totală a fructului;

împreună, rugozitatea reticulară subțire și rugozitatea densă nu pot depăși maximum 1/2 din suprafața totală a fructului.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale, fie de greutate.

Calibrul minim este de 60 mm, dacă se ține cont de diametru, sau de 90 g, dacă se ține cont de greutate. Se pot accepta fructe cu calibre mai mici, dacă nivelul Brix (8) al produselor este de minimum 10,5 °Brix, iar calibrul este de minimum 50 mm sau 70 g.

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

(a)

în cazul fructelor calibrate în funcție de diametru:

5 mm pentru fructele din categoria «Extra» și pentru fructele din categoriile I și II ambalate în rânduri și în straturi suprapuse. Cu toate acestea, în cazul merelor din soiurile Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) și Horneburger, diferența de diametru poate fi de până la 10 mm; și

10 mm pentru fructele din categoria I prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj. Cu toate acestea, în cazul merelor din soiurile Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) și Horneburger, diferența de diametru poate fi de până la 20 mm;

(b)

în cazul fructelor calibrate în funcție de greutate:

pentru merele din categoria «Extra» și din categoriile I și II ambalate în rânduri și în straturi suprapuse:

Interval (în g)

Diferență de greutate (în g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

pentru fructele din categoria I prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj:

Interval (în g)

Uniformitate (în g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Nu există nicio cerință privind uniformitatea calibrului în cazul fructelor din categoria II prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj.

Dispozițiile privind calibrarea nu se aplică soiurilor de mere miniaturale, marcate cu un «M» în apendicele la prezentul standard. Respectivele soiuri miniaturale trebuie să aibă un nivel Brix (9) de minimum 12 °.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria «Extra»

Se permite ca un total de 5 % din mere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranțe, maximum 0,5 % din total pot fi produse care îndeplinesc cerințele de calitate ale categoriei II.

(ii)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din mere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(iii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din mere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile: se permite ca un total de 10 % din mere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele privind calibrul. Această toleranță nu poate fi extinsă astfel încât să includă produsele cu un calibru de:

5 mm sau mai mult sub diametrul minim,

10 g sau mai mult sub greutatea minimă.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât mere de aceeași origine, de același soi, de aceeași calitate, de același calibru (dacă se impune calibrarea) și cu același grad de coacere.

De asemenea, în cazul categoriei «Extra» se impune uniformitatea din punctul de vedere al coloritului.

Totuși, poate fi ambalat împreună într-un ambalaj de vânzare un amestec de mere din soiuri diferite, cu condiția să aibă o calitate uniformă și, în cazul fiecărui soi, aceeași origine. Uniformitatea în ceea ce privește calibrul nu este obligatorie.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Merele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produselor. În special, ambalajele de vânzare cu o greutate netă de peste 3 kg trebuie să fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în mod adecvat.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa urme vizibile de adeziv și fără a cauza defecte ale epidermei. Inscripționarea cu laser a unor informații pe fructe nu trebuie să ducă la defecte ale pulpei sau ale epidermei.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (10) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Mere», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior.

Denumirea soiului. În cazul unui amestec de mere din soiuri diferite, denumirile respectivelor soiuri.

Denumirea soiului poate fi înlocuită cu un sinonim. O denumire comercială (11) poate fi furnizată doar în plus față de soi sau de sinonimul acestuia.

În cazul mutațiilor cu protecție a soiului, această denumire a soiului poate înlocui denumirea de bază a soiului. În cazul mutațiilor fără protecție a soiului, denumirea mutației poate fi indicată doar în plus față de denumirea soiului de bază.

«Varietate miniaturală», după caz.

C.   Originea produselor

Țara de origine (12) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

În cazul unui amestec de soiuri diferite de mere de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine trebuie să figureze lângă denumirea soiului în cauză.

D.   Specificații comerciale

Categoria

Calibrul sau, în cazul fructelor prezentate în rânduri și în straturi suprapuse, numărul de unități.

În cazul în care identificarea este efectuată în funcție de calibru, acesta trebuie indicat:

(a)

în cazul produselor care fac obiectul normelor privind uniformitatea, prin diametrul minim și cel maxim sau prin greutatea minimă și cea maximă;

(b)

opțional, în cazul produselor care nu fac obiectul normelor privind uniformitatea, prin diametrul sau greutatea celui mai mic fruct din ambalaj, urmat(ă) de cuvintele «și peste» sau de o indicație echivalentă sau, după caz, de diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din ambalaj.

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

Apendice

Lista neexhaustivă a soiurilor de mere

Fructele din soiurile care nu sunt incluse în listă trebuie clasificate în funcție de caracteristicile soiurilor respective.

Unele dintre soiurile enumerate în tabelul următor pot fi comercializate sub denumirile pentru care s-a solicitat sau s-a obținut protecția mărcii în una sau mai multe țări. Nu s-a dorit includerea unor astfel de mărci în primele trei coloane ale următorului tabel. Anumite mărci cunoscute sunt menționate în a patra coloană numai cu titlu informativ.

Legendă:

M

=

soi miniatural

R

=

soi cu rugozitate

V

=

sticlozitate

*

=

mutație fără protecție a soiului, dar legată de o marcă înregistrată/protejată; mutațiile care nu sunt marcate cu asterisc sunt soiuri protejate

Soiuri

Mutație

Sinonime

Mărci

Grupă de colorit

Specificații suplimentare

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep’s! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren’s Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren’s Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton’s ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™, NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

PARTEA 2: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU CITRICE

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică citricelor din soiurile cultivate (cultivarele) aparținând următoarelor specii destinate a fi livrate proaspete consumatorilor, citricele destinate prelucrării industriale fiind excluse:

lămâi provenite din specia Citrus limon (L.) Burm. f. și din hibrizii acesteia,

mandarine provenite din specia Citrus reticulata Blanco, inclusiv mandarine Satsuma (Citrus unshiu Marcow), clementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka), mandarine obișnuite (Citrus deliciosa Ten.) și tangerine (Citrus tangerina Tanaka) provenite din aceste specii și din hibrizii acestora,

portocale provenite din specia Citrus sinensis (L.) Osbeck și din hibrizii acesteia.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte citricele după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

pentru produsele clasificate în alte categorii decât categoria «Extra», o ușoară alterare datorată dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, citricele trebuie să fie:

întregi,

fără urme de lovituri și/sau fără tăieturi ample cicatrizate,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

fără semne de zbârcire și deshidratare,

fără deteriorări cauzate de temperatură scăzută sau îngheț,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea citricelor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Cerințe de maturitate

Citricele trebuie să fi ajuns la un grad corespunzător de dezvoltare și maturitate, ținându-se cont de criteriile specifice soiului, perioadei de culegere și zonei de cultivare.

Maturitatea citricelor este definită de următorii parametri prevăzuți mai jos pentru fiecare specie:

conținutul minim de suc,

raportul minim zahăr/acid (13),

coloritul.

Gradul de colorare trebuie să fie de așa natură încât, în urma dezvoltării lor normale, citricele să prezinte culoarea specifică soiului la punctul lor de destinație.

 

Conținut minim de suc (%)

Raport minim zahăr/acid

Colorit

Lămâi

20

 

Trebuie să fie specific soiului. Fructele de culoare verde (dar nu verde închis) sunt admise cu condiția să îndeplinească cerințele minime cu privire la conținutul de suc.

Mandarine Satsuma, clementine, alte soiuri de mandarine și hibrizii acestora

Mandarine Satsuma

33

6,5 :1

Trebuie să fie specific soiului cel puțin pe o treime din suprafața fructului.

Clementine

40

7,0 :1

Alte soiuri de mandarine și hibrizii acestora

33

7,5 :1  (14)

Portocale

Portocale roșii

30

6,5 :1

Trebuie să fie specific soiului. Totuși, sunt admise fructele cu un colorit verde deschis care nu depășește o cincime din suprafața totală a fructului, dacă îndeplinesc cerințele minime privind conținutul de suc.

Sunt admise portocalele cu un colorit verde pe mai mult de o cincime din suprafața totală a fructului produse în zone unde se înregistrează temperaturi ridicate și o umiditate relativă ridicată în perioada de dezvoltare, cu condiția să îndeplinească cerințele minime privind conținutul de suc.

Portocale din grupa Navels

33

6,5 :1

Alte soiuri

35

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi și Pacitan, cu peste o cincime din suprafață de culoare verde

33

 

Alte soiuri cu peste o cincime din suprafață de culoare verde

45

 

Citricele care îndeplinesc cerințele de maturitate pot fi «desverzite». Acest tratament este permis numai dacă celelalte caracteristici organoleptice naturale nu sunt modificate.

C.   Clasificare

Citricele sunt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează:

(i)   Categoria «Extra»

Citricele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul și/sau pentru tipul comercial respectiv.

Citricele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora.

(ii)   Categoria I

Citricele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul și/sau pentru tipul comercial respectiv.

Totuși, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

un ușor defect de formă,

ușoare defecte de colorit, inclusiv o ușoară arsură solară,

ușoare defecte progresive ale cojii, cu condiția ca acestea să nu afecteze pulpa,

ușoare defecte ale cojii care apar în procesul de formare a fructului, cum ar fi râia argintie, rugozitățile sau alterările provocate de dăunători,

ușoare defecte cicatrizate generate de cauze mecanice precum grindina, frecarea, manipularea,

desprindere ușoară și parțială a cojii (sau a stratului exterior) în cazul tuturor fructelor din grupul mandarinelor.

(iii)   Categoria II

Această categorie cuprinde citricele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca citricele să își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

defecte de formă,

defecte de colorit, inclusiv arsură solară,

defecte progresive ale cojii, cu condiția ca acestea să nu afecteze pulpa,

defecte ale cojii care apar în procesul de formare a fructului, cum ar fi râia argintie, rugozitățile sau alterările provocate de dăunători,

defecte cicatrizate generate de cauze mecanice precum grindina, frecarea, manipularea,

alterări superficiale cicatrizate ale cojii,

coajă aspră,

desprindere ușoară și parțială a cojii (sau a stratului exterior) în cazul portocalelor și o desprindere parțială a cojii (sau a stratului exterior) în cazul tuturor fructelor din grupul mandarinelor.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale a fructului, fie prin numărare.

A.   Calibrul minim

Se aplică următoarele calibre minime:

Fructe

Diametru (în mm)

Lămâi

45

Mandarine Satsuma, alte soiuri de mandarine și hibrizii acestora

45

Clementine

35

Portocale

53

B.   Uniformitatea

Citricele pot fi sortate în funcție de calibru prin aplicarea uneia dintre următoarele opțiuni:

(a)

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

10 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj) este mai mic de 60 mm;

15 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj) este de 60 mm sau mai mare, dar mai mic de 80 mm;

20 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj) este de 80 mm sau mai mare, dar mai mic de 110 mm;

nu există nicio limită privind diferența de diametru în cazul fructelor cu diametrul de 110 mm sau mai mare.

(b)

Dacă se aplică coduri de calibru, trebuie respectate codurile și intervalele din tabelele următoare:

 

Codul calibrului

Diametru (în mm)

Lămâi

 

0

79 -90

 

1

72 -83

 

2

68 -78

 

3

63 -72

 

4

58 -67

 

5

53 -62

 

6

48 -57

 

7

45 -52

Mandarine Satsuma, clementine și alte soiuri de mandarine și hibrizii acestora

 

1-XXX

78 și mai mult

 

1-XX

67 -78

 

1 sau 1-X

63 -74

 

2

58 -69

 

3

54 -64

 

4

50 -60

 

5

46 -56

 

6 (15)

43 -52

 

7

41 -48

 

8

39 -46

 

9

37 -44

 

10

35 -42

Portocale

 

0

92 -110

 

1

87 -100

 

2

84 -96

 

3

81 -92

 

4

77 -88

 

5

73 -84

 

6

70 -80

 

7

67 -76

 

8

64 -73

 

9

62 -70

 

10

60 -68

 

11

58 -66

 

12

56 -63

 

13

53 -60

Uniformitatea calibrelor se obține cu ajutorul scalelor cu calibre menționate, cu excepția cazului în care se aplică următoarea mențiune:

În cazul fructelor în vrac în recipiente și al fructelor în ambalaje de vânzare cu o greutate netă maximă de 5 kg, diferența maximă nu trebuie să depășească intervalul obținut prin gruparea a trei calibre consecutive din scala cu calibre.

(c)

În cazul fructelor calibrate în funcție de număr, diferența de calibru trebuie să respecte dispozițiile de la litera (a).

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria «Extra»

Se permite ca un total de 5 % din citrice (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranțe, maximum 0,5 % din total pot fi produse care îndeplinesc cerințele categoriei II de calitate.

(ii)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din citrice (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(iii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din citrice (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile: se permite ca un total de 10 % din citrice (ca număr sau greutate) să corespundă calibrului imediat inferior și/sau superior celui menționat (sau celor menționate, în cazul combinării a trei calibre) pe ambalaje.

În orice caz, toleranța de 10 % se aplică numai fructelor care nu sunt mai mici decât următoarele calibre minime:

Fructe

Diametru (în mm)

Lămâi

43

Mandarine Satsuma, alte soiuri de mandarine și hibrizii acestora

43

Clementine

34

Portocale

50

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât citrice de aceeași origine, de același soi sau de același tip comercial, de aceeași calitate și de același calibru și, atât cât se poate aprecia, cu același grad de coacere și dezvoltare.

În plus, în cazul categoriei «Extra», se impune uniformitatea din punctul de vedere al coloritului.

Totuși, poate fi ambalat împreună într-un ambalaj de vânzare un amestec de citrice din specii diferite, cu condiția să aibă o calitate uniformă și, în cazul fiecărei specii, același soi sau același tip comercial și aceeași origine. Uniformitatea în ceea ce privește calibrul nu este obligatorie.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Citricele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produselor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa urme vizibile de adeziv și fără a cauza defecte ale cojii. Inscripționarea cu laser a unor informații pe fructe nu trebuie să ducă la defecte ale pulpei sau ale cojii.

În cazul în care fructele sunt împachetate, trebuie utilizată hârtie subțire, uscată, nouă și fără miros (16).

Este interzisă utilizarea oricărei substanțe care tinde să modifice caracteristicile naturale ale citricelor, în special gustul sau mirosul (17).

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine. Totuși, este permisă prezentarea spre vânzare a fructelor de care este atașată câte o rămurică scurtă (nu din lemn), cu câteva frunze verzi.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (18) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara)

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Lămâi», «Mandarine» sau «Portocale» dacă produsul nu este vizibil din exterior.

«Amestec de citrice» sau o denumire echivalentă și denumirile comune ale diferitelor specii, în cazul unui amestec de citrice din specii diferite.

Pentru portocale, denumirea soiului și/sau respectivul grup de soiuri în cazul «Navels» și «Valencias».

Pentru «Mandarine Satsuma» și «Clementine», trebuie indicată denumirea comună a speciei, denumirea soiului fiind opțională.

Pentru alte mandarine și hibrizii acestora, trebuie indicată denumirea soiului.

Pentru lămâi: denumirea soiului este opțională.

-«Cu sâmburi» în cazul clementinelor cu peste 10 sâmburi.

«Fără sâmburi» (opțional, citricele fără sâmburi pot conține, ocazional, sâmburi).

C.   Originea produselor

Țara de origine (19) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

În cazul unui amestec de citrice din specii diferite și de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine trebuie să figureze lângă denumirea speciei în cauză.

D.   Specificații comerciale

Categoria.

Calibrul exprimat:

prin calibrul minim și cel maxim (în mm) sau

prin codul calibrului sau codurile calibrelor, urmate, opțional, de un calibru minim și maxim sau

prin număr.

După caz, indicarea agentului de conservare sau a altor substanțe chimice utilizate în etapa de după recoltare.

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

PARTEA 3: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU FRUCTELE KIWI

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează fructele kiwi (cunoscute și sub denumirea de Actinidia sau kiwi) din soiurile (cultivarele) provenite din Actinidia chinensis Planch. și Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang și A.R. Ferguson) destinate a fi livrate proaspete consumatorilor, fructele kiwi destinate prelucrării industriale fiind excluse.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte fructele kiwi după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

pentru produsele clasificate în alte categorii decât categoria «Extra», o ușoară alterare datorată dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, fructele kiwi trebuie să fie:

întregi (dar fără peduncul),

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

potrivit de tari; nici moi, nici zbârcite, nici îmbibate cu apă,

bine formate, fructele duble sau multiple fiind excluse,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea fructelor kiwi trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Cerințe minime de maturitate

Fructele kiwi trebuie să fie suficient de dezvoltate și să prezinte un grad satisfăcător de coacere.

Pentru a îndeplini această cerință, la momentul ambalării fructele trebuie să fi ajuns la un grad de coacere de cel puțin 6,2 °Brix (20) sau să fi dobândit un conținut mediu de substanță uscată de 15 %, ceea ce le-ar permite să ajungă la 9,5 °Brix 21 la intrarea în lanțul de distribuție.

C.   Clasificare

Fructele kiwi sunt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează.

(i)   Categoria «Extra»

Fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv.

Trebuie să fie tari, iar pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Fructele kiwi nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora.

Raportul diametru minim/diametru maxim al fructului măsurat în secțiunea ecuatorială trebuie să fie de minimum 0,8.

(ii)   Categoria I

Fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv.

Trebuie să fie tari, iar pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Totuși, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

un ușor defect de formă (dar fără umflături sau malformații),

ușoare defecte de colorit,

ușoare defecte ale epidermei, cu condiția ca suprafața totală afectată să nu depășească 1 cm2,

o mică «marcă Hayward» sub forma unor linii longitudinale și fără proeminențe.

Raportul diametru minim/diametru maxim al fructului măsurat în secțiunea ecuatorială trebuie să fie de minimum 0,7.

(iii)   Categoria II

Această categorie cuprinde fructele kiwi care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Fructele trebuie să fie destul de tari, iar pulpa trebuie să nu prezinte defecte grave.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca fructele kiwi să își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

defecte de formă,

defecte de colorit,

defecte ale epidermei, cum ar fi mici tăieturi cicatrizate sau țesut cicatrizat/zgâriat, cu condiția ca suprafața totală afectată să nu depășească 2 cm2;

mai multe «mărci Hayward» mai pronunțate și cu o ușoară protuberanță;

urme de lovituri ușoare.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat în funcție de greutatea fructului.

Greutatea minimă este de 90 g pentru categoria «Extra», 70 g pentru categoria I și 65 g pentru categoria II.

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

10 g în cazul fructelor cu o greutate de până la 85 g,

15 g în cazul fructelor cu o greutate între 85 g și 120 g,

20 g pentru fructele cu o greutate între 120 și 150 g,

40 g în cazul fructelor cu o greutate de 150 g sau mai mare.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria «Extra»

Se permite ca un total de 5 % din fructele kiwi (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranțe, maximum 0,5 % din total pot fi produse care îndeplinesc cerințele de calitate ale categoriei II.

(ii)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din fructele kiwi (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(iii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din fructele kiwi (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile: se permite ca un total de 10 % din fructele kiwi (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele privind calibrul.

Totuși, fructele kiwi nu trebuie să cântărească mai puțin de 85 g în cazul categoriei «Extra», 67 g în cazul categoriei I și 62 g în cazul categoriei II.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât fructe kiwi de aceeași origine, de același soi, de aceeași calitate și de același calibru.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Fructele kiwi trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produselor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa urme vizibile de adeziv și fără a cauza defecte ale epidermei. Inscripționarea cu laser a unor informații pe fructe nu trebuie să ducă la defecte ale pulpei sau ale epidermei.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (21) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Fructe kiwi» și/sau «Actinidia», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior.

Denumirea soiului (opțional).

Culoarea pulpei sau o indicație echivalentă, în cazul în care culoarea pulpei nu este verde.

C.   Originea produselor

Țara de origine (22) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D.   Specificații comerciale

Categoria.

Calibrul, exprimat prin greutatea minimă și maximă a fructelor.

Numărul de fructe (opțional).

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

PARTEA 4:STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU SALATĂ, CICOARE CREAȚĂ ȘI CICOARE DE GRĂDINĂ CU FRUNZE ÎNTREGI

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică:

salatei din soiurile (cultivarele) provenite din:

Lactuca sativa var. capitata L. (salată cu căpățână, inclusiv salata tip «crisphead» și «Iceberg»),

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (salată romană),

Lactuca sativa var. crispa L. (salata pentru frunze),

încrucișărilor acestor soiuri și

cicorii crețe din soiurile (cultivarele) provenite din Cichorium endivia var. crispum Lam. și

cicorii de grădină cu frunze întregi din soiurile (cultivarele) provenite din Cichorium endivia var. latifolium Lam.

destinate a fi livrate proaspete consumatorilor.

Prezentul standard nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale, produselor prezentate ca frunze individuale, salatei cu rădăcini sau salatei în ghivece.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte produsele după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

o ușoară alterare, din cauza dezvoltării și a caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, produsele trebuie să fie:

întregi,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate și curățate, adică fără pământ sau alt mediu de creștere și fără materii străine vizibile,

proaspete ca aspect,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători,

turgescente,

fără semințe,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

În cazul salatei, este permisă o decolorare roșiatică, provocată de o temperatură scăzută în timpul creșterii, cu condiția să nu modifice foarte mult aspectul acesteia.

Rădăcinile trebuie tăiate aproape de baza frunzelor exterioare, iar tăietura trebuie să fie dreaptă.

Produsele trebuie să aibă o dezvoltare normală. Dezvoltarea și starea produselor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Clasificare

Produsele sunt clasificate în două categorii, definite în cele ce urmează:

(i)   Categoria I

Produsele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul și/sau pentru tipul comercial respectiv.

De asemenea, produsele trebuie să fie:

bine formate,

ferme, ținând seama de metodele de cultivare și de tipul de produs,

fără daune sau deteriorări care scad caracterul comestibil,

fără daune din cauza înghețului.

Salata cu căpățână trebuie să aibă un singur miez bine format. Totuși, în cazul salatei cu căpățână cultivate sub protecție, miezul poate fi mic.

Salata romană trebuie să aibă miez, care poate fi mic.

În cazul cicorii crețe și în cel al cicorii de grădină cu frunze întregi, miezul trebuie să fie de culoare galbenă.

(ii)   Categoria II

Această categorie cuprinde produsele care nu se încadrează în categoria I, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Produsele trebuie să fie:

suficient de bine formate,

fără daune și deteriorări care pot scădea în mod semnificativ caracterul comestibil.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca produsele să își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

decolorare ușoară,

ușoare deteriorări cauzate de dăunători.

Salata cu căpățână trebuie să aibă miez, care poate fi mic. Totuși, în cazul salatei cu căpățână cultivate sub protecție, este permisă absența miezului.

Salata romană poate să nu aibă miez.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de greutatea unei unități.

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

(a)   Salată

40 g în cazul în care cea mai ușoară unitate cântărește sub 150 g,

100 g în cazul în care cea mai ușoară unitate cântărește între 150 g și 300 g,

150 g în cazul în care cea mai ușoară unitate cântărește între 300 g și 450 g;

300 g în cazul în care cea mai ușoară unitate cântărește peste 450 g.

(b)   Cicoarea creață și cicoarea de grădină cu frunze întregi

300 g.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din produse (ca număr) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(ii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din produse (ca număr) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile: se permite ca un total de 10 % din produse (ca număr) să nu îndeplinească cerințele privind calibrul.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât produse de aceeași origine, de același soi sau tip comercial, de aceeași calitate și de același calibru.

Totuși, poate fi ambalat împreună într-un ambalaj un amestec de salate și/sau cicori din soiuri diferite, cu condiția să aibă o calitate uniformă și, în cazul fiecărui soi, al fiecărui tip comercial și/sau al fiecărei culori, aceeași origine. Uniformitatea în ceea ce privește calibrul nu este obligatorie.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Produsele trebuie ambalate astfel încât să fie protejate corespunzător. Trebuie ambalate în mod rezonabil, având în vedere dimensiunea și tipul ambalajului, fără spații goale și fără strivire.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (23) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Salată», «salată tip „Butterhead”», «Batavia», «salată „crisphead” („Iceberg”)», «salată romană», «salată pentru frunze» (sau, de exemplu și dacă este cazul, «Frunză de stejar», «Lollo bionda», «Lollo rossa»), «cicoare creață» sau «cicoare de grădină cu frunze întregi» sau alte denumiri echivalente în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior.

«Cultivată sub protecție» sau o denumire echivalentă, după caz.

Denumirea soiului (opțional).

«Amestec de salate/cicori» sau o denumire echivalentă, în cazul unui amestec de salate și/sau cicori de soiuri, tipuri comerciale și/sau culori diferite. Dacă produsele nu sunt vizibile din exterior, trebuie indicate soiurile, tipurile comerciale și/sau culorile prezente în ambalaj, precum și cantitatea în cazul fiecăreia dintre acestea.

C.   Originea produselor

Țara de origine (24) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

În cazul unui amestec de diferite salate și/sau cicori de soiuri, tipuri comerciale și/sau culori diferite care au origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine trebuie să figureze lângă denumirea soiului, tipul comercial și/sau culoarea în cauză.

D.   Specificații comerciale

Categoria

Calibrul, exprimat în greutate minimă pe unitate sau în număr de unități.

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

PARTEA 5: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI ȘI NECTARINE

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică piersicilor și nectarinelor din soiurile (cultivarele) provenite din Prunus persica Sieb. și Zucc. destinate a fi livrate proaspete consumatorilor, piersicile și nectarinele destinate prelucrării industriale fiind excluse.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte piersicile și nectarinele după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

pentru produsele clasificate în alte categorii decât categoria «Extra», o ușoară alterare datorată dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, piersicile și nectarinele trebuie să fie:

întregi,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

fără fructe despicate în cavitatea pedunculului,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea piersicilor și nectarinelor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Cerințe de maturitate

Fructele trebuie să fie suficient de dezvoltate și să prezinte un grad satisfăcător de coacere. Indexul refractometric al pulpei trebuie să fie de minimum 8 °Brix (25).

C.   Clasificare

Piersicile și nectarinele sunt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează:

(i)   Categoria «Extra»

Piersicile și nectarinele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv.

Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Piersicile și nectarinele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora.

(ii)   Categoria I

Piersicile și nectarinele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv. Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Totuși, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

un ușor defect de formă,

un ușor defect de dezvoltare,

ușoare defecte de colorit,

ușoare urme provocate de presiune a căror suprafață totală nu depășește 1 cm2,

ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși:

1,5 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită;

1 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte.

(iii)   Categoria II

Această categorie cuprinde piersicile și nectarinele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Pulpa nu trebuie să prezinte defecte majore.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca piersicile și nectarinele să își mențină caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

defecte de formă,

defecte de dezvoltare, inclusiv sâmburi despicați, cu condiția ca fructele să fie închise, iar pulpa să fie sănătoasă,

defecte de colorit,

urme de lovituri, a căror suprafață totală nu depășește 2 cm2, epiderma putând fi ușor decolorată,

defecte ale epidermei care nu pot depăși:

2,5 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită;

2 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale, fie de greutate, fie prin numărare.

Calibrul minim este de:

56 mm sau 85 g în cazul categoriei „Extra”;

51 mm sau 65 g în cazul categoriilor I și II.

Totuși, fructele cu calibre mai mici de 56 mm sau 85 g nu se comercializează în perioada 1 iulie-31 octombrie (în emisfera nordică) și în perioada 1 ianuarie-30 aprilie (în emisfera sudică).

În cazul categoriei II, următoarele dispoziții sunt opționale.

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

(a)

În cazul fructelor calibrate în funcție de diametru:

5 mm în cazul fructelor cu diametrul sub 70 mm,

10 mm în cazul fructelor cu diametrul de minimum 70 mm.

(b)

În cazul fructelor calibrate în funcție de greutate:

30 g în cazul fructelor cu greutatea sub 180 g,

80 g în cazul fructelor cu greutatea de minimum 180 g.

(c)

În cazul fructelor calibrate în funcție de număr, diferența de calibru trebuie să respecte dispozițiile de la litera (a) sau (b).

În cazul aplicării codurilor de calibrare, trebuie respectate cele din tabelul de mai jos.

 

 

diametru

sau

greutate

 

cod

de la

la

de la

la

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot în cazul produselor care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria «Extra»

Se permite ca un total de 5 % din piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranțe, maximum 0,5 % din total pot fi produse care îndeplinesc cerințele de calitate ale categoriei II.

(ii)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(iii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile (dacă se impune calibrarea): se permite ca un total de 10 % din piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele privind calibrul.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât piersici sau nectarine de aceeași origine, de același soi, de aceeași calitate, cu același grad de coacere și de același calibru (dacă se impune calibrarea), iar în cazul categoriei «Extra» conținutul trebuie să fie, de asemenea, uniform din punctul de vedere al coloritului.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Piersicile sau nectarinele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produselor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa urme vizibile de adeziv și fără a cauza defecte ale epidermei. Inscripționarea cu laser a unor informații pe fructe nu trebuie să ducă la defecte ale pulpei sau ale epidermei.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (26) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Piersici» sau «Nectarine», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior.

Culoarea pulpei.

Denumirea soiului (opțional).

C.   Originea produselor

Țara de origine (27) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D.   Specificații comerciale

Categoria.

Calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat prin diametrul minim și cel maxim (în mm), prin greutatea minimă și cea maximă (în g) sau prin codul calibrului.

Numărul de unități (opțional).

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

PARTEA 6: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PERE

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică perelor din soiurile (cultivarele) provenite din Pyrus communis L. destinate a fi livrate proaspete consumatorilor, perele destinate prelucrării industriale fiind excluse.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Scopul standardului este definirea cerințelor privind calitățile pe care trebuie să le prezinte perele după condiționare și ambalare.

Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului:

o ușoară lipsă de prospețime și turgescență,

pentru produsele clasificate în alte categorii decât categoria «Extra», o ușoară alterare datorată dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

A.   Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale prevăzute pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, perele trebuie să fie:

întregi,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum,

curate, fără materii străine vizibile,

fără dăunători,

fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,

fără umezeală externă anormală,

fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea perelor trebuie să le permită:

să reziste la transport și la manipulare și

să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B.   Cerințe de maturitate

Dezvoltarea perelor și stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere și atingerea gradului de coacere necesar în raport cu caracteristicile soiului.

C.   Clasificare

Perele sunt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează:

(i)   Categoria «Extra»

Perele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv (28).

Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă, iar epiderma trebuie să fie lipsită de rugozitate aspră.

Perele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al fructelor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora.

Pedunculul trebuie să fie intact.

Perele nu trebuie să fie pietroase.

(ii)   Categoria I

Perele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristice pentru soiul respectiv (29).

Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă.

Totuși, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora:

un ușor defect de formă,

un ușor defect de dezvoltare,

ușoare defecte de colorit,

foarte ușoară rugozitate aspră,

ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși:

2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită,

1 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte, cu excepția rapănului (Venturia pirina și V. inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafață mai mare de 0,25 cm2.

urme de lovituri ușoare a căror suprafață nu depășește 1 cm2.

Pedunculul poate fi ușor deteriorat.

Perele nu trebuie să fie pietroase.

(iii)   Categoria II

Această categorie cuprinde perele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc cerințele minime specificate mai sus.

Pulpa nu trebuie să prezinte defecte majore.

Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca perele să își mențină caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

defecte de formă,

defecte de dezvoltare,

defecte de colorit,

ușoară rugozitate aspră,

defecte ale epidermei care nu pot depăși:

4 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită;

2,5 cm2 suprafață totală în cazul altor defecte, cu excepția rapănului (Venturia pirina și V. inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafață mai mare de 1 cm2,

urme de lovituri ușoare a căror suprafață nu depășește 2 cm2.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale, fie de greutate.

Calibrul minim este de:

(a)

În cazul fructelor calibrate în funcție de diametru:

 

«Extra»

Categoria I

Categoria II

Soiuri cu fructe mari

60 mm

55 mm

55 mm

Alte soiuri

55 mm

50 mm

45 mm

(b)

În cazul fructelor calibrate în funcție de greutate:

 

«Extra»

Categoria I

Categoria II

Soiuri cu fructe mari

130 g

110 g

110 g

Alte soiuri

110 g

100 g

75 g

Perele de vară incluse în apendicele la prezentul standard nu trebuie să respecte cerința privind calibrul minim.

Pentru a se asigura uniformitatea calibrelor, diferențele de calibru dintre produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească:

(a)

În cazul fructelor calibrate în funcție de diametru:

5 mm pentru fructele din categoria «Extra» și pentru fructele din categoriile I și II ambalate în rânduri și în straturi suprapuse;

10 mm pentru fructele din categoria I prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj.

(b)

În cazul fructelor calibrate în funcție de greutate:

pentru fructele din categoria «Extra» și cele din categoriile I și II ambalate în rânduri și în straturi suprapuse:

Interval (în g)

Diferență de greutate (în g)

75 -100

15

100 -200

35

200 -250

50

> 250

80

pentru fructele din categoria I prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj:

Interval (în g)

Diferență de greutate (în g)

100 -200

50

> 200

100

Nu există nicio limită referitoare la uniformitatea calibrului în cazul fructelor din categoria II prezentate în ambalajele de vânzare sau în vrac în ambalaj.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

În toate etapele comercializării, se admit toleranțe privind calitatea și calibrul în cadrul fiecărui lot pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A.   Toleranțe privind calitatea

(i)   Categoria «Extra»

Se permite ca un total de 5 % din pere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranțe, maximum 0,5 % din total pot fi produse care îndeplinesc cerințele de calitate ale categoriei II.

(ii)   Categoria I

Se permite ca un total de 10 % din pere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranțe, maximum 1 % din total pot fi produse care nu îndeplinesc nici cerințele de calitate ale categoriei II, nici cerințele minime, sau produse alterate.

(iii)   Categoria II

Se permite ca un total de 10 % din pere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească nici cerințele categoriei, nici cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.

B.   Toleranțe privind calibrarea

Pentru toate categoriile: se permite ca un total de 10 % din pere (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele privind calibrul. Această toleranță nu poate fi extinsă astfel încât să includă produsele cu un calibru de:

5 mm sau mai mult sub diametrul minim,

10 g sau mai mult sub greutatea minimă.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Uniformitatea

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conținut uniform și să nu cuprindă decât pere de aceeași origine, de același soi, de aceeași calitate, de același calibru (dacă se impune calibrarea) și cu același grad de coacere.

De asemenea, în cazul categoriei «Extra» se impune uniformitatea din punctul de vedere al coloritului.

Totuși, poate fi ambalat împreună într-un ambalaj de vânzare un amestec de pere din soiuri diferite, cu condiția să aibă o calitate uniformă și, în cazul fiecărui soi, aceeași origine. Uniformitatea în ceea ce privește calibrul nu este obligatorie.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Perele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produselor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate și de calitate, astfel încât să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa urme vizibile de adeziv și fără a cauza defecte ale epidermei. Inscripționarea cu laser a unor informații pe fructe nu trebuie să ducă la defecte ale pulpei sau ale epidermei.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Pe fiecare ambalaj (30) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A.   Identificare

Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

Această mențiune poate fi înlocuită:

în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B.   Natura produselor

«Pere», în cazul în care conținutul ambalajului nu este vizibil din exterior.

Denumirea soiului. În cazul unui amestec de pere din soiuri diferite, denumirile respectivelor soiuri.

Denumirea soiului poate fi înlocuită cu un sinonim. O denumire comercială (31) poate fi furnizată doar în plus față de soi sau de sinonimul acestuia.

C.   Originea produselor

Țara de origine (32) și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

În cazul unui amestec de soiuri diferite de pere de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine trebuie să figureze lângă denumirea soiului în cauză.

D.   Specificații comerciale

Categoria.

Calibrul sau, în cazul fructelor prezentate în rânduri și în straturi suprapuse, numărul de unități.

În cazul în care identificarea este efectuată în funcție de calibru, acesta trebuie indicat:

(a)

în cazul produselor care fac obiectul normelor privind uniformitatea, prin diametrul minim și cel maxim sau prin greutatea minimă și cea maximă;

(b)

opțional, în cazul produselor care nu fac obiectul normelor privind uniformitatea, prin diametrul sau greutatea celui mai mic fruct din ambalaj, urmat(ă) de cuvintele «și peste» sau de o indicație echivalentă sau, după caz, prin diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din ambalaj.

E.   Marcajul de control oficial (opțional)

Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

Apendice

Lista neexhaustivă a soiurilor cu fructe mari și a soiurilor de pere de vară

Soiurile cu fructe mici și alte soiuri care nu sunt menționate în tabel pot fi comercializate, cu condiția respectării cerințelor privind calibrul prevăzute pentru alte soiuri și descrise în secțiunea III din standard.

Unele dintre soiurile enumerate în tabelul următor pot fi comercializate sub denumirile pentru care s-a solicitat sau s-a obținut protecția mărcii în una sau mai multe țări. Nu s-a dorit includerea unor astfel de mărci în primele două coloane din tabel. Anumite mărci cunoscute sunt menționate în a treia coloană numai cu titlu informativ.

Legendă:

L

=

Soiuri cu fructe mari

SP

=

Pere de vară, pentru care nu este prevăzut niciun calibru minim.

Soi

Sinonime

Mărci comerciale/Denumiri comerciale

Calibru

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

L

Abugo o Siete en Boca

 

 

SP

Akςa

 

 

SP

Alka

 

 

L

Alsa

 

 

L

Alexandrine Douillard

 

 

L

Amfora

 

 

L

Angelys

 

Angys ®

L

Bambinella

 

 

SP

Bay 6474

 

Alessia ®

L

Bergamotten

 

 

SP

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

L

Beurré Clairgeau

 

 

L

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

L

Beurré Giffard

 

 

SP

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

SP

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

SP

Bon Rouge

 

Victoria Blush

L

Cape Rose

 

Cheeky ®

L

Carusella

 

 

SP

Castell

Castell de Verano

 

SP

Celina

 

QTee ®

L

Cepuna

 

Migo ®

L

CH201

 

Fred ®

L

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

SP

Comice rouge

 

 

L

Concorde

 

 

L

Condoula

 

 

SP

Coscia

Ercolini

 

SP

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

L

D’Anjou

 

 

L

Deveci

 

 

L

Dita

 

 

L

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

SP

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

L

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

L

Dpp1

 

Flare ™, Cape Fire ®

L

Erika

 

 

L

Etrusca

 

 

SP

Falstaff

 

 

L

Flamingo

 

 

L

Forelle

 

Vermont Beauty

L

Général Leclerc

 

Amber Grace ™

L

Gentile

 

 

SP

Golden Russet Bosc

 

 

L

Gräfin Gepa

 

Saxonia ®, Early Desire ®

L

Grand Champion

 

 

L

H2-169

 

Ambrosia ®

L

Harovin Sundown

 

Cold Snap ®

L

Harrow Delight

 

 

L

Jeanne d’Arc

 

 

L

Joséphine

 

 

L

Kieffer

 

 

L

Klapa Mīlule

 

 

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

SP

Lombacad

 

Cascade ®

L

Moscatella

 

 

SP

Mramornaja

 

 

L

Mustafabey

 

 

SP

Nojabrskaja

Novemberbirne

Xenia ®, Novembra ®

L

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

L

Passe Crassane

Passa Crassana

 

L

PE2UNIBO

 

Early Giulia ®

L

PE3UNIBO

 

Debby Green ®

L

Perita de San Juan

 

 

SP

Pérola

 

 

SP

Pitmaston

Williams Duchesse

 

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

SP

Président Drouard

 

 

L

Rode Doyenne van Doorn

 

Sweet Sensation ®,

Sweet Dored ®

L

Rosemarie

 

S