ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 277

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
2 august 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1253 al Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește integrarea factorilor, a riscurilor și a preferințelor în materie de durabilitate în anumite cerințe organizatorice și condiții de funcționare aplicabile firmelor de investiții ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1254 al Comisiei din 21 aprilie 2021 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate ( 1 )

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1255 al Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama administratorii fondurilor de investiții alternative ( 1 )

11

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1256 al Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate în guvernanța întreprinderilor de asigurare și de reasigurare ( 1 )

14

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1257 al Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359 în ceea ce privește integrarea factorilor de durabilitate și a riscurilor și a preferințelor în materie de durabilitate în cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor aplicabile întreprinderilor de asigurare și distribuitorilor de asigurări, precum și în normele de conduită profesională și în normele privind consilierea în domeniul investițiilor aplicabile produselor investiționale bazate pe asigurări ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1258 al Comisiei din 26 iulie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Őrségi tökmagolaj (IGP)]

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1259 al Comisiei din 26 iulie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tuzséri alma (DOP)]

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1260 al Comisiei din 26 iulie 2021 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pera Mantovana (IGP)]

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1261 al Comisiei din 26 iulie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olio di Roma (IGP)]

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1262 al Comisiei din 26 iulie 2021 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate Iași (DOP)

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1263 al Comisiei din 26 iulie 2021 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Muškat momjanski/Moscato di Momiano (DOP)

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1264 al Comisiei din 26 iulie 2021 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Coteaux du Libron (IGP)]

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1265 al Comisiei din 26 iulie 2021 de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului [Bayerischer Bärwurz]

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1266 al Comisiei din 29 iulie 2021 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1267 al Comisiei din 29 iulie 2021 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

62

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1268 al Comisiei din 29 iulie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane ( 1 )

99

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2021/1269 a Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei delegate (UE) 2017/593 în ceea ce privește integrarea factorilor de durabilitate în obligațiile de guvernanță a produsului ( 1 )

137

 

*

Directiva delegată (UE) 2021/1270 a Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei 2010/43/UE în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ( 1 )

141

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2021/1271 a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 26 iulie 2021 de numire a directorului Autorității pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene

145

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1272 a Comisiei din 30 iulie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Statul Cetății Vaticanului cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

148

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1273 a Comisiei din 30 iulie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de San Marino cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

151

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1253 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește integrarea factorilor, a riscurilor și a preferințelor în materie de durabilitate în anumite cerințe organizatorice și condiții de funcționare aplicabile firmelor de investiții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 16 alineatul (12), articolul 24 alineatul (13) și articolul 25 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, conformă cu obiectivele de dezvoltare durabilă este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de la Paris (2). Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris stabilește obiectivul de a consolida răspunsul la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2)

Recunoscând această provocare, în decembrie 2019 Comisia a prezentat Pactul verde european (3). Pactul verde este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care începând din 2050 emisiile nete de gaze cu efect de seră să fie 0, iar creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, trebuie să li se transmită investitorilor semnale clare în ceea ce privește investițiile acestora, astfel încât să se evite activele depreciate și să se mobilizeze finanțare durabilă.

(3)

În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile” (4), care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Evaluarea impactului care stă la baza inițiativelor legislative ulterioare, publicată în mai 2018 (5), a demonstrat necesitatea de a clarifica faptul că factorii de durabilitate ar trebui să fie luați în considerare de firmele de investiții în cadrul obligațiilor lor față de clienți și de clienții potențiali. Prin urmare, firmele de investiții ar trebui să examineze în mod continuu nu numai toate riscurile financiare relevante, ci și toate riscurile relevante legate de durabilitate menționate în Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (6), care, în cazul în care s-ar produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției. Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei (7) nu menționează în mod explicit riscurile legate de durabilitate. Din acest motiv și pentru a oferi asigurarea că procedurile interne și dispozițiile organizaționale sunt puse în aplicare și respectate în mod corespunzător, este necesar să se clarifice faptul că procesele, sistemele și controalele interne ale firmelor de investiții ar trebui să reflecte riscurile legate de durabilitate și că pentru analizarea acestor riscuri sunt necesare capacități și cunoștințe tehnice.

(4)

Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, firmele de investiții ar trebui, atunci când identifică tipurile de conflicte de interese a căror existență poate afecta interesele unui client sau client potențial, să includă tipurile de conflicte de interese care apar ca urmare a luării în considerare a preferințelor în materie de durabilitate ale clientului. În cazul clienților existenți pentru care s-a efectuat deja o evaluare a caracterului adecvat, firmele de investiții ar trebui să aibă posibilitatea de a identifica preferințele individuale în materie de durabilitate ale clientului cu ocazia următoarei actualizări periodice a evaluării a caracterului adecvat.

(5)

Firmele de investiții care furnizează consultanță în domeniul investițiilor și servicii de administrare a portofoliului ar trebui să le poată recomanda clienților lor și clienților potențiali instrumente financiare corespunzătoare, motiv pentru care aceste firme ar trebui să aibă posibilitatea de a le adresa întrebări clienților pentru a identifica preferințele în materie de durabilitate ale acestora. În conformitate cu obligația firmei de investiții de a acționa în interesul clientului său, recomandările adresate clienților și clienților potențiali ar trebui să reflecte atât obiectivele financiare, cât și eventualele preferințe în materie de durabilitate exprimate de clienții în cauză. De aceea, este necesar să se clarifice faptul că firmele de investiții ar trebui să instituie mecanisme adecvate pentru a se asigura că includerea factorilor de durabilitate în procesul de consiliere și în administrarea portofoliului nu conduce la practici de vânzare inadecvată sau la prezentarea de date eronate referitoare la instrumentele financiare sau la strategii, din care să reiasă că acestea ar răspunde preferințelor în materie de durabilitate în condițiile în care acest lucru nu este adevărat. Pentru a evita astfel de practici sau prezentări de date eronate, înainte de a le adresa clienților sau clienților potențiali întrebări referitoare la posibilele lor preferințe în materie de durabilitate, firmele de investiții care furnizează consultanță în domeniul investițiilor ar trebui să evalueze obiectivele de investiții ale acestora, orizontul de timp și circumstanțele specifice fiecărui client sau client potențial.

(6)

Până în prezent au fost dezvoltate instrumente financiare cu diferite grade de ambiție legată de durabilitate. Pentru a le permite clienților sau clienților potențiali să înțeleagă diferitele grade de durabilitate și să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză în ceea ce privește durabilitatea, firmele de investiții care furnizează consultanță în domeniul investițiilor și servicii de administrare a portofoliului ar trebui să explice distincția dintre, pe de o parte, instrumentele financiare care urmăresc, integral sau parțial, investiții durabile în activități economice care pot fi calificate drept durabile din punctul de vedere al mediului în sensul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (8), investițiile durabile definite la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088 și instrumentele financiare care iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, care ar putea fi eligibile spre a fi recomandate ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate ale clienților și, pe de altă parte, alte instrumente financiare fără aceste caracteristici specifice, care nu ar trebui să fie eligibile spre a fi recomandate clienților sau clienților potențiali care au preferințe individuale în materie de durabilitate.

(7)

Este necesar să se abordeze preocupările legate de „dezinformarea ecologică”, în special practica ce constă în a obține un avantaj concurențial neloial recomandând un instrument financiar ca fiind ecologic sau durabil, deși, de fapt, acest instrument financiar nu îndeplinește nivelul de bază al standardelor de mediu sau al altor standarde legate de durabilitate. Pentru a preîntâmpina vânzarea inadecvată și dezinformarea ecologică, firmele de investiții nu ar trebui să recomande sau să decidă să tranzacționeze instrumente financiare ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate în cazul în care instrumentele financiare respective nu răspund acestor preferințe. Firmele de investiții le explică clienților lor sau clienților potențiali motivele pentru care procedează astfel și țin evidența acestor motive.

(8)

Este necesar să se clarifice faptul că instrumentele financiare care nu sunt eligibile pentru satisfacerea preferințelor individuale în materie de durabilitate pot fi recomandate în continuare de firmele de investiții, dar nu ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate. Pentru ca clientul sau clientul potențial să poată primi recomandări suplimentare, în cazul în care instrumentele financiare propuse nu corespund preferințelor în materie de durabilitate ale unui client, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a-și adapta informațiile privind preferințele sale în materie de durabilitate. Pentru a preveni vânzarea inadecvată și dezinformarea ecologică, firmele de investiții ar trebui să țină evidența deciziei clientului, inclusiv a explicațiilor oferite de acesta pentru adaptare.

(9)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentul delegat (UE) 2017/565.

(10)

Ar trebui ca autoritățile competente și firmele de investiții să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile cerințe cuprinse în prezentul regulament. Prin urmare, aplicarea acestuia ar trebui să fie amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2017/565

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele puncte 7, 8 și 9:

„(7)

«preferințe în materie de durabilitate» înseamnă alegerea clientului sau a clientului potențial de a integra sau nu unul dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa, precum și, în cazul unei opțiuni afirmative, măsura acestei integrări:

(a)

un instrument financiar pentru care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă din acesta trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

(b)

un instrument financiar pentru care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă din acesta trebuie să fie investită în investiții durabile, definite la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*2);

(c)

un instrument financiar care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, elementele care demonstrează luarea în considerare a acestor efecte negative fiind stabilite de client sau de clientul potențial;

(8)

«factori de durabilitate» înseamnă factori de durabilitate astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088;

(9)

«factori de durabilitate» înseamnă factori de durabilitate astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) 2019/2088.

(*1)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13)."

(*2)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).”"

2.

La articolul 21, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Firmele de investiții țin seama de riscurile legate de durabilitate atunci când se conformează cerințelor prevăzute la prezentul alineat.”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când respectă condițiile stabilite la prezentul alineat, firmele de investiții țin seama de natura, amploarea și complexitatea activităților pe care le desfășoară, precum și de natura și gama serviciilor și a activităților de investiții întreprinse în cadrul activităților respective.”

3.

La articolul 23 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

stabilesc, aplică și mențin politici și proceduri adecvate de gestionare a riscurilor prin care identifică riscurile legate de activitățile, procesele și sistemele firmei și, după caz, fixează nivelul riscului tolerat de firmă. În cadrul acestui proces, firmele de investiții țin seama de riscurile legate de durabilitate;”.

4.

Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Conflicte de interese care pot crea prejudicii clientului

[Articolul 16 alineatul (3) și articolul 23 din Directiva 2014/65/UE]

Pentru identificarea tipurilor de conflicte de interese care apar în timpul furnizării de servicii de investiții și de servicii auxiliare sau a unei combinații a acestor servicii și a căror existență poate aduce atingere intereselor unui client, inclusiv preferințelor în materie de durabilitate, firmele de investiții iau în considerare, drept criterii minime, posibilitatea ca firma de investiții, o persoană relevantă sau o persoană care are o legătură directă sau indirectă cu firma printr-o relație de control să se afle într-una din situațiile menționate în continuare, fie ca rezultat al furnizării de servicii de investiții sau auxiliare, fie ca rezultat al activităților de investiții, fie din alte motive:

(a)

firma sau persoana respectivă poate obține un câștig financiar sau poate evita o pierdere financiară pe cheltuiala clientului;

(b)

firma sau persoana respectivă are un interes legat de rezultatul serviciului furnizat clientului sau al tranzacției efectuate în numele clientului, care este diferit de interesul clientului privind acel rezultat;

(c)

firma sau persoana respectivă este stimulată financiar sau în alt mod să favorizeze interesul altui client sau grup de clienți în detrimentul intereselor clientului;

(d)

firma sau persoana respectivă desfășoară aceeași activitate ca și clientul;

(e)

firma sau persoana respectivă primește sau va primi din partea altei persoane decât clientul său un stimulent având legătură cu serviciul furnizat clientului, sub formă de beneficii pecuniare sau nepecuniare ori sub formă de servicii.”

5.

La articolul 52, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Firmele de investiții furnizează:

(a)

o descriere a tipurilor de instrumente financiare avute în vedere;

(b)

o descriere a gamei de instrumente financiare și de furnizori care fac obiectul analizei pentru fiecare tip de instrument, conform sferei serviciului;

(c)

dacă este cazul, factorii de durabilitate luați în considerare în procesul de selecție a instrumentelor financiare;

(d)

atunci când furnizează consiliere independentă, modul în care serviciul furnizat îndeplinește condițiile pentru furnizarea de consiliere în domeniul investițiilor în mod independent, precum și factorii luați în considerare în procesul de selecție utilizat de firma de investiții pentru a recomanda instrumente financiare, inclusiv riscurile, costurile și complexitatea instrumentelor financiare.”

6.

Articolul 54 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

aceasta corespunde obiectivelor de investiții ale clientului în cauză, incluzând toleranța la risc și eventualele preferințe în materie de durabilitate ale acestuia;”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Informațiile privind obiectivele de investiții ale clientului sau ale clientului potențial cuprind, după caz, informații privind perioada de timp în care clientul sau clientul potențial dorește să dețină investiția, preferințele persoanei respective privind asumarea de riscuri, profilul de risc, scopurile investiției și, în plus, preferințele sale în materie de durabilitate.”;

(c)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Firmele de investiții trebuie să dispună și să fie în măsură să demonstreze că dispun de politici și de proceduri adecvate pentru a se asigura că înțeleg natura și caracteristicile – inclusiv costurile și riscurile – ale serviciilor de investiții și ale instrumentelor financiare selectate pentru clienții lor, inclusiv orice factori de durabilitate, și că vor evalua, ținând seama de costuri și de complexitate, dacă servicii de investiții sau instrumente financiare echivalente pot corespunde profilului clientului lor.”;

(d)

alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   Atunci când prestează un serviciu de consultanță de investiții sau de administrare a portofoliului, firma de investiții nu recomandă și nu decide să tranzacționeze în cazul în care niciunul dintre serviciile sau instrumentele vizate nu sunt adecvate pentru client.

Firma de investiții nu recomandă instrumente financiare și nu decide să tranzacționeze astfel de instrumente ca răspunzând preferințelor în materie de durabilitate ale unui client sau client potențial atunci când instrumentele financiare respective nu răspund preferințelor respective. Firmele de investiții le explică clienților lor sau clienților potențiali motivele pentru care procedează astfel și țin evidența acestor motive.

În cazul în care niciun instrument financiar nu răspunde preferințelor în materie de durabilitate ale clientului sau clientului potențial, iar clientul decide să își adapteze preferințele în materie de durabilitate, firma de investiții ține evidența deciziei clientului, inclusiv a motivelor care stau la baza deciziei respective.”;

(e)

la alineatul (12), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(12)   Atunci când furnizează consultanță în domeniul investițiilor, firmele de investiții prezintă clientului de retail un raport care include o descriere a consultanței acordate și a modului în care recomandarea formulată este adecvată pentru clientul de retail, inclusiv a modului în care aceasta corespunde obiectivelor sale de investiții și situației sale personale, menționându-se termenul solicitat al investiției, cunoștințele și experiența clientului, atitudinea sa față de riscuri, capacitatea sa de a suporta pierderi și preferințele sale în materie de durabilitate.”;

(f)

la alineatul (13) se adaugă următorul paragraf nou:

„Cerințele de respectare a preferințelor în materie de durabilitate ale clienților sau ale clienților potențiali, după caz, nu aduc nicio modificare condițiilor prevăzute la primul paragraf.”

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 august 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018) 264 final.

(6)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1254 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2021

de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 16 alineatul (12) și articolul 27 alineatul (9),

întrucât:

(1)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei (2) prezintă erori, deoarece acesta prevedea aplicarea articolului 59 alineatul (4), a articolului 60 și a capitolului IV din regulamentul respectiv, în locul articolului 64 alineatul (4), a articolului 65 și a capitolului VIII.

(2)

Au apărut erori în mai multe trimiteri încrucișate din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/565, mai exact la rubricile „Evaluarea clienților”, „Tratarea ordinelor”, „Ordinele clienților și tranzacții”, „Raportarea către clienți”, „Comunicarea cu clienții” și „Cerințe organizatorice”.

(3)

Prin urmare, ar trebui să se rectifice în consecință Regulamentul delegat (UE) 2017/565,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 se rectifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Capitolul II și capitolul III secțiunile 1-4 articolul 64 alineatul (4) și articolul 65 și secțiunile 6-8, precum și, în măsura în care se referă la dispozițiile respective, capitolul I și capitolul VIII din prezentul regulament se aplică societăților de administrare atunci când furnizează servicii în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE și cu articolul 6 alineatul (6) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*1).

(*1)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).”"

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO l 87, 31.3.2017, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA I

Păstrarea înregistrărilor

Lista minimă a înregistrărilor care trebuie păstrate de firmele de investiții în funcție de natura activităților lor

Natura obligației

Tipul de înregistrări

Sinteza conținutului

Trimitere legislativă

Evaluarea clienților

 

Informații care trebuie furnizate clienților

Conținutul prevăzut la articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE și la articolele 44-51 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 44-51 din prezentul regulament

 

Acorduri încheiate cu clienții

Înregistrările prevăzute la articolul 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 58 din prezentul regulament

 

Evaluarea caracterului adecvat și corespunzător

Conținutul prevăzut la articolul 25 alineatele (2) și (3) din Directiva 2014/65/UE și la articolele 54, 55 și 60 din prezentul regulament

Articolul 25 alineatele (2) și (3) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 54, 55 și 56 din prezentul regulament.

Tratarea ordinelor

 

Tratarea ordinelor clienților – Tranzacții agregate

Înregistrările prevăzute la articolele 67-70 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 67-70 din prezentul regulament

 

Agregarea și alocarea tranzacțiilor pe cont propriu

Înregistrările prevăzute la articolul 69 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 69 din prezentul regulament

Ordinele clienților și tranzacții

 

Păstrarea înregistrărilor pentru ordinele clienților sau deciziile de tranzacționare

Înregistrările prevăzute la articolul 74 din prezentul regulament

Articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 74 din prezentul regulament

 

Păstrarea înregistrărilor privind tranzacțiile și tratarea ordinelor

Înregistrările prevăzute la articolul 75 din prezentul regulament

Articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 75 din prezentul regulament

Raportarea către clienți

 

Obligația aferentă serviciilor furnizate clienților

Conținutul prevăzut la articolele 59-63 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatele (1) și (6) și articolul 25 alineatele (1) și (6) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 59-63 din prezentul regulament

Protejarea activelor clienților

 

Instrumentele financiare ale clienților deținute de o firmă de investiții

Înregistrările prevăzute la articolul 16 alineatul (8) din Directiva 2014/65/UE și la articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei

Articolul 16 alineatul (8) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593

 

Fondurile clienților deținute de o firmă de investiții

Înregistrările prevăzute la articolul 16 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE și la articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593

Articolul 16 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593

 

Utilizarea instrumentelor financiare ale clienților

Înregistrările prevăzute la articolul 5 din Directiva delegată (UE) 2017/593

Articolul 16 alineatele (8), (9) și (10) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 5 din Directiva delegată (UE) 2017/593

Comunicarea cu clienții

 

Informații privind costurile și cheltuielile aferente

Conținutul prevăzut la articolul 50 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 50 din prezentul regulament

 

Informații privind firma de investiții și serviciile sale, instrumentele financiare și protejarea activelor clienților

Conținutul prevăzut la articolele 47, 48 și 49 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 47, 48 și 49 din prezentul regulament

 

Informații care trebuie furnizate clienților

Înregistrări ale comunicărilor

Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 46 din prezentul regulament

 

Comunicări publicitare (cu excepția celor sub formă orală)

Toate comunicările publicitare furnizate de firma de investiții (cu excepția celor sub formă orală) prevăzute la articolele 44 și 46 din prezentul regulament

Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 44 și 46 din prezentul regulament

 

Consultanță de investiții pentru clienți de retail

(i) Faptul că s-a furnizat consultanța de investiții, ora și data aferente; (ii) instrumentul financiar recomandat; și (iii) raportul privind caracterul adecvat furnizat clientului

Articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 54 din prezentul regulament

 

Cercetare pentru investiții

Fiecare element al cercetării pentru investiții furnizat de firma de investiții pe un suport durabil

Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 36 și 37 din prezentul regulament

Cerințe organizatorice

 

Activitățile și organizarea internă a firmei

Înregistrările prevăzute la articolul 21 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament

Articolul 16 alineatele (2)-(10) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 21 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament

 

Rapoarte de conformitate

Fiecare raport de conformitate adresat organului de conducere

Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 22 alineatul (2) litera (c) și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament

 

Înregistrarea conflictelor de interese

Înregistrările prevăzute la articolul 35 din prezentul regulament

Articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 35 din prezentul regulament

 

Stimulente

Informațiile comunicate clienților în temeiul articolului 24 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 24 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE

Articolele 11, 12 și 13 din Directiva delegată (UE) 2017/593

 

Rapoarte privind gestionarea riscurilor

Fiecare raport privind gestionarea riscurilor adresat conducerii superioare

Articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 23 alineatul (1) litera (b) și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament

 

Rapoarte de audit intern

Fiecare raport de audit intern adresat conducerii superioare

Articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 24 și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament

 

Înregistrarea reclamațiilor tratate

Fiecare reclamație și măsurile luate pentru tratarea reclamației

Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 26 din prezentul regulament

 

Înregistrarea tranzacțiilor personale

Înregistrările prevăzute la articolul 29 alineatul (5) litera (c) din prezentul regulament

Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE

Articolul 29 alineatul (5) litera (c) din prezentul regulament


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/11


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1255 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama administratorii fondurilor de investiții alternative

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (1) și în special articolul 12 alineatul (3), articolul 14 alineatul (4) articolul 15 alineatul (5) și articolul 18 alineatul (2) din aceasta,

întrucât:

(1)

Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, conformă cu obiectivele de dezvoltare durabilă este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de la Paris (2). Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris stabilește obiectivul de a consolida răspunsul la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2)

Recunoscând această provocare, în decembrie 2019 Comisia a prezentat Pactul verde european (3). Acest Pact verde este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care începând din 2050 să nu mai existe emisii nete de gaze cu efect de seră, iar creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, trebuie să li se transmită investitorilor semnale clare în ceea ce privește investițiile acestora, astfel încât să se evite activele depreciate și să se mobilizeze finanțare durabilă.

(3)

În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile” (4), care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Evaluarea impactului care stă la baza inițiativelor legislative ulterioare, publicate în mai 2018 (5), a demonstrat necesitatea de a clarifica faptul că factorii de durabilitate ar trebui să fie luați în considerare de către administratorii fondurilor de investiții alternative („AFIA”) ca făcând parte din obligațiile lor față de investitori. Prin urmare, AFIA ar trebui să evalueze în mod continuu nu numai toate riscurile financiare relevante, ci și toate riscurile relevante legate de durabilitate menționate în Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (6), care, în cazul în care s-ar produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției. Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei (7) nu menționează în mod explicit riscurile legate de durabilitate. Din acest motiv și pentru a oferi asigurarea că procedurile interne și dispozițiile organizaționale sunt puse în aplicare și respectate în mod corespunzător, este necesar să se clarifice faptul că procesele, sistemele și controalele interne ale AFIA ar trebui să reflecte riscurile legate de durabilitate, iar capacitățile și cunoștințele tehnice sunt necesare pentru analizarea acestor riscuri.

(4)

În temeiul Regulamentului (UE) 2019/2088, AFIA care au obligația de a lua în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate sau de a lua în considerare în mod voluntar aceste principale efecte negative au obligația de a divulga modul în care politicile lor privind diligența necesară țin seama de principalele efecte negative. Pentru a asigura coerența între Regulamentul (UE) 2019/2088 și Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013, această obligație ar trebui să se reflecte în Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013.

(5)

Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, atunci când identifică tipurile de conflicte de interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui FIA, AFIA ar trebui să includă conflictele de interese care pot apărea ca urmare a integrării riscurilor legate de durabilitate în procesele și sistemele lor, precum și în controalele lor interne. Printre aceste conflicte de interese se pot număra cele generate de remunerațiile sau tranzacțiile personale ale personalului relevant, cele care ar putea da naștere la dezinformare în privința aspectelor ecologice, la vânzare inadecvată sau la prezentarea de date eronate cu privire la strategiile de investiții, precum și conflictele de interese între diferitele FIA administrate de același AFIA.

(6)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013.

(7)

Ar trebui ca autoritățile competente și AFIA să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile cerințe cuprinse în prezentul regulament. Prin urmare, aplicarea acestuia ar trebui să fie amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarele puncte 6 și 7:

„6.

«risc legat de durabilitate» înseamnă un risc legat de durabilitate astfel cum este definit la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

(7)

«factori de durabilitate» înseamnă factori de durabilitate astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088.

(*1)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).”"

2.

La articolul 18, se adaugă următoarele alineate (5) și (6):

„(5)   AFIA țin seama de riscurile legate de durabilitate atunci când se conformează cerințelor prevăzute la alineatele (1)-(3).

(6)   Atunci când AFIA iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, astfel cum se descrie la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 sau astfel cum se cere la articolul 4 alineatul (3) sau alineatul (4) din regulamentul menționat, AFIA respectivi țin seama de aceste efecte negative principale atunci când se conformează cerințelor prevăzute la alineatele (1)-(3) de la prezentul articol.”

3.

La articolul 22, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   În sensul alineatului (1), AFIA dețin resursele și expertiza necesare pentru integrarea efectivă a riscurilor legate de durabilitate.”

4.

La articolul 30 se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când identifică tipurile de conflicte de interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui FIA, AFIA includ aceste tipuri de conflicte de interese care pot apărea ca urmare a integrării riscurilor legate de durabilitate în procesele și sistemele lor, precum și în controalele lor interne.”

5.

La articolul 40, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Politica de administrare a riscurilor trebuie să cuprindă procedurile necesare pentru a permite AFIA să evalueze, pentru fiecare FIA pe care îl administrează, expunerea la riscul de piață, la riscul de lichiditate, la riscurile legate de durabilitate și la riscul de contrapartidă, precum și expunerea FIA la toate celelalte riscuri relevante care pot avea un nivel semnificativ pentru fiecare FIA administrat, inclusiv la riscurile operaționale.”

6.

La articolul 57 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„AFIA țin seama de riscurile legate de durabilitate atunci când se conformează cerințelor prevăzute la primul paragraf.”

7.

La articolul 60 alineatul (2) se adaugă următoarea literă (i):

„(i)

este responsabilă de integrarea riscurilor legate de durabilitate în activitățile menționate la literele (a)-(h).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018) 264 final.

(6)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (JO L 83, 22.3.2013, p. 1).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/14


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1256 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate în guvernanța întreprinderilor de asigurare și de reasigurare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 50 alineatul (1) și articolul 135 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, conformă cu obiectivele de dezvoltare durabilă este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de la Paris (2). Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris stabilește obiectivul de a consolida răspunsul la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2)

Recunoscând această provocare, în decembrie 2019 Comisia a prezentat Pactul verde european (3). Acest Pact verde este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care începând din 2050 să nu mai existe emisii nete de gaze cu efect de seră, iar creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. În acest scop trebuie, de asemenea, să li se transmită investitorilor semnale clare, pe termen lung, astfel încât să se evite activele depreciate și să se mobilizeze finanțare durabilă.

(3)

În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile” (4), care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Evaluarea impactului care stă la baza inițiativelor legislative ulterioare, publicate în mai 2018 (5), a demonstrat necesitatea de a clarifica faptul că factorii de durabilitate ar trebui să fie luați în considerare de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare ca făcând parte din obligațiile lor față de deținătorii de polițe. Prin urmare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare ar trebui să evalueze în mod continuu nu numai toate riscurile financiare relevante, ci și toate riscurile relevante legate de durabilitate menționate în Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (6), care, în cazul în care s-ar produce, ar putea avea un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii unei investiții sau a unui pasiv. Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (7) nu menționează în mod explicit riscurile legate de durabilitate. Din acest motiv și pentru a garanta că sistemul de guvernanță este pus în aplicare și respectat în mod corespunzător, este necesar să se clarifice faptul că sistemul de guvernanță al întreprinderilor de asigurare și de reasigurare și evaluarea necesităților generale de solvabilitate ale acestor întreprinderi ar trebui să reflecte riscurile legate de durabilitate.

(4)

Întreprinderile de asigurare care publică informații privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2088 ar trebui, la rândul lor, să își adapteze procesele, sistemele și controalele interne în ceea ce privește respectivele publicări de informații.

(5)

Având în vedere ambiția Comisiei de a se asigura că riscurile climatice și de mediu sunt gestionate și integrate în sistemul financiar și faptul că politicile de remunerare sunt importante pentru a oferi asigurarea că personalul întreprinderilor de asigurare și de reasigurare gestionează cu eficacitate riscurile identificate de sistemul de gestionare a riscurilor, politicile de remunerare ale întreprinderilor de asigurare și de reasigurare ar trebui să conțină informații cu privire la modul în care țin seama de integrarea riscurilor legate de durabilitate în sistemul de gestionare a riscurilor.

(6)

Principiul „persoanei prudente” prevăzut la articolul 132 din Directiva 2009/138/CE prevede că întreprinderile de asigurare și de reasigurare nu investesc decât în active ale căror riscuri le pot identifica, măsura, monitoriza, gestiona, controla și raporta în mod corespunzător. Pentru a oferi asigurarea că întreprinderile de asigurare și de reasigurare gestionează cu eficacitate riscurile climatice și de mediu, punerea în aplicare a principiului „persoanei prudente” ar trebui să țină seama de riscurile legate de durabilitate, iar întreprinderile de asigurare și de reasigurare ar trebui să reflecte în procesul lor de investiții preferințele în materie de durabilitate ale clienților lor astfel cum au fost luate în considerare în procesul de aprobare a produselor.

(7)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

(8)

Ar trebui ca autoritățile de supraveghere și întreprinderile de asigurare și de reasigurare să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile cerințe cuprinse în prezentul regulament. Prin urmare, aplicarea acestuia ar trebui să fie amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/35

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se introduc următoarele puncte 55c-55e:

„55c.

«risc legat de durabilitate» înseamnă un eveniment sau o situație de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care s-ar produce, ar putea avea un impact negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției sau asupra valorii pasivului;

55d.

«factori de durabilitate» înseamnă factori de durabilitate astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

55e.

«preferințe în materie de durabilitate» înseamnă posibilitatea clientului sau a clientului potențial de a integra sau nu unul dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa, precum și, în cazul unei opțiuni afirmative, măsura acestei integrări:

(a)

un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (*2);

(b)

un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile, definite la articolul 2 alineatul (17) din Regulamentul (UE) 2019/2088;

(c)

un instrument financiar care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, elementele care demonstrează luarea în considerare fiind stabilite de client sau de clientul potențial;

(*1)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1)."

(*2)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).”"

2.

Articolul 260 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

măsurile care trebuie luate de întreprinderea de asigurare sau de reasigurare pentru a evalua și a gestiona riscul de pierdere sau de modificare nefavorabilă a valorii obligațiilor din asigurare și reasigurare rezultat din ipoteze inadecvate de stabilire a prețurilor și de constituire a rezervelor din cauza unor factori interni sau externi, inclusiv a unor riscuri legate de durabilitate;”;

(b)

la alineatul (1) litera (c), se introduce următorul punct (vi):

„(vi)

măsurile care trebuie luate de întreprinderea de asigurare sau de reasigurare pentru ca riscurile legate de durabilitate la care este expus portofoliul de investiții să fie identificate, evaluate și gestionate în mod corespunzător.”;

(c)

se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   Întreprinderile de asigurare și de reasigurare integrează riscurile legate de durabilitate în politicile lor menționate la alineatul (1) literele (a) și (c) și, dacă este cazul, în politicile privind celelalte domenii menționate la alineatul (1).”

3.

Articolul 269 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

identificarea și evaluarea riscurilor emergente și a riscurilor legate de durabilitate.”;

(b)

se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   Riscurile emergente și riscurile legate de durabilitate menționate la alineatul (1) litera (e) și identificate de funcția de gestionare a riscurilor fac parte din riscurile menționate la articolul 262 alineatul (1) litera (a).”

4.

La articolul 272 alineatul (6), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

efectul produs de inflație, de riscul juridic, de riscurile legate de durabilitate, de modificările survenite în compoziția portofoliului întreprinderii și de sistemele de ajustare a primelor pe care deținătorii de polițe le plătesc în plus sau în minus, în funcție de istoricul cererilor de despăgubire (sisteme bonus-malus) sau de sisteme similare introduse în anumite grupe de risc omogene;”.

5.

La articolul 275, se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Politica de remunerare include informații privind modul în care ia în considerare integrarea riscurilor legate de durabilitate în sistemul de gestionare a riscurilor.”

6.

În titlul I capitolul IX, se adaugă următoarea secțiune 6:

SECȚIUNEA 6

Investiții

Articolul 275a

Integrarea riscurilor legate de durabilitate în principiul «persoanei prudente»

(1)   Atunci când identifică, măsoară, monitorizează, gestionează, controlează, raportează și evaluează riscurile care decurg din investiții, astfel cum se menționează la articolul 132 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE, întreprinderile de asigurare și de reasigurare țin seama de riscurile legate de durabilitate.

(2)   În sensul alineatului (1), întreprinderile de asigurare și de reasigurare țin seama de impactul potențial pe termen lung al strategiei lor de investiții și al deciziilor lor privind factorii de durabilitate și, dacă este cazul, strategia și deciziile respective ale întreprinderii de asigurare reflectă preferințele clienților acesteia în materie de durabilitate luate în considerare în procesul de aprobare a produselor, astfel cum se menționează la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei (*3).

(*3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 1).”"

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 august 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).

(3)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pactul verde european [COM(2019) 640 final].

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018) 264 final.

(6)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/18


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1257 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2021

de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359 în ceea ce privește integrarea factorilor de durabilitate și a riscurilor și a preferințelor în materie de durabilitate în cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor aplicabile întreprinderilor de asigurare și distribuitorilor de asigurări, precum și în normele de conduită profesională și în normele privind consilierea în domeniul investițiilor aplicabile produselor investiționale bazate pe asigurări

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (1), în special articolul 25 alineatul (2), articolul 28 alineatul (4) și articolul 30 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și conformă cu obiectivele de dezvoltare durabilă este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de la Paris (2). Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris stabilește obiectivul de a consolida răspunsul la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2)

Recunoscând această provocare, în decembrie 2019 Comisia a prezentat Pactul verde european (3). Pactul verde este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care începând din 2050 emisiile nete de gaze cu efect de seră să fie 0, iar creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, trebuie să li se transmită investitorilor semnale clare în ceea ce privește investițiile acestora, astfel încât să se evite activele depreciate și să se mobilizeze finanțare durabilă.

(3)

În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile” (4), care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii.

(4)

Punerea în aplicare corespunzătoare a Planului de acțiune încurajează cererea de investiții durabile în rândul investitorilor. De aceea, este necesar să se clarifice faptul că examinarea factorilor și a obiectivelor în materie de durabilitate ar trebui să aibă loc în cadrul cerințelor de guvernanță a produsului stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei (5).

(5)

Întreprinderile de asigurare și intermediarii de asigurări care creează produse de asigurare ar trebui să ia în considerare factorii de durabilitate în procesul de aprobare a produselor pentru fiecare produs de asigurare, precum și în alte mecanisme de guvernanță și supraveghere a produselor, pentru fiecare produs de asigurare care urmează să fie distribuit consumatorilor aflați în căutare de produse de asigurare cu profil legat de durabilitate.

(6)

Dat fiind că piața-țintă ar trebui să fie stabilită cu un nivel suficient de detaliere, o simplă declarație generală conform căreia un produs de asigurare are un profil legat de durabilitate nu ar trebui să fie suficientă în acest sens. În schimb, întreprinderea de asigurare sau intermediarul de asigurări care creează produsul de asigurare ar trebui să precizeze care este grupul de consumatori cu obiective legate de durabilitate cărora urmează să li se distribuie produsul de asigurare.

(7)

Pentru ca produsele de asigurare cu factori de durabilitate să fie în continuare ușor accesibile și pentru consumatorii care nu au preferințe în materie de durabilitate, întreprinderile de asigurare și intermediarii de asigurări care creează produse de asigurare nu ar trebui să aibă obligația de a identifica grupurile de consumatori cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective nu este compatibil produsul cu factori de durabilitate.

(8)

Factorii de durabilitate ai unui produs de asigurare ar trebui să fie prezentați într-un mod transparent, pentru a le permite distribuitorilor de asigurări să le furnizeze consumatorilor lor sau consumatorilor potențiali informațiile relevante.

(9)

Evaluarea impactului care stă la baza inițiativelor legislative ulterioare, publicată în mai 2018 (6), a demonstrat necesitatea de a clarifica faptul că factorii de durabilitate ar trebui să fie luați în considerare de către intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse investiționale bazate pe asigurări în cadrul procesului de îndeplinire a obligațiilor lor față de consumatorii lor și față de consumatorii potențiali.

(10)

Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, atunci când identifică tipurile de conflicte de interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui consumator sau consumator potențial, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse investiționale bazate pe asigurări ar trebui să includă tipurile de conflicte de interese care apar ca urmare integrării preferințelor în materie de durabilitate ale consumatorului. În cazul consumatorilor existenți pentru care s-a efectuat deja o evaluare a caracterului adecvat, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare ar trebui să aibă posibilitatea de a identifica preferințele individuale în materie de durabilitate ale consumatorului cu ocazia următoarei actualizări periodice a evaluării existente a caracterului adecvat.

(11)

Intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care furnizează consiliere cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări ar trebui să aibă posibilitatea de a le recomanda consumatorilor lor sau consumatorilor potențiali produse de investiții bazate pe asigurări și, prin urmare, ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa întrebări pentru a identifica preferințele individuale în materie de durabilitate ale consumatorului. În conformitate cu obligația de a desfășura activități de distribuție în acord deplin cu interesele consumatorilor, recomandările adresate consumatorilor sau consumatorilor potențiali ar trebui să reflecte atât obiectivele financiare, cât și eventualele preferințe în materie de durabilitate exprimate de acești consumatori. Prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că includerea factorilor de durabilitate în procesul de consiliere nu trebuie să conducă la practici de vânzare inadecvată sau la prezentarea eronată a produselor de investiții bazate pe asigurări ca îndeplinind preferințele în materie de durabilitate dacă acest lucru nu este adevărat. Pentru a evita astfel de practici sau prezentări de date eronate, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care furnizează consiliere cu privire la produse de investiții bazate pe asigurări ar trebui să evalueze mai întâi celelalte obiective de investiții și circumstanțe individuale ale consumatorului sau consumatorului potențial, înainte de a-i adresa întrebări despre eventualele sale preferințe în materie de durabilitate.

(12)

Până în prezent au fost dezvoltate produse de investiții bazate pe asigurări cu diferite grade de ambiție legată de durabilitate. Pentru a le permite consumatorilor sau consumatorilor potențiali să înțeleagă diferitele grade de durabilitate și să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză în ceea ce privește durabilitatea, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse de investiții bazate pe asigurări ar trebui să explice distincția dintre, pe de o parte, produsele de investiții bazate pe asigurări care urmăresc, integral sau parțial, investiții durabile în activități economice care pot fi calificate drept durabile din punctul de vedere al mediului în sensul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (7), investițiile durabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (17) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (8), și produsele de investiții bazate pe asigurări care iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate care ar putea fi eligibile spre a fi recomandate ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate ale consumatorilor și, pe de altă parte, alte produse de investiții bazate pe asigurări fără aceste caracteristici specifice care nu ar trebui să fie eligibile spre a fi recomandate consumatorilor sau consumatorilor potențiali care au preferințe individuale în materie de durabilitate.

(13)

Este necesar să se abordeze preocupările legate de „dezinformarea ecologică”, în special practica ce constă în a obține un avantaj concurențial neloial recomandând un produs de investiții bazat pe asigurări ca fiind ecologic sau durabil, deși, de fapt, acest produs de investiții bazat pe asigurări nu îndeplinește standardele de bază în materie de mediu sau de durabilitate. Pentru a preîntâmpina vânzarea inadecvată și dezinformarea ecologică, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse de investiții bazate pe asigurări nu ar trebui să recomande produse de investiții bazate pe asigurări ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate în cazul în care produsele respective nu răspund acestor preferințe. Intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse de investiții bazate pe asigurări ar trebui să le explice consumatorilor lor sau consumatorilor potențiali motivele pentru care procedează astfel și să țină evidența acestor motive.

(14)

Este necesar să se clarifice faptul că produsele de investiții bazate pe asigurări care nu sunt eligibile pentru satisfacerea preferințelor individuale în materie de durabilitate pot fi recomandate în continuare de intermediarii de asigurări și de întreprinderile de asigurare care distribuie produse de investiții bazate pe asigurări, dar nu ca răspunzând preferințelor individuale în materie de durabilitate. Pentru ca consumatorii sau consumatorii potențiali să poată primi recomandări suplimentare, în cazul în care produsele de investiții bazate pe asigurări nu corespund preferințelor în materie de durabilitate ale consumatorului, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a-și adapta informațiile privind preferințele sale în materie de durabilitate. Pentru a preveni vânzarea inadecvată și dezinformarea ecologică, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care distribuie produse de investiții bazate pe asigurări ar trebui să păstreze evidențe privind deciziile consumatorului, împreună cu explicația oferită de acesta pentru adaptare.

(15)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele și cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/2088, întrucât stabilesc un sistem cuprinzător de prezentare a aspectelor legate de durabilitate. Pentru a permite o interpretare și o aplicare coerentă a acestor dispoziții și pentru a se oferi asigurarea că atât participanților la piață și autorităților competente, cât și investitorilor li se oferă o înțelegere cuprinzătoare a acestor dispoziții și o modalitate ușoară de a le consulta, este de dorit ca respectivele dispoziții să fie incluse într-un singur act juridic.

(16)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentele delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359 al Consiliului (9).

(17)

Ar trebui ca autoritățile competente, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile cerințe cuprinse în prezentul regulament. Prin urmare, aplicarea acestuia ar trebui să fie amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2017/2358

Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (3) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

să țină seama de obiectivele, interesele și caracteristicile consumatorilor, inclusiv de eventualele obiective legate de durabilitate;”.

2.

Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

Piața-țintă

(1)   Procesul de aprobare a produselor identifică, pentru fiecare produs de asigurare, piața-țintă și grupul compatibil de clienți. Piața-țintă se identifică cu un nivel suficient de detaliere, ținând seama de caracteristicile, profilul de risc, complexitatea și natura produsului de asigurare, precum și de factorii de durabilitate aplicabili, astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (24) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(2)   În special în cazul produselor de investiții bazate pe asigurări, creatorii de produse de asigurare pot identifica grupurile de consumatori cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective produsul de asigurare nu este, în general, compatibil, cu excepția cazului în care produsul de asigurare ia în considerare factorii de durabilitate menționați la alineatul (1).

(3)   Creatorii de produse de asigurare concep și comercializează numai produse de asigurare compatibile cu nevoile, caracteristicile și obiectivele consumatorilor care aparțin pieței-țintă, inclusiv cu eventualele lor obiective legate de durabilitate. Atunci când evaluează dacă un produs de asigurare este compatibil cu o piață-țintă, creatorii de produse de asigurare țin seama de nivelul de informații disponibile pentru clienții aparținând pieței-țintă respective și de cunoștințele acestora în domeniul financiar.

(4)   Creatorii de produse de asigurare se asigură că personalul implicat în conceperea și crearea produselor de asigurare are aptitudinile, cunoștințele și experiența necesare pentru a înțelege corect produsele de asigurare comercializate și interesele, obiectivele și caracteristicile consumatorilor aparținând pieței-țintă, inclusiv eventualele obiective legate de durabilitate ale acestora.

Articolul 6

Testarea produselor

(1)   Creatorii de produse de asigurare își testează produsele în mod corespunzător, efectuând, după caz, și o analiză a scenariilor, înainte de a introduce produsul respectiv pe piață sau de a-l adapta în mod semnificativ sau dacă piața-țintă s-a modificat în mod semnificativ. Testarea produselor verifică dacă, pe parcursul duratei sale de viață, produsul de asigurare corespunde nevoilor, obiectivelor și caracteristicilor identificate ale consumatorilor aparținând pieței-țintă, inclusiv eventualelor obiective legate de durabilitate ale acestora. Creatorii de produse de asigurare își testează produsele din punct de vedere calitativ și, în funcție de tipul și natura produsului de asigurare și de riscul de prejudiciere a clienților, cantitativ.

(2)   Creatorii de produse de asigurare nu introduc pe piață produsele care, conform rezultatelor testării, nu corespund nevoilor, obiectivelor și caracteristicilor identificate ale pieței-țintă, inclusiv eventualelor obiective legate de durabilitate ale acesteia.

(*1)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).”"

3.

La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Creatorii de produse de asigurare monitorizează permanent și revizuiesc periodic produsele pe care le-au introdus pe piață, cu scopul de a identifica evenimentele care ar putea afecta în mod semnificativ caracteristicile principale, acoperirea riscurilor sau garanțiile produselor respective. Aceștia verifică dacă produsele de asigurare corespund în continuare nevoilor, caracteristicilor și obiectivelor pieței-țintă identificate, inclusiv eventualelor obiective legate de durabilitate ale acesteia, și dacă aceste produse sunt distribuite pe piața-țintă sau, dimpotrivă, ajung la consumatori din afara pieței-țintă.”

4.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Informațiile menționate la alineatul (2) permit distribuitorilor de asigurări:

(a)

să înțeleagă produsele de asigurare;

(b)

să înțeleagă piața-țintă identificată pentru produsele de asigurare;

(c)

să identifice consumatorii cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective, inclusiv eventuale obiective legate de durabilitate, produsul de asigurare nu este compatibil;

(d)

să desfășoare activitățile de distribuție a produselor de asigurare relevante, în deplin acord cu interesele clienților lor, după cum prevede articolul 17 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97.”

5.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Acordurile de distribuție a produselor:

(a)

urmăresc prevenirea și reducerea prejudiciilor la adresa clienților;

(b)

susțin gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese;

(c)

asigură luarea în considerare în mod corespunzător a obiectivelor, intereselor și caracteristicilor consumatorilor, inclusiv a eventualelor obiective legate de durabilitate ale acestora.”

6.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Informarea creatorului de produse de asigurare

Distribuitorii de asigurări care constată că un produs de asigurare nu este conform cu interesele, obiectivele și caracteristicile consumatorilor aparținând pieței-țintă identificate, inclusiv cu eventualele obiective legate de durabilitate ale acestora, sau care iau cunoștință de existența altor circumstanțe legate de produs care îl pot afecta în mod negativ pe consumator informează prompt creatorul de produse de asigurare și, dacă este cazul, își modifică strategia de distribuție pentru produsul de asigurare respectiv.”

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2017/2359

Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele puncte 4 și 5:

„4.

«preferințe în materie de durabilitate» înseamnă posibilitatea consumatorului sau a consumatorului potențial de a integra sau nu unul dintre următoarele produse financiare în investiția sa, precum și, în cazul unei opțiuni afirmative, măsura acestei integrări:

(a)

un produs de investiții bazat pe asigurări pentru care consumatorul sau consumatorul potențial stabilește că o proporție minimă din acesta trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (*2);

(b)

un produs de investiții bazat pe asigurări pentru care consumatorul sau consumatorul potențial stabilește că o proporție minimă din acesta trebuie să fie investită în investiții durabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (17) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*3);

(c)

un produs de investiții bazat pe asigurări care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, elementele care demonstrează luarea în considerare a acestor efecte negative fiind stabilite de consumator sau de consumatorul potențial;

5.

«factori de durabilitate» înseamnă factori de durabilitate, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088.

(*2)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13)."

(*3)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).”"

2.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În vederea identificării, în conformitate cu articolul 28 din Directiva (UE) 2016/97, a tipurilor de conflicte de interese care apar în cursul desfășurării oricărei activități de distribuție de asigurări legate de produsele de investiții bazate pe asigurări și care implică riscul de a aduce atingere intereselor unui consumator, inclusiv preferințelor sale în materie de durabilitate, intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare evaluează dacă ei înșiși, o persoană relevantă sau orice persoană direct sau indirect legată de ei printr-o relație de control are un interes față de un rezultat al activităților de distribuție de asigurări care îndeplinește următoarele criterii:

(a)

este distinct de interesul avut de consumator sau de posibilul consumator față de rezultatul activităților de distribuție de asigurări;

(b)

are potențialul de a influența rezultatul activităților de distribuție în detrimentul consumatorului.

Intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare procedează în același mod pentru identificarea conflictelor de interese dintre consumatori.”

3.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

corespunde obiectivelor de investiții ale consumatorului sau ale potențialului consumator, inclusiv toleranței la risc și eventualelor preferințe în materie de durabilitate ale persoanei respective;”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Informațiile privind obiectivele de investiții ale consumatorului sau ale consumatorului potențial cuprind, după caz, informații privind perioada de timp în care consumatorul sau consumatorul potențial dorește să dețină investiția, preferințele persoanei respective privind asumarea de riscuri, profilul de risc, scopurile investiției și, în plus, preferințele sale în materie de durabilitate. Nivelul informațiilor colectate trebuie să fie adecvat tipului specific de produs sau serviciu avut în vedere.”;

(c)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Atunci când oferă consultanță privind un produs de investiții bazat pe asigurări în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97, în cazul în care niciunul dintre produse nu este adecvat pentru consumator sau pentru potențialul consumator, intermediarul de asigurări sau întreprinderea de asigurare nu formulează nicio recomandare.

Un intermediar de asigurări sau o întreprindere de asigurare nu recomandă produse de investiții bazate pe asigurări ca răspunzând preferințelor în materie de durabilitate ale unui consumator sau consumator potențial în cazul în care respectivele produse de investiții bazate pe asigurări nu răspund acestor preferințe. Intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare le explică consumatorilor lor sau consumatorilor potențiali motivele pentru care procedează astfel și țin evidența acestor motive.

În cazul în care niciun produs de investiții bazat pe asigurări nu răspunde preferințelor în materie de durabilitate ale consumatorului sau consumatorului potențial, iar consumatorul decide să își adapteze preferințele în materie de durabilitate, intermediarul de asigurări sau întreprinderea de asigurare păstreze evidențe privind deciziile consumatorului, inclusiv a motivelor invocate de acesta în legătură cu deciziile respective.”

4.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (b), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

obiectivelor de investiții ale consumatorului, inclusiv toleranței la risc a persoanei respective, precizând dacă îndeplinirea obiectivelor de investiții ale consumatorului se realizează ținând seama de preferințele în materie de durabilitate ale acestuia;”;

(b)

la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Cerințele de respectare a preferințelor în materie de durabilitate ale consumatorilor sau ale consumatorilor potențiali, după caz, nu aduc nicio modificare condițiilor prevăzute la primul paragraf.”

Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 august 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 26, 2.2.2016, p. 19.

(2)  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 1).

(6)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018) 264 final.

(7)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(8)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 8).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1258 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Őrségi tökmagolaj” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Őrségi tökmagolaj”, depusă de Ungaria, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Őrségi tökmagolaj” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Őrségi tökmagolaj” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.5. Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, ulei etc.) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 103, 25.3.2021, p. 18.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1259 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Tuzséri alma” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Tuzséri alma”, depusă de Ungaria, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Tuzséri alma” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Tuzséri alma” (DOP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 102, 24.3.2021, p. 21.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1260 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Pera Mantovana” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Pera Mantovana”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 134/98 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Întrucât Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Pera Mantovana” (IGP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 134/98 al Comisiei din 20 ianuarie 1998 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura stabilită în articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (JO L 15, 21.1.1998, p. 6).

(3)  JO C 93, 19.3.2021, p. 39.


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1261 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Olio di Roma” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Olio di Roma”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Olio di Roma” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Olio di Roma” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.5. Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, ulei etc.) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 112, 30.3.2021, p. 12.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1262 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate „Iași” (DOP)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,

întrucât:

(1)

Comisia a examinat cererea de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Iași”, depusă de România în temeiul articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Comisia a publicat cererea de aprobare a modificărilor caietului de sarcini în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (2).

(3)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în temeiul articolului 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(4)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, modificările caietului de sarcini trebuie aprobate.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Iași” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 93, 19.3.2021, p. 68.


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1263 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (DOP)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a examinat cererea de înregistrare a denumirii „Muškat momjanski/Moscato di Momiano” transmisă de Croația și a publicat-o în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în temeiul articolului 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumirea „Muškat momjanski/Moscato di Momiano” trebuie protejată și înscrisă în registrul menționat la articolul 104 din respectivul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se protejează denumirea „Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 36, 2.2.2021, p. 22.


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1264 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [„Coteaux du Libron” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (1), și în special a articolului 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Comisia a examinat cererea de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Coteaux du Libron”, depusă de Franța în temeiul articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Această modificare include o modificare a denumirii „Coteaux du Libron” în „Coteaux de Béziers”.

(2)

În conformitate cu articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a publicat cererea de aprobare a modificării caietului de sarcini în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(3)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(4)

Prin urmare, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, coroborat cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Coteaux du Libron” (IGP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.

(2)  JO C 412, 30.11.2020, p. 18.


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1265 AL COMISIEI

din 26 iulie 2021

de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului [„Bayerischer Bärwurz”]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (1), în special articolul 30 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comisia a examinat cererea Germaniei din 7 iunie 2019 de înregistrare a indicației geografice „Bayerischer Bärwurz”.

(2)

Regulamentul (UE) 2019/787, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 110/2008, a intrat în vigoare la 25 mai 2019. În conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din regulamentul respectiv, capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, referitor la indicațiile geografice, se abrogă de la 8 iunie 2019.

(3)

După ce a concluzionat că cererea este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a publicat specificațiile de bază din dosarul tehnic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3) în temeiul articolului 17 alineatul (6) din regulamentul menționat, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787.

(4)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/787.

(5)

Prin urmare, este oportun ca indicația „Bayerischer Bärwurz” să fie înregistrată ca indicație geografică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează indicația geografică „Bayerischer Bärwurz”. În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/787, prezentul regulament acordă denumirii „Bayerischer Bärwurz” protecția menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2019/787.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 129, 13.4.2021, p. 26.


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1266 AL COMISIEI

din 29 iulie 2021

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

1.1.   Anchetele precedente și măsurile în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 599/2009 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă cuprinsă între 0 EUR și 198 EUR per tonă la importurile de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute, în general, sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, încadrate la momentul respectiv la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (cod TARIC 2710194120), 3824 90 91 și ex 3824 90 97 (cod TARIC 3824 90 97 87) și originare din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „SUA” sau „țara în cauză”). Taxa antidumping instituită prin respectivul regulament este denumită în continuare „măsurile inițiale”. Ancheta care a condus la instituirea măsurilor inițiale va fi denumită în continuare „ancheta inițială”.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 444/2011 al Consiliului (3), în urma unei anchete privind practicile de eludare, Consiliul a extins taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 599/2009 la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă biomotorina este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, cu excepția importurilor de biomotorină produsă de societățile BIOX Corporation, Oakville și Rothsay Biodiesel, Guelph, ambele situate în Ontario, Canada. Prin același regulament, Consiliul a extins, de asemenea, taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 599/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(3)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 (4), Comisia Europeană a reinstituit măsurile antidumping definitive la importurile de biomotorină originară din SUA în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor (denumită în continuare „reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor”).

(4)

În plus, Regulamentul (UE) 2015/1518, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/676 (5), a extins, de asemenea, taxa antidumping definitivă la importurile de biomotorină expediată din Canada, indiferent dacă a fost sau nu declarată ca fiind originară din Canada, cu excepția biomotorinei produse de societățile BIOX Corporation, Oakville și Rothsay Biodiesel, Guelph, ambele situate în Ontario, Canada, și de DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada. Prin același regulament, Comisia Europeană a extins, de asemenea, taxa antidumping definitivă la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(5)

Taxele antidumping în vigoare în prezent sunt sume fixe cuprinse între 0 EUR/tonă și 198 EUR/tonă la importurile provenite de la producătorii-exportatori incluși în eșantion, 115,6 EUR/tonă la importurile provenite de la societățile cooperante neincluse în eșantion și o sumă fixă de 172,2 EUR/tonă la importurile provenite de la toate celelalte societăți.

(6)

În plus, Regulamentul (UE) 2015/1518 a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1598 al Comisiei (6), permițând societăților care nu au exportat biomotorină în cursul perioadei anchetei inițiale să solicite o reexaminare pentru a stabili dacă li se poate aplica nivelul taxei impuse societăților cooperante neincluse în eșantion.

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1121 al Comisiei (7), în urma unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator, Regulamentul (UE) 2015/1518 a fost modificat prin adăugarea societății Organic Technologies, Coshocton (Ohio) din SUA în anexa I și, prin urmare, acesteia i s-a aplicat taxa medie ponderată de 115,6 EUR/tonă aplicabilă societăților cooperante neincluse în eșantion.

1.2.   Cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

(8)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (8), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(9)

Cererea de reexaminare a fost depusă la data de 11 iunie 2020 de către Comitetul european pentru biomotorină (European Biodiesel Board, denumit în continuare „EBB” sau „solicitantul”), în numele unor producători din Uniune care reprezintă peste 25 % din producția totală de biomotorină din Uniune. Cererea de reexaminare s-a bazat pe faptul că expirarea măsurilor ar determina, probabil, reapariția dumpingului și reapariția prejudiciului pentru industria Uniunii.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping

(10)

Întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului înființat în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază, că există suficiente elemente de probă pentru deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia a deschis, la 14 septembrie 2020, o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în ceea ce privește importurile de biomotorină originară din SUA, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază. Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (9) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

(11)

În aceeași zi, Comisia a deschis o reexaminare separată în perspectiva expirării măsurilor antidumping în vigoare privind importurile de biomotorină originară din SUA (10).

(12)

Guvernul Canadei a formulat observații cu privire la această deschidere, observând că, în cazul în care măsurile ar fi menținute, scutirea acordată pentru trei producători canadieni de biomotorină ar trebui să fie menținută. Scutirea a fost menținută la articolul 2 din prezentul regulament.

1.4.   Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

(13)

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului vizează perioada cuprinsă între 1 iulie 2019 și 30 iunie 2020 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei continuări sau reapariții a prejudiciului vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și sfârșitul perioadei anchetei de reexaminare (denumită în continuare „perioada examinată”).

1.5.   Retragerea Regatului Unit din UE

(14)

Această cauză a fost inițiată la 14 septembrie 2020, și anume în perioada de tranziție convenită între Regatul Unit (denumit în continuare „Regatul Unit”) și UE, perioadă în care Regatul Unit se afla încă sub incidența dreptului Uniunii. Această perioadă s-a încheiat la 31 decembrie 2020. În consecință, începând cu 1 ianuarie 2021, societățile și asociațiile din Regatul Unit nu au mai fost considerate părți interesate în prezenta procedură.

(15)

Printr-o notă la dosar (11), la 15 ianuarie 2021, Comisia a invitat operatorii din Regatul Unit care, totuși, se considerau în continuare părți interesate să o contacteze. BP OIL International Limited și Argent Energy au solicitat să fie considerate în continuare părți interesate și li s-a acordat acest drept pe baza dovezilor prezentate. Mai precis, ambele societăți au furnizat dovada existenței unor entități afiliate în cadrul grupului respectiv, care sunt active pe piața Uniunii. Pe de altă parte, societatea-mamă din Regatul Unit, Valero Energy Limited, a fost înlocuită de filiala sa irlandeză, Valero Energy Limited Ireland, deoarece aceasta din urmă este un actor activ pe piața Uniunii.

1.6.   Părțile interesate

(16)

În avizul de deschidere, părțile interesate au fost invitate să contacteze Comisia în vederea participării la anchetă. În plus, Comisia a informat, în mod expres, solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii cunoscuți din SUA, precum și autoritățile SUA, importatorii, utilizatorii și comercianții cunoscuți, precum și asociațiile cunoscute ca fiind părți vizate, cu privire la deschiderea reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor și i-a invitat să participe la anchetă.

(17)

Părțile interesate au avut ocazia de a prezenta observații cu privire la deschiderea reexaminării în perspectiva expirării măsurilor și de a solicita o audiere în fața Comisiei și/sau a consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Nu s-au primit solicitări de audiere.

1.7.   Eșantionarea

(18)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că ar putea recurge la tehnica de eșantionare în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

1.7.1.   Eșantionarea producătorilor din Uniune

(19)

La 14 septembrie 2020, Comisia a notificat părților interesate eșantionul provizoriu de producători din Uniune în conformitate cu secțiunea 5.4 din avizul de deschidere. Aceasta a selectat eșantionul pe baza dimensiunii producției și a volumului de vânzări ale produsului similar în 2019, precum și a localizării geografice a producătorilor produsului similar. Eșantionul a fost constituit din trei producători din cadrul Uniunii. Producătorii din Uniune incluși în eșantion reprezentau 17,5 % din volumul total estimat al producției de produs similar din Uniune și au asigurat, de asemenea, o bună răspândire geografică. Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații cu privire la eșantionul provizoriu. Nu s-au primit observații în termenul de 7 zile de la notificarea eșantionului provizoriu de producători din Uniune.

1.7.2.   Eșantionarea importatorilor

(20)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat importatorilor neafiliați să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere.

(21)

Numai un singur importator neafiliat, Shell Trading Rotterdam BV, a furnizat informațiile solicitate și, în consecință, Comisia a decis că eșantionarea nu era necesară.

1.7.3.   Alcătuirea eșantionului de producători-exportatori

(22)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori cunoscuți din SUA să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. În plus, Comisia a solicitat autorităților din țara în cauză să identifice și/sau să contacteze alți producători-exportatori, dacă exista vreunul, care ar fi putut fi interesați să participe la anchetă.

(23)

La deschiderea anchetei, o copie a chestionarelor a fost pusă la dispoziție în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și pe site-ul internet al DG Comerț.

(24)

Trei producători-exportatori din SUA s-au manifestat și și-au exprimat dorința de a coopera cu Comisia în cadrul anchetei. Având în vedere numărul mic al acestora, Comisia a decis că nu este necesară constituirea unui eșantion. În consecință, toate cele trei societăți care s-au manifestat au fost invitate să completeze un chestionar și să îl transmită Comisiei în termenul stabilit.

1.8.   Absența cooperării din partea țării în cauză

(25)

La 15 octombrie 2020, una dintre aceste trei societăți a informat Comisia printr-un e-mail că nu va mai coopera. În plus, niciuna dintre celelalte două societăți nu a furnizat informațiile solicitate în termenul prevăzut, prin completarea și returnarea răspunsurilor la chestionar.

(26)

La 10 noiembrie 2020, Comisia a trimis o scrisoare prin care a informat cele trei societăți cu privire la intenția de a aplica articolul 18 din regulamentul de bază și de a stabili constatările anchetei pe baza datelor disponibile. Autoritățile din SUA au fost, de asemenea, informate cu privire la această intenție. Termenul pentru transmiterea observațiilor cu privire la scrisoare a fost 17 noiembrie 2020. Nu s-au primit observații.

(27)

Întrucât niciunul dintre cei trei producători-exportatori din SUA nu a cooperat la ancheta de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, s-a decis aplicarea dispozițiilor articolului 18 din regulamentul de bază și întemeierea constatărilor pe datele disponibile.

1.9.   Chestionarele

(28)

La deschiderea anchetei, o copie a chestionarelor a fost pusă la dispoziție în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și pe site-ul internet al DG Comerț.

(29)

S-au primit răspunsuri la chestionar din partea celor trei producători din cadrul Uniunii incluși în eșantion, precum și din partea unui importator neafiliat din Uniune.

1.10.   Verificarea

(30)

Din cauza pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de izolare puse în aplicare de diferite state membre, precum și de diferite țări terțe, Comisia nu a putut efectua vizite de verificare în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază. În schimb, Comisia a efectuat o verificare la distanță a tuturor informațiilor considerate necesare pentru constatările sale, în conformitate cu avizul său privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții (12). Comisia a efectuat, de la distanță, verificări încrucișate (denumite în continuare „VLD”) ale următoarelor societăți/părți:

 

Producători din Uniune

SAIPOL Bu Diester, Franța

CAMPA Iberia S.A.U., Spania

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Germania

 

Importatori

Shell Trading Rotterdam BV, Țările de Jos

1.11.   Informarea părților

(31)

La 21 mai 2021, Comisia a comunicat faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora intenționa să mențină taxele antidumping în vigoare. Tuturor părților li s-a acordat o perioadă în care să poată prezenta observații în urma acestei informări.

(32)

Observațiile prezentate de părțile interesate au fost analizate de Comisie și au fost luate în considerare, după caz. Au fost audiate părțile care au formulat o solicitare în acest sens.

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

2.1.   Produsul în cauză

(33)

Produsul în cauză este același cu cel din ancheta inițială și din reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, și anume esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute. în general, sub denumirea de „biomotorină”, în formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originare din SUA, care se încadrează în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (TARIC code 1516209829), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (cod TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (cod TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codurile TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009019) (denumite în continuare „produsul în cauză”).

(34)

Biomotorina este un combustibil regenerabil produs dintr-o gamă largă de materii prime, și anume uleiuri vegetale precum uleiul de rapiță, uleiul de soia, uleiul de palmier, uleiurile de prăjit uzate (used frying oils – „UFO”), grăsimile animale sau biomasa.

(35)

Biomotorina este utilizată în sectorul transporturilor, în principal în amestec cu motorină minerală (și anume motorină din petrol/motorină convențională) și foarte rar în formă pură (B100).

2.2.   Produsul similar

(36)

Astfel cum s-a stabilit în ancheta inițială, precum și în reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, prezenta anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor a confirmat faptul că următoarele produse au aceleași caracteristici fizice, chimice [și tehnice] de bază, precum și aceleași utilizări de bază:

produsul în cauză;

produsul fabricat și vândut pe piața internă din SUA; și

produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria Uniunii.

(37)

Aceste produse sunt, prin urmare, considerate produse similare în înțelesul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

2.3.   Afirmații cu privire la definiția produsului

(38)

Societatea suedeză Preem AB și Valero Energy Ltd Ireland, producători de combustibil și furnizori și, ca atare, utilizatori ai produsului în cauză, au susținut că biomotorina din „esteri metilici ai acizilor grași” (EMAG) și biomotorina din ulei vegetal hidrotratat (Hydrotreated Vegetable Oil – „HVO”) sunt două tipuri diferite de biomotorină și că HVO ar trebui să fie exclusă din definiția actuală a produsului. În Regulamentul din 2009 de instituire a unor măsuri provizorii (13), toate tipurile de biomotorină și amestecurile de biomotorină au fost considerate tipuri de biomotorină combustibilă. EMAG și HVO pot fi amestecate cu motorină și, în pofida unor diferențe în ceea ce privește caracteristicile fizice, utilizarea finală a produsului este aceeași și ambele produse sunt fabricate de industria Uniunii. În plus, plângerea din ancheta inițială a definit în mod explicit motorina produsă din HVO ca făcând parte din produsul în cauză și nicio parte nu a contestat această afirmație la momentul respectiv. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

3.   PROBABILITATEA UNEI CONTINUĂRI SAU A UNEI REAPARIȚII A DUMPINGULUI

(39)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a examinat dacă expirarea măsurilor existente ar avea ca efect probabil o continuare sau o reapariție a dumpingului.

3.1.   Observații preliminare

(40)

Din cauza lipsei de cooperare menționată la considerentele 25-27 de mai sus, nu a fost posibil să se efectueze o analiză pe baza unor date verificate furnizate de producătorii din SUA.

(41)

În consecință, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, constatările cu privire la probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului au fost stabilite pe baza datelor disponibile. Prin urmare, Comisia a utilizat următoarele surse de informații: cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor și observațiile ulterioare din partea solicitantului, Eurostat, Global Trade Atlas („GTA”) și site-urile web ale Administrației SUA pentru informații în domeniul energiei (EIA) și ale Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA).

3.2.   Continuarea dumpingului

(42)

În urma instituirii măsurilor în 2009, importurile de biomotorină din SUA în Uniune au scăzut la aproape zero începând cu anul 2013. De exemplu, aproximativ 156 de tone au fost importate din SUA în cursul PAR (de la 1 iulie 2019 la 30 iunie 2020). Aceste volume reprezintă doar 0,04 % din totalul exporturilor din SUA și un procent chiar mai mic din consumul Uniunii. În consecință, Comisia a concluzionat că aceste volume mici nu oferă o bază suficientă pentru continuarea unei analize a dumpingului. Prin urmare, Comisia și-a concentrat ancheta asupra probabilității reapariției dumpingului în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

3.3.   Reapariția dumpingului

(43)

Comisia a analizat dacă există vreo probabilitate ca dumpingul să reapară în cazul expirării măsurii. În special, au fost analizate următoarele elemente: raportul dintre prețurile produsului fabricat și vândut în Uniune și prețurile din SUA, raportul dintre prețurile de export către țări terțe și prețurile din SUA, raportul dintre prețurile de export către țări terțe și nivelul prețului din Uniune, capacitățile neutilizate din SUA și practicile de eludare și de absorbție.

3.3.1.   Comparația dintre prețurile produsului fabricat și vândut în Uniune și prețurile din SUA

(44)

Serviciile Comisiei au utilizat două surse de informații pentru stabilirea prețului de vânzare pe piața internă a biomotorinei în SUA în cursul PAR: (i) informațiile furnizate de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) și (ii) informațiile din cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.

(45)

Pentru PAR, informațiile furnizate de USDA au indicat un preț de vânzare franco fabrică pe piața internă de 909,05 USD/tonă. Pe baza ratei medii de schimb EUR/USD în vigoare în cursul PAR (1 EUR = 1,105 USD), această valoare corespunde unui preț de vânzare de pe piața internă din SUA de 822,31 EUR/tonă. Această valoare este apropiată de valoarea indicată în informațiile furnizate în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, care menționau un preț de vânzare pe piața internă de 918,06 USD/tonă (820 EUR). Comisia a considerat oportun să ia în considerare prețul intern din SUA astfel cum a fost stabilit (822,31 EUR) pentru analiza sa privind probabilitatea reapariției dumpingului.

(46)

După cum se arată în tabelul 1 de mai jos, prețul mediu franco fabrică al biomotorinei vândute în Uniune de către producătorii din Uniune în cursul PAR a fost de 771 EUR/tonă.

(47)

Pentru a reintra pe piața Uniunii, producătorii din SUA ar trebui să vândă la un preț apropiat de sau mai mic de 771 EUR/tonă. Prețul lor final ar trebui să acopere, de asemenea, costurile de navlu maritim și de asigurare, precum și taxa vamală existentă (6,5 %) aplicabilă biomotorinei. Conform datelor obținute în cursul anchetei, astfel s-ar ajunge la aproximativ 92 EUR/tonă. Comisia a bazat acest cuantum pe valoarea (a) transportului și a mărfurilor, astfel cum a fost calculată de solicitant, și (b) a taxelor vamale (6,5 %) aplicabile prețului de import al biomotorinei din SUA, astfel cum a fost calculat de Comisie în urma consultării unor informații la dispoziția publicului, cum ar fi Global Trade Atlas („GTA”), și l-a rotunjit la 106 EUR pentru a acoperi, de asemenea, unele cheltuieli suplimentare ulterioare importului.

(48)

În consecință, în cazul în care producătorii din SUA își reiau exporturile către Uniune la prețuri competitive, este foarte probabil ca aceștia să fie nevoiți să efectueze exporturile la un preț franco fabrică mai mic de 665 EUR/tonă, care ar fi mai mic decât prețul lor de vânzare pe piața internă din SUA adică, prin urmare, la prețuri de dumping.

3.3.2.   Comparația dintre prețurile de export către țări terțe și prețurile din SUA

(49)

Comisia a analizat în continuare modelul de preț al exporturilor de biomotorină din SUA către țări terțe în cursul PAR.

(50)

Aceasta a consultat informații accesibile publicului, cum ar fi Global Trade Atlas („GTA”) și a extras cantitățile și valorile exporturilor de biomotorină încadrată la codul SA 3826 00 pentru PAR. Cantitățile exportate (în tone) către toate țările (inclusiv UE) se ridică la 389 075 de tone, din care 14 tone au fost exportate către Uniune.

(51)

Tabelul de mai jos prezintă prețul mediu de vânzare în dolari americani pe tonă ajustat în mod corespunzător la nivelul franco fabrică (prin deducerea a 82,52 USD per tonă pentru transportul intern de mărfuri, astfel cum se indică în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor) cu prețul mediu pe piața internă din SUA pentru cele șase țări (din afara UE) către care SUA au exportat peste 0,1 % din exporturile lor totale în cursul PAR.

Tabelul 1

Volumele de export și prețurile de export practicate de SUA în cursul PAR

Țări de destinație

Cantități exportate (în tone)

Procentajul din exporturile către toate țările

Prețul franco fabrică mediu (USD) per tonă

Prețul franco fabrică mediu (EUR) per tonă Prețul franco fabrică mediu

Prețul practicat pe piața internă din SUA (EUR) per tonă (a se vedea considerentul 45)

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

China

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norvegia

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexic

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Coreea de Sud

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Sursă: GTA.

(52)

Tabelul arată că, pentru toate cele șase țări exportatoare, producătorii din SUA vând la prețuri inferioare prețurilor lor de vânzare pe piața internă cuprinse între 5 % și 65 %. În plus, prețurile de export variază foarte mult între diferitele țări către care SUA au exportat cel mai mult în cursul PAR.

(53)

Tabelul arată, de asemenea, că cele mai ridicate prețuri medii de export sunt cele către țări precum Canada și Norvegia, în care SUA vând 92 % din totalul exporturilor lor. Cererea prevede în acest sens că cea mai scumpă „… biomotorină exportată către Canada se obține din anumite tipuri de materii prime care au o rezistență mai mare la temperaturi scăzute, cum ar fi rapița, sau care poate fi, de asemenea, HVO, care are proprietăți excelente la rece …”. Prin urmare, aceste prețuri medii de export mai scumpe către aceste două țări se explică prin prețul de cost mai ridicat al materiilor prime (cum ar fi pentru rapiță).

3.3.3.   Comparația dintre prețurile de export către țări terțe și nivelul prețurilor industriei Uniunii

(54)

Piața UE este o piață atractivă pentru exporturile de biomotorină din SUA. Cu ajutorul bazei de date a Global Trade Atlas („GTA”) menționată în considerentul 49 de mai sus, în cursul PAR, a fost calculat ulterior un preț mediu simplu de export către toate destinațiile în cursul PAR (a se vedea considerentul 55 de mai jos), luând în considerare următoarele elemente:

Din cauza variației mari a prețurilor de export din SUA (astfel cum reiese, de asemenea, din tabelul de la considerentul 51), Comisia a exclus din acest calcul toate țările care reprezintă, pentru SUA, o cotă mai mică de 0,1 % din volumul total al vânzărilor pe care le-au exportat în cursul PAR. Este vorba de șase țări (cu excepția UE), a căror cotă reprezintă peste 0,1 % din volumul total al exporturilor din SUA, astfel cum se prevede în tabelul de la considerentul 51.

După cum s-a și demonstrat în tabelul menționat, cele mai mari prețuri medii de export sunt cele către țări precum Canada și Norvegia, în care SUA vând 92 % din totalul exporturilor lor. După cum s-a explicat în considerentul 53, aceste prețuri de export mai ridicate se datorează prețului de cost mai ridicat al materiilor prime (cum ar fi pentru rapiță).

Exporturile de biomotorină către UE vor fi, în principal, un amestec de diferite tipuri de biomotorină din cauza diferitelor zone climatice din UE. Biomotorina care urmează să fie utilizată în nordul Europei va fi în principal cea care are o rezistență mai bună la temperaturile reci.

În consecință, calcularea unui preț de export mediu simplu în scopul prezentei evaluări oferă o reprezentare echitabilă a prețului mediu care ar fi observat pe piața Uniunii și evită acordarea unei ponderi disproporționate exporturilor către Canada și Norvegia, având în vedere amestecul de tipuri de biomotorină care ar fi probabil exportate către Uniune, unde condițiile climatice variază foarte mult între statele membre.

(55)

Luând în considerare toate elementele de mai sus, Comisia a calculat un preț mediu de export de 682 USD/tonă (617 EUR). Acest preț mediu de export de 617 EUR este un preț FOB la care trebuie adăugate costurile de transport maritim și de asigurare pentru a ajunge la un preț CIF. Aceste costuri au fost estimate la aproximativ 52 USD/tonă (47 EUR) în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.

(56)

Comisia consideră că 47 EUR per tonă reprezintă un cuantum indicativ rezonabil pentru costurile suplimentare de transport maritim și de asigurare pentru alte destinații. Prețul mediu de export din SUA către țări terțe a fost astfel stabilit la 617 EUR (FOB), ceea ce înseamnă că, chiar și în eventualitatea adăugării costurilor de transport maritim, a costurilor de asigurare, taxa vamală existentă (6,5 %) (în total, rotunjită la 104 EUR/tonă pentru a acoperi, de asemenea, unele cheltuieli suplimentare ulterioare importului) din SUA în UE (în total aproximativ 721 EUR/tonă) ar fi cu mult sub prețul franco fabrică al industriei Uniunii, de 771 EUR/tonă.

(57)

Ca urmare, acest lucru arată că producătorii-exportatori din SUA ar fi în măsură să vândă la un preț mai mic de 771 EUR/tonă pentru a pătrunde pe piața Uniunii, și că acest lucru i-ar stimula să redirecționeze către piața Uniunii o parte din exporturile actuale către țări terțe, deoarece piața Uniunii este mai atractivă ca preț decât piețele unora dintre țările terțe.

3.3.4.   Capacitățile neutilizate

(58)

Din cauza lipsei de cooperare a producătorilor din SUA, Comisia a stabilit capacitatea de producție a SUA pe baza informațiilor disponibile pe site-ul web al Administrației SUA pentru informații în domeniul energiei (EIA).

(59)

Producătorii de biomotorină din SUA trebuie să raporteze acestei autorități (anual și, respectiv, lunar) capacitatea lor de producție existentă și planificată, precum și producția, factorii de producție, stocurile și vânzările de biomotorină.

Pe baza datelor colectate de la EIA, capacitatea producătorilor de biomotorină din SUA în cursul PAR a fost de 8 412 000 de tone.

(60)

Producția efectivă de biomotorină din SUA în cursul PAR a fost de 5 718 000 de tone (date furnizate de EIA), ceea ce corespunde unei utilizări a capacității de 68 % și unei capacități neutilizate de 32 %, adică aproximativ 2 694 000 de tone. Această capacitate neutilizată semnificativă a producătorilor din SUA reprezintă un stimulent pentru creșterea producției și vânzarea de biomotorină la prețuri de dumping pe piața Uniunii și, prin urmare, este probabil să fie utilizată pentru aprovizionarea pieței Uniunii în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor. Într-adevăr, producătorii din SUA își pot crește cu ușurință producția și o pot exporta către Uniune, ceea ce presupune beneficii economice precum creșterea ratei de utilizare a capacității și reducerea costului de producție unitar. Introducerea pe piața Uniunii a capacității neutilizate a SUA ar avea un impact semnificativ, deoarece această capacitate reprezintă aproximativ 18 % din consumul Uniunii în cursul PAR.

(61)

În plus, în cursul PAR, producția de biomotorină din SUA (5 718 000 de tone) a fost mai mică decât consumul (5 934 000 de tone). În consecință, SUA a importat mai multă biomotorină decât a exportat. În cursul PAR, totalul importurilor s-a ridicat la 629 000 de tone, iar totalul exporturilor la 428 000 de tone. Cu toate acestea, întrucât capacitatea de producție disponibilă nu a fost utilizată pentru a satisface cererea de pe piața internă în cursul perioadei examinate, este improbabil ca această capacitate de producție disponibilă să fie utilizată în viitor în același scop. Capacitatea de producție a SUA raportată în cursul PAR (8 412 000 de tone, a se vedea considerentul anterior) a fost semnificativ mai mare decât consumul intern. Aceasta înseamnă că, dacă oportunitățile de pe piața exporturilor se deschid, este probabil ca producătorii din SUA să își utilizeze capacitatea neutilizată pentru vânzările la export mai degrabă decât pentru consumul intern.

(62)

Este improbabil ca această capacitate neutilizată să fie folosită pentru a crește exporturile către țări terțe din afara UE. Marile piețe ale țărilor terțe (Brazilia, Indonezia, Argentina, China, Thailanda) sunt autosuficiente în ceea ce privește producția internă de biomotorină, iar SUA nu au exportat, până în prezent, mult către aceste țări, în ciuda capacităților lor neutilizate. Nu există niciun motiv pentru a crede că acest lucru se va schimba în viitor.

(63)

Prin urmare, este probabil ca producătorii din SUA să utilizeze o parte substanțială a capacității neutilizate pentru a efectua vânzări suplimentare către UE, care este o piață foarte atractivă, deoarece este cea mai mare din lume, oferind numeroase stimulente pentru consumul de biomotorină.

3.3.5.   Practici de eludare și de absorbție

(64)

Astfel cum se menționează în considerentul 1, s-a constatat că măsurile antidumping instituite în 2009 au fost eludate prin intermediul unor transbordări prin Canada și al unei schimbări a compoziției amestecului. Existența unor astfel de practici demonstrează interesul unora dintre producătorii din SUA să intre pe piața Uniunii, chiar și după instituirea măsurilor, și este considerată a fi, prin urmare, un indiciu al atractivității pieței Uniunii pentru producătorii de biomotorină din SUA.

3.3.6.   Concluzie privind probabilitatea reapariției dumpingului

(65)

Piața Uniunii este foarte atractivă deoarece este cea mai mare din lume și deoarece există stimulente semnificative, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, pentru consumul de biomotorină. În consecință, ar fi convenabil pentru producătorii din SUA să își utilizeze pe deplin capacitatea neutilizată și să redirecționeze, în același timp, către piața Uniunii o parte din vânzările lor la export din alte țări terțe mai puțin profitabile.

(66)

Pe baza tabelului de la considerentul 51, Comisia a concluzionat că, în general, producătorii din SUA vând către țări terțe la prețuri inferioare prețurilor lor interne.

(67)

În această privință, având în vedere capacitatea neutilizată semnificativă a industriei din SUA, în combinație cu atractivitatea pieței Uniunii în ceea ce privește dimensiunea și prețul de vânzare, ținându-se cont, în special, de nivelul de preț al exporturilor din SUA către țări terțe și de experiența practicilor anterioare de eludare, Comisia a concluzionat că este probabilă reapariția importurilor care fac obiectul unui dumping din SUA în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor în vigoare.

4.   PREJUDICIUL

4.1.   Definiția industriei Uniunii și a producției Uniunii

(68)

Conform datelor furnizate de solicitant, produsul similar a fost fabricat de 49 de producători din Uniune în cursul perioadei examinate. Aceștia constituie „industria Uniunii”, în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(69)

Producția totală a Uniunii în perioada anchetei de reexaminare a fost stabilită la aproximativ 14 milioane de tone. Comisia a stabilit cifra pe baza informațiilor furnizate de industria Uniunii. Așa cum se precizează în considerentul 19, în cadrul eșantionului au fost selectați trei producători din Uniune, reprezentând aproximativ 17,5 % din producția totală a produsului similar din Uniune.

4.2.   Consumul la nivelul Uniunii

(70)

Comisia a stabilit consumul la nivelul Uniunii pe baza informațiilor din partea industriei și a Comext, pentru datele privind importurile.

(71)

Consumul la nivelul Uniunii a evoluat după cum urmează:

Tabelul 2

Consumul la nivelul Uniunii (tone)  (14)

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Consumul total la nivelul Uniunii (tone)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Sursă: Date din partea industriei Uniunii, Comext.

(72)

În cursul perioadei anchetei de reexaminare, consumul de biomotorină în Uniune, calculat ca sumă a importurilor de biomotorină în Uniune și a vânzărilor totale ale industriei Uniunii pe piața UE, a crescut cu 22 %, și anume de la 13,8 milioane de tone în 2017 la 16,9 milioane de tone.

4.3.   Importurile din țara în cauză

4.3.1.   Volumul și cota de piață a importurilor originare din țara în cauză

(73)

Comisia a stabilit volumul importurilor pe baza informațiilor furnizate de Eurostat (baza de date Comext). Cota de piață a importurilor a fost stabilită pe baza datelor furnizate de solicitant, pentru vânzările pe piața internă ale industriei Uniunii și de Comext, pentru datele comerciale.

(74)

Importurile din țara în cauză au evoluat după cum urmează:

Tabelul 3

Volumul importurilor (tone), cota de piață și prețurile  (15)

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul importurilor din țara în cauză (tone)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Cotă de piață (%)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Preț mediu (în EUR/tonă)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Sursă: Comext, date privind vânzările industriei din UE pentru calcularea cotei de piață.

(75)

De la instituirea măsurilor în 2009, importurile din SUA, practic, au încetat și s-au ridicat la doar 156 de tone în cursul PAR (în comparație cu peste 1 137 000 de tone, în cursul perioadei anchetei inițiale).

4.3.2.   Prețurile importurilor din țara în cauză și subcotarea prețurilor

(76)

Practic, nu au existat importuri de biomotorină din SUA către Uniune în cursul perioadei anchetei de reexaminare care să poată fi utilizate ca bază fiabilă pentru calcularea subcotării.

(77)

Ca alternativă, Comisia a stabilit subcotarea prețurilor în cursul perioadei anchetei de reexaminare comparând:

1.

prețurile de vânzare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion, percepute de la clienții neafiliați de pe piața Uniunii și ajustate la nivel franco fabrică (771 EUR/tonă); și

2.

prețul mediu de export al producătorilor din SUA către țări terțe, ajustat în mod corespunzător pentru a ține seama de costurile de transport către Uniune și de taxa vamală a UE (721 EUR/tonă – a se vedea considerentul 56).

(78)

Rezultatul comparației a fost o subcotare a prețurilor de 6,4 %.

4.4.   Importurile din țări terțe, altele decât SUA

(79)

În cursul PAR, importurile din țări terțe s-au ridicat la 3 750 000 de tone sau la aproximativ 22 % din consumul total al Uniunii. Principalele surse ale importurilor de biomotorină, altele decât SUA, au fost Argentina (24 % din importurile UE), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) și Indonezia (5 %).

(80)

Volumul (agregat) al importurilor, precum și cota de piață și evoluția prețurilor pentru importurile de biomotorină din alte țări terțe a evoluat după cum urmează:

Tabelul 4

Importurile din țări terțe  (16)

Țara

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Argentina

Volum (tone)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

 

Cotă de piață (%)

3

10

6

5

 

Preț mediu

(EUR/tonă)

635

620

707

728

 

Indice

100

98

111

115

Malaysia

Volum (tone)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

 

Cotă de piață (%)

2

3

5

4

 

Preț mediu

(EUR/tonă)

952

813

669

730

 

Indice

100

85

70

77

Indonezia

Volum (tone)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

 

Cotă de piață (%)

0

5

5

1

 

Preț mediu

(EUR/tonă)

803

671

636

665

 

Indice

100

84

79

83

Alte țări terțe

Volum (tone)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

 

Cotă de piață (%)

6

5

9

12

 

Preț mediu

(EUR/tonă)

662

723

829

874

 

Indice

100

109

125

132

Totalul tuturor țărilor terțe, cu excepția SUA

Volum (tone)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

 

Cotă de piață (%)

11

22

24

22

 

Preț mediu

(EUR/tonă)

721

678

732

802

 

Indice

100

94

102

111

Sursă: COMEXT, date privind vânzările industriei din UE pentru calcularea cotei de piață.

(81)

Taxele antidumping la importurile din Argentina și Indonezia – două țări exportatoare majore de biomotorină – au fost eliminate în 2018. În consecință, importurile din țările terțe au crescut în 2018 și au rămas la un nivel de aproximativ 3,8 milioane de tone în 2019 și în cursul PAR. În ansamblu, importurile din țări terțe, cu excepția SUA, au crescut cu 145 % în cursul perioadei examinate. În plus, cota lor de piață a crescut de la 11 % la 22 % în cursul perioadei examinate.

(82)

În ceea ce privește prețurile, situația este diferită de la o țară la alta.

(83)

În ceea ce privește Argentina, principala sursă de importuri, în februarie 2019, Comisia a instituit măsuri compensatorii definitive la importurile de biomotorină din această țară și, în paralel, a adoptat o decizie de acceptare a angajamentelor în materie de preț minim din partea a opt producători argentinieni și a Camerei argentiniene de biocarburanți (CARBIO). Aceasta a dus la o creștere semnificativă a prețurilor pentru anul 2019 (cu 14 % în comparație cu 2018) și pentru PAR (cu 17 % în comparație cu 2018).

(84)

În ceea ce privește Indonezia, Comisia Europeană a instituit în 2019 taxe compensatorii la importurile de biomotorină subvenționată din Indonezia. Aceasta a dus la o scădere semnificativă a importurilor originare din Indonezia pentru anul 2020.

(85)

Pentru Indonezia și Malaysia, prețurile au înregistrat o scădere. În același timp, pentru celelalte țări terțe, acestea au crescut în mod semnificativ. În ansamblu, prețurile medii de vânzare ale importurilor din alte țări terțe decât SUA au crescut în cursul perioadei examinate cu 11 %. Această tendință este în concordanță cu tendința observată în tabelul 3 de mai sus pentru importurile din țările în cauză. Cu toate acestea, tendința prețurilor este diferită în comparație cu prețurile de vânzare ale industriei Uniunii pe piața Uniunii din tabelul 8 de mai jos. Prețurile practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion erau în scădere, în concordanță cu scăderea costurilor de producție. Consecința este că diferența de preț dintre exportatorii din țările terțe și producătorii din Uniune incluși în eșantion s-a redus, sporind competitivitatea industriei Uniunii.

4.5.   Situația economică a industriei Uniunii

4.5.1.   Observații generale

(86)

Evaluarea situației economice a industriei Uniunii a inclus o evaluare a tuturor indicatorilor economici care influențează situația industriei Uniunii în cursul perioadei examinate.

(87)

Astfel cum s-a menționat în considerentele 18 și 19, pentru evaluarea situației economice a industriei Uniunii, s-a recurs la eșantionare.

(88)

Pentru determinarea prejudiciului, Comisia a făcut o distincție între indicatorii de prejudiciu macroeconomici și cei microeconomici. Comisia a evaluat indicatorii macroeconomici pe baza datelor furnizate de industria UE și a altor date macroeconomice specifice sectorului, cum ar fi FAO-OCDE. Ea a evaluat indicatorii microeconomici pe baza datelor din răspunsurile la chestionar ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion. Ambele seturi de date au fost considerate reprezentative pentru situația economică a industriei Uniunii.

(89)

Indicatorii macroeconomici sunt: producția, capacitatea de producție, gradul de utilizare a capacității de producție, volumul vânzărilor, cota de piață, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, productivitatea, amploarea marjei de dumping și redresarea în urma practicilor de dumping anterioare.

(90)

Indicatorii microeconomici sunt: prețurile unitare medii, costul unitar, costul cu forța de muncă, stocurile, rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici (17)

4.5.2.1.   Producția, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție

(91)

Producția totală, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție din Uniune au evoluat în perioada examinată după cum urmează:

Tabelul 5

Producția, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul producției (tone)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacitatea de producție (tone)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Gradul de utilizare a capacității de producție (%)

79

79

83

80

Indice

100

100

105

101

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(92)

Producția Uniunii a crescut de la 12,6 milioane de tone în 2017 la 14,0 milioane de tone în cursul PAR, ceea ce reprezintă o creștere de 11 % în cursul perioadei examinate. Într-o situație de creștere a consumului cu 22 % în cursul perioadei examinate, industria Uniunii a reacționat pozitiv prin creșterea producției sale.

(93)

În același timp, capacitatea de producție a crescut cu 9 % în cursul perioadei examinate și a atins 17,5 milioane de tone în cursul PAR. Industria Uniunii își dezvoltă capacitatea de a face față unei cereri în creștere. Potrivit unui raport (18), această creștere a capacității se referă, în principal, la producția de ulei vegetal hidrotratat (HVO).

(94)

Ca urmare a creșterii simultane a producției și a capacității de producție, gradul de utilizare a capacității a rămas stabil în cursul perioadei examinate, fiind în jur de 80 %.

4.5.2.2.   Volumul vânzărilor și cota de piață

(95)

Volumul vânzărilor și cota de piață a industriei Uniunii au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 6

Volumul vânzărilor și cota de piață

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul vânzărilor pe piața Uniunii (tone)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Cotă de piață (%)

89

78

76

78

Indice

100

87

85

88

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(96)

Vânzările industriei Uniunii pe piața Uniunii au crescut de la 12,3 milioane de tone în 2017 la 13,2 milioane de tone în cursul PAR (+ 7 %).

(97)

Întrucât consumul din Uniune a crescut cu 22 %, din cauza creșterii mai mici a volumului real al vânzărilor, cota de piață a industriei Uniunii a scăzut, de la aproximativ 89 % în 2017 la 78 % în cursul PAR. Această scădere a cotei de piață este legată de creșterea importurilor din țări terțe, în special începând cu 2018 (considerentul 80).

4.5.2.3.   Creșterea economică

(98)

O serie de indicatori (producția, capacitatea de producție, vânzările, ocuparea forței de muncă) demonstrează o creștere pozitivă a industriei Uniunii în cursul perioadei. Totuși, această creștere este moderată în comparație cu evoluția consumului de biomotorină în cursul aceleiași perioade. De fapt, cota de piață a industriei Uniunii a scăzut, de fapt, în cursul perioadei de referință.

4.5.2.4.   Ocuparea forței de muncă și productivitatea

(99)

Ocuparea forței de muncă și productivitatea au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 7

Ocuparea forței de muncă și productivitatea

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Numărul de angajați

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Productivitate (tone/angajat)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(100)

În cursul perioadei examinate, ocuparea forței de muncă a crescut de la 2 643 la 3 909, ceea ce reprezintă o creștere de 48 %.

(101)

Întrucât producția a crescut într-o măsură mai mică (+11 %), aceasta s-a materializat într-o scădere a productivității (-25 %).

4.5.2.5.   Amploarea marjei de dumping și redresarea în urma practicilor de dumping anterioare

(102)

Astfel cum se explică în considerentul 42, nu a fost posibil să se stabilească existența unui dumping în cursul perioadei anchetei de reexaminare. Prin urmare, ancheta s-a axat pe probabilitatea reapariției dumpingului în cazul în care măsurile antidumping ar fi abrogate.

(103)

În reexaminarea anterioară în perspectiva expirării măsurilor, industria Uniunii a arătat semne de redresare în urma practicilor de dumping anterioare. În cursul perioadei examinate a actualei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, procesul de redresare a continuat, astfel cum a demonstrat tendința favorabilă a principalilor indicatori de prejudiciu pentru industria Uniunii.

4.5.3.   Indicatorii microeconomici (19)

4.5.3.1.   Prețuri și factori care afectează prețurile

(104)

În perioada examinată, prețurile de vânzare unitare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion față de clienți neafiliați din Uniune au evoluat după cum urmează:

Tabelul 8

Prețurile de vânzare din Uniune

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Preț de vânzare unitar mediu în Uniune pe piața totală (EUR/tonă)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prețul mediu al uleiurilor vegetale (Indice)

100

86

81

86

Costul unitar de producție (EUR/tonă)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Sursă: Societățile incluse în eșantion, FAO pentru indicele prețului uleiului vegetal.

(105)

În cursul perioadei examinate, costul de producție a scăzut cu 9 % (de la 828 EUR/tonă la 755 EUR/tonă). Acest lucru se datorează, în parte, scăderii prețului uleiurilor vegetale, care a fost în scădere în cursul perioadei examinate. Deși nu toți biocombustibilii sunt produși din uleiuri vegetale, prețul uleiurilor vegetale este un bun indicator al prețului principalilor factori de producție utilizați în producerea biomotorinei.

(106)

Prețul mediu de vânzare a scăzut cu 8 %, de la 834 EUR/tonă în 2017 la 771 EUR/tonă în cursul PAR. Acest lucru poate fi legat de scăderea observată a prețului de producție.

4.5.3.2.   Costurile cu forța de muncă

(107)

Costurile medii cu forța de muncă ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 9

Costurile medii cu forța de muncă per angajat

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Costurile medii cu forța de muncă per angajat (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Sursă: Societățile incluse în eșantion.

(108)

Costul mediu cu forța de muncă în societățile incluse în eșantion a crescut cu 14 % în cursul PAR. Impactul acestei variații este destul de redus, având în vedere că costul forței de muncă reprezintă doar aproximativ 3 % din costul total de producție.

4.5.3.3.   Stocurile

(109)

Nivelurile stocurilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 10

Stocurile

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Stocuri finale (tone)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Stocuri finale ca procentaj din producție

0,8

1,0

0,9

0,8

Indice

100

121

113

103

Sursă: Societățile incluse în eșantion.

(110)

Nivelul stocurilor a fost stabil, în jur de 1 % din producție. Acesta este un procent foarte scăzut, ceea ce indică faptul că industria este capabilă să lucreze la cerere și să limiteze inventarul. Acest lucru este necesar și pentru a evita degradarea biomotorinei.

4.5.3.4.   Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri

(111)

Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 11

Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile și randamentul investițiilor

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri din vânzări)

0,96

2,13

1,78

2,84

Indice

100

223

186

297

Fluxul de lichidități (în EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investiții (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Randamentul investițiilor (%)

22

29

25

44

Indice

100

128

112

198

Sursă: Societățile incluse în eșantion.

(112)

Comisia a stabilit rentabilitatea producătorilor din Uniune incluși în eșantion prin exprimarea profitului net înainte de impozitare realizat din vânzările produsului similar către clienți neafiliați din Uniune, ca procent din cifra de afaceri generată de vânzările respective. Rentabilitatea a rămas la un nivel scăzut. Totuși, aceasta indică o tendință ușor pozitivă în cursul perioadei examinate, crescând de la 1 % la 3 %, care se datorează scăderii costului de producție pentru societățile incluse în eșantion (-9 %). Cu toate acestea, dincolo de această medie, există o mare disparitate între producătorii din Uniune incluși în eșantion, unele societăți neobținând niciun profit.

(113)

Fluxul net de lichidități reprezintă capacitatea producătorilor din Uniune de a-și autofinanța activitățile. Tendința fluxului net de lichidități a evoluat pozitiv spre sfârșitul perioadei examinate (în 2019 și în prima jumătate a anului 2020), dar în anul 2018 s-a înregistrat o scădere bruscă a fluxului de lichidități. Scăderea înregistrată în 2018 este influențată în principal de situația specifică a uneia dintre societățile incluse în eșantion, care are un model de afaceri special. Pentru celelalte două societăți incluse în eșantion, tendința a fost relativ stabilă.

(114)

Investițiile în societățile incluse în eșantion nu prezintă o tendință clară în cursul perioadei examinate. Investițiile uneia sau alteia dintre societățile incluse în eșantion sau absența acestora pot duce la o creștere și o scădere a nivelului investițiilor de la un an la altul. Investițiile au reprezentat aproximativ 1-2 % din cifra de afaceri în cursul perioadei examinate, care este limitată.

(115)

Randamentul investițiilor („RI”) este profitul exprimat în procente raportat la valoarea contabilă netă a investițiilor. Acesta a evoluat pozitiv în cursul perioadei examinate și a rămas ridicat în cursul PAR. Totuși, acest randament ridicat al investițiilor este legat în principal de valoarea contabilă netă scăzută a investițiilor, mai degrabă decât de un profit ridicat.

4.6.   Concluzie privind prejudiciul

(116)

În cursul perioadei examinate, în contextul importurilor aproape inexistente din SUA, volumul importurilor din țări terțe a crescut semnificativ (cu 145 %), dar și nivelul prețurilor acestora a crescut (cu 11 %). În același timp, prețurile industriei Uniunii au scăzut (cu 8 %), în paralel cu o scădere a costurilor de producție (cu 9 %). În consecință, diferența de preț dintre exportatorii din țările terțe și producătorii din Uniune incluși în eșantion s-a redus, sporind astfel competitivitatea industriei Uniunii.

(117)

În general, indicatorii de prejudiciu prezintă o tendință pozitivă în cursul perioadei examinate, în special în ceea ce privește producția (+ 11 %), capacitatea de producție (+ 9 %) și vânzările (+ 7 %) și arată că industria biomotorinei din Uniune se redresează lent în urma prejudiciului anterior. Analiza indicatorilor de prejudiciu demonstrează că industria Uniunii nu suferă, în prezent, de pe urma unui prejudiciu important. Cu toate acestea, unii indicatori, în special o rentabilitate scăzută (≤ 3 %) indică faptul că industria Uniunii se află, totuși, într-o situație economică fragilă.

(118)

Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că industria Uniunii nu a suferit un prejudiciu important în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază în perioada anchetei de reexaminare.

5.   PROBABILITATEA REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI

(119)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a analizat în ce măsură ar exista probabilitatea reapariției prejudiciului cauzat de importurile care fac obiectul unui dumping din SUA, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

(120)

În această privință, Comisia a examinat capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din SUA, nivelurile probabile ale prețurilor importurilor din SUA în absența măsurilor antidumping și impactul acestora asupra industriei Uniunii, inclusiv subcotarea fără măsuri antidumping.

5.1.   Capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din SUA

(121)

Astfel cum se descrie în secțiunea 3.3.4 de mai sus, cantitățile care ar putea fi exportate de producătorii de biomotorină din SUA sunt semnificative în comparație cu dimensiunea pieței Uniunii. Într-adevăr, capacitățile neutilizate reprezintă 18 % din consumul Uniunii în cursul PAR. În consecință, Comisia a concluzionat că capacitățile neutilizate disponibile sunt semnificative.

5.2.   Nivelurile probabile ale prețurilor importurilor din SUA în absența măsurilor antidumping

(122)

Astfel cum s-a descris în secțiunea 3.3.2 de mai sus, pe baza practicilor actuale în materie de prețuri de pe piețele de export din țări terțe, producătorii din SUA au exportat către principalele lor piețe terțe la prețuri mai mici decât prețurile interne din SUA. În plus, astfel cum se indică în considerentele 77-78 de mai sus, prețurile respective subcotează, de asemenea, în medie, prețurile practicate de industria Uniunii pe piața Uniunii cu 6,4 %. Prin urmare, luând în considerare nivelul de preț al exporturilor din SUA către alte piețe terțe, este posibil ca exportul către Uniune să fie mult mai atractiv pentru exportatorii din SUA. În plus, astfel cum se indică în secțiunea 3.3.6 de mai sus, piața Uniunii este foarte atractivă deoarece este cea mai mare din lume și există stimulente semnificative, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, pentru consumul de biomotorină.

5.3.   Impactul probabil asupra industriei Uniunii

(123)

Prin urmare, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, un aflux de cantități semnificative de biomotorină care face obiectul unui dumping din SUA ar exercita o presiune foarte puternică în sensul scăderii prețurilor din Uniune și ar avea un impact semnificativ asupra situației economice a industriei Uniunii. Prin urmare, este probabil ca producția și volumul vânzărilor industriei Uniunii să scadă, iar profiturile mici realizate în prezent de industrie să se transforme în pierderi.

(124)

Comisia a evaluat, în continuare, impactul posibil al importurilor prin modelarea a două scenarii posibile în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, și anume (1) o creștere bruscă a importurilor din SUA și (2) o scădere a prețurilor în UE ca urmare a creșterii concurenței, toate celelalte elemente fiind egale.

(125)

În primul scenariu, Comisia a modelat două niveluri posibile ale importurilor din SUA. Prima opțiune a presupus că importurile din SUA ar ajunge la volumele lor istorice (în cursul PA inițiale (20)), și anume 1,1 milioane de tone. Ca urmare a creșterii importurilor din SUA și a scăderii ulterioare a vânzărilor industriei UE, rentabilitatea industriei UE ar scădea cu 0,14 %, adică de la +2,84 % la +2,70 %. A doua opțiune a luat în considerare creșterea foarte semnificativă a dimensiunii pieței UE, de la 6,6 milioane de tone în cursul PA inițiale la 17 milioane de tone în cursul PAR (+158 %). În acest context, Comisia a modelat o creștere bruscă a importurilor corespunzătoare aceleiași cote de piață pentru SUA de 17,2 % ca în cursul perioadei anchetei inițiale. Rezultatul a fost că rentabilitatea industriei Uniunii ar scădea cu 0,41 %, de la +2,84 % la +2,43 %. În ambele cazuri, impactul unei creșteri bruște a importurilor din SUA, la prețuri constante, poate fi descris ca fiind destul de moderat. Acest lucru este legat de ponderea ridicată a costurilor variabile în industria biomotorinei.

(126)

În cel de al doilea scenariu, s-a constatat că efectul unei scăderi a prețurilor poate fi extrem de prejudiciabil. În cazul unei scăderi a prețurilor din Uniune la nivelul prețurilor de export din SUA către țări terțe (721 EUR/tonă), profitul ar scădea de la +2,84 % la -3,88 %. În cazul unei scăderi a prețurilor din Uniune cu 10 %, și anume de la 771 EUR/tonă la 694 EUR/tonă, profitul ar fi redus de la +2,84 % la -7,94 %. În orice caz, orice scădere a prețurilor mai mare de -2,9 % ar aduce profitul industriei Uniunii la zero.

(127)

În realitate, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, este foarte probabil ca pe piață să aibă loc o combinație a celor două scenarii de mai sus. În special, ar fi de așteptat ca volume semnificative de biomotorină originară din SUA să intre pe piața Uniunii și la prețuri mai mici decât prețurile industriei Uniunii. Prin urmare, cota de piață a industriei Uniunii ar scădea, precum și prețurile acesteia. Acest lucru ar duce la pierderi semnificative pentru industria Uniunii.

5.4.   Concluzie cu privire la probabilitatea reapariției prejudiciului

(128)

Pe această bază și luând act de situația fragilă actuală a industriei Uniunii, Comisia a concluzionat că absența măsurilor ar conduce, după toate probabilitățile, la o creștere semnificativă a importurilor care fac obiectul unui dumping din SUA la prețuri prejudiciabile, iar prejudiciul important ar putea reapărea.

6.   INTERESUL UNIUNII

(129)

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, Comisia a analizat în ce măsură menținerea măsurilor antidumping existente ar fi împotriva interesului Uniunii în ansamblu. Stabilirea interesului Uniunii s-a bazat pe evaluarea tuturor intereselor implicate, inclusiv ale industriei Uniunii, ale importatorilor și ale utilizatorilor. În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) a treia teză din regulamentul de bază, s-a acordat o atenție specială necesității de a proteja industria de efectele negative ale dumpingului prejudiciabil.

6.1.   Interesul industriei Uniunii

(130)

În cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor existente, industria Uniunii se va confrunta, cu siguranță, cu o concurență neloială sporită din partea producătorilor de biomotorină din SUA, ceea ce, cel mai probabil, va pune capăt, brusc, redresării în curs a industriei Uniunii.

(131)

Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor ar fi în interesul industriei Uniunii.

6.2.   Interesul importatorilor neafiliați

(132)

Niciun importator nu s-a opus prelungirii măsurilor.

(133)

Shell Trading Rotterdam a susținut că măsurile, prin limitarea ofertei pe piața Uniunii, vor conduce la creșterea prețurilor. Acesta a remarcat, de asemenea, disponibilitatea biomotorinei de pe alte piețe.

(134)

Măsurile nu par să afecteze în mod semnificativ importatorii, deoarece sunt disponibile surse alternative de aprovizionare. Acest lucru este demonstrat de cota de piață semnificativă a importurilor din țări terțe.

(135)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor nu ar fi în mod semnificativ în detrimentul interesului importatorilor.

6.3.   Interesul utilizatorilor

(136)

Participarea utilizatorilor la anchetă a fost limitată.

(137)

Doi utilizatori, Preem, cea mai mare întreprindere producătoare de combustibil din Suedia, și Valero Energy Ltd Ireland au susținut că prelungirea măsurilor va constitui un obstacol direct în calea dezvoltării ecologice a sectorului transporturilor din Europa. Preem și Valero Energy Ltd Ireland au solicitat în mod specific ca HVO să fie exclusă din definiția actuală a produsului, deoarece se așteaptă la o penurie de HVO în următorii ani. Valero Energy Ltd. Ireland s-a referit în mod specific la obiectivele UE privind energia din surse regenerabile pentru transporturi pentru 2030, susținând că aceste obiective nu ar fi îndeplinite având în vedere producția actuală a UE.

(138)

Comisia a observat că producătorii din Uniune dispun de o capacitate suficientă pentru a satisface cererea actuală și chiar o anumită capacitate neutilizată pentru a face față creșterii viitoare și exporturilor, dacă este necesar. În plus, era prea devreme pentru a evalua cu certitudine dacă este probabil ca deficitele să se materializeze în 2030, având în vedere, în special, creșterea recentă a capacității UE. Acestea fiind spuse, Comisia ar putea fi mai în măsură să evalueze situația în cazul în care i se solicită să efectueze o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor peste cinci ani. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(139)

Nu există indicii potrivit cărora măsurile existente în vigoare ar fi afectat în mod negativ utilizatorii de biomotorină din Uniune și, mai ales, nu există dovezi că măsurile existente ar fi avut un efect advers asupra rentabilității acestora.

(140)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor nu ar fi în detrimentul interesului utilizatorilor.

6.4.   Concluzie privind interesul Uniunii

(141)

Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că nu există motive imperioase din sfera interesului Uniunii împotriva menținerii măsurilor existente vizând importurile de biomotorină originară din SUA.

7.   MĂSURILE ANTIDUMPING

(142)

Pe baza concluziilor la care a ajuns Comisia în ceea ce privește probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului, rezultă că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, măsurile antidumping aplicabile importurilor de biomotorină originară din SUA, instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/676, trebuie să fie menținute.

(143)

Astfel cum se menționează în considerentul 1 de mai sus, taxele antidumping în vigoare aplicabile importurilor de biomotorină din SUA au fost extinse inclusiv la importurile aceluiași produs expediat din Canada, indiferent dacă biomotorina este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, și la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(144)

Taxele antidumping care trebuie menținute se extind în continuare la importurile de biomotorină expediată din Canada, indiferent dacă este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, precum și la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(145)

Producătorii-exportatori din Canada care au fost scutiți de măsuri, astfel cum au fost extinse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518, sunt scutiți și de măsurile instituite prin prezentul regulament.

(146)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(147)

Potrivit articolului 109 din Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (21), în cazul în care un cuantum trebuie rambursat în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene, rata dobânzii este rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, astfel cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi calendaristică a fiecărei luni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originare din Statele Unite ale Americii, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (cod TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (cod TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codurile TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009019).

(2)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsul descris la alineatul (1) și fabricat de societățile enumerate mai jos, este reprezentat de o sumă fixă, după cum urmează:

Societate

Nivelul taxei antidumping, EUR/tonă de greutate netă

Cod adițional TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Societățile enumerate în anexa I

115,6

A se vedea anexa I

Toate celelalte societăți

172,2

A999

Taxa antidumping referitoare la amestecuri este aplicabilă proporției din amestecul (în funcție de greutate) din conținutul total de esteri monoalchilici dai unor acizi grași și motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă (conținut de biomotorină).

(3)   Aplicarea nivelului individual al taxei specificat pentru societățile menționate la alineatul (2) este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, care să fie conformă cu cerințele stabilite în anexa II. În cazul în care nu este prezentată o astfel de factură, se aplică nivelul taxei aplicabil pentru „toate celelalte societăți”.

(4)   În cazul în care orice parte din Statele Unite ale Americii prezintă Comisiei suficiente elemente de probă prin care să demonstreze că:

(a)

nu a exportat mărfurile descrise la articolul 1 alineatul (1), originare din Statele Unite ale Americii, în cursul perioadei de anchetă (1 aprilie 2007-31 martie 2008);

(b)

nu este afiliată niciunui exportator sau producător care face obiectul măsurilor instituite prin prezentul regulament; și

(c)

fie a exportat efectiv mărfurile în cauză, fie și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de export al unei cantități semnificative în Uniune după încheierea perioadei de anchetă,

Comisia poate modifica anexa I pentru a atribui părții respective taxa aplicabilă producătorilor cooperanți neincluși în eșantion, și anume 115,6 EUR/tonă.

Articolul 2

(1)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă pentru „toate celelalte societăți”, astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (2), se extinde la importurile de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, expediate din Canada, indiferent dacă produsele sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (cod TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (cod TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (coduri TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009011), cu excepția celor fabricate de societățile enumerate mai jos:

Țara

Societate

Cod adițional TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Taxa a cărei aplicare urmează a fi extinsă este cea stabilită pentru „toate celelalte societăți” la articolul 1 alineatul (2) și este o taxă antidumping definitivă de 172,2 EUR per tonă de greutate netă.

Taxa antidumping referitoare la amestecuri este aplicabilă proporției din amestecul (în funcție de greutate) din conținutul total de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă (conținut de biomotorină).

(2)   Aplicarea scutirilor acordate societăților menționate la alineatul (1) sau autorizate de Comisie în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, care să fie conformă cu cerințele stabilite în anexa II. În cazul în care nu este prezentată o astfel de factură, se aplică nivelul taxei instituit la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Taxa antidumping definitivă, astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (2), se extinde la importurile în Uniune de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de „biomotorină”, în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originare din Statele Unite ale Americii, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (cod TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (cod TARIC 3824999220), ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009030).

Taxa antidumping referitoare la amestecuri este aplicabilă proporției din amestecul (în funcție de greutate) din conținutul total de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă (conținut de biomotorină).

(2)   Aplicarea nivelului individual al taxei specificat pentru societățile menționate la articolul 1 alineatul (2) este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, care să fie conformă cu cerințele stabilite în anexa III. În cazul în care nu este prezentată o astfel de factură, se aplică nivelul taxei aplicabil în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) pentru „toate celelalte societăți”.

Articolul 4

(1)   Cererile de scutire de la taxa a cărei aplicare este extinsă prin articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (1) se formulează în scris în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și trebuie semnate de către o persoană autorizată să reprezinte entitatea care solicită scutirea. Cererea trebuie să fie trimisă la următoarea adresă:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

(2)   În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036, după consultarea Comitetului consultativ, Comisia poate autoriza, printr-o decizie, scutirea importurilor provenind de la societăți care nu eludează măsurile antidumping instituite prin articolul 1 de taxa extinsă prevăzută la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 5

În caz de deteriorare a mărfurilor înainte de punerea în liberă circulație și, prin urmare, în cazul în care prețul efectiv plătit sau de plătit este calculat proporțional pentru determinarea valorii în vamă în conformitate cu articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (22), cuantumul taxei antidumping prevăzut la articolele 1, 2 și 3 se reduce cu un procentaj proporțional cu prețul efectiv plătit sau de plătit.

În cazul în care nu se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 599/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO L 179, 10.7.2009, p. 26).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 444/2011 al Consiliului din 5 mai 2011 de extindere a aplicării taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 599/2009 asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Canada, și de extindere a aplicării taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 599/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii și de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Singapore (JO L 122, 11.5.2011, p. 12).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei din 14 septembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 239, 15.9.2015, p. 69).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/676 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 116, 30.4.2016, p. 31).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1598 al Comisiei din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 245, 23.9.2017, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1121 al Comisiei din 10 august 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 204, 13.8.2018, p. 33).

(8)  Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping (JO C 18, 20.1.2020, p. 20).

(9)  Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO C 303, 14.9.2020, p. 18).

(10)  Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antisubvenție aplicabile importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO C 303, 14.9.2020, p. 7).

(11)  Document Tron: t21.000417.

(12)  Aviz privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții (JO C 86/6, 16.3.2020).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 193/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO L 67, 12.3.2009, p. 22).

(14)  Consumul se bazează pe datele din UE-27, cu excepția datelor referitoare la Regatul Unit.

(15)  Volumul importurilor se bazează pe datele din UE-27, fără datele referitoare la Regatul Unit.

(16)  Importurile din țări terțe se bazează pe datele din UE-27, care exclud datele referitoare la Regatul Unit ca stat membru, dar includ datele referitoare la Regatul Unit ca țară terță.

(17)  Datele macroeconomice s-au bazat pe UE-27, excluzând datele din Regatul Unit.

(18)  USDA, Raportul anual privind biocombustibilii (raportul GAIN), 29 iunie 2020.

(19)  Indicatorii microeconomici se bazează pe datele din UE-28, inclusiv Regatul Unit. Având în vedere volumul scăzut al vânzărilor efectuate de producătorii din Uniune incluși în eșantion în Regatul Unit (aproximativ 1,1 % din media vânzărilor din UE ale producătorilor respectivi în cursul PAR), s-ar părea că impactul tranzacțiilor care privesc Regatul Unit este minim în ceea ce privește constatările în materie de prejudiciu, iar concluziile privind prejudiciul important nu ar fi fost, prin urmare, afectate de utilizarea datelor UE-27.

(20)  De la 1 aprilie 2007 până la 31 martie 2008.

(21)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(22)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXA I

Denumirea societății

Localitatea

Cod adițional TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red. Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red. River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


ANEXA II

Pe factura comercială valabilă menționată la articolul 1 alineatul (3) și articolul 2 alineatul (2) trebuie să figureze o declarație semnată de un reprezentant oficial al entității care emite factura comercială, după următorul model:

numele și funcția reprezentantului oficial al entității care emite factura comercială,

următoarea declarație:

„Subsemnatul, certific că (volumul) de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute, în general, sub denumirea de «biomotorină», sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, vândute pentru export în Uniunea Europeană, vizate de prezenta factură, au fost fabricate de către [denumirea și adresa societății] [codul adițional TARIC] în [țara/țările în cauză]. Declar că informațiile furnizate în prezenta factură sunt complete și corecte.”


ANEXA III

Pe factura comercială valabilă menționată la articolul 3 alineatul (2) trebuie să figureze o declarație semnată de un reprezentant oficial al entității care emite factura comercială, după următorul model:

numele și funcția reprezentantului oficial al entității care emite factura comercială,

următoarea declarație:

„Subsemnatul, certific că (volumul) de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute, în general, sub denumirea de «biomotorină», sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, vândute pentru export în Uniunea Europeană, vizate de prezenta factură, au fost fabricate de către [denumirea și adresa societății] [codul adițional TARIC] în Statele Unite ale Americii. Declar că informațiile furnizate în prezenta factură sunt complete și corecte.”


2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/62


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1267 AL COMISIEI

din 29 iulie 2021

de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolul 18 alineatul (1),

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

1.1.   Anchetele precedente și măsurile în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 (2), Consiliul a instituit o taxă compensatorie definitivă cuprinsă între 211,2 EUR și 237 EUR per tonă de greutate netă la importurile de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute, în general, sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, încadrate la momentul respectiv la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (cod TARIC 2710194120), 3824 90 91 și ex 3824 90 97 (cod TARIC 3824909787) și originare din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „SUA” sau „țara în cauză”). Taxa compensatorie instituită prin respectivul regulament este denumită în continuare „măsurile inițiale”. Ancheta care a condus la instituirea măsurilor inițiale va fi denumită în continuare „ancheta inițială”.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 (3), în urma unei anchete privind practicile de eludare, Consiliul a extins taxa compensatorie definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă biomotorina este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, cu excepția importurilor de biomotorină produsă de societățile BIOX Corporation, Oakville și Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Prin același regulament, Consiliul a extins, de asemenea, taxa compensatorie definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(3)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519 (4), Comisia Europeană a reinstituit măsurile compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din SUA în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor (denumită în continuare „reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor”).

(4)

În plus, Regulamentul (UE) 2015/1519, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/675 al Comisiei (5), a extins taxa compensatorie definitivă la importurile de biomotorină expediată din Canada, indiferent dacă a fost sau nu declarată ca fiind originară din Canada, cu excepția importurilor de biomotorină produsă de societățile BIOX Corporation, Oakville și Rothsay Biodiesel, Guelph, ambele situate în Ontario, Canada, precum și de societatea DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada. Prin același regulament, Comisia Europeană a extins, de asemenea, taxa compensatorie definitivă la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(5)

Taxele compensatorii în vigoare în prezent sunt cuantumuri fixe cuprinse între 211,2 EUR și 237 EUR per tonă de greutate netă pentru importurile provenite de la producătorii-exportatori.

1.2.   Cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

(6)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (6), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

(7)

Cererea de reexaminare a fost depusă la data de 11 iunie 2020 de către Comitetul european pentru biomotorină (European Biodiesel Board, denumit în continuare „EBB” sau „solicitantul”), în numele unor producători din Uniune care reprezintă peste 25 % din producția totală de biomotorină din Uniune. Cererea de reexaminare s-a bazat pe faptul că expirarea măsurilor ar conduce, probabil, la continuarea sau reapariția importurilor de motorină subvenționată care intră în Uniune și la reapariția unui prejudiciu pentru industria Uniunii.

2.   DESCHIDEREA UNEI REEXAMINĂRI ÎN PERSPECTIVA EXPIRĂRII MĂSURILOR ANTIDUMPING

(8)

Întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului instituit prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (7), că există suficiente elemente de probă pentru deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia a deschis, la 14 septembrie 2020, o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în ceea ce privește importurile de biomotorină originară din SUA, în temeiul articolului 18 alineatul (1) din regulamentul de bază. Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (8) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

(9)

În aceeași zi, la 14 septembrie 2020, Comisia a deschis în paralel o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping în vigoare privind importurile de biomotorină originară din SUA.

(10)

Guvernul Canadei a formulat observații cu privire la această deschidere, observând că, în cazul în care măsurile ar fi menținute, scutirea acordată pentru trei producători canadieni de biomotorină ar trebui să fie menținută. Comisia a menținut scutirea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament.

2.1.   Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

(11)

Ancheta privind continuarea sau reapariția subvenționării a vizat perioada cuprinsă între 1 iulie 2019 și 30 iunie 2020 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei continuări sau reapariții a prejudiciului a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și sfârșitul perioadei anchetei de reexaminare (denumită în continuare „perioada examinată”).

2.2.   Retragerea Regatului Unit din UE

(12)

Această cauză a fost inițiată la 14 septembrie 2020, și anume în perioada de tranziție convenită între Regatul Unit (denumit în continuare „Regatul Unit”) și UE, perioadă în care Regatul Unit se afla încă sub incidența dreptului Uniunii. Această perioadă s-a încheiat la 31 decembrie 2020. În consecință, începând cu 1 ianuarie 2021, societățile și asociațiile din Regatul Unit nu au mai fost considerate părți interesate în prezenta procedură.

(13)

Printr-o notă la dosar (9) din 15 ianuarie 2021, Comisia a invitat operatorii din Regatul Unit care se considerau în continuare părți interesate să o contacteze. BP OIL International Limited și Argent Energy au solicitat să fie considerate în continuare părți interesate și li s-a acordat acest drept pe baza dovezilor prezentate. Mai precis, ambele societăți au furnizat dovada existenței unor entități afiliate în cadrul grupului respectiv, care sunt active pe piața Uniunii. Pe de altă parte, societatea-mamă din Regatul Unit, Valero Energy Limited, a fost înlocuită de filiala sa irlandeză, Valero Energy Limited Ireland deoarece aceasta din urmă este un actor activ pe piața Uniunii.

2.3.   Părțile interesate

(14)

În avizul de deschidere, părțile interesate au fost invitate să contacteze Comisia în vederea participării la anchetă. În plus, Comisia a informat, în mod expres, solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii cunoscuți din SUA, precum și autoritățile SUA, importatorii, utilizatorii și comercianții cunoscuți, precum și asociațiile cunoscute ca fiind părți vizate, cu privire la deschiderea reexaminării în perspectiva expirării măsurilor și i-a invitat să participe la anchetă.

(15)

Părțile interesate au avut ocazia de a prezenta observații cu privire la deschiderea reexaminării în perspectiva expirării măsurilor și de a solicita o audiere în fața Comisiei și/sau a consilierului-auditor pentru proceduri comerciale.

2.4.   Eșantionarea

(16)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că ar putea recurge la eșantionare în conformitate cu articolul 27 din regulamentul de bază.

 

    Eșantionarea producătorilor din Uniune

(17)

La 14 septembrie 2020, Comisia a notificat părților interesate eșantionul provizoriu de producători din Uniune în conformitate cu secțiunea 5.3 din avizul de deschidere. Aceasta a selectat eșantionul pe baza dimensiunii producției și a volumului de vânzări ale produsului similar în 2019, precum și a localizării geografice a producătorilor produsului similar. Eșantionul a fost constituit din trei producători din cadrul Uniunii. Producătorii din Uniune incluși în eșantion reprezentau 17,5 % din volumul total estimat al producției de produs similar din Uniune și asigură, de asemenea, o bună răspândire geografică. Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații cu privire la eșantionul provizoriu. Nu s-au primit observații în termenul de 7 zile de la notificarea eșantionului provizoriu de producători din Uniune.

 

    Eșantionarea importatorilor

(18)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat importatorilor neafiliați să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere.

(19)

Numai un singur importator neafiliat, Shell Trading Rotterdam BV, a furnizat informațiile solicitate și, în consecință, Comisia a decis că eșantionarea nu era necesară.

 

    Alcătuirea eșantionului de producători-exportatori

(20)

Pentru a decide dacă era necesară constituirea eșantionului și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori din SUA să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. De asemenea, Comisia a solicitat autorităților din țara exportatoare să identifice și/sau să contacteze alți producători-exportatori, dacă este cazul, care ar putea fi interesați să participe la anchetă.

(21)

Trei producători-exportatori din SUA s-au manifestat și și-au exprimat dorința de a coopera cu Comisia în cadrul anchetelor. Având în vedere numărul mic al acestora, Comisia a decis că eșantionarea nu este necesară și toate cele trei societăți au fost invitate să transmită un răspuns la chestionar.

2.5.   Cooperarea din partea țării în cauză

(22)

La 15 octombrie 2020, una dintre societățile care au cooperat inițial a trimis Comisiei un e-mail prin care informa că nu va coopera în continuare. În plus, niciuna dintre celelalte două societăți nu a furnizat informațiile solicitate în termenul prevăzut, prin completarea și returnarea răspunsurilor la chestionar.

(23)

La 10 noiembrie 2020, Comisia a trimis o scrisoare prin care a informat cele trei societăți cu privire la intenția de a aplica articolul 28 din regulamentul de bază și de a stabili constatările anchetei pe baza datelor disponibile. Autoritățile din SUA au fost, de asemenea, informate cu privire la această intenție. Termenul pentru transmiterea observațiilor cu privire la scrisoare a fost 17 noiembrie 2020. Nu s-au primit observații.

(24)

În plus, la deschiderea anchetei, prin nota verbală din 14 septembrie 2020, Comisia a solicitat autorităților din SUA să completeze și să returneze chestionarul antisubvenții destinat Guvernului SUA. Comisia nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut.

(25)

La 10 noiembrie 2020, Comisia a trimis o notă verbală prin care a informat autoritățile din SUA cu privire la intenția sa de a aplica articolul 28 din regulamentul de bază și de a stabili constatările anchetei pe baza datelor disponibile, având în vedere lipsa lor de cooperare.

(26)

Termenul pentru transmiterea observațiilor cu privire la nota verbală a fost 17 noiembrie 2020. Nu s-au primit observații.

(27)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că nici vreun producător-exportator, nici Guvernul SUA nu au cooperat la ancheta de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor. În consecință, Comisia a decis să aplice dispozițiile articolului 28 din regulamentul de bază și să-și bazeze concluziile, pozitive sau negative, pe datele disponibile.

2.6.   Chestionarele

(28)

La deschiderea anchetei, o copie a chestionarelor a fost pusă la dispoziție în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și pe site-ul internet al DG Comerț.

(29)

S-au primit răspunsuri la chestionar din partea celor trei producători din cadrul Uniunii incluși în eșantion, precum și din partea unui importator neafiliat din Uniune.

2.7.   Verificarea

(30)

Având în vedere pandemia de COVID-19 și măsurile de izolare puse în aplicare de diferite state membre, precum și de diferite țări terțe, Comisia nu a putut efectua vizite de verificare în temeiul articolului 26 din regulamentul de bază. În schimb, Comisia a efectuat o verificare la distanță a tuturor informațiilor considerate necesare pentru constatările sale, în conformitate cu avizul său privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții (10). Comisia a efectuat, de la distanță, verificări încrucișate (denumite în continuare „VLD”) ale următoarelor societăți/părți:

 

Producători din Uniune

SAIPOL Bu Diester, Franța

CAMPA Iberia S.A.U., Spania

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Germania

 

Importatori

Shell Trading Rotterdam BV, Țările de Jos

2.8.   Informarea părților

(31)

La 21 mai 2021, Comisia a comunicat faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora intenționa să mențină taxele compensatorii în vigoare. Tuturor părților li s-a acordat o perioadă în care să poată prezenta observații în urma acestei informări.

(32)

Observațiile prezentate de părțile interesate au fost analizate de Comisie și au fost luate în considerare, după caz. Au fost audiate părțile care au formulat o solicitare în acest sens.

3.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

3.1.   Produsul în cauză

(33)

Produsul în cauză este același cu cel din ancheta inițială și din reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, și anume esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținute prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute, în general, sub denumirea de „biomotorină”, în formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținute prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originare din SUA, care se încadrează în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (codul TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codul TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codul TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codul TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codul TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codul TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codul TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codul TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codul TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codurile TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (codul TARIC 3826009019) (denumite în continuare „produsul în cauză”).

(34)

Biomotorina este un combustibil regenerabil produs dintr-o gamă largă de materii prime, și anume uleiuri vegetale precum uleiul de rapiță, uleiul de soia, uleiul de palmier, uleiurile de prăjit uzate („UFO”), grăsimile animale sau biomasa.

(35)

Biomotorina este utilizată în sectorul transporturilor, în principal în amestec cu motorină minerală (și anume motorină din petrol/motorină convențională) și foarte rar în formă pură (B100).

3.2.   Produsul similar

(36)

Astfel cum s-a stabilit în ancheta inițială, precum și în reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, prezenta anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor a confirmat faptul că următoarele produse au aceleași caracteristici fizice, chimice [și tehnice] de bază, precum și aceleași utilizări de bază:

produsul în cauză;

produsul fabricat și vândut pe piața internă din SUA; și

produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria Uniunii.

(37)

Aceste produse sunt, prin urmare, considerate produse similare în înțelesul articolului 2 litera (c) din regulamentul de bază.

3.3.   Afirmații cu privire la definiția produsului

(38)

Societatea suedeză Preem AB și Valero Energy Ltd Ireland, producători de combustibil și furnizori și, ca atare, utilizatori ai produsului în cauză, au susținut că biomotorina din „esteri metilici ai acizilor grași” (EMAG) și biomotorina din ulei vegetal hidrotratat (Hydrotreated Vegetable Oil – „HVO”) sunt două tipuri diferite de biomotorină și că HVO ar trebui să fie exclusă din definiția actuală a produsului. În Regulamentul din 2009 de instituire a unor măsuri provizorii (11), toate tipurile de biomotorină și amestecurile de biomotorină au fost considerate tipuri de biomotorină combustibilă. EMAG și HVO pot fi amestecate cu motorină și, în pofida unor diferențe în ceea ce privește caracteristicile fizice, utilizarea finală a produsului este aceeași și ambele produse sunt fabricate de industria Uniunii. În plus, plângerea din ancheta inițială a definit în mod explicit motorina produsă din HVO ca făcând parte din produsul în cauză și nicio parte nu a contestat această afirmație la momentul respectiv. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

4.   PROBABILITATEA CONTINUĂRII SAU A REAPARIȚIEI SUBVENȚIONĂRII

4.1.   Observații preliminare

(39)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a examinat dacă expirarea măsurilor existente ar putea conduce la continuarea sau la reapariția subvenționării în ceea ce privește produsul în cauză originar din SUA, precum și la continuarea sau reapariția prejudiciului pentru industria Uniunii. Din cauza lipsei de cooperare din partea producătorilor-exportatori și a autorităților din SUA, astfel cum se descrie în considerentele 22-27 de mai sus, nu a fost posibil să se efectueze o analiză pe baza datelor verificate furnizate de producătorii-exportatori și de autoritățile din SUA.

(40)

În consecință, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază, constatările cu privire la probabilitatea continuării sau reapariției subvenționării au fost stabilite pe baza datelor disponibile. Comisia a utilizat următoarele surse de informații: cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor și observațiile ulterioare din partea solicitantului, Eurostat, Global Trade Atlas („GTA”) și site-urile web ale Administrației SUA pentru informații în domeniul energiei („EIA”) și ale Departamentului pentru Agricultură al SUA („USDA”).

(41)

În special, Comisia a analizat următoarele sisteme federale și de subvenții de stat, care au fost identificate în cererea de reexaminare și pe care Comisia le-a identificat ca fiind încă active.

(42)

Pe de altă parte, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților din SUA și a producătorilor-exportatori din SUA și având în vedere concluziile privind continuarea subvenționării pe baza sistemelor menționate mai sus, Comisia nu a analizat în continuare următoarele sisteme federale și de subvenții de stat.

4.2.   Subvenționare – Sisteme federale

4.2.1.   Biodiesel mixture credit and biodiesel credit (Creditul pentru amestecuri de biomotorină și creditul pentru biomotorină)

4.2.1.1.   Temei juridic

(43)

Titlul 26, secțiunea 40A litera (b) din Codul SUA (US Code – „U.S.C.”) reprezintă temeiul juridic al unui sistem de credite fiscale adresat producătorilor de amestecuri de biomotorină, vânzătorilor cu amănuntul și utilizatorilor finali. Pe baza acestor dispoziții se acordă următoarele credite pentru biomotorină combustibilă:

1.

creditul pentru amestecul de biomotorină;

2.

creditul pentru biomotorină;

3.

creditul pentru micii producători de biomotorină agricolă.

(44)

Creditul pentru amestecuri de biomotorină este în vigoare în legislația federală a SUA din 2005 (12). În conformitate cu secțiunea 202 litera (a) din Legea din 2008 privind îmbunătățirea și extinderea energiei (US Energy and Improvement and Extension Act 2008), acest credit fiscal urma să expire la 31 decembrie 2009 (13). Cu toate acestea, acest sistem de subvenții nu a expirat niciodată cu adevărat, ci a fost reintrodus cu titlu retroactiv, în mod repetat, până în prezent. Ultima oară, la 20 decembrie 2019, prin Legea consolidată privind creditele suplimentare, Congresul SUA a reinstituit sistemul pentru o perioadă de doi ani începând cu 31 decembrie 2017 și l-a prelungit cu trei ani, și anume până la 31 decembrie 2022 (14). Această prelungire cu 5 ani este cea mai lungă prelungire acordată de la introducerea acestui sistem de subvenții.

(45)

În urma comunicării constatărilor, solicitantul a informat Comisia că, la 25 mai 2021, a fost prezentat un proiect de lege atât în Senatul SUA, cât și în Camera Reprezentanților din SUA, în vederea prelungirii suplimentare a sistemului de credite pentru amestecuri de biomotorină pentru o perioadă suplimentară de 3 ani, și anume până la 31 decembrie 2025.

(46)

La fel ca în cazul creditului pentru amestecuri de biomotorină, creditul pentru biomotorină este în vigoare în legislația federală a SUA din 2005 (15). În conformitate cu secțiunea 202 litera (a) din Legea din 2008 privind îmbunătățirea și extinderea energiei (US Energy and Improvement and Extension Act 2008), acest credit fiscal urma să expire la 31 decembrie 2009 (16). Cu toate acestea, nici acest sistem de subvenții nu a expirat niciodată, ci a fost reintrodus cu titlu retroactiv, în mod repetat, până în prezent. Ultima oară, la 20 decembrie 2019, prin Legea consolidată privind creditele suplimentare, Congresul SUA a reinstituit sistemul pentru o perioadă de doi ani începând cu 31 decembrie 2017 și l-a prelungit cu trei ani, și anume până la 31 decembrie 2022 (17).

(47)

Creditul pentru impozitul pe venit al micilor producători de biomotorină agricolă este un credit fiscal care se adresează numai micilor producători de biomotorină agricolă. Acest sistem este examinat în continuare în considerentele 63-70 de mai jos.

4.2.1.2.   Eligibilitate

(48)

Pentru a fi eligibilă să primească creditul pentru amestecuri de biomotorină menționat mai sus în considerentul 43 la punctul 1, o societate trebuie să producă un amestec de biomotorină și motorină, amestec care se vinde drept combustibil sau pentru a fi folosit drept combustibil.

(49)

Persoana care solicită stimulentul trebuie să obțină un certificat din partea producătorului sau importatorului de biomotorină prin care se identifică produsul și procentajul de biomotorină și biomotorină agricolă (18) din produs. Acest credit ia forma unui credit pentru acciză sau, în cazul în care obligația societății în ceea ce privește accizele este mai mică decât creditul total pentru accize, societatea poate solicita creditul rămas drept credit rambursabil pentru impozitul pe venit. Un credit rambursabil pentru impozitul pe venit este un credit dedus din impozitul pe venit al contribuabilului sau o plată directă. Acesta este rambursabil pentru că excesul de credit poate fi vărsat contribuabilului sub forma unei plăți directe în numerar în cazul în care creditul este mai mare decât obligația fiscală a persoanei.

(50)

Creditul pentru biomotorină menționat mai sus în considerentul 43 la punctul 2 este un credit nerambursabil pentru impozitul pe venit destinat vânzătorilor cu amănuntul sau utilizatorilor finali de biomotorină neamestecată curată (pură). Creditul pentru biomotorină pură este disponibil numai pentru persoana care introduce biomotorină curată în rezervorul de combustibil al unui vehicul sau o folosește drept combustibil. Ar trebui să se remarce că și producătorii de biomotorină care își fabrică ei înșiși biomotorina pot primi acest credit. Astfel, pentru a solicita creditul, producătorul de biomotorină trebuie să acționeze fie ca vânzător cu amănuntul (introducând galonul de biomotorină în rezervorul de combustibil al utilizatorului final), fie ca utilizator final (de exemplu introducând biomotorina în propriile sale vehicule).

4.2.1.3.   Aplicarea practică

(51)

Biomotorina amestecată cu motorină este eligibilă pentru obținerea unui credit fiscal pentru acciză sau a unui credit pentru impozitul pe venit. În cursul perioadei anchetei de reexaminare, creditul în vigoare a fost de 1 USD per galon pentru toate tipurile de biomotorină, adică inclusiv pentru biomotorina agricolă și motorina din biomasă.

(52)

Creditul fiscal final pentru combustibilul amestecat depinde de proporția de biomotorină pe care acesta o conține. Cerința minimă și practica în cele mai multe cazuri este să se adauge 0,1 % motorină minerală la 99,9 % biomotorină (acest produs amestecat este denumit B99 în SUA), pentru că, în acest fel, se asigură obținerea creditului fiscal maxim. Proporția de biomotorină dintr-un produs amestecat îndreptățește acordarea creditului fiscal (de exemplu 100 de galoane de B99 vor conține 99,9 galoane de biomotorină și vor îndreptăți acordarea unui credit fiscal de 99,90 USD). Transformarea biomotorinei dintr-un produs pur (B100) într-un produs amestecat (B99) reprezintă un proces simplu. Acesta presupune adăugarea de 0,1 % motorină minerală în biomotorina pură și nu rezultă într-o transformare majoră a produsului în cauză. Activitatea de amestecare este cea care conferă eligibilitatea pentru credit.

(53)

Producătorii de biomotorină pot solicita stimulentul atunci când ei înșiși execută o activitate de amestecare. Producătorul trebuie să amestece biomotorina curată cu motorină combustibilă. În ceea ce privește îndreptățirea la stimulent, nu există diferențe între biomotorina amestecată destinată vânzării pe piața internă și cea destinată vânzării la export.

(54)

Societățile care nu produc dar cumpără biomotorină pură și o introduc într-un amestec de biomotorină sunt și ele îndreptățite la creditul fiscal. Astfel de societăți trebuie să obțină un certificat din partea producătorului sau a importatorului de biomotorină (sau, după caz, din partea oricăror revânzători care intervin pe parcurs) prin care producătorul certifică efectiv faptul că nu a solicitat credit fiscal (19).

(55)

Stimulentul poate fi solicitat fie sub forma unui credit dedus din accize sau din obligația de impozit pe venit, fie sub forma unei plăți directe în numerar. Valoarea totală a stimulentului rămâne aceeași (1 USD per galon) indiferent dacă stimulentul este solicitat sub forma unui credit pentru accize, a unui credit pentru impozitul pe venit, a unei plăți directe către contribuabil sau sub forma oricărei combinații dintre aceste elemente.

(56)

Codul SUA prevede acordarea creditului pentru amestecuri de biomotorină doar în cazul în care societatea (producătorul de amestecuri) care realizează amestecul de biomotorină și motorină minerală obține un certificat (denumit în continuare „certificat pentru biomotorină”) din partea producătorului de biomotorină, în care producătorul certifică, inter alia, cantitatea de biomotorină la care se referă certificatul și dacă biomotorina este biomotorină agricolă sau un alt fel de biomotorină decât biomotorina agricolă.

(57)

În ceea ce privește creditul pentru biomotorină și similar reexaminării anterioare efectuate în perspectiva expirării măsurilor, comerciantul cu amănuntul (sau un producător de biomotorină care acționează în calitate de comerciant cu amănuntul) sau utilizatorul final al biomotorinei neamestecate poate solicita 1,00 USD per galon pentru toate tipurile de biomotorină neamestecată (curată) introdusă în rezervorul de combustibil al unui vehicul sau utilizată drept combustibil. Un credit nerambursabil pentru impozitul pe venit general al întreprinderii este un credit dedus din impozitul pe venit al întreprinderii. Acesta este nerambursabil pentru că, în cazul în care creditele obținute de întreprindere depășesc obligația fiscală a acesteia, excesul de credit nu poate fi vărsat întreprinderii sub forma unei plăți directe în numerar.

(58)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru aceste sisteme și pe baza datelor disponibile (20) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta.

4.2.1.4.   Concluzie

(59)

Atât creditul pentru amestecuri de biomotorină, cât și creditul pentru biomotorină trebuie să fie considerate drept stimulente fiscale, indiferent dacă sunt sau nu furnizate ca plată în numerar (ceea ce este posibil numai în cazul creditului pentru amestecuri de biomotorină) și indiferent dacă trebuie scăzute din obligațiile fiscale (ceea ce este valabil pentru ambele credite fiscale).

(60)

Comisia a constatat, în conformitate cu constatările sale din ancheta inițială, că aceste sisteme constituie o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și al articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemele prevăd o contribuție financiară din partea Guvernului SUA sub forma unor granturi directe (plăți în numerar, posibile numai în cazul creditului pentru amestecuri de biomotorină) și sub forma anulării unor încasări publice care, în mod normal, sunt exigibile (compensare fiscală) (ceea ce este valabil pentru ambele credite fiscale). Stimulentele reprezintă un beneficiu pentru societățile care le primesc.

(61)

Sistemele se limitează la societățile implicate în industria biomotorinei și se consideră, prin urmare, că sunt specifice, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, în consecință, că pot face obiectul unor măsuri compensatorii.

(62)

În sfârșit, întrucât sistemul de credit pentru amestecuri de biomotorină prevede o subvenție de 1 USD per galon pentru toate tipurile de biomotorină, Comisia consideră că acest sistem a acordat subvenții având o valoare semnificativă producătorilor-exportatori de biomotorină din SUA și a rămas, de departe, cel mai important sistem în cursul perioadei anchetei de reexaminare. O astfel de subvenție de 1 USD per galon s-ar ridica la aproximativ 302 EUR per tonă.

4.2.2.   Creditul pentru impozitul pe venit al micilor producători de biomotorină agricolă

4.2.2.1.   Temei juridic

(63)

Titlul 26 secțiunea 40A din Codul SUA prevede, de asemenea, un credit pentru impozitul pe venit al micilor producători de biomotorină agricolă, cum ar fi creditul pentru amestecuri de biomotorină și creditul pentru biomotorină.

(64)

În plus, similar cu creditul pentru amestecuri de biomotorină și cu creditul pentru biomotorină, astfel cum se prevede în considerentele 44 și 45, creditul pentru impozitul pe venit al micilor producători de biomotorină agricolă este în vigoare în legislația federală a SUA din 2005 (21). În conformitate cu secțiunea 202 litera (a) din Legea din 2008 privind îmbunătățirea și extinderea energiei (US Energy and Improvement and Extension Act 2008), acest credit fiscal urma să expire la 31 decembrie 2009 (22). Cu toate acestea, acest sistem de subvenționare nu a expirat niciodată, ci a fost reintrodus cu titlu retroactiv, în mod repetat. Ultima oară, la 20 decembrie 2019, prin Legea consolidată privind creditele suplimentare, Congresul SUA a reinstituit sistemul pentru o perioadă de doi ani începând cu 31 decembrie 2017 și l-a prelungit cu 3 ani, și anume până la 31 decembrie 2022.

4.2.2.2.   Eligibilitate

(65)

Acest program este disponibil numai pentru micii producători de biomotorină agricolă curată. Orice producător de amestecuri sau comerciant care achiziționează, dar nu produce biomotorină, nu este eligibil pentru acest credit. Un mic producător este orice persoană a cărei capacitate de producție nu depășește 60 de milioane de galoane de biomotorină agricolă pe an.

(66)

Micul producător de biomotorină agricolă poate solicita un credit nerambursabil pentru impozitul pe venit general al întreprinderii de 0,10 USD pentru fiecare galon de biomotorină agricolă produs. Producția calificată a unui producător nu poate depăși 15 milioane de galoane în orice an fiscal. Pentru ca producătorul să solicite creditul, biomotorina agricolă trebuie să fie folosită drept combustibil, vândută spre a fi folosită drept combustibil sau folosită pentru realizarea unui amestec combustibil de biomotorină și motorină, folosit drept combustibil sau vândut spre a fi folosit drept combustibil. Prin urmare, micii producători de biomotorină agricolă pot combina acest sistem cu sistemul de credit pentru amestecuri de biomotorină, ceea ce conduce la faptul că pot primi, în total, 1,10 USD/galon. În schimb, marii producători de biomotorină agricolă sunt eligibili numai pentru sistemul de credit pentru amestecuri de biomotorină.

4.2.2.3.   Aplicarea practică

(67)

Solicitările de credit nerambursabil pentru impozitul pe venit general al întreprinderii se depun anual, atunci când solicitantul depune declarația de venit. Creditul pentru fiecare galon de biomotorină produs de către solicitant în timpul anului fiscal relevant, până la un maximum de 15 milioane de galoane, se scade din obligația de impozit pe profit a solicitantului. În cazul în care obligația fiscală a solicitantului este mai mică decât valoarea creditului solicitat, valoarea în exces se poate reporta în exercițiile fiscale următoare.

(68)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (23) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.2.2.4.   Concluzie

(69)

Comisia a constatat, în conformitate cu constatările sale din ancheta inițială, că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea guvernului SUA sub forma anulării unor încasări publice care în mod normal sunt exigibile. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(70)

Sistemul se limitează la societățile care fabrică biomotorină și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, în consecință, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.2.3.   Programul pentru bioenergie al USDA pentru biocombustibili avansați

4.2.3.1.   Temei juridic

(71)

Programul pentru bioenergie pentru biocombustibili avansați (BPAB – „Bioenergy Programme for Advanced Biofuel”) al Departamentului agriculturii din SUA („USDA”) este reglementat de titlul IX, secțiunea 9005 din Legea securității agricole și investițiilor în mediul rural („Farm Security and Rural Investment Act”) din 2002 (denumită în continuare „Legea agricolă din 2002”) și este, în prezent, codificat în titlul 7 secțiunea 8105 din Codul SUA.

(72)

Programul era prevăzut să expire în 2012, dar a fost prelungit în 2013 (24) și ulterior în 2014 (25). În acest sens, Legea agriculturii („Agriculture Act”) din 2014 a prelungit programul pentru încă 5 ani, până la sfârșitul anului 2018. Mai recent, Legea privind îmbunătățirea agriculturii din 20 decembrie 2018 a prelungit acest program de subvenționare cu încă cinci ani, și anume până la sfârșitul anului 2023 (26).

4.2.3.2.   Eligibilitate

(73)

Acest program acordă granturi directe producătorilor de biocombustibili avansați, care sunt în general definiți ca fiind „combustibili derivați din biomasă, alta decât amidon de porumb”. Definiția include motorina produsă din biomasă (27). Maximum cinci procente din fondurile programului pot fi distribuite producătorilor eligibili cu o capacitate de rafinare care depășește 150 de milioane de galoane de biocombustibil avansat pe an. Producătorii de amestecuri nu sunt eligibili pentru acest program.

4.2.3.3.   Aplicarea practică (28)

(74)

Participanții primesc plăți directe de la guvern după ce au depus o cerere pentru a participa la program. Producătorii trebuie să se înregistreze mai întâi la autorități și să semneze un contract. Producătorii trebuie să depună cereri de plată pentru fiecare trimestru al anului fiscal pentru a primi plata pentru producția de biocombustibil avansat din trimestrul respectiv. Sunt acordate plăți atât pentru producția efectivă, cât și pentru producția suplimentară. Plățile pentru producția efectivă se calculează trimestrial pentru cantitatea de biocombustibil avansat produsă efectiv în fiecare trimestru.

(75)

Plățile pentru producția suplimentară sunt efectuate pentru cantitatea de biocombustibil avansat eligibil produsă într-un an fiscal care a depășit cantitatea produsă în anii fiscali anteriori (începând din 2009).

(76)

Fondurile sunt împărțite între toți producătorii care își manifestă interesul, pe baza valorii Btu (29) a producției. Fondurile sunt distribuite în mod egal între toți producătorii, în funcție de valoarea Btu.

(77)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (30) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.2.3.4.   Concluzie

(78)

Comisia a considerat că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea guvernului SUA sub forma unui grant direct. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(79)

Sistemul se limitează la societățile care fabrică biomotorină și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, în consecință, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.2.4.   Creditul pentru producția de biocombustibil celulozic

4.2.4.1.   Temei juridic

(80)

Programul există de la 1 ianuarie 2009 și a fost instituit prin Legea privind alimentația, conservarea și energia („Food, Conservation and Energy Act”) din 2008 și este gestionat de Administrația Fiscală a Statelor Unite (Internal Revenue Service, denumită în continuare „IRS”). Acesta este codificat în Codul SUA la titlul 26 secțiunea 40 litera (b) punctul (6).

(81)

Inițial, această subvenție urma să expire la 31 decembrie 2012. Cu toate acestea, ea a fost prelungită de mai multe ori și, ultima oară, la 20 decembrie 2019, prin Legea consolidată privind creditele suplimentare, ea a fost prelungită până la 1 ianuarie 2021.

4.2.4.2.   Eligibilitate

(82)

Acest sistem prevede un credit nerambursabil pentru impozitul pe venit general al întreprinderii de 1,01 USD per galon pentru biocombustibilul de a doua generație folosit drept combustibil sau vândut pentru a fi folosit drept combustibil. Producătorii sunt eligibili, inclusiv producătorii de biocombustibil derivat din orice tip de materie lignocelulozică sau hemicelulozică care este regenerabilă sau recurentă, precum și combustibili pe bază de alge.

4.2.4.3.   Aplicarea practică

(83)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (31) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

(84)

În plus, se preconizează că biocombustibilii celulozici vor constitui o parte semnificativă a producției SUA în viitor, după cum o demonstrează mai multe proiecte în curs de desfășurare care vizează dezvoltarea capacităților pentru motorina celulozică (32).

4.2.4.4.   Concluzie

(85)

Comisia a considerat că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea guvernului SUA sub forma unui grant direct. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(86)

Sistemul se limitează la societățile care produc biocombustibili derivați din orice tip de materie lignocelulozică sau hemicelulozică disponibilă care este regenerabilă sau recurentă, precum și combustibili pe bază de alge. Prin urmare, se consideră că acesta este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, că, prin urmare, poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.2.5.   USDA Biorefinery, Renewable Chemical and Biobased Product Manufacturing Assistance Programme [Programul de asistență în domeniul biorafinăriilor, produselor chimice regenerabile și producției de bioproduse al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (United States Department of Agriculture – USDA)].

4.2.5.1.   Temei juridic

(87)

Programul USDA de asistență în domeniul biorafinăriilor, al produselor chimice regenerabile și al producției de bioproduse este prevăzut la titlul 7 secțiunea 8103 (Asistență pentru biorafinării) din Codul SUA și este gestionat de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA).

(88)

Același program a fost denumit „Garanții pentru împrumut pentru biocombustibili avansați” în reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, dar nu a fost analizat în cursul reexaminării anterioare efectuate în perspectiva expirării măsurilor.

(89)

Programul a fost în vigoare în cursul perioadei anchetei de reexaminare pe baza cererii de reexaminare.

4.2.5.2.   Eligibilitate

(90)

Acest program oferă garanții pentru împrumut de până la 250 de milioane USD pentru a sprijini dezvoltarea de tehnologii noi și emergente pentru biocombustibili avansați (inclusiv biomotorină), produse chimice regenerabile și bioproduse. În termeni generali, sunt eligibile pentru program două tipuri de proiecte: proiectele privind biorafinăriile și cele privind instalațiile de producție a bioproduselor. Biocombustibilul avansat este definit drept combustibil derivat din biomasă regenerabilă, alta decât amidonul de porumb. Proiectul trebuie să fie localizat într-un stat american.

(91)

Printre solicitanții eligibili se numără, fără a se limita la aceștia, persoanele fizice, administrațiile de stat sau locale, cooperativele agricole, laboratoarele naționale, instituțiile de învățământ superior și cooperativele electrice rurale.

(92)

Valoarea totală a unei participări federale (garanție de împrumut, plus alte finanțări federale) nu trebuie să depășească 80 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Debitorul și alți responsabili principali implicați în proiect trebuie să aducă o contribuție semnificativă, în numerar, la capitalul propriu.

4.2.5.3.   Aplicarea practică

(93)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest program și pe baza datelor disponibile (33) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.2.5.4.   Concluzie

(94)

Comisia a considerat că acest program este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul de bază, având în vedere că el prevede o contribuție financiară din partea guvernului SUA sub forma unui stimulent fiscal. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(95)

Programul se limitează la societățile implicate în industria biocarburanților avansați și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, prin urmare, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.3.   Subvenționare – Sisteme la nivel de stat

4.3.1.   Rambursarea de taxe pentru producătorii de biomotorină din Iowa

4.3.1.1.   Temei juridic

(96)

Temeiul juridic al acestui sistem gestionat de Iowa Department of Revenue (Departamentul pentru venituri din Iowa) este secțiunea 423.4(9) din Iowa Code (Codul din Iowa).

(97)

Sistemul ar fi fost programat să expire la 1 ianuarie 2015, dar a fost prelungit pentru prima dată până la 1 ianuarie 2018 de către cea de a 85-a Adunare generală a statului Iowa din 2014. În 2016, printr-un act adoptat la 24 mai 2016 (capitolul 1106), cea de a 86-a Adunare generală a statului Iowa a prelungit acest sistem pentru o nouă perioadă de nouă ani, și anume până la 1 ianuarie 2025.

4.3.1.2.   Eligibilitate

(98)

Producătorul trebuie să fie un fabricant de biomotorină înregistrat de Agenția pentru protecția mediului din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu titlul 40, punctul §79.4 din Code of Federal Regulations (C.F.R. – Codul reglementărilor federale). Biomotorina trebuie să fie destinată utilizării într-un amestec de biomotorină combustibilă, în conformitate cu secțiunea 214A.2 din Codul din Iowa. Biomotorina trebuie să fie produsă în Iowa.

4.3.1.3.   Aplicarea practică

(99)

Producătorii eligibili de biomotorină trebuie să introducă o cerere de rambursare în care să furnizeze date privind numărul de galoane de biomotorină produse în cursul trimestrului. Departamentul pentru venituri examinează cererea de rambursare și, în cazul aprobării, rambursează fiecare producător de biomotorină.

(100)

Cererile de rambursare se depun în lunile aprilie, iulie, octombrie și ianuarie ale fiecărui an, iar cecurile de rambursare sunt emise în lunile mai, august, noiembrie și februarie ale fiecărui an.

(101)

Programul prevede o rambursare de 0,02 USD per galon de biomotorină produsă în Iowa. Rambursarea este limitată la primele 25 de milioane de galoane produse în fiecare instalație.

(102)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (34) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.3.1.4.   Concluzie

(103)

Comisia a considerat că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea statului Iowa sub forma anulării unor încasări publice care în mod normal sunt exigibile. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(104)

Sistemul se limitează la societățile care fabrică biomotorină și alte tipuri de combustibil și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, prin urmare, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.3.2.   Creditul fiscal pentru producția de biomotorină din Kentucky

4.3.2.1.   Temei juridic

(105)

Temeiul juridic al acestui sistem gestionat de Kentucky Department of Revenue (Departamentul pentru venituri din Kentucky) este constituit de Kentucky Revised Statues (KRS – Statutul revizuit din Kentucky) în temeiul secțiunilor 141.422-141-425.

(106)

Sistemul a fost creat prin Legea Kentucky din 2005, capitolul 168, secțiunea 137, și a intrat în vigoare la 18 martie 2005. Acesta a fost modificat în 2006 și 2007. În prezent, acesta este reglementat de versiunea din 2019 a KRS, astfel cum se menționează în considerentul anterior.

4.3.2.2.   Eligibilitate

(107)

Orice producător de biomotorină, producător de amestecuri de biomotorină sau producător de motorină regenerabilă stabilit fizic în Kentucky este îndreptățit la creditul fiscal pentru producție.

4.3.2.3.   Aplicarea practică

(108)

Un solicitant eligibil trebuie să depună la Departamentul pentru venituri o cerere de credit fiscal pentru galoanele de biomotorină produse sau amestecate (sau pentru motorina regenerabilă produsă) în Kentucky până la data de 15 a primei luni care urmează încheierii anului calendaristic precedent.

(109)

Candidații care solicită creditul fiscal trebuie să anexeze certificatul de credit emis de departament la declarația lor de venit pentru care este solicitat creditul fiscal (35).

(110)

Valoarea creditului fiscal este de un dolar (1 USD) pentru fiecare galon de biomotorină produs de un producător de biomotorină, de un dolar (1 USD) pentru fiecare galon de biomotorină utilizat în procesul de amestecare de un producător de amestecuri de biomotorină și de un dolar (1 USD) pentru fiecare galon de motorină regenerabilă (adică motorină produsă din biomasă) produs de un producător de motorină regenerabilă, cu excepția cazului în care valoarea totală a creditului aprobat pentru toți producătorii de biomotorină, producătorii de amestecuri de biomotorină și producătorii de motorină regenerabilă depășește plafonul anual de 10 milioane USD.

(111)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (36) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.3.2.4.   Concluzie

(112)

Comisia a constatat că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea statului Kentucky sub forma anulării unor încasări publice care în mod normal sunt exigibile. Stimulentul reprezintă un beneficiu pentru societățile care îl primesc.

(113)

Sistemul se limitează la societățile care fabrică biomotorină și alte tipuri de combustibil și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, prin urmare, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.3.3.   Programul de stimulare a producției de etanol și de biomotorină din Texas

4.3.3.1.   Temei juridic

(114)

Temeiul juridic al acestui program gestionat de Oficiul pentru dezvoltare economică și turism din Texas este capitolul 16 din Codul agricol texan intitulat „Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, and Renewable Diesel Production Incentive Program” (Programul de stimulare a producției de combustibil pe bază de etanol, metan din surse regenerabile, biomotorină și motorină din surse regenerabile).

(115)

Din 2011, nu a avut loc nicio modificare a capitolului 16 din Codul agricol texan. Prin urmare, acest program este încă în vigoare.

4.3.3.2.   Eligibilitate

(116)

În cadrul acestui program, guvernul statului Texas distribuie granturi societăților eligibile care produc etanol, metan din surse regenerabile, biomotorină sau motorină din surse regenerabile în Texas.

(117)

Pentru a fi eligibile, aceste societăți trebuie să fie înregistrate la Biroul pentru dezvoltare economică și turism din Texas.

4.3.3.3.   Aplicarea practică

(118)

Producătorii înregistrați care au plătit o taxă de 32 de cenți pentru fiecare galon de etanol sau MMBtu de metan din surse regenerabile și o taxă de 1,6 cenți pentru fiecare galon de biomotorină produsă au dreptul de a primi grantul în valoare de 20 de cenți pentru fiecare galon de etanol sau MMBtu de metan din surse regenerabile și în valoare de 10 cenți pentru fiecare galon de biomotorină produs în fiecare instalație înregistrată (în limita a 18 milioane de galoane anual per instalație) până la cea de a 10-a aniversare a datei de la care începe producția instalației (37).

(119)

Având în vedere faptul că producătorii de biomotorină sunt eligibili pentru acest sistem și pe baza datelor disponibile (38) (deoarece nu a existat cooperare, astfel cum se indică în considerentul 27 de mai sus), Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori din SUA au beneficiat de acesta, prin aplicarea datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

4.3.3.4.   Concluzie

(120)

Comisia a considerat că acest sistem este o subvenție în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul de bază, având în vedere că sistemul prevede o contribuție financiară din partea statului Texas sub formă de granturi directe. Stimulentul conferă un avantaj societăților care îl primesc în temeiul articolului 3 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(121)

Sistemul se limitează la societățile care fabrică biomotorină și alte tipuri de combustibil și se consideră, prin urmare, că este specific, conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul de bază și, prin urmare, că poate face obiectul unor măsuri compensatorii.

4.4.   Probabilitatea continuării sau a reapariției subvenționării

4.4.1.   Probabilitatea continuării subvenționării acordate în temeiul celor trei sisteme federale

(122)

La fel ca în ancheta inițială și în reexaminarea anterioară efectuată în perspectiva expirării măsurilor, sistemul principal a rămas, în continuare, sistemul de credit pentru amestecuri de biomotorină. Acest sistem a fost reintrodus prin Legea consolidată privind creditele suplimentare de către Congresul SUA la 20 decembrie 2019 (a se vedea în acest sens considerentul 44 de mai sus) și a fost în vigoare în cursul perioadei anchetei de reexaminare. Acesta va expira cel mai devreme la 1 ianuarie 2023.

(123)

La fel ca în cazul creditelor pentru amestecuri de biomotorină, creditul pentru biomotorină și creditul pentru impozitul pe venit al micilor producători de biomotorină au fost, de asemenea, reintroduse de Congresul SUA la 20 decembrie 2019 până la 31 decembrie 2022 prin Legea consolidată privind creditele suplimentare (a se vedea în acest sens considerentele 46 și, respectiv, 64 de mai sus).

(124)

Cele trei sisteme federale (creditul pentru amestecuri de biomotorină, creditul pentru biomotorină și creditul pentru micii producători de biomotorină agricolă) au fost adoptate prin Legea privind crearea de locuri de muncă în SUA („American Jobs Creation Act”) din 2004 (39) și au intrat în vigoare pentru prima oară la 1 ianuarie 2005. În plus, toate cele trei sisteme au fost reintroduse cu titlu retroactiv, în mod repetat, până în prezent.

(125)

În plus, astfel cum se explică în considerentul 72, programul de bioenergie al USDA pentru biocombustibilii avansați a fost programat să expire în 2012, dar a fost prelungit în 2013 și ulterior în 2014. Legea privind agricultura („Agriculture Act”) din 2014 a prelungit programul pentru încă 5 ani, până la sfârșitul anului 2018. Mai recent, Legea privind îmbunătățirea agriculturii din 20 decembrie 2018 a prelungit acest program de subvenționare cu încă cinci ani, și anume până la sfârșitul anului 2023.

(126)

În plus, astfel cum se descrie în considerentul 81, „creditul pentru producția de biocombustibili celulozici” urma să expire în 2012. Acesta a fost prelungit de mai multe ori și, în cele din urmă, a fost reintrodus prin Legea consolidată privind creditele suplimentare de către Congresul SUA la 20 decembrie 2019, până la 1 ianuarie 2021 (40).

(127)

„Programul USDA de asistență în domeniul biorafinăriilor, al produselor chimice regenerabile și al producției de bioproduse” a fost denumit, anterior, „Garanții pentru împrumuturi pentru biocombustibili avansați”. Pe tot parcursul existenței sale, programul a fost disponibil în mod constant pentru producătorii de biomotorină din SUA. Programul era încă în vigoare în cursul perioadei anchetei de reexaminare și o caracteristică principală a acestuia a fost reintroducerea lui, în mod continuu, de la prima intrare în vigoare a acestuia. Toate sistemele de subvenții analizate mai sus, pe baza cărora au fost acordate subvenții, au fost în vigoare în cursul perioadei anchetei de reexaminare. Pe baza datelor disponibile (41), numai subvenția reprezentată de creditul pentru amestecuri de biomotorină se ridică la 300 USD pentru fiecare tonă de biomotorină amestecată cu motorină. Prin urmare, având în vedere doar amploarea cuantumului subvenției furnizate de acest sistem de subvenționare a creditelor pentru amestecuri de biomotorină și multitudinea de alte sisteme de subvenționare disponibile pentru producătorii de biomotorină din SUA, Comisia a concluzionat că industria biomotorinei din SUA a continuat să primească subvenții ale căror cuantum se situa peste pragul de minimis.

4.4.2.   Probabilitatea continuării subvenționării acordate în temeiul altor sisteme

(128)

Toate sistemele de subvenții analizate mai sus, pe baza cărora au fost acordate subvenții, erau în vigoare în cursul PAR.

(129)

O serie de alte sisteme mici de subvenții de stat sunt încă în vigoare, cum ar fi cele enumerate în considerentul 41, și nu există indicii că aceste sisteme se vor încheia în viitorul apropiat.

4.4.3.   Concluzie privind continuarea subvenționării

(130)

Având în vedere constatările de mai sus și lipsa de cooperare din partea autorităților din SUA și a producătorilor-exportatori din SUA, Comisia a concluzionat că producătorii de biomotorină din SUA au continuat să beneficieze de toate sistemele federale și de stat descrise în considerentele de mai sus și că cuantumurile subvențiilor se situează peste pragul de minimis.

4.5.   Probabilitatea reapariției importurilor subvenționate în cantități semnificative

(131)

Ca urmare a constatării existenței subvenționării în cursul perioadei anchetei de reexaminare, Comisia a analizat probabilitatea continuării importurilor subvenționate din țara în cauză, în eventualitatea abrogării măsurilor. În urma instituirii măsurilor în 2009, importurile de biomotorină din SUA în Uniune au scăzut la aproape zero începând cu anul 2013. De exemplu, aproximativ 156 de tone au fost importate din SUA în cursul PAR (de la 1 iulie 2019 la 30 iunie 2020). Aceste volume reprezintă doar 0,04 % din totalul exporturilor SUA și chiar mai puțin din consumul Uniunii. Comisia a analizat dacă era probabil ca importurile subvenționate să reapară în cantități semnificative în cazul expirării măsurii. În special, au fost analizate următoarele elemente: capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din SUA, disponibilitatea altor piețe și atractivitatea pieței Uniunii.

4.5.1.   Capacitățile neutilizate existente la producătorii-exportatori din SUA

(132)

Comisia a examinat dacă s-ar efectua volume mari de exporturi subvenționate din SUA către Uniune în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor. Din cauza lipsei de cooperare din partea producătorilor-exportatori și a Guvernului SUA menționată în considerentul 27 de mai sus, nu a fost posibil să se efectueze o analiză pe baza datelor verificate furnizate de producătorii din SUA și de autoritățile din SUA. Prin urmare, Comisia a utilizat următoarele surse de informații: Eurostat, cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, observațiile ulterioare ale solicitantului și site-urile web ale Administrației SUA pentru informații în domeniul energiei (EIA) și ale Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA).

(133)

Pe baza datelor colectate furnizate de EIA, capacitatea producătorilor de biomotorină din SUA în cursul perioadei anchetei de reexaminare a fost de 8 412 000 de tone.

(134)

Producția efectivă de biomotorină din SUA în cursul PAR a fost de 5 718 000 de tone (date furnizate de EIA), ceea ce corespunde unei utilizări a capacității de 68 % și unei capacități neutilizate de 32 %, adică aproximativ 2 694 000 de tone. Această capacitate neutilizată semnificativă a producătorilor din SUA reprezintă un stimulent pentru creșterea producției și vânzarea de biomotorină la prețuri subvenționate pe piața Uniunii și, prin urmare, este probabil că ea ar fi utilizată pentru aprovizionarea pieței Uniunii în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor. Într-adevăr, producătorii din SUA își pot crește cu ușurință producția și o pot exporta către Uniune, ceea ce presupune beneficii economice precum creșterea ratei de utilizare a capacității și reducerea costului de producție unitar. Introducerea pe piața Uniunii a capacității neutilizate a SUA ar avea un impact semnificativ, deoarece această capacitate reprezintă aproximativ 18 % din consumul Uniunii în cursul PAR.

(135)

În plus, în cursul PAR, producția de biomotorină din SUA (5 718 000 de tone) a fost mai mică decât consumul (5 934 000 de tone). În consecință, SUA a importat mai multă biomotorină decât a exportat. În cursul PAR, totalul importurilor s-a ridicat la 629 000 de tone, iar totalul exporturilor la 428 000 de tone. Cu toate acestea, întrucât capacitatea de producție disponibilă nu a fost utilizată pentru a satisface cererea de pe piața internă în cursul perioadei examinate, este improbabil ca această capacitate de producție disponibilă să fie utilizată în viitor în același scop. Capacitatea de producție a SUA raportată în cursul PAR (8 412 000 de tone, a se vedea considerentul anterior) a fost semnificativ mai mare decât consumul intern. Aceasta înseamnă că, dacă oportunitățile de pe piața exporturilor se deschid, este probabil ca producătorii din SUA să își utilizeze capacitatea neutilizată pentru vânzările la export mai degrabă decât pentru consumul intern.

4.5.2.   Disponibilitatea altor piețe

(136)

Este improbabil ca această capacitate neutilizată să fie utilizată pentru a crește exporturile către țări terțe din afara UE. Marile piețe ale țărilor terțe (Brazilia, Indonezia, Argentina, China, Thailanda) sunt autosuficiente în ceea ce privește producția internă de biomotorină, iar SUA nu au exportat, până în prezent, mult către aceste țări, în ciuda capacităților lor neutilizate. Nu există niciun motiv pentru a crede că acest lucru se va schimba în viitor.

4.5.3.   Atractivitatea pieței Uniunii

(137)

Pentru a stabili prețul de export către țări terțe, Comisia și-a bazat constatările pe informații disponibile public, și anume baza de date Global Trade Atlas (denumită în continuare „GTA”). Aceasta a extras cantitățile și valorile exporturilor de biomotorină încadrată la codul SA 3826 00 pentru PAR. Cantitățile exportate (în tone) către toate țările (inclusiv UE) se ridică la 389 075 de tone, din care au fost exportate către Uniune volume nesemnificative.

(138)

După cum se arată în tabelul 1, prețul mediu franco fabrică al biomotorinei vândute în Uniune de către producătorii din Uniune în cursul PAR a fost de 771 EUR per tonă.

(139)

Tabelul 1 prezintă prețul mediu de vânzare în dolari americani per tonă, ajustat în mod corespunzător la franco fabrică (prin deducerea a 82,52 USD per tonă pentru transportul intern de mărfuri, astfel cum se indică în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor) pentru cele șase țări (din afara UE) către care SUA au exportat peste 0,1 % din exporturile lor totale în cursul PAR.

Tabelul 1

Volumele de export și prețurile de export ale SUA în cursul PAR

Țări de destinație

Cantități exportate (în tone)

Procentajul din exporturile către toate țările

Prețul franco fabrică mediu (USD) per tonă

Prețul franco fabrică mediu (EUR) per tonă

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

China

12 363

3,2

316,49

286,29

Norvegia

3 500

0,9

862,48

780,18

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

Mexic

1 204

0,3

661,23

598,13

Coreea de Sud

475

0,1

363,15

328,49

Sursă: GTA.

(140)

Tabelul 1 arată că prețurile de export variază foarte mult între diferitele țări către care SUA au exportat cel mai mult în cursul PAR.

(141)

Tabelul 1 arată, de asemenea, că cele mai ridicate prețuri medii de export sunt cele către țări precum Canada și Norvegia, către care SUA vinde 92 % din totalul exporturilor sale. Cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor prevede, în acest sens, că cea mai scumpă „[...] biomotorină exportată către Canada se obține din anumite tipuri de materii prime care au o rezistență mai mare la temperaturi scăzute, cum ar fi rapița, sau care poate fi, de asemenea, HVO, care are proprietăți excelente la rece [...]”. Prin urmare, prețurile medii de export mai mari către cele două țări în cauză se explică prin prețul de cost mai ridicat al materiilor prime (cum ar fi pentru rapiță).

(142)

Pe baza GTA, Comisia a calculat un preț mediu de export către toate destinațiile, ulterior, în cursul PAR, luând în considerare următoarele elemente:

Din cauza variației mari a prețurilor de export din SUA (astfel cum se arată, de asemenea, în tabelul 1 de la considerentul 140), Comisia a exclus din acest calcul toate țările care reprezintă, pentru SUA, o cotă mai mică de 0,1 % din volumul total al vânzărilor pe care le-au exportat în cursul PAR. Este vorba, în total, de șase țări (cu excepția UE), care reprezintă peste 0,1 % din volumul total al exporturilor SUA, astfel cum se prevede în tabelul 1 de mai sus.

După cum s-a demonstrat în tabelul 1, cele mai mari prețuri medii de export sunt cele către țări precum Canada și Norvegia, în care SUA vinde 92 % din totalul exporturilor lor. Aceste prețuri de export mai ridicate se datorează prețului de cost mai ridicat al materiilor prime (cum ar fi pentru rapiță).

Exporturile de biomotorină către UE sunt, în principal, reprezentate de un amestec de diferite tipuri de biomotorină din cauza diferitelor zone climatice din UE, în timp ce, biomotorina care urmează să fie utilizată în exporturile din nordul Europei este, în principal, cea care are o rezistență mai mare la temperaturi reci.

În consecință, calcularea unui preț de export mediu simplu în scopul prezentei evaluări oferă o reprezentare echitabilă a prețului mediu care ar fi observat pe piața Uniunii și evită acordarea unei ponderi disproporționate exporturilor către Canada și Norvegia, având în vedere amestecul de tipuri de biomotorină care ar fi probabil exportate către Uniune, unde condițiile climatice variază foarte mult între statele membre.

(143)

Luând în considerare toate elementele de mai sus, Comisia a calculat un preț mediu simplu de export în valoare de 682 USD per tonă (617 EUR). Acest preț mediu de export de 617 EUR este un preț FOB la care costurile de transport maritim și de asigurare trebuie adăugate pentru a ajunge la un preț CIF. Aceste costuri s-au ridicat la aproximativ 52 USD per tonă (47 EUR per tonă) în cazul în care destinația ar fi Uniunea, conform cererii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.

(144)

Comisia a considerat că suma de 47 EUR per tonă este un indiciu rezonabil pentru costurile suplimentare de transport maritim și de asigurare pentru alte destinații. Prețul mediu de export din SUA către țări terțe a fost astfel stabilit la 617 EUR (FOB), ceea ce înseamnă, chiar dacă s-ar adăuga costurile de transport maritim, costurile de asigurare, taxa vamală existentă (6,5 %) (în total, rotunjită la 104 EUR per tonă pentru a acoperi, de asemenea, unele cheltuieli suplimentare ulterioare importului) din SUA în UE (în total aproximativ 721 EUR per tonă) ar fi cu mult sub prețul franco fabrică al industriei Uniunii, de 771 EUR per tonă.

(145)

Ca urmare, acest lucru arată că producătorii-exportatori din SUA ar fi în măsură să vândă la un preț mai mic de 771 EUR per tonă pentru a pătrunde pe piața Uniunii, și că acest lucru i-ar stimula să redirecționeze către piața Uniunii o parte din exporturile actuale către țări terțe, deoarece piața Uniunii este mai atractivă ca preț decât piețele unora dintre țările terțe.

4.6.   Practici de eludare și de absorbție

(146)

Astfel cum se menționează în considerentul 1, s-a constatat că măsurile antisubvenție instituite în 2009 au fost eludate prin intermediul unor transbordări prin Canada și al unei schimbări a compoziției amestecului. Existența unor astfel de practici demonstrează interesul unora dintre producătorii din SUA să intre pe piața Uniunii, chiar și după instituirea măsurilor, și este considerată a fi, prin urmare, un indiciu al atractivității pieței Uniunii pentru producătorii de biomotorină din SUA.

4.7.   Concluzie

(147)

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia a concluzionat că există o continuare a subvenționării. Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia a concluzionat că, având în vedere capacitatea neutilizată semnificativă a industriei biomotorinei din SUA și atractivitatea pieței Uniunii în ceea ce privește dimensiunea și prețul de vânzare, în special în ceea ce privește nivelul prețurilor exporturilor din SUA către țări terțe, este probabil ca producătorii de biomotorină din SUA să reînceapă să exporte biomotorină la prețuri subvenționate pe piața Uniunii în volume mari, dacă se permite expirarea măsurilor.

5.   PREJUDICIU

5.1.   Definiția industriei Uniunii și a producției din Uniune

(148)

Conform datelor furnizate de solicitant, produsul similar a fost fabricat de 49 de producători din Uniune în cursul perioadei examinate. Aceștia constituie „industria Uniunii” în sensul articolului 9 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(149)

Producția totală a Uniunii în perioada anchetei de reexaminare a fost stabilită la aproximativ 14 milioane de tone. Comisia a stabilit cifra pe baza informațiilor furnizate de industria Uniunii. Așa cum se precizează în considerentul 17, în cadrul eșantionului au fost selectați trei producători din Uniune, reprezentând aproximativ 17,5 % din producția totală a produsului similar din Uniune.

5.2.   Consumul la nivelul Uniunii

(150)

Comisia a stabilit consumul la nivelul Uniunii pe baza informațiilor din partea industriei și a Comext pentru datele privind importurile.

(151)

Consumul la nivelul Uniunii a evoluat după cum urmează:

Tabelul 2

Consumul la nivelul Uniunii (tone)  (42)

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Consumul total din Uniune (tone)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Sursă: Date din partea industriei Uniunii, Comext.

(152)

În cursul perioadei anchetei de reexaminare, consumul de biomotorină în Uniune, calculat ca sumă a importurilor de biomotorină și a vânzărilor totale ale industriei Uniunii pe piața UE, a crescut cu 22 %, și anume de la 13,8 milioane de tone în 2017 la 16,9 milioane de tone.

5.3.   Importurile de produs în cauză din SUA

5.3.1.   Volumul și cota de piață a importurilor originare din țara în cauză

(153)

Comisia a stabilit volumul importurilor pe baza informațiilor furnizate de Eurostat (baza de date Comext). Cota de piață a importurilor a fost stabilită pe baza datelor furnizate de solicitant pentru vânzările pe piața internă ale industriei Uniunii și de Comext pentru datele comerciale.

(154)

Importurile din țara în cauză au evoluat după cum urmează:

Tabelul 3

Volumul importurilor (tone), cota de piață și prețurile  (43)

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul importurilor din țara în cauză (tone)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Cotă de piață

0 %

0 %

0 %

0 %

Preț mediu (în EUR/tonă)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Sursă: Comext, date privind vânzările industriei din UE pentru calcularea cotei de piață.

(155)

De la instituirea măsurilor în 2009, importurile din SUA, practic, au încetat și s-au ridicat la doar 156 tone în cursul PAR (în comparație cu peste 1 137 000 de tone în cursul perioadei anchetei inițiale). Având în vedere cantitățile de import neglijabile, prețurile medii nu au putut fi considerate reprezentative.

5.3.2.   Prețurile și subcotarea prețurilor

(156)

Practic, nu au existat importuri de biomotorină din SUA în Uniune în cursul perioadei anchetei de reexaminare care să poată fi utilizate ca bază fiabilă pentru calcularea subcotării.

(157)

Ca alternativă, Comisia a stabilit subcotarea prețurilor în cursul perioadei anchetei de reexaminare comparând:

(1)

prețurile de vânzare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion, percepute de la clienții neafiliați de pe piața Uniunii și ajustate la nivel franco fabrică (771 EUR/tonă); și

(2)

prețul mediu de export al producătorilor din SUA către țări terțe, ajustat în mod corespunzător pentru a ține seama de costurile de transport către Uniune și de taxa vamală a UE (721 EUR/tonă – a se vedea considerentul 144).

(158)

Rezultatul comparației a fost o subcotare a prețurilor de 6,4 %.

5.3.3.   Importurile din alte țări terțe

(159)

În cursul PAR, importurile din țări terțe s-au ridicat la 3 750 000 de tone sau la aproximativ 22 % din consumul total al Uniunii. Principalele surse ale importurilor de biomotorină, altele decât SUA, au fost Argentina (24 % din importurile UE), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) și Indonezia (5 %).

(160)

Volumul (agregat) al importurilor, precum și cota de piață și tendințele prețurilor pentru importurile de biomotorină din alte țări terțe au evoluat după cum urmează:

Tabelul 4

Importurile din țări terțe  (44)

Țara

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Argentina

Volum (tone)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

Cotă de piață

3 %

10 %

6 %

5 %

Preț mediu

EUR/tonă

635

620

707

728

Indice

100

98

111

115

Malaysia

Volum (tone)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

Cotă de piață

2 %

3 %

5 %

4 %

Preț mediu

EUR/tonă

952

813

669

730

Indice

100

85

70

77

Indonezia

Volum (tone)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

Cotă de piață

0 %

5 %

5 %

1 %

Preț mediu

EUR/tonă

803

671

636

665

Indice

100

84

79

83

Alte țări terțe

Volum (tone)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

Cotă de piață

6 %

5 %

9 %

12 %

Preț mediu

EUR/tonă

662

723

829

874

Indice

100

109

125

132

Totalul tuturor țărilor terțe, cu excepția SUA

Volum (tone)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

Cotă de piață

11 %

22 %

24 %

22 %

Preț mediu

EUR/tonă

721

678

732

802

Indice

100

94

102

111

Sursă: Comext, date privind vânzările industriei din UE pentru calcularea cotei de piață.

(161)

Taxele vamale la importurile din Argentina și Indonezia – două țări exportatoare majore de biomotorină – au fost eliminate în 2018. În consecință: importurile din țările terțe au crescut în 2018 și au rămas la un nivel de aproximativ 3,8 milioane de tone în 2019 și în cursul PAR. În ansamblu, importurile din țări terțe, cu excepția SUA, au crescut cu 145 % în cursul perioadei examinate. În plus, cota lor de piață a crescut de la 11 % la 22 % în cursul perioadei examinate.

(162)

În ceea ce privește prețurile, situația este diferită de la o țară la alta.

(163)

În ceea ce privește Argentina, principala sursă de importuri, în februarie 2019, Comisia a instituit măsuri compensatorii definitive la importurile de biomotorină din această țară și, în paralel, a adoptat o decizie de acceptare a angajamentelor durabile în materie de preț (cunoscute sub denumirea de „angajamente în materie de preț”) din partea a opt producători argentinieni și a Camerei argentiniene de biocarburanți (CARBIO). Aceasta a dus la o creștere semnificativă a prețurilor pentru anul 2019 (cu 14 % în comparație cu 2018) și pentru PAR (cu 17 % în comparație cu 2018).

(164)

Pentru Indonezia și Malaysia, prețurile au înregistrat o tendință descrescătoare. În același timp, pentru celelalte țări terțe, acestea au crescut în mod semnificativ. În ansamblu, prețurile medii de vânzare ale importurilor din alte țări terțe decât SUA au crescut în cursul perioadei examinate cu 11 % în cursul perioadei examinate. Această tendință este în concordanță cu tendința observată pentru importurile din țările în cauză în tabelul 3 de mai sus. Cu toate acestea, tendința prețurilor este diferită în comparație cu prețurile de vânzare ale industriei Uniunii pe piața Uniunii din tabelul 8 de mai jos. Prețurile practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion erau în scădere, în concordanță cu scăderea costurilor de producție. Consecința este că diferența de preț dintre exportatorii din țările terțe și producătorii din Uniune incluși în eșantion s-a redus, sporind competitivitatea industriei Uniunii.

5.4.   Situația economică a industriei Uniunii

5.4.1.   Observații generale

(165)

Evaluarea situației economice a industriei Uniunii a inclus o evaluare a tuturor indicatorilor economici care influențează situația industriei Uniunii în cursul perioadei examinate.

(166)

Astfel cum s-a menționat în considerentul 17, pentru evaluarea situației economice a industriei Uniunii s-a recurs la eșantionare.

(167)

Pentru determinarea prejudiciului, Comisia a făcut o distincție între indicatorii de prejudiciu macroeconomici și cei microeconomici. Comisia a evaluat indicatorii macroeconomici pe baza datelor furnizate de industria UE și a altor date macroeconomice specifice sectorului, cum ar fi FAO-OCDE. Ea a evaluat indicatorii microeconomici pe baza datelor din răspunsurile la chestionar ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion. Ambele seturi de date au fost considerate reprezentative pentru situația economică a industriei Uniunii.

(168)

Indicatorii macroeconomici sunt: producția, capacitatea de producție, utilizarea capacității, volumul vânzărilor, cota de piață, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, productivitatea, amploarea marjei de subvenție și redresarea în urma practicilor anterioare de subvenționare.

(169)

Indicatorii microeconomici sunt: prețurile unitare medii, costul unitar, costul cu forța de muncă, stocurile, rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici (45)

5.4.2.1.   Producție, capacitate de producție și grad de utilizare a capacității de producție

(170)

Producția totală, capacitatea de producție și utilizarea capacității ale Uniunii au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 5

Producția, capacitatea de producție și utilizarea capacității

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul producției (tone)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacitatea de producție (tone)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Utilizarea capacității

79 %

79 %

83 %

80 %

Indice

100

100

105

101

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(171)

Producția Uniunii a crescut de la 12,6 milioane de tone în 2017 la 14,0 milioane de tone în cursul PAR, ceea ce reprezintă o creștere de 11 % în cursul perioadei examinate. Într-o situație de creștere a consumului cu 22 % în cursul perioadei examinate, industria Uniunii a reacționat pozitiv prin creșterea producției sale.

(172)

În același timp, capacitatea de producție a crescut cu 9 % în cursul perioadei examinate și a atins 17,5 milioane de tone în cursul PAR. Industria Uniunii își dezvoltă capacitatea de a face față unei cereri în creștere. Potrivit unui raport (46), această creștere a capacității se referă, în principal, la producția de ulei vegetal hidrotratat (HVO).

(173)

Ca urmare a creșterii simultane a producției și a capacității de producție, gradul de utilizare a capacității a rămas stabil în cursul perioadei examinate, fiind în jur de 80 %.

5.4.2.2.   Volumul vânzărilor și cota de piață

(174)

Volumul vânzărilor și cota de piață a industriei Uniunii au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 6

Volumul vânzărilor și cota de piață

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Volumul vânzărilor pe piața Uniunii (tone)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Cotă de piață

89 %

78 %

76 %

78 %

Indice

100

87

85

88

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(175)

Vânzările industriei Uniunii pe piața Uniunii au crescut de la 12,3 milioane de tone în 2017 la 13,2 milioane de tone în cursul PAR (+ 7 %).

(176)

Întrucât consumul din Uniune a crescut cu 22 %, din cauza creșterii mai mici a volumului real al vânzărilor, cota de piață a industriei Uniunii a scăzut, de la aproximativ 89 % în 2017 la 78 % în cursul PAR. Această scădere a cotei de piață este legată de creșterea importurilor din țări terțe, în special începând cu 2018 (considerentul 161).

5.4.2.3.   Creșterea economică

(177)

O serie de indicatori (producția, capacitatea de producție, vânzările, ocuparea forței de muncă) demonstrează o creștere pozitivă a industriei Uniunii în cursul perioadei. Totuși, această creștere este moderată în comparație cu evoluția consumului de biomotorină în cursul aceleiași perioade. De fapt, cota de piață a industriei Uniunii a scăzut în cursul perioadei de referință.

5.4.2.4.   Ocuparea forței de muncă și productivitatea

(178)

Ocuparea forței de muncă și productivitatea au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 7

Ocuparea forței de muncă și productivitatea

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Numărul de angajați

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Productivitate (tone/angajat)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Sursă: Informații furnizate de solicitant și de producătorii din Uniune incluși în eșantion.

(179)

În cursul perioadei examinate, ocuparea forței de muncă a crescut de la 2 643 la 3 909, ceea ce reprezintă o creștere de 48 %.

(180)

Întrucât producția a crescut într-o măsură mai mică (+ 11 %), aceasta s-a materializat într-o scădere a productivității (-25 %).

5.4.2.5.   Amploarea cuantumului subvenției și redresarea în urma practicilor de subvenționare

(181)

După cum s-a explicat în considerentul 155, importurile de biomotorină, practic, au încetat după instituirea unor măsuri compensatorii, iar în cursul perioadei anchetei de reexaminare, practic, nu au existat importuri subvenționate provenind din SUA. Prin urmare, amploarea subvenționării nu a putut fi evaluată pe baza datelor reale, astfel încât a fost estimată ca fiind, în continuare, semnificativă, peste pragul de minimis. Prin urmare, ancheta s-a axat pe probabilitatea reapariției subvenționării în cazul abrogării măsurilor compensatorii.

(182)

În reexaminarea anterioară în perspectiva expirării măsurilor, industria Uniunii a arătat semne de redresare în urma practicilor anterioare de subvenționare. În cursul perioadei examinate a actualei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, procesul de redresare a continuat, astfel cum a demonstrat tendința favorabilă a principalilor indicatori de prejudiciu pentru industria Uniunii.

5.4.3.   Indicatorii microeconomici (47)

5.4.3.1.   Prețuri și factori care afectează prețurile

(183)

În perioada examinată, prețurile de vânzare unitare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion față de clienți neafiliați din Uniune au evoluat după cum urmează:

Tabelul 8

Prețurile de vânzare din Uniune

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Preț de vânzare unitar mediu în Uniune pe piața totală (EUR/tonă)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prețul mediu al uleiurilor vegetale (indice)

100

86

81

86

Costul unitar de producție (EUR/tonă)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Sursă: Societăți incluse în eșantion, FAO pentru indicele prețului uleiului vegetal.

(184)

În cursul perioadei examinate, costul de producție a scăzut cu 9 % (de la 828 EUR/tonă la 755 EUR/tonă). Acest lucru se datorează, în parte, scăderii prețului uleiurilor vegetale care a fost înregistrată în cursul perioadei examinate. Deși nu toți biocombustibilii sunt produși din uleiuri vegetale, prețul uleiurilor vegetale este un bun indicator al prețului principalilor factori de producție pentru producerea biomotorinei.

(185)

Prețul mediu de vânzare a scăzut cu 8 %, de la 834 EUR/tonă în 2017 la 771 EUR/tonă în cursul PAR. Acest lucru poate fi legat de scăderea observată a prețului de producție (a se vedea considerentele 183 și 184).

5.4.3.2.   Costuri cu forța de muncă

(186)

Costurile medii cu forța de muncă ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 9

Costurile medii cu forța de muncă per angajat

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Costurile medii cu forța de muncă per angajat (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Sursă: Societăți incluse în eșantion.

(187)

Costul mediu cu forța de muncă în societățile incluse în eșantion a crescut cu 14 % în cursul PAR. Impactul acestei variații este destul de redus, având în vedere că costul cu forța de muncă reprezintă doar aproximativ 3 % din costul total de producție.

5.4.3.3.   Stocuri

(188)

Nivelurile stocurilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 10

Stocurile

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Stocuri finale (tone)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Stocuri finale ca procentaj din producție

0,8 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Indice

100

121

113

103

Sursă: Societăți incluse în eșantion.

(189)

Nivelul stocurilor a fost stabil, în jur de 1 % din producție. Acesta este un procent foarte scăzut, ceea ce indică faptul că industria este capabilă să lucreze la cerere și la timp și să limiteze inventarul. Acest lucru este necesar și pentru a evita degradarea biomotorinei.

5.4.3.4.   Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri

(190)

Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 11

Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile și randamentul investițiilor

 

2017

2018

2019

Perioada anchetei de reexaminare

Rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri din vânzări)

0,96 %

2,13 %

1,78 %

2,84 %

Indice

100

223

186

297

Fluxul de lichidități (EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investiții (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Randamentul investițiilor

22 %

29 %

25 %

44 %

Indice

100

128

112

198

Sursă: Societăți incluse în eșantion.

(191)

Comisia a stabilit rentabilitatea producătorilor din Uniune incluși în eșantion prin exprimarea profitului net înainte de impozitare realizat din vânzările produsului similar către clienți neafiliați din Uniune, ca procent din cifra de afaceri generată de vânzările respective. Rentabilitatea a rămas la un nivel scăzut. Totuși, aceasta indică o tendință ușor pozitivă în cursul perioadei examinate, crescând de la 1 % la 3 %, care se datorează scăderii costului de producție pentru societățile incluse în eșantion (– 9 %). Cu toate acestea, dincolo de această medie, există o mare disparitate între producătorii din Uniune incluși în eșantion, unele societăți neobținând niciun profit.

(192)

Fluxul net de lichidități reprezintă capacitatea producătorilor din Uniune de a-și autofinanța activitățile. Tendința fluxului net de lichidități a evoluat pozitiv spre sfârșitul perioadei examinate (în 2019 și în prima jumătate a anului 2020), dar în anul 2018 s-a înregistrat o scădere bruscă a fluxului de lichidități. Scăderea din 2018 este influențată, în principal, de situația specifică a doar uneia dintre societățile incluse în eșantion, care are un model de afaceri special, în timp ce pentru celelalte două societăți incluse în eșantion tendința a fost destul de stabilă.

(193)

Investițiile în societățile incluse în eșantion nu prezintă o tendință clară în cursul perioadei examinate. Investițiile uneia sau alteia dintre societățile incluse în eșantion sau absența acestora pot duce la o creștere sau o scădere a nivelului investițiilor de la un an la altul. Investițiile au reprezentat aproximativ 1-2 % din cifra de afaceri în cursul perioadei examinate, care este limitată.

(194)

Randamentul investițiilor („RI”) este profitul exprimat în procente raportat la valoarea contabilă netă a investițiilor. Acesta a evoluat pozitiv în cursul perioadei examinate și a rămas ridicat în cursul PAR. Totuși, acest randament ridicat al investițiilor este legat, în principal, de valoarea contabilă netă scăzută a investițiilor, mai degrabă decât de un profit ridicat.

5.4.4.   Concluzie privind prejudiciul

(195)

În cursul perioadei examinate, în contextul importurilor aproape inexistente din SUA, volumul importurilor din țări terțe a crescut semnificativ (cu 145 %), dar și nivelul prețurilor acestora a crescut (cu 11 %). În același timp, prețurile industriei Uniunii au scăzut (cu 8 %), în paralel cu o scădere a costurilor de producție (cu 9 %). În consecință, diferența de preț dintre exportatorii din țările terțe și producătorii din Uniune incluși în eșantion s-a redus, sporind, astfel, competitivitatea industriei Uniunii.

(196)

În general, indicatorii de prejudiciu prezintă o tendință pozitivă în cursul perioadei examinate, în special în ceea ce privește producția (+ 11 %), capacitatea de producție (+ 9 %) și vânzările (+ 7 %) și arată că industria biomotorinei din Uniune se redresează lent în urma prejudiciului anterior. Analiza indicatorilor de prejudiciu demonstrează că industria Uniunii nu suferă, în prezent, un prejudiciu important. Cu toate acestea, unii indicatori, în special o rentabilitate scăzută (≤ 3 %) indică faptul că ea se află, totuși, într-o situație economică fragilă.

(197)

Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că industria Uniunii nu a suferit un prejudiciu important în sensul articolului 8 alineatul (4) din regulamentul de bază în perioada anchetei de reexaminare.

6.   PROBABILITATEA REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI

(198)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a analizat în ce măsură ar exista probabilitatea reapariției prejudiciului cauzat inițial de importurile care fac obiectul unei subvenții din SUA, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

(199)

În această privință, Comisia a examinat capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din SUA, nivelurile probabile ale prețurilor importurilor din SUA în absența măsurilor compensatorii și impactul acestora asupra industriei Uniunii, inclusiv subcotarea, în lipsa măsurilor compensatorii.

6.1.   Capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din SUA

(200)

Astfel cum se descrie în secțiunea 4.5.1 de mai sus, cantitățile care ar putea fi exportate de producătorii de biomotorină din SUA sunt semnificative în comparație cu dimensiunea pieței Uniunii. Într-adevăr, capacitățile neutilizate reprezintă 18 % din consumul Uniunii în cursul PAR. În consecință, Comisia a concluzionat că capacitățile neutilizate disponibile sunt semnificative.

6.2.   Nivelurile probabile ale prețurilor importurilor din SUA în absența măsurilor compensatorii

(201)

Astfel cum s-a descris în secțiunea 4.5.3 de mai sus, pe baza practicilor actuale în materie de prețuri de pe piețele de export din țări terțe, producătorii din SUA au exportat către principalele lor piețe terțe la prețuri mai mici decât prețurile interne din SUA. În plus, astfel cum se indică în considerentele 157-158 de mai sus, prețurile respective subcotează, de asemenea, în medie, prețurile practicate de industria Uniunii pe piața Uniunii, cu 6,4 %. Prin urmare, luând în considerare nivelul de preț al exporturilor din SUA către alte piețe terțe, este posibil ca exportul către Uniune să fie mult mai atractiv pentru exportatorii din SUA. În plus, astfel cum se indică în secțiunea 4.5.3 de mai sus, piața Uniunii este foarte atractivă deoarece este cea mai mare din lume și există stimulente semnificative, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, pentru consumul de biomotorină.

6.3.   Impactul probabil asupra industriei Uniunii

(202)

Prin urmare, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, un aflux de cantități semnificative de biomotorină subvenționată din SUA ar exercita o presiune foarte puternică în sensul scăderii prețurilor din Uniune și ar avea un impact semnificativ asupra situației economice a industriei Uniunii. Prin urmare, este probabil ca producția și volumul vânzărilor industriei Uniunii să scadă, iar profiturile mici realizate în prezent de industrie să se transforme în pierderi.

(203)

Comisia a evaluat în continuare impactul posibil al importurilor prin modelarea a două scenarii posibile în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, și anume: 1. o creștere bruscă a importurilor din SUA; și 2. o scădere a prețurilor în UE ca urmare a creșterii concurenței, toate celelalte elemente fiind egale.

(204)

În primul scenariu, Comisia a modelat două niveluri posibile ale importurilor din SUA. Prima opțiune a presupus că importurile din SUA ar ajunge la volumele lor istorice (în cursul PA inițiale (48)), și anume 1,1 milioane de tone. Ca urmare a creșterii importurilor din SUA și a scăderii ulterioare a vânzărilor industriei UE, rentabilitatea industriei UE ar scădea cu 0,14 %, adică de la + 2,84 % la + 2,70 %. A doua opțiune a luat în considerare creșterea foarte semnificativă a dimensiunii pieței UE, de la 6,6 milioane de tone în cursul PA inițiale la 17 milioane de tone în cursul PAR (+ 158 %). În acest context, Comisia a modelat o creștere bruscă a importurilor corespunzătoare aceleiași cote de piață pentru SUA, de 17,2 %, ca în cursul perioadei anchetei inițiale. Rezultatul a fost că rentabilitatea industriei Uniunii ar scădea cu 0,41 %, de la + 2,84 % la + 2,43 %. În ambele cazuri, impactul unei creșteri bruște a importurilor din SUA, la prețuri constante, poate fi descris ca fiind destul de moderat. Acest lucru este legat de ponderea ridicată a costurilor variabile în industria biomotorinei.

(205)

În cel de al doilea scenariu, s-a constatat că efectul unei scăderi a prețurilor poate fi extrem de dăunător. În cazul unei scăderi a prețurilor din Uniune la nivelul prețurilor de export din SUA către țări terțe (721 EUR/tonă), profitul ar scădea de la + 2,84 % la – 3,88 %. În cazul unei scăderi a prețurilor Uniunii cu 10 %, și anume de la 771 EUR/tonă la 694 EUR/tonă, profitul ar fi redus de la + 2,84 % la – 7,94 %. În orice caz, orice scădere a prețurilor mai mare de – 2,9 % ar reduce profitul industriei Uniunii la zero.

(206)

În realitate, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, este foarte probabil ca pe piață să aibă loc o combinație a celor două scenarii de mai sus. În special, ar fi de așteptat ca volume semnificative de biomotorină originară din SUA să intre pe piața Uniunii și la prețuri mai mici decât prețurile industriei Uniunii. Prin urmare, cota de piață a industriei Uniunii ar scădea, precum și prețurile acesteia. Acest lucru ar duce la pierderi semnificative pentru industria Uniunii.

6.4.   Concluzie cu privire la probabilitatea reapariției prejudiciului

(207)

Pe această bază și luând act de situația fragilă actuală a industriei Uniunii, Comisia a concluzionat că absența măsurilor ar conduce, după toate probabilitățile, la o creștere semnificativă a importurilor subvenționate din SUA la prețuri prejudiciabile, iar prejudiciul important ar putea reapărea.

7.   INTERESUL UNIUNII

(208)

În conformitate cu articolul 31 din regulamentul de bază, Comisia a analizat în ce măsură menținerea măsurilor compensatorii existente ar fi împotriva interesului Uniunii, în ansamblu. Stabilirea interesului Uniunii s-a bazat pe evaluarea tuturor intereselor implicate, inclusiv ale industriei Uniunii, ale importatorilor și ale utilizatorilor.

7.1.   Interesul industriei Uniunii

(209)

În cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor existente, industria Uniunii se va confrunta, cu siguranță, cu o concurență neloială sporită din partea producătorilor de biomotorină din SUA, ceea ce, cel mai probabil, ar pune capăt, brusc, redresării în curs a industriei Uniunii.

(210)

Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor ar fi în interesul industriei Uniunii.

7.2.   Interesul importatorilor neafiliați

(211)

Niciun importator nu s-a opus prelungirii măsurilor.

(212)

Shell Trading Rotterdam a susținut că, prin limitarea ofertei pe piața Uniunii, măsurile conduc la creșterea prețurilor. Aceasta a remarcat, de asemenea, disponibilitatea biomotorinei de pe alte piețe.

(213)

Măsurile nu par să afecteze în mod semnificativ importatorii, deoarece sunt disponibile surse alternative de aprovizionare. Acest lucru este demonstrat de cota de piață semnificativă a importurilor din țări terțe.

(214)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor nu ar fi în detrimentul interesului importatorilor.

7.3.   Interesul utilizatorilor

(215)

Participarea utilizatorilor la anchetă a fost limitată.

(216)

Doi utilizatori, Preem, cea mai mare întreprindere producătoare de combustibil din Suedia, și Valero Energy Ltd Ireland au susținut că prelungirea măsurilor va constitui un obstacol direct în calea dezvoltării ecologice a sectorului transporturilor din Europa. Preem și Valero Energy Ltd Ireland au solicitat în mod specific ca HVO să fie exclusă din definiția actuală a produsului, deoarece se așteaptă la o penurie de HVO în următorii ani. Valero Energy Ltd. Ireland s-a referit în mod specific la obiectivele UE privind energia din surse regenerabile pentru transporturi pentru 2030, susținând că aceste obiective nu ar fi îndeplinite având în vedere producția actuală a UE.

(217)

Comisia a observat că producătorii din Uniune dispun de o capacitate suficientă pentru a satisface cererea actuală și chiar de capacitatea neutilizată pentru a face față creșterii viitoare și exporturilor, dacă este necesar. În plus, era prea devreme pentru a evalua cu certitudine dacă este probabil ca deficitele să se materializeze în 2030, având în vedere, în special, creșterea recentă a capacității UE. Acestea fiind spuse, Comisia ar putea fi mai în măsură să evalueze situația în cazul în care i se solicită să efectueze o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor peste cinci ani. Prin urmare, această solicitare a fost respinsă.

(218)

Nu există indicii potrivit cărora măsurile existente în vigoare ar fi afectat în mod negativ utilizatorii de biomotorină din Uniune și, mai ales, nu există dovezi că măsurile existente ar fi avut un efect advers asupra rentabilității acestora.

(219)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că menținerea măsurilor nu ar fi în detrimentul interesului utilizatorilor.

7.4.   Concluzie privind interesul Uniunii

(220)

Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că nu există motive imperioase din sfera interesului Uniunii împotriva menținerii măsurilor existente vizând importurile de biomotorină originară din SUA.

8.   MĂSURI COMPENSATORII

(221)

Având în vedere concluziile la care s-a ajuns cu privire la probabilitatea continuării sau reapariției subvenționării și a prejudiciului, rezultă că, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul de bază, taxele compensatorii aplicabile importurilor de biomotorină originară din SUA, instituite prin Regulamentul (UE) 2015/1519, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/675 (49), ar trebui să fie menținute pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

(222)

Astfel cum se menționează în considerentul 2 de mai sus, taxele compensatorii în vigoare aplicabile importurilor de biomotorină din SUA au fost extinse la importurile aceluiași produs expediat din Canada, indiferent dacă biomotorina este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, și la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(223)

Taxele compensatorii care trebuie menținute se extind, în continuare, la importurile de biomotorină expediată din Canada, indiferent dacă biomotorina este sau nu declarată ca fiind originară din Canada, precum și la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originară din SUA.

(224)

Producătorii-exportatori din Canada care au fost scutiți de măsurile extinse prin Regulamentul (UE) 2015/1519, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/675 sunt scutiți și de măsurile instituite prin prezentul regulament.

(225)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (50).

(226)

Potrivit articolului 109 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (51), în cazul în care un cuantum trebuie rambursat în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene, rata dobânzii este rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, astfel cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi calendaristică a fiecărei luni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o taxă compensatorie definitivă la importurile de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestec cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici ai unor acizi grași și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine non-fosilă, originare din SUA, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (cod TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (cod TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (coduri TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009019).

(2)   Nivelul taxei compensatorii definitive aplicabile prețului net franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsul descris la alineatul (1) și fabricat de societățile enumerate mai jos, este reprezentat de o sumă fixă, după cum urmează:

Societate

Nivelul taxei compensatorii, EUR per tonă de greutate netă

Cod adițional TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935