ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 235

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
2 iulie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 3 a Comitetului pentru comerț UE-Coreea din 29 aprilie 2021 privind modificarea apendicelor 2-C-2 și 2-C-3 la anexa 2-C la Acordul de liber schimb UE-Coreea 2021/1082

1

 

*

Aviz privind data intrării în vigoare a amendamentelor la apendicele 2-C-2 și 2-C-3 ale anexei 2-C la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2021/1083 a Comitetului politic și de securitate din 23 iunie 2021 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1084 a Comisiei din 30 iunie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 4947]  ( 1 )

14

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2021/1085 a Consiliului din 1 iulie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

27

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/1


DECIZIA nr. 3 a COMITETULUI PENTRU COMERȚ UE-COREEA

din 29 aprilie 2021

privind modificarea apendicelor 2-C-2 și 2-C-3 la anexa 2-C la Acordul de liber schimb UE-Coreea

2021/1082

COMITETUL PENTRU COMERȚ,

având în vedere Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană („UE”) și statele membre ale acesteia, pe de o parte, Republica Coreea („Coreea”) și, pe de altă parte (denumite în continuare „acordul” și respectiv „părțile”), în special articolul 15.1 alineatul (4) litera (c) și articolul 15.5 alineatul (2), precum și articolul 3 litera (d) din anexa 2-C,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 15.1 alineatul (4) litera (c) din acord, Comitetul pentru comerț constituit de părți poate lua în calcul modificările la acord sau poate modifica dispozițiile acestuia în cazurile prevăzute expres în acord.

(2)

Articolul 15.5 alineatul (2) din acord prevede că părțile pot adopta o decizie a Comitetului pentru comerț de modificare a anexelor, apendicelor, protocoalelor și notelor la acord în funcție de cerințele și procedurile juridice care li se aplică părților.

(3)

Articolul 3 litera (d) din anexa 2-C la acord autorizează părțile să revizuiască apendicele 2-C-2 și 2-C-3 la anexa 2-C cel mult o dată la fiecare trei ani de la intrarea în vigoare a acordului, în vederea extinderii acceptării produselor astfel cum se prevede la litera (a) din același articol, ținând cont de orice evoluții reglementare care ar fi putut avea loc la nivel internațional sau la nivelul părților. Articolul menționat precizează, de asemenea, că orice modificare a apendicelor 2-C-2 și 2-C-3 se decide în cadrul Comitetului pentru comerț.

(4)

UE și Coreea au modificat reglementările tehnice pentru a menține același grad de acces pe piață prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din anexa 2-C la acord. De asemenea, trimiterea la „UNECE” din apendicele 2-C-2 și 2-C-3 ar trebui să fie interpretată în prezent ca trimitere la „Regulamentele ONU” în baza acordului privind adoptarea unor regulamente tehnice armonizate ale Organizației Națiunilor Unite pentru vehiculele cu roți, echipamentele și piesele de schimb care pot fi montate și/sau utilizate la vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate în temeiul acestor regulamente ale Organizației Națiunilor Unite (a treia revizuire) (1) din 20 octombrie 2017.

(5)

Tabelul 1 din apendicele 2-C-2 a fost modificat după cum urmează:

(a)

Întrucât Regulamentele ONU se aplică în mod obligatoriu în UE, s-a decis, în scopuri de simplificare, să se elimine trimiterile la Regulamentele UE (de exemplu, Regulamentul privind siguranța generală – „GSR”) și la directivele din coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare”, iar această coloană să fie lăsată necompletată.

(b)

Cu toate acestea, în situația în care nu există Regulamente ONU aplicabile sau domeniul de aplicare al acestora nu este corespunzător, precum în cazul obiectului „Nivel sonor admisibil”, de exemplu, atunci Regulamentele UE sau directivele înlocuiesc sau completează Regulamentele ONU. Din acest motiv, în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” a fost introdusă mențiunea „dacă există”.

(c)

În ceea ce privește obiectul „Nivel sonor admisibil” și obiectul „Amortizor de zgomot de schimb”, în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” a fost adăugat Regulamentul (UE) nr. 540/2014, deoarece acest regulament abrogă Directiva 70/157/CEE și se aplică în mod progresiv.

(d)

S-a înlocuit obiectul „Emisii” cu „Emisii vehicule ușoare” deoarece cerințele Regulamentului ONU 83 se aplică doar categoriilor de vehicule M1 și N1. De asemenea, a fost eliminată trimiterea la „Directiva 70/220/CEE” deoarece această directivă a fost abrogată și înlocuită de „Regulamentele (CE) nr. 715/2007, (CE) nr. 692/2008, (UE) nr. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 și (UE) 2018/1832”, care au fost adăugate în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare”.

(e)

În ceea ce privește obiectul „Convertizoare catalitice de schimb”, a fost eliminată trimiterea la Directiva 70/220/CEE deoarece această directivă a fost abrogată și înlocuită de „Regulamentele (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 692/2008”, care au fost adăugate în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare”.

(f)

În plus, în ceea ce privește obiectele ale căror denumiri se schimbă, cum ar fi „Frânarea” și „Frânarea” care au fost înlocuite cu „Frânare vehicule grele” și respectiv „Frânare vehicule ușoare”, aceste modificări au fost făcute din motive de claritate.

(g)

Pe rândul „Emisii diesel” a fost eliminată trimiterea la „Directiva 72/306/CEE” și înlocuită cu trimiterea la „Regulamentul (CE) nr. 692/2008” care a fost adăugată în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” din tabelul 1.

(h)

Pe rândul „Emisii de CO2 – consum de combustibil” a fost eliminată trimiterea la „Directiva 80/1268/CEE” și înlocuită cu trimiterea la „Regulamentul (CE) nr. 692/2008” care a fost adăugată în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” din tabelul 1, iar obiectul a fost redenumit „Emisii de CO2 – consum de combustibil pentru autoturismele cu maximum opt locuri pe scaune în afară de locul conducătorului auto” pentru a fi în deplină conformitate cu domeniul de aplicare al respectivului regulament.

(i)

Pe rândul „Puterea motorului” a fost eliminată trimiterea la „Directiva 80/1269/CEE” deoarece această directivă a fost înlocuită cu „Regulamentele (CE) nr. 692/2008 și (UE) nr. 582/2011” care au fost adăugate în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” din tabelul 1.

(j)

Pe rândul „Emisii (Euro IV și V) vehicule grele” a fost eliminată trimiterea la „Directiva 2005/55/CE” și înlocuită cu trimiterea la „Regulamentele (CE) nr. 595/2009, (UE) nr. 582/2011 și (UE) 2016/1718” care a fost adăugată în coloana „Reglementare tehnică UE corespunzătoare” din tabelul 1. De asemenea, obiectul a fost redenumit „Emisii vehicule grele” deoarece Regulamentul ONU 49 se aplică vehiculelor grele (adică vehiculelor având o masă de referință mai mare de 2 610 kg).

(6)

Tabelul 2 din apendicele 2-C-2 rămâne neschimbat.

(7)

Tabelul 1 din apendicele 2-C-3 a fost modificat după cum urmează:

(a)

Pe rândul „Protecție anti-impact pentru pasager sau șofer”, la poziția „Față”, trimiterea la „KMVSS articolul 102 alineatele (1) și (3)” a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolul 102” în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare”, ca urmare a revizuirii KMVSS.

(b)

Pe rândul „Protecție anti-impact pentru pasager sau șofer”, la poziția „Lateral”, trimiterea la „KMVSS articolul 102” a fost înlocuită cu „KMVSS articolul 102 alineatul (1)” în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare”, ca urmare a revizuirii KMVSS.

(c)

Rândul „Cârligul de remorcare” a fost înlocuit în întregime. În mod specific, obiectul „Cârligul de remorcare” a fost înlocuit cu „Dispozitive de remorcare”, având în vedere că „Dispozitive de remorcare” este noțiunea oficială menționată în Regulamentul (UE) nr. 1005/2010. Mai mult, la cerințele privind „Dispozitive de remorcare”, textul face trimitere acum la „Regulamentul (UE) nr. 1005/2010” în loc de „77/389/CEE”. În final, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „KMVSS articolul 20 alineatul (1)” care a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolul 20 punctele 1, 2, 4”.

(d)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare” s-au eliminat din coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” trimiterile la KMVSS articolul 106 punctele de la 1 la 10, care corespund pozițiilor „Far”, „Lampă de ceață față”, „Lampă pentru marșarier”, „Lampă indicatoare”, „Lampă pentru placa de înmatriculare”, „Lampă spate”, „Lampă de stop”, „Lampă de stop montată în centru în partea superioară”, „Lampă de semnalizare direcție”, „Lampă auxiliară de semnalizare direcție” și „Lampă de ceață spate”, ca urmare a revizuirii KMVSS.

(e)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare”, poziția „Instalare”, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „KVMSS articolele 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 și 49” care a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolele 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 și 47”. Această înlocuire este o consecință a revizuirii KMVSS.

(f)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare” s-au adăugat în tabel pozițiile „Lampă diurnă” și „Lampă în unghi” ca urmare a revizuirii KMVSS pentru a reflecta cerințele actualizate privind instalarea pentru „Sistem de lumini și semnalizare”.

(g)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare”, poziția „Lampă de stop montată în centru în partea superioară”, a fost eliminată, pe lângă trimiterea la „KMVSS articolul 106 punctul 8”, și trimiterea la „KMVSS articolul 43 alineatul (3)” deoarece a fost înlocuită cu trimiterea la „KMVSS articolul 43 alineatul (2)” în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare”.

(h)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare” a fost adăugată poziția „Lampă de poziție laterală” ca urmare a revizuirii KMVSS și pentru a reflecta cerințele actualizate privind instalarea pentru „Sistem de lumini și semnalizare”.

(i)

Pe rândul „Sistem de lumini și semnalizare”, poziția „Dispozitive retroreflectorizante”, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „KMVSS articolul 49” care a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolul 49 alineatele (1), (2), articolul 107”. Această înlocuire este o consecință a revizuirii KMVSS.

(j)

Pe rândul „Puterea motorului”, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „KMVSS articolul 111” care a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolul 11 alineatele (1), (2), articolul 111”. Această înlocuire este o consecință a revizuirii KMVSS.

(k)

Pe rândul „Dispozitiv de asigurare a vizibilității pentru conducătorul auto” au fost eliminate trimiterile la „78/318/CEE” și „78/317/CEE” din coloana „Cerință” deoarece aceste directive au fost abrogate și înlocuite de „Regulamentul (UE) nr. 1008/2010” sau „Regulamentul (UE) nr. 672/2010”. Reglementările tehnice Coreea corespunzătoare rămân neschimbate.

(l)

Pe rândul „Puncte de ancorare a centurilor de siguranță”, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „KMVSS articolul 27 alineatele (1), (2), (3), (4), articolul 103” care a înlocuit trimiterea la „KMVSS articolul 27 alineatele (1), (2), (3), (4), (5), articolul 103 alineatele (1), (2), (3)”. Această înlocuire este o consecință a revizuirii KMVSS.

(m)

Pe rândul „Emisii și zgomot (cu excepția zgomotului de pasaj pentru 3 sau 4 roți) pentru biciclete cu motor”, trimiterea din coloana „Cerințe” la, printre altele, „Directivele 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE Capitolele 5 și 9” a fost eliminată deoarece aceste directive au fost abrogate și înlocuite de, printre altele, „Regulamentele (UE) nr. 168/2013 și (UE) nr. 134/2014”. Reglementările tehnice Coreea corespunzătoare rămân neschimbate.

(n)

Pe rândul „Emisii diesel” (incl. OBD)”, poziția „Vehicul sub 3,5 t”, au fost adăugate în coloana „Cerințe” trimiterile la „Regulamentele (CE) nr. 715/2007” și „(UE) nr. 459/2012” deoarece acestea sunt regulamentele aplicabile care corespund KMVSS. Reglementările tehnice Coreea corespunzătoare rămân neschimbate.

(o)

Pe rândul „Emisii diesel” (incl. OBD)”, poziția „Vehicul peste 3,5 t”, în coloana „Cerințe” trimiterea la, printre altele, „Regulamentul (CE) nr. 692/2008” a fost eliminată și înlocuită cu trimiterea la, printre altele, „Regulamentele (EC) nr. 595/2009 și (UE) nr. 582/2011” deoarece „Regulamentul (CE) nr. 692/2008” nu se referă la vehiculele grele. Reglementările tehnice Coreea corespunzătoare rămân neschimbate.

(p)

Pe rândul „Pneuri”, în coloana „Reglementare tehnică Coreea corespunzătoare” se face trimitere acum la „Legea privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum”, articolele 15, 18 și 19; Normele de aplicare a „Legii privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum”, articolul 3 alineatul (4), articolul 26; „KMVSS articolul 12 alineatul (1)” care a înlocuit trimiterea la Quality management Safety and Control of Industrial Products Act (QMSCIPA) (articolele 19, 20, 21); Normele de aplicare ale QMSCIPA articolul 2, alineatul (2), articolul 19”. Acest lucru se datorează faptului că QMSCIPA a fost înlocuită de „Legea privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum”.

(8)

Tabelul 2 din apendicele 2-C-3 rămâne neschimbat.

(9)

În conformitate cu articolul 12.2 din anexa la Decizia nr. 1 a Comitetului pentru comerț UE-Coreea din 23 decembrie 2011 privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț, acesta poate adopta decizii prin procedură scrisă în perioada dintre ședințele sale, în cazul în care ambele părți sunt de acord. Procedura scrisă este alcătuită dintr-un schimb de note între președinții Comitetului pentru comerț,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Tabelul 1 din apendicele 2-C-2 la anexa 2-C la acord se înlocuiește cu tabelul 1 din anexa 1 la prezenta decizie.

Articolul 2

Tabelul 1 din apendicele 2-C-3 la anexa 2-C la acord se înlocuiește cu tabelul 1 din anexa 2 la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează celei în care părțile își transmit notificări scrise pe canale diplomatice care atestă că au îndeplinit cerințele și procedurile juridice aplicabile pentru intrarea în vigoare a prezentei decizii.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


ANEXA 1

Apendicele 2-C-2

Tabelul 1

Lista menționată la articolul 3 litera (a) punctul (i) din anexa 2-C

Obiect

Cerință

Reglementare tehnică UE corespunzătoare (dacă există)  (1)

Nivel sonor admisibil

Regulamentul ONU  (2) 51

Directiva 70/157/CEE, Regulamentul (UE) nr. 540/2014

Amortizor de zgomot de schimb

Regulamentul ONU 59

Directiva 70/157/CEE, Regulamentul (UE) nr. 540/2014

Emisii vehicule ușoare

Regulamentul ONU 83

Regulamentele (CE) nr. 715/2007, (CE) nr. 692/2008, (UE) nr. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832

Convertizoare catalitice de schimb

Regulamentul ONU 103

Regulamentele (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 692/2008

Rezervoare de combustibil

Regulamentul ONU 34

 

Rezervoare GPL

Regulamentul ONU 67

 

Rezervoare GNC

Regulamentul ONU 110

 

Dispozitiv protecție spate

Regulamentul ONU 58

 

Efortul de acționare a direcției

Regulamentul ONU 79

 

Încuietori și balamale de ușă

Regulamentul ONU 11

 

Avertizare sonoră

Regulamentul ONU 28

 

Dispozitive de vizibilitate indirectă

Regulamentul ONU 46

 

Frânare vehicule grele

Regulamentul ONU 13

 

Frânare vehicule ușoare

Regulamentul ONU 13H

 

Garnituri de frână

Regulamentul ONU 90

 

Interferențe radio (compatibilitatea electromagnetică)

Regulamentul ONU 10

 

Emisii diesel

Regulamentul ONU 24

Regulamentul (CE) nr. 692/2008

Amenajări interioare

Regulamentul ONU 21

 

Antifurt

Regulamentul ONU 18

 

Antifurt și dispozitiv de imobilizare

Regulamentul ONU 116

 

Sisteme de alarmă pentru vehicule

Regulamentul ONU 97

Regulamentul ONU 116

 

Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact

Regulamentul ONU 12

 

Rezistența scaunelor

Regulamentul ONU 17

 

Rezistența scaunelor (autobuze și autocare)

Regulamentul ONU 80

 

Proeminențe exterioare

Regulamentul ONU 26

 

Vitezometru

Regulamentul ONU 39

 

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

Regulamentul ONU 14

 

Instalarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă

Regulamentul ONU 48

 

Catadioptri

Regulamentul ONU 3

 

Lămpi de gabarit/poziție față (laterale)/poziție spate (laterale)/frânare

Regulamentul ONU 7

 

Lămpi diurne

Regulamentul ONU 87

 

Lămpi de poziție laterale

Regulamentul ONU 91

 

Lămpi indicatoare de direcție

Regulamentul ONU 6

 

Lampă plăcuța de înmatriculare spate

Regulamentul ONU 4

 

Faruri (R2 și HS1)

Regulamentul ONU 1

 

Faruri (capsulate)

Regulamentul ONU 5

 

Faruri (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 și/sau H8, H9, HIR1, HIR2 și/sau H11)

Regulamentul ONU 8

 

Faruri (H4)

Regulamentul ONU 20

 

Faruri (capsulate cu halogen)

Regulamentul ONU 31

 

Becuri cu incandescență pentru blocuri optice omologate

Regulamentul ONU 37

 

Faruri cu surse luminoase cu descărcare în gaz

Regulamentul ONU 98

 

Surse luminoase cu descărcare în gaz pentru utilizare în blocuri optice cu descărcare în gaz omologate

Regulamentul ONU 99

 

Faruri (fază de întâlnire asimetrică)

Regulamentul ONU 112

 

Sisteme de iluminare față adaptive

Regulamentul ONU 123

 

Lămpi de ceață față

Regulamentul ONU 19

 

Lămpi de ceață spate

Regulamentul ONU 38

 

Lămpi pentru mersul înapoi

Regulamentul ONU 23

 

Lămpi de staționare

Regulamentul ONU 77

 

Centuri de siguranță și dispozitive de reținere

Regulamentul ONU 16

 

Dispozitive de reținere pentru copii

Regulamentul ONU 44

 

Câmp frontal de vizibilitate spre înainte

Regulamentul ONU 125

 

(Identificarea comenzilor, avertizoarelor și indicatoarelor

Regulamentul ONU 121

 

Sisteme de încălzire

Regulamentul ONU 122

 

Tetiere (integrate în scaune)

Regulamentul ONU 17

 

Tetiere

Regulamentul ONU 25

 

Emisii de CO2 – consum de combustibil pentru autoturismele cu maximum opt locuri pe scaune în afară de locul conducătorului auto

Regulamentul ONU 101

Regulamentul (CE) nr. 692/2008

Puterea motorului

Regulamentul ONU 85

Regulamentele (CE) nr. 692/2008 și (UE) nr. 582/2011

Emisii (Euro IV și V) vehicule grele

Regulamentul ONU 49

Regulamentele (CE) nr. 595/2009, (UE) nr. 582/2011, (UE) 2016/1718

Protecție laterală

Regulamentul ONU 73

 

Geamuri securizate

Regulamentul ONU 43

 

Pneuri pentru autovehicule și remorcile lor

Regulamentul ONU 30

 

Pneuri pentru vehicule comerciale și remorcile lor

Regulamentul ONU 54

 

Roți/pneuri de rezervă de uz temporar

Regulamentul ONU 64

 

Zgomot de rulare

Regulamentul ONU 117

 

Dispozitive limitatoare de viteză

Regulamentul ONU 89

 

Dispozitive de cuplare

Regulamentul ONU 55

 

Dispozitiv de cuplare strânsă

Regulamentul ONU 102

 

Inflamabilitatea

Regulamentul ONU 118

 

Autobuze și autocare

Regulamentul ONU 107

 

Rezistența suprastructurii (autobuze și autocare)

Regulamentul ONU 66

 

Impact frontal

Regulamentul ONU 94

 

Impact lateral

Regulamentul ONU 95

 

Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

Regulamentul ONU 105

 

Protecția antiîmpănare față

Regulamentul ONU 93

 


(1)  În cazul în care câmpurile din coloana a treia (Reglementare tehnică UE corespunzătoare) sunt necompletate, reglementarea corespunzătoare este identică cu Regulamentul ONU indicat în coloana a doua (Cerințe).

(2)  Trimitere la „Regulamentul ONU”, anterior „UNECE”.


ANEXA 2

Apendicele 2-C-3

Tabelul 1

Lista menționată la articolul 3 litera (a) punctul (ii) din anexa 2-C

Obiect

Cerințe

Reglementare tehnică coreeană corespunzătoare

Protecție anti-impact pentru pasager sau șofer

Față

Regulamentul ONU 94

articolul 102 alineatele  (1) și (3) din KMVSS (1)

Lateral

Regulamentul ONU 95

articolul 102 alineatul (1) din KMVSS

Deplasare spre înapoi a controlului direcției

Regulamentul ONU 12

articolul 89 alineatul (1) punctul 2 din KMVSS

Protecție la impact pentru șofer față de sistemul de control al direcției

Regulamentul ONU 12

articolul 89 alineatul (1) punctul 1 din KMVSS

Scaune

Regulamentul ONU 17

articolul 97 din KMVSS

Tetiere

Regulamentul ONU 17

Regulamentul ONU 25

GTR 7

articolele 26, 99 din KMVSS

Componente pentru încuietori și zăvoare

Regulamentul ONU 11

GTR 1

articolul 104 alineatul (2) din KMVSS

Impactul cu instrumentele de bord

Regulamentul ONU 21

articolul 88 din KMVSS

Impact cu scaunul posterior

Regulamentul ONU 21

articolul 98 din KMVSS

Impactul cu suportul pentru braț

Regulamentul ONU 21

articolul 100 din KMVSS

Impactul cu viziera parasolară

Regulamentul ONU 21

articolul 101 din KMVSS

Impactul cu oglinda retrovizoare interioară

Regulamentul ONU 46

articolul 108 din KMVSS

Dispozitive de remorcare

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010

articolul 20 alineatul (1) din KMVSS

Protecție posterioară antiîmpănare

Regulamentul ONU 58

articolul 19 alineatul (4) și articolul 96 din KMVSS

Sistem de lumini și semnalizare

Instalare

Regulamentul ONU 48

articolele 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 și 49 din KMVSS

Far

Regulamentele ONU 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37

Regulamentele ONU 98, 99, 112, 113, 123

articolul 38, articolul 48 alineatul (3) din KMVSS

 

Lampă de ceață față

Regulamentul ONU 19

articolul 38-2 alineatul (1) din KMVSS

Lampă diurnă

Regulamentul ONU 87

articolul 38-4 din KMVSS

Lampă în unghi

Regulamentul ONU 119

articolul 38-5 din KMVSS

Lampă pentru marșarier

Regulamentul ONU 23

articolul 39 din KMVSS

Lampă indicatoare

Regulamentul ONU 7

articolul 40 din KMVSS

Lampă pentru placa de înmatriculare

Regulamentul ONU 4

articolul 41 din KMVSS

Lampă spate

Regulamentul ONU 7

articolul 42 din KMVSS

Lampă de stop

Regulamentul ONU 7

articolul 43 alineatul (1) din KMVSS

Lampă de stop montată în centru în partea superioară

Regulamentul ONU 7

articolul 43 alineatul (2) din KMVSS

Lampă de semnalizare direcție

Regulamentul ONU 6

articolul 44 din KMVSS

Lampă auxiliară de semnalizare direcție

Regulamentul ONU 7

articolul 44 din KMVSS

Lampă de poziție laterală

Regulamentul ONU 91

articolul 44-2 din KMVSS

Lampă de ceață spate

Regulamentul ONU 38

articolul 38-2 alineatul (2) din KMVSS

Dispozitive retroreflectorizante

Regulamentul ONU 70

Regulamentul ONU 3

articolul 49 din KMVSS

Vizibilitatea pentru conducătorul auto

Regulamentul ONU 46

articolul 50, articolul 94 din KMVSS

Puterea motorului

Regulamentul ONU 85

articolul 111 din KMVSS

Dispozitiv de asigurare a vizibilității pentru conducătorul auto

Sistem de ștergere a parbrizului

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010

articolul 51 alineatul (2), articolul 109 punctul 1 din KMVSS

Sistem de dejivrare

Regulamentul (UE) nr. 672/2010

articolul 109 punctul 2 din KMVSS

Sistem de dezaburire

Regulamentul (UE) nr. 672/2010

articolul 109 punctul 3 din KMVSS

Sistem de spălare a parbrizului

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010

articolul 109 punctul 4 din KMVSS

Sistem de frânare pentru autoturisme

Regulamentul ONU 13H

articolul 15, articolul 90 punctul 1 din KMVSS

Sistem de frânare pentru vehicule, altele decât autoturisme și remorci

Regulamentul ONU 13

articolul 15, articolul 90 punctul 2 din KMVSS

Sistem de frânare pentru remorci

Regulamentul ONU 13

articolul 15, articolul 90 punctul 3 din KMVSS

Sistem de frânare antiblocare, pentru vehicule altele decât remorci

Regulamentul ONU 13

articolul 15, articolul 90 punctul 4 din KMVSS

Sistem de frânare antiblocare pentru remorci

Regulamentul ONU 13

articolul 15, articolul 90 punctul 5 din KMVSS

Efortul de acționare a direcției

Regulamentul ONU 79

articolul 14,

articolul 89 alineatul (2) din KMVSS

Limitatorul de viteză

Regulamentul ONU 89

articolul 110-2 din KMVSS

Vitezometru

Regulamentul ONU 39

articolul 110 din KMVSS

Compatibilitate electromagnetică

Regulamentul ONU 10

articolul 111-2 din KMVSS

Scurgere de combustibil la coliziune

Regulamentul ONU 34

Regulamentul ONU 94

Regulamentul ONU 95

articolul 91

Bară de protecție

Regulamentul ONU 42

KMVSS articolul 93 din KMVSS

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

Regulamentul ONU 14

Regulamentul ONU 16

articolul 27 alineatele (1), (2), (3), (4); articolul 103 din KMVSS

Ancorarea scaunului pentru copil

Regulamentul ONU 14

articolul 27-2, articolul 103-2 din KMVSS

Zgomot de claxon, zgomot de staționare și amortizor de zgomot pentru vehicule (cu 4 roți)

Regulamentul ONU 28

Regulamentul ONU 51

articolele 35, 53 din KMVSS, articolul 30 din NVCA și articolul 29 din ordonanța Ministerului Mediului  (2)

Emisii și zgomot (cu excepția zgomotului de pasaj pentru 3 sau 4 roți) pentru biciclete cu motor

Regulamentul ONU 40,

Regulamentul ONU 41,

Regulamentul ONU 47

Regulamentele (UE) nr. 168/2013 și (UE) nr. 134/2014

articolul 46 din Legea coreeană privind menținerea purității aerului  (3) și articolul 62 din ordonanța Ministerului Mediului, articolul 30 din NVCA și articolul 29 din ordonanța Ministerului Mediului

Emisii diesel (incl. OBD)

Vehicul sub 3,5 t

Regulamentul ONU 83,

Regulamentul ONU 24

Regulamentele (CE) nr. 715/2007, (CE) nr. 692/2008, (UE) nr. 459/2012

articolul 46 din Legea coreeană privind menținerea purității aerului și articolul 62 din ordonanța Ministerului Mediului

Vehicul peste 3,5 t

Regulamentul ONU 49

Regulamentele (CE) nr. 595/2009 și (UE) nr. 582/2011

Pneuri

Regulamentele ONU 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

articolele 15, 18 și 19 din „Legea privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum”;

articolul 3 alineatul (4) și articolul 26 din Normele de punere în aplicare a „Legii privind controlul siguranței aparatelor electrice și a produselor de consum”;

articolul 12 alineatul (1) din KMVSS


(1)  Cunoscute anterior sub denumirea Korea Motor Vehicle Safety Standards (Standardele coreene privind siguranța autovehiculelor – KMVSS), redenumite Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts (Norme privind performanțele și standardele autovehiculelor coreene și ale pieselor lor de schimb) de la 1 iulie 2014.

(2)  Ministerul mediului din Coreea.

(3)  Legea coreeană privind menținerea purității aerului.


2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/11


Aviz privind data intrării în vigoare a amendamentelor la apendicele 2-C-2 și 2-C-3 ale anexei 2-C la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea

Amendamentele la apendicele 2-C-2 și 2-C-3 ale anexei 2-C la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea (1), semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010, intră în vigoare la 1 iulie 2021.


(1)  JO L 127, 14.5.2011, p. 6.


DECIZII

2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/12


DECIZIA (PESC) 2021/1083 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 23 iunie 2021

privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

având în vedere Decizia 2013/34/PESC a Consiliului din 17 ianuarie 2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Decizia 2013/34/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii referitoare la controlul politic și la conducerea strategică a EUTM Mali, inclusiv decizii de numire a următorilor comandanți ai forței misiunii UE.

(2)

La 15 decembrie 2020, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2021/6 (2) privind numirea generalului de brigadă Fernando Luis GRACIA HERREIZ în funcția de comandant al forței misiunii UE pentru EUTM Mali.

(3)

La 12 aprilie 2021, Germania a propus numirea generalului de brigadă Jochen DEUER pentru a-i succeda generalului de brigadă Fernando Luis GRACIA HERREIZ în funcția de comandant al forței misiunii UE pentru EUTM Mali începând cu 7 iulie 2021.

(4)

La 12 mai 2021, Comitetul militar al UE a sprijinit propunerea respectivă.

(5)

Ar trebui luată o decizie privind numirea generalului de brigadă Jochen DEUER în funcția de comandant al forței misiunii UE pentru EUTM Mali începând cu 7 iulie 2021.

(6)

Decizia (PESC) 2021/6 ar trebui să fie abrogată.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare. În consecință, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Generalul de brigadă Jochen DEUER este numit în funcția de comandant al forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) începând cu 7 iulie 2021.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2021/6 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 7 iulie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 23 iunie 2021.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 14, 18.1.2013, p. 19.

(2)  Decizia (PESC) 2021/6 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (JO L 4, 7.1.2021, p. 10).


2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1084 A COMISIEI

din 30 iunie 2021

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2021) 4947]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI) este o boală infecțioasă virală a păsărilor care poate avea un impact sever asupra profitabilității exploatațiilor avicole, cauzând perturbări ale comerțului în cadrul Uniunii și ale exporturilor în țări terțe. Virusurile HPAI pot infecta păsările migratoare, care pot apoi să le răspândească pe distanțe lungi în timpul migrațiilor lor de toamnă și de primăvară. Prin urmare, prezența virusurilor HPAI la păsări sălbatice reprezintă o amenințare continuă de introducere directă și indirectă a acestor virusuri în exploatațiile de păsări de curte sau de alte păsări captive. În cazul apariției unui focar epidemic de HPAI, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații de păsări de curte sau de păsări captive.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și combaterea bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om. HPAI se încadrează în definiția unei boli listate din regulamentul respectiv și face obiectul normelor de prevenire și control al bolilor prevăzute în el. În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, inclusiv măsurile de control ale HPAI.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (3) a fost adoptată în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri de control al bolilor vizând focarele de HPAI.

(4)

Mai exact, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre în urma focarelor de HPAI, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(5)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a fost modificată recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/989 a Comisiei (4) ca urmare a apariției unor noi focare de HPAI la păsări de curte sau la păsări captive din Țările de Jos și Polonia, care necesitau să fie reflectate în anexa respectivă.

(6)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/989, Polonia a notificat Comisiei apariția unui nou focar epidemic de HPAI de subtip H5N8 într-o exploatație de păsări de curte sau de păsări captive din voievodatul Małopolskie din statul membru respectiv.

(7)

În plus, Germania a notificat Comisiei apariția unui nou focar epidemic de HPAI de subtip H5N8 într-o exploatație de păsări de curte sau de păsări captive din landul Saxonia Inferioară din statul membru respectiv.

(8)

Noile focare din Germania și Polonia se află în afara zonelor menționate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641, iar autoritățile competente din statele membre respective au luat măsurile necesare de control al bolilor în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor noi focare.

(9)

Comisia a examinat măsurile respective de control al bolilor luate de Germania și Polonia în colaborare cu statele membre respective și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente ale Germaniei și Poloniei se află la o distanță suficientă față de orice exploatație în care au fost confirmate focarele recente de HPAI.

(10)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Germania și Polonia, noile zone de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre respective în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(11)

Prin urmare, este necesar ca zonele de protecție și de supraveghere menționate pentru Germania și Polonia în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificate.

(12)

În consecință, este necesar ca anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii astfel încât să se țină seama de noile zone de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de autoritățile competente din Germania și Polonia în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum și durata restricțiilor aplicabile în zonele respective.

(13)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 să fie modificată în consecință.

(14)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea HPAI, este important ca modificările anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 efectuate prin prezenta decizie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 134, 20.4.2021, p. 166).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/989 a Comisiei din 17 iunie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 218, 18.6.2021, p. 41).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zone de protecție, astfel cum sunt menționate la articolele 1 și 2:

Stat membru: Germania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021

Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021

Stat membru: Lituania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Stat membru: Țările de Jos

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021

Stat membru: Polonia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16.6.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021

PARTEA B

Zone de supraveghere, astfel cum sunt menționate la articolele 1 și 3:

Stat membru: Germania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

17.7.2021-25.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

17.7.2021-25.7.2021

Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

6.7.2021-14.7.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14.7.2021

Stat membru: Lituania

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

19.6.2021-9.7.2021

Stat membru: Țările de Jos

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

10.7.2021-18.7.2021

Stat membru: Polonia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

19.6.2021-4.7.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

19.6.2021-4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021-16.6.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

17.6.2021-4.7.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

23.6.2021-1.7.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021-26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021-4.7.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

21.6.2021-29.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

17.6.2021-3.7.2021

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

15.7.2021-23.7.2021


RECOMANDĂRI

2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/27


RECOMANDAREA (UE) 2021/1085 A CONSILIULUI

din 1 iulie 2021

de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (e) și articolul 292 prima și a doua teză,

întrucât:

(1)

La 30 iunie 2020, Consiliul a adoptat o recomandare privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții (1) (denumită în continuare „recomandarea Consiliului”).

(2)

De atunci, Consiliul a adoptat Recomandările (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10) și (UE) 2021/992 (11) de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții.

(3)

La 20 mai 2021, Consiliul a adoptat Recomandarea (UE) 2021/816 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții (12), în scopul actualizării criteriilor utilizate pentru a evalua dacă călătoriile neesențiale din țări terțe sunt sigure și ar trebui să fie permise.

(4)

Recomandarea Consiliului prevede că statele membre ar trebui să elimine treptat restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE începând cu 1 iulie 2020, într-un mod coordonat, în ceea ce privește rezidenții țărilor terțe enumerate în anexa I la recomandarea Consiliului. O dată la două săptămâni, după o strânsă consultare cu Comisia, precum și cu agențiile și serviciile relevante din cadrul UE, Consiliul ar trebui să revizuiască și, dacă este cazul, să actualizeze lista țărilor terțe care figurează în anexa I, în urma unei evaluări globale bazate pe metodologia, criteriile și informațiile menționate în recomandarea Consiliului.

(5)

De atunci, în cadrul Consiliului au avut loc discuții, în strânsă consultare cu Comisia, precum și cu agențiile și serviciile relevante din cadrul UE, cu privire la revizuirea listei țărilor terțe care figurează în anexa I la recomandarea Consiliului și cu aplicarea criteriilor și a metodologiei prevăzute în recomandarea Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea 2021/816. Ca urmare a acestor discuții, lista țărilor terțe care figurează în anexa I ar trebui modificată. În mod concret, Armenia, Azerbaidjanul, Bosnia și Herțegovina, Statul Brunei Darussalam, Canada, Iordania, Muntenegrul, Qatarul, Republica Moldova și Arabia Saudită ar trebui adăugate pe listă, precum și Kosovoul (*), în categoria entităților și autorităților teritoriale nerecunoscute ca state de cel puțin un stat membru.

(6)

Controlul la frontiere există în interesul nu doar al statului membru la ale cărui frontiere externe se aplică, ci al tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele lor interne. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că măsurile luate la frontierele externe sunt coordonate, pentru a garanta o bună funcționare a spațiului Schengen. În acest scop, începând cu 1 iulie 2021, statele membre ar trebui să continue eliminarea restricției temporare asupra călătoriilor neesențiale către UE, în mod coordonat, în ceea ce privește rezidenții țărilor terțe, ai regiunilor administrative speciale și ai altor entități și autorități teritoriale enumerate în anexa I la recomandarea Consiliului, astfel cum este modificată prin prezenta recomandare.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei recomandări, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezenta recomandare constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezenta recomandare, dacă o va pune în aplicare.

(8)

Prezenta recomandare constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (13); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei recomandări, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(9)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta recomandare constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (14).

(10)

În ceea ce privește Elveția, prezenta recomandare constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE (15), coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (16).

(11)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezenta recomandare constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE (17), coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (18),

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Recomandarea (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții, astfel cum a fost modificată prin Recomandările (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892 și (UE) 2021/992, se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 1 primul paragraf din recomandarea Consiliului se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Începând cu 1 iulie 2021, statele membre ar trebui să elimine treptat restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE, în mod coordonat, în ceea ce privește rezidenții țărilor terțe enumerate în anexa I.”

2.

Anexa I la recomandare se înlocuiește cu următorul text:

“„ANEXA I

Țările terțe, regiunile administrative speciale și alte entități și autorități teritoriale ai căror rezidenți nu ar trebui să fie afectați de restricția temporară de la frontierele externe asupra călătoriilor neesențiale către UE:

I.   STATE

1.

ALBANIA

2.

ARMENIA

3.

AUSTRALIA

4.

AZERBAIDJAN

5.

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

6.

BRUNEI DARUSSALAM

7.

CANADA

8.

ISRAEL

9.

JAPONIA

10.

IORDANIA

11.

LIBAN

12.

MUNTENEGRU

13.

NOUA ZEELANDĂ

14.

QATAR

15.

REPUBLICA MOLDOVA

16.

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD

17.

RWANDA

18.

ARABIA SAUDITĂ

19.

SERBIA

20.

SINGAPORE

21.

COREEA DE SUD

22.

THAILANDA

23.

STATELE UNITE ALE AMERICII

24.

CHINA (*1)

II.   REGIUNI ADMINISTRATIVE SPECIALE ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE

RAS Hong Kong

RAS Macao

III.   ENTITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI TERITORIALE NERECUNOSCUTE CA STATE DE CEL PUȚIN UN STAT MEMBRU

Kosovo (*)

Taiwan

(*1)  Sub rezerva confirmării reciprocității."

(*)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului."

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DOVŽAN


(1)  JO L 208 I, 1.7.2020, p. 1.

(2)  JO L 230, 17.7.2020, p. 26.

(3)  JO L 248, 31.7.2020, p. 26.

(4)  JO L 261, 11.8.2020, p. 83.

(5)  JO L 354, 26.10.2020, p. 19.

(6)  JO L 431, 21.12.2020, p. 75.

(7)  JO L 33, 29.1.2021, p. 1.

(8)  JO L 41, 4.2.2021, p. 1.

(9)  JO L 165 I, 11.5.2021, p. 66.

(10)  JO L 198, 4.6.2021, p. 1.

(11)  JO L 221, 21.6.2021, p. 12.

(12)  JO L 182, 21.5.2021, p. 1.

(*)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului.

(13)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(14)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(15)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(16)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(17)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(18)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).