ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 206

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
11 iunie 2021


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

11.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/821 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 mai 2021

de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, de eficacitate și de eficiență să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2)

Prezentul regulament urmărește să asigure că, în domeniul produselor cu dublă utilizare, Uniunea și statele sale membre țin seama pe deplin de toate considerațiile relevante. Printre considerațiile relevante se numără obligațiile și angajamentele internaționale, obligațiile care decurg din sancțiunile relevante, considerațiile de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele cuprinse în Poziția comună 2008/944/CFSP a Consiliului (3), printre care drepturile omului, precum și considerații privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare. Prin prezentul regulament, Uniunea își demonstrează angajamentul de a menține cerințe legale solide în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare, precum și de a consolida schimbul de informații relevante și o mai mare transparență. În ceea ce privește produsele de supraveghere cibernetică, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să ia în considerare în special riscul ca acestea să fie utilizate în legătură cu represiunea internă sau cu comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.

(3)

Prezentul regulament urmărește, de asemenea, să consolideze îndrumările care trebuie să fie oferite exportatorilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), cu privire la practicile responsabile, însă fără a afecta competitivitatea globală a exportatorilor de produse cu dublă utilizare sau a altor industrii asociate sau a mediului academic care sunt rezidenți sau stabiliți într-un stat membru.

(4)

În Rezoluția 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată la 28 aprilie 2004, s-a prevăzut că toate statele trebuie să adopte și să pună în aplicare măsuri eficace în vederea stabilirii de controale interne în scopul prevenirii proliferării armelor nucleare, chimice și biologice, precum și a vectorilor purtători de asemenea arme, inclusiv prin stabilirea unor controale corespunzătoare ale materialelor, echipamentelor și tehnologiilor conexe. De asemenea, sunt necesare controale în temeiul acordurilor internaționale relevante, precum Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora („Convenția privind armele chimice” sau „CWC”) și Convenția cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor („Convenția cu privire la armele biologice și cu toxine” sau „BWC”) și în conformitate cu angajamentele convenite în cadrul regimurilor multilaterale de control al exporturilor.

(5)

Prin urmare, este necesar un sistem comun și eficace de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor și responsabilităților statelor membre și ale Uniunii pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea, pacea regională, securitatea și stabilitatea, precum și respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar.

(6)

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 12 decembrie 2003 (denumită în continuare „Strategia UE privind ADM”) subliniază angajamentul Uniunii în vederea efectuării de controale naționale stricte ale exporturilor și coordonate la nivel internațional.

(7)

Contribuția exportatorilor, a intermediarilor, a furnizorilor de asistență tehnică sau a altor părți interesate relevante la obiectivul general de control al comerțului este esențială. Pentru ca aceștia să poată acționa în conformitate cu prezentul regulament, evaluarea riscurilor legate de tranzacțiile vizate de prezentul regulament trebuie efectuată prin intermediul unor măsuri de examinare a tranzacțiilor, cunoscute și ca principiul obligației de diligență, ca parte a unui program intern de conformitate (PIC). În această privință, atunci când se elaborează și se pun în aplicare PIC, trebuie să fie luate în considerare în special dimensiunea și structura organizatorică a exportatorilor.

(8)

Pentru a limita riscul ca anumite produse de supraveghere cibernetică neincluse pe listă exportate de pe teritoriul vamal al Uniunii să fie utilizate în mod abuziv de persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, este oportun să se controleze exportul unor astfel de produse. Riscurile asociate se referă, în special, la cazurile în care produsele de supraveghere cibernetică sunt special concepute pentru a permite intruziunea sau inspecția detaliată a pachetelor în sistemele informatice și de telecomunicații pentru a efectua supravegherea sub acoperire a persoanelor fizice prin monitorizarea, extragerea, colectarea sau analizarea datelor, inclusiv a datelor biometrice, din respectivele sisteme. În general, se consideră că produsele utilizate exclusiv în scopuri comerciale, cum ar fi facturarea, comercializarea, serviciile de calitate, satisfacția utilizatorilor sau securitatea rețelei, nu implică astfel de riscuri.

(9)

În vederea consolidării controlului eficace al exporturilor de produse de supraveghere cibernetică neincluse pe listă, este esențial să se armonizeze în continuare aplicarea procedurii ”catch-all” în respectivul domeniu. În acest scop, statele membre se angajează să sprijine astfel de controale prin schimbul de informații între ele și cu Comisia, în special în ceea ce privește evoluțiile tehnologice ale produselor de supraveghere cibernetică și prin exercitarea vigilenței în aplicarea unor astfel de controale pentru a promova un schimb la nivelul Uniunii.

(10)

Pentru a permite Uniunii să reacționeze rapid la utilizarea abuzivă gravă a tehnologiilor existente sau la noile riscuri asociate tehnologiilor emergente, ar trebui introdus un mecanism care să permită statelor membre să își coordoneze reacțiile atunci când se identifică un nou risc. O astfel de coordonare ar trebui să fie urmată de inițiative de introducere a unor controale echivalente la nivel multilateral pentru a extinde capacitatea de reacție la riscul identificat.

(11)

De asemenea, este necesar să se controleze transmiterea de produse software și de tehnologii cu dublă utilizare către destinații din afara teritoriului vamal al Uniunii prin mijloace de comunicare electronice, fax sau telefon. Pentru a limita sarcina administrativă a exportatorilor și a autorităților competente ale statelor membre, ar trebui prevăzute licențe generale sau globale sau interpretări armonizate ale dispozițiilor pentru anumite transmisii, cum ar fi transmisiile în cloud.

(12)

Având în vedere rolul important al autorităților vamale în aplicarea controalelor la export, termenii utilizați în prezentul regulament ar trebui, în măsura posibilului, să fie în concordanță cu definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) („Codul vamal al Uniunii ”).

(13)

În exportul produselor cu dublă utilizare pot fi implicate diverse categorii de persoane, inclusiv persoane fizice precum furnizori de servicii, cercetători, consultanți și persoane care transmit prin mijloace electronice produse cu dublă utilizare. Este esențial ca toate aceste persoane să fie conștiente de riscurile asociate exportului și furnizării de asistență tehnică în ceea ce privește produsele sensibile. În special, instituțiile academice și de cercetare se confruntă cu provocări distincte în ceea ce privește controlul exporturilor, printre altele, din cauza angajamentului lor general față de schimbul liber de idei, a faptului că activitatea lor de cercetare implică adesea tehnologii de vârf, a structurilor lor organizatorice și a naturii internaționale a schimburilor lor științifice. Statele membre și Comisia ar trebui, atunci când este necesar, să sensibilizeze comunitatea academică și de cercetare și să le ofere îndrumări specifice pentru a aborda respectivele provocări distincte. În conformitate cu regimurile multilaterale de control al exporturilor, implementarea controalelor ar trebui să asigure, în măsura posibilului, o abordare comună cu privire la anumite dispoziții, în special în ceea ce privește notele de exceptare de la control pentru „cercetare științifică fundamentală” și „din domeniul public” care privesc în special mediul academic.

(14)

Ar trebui revizuită definiția termenului „intermediar”, pentru a include persoanele juridice și parteneriatele care nu sunt rezidente sau stabilite într-un stat membru și care furnizează servicii de intermediere de pe teritoriul vamal al Uniunii.

(15)

Tratatul de la Lisabona clarifică faptul că furnizarea de asistență tehnică ce implică circulația transfrontalieră intră în sfera de competență a Uniunii. Prin urmare, este oportun să se introducă o definiție a asistenței tehnice și să se specifice controalele aplicabile furnizării acesteia. În plus, din motive de eficacitate și coerență, controalele privind furnizarea de asistență tehnică ar trebui armonizate.

(16)

La fel ca în Regulamentul (CE) nr. 428/2009, ar trebui să fie posibil ca autoritățile statelor membre să interzică tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale în anumite circumstanțe, în cazul în care, prin intermediul informațiilor operative sau al altor surse, acestea au motive întemeiate de a suspecta că aceste produse sunt sau ar putea fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare într-o țară supusă unui embargo de arme sau destinate proliferării armelor de distrugere în masă sau a vectorilor purtători de asemenea arme.

(17)

Condițiile și cerințele de autorizare ar trebui armonizate, după caz, pentru a se evita denaturarea concurenței și pentru a se asigura aplicarea consecventă și eficace a controalelor pe întreg teritoriul vamal al Uniunii. În acest sens, este de asemenea necesar ca autoritățile competente ale statelor membre să fie clar identificate în toate situațiile în care se impune controlul. Responsabilitatea de a decide cu privire la autorizațiile de export individuale, globale sau generale naționale, la autorizațiile pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică, la tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale și la autorizațiile de transfer pe teritoriul vamal al Uniunii al produselor cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa IV revine autorităților naționale.

(18)

Ar trebui introduse orientări pentru programele interne de conformitate, care să contribuie la realizarea unor condiții de concurență echitabile între exportatori și la îmbunătățirea aplicării eficace a controalelor. Astfel de orientări ar trebui să ia în considerare diferențele în ceea ce privește dimensiunile, resursele, domeniile de activitate și alte caracteristici și condiții ale exportatorilor și ale filialelor acestora, cum ar fi structurile și standardele de conformitate intragrup, evitând astfel o abordare de tipul „un model unic pentru toți” și ajutând fiecare exportator să găsească propriile soluții pentru conformitate și competitivitate. Exportatorii care utilizează autorizații globale de export ar trebui să pună în aplicare un PIC, cu excepția cazului în care autoritatea competentă consideră că acest lucru nu este necesar datorită altor circumstanțe pe care le-a luat în considerare la prelucrarea cererii de autorizație globală de export depusă de exportator.

(19)

Ar trebui introduse autorizații generale de export ale Uniunii suplimentare, pentru a se reduce sarcina administrativă a companiilor, în special a IMM-urilor, și a autorităților, asigurând în același timp un nivel corespunzător de control al produselor relevante către destinațiile relevante. În cazul în care este necesar, statele membre pot oferi îndrumări exportatorilor în ceea ce privește aplicarea autorizațiilor generale. De asemenea, statele membre pot introduce autorizații generale naționale de export pentru exporturile cu risc scăzut, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar. De asemenea, ar trebui introdusă o autorizație pentru proiecte de mare anvergură, pentru a se adapta condițiile de autorizare la necesitățile specifice ale industriei.

(20)

Comisia, consultându-se îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate, ar trebui să elaboreze orientări și/sau recomandări privind cele mai bune practici pentru a sprijini aplicarea concretă a controalelor. Atunci când elaborează orientările și/sau recomandările, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de necesitatea de acces la informație a IMM-urilor.

(21)

Listele comune de produse cu dublă utilizare, destinațiile și orientările sunt elemente esențiale pentru un regim eficient de control al exporturilor.

(22)

Statele membre care stabilesc liste de control naționale în temeiul prezentului regulament ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de liste. Statele membre ar trebui, de asemenea, să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la toate deciziile de refuz al unei autorizații de export pentru care este necesară o autorizație pe baza unei liste naționale de control.

(23)

Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la schimbarea circumstanțelor în ceea ce privește evaluarea sensibilității exporturilor care fac obiectul autorizațiilor generale de export ale Uniunii, precum și la evoluțiile tehnologice și comerciale, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în ceea ce privește modificarea anexelor I, II și IV la prezentul regulament. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export prevăzute în anexa I ar trebui să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care statele membre sau Uniunea le-au acceptat în calitate de membre ale acordurilor internaționale de neproliferare relevante și de membre ale regimurilor multilaterale de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie. Atunci când modificarea anexei I privește produsele cu dublă utilizare care sunt incluse și pe lista din anexa II sau pe lista din anexa IV, respectivele anexe ar trebui modificate în consecință. Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse și destinații prevăzute în anexa II secțiunile A-H ar trebui adoptate ținându-se seama de criteriile de evaluare stabilite în prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (5). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(24)

Comisia ar trebui să publice actualizările anexei I prin intermediul actelor delegate în toate limbile oficiale ale Uniunii.

(25)

Comisia ar trebui să publice și să actualizeze o compilație a listelor naționale de control în vigoare în statele membre în toate limbile oficiale ale Uniunii.

(26)

Dispozițiile și deciziile naționale care au incidență asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare ar trebui adoptate în cadrul politicii comerciale comune și, în special, al Regulamentului (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Aplicarea eficace și consecventă a controalelor pe întregul teritoriu vamal al Uniunii ar trebui asigurată prin schimburi de informații și prin consultări corespunzătoare cu privire la dispozițiile și deciziile naționale.

(27)

Existența unui sistem de control comun reprezintă o condiție prealabilă pentru instituirea liberei circulații a produselor cu dublă utilizare pe teritoriul vamal al Uniunii.

(28)

În temeiul și în limitele articolului 36 din TFUE și în conformitate cu obligațiile internaționale asumate, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare pe teritoriul vamal al Uniunii pentru a salvgarda ordinea publică sau siguranța publică. Lista produselor care fac obiectul controalelor la transfer în interiorul Uniunii prevăzută în anexa IV ar trebui să fie reexaminată periodic, luându-se în considerare evoluția ulterioară a obligațiilor internaționale subiacente, precum și evoluțiile tehnologice și comerciale în ceea ce privește evaluarea sensibilității transferurilor. Deciziile de actualizare a listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export prevăzute în anexa IV ar trebui adoptate luându-se în considerare articolul 36 din TFUE, și anume interesele în materie de ordine publică și de siguranță publică ale statelor membre.

(29)

La 22 septembrie 1998, statele membre și Comisia au semnat protocoale adiționale la acordurile respective de garanție, semnate între statele membre, Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, în conformitate cu care, pe lângă alte măsuri, statele membre au obligația de a furniza informații despre transferul echipamentelor și materialelor nenucleare specificate. Controalele la transfer în interiorul Uniunii ar trebui să permită Uniunii și statelor sale membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul respectivelor acorduri.

(30)

Pentru a realiza o aplicare uniformă și armonizată a controalelor pe întreg teritoriul Uniunii, este oportună lărgirea domeniului consultărilor și al schimburilor de informații între statele membre și Comisie, precum și introducerea unor instrumente de sprijinire a dezvoltării unei rețele comune de control al exporturilor la nivelul întregii Uniuni, cum ar fi proceduri electronice de autorizare, grupuri de experți tehnici și instituirea unui mecanism de coordonare a aplicării legii. Este deosebit de important să se asigure că exportatorii, intermediarii, furnizorii de asistență tehnică și alte părți interesate relevante vizate de prezentul regulament, inclusiv industria și organizațiile societății civile, sunt consultați, după caz, de Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și de grupurile de experți tehnici.

(31)

Deși autoritățile vamale împărtășesc anumite informații cu alte autorități vamale utilizând un sistem de gestionare a riscurilor în conformitate cu normele vamale ale Uniunii, este oportună, de asemenea, asigurarea unei cooperări strânse între autoritățile care acordă autorizațiile și autoritățile vamale.

(32)

Este oportun să se clarifice faptul că, în măsura în care se referă la date cu caracter personal, prelucrarea și schimbul de informații ar trebui să respecte normele aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prevăzute în Regulamentele (UE) 2016/679 (7) și (UE) 2018/1725 (8) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(33)

Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale în special în conformitate cu Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (9) și (UE, Euratom) 2015/444 (10) ale Comisiei și cu Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene (11). Acestea includ, în special, obligația de a nu clasifica la un nivel de clasificare inferior sau de a nu declasifica informații clasificate fără acordul scris prealabil al emitentului. Orice informație neclasificată sensibilă sau care este furnizată cu titlu confidențial ar trebui să fie tratată ca atare de către autorități.

(34)

Activitățile de informare și sensibilizare a sectorului privat, în special a IMM-urilor, și transparența sunt elemente esențiale pentru un regim eficace de control al exporturilor. Prin urmare, este oportun să se prevadă dezvoltarea în continuare a unor orientări, după caz, în sprijinul aplicării prezentului regulament, precum și publicarea unui raport anual al Uniunii privind implementarea controalelor.

(35)

Raportul anual al Uniunii privind implementarea controalelor ar trebui să includă informații relevante privind acordarea de autorizații și aplicarea controalelor în temeiul prezentului regulament, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea de a asigura protecția confidențialității anumitor date, în special în cazul în care publicarea datelor privind autorizațiile ar putea afecta interesele în materie de securitate națională semnalate de statele membre sau ar putea periclita confidențialitatea comercială și ar permite furnizorilor din afara Uniunii să submineze deciziile restrictive de acordare a autorizațiilor luate de statele membre.

(36)

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ar trebui să ia măsuri prin care să confere atribuții corespunzătoare autorităților competente.

(37)

În conformitate cu Strategia UE privind ADM, fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare care să se aplice în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. De asemenea, este oportun să se introducă dispoziții care să sprijine aplicarea eficace a controalelor, printre altele, prin intermediul unui mecanism de coordonare a aplicării legii.

(38)

Codul vamal al Uniunii prevede, printre altele, dispoziții referitoare la exportul și reexportul mărfurilor. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu limitează competențele conferite prin sau în temeiul Codului vamal al Uniunii și al dispozițiilor de punere în aplicare a acestuia.

(39)

Controlul exporturilor contribuie la securitatea internațională și are un impact asupra comerțului cu țările terțe. Prin urmare, este oportun să se dezvolte dialogul și cooperarea cu țările terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel global și îmbunătățirea securității internaționale. În special, statele membre și Comisia ar trebui să își consolideze contribuția la activitățile regimurilor multilaterale de control al exporturilor. Statele membre și Comisia ar trebui, de asemenea, să sprijine respectivele regimuri în dezvoltarea unor controale riguroase ale exporturilor ca bază și model global pentru cele mai bune practici internaționale, precum și ca un instrument important pentru asigurarea păcii și stabilității internaționale. Ar trebui aduse contribuții atunci când toate statele membre identifică un nou risc în domeniul produselor de supraveghere cibernetică, pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivel multilateral.

(40)

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Deciziei delegate a Comisiei din 15 septembrie 2015 de completare a Deciziei nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12), care stabilește norme specifice privind controlul exportului de produse pentru serviciul public reglementat (PRS) din cadrul programului Galileo.

(41)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament instituie un regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și care includ produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice, sau de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și să contribuie în orice mod la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

2.

„export” înseamnă:

(a)

un regim de export în sensul articolului 269 din Codul vamal al Uniunii;

(b)

un reexport în sensul articolului 270 din Codul vamal al Uniunii; un reexport are loc și în cazul în care, în timpul unui tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii în conformitate cu punctul 11 din prezentul articol, trebuie depusă o declarație sumară de ieșire deoarece destinația finală a produselor a fost schimbată;

(c)

un regim de perfecționare pasivă în sensul articolului 259 din Codul vamal al Uniunii; sau

(d)

transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii; aceasta include punerea la dispoziție în format electronic a unor astfel de produse software și tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia este descrisă printr-un mijloc de transmisie vocală;

3.

„exportator” înseamnă:

(a)

orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat care, în momentul în care este acceptată declarația de export sau declarația de reexport sau declarația sumară de ieșire, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are autoritatea de a decide trimiterea produselor în afara teritoriului vamal al Uniunii; în cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are autoritatea de a decide transmiterea produselor în afara teritoriului vamal al Uniunii;

(b)

orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat care decide transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii, sau să pună la dispoziția unor persoane fizice sau juridice, sau unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii, sub formă electronică, astfel de produse software și tehnologii.

Atunci când, în temeiul unui contract în baza căruia se face exportul, de dreptul de a dispune de produsul cu dublă utilizare beneficiază o persoană rezidentă sau stabilită în afara Uniunii, se consideră ca exportator partea contractantă rezidentă sau stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii.

(c)

în cazul în care nu se aplică litera (a) sau (b), orice persoană fizică ce transportă produsele cu dublă utilizare pentru export, în cazul în care aceste produse cu dublă utilizare sunt transportate în bagajele personale ale persoanei respective în sensul articolului 1 punctul 19 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (13);

4.

„declarația de export” înseamnă un act prin care orice persoană fizică sau juridică, sau orice parteneriat își exprimă, sub forma și în modul prevăzute, dorința de a plasa produsele cu dublă utilizare specificate la punctul 1 sub un regim de export;

5.

„declarația de reexport” înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 13 din Codul vamal al Uniunii;

6.

„declarația sumară de ieșire” înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 10 din Codul vamal al Uniunii;

7.

„servicii de intermediere” înseamnă:

(a)

negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o țară terță către o altă țară terță; sau

(b)

vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță.

În înțelesul prezentului regulament, simpla prestare de servicii auxiliare este exclusă din prezenta definiție. Sunt servicii auxiliare transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea, sau orice formă de publicitate generală sau de promovare;

8.

„intermediar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, sau orice parteneriat care prestează servicii de intermediere de pe teritoriul vamal al Uniunii către teritoriul unei țări terțe;

9.

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, și poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv prin mijloace electronice, precum și prin telefon sau orice altă formă de asistență acordată pe cale verbală;

10.

„ furnizor de asistență tehnică” înseamnă:

(a)

orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat care furnizează asistență tehnică de pe teritoriul vamal al Uniunii către teritoriul unei țări terțe;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, sau orice parteneriat rezident(ă) sau stabilit(ă) într-un stat membru care furnizează asistență tehnică pe teritoriul unei țări terțe; sau

(c)

orice persoană fizică sau juridică, sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru care furnizează asistență tehnică unui rezident al unei țări terțe aflat temporar pe teritoriul vamal al Uniunii;

11.

„tranzit” înseamnă un transport de produse cu dublă utilizare neunionale care intră și trec prin teritoriul vamal al Uniunii, având o destinație situată în afara teritoriului vamal al Uniunii, în cazul în care respectivele produse:

(a)

sunt plasate sub un regim de tranzit extern în conformitate cu articolul 226 din Codul vamal al Uniunii și doar traversează teritoriul vamal al Uniunii;

(b)

sunt transbordate într-o zonă liberă sau direct reexportate dintr-o zonă liberă;

(c)

sunt depozitate temporar și sunt reexportate direct dintr-un spațiu de depozitare temporară; sau

(d)

au fost introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe aceeași navă sau aeronavă cu care vor părăsi teritoriul respectiv fără a fi descărcate;

12.

„autorizație individuală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator pentru un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță, care se referă la unul sau mai multe produse cu dublă utilizare;

13.

„autorizație globală de export“ înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați și/sau în una sau mai multe țări terțe specificate;

14.

„autorizație pentru proiecte de mare anvergură” înseamnă o autorizație individuală de export sau o autorizație globală de export acordată unui anumit exportator, în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați, dintr-una sau mai multe țări terțe specificate, pentru un anumit proiect de mare anvergură;

15.

„autorizație generală de export a Uniunii” înseamnă o autorizație de export pentru exporturi către anumite țări de destinație care este disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele menționate în anexa II secțiunile A-H;

16.

„autorizație generală națională de export” înseamnă o autorizație de export definită de legislația națională în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) și cu anexa III secțiunea C;

17.

„teritoriul vamal al Uniunii ” înseamnă teritoriul vamal al Uniunii în sensul articolului 4 din Codul vamal al Uniunii;

18.

„produse cu dublă utilizare neunionale” înseamnă produse care beneficiază de statutul de mărfuri neunionale în sensul articolului 5 punctul 24 din Codul vamal al Uniunii;

19.

„embargo de arme” înseamnă un embargo de arme instituit printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ori un embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

20.

„produse de supraveghere cibernetică” înseamnă produse cu dublă utilizare special concepute pentru a permite supravegherea sub acoperire a persoanelor fizice prin monitorizarea, extragerea, colectarea sau analizarea datelor din sistemele informatice și de telecomunicații;

21.

„program intern de conformitate” sau „PIC” înseamnă politici și proceduri revizuite permanent, eficace, corespunzătoare și proporționale, adoptate de exportatori pentru a facilita respectarea dispozițiilor și obiectivelor prezentului regulament și a clauzelor și condițiilor autorizațiilor prevăzute de prezentul regulament, inclusiv, printre altele, măsuri de diligență necesară care evaluează riscurile legate de exportul produselor către utilizatorii finali și utilizările finale;

22.

„tranzacție esențial identică” înseamnă o tranzacție care privește produse cu parametri sau caracteristici tehnice esențial identice și care implică același utilizator final sau același destinatar ca o altă tranzacție.

CAPITOLUL II

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 3

(1)   Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I este necesară o autorizație.

(2)   În temeiul articolului 4, 5, 9 sau 10, pentru exportul către toate destinațiile sau către anumite destinații, al anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I, poate fi de asemenea necesară o autorizație.

Articolul 4

(1)   Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

(a)

unei utilizări în legătură cu dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori în legătură cu dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor capabile să poarte astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare, dacă țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo de arme; în înțelesul prezentului punct, „utilizare finală militară” înseamnă:

(i)

încorporarea în produsele militare incluse pe lista militară a statelor membre;

(ii)

utilizarea echipamentelor de producție, testare sau analiză și a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreținerii produselor militare incluse pe lista militară a statelor membre; sau

(iii)

utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare incluse pe lista militară a statelor membre;

(c)

utilizării ca părți sau componente ale produselor militare incluse pe lista națională de produse militare care au fost exportate de pe teritoriul unui stat membru fără autorizația prevăzută de legislația internă a statului membru respectiv sau cu încălcarea acestei autorizații.

(2)   În cazul în care un exportator are cunoștință de faptul că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte, care nu sunt incluse pe lista din anexa I, sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, acesta notifică autoritatea competentă. Autoritatea competentă respectivă decide cu privire la impunerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

(3)   Un stat membru poate adopta sau menține în legislația națională măsuri care impun obținerea unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(4)   Un stat membru care, în temeiul alineatului (1), (2) sau (3), impune obligația obținerii unei autorizații informează imediat autoritățile sale vamale și alte autorități naționale relevante și pune la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei informații relevante cu privire la obligația obținerii respectivei autorizații, în special în ceea ce privește produsele și utilizatorii finali în cauză, cu excepția cazului în care consideră că nu este oportun să procedeze astfel, date fiind natura tranzacției sau caracterul confidențial al informațiilor în cauză.

(5)   Statele membre țin seama pe deplin de informațiile primite în temeiul alineatului (4) și informează în această privință autoritățile lor vamale și alte autorități naționale relevante.

(6)   Pentru a permite evaluarea de către statele membre a tuturor refuzurilor în vigoare, articolul 16 alineatele (1), (2) și (5)-(7) se aplică cazurilor referitoare la produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I.

(7)   Toate schimburile de informații necesare în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu cerințele legale privind protecția informațiilor cu caracter personal, a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial sau a informațiilor protejate din domeniul apărării, al politicii externe sau al securității naționale. Astfel de schimburi de informații au loc prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 23 alineatul (6).

(8)   Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2015/479.

Articolul 5

(1)   Pentru exportul produselor de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe lista din anexa I este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări legate de represiunea internă și/sau de comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar.

(2)   În cazul în care un exportator are cunoștință, conform constatărilor sale rezultate din îndeplinirea obligației de diligență, de faptul că produsele de supraveghere cibernetică pe care intenționează să le exporte, care nu sunt incluse pe lista din anexa I, sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1) al prezentului articol, acesta informează autoritatea competentă. Autoritatea competentă respectivă decide cu privire la impunerea unei autorizații pentru exportul în cauză. Comisia și Consiliul pun la dispoziție orientări pentru exportatori, astfel cum se menționează la articolul 26 alineatul (1).

(3)   Un stat membru poate adopta sau menține în legislația națională măsuri care impun obținerea unei autorizații pentru exportul produselor de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe lista din anexa I în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(4)   Un stat membru care, în temeiul alineatului (1), (2) sau (3), impune obligația obținerii unei autorizații informează imediat autoritățile sale vamale și alte autorități naționale relevante și pune la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei informații relevante cu privire la obligația obținerii respectivei autorizații și le pune la dispoziție informațiile relevante, în special în ceea ce privește produsele și beneficiarii în cauză, cu excepția cazului în care consideră că nu este oportun să procedeze astfel, date fiind natura tranzacției sau caracterul confidențial al informațiilor în cauză.

(5)   Statele membre țin seama pe deplin de informațiile primite în temeiul alineatului (4) și le analizează în funcție de criteriile stabilite la alineatul (1) în termen de 30 de zile lucrătoare. Acestea informează autoritățile lor vamale și alte autorități naționale relevante. În cazuri excepționale, oricare din statele membre poate solicita o prelungire a acelui termen de 30 de zile. Prelungirea nu depășește însă 30 de zile lucrătoare.

(6)   În cazul în care toate statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la faptul că ar trebui impusă obligația de obținere a unei autorizații pentru tranzacții esențial identice, Comisia publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene informații privind produsele de supraveghere cibernetică și, după caz, destinațiile care fac obiectul cerințelor de autorizare notificate de statele membre în scopul respectiv.

(7)   Statele membre reexaminează informațiile publicate în temeiul alineatului (6) cel puțin o dată pe an, pe baza informațiilor și analizelor relevante furnizate de Comisie. În cazul în care toate statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la faptul că publicarea obligației de obținere a unei autorizații ar trebui modificată sau reînnoită, Comisia modifică sau reînnoiește de îndată și în consecință informațiile publicate în temeiul alineatului (6) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(8)   Pentru a permite evaluarea de către statele membre a tuturor refuzurilor în vigoare, articolul 16 alineatele (1), (2), (5), (6) și (7) se aplică cazurilor referitoare la produsele de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe lista din anexa I.

(9)   Toate schimburile de informații necesare în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu cerințele legale privind protecția informațiilor cu caracter personal, a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial sau a informațiilor protejate din domeniul apărării, al politicii externe sau al securității naționale. Astfel de schimburi de informații au loc prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 23 alineatul (6).

(10)   Statele membre au în vedere promovarea includerii produselor publicate în temeiul alineatului (6) de la prezentul articol în regimurile internaționale de neproliferare sau în acordurile de control al exporturilor corespunzătoare, în vederea extinderii controalelor. Comisia furnizează analize ale datelor relevante colectate în temeiul articolului 23 alineatul (2) și al articolului 26 alineatul (2).

(11)   Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2015/479.

Articolul 6

(1)   O autorizație este necesară pentru furnizarea de servicii de intermediere de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I dacă intermediarul a fost informat de către autoritatea competentă că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(2)   În cazul în care un intermediar intenționează să furnizeze servicii de intermediere de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I și are cunoștință că acestea sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), intermediarul trimite o notificare autorității competente. Autoritatea competentă respectivă decide cu privire la impunerea sau nu a unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

(3)   Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare neincluse pe listă.

(4)   Un stat membru poate adopta sau menține în legislația națională măsuri care impun obligația obținerii unei autorizații pentru furnizarea de servicii de intermediere de produse cu dublă utilizare în cazul în care intermediarul are motive să suspecteze că respectivele produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(5)   Articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatele (3) și (4) de la prezentul articol.

Articolul 7

(1)   Tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale incluse pe lista din anexa I poate fi interzis în orice moment de către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află produsele dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(2)   Înainte de a decide dacă să interzică sau nu un anumit tranzit, autoritatea competentă poate impune, în cazuri speciale, o obligație de obținere a unei autorizații pentru tranzitul respectiv de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Dacă tranzitul are loc pe teritoriul mai multor state membre, autoritatea competentă a fiecărui stat membru vizat poate interzice tranzitul pe teritoriul său.

Autoritatea competentă poate impune obligația de obținere a autorizației persoanei fizice sau juridice sau parteneriatului care este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are autoritatea de a decide trimiterea produselor ce traversează teritoriul vamal al Uniunii.

În cazul în care persoana fizică sau juridică sau parteneriatul nu este rezident sau stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritatea competentă poate impune obligația de obținere a autorizației:

(a)

declarantului în sensul articolului 5 punctul 15 din Codul vamal al Uniunii;

(b)

transportatorului în sensul articolului 5 punctul 40 din Codul vamal al Uniunii; sau

(c)

persoanei fizice care transportă produsele cu dublă utilizare aflate în tranzit în cazul în care respectivele produse cu dublă utilizare sunt transportate în bagajele personale ale persoanei respective.

(3)   Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare neincluse pe listă.

(4)   Articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatul (3) de la prezentul articol.

Articolul 8

(1)   O autorizație este necesară pentru furnizarea de asistență tehnică legată de produsele cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I dacă furnizorul asistenței tehnice a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(2)   În cazul în care un furnizor de asistență tehnică intenționează să furnizeze asistență tehnică pentru produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I și are cunoștință că respectivele produse sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), furnizorul de asistență tehnică informează autoritatea competentă. Respectiva autoritate competentă decide cu privire la impunerea sau nu a unei autorizații pentru asistența tehnică în cauză.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care asistența tehnică:

(a)

este furnizată pe sau către teritoriul unei țări incluse pe lista din anexa II secțiunea A partea a 2-a sau către un rezident al unei țări incluse pe lista din anexa II secțiunea A partea a 2-a;

(b)

este sub forma unui transfer de informații din domeniul public sau din sfera cercetării științifice fundamentale în sensul notei generale privind tehnologia sau al notei privind tehnologia nucleară prevăzute în anexa I;

(c)

este furnizată de autoritățile sau agențiile unui stat membru în contextul atribuțiilor lor oficiale;

(d)

este furnizată forțelor armate ale unui stat membru în contextul atribuțiilor ce le revin;

(e)

este furnizată pentru un scop care este menționat în rândul excepțiilor aplicabile produselor din Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (tehnologia MTCR) din anexa IV; sau

(f)

reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreținerea (verificarea) sau repararea acelor produse pentru care a fost eliberată o autorizație de export;

(4)   Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare neincluse pe listă.

(5)   Un stat membru poate adopta sau menține în legislația națională măsuri care impun obligația obținerii unei autorizații pentru furnizarea de asistență tehnică în cazul în care un furnizor de asistență tehnică ce intenționează să furnizeze asistență tehnică pentru produse cu dublă utilizare are motive să suspecteze că respectivele produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(6)   Articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatele (4) și (5) de la prezentul articol.

Articolul 9

(1)   Din motive de siguranță publică, inclusiv de prevenire a actelor de terorism, sau din considerații legate de drepturile omului, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

(2)   Statele membre notifică, fără întârziere, Comisiei și celorlalte state membre orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1) și precizează motivele pentru care au fost adoptate aceste măsuri. Dacă măsura constă în stabilirea unei liste de control naționale, statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la descrierea produselor controlate.

(3)   Statele membre notifică, fără întârziere, Comisiei și celorlalte state membre orice modificări aduse măsurilor adoptate în temeiul alineatului (1), inclusiv orice modificări ale listelor lor de control naționale.

(4)   Comisia publică măsurile care i-au fost notificate în temeiul alineatelor (2) și (3) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Comisia publică separat, fără întârziere și în toate limbile oficiale ale Uniunii, o compilație a listelor de control naționale în vigoare în statele membre. În urma notificării de către un stat membru a unei modificări a listei sale naționale de control, Comisia publică, fără întârziere și în toate limbile oficiale ale Uniunii, o actualizare a compilației listelor naționale de control în vigoare în statele membre.

Articolul 10

(1)   Este necesară o autorizație pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I în cazul în care un alt stat membru impune obligația de obținere a unei autorizații pentru exportul produselor respective pe baza unei liste de control naționale a produselor adoptată de statul membru respectiv în temeiul articolului 9 și publicată de Comisie în temeiul articolului 9 alineatul (4) și în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări care prezintă riscuri pentru siguranța publică, inclusiv prevenirea actelor de terorism, sau la adresa drepturilor omului.

(2)   Un stat membru care refuză o autorizație necesară în temeiul alineatului (1) informează Comisia și celelalte state membre în consecință.

(3)   Un stat membru care, în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul unui produs cu dublă utilizare care nu este inclus pe lista din anexa I, informează fără întârziere autoritățile sale vamale și alte autorități naționale relevante cu privire la obligația obținerii unei autorizații și, după caz, transmite celorlalte state membre și Comisiei informațiile relevante, în special în ceea ce privește produsele și utilizatorii finali în cauză. Celelalte state membre țin seama pe deplin de respectivele informații și le transmit autorităților lor vamale și altor autorități naționale relevante.

Articolul 11

(1)   Pentru transferurile în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa IV este necesară o autorizație. Produsele cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa IV partea a 2-a nu fac obiectul unei autorizații generale.

(2)   Un stat membru poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru transferul altor produse cu dublă utilizare de pe teritoriul său către alt stat membru, în cazul în care la data transferului:

(a)

operatorul sau autoritatea competentă știe că destinația finală a produselor în cauză se află în afara teritoriului vamal al Uniunii;

(b)

exportul produselor către această destinație finală face obiectul obligației de obținere a unei autorizații în temeiul articolului 3, 4, 5, 9 sau 10 în statul membru din care produsele urmează să fie transferate și un astfel de export efectuat direct de pe teritoriul său nu este autorizat printr-o autorizație generală sau globală; și

(c)

nicio transformare sau prelucrare, astfel cum sunt definite la articolul 60 alineatul (2) din Codul vamal al Uniunii, nu se realizează asupra produselor în statul membru în care urmează să fie transferate.

(3)   Autorizația de transfer menționată la alineatele (1) și (2) se solicită în statul membru din care urmează să fie transferate produsele cu dublă utilizare.

(4)   În cazurile în care exportul ulterior al produselor cu dublă utilizare a fost deja aprobat prin procedurile de consultare stabilite la articolul 14 de către statul membru din care urmează să fie transferate produsele, operatorului i se eliberează de îndată autorizația de transfer, cu condiția ca circumstanțele să nu se fi schimbat în mod considerabil.

(5)   Un stat membru care adoptă măsuri legislative ce impun obligația de obținere a unei autorizații, astfel cum se menționează la alineatul (2), informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate. Comisia publică respectivele informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(6)   Aplicarea măsurilor adoptate în temeiul alineatelor (1) și (2) nu implică aplicarea de controale la frontierele interne de pe teritoriul vamal al Uniunii, ci doar controale efectuate ca parte a procedurilor normale de control aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul vamal al Uniunii.

(7)   Aplicarea măsurilor adoptate în temeiul alineatelor (1) și (2) nu poate avea ca rezultat supunerea transferurilor dintr-un stat membru în altul unor condiții mai restrictive decât cele impuse pentru exporturile acelorași produse către țări terțe.

(8)   Prin legislația internă, un stat membru poate solicita ca, pentru orice transfer în interiorul Uniunii din statul membru respectiv de produse incluse pe lista din partea a 2-a a categoriei 5 din anexa I și care nu sunt incluse pe lista din anexa IV, să fie furnizate autorității sale competente informații suplimentare cu privire la aceste produse.

(9)   În documentele comerciale relevante privind transferurile în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate de pe teritoriul vamal al Uniunii. Astfel de documente includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

CAPITOLUL III

AUTORIZAȚIA DE EXPORT ȘI AUTORIZAȚIA PENTRU SERVICII DE INTERMEDIERE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Articolul 12

(1)   În temeiul prezentului regulament pot fi eliberate sau se stabilesc următoarele tipuri de autorizații pentru export:

(a)

autorizații individuale de export;

(b)

autorizații globale de export;

(c)

autorizații generale naționale de export;

(d)

autorizații generale de export ale Uniunii pentru exporturile de anumite produse către anumite destinații în condiții și cu cerințe specifice de utilizare, prevăzute în anexa II secțiunile A-H.

Autorizațiile eliberate sau stabilite în temeiul prezentului regulament sunt valabile pe întregul teritoriu vamal al Uniunii.

(2)   Autorizațiile individuale și globale de export prevăzute de prezentul regulament se eliberează de către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia este rezident sau stabilit exportatorul.

Fără a aduce atingere articolului 2 punctul 3, în cazul în care exportatorul nu este rezident sau stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii, autorizațiile individuale de export se eliberează în temeiul prezentului regulament de către autoritatea competentă a statului membru în care se află produsele cu dublă utilizare.

Toate autorizațiile individuale și globale de export sunt eliberate, ori de câte ori este posibil, prin mijloace electronice, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele din modelele care figurează în anexa III secțiunea A, în ordinea prevăzută în modelele respective.

(3)   Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile până la doi ani, dacă autoritatea competentă nu decide altfel.

Durata de valabilitate a autorizațiilor pentru proiecte de mare anvergură este stabilită de autoritatea competentă, dar nu poate depăși patru ani, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător pe baza duratei proiectului.

(4)   Exportatorii pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare pentru cererile lor de autorizații individuale și globale de export, astfel încât să furnizeze informații complete, în special despre utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat.

Autorizațiile individuale de export sunt condiționate de o declarație de utilizare finală. Autoritatea competentă poate excepta anumite cereri de autorizație de la obligația de a furniza o declarație de utilizare finală. Autorizațiile globale de export pot fi condiționate, după caz, de o declarație de utilizare finală.

Exportatorii care utilizează autorizații globale de export aplică un PIC, cu excepția cazului în care autoritatea competentă consideră că acest lucru nu este necesar datorită altor informații pe care le-a luat în considerare la prelucrarea cererii de autorizație globală de export transmisă de exportator.

Cerințele de raportare și cele privind PIC referitoare la utilizarea autorizațiilor globale de export sunt definite de statele membre.

La cererea exportatorilor, autorizațiile globale de export care conțin limite cantitative se fracționează.

(5)   Autoritățile competente ale statelor membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-un termen care este stabilit prin legislația sau practica națională.

(6)   Autorizațiile generale naționale de export:

(a)

exclud din domeniul lor de aplicare produsele incluse pe lista din anexa II secțiunea I;

(b)

sunt definite prin legislația sau practica națională; acestea pot fi folosite de toți exportatorii, rezidenți sau stabiliți în statul membru care eliberează respectivele autorizații, dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament și în legislația națională complementară; autorizațiile se eliberează în conformitate cu indicațiile prevăzute în anexa III secțiunea C;

(c)

nu sunt folosite dacă exportatorul a fost informat de autoritatea competentă că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) sau dacă exportatorul are cunoștință că produsele sunt destinate unor astfel de utilizări.

Autorizațiile generale naționale de export se pot aplica, de asemenea, produselor și destinațiilor incluse pe listele din anexa II secțiunile A-H.

Statele membre notifică de îndată Comisiei eliberarea sau modificarea oricărei autorizații generale naționale de export. Comisia publică astfel de notificări în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(7)   Autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul este rezident sau stabilit poate interzice exportatorului să utilizeze autorizații generale de export ale Uniunii, în cazul în care există bănuieli întemeiate cu privire la capacitatea exportatorului de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din legislația privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind exportatorii cărora li s-a interzis să utilizeze o autorizație generală de export a Uniunii, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului în care exportatorul este rezident sau stabilit consideră că acesta nu va încerca să exporte produse cu dublă utilizare prin intermediul unui alt stat membru. Schimburile de informații se efectuează utilizând sistemul electronic menționat la articolul 22 alineatul (6).

Articolul 13

(1)   Autorizațiile pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică în conformitate cu prezentul regulament se acordă de către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia este rezident sau stabilit intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică. În cazul în care intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică nu este rezident sau stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii, autorizațiile pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistența tehnică în temeiul prezentului regulament sunt acordate de autoritatea competentă a statului membru de unde vor fi furnizate serviciile de intermediere sau asistența tehnică.

(2)   Autorizațiile pentru furnizarea de servicii de intermediere se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice și identifică cu precizie localizarea produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și localizarea exactă a utilizatorului final.

Autorizațiile pentru furnizarea de asistență tehnică identifică cu precizie utilizatorul final și localizarea sa exactă.

Autorizațiile sunt valabile pe întreg teritoriul vamal al Uniunii.

(3)   Intermediarii și furnizorii de asistență tehnică pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererea lor de autorizație în conformitate cu prezentul regulament, în special detalii privind localizarea produselor cu dublă utilizare, o descriere clară a produselor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și localizarea exactă a acestuia.

(4)   Autoritățile competente ale statelor membre prelucrează cererile de autorizații pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică într-un termen care urmează să fie stabilit prin legislația sau practica națională.

(5)   Toate autorizațiile pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică sunt eliberate, ori de câte ori este posibil, prin mijloace electronice, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele din modelele care figurează în anexa III secțiunea B, în ordinea prevăzută în modelele respective.

Articolul 14

(1)   În cazul în care produsele cu dublă utilizare, pentru care s-a transmis o cerere pentru o autorizație individuală de export către o destinație care nu este inclusă pe lista din anexa II secțiunea A partea a 2-a sau către orice destinație în cazul produselor cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa IV, se află sau se vor afla în unul sau mai multe state membre, altele decât cel în care a fost depusă cererea, acest fapt este specificat în cerere. Autoritatea competentă din statul membru în care a fost depusă cererea de autorizare consultă de îndată autoritățile competente din statul sau statele membre în cauză și furnizează informațiile relevante. Respectiva consultare poate avea loc prin sistemul electronic menționat la articolul 23 alineatul (6). Statele membre consultate fac cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecții cu privire la acordarea unei astfel de autorizații, care obligă statul membru în care a fost depusă cererea.

În cazul în care nu se primește nicio obiecție timp de 10 zile lucrătoare, se consideră că statele membre consultate nu au nicio obiecție.

În cazuri excepționale, oricare din statele membre consultate poate solicita o prelungire a termenului respectiv de 10 zile. Cu toate acestea, prelungirea nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.

(2)   În cazul în care un export riscă să aducă atingere intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru, acesta poate solicita altui stat membru să nu acorde autorizația de export sau, în cazul în care autorizația a fost acordată, să ceară anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea acesteia. Statul membru care primește o astfel de cerere inițiază de îndată consultări fără caracter obligatoriu cu statul membru solicitant, care trebuie încheiate în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care statul membru care primește cererea decide să acorde autorizația, respectivul stat membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta prin sistemul electronic menționat la articolul 23 alineatul (6).

Articolul 15

(1)   Pentru a decide cu privire la acordarea sau refuzul unei autorizații ori pentru a interzice un tranzit în temeiul prezentului regulament, statele membre țin cont de toate considerațiile relevante, inclusiv:

(a)

obligațiile și angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre, în special obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și al acordurilor de control al exporturilor relevante sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

(b)

obligațiile lor care decurg din sancțiunile impuse printr-o decizie sau poziție comună adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(c)

considerații de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele reglementate prin Poziția comună 2008/944/PESC;

(d)

considerații privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)   Pe lângă criteriile stabilite la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere de autorizație globală de export, statele membre iau în considerare punerea în aplicare a unui PIC de către exportator.

Articolul 16

(1)   Autoritatea competentă, acționând în conformitate cu prezentul regulament, poate refuza să acorde o autorizație de export și poate anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care a acordat-o deja. Atunci când autoritatea competentă refuză, anulează, suspendă, limitează considerabil sau revocă o autorizație de export sau când a stabilit că exportul propus nu va primi o autorizație, aceasta informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt și face schimb de informații relevante cu celelalte state membre și cu Comisia. În cazul în care autoritatea competentă dintr-un stat membru a suspendat o autorizație de export, evaluarea finală este comunicată autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei la încheierea perioadei de suspendare.

(2)   Autoritățile competente din statele membre reexaminează refuzurile de a acorda autorizații, notificate în temeiul alineatului (1), în termen de trei ani de la notificarea acestora și le revocă, le modifică sau le reînnoiesc. Autoritățile competente din statele membre notifică rezultatele reexaminării autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei cât mai devreme posibil. Refuzurile care nu au fost revocate rămân valabile și sunt reexaminate din trei în trei ani. La cea de-a treia revizuire, statul membru în cauză are obligația de a explica motivele menținerii unui astfel de refuz.

(3)   Autoritatea competentă notifică fără întârziere autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei deciziile lor de a interzice tranzitul produselor cu dublă utilizare, decizii luate în temeiul articolului 7. Aceste notificări cuprind toate informațiile relevante, inclusiv clasificarea produselor, parametrii tehnici ai acestora, țara de destinație și utilizatorul final.

(4)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică și în cazul autorizațiilor pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică menționate la articolul 13.

(5)   Înainte ca autoritatea competentă dintr-un stat membru să decidă cu privire la acordarea sau refuzul unei autorizații ori interzicerea unui tranzit în conformitate cu prezentul regulament, aceasta examinează toate refuzurile în vigoare sau toate deciziile de a interzice un tranzit de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I, luate în temeiul prezentului regulament, pentru a stabili dacă o autorizație sau un tranzit a fost refuzat(ă) de autoritățile competente dintr-un alt stat membru în cazul unei tranzacții esențial identice. Aceasta consultă autoritățile competente ale statelor membre care au refuzat autorizarea sau care au luat decizia de a interzice tranzitul, astfel cum se prevede la alineatele (1), (3) și (4) din prezentul articol.

Autoritățile competente ale statelor membre consultate fac cunoscut, în termen de 10 zile lucrătoare, dacă consideră sau nu tranzacția în cauză a fi o tranzacție esențial identică. În cazul în care nu s-a primit niciun răspuns în termen de 10 zile lucrătoare, se consideră că autoritățile competente ale statelor membre consultate nu consideră tranzacția în cauză a fi o tranzacție esențial identică.

Dacă sunt necesare mai multe informații pentru a evalua corect tranzacția în cauză, autoritățile competente ale statelor membre în cauză convin asupra prelungirii respectivei perioade de 10 zile. Prelungirea nu depășește însă 30 de zile lucrătoare.

În cazul în care, după consultări, autoritatea competentă decide să acorde autorizația sau să permită tranzitul, ea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

(6)   Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se transmit prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 23 alineatul (6).

(7)   Toate informațiile comunicate în temeiul prezentului articol sunt în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) referitoare la confidențialitatea acestor informații.

CAPITOLUL IV

MODIFICAREA LISTELOR DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE ȘI DE DESTINAȚII

Articolul 17

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexele I și IV, după cum urmează:

(a)

lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I se modifică în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre și, după caz, Uniunea le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și ale acordurilor de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

(b)

în cazul în care modificarea anexei I se referă la produse cu dublă utilizare care sunt incluse, de asemenea, pe lista din anexa II sau pe lista din anexa IV, anexele respective se modifică în consecință.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica anexa II prin eliminarea de produse și prin adăugarea sau eliminarea de destinații din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 24 și luând în considerare obligațiile și angajamentele asumate în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare relevante și al acordurilor de control al exporturilor relevante, cum ar fi modificările listelor de control, precum și evoluțiile geopolitice pertinente. Atunci când, din motive imperative de urgență, este necesară eliminarea anumitor destinații din domeniul de aplicare al unei autorizații generale de export a Uniunii, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 19.

Articolul 18

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 9 septembrie 2021. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 17 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat după ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

Articolul 20

Lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa IV, care este un subset al anexei I, este actualizată ținându-se cont de articolul 36 din TFUE, și anume de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de siguranță publică.

CAPITOLUL V

PROCEDURI VAMALE

Articolul 21

(1)   Atunci când îndeplinește formalitățile pentru exportul produselor cu dublă utilizare la biroul vamal responsabil pentru prelucrarea declarației de export, exportatorul face dovada că au fost obținute toate autorizațiile de export necesare.

(2)   Exportatorului i se poate solicita traducerea documentelor furnizate ca dovadă, într-o limbă oficială a statului membru în care este prezentată declarația de export.

(3)   Fără a aduce atingere competențelor care îi sunt conferite în temeiul Codului vamal al Uniunii și în conformitate cu acesta, un stat membru poate, de asemenea, pe parcursul unei perioade care să nu depășească perioadele menționate la alineatul (4) să suspende procedura de export de pe teritoriul său sau, dacă este necesar, să împiedice într-un alt mod ca produsele cu dublă utilizare care fac sau nu fac obiectul unei autorizații de export valabile să părăsească Uniunea de pe teritoriul său, în cazul în care:

(a)

are motive să suspecteze că:

(i)

la acordarea autorizației nu au fost luate în considerare informații importante; sau

(ii)

circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației; sau

(b)

deține informații relevante cu privire la posibila aplicare a măsurilor în temeiul articolului 4 alineatul (1).

(4)   În cazurile menționate la alineatul (3) din prezentul articol, statul membru menționat la alineatul respectiv consultă fără întârziere autoritatea competentă a statului membru care a acordat autorizația de export sau care poate lua măsuri în temeiul articolului 4 alineatul (1), pentru ca autoritatea competentă să poată lua măsuri în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau al articolului 16 alineatul (1). Dacă respectiva autoritate competentă decide să mențină autorizația sau să nu ia măsuri în temeiul articolului 4 alineatul (1), ea răspunde în termen de 10 zile lucrătoare, termen care, la cererea sa, poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare în circumstanțe excepționale. Într-un astfel de caz sau dacă nu se primește niciun răspuns în decurs de 10 sau 30 de zile lucrătoare, după caz, produsele cu dublă utilizare se eliberează imediat. Autoritatea competentă a statului membru care a acordat autorizația informează autoritățile competente ale celorlalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

(5)   Comisia, în cooperare cu statele membre, poate elabora îndrumări pentru a sprijini cooperarea interinstituțională între autoritățile care acordă autorizațiile și autoritățile vamale.

Articolul 22

(1)   Statele membre pot prevedea ca formalitățile vamale pentru exportul produselor cu dublă utilizare să fie îndeplinite numai la birourile vamale împuternicite în acest sens.

(2)   Statele membre care optează pentru posibilitatea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia cu privire la birourile vamale împuternicite corespunzător. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ, IMPLEMENTARE ȘI ASIGURARE A APLICĂRII

Articolul 23

(1)   Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv:

(a)

o listă a autorităților competente ale statelor membre împuternicite:

să acorde autorizații de export pentru produsele cu dublă utilizare,

să acorde autorizații în conformitate cu prezentul regulament pentru furnizarea de servicii de intermediere și de asistență tehnică,

să interzică tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

măsurile menționate la articolul 25 alineatul (1).

Comisia transmite aceste informații celorlalte state membre și publică informațiile în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Statele membre, în colaborare cu Comisia, iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente în vederea consolidării eficienței regimului de control al exporturilor din Uniune și în vederea asigurării unei implementări și aplicări eficace și consecvente a controalelor pe întreg teritoriul Uniunii. Schimbul de informații poate cuprinde:

(a)

date relevante privind autorizarea, furnizate pentru fiecare autorizație eliberată (de exemplu, valoarea și tipurile autorizațiilor, precum și destinațiile aferente, numărul de utilizatori ai autorizațiilor generale);

(b)

informații suplimentare referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv informații privind aplicarea criteriilor prevăzute la articolul 15 alineatul (1), numărul de operatori care au un PIC și, dacă sunt disponibile, date privind exporturile de produse cu dublă utilizare efectuate în alte state membre;

(c)

informații privind analiza care stă la baza completărilor sau a completărilor planificate pe listele de control naționale în conformitate cu articolul 9;

(d)

informații referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv audituri bazate pe analiza de risc, detalii cu privire la exportatorii privați de dreptul de a utiliza autorizații generale de export naționale sau ale Uniunii, și, dacă este disponibil, numărul de încălcări, confiscări și aplicări ale altor sancțiuni;

(e)

date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă sunt disponibile, itinerariile folosite.

(3)   Schimbul de date privind autorizarea are loc cel puțin o dată pe an, în conformitate cu orientările care urmează să fie elaborate de Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 24 și ținând seama în mod corespunzător de cerințele legale privind protecția informațiilor cu caracter personal, a informațiilor comerciale sensibile sau a informațiilor protejate din domeniul apărării, al politicii externe sau al securității naționale.

(4)   Statele membre și Comisia examinează periodic punerea în aplicare a articolului 15 pe baza informațiilor transmise în temeiul prezentului regulament și a analizelor acestor date. Toți participanții la aceste schimburi respectă confidențialitatea discuțiilor.

(5)   Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului (14) și în special dispozițiile sale privind confidențialitatea informațiilor se aplică mutatis mutandis.

(6)   Un sistem securizat și criptat este dezvoltat de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 24, pentru a sprijini schimbul de informații și cooperarea directă între autoritățile competente din statele membre și, după caz, Comisie. Dacă este posibil, sistemul este conectat de Comisie la sistemele electronice de autorizare ale autorităților competente ale statelor membre, în măsura în care acest lucru este necesar pentru facilitarea acestei cooperări directe și a schimbului de informații. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea și funcționarea sistemului.

(7)   Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentele (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725.

Articolul 24

(1)   Se instituie un Grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru își desemnează un reprezentant în acest grup. Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

(2)   Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii, furnizorii de asistență tehnică și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

(3)   Atunci când este cazul, Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie grupuri de experți tehnici formate din experți din statele membre, care să examineze aspecte specifice legate de implementarea controalelor, inclusiv aspecte legate de actualizarea listelor de control ale Uniunii prevăzute în anexa I. Atunci când este cazul, grupurile de experți tehnici consultă exportatorii, intermediarii, furnizorii de asistență tehnică și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

(4)   Comisia sprijină un program al Uniunii de consolidare a capacităților în materie de autorizare și de aplicare a legii, inclusiv prin elaborarea, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, a unor programe comune de formare pentru personalul statelor membre.

Articolul 25

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau ale celor adoptate pentru punerea în aplicare a acestuia. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie un mecanism de coordonare a aplicării legii pentru a sprijini schimbul de informații și cooperarea directă între autoritățile competente și autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre („mecanismul de coordonare a aplicării legii”). În cadrul mecanismului de coordonare a aplicării legii, statele membre și Comisia fac schimb de informații relevante, dacă sunt disponibile, inclusiv cu privire la aplicarea, natura și efectul măsurilor, luate în temeiul alineatului (1), privind aplicarea celor mai bune practici și exporturile neautorizate de produse cu dublă utilizare și/sau încălcările prezentului regulament și/sau ale legislației naționale relevante.

În cadrul mecanismului de coordonare a aplicării legii, statele membre și Comisia fac, de asemenea, schimb de informații cu privire la cele mai bune practici ale autorităților naționale de aplicare a legii în ceea ce privește auditurile bazate pe analiza de risc, depistarea și urmărirea penală a exporturilor neautorizate de produse cu dublă utilizare și/sau a altor posibile încălcări ale prezentului regulament și/sau ale legislației naționale relevante.

Schimbul de informații în cadrul mecanismului de coordonare a aplicării legii este confidențial.

CAPITOLUL VII

TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE, MONITORIZARE, EVALUARE

Articolul 26

(1)   Atunci când este cazul, Comisia și Consiliul pun la dispoziție orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament în vederea asigurării eficienței regimului de control al exporturilor din Uniune și a implementării consecvente a acestuia. Furnizarea de orientări și/sau recomandări pentru cele mai bune practici exportatorilor, intermediarilor și furnizorilor de asistență tehnică este responsabilitatea statelor membre în care aceștia sunt rezidenți sau stabiliți. În aceste orientări și/sau recomandări pentru cele mai bune practici se ține seama în special de necesitatea de acces la informație a IMM-urilor.

(2)   După consultarea Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport anual referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare. Respectivul raport anual este public.

Raportul anual include informații privind autorizațiile, în special numărul și valoarea pe tipuri de produse și pe destinații la nivelul Uniunii și al statelor membre, privind refuzurile și interdicțiile în temeiul prezentului regulament. Raportul anual include și informații privind administrarea (în special efectivele de personal, activitățile de asigurare a conformității și de informare și sensibilizare, instrumentele specifice de autorizare sau de clasificare) precum și aplicarea controalelor (în special numărul de încălcări și sancțiuni).

În ceea ce privește produsele de supraveghere cibernetică, raportul anual include informații specifice privind autorizațiile, în special legate de numărul de cereri primite pe produse, statul membru emitent și destinațiile vizate de cererile respective, precum și privind deciziile luate cu privire la cererile respective.

Informațiile cuprinse în raportul anual sunt prezentate în conformitate cu principiile stabilite la alineatul (3).

Comisia și Consiliul pun la dispoziție orientări privind metodologia de colectare și prelucrare a datelor pentru pregătirea raportului anual, inclusiv stabilirea tipurilor de produse și disponibilitatea datelor legate de aplicare.

(3)   Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile corespunzătoare pentru pregătirea raportului, acordând atenția cuvenită cerințelor legale privind protecția informațiilor cu caracter personal, a informațiilor comerciale sensibile sau a informațiilor protejate din domeniul apărării, al politicii externe sau al securității naționale. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (15) privind statisticile europene se aplică informațiilor comunicate sau publicate în temeiul prezentului articol.

(4)   Între 10 septembrie 2026 și 10 septembrie 2028, Comisia realizează o evaluare a acestuia și transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări. După 10 septembrie 2024, Comisia realizează o evaluare a articolului 5 și transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări.

CAPITOLUL VIII

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 27

(1)   Exportatorii de produse cu dublă utilizare țin registre sau evidențe detaliate ale exporturilor, în conformitate cu legislația sau practica națională în vigoare în statul membru în cauză. Astfel de registre sau evidențe includ, în special, documente comerciale cum ar fi facturi, liste privind încărcăturile, documente de transport și alte documente de expediere ce conțin suficiente informații pentru a permite identificarea:

(a)

unei descrieri a produselor cu dublă utilizare;

(b)

cantității de produse cu dublă utilizare;

(c)

numelui și adresei exportatorului și a destinatarului;

(d)

atunci când se cunosc, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(2)   În conformitate cu legislația sau practica în vigoare în statul membru în cauză, intermediarii și furnizorii de asistență tehnică țin registre sau evidențe ale serviciilor de intermediere sau de asistență tehnică pentru a fi în măsură să dovedească, la cerere, descrierea produselor cu dublă utilizare care au făcut obiectul serviciilor de intermediere sau asistenței tehnice, perioada în cursul căreia produsele au făcut obiectul unor astfel de servicii, destinația unor astfel de produse și servicii și țările vizate de respectivele servicii.

(3)   Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin cinci ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost furnizate serviciile de intermediere sau asistența tehnică. Acestea se prezintă, la cerere, autorității competente.

(4)   Documentele și evidențele transferurilor în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I se păstrează cel puțin trei ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc transferul și se prezintă, la cerere, autorității competente a statului membru din care au fost transferate aceste produse.

Articolul 28

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente:

(a)

să adune informații despre orice comandă sau tranzacție cu privire la produse cu dublă utilizare;

(b)

să stabilească dacă măsurile de control al exporturilor au fost aplicate corect, ceea ce poate include în special dreptul de a pătrunde în sediul persoanelor care au un interes într-o tranzacție de export sau al intermediarilor care furnizează servicii de intermediere în circumstanțele stabilite la articolul 6 sau al furnizorilor de asistență tehnică în circumstanțele stabilite la articolul 8.

CAPITOLUL IX

COOPERAREA CU ȚĂRILE TERȚE

Articolul 29

(1)   Atunci când este cazul, Comisia și statele membre întrețin dialoguri cu țări terțe în vederea promovării convergenței globale a controalelor.

Dialogurile pot sprijini cooperarea regulată și reciprocă cu țările terțe, inclusiv schimbul de informații și de bune practici, precum și consolidarea capacităților și activitățile de informare și sensibilizare a țărilor terțe. Dialogurile pot încuraja și aderarea țărilor terțe la controale riguroase ale exporturilor elaborate de regimurile multilaterale de control al exporturilor, ca model pentru cele mai bune practici internaționale.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniune și țări terțe, Consiliul poate autoriza Comisia să negocieze cu țări terțe cu privire la acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament.

Respectivele negocieri se poartă în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din TFUE și în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 30

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Deciziei delegate a Comisiei din 15 septembrie 2015 de completare a Deciziei nr. 1104/2011/UE.

Articolul 31

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 se abrogă.

Cu toate acestea, pentru cererile de autorizații depuse înainte de 9 septembrie 2021, se aplică în continuare dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 428/2009.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 32

Prezentul regulament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 25 martie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 10 mai 2021.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

(3)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)  Regulamentul (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (JO L 83, 27.3.2015, p. 34).

(7)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(9)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(10)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(11)  JO C 202, 8.7.2011, p. 13.

(12)  Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (JO L 287, 4.11.2011, p. 1).

(13)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANEXA I

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 3 DIN PREZENTUL REGULAMENT

Lista produselor cu dublă utilizare cuprinsă în prezenta anexă pune în aplicare acordurile internaționale privind controlul produselor cu dublă utilizare, și anume Grupul Australia (1), Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR) (2), Grupul furnizorilor nucleari (NSG) (3), Aranjamentul de la Wassenaar (4) și Convenția privind armele chimice (CWC) (5).

CUPRINS

Partea I -

Note generale, acronime, abrevieri și definiții

Partea II - Categoria 0

Materiale, instalații și echipamente nucleare

Partea III - Categoria 1

Materiale speciale și echipamente conexe

Partea IV - Categoria 2

Prelucrarea materialelor

Partea V -Categoria 3

Produse electronice

Partea VI - Categoria 4

Calculatoare

Partea VII - Categoria 5

Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Partea VIII - Categoria 6

Senzori și lasere

Partea IX - Categoria 7

Navigație și avionică

Partea X - Categoria 8

Marină

Partea XI - Categoria 9

Aerospațiale și propulsie

PARTEA I -     Note generale, acronime, abrevieri și definiții

NOTE GENERALE PRIVIND ANEXA I

1.

În ceea ce privește controlul produselor care sunt concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea lista sau listele corespunzătoare privind controlul produselor militare, întocmite de fiecare stat membru al UE. În prezenta anexă, mențiunile „A SE VEDEA ȘI LISTELE PRIVIND CONTROLUL PRODUSELOR MILITARE” fac trimitere la aceleași liste.

2.

Obiectul controalelor prevăzute în prezenta anexă nu trebuie să fie afectat de exportul oricăror produse (inclusiv instalații) nesupuse controlului, care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când componenta sau componentele supuse controlului constituie elementul principal al produselor respective, iar demontarea sau utilizarea acestor componente în alte scopuri este realizabilă.

N.B.

Pentru a determina dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie să fie considerate elementul principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale pe baza cărora s-ar putea stabili dacă respectivele componente supuse controlului sunt elementul principal al produselor achiziționate.

3.

Produsele specificate în prezenta anexă includ atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

4.

În anumite cazuri, substanțele chimice sunt incluse pe listă după denumire și numărul CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidrații), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclator. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca identificatori unici întrucât unele forme ale substanțelor chimice incluse pe listă au numere CAS diferite, iar amestecurile care conțin o substanță chimică inclusă pe listă pot avea și ele numere CAS diferite.

NOTĂ PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARĂ (NTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriei 0.)

„Tehnologia” asociată în mod direct oricăror produse supuse controlului din categoria 0 este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile categoriei 0.

„Tehnologia” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului este supusă în continuare controlului, chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Aprobarea acordată pentru exportul unor produse autorizează și exportul către același utilizator final al „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, funcționarea, întreținerea și repararea respectivelor produse.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public” sau „cercetării științifice fundamentale”.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (GTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriilor 1-9.)

Exportul „tehnologiei” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului din categoriile 1-9 este supus controlului în conformitate cu dispozițiile categoriilor 1-9.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului este supusă în continuare controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” care constituie minimul necesar pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat.

Notă:

Prezenta dispoziție nu scutește de control „tehnologia” specificată la 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a și 8E002.b.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minimum necesare pentru cererile de brevet.

NOTĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE NUCLEARE (NSN)

(Prezenta notă primează asupra oricărui control prevăzut în secțiunea D a categoriei 0)

Secțiunea D a categoriei 0 din prezenta listă nu supune controlului „produsele software” care reprezintă „codul obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

Aprobarea acordată pentru exportul unor produse autorizează și exportul către același utilizator final al „codului obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) și repararea respectivelor produse

Notă:

Nota privind produsele software nucleare nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5, partea 2 („Securitatea informațiilor”).

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE (GSN)

(Prezenta notă primează asupra oricărui control prevăzut în secțiunea D a categoriilor 1-9.)

Categoriile 1-9 din prezenta listă nu supun controlului „produsele software” care îndeplinesc oricare dintre condițiile următoare:

a.

sunt în general disponibile publicului, fiind:

1.

vândute din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, prin:

a.

tranzacții la ghișeu;

b.

tranzacții prin corespondență;

c.

tranzacții electronice; sau

d.

tranzacții prin telefon; și

2.

concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără o asistență suplimentară substanțială din partea furnizorului;

Notă:

Rubrica a. din Nota generală privind produsele software nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5, partea 2 („Securitatea informațiilor”).

b.

sunt „din domeniul public”; sau

c.

reprezintă „codul obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

Notă:

Rubrica c. din Nota generală privind produsele software nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5, partea 2 („Securitatea informațiilor”).

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND „SECURITATEA INFORMAȚIILOR” (GISN)

Produsele sau funcțiile care asigură „securitatea informațiilor” trebuie examinate în lumina dispozițiilor categoriei 5, partea 2, chiar dacă ele sunt componente, „produse software” sau funcții ale altor produse.

PRACTICI DE EDITARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

În conformitate cu normele stabilite în Ghidul de redactare interinstituțional, pentru textele în limba română publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

virgula se folosește pentru a separa unitățile de zecimale,

iar numerele întregi se grupează în serii de câte trei cifre, fiecare serie fiind separată prin lăsarea unui spațiu fix.

Textul reprodus în prezenta anexă urmează practica descrisă mai sus.

ACRONIME ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA ANEXĂ

În ceea ce privește acronimele și abrevierile utilizate ca termeni definiți, a se vedea „Definițiile termenilor utilizați în prezenta anexă”.

ACRONIME ȘI ABREVIERI

ABEC

(Annular Bearing Engineers Committee) Comitetul tehnic pentru rulmenți cu bile

ABMA

(American Bearing Manufacturers' Association) Asociația americană a producătorilor de rulmenți

ADC

(Analogue-to-Digital Converter) Convertor analog-digital

AGMA

(American Gear Manufacturers’ Association) Asociația americană a producătorilor de angrenaje

AHRS

(Attitude and Heading Reference Systems) Sisteme de referință de atitudine și direcție

AISI

(American Iron and Steel Institute) Institutul Fierului și Oțelului din SUA

ALE

(Atomic Layer Epitaxy) Depunere în straturi atomice epitaxiale

ALU

(Arithmetic Logic Unit) Unitate aritmetică logică

ANSI

(American National Standards Institute) Institutul Național pentru Standardizare din SUA

APP

(Adjusted Peak Performance) Performanță de vârf ajustată

APU

(Auxiliary Power Unit) Unitate auxiliară de alimentare

ASTM

(American Society for Testing and Materials) Asociația pentru încercări și materiale din SUA

ATC

(Air Traffic Control) Controlul traficului aerian

BJT

(Bipolar Junction Transistors) Tranzistoare bipolare cu joncțiune

BPP

(Beam Parameter Product) Produsul parametrilor fasciculului

BSC

(Base Station Controller) Controlerul stației de bază

CAD

(Computer-Aided-Design) Proiectare asistată de calculator

CAS

(Chemical Abstracts Service) Serviciul de catalogare a substanțelor chimice

CCD

(Charge Coupled Device) Dispozitiv cuplat în sarcină

CDU

(Control and Display Unit) Unitate de control și afișare

CEP

(Circular Error Probable) Eroare circulară probabilă

CMM

(Coordinate Measuring Machine) Mașină de măsurat în coordonate

CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) Semiconductor complementar cu oxid metalic

CNTD

(Controlled Nucleation Thermal Deposition) Depunere nucleară controlată termic

CPLD

(Complex Programmable Logic Device) Dispozitiv logic complex programabil

CPU

(Central Processing Unit) Unitate centrală de procesare

CVD

(Chemical Vapour Deposition) Depunere chimică în fază de vapori

CW

(Chemical Warfare) Război chimic

CW (pentru lasere)

(Continuous Wave) Undă continuă

DAC

(Digital-to-Analogue Converter) Convertor digital-analogic

DANL

(Displayed Average Noise Level) Nivel mediu de zgomot afișat

DBRN

(Data-Base Referenced Navigation) Navigație bazată pe date de referință

DDS

(Direct Digital Synthesizer) Sintetizator digital direct

DMA

(Dynamic Mechanical Analysis) Analiză mecanică dinamică

DME

(Distance Measuring Equipment) Echipament de măsurare a distanței

DMOSFET

(Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) Tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie

DS

(Directionally Solidified) Solidificare direcțională

EB

(Exploding Bridge) Punte explozivă

EB-PVD

(Electron Beam Physical Vapour Deposition) Depunere fizică în fază de vapori prin fascicul de electroni

EBW

(Exploding Bridge Wire) Punte explozivă cu fir

ECM

(Electro-Chemical Machining) Prelucrare electrochimică

EDM

(Electrical Discharge Machines) Mașini pentru prelucrare prin electroeroziune

EFI

(Exploding Foil Initiators) Inițiatori cu folie explozivă

EIRP

(Effective Isotropic Radiated Power) Putere aparentă radiată izotropic

EMP

(Electromagnetic Pulse) Impuls electromagnetic

ENOB

(Effective Number of Bits) Număr efectiv de biți

ERF

(Electrorheological Finishing) Finisare electroreologică

ERP

(Effective Radiated Power) Putere aparentă radiată

ESD

(Electrostatic Discharge) Descărcare electrostatică

ETO

(Emitter Turn-Off Thyristor) Tiristor cu blocare pe emitor

ETT

(Electrical Triggering Thyristor) Tiristor cu declanșare electrică

EUV

(Extreme Ultraviolet) Radiație ultravioletă extremă

FADEC

(Full Authority Digital Engine Control) Control electronic digital complet autoritar al motorului

FFT

(Fast Fourier Transform) Transformata Fourier rapidă

FPGA

(Field Programmable Gate Array) Rețele de porți programabile de utilizator

FPIC

(Field Programmable Interconnect) Interconexiuni programabile de utilizator

FPLA

(Field Programmable Logic Array) Rețele logice programabile de utilizator

FPO

(Floating Point Operation) Operațiune în virgulă mobilă

FWHM

(Full-Width Half-Maximum) Lățime integrală la jumătatea înălțimii

GLONASS

(Global Navigation Satellite System) Sistem global de navigație prin satelit

GNSS

(Global Navigation Satellite System) Sistem global de navigație prin satelit

GPS

(Global Positioning System) Sistem de poziționare globală

GSM

(Global System for Mobile Communications) Sistem global pentru comunicații mobile

GTO

(Gate Turn-off Thyristor) Tiristor cu blocare prin poartă

HBT

(Hetero-Bipolar Transistors) Tranzistoare hetero-bipolare

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) Interfață multimedia de înaltă definiție

HEMT

(High Electron Mobility Transistors) Tranzistoare cu mobilitate înaltă a electronilor

ICAO

(International Civil Aviation Organisation) Organizația Aviației Civile Internaționale

IEC

(International Electro-technical Commission) Comisia electrotehnică internațională

IED

(Improvised Explosive Device) Dispozitiv exploziv improvizat

IEEE

(Institute of Electrical and Electronic Engineers) Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști

IFOV

(Instantaneous-Field-Of-View) Câmp de vizualizare instantaneu

IGBT

(Insulated Gate Bipolar Transistor) Tranzistor bipolar cu poartă izolată

IGCT

(Integrated Gate Commutated Thyristor) Tiristor de comutație cu poarta integrată

IHO

(International Hydrographic Organization) Organizația Hidrografică Internațională

ILS

(Instrument Landing System) Sistem de aterizare instrumentală

IMU

(Inertial Measurement Unit) Unitate de măsură inerțială

INS

(Inertial Navigation System) Sistem de navigație inerțială

IP

(Internet Protocol) Protocol de internet

IRS

(Inertial Reference System) Sistem de referință inerțială

IRU

(Inertial Reference Unit) Unitate de referință inerțială

ISA

(International Standard Atmosphere) Atmosferă standard internațională

ISAR

(Inverse Synthetic Aperture Radar) Radar cu apertură sintetică inversă

ISO

(International Organization for Standardization) Organizația Internațională de Standardizare

ITU

(International Telecommunication Union) Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

JT

Joule-Thomson

LIDAR

(Light Detection and Ranging) Detectare și măsurare cu ajutorul razei coerente

LIDT

(Laser Induced Damage Threshold) Pragul daunelor cauzate de laser

LOA

(Length Overall) Lungime totală

LRU

(Line Replaceable Unit) Unitate înlocuibilă pe pistă

LTT

(Light Triggering Thyristor) Tiristor cu declanșare prin impuls luminos

MLS

(Microwave Landing Systems) Sistem de aterizare cu microunde

MMIC

(Monolithic Microwave Integrated Circuit) Circuit integrat monolitic cu microunde

MOCVD

(Metal Organic Chemical Vapour Deposition) Depunere chimică în fază de vapori a compușilor organo-metalici

MOSFET

(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) Tranzistor cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor

MPM

(Microwave Power Module) Modul de putere cu microunde

MRF

(Magnetorheological Finishing) Finisare magnetoreologică

MRF

(Minimum Resolvable Feature size) Dimensiunea elementului de rezoluție minim

MRI

(Magnetic Resonance Imaging) Imagistică prin rezonanță magnetică

MTBF

(Mean-Time-Between-Failures) Timp mediu între defecțiuni

MTTF

(Mean-Time-To-Failure) Timp mediu până la defectare

NA

(Numerical Aperture) Apertură numerică

NDT

(Non-Destructive Test) Test nedestructiv

NEQ

(Net Explosive Quantity) Cantitatea netă de exploziv

NIJ

(National Institute of Justice) Institutul Național de Justiție

OAM

(Operations, Administration or Maintenance) Operare, administrare sau întreținere

OSI

(Open Systems Interconnection) Interconectare a sistemelor deschise

PAI

(Polyamide-imides) Poliamide-imide

PAR

(Precision Approach Radar) Radar de apropiere de precizie

PCL

(Passive Coherent Location) Localizare coerentă pasivă

PDK

(Process Design Kit) Kit de proiectare al procesului

PIN

(Personal Identification Number) Număr personal de identificare

PMR

(Private Mobile Radio) Radiocomunicații mobile private

PVD

(Physical Vapour Deposition) Depunere fizică în fază de vapori

ppm

(parts per million) părți pe milion

QAM

(Quadrature-Amplitude-Modulation) Modulație de amplitudine în cuadratură

QE

(Quantum Efficiency) Eficiență cuantică

RAP

(Reactive Atom Plasmas) Plasme atomice reactive

RF

(Radio Frequency) Radiofrecvență

rms

(Root Mean Square) Medie pătratică

RNC

(Radio Network Controller) Controler de rețea radio

RNSS

(Regional Navigation Satellite System) Sistem regional de navigație prin satelit

ROIC

(Read-out Integrated Circuit) Circuit integrat de citire

S-FIL

(Step and Flash Imprint Lithography) Litografie cu imprimare de tipul step and flash

SAR

(Synthetic Aperture Radar) Radar cu apertură sintetică

SAS

(Synthetic Aperture Sonar) Sonar cu apertură sintetică

SC

(Single Crystal) Monocristal

SCR

(Silicon Controlled Rectifier) Redresor controlat cu siliciu

SFDR

(Spurious Free Dynamic Range) Gamă dinamică fără paraziți

SHPL

(Super High Powered Laser) Laser de putere ultraînaltă

SLAR

(Sidelooking Airborne Radar) Radar aeropurtat cu baleiaj lateral

SOI

(Silicon-on-Insulator) Siliciu pe izolator

SQUID

(Superconducting Quantum Interference Device) Dispozitiv supraconductor cu interferență cuantică

SRA

(Shop Replaceable Assembly) Unitate înlocuibilă în atelier

SRAM

(Static Random Access Memory) Memorie statică cu acces aleatoriu

SSB

(Single Sideband) Bandă laterală unică

SSR

(Secondary Surveillance Radar) Radar de supraveghere secundar

SSS

(Side Scan Sonar) Sonar cu scanare laterală

TIR

(Total Indicated Reading) Citire totală indicată

TVR

(Transmitting Voltage Response) Răspunsul tensiunii de transmitere

u

(Atomic Mass Unit) Unitate atomică de masă

UE

Uniunea Europeană

UPR

(Unidirectional Positioning Repeatability) Repetabilitate a poziționării unidirecționale

UV

(Ultraiolet) Ultraviolet

UTS

(Ultimate Tensile Strength) Rezistență maximă la tracțiune

VJFET

(Vertical Junction Field Effect Transistor) Tranzistor cu efect de câmp cu joncțiune verticală

VOR

(Very High Frequency Omni-directional Range) Radiofar omnidirecțional de frecvență foarte înaltă

OMS

Organizația Mondială a Sănătății

WLAN

(Wireless Local Area Network) Rețea locală wireless

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

PARTEA II -     Categoria 0

CATEGORIA 0 – MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

0A   Sisteme, echipamente și componente

0A001

„Reactoare nucleare”, precum și echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a.

„reactoare nucleare”;

b.

vase metalice sau principalele părți prefabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c.

echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d.

bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau sprijin ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e.

tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină atât elementele combustibile, cât și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

f.

zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi (sau ansambluri de tuburi), special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate ca teacă a elementului combustibil într-un „reactor nuclear” și în cantități care depășesc 10 kg;

N.B.

Pentru tuburi de presiune din zirconiu a se vedea 0A001.e. iar pentru tuburile vasului calandria a se vedea 0A001.h.

g.

pompe de răcire și circulatoare de gaz, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h.

‘structuri interne ale reactorului nuclear’ special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, tuburile vasului calandria, ecranele termice, șicanele, plăcile-grilă ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă tehnică:

La 0A001.h. ‘structuri interne ale reactorului nuclear’ înseamnă orice structuri principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i.

schimbătoare de căldură după cum urmează:

1.

generatoare de abur special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

2.

alte schimbătoare de căldură special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

Notă:

0A001.i. nu supune controlului schimbătoarele de căldură pentru sistemele de siguranță ale reactorului, de exemplu, sistemul de răcire de urgență sau sistemele de răcire prin evacuarea căldurii reziduale.

j.

instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”;

k.

‘scuturi termice externe’ special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear” pentru reducerea pierderilor de căldură și de asemenea, pentru protecția recipientului de siguranță.

Notă tehnică:

La 0A001.k. ‘Scuturi termice externe’ înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care reduc pierderea de căldură din reactor și reduc temperatura din recipientul de siguranță.

0B   Echipamente de testare, inspecție si producție

0B001

Instalații de separare a izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a.

instalații special concepute pentru separarea izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” sau ai „materialelor fisionabile speciale”, după cum urmează:

1.

instalații de separare prin centrifugare gaz;

2.

instalații de separare prin difuzie gazoasă;

3.

instalații de separare aerodinamică;

4.

instalații de separare prin schimb chimic;

5.

instalații de separare prin schimb ionic;

6.

instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici;

7.

instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a moleculelor;

8.

instalații de separare cu plasmă;

9.

instalații electromagnetice de separare;

b.

centrifuge pentru gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge pentru gaz, după cum urmează:

Notă tehnică:

La 0B001.b. prin ‘material cu un raport rezistență-densitate ridicat’ se înțelege oricare din materialele următoare:

1.

oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau mai mare;

2.

aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa sau mai mare; sau

3.

„materiale fibroase sau filamentare” cu un „modul specific” mai mare de 3,18 x 106 m și o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare de 7,62 x 104 m;

1.

centrifuge pentru gaz;

2.

ansambluri complete de rotoare;

3.

tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, confecționate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

4.

inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, destinate să susțină local un tub rotor sau să asambleze un anumit număr de tuburi de rotor, confecționate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

5.

șicane cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm destinate a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

6.

calote superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului rotor și realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

7.

lagăre cu suspensie magnetică după cum urmează:

a.

ansambluri de susținere care constau dintr-un electromagnet inelar suspendat în interiorul unei casete realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” conținând un mediu de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului;

b.

lagăre magnetice active special concepute sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge pentru gaz;

8.

lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-calotă montat pe un amortizor;

9.

pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe suprafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și alezare interioară;

10.

statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alternativ și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în vid, într-un domeniu de frecvență de 600 Hz sau mai mare și la o putere de 40 VA sau mai mare;

11.

incinte/carcase de centrifuge care conțin ansamblul rotor tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremități cu prelucrare mecanică de precizie care sunt dispuse paralel unele față de altele și perpendicular pe axa longitudinală a cilindrului, într-un interval de 0,05 ° sau mai mic;

12.

dispozitive de captare, compuse din tuburi special concepute sau pregătite pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotorului centrifugei, pe principiul tubului Pitot, și care se pot racorda la sistemul central de prelevare a gazului;

13.

schimbătoare de frecvență (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în procedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz și care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a.

o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare; și

b.

o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %);

14.

robineți de închidere și de reglare, după cum urmează:

a.

robineți de închidere special concepuți și pregătiți să acționeze asupra fluxurilor gazoase de alimentare, de produs și de reziduu de UF6 care ies dintr-o centrifugă individuală pentru gaz;

b.

robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” cu un diametru interior de la 10 mm la 160 mm, special concepuți sau pregătiți pentru utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire prin centrifugare gaz;

c.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează:

1.

bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, polimerice sau ceramice „rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime mai mică sau egală cu 5 mm, iar pentru configurații tubulare, cu un diametru mai mic sau egal cu 25 mm;

2.

incinte de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3.

compresoare sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 mai mare sau egală cu 1 m3/min, cu o presiune de descărcare de până la 500 kPa, și având un raport de compresie mai mic sau egal cu 10:1, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

4.

garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor menționate la 0B001.c.3. și concepute pentru o rată de pierdere a gazului tampon mai mică de 1 000 cm3/min;

5.

schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și concepute pentru o rată a pierderii de presiune mai mică de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 kPa;

6.

robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

d.

echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamică:

1.

ajutaje de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu fante, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 și care au în interior o lamă care separă fluxul de gaz ce trece prin ajutaj în două fluxuri;

2.

tuburi cilindrice sau conice (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și prevăzute cu unul sau mai multe canale de admisie tangențiale;

3.

compresoare sau suflante de gaz realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile corespunzătoare de etanșare a arborilor;

4.

schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

5.

incinte pentru elementele de separare, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care pot conține tuburi vortex sau ajutaje de separare;

6.

robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu un diametru de 40 mm sau mai mare;

7.

sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ:

a.

schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C);

b.

aparate de refrigerare criogenică capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C);

c.

ajutaje de separare sau unități de tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

d.

capcane de frig pentru UF6 capabile să congeleze UF6;

e.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic, după cum urmează:

1.

coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare de 30 s sau mai puțin și rezistente la acidul clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice adecvate cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate);

2.

contactoare centrifugale de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare mai mic sau egal cu 30 s și rezistente la acidul clorhidric concentrat (de exemplu, confecționate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice adecvate cum ar fi polimerii de fluorocarburi);

3.

celule pentru reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al soluțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o stare de valență la alta;

4.

echipamente de alimentare a celulelor pentru reducere electrochimică, pentru prelevarea de U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, polimeri de fluorocarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit impregnat cu rășină);

5.

sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3;

6.

sisteme de oxidare a uraniului, pentru oxidarea U+3 la U+4;

f.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:

1.

rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre, cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de acid clorhidric concentrat și concepute pentru a se obține un timp de înjumătățire a vitezei de schimb mai mic de 10 s și care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C);

2.

coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1 000 mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa;

3.

sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de reducere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului de ioni;

g.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a vaporilor atomici, după cum urmează:

1.

sisteme de vaporizare a uraniului metalic concepute pentru a realiza eliberarea unei puteri de 1 kW sau mai mult asupra țintei, destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser;

2.

sisteme de manipulare a uraniului metalic în stare lichidă sau de vapori, special concepute sau pregătite pentru manipularea uraniului topit, a aliajelor de uraniu topite sau a vaporilor de uraniu metalic pentru utilizarea la îmbogățirea prin laser, precum și componente special concepute ale acestora;

N.B.

A SE VEDEA ȘI 2A225.

3.

ansambluri colectoare de produse și de reziduuri pentru colectarea uraniului metalic în stare lichidă sau solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum ar fi grafitul acoperit cu oxid de ytriu sau tantalul;

4.

incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni și a colectoarelor de produse și reziduuri;

5.

„lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

h.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a moleculelor, după cum urmează:

1.

ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și a gazelor purtătoare până la 150 K (-123 °C) sau mai puțin și realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

2.

componente sau dispozitive ale colectoarelor de produse și reziduuri, special concepute sau pregătite pentru colectarea materialului din uraniu sau a reziduurilor de material din uraniu ca urmare a iradierii cu lumină laser, realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3.

compresoare realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile de etanșare ale arborilor acestora;

4.

echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) în UF6 (gaz);

5.

sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot, argon sau un alt gaz) care cuprind următoarele echipamente:

a.

schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C);

b.

aparate de refrigerare criogenică capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C);

c.

capcane de frig pentru UF6 capabile să congeleze UF6;

6.

„lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 și 6A205.

i.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasmă:

1.

surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelerarea ionilor, cu o frecvență de ieșire mai mare de 30 GHz și o putere medie de ieșire mai mare de 50 kW;

2.

bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW;

3.

sisteme generatoare de plasmă de uraniu;

4.

neutilizate;

5.

ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în stare solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldura și la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi grafitul acoperit cu oxid de ytriu sau tantalul;

6.

incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectoarelor de produs și reziduuri, confecționate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oțel inoxidabil);

j.

echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procesul de separare electromagnetică, după cum urmează:

1.

surse de ioni unice sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, un ionizator și un accelerator de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;

2.

plăci colectoare de ioni cu două sau mai multe fante sau cavități pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil);

3.

incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confecționate din materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;

4.

piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;

5.

surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate caracteristicile următoare:

a.

capabile de o funcționare permanentă;

b.

tensiune de ieșire mai mare sau egală cu 20 000 V;

c.

curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

d.

variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore;

N.B.

A SE VEDEA ȘI 3A227.

6.

surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au toate caracteristicile următoare:

a.

capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; și

b.

variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore.

N.B.

A SE VEDEA ȘI 3A226.

0B002

Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru instalațiile de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, după cum urmează:

a.

autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire;

b.

condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogățire, pentru un transfer prin reîncălzire;

c.

stații pentru produse și reziduuri, destinate transferului UF6 în containere;

d.

stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul de îmbogățire prin comprimarea, răcirea și conversia UF6 la o formă lichidă sau solidă;

e.

sisteme de conducte și colectori special concepute sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;

f.

sisteme și pompe de vid, după cum urmează:

1.

distribuitoare, colectoare de vid sau pompe de vid cu o capacitate de aspirație mai mare sau egală cu 5 m3/min;

2.

pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”; sau

3.

sisteme de vid constând din distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid concepute să funcționeze în atmosfere de UF6;

g.

spectrometre de masă/surse de ioni pentru UF6, capabile să preleveze permanent eșantioane din fluxuri gazoase de UF6 și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

capabile să măsoare ioni cu masa atomică mai mare sau egală cu 320 unități atomice de masă și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

dotate cu surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % în greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3.

dotate cu surse de ionizare prin bombardare cu electroni; și

4.

dotate cu un colector adaptat pentru analiza izotopică.

0B003

Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a.

sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;

b.

sisteme pentru conversia UO3 în UF6;

c.

sisteme pentru conversia UO3 în UO2;

d.

sisteme pentru conversia UO2 în UF4;

e.

sisteme pentru conversia UF4 în UF6;

f.

sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;

g.

sisteme pentru conversia UF6 în UO2;

h.

sisteme pentru conversia UF6 în UF4;

i.

sisteme pentru conversia UO2 în UCI4;

0B004

Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acestea, după cum urmează:

a.

instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, după cum urmează:

1.

instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;

2.

instalații de schimb amoniac-hidrogen;

b.

echipamente și componente, după cum urmează:

1.

turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu un diametru mai mare sau egal cu 1,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa;

2.

suflante sau compresoare centrifugale de presiune scăzută (adică 0,2 MPa) cu o treaptă, pentru circularea hidrogenului sulfurat gazos (adică un gaz ce conține peste 70 % în greutate hidrogen sulfurat, H2S) cu un debit mai mare sau egal cu 56 m3/s atunci când funcționează la presiuni de aspirare mai mari sau egale cu 1,8 MPa și echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S;

3.

turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime mai mare sau egală cu 35 m, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa;

4.

structuri interne ale turnurilor, inclusiv contactoare și pompe aferente treptelor, inclusiv pompe submersibile, pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

5.

instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

6.

analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului mai mari sau egale cu 90 % în greutate;

7.

arzătoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă grea, prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

8.

sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la un nivel de concentrație a deuteriului cerut de reactoarele nucleare;

9.

convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului, special concepute sau pregătite pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen.

0B005

Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă tehnică:

Echipamentul special conceput sau pregătit pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” include echipamente care:

1.

intră în mod normal în contact direct cu fluxul de producție al materialelor nucleare, le prelucrează în mod direct sau controlează în mod direct fluxul de producție al acestora;

2.

asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

3.

verifică integritatea tecii sau a etanșării;

4.

verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat; sau

5.

sunt utilizate pentru asamblarea elementelor reactorului.

0B006

Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare” și echipamente și componente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă:

0B006 include:

a.

instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, inclusiv echipamente și componente care vin în mod normal în contact direct și controlează în mod direct combustibilul iradiat și principalele fluxuri de prelucrare a materialelor nucleare și a produselor de fisiune;

b.

echipamente pentru înlăturarea tecii elementului combustibil și mașini de tocat sau de mărunțit, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, a fasciculelor sau a barelor;

c.

vase dizolvatoare sau dizolvatoare care utilizează dispozitive mecanice special concepute sau pregătite pentru dizolvarea combustibilului iradiat provenit de la „reactoarele nucleare”, capabile să rezistente la acțiunea unor lichide încinse și puternic corozive, și care pot fi încărcate, operate și întreținute prin comandă de la distanță;

d.

extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele cu umplutură sau pulsatorii, amestecători-decantori și extractori centrifugi, rezistente la acțiunea corozivă a acidului azotic și special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalațiile de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”;

e.

recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic;

Notă tehnică:

Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1.

pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat pentru toate elementele constituente conform definiției din nota la 0C004) de cel puțin două procente;

2.

un diametru maxim de 175 mm pentru recipientele cilindrice; sau

3.

o lățime maximă de 75 mm pentru recipientele plate sau inelare.

f.

sisteme de măsurare a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru integrarea și utilizarea cu sisteme de control cu proces automatizat într-o instalație de reprelucrare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”.

0B007

Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:

a.

sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;

b.

sisteme de producție a plutoniului metalic.

0C   Materiale

0C001

„Uraniu natural”, „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe dintre materialele menționate mai sus;

Notă:

0C001. nu supune controlului următoarele:

a.

cantitățile mai mici sau egale cu patru grame de „uraniu natural” sau „uraniu sărăcit”, atunci când acestea sunt conținute într-un instrument de detecție;

b.

„uraniul sărăcit” special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare civile:

1.

ecranare;

2.

ambalare;

3.

lesturi cu o masă mai mică sau egală cu 100 kg;

4.

contragreutăți cu o masă mai mică sau egală cu 100 kg;

c.

aliajele cu un conținut mai mic de 5 % toriu;

d.

produsele ceramice conținând toriu, care au fost fabricate pentru utilizări nenucleare.

0C002

„Materiale fisionabile speciale”

Notă:

0C002 nu supune controlului cantitățile mai mici sau egale cu patru „grame efective”, atunci când acestea sunt conținute într-un instrument de detecție.

0C003

Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5 000.

0C004

Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 părți pe milion ‘echivalent în bor’ și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3, pentru utilizare într-un „reactor nuclear”, în cantități care depășesc 1 kg.

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1C107.

Nota 1:

În scopul controlului exporturilor, autoritățile competente ale statului membru al UE în care este stabilit exportatorul vor determina dacă exporturile de grafit care îndeplinește specificațiile anterioare sunt destinate sau nu utilizării într-un „reactor nuclear”. 0C004 nu supune controlului grafitul cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm (părți pe milion) ‘echivalent în bor’ și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3, care nu este destinat utilizării într-un „reactor nuclear”.

Nota 2:

La 0C004, ‘echivalentul în bor’ (EB) este definit ca suma EBz pentru impurități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv borul, în care:

 

BEZ (ppm) = FC x concentrația elementului Z în ppm;

 

Image 24

 

și în care σ B și σ Z sunt secțiunile transversale de captură ale neutronilor termici (în barni) pentru borul prezent în natură, respectiv pentru elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului prezent în natură, respectiv elementului Z.

0C005

Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 (de exemplu, nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare sau egal cu 60 % în greutate, oxid de aluminiu și polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate), cu un grad de puritate mai mare sau egal cu 99,9 % în greutate, o dimensiune a particulelor mai mică de 10 μm măsurată conform standardului ASTM B330 și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.

0D   Produse software

0D001

„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

0E   Tehnologie

0E001

„Tehnologie”, în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară, pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

PARTEA III –     Categoria 1

CATEGORIA 1 – MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

1A   Sisteme, echipamente și componente

1A001

Componente fabricate din compuși fluorurați, după cum urmează:

a.

dispozitive de etanșare, garnituri, agenți de etanșare sau rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru a fi utilizate la „aeronave” sau în domeniul aerospațial, fabricate în proporție de peste 50 % în greutate din oricare dintre materialele menționate la 1C009.b sau la 1C009.c;

b.

neutilizat;

c.

neutilizat.

1A002

Structuri sau produse laminate „compozite”, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A202, 9A010 ȘI 9A110.

a.

fabricate din oricare dintre următoarele:

1.

o „matrice” organică și „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.c. sau la 1C010.d.: sau

2.

preimpregnatele sau semifabricatele menționate la 1C010.e.;

b.

fabricate dintr-o „matrice” de metal sau de carbon și din oricare dintre următoarele:

1.

„materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

a.

un „modul specific” care depășește 10,15 x 106 m; și

b.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 17,7 x 104 m; sau

2.

materialele menționate la 1C010.c.

Nota 1:

1A002 nu supune controlului structurile sau produsele laminate „compozite” fabricate din „materiale fibroase sau filamentare” de carbon impregnate cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru „aeronave civile” și având toate caracteristicile următoare:

a.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

b.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

c.

o lățime care depășește 15 mm.

Nota 2:

1A002 nu supune controlului produsele semifabricate, special concepute pentru aplicații pur civile după cum urmează:

a.

articolele sportive;

b.

industria autovehiculelor;

c.

industria de mașini unelte;

d.

aplicațiile medicale.

Nota 3:

1A002.b.1 nu supune controlului produsele semifabricate care conțin maximum două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute pentru următoarele aplicații:

a.

cuptoare de tratament termic al metalelor, utilizate pentru revenirea metalelor;

b.

echipamente de producere a cristalelor de siliciu.

Nota 4:

1A002 nu supune controlului produsele finite, special concepute pentru o aplicație specifică.

Nota 5:

1A002.b.1 nu supune controlului „materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic, cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

1A003

Produse fabricate din poliimide aromatice ne-„fuzibile”, sub formă de film, folie, bandă sau panglică, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o grosime care depășește 0,254 mm; sau

b.

acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanțe magnetice.

Notă:

1A003 nu supune controlului produsele care sunt acoperite sau laminate cu cupru și sunt concepute pentru producția de plăci cu circuite electronice imprimate.

N.B.

Pentru poliimidele aromatice „fuzibile” sub orice formă, a se vedea 1C008.a.3.

1A004

Echipamente și componente de protecție și detectare care nu sunt special concepute pentru utilizare militară, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 2B351 ȘI 2B352.

a.

măști care acoperă întreaga față, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componente special concepute ale acestora, după cum urmează:

Notă:

1A004.a. include aparatele de respirat de purificare a aerului (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) care sunt concepute sau modificate pentru protecția împotriva agenților sau a materialelor menționate la 1A004.a.

Notă tehnică:

În sensul 1A004.a:

1.

măștile care acoperă întreaga față sunt cunoscute și sub denumirea de măști de gaze.

2.

cartușele filtrante includ elementele de filtrare.

1.

„agenți biologici”;

2.

‘materiale radioactive’;

3.

agenți de război chimic (CW); sau

4.

„agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care:

a.

α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (o-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-clor-5,10-dihidrofenarsazină (clorură de fenarsazină), (adamsită), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți:

1.

„agenți biologici”;

2.

‘materiale radioactive’; sau

3.

agenți de război chimic (CW);

c.

sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora:

1.

„agenți biologici”;

2.

‘materiale radioactive’; sau

3.

agenți de război chimic (CW).

d.

echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de ‘detectare a urmelor’ (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă).

Notă tehnică:

‘Detectarea urmelor’ înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.

Nota 1:

1A004.d nu supune controlului echipamentele special concepute pentru uz de laborator.

Nota 2:

1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.

Notă:

1A004 nu supune controlului:

a.

dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

b.

echipamentele de sănătate și siguranță la locul de muncă, limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva pericolelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile, inclusiv a celor specifice:

1.

mineritului;

2.

industriei extractive;

3.

agriculturii;

4.

sectorului farmaceutic;

5.

sectorului medical;

6.

sectorului veterinar;

7.

protecției mediului;

8.

gestionării deșeurilor;

9.

industriei alimentare.

Note tehnice:

1.

1A004 include echipamentele și componentele care au fost identificate, testate cu succes la standarde naționale sau care s-au dovedit eficace în alte situații pentru detectarea sau pentru protecția împotriva ‘materialelor radioactive’, a „agenților biologici”, a agenților de război chimic, a ‘simulanților’ sau a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum ar fi mineritul, industria extractivă, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

2.

‘Simulantul’ este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.

3.

În sensul 1A004, ‘materialele radioactive’ sunt materiale selectate sau modificate pentru a li se spori eficacitatea în producerea de victime în rândul oamenilor sau al animalelor, în degradarea echipamentelor sau în distrugerea culturilor sau a mediului.

1A005

Veste antiglonț și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

veste antiglonț ușoare care nu sunt fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare sau echivalente ale acestora, precum și componente special concepute în acest scop;

b.

veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică mai mică sau egală cu nivelul IIIA (NIJ 0101,06, iulie 2008) sau cu „standarde echivalente”.

N.B.

Pentru „materialele fibroase sau filamentare” utilizate la fabricarea vestelor antiglonț, a se vedea 1C010.

Nota 1:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț atunci când acestea însoțesc utilizatorii în scopul asigurării protecției personale.

Nota 2:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecție frontală, atât împotriva fragmentelor, cât și împotriva exploziilor provenite de la dispozitive explozive nemilitare.

Nota 3:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția împotriva cuțitelor, cuielor, acelor sau armelor contondente.

1A006

Echipamente special concepute sau modificate pentru eliminarea dispozitivelor explozive improvizate (IED) și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

vehicule cu comandă de la distanță;

b.

‘dispozitive disruptive’.

Notă tehnică:

În sensul 1A006.b, ‘dispozitivele disruptive’ sunt dispozitive special concepute în scopul prevenirii declanșării unui exploziv prin proiectarea unui proiectil lichid, solid sau friabil.

Notă:

1A006 nu supune controlului echipamentele atunci când acestea însoțesc operatorul.

1A007

Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa, prin mijloace electrice, încărcături și dispozitive care conțin „materiale energetice”, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 3A229 ȘI 3A232.

a.

seturi de aprindere pentru detonatoare explozive concepute pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b.;

b.

detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:

1.

punte explozivă (EB);

2.

punte explozivă cu fir (EBW);

3.

percutor;

4.

inițiatori cu folie explozivă (EFI).

Note tehnice:

1.

Termenul inițiator sau aprinzător este uneori utilizat în locul termenului detonator.

2.

În sensul 1A007.b, toate detonatoarele vizate utilizează un mic conductor electric (punte, punte cu fir sau folie) care se vaporizează exploziv atunci când este traversat de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitratul de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu, iar impactul percutorului asupra unui exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Termenul detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator cu percutor.

1A008

Încărcături, dispozitive și componente, după cum urmează:

a.

‘încărcături configurate’ având toate caracteristicile următoare:

1.

cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 90 g; și

2.

diametru al capsulei exterioare mai mare sau egal cu 75 mm;

b.

încărcături de tăiere liniară și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

1.

o încărcătură explozivă mai mare de 40g/m; și

2.

o lățime mai mare sau egală cu 10 mm;

c.

fitil de detonare cu o încărcătură explozivă mai mare de 64 g/m;

d.

dispozitive de tăiat, altele decât cele menționate la 1A008.b., și instrumente de secționare, cu o cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 3,5 kg.

Notă tehnică:

‘Încărcăturile configurate’ sunt încărcături explozive configurate astfel încât să concentreze efectele suflului exploziei.

1A102

Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, concepute pentru lansatoarele de vehicule spațiale menționate la 9A004 sau pentru rachetele de sondare menționate la 9A104.

1A202

Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de tuburi și prezentând ambele caracteristici următoare:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 și 9A110.

a.

un diametru interior cuprins între 75 mm și 400 mm; și

b.

fabricate din oricare dintre „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.a. sau b. sau la 1C210.a., sau din materialele preimpregnate cu carbon menționate la 1C210.c.

1A225

Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A226

Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, prezentând ambele caracteristici următoare:

a.

fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere; și

b.

concepute pentru a fi utilizate în coloane de distilare în vid.

1A227

Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

a.

o ‘suprafață rece’ mai mare de 0,09 m2;

b.

o densitate mai mare de 3 g/cm3 și

c.

o grosime mai mare sau egală cu 100 mm.

Notă tehnică:

La 1A227, mențiunea ‘suprafață rece’ se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1B   Echipamente de testare, inspecție si producție

1B001

Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor laminate „compozite” menționate la 1A002 sau a „materialelor fibroase sau filamentare” menționate la 1C010, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 și 1B201.

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate pe trei sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” sau a produselor laminate „compozite” din „materiale fibroase sau filamentare”;

b.

‘mașini pentru aranjarea benzilor’, ale căror mișcări de aranjare și poziționare a benzilor sunt coordonate și programate pe cinci sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’;

Notă:

La 1B001.b, ‘rachetă’ înseamnă sisteme de rachete complete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.b., ‘mașinile pentru aranjarea benzilor’ au capacitatea de a aranja una sau mai multe ‘benzi de filamente’ având o lățime mai mare de 25,4 mm și mai mică sau egală cu 304,8 mm, și de a tăia și a reporni cursele individuale ale ‘benzilor de filamente’ pe parcursul procesului de aranjare.

c.

mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modificate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile „compozite”;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.c., tehnica de întrețesere include și tricotarea.

d.

echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de armare, după cum urmează:

1.

echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu poliacrilonitrilice, de mătase artificială, de gudron sau policarbosilanice) în fibre de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;

2.

echipamente pentru depunerea chimică din vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fabricării fibrelor de carbură de siliciu;

3.

echipamente pentru filare umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

4.

echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;

e.

echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e. prin metoda topirii la temperaturi înalte;

f.

echipamente de verificare nedistructivă, special concepute pentru materiale „compozite”, după cum urmează:

1.

sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei dimensiuni;

2.

mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror mișcări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate și programate simultan pe patru sau mai multe axe pentru a urmări profilurile tridimensionale ale componentei verificate;

g.

‘mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente’, ale căror mișcări de aranjare și poziționare a cablurilor sunt coordonate și programate pe două sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.g., ‘mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente’ au capacitatea de a poziționa una sau mai multe ‘benzi de filamente’ având o lățime mai mică sau egală cu 25,4 mm, și de a tăia și reporni cursele individuale ale ‘benzilor de filamente’ pe parcursul procesului de dispunere.

Note tehnice:

1.

În sensul 1B001, axele de ‘servopoziționare primară’ controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului final (adică a capului) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția corectă pentru a obține procesul dorit.

2.

În sensul 1B001., o ‘bandă de filamente’ este o singură lățime continuă de bandă, cablu sau fibre, impregnată integral sau parțial cu rășină. ‘Benzile de filamente’ impregnate integral sau parțial cu rășină le includ și pe cele acoperite cu pudră uscată care aderă la încălzire.

1B002

Echipamente concepute să producă pulberi din aliaje metalice sau materiale granulate și având toate caracteristicile următoare:

a.

special concepute pentru evitarea contaminării; și

b.

special concepute pentru utilizarea într-unul dintre procesele menționate la 1C002.c.2.

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1B102.

1B003

Scule, matrițe, ștanțe sau dispozitive de fixare pentru „formarea superplastică” sau „legarea prin difuzie” a titanului, a aluminiului sau a aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea oricărora dintre următoarele:

a.

structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospațiale;

b.

motoarelor pentru „aeronave” sau motoarelor aerospațiale; sau

c.

componentelor special concepute pentru structurile menționate la 1B003.a. sau pentru motoarele menționate la 1B003.b.

1B101

Echipamente, altele decât cele menționate la 1B001, pentru „producerea” compozitelor structurale; precum și componente și accesorii special concepute în acest scop, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1B201.

Notă:

Componentele și accesoriile menționate la 1B101 cuprind modele, mandrine, matrițe, dispozitive de fixare și scule care servesc la eboșarea, tratarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru dispunerea fibrelor compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor pot fi coordonate și programate pe trei sau mai multe axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”, precum și comenzile de programare și de coordonare;

b.

mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și aranjare a benzilor și foilor pot fi coordonate și programate pe două sau mai multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor aeriene și ale „rachetelor”;

c.

echipamente concepute sau modificate pentru „producția” de „materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

1.

echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, poliacrilonitrilice, de mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitive speciale pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;

2.

echipamente pentru depunerea din vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite;

3.

echipamente pentru filare umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

d.

echipamente concepute sau modificate pentru tratamentul suprafeței fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor menționate la 9C110.

Notă:

1B101.d. include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker.

1B102

„Echipamente pentru producția” de pulberi metalice, altele decât cele menționate la 1B002 și componente ale acestora, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1B115.b.

a.

„echipamente pentru producția” de pulbere metalică utilizate pentru „producția”, în mediu controlat, a materialelor sferice, sferoidale sau atomizate menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau în Lista produselor militare.

b.

componente special concepute pentru „echipamentele pentru producție” menționate la 1B002 sau 1B102.a.

Notă:

1B102 include:

a.

generatoarele de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) care pot fi folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

b.

echipamentele cu impuls electric care pot fi folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

c.

echipamentele care pot fi folosite pentru „producția” pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).

1B115

Echipamente, altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru producția combustibililor de propulsie sau a constituenților lor și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

„echipamente de producție”, pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie lichizi sau a constituenților lor menționați la 1C011.a, 1C011.b. și 1C111 sau în Lista produselor militare;

b.

„echipamente de producție” pentru „producția”, manipularea, amestecarea, tratarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie solizi sau a constituenților lor menționați la 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau în Lista produselor militare.

Notă:

1B115.b. nu supune controlului amestecătoarele prin dozare (discontinue), amestecătoarele continue sau morile cu energie hidraulică. Pentru controlul amestecătoarelor prin dozare, al amestecătoarelor continue și al morilor cu energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119.

Nota 1:

Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse militare, a se vedea Lista produselor militare.

Nota 2:

1B115 nu supune controlului echipamentele pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a carburii de bor.

1B116

Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliză, formate într-o matriță, o mandrină sau pe un alt suport, pornind de la precursori gazoși care se descompun în intervalul de temperatură cuprins între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) la presiuni cuprinse între 130 Pa și 20 kPa.

1B117

Amestecătoare prin dozare (discontinue) și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

a.

concepute sau modificate pentru amestecare sub vid în intervalul de la zero la 13,326 kPa;

b.

capabile să controleze temperatura cuvei;

c.

cu o capacitate volumetrică totală mai mare sau egală cu 110 litri; și

d.

cel puțin un ‘braț de amestecare/malaxare’ montat excentric.

Notă:

În 1B117.d, termenul ‘braț de amestecare/malaxare’ nu se referă la dezaglomeratori sau arbori port-cuțite.

1B118

Amestecătoare continue și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

a.

concepute sau modificate pentru amestecare sub vid în intervalul de la zero la 13,326 kPa;

b.

capabile să controleze temperatura cuvei;

c.

cu oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare; sau

2.

cu toate caracteristicile următoare:

a.

un singur braț rotativ și oscilant cu dinți/pini de malaxare; și

b.

dinți/pini de malaxare în interiorul cuvei.

1B119

Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea substanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare și componente special concepute pentru acestea.

1B201

Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1.

având mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate pe două sau mai multe axe;

2.

special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3.

capabile de a realiza o înfășurare pe tuburi cilindrice cu un diametru interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime mai mare sau egală cu 300 mm;

b.

comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a;

c.

mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.

1B225

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

1B226

Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu, surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic mai mare sau egal cu 50 mA.

Notă:

1B226 cuprinde separatoare:

a.

capabile de îmbogățirea izotopilor stabili;

b.

în care sursele de ioni și colectorii se află atât în interiorul câmpului magnetic, cât și în acele configurații în care sunt exterioare câmpului.

1B228

Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

a.

sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură internă mai mică sau egală cu 35 K (-238 °C);

b.

sunt concepute pentru a funcționa la o presiune internă de la 0,5 la 5 MPa;

c.

sunt fabricate fie:

1.

din oțel inoxidabil din seria 300 al SAE (Societatea Inginerilor de Automobile), cu conținut scăzut de sulf și cu mărimea grăuntelui de oțel austenitic conform ASTM (sau unui standard echivalent) mai mare sau egală cu 5; sau

2.

din materiale echivalente care sunt deopotrivă criogenice și compatibile cu hidrogenul (H2) și

d.

au un diametru intern mai mare sau egal cu 30 cm și o ‘lungime efectivă’ mai mare sau egală cu 4 m.

Notă tehnică:

La 1B228, prin ‘lungime efectivă’ se înțelege înălțimea materialului de umplere într-o coloană cu umplutură sau înălțimea activă a plăcilor contactoarelor interne dintr-o coloană cu talere.

1B230

Pompe capabile să circule soluții de catalizator diluat sau concentrat de amidură de potasiu în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile următoare:

a.

perfect etanșe la aer (adică închise ermetic);

b.

o capacitate mai mare de 8,5 m3/h și

c.

oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

pentru soluțiile de amidură de potasiu concentrate (1 % sau peste), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa; sau

2.

pentru soluțiile de amidură de potasiu diluate (sub 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

1B231

Instalații sau uzine pentru tritiu, și echipamentele aferente, după cum urmează:

a.

instalații sau uzine pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

b.

echipamente pentru instalațiile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:

1.

unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (-250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de eliminare a căldurii mai mare de 150 W;

2.

sisteme de depozitare a izotopilor de hidrogen sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

1B232

Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele două caracteristici:

a.

concepute să funcționeze cu o temperatură de evacuare de 35 K (-238 °C) sau mai mică; și

b.

concepute să asigure un debit de hidrogen gazos mai mare sau egal cu 1 000 kg/h.

1B233

Instalații sau uzine pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

a.

instalații sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;

b.

echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de separare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează:

1.

coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2.

pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3.

băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4.

evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu;

c.

sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea;

d.

sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri lariat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea.

1B234

Recipiente de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de izolare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor puternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracteristici:

N.B.

A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

concepute să rețină o explozie echivalentă cu 2 kg de trinitrotoluen (TNT) sau mai mare; și

b.

având elemente sau caracteristici de proiectare care permit transferul în timp real sau cu decalaj al informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.

1B235

Ansambluri și componente destinate producției de tritiu, după cum urmează:

a.

ansambluri intenționat fabricate din sau care conțin litiu îmbogățit cu izotopul litiu-6, special concepute pentru producția de tritiu prin iradiere, inclusiv introducerea într-un reactor nuclear;

b.

componente special concepute pentru ansamblurile țintă menționate la 1B235.a.

Notă tehnică:

Componentele concepute special pentru ansamblurile intenționat destinate producției de tritiu pot include pelete de litiu, adsorbanți de tritiu și teci cu acoperire specială.

1C   Materiale

Notă tehnică:

Metale și aliaje:

cu excepția unor prevederi contrare, termenii ‘metale’ și ‘aliaje’ de la 1C001-1C012 se referă la forme brute și semifabricate, după cum urmează:

forme brute:

 

anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate și bare subțiri), blocuri, blocuri de oțel, blumuri, brichete, țagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, grăunți, granule, lingouri, bulgări, pelete, piese brute, pudră, rondele, alice, brame, miezuri, fier spongios, bare;

forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, găurite sau perforate):

a.

materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare și măcinare, de exemplu: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii și peliculă, piese forjate, plăci, pudră, piese presate și matrițate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudură, bare și sârmă răsucită) oțel profilat, table, țevi și tuburi (inclusiv țevi rotunde, pătrate sau ambutisate), sârmă trasă sau extrudată;

b.

material turnat produs prin turnare în nisip, cochilă sau alte tipuri de matrițe, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, și forme realizate prin metalurgia pulberilor.

Exportul de forme nemenționate pretinse a fi produse finite, dar care reprezintă în realitate forme brute sau forme semifabricate nu trebuie să fie exclus din domeniul de aplicare al controlului.

1C001

Materiale special concepute pentru a absorbi radiația electromagnetică sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1C101.

a.

materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 x 108 Hz, dar sunt mai mici de 3 x 1012 Hz;

Nota 1:

1C001.a. nu supune controlului:

a.

absorbanții de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, cu încărcătură nemagnetică pentru asigurarea absorbției;

b.

absorbanții fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme și suprafețe spiralate;

c.

absorbanții plani, având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricați din oricare dintre următoarele:

a.

materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C); sau

b.

materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K (527 °C);

Notă tehnică:

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a. Notă: 1.c.1. trebuie să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi de undă ale frecvenței centrale și trebuie să fie plasat într-un câmp la distanță față de elementul radiant.

2.

cu rezistența la tracțiune mai mică de 7 × 106 N/m2; și

3.

cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 106 N/m2;

d.

absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracteristicile următoare:

1.

o greutate specifică ce depășește 4,4; și

2.

o temperatură maximă de funcționare mai mică sau egală cu 548 K (275 °C);

e.

absorbanții plani fără pierderi magnetice și fabricați din material plastic de tip ‘spumă cu celule deschise’ cu o densitate mai mică sau egală cu 0,15 g/cm3.

Notă tehnică:

‘Spumele cu celule deschise’ sunt materiale flexibile și poroase cu o structură internă deschisă atmosferei. ‘Spumele cu celule deschise’ sunt cunoscute și sub denumirea de spume reticulate.

Nota 2:

Niciuna din prevederile Notei 1 la 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt conținute în vopsea.

b.

materiale opace la lumina vizibilă și special concepute pentru absorbția radiației apropiate de infraroșu, având o lungime de undă mai mare de 810 nm, dar mai mică de 2 000 nm (frecvențe mai mari de 150 THz, dar mai mici de 370 THz);

Notă:

1C001.b. nu supune controlului materialele special concepute sau formulate pentru oricare dintre următoarele aplicații:

a.

marcarea cu „laser” a polimerilor; sau

b.

sudarea cu „laser” a polimerilor.

c.

materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, având o ‘conductibilitate electrică globală’ mai mare de 10 000 S/m (Siemens/m) sau o ‘rezistivitate (de suprafață)’ mai mică de 100 ohmi/pătrat, bazate pe oricare dintre următorii polimeri:

1.

polianilină;

2.

polipirol;

3.

politiofen;

4.

poli fenilen-vinilen; sau

5.

poli tienilen-vinilen.

Notă:

1C001.c. nu supune controlului materialele în formă lichidă.

Notă tehnică:

‘Conductibilitatea electrică globală’ și ‘rezistivitatea (de suprafață)’ se determină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.

1C002

Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA ȘI 1C202.

Notă:

1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate formulate special pentru acoperire.

Note tehnice:

1.

Aliajele metalice de la 1C002 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.

2.

‘Durata de serviciu până la rupere’ se măsoară conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naționale echivalente.

3.

‘Rezistența la oboseala oligociclică’ se măsoară conform standardului ASTM E-606 ‘Metoda recomandată pentru testarea rezistenței la oboseala oligociclică cu amplitudine constantă’ sau conform standardelor naționale echivalente. Testarea se execută axial, cu un raport mediu al tensiunilor egal cu 1 și un factor de concentrare a solicitării (Kt) egal cu 1. Raportul mediu al tensiunilor se obține împărțind diferența dintre tensiunea maximă și cea minimă la tensiunea maximă.

a.

aluminuri, după cum urmează:

1.

aluminuri de nichel care conțin minimum 15 % și maximum 38 % în greutate aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

2.

aluminuri de titan care conțin 10 % în greutate sau mai mult aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

b.

aliaje metalice fabricate din pulberile sau materialul granulat menționate la 1C002.c., după cum urmează:

1.

aliaje de nichel având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 923 K (650 °C) la o tensiune de 676 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 823 K (550 °C) la o tensiune maximă de 1 095 MPa;

2.

aliaje de niobiu având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 1 073 K (800 °C) la o tensiune de 400 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 973 K (700 °C) la o tensiune maximă de 700 MPa;

3.

aliaje de titan având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune de 200 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune maximă de 400 MPa;

4.

aliaje de aluminiu având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o rezistență la tracțiune de 240 MPa sau mai mare la 473 K (200 °C); sau

b.

o rezistență la tracțiune de 415 MPa sau mai mare la 298 K (25 °C);

5.

aliaje de magneziu având toate caracteristicile următoare:

a.

o rezistență la tracțiune de 345 MPa sau mai mare; și

b.

o viteză de coroziune mai mică de 1 mm/an într-o soluție apoasă de 3 % clorură de sodiu, măsurată în conformitate cu standardul ASTM G-31 sau cu standardele naționale echivalente;

c.

pulberi din aliaje metalice sau material granulat, având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziție:

Notă tehnică:

X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.

a.

aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbină, adică cu mai puțin de 3 particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricație) mai mari de 100 μm la 109 particule de aliaj;

b.

aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);

c.

aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);

d.

aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau

e.

aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);

2.

fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a.

‘atomizare în vid’;

b.

‘atomizare în gaz’;

c.

‘atomizare centrifugă’;

d.

‘călire rapidă’;

e.

‘călire pe cilindru’ și ‘pulverizare’;

f.

‘extracție în stare topită’ și ‘pulverizare’;

g.

‘aliere mecanică’; sau

h.

‘atomizare în plasmă’și

3.

capabile să formeze materialele menționate la 1C002.a sau 1C002.b;

d.

materiale aliate având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare din sistemele de compoziție menționate la 1C002.c.1;

2.

sub formă de fulgi, panglici sau baghete subțiri nepulverizate; și

3.

produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a.

‘călire rapidă’;

b.

‘călire pe cilindru’; sau

c.

‘extracție în stare topită’.

Note tehnice:

1.

‘Atomizare în vid’ înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm prin evaporarea rapidă a unui gaz dizolvat în condiții de expunere în vid.

2.

‘Atomizare în gaz’ înseamnă un proces de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.

3.

‘Atomizare centrifugă’ înseamnă un proces de reducere a unei șarje sau a unei băi de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm prin intermediul unei forțe centrifuge.

4.

‘Călire rapidă’ înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc răcit, obținându-se un produs sub formă de fulgi.

5.

‘Călire pe cilindru’ înseamnă un proces de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc rotativ răcit, pentru obținerea unui produs sub formă de fulgi, benzi sau bare.

6.

‘Pulverizare’ înseamnă un proces de transformare a unui material în particule prin sfărâmare sau măcinare.

7.

‘Extracție în stare topită’ înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ și extracție a unui aliaj sub formă de bandă prin inserția unui segment scurt dintr-un bloc răcit care se rotește într-o baie de aliaj metalic topit.

8.

‘Aliere mecanică’ înseamnă un procedeu de aliere care rezultă din legarea, fracționarea și relegarea de pulberi elementare și de pulberi din aliajul de bază prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adăugarea pulberilor adecvate.

9.

‘Atomizare în plasmă’ înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit sau a unui metal solid în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm, utilizând torțe de plasmă într-un mediu de gaz inert.

10.

‘Solidificare rapidă’ înseamnă un proces care implică solidificarea materialului topit la viteze de răcire ce depășesc 1 000 K/sec.

1C003

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime de 0,05 mm sau mai mică;

Notă tehnică:

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

b.

aliaje magnetostrictive având oricare din următoarele caracteristici:

1.

o magnetostricțiune de saturație mai mare de 5 x 10-4; sau

2.

un factor de cuplare magnetomecanică (k) mai mare de 0,8; sau

c.

benzi de aliaj amorf sau ‘nanocristalin’, având toate caracteristicile următoare:

1.

o compoziție de minimum 75 % în greutate fier, cobalt sau nichel;

2.

o inducție magnetică de saturație (Bs) mai mare sau egală cu 1,6 T; și

3.

oricare dintre caracteristicile următoare:

a.

o grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mică; sau

b.

o rezistivitate electrică mai mare sau egală cu 2 x 10-4 ohm cm.

Notă tehnică:

Materialele ‘nanocristaline’ de la 1C003.c. sunt acele materiale a căror dimensiune a granulelor cristaline, determinată prin difracție cu raze X, este de 50 nm sau mai mică.

1C004

Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram având o „matrice” pe bază de fier, nichel sau cupru, care prezintă toate caracteristicile următoare:

a.

o densitate ce depășește 17,5 g/cm3;

b.

o limită de elasticitate ce depășește 880 MPa;

c.

o rezistență maximă la tracțiune ce depășește 1 270 MPa; și

d.

o elongație ce depășește 8 %.

1C005

Conductoare „compozite”„superconductoare” cu lungimi ce depășesc 100 m sau cu mase ce depășesc 100 g, după cum urmează:

a.

conductoare „compozite”„superconductoare” care conțin unul sau mai multe ‘filamente’ de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1.

încorporate într-o „matrice”, alta decât o „matrice” de cupru sau o „matrice” mixtă pe bază de cupru; și

2.

având o arie a secțiunii transversale mai mică de 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm în diametru pentru ‘filamentele’ circulare);

b.

conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente’„superconductoare”, altele decât cele de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1.

o „temperatură critică” la inducție magnetică zero ce depășește 9,85 K (-263,31 °C); și

2.

rămân în stare „superconductoare” la o temperatură de 4,2 K (-268,96 °C) atunci când sunt expuse la un câmp magnetic orientat în orice direcție perpendiculară pe axa longitudinală a conductorului și corespunzător unei inducții magnetice de 12 T cu o densitate critică a curentului care depășește 1 750 A/mm2 pe secțiunea transversală globală a conductorului;

c.

conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente’„superconductoare” care rămân „superconductoare” la peste 115 K (-158,16 °C).

Notă tehnică:

În sensul 1C005, ‘filamentele’ pot fi sub formă de fir, cilindru, film, bandă sau panglică.

1C006

Fluide și materiale de lubrifiere, după cum urmează:

a.

neutilizat;

b.

materiale lubrifiante care conțin ca ingrediente principale oricare din următoarele:

1.

eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen sau amestecurile lor care conțin mai mult de două funcțiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau

2.

fluide pe bază de siliciu fluorurat cu o viscozitate cinematică mai mică de 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) măsurată la 298 K (25 °C);

c.

fluide de amortizare sau de flotație, având toate caracteristicile următoare:

1.

o puritate ce depășește 99,8 %;

2.

un conținut mai mic de 25 de particule cu dimensiuni de 200 μm sau mai mari la 100 ml; și

3.

fabricate în proporție de minimum 85 % din oricare dintre următorii compuși:

a.

dibromtetrafluoroetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

policlorotrifluoroetilenă (numai varietățile uleioase și ceroase); sau

c.

polibromtrifluoroetilenă;

d.

lichide fluorocarbonate concepute pentru răcirea electronică și având toate caracteristicile următoare:

1.

conținând minimum 85 % în greutate din oricare dintre următorii compuși sau amestecuri ale acestora:

a.

forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazine sau eteri perfluoroalifatici;

b.

perfluoroalchilamine;

c.

perfluorocicloalcani; sau

d.

perfluoroalcani;

2.

având o densitate de minimum 1,5 g/ml, la 298 K (25 °C);

3.

în stare lichidă la 273 K (0 °C); și

4.

cu un conținut de fluor de minimum 60 % în greutate.

Notă:

1C006.d. nu supune controlului materialele specificate și ambalate ca produse medicale.

1C007

Pudre ceramice, materiale „compozite” cu „matrice” ceramică și ‘materiale precursoare’, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA ȘI 1C107.

a.

pudre ceramice din diborură de titan (TiB2) (CAS 12045-63-5), având impurități metalice totale, excluzând adaosurile intenționate, mai mici de 5 000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 5 μm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 μm;

b.

neutilizat;

c.

materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, după cum urmează:

1.

materiale „compozite” ceramică-ceramică cu „matrice” din sticlă sau oxid și armate cu oricare dintre următoarele materiale:

a.

fibre continue fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); sau

2.

Si-C-N; sau

Notă:

1C007.c.1.a. nu supune controlului „compozitele” care conțin fibre cu o rezistență la tracțiune mai mică de 700 MPa la 1 273 K (1 000 °C) sau cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273 K (1 000 °C) pentru 100 de ore.

b.

fibre care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; sau

d.

Si-O-N; și

2.

având o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 12,7 x 103 m;

2.

materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, cu o „matrice” formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor;

d.

neutilizat;

e.

‘materiale precursoare’ concepute special pentru „producția” materialelor menționate la 1C007.c., după cum urmează:

1.

polidiorganosilani;

2.

polisilazani;

3.

policarbosilazani;

Notă tehnică:

În sensul 1C007, ‘materialele precursoare’ sunt materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale, utilizate pentru „producția” de carbură de siliciu, nitrură de siliciu sau ceramici cu siliciu, carbon și azot.

f.

neutilizat.

1C008

Substanțe polimerice nefluorurate, după cum urmează:

a.

imide, după cum urmează:

1.

bismaleimide;

2.

poliamide-imide aromatice (PAI) având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)’ ce depășește 563 K (290 °C);

3.

poliimide aromatice având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)’ ce depășește 505 K (232 °C);

4.

polieterimide aromatice având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)’ ce depășește 563 K (290 °C);

Notă:

1C008.a. supune controlului substanțe „fuzibile” în stare lichidă sau solidă, inclusiv rășinile, pulberile, peletele, filmul, foliile, benzile sau panglicile.

N.B.

Pentru poliimidele aromatice „nefuzibile” sub formă de film, folie, bandă sau panglică, a se vedea 1A003.

b.

neutilizat;

c.

neutilizat;

d.

poliarilen cetone;

e.

sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinații ale acestora;

f.

polibifenilenetersulfonă care are o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)’ ce depășește 563 K (290 °C).

Note tehnice:

1.

‘Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)’ pentru materialele termoplastice de la 1C008.a.2., materialele de la 1C008.a.4. și materialele de la 1C008.f este determinată utilizând metoda descrisă în ISO 11357-2:1999 sau standardele naționale echivalente.

2.

‘Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)’ pentru materialele termorigide de la 1C008.a.2. și materialele de la 1C008.a.3. este determinată utilizând metoda de îndoire în 3 puncte descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente. Testul trebuie să fie efectuat utilizând un specimen de test uscat care a atins un grad minim de întărire de 90 %, astfel cum este specificat de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente, și care a fost tratat termic utilizând combinația proceselor standard și post-uscare care asigură cea mai ridicată Tg.

1C009

Compuși fluorurați neprelucrați, după cum urmează:

a.

neutilizat;

b.

poliimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat mai mare sau egal cu 10 % în greutate;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat, cu un conținut de fluor combinat mai mare sau egal cu 30 % în greutate.

1C010

„Materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 și 9C110.

Note tehnice:

1.

Pentru a calcula „rezistența specifică la tracțiune”, „modulul specific” sau greutatea specifică a „materialelor fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. sau 1C010.e.1.b, rezistența la tracțiune și modulul trebuie să fie determinate utilizându-se metoda A descrisă în ISO 10618:2004 sau în standarde naționale echivalente.

2.

Evaluarea „rezistenței specifice la tracțiune”, a „modulului specific” sau a greutății specifice a „materialelor fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale (de exemplu, țesături, pâsle sau împletituri) de la 1C010 trebuie să se bazeze pe proprietățile mecanice ale monofilamentelor unidirecționale constituente (de exemplu, „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe”) înainte de transformarea în „materiale fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale.

a.

„materiale fibroase sau filamentare” organice, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 12,7 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 23,5 x 104 m;

Notă:

1C010.a. nu supune controlului polietilena.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 14,65 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 26,82 x 104 m;

Notă:

1C010.b. nu supune controlului:

a.

„materialele fibroase sau filamentare” pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare:

1.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.

o lățime care depășește 15 mm.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

c.

„Materiale fibroase sau filamentare” anorganice, având toate caracteristicile următoare:

1.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

compuse din dioxid de siliciu în proporție de minimum 50 % în greutate și având un „modul specific” care depășește 2,54 x 106 m; sau

b.

care nu figurează în 1C010.c.1.a. și au un „modul specific” care depășește 5,6 x 106 m; și

2.

o temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depășește 1 922 K (1 649 °C) în mediu inert;

Notă:

1C010.c. nu supune controlului:

a.

fibrele de alumină policristaline, discontinue, multifazice, sub formă de fibre tăiate sau cu matrice neregulată, cu un conținut de siliciu mai mare sau egal cu 3 % în greutate și având un „modul specific” mai mic de 10 x 106 m;

b.

fibrele din molibden și aliaj de molibden;

c.

fibrele de bor;

d.

fibrele ceramice discontinue care au temperatura de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mică de 2 043 K (1 770 °C) în mediu inert.

d.

„materiale fibroase sau filamentare”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

compuse din oricare din următoarele:

a.

polieterimide menționate la 1C008.a.; sau

b.

materiale menționate de la 1C008.d. la 1C008.f.; sau

2.

compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a. sau 1C010.d.1.b. și ‘amestecate’ cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b. sau 1C010.c.;

Notă tehnică:

‘Amestecare’ înseamnă unirea, fibră cu fibră, a fibrelor termoplastice și a fibrelor de ranforsare pentru producerea unui amestec „matrice” fibros ranforsat în întregul formei fibroase.

e.

„materiale fibroase sau filamentare” impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron (preimpregnate), „materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau ‘semifabricate din fibre de carbon’ având toate caracteristicile următoare:

1.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

„materiale fibroase sau filamentare” anorganice menționate la 1C010.c.; sau

b.

„materiale fibroase sau filamentare” organice sau pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 10,15 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 17,7 x 104 m; și

2.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b.;

b.

o ‘temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)’ egală cu 453 K (180 oC) sau mai mare și având o rășină fenolică; sau

c.

o ‘temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)’ egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b., și care nu este o rășină fenolică;

Nota 1:

„Materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau ‘semifabricatele din fibre de carbon’, neimpregnate cu rășină sau gudron sunt desemnate prin „materialele fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c.

Nota 2:

1C010.e. nu supune controlului:

a.

„materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, impregnate cu rășină epoxidică „matrice” (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare;

1.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.

o lățime care depășește 15 mm.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, tocate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Note tehnice:

1.

‘Semifabricate din fibre de carbon’ înseamnă un ansamblu ordonat de fibre, impregnate sau neimpregnate, menite să constituie cadrul unei piese, anterior introducerii „matricei” pentru formarea unui „compozit”.

2.

‘Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)’ pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui specimen de test uscat este de minim 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente.

1C011

Metale și compuși, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C111.

a.

metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu din zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează drept conținut de zirconiu.

Notă:

Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a. sunt supuse controlului indiferent dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

b.

bor sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 μm sau mai mică, după cum urmează:

1.

bor cu o puritate de 85 % în greutate sau mai mare;

2.

aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 % în greutate sau mai mare;

Notă:

Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b. sunt supuse controlului fie că sunt sau nu încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

c.

azotat de guanidină (CAS 506-93-4);

d.

nitroguanidină (NQ) (CAS 556–88–7).

N.B.

A se vedea, de asemenea, Lista produselor militare pentru pulberi metalice amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec formulat în scopuri militare.

1C012

Materiale, după cum urmează:

Notă tehnică:

Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleară.

a.

plutoniu în orice formă, cu un conținut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50 % în greutate;

Notă:

1C012.a. nu supune controlului:

a.

încărcăturile cu un conținut de plutoniu mai mic sau egal cu 1 g;

b.

încărcăturile de 3 „grame efective” sau mai puțin atunci când sunt conținute într-o componentă de detecție în instrumente.

b.

Neptuniu-237 „separat anterior”, în orice formă.

Notă:

1C012.b nu supune controlului încărcăturile cu un conținut de neptuniu-237 mai mic sau egal cu 1 g.

1C101

Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, a reflectivității radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, altele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la ‘rachete’, subsisteme de „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.a. sau 9A112.a.

Nota 1:

1C101 include:

a.

materiale de structură și acoperiri special concepute pentru reducerea reflectivității radar;

b.

</