ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 114

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
31 martie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe sau regiunile din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

118

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

31.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/404 AL COMISIEI

din 24 martie 2021

de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește, printre altele, cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală și se aplică de la 21 aprilie 2021. Una dintre aceste cerințe de sănătate animală este ca transporturile respective să provină dintr-o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment din acestea, în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite specii și categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din țări terțe sau teritorii sau din zone sau compartimente ale acestora în cazul animalelor de acvacultură. Articolul 3 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede că transporturile de animale, de material germinativ și de produse de origine animală care intră în domeniul său de aplicare pot intra în Uniune numai dacă provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau o zonă sau un compartiment din acestea, enumerate pentru specia și categoria de animale, materialul germinativ și produsele de origine animală respective în conformitate cu cerințele de sănătate animală prevăzute în regulamentul delegat respectiv.

(3)

Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească listele cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea, sau compartimentele din acestea în cazul animalelor de acvacultură, din care trebuie permisă intrarea în Uniune a speciilor și categoriilor de animale, material germinativ și produse de origine animală care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 230 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429.

(4)

În prezent, listele cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care trebuie permisă intrarea în Uniune a anumitor specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală sunt stabilite în mai multe acte ale Comisiei. În primul rând, listele sunt prevăzute Decizia 2007/777/CE a Comisiei (3), Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (4), Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei (5), Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (6), Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (7), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei (8) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei (9), toate fiind abrogate prin Regulamentul delegat (UE) 2020/692 cu efect de la 21 aprilie 2021. În plus, alte liste sunt prevăzute în Decizia 2006/168/CE a Comisiei (10), Decizia 2008/636/CE a Comisiei (11), Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei (12), Decizia 2010/472/UE a Comisiei (13), Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei (14), Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei (15), Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 a Comisiei (16), toate fiind abrogate prin prezentul regulament de punere în aplicare.

(5)

Conform noului cadru privind sănătatea animală, stabilit prin Regulamentul (UE) 2016/429, este oportun să se combine într-un singur act al Comisiei un set complet de liste de țări terțe, teritorii sau zone ale acestora autorizate pe baza cerințelor de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692. Acest lucru este în conformitate cu abordarea adoptată prin Regulamentul delegat (UE) 2020/692, unde cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor respective sunt prevăzute într-un singur act al Comisiei. În plus, abordarea oferă o mai bună coerență și transparență a legislației Uniunii.

(6)

Din acest motiv, Deciziile 2006/168/CE, 2008/636/CE, Regulamentul (CE) nr. 1251/2008, Decizia 2010/472/UE, Deciziile de punere în aplicare 2011/630/UE și 2012/137/UE, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 trebuie abrogate începând cu 21 aprilie 2021. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească noi liste cu țări terțe și teritorii sau zone ale acestora care vor înlocui listele actuale cu țările terțe și teritoriile sau zonele sau compartimentele acestora din care este permisă intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală. Listele actuale sunt întocmite în ceea ce privește atât sănătatea animală, cât și siguranța alimentară, după caz. Cu toate acestea, noile liste trebuie să fie întocmite separat, în special pe baza cerințelor de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 și a cerințelor în materie de siguranță alimentară prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625.

(7)

În anumite cazuri, numai anumite zone sau compartimente ale unei țări terțe sau teritoriu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 230 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 și cerințele relevante în materie de sănătate animală prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692. În astfel de cazuri, intrarea în Uniune a anumitor specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală trebuie să fie permisă numai dacă provin din astfel de zone sau compartimente ale țării terțe sau ale teritoriului. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să specifice în mod clar în fiecare listă zona (zonele) sau compartimentul (compartimentele), în cazul animalelor de acvacultură, ale țărilor terțe sau ale teritoriilor care respectă cerințele de sănătate animală respective.

(8)

Articolul 231 litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că listele stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul menționat trebuie să specifice, de asemenea, condițiile specifice și garanțiile de sănătate animală privind bolile listate care trebuie respectate de către țări terțe sau teritorii. Prin urmare, prezentul regulament trebui să prevadă, după caz, astfel de condiții specifice și garanții de sănătate animală, ținând seama de situația specifică de sănătate animală din țara terță sau din teritoriul de origine, din zona din acestea sau din compartimentul din acestea, în cazul animalelor de acvacultură, precum și de speciile și categoriile specifice de animale, material germinativ și produse de origine animală în cauză.

(9)

Partea VI din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește norme speciale pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală pentru care Uniunea nu este destinația finală, precum și a transporturilor de anumite specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală care provin din Uniune și care sunt returnate în Uniune. În special, regulamentul respectiv prevede posibilitatea de a autoriza intrarea în Uniune a unor astfel de transporturi care nu respectă toate cerințele relevante în materie de sănătate animală, sub rezerva îndeplinirii unor condiții specifice. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească condițiile specifice de sănătate animală pe care astfel de transporturi trebuie să le îndeplinească pentru intrarea în Uniune.

(10)

În conformitate cu Acordul privind SEE, statele AELS care fac parte din SEE nu sunt considerate țări terțe atunci când efectuează schimburi comerciale cu statele membre ale UE în domenii reglementate de Acordul privind SEE.

(11)

Deoarece normele prevăzute în prezentul regulament urmează să fie aplicate împreună cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 și în Regulamentul delegat (UE) 2020/692, prezentul regulament urmează să se aplice, de asemenea, de la 21 aprilie 2021.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește listele cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea, sau compartimentele din acestea în cazul animalelor de acvacultură, din care urmează să fie permisă intrarea în Uniune a transporturilor cu specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692. Listele și anumite norme generale privind listele sunt prevăzute în anexele I-XXII la prezentul regulament.

De asemenea, prezentul regulament stabilește condiții specifice și garanții de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a anumitor transporturi și specifică modelele de certificate de sănătate care trebuie utilizate de țara terță sau de teritoriul de proveniență a transporturilor.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

Articolul 3

Listele cu țările terțe, teritoriile sau zonele sau compartimentele din acestea din care trebuie permisă intrarea în Uniune a animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală

(1)   Autoritatea competentă permite intrarea în Uniune a transporturilor de specii și categorii de animale, material germinativ și produse de origine animală care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692 numai în cazul în care țara terță sau teritoriul de proveniență a transportului, sau zona sau compartimentul din acestea, este enumerată pentru speciile și categoriile specifice de animale, material germinativ sau produse de origine animală și transportul este însoțit de certificatul de sănătate animală care trebuie să însoțească transporturile de astfel de specii și categorii, în tabelul prevăzut în partea 1 din:

(a)

anexa II pentru ungulate, altele decât:

(i)

ecvidee;

(ii)

ungulate destinate unităților izolate;

(b)

anexa III pentru ungulatele destinate unităților izolate;

(c)

anexa IV pentru ecvidee;

(d)

anexa V pentru păsări de curte și material germinativ provenit de la păsări de curte;

(e)

anexa VI pentru păsări captive și material germinativ provenit de la păsări captive;

(f)

anexa VII pentru albine-matcă și bondari;

(g)

anexa VIII pentru câini, pisici și dihori domestici;

(h)

anexa IX pentru material germinativ provenit de la bovine;

(i)

anexa X pentru material germinativ provenit de la ovine și caprine;

(j)

anexa XI pentru material germinativ provenit de la porcine;

(k)

anexa XII pentru material germinativ provenit de la ecvidee;

(l)

anexa XIII pentru carnea proaspătă de ungulate;

(m)

anexa XIV pentru carnea proaspătă de păsări de curte și de vânat cu pene;

(n)

anexa XV pentru produse din carne de ungulate, păsări de curte și vânat cu pene după cum urmează:

(i)

secțiunea A din partea 1 pentru produsele din carne care au fost supuse tratamentului nespecific de atenuare a riscurilor A sau tratamentelor B, C sau D pentru produse din carne [în conformitate cu anexa XXVI la Regulamentul delegat (UE) 2020/692];

(ii)

secțiunea B din partea 1 pentru produse de tip biltong/fâșii de carne uscată provenite de la ungulate, păsări de curte și vânat cu pene;

(o)

anexa XVI pentru membrane;

(p)

anexa XVII pentru lapte, colostru și produse pe bază de colostru și produse lactate derivate din lapte crud și produse lactate care nu trebuie supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor împotriva febrei aftoase;

(q)

anexa XVIII pentru produse lactate care trebuie supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor împotriva febrei aftoase;

(r)

anexa XIX pentru ouă și produse din ouă;

(s)

anexa XX pentru produse de origine animală destinate uzului personal;

(t)

anexa XXI pentru animale acvatice din speciile listate destinate unităților de acvacultură, eliberării în natură sau altor scopuri decât consumul uman direct, precum și anumite animale acvatice din speciile listate și produse de origine animală derivate din speciile listate respective care sunt destinate consumului uman.

(2)   Autoritatea competentă permite intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală din țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea enumerate în tabelul prevăzut în partea 1 din anexa XXII numai dacă acestea:

(a)

sunt transporturi de specii și categorii de animale, material germinativ sau produse de origine animală menționate în coloana 3 din tabelul respectiv și Uniunea nu este destinația finală a acestora;

sau

(b)

sunt transporturi de specii și categorii de animale, material germinativ sau produse de origine animală menționate în coloana 4 din tabelul respectiv și provin din Uniune și sunt returnate în Uniune după tranzitarea unei țări terțe sau a unui teritoriu.

Articolul 4

Condiții specifice și garanții de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală

Statele membre permit intrarea în Uniune a transporturilor care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692 numai dacă transporturile respective îndeplinesc, după caz, condițiile specifice și garanțiile de sănătate animală prevăzute în anexa relevantă pentru speciile și categoriile specifice de animale, material germinativ și produse de origine animală și pentru țara terță, teritoriul sau zona din acestea sau compartimentul din acestea, în cazul animalelor de acvacultură.

Articolul 5

Abrogări

Se abrogă următoarele acte începând cu 21 aprilie 2021:

Decizia 2006/168/CE a Comisiei;

Decizia 2008/636/CE a Comisiei;

Decizia 2010/472/UE a Comisiei;

Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei;

Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 a Comisiei;

Decizia 2000/585/CE a Comisiei.

Articolul 6

Dispoziții tranzitorii

Transporturile de animale, material germinativ și produse de origine animală din țări terțe, teritorii sau zone din acestea autorizate pentru intrarea în Uniune în conformitate cu următoarele acte ale Comisiei și însoțite de certificatul corespunzător eliberat în conformitate cu respectivele acte ale Comisiei sunt autorizate pentru intrarea în Uniune până la 20 octombrie 2021, cu condiția ca certificatul să fi fost semnat de persoana autorizată să semneze certificatul în conformitate cu respectivele acte ale Comisiei înainte de 21 august 2021:

Decizia 2006/168/CE a Comisiei;

Decizia 2007/777/CE a Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei;

Decizia 2008/636/CE a Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei;

Decizia 2010/472/UE a Comisiei;

Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei;

Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 a Comisiei.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei din 7 ianuarie 2013 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantină (JO L 47, 20.2.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE (JO L 126, 14.5.2016, p. 13).

(10)  Decizia 2006/168/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE (JO L 57, 28.2.2006, p. 19).

(11)  Decizia 2008/636/CE a Comisiei din 22 iulie 2008 de stabilire a listei cuprinzând țările terțe din care statele membre autorizează importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină (JO L 206, 2.8.2008, p. 32).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO L 337, 16.12.2008, p. 41).

(13)  Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină în Uniune (JO L 228, 31.8.2010, p. 74).

(14)  Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 privind importul în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia bovină (JO L 247, 24.9.2011, p. 32).

(15)  Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei din 1 martie 2012 privind importurile în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină (JO L 64, 3.3.2012, p. 29).

(16)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/294 a Comisiei din 18 februarie 2019 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile în Uniune de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru certificatul de sănătate animală necesar pentru astfel de importuri (JO L 48, 20.2.2019, p. 41).


ANEXA I

Reguli generale pentru anexele II-XXII

Prezenta anexă stabilește următoarele reguli generale aplicabile anexelor II-XXII:

(1)

În cazul în care cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor menționate la articolul 3 sunt îndeplinite pentru întregul teritoriu al unei țări terțe sau al unui teritoriu de origine, acea țară terță sau teritoriu este enumerat(ă) cu indicarea codului său ISO urmat de cifra „0”.

(2)

În cazul în care cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor menționate la articolul 3 sunt îndeplinite numai pentru o zonă a unei țări terțe sau a unui teritoriu de origine, acea zonă este enumerată cu indicarea codului său ISO urmat de o cifră diferită de „0”.

Zonele respective sunt descrise în partea 2 din anexa relevantă.

(3)

Modelele de certificate de sănătate animală pentru transporturile menționate la articolul 3, astfel cum sunt indicate în tabelul din partea 1 a anexei relevante la prezentul regulament, sunt prevăzute în:

(a)

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/403 al Comisiei (1);

(b)

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei;

(c)

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2236 al Comisiei.

(4)

Condițiile specifice menționate la articolul 4 sunt stabilite, după caz, în tabelul prevăzut în partea 1 a anexei relevante și sunt descrise în tabelul din partea 3 a aceleiași anexe.

(5)

Garanțiile de sănătate animală menționate la articolul 4 sunt stabilite, după caz, în tabelul prevăzut în partea 1 a anexei relevante și sunt descrise în tabelul din partea 4 a aceleiași anexe.

(6)

Datele de închidere și datele de deschidere menționate în tabelul din partea 1 a anexelor II-XXII se referă la restricțiile temporale specifice aplicabile intrării în Uniune din zonele relevante a transporturilor menționate la articolul 3, astfel cum sunt prevăzute în normele Uniunii.

(7)

Cerințele privind certificarea sănătății animale în cazul Elveției fac obiectul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole, aprobat prin Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei privind Acordul de cooperare științifică și tehnologică din 4 aprilie 2002 privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană (JO L 114, 30.4.2002, p. 1).

(8)

Certificatele de sănătate animală care trebuie eliberate de autoritățile competente din Islanda, Noua Zeelandă și Canada, în conformitate cu anexele II-XXI la prezentul regulament, fac obiectul cerințelor specifice de certificare prevăzute în acordurile relevante dintre Uniune și țările terțe respective.

(9)

Intrările pentru Israel se referă la Statul Israel și nu se aplică zonelor geografice care se află sub administrația Statului Israel începând cu 5 iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(10)

Atunci când se face referire la Serbia, nu se include teritoriul Kosovo, care se află în prezent sub administrație internațională în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(11)

Atunci când se face referire la Kosovo, această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/403 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Deciziei 2010/470/UE (JO L 113, 31.3.2021, p. 1).


ANEXA II

UNGULATE (altele decât ecvideele și ungulatele destinate unităților izolate)

Partea 1–

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de ungulate (altele decât ecvideele și ungulatele destinate unităților izolate), astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Specii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA- 0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Elveția

CH - 0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL - 0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare (1)

SUI-X

 

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Groenlanda

GL - 0

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare (1)

CER-X

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islanda

IS - 0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

CAM-CER

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

CAM-CER

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ - 0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

CAM-CER

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare (1) și destinate sacrificării

CAM-CER

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Statele Unite

US - 0

Porcine

Animale pentru creștere în continuare (1)

SUI-X

 

 

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

CSF

Transporturile de porcine din zona menționată în coloana 2 a tabelului din partea 1 trebuie să fie supuse unui test de depistare a pestei porcine clasice cu rezultate negative în perioada de 30 de zile anterioară expedierii către Uniune

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 7 a tabelului din partea 1

BRU

Uniunea a recunoscut absența infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

TB

Uniunea a recunoscut absența infecției cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

BTV

Uniunea a recunoscut absența infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

SF-BTV

Uniunea a recunoscut absența sezonieră a infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

SF-EHD

Uniunea a recunoscut absența sezonieră a infecției cu virusul bolii hemoragice epizootice a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

EBL

Uniunea a recunoscut absența leucozei enzootice bovine a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

IBR

Uniunea a recunoscut absența rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

BVD

Uniunea a recunoscut absența diareii virale bovine a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692

ADV

Uniunea a recunoscut absența infecției cu virusul bolii lui Aujeszky a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în ceea ce privește speciile specifice de animale menționate în coloana 3 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692


(1)  „Animale pentru creștere în continuare” înseamnă animale destinate unităților care dețin animale vii, cu excepția abatoarelor

(2)  Numai pentru speciile listate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1882 (JO L 308, 4.12.2018, p. 21)


ANEXA III

UNGULATE DESTINATE UNITĂȚILOR IZOLATE

PARTEA 1

Lista teritoriilor țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de ungulate destinate unităților izolate astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Transporturile de ungulate, cu excepția ecvideelor, din toate țările terțe și teritoriile enumerate în tabelul prevăzut în prezenta parte sunt autorizate pentru intrarea în Uniune din unitățile izolate enumerate în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 către unități izolate din Uniune.

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

1

2

3

4

5

AL

Albania

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australia

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnia și Herțegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrain

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazilia

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Belarus

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Canada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Elveția

CH-0

Conform acordului, astfel cum se menționează la punctul 7 din anexa I

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

China

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Columbia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Cuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopia

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Insulele Falkland

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Groenlanda

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Israel

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

India

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islanda

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japonia

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenya

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroc

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Muntenegru:

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagascar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexic

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Noua Caledonie

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbia

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusia

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thailanda

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisia

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turcia

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ucraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Statele Unite

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Africa de Sud

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 4 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Se aplică garanțiile de sănătate animală prevăzute în tabelul din partea 4 a anexei II.


ANEXA IV

Ecvidee

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de ecvidee astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Zona

astfel cum se prevede în partea 2 din anexa II

Grupa sanitară

Categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Emiratele Arabe Unite

AE - 0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australia

AU - 0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnia și Herțegovina

BA-0

B

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH - 0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM - 0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO - 0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-1

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Belarus

BY - 0

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Canada

CA - 0

C

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

A

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

China

CN-1

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Cai înregistrați

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Cai înregistrați

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

E

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egipt

EG-1

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Insulele Falkland

FK-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Groenlanda

GL-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

E

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Iordania

JO-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

KG-1

B

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Coreea de Sud

KR-0

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuweit

KW-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Liban

LB-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroc

MA-0

E

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Muntenegru:

ME-0

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-1

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

07.09.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexic

MX-1

C

Cai înregistrați

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

PM-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusia

RU-1

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Arabia Saudită

SA-1

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thailanda

TH-0

E

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunisia

TN-0

E

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turcia

TR-1

E

Cai înregistrați;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Aprilie 2020

27.11.2020

UA

Ucraina

UA-0

B

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Statele Unite

US-0

C

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

ZA-1

F

Cai înregistrați

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Decizia 2008/698/CE a Comisiei

 

3.5.2011

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul

zonei

Descrierea zonei

Brazilia

BR-1

Statele Paraná și Rio de Janeiro

China

CN-1

Zona indemnă de boli ale ecvideelor din orașul Conghua, municipalitatea Guangzhou, provincia Guangdong, inclusiv culoarul rutier de biosecuritate spre și dinspre aeroportul Guangzhou și Hong Kong (pentru detalii, a se vedea mai jos).

Zona specifică indemnă de boli ale ecvideelor situată în provincia Guangdong, cu următoarea delimitare:

Zona centrală: terenul ecvestru situat în satul Reshui, comuna Lingkou din orașul Conghua și zona situată în interiorul unei raze de cinci km în jurul acestuia, controlată prin postul de control rutier de pe șoseaua națională nr. 105;

Zonă de supraveghere: toate diviziunile administrative ale orașului Conghua din jurul zonei centrale, care acoperă o suprafață de 2 009 km2;

Zona de protecție:

limitele exterioare ale următoarelor diviziuni administrative contigue, care înconjoară zona de supraveghere:

districtul Baiyun, districtul Luogang al orașului Conghua,

districtul Huadu al orașului Guangzhou,

orașul Zengcheng,

diviziunile administrative ale districtului Qingcheng din orașul Qingyuan,

județul Fogang,

județul Xinfeng,

județul Longmen

Culoarul rutier de biosecuritate: Sistemul de rețele rutiere care conectează zona indemnă de boli ale ecvideelor cu aeroportul din Guangzhou și Hong Kong cu supraveghere activă a bolilor în regiune;

Carantină prealabilă introducerii: facilități de carantină în zona de protecție desemnată de autoritatea competentă pentru pregătirea ecvideelor provenind din alte părți ale Chinei în vederea introducerii în zona indemnă de boli ale ecvideelor.

CN-2

Locul de desfășurare a turneului Global Champions Tour din zona Shanghai Expo 2010 și pasajul spre Aeroportul Internațional Shanghai Pudong situat în partea de nord a zonei noi Pudong și în partea de est a districtului Minhang din zona metropolitană Shanghai (pentru detalii, a se vedea mai jos)

Delimitarea zonei în cadrul zonei metropolitane Shanghai:

Limita vestică: Râul Huangpu, de la estuarul acestuia situat în nord până la bifurcarea râului Dazhi,

Limita sudică: de la bifurcarea râului Huangpu până la estuarul râului Dazhi în est,

Limita nordică și limita estică: linia de coastă

Costa Rica

CR-1

Zona metropolitană San José

Egipt

EG-1

Zona indemnă de boli ale ecvideelor stabilită la spitalul veterinar al forțele armate egiptene la drumul El Nasr, peste drum de clubul Al Ahly Cairo, și pasajul rutier spre aeroportul internațional Cairo (pentru detalii, a se vedea mai jos)

Zonă indemnă de boli ale ecvideelor (Equine Disease Free Zone – EDFZ) de aproximativ 0,1 km2 stabilită în jurul spitalului veterinar al forțelor armate egiptene la drumul El-Nasr, peste drum de clubul Al Ahly, în periferia estică a orașului Cairo (localizată la 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), și pasajul de 10 km pe drumul El-Nasr și drumul spre aeroportul internațional Cairo.

(a)

Delimitarea EDFZ:

De la intersecția drumului El-Nasr cu drumul El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (la 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) de-a lungul drumului El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh pe o lungime de aproximativ 500 m spre nord până la prima joncțiune cu Pasajul forțelor armate interne, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de aproximativ 100 m spre est, din nou spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 150 spre sud, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 300 m spre est, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre sud până la drumul El-Nasr, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 300 m spre sud-vest până în partea opusă joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon, apoi spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre nord, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 120 m spre vest, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 200 m spre sud, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 100 m spre vest până la intersecția drumului El-Nasr cu drumul El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Delimitarea zonei de carantină înaintea exportării în EDFZ:

Din punctul opus joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre nord, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 250 m spre est, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 50 m spre sud până la drumul El-Nasr, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 300 m spre sud-vest până în partea opusă joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon.

Kârgâzstan

KG-1

Regiunea Issyk-Kul

Malaysia

MY-1

Peninsula

Mexic

MX-1

Zona metropolitană Ciudad de Mexico

MX-2

Întreaga țară, cu excepția statelor Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz și Tamaulipas

Peru

PE-1

Regiunea Lima

Rusia

RU-1

Provinciile Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm și Kurgan

RU-2

Regiunile Stavropol și Krasnodar

RU-3

Republicile Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia și Karachaevo-Cherkesia

Arabia Saudită

SA-1

Toată țara, cu excepția zonelor de protecție și de supraveghere din provinciile Jizan, Asir și Najran, astfel cum sunt descrise mai jos.

Delimitarea zonelor de protecție și de supraveghere stabilită în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf literele (a) și (b) din Directiva 2009/156/CE (1):

1.

Provincia Jizan

Zona de protecție: întreaga provincie, cu excepția părții nordice a punctului de control rutier Ash-Shuqaiq pe drumul nr. 5 și la nord de drumul nr. 10;

Zona de supraveghere: partea din provincie la nord de punctul de control rutier Ash-Shuqaiq pe drumul nr. 5, controlată de punctul de control rutier Al Qahmah, și la nord de drumul nr. 10.

2.

Provincia Asir

Zona de protecție: partea din provincie delimitată de drumul nr. 10 între Ad Darb, Abha și Kamis-Mushayt spre nord, cu excepția cluburilor ecvestre ale bazelor aeriene și militare, și partea din provincie delimitată la nord de drumul nr. 15 care pornește de la Kamis-Mushayt și trece prin Jarash, Al Utfah și Dhahran Al Janoub până la granița cu provincia Najran, precum și partea din provincie delimitată la nord de drumul care pornește de la Al Utfah și trece prin Al Fayd spre Badr Al Janoub (provincia Najran);

Zona de supraveghere: cluburile ecvestre ale bazelor aeriene și militare, partea din provincie între granița cu zona de protecție și drumul nr. 209 de la Ash Shuqaiq la punctul de control rutier Muhayil de pe drumul nr. 211, partea din provincie între punctul de control de pe drumul nr. 10 la sud de Abha, orașul Abha și punctul de control rutier Ballasmer, la 65 km de Abha, pe drumul nr. 15 spre nord, partea din provincie între Khamis-Mushayt și punctul de control rutier la 90 km de Abha pe drumul nr. 255 spre Samakh și punctul de control rutier de la Yarah, la 90 km de Abha, pe drumul nr. 10 spre Riyadh, și partea din provincie la sud de o linie virtuală între punctul de control rutier de la Yarah pe drumul nr. 10 și Khashm-Ghurab pe drumul nr. 177 până la granița cu provincia Najran.

3.

Provincia Najran

Zona de protecție: partea din provincie delimitată de drumul care pornește de la Al Utfah (provincia Asir) până la Badr Al Janoub și As Sebt și de la As Sebt pe lângă Wadi Habunah până la intersecția cu drumul nr. 177 între Najran și Riyadh spre nord și de la această intersecție cu drumul nr. 177 spre sud până la intersecția cu drumul nr. 15 dintre Najran și Sharourah și partea din provincie la sud de drumul nr. 15 dintre Najran și Sharourah și granița cu Yemen.

Zona de supraveghere: partea din provincie la sud de linia dintre punctul de control rutier de la Yarah, pe drumul nr. 10, și Khashm-Ghurab, pe drumul nr. 177, de la granița cu provincia Najran până la punctul de control rutier la Khashm-Ghurab, la 80 de km de Najran și la vest de drumul nr. 175 spre Sharourah.

Turcia

TR-1

Provinciile Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli și Tekirdag

Africa de Sud

ZA-1

Zona metropolitană Cape Town, conform descrierii de mai jos.

Delimitarea zonei metropolitane Cape Town (ZA-1):

 

Limita nordică: Blaauwberg Road (M14);

 

Limita estică: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway și M5 Highway;

 

Limita sudică: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive până la Newslands Forestry station și de-a lungul Echo Gorge din Table Mountain până la Camps Bay;

 

Limita vestică: linia de coastă de la Camps Bay la Blaauwberg Road.

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 7 a tabelului din partea 1

Nu există


(1)  JO L 192, 23.7.2010, p. 1


ANEXA V

Păsări de curte și material germinativ provenit de la păsări de curte

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte și material germinativ provenit de la păsări de curte astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Zona

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificat de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

 

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

 

C

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

 

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

 

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

 

C

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

 

 

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

 

C

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

BR-1

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N

 

 

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N

 

 

 

BR-2

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

 

C

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

 

C

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

CA-1

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N

 

 

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N

 

 

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N

 

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Groenlanda

GL-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Pui de o zi de ratite

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

P2

 

18.4.2015

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Ouă de incubație de ratite

HER

P2

 

28.1.2017

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Islanda

IS-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

MX

Mexic

MX-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

 

C

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

 

C

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

 

C

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

 

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

 

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

 

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

 

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

 

 

 

 

Ratite destinate sacrificării

SR

 

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

 

 

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

 

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint Pierre și Miquelon

PM-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

TH

Thailanda

TH-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

 

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

 

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

 

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

 

 

 

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

 

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turcia

TR-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

SUA

Statele Unite

US-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

US-1

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BRP

N

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N

 

 

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

ZA-0

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Pui de o zi de ratite

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

P1

C

9.4.2011

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul

zonei

Descrierea zonei

Brazilia

BR-1

Statele: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo și Mato Grosso do Sul

BR-2

Statele: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

Canada

CA-1

Întregul teritoriu al Canadei, cu excepția zonei CA-2

CA-2

Teritoriul Canadei care constă în:

 

niciunul

Statele Unite

US-1

Întregul teritoriu al Statelor Unite, cu excepția zonei US-2

US-2

Teritoriul Statelor Unite care constă în:

US-2.1

Statul Tennessee:

 

Districtul Lincoln

 

Districtul Franklin

 

Districtul Moore

US-2.2

Statul Alabama:

 

Districtul Madison

 

Districtul Jackson

US-2.3

Statul Carolina de Sud:

Districtul Chesterfield/districtul Lancaster/districtul Kershaw:

O zonă cu o rază de 10 km începând cu punctul N situat la limita zonei de control circulară Chesterfield 02 premise, în sensul acelor de ceasornic:

(a)

Nord: 2 km sud față de Highway 9, 0,03 km est de la intersecția Airport Rd cu Raymond Deason Rd.

(b)

Nord-est: 1 km sud-vest de la intersecția Highway 268 cu Cross Roads Church Rd.

(c)

Est: 5,1 km vest de la State Highway 109, 1,6 km vest de la Angelus Rd și Refuge Dr.

(d)

Sud-est: 3,2 km nord-vest de la intersecția Highway 145 cu Lake Bee Rd.

(e)

Sud: 2,7 km est de la intersecția Highway 151 cu Catarah Rd.

(f)

Sud-vest: 1,5 km est de la intersecția McBee Hwy cu Mt Pigah Rd.

(g)

Vest: 1,3 km est de la intersecția Texahaw Rd cu Buzzards Roost Rd.

(h)

Nord-vest: Intersecția White Plains Church Rd cu Graves Rd.

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

P1

Suspendarea intrării în Uniune din cauza restricțiilor legate de un focar (focare) de gripă aviară înalt patogenă

P2

Suspendarea intrării în Uniune din cauza restricțiilor legate de un focar (focare) de infecție cu virusul bolii de Newcastle

N

Au fost prezentate garanții conform cărora legislația privind controlul infecției cu virusul bolii de Newcastle în țara terță, în teritoriul sau în zona din aceasta este echivalentă cu cea aplicată în Uniune. În cazul apariției unui focar de infecție cu virusul bolii de Newcastle, intrarea în Uniune poate continua să fie autorizată din țara terță, teritoriul sau zona din aceasta fără nicio modificare a codului țării terțe, al teritoriului sau al zonei. Cu toate acestea, intrarea în Uniune din orice zonă în care autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul în cauză aplică restricții oficiale cauzate de un focar al bolii în cauză se interzic automat.

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

A

Țara terță sau teritoriul în care se efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene și autoritatea competentă a prezentat garanții în conformitate cu articolul 37 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

B

Țara terță sau teritoriul în care nu este interzisă utilizarea vaccinurilor împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle care îndeplinesc numai criteriile generale prevăzute la punctul 1 din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și autoritatea competentă a prezentat garanții conform cărora păsările de curte îndeplinesc cerințele de sănătate animală prevăzute la punctul 2 din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692, în conformitate cu articolul 37 litera (e) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

C

Țara terță sau teritoriul autorizat pentru introducerea în Uniune a ratitelor care nu sunt considerate indemne de infecția cu virusul bolii de Newcastle în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și autoritatea competentă a prezentat garanții în conformitate cu articolul 37 litera (d) punctul (ii) a doua liniuță din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 pentru produsul relevant.


ANEXA VI

PĂSĂRI CAPTIVE ȘI MATERIAL GERMINATIV PROVENIT DE LA PĂSĂRI CAPTIVE

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări captive și material germinativ provenit de la păsări captive astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (e)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Zona

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificat de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australia

AU-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

SUA

Statele Unite

US-0

Păsări captive

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul

zonei

Descrierea zonei

Brazilia

BR-1

Statele: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Nu există


ANEXA VII

ALBINE-MATCĂ ȘI BONDARI

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de albine-matcă și bondari astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (f)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroc

MA-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexic

MK-0

Bondari

BBEE

 

 

 

 

NC

Noua Caledonie

NC-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusia

RU-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turcia

TR-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Statele Unite

US-0

Bondari

BBEE

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

ZA-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

VAR

Uniunea a recunoscut absența infestării cu Varroa spp. (Varroosis) a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692


ANEXA VIII

Câini, pisici și dihori domestici

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de câini, pisici și dihori domestici astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (g)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Specii și categorii

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Insula Ascension

AC-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Emiratele Arabe Unite

AE-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua și Barbuda

AG-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albania

AL-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnia și Herțegovina

BA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Insulele BES)

BQ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

China

CN-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

CO

Columbia

CO-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

ET

Etiopia

ET-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Insulele Falkland

FK-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

FO-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenlanda

GL-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

IN

India

IN-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

KN

Saint Kitts și Nevis

KN-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Insulele Cayman

KY-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroc

MA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Muntenegru:

ME-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexic

MX-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

NC

Noua Caledonie

NC-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

PF

Polinezia Franceză

PF-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

PM-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

RU

Rusia

RU-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sfânta Elena

SH-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

TH

Thailanda

TH-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

TR

Turcia

TR-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

TT

Trinidad și Tobago

TT-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

US

Statele Unite ale Americii inclusiv Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane

US-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

VA

Statul Cetății Vaticanului

VA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent și Grenadinele

VC-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Insulele Virgine Britanice

VG-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis și Futuna

WF-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

ZA-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

CANIS-FELIS-FERRETS

Test de titrare a anticorpilor antirabici

 

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Test de titrare a anticorpilor antirabici

Animalele din transport care intră în Uniune trebuie să fi fost supuse unui test valabil de titrare a anticorpilor antirabici, în conformitate cu punctul 1 din anexa XXI la Regulamentul delegat (UE) 2020/692

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

ECH

Uniunea a recunoscut absența infestării cu Echinococcus multilocularis a țării terțe, a teritoriului sau a zonei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692


ANEXA IX

Material germinativ provenit de la bovine

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de material germinativ provenit de la bovine astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (h)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii de material germinativ

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Material seminal

Decizia 2005/290/CE a Comisiei

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Elveția

CH - 0

Material seminal

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

Ovocite și embrioni

CL

Chile

CL - 0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenlanda

GL - 0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Israel

IL-0

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

Anexa IV la Decizia 2003/56/CE a Comisiei

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

PM-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Statele Unite

US-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

EHD-test

Testare obligatorie pentru infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice - transporturi de material seminal, embrioni produși in vitro și ovocite

BTV-test

Testare obligatorie pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre - transporturi de material seminal, embrioni produși in vitro și ovocite


ANEXA X

Material germinativ provenit de la ovine și caprine

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de material germinativ provenit de la ovine și caprine astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (i)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii de material germinativ

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australia

AU-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Elveția

CH - 0

Material seminal

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

Ovocite și embrioni

CL

Chile

CL - 0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenlanda

GL - 0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

PM-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Statele Unite

US-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

EHD-test

Testare obligatorie pentru infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice

BTV-test

Testare obligatorie pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre


ANEXA XI

MATERIAL GERMINATIV PROVENIT DE LA PORCINE

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de material germinativ provenit de la porcine astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (j)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii de material germinativ

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

1

2

3

4

5

6

CA

Canada

CA- 0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Elveția

CH - 0

Material seminal

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

Ovocite și embrioni

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Statele Unite

US-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Nu există


ANEXA XII

MATERIAL GERMINATIV PROVENIT DE LA ECVIDEE

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de material germinativ provenit de la ecvidee astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (k)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii de ecvidee

de la care provine materialul germinativ autorizat să intre în Uniune

Categorii de material germinativ

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Emiratele Arabe Unite

AE-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Canada

CA-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Elveția

CH-0

Toate categoriile

Toate categoriile

Conform acordului, astfel cum se menționează la punctul 7 din anexa I

 

IL

Israel

IL-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroc

MA-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Qatar

QA-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Arabia Saudită

SA-1

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Statele Unite

US-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Se aplică descrierile prevăzute în tabelul din partea 2 a anexei IV.

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Nu există

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 7 a tabelului din partea 1

Nu există


ANEXA XIII

CARNE PROASPĂTĂ DE UNGULATE

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de carne proaspătă de ungulate astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (l)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Speciile de la care provine carnea

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții de sănătate animală

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

 

1.8.2010

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

AR-2

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

AR-3

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

 

1.7.2016

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

AR-4

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-1

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Program de vaccinare controlat

Excluderea organelor comestibile

Trasabilitate suplimentară

 

 

1.12.2008

BR-2

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Excluderea organelor comestibile

Trasabilitate suplimentară

 

 

BR-3

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Program de vaccinare controlat

Excluderea organelor comestibile

Trasabilitate suplimentară

 

 

BR-4

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

Program de vaccinare controlat

Excluderea organelor comestibile

Trasabilitate suplimentară

 

 

BW

Botswana

BW-1

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

11.5.2011

26.6.2012

Ovine și caprine

OVI

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

BW-2

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

 

7.3.2002

Ovine și caprine

OVI

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

BW-3

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

20.10.2008

20.1.2009

Ovine și caprine

OVI

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

BW-4

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

28.5.2013

18.8.2016

Ovine și caprine

OVI

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF , RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW, SUW

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

Toate

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Insulele Falkland

FK-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Groenlanda

GL-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013

ME

Muntenegru:

ME-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Mexic

MX-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-1

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

Centru de colectare

 

 

Ovine și caprine

OVI

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

NC

Noua Caledonie

NC-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Bovine

BOV

Maturare, pH și dezosare

 

 

17.4.2015

RS

Serbia

RS-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rusia

RU-1

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-1

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

 

SZ-2

Bovine

BOV

 

 

4.8.2003

Ungulate vânat de crescătorie

RUF

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW

 

 

US

Statele Unite

US-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Bovine

BOV

Maturare și dezosare

Excluderea organelor comestibile

Centru de colectare

 

1.11.2001

Ovine și caprine

OVI

 

 

 

PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul

zonei

Descrierea zonei

Argentina

AR-1

Partea din provincia Buenos Aires (cu excepția teritoriului inclus în AR-4), și provinciile Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (cu excepția teritoriului inclus în AR-3).

AR-2

Provinciile Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte din provincia Neuquén (cu excepția teritoriului inclus în AR-4), și parte din provincia Río Negro (cu excepția teritoriului inclus AR-4).

AR-3

Parte din provincia Salta (zona de 25 km de la frontiera cu Bolivia și Paraguay care se întinde de la districtul Santa Catalina din provincia Jujuy până la districtul Laishi din provincia Formosa (fosta zonă-tampon de supraveghere intensă)

AR-4

Parte din provincia Neuquén (în Confluencia zona situată la est de drumul provincial 17 și în Picun Leufú zona situată la est de drumul provincial 17), parte din provincia Río Negro (în Avellaneda zona situată la nord de drumul provincial 7 și la est de drumul provincial 250, în Conesa zona situată la est de drumul provincial 2, în El Cuy zona situată la nord de drumul provincial 7 de la intersecția cu drumul provincial 66 până la frontiera cu departamentul Avellaneda și în San Antonio zona situată la est de drumurile provinciale 250 și 2) și parte din provincia Buenos Aires („Partido de Patagones”).

Brazilia

BR-1

Statul Minas Gerais, Statul Espírito Santo, Statul Goiás, Statul Mato Grosso, Statul Rio Grande Do Sul, Statul Mato Grosso Do Sul (cu excepția teritoriului inclus în BR-4).

BR-2

Statul Santa Catarina

BR-3

Statele Paraná și São Paulo

BR-4

Parte din statul Mato Grosso Do Sul: Zona de 15 km de la frontierele externe ale municipalităților Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã și Mundo Novo și zona municipalităților Corumbá și Ladário (fosta zonă de supraveghere intensă)

Botswana

BW-1

Zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 3c, 4b, 5, 8, 9 și 18

BW-2

Zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 10, 11, 13 și 14

BW-3

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 12

BW-4

Zona sanitar-veterinară de combatere a bolilor 4a, cu excepția zonei tampon de supraveghere intensă de 10 km de-a lungul frontierei cu zona de vaccinare împotriva febrei aftoase și cu regiunile de gestionare a faunei sălbatice

BW-5

Zonele sanitar-veterinare de combatere a bolilor 6a și 6b

Namibia

NA-1

La sud de cordonul sanitar care se întinde de la Palgrave Point, la vest, până la Gam, la est

Rusia

RU-1

Regiunea Murmansk, regiunea autonomă Yamolo-Nenets

Eswatini

SZ-1

Zona situată la vest de demarcația „liniei roșii” care se întinde, spre nord, de la râul Usutu până la frontiera sud-africană, la vest de Nkalashane,

SZ-2

Zonele sanitar-veterinare de supraveghere și vaccinare împotriva febrei aftoase, în conformitate cu decretul publicat în avizul juridic nr. 51 din 2001

PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Maturare, pH și dezosare

Pentru zonele care aplică un program de vaccinare împotriva febrei aftoase cu serotipurile A, O sau C, se aplică condițiile stabilite la punctul 1 litera (c) din partea B a anexei XXV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 referitor la maturarea, măsurarea pH-ului și dezosarea cărnii proaspete, cu excepția organelor comestibile

Maturare și dezosare

Pentru zonele care aplică un program de vaccinare împotriva febrei aftoase, se aplică condițiile stabilite la punctul 3.1 litera (c) din partea B a anexei XXV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 referitor la maturarea și dezosarea cărnii proaspete, cu excepția organelor comestibile

Excluderea organelor comestibile

Nu se autorizează intrarea în Uniune a organelor comestibile, cu excepția diafragmului și a mușchilor maseteri în cazul bovinelor

Program de vaccinare controlat

Programul de vaccinare desfășurat împotriva febrei aftoase în zonă trebuie supravegheat de autoritatea competentă, iar supravegherea trebuie să includă controlul eficacității programului de vaccinare printr-o supraveghere serologică regulată care să indice niveluri adecvate de anticorpi la animale și să demonstreze absența circulației virusului febrei aftoase în zonă

Nu s-a efectuat nicio vaccinare

Nu se efectuează nicio vaccinare împotriva febrei aftoase în zonă, iar autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului trebuie să pună în aplicare o supraveghere serologică regulată pentru a demonstra absența circulației virusului febrei aftoase

Trasabilitate suplimentară

1.

Animalele de la care se obține carnea trebuie să fie identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și certificare a originii pentru bovine.

2.

Unitățile de origine a animalelor de la care se obține carnea trebuie să fie enumerate ca unități autorizate de către autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului, în urma rezultatului favorabil al unei inspecții efectuate de aceeași autoritate competentă care trebuie să figureze într-un raport oficial, în IMSOC, iar autoritatea competentă trebuie să efectueze în mod regulat inspecții pentru a se asigura că sunt respectate cerințele relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692.

3.

Lista unităților autorizate furnizată de autoritatea competentă trebuie să fie revizuită regulat și actualizată de autoritatea competentă. Lista unităților autorizate trebuie să fie pusă la dispoziția publicului în scop informativ de către Comisie.

PARTEA 4

Garanții de sănătate animală menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Centru de colectare

Au fost prezentate garanții privind transportul bovinelor, ovinelor și caprinelor de la unitatea de origine la abator, care permite trecerea printr-un centru de colectare înainte de a fi transportate direct la abator


ANEXA XIV

Carne proaspătă de păsări de curte și de vânat cu pene

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de carne proaspătă de păsări de curte și de vânat cu pene astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (m)

Codul ISO și denumirea

țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

astfel cum se prevede în partea 2

Categorii de carne proaspătă

autorizate pentru intrarea în Uniune

Certificate de sănătate animală

Condiții specifice

astfel cum se prevede în partea 3

Garanții suplimentare

astfel cum se prevede în partea 4

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

 

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

 

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

B

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnia și Herțegovina

BA-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

 

 

 

BR

Brazilia

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

BR-2

Carne proaspătă de ratite

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Carne proaspătă de ratite

RAT

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

-

-

 

 

 

 

CA-1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N

 

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Elveția

CH-0

În conformitate cu acordul menționat la punctul 7 din anexa I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N

 

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

CN

China

CN-0

-

-

 

 

 

 

CN-1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

P1

B

6.2.2004

 

GL

Groenlanda

GL-0

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Carne proaspătă de ratite

RAT

P2

 

28.1.2017

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P2

 

18.4.2015

 

IL-1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

24.4.2019

 

IL-2

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Japonia

JP-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

MK

Republica Macedonia de Nord

MK-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

NA

Namibia

NA-0

Carne proaspătă de ratite

RAT

 

C

 

 

NZ

Noua Zeelandă

NZ-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

 

 

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

 

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

RU

Rusia

RU-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.1.2019

 

TH

Thailanda

TH-0

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU