ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 107

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
26 martie 2021


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (programul UE pentru sănătate) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

26.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 martie 2021

de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 168 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), printre obiectivele Uniunii se numără promovarea bunăstării popoarelor sale.

(2)

În conformitate cu articolele 9 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

(3)

Articolul 168 din TFUE prevede că Uniunea completează și sprijină politicile naționale în domeniul sănătății, încurajează cooperarea între statele membre și promovează coordonarea între programele acestora, cu respectarea deplină a responsabilităților statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea, gestionarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală.

(4)

Au fost întreprinse acțiuni în special în cadrul programelor anterioare de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății publice, respectiv cele prevăzute de Deciziile nr. 1786/2002/CE (4) și nr. 1350/2007/CE (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului și de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6) pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 168 din TFUE.

(5)

La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia cauzată de noul coronavirus (COVID-19) drept pandemie mondială. Această pandemie a cauzat o criză sanitară mondială fără precedent, cu grave consecințe socioeconomice și intensă suferință umană, care afectează îndeosebi persoanele cu afecțiuni cronice. În plus, personalul din domeniul medical, care a fost esențial în timpul crizei provocate de COVID-19, a fost expus unor riscuri mari pentru sănătate.

(6)

Deși statele membre sunt responsabile pentru politicile lor în domeniul sănătății, acestea ar trebui să protejeze sănătatea publică într-un spirit de solidaritate europeană, astfel cum se solicită în comunicarea Comisiei din 13 martie 2020 privind răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19. Experiența dobândită în urma actualei crize provocate de COVID-19 a demonstrat că este necesară o acțiune suplimentară la nivelul Uniunii pentru a sprijini cooperarea și coordonarea între statele membre. Această cooperare ar trebui să îmbunătățească pregătirea împotriva răspândirii infecțiilor și bolilor umane grave la nivel transfrontalier, precum și prevenirea și controlul unei astfel de răspândiri, pentru a combate alte amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și să protejeze și să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea tuturor persoanelor din Uniune. Pregătirea este esențială pentru îmbunătățirea rezilienței la viitoarele amenințări. În această privință, statelor membre ar trebui să li se ofere posibilitatea de a efectua teste de rezistență în mod voluntar pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și a mări reziliența.

(7)

Prin urmare, este oportun să se instituie un nou program consolidat de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății, denumit „programul «UE pentru sănătate»” (denumit în continuare „programul”), pentru perioada 2021-2027. În conformitate cu obiectivele acțiunii Uniunii și cu competențele Uniunii în domeniul sănătății publice, programul ar trebui să pună accentul pe acțiuni în legătură cu care există avantaje și câștiguri de eficiență provenite din colaborarea și cooperarea la nivelul Uniunii și pe acțiuni cu impact asupra pieței interne.

(8)

Programul ar trebui să constituie un mijloc de promovare a acțiunilor în domenii în care există o valoare adăugată pentru Uniune, care poate fi demonstrată. Astfel de acțiuni ar trebui să includă, printre altele, îmbunătățirea schimbului de bune practici între statele membre, sprijinirea rețelelor pentru schimbul de cunoștințe sau pentru învățarea reciprocă, abordarea amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate în vederea reducerii riscului asociat unor astfel de amenințări și pentru a atenua consecințelor acestora, abordarea anumitor aspecte privind piața internă în legătură cu care Uniunea poate obține soluții de înaltă calitate la nivelul Uniunii, deblocând astfel potențialul de inovare în domeniul sănătății, și îmbunătățirea eficienței prin evitarea duplicării activităților și prin optimizarea utilizării resurselor financiare. Programul ar trebui, de asemenea, să sprijine acțiunile de consolidare a capacităților pentru a întări planificarea strategică, accesul la finanțare din surse multiple și capacitatea de a investi în acțiunile programului și de a le implementa. În acest sens, programul ar trebui să ofere asistență adaptată la specificul fiecărei țări, pentru statele membre, sau grupurile de state membre, cu cele mai mari nevoi.

(9)

Prezentul regulament stabilește un pachet financiar aferent programului, pachet financiar care reprezintă principala valoare de referință, în înțelesul punctului 18 din Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (7), pentru Parlamentul European și pentru Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Acest pachet financiar cuprinde o sumă de 500 000 000 EUR în prețurile din 2018, în conformitate cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind consolidarea unor programe specifice și adaptarea actelor de bază din 22 decembrie 2020 (8).

(10)

Pentru ca programul să fie echilibrat și orientat, prezentul regulament ar trebui să stabilească cote minime și maxime din bugetul total pentru anumite domenii de acțiune, cu scopul de a oferi orientări pentru alocarea resurselor în legătură cu implementarea programului.

(11)

Având în vedere natura gravă a amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, programul ar trebui să sprijine măsuri de sănătate publică coordonate la nivelul Uniunii, pentru a aborda diferite aspecte ale unor astfel de amenințări. În vederea consolidării capacității Uniunii de a se pregăti, de a răspunde la orice criză sanitară viitoare și de a o gestiona, programul ar trebui să sprijine acțiunile întreprinse în cadrul mecanismelor și al structurilor instituite în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și al altor mecanisme și structuri relevante menționate în comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2020 intitulată „Construirea unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății”, inclusiv acțiunile care vizează consolidarea planului de pregătire și a capacității de reacție la nivel național și la nivelul Uniunii, consolidarea rolului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și instituirea unei autorități de pregătire și răspuns în situații de urgență în domeniul sănătății. Astfel de acțiuni ar putea include consolidarea capacităților în materie de răspuns la criza sanitară, măsuri preventive legate de vaccinare și imunizare, programe de supraveghere consolidate, furnizarea de informații privind sănătatea și platforme de schimb de bune practici. În acest context, programul ar trebui să favorizeze acțiunea la nivelul Uniunii și intersectorială de prevenire a crizelor, pregătire și supraveghere, precum și capacitatea de gestionare și capacitatea de răspuns a părților implicate la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, inclusiv planificare pentru situațiile de urgență și exerciții de pregătire, conform abordării de tip „O singură sănătate” și abordării de tip „Sănătatea în toate politicile”. Programul ar trebui să faciliteze instituirea unui cadru integrat și transversal de comunicare a riscurilor pentru toate etapele unei crize sanitare, și anume prevenire, pregătire și răspuns.

(12)

În vederea consolidării capacităților Uniunii de a preveni crizele sanitare, de a se pregăti pentru ele, de a răspunde la ele și de a le gestiona, programul ar trebui să sprijine acțiunile întreprinse în cadrul mecanismelor și al structurilor instituite în temeiul legislației relevante a Uniunii. Acest sprijin ar putea include consolidarea capacităților în materie de răspuns la crizele sanitare, inclusiv planificarea pentru situațiile de urgență și pregătirea, măsuri preventive, cum ar fi cele legate de vaccinare și imunizare, programe de supraveghere consolidate și o mai bună coordonare și cooperare.

(13)

În contextul unor crize sanitare, studiile clinice și evaluarea tehnologiilor medicale (ETM) pot contribui la accelerarea dezvoltării și a identificării contramăsurilor medicale eficace. Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca programul să ofere sprijin pentru facilitarea unor acțiuni în domeniile respective.

(14)

În vederea protejării persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv a celor care suferă de boli mintale și a celor care trăiesc cu boli transmisibile sau netransmisibile și cu boli cronice sau care sunt cele mai afectate de astfel de boli, programul ar trebui să promoveze, de asemenea, acțiuni care să abordeze și să prevină efectele colaterale ale crizelor sanitare asupra persoanelor care aparțin unor astfel de grupuri vulnerabile și acțiuni care să îmbunătățească sănătatea mintală.

(15)

Criza provocată de COVID-19 a evidențiat numeroase provocări, inclusiv dependența Uniunii față de țări terțe în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu materii prime, principii active, medicamente, dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție necesare în Uniune în timpul crizelor sanitare, în special al pandemiilor. Prin urmare, programul ar trebui să ofere sprijin pentru acțiunile care favorizează fabricarea, achiziționarea și gestionarea de produse necesare în situații de criză în cadrul Uniunii pentru a reduce riscul de deficite, asigurând în același timp complementaritatea cu alte instrumente ale Uniunii.

(16)

Pentru a reduce la minimum consecințele amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate asupra sănătății publice, ar trebui să fie posibil ca acțiunile sprijinite în cadrul programului să îmbunătățească interoperabilitatea sistemelor de sănătate ale statelor membre prin cooperare și schimb de bune practici și, de asemenea, printr-un număr mai mare de acțiuni comune. Acțiunile respective ar trebui să asigure că statele membre pot să răspundă la urgențele din domeniul sănătății, inclusiv prin planificarea pentru situațiile de urgență, exerciții de pregătire și perfecționare a personalului medical și a forței de muncă din domeniul sănătății publice, precum și instituirea, în conformitate cu strategiile naționale, a unor mecanisme pentru monitorizarea și distribuirea eficientă sau alocarea bunurilor și serviciilor necesare în perioade de criză.

(17)

Furnizarea de informații persoanelor joacă un rol important în prevenirea bolilor și în răspunsul la acestea. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine activitățile de comunicare adresate publicului larg sau anumitor grupuri de persoane sau profesioniști, pentru a promova prevenirea bolilor și adoptarea unui stil de viață sănătos, pentru a combate informarea greșită și dezinformarea în ceea ce privește prevenirea, cauzele și tratamentul bolilor, pentru a aborda reticența față de vaccinare și pentru a sprijini eforturile de întărire a comportamentului altruist, cum ar fi donațiile de organe și de sânge, în complementaritate cu campaniile naționale pe aceste teme.

(18)

În sinergie cu alte programe ale Uniunii, cum ar fi programul Europa digitală instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240, programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 (denumit în continuare „Orizont Europa”), Fondul european de dezvoltare regională (denumit în continuare „FEDR”) instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Fondul social european Plus (FSE+) instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+), Programul InvestEU instituit prin Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și Mecanismul de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (11), în cadrul programului ar putea fi sprijinite acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusiv dezvoltarea unui spațiu european al datelor privind sănătatea.

(19)

Sănătatea este o investiție, iar programul ar trebui să se axeze asupra acestui concept. Dacă populația va rămâne sănătoasă și activă mai mult timp și va avea mijloacele să joace un rol activ în gestionarea sănătății sale, prin îmbunătățirea cunoștințelor în materie de sănătate, se vor înregistra efecte pozitive asupra sănătății, a inegalităților și inechității în materie de sănătate, a accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, a calității vieții, a sănătății lucrătorilor, a productivității, a competitivității și a incluziunii, reducându-se, în același timp, presiunile asupra bugetelor naționale și sistemelor de sănătate naționale. Programul ar trebui să sprijine și acțiunile pentru reducerea inegalităților în acordarea asistenței medicale, în special în zone rurale și îndepărtate, inclusiv în regiunile ultraperiferice, în scopul de a obține creșterea favorabilă incluziunii. Comisia s-a angajat să ajute statele membre să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în Rezoluția ONU din 25 septembrie 2015 intitulată „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” (denumită în continuare „Agenda 2030 a ONU”), în special obiectivul de dezvoltare durabilă 3, „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă”. Prin urmare, programul ar trebui să contribuie la acțiunile care urmăresc atingerea obiectivelor respective.

(20)

Bolile netransmisibile sunt de multe ori rezultatul unei combinații de factori genetici, fiziologici, de mediu și comportamentali. Bolile netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, bolile psihice, afecțiunile neurologice, bolile respiratorii cronice și diabetul, reprezintă cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii, pensionării din motive de boală și decesului prematur în Uniune și au un impact social și economic considerabil. Pentru a reduce impactul bolilor netransmisibile asupra persoanelor și societății în Uniune și pentru a atinge obiectivul 3 din obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU, în special, dar nelimitându-se la obiectivul 3.4 din cadrul obiectivului respectiv, și anume de a reduce mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile cu o treime până în 2030, este esențial să se furnizeze un răspuns integrat care să se axeze pe promovarea sănătății și pe prevenire în toate sectoarele relevante.

(21)

Prin urmare, programul ar trebui să sprijine promovarea sănătății și prevenirea bolilor și să îmbunătățească sănătatea mintală pe parcursul întregii vieți a unei persoane prin abordarea factorilor de risc pentru sănătate și a factorilor determinanți ai sănătății, ceea ce ar contribui, de asemenea, la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă 3 al Agendei 2030 a ONU. Prin urmare, programul ar trebui să contribuie și la obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul ecologic european” (denumită în continuare „Pactul verde european”).

(22)

Programul ar trebui să sprijine în continuare acțiuni în domeniul reducerii și prevenirii afecțiunilor legate de alcool, acordând o atenție deosebită protejării tinerilor.

(23)

Povara bolilor cronice este semnificativă în Uniune. Este recunoscut la scară largă faptul că prevenirea și depistarea timpurie sunt importante în acest sens. Programul ar trebui să sprijine acțiuni în domeniile respective și ar trebui să sprijine elaborarea unor orientări specifice la nivelul Uniunii în materie de prevenire și gestionare a bolilor și, prin urmare, să vizeze reducerea sarcinii statelor membre prin colaborarea în vederea unei gestionări mai bune și mai eficace a bolilor cronice. Schimbările demografice, în special societatea în curs de îmbătrânire, pun sub semnul întrebării durabilitatea sistemelor de sănătate. Bolile și afecțiunile legate de vârstă, cum ar fi demența, și dizabilitățile legate de vârstă necesită o atenție deosebită.

(24)

Cancerul este a doua cauză a mortalității în statele membre, după bolile cardiovasculare. De asemenea, cancerul este una dintre bolile netransmisibile cu factori de risc comuni, iar prevenirea și controlul său ar aduce beneficii majorității cetățenilor. Nutriția deficitară, lipsa activității fizice, obezitatea, consumul de tutun și abuzul de alcool sunt factori de risc comuni cu alte boli cronice, precum bolile cardiovasculare și, prin urmare, programele de prevenire a cancerului ar trebui puse în aplicare în contextul unui program integrat de prevenire a bolilor cronice. Măsurile relevante din „Planul european de luptă împotriva cancerului” prezentat în comunicarea Comisiei din 3 februarie 2021 ar trebui să beneficieze de sprijin din partea programului și a Misiunii de cercetare privind cancerul din cadrul programului Orizont Europa și să contribuie la promovarea unei abordări integrate care să vizeze prevenirea, depistarea, diagnosticarea timpurie, monitorizarea, tratamentul și îngrijirea, precum și îmbunătățirea calității vieții pacienților și a supraviețuitorilor.

(25)

Ar trebui să fie posibilă susținerea unor studii privind influența genului asupra caracteristicilor bolilor pentru a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor și a educației în acest domeniu, îmbunătățind astfel prevenirea, diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul.

(26)

Programul ar trebui să funcționeze în sinergie și în complementaritate cu alte politici, programe și fonduri ale Uniunii, cum ar fi Programul Europa digitală, Programul Orizont Europa, rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului (12) (denumită în continuare „rezerva rescEU”), Instrumentul de sprijin de urgență instituit prin Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului (13), FSE+, din care face parte componenta pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, inclusiv în ceea ce privește sinergiile referitoare la o protecție sporită a sănătății și siguranței a milioane de lucrători din Uniune, Programul InvestEU, Programul privind piața unică instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014, FEDR, Mecanismul de redresare și reziliență, Erasmus+ instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Erasmus +: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, programul „Corpul european de solidaritate” instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

și instrumentele de acțiune externă ale Uniunii, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, precum și a Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus și a Garanției pentru acțiunea externă, și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului, a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului, precum și Instrumentul de asistență pentru preaderare III instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare III (IPA III). După caz, ar trebui să se stabilească norme comune în vederea asigurării coerenței și complementarității între politicile, programele și fondurile Uniunii, garantând totodată respectarea particularităților politicilor respective, precum și în vederea alinierii la cerințele strategice ale respectivelor politici, programe și fonduri, cum ar fi condițiile favorizante stabilite în temeiul FEDR și FSE+. Comisia și statele membre ar trebui să asigure că astfel de sinergii și complementarități sunt luate în considerare în mod corespunzător atunci când elaborează programele anuale de lucru, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(27)

Comisia ar trebui să consulte statele membre în cadrul unui grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate”, care să fie instituit prin prezentul regulament, cu privire la prioritățile și orientările strategice ale programului, pentru a asigura coerența și complementaritatea dintre program și alte politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii, precum și cu privire la implementarea programului.

(28)

Programul ar trebui să contribuie la stabilirea unei rezerve de produse esențiale necesare în situații de criză, în sinergie și în complementaritate cu rezerva rescEU, cu sprijinul de urgență stabilit în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369, cu Mecanismul de redresare și reziliență și cu alte politici, programe și fonduri ale Uniunii, completând stocurile naționale la nivelul Uniunii, dacă este necesar.

(29)

Având în vedere creșterea cererii în materie de asistență medicală, sistemele de sănătate din statele membre se confruntă cu provocări în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a medicamentelor. Pentru a asigura o mai bună protecție a sănătății publice, precum și siguranța și autonomizarea pacienților din Uniune, este esențial ca pacienții și sistemele de sănătate să aibă acces la medicamente durabile, eficiente, echitabile, la prețuri accesibile și de înaltă calitate, inclusiv în context transfrontalier, și să beneficieze pe deplin de medicamentele respective, pe baza unor informații medicale transparente, consecvente și orientate către pacient.

(30)

Având în vedere, printre altele, cererea tot mai mare de îngrijiri medicale, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea unui sistem la nivelul Uniunii de monitorizare, raportare și notificare a deficitelor de medicamente și dispozitive medicale, pentru a evita fragmentarea pieței interne și pentru a asigura o mai mare disponibilitate și accesibilitate din punct de vedere financiar a acestor medicamente și dispozitive medicale, limitând, în același timp, măsura în care lanțurile lor de aprovizionare depind de țările terțe. Programul ar trebui, așadar, să încurajeze producția de medicamente și dispozitive medicale în Uniune. În special, pentru a răspunde nevoilor medicale nesatisfăcute, programul ar trebui să sprijine generarea de dovezi clinice și din practica medicală reală care să permită dezvoltarea, autorizarea, evaluarea și accesul la medicamente eficiente, inclusiv medicamente generice și biosimilare, dispozitive medicale și tratamente, ar trebui să promoveze cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente, acordând o atenție deosebită medicamentelor antimicrobiene și vaccinurilor pentru a combate rezistența la antimicrobiene și, respectiv, bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, ar trebui să promoveze stimulente pentru a stimula capacitatea de producție a antimicrobienelor, a tratamentelor personalizate și a vaccinurilor și să ar trebui încurajeze transformarea digitală a produselor din domeniul asistenței medicale și a platformelor de monitorizare și colectare a informațiilor privind medicamentele. Programul ar trebui, de asemenea, să consolideze procesul decizional în ceea ce privește medicamentele, permițând accesul la date din practica medicală reală și o analiză a acestora. Programul ar trebui să contribuie, de asemenea, la asigurarea utilizării optime a rezultatelor cercetării și să faciliteze adoptarea, extinderea și implementarea inovațiilor în materie de sănătate în sistemele de sănătate și în practica clinică.

(31)

Deoarece livrarea și utilizarea optimă a medicamentelor și a antimicrobienelor în special generează beneficii pentru persoane și pentru sistemele de sănătate, programul ar trebui să promoveze utilizarea prudentă și eficientă a acestora în concordanță cu abordarea de tip „O singură sănătate” și în conformitate cu Planul de acțiune european „O singură sănătate împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)” prevăzut în Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2017 și cu abordarea strategică a Uniunii privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului, stabilită în Comunicarea Comisiei din 11 martie 2019. Programul ar trebui, de asemenea, să promoveze măsuri de consolidare a evaluării și a gestionării adecvate a riscurilor de mediu asociate cu producția, utilizarea și eliminarea medicamentelor.

(32)

Legislația Uniunii în domeniul sănătății are un impact imediat asupra sănătății publice, asupra vieții persoanelor, asupra eficienței și rezilienței sistemelor de sănătate și asupra bunei funcționări a pieței interne. Cadrul de reglementare pentru medicamente și tehnologii medicale, inclusiv pentru medicamente, dispozitive medicale și substanțe de origine umană, precum și cadrul de reglementare referitor la tutun, la drepturile pacienților privind asistența medicală transfrontalieră și la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate sunt esențiale pentru protecția sănătății în Uniune. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul sănătății și, în colaborare cu organisme relevante precum EMA și ECDC, ar trebui să furnizeze date de înaltă calitate, comparabile și fiabile, inclusiv date din practica medicală reală, pentru a sprijini elaborarea de politici și monitorizarea, a stabili obiective și a dezvolta instrumente de evaluare a progreselor.

(33)

Rețelele europene de referință, instituite în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (14), sunt rețele virtuale ale furnizorilor de servicii medicale din întreaga Europă. Scopul lor este de a facilita discuțiile privind bolile sau afecțiunile complexe sau rare care necesită un tratament foarte specializat, precum și cunoștințe și resurse concentrate. Întrucât rețelele europene de referință pot îmbunătăți accesul la diagnostic și furnizarea de asistență medicală de înaltă calitate pacienților care suferă de boli rare și pot constitui puncte de contact pentru formarea și cercetarea medicală, precum și pentru diseminarea de informații, programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea rețelelor prin intermediul rețelelor europene de referință și al altor rețele transnaționale.

(34)

Rețelele europene de referință și cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește furnizarea de asistență medicală pacienților care circulă între statele membre sunt exemple de domenii în care activitatea integrată între statele membre a demonstrat o valoare adăugată puternică și un potențial ridicat de creștere a eficienței sistemelor de sănătate și, prin urmare, de îmbunătățire a sănătății publice în general. Colaborarea în domeniul ETM este un alt domeniu care aduce valoare adăugată statelor membre. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine activitățile care permit o activitate integrată, susținută și coordonată, contribuind astfel, de asemenea, la promovarea punerii în aplicare a bunelor practici care vizează să distribuie în modul cel mai eficient resursele disponibile pentru populația și zonele vizate, pentru a maximiza impactul acestora.

(35)

Prezentului program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (15) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Regulamentul financiar stabilește normele privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, gestiunea indirectă, instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară și rambursările către experții externi.

(36)

Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza obiectivele specifice ale acțiunilor vizate și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. La această alegere ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a finanțării la rate forfetare și a costurilor unitare, precum și utilizarea finanțării care nu este legată de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare tehnică și financiară pentru beneficiari ar trebui să fie în măsură să asigure respectarea dispozițiilor financiare aplicabile, reducând în același timp la minimum sarcina administrativă.

(37)

Pentru a optimiza valoarea adăugată și impactul ca urmare a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii în special între program și alte programe ale Uniunii, inclusiv cele care fac obiectul gestiunii partajate. Pentru a maximiza aceste sinergii și a se evita dublarea eforturilor, ar trebui să se prevadă mecanisme adecvate, inclusiv finanțarea cumulativă a unei acțiuni din cadrul programului și un alt program al Uniunii, atât timp cât astfel de finanțări cumulate nu depășesc costurile eligibile totale ale acțiunii. În acest scop, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme adecvate, în special cu privire la posibilitatea de a declara aceleași costuri sau aceleași cheltuieli într-un mod proporțional în cadrul programului și al unui alt program al Uniunii, pentru a asigura o raportare detaliată și transparentă.

(38)

Având în vedere natura specifică a obiectivelor și a acțiunilor care fac obiectul programului, autoritățile competente din statele membre vor fi cel mai bine plasate, în anumite cazuri, pentru a implementa acțiunile aferente programului. Prin urmare, autoritățile respective, desemnate de statele membre, ar trebui să fie considerate beneficiari identificați în sensul articolului 195 din Regulamentul financiar, iar granturile ar trebui să fie, așadar, acordate autorităților respective fără publicarea prealabilă a unor cereri de propuneri. Investițiile din cadrul programului ar trebui puse în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre.

(39)

În temeiul articolului 193 alineatul (2) din Regulamentul financiar, se poate acorda un grant pentru o acțiune deja începută, cu condiția ca solicitantul să poată demonstra necesitatea demarării acțiunii înainte de semnarea acordului de grant. Cu toate acestea, costurile suportate înainte de data depunerii cererii de grant nu sunt costuri eligibile decât în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător. Pentru a se evita orice perturbare a sprijinului acordat de Uniune, care ar putea aduce atingere intereselor Uniunii, ar trebui să fie posibil ca, pentru o perioadă limitată de timp la începutul cadrului financiar multianual 2021-2027, și numai în cazuri justificate în mod corespunzător, să se prevadă, în decizia de finanțare, eligibilitatea activităților și a costurilor de la începutul exercițiului financiar 2021, chiar dacă activitățile respective au fost implementate iar costurile respective au fost suportate înainte de depunerea cererii de grant.

(40)

Rețelele europene de referință sunt aprobate de către Comitetul statelor membre al rețelelor europene de referință, în urma procedurii de aprobare stabilite în Decizia de punere în aplicare 2014/287/UE a Comisiei (16). Prin urmare, Rețelele europene de referință ar trebui să fie considerate beneficiari identificați în sensul articolului 195 din Regulamentul financiar, iar granturile ar trebui să le fie acordate, așadar, fără publicarea prealabilă a unor cereri de propuneri. De asemenea, ar trebui să fie acordate granturi directe și altor entități care au fost desemnate în conformitate cu normele Uniunii, de exemplu laboratoare și centre de referință, centre de excelență și rețele transnaționale.

(41)

Date fiind valorile convenite reciproc ale solidarității în legătură cu acoperirea echitabilă și universală a unor servicii de sănătate de calitate ca bază pentru politicile Uniunii în acest domeniu, precum și faptul că Uniunea joacă un rol central în accelerarea progreselor, în coordonarea și cooperarea legate de provocările globale în materie de sănătate, astfel cum sunt prevăzute în Concluziile Consiliului din 10 mai 2010 privind Rolul UE în materie de sănătate globală și astfel cum sunt menționate în obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU, programul ar trebui să consolideze sprijinul Uniunii pentru inițiativele internaționale și globale în domeniul sănătății, în special pentru inițiativele OMS, în vederea îmbunătățirii sănătății, a reducerii inegalităților în materie de sănătate și a întăririi protecției împotriva amenințărilor globale pentru sănătate.

(42)

Pentru a maximiza eficacitatea și eficiența acțiunilor de la nivelul Uniunii și de la nivel internațional, în cadrul punerii în aplicare a programului ar trebui să se intensifice cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Banca Mondială, precum și cu Consiliul Europei și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, pentru a spori impactul, ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii cu organizațiile naționale ale statelor membre care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății globale. În conformitate cu Decizia nr. 2013/755/UE a Consiliului (17), persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului, sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țin TTPM-urile relevante.

(43)

Implementarea programului ar trebui să fie sprijinită prin activități ample de informare pentru a se asigura că opiniile și nevoile societății civile sunt reprezentate și luate în considerare în mod corespunzător. În acest scop, Comisia ar trebui să solicite, o dată pe an, opinia părților interesate relevante, inclusiv a reprezentanților societății civile și a asociațiilor de pacienți, a cadrelor universitare și a organizațiilor personalului medico-sanitar, cu privire la prioritățile și orientările strategice ale programului, precum și cu privire la nevoile care trebuie abordate prin acțiunile sale. În fiecare an, înainte de încheierea lucrărilor pregătitoare pentru programele de lucru, Comisia ar trebui, de asemenea, să informeze Parlamentul European cu privire la progresul referitor la astfel de activități pregătitoare și cu privire la rezultatele activităților sale de informare ce vizează părțile interesate.

(44)

Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (18), care prevede implementarea unor astfel de programe pe baza unei decizii adoptate în temeiul acordului menționat. Prezentul regulament ar trebui să cuprindă o dispoziție specifică prin care să se solicite țărilor terțe care participă la program să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi să își exercite în mod cuprinzător competențele care le revin.

(45)

Cooperarea cu țările terțe ar trebui consolidată în ceea ce privește schimbul de cunoștințe și de bune practici pentru a îmbunătăți pregătirea și capacitatea de răspuns a sistemelor de sănătate.

(46)

În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19) și cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 (20), (Euratom, CE) nr. 2185/96 (21) și (UE) 2017/1939 (22) ale Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, inclusiv prin măsuri referitoare la prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudei, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2185/96 și (UE, Euratom) nr. 883/2013, OLAF are competența de a desfășura investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) este împuternicit să investigheze și să urmărească penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (23).

(47)

În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și să permită accesul reprezentanților Comisiei, ai OLAF, ai Curții de Conturi și, în ceea ce privește statele membre care participă la forma de cooperare consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, ai EPPO și să se asigure că orice terț implicat în execuția fondurilor din partea Uniunii acordă drepturi echivalente.

(48)

Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din TFUE. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii, execuție indirectă, instrumente financiare, garanții bugetare, asistență financiară și rambursările către experții externi și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE includ, de asemenea, un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

(49)

Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU, programul ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice în politicile Uniunii și la îndeplinirea unei ținte globale ca cel puțin 30 % din bugetul total al Uniunii și din cheltuielile Instrumentului de redresare al Uniunii Europene, instituit prin Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului (24), să sprijine obiectivele privind clima. Programul ar trebui să sprijine activități care ar respecta standardele și prioritățile Uniunii privind clima și mediul și principiul de a nu prejudicia prevăzut de Pactul verde european. Acțiunile relevante ar trebui să fie identificate în cursul pregătirii și implementării programului și ar trebui să fie reexaminate în contextul evaluării sale intermediare.

(50)

În conformitate cu articolul 8 din TFUE, în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Egalitatea de gen și drepturile și egalitatea de șanse pentru toți, precum și integrarea obiectivelor respective ar trebui să fie luate în considerare și promovate în întregul proces de evaluare, pregătire, implementare și monitorizare a programului.

(51)

Obiectivele de politică ale programului ar trebui să poată fi realizate, de asemenea, prin instrumentele financiare și garanțiile bugetare din cadrul Fondului InvestEU asigurate prin Programul InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim. Acțiunile finanțate de program nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. În general, acțiunile ar trebui să aibă o valoare adăugată pentru Uniune.

(52)

Implementarea programului ar trebui să fie de o așa natură încât să se respecte responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicilor lor în domeniul sănătății și organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală. Ar trebui să se asigure o implicare puternică a statelor membre în guvernanța și implementarea programului.

(53)

Având în vedere natura și amploarea potențială a amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, obiectivele de a proteja populația Uniunii de astfel de amenințări și de a crește gradul de prevenire și de pregătire pentru situații de criză sanitară nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând singure. În conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE, se pot lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a sprijini eforturile statelor membre de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății publice, de a îmbunătăți disponibilitatea, durabilitatea, acceptabilitatea, accesibilitatea, siguranța și accesibilitatea din punct de vedere financiar în Uniune a medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a altor produse și servicii necesare în situații de criză sanitară, de a sprijini inovarea, de a sprijini activitatea integrată și coordonată și punerea în aplicare a bunelor practici între statele membre, precum și de a reduce inegalitățile și inechitățile în ceea ce privește accesul la sănătate în întreaga Uniune, într-un mod care să genereze o creștere a eficienței și un impact cu valoare adăugată care nu ar putea fi generate prin acțiuni întreprinse la nivel național, fiind în același timp respectată competența și responsabilitatea statelor membre în domeniile acoperite de program. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, dispozițiile prezentului regulament nu depășesc ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(54)

Pentru a permite eventualele ajustări necesare în vederea realizării obiectivelor programului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea, modificarea și adăugarea indicatorilor prevăzuți în anexa II la prezentul regulament. Atunci când își exercită competențele delegate, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (25). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(55)

Statele membre și țările participante au desemnat puncte centrale naționale care să asiste Comisia la promovarea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și, după caz, la diseminarea rezultatelor acestuia și a informațiilor disponibile cu privire la impactul acestuia în statele membre și în țările participante. Având în vedere importanța unor astfel de activități, este oportun ca acestea să fie sprijinite în cadrul programului pentru ca acestea să continue.

(56)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta acte de punere în aplicare care instituie programe de lucru anuale în conformitate cu criteriile prevăzute în prezentul regulament, aprobând anumite acțiuni eligibile și stabilind norme privind dispozițiile tehnice și administrative necesare în vederea implementării acțiunilor programului, precum și privind modelele uniforme de colectare a datelor necesare în vederea monitorizării implementării programului. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (26). Pentru adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare ar trebui utilizată procedura de examinare, având în vedere faptul că acestea se referă la un program cu implicații substanțiale.

(57)

Valoarea și impactul programului ar trebui să fie monitorizate și evaluate periodic și îndeaproape. Evaluarea sa ar trebui să se axeze pe scopurile programului și să țină seama de faptul că realizarea obiectivelor programului ar putea să necesite o perioadă de timp mai îndelungată decât durata programului. În acest scop, ar trebui elaborat un raport de evaluare intermediar, precum și un raport de evaluare la sfârșitul programului, pentru a evalua punerea în aplicare a priorităților programului.

(58)

Întrucât al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 282/2014, s-a încheiat, regulamentul respectiv a devenit caduc și ar trebui abrogat.

(59)

Pentru a asigura continuitatea furnizării de sprijin în domeniul sănătății și pentru a permite ca implementarea să înceapă de la debutul cadrului financiar multianual 2021-2027, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie programul „UE pentru sănătate” (denumit în continuare „programul”) pe perioada cadrului financiar multianual 2021-2027. Durata programului este aliniată la durata cadrului financiar multianual.

Prezentul regulament prevede, de asemenea, obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„țară asociată” înseamnă o țară terță care este parte la un acord cu Uniunea, care îi permite să participe la program, în conformitate cu articolul 6;

2.

„operațiuni de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 punctul 6 din Regulamentul financiar, care combină forme de sprijin nerambursabil și/sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme de sprijin rambursabil din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

3.

„criză sanitară” înseamnă o criză sau un incident grav care rezultă dintr-o amenințare de origine umană, animală, vegetală, alimentară, biologică, chimică, de mediu sau necunoscută, care are o dimensiune sanitară publică și care necesită luarea de măsuri urgente de către autorități;

4.

„produse necesare în situații de criză” înseamnă produse, instrumente și substanțe care sunt necesare, în contextul unei crize sanitare, pentru prevenirea, diagnosticarea sau tratarea unei boli și a consecințelor acesteia sau pentru monitorizarea și supravegherea epidemiologică a bolilor și a infectărilor, inclusiv, dar fără a se limita la medicamente, precum vaccinuri și produsele lor intermediare, principiile lor active și materiile prime, precum și dispozitive medicale și echipamente spitalicești și echipamente medicale, cum ar fi ventilatoarele, îmbrăcămintea și echipamentele de protecție, materialele și instrumentele de diagnosticare, echipamente individuale de protecție, dezinfectanți și produsele lor intermediare, și materiile prime necesare pentru producerea acestora;

5.

„abordarea de tip «O singură sănătate»” înseamnă o abordare multisectorială care recunoaște că sănătatea oamenilor este legată de sănătatea animalelor și de mediu, și că acțiunile de combatere a amenințărilor pentru sănătate trebuie să țină seama de aceste trei dimensiuni;

6.

„rețele europene de referință” înseamnă rețelele menționate la articolul 12 din Directiva 2011/24/UE;

7.

„entitate juridică” înseamnă o persoană fizică sau o persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul dreptului intern, al dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, care are personalitate juridică și care are capacitatea, acționând în nume propriu, de a exercita drepturi și de a fi supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, astfel cum este menționată la articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar;

8.

„țară terță” înseamnă o țară care nu este un stat membru al Uniunii Europene;

9.

„amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate” înseamnă un pericol care amenință viața sau sănătatea de origine biologică, chimică, de mediu sau necunoscută, care se răspândește sau implică un risc semnificativ de răspândire dincolo de frontierele naționale ale statelor membre și care poate necesita coordonarea la nivelul Uniunii în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane;

10.

„Sănătatea în toate politicile” înseamnă o abordare a elaborării, a punerii în aplicare și a revizuirii politicilor publice, indiferent de sector, prin care se ține seama de implicațiile deciziilor asupra sănătății și care urmărește să creeze sinergii și să evite ca astfel de politici să aibă efecte negative asupra sănătății, pentru a îmbunătăți sănătatea populației și echitatea în materie de sănătate;

11.

„factori determinanți ai sănătății” înseamnă o serie de factori care influențează starea de sănătate a unei persoane, cum ar fi factorii comportamentali, biologici, socioeconomici și de mediu;

12.

„sprijin de urgență” înseamnă un răspuns de urgență bazat pe nevoi care vine în completarea răspunsului statelor membre afectate și care are scopul de a proteja viața, de a preveni și alina suferința umană și de a păstra demnitatea umană, ori de câte ori apare o nevoie ca rezultat al unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.

Articolul 3

Obiective generale

Programul are o valoare adăugată pentru Uniune și completează politicile statelor membre în vederea îmbunătățirii sănătății umane în întreaga Uniune și a asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane în toate politicile și activitățile Uniunii. Programul urmărește următoarele obiective generale, în concordanță cu abordarea de tip „O singură sănătate”, după caz:

(a)

îmbunătățirea și promovarea sănătății în Uniune pentru a reduce povara reprezentată de bolile transmisibile și netransmisibile, prin sprijinirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor, prin reducerea inegalităților în materie de sănătate, prin promovarea unui stil de viață sănătos și prin promovarea accesului la asistență medicală;

(b)

protejarea persoanelor din Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și consolidarea capacității de reacție a sistemelor de sănătate și a coordonării între statele membre pentru a face față amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate;

(c)

îmbunătățirea disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, în Uniune a medicamentelor și a dispozitivelor medicale și a produselor necesare în situații de criză, precum și sprijinirea inovării în ceea ce privește astfel de produse;

(d)

consolidarea sistemelor de sănătate prin îmbunătățirea rezilienței acestora și a eficienței resurselor, în special prin:

(i)

sprijinirea unei activități integrate și coordonate între statele membre;

(ii)

promovarea implementării celor mai bune practici și promovarea schimbului de date;

(iii)

consolidarea forței de muncă din domeniul sănătății;

(iv)

abordarea implicațiilor provocărilor demografice; și

(v)

promovarea transformării digitale.

Articolul 4

Obiective specifice

Obiectivele generale menționate la articolul 3 sunt urmărite prin intermediul următoarelor obiective specifice, asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor în toate politicile și activitățile Uniunii, în conformitate cu abordarea de tip „O singură sănătate”, după caz:

(a)

în sinergie cu alte acțiuni relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor de prevenire a bolilor, de promovare a sănătății și de abordare a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv prin reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, sprijinirea acțiunilor de abordare a inegalităților în materie de sănătate, de îmbunătățire a alfabetizării în materie de sănătate, de îmbunătățire a drepturilor pacienților, a siguranței pacienților, a calității asistenței medicale și a asistenței medicale transfrontaliere, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a supravegherii, diagnosticării și tratamentului bolilor transmisibile și netransmisibile, în special a cancerului și a cancerului pediatric, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății mintale, acordând o atenție deosebită noilor modele de îngrijire și provocărilor îngrijirii pe termen lung, pentru a întări reziliența sistemelor medicale în Uniune;

(b)

consolidarea capacității Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns rapid la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și îmbunătățirea gestionării crizelor sanitare, în special prin coordonarea, furnizarea și implementarea capacității de asistență medicală de urgență, sprijinirea colectării de date, schimbul de informații, supravegherea, coordonarea testelor voluntare de rezistență a sistemelor naționale de sănătate și elaborarea unor standarde pentru o asistență medicală de calitate la nivel național;

(c)

sprijinirea acțiunilor de sporire a disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor necesare în situații de criză, prin încurajarea producției și a lanțurilor de aprovizionare durabile și a inovării în Uniune, sprijinind în același timp utilizarea prudentă și eficientă a medicamentelor, în special a antimicrobienelor, și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării de medicamente care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu, precum și a producției și eliminării ecologice a medicamentelor și a dispozitivelor medicale;

(d)

în sinergie cu alte instrumente, programe și fonduri ale Uniunii, fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în strânsă cooperare cu organismele relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor care completează constituirea la nivel național de stocuri de produse esențiale necesare în situații de criză, la nivelul Uniunii, dacă este necesar;

(e)

în sinergie cu alte instrumente, programe și fonduri ale Uniunii, fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în strânsă cooperare cu ECDC, instituirea unei structuri și a unor resurse de formare pentru o rezervă de cadre medicale, de personal medico-sanitar și de personal de sprijin alocat în mod voluntar de statele membre pentru mobilizarea sa în caz de criză sanitară;

(f)

consolidarea utilizării și a reutilizării datelor medicale pentru furnizarea de asistență medicală și pentru cercetare și inovare, promovarea adoptării de instrumente și servicii digitale, precum și transformarea digitală a sistemelor de sănătate, inclusiv prin sprijinirea creării unui spațiu european al datelor medicale;

(g)

îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate, axate pe pacient și bazate pe rezultate, precum și la servicii de îngrijire conexe, cu scopul de a garanta acoperirea universală cu servicii de sănătate;

(h)

sprijinirea dezvoltării, a punerii în aplicare și a asigurării respectării și, atunci când este necesar, a revizuirii legislației Uniunii în domeniul sănătății și sprijinirea furnizării de date valabile, fiabile și comparabile de înaltă calitate pentru luarea deciziilor și monitorizarea bazate pe date concrete și promovarea utilizării evaluărilor de impact asupra sănătății ale altor politici relevante ale Uniunii;

(i)

sprijinirea activităților integrate ale statelor membre și, în special, a sistemelor lor de sănătate, inclusiv punerea în aplicare a unor practici de prevenire cu impact puternic, sprijinirea activității privind ETM, precum și întărirea și dezvoltarea colaborării în rețea prin intermediul rețelelor europene de referință și al altor rețele transnaționale, inclusiv cu privire la alte boli decât bolile rare, pentru a mări gradul de asigurare a pacienților și a întări răspunsul la bolile cu prevalență redusă și la bolile complexe transmisibile și netransmisibile;

(j)

sprijinirea angajamentelor globale și a inițiativelor în domeniul sănătății prin consolidarea sprijinului acordat de Uniune acțiunilor organizațiilor internaționale, în special acțiuni ale OMS, și promovarea cooperării cu țările terțe.

Articolul 5

Buget

(1)   Pachetul financiar pentru implementarea programului pentru perioada 2021-2027 este de 2 446 000 000 EUR în prețuri curente.

(2)   Ca urmare a ajustării specifice a programului prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului (27), suma menționată la alineatul (1) de la prezentul articol se majorează cu o alocare suplimentară de 2 900 000 000 EUR la prețurile din 2018, astfel cum se prevede în anexa II la regulamentul menționat.

(3)   Sumele menționate la alineatele (1) și (2) pot fi utilizate, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea programului, precum activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sistemele corporative de tehnologie a informației.

(4)   Repartizarea sumelor menționate la alineatele (1) și (2) respectă următoarele cerințe:

(a)

un procent minim de 20 % din sume este rezervat pentru acțiunile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, astfel cum sunt menționate la articolul 4 litera (a);

(b)

un procent maxim de 12,5 % din sume este rezervat pentru achizițiile publice care completează constituirea la nivel național de stocuri de produse esențiale necesare în situații de criză, la nivelul Uniunii, menționate la articolul 4 litera (d);

(c)

un procent maxim de 12,5 % din sume este rezervat pentru sprijinirea angajamentelor mondiale și a inițiativelor în materie de sănătate astfel cum se menționează la articolul 4 litera (j);

(d)

un procent maxim de 8 % din sume este rezervat pentru acoperirea cheltuielilor administrative menționate la alineatul (3).

(5)   Creditele legate de activitățile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament constituie venituri alocate în înțelesul articolului 21 alineatul (3) litera (a) și al articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

(6)   Angajamentele bugetare care se desfășoară pe parcursul a mai multe exerciții financiare se pot repartiza pe mai multe exerciții financiare, în tranșe anuale.

(7)   În conformitate cu articolul 193 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul financiar, pe durată limitată, în cazurile justificate în mod corespunzător prevăzute în decizia de finanțare, activitățile care beneficiază de sprijin în temeiul prezentului regulament și costurile aferente acestora pot fi considerate eligibile începând cu 1 ianuarie 2021, chiar dacă respectivele activități au fost implementate și respectivele costuri au fost suportate înainte de depunerea cererii de grant.

(8)   În cazul în care este necesar, pentru a acoperi cheltuielile menționate la alineatul (3), se pot înregistra credite în bugetul Uniunii ulterior anului 2027, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 6

Țări terțe asociate la program

(1)   Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:

(a)

membrii Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiului Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;

(b)

țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(c)

țările din cadrul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)

alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la un program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)

să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programul Uniunii;

(ii)

să stabilească condițiile de participare la programul Uniunii, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programe individuale, și la costurile administrative ale acestora;

(iii)

să nu confere țării terțe competențe decizionale în ceea ce privește programul Uniunii;

(iv)

să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

(2)   Contribuțiile menționate la alineatul (1) litera (d) punctul (ii) constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

CAPITOLUL II

FINANȚARE

Articolul 7

Implementare și forme de finanțare din partea Uniunii

(1)   Programul este implementat prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar sau prin gestiune indirectă cu organismele de finanțare menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv.

(2)   Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special sub formă de granturi, premii și achiziții publice.

(3)   Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscul asociat cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și pot fi considerate o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Comisia prevede norme specifice de funcționare a mecanismului.

(4)   Atunci când Comisia pune în aplicare operațiuni de sprijin de urgență prin intermediul unei organizații neguvernamentale, criteriile referitoare la capacitatea financiară și operațională se consideră îndeplinite dacă există un acord-cadru de parteneriat în vigoare între organizația respectivă și Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului (28).

Articolul 8

Granturi

(1)   Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

(2)   Granturile pot fi utilizate în combinație cu finanțare din partea Băncii Europene de Investiții, a băncilor naționale de promovare sau a altor instituții financiare publice sau de dezvoltare, precum și în combinație cu finanțare din partea instituțiilor financiare din sectorul privat și a investitorilor din sectorul public sau din sectorul privat, inclusiv prin parteneriate public-public sau public-privat.

(3)   Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60 % din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental. În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile. Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

(a)

cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii; sau

(b)

la acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

(4)   În cazul granturilor directe menționate la articolul 13 alineatele (6) și (7), astfel de granturi pot reprezenta până la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 9

Achiziții publice în situații de urgență sanitară

(1)   În cazurile în care apariția sau dezvoltarea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate a fost notificată în temeiul articolului 9 din Decizia nr. 1082/2013/UE sau în cazul în care o situație de urgență de sănătate publică a fost recunoscută în temeiul articolului 12 din decizia menționată, achizițiile publice în temeiul prezentului regulament pot lua oricare din următoarele forme:

(a)

achiziții publice comune cu statele membre, astfel cum sunt menționate la articolul 165 alineatul (2) din Regulamentul financiar, prin care statele membre pot achiziționa, închiria sau da în leasing integral capacitățile care sunt achiziționate în comun;

(b)

achiziții efectuate de Comisie în numele statelor membre, pe baza unui acord între Comisie și statele membre;

(c)

achiziții efectuate de Comisie, care acționează în calitate de angrosist, prin achiziționarea, stocarea și revânzarea sau donarea de bunuri și servicii, inclusiv închirieri, în beneficiul statelor membre sau al organizațiilor partenere selectate de Comisie.

(2)   În cazul în care se utilizează procedura de achiziții publice menționată la alineatul (1) litera (b), contractele rezultate se încheie:

(a)

fie de către Comisie, în cazul în care serviciile sau bunurile urmează să fie prestate sau livrate statelor membre sau organizațiilor partenere selectate de Comisie;

(b)

fie de către statele membre participante, în cazul în care acestea din urmă urmează să achiziționeze, să închirieze sau să dea în leasing în mod direct capacitățile achiziționate pentru ele de către Comisie.

(3)   În cazul se utilizează în care procedurile de achiziții menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), Comisia respectă Regulamentul financiar pentru propriile achiziții.

Articolul 10

Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul programului sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/523 și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Articolul 11

Finanțare cumulativă

(1)   O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv din fonduri care face obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri.

(2)   Normele programului relevant al Uniunii se aplică contribuției corespunzătoare la acțiune.

(3)   Finanțarea cumulativă nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii. Sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile de acordare a sprijinului.

CAPITOLUL III

ACȚIUNI

Articolul 12

Acțiuni eligibile

Sunt eligibile pentru finanțare numai acțiunile care pun în aplicare obiectivele enumerate la articolele 3 și 4, în special acțiunile stabilite în anexa I.

Articolul 13

Entități juridice eligibile

(1)   Pentru a fi eligibile pentru finanțare, entitățile juridice, în plus față de criteriile stabilite la articolul 197 din Regulamentul financiar, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

(a)

să fie stabilite într-o țară care face parte din una dintre următoarele categorii:

(i)

un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat de acest stat;

(ii)

o țară terță asociată la program; sau

(iii)

o țară terță care figurează în programul de lucru anual stabilit în conformitate cu articolul 17 (denumit în continuare „programul de lucru anual”), în condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3); sau

(b)

să fie o entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau o organizație internațională.

(2)   Entitățile juridice care sunt stabilite într-o țară terță care nu este asociată programului pot fi, în cazuri excepționale, eligibile să participe la program dacă această participare este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni. Evaluarea acestei necesități se reflectă în mod corespunzător în decizia de finanțare.

(3)   Entitățile juridice care sunt stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program suportă costurile aferente participării lor.

(4)   Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul programului.

(5)   În cadrul programului, se pot acorda granturi directe fără o cerere de propuneri pentru a finanța acțiuni dacă granturile respective sunt justificate în mod corespunzător și dacă acțiunile respective au o valoare adăugată pentru Uniune care este prevăzută în mod explicit în programele anuale de lucru și sunt cofinanțate de autoritățile competente responsabile de domeniul sănătății din statele membre sau din țările terțe asociate la program, de organizații internaționale relevante în domeniul sănătății, sau de organisme din sectorul public sau organisme neguvernamentale care sunt mandatate de autoritățile competente respective, indiferent dacă organismele respective acționează independent sau în rețea.

(6)   În cadrul programului, se acordă granturi directe fără o cerere de propuneri către rețelele europene de referință. Granturile directe pot fi acordate și altor rețele transnaționale prevăzute în conformitate cu dreptul Uniunii.

(7)   În cadrul programului, se pot acorda granturi directe fără o cerere de propuneri pentru a finanța acțiuni ale OMS, în cazul în care sprijinul financiar este necesar pentru punerea în aplicare a unuia sau a mai multor obiective specifice ale programului, care au o valoare adăugată pentru Uniune care este prevăzută în mod explicit în programele anuale de lucru.

(8)   În cadrul programului, se pot acorda granturi fără o cerere de propuneri pentru finanțarea funcționării organismelor neguvernamentale, în cazul în care sprijinul financiar este necesar pentru punerea în aplicare a unuia sau a mai multor obiective specifice ale programului, care au o valoare adăugată pentru Uniune care este prevăzută în mod explicit în programele anuale de lucru, atât timp cât aceste organisme îndeplinesc toate criteriile următoare:

(a)

nu au scop lucrativ și nu fac obiectul unor conflicte de interese de natură industrială, comercială, profesională sau de altă natură;

(b)

activează în domeniul sănătății publice, urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele specifice ale programului și îndeplinesc un rol concret la nivelul Uniunii;

(c)

sunt active la nivelul Uniunii și în cel puțin jumătate din statele membre și asigură o acoperire geografică echilibrată a Uniunii.

Comisia reflectă în mod corespunzător analiza îndeplinirii acestor criterii în decizia de finanțare.

Articolul 14

Costuri eligibile

(1)   Sub rezerva articolului 186 din Regulamentul financiar și în conformitate cu articolul 193 al doilea paragraf litera (a) din regulamentul respectiv, costurile suportate înainte de data depunerii cererii de grant sunt eligibile pentru finanțarea în legătură cu următoarele acțiuni:

(a)

acțiuni care pun în aplicare obiectivul menționat la articolul 3 punctul 2 din prezentul regulament; sau

(b)

acțiuni care pun în aplicare alte obiective decât cele menționate la litera (a) de la prezentul alineat, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, cu condiția ca aceste costuri să fie direct legate de implementarea acțiunilor și a activităților care beneficiază de sprijin.

(2)   Costurile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) care sunt legate de măsuri menite să abordeze apariția suspectată a unei boli care ar putea declanșa o amenințare transfrontalieră pentru sănătate sunt eligibile de la data notificării către Comisie a apariției suspectate a bolii respective, cu condiția ca apariția sau prezența bolii respective să fie confirmată ulterior.

(3)   În cazuri excepționale, în timpul unei crize sanitare cauzate de o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate, astfel cum este definită la articolul 3 litera (g) din Decizia nr. 1082/2013/UE, costurile suportate de entitățile stabilite în țări care nu sunt asociate pot fi considerate ca fiind eligibile dacă costurile respective sunt justificate în mod corespunzător de motive legate de combaterea răspândirii riscurilor pentru protecția sănătății persoanelor din Uniune.

CAPITOLUL IV

GUVERNANȚĂ

Articolul 15

Punere în aplicare comună a politicii

(1)   Se instituie un grup de coordonare al programului „UE pentru sănătate”.

(2)   Membrii Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate” sunt Comisia și statele membre. Fiecare stat membru numește un membru și un membru supleant în cadrul Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate”. Comisia asigură secretariatul Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate”.

(3)   Comisia consultă Grupul de coordonare al programului „UE pentru sănătate”:

(a)

cu privire la lucrările pregătitoare ale Comisiei pentru programele de lucru anuale;

(b)

în fiecare an, cu cel puțin șase luni înainte de prezentarea proiectului de program de lucru anual către comitetul menționat la articolul 23 aliniatul (1), cu privire la prioritățile și orientările strategice ale programului anual de lucru.

(4)   Grupul de coordonare al programului „UE pentru sănătate”:

(a)

asigură coerența și complementaritatea între politicile în materie de sănătate ale statelor membre, precum și între program și alte politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii, inclusiv cele relevante pentru agențiile Uniunii;

(b)

monitorizează punerea în aplicare a programului și propune orice ajustări necesare pe baza evaluărilor;

(c)

adoptă propriul regulament de procedură, care conține dispoziții pentru a se asigura că grupul se reunește de cel puțin trei ori pe an, în prezență, dacă este cazul, permițând astfel un schimb de opinii regulat și transparent între statele membre.

Articolul 16

Consultarea părților interesate și informarea Parlamentului European

(1)   Comisia se consultă cu părțile interesate relevante, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor pacienților, pentru a afla opiniile acestora cu privire la:

(a)

prioritățile și orientările strategice ale programelor anuale de lucru;

(b)

nevoile care trebuie abordate prin intermediul programului anual de lucru și rezultatele obținute prin intermediul acestuia.

(2)   În sensul alineatului (1), Comisia organizează consultarea și informarea părților interesate cel puțin o dată pe an, în cursul celor șase luni care precedă prezentării proiectului de program de lucru al Comitetului menționat la articolul 23 alineatul (1).

(3)   Comisia poate solicita în orice moment punctele de vedere ale agențiilor descentralizate relevante și ale experților independenți din domeniul sănătății cu privire la aspecte tehnice sau științifice relevante pentru punerea în aplicare a programului.

(4)   În fiecare an, înainte de ultima reuniune a Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate”, Comisia prezintă Parlamentului European rezultatele lucrărilor Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate” și al consultării părților interesate menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 17

Implementarea programului

(1)   Comisia implementează programul prin stabilirea de programe anuale de lucru în conformitate cu Regulamentul financiar.

(2)   Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

(a)

programele anuale de lucru, care stabilesc, în special:

(i)

acțiunile care urmează a fi întreprinse, inclusiv alocarea orientativă a resurselor financiare;

(ii)

suma totală rezervată pentru operațiunile de finanțare mixtă;

(iii)

acțiunile eligibile care se încadrează la articolul 7 alineatele (3) și (4);

(iv)

acțiunile eligibile ale entităților juridice menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b);

(v)

acțiunile eligibile ale entităților juridice dintr-o țară terță care nu este asociată la program, dar care figurează în programul de lucru anual în condițiile stabilite la articolul 13 alineatele (2) și (3);

(b)

deciziile de aprobare a acțiunilor cu un cost de 20 000 000 EUR sau mai mult;

(c)

norme care stabilesc:

(i)

modalitățile tehnice și administrative necesare pentru implementarea acțiunilor programului;

(ii)

modelele uniforme de colectare a datelor necesare pentru monitorizarea implementarea programului.

(3)   Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 18

Protecția datelor

La gestionarea și punerea în aplicare a programului, Comisia și statele membre asigură respectarea tuturor dispozițiilor juridice relevante privind protecția datelor cu caracter personal și, după caz, introducerea unor mecanisme care să asigure confidențialitatea și siguranța acestor date.

CAPITOLUL V

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL

Articolul 19

Monitorizare și raportare

(1)   În anexa II sunt prevăzuți indicatori pentru raportarea progreselor înregistrate de program în direcția realizării obiectivelor generale și specifice enumerate la articolele 3 și 4.

(2)   În cazul în care se consideră necesar, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 25, pentru a modifica anexa II în ceea ce privește indicatorii.

(3)   Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cerințe de raportare proporționale în sarcina destinatarilor fondurilor Uniunii și, după caz, a statelor membre.

Articolul 20

Evaluare

(1)   Evaluările prevăzute la articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul financiar se efectuează de către Comisie în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

(2)   Comisia prezintă o evaluare la mijlocul perioadei a programului nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Evaluarea la mijlocul perioadei constituie baza pentru ajustarea punerii în aplicare a programului, după caz.

(3)   Comisia prezintă o evaluare la finalul programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei menționate la articolul 1.

(4)   Comisia publică și comunică concluziile evaluărilor, atât ale celor intermediare, cât și ale celor finale, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Articolul 21

Audituri

Auditurile referitoare la utilizarea contribuțiilor din partea Uniunii, inclusiv auditurile efectuate de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organele Uniunii, constituie baza asigurării globale menționate la articolul 127 din Regulamentul financiar.

Articolul 22

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță în cauză acordă accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, OLAF și Curtea de Conturi să își exercite în mod cuprinzător competențele care le revin. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Articolul 23

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet pentru programul „UE pentru sănătate”. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 24

Coerență și complementaritate cu alte politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii

Comisia și statele membre asigură că există coerență, sinergie și complementaritate la nivel global între program și alte politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii, inclusiv cele relevante pentru agențiile Uniunii, inclusiv prin activitatea lor comună în cadrul Grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate”.

Articolul 25

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de șapte ani de la 26 martie 2021.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 19 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 26

Informare, comunicare și publicitate

(1)   Destinatarii fondurilor din partea Uniunii recunosc originea fondurilor respective și asigură vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, în special cu ocazia promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg.

(2)   Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile întreprinse în temeiul programului și rezultatele obținute.

(3)   Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care respectivele priorități sunt legate de obiectivele prevăzute la articolele 3 și 4.

Articolul 27

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 282/2014 se abrogă de la 1 ianuarie 2021, fără a aduce atingere articolului 28 din prezentul regulament.

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor inițiate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 282/2014, care continuă să se aplice acțiunilor respective până la încheierea acestora.

(2)   Pachetul financiar aferent programului poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 282/2014 și program.

Articolul 29

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 429, 11.12.2020, p. 251.

(2)  JO C 440, 18.12.2020, p. 131.

(3)  Poziția Parlamentului European din 9 martie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 martie 2021.

(4)  Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008) (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).

(5)  Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui Al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013) (JO L 301, 20.11.2007, p. 3).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 1).

(7)  JO L 433 I , 22.12.2020, p. 28.

(8)  JO C 444 I, 22.12.2020, p. 1.

(9)  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).

(11)  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).

(12)  Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 77I , 20.3.2019, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (JO L 70, 16.3.2016, p. 1).

(14)  Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

(15)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(16)  Decizia de punere în aplicare 2014/287/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de stabilire a criteriilor pentru înființarea și evaluarea rețelelor europene de referință și a membrilor lor și pentru facilitarea schimbului de informații și de expertiză privind înființarea și evaluarea unor asemenea rețele (JO L 147, 17.5.2014, p. 79).

(17)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(18)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(19)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(21)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(22)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(23)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(24)  Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433 I , 22.12.2020, p. 23).

(25)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(26)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(27)  Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11).

(28)  Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).


ANEXA I

LISTA POSIBILELOR ACȚIUNI ELIGIBILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 12

1.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (a)

(a)

sprijinirea instituirii și a punerii în aplicare a programelor care oferă asistență statelor membre și sprijină acțiunile statelor membre care au drept scop îmbunătățirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor;

(b)

sprijinirea punerii și aplicare și a dezvoltării în continuare a anchetelor, studiilor, colectării de date și statistici comparabile, inclusiv, în cazul în care sunt relevante, date defalcate pe criterii de gen și vârstă, a metodologiilor, clasificărilor, microsimulărilor, studiilor-pilot, indicatorilor, intermedierii cunoștințelor și exercițiilor de referință;

(c)

sprijinirea acțiunilor statelor membre de a crea un mediu urban, de lucru și școlar sănătos și sigur, de a conduce la alegeri sănătoase în viață și de a promova o alimentație sănătoasă și o activitate fizică regulată, ținând seama de nevoile grupurilor vulnerabile în fiecare etapă a vieții lor, cu scopul de a promova sănătatea pe tot parcursul vieții;

(d)

sprijinirea statelor membre în furnizarea de răspunsuri eficace la bolile transmisibile și în prevenirea, supravegherea, diagnosticarea și tratarea acestor boli;

(e)

sprijinirea acțiunilor statelor membre de promovare a sănătății și prevenire a bolilor pe parcursul întregii vieți a unei persoane și abordarea factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi obezitatea, alimentația nesănătoasă și lipsa de activitate fizică;

(f)

sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății psihice;

(g)

sprijinirea acțiunilor de completare a măsurilor luate de statele membre pentru reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, inclusiv informarea și prevenirea;

(h)

sprijinirea punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor de reducere a inegalităților în materie de sănătate și a inechităților în domeniul sistemului de sănătate;

(i)

sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a cunoștințelor în materie de sănătate;

(j)

sprijinirea promovării și punerii în aplicare a recomandărilor Codului european împotriva cancerului și sprijinirea revizuirii actualei ediții a codului menționat;

(k)

acțiuni de sprijinire a implementării registrelor oncologice în toate statele membre;

(l)

intensificarea cooperării între organismele naționale relevante din statele membre participante în vederea sprijinirii creării unei rețele europene virtuale de excelență în vederea consolidării cercetării privind toate tipurile de cancer, inclusiv cancerul pediatric, și în vederea intensificării colectării și a schimbului de date clinice și a transpunerii rezultatelor cercetării în îngrijirea și tratamentul zilnic al pacienților bolnavi de cancer;

(m)

sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a calității asistenței medicale în domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește prevenirea, depistarea, diagnosticarea timpurie, monitorizarea și tratamentul, asistența de sprijin și paliativă, în cadrul unei abordări integratoare și centrate pe pacient și sprijinirea instituirii unor sisteme de asigurare a calității pentru centrele oncologice sau pentru alte centre de tratare a pacienților bolnavi de cancer, inclusiv cele care tratează cancerul pediatric;

(n)

sprijinirea instituirii de sisteme de asigurare a calității pentru centrele oncologice și pentru centrele de tratare a pacienților bolnavi de cancer;

(o)

sprijinirea mecanismelor de consolidare a capacităților intersectoriale și a educației continue, în special în domeniul îngrijirii bolnavilor de cancer;

(p)

acțiuni de sprijinire a calității vieții pentru supraviețuitorii de cancer și îngrijitori, inclusiv furnizarea de sprijin psihologic, gestionarea durerii și aspecte medicale ale reintegrării profesionale;

(q)

consolidarea colaborării privind drepturile pacienților, siguranța pacienților și calitatea îngrijirii medicale;

(r)

sprijinirea acțiunilor privind supravegherea epidemiologică, contribuind astfel la evaluarea factorilor care afectează sau determină sănătatea persoanelor;

(s)

sprijinirea, în sinergie cu alte programe, a acțiunilor de îmbunătățire a distribuției geografice a personalului medico-sanitar și a acțiunilor de evitare a „deșerturilor medicale”, fără a aduce atingere competențelor statelor membre;

(t)

sprijinirea dezvoltării unor orientări privind prevenirea și gestionarea bolilor transmisibile și netransmisibile, precum și a unor instrumente și rețele pentru schimbul de bune practici în domeniul respectiv;

(u)

sprijinirea acțiunilor statelor membre legate de abordarea factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv reducerea efectelor nocive ale alcoolului și ale consumului de tutun;

(v)

sprijinirea instrumentelor și a platformelor pentru colectarea unor dovezi reale privind siguranța, eficacitatea și impactul vaccinurilor după utilizare;

(w)

sprijinirea inițiativelor de îmbunătățire a ratelor de vaccinare în statele membre;

(x)

activități de comunicare către public și părțile interesate pentru promovarea acțiunii Uniunii în domeniile menționate în prezenta anexă;

(y)

campanii de sensibilizare și activități de comunicare destinate publicului larg, precum și grupurilor vizate, menite să prevină și să abordeze reticența față de vaccinare, informarea greșită și dezinformarea în ceea ce privește prevenirea, cauzele și tratamentul bolilor, în completarea campaniilor și a activităților de comunicare naționale pe această temă;

(z)

activități de comunicare destinate publicului în legătură cu riscurile pentru sănătate și cu factorii determinanți ai sănătății;

(za)

sprijinirea acțiunilor de reducere a riscului de infecții dobândite în contextul îngrijirilor medicale.

2.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (b)

(a)

consolidarea infrastructurii critice de sănătate pentru a face față crizelor sanitare, prin sprijinirea creării de instrumente de supraveghere, de prognoză, de prevenire și de gestionare a epidemiilor;

(b)

sprijinirea acțiunilor pentru promovarea, la nivelul Uniunii, a prevenirii crizelor sanitare și a pregătirii în vederea acestora, precum și a capacității de gestionare și a capacității de răspuns a actorilor de la nivelul Uniunii, inclusiv a testelor de rezistență voluntare, a planificării pentru situații de urgență și a exercițiilor de pregătire, sprijinirea elaborării unor standarde de calitate în materie de sănătate la nivel național, a unor mecanisme de coordonare eficientă a pregătirii și a răspunsului și a coordonării acestor acțiuni la nivelul Uniunii;

(c)

sprijinirea acțiunilor pentru instituirea unui cadru integrat de comunicare transversală a riscurilor, care să funcționeze în toate etapele unei crize sanitare - și anume prevenire, pregătire, răspuns și redresare;

(d)

sprijinirea acțiunilor preventive menite să protejeze grupurile vulnerabile împotriva amenințărilor pentru sănătate și a acțiunilor de adaptare a răspunsului la criza sanitară și a gestionării crizei sanitare la nevoile acestor grupuri vulnerabile, cum ar fi acțiunile de asigurare a îngrijirilor de bază pentru pacienții care suferă de boli cronice sau de boli rare;

(e)

sprijinirea acțiunilor de abordare a consecințelor colaterale ale unei crize sanitare asupra sănătății, în special a consecințelor privind sănătatea mintală, asupra pacienților care suferă de cancer, de boli cronice și se află în alte situații vulnerabile, inclusiv persoanele care au dependențe sau care suferă de HIV/SIDA, de hepatită sau de tuberculoză;

(f)

sprijinirea, în sinergie cu alte programe, a programelor de formare și educaționale pentru perfecționarea personalului medico-sanitar și a forței de muncă din domeniul sănătății publice și a programelor de schimb temporar de personal, în special cu scopul de a le îmbunătăți competențele digitale;

(g)

sprijinirea înființării și coordonării de laboratoare de referință ale Uniunii, de centre de referință ale Uniunii și de centre de excelență;

(h)

auditul măsurilor de pregătire și răspuns ale statelor membre, de exemplu privind gestionarea crizelor sanitare, rezistența la antimicrobiene și vaccinarea;

(i)

comunicarea către public în contextul gestionării riscurilor și al pregătirii pentru situații de criză sanitară;

(j)

sprijinirea convergenței ascendente a performanțelor sistemelor naționale cu ajutorul elaborării de indicatori în materie de sănătate, al analizelor și al intermedierii de cunoștințe, precum și cu ajutorul organizării de teste voluntare de rezistență a sistemelor naționale de sănătate;

(k)

sprijinirea activităților de cercetare, de evaluare a riscurilor și de gestionare a riscurilor privind legătura dintre sănătatea animală, factorii de mediu și bolile umane, inclusiv în timpul crizelor sanitare.

3.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (c)

(a)

sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacității laboratoarelor și a producției, a cercetării, a dezvoltării și a utilizării de produsele sanitare și de produse de nișă necesare în situații de criză;

(b)

sprijinirea acțiunilor și a instrumentelor informatice interoperabile pentru monitorizarea, prevenirea, gestionarea, raportarea și notificarea deficitelor de medicamente și de dispozitive medicale, contribuind în același timp la accesibilitatea acestora din punct de vedere financiar;

(c)

sprijinirea, în sinergie cu alte programe, a studiilor clinice pentru a accelera dezvoltarea, autorizarea pe piață și accesul la medicamente și vaccinuri inovatoare, sigure și eficace;

(d)

sprijinirea acțiunilor de încurajarea dezvoltării de medicamente și vaccinuri inovatoare pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari în materie de îngrijiri medicale și nevoilor pacienților, precum și a unor produse mai puțin profitabile din punct de vedere comercial, cum ar fi antimicrobienele;

(e)

sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a producției și eliminării ecologice a medicamentelor și a dispozitivelor medicale și a acțiunilor de sprijinire a dezvoltării de medicamente care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu;

(f)

sprijinirea acțiunilor de promovare a utilizării prudente și eficiente a medicamentelor, în special a antimicrobienelor;

(g)

sprijinirea acțiunilor menite să stimuleze creșterea producției de principii active și medicamente esențiale în Uniune, inclusiv prin diversificarea lanțului de aprovizionare pentru producția de principii active și de medicamente generice din Uniune, pentru a reduce dependența statelor membre de anumite țări terțe;

(h)

sprijinirea acțiunilor de sporire a disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, a medicamentelor și dispozitivelor medicale;

(i)

sprijinirea acțiunilor de promovare a inovării în repoziționarea, reformularea și combinarea medicamentelor neprotejate de brevete, în sinergie cu alte programe;

(j)

acțiuni de consolidare a evaluării riscului pentru mediu al medicamentelor;

(k)

sprijinirea instituirii și exploatării unui mecanism de coordonare intersectorială în concordanță cu abordarea „O singură sănătate”.

4.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (d)

(a)

monitorizarea informațiilor privind activitățile naționale de constituire de stocuri de produse esențiale necesare în situații de criză pentru a identifica nevoile potențiale de constituire de stocuri suplimentare la nivelul Uniunii;

(b)

asigurarea unei gestionări coerente a constituirii de stocuri de produse esențiale necesare în situații de criză la nivelul Uniunii, în complementaritate cu alte instrumente, programe și fonduri ale Uniunii și în strânsă coordonare cu organismele relevante ale Uniunii;

(c)

sprijinirea acțiunilor pentru achiziționarea și furnizarea de produse esențiale necesare în situații de criză care contribuie la accesibilitatea din punct de vedere financiar a acestora, în complementaritate cu acțiunile de constituire de stocuri ale statelor membre.

5.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (e)

Sprijinirea acțiunilor de pregătire pentru mobilizarea și formarea la nivelul Uniunii a unei rezerve de personal medical, medico-sanitar și de sprijin care să fie mobilizat în caz de criză sanitară, în strânsă colaborare cu ECDC, în sinergie cu alte instrumente ale Uniunii și cu respectarea deplină a competențelor statelor membre; facilitarea schimbului de bune practici între rezervele naționale existente de personal medical, medico-sanitar și de sprijin.

6.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 (litera (f)

(a)

sprijinirea instituirii unui cadru al Uniunii și a instrumentelor digitale interoperabile aferente pentru cooperarea între statele membre și cooperarea în cadrul rețelelor, inclusiv cele necesare pentru cooperarea în domeniul ETM;

(b)

sprijinirea implementării, exploatării și întreținerii unor infrastructuri de servicii digitale mature, sigure și interoperabile și a unor procese de asigurare a calității datelor pentru schimbul de date, accesarea, utilizarea și reutilizarea datelor; sprijinirea creării de rețele transfrontaliere, inclusiv prin utilizarea și interoperabilitatea dosarelor electronice de sănătate, a registrelor și a altor baze de date; dezvoltarea de structuri de guvernanță adecvate și de sisteme de informații interoperabile în domeniul sănătății;

(c)

sprijinirea transformării digitale a sistemelor de asistență medicală și de sănătate, inclusiv prin evaluarea comparativă și consolidarea capacităților pentru asimilarea de instrumente și tehnologii inovatoare, cum ar fi inteligența artificială, și sprijinirea perfecționării digitale a personalului medico-sanitar;

(d)

sprijinirea utilizării optime a telemedicinei și a telesănătății, inclusiv prin comunicarea prin satelit în cazul zonelor îndepărtate, promovarea inovării organizaționale digitale în cadrul unităților de asistență medicală și promovarea instrumentelor digitale pentru a sprijini autonomizarea cetățenilor și îngrijirea medicală axată pe pacient;

(e)

sprijinirea dezvoltării, a funcționării și a întreținerii bazelor de date și a instrumentelor digitale, precum și interoperabilitatea acestora, inclusiv a proiectelor deja existente, împreună cu alte tehnologii de detecție, după caz, cum ar fi tehnologiile spațiale și inteligența artificială;

(f)

sprijinirea acțiunilor de consolidare a accesului cetățenilor la datele lor privind sănătatea și a controlului lor asupra acestora;

(g)

sprijinirea implementării și a interoperabilității instrumentelor și infrastructurilor digitale în cadrul statelor membre și între acestea, precum și cu instituțiile, agențiile și organele Uniunii;

(h)

sprijinirea activităților și a proiectelor pregătitoare pentru spațiul european al datelor medicale;

(i)

acțiuni de sprijinire a e-sănătății, cum ar fi tranziția către telemedicină și administrarea de medicamente la domiciliu;

(j)

sprijinirea creării de dosare electronice de sănătate interoperabile, în concordanță cu formatul european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate, pentru a crește gradul de utilizare a e-sănătății și a îmbunătăți durabilitatea și reziliența sistemelor de sănătate.

7.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (g)

(a)

acțiuni de promovare a accesului la serviciile de sănătate și la infrastructurile aferente și de îngrijire a persoanelor cu dizabilități;

(b)

sprijinirea consolidării asistenței medicale primare și îmbunătățirea integrării asistenței medicale pentru a asigura acoperirea universală cu servicii de sănătate și accesul egal la asistență medicală de bună calitate;

(c)

sprijinirea acțiunilor statelor membre de promovare a accesului la asistență medicală sexuală și reproductivă și sprijinirea abordărilor integrate și intersecționale în materie de prevenire, diagnosticare, tratament și îngrijire.

8.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (h)

(a)

sprijinirea instituirii și a exploatării unei infrastructuri de informații și cunoștințe în materie de sănătate;

(b)

sprijinirea punerii în aplicare, a monitorizării și a asigurării respectării legislației și acțiunii Uniunii în domeniul sănătății; și asigurarea asistenței tehnice pentru punerea în aplicare a cerințelor juridice;

(c)

sprijinirea studiilor și a analizelor, a evaluării impactului asupra sănătății al altor acțiuni de politică ale Uniunii și a asigurarea consultanței științifice pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete;

(d)

sprijinirea grupurilor și comitetelor de experți care oferă consultanță, date și informații pentru a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a politicii în domeniul sănătății, inclusiv evaluarea ulterioară a punerii în aplicare a politicilor în domeniul sănătății;

(e)

sprijinirea punctelor naționale de contact și a punctelor focale care oferă orientări, informații și asistență legate de promovarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniul sănătății și promovarea și implementarea programului;

(f)

activitățile de audit și de evaluare în conformitate cu legislația Uniunii, după caz;

(g)

sprijinirea punerii în aplicare și a dezvoltării în continuare a politicii și legislației Uniunii în materie de control al tutunului;

(h)

sprijinirea sistemelor naționale în privința punerii în aplicare a legislației privind substanțele de origine umană și în privința promovării unei aprovizionări durabile și sigure cu astfel de substanțe prin activități de colaborare în rețea;

(i)

sprijinirea statelor membre în vederea consolidării capacității administrative a sistemelor lor de sănătate prin cooperare și schimb de bune practici;

(j)

sprijinirea acțiunilor de transfer de cunoștințe și a cooperării la nivelul Uniunii, pentru a sprijini procesele naționale de reformă care vizează sporirea eficacității, a accesibilității, a durabilității și a rezilienței sistemelor de sănătate, corelând totodată finanțările disponibile din partea Uniunii;

(k)

sprijinirea consolidării capacităților pentru investiții în reforme ale sistemelor de sănătate și pentru punerea lor în aplicare, inclusiv planificare strategică și acces la finanțare din surse multiple.

9.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (i)

(a)

sprijinirea transferului, a adaptării și a punerii în aplicare între statele membre a bunelor practici și a soluțiilor inovatoare cu valoare adăugată pentru Uniune confirmată, în special asigurarea sprijinului adaptat la specificul fiecărei țări pentru statele membre sau grupurile de state membre cu cele mai mari nevoi, prin finanțarea unor proiecte specifice, inclusiv programe de înfrățire, consultanță de specialitate și sprijin inter pares;

(b)

sprijinirea colaborării și a parteneriatelor transfrontaliere, inclusiv în regiunile transfrontaliere, în vederea transferării și aplicării la scară mai largă a unor soluții inovatoare;

(c)

consolidarea colaborării și a coordonării intersectoriale;

(d)

sprijinirea funcționării rețelelor europene de referință și instituirea și funcționarea noilor rețele transnaționale prevăzute în legislația Uniunii în domeniul sănătății, precum și sprijinirea acțiunilor statelor membre de coordonare a activităților rețelelor respective cu funcționarea sistemelor naționale de sănătate;

(e)

sprijinirea mai intensă a punerii în aplicare a rețelelor europene de referință în statele membre și promovarea consolidării acestora, între altele, prin evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a acestora;

(f)

sprijinirea creării de noi rețele europene de referință pentru a acoperi bolile rare, complexe și cu prevalență redusă, după caz, și sprijinirea colaborării între rețelele europene de referință pentru a răspunde nevoilor multiple care apar ca urmare a bolilor cu prevalență redusă și a bolilor rare și pentru a facilita crearea de rețele diagonale între diferite specialități și discipline;

(g)

sprijinirea statelor membre pentru a îmbunătăți, a dezvolta în continuare și a implementa registrele rețelelor europene de referință;

(h)

activități de consultare cu părțile interesate.

10.   

Acțiuni care îndeplinesc obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (j)

(a)

sprijinirea acțiunilor care contribuie la obiectivele programului prezentat de OMS, în calitate de autoritate de conducere și coordonare pentru sănătate în cadrul Organizației Națiunilor Unite;

(b)

sprijinirea colaborării între instituțiile Uniunii, agențiile Uniunii și organizațiile și rețelele internaționale, precum și sprijinirea contribuției Uniunii la inițiativele mondiale;

(c)

sprijinirea cooperării cu țările terțe în domeniile reglementate de program;

(d)

sprijinirea acțiunilor pentru promovarea convergenței reglementărilor internaționale în materie de medicamente și de dispozitive medicale.


ANEXA II

INDICATORI DE EVALUARE A PROGRAMULUI

Indicatori ai programului

1.

Planificarea pregătirii și a răspunsului Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

2.

Accesul la medicamente autorizate conform procedurii centralizate, de exemplu numărul de autorizații orfane existente și noi, medicamentele pentru terapie avansată, medicamentele de uz pediatric sau vaccinurile, pentru nevoile nesatisfăcute

3.

Numărul de acțiuni care contribuie la reducerea mortalității evitabile în domeniul bolilor netransmisibile și al factorilor de risc

4.

Numărul de state membre care pun în aplicare bune practici privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și abordarea inegalităților în materie de sănătate

5.

Numărul de state membre care participă la spațiul european al datelor medicale

6.

Numărul de state membre cu o planificare îmbunătățită a pregătirii și a răspunsului

7.

Rata de vaccinare în funcție de vârstă pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola, gripa, HPV și COVID-19

8.

Indice de capacitate a laboratoarelor UE (EULabCap)

9.

Rata de supraviețuire netă la 5 ani standardizată pe vârstă pentru cancerul pediatric în funcție de tip, vârstă, sex și stat membru (în măsura în care aceste date sunt disponibile)

10.

Rata de screening pentru programele de depistare a cancerului de sân, de col uterin și colorectal, în funcție de tip, populație-țintă și stat membru

11.

Raportul dintre populația cuprinsă în registrele privind cancerul și numărul de state membre care raportează informații privind stadiul la momentul diagnosticării al cancerului de col uterin, al cancerului de sân, al cancerului colorectal și al cancerului pediatric

12.

Numărul de acțiuni care abordează incidența bolilor cronice majore pe stat membru, în funcție de boală, sex și vârstă

13.

Numărul de acțiuni care abordează prevalența fumatului în funcție de vârstă, defalcate în funcție de gen, dacă este posibil

14.

Numărul de acțiuni care abordează prevalența utilizării nocive a alcoolului, defalcate în funcție de gen și vârstă, dacă este posibil

15.

Numărul de deficite de medicamente în statele membre, astfel cum au fost raportate în cadrul rețelei de puncte de contact unice

16.

Numărul de acțiuni menite să mărească securitatea și continuitatea lanțurilor de aprovizionare globale și să abordeze dependențele față de importurile din țări terțe pentru producția de principii active și medicamente esențiale în Uniune

17.

Numărul de audituri efectuate în Uniune și în țări terțe pentru a asigura bune practici de producție și bune practici clinice (controlul Uniunii)

18.

Consumul de antimicrobiene pentru uz sistemic ATC (grupa J01) pe stat membru

19.

Numărul unităților sanitare implicate în rețelele europene de referință și al pacienților diagnosticați și tratați de membri ai rețelelor europene de referință

20.

Numărul de rapoarte în domeniul ETM realizate în comun

21.

Numărul de evaluări ale impactului politicilor Uniunii asupra sănătății

22.

Numărul de acțiuni care vizează combaterea bolilor transmisibile

23.

Numărul de acțiuni care abordează factorii de risc de mediu pentru sănătate


26.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/30


REGULAMENTUL (UE) 2021/523 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 martie 2021

de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Pandemia de COVID-19 reprezintă un șoc major pentru economia mondială și pentru economia Uniunii și are un impact social și economic major la nivelul statelor membre și al regiunilor. Urmare a măsurilor necesare de limitare a răspândirii epidemiei, activitatea economică din Uniune a scăzut semnificativ. Se estimează o scădere a PIB-ului Uniunii cu aproximativ 7,4 % în 2020, mult mai mult decât în perioada crizei financiare din 2009. Activitatea de investiții s-a diminuat substanțial. Se impune corectarea unor vulnerabilități precum dependența excesivă de surse externe de aprovizionare nediversificate și absența unor infrastructuri critice, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv al microîntreprinderilor, de exemplu, prin diversificarea și consolidarea lanțurilor valorice strategice, pentru a îmbunătăți reacția Uniunii în situații de urgență, precum și reziliența întregii economii, menținând în același timp deschiderea sa către concurență și comerț în conformitate cu normele sale. Chiar și anterior pandemiei, deși se putea observa o redresare a indicatorilor investiții-PIB în Uniune, investițiile se situau sub nivelul a ceea ce s-ar fi putut aștepta de la o redresare puternică și erau insuficiente pentru a compensa anii cu un nivel insuficient de investiții ulteriori crizei din 2009. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru a relansa și a susține creșterea economică pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității mondiale, inclusiv în ceea ce privește inovarea, competențele, infrastructura, IMM-urile și nevoia de a răspunde la provocările societale esențiale cum ar fi durabilitatea și îmbătrânirea populației. Prin urmare, pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii și pentru a susține o redresare economică rapidă, durabilă, incluzivă, de durată și sănătoasă, este necesar să se acorde sprijin pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții insuficiente și pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate.

(2)

Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și destinatarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și de raportare. Totodată, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea mai multor fonduri ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații ar fi fost benefice pentru a sprijini proiectele care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru destinatarii finali prin integrarea și simplificarea finanțării oferite într-un sistem unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul sprijinului Uniunii și reducând în același timp costurile pentru Uniune suportate din buget, ar trebui să fie instituit un fond unic, Fondul InvestEU, care să se bazeze pe experiența dobândită prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) instituit în cadrul Planului de investiții pentru Europa.

(3)

În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase pentru finalizarea pieței interne și pentru stimularea creșterii și creării de locuri de muncă durabile și favorabile incluziunii. Astfel de strategii includ „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital” din 30 septembrie 2015, „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” din 2 decembrie 2015, „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 iulie 2016, „Strategia spațială pentru Europa” din 26 octombrie 2016, pachetul „Energie curată pentru toți europenii” din 30 noiembrie 2016, „Planul de acțiune european în domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, „Lansarea Fondului european de apărare” din 7 iunie 2017, Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale din 13 decembrie 2017, „O nouă agendă europeană pentru cultură” din 22 mai 2018, „Pactul verde european” din 11 decembrie 2019, „Planul de investiții al Pactului verde european” din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, „Strategia privind conturarea viitorului digital al Europei”, „Strategia europeană privind datele” și Cartea albă privind „Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere” din 19 februarie 2020, „O nouă strategie industrială pentru Europa” din 10 martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă durabilă și digitală” din 10 martie 2020. Fondul InvestEU ar trebui să valorifice și să întărească sinergiile dintre aceste strategii care se consolidează reciproc, acordând sprijin pentru investiții și acces la finanțare. În plus, Uniunea a adoptat Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(4)

La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice este cadrul de identificare a priorităților naționale în materie de reformă și de monitorizare a punerii lor în aplicare. Statele membre, în cooperare, după caz, cu autoritățile locale și regionale, își elaborează propriile strategii naționale de investiții multianuale în sprijinul priorităților naționale în materie de reformă. Strategiile respective ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național, din partea Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. De asemenea, strategiile respective ar trebui să utilizeze în mod coerent finanțarea din partea Uniunii și să sporească la maximum valoarea adăugată a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor structurale și de investiții europene, a Mecanismului de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și a Programului InvestEU.

(5)

Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și coeziunii socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la utilizarea eficientă a resurselor, conform principiilor economiei circulare, la durabilitatea și la caracterul incluziv al creșterii economice a Uniunii, precum și la reziliența socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv prin intermediul unor soluții care să remedieze fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii și să diversifice sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea instrumentelor de datorie, de partajare a riscurilor și de capital și cvasicapital susținute de o garanție de la bugetul Uniunii și de contribuțiile financiare ale partenerilor de implementare, după caz. Fondul InvestEU ar trebui să fie bazat pe cerere și să vizeze totodată furnizarea de beneficii strategice pe termen lung în domenii esențiale de politică ale Uniunii, care altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate insuficient, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să acopere o gamă largă de sectoare și regiuni, însă ar trebui să se evite concentrarea sectorială sau geografică excesivă și ar trebui să faciliteze accesul la finanțare al proiectelor promovate de entități partenere în mai multe regiuni din întreaga Uniune, inclusiv al proiectelor care încurajează dezvoltarea de rețele, de clustere și de centre de inovare digitală.

(6)

Sectoarele culturale și creative sunt sectoare esențiale în dezvoltare rapidă în Uniune care pot juca un rol important în asigurarea redresării durabile, generând, din proprietatea intelectuală și din creativitatea individuală, atât valoare economică, cât și valoare culturală. Cu toate acestea, restricțiile privind contactele sociale aplicate în timpul crizei provocate de COVID-19 au avut un impact economic negativ substanțial asupra acestor sectoare. În plus, caracterul necorporal al activelor din sectoarele respective limitează accesul IMM-urilor și al organizațiilor din aceste sectoare la finanțare privată, care este esențială pentru a fi în măsură să investească, să se extindă și să concureze la nivel internațional. Programul InvestEU ar trebui să faciliteze în continuare accesul la finanțare pentru IMM-urile și organizațiile din sectoarele respective. Sectoarele culturale și creative, audiovizuale și media sunt esențiale pentru libertatea de exprimare, pentru diversitatea culturală și pentru constituirea unor societăți democratice și solidare în era digitală și constituie o parte intrinsecă a suveranității și autonomiei noastre. Investițiile în sectoarele respective ar determina competitivitatea acestora și capacitatea lor pe termen lung de a produce și de a distribui conținut de înaltă calitate către un public larg, dincolo de frontierele naționale.

(7)

În vederea promovării unei creșteri sustenabile și favorabile incluziunii, a investițiilor și a ocupării forței de muncă, contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, la o distribuție mai echitabilă a veniturilor și la o mai mare coeziune economică, socială și teritorială în Uniune, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale, inclusiv în patrimoniul cultural. Proiectele finanțate din Fondul InvestEU ar trebui să respecte standardele sociale și de mediu ale Uniunii, inclusiv standardele privind drepturile lucrătorilor. Intervențiile din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul din partea Uniunii furnizat prin intermediul granturilor.

(8)

Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia (denumite în continuare „ODD”), Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (5) (denumit în continuare „Acordul de la Paris”), precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele respective, precum și pe cele stabilite în politicile de mediu ale Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea durabilă trebuie să fie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să ocupe un loc important în procesul de elaborare a Fondului InvestEU.

(9)

Programul InvestEU ar trebui să contribuie la elaborarea unui sistem de finanțare durabil în Uniune care să sprijine redirecționarea capitalului privat către investiții durabile, în conformitate cu obiectivele prevăzute în comunicarea Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și în comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 referitoare la Planul de investiții al Pactului verde european.

(10)

Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și angajamentul Uniunii față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și obiectivul de a atinge neutralitatea climatică în UE până în anul 2050, precum și noile obiective climatice pentru anul 2030 ale Uniunii, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivului de a utiliza 30 % din totalul cheltuielilor CFM pentru integrarea obiectivelor climatice și la concretizarea ambiției ca un procent de 7,5 % din buget în anul 2024 și de 10 % din buget în anii 2026 și 2027 să reflecte cheltuieli pentru biodiversitate, ținând seama totodată de suprapunerile existente între obiectivele climatice și cele privind biodiversitatea. Se preconizează că acțiunile din cadrul Programului InvestEU care vor contribui la atingerea obiectivelor climatice vor reprezenta cel puțin 30 % din pachetul financiar global al acestui program.

(11)

Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al Uniunii care urmează să fie elaborat de Comisie în cooperare cu potențialii parteneri de implementare, utilizându-se în mod corespunzător criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/852 pentru a stabili dacă o activitate economică este sau nu durabilă din punctul de vedere al mediului. Programul InvestEU ar trebui să contribuie și la implementarea altor dimensiuni ale ODD.

(12)

În conformitate cu Raportul din 2018 privind riscurile la nivel mondial, elaborat de Forumul Economic Mondial, cinci din cele mai grave zece riscuri care amenință economia mondială sunt legate de mediu. Astfel de riscuri includ poluarea aerului, a solului, a apelor continentale și a oceanelor, fenomene meteorologice extreme, pierderea biodiversității și eșecurile în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt bine încorporate în tratate și în multe dintre politicile Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în cadrul operațiunilor legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor asociate ar trebui să fie integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, Uniunea ar trebui să își urmărească cheltuielile care țin de biodiversitate și de controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică (6) și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului (7). Prin urmare, investițiile alocate obiectivelor de durabilitate a mediului ar trebui să fie urmărite prin utilizarea unor metodologii comune, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii care se aplică gestionării climei, biodiversității și poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor principale ale capitalului natural, și anume aerul, apa, solul și biodiversitatea.

(13)

Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui să fie examinate de partenerul de implementare pentru a se stabili dacă au un impact ecologic, climatic sau social. Proiectele de investiții care au un astfel de impact ar trebui să facă obiectul unei evaluării durabilității în conformitate cu orientările care ar trebui să fie elaborate de Comisie în strânsă cooperare cu potențialii parteneri de implementare în cadrul Programului InvestEU. Orientările respective ar trebui să utilizeze în mod corespunzător criteriile stabilite în Regulamentul (UE) 2020/852 pentru a stabili dacă o activitate economică este sau nu durabilă din punctul de vedere al mediului, inclusiv al principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, și este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări ar trebui să includă dispoziții adecvate pentru a se evita sarcinile administrative inutile, iar proiectele sub o anumită dimensiune care urmează a fi definită în orientări ar trebui să fie exceptate de la evaluarea durabilității. În cazul în care un partener de implementare ajunge la concluzia că nu urmează să fie efectuată o evaluare a durabilității, acesta ar trebui să furnizeze o justificare Comitetului pentru investiții înființat pentru Fondul InvestEU (denumit în continuare „Comitetul pentru investiții”). Operațiunile care sunt incompatibile cu realizarea obiectivelor climatice ar trebui să nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin în temeiul prezentului regulament.

(14)

Nivelul scăzut al investițiilor în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare, precum și în timpul crizei provocate de COVID-19 au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, eforturile sale către neutralitatea climatică, competitivitatea, convergența și crearea de locuri de muncă în Uniune. De asemenea, acest lucru creează riscul de consolidare a dezechilibrelor și a divergențelor și inegalităților din și dintre statele membre, afectând dezvoltarea pe termen lung la nivelul Uniunii, național sau regional. Investițiile considerabile în infrastructura Uniunii, în special cele legate de interconectare și eficiență energetică și de creare a unui spațiu european unic al transporturilor, sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de durabilitate ale Uniunii, inclusiv a angajamentelor Uniunii privind ODD și a obiectivelor climatice și energetice stabilite pentru anul 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, în energie, inclusiv în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile și din alte surse sigure, durabile și cu emisii scăzute, în infrastructura de mediu și în infrastructura legată de acțiunile climatice, în infrastructura maritimă și în infrastructura digitală, inclusiv conectivitatea rapidă și ultrarapidă în bandă largă în întreaga Uniune, pentru a accelera transformarea digitală a economiei Uniunii. Programul InvestEU ar trebui să acorde prioritate domeniilor în care nu există investiții suficiente și în care sunt necesare investiții suplimentare. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată a sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate rezervei de proiecte și să dezvolte la maximum sinergiile dintre programele relevante ale Uniunii în domenii precum transporturile, energia și digitalizarea.

Având în vedere amenințările la adresa siguranței și securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să includă măsuri care vizează reziliența infrastructurii, inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii, și ar trebui să țină seama de principiile protejării cetățenilor în spațiile publice. Aceste măsuri ar trebui să fie complementare eforturilor depuse în cadrul altor fonduri ale Uniunii care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională.

(15)

După caz, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la obiectivele Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului (8) și ale Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (9), dar și să promoveze eficiența energetică în deciziile privind investițiile.

(16)

Multimodalitatea veritabilă reprezintă o oportunitate de a crea o rețea de transport eficientă și ecologică, care să folosească potențialul maxim al tuturor mijloacelor de transport și să genereze sinergii între acestea. Programul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în nodurile de transport multimodal care, în pofida potențialului lor economic semnificativ și a interesului economic pe care îl generează, prezintă un risc semnificativ pentru investitorii privați. Programul InvestEU ar trebui să contribuie și la elaborarea și implementarea sistemelor de transport inteligente (STI). Programul InvestEU ar trebui să contribuie la intensificarea eforturilor de a proiecta și aplica tehnologii care vizează îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a infrastructurii rutiere.

(17)

Programul InvestEU ar trebui să contribuie la politicile Uniunii privind mările și oceanele, prin elaborarea de proiecte și constituirea unor întreprinderi în domeniul economiei albastre, și la principiile de finanțare a economiei albastre durabile. Printre acestea ar putea fi incluse intervenții în domeniul antreprenoriatului și industriei maritime, o industrie maritimă inovatoare și competitivă, precum și energia marină din surse regenerabile și economia circulară.

(18)

Chiar dacă nivelul investițiilor totale din Uniune era în creștere înainte de criza provocată de COVID-19, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, erau insuficiente, iar în prezent se estimează că au suferit o lovitură puternică din cauza crizei. Cercetării și inovării le revine un rol esențial în depășirea crizei, consolidând reziliența Uniunii în vederea abordării provocărilor viitoare și generând tehnologiile necesare pentru realizarea politicilor și obiectivelor Uniunii. Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului general de a se investi în cercetare și inovare cel puțin 3 % din PIB-ul Uniunii. Pentru realizarea obiectivului respectiv, statele membre și sectorul privat ar trebui să inițieze propriile acțiuni consolidate de investiții în cercetare, dezvoltare și inovare, pentru evitarea unui nivel insuficient al investițiilor în cercetare și inovare, situație care are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produse financiare corespunzătoare pentru a acoperi diferitele etape ale ciclului de inovare și o gamă largă de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune, astfel încât aceste soluții să fie competitive pe piețele mondiale și să se poată promova excelența Uniunii la nivel mondial în materie de tehnologii durabile, în sinergie cu programul Orizont Europa care urmează a fi instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 („Regulamentul privind Programul Orizont Europa”), inclusiv cu Consiliul European pentru Inovare. În acest sens, experiența dobândită grație instrumentelor financiare, precum InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, implementate în cadrul programului Orizont 2020 pentru facilitarea și accelerarea accesului la finanțare pentru întreprinderile inovatoare, ar trebui să constituie o bază solidă pentru furnizarea acestui sprijin specific.

(19)

Turismul, inclusiv industria ospitalității, reprezintă un domeniu de mare importanță pentru economia Uniunii și înregistrează în prezent o scădere drastică a activității economice ca urmare a pandemiei de COVID-19. Respectiva scădere este deosebit de dăunătoare pentru IMM-uri și întreprinderile familiale și a generat șomaj pe scară largă. Programul InvestEU ar trebui să contribuie la consolidarea redresării, a competitivității pe termen lung și a durabilității sectorului, precum și a lanțurilor sale valorice, prin sprijinirea operațiunilor care promovează un turism durabil, inovator și digital, inclusiv a unor măsuri inovatoare de reducere a amprentei climatice și ecologice a acestui sector.

(20)

Se impune de urgență un efort semnificativ pentru a investi în transformarea digitală și pentru a o stimula, precum și pentru ca beneficiile acesteia să fie resimțite de toți cetățenii și de toate întreprinderile din Uniune. Cadrului puternic de politici al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială, în conformitate cu programul Europa digitală care urmează să fie instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240.

(21)

IMM-urile reprezintă peste 99 % din întreprinderile din Uniune, iar valoarea lor economică este semnificativă și esențială. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu dificultăți în accesarea finanțării, din cauza faptului că implică riscuri considerate ridicate și nu oferă suficiente garanții reale. Alte provocări provin din necesitatea ca IMM-urile și întreprinderile sociale să rămână competitive prin implicarea în activități de digitalizare, de internaționalizare, de transformare în logica economiei circulare și de inovare și prin perfecționarea forței lor de muncă. IMM-urile au fost afectate în mod deosebit de criza provocată de COVID-19. În plus, IMM-urile și întreprinderile sociale au acces la un set mai limitat de surse de finanțare decât întreprinderile mai mari, deoarece ele nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Soluțiile inovatoare, cum ar fi achiziționarea de către angajați a unei întreprinderi sau a unei participații la o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în ce mai frecvente pentru IMM-uri și întreprinderile sociale. Dificultățile în accesarea finanțării sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe active necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și pe finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior prin simplificarea accesului lor la finanțare și prin oferirea unor surse de finanțare mai diversificate este necesară pentru a spori capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, de a le asigura competitivitatea și capacitatea de a rezista la șocurile economice, pentru ca economia și sistemul financiar să devină mai reziliente în timpul perioadelor de încetinire a creșterii economice și pentru a menține capacitatea IMM-urilor de a crea locuri de muncă și bunăstare socială. Prezentul regulament este de asemenea complementar inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital.

Fondul InvestEU ar trebui deci să valorifice experiența din cadrul unor programe de succes ale Uniunii, cum ar fi Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), să ofere sprijin start-up-urilor din domeniul digital și IMM-urilor inovatoare, pentru ca acestea să poată concura și să se poată dezvolta mai bine, să ofere capital circulant și investiții pe parcursul întregului ciclu de viață al unei societăți, să ofere finanțare pentru operațiuni de leasing; și să ofere ocazia de a pune accent pe produse financiare specifice, mai bine direcționate. De asemenea, ar trebui să maximizeze capacitatea de acțiune a vehiculelor de fonduri publice/private, cum ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale ale IMM-urilor care vizează sprijinirea IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult capital privat, dar și public.

(22)

Astfel cum se prevede în Documentul de reflecție al Comisiei privind dimensiunea socială a Europei din 26 aprilie 2017, în Comunicarea privind Pilonul european al drepturilor sociale, în cadrul Uniunii pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și în Comunicarea intitulată „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii reprezintă o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială în Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, la formare, la cultură, la locuri de muncă, la serviciile sociale și de sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot spori oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Criza provocată de COVID-19 a evidențiat necesitatea majoră a unor investiții în infrastructura socială. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, inclusiv în ceea ce privește recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, printre altele, în regiuni care depind de o economie cu emisii ridicate de dioxid de carbon și care sunt afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini proiecte care au un impact social pozitiv și care stimulează incluziunea socială, contribuind la creșterea ocupării forței de muncă în toate regiunile, în special în rândul persoanelor șomere necalificate și al șomerilor de lungă durată, precum și la îmbunătățirea situației în ceea ce privește egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea, accesibilitatea, solidaritatea între generații, sectorul sănătății și al serviciilor sociale, locuințele sociale, lipsa de adăpost, incluziunea digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și locul tinerilor în societate, precum și persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. Programul InvestEU ar trebui, de asemenea, să sprijine cultura și creativitatea europeană care vizează un obiectiv social.

(23)

Criza provocată de COVID-19 a avut un impact deosebit de grav asupra femeilor, atât din perspectivă socială, cât și din perspectivă economică. Ținând seama de acest lucru, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la realizarea politicilor Uniunii privind egalitatea între femei și bărbați, abordând printre altele decalajul digital dintre femei și bărbați și sprijinind încurajarea creativității și a potențialului antreprenorial al femeilor.

(24)

Pentru a contracara efectele negative ale transformărilor profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, sunt necesare investiții în capitalul uman, în infrastructura socială, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor etice și sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investiții cu impact social și contracte cu rezultate sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale pentru a spori oferta de finanțare și accesul la finanțare pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile sociale, precum și pentru instituțiile care promovează solidaritatea socială, pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa din ianuarie 2018, intitulat „Stimularea investițiilor în infrastructura socială din Europa”, a identificat, pentru perioada 2018–2030, un deficit total de cel puțin 1,5 trilioane EUR în materie de investiții în infrastructură și servicii sociale, inclusiv în educație, formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Astfel, pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al economiei sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, ar trebui valorificată puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor și al unor categorii alternative de finanțatori, precum părțile implicate în proiecte etice, sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

(25)

În contextul crizei economice provocate de COVID-19, alocarea pe piață a resurselor nu este pe deplin eficientă, iar riscul perceput afectează în mod semnificativ fluxul de investiții private. În aceste circumstanțe, caracteristica esențială a Fondului InvestEU, și anume reducerea riscurilor aferente proiectelor viabile din punct de vedere economic pentru a atrage finanțare privată, este deosebit de valoroasă, printre altele, în scopul contracarării riscului unei redresări asimetrice. Programul InvestEU ar trebui să poată oferi un sprijin esențial societăților aflate în faza de redresare, inclusiv sprijin sub formă de capital IMM-urilor care au suferit din cauza crizei provocate de COVID-19 și care la sfârșitul anului 2019 nu erau încă în dificultate conform condițiilor referitoare la ajutorul de stat și, în același timp, să asigure o axare puternică a investitorilor pe prioritățile de politică ale Uniunii pe termen mediu și lung, cum ar fi Pactul verde european, Planul de investiții al Pactului verde european, Strategia privind conturarea viitorului digital al Europei, noua Strategie industrială pentru Europa și Europa socială puternică pentru tranziții juste, ținând seama de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. Programul InvestEU ar trebui să sporească semnificativ capacitatea de asumare a riscurilor a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor naționale de promovare, precum și a altor parteneri de implementare în sprijinul redresării economice.

(26)

Scăderea abruptă a PIB-ului Uniunii ca urmare a crizei provocate de COVID-19 determină caracterul inevitabil al efectelor sociale negative. Pandemia de COVID-19 a demonstrat că este necesar ca vulnerabilitățile strategice să fie abordate urgent și eficient pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de urgență, precum și reziliența și durabilitatea întregii economii. Numai o economie a Uniunii rezilientă, durabilă, favorabilă incluziunii și integrată poate proteja integritatea pieței interne și condițiile echitabile de concurență, inclusiv în beneficiul celor mai afectate state membre și regiuni.

(27)

Fondul InvestEU ar trebui să își desfășoare activitatea în cadrul a patru componente de politică, reflectând prioritățile de politică absolute ale Uniunii, și anume: infrastructura durabilă, cercetarea, inovarea și digitalizarea, IMM-urile, și investițiile sociale și competențele.

(28)

Deși componenta de politică pentru IMM-uri ar trebui să se concentreze în primul rând pe beneficiile pentru IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare medie ar trebui de asemenea să fie eligibile în cadrul acesteia. Întreprinderile cu capitalizare medie ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în cadrul celorlalte trei componente de politică.

(29)

Așa cum se prevede în Pactul verde european și în Planul de investiții al Pactului verde european, urmează să fie stabilit un Mecanism pentru o tranziție justă pentru a aborda consecințele sociale, economice și de mediu ale îndeplinirii obiectivului climatic al Uniunii pentru anul 2030 și ale celui de a realiza neutralitatea climatică a Uniunii până în anul 2050. Mecanismul respectiv ar fi compus din trei piloni, și anume un Fond pentru o tranziție justă care urmează să fie instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (denumit în continuare „Regulamentul privind Fondul pentru o tranziție justă”) (pilonul 1), o schemă specială pentru o tranziție justă în cadrul Programului InvestEU (pilonul 2) și o facilitate de împrumut pentru sectorul public care urmează să fie stabilită printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă (denumit în continuare „Regulamentul privind Facilitatea de împrumut pentru sectorul public pentru perioada 2021-2027”) (pilonul 3). Mecanismul pentru o tranziție justă ar trebui să se axeze pe regiunile cele mai afectate de tranziție, dată fiind dependența lor de combustibilii fosili, inclusiv de cărbune, de turbă și șisturi bituminoase sau de procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, și care au o capacitate mai scăzută de a finanța investițiile necesare. Schema pentru o tranziție justă ar trebui, de asemenea, să sprijine finanțarea, pentru a genera investiții în beneficiul teritoriilor vizate de tranziția justă. Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să prevadă posibilitatea ca teritoriile respective să beneficieze de asistență tehnică.

(30)

Pentru a pune în aplicare al doilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă, ar trebui să fie stabilită orizontal, la nivelul tuturor componentelor de politică, o schemă specială pentru o tranziție justă în cadrul Programului InvestEU, sprijinind investiții suplimentare în beneficiul teritoriilor identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă, stabilite în conformitate cu Regulamentul privind Fondul pentru o tranziție justă. Schema respectivă ar trebui să permită investiții într-o gamă largă de proiecte, în concordanță cu criteriile de eligibilitate a investițiilor în cadrul Programului InvestEU. Proiectele din teritoriile identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă sau proiectele care sunt în beneficiul tranziției teritoriilor respective, chiar dacă nu sunt amplasate în teritoriile menționate, pot beneficia de schemă, dar numai dacă finanțarea în afara teritoriilor vizate de tranziția justă este esențială pentru tranziție în aceste teritorii.

(31)

Mai ales în vederea tranziției verzi și a tranziției digitale, a necesității de a spori competitivitatea și reziliența, de a promova antreprenoriatul și crearea de locuri de muncă, precum și de a consolida lanțurile valorice strategice, ar trebui să fie posibilă sprijinirea investițiilor strategice, inclusiv proiectele importante de interes european comun, în cadrul oricăror componente de politică.

(32)

Fiecare componentă de politică ar trebui să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru Uniune și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul pentru Uniune ar trebui să vizeze în mod proporțional disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții insuficiente care afectează ansamblul Uniunii sau statele membre. Operațiunile care beneficiază de sprijin ar trebui să aibă o valoare adăugată clară pentru Uniune. Compartimentul pentru statele membre ar trebui să le ofere statelor membre, dar și autorităților regionale prin intermediul statelor membre, posibilitatea de a contribui cu o cotă din resursele lor provenite din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate la provizionarea garanției UE și posibilitatea de a utiliza garanția UE în operațiuni de finanțare sau de investiții care să vizeze disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții insuficiente de pe teritoriile lor, inclusiv în zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel cum urmează a fi prevăzut în acordul de contribuție, în așa fel încât să fie îndeplinite obiectivele fondului care face obiectul gestiunii partajate. Compartimentul pentru statele membre ar trebui să ofere statelor membre și posibilitatea de a contribui cu alte sume suplimentare, inclusiv cu cele puse la dispoziție în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, la provizionarea garanției UE și posibilitatea de a folosi garanția UE pentru operațiuni de finanțare sau de investiții în scopurile prevăzute în acordul de contribuție, printre care ar trebui să se numere, după caz, scopurile măsurilor din cadrul unui plan de redresare și reziliență. Printre altele, acest lucru ar putea permite acordarea de sprijin sub formă de capital IMM-urilor care au suferit în urma crizei provocate de COVID-19 și care nu se aflau încă în dificultate suficient pentru a beneficia de ajutor de stat la sfârșitul anului 2019. Operațiunile sprijinite din Fondul InvestEU atât prin intermediul compartimentului pentru Uniune, cât și al compartimentului pentru statele membre nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o elimine ori să denatureze concurența pe piața internă.

(33)

Compartimentul pentru statele membre ar trebui să fie conceput în așa fel încât să permită utilizarea fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate sau a altor sume suplimentare cu care contribuie statele membre, inclusiv a acelora sprijinite prin Regulamentul (UE) 2021/241, pentru a proviziona o garanție emisă de Uniune. Această posibilitate ar mări valoarea adăugată a garanției UE prin acordarea de sprijin prin intermediul acestei garanții unei game mai largi de destinatari finali și de proiecte și prin diversificarea mijloacelor de realizare a obiectivelor fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate sau al planurilor de redresare și reziliență, garantând în același timp o gestionare coerentă a riscurilor cu privire la datoriile contingente, prin implementarea garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. Uniunea ar trebui să garanteze operațiunile de finanțare și de investiții prevăzute în acordurile de garantare încheiate între Comisie și partenerii de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre. Fondurile care fac obiectul gestiunii partajate sau alte sume suplimentare cu care contribuie statele membre, inclusiv cele care sunt puse la dispoziție în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, ar trebui să asigure provizionarea garanției, respectând rata de provizionare stabilită de Comisie și prevăzută în acordul de contribuție semnat cu statul membru, în funcție de natura operațiunilor și de pierderile preconizate care rezultă. Statul membru ar urma să își asume pierderile ce depășesc pierderile preconizate, emițând o garanție reciprocă (back-to-back) în favoarea Uniunii, care ar trebui să rămână valabilă atât timp cât sunt în derulare operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul compartimentului pentru statele membre respectiv. Astfel de măsuri ar trebui prevăzute într-un acord de contribuție unică încheiat cu fiecare stat membru care alege în mod voluntar această opțiune.

Acordul de contribuție ar trebui să cuprindă acordul sau acordurile de garantare specifice care urmează să fie puse în aplicare în statele membre în cauză pe baza normelor Fondului InvestEU, precum și eventualele delimitări regionale. Stabilirea ratei de provizionare de la caz la caz necesită o derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (10) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Se prevede, de asemenea, un set unic de norme privind garanțiile bugetare sprijinite de fondurile gestionate la nivel central sau de fondurile care fac obiectul gestiunii partajate, ceea ce ar urma să faciliteze combinarea acestora. Provizionarea unei garanții UE aferente unui compartiment pentru statele membre susținută de alte sume suplimentare cu care contribuie statele membre, inclusiv de cele puse la dispoziție în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, ar trebui să constituie un venit alocat extern.

(34)

Ar trebui să se constituie un parteneriat între Comisie și grupul BEI pe baza punctelor forte ale fiecărui partener, pentru a asigura un impact maxim al politicilor, eficiența implementării, supravegherea corespunzătoare a gestionării bugetului și a gestionării riscurilor, iar acest parteneriat ar trebui să sprijine un acces direct efectiv și incluziv la garanția UE.

(35)

Uniunea, reprezentată de Comisie, ar trebui să fie în măsură să participe la o majorare de capital a Fondului European de Investiții (FEI) pentru a permite FEI să continue să sprijine economia europeană și redresarea ei. Obiectivul principal al majorării ar fi să permită FEI să contribuie la punerea în aplicare a Programului InvestEU. Uniunea ar trebui să fie în măsură să își mențină cota-parte globală în capitalul FEI. Ar trebui prevăzut un pachet financiar suficient în acest scop în cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. La 3 decembrie 2020, consiliul de administrație al FEI a decis să propună acționarilor o majorare a capitalului autorizat al FEI care ar determina un aport de lichidități în cuantum de 1 250 000 000 EUR. Prețul noilor acțiuni se bazează pe formula valorii activului net convenită între acționarii FEI și constă în partea vărsată și prima de emisiune. În conformitate cu articolul 7 din Statutul FEI, pentru fiecare acțiune subscrisă, capitalul vărsat trebuie să fie de 20 % din valoarea nominală.

(36)

Comisia ar trebui să solicite opiniile altor potențiali parteneri de implementare, pe lângă grupul BEI, cu privire la orientările în materie de investiții, la sistemul de urmărire a politicilor climatice, la documentele de orientare și metodologiile comune privind evaluarea durabilității, după caz, pentru a asigura participarea tuturor și buna funcționare, până la înființarea organelor de guvernanță, după care implicarea partenerilor de implementare ar trebui să se facă în cadrul Consiliului consultativ și al Comitetului director al Programului InvestEU.

(37)

Țările terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, țările incluse în politica europeană de vecinătate și alte țări ar trebui să poată contribui la Fondul InvestEU, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și țările respective, având în vedere mai ales impactul pozitiv al acestei participări asupra economiilor statelor membre. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, după caz, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(38)

Prezentul regulament prevede un pachet financiar pentru alte măsuri ale Programului InvestEU în afară de provizionarea garanției UE, care urmează să constituie valoarea principală de referință, în sensul punctului 18 din Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (11), pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

(39)

Din garanția UE, un cuantum de 2 672 292 573 EUR în prețuri curente ar trebui să fie provizionată din resurse din alocarea suplimentară prevăzută în conformitate cu articolul 5 și cu anexa II din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului (12), care corespunde cu cuantumul de 1 000 000 000 EUR la prețurile din 2018. Un cuantum de 63 800 000 EUR în prețuri curente din alocarea totală în valoare de 430 000 000 EUR în prețuri curente destinată Platformei de consiliere InvestEU ar trebui să provină din această valoare.

(40)

Se preconizează ca garanția UE în valoare de 26 152 310 073 EUR în prețuri curente pentru compartimentul pentru Uniune va mobiliza investiții suplimentare de peste 372 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii și ar trebui să fie alocată cu titlu indicativ între componentele de politică.

(41)

La 18 aprilie 2019, Comisia a declarat că, „fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), contribuțiile unice ale statelor membre la platformele tematice de investiții sau la platformele de investiții la care participă mai multe țări, realizate fie de un stat membru, fie de băncile naționale de promovare care sunt clasificate în sectorul public general sau care acționează în numele unui stat membru, ar trebui ca, în principiu, să reprezinte măsuri unice, în înțelesul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului (13) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului (14). În plus, fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a PSC, Comisia va analiza în ce măsură tratamentul aplicat în cazul FEIS în contextul comunicării Comisiei privind flexibilitatea poate fi aplicat și în cazul Programului InvestEU, ca instrument care îi succede FEIS, în ceea ce privește contribuțiile unice furnizate de statele membre în numerar pentru a finanța o valoare suplimentară a garanției UE în scopul compartimentului pentru statele membre.”

(42)

Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie implementată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu intermediarii financiari, după caz, și cu destinatarii finali. Selecția partenerilor de implementare ar trebui să se facă în mod transparent și fără vreun conflict de interese. Comisia ar trebui să încheie cu fiecare partener de implementare un acord de garantare care să aloce capacitate de garantare din Fondul InvestEU, pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Fondului InvestEU și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia. Gestionarea riscurilor aferente garanției UE nu ar trebui să împiedice partenerii de implementare să aibă acces direct la garanția UE. Odată ce garanția UE este acordată partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru Uniune, aceștia ar trebui să fie pe deplin responsabili pentru întregul proces de investiții și pentru procesul de diligență aferent operațiunilor de finanțare și de investiții. Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care au în general un profil de risc mai ridicat decât proiectele susținute de operațiunile normale ale partenerilor de implementare și care nu ar fi putut fi realizate în perioada în care poate fi folosită garanția UE sau nu ar fi putut fi realizate în aceeași măsură de către alte surse publice sau private fără sprijin din Fondul InvestEU.

(43)

Fondul InvestEU ar trebui să fie dotat cu o structură de guvernanță a cărei funcție ar trebui să fie proporțională cu unicul său scop de a asigura folosirea adecvată a garanției UE, în vederea garantării independenței politice a deciziilor legate de investiții. Respectiva structură de guvernanță ar trebui să fie compusă dintr-un consiliu consultativ, un comitet director și un comitet pentru investiții total independent. În cadrul componenței generale a structurii de guvernanță ar trebui să se urmărească realizarea echilibrului de gen. Structura de guvernanță nu ar trebui să aducă atingere sau să interfereze cu procesul decizional al grupului BEI sau al altor parteneri de implementare sau să se substituie organelor lor de guvernanță respective.

(44)

Ar trebui să se înființeze un consiliu consultativ format din reprezentanți ai partenerilor de implementare, reprezentanți ai statelor membre, un expert numit de Comitetul Economic și Social European și un expert numit de Comitetul Regiunilor, pentru a se face schimb de informații și de opinii cu privire la utilizarea produselor financiare mobilizate în cadrul Fondului InvestEU și pentru a discuta despre evoluția nevoilor și despre produsele noi, inclusiv despre lacunele existente pe piață în anumite teritorii.

(45)

Pentru a putea constitui Comitetul consultativ încă de la început, Comisia ar trebui să numească reprezentanții potențialilor parteneri de implementare pentru o perioadă temporară de un an. Ulterior, partenerii de implementare care au semnat acorduri de garantare ar prelua această responsabilitate.

(46)

Comitetul director, format din reprezentanți ai Comisiei, reprezentanți ai partenerilor de implementare și un expert fără drept de vot desemnat de Parlamentul European, ar trebui să stabilească orientările strategice și operaționale pentru Fondul InvestEU.

(47)

Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea operațiunilor de finanțare și de investiții prezentate de partenerii de implementare cu dreptul și politicile Uniunii în ansamblu. Deciziile privind operațiunile de finanțare și de investiții ar trebui, în ultimă instanță, să fie luate de un partener de implementare.

(48)

Comitetul pentru investiții compus din experți independenți ar trebui să ia o decizie cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Fondului InvestEU, furnizând astfel cunoștințe de specialitate externe în evaluarea investițiilor legate de proiecte. Comitetul pentru investiții ar trebui să aibă formațiuni diferite pentru a acoperi diferitele domenii și sectoare de politică cât se poate de bine.

(49)

Comitetul pentru investiții ar trebui să fie asistat de un secretariat independent găzduit de Comisie și care răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții.

(50)

La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea acestora de a realiza obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele lor proprii pentru a asigura o diversificare și o acoperire geografică adecvate, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor și soluții pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții insuficiente. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, grupul BEI ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru Uniune al Fondului InvestEU. Pe lângă grupul BEI, băncile și instituțiile naționale de promovare ar trebui să poată oferi o gamă complementară de produse financiare, având în vedere că experiența și capacitățile acestora la nivel național și regional ar putea fi benefice pentru maximizarea impactului fondurilor publice asupra întregului teritoriu al Uniunii și pentru asigurarea unui echilibru geografic echitabil al proiectelor. Programul InvestEU ar trebui implementat astfel încât să promoveze condiții de concurență echitabile pentru băncile și instituțiile de promovare mai mici și mai tinere. În plus, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să devină parteneri de implementare, mai ales atunci când acestea prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește cunoștințele de specialitate specifice și experiența în anumite state membre și atunci când majoritatea acționarilor lor provin din Uniune. Totodată, și alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să aibă posibilitatea de a deveni parteneri de implementare.

(51)

Pentru a promova o mai bună diversificare geografică pot fi create platforme de investiții care să combine eforturile și cunoștințele de specialitate ale partenerilor de implementare cu alte bănci și instituții naționale de promovare care au o experiență limitată în folosirea instrumentelor financiare. Astfel de structuri ar trebui să fie încurajate, inclusiv cu sprijinul disponibil din partea Platformei de consiliere InvestEU. Pentru a promova utilizarea platformelor de investiții în sectoarele relevante, este oportun să se reunească coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, de formare și cercetare, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile, precum și alți actori relevanți de la nivelul Uniunii, de la nivel național și de la nivel regional.

(52)

Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ar trebui alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, inclusiv băncilor sau instituțiilor naționale sau regionale de promovare, BEI, FEI și altor instituții financiare internaționale. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia ar trebui să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru, astfel cum acestea sunt reflectate în acordul de contribuție. În conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar, Comisia efectuează o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a se asigura că acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie.

(53)

Operațiunile de finanțare și de investiții ar trebui să fie decise în ultimă instanță de către partenerul de implementare în nume propriu, să fie implementate în conformitate cu normele, politicile și procedurile interne proprii și să fie contabilizate în situațiile financiare proprii sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare. Prin urmare, Comisia ar trebui să contabilizeze exclusiv eventualele datorii financiare care rezultă din garanția UE și ar trebui să divulge cuantumul maxim al garanției, inclusiv toate informațiile relevante cu privire la garanția furnizată.

(54)

După caz, Fondul InvestEU ar trebui să permită combinarea fără probleme, fără sincope și în mod eficient a granturilor sau a instrumentelor financiare, ori a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din alte fonduri, precum Fondul pentru inovare finanțat de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), cu garanția UE în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor pentru remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau a situațiilor de investiții insuficiente.

(55)

Proiectele depuse de partenerii de implementare în vederea acordării de sprijin în cadrul Programului InvestEU care implică combinarea sprijinului din Fondul InvestEU cu sprijin acordat din alte programe ale Uniunii ar trebui să fie, în ansamblu, în concordanță și cu obiectivele și cu criteriile de eligibilitate ale celorlalte programe relevante ale Uniunii. Utilizarea garanției UE ar trebui decisă în temeiul Programului InvestEU.

(56)

Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unei rezerve consistente de proiecte de investiții pentru fiecare componentă de politică, prin inițiative de consiliere care sunt implementate de grupul BEI sau de alți parteneri de consiliere, ori care sunt implementate direct de Comisie. Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să promoveze diversificarea geografică pentru a contribui la obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială ale Uniunii și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. Aceasta ar trebui să acorde o atenție deosebită grupării proiectelor de mici dimensiuni în portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere ar trebui să coopereze strâns pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, luând în considerare cunoștințele de specialitate și capacitatea locală ale partenerilor locali de implementare, precum și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții instituită în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului (15). Constatările Raportului special nr. 12/2020 al Curții Europene de Conturi privind „Platforma europeană de consiliere în materie de investiții: lansată cu scopul de a stimula investițiile în UE, impactul platformei rămâne limitat” (16) ar trebui analizate cu atenție pentru a maximiza eficacitatea și impactul Platformei de consiliere InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere un punct central de acces pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte furnizată în cadrul Platformei de consiliere InvestEU pentru autoritățile publice și pentru promotorii de proiecte.

(57)

Platforma de consiliere InvestEU ar trebui creată de Comisie împreună cu grupul BEI, în calitate de partener principal, pe baza experienței dobândite cu Platforma europeană de consiliere în materie de investiții. Comisia ar trebui să răspundă de orientarea strategică a Platformei de consiliere InvestEU și de gestionarea punctului central de acces. Grupul BEI ar trebui să prezinte inițiative de consiliere în cadrul componentelor de politică. În plus, grupul BEI ar trebui să furnizeze Comisiei servicii operaționale, inclusiv oferind contribuții la orientările strategice și de politici referitoare la inițiativele de consiliere, inventariind inițiativele de consiliere existente și emergente, evaluând nevoile de consiliere și consiliind Comisia cu privire la modalitățile optime de a răspunde acestor nevoi prin inițiative de consiliere existente sau noi.

(58)

Pentru a garanta o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la Fondul InvestEU, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU acolo unde este necesar, ținând seama de sistemele de sprijin existente și de prezența partenerilor locali, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren. Pentru a înlesni furnizarea de sprijin consultativ la nivel local și pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să coopereze cu băncile și instituțiile naționale de promovare și ar trebui să beneficieze de cunoștințele de specialitate ale acestora și să le utilizeze.

(59)

Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere sprijin consultativ proiectelor de mici dimensiuni și proiectelor desfășurate de start-up-uri, în special atunci când acestea din urmă încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea unor titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, ținând seama de existența altor servicii care pot acoperi astfel de acțiuni și urmărind să creeze sinergii cu aceste servicii.

(60)

În contextul Fondului InvestEU, este nevoie să se asigure sprijin pentru dezvoltarea de proiecte și pentru consolidarea capacităților în vederea dezvoltării capacităților organizaționale și a activităților de dezvoltare a piețelor, necesare pentru a crea proiecte de calitate. Acest tip de sprijin ar trebui, de asemenea, să vizeze intermediarii financiari care sunt esențiali pentru a ajuta IMM-urile să aibă acces la finanțare și să își atingă întregul potențial. De asemenea, obiectivul urmărit de sprijinul consultativ este crearea condițiilor necesare pentru creșterea numărului potențial de destinatari eligibili din cadrul segmentelor de piață emergente, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile de tranzacție la nivelul proiectului, cum se întâmplă în cazul ecosistemului financiar social, inclusiv al organizațiilor filantropice, sau în cazul sectoarelor culturale și creative. Sprijinul pentru consolidarea capacităților ar trebui să completeze acțiunile întreprinse în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă domenii de politică specifice. De asemenea, ar trebui depuse eforturi pentru a sprijini consolidarea capacităților potențialilor promotori de proiecte, în special organizații și autorități locale.

(61)

Ar trebui să fie înființat Portalul InvestEU, care să ofere o bază de date referitoare la proiecte ușor de accesat și de utilizat pentru a promova vizibilitatea proiectelor de investiții pentru care este nevoie de finanțare, punându-se un accent deosebit pe furnizarea unei rezerve potențiale de proiecte de investiții compatibile cu dreptul și politicile Uniunii pentru partenerii de implementare.

(62)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului (17) și în limitele resurselor alocate în cadrul acestuia, ar trebui să fie puse în aplicare măsuri de redresare și de reziliență în cadrul Programului InvestEU ca răspuns la impactul fără precedent al crizei provocate de COVID-19. Asemenea resurse suplimentare ar trebui utilizate în așa fel încât să se asigure respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/2094.

(63)

În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (18), Programul InvestEU ar trebui evaluat pe baza informațiilor colectate prin aplicarea cerințelor specifice de monitorizare, evitându-se atât sarcinile administrative excesive, mai ales cele care revin statelor membre, cât și reglementarea excesivă. După caz, cerințele respective ar trebui să includă indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor Programului InvestEU pe teren.

(64)

Pentru a urmări progresele în ceea ce privește realizarea obiectivelor Uniunii, ar trebui să fie pus în aplicare un cadru de monitorizare solid, care să fie bazat pe indicatori de realizare, de rezultat și de impact. Pentru a garanta responsabilitatea față de cetățenii Uniunii, Comisia ar trebui să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele, impactul și operațiunile Programului InvestEU.

(65)

Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică în cazul prezentului regulament. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii sau gestiune indirectă și prevăd verificarea responsabilităților actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE includ, de asemenea, un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

(66)

Programului InvestEU i se aplică Regulamentul financiar. Regulamentul financiar stabilește normele privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv normele privind garanțiile bugetare.

(67)

În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19) și cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 (20) , (Euratom, CE) nr. 2185/96 (21) și (UE) 2017/1939 (22) ale Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, inclusiv măsuri referitoare la prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, aplicarea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2185/96 și (UE, Euratom) nr. 883/2013, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are competența să efectueze investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. Parchetul European (EPPO) este împuternicit, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, să investigheze și să urmărească penal infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (23).

În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să asigure drepturile necesare și să acorde acces Comisiei, OLAF, Curții Europene de Conturi și, în ceea ce privește acele state membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, EPPO, și să se asigure totodată că orice terți implicați în gestiunea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(68)

Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (24), care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, OLAF și Curții de Conturi pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(69)

În temeiul Deciziei 2013/755/UE a Consiliului (25), persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor Programului InvestEU și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru cu care are legături țara sau teritoriul de peste mări relevant.

(70)

În vederea completării elementelor neesențiale ale prezentului regulament cu orientările privind investițiile și cu un tablou de bord al indicatorilor, a facilitării adaptării rapide și flexibile a indicatorilor de performanță și a ajustării ratei de provizionare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul diferitelor componente de politică, tabloul de bord, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și ajustarea ratei de provizionare. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel de orientări privind investițiile ar trebui să includă dispoziții adecvate pentru a se evita o sarcină administrativă inutilă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(71)

Operațiunile de finanțare și de investiții semnate sau încheiate de un partener de implementare în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și până la semnarea acordurilor lor de garantare respective ar trebui să fie eligibile pentru garanția UE, cu condiția ca asemenea operațiuni să fie indicate în acordul de garantare, să treacă controlul de conformitate cu politicile Uniunii sau să primească un aviz favorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la TFUE („Statutul BEI”) și să fie aprobate, în ambele cazuri, de Comitetul pentru investiții.

(72)

Pentru a optimiza utilizarea resurselor bugetare, ar trebui să fie posibilă combinarea portofoliilor relevante de instrumente financiare stabilite în temeiul cadrului financiar multianual 2014-2020 și a garanției UE în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 cu garanția UE în temeiul prezentului regulament. Capacitatea sporită de a-și asuma riscuri stabilită printr-o astfel de combinație ar trebui să mărească eficiența garanției UE în temeiul prezentului regulament și să permită acordarea unui sprijin mai mare destinatarilor finali. Modalitățile de combinare ar trebui definite în acordul de garantare dintre Comisie și BEI sau FEI. Condițiile combinării ar trebui să fie conforme cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (26).

(73)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume de a răspunde disfuncționalităților specifice ale pieței și situațiilor specifice de investiții insuficiente care afectează ansamblul Uniunii și statele membre și de a prevedea, pentru abordarea disfuncționalităților de piață noi sau complexe ori a situațiilor de investiții insuficiente, o testare pe piață la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(74)

Pentru a asigura continuitatea în acordarea sprijinului în domeniul de politică relevant și pentru a permite ca implementarea programului să înceapă de la debutul cadrului financiar multianual 2021-2027, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice, cu efect retroactiv, de la 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare, care contribuie la obiectivele politicilor interne ale Uniunii.

De asemenea, prezentul regulament stabilește un mecanism de consiliere pentru a oferi sprijin în vederea dezvoltării unor proiecte cu potențial investițional și a accesului la finanțare și pentru a asigura asistență în vederea consolidării capacităților aferente (denumită în continuare „Platforma de consiliere InvestEU”). De asemenea, regulamentul stabilește o bază de date care conferă vizibilitate proiectelor ai căror promotori caută finanțare și care oferă investitorilor informații despre oportunitățile de investiții („Portalul InvestEU”).

Prezentul regulament stabilește obiectivele Programului InvestEU, bugetul și cuantumul garanției UE pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„Programul InvestEU” înseamnă Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU, Portalul InvestEU și operațiunile de finanțare mixtă, în mod colectiv;

2.

„garanție a UE” înseamnă o garanție bugetară generală irevocabilă, necondiționată și acordată la cerere, furnizată de bugetul Uniunii, prin care garanțiile bugetare acordate în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar produc efecte prin intrarea în vigoare a unor acorduri individuale de garantare cu partenerii de implementare;

3.

„componentă de politică” înseamnă un domeniu specific în care garanția UE oferă sprijin, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1);

4.

„compartiment” înseamnă o parte a garanției UE definită din punctul de vedere al originii resurselor care o susțin;

5.

„operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o operațiune sprijinită de bugetul Uniunii care combină forme de sprijin nerambursabile, rambursabile sau de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu forme rambursabile de sprijin din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice sau din partea instituțiilor financiare comerciale și a investitorilor; în sensul prezentei definiții, programele Uniunii finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi Fondul pentru inovare finanțat de sistemul EU-ETS, pot fi asimilate programelor Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

6.

„grupul BEI” înseamnă BEI, filialele acesteia și alte entități înființate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la TUE și la TFUE (Statutul BEI);

7.

„contribuție financiară” înseamnă o contribuție a unui partener de implementare sub forma capacității sale de asumare de riscuri, care este furnizată în condiții de egalitate (pari passu) cu garanția UE sau sub altă formă care permite o implementare eficientă a Programului InvestEU, asigurând, în același timp, o aliniere adecvată a intereselor;

8.

„acord de contribuție” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și unul sau mai multe state membre stabilesc condițiile garanției UE în cadrul compartimentului pentru statele membre, astfel cum se prevede la articolul 10;

9.

„produs financiar” înseamnă un mecanism sau un acord financiar prin care partenerul de implementare oferă finanțare directă sau intermediată destinatarilor finali utilizând oricare dintre tipurile de finanțare menționate la articolul 16;

10.

„operațiuni de finanțare și de investiții” sau „operațiuni de finanțare sau de investiții” înseamnă operațiuni menite să asigure finanțare directă sau indirectă, prin intermediul produselor financiare, destinatarilor finali, efectuate de un partener de implementare în nume propriu, furnizate de acesta în conformitate cu normele, politicile și procedurile sale interne și contabilizate în situațiile sale financiare sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare respective;

11.

„fonduri care fac obiectul gestiunii partajate” înseamnă fonduri pentru care este prevăzută posibilitatea de a aloca o parte din respectivele fonduri pentru provizionarea unei garanții bugetare în cadrul compartimentului pentru statele membre al Fondului InvestEU, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune care urmează să fie instituite printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune pentru perioada 2021-2027, Fondul social european Plus (FSE+) care urmează să fie instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) („Regulamentul FSE+ pentru perioada 2021-2027”), Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) care urmează să fie instituit printr-un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) care urmează să fie stabilit printr-un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului („Regulamentul privind planurile strategice PAC”);

12.

„acord de garantare” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și un partener de implementare precizează condițiile pentru propunerea de operațiuni de finanțare și de investiții care să beneficieze de garanția UE, pentru furnizarea garanției UE pentru operațiunile respective și pentru implementarea lor în conformitate cu prezentul regulament;

13.

„partener de implementare” înseamnă o contraparte eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau alt intermediar financiar cu care Comisia a încheiat un acord de garantare;

14.

„proiect important de interes european comun” înseamnă un proiect care îndeplinește toate criteriile prevăzute în comunicarea Comisiei intitulată „Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun” sau în orice revizuire ulterioară a comunicării respective;

15.

„acord de consiliere” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și partenerul de consiliere precizează condițiile pentru implementarea Platformei de consiliere InvestEU;

16.

„inițiativă de consiliere” înseamnă asistența tehnică și serviciile de consiliere care sprijină investițiile, inclusiv activitățile de consolidare a capacităților, oferite de partenerii de consiliere, de prestatorii externi de servicii contractați de Comisie sau de agenții executive;

17.

„partener de consiliere” înseamnă o contraparte eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau altă entitate cu care Comisia a încheiat un acord de consiliere pentru a implementa una sau mai multe inițiative de consiliere, altele decât inițiativele de consiliere implementate prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractați de Comisie sau prin agenții executive;

18.

„platformă de investiții” înseamnă un vehicul cu scop special, un cont gestionat, un acord contractual de cofinanțare sau de partajare a riscurilor sau un mecanism stabilit prin orice alte mijloace prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții și care pot include:

(a)

o platformă națională sau subnațională, care reunește mai multe proiecte de investiții pe teritoriul unui stat membru;

(b)

o platformă transfrontalieră, multinațională, regională sau macroregională care reunește parteneri din mai multe state membre, regiuni sau din țări terțe interesați de proiecte de investiții desfășurate într-o anumită zonă geografică;

(c)

o platformă tematică care reunește proiecte de investiții dintr-un anumit sector;

19.

„microfinanțare” înseamnă microfinanțare astfel cum este definită prin dispozițiile relevante ale Regulamentului FSE+ pentru perioada 2021-2027;

20.

„bancă sau instituție națională de promovare” înseamnă o entitate juridică ce desfășoară activități financiare cu titlu profesional, căreia un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local i-a acordat un mandat de desfășurare de activități de dezvoltare sau de promovare;

21.

„întreprindere mică și mijlocie” sau „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul anexei la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (27);

22.

„întreprindere mică cu capitalizare medie” înseamnă o entitate care nu este un IMM și care are până la 499 de angajați;

23.

„întreprindere socială” înseamnă o întreprindere socială astfel cum este definită prin dispozițiile relevante ale Regulamentului FSE+ pentru perioada 2021-2027.

Articolul 3

Obiectivele Programului InvestEU

(1)   Obiectivul general al Programului InvestEU este acela de a sprijini obiectivele de politică ale Uniunii prin intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la:

(a)

competitivitatea Uniunii, inclusiv la cercetare, inovare și digitalizare;

(b)

creșterea și ocuparea forței de muncă în economia Uniunii, la durabilitatea economiei Uniunii și la dimensiunea sa de mediu și climatică care contribuie la realizarea ODD și a obiectivelor Acordului de la Paris și la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate;

(c)

reziliența și incluziunea sociale și capacitatea de inovare în plan social ale Uniunii;

(d)

promovarea progresului științific și tehnologic, a culturii, a educației și a formării;

(e)

integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței interne, inclusiv la soluțiile care remediază fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, diversificând sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și promovând finanțarea durabilă;

(f)

promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale; sau

(g)

redresarea durabilă și favorabilă incluziunii a economiei Uniunii după criza provocată de COVID-19, inclusiv prin furnizarea de sprijin sub formă de capital pentru IMM-urile care au fost afectate în mod negativ de criza provocată de COVID-19 și care nu se aflau deja în dificultate în ceea ce privește ajutoarele de stat la sfârșitul anului 2019, prin menținerea și consolidarea lanțurilor valorice strategice existente de active corporale sau necorporale, prin dezvoltarea unora noi, precum și prin menținerea și consolidarea activităților de importanță strategică pentru Uniune, inclusiv a proiectelor importante de interes european comun în ceea ce privește infrastructura critică, indiferent dacă este fizică sau virtuală, tehnologiile transformaționale, inovațiile și contribuțiile revoluționare pentru întreprinderi și consumatori și prin susținerea unei tranziții durabile.

(2)   Programul InvestEU are următoarele obiective specifice:

(a)

sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de infrastructura durabilă în domeniile menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a);

(b)

sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de cercetare, inovare și digitalizare, inclusiv acordarea de sprijin pentru dezvoltarea societăților inovatoare și pentru introducerea pe piață a tehnologiilor în domeniile menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b);

(c)

sporirea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie, precum și sporirea competitivității globale a acestor IMM-uri;

(d)

sporirea accesului la finanțare și microfinanțare și a disponibilității fondurilor pentru întreprinderile sociale, sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de investițiile sociale, competențe și aptitudini și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d).

Articolul 4

Bugetul și cuantumul garanției UE

(1)   Garanția UE destinată compartimentului pentru Uniune menționat la articolul 9 alineatul (1) litera (a) este de 26 152 310 073 EUR în prețuri curente. Aceasta este provizionată la o rată de 40 %. Cuantumul menționat la articolul 35 alineatul (3) primul paragraf litera (a) este luat, de asemenea, în considerare la calcularea provizionării care rezultă din rata de provizionare menționată.

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat în scopul compartimentului pentru statele membre menționat la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, sub rezerva alocării cuantumurilor corespunzătoare de către statele membre, în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU, stabilite printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027”), precum și al dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU, stabilite prin Regulamentul privind planurile strategice PAC.

De asemenea, un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat sub formă de numerar sau garanție de către statele membre în scopul compartimentului pentru statele membre. Cuantumul furnizat în numerar constituie venit alocat extern în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) a doua teză din Regulamentul financiar.

Contribuțiile țărilor terțe menționate la articolul 5 din prezentul regulament vor face, de asemenea, să crească garanția UE menționată la primul paragraf, furnizând o provizionare integrală în numerar, în conformitate cu articolul 218 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

(2)   Un cuantum de 14 825 000 000 EUR în prețuri curente din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf de la prezentul articol se alocă pentru operațiunile de implementare a măsurilor menționate la articolul 1 din Regulamentul (UE) 2020/2094 pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.

Un cuantum de 11 327 310 073 EUR în prețuri curente din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol se alocă obiectivelor menționate la articolul 3 alineatul (2).

Cuantumurile menționate la primul paragraf de la prezentul alineat sunt disponibile numai începând cu data menționată la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/2094.

Repartizarea orientativă a garanției UE în scopul compartimentului pentru Uniune este stabilită în anexa I la prezentul regulament. Acolo unde este cazul, Comisia se poate abate de la cuantumurile menționate în anexa I cu până la 15 % pentru fiecare dintre obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(d). Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu o astfel de abatere.

(3)   Valoarea pachetului financiar pentru implementarea măsurilor prevăzute în capitolele VI și VII este de 430 000 000 EUR în prețuri curente.

(4)   Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistența tehnică și administrativă destinată implementării Programului InvestEU, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme informatice instituționale.

Articolul 5

Țări terțe asociate Fondului InvestEU

Compartimentul pentru Uniune al Fondului InvestEU menționat la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 8 alineatul (1) din prezentul regulament pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe care doresc să participe la anumite produse financiare în conformitate cu articolul 218 alineatul (2) din Regulamentul financiar:

(a)

statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul privind Spațiul Economic European;

(b)

țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(c)

țările din politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)

alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific care reglementează participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)

să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

(ii)

să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și la costurile administrative ale acestora;

(iii)

să nu confere țării terțe nicio putere decizională în ceea ce privește programul Uniunii;

(iv)

să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Contribuțiile menționate la primul paragraf litera (d) punctul (ii) din prezentul articol constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

Articolul 6

Implementare și forme de finanțare din partea Uniunii

(1)   Garanția UE este implementată prin gestiune indirectă împreună cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii), (v) și (vi) din Regulamentul financiar. Alte forme de finanțare din partea Uniunii prevăzute în prezentul regulament se implementează prin gestiune directă sau indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, inclusiv granturile implementate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar și operațiunile de finanțare mixtă implementate în conformitate cu prezentul articol, cât mai armonios posibil și asigurându-se sprijinirea eficientă și coerentă a politicilor Uniunii.

(2)   Operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE care fac parte dintr-o operațiune de finanțare mixtă care combină sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament cu sprijinul acordat în cadrul unuia sau mai multor alte programe ale Uniunii sau de Fondul pentru inovare finanțat de sistemul UE-ETS:

(a)

sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în normele privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul;

(b)

respectă prezentul regulament.

(3)   Operațiunile de finanțare mixtă care includ un instrument financiar finanțat integral de alte programe ale Uniunii sau de Fondul pentru inovare finanțat de sistemul UE-ETS fără a utiliza garanția UE prevăzută în prezentul regulament sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul.

(4)   În conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol, formele de sprijin și instrumentele financiare nerambursabile din bugetul Uniunii care fac parte din operațiunea de finanțare mixtă menționată la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol se acordă în conformitate cu normele programului relevant al Uniunii și se implementează în cadrul operațiunii de finanțare mixtă în conformitate cu prezentul regulament și cu titlul X din Regulamentul financiar.

Raportarea referitoare la astfel de operațiuni de finanțare mixtă vizează, de asemenea, conformitatea acestora cu obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în temeiul căruia se decide sprijinul, precum și respectarea prezentului regulament de către acestea.

Articolul 7

Combinarea portofoliilor

(1)   Sprijinul din garanția UE în temeiul prezentului regulament, sprijinul acordat de Uniune prin intermediul instrumentelor financiare stabilite prin programele din perioada de programare 2014-2020 și sprijinul acordat de Uniune din garanția UE instituită prin Regulamentul (UE) 2015/1017 pot fi combinate în produse financiare care să fie implementate de BEI sau FEI în temeiul prezentului regulament.

(2)   Prin derogare de la articolul 19 alineatul (2) și de la articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, garanția UE în temeiul prezentului regulament poate acoperi și pierderile menționate la articolul 19 alineatul (2) în legătură cu întregul portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sprijinite de produsele financiare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

Fără a aduce atingere obiectivelor instrumentelor financiare menționate la alineatul (1), provizioanele constituite pentru a acoperi datoriile financiare care decurg din instrumentele financiare menționate la alineatul (1) pot fi utilizate pentru a acoperi pierderile aferente întregului portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sprijinite de produsele financiare menționate la alineatul (1).

(3)   Pierderile, veniturile și rambursările produselor financiare menționate la alineatul (1), precum și potențialele recuperări se atribuie proporțional între instrumentele financiare și garanțiile UE menționate la respectivul alineat care oferă sprijinul combinat al Uniunii pentru produsul financiar respectiv.

(4)   Termenele și condițiile produselor financiare menționate la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv repartizările proporționale respective ale pierderilor, veniturilor, rambursărilor și recuperărilor, sunt stabilite în acordul de garantare menționat la articolul 17.

CAPITOLUL II

Fondul InvestEU

Articolul 8

Componente de politică

(1)   Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, care vizează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente în domeniul lor specific de aplicare:

(a)

componenta de politică pentru infrastructura durabilă, care cuprinde investiții durabile în sectorul transporturilor, inclusiv în transportul multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în conformitate cu obiectivul Uniunii de eliminare a accidentelor rutiere mortale și a vătămărilor grave până în 2050, în reînnoirea și întreținerea infrastructurii feroviare și rutiere, în energie, în special în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică în conformitate cu cadrul de politici privind energia pentru 2030, în proiectele de renovare a clădirilor axate pe economiile de energie și pe integrarea clădirilor într-un sistem energetic, de stocare, digital și de transport conectat, în îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, a conectivității și a accesului digital, inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea cu materii prime și în prelucrarea acestora, în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi navigabile interioare, în managementul deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu economia circulară, în natură și în alte infrastructuri de mediu, în patrimoniul cultural, în turism, în echipamente, în active mobile și în implementarea tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu legate de reziliența la schimbările climatice sau de durabilitate socială ale Uniunii și care respectă standardele de durabilitate socială și de mediu ale Uniunii;

(b)

componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare, care cuprinde activitățile de cercetare, dezvoltare de produse și inovare, transferul tehnologiilor și rezultatelor cercetării către piață în vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a cooperării dintre întreprinderi, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea întreprinderilor inovatoare, precum și digitalizarea industriei din Uniune;

(c)

componenta de politică pentru IMM-uri, care cuprinde accesul la finanțare și disponibilitatea fondurilor în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile inovatoare și cele care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, precum și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(d)

componenta de politică pentru investiții sociale și competențe, care cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale, economia socială și măsurile de promovare a egalității de gen, a competențelor, a educației, a formării și a serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, inclusiv a infrastructurii de sănătate și învățământ și a locuințelor sociale și studențești, inovarea socială, asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, incluziunea și accesibilitatea, activitățile culturale și creative cu obiectiv social și integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(2)   Se stabilește o schemă pentru o tranziție justă cu caracter orizontal, la nivelul tuturor componentelor de politică. Respectiva schemă pentru o tranziție justă cuprinde investiții care abordează provocările sociale, economice și de mediu ce derivă din procesul de tranziție către atingerea obiectivului climatic al Uniunii pentru anul 2030 și a obiectivului său de neutralitate climatică până în anul 2050, precum și care aduc beneficii regiunilor identificate în planul pentru o tranziție justă întocmit de statul membru în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul privind Fondul pentru o tranziție justă.

(3)   Toate componentele de politică pot include investiții strategice, inclusiv proiecte importante de interes european comun pentru sprijinirea destinatarilor finali ale căror activități au o importanță strategică pentru Uniune, în special în perspectiva tranziției verzi și digitale, a rezilienței consolidate și a îmbunătățirii lanțurilor valorice strategice.

În cazul investițiilor strategice în sectorul apărării, al spațiului și al securității cibernetice, precum și în anumite tipuri de proiecte cu implicații efective și directe în ce privește securitatea asupra sectoarelor critice, orientările în materie de investiții adoptate în conformitate cu alineatul (9) din prezentul articol („orientările în materie de investiții”) stabilesc limite privind destinatarii finali controlați de o țară terță sau de entități din țări terțe și destinatarii finali a căror conducere executivă se află în afara Uniunii, în vederea protejării securității Uniunii și a statelor sale membre. Respectivele limite sunt stabilite în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute de dispozițiile relevante din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092 și de dispozițiile relevante din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE.

Orientările în materie de investiții stabilesc toate cerințele necesare referitoare la controlul și conducerea executivă a destinatarilor finali pentru alte domenii și la controlul intermediarilor, din perspectiva oricăror considerente de securitate sau de ordine publică aplicabile. Având în vedere cerințele menționate, Comitetul director stabilește, dacă sunt necesare, cerințe suplimentare.

(4)   În cazul în care o operațiune de finanțare sau de investiții propusă Comitetului pentru investiții se încadrează în mai multe componente de politică, aceasta se atribuie componentei de politică în care se încadrează obiectivul său principal sau obiectivul principal al majorității subproiectelor sale, cu excepția situației în care orientările în materie de investiții conțin dispoziții contrare.

(5)   Operațiunile de finanțare și de investiții sunt examinate pentru a se stabili dacă au un impact asupra mediului sau climei sau un impact social. În cazul în care operațiunile respective au un astfel de impact, acestea fac obiectul unei evaluări a durabilității climatice, de mediu și sociale, pentru a se reduce la minimum efectele nocive și pentru a se maximiza beneficiile în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii de proiecte care solicită finanțare furnizează informații adecvate pe baza orientărilor menționate la alineatul (6). Proiectele cu o dimensiune mai mică decât cea menționată în orientări sunt excluse de la această evaluare. Proiectele care sunt incompatibile cu obiectivele climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului regulament. În cazul în care partenerul de implementare ajunge la concluzia că nu trebuie să se facă o evaluare a durabilității, acesta trimite o justificare Comitetului pentru investiții.

(6)   Comisia elaborează orientări în materie de durabilitate care, în conformitate cu obiectivele și standardele sociale și de mediu ale Uniunii și ținând seama în mod cuvenit de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, permit:

(a)

în ceea ce privește adaptarea, să se asigure reziliența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, să se integreze în analiza cost-beneficiu costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice;

(b)

să se țină cont de impactul consolidat al proiectelor în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural, și anume aerul, apa, solul și biodiversitatea;

(c)

să se estimeze impactul social al proiectelor, inclusiv asupra egalității de gen, asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații și asupra dezvoltării economice a zonelor și sectoarelor afectate de probleme structurale, cum ar fi necesitatea de decarbonizare a economiei;

(d)

să se identifice proiectele care sunt incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor climatice;

(e)

să se pună la dispoziția partenerilor de implementare orientări în vederea examinării prevăzute la alineatul (5).

(7)   Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu ale Uniunii, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie.

(8)   Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu ale.

Comisia, împreună cu partenerii de implementare, urmărește să asigure faptul că partea din garanția UE utilizată pentru componenta de politică pentru infrastructură durabilă este distribuită astfel încât să se realizeze un echilibru între diferitele domenii menționate la alineatul (1) litera (a).

(9)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament prin definirea orientărilor în materie de investiții pentru fiecare componentă de politică. Orientările în materie de investiții stabilesc, de asemenea, modalitățile de punere în aplicare a schemei pentru o tranziție justă, astfel cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol. Orientările în materie de investiții sunt elaborate în strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de implementare.

(10)   Pentru operațiunile strategice de finanțare și de investiții în sectorul apărării și cel spațial și în domeniul securității cibernetice, orientările în materie de investiții pot stabili limitări în ceea ce privește transferul și acordarea de licențe privind drepturile de proprietate intelectuală pentru tehnologiile critice și tehnologiile care contribuie la protejarea securității Uniunii și a statelor sale membre, respectând în același timp competența statelor membre în ceea ce privește controlul exporturilor.

(11)   Comisia pune informațiile despre aplicarea și interpretarea orientărilor în materie de investiții la dispoziția partenerilor de implementare, a Comitetului pentru investiții și a partenerilor de consiliere.

Articolul 9

Compartimente

(1)   Componentele de politică menționate la articolul 8 alineatul (1) sunt alcătuite dintr-un compartiment pentru Uniune și un compartiment pentru statele membre. Compartimentele respective vizează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente, după cum urmează:

(a)

compartimentul pentru Uniune vizează oricare dintre următoarele situații:

(i)

disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente legate de prioritățile de politică ale Uniunii;

(ii)

disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții insuficiente care afectează ansamblul Uniunii sau statele membre; sau

(iii)

disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente care necesită dezvoltarea unor soluții financiare și a unor structuri de piață inovatoare, în special disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente noi sau complexe;

(b)

compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții insuficiente în una sau mai multe regiuni sau state membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică ale fondurilor din care se alocă contribuții și care fac obiectul gestiunii partajate sau ale cuantumului suplimentar furnizat de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf, în special pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială în Uniune prin remedierea dezechilibrelor dintre regiunile sale.

(2)   După caz, compartimentele menționate la alineatul (1) se folosesc într-o manieră complementară pentru a sprijini o anumită operațiune de finanțare sau de investiții, inclusiv prin combinarea sprijinului din ambele compartimente.

Articolul 10

Dispoziții specifice aplicabile compartimentului pentru statele membre

(1)   Cuantumurile alocate de un stat membru în mod voluntar în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau al dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind planurile strategice PAC, sau cuantumurile furnizate în numerar în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză sau pentru o posibilă contribuție către Platforma de consiliere InvestEU. Respectivele cuantumuri se utilizează pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică specificate în acordul de parteneriat menționat de dispozițiile privind pregătirea și prezentarea acordului de parteneriat prevăzut de Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, în programele sau în planul strategic PAC care contribuie la Programul InvestEU, pentru a pune în aplicare măsurile relevante prevăzute în planul de redresare și reziliență stabilit în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 sau, în alte cazuri, în scopurile prevăzute în acordul de contribuție, în funcție de originea sumei plătite.

(2)   Constituirea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între un stat membru și Comisie.

Al patrulea paragraf de la prezentul alineat și alineatul (5) de la prezentul articol nu se aplică cuantumului suplimentar acordat de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Dispozițiile din prezentul articol referitoare la cuantumurile alocate în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, precum și al dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind planurile strategice PAC nu se aplică unui acord de contribuție privind un cuantum suplimentar din partea unui stat membru, menționat la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament.

Statul membru și Comisia încheie un acord de contribuție sau un amendament la acesta în termen de patru luni de la decizia Comisiei de aprobare a acordului de parteneriat în temeiul dispozițiilor privind aprobarea acordului de parteneriat prevăzute de Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau de Planul strategic PAC în temeiul Regulamentului privind Planurile strategice PAC, ori simultan cu decizia Comisiei de modificare a unui program în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau printr-un Plan strategic PAC în conformitate cu dispozițiile de modificare a Planului strategic PAC stabilite prin Regulamentul privind Planurile strategice PAC.

Două sau mai multe state membre pot încheia cu Comisia un acord comun de contribuție.

Prin derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul financiar, rata de provizionare a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în sensul reducerii sau măririi în fiecare acord de contribuție, pentru a ține seama de riscurile legate de produsele financiare care se intenționează a fi utilizate.

(3)   Acordul de contribuție conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru în cauză, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate sau care sunt furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf, faza de constituire a provizionării și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză;

(b)

strategia statului membru, constând în produsele financiare și efectul lor minim de levier, acoperirea geografică, inclusiv acoperirea regională dacă este nevoie, tipurile de proiecte, perioada de investiție și, după caz, categoriile de destinatari finali și de intermediari eligibili;

(c)

potențialul partener sau potențialii parteneri de implementare, propuși în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al patrulea paragraf și obligația Comisiei de a informa statul membru cu privire la partenerul sau partenerii de implementare selectați;

(d)

orice contribuție din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate sau din cuantumuri care sunt furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf, la Platforma de consiliere InvestEU;

(e)

obligația de a furniza rapoarte anuale statului membru, inclusiv raportarea privind indicatorii relevanți legați de obiectivele de politică, acoperiți de acordul de parteneriat, de program, de planul strategic PAC sau de planurile de redresare și reziliență și menționați în acordul de contribuție;

(f)

dispoziții privind remunerarea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre;

(g)

orice combinație cu resurse din cadrul compartimentului pentru Uniune în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), inclusiv pentru realizarea unei structuri stratificate destinate să asigure o mai bună acoperire a riscurilor.

(4)   Acordurile de contribuție sunt puse în aplicare de Comisie prin acorduri de garantare încheiate cu partenerii de implementare în conformitate cu articolul 17 și prin acorduri de consiliere încheiate cu partenerii de consiliere în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) al doilea paragraf.

În cazul în care nu a fost încheiat niciun acord de garantare în termen de nouă luni de la încheierea acordului de contribuție, acordul de contribuție se reziliază sau se prelungește de comun acord. În cazul în care cuantumul unui acord de contribuție nu a fost angajat integral în temeiul unuia sau mai multor acorduri de garantare în termen de nouă luni de la încheierea acordului de contribuție, cuantumul respectiv se modifică în consecință. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de statele membre în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, sau de dispozițiile aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind Planurile strategice PAC se reutilizează în conformitate cu regulamentele menționate. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament se rambursează statului membru.

Acordul de contribuție se modifică în cazul în care un acord de garantare nu a fost pus în aplicare în mod corespunzător în perioada prevăzută de dispozițiile aplicabile pentru FEDR, FES+, Fondul de coeziune și FEAMAPA puse la dispoziție prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau de dispozițiile aplicabile FEADR pus la dispoziție prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind Planurile strategice PAC ori, în cazul unui acord de garantare privind cuantumuri furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament, în acordul de contribuție relevant. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de statele membre în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau de dispozițiile aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind Planurile strategice PAC se reutilizează în conformitate cu regulamentele respective. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament se rambursează statului membru.

(5)   Următoarele reguli se aplică provizionării acelei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care a fost stabilită printr-un acord de contribuție:

(a)

după faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, orice excedent anual de provizioane, calculat prin compararea cuantumului provizioanelor impuse de rata de provizionare stabilită în acordul de contribuție cu cuantumul efectiv al provizioanelor, este reutilizat în temeiul dispozițiilor aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEDR, a FES+, a Fondului de coeziune și a FEAMAPA prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 sau de dispozițiile aplicabile pentru punerea la dispoziție a FEADR prin Programul InvestEU stabilite prin Regulamentul privind Planurile strategice PAC;

(b)

prin derogare de la articolul 213 alineatul (4) din Regulamentul financiar, după faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, provizionarea nu ocazionează realimentări anuale pe perioada de disponibilitate a acestei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre;

(c)

Comisia informează imediat statul membru în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE scade sub 20 % din provizionarea inițială ca urmare a unor cereri de executare a acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre;

(d)

în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre atinge 10 % din provizionarea inițială, statul membru în cauză furnizează, la cererea Comisiei, până la 5 % din provizioanele inițiale fondului comun de provizionare menționat la articolul 212 din Regulamentul financiar.

(6)   În ceea ce privește cuantumurile menționate la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf, gestionarea excedentelor și a realimentărilor anuale după faza de constituire se definește în acordul de contribuție.

CAPITOLUL III

Parteneriatul dintre Comisie și grupul BEI

Articolul 11

Domeniul de aplicare al parteneriatului

(1)   Comisia și grupul BEI formează un parteneriat în temeiul prezentului regulament cu obiectivul de a sprijini implementarea Programului InvestEU și de a promova coerența, caracterul incluziv, adiționalitatea și eficiența implementării. În concordanță cu dispozițiile prezentului regulament și astfel cum se precizează în acordurile menționate la alineatul (3), grupul BEI:

(a)

implementează partea din garanția UE specificată la articolul 13 alineatul (4);

(b)

sprijină implementarea compartimentului pentru Uniune al Fondului InvestEU și, după caz, a compartimentului pentru statele membre, în special prin:

(i)

aducerea unei contribuții, împreună cu potențialii parteneri de implementare, la orientările în materie de investiții în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) și prin aducerea unei contribuții la elaborarea tabloului de bord în conformitate cu articolul 22, precum și prin aducerea unei contribuții la alte documente care stabilesc orientările operaționale pentru Fondul InvestEU;

(ii)

definirea, împreună cu Comisia și cu potențialii parteneri de implementare, a metodologiei riscului și a sistemului de identificare a riscurilor legate de operațiunile de finanțare și de investiții ale partenerilor de implementare pentru a permite ca aceste operațiuni să fie evaluate pe baza unei scale de rating comune;

(iii)

la cererea Comisiei și în acord cu partenerul de implementare potențial în cauză, efectuarea unei evaluări a sistemelor respectivului partener de implementare potențial și furnizarea de consultanță tehnică specifică cu privire la acele sisteme, dacă și în măsura în care este necesar în urma concluziilor auditului privind evaluarea bazată pe piloni în vederea implementării produselor financiare pe care respectivul potențial partener de implementare le are în vedere;

(iv)

emiterea unui aviz fără caracter obligatoriu cu privire la aspectele bancare, în special cu privire la riscul financiar și la condițiile financiare legate de partea din garanția UE care urmează să fie alocată partenerului de implementare, altul decât grupul BEI, astfel cum sunt definite în acordul de garantare care urmează să fie încheiat cu respectivul partener de implementare;

(v)

efectuarea de simulări și previziuni privind riscul financiar și remunerarea portofoliului agregat pe baza ipotezelor convenite cu Comisia;

(vi)

măsurarea riscului financiar al portofoliului agregat și furnizarea de rapoarte financiare privind portofoliul agregat; și

(vii)

punerea la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia și în acord cu partenerul de implementare, a unor servicii de restructurare și de recuperare prevăzute în acordul menționat la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (g), în cazul în care partenerul de implementare respectiv nu mai este responsabil de desfășurarea activităților de restructurare și de recuperare în temeiul acordului de garantare relevant;

(c)

poate să asigure unei bănci sau instituții naționale de promovare servicii de consolidare a capacităților, astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (2) litera (h), precum și alte servicii, în legătură cu implementarea produselor financiare sprijinite de garanția UE, dacă acest lucru este solicitat de respectiva bancă sau instituție națională de promovare;

(d)

în legătură cu Platforma de consiliere InvestEU:

(i)

i se alocă, din pachetul financiar menționat la articolul 4 alineatul (3), un cuantum de până la 300 000 000 EUR pentru inițiativele de consiliere menționate la articolul 25 și pentru sarcinile operaționale menționate la punctul (ii) de la prezenta literă;

(ii)

acordă consultanță Comisiei și îndeplinește sarcini operaționale stabilite în acordul menționat la alineatul (3) litera (c), prin:

sprijinirea Comisiei în ceea ce privește elaborarea, instituirea și funcționarea Platformei de consiliere InvestEU;

furnizarea unei evaluări a cererilor de sprijin consultativ pe care Comisia nu le consideră ca făcând obiectul inițiativelor de consiliere existente, cu scopul de a sprijini decizia de alocare a Comisiei în legătură cu cererile de consiliere primite prin intermediul punctului central de acces definit la articolul 25 alineatul (2) litera (a);

oferirea de sprijin băncilor și instituțiilor naționale de promovare, la cererea acestora, prin consolidarea capacităților menționate la articolul 25 alineatul (2) litera (h), în legătură cu dezvoltarea capacităților lor de consiliere pentru a le permite să participe la inițiative de consiliere;

la cererea Comisiei și a unui potențial partener de consiliere și sub rezerva acordului grupului BEI, încheierea unui acord cu partenerul de consiliere, în numele Comisiei, pentru implementarea inițiativelor de consiliere.

Grupul BEI se asigură că sarcinile sale menționate la primul paragraf litera (d) punctul (ii) se desfășoară în întregime independent de rolul său de partener de consiliere.

După caz, Comisia colaborează cu partenerul de implementare pe baza constatărilor avizului emis de grupul BEI, menționat la primul paragraf litera (b) punctul (iv). Comisia informează grupul BEI cu privire la decizia sa.

(2)   Informațiile bancare care au fost transmise grupului BEI de către Comisie în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (ii), (iv), (v) și (vi) se limitează la informațiile strict necesare grupului BEI pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul punctelor respective. Comisia definește, în strânsă legătură cu grupul BEI și cu potențialii parteneri de implementare, natura și sfera acestor informații bancare, ținând seama de cerințele privind buna gestiune financiară a garanției UE, de interesele legitime ale partenerului de implementare în ceea ce privește informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de nevoile grupului BEI în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul dispozițiilor de la punctele menționate.

(3)   Condițiile parteneriatului sunt prevăzute în acorduri, inclusiv:

(a)

în ceea ce privește acordarea și implementarea părții din garanția UE specificate la articolul 13 alineatul (4):

(i)

un acord de garantare între Comisie și grupul BEI; sau

(ii)

acorduri de garantare separate între Comisie și BEI și filialele acesteia sau alte entități înființate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Statutul BEI, după caz;

(b)

un acord între Comisie și grupul BEI în legătură cu alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c);

(c)

un acord între Comisie și grupul BEI în legătură cu Platforma de consiliere InvestEU;

(d)

acorduri de prestare servicii între grupul BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare referitoare la consolidarea capacităților și la alte servicii prestate în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (c).

(4)   Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (3) și articolului 25 alineatul (4) din prezentul regulament, costurile suportate de grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c) de la prezentul articol sunt conforme cu clauzele convenite în acordul menționat la alineatul (3) litera (b) de la prezentul articol și pot fi acoperite din rambursările sau din veniturile atribuibile garanției UE sau din provizionare, în conformitate cu articolul 211 alineatele (4) și (5) din Regulamentul financiar, sau pot fi imputate pachetului financiar menționat la articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament, pe baza justificării acelor costuri de către grupul BEI, în limitele unui plafon global de 7 000 000 EUR.

(5)   Costurile suportate de grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (ii) sunt acoperite și plătite integral din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (i), pe baza justificării acelor costuri de către grupul BEI și în limitele unui plafon global de 10 000 000 EUR.

Articolul 12

Conflictele de interese

(1)   În cadrul parteneriatului menționat la articolul 11, grupul BEI ia toate măsurile și precauțiile necesare pentru a evita conflictele de interese cu alți parteneri de implementare, inclusiv prin crearea unei echipe specializate și independente pentru sarcinile menționate la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (iii)-(vi). Echipa respectivă face obiectul unor norme stricte de confidențialitate, care continuă să se aplice membrilor echipei după ce aceștia au părăsit echipa.

(2)   Grupul BEI și alți parteneri de implementare informează fără întârziere Comisia cu privire la orice situație care constituie un conflict de interese sau care este posibil să conducă la un conflict de interese. În cazul în care există îndoieli, Comisia stabilește dacă există un conflict de interese și informează grupul BEI cu privire la concluzia sa. În cazul unui conflict de interese, grupul BEI ia măsurile adecvate. Grupul BEI informează Comitetul director cu privire la măsurile menționate și la rezultatele acestora.

(3)   Grupul BEI ia măsurile de precauție necesare pentru a evita situațiile în care ar putea să apară un conflict de interese în implementarea Platformei de consiliere InvestEU, în special în ceea ce privește sarcinile sale operaționale legate de rolul său de sprijinire a Comisiei menționat la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (ii). În cazul unui conflict de interese, grupul BEI ia măsurile adecvate.

CAPITOLUL IV

Garanția UE

Articolul 13

Garanția UE

(1)   Garanția UE se acordă partenerilor de implementare ca o garanție irevocabilă și necondiționată, la cerere, în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar și este implementată prin intermediul gestiunii indirecte în conformitate cu titlul X din regulamentul respectiv.

(2)   Remunerarea garanției UE este legată de caracteristicile și profilul de risc ale produselor financiare, luându-se în considerare natura operațiunilor subiacente de finanțare și de investiții și îndeplinirea obiectivelor de politică vizate de produsele financiare.

În cazurile justificate în mod corespunzător de natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar și de necesitatea ca produsele financiare să fie accesibile pentru destinatarii finali vizați, costul finanțării acordate destinatarului final poate fi redus sau condițiile finanțării respective pot fi îmbunătățite, prin reducerea remunerării garanției UE sau, dacă este necesar, prin acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerul de implementare prin intermediul bugetului Uniunii, în special:

(a)

în situațiile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unei operațiuni de finanțare sau de investiții la prețuri conforme pieței; sau

(b)

acolo unde este necesar, pentru a stimula operațiunile de finanțare și de investiții în sectoarele sau domeniile care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau cu o situație de investiții insuficiente sau pentru a facilita crearea de platforme de investiții.

Reducerea remunerării garanției UE sau acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerul de implementare, menționate la al doilea paragraf se poate face doar în măsura în care aceasta nu are un impact semnificativ asupra provizionării garanției UE.

Reducerea remunerării garanției UE este integral în beneficiul destinatarilor finali.

(3)   Condiția prevăzută la articolul 219 alineatul (4) din Regulamentul financiar se aplică fiecărui partener de implementare pe bază de portofoliu.

(4)   Grupului BEI i se acordă 75 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru Uniune, astfel cum este prevăzută la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în valoare de 19 614 232 554 EUR. Grupul BEI furnizează o contribuție financiară globală în valoare de 4 903 558 139 EUR. Respectiva contribuție este furnizată într-un mod și sub o formă care să faciliteze implementarea Fondului InvestEU și realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 15 alineatul (2).

(5)   Restul de 25 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru Uniune se acordă altor parteneri de implementare, care furnizează, de asemenea, o contribuție financiară care urmează să fie stabilită în acordurile de garantare.

(6)   Se depun toate eforturile pentru a asigura faptul că, la finalul perioadei de investiții, este acoperită o gamă largă de sectoare și de regiuni și este evitată concentrarea geografică sau sectorială excesivă. Respectivele eforturi includ stimulente pentru băncile și instituțiile naționale de promovare de mai mici dimensiuni sau mai puțin complexe care au un avantaj comparativ datorită prezenței la nivel local, cunoștințelor și competențelor lor în materie de investiții. Comisia elaborează o abordare coerentă pentru a sprijini aceste eforturi.

(7)   Sprijinul în temeiul garanției UE în cuantumul menționat la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din prezentul regulament se acordă în condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2020/2094. În alte cazuri, sprijinul în temeiul garanției UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027.

Contractele dintre partenerul de implementare și destinatarul final sau intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (a) în cadrul sprijinului în temeiul garanției UE în cuantumul menționat la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf se semnează în termen de cel mult un an de la aprobarea operațiunii relevante de finanțare sau de investiții de către partenerul de implementare. În alte cazuri, contractele dintre partenerul de implementare și destinatarul final sau intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

Articolul 14

Operațiuni eligibile de finanțare și de investiții

(1)   Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare și de investiții care:

(a)

îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din Regulamentul financiar, în special cele privind disfuncționalitățile pieței, situațiile de investiții insuficiente și adiționalitatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar și în anexa V la prezentul regulament, precum și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar;

(b)

contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

(c)

nu acordă sprijin financiar pentru activitățile excluse definite în secțiunea B din anexa V la prezentul regulament; și

(d)

sunt în concordanță cu orientările în materie de investiții.

(2)   În plus față de proiectele situate în Uniune sau într-o țară ori un teritoriu de peste mări care are legături cu un stat membru, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la TFUE, Fondul InvestEU poate sprijini următoarele proiecte și operațiuni prin operațiuni de finanțare și de investiții:

(a)

proiectele care implică entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind în una sau mai multe țări terțe, inclusiv țări în curs de aderare, țări candidate și potențial candidate, țări care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țări din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb, într-o țară sau un teritoriu de peste mări astfel cum se prevede în anexa II la TFUE sau într-o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

(b)

operațiunile de finanțare și de investiții în țările terțe menționate la articolul 5 care au contribuit la un anumit produs financiar.

(3)   Fondul InvestEU poate sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care furnizează finanțare unor destinatari finali care sunt persoane juridice stabilite în oricare din următoarele țări sau teritorii:

(a)

un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări care are legături cu un stat membru, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la TFUE;

(b)

o țară terță asociată la Programul InvestEU în conformitate cu articolul 5;

(c)

o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz;

(d)

alte țări terțe, dacă acest lucru este necesar pentru finanțarea unui proiect într-o țară sau un teritoriu menționat(ă) la litera (a), (b) sau (c).

Articolul 15

Selectarea partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI

(1)   Comisia selectează partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar.

Partenerii de implementare pot forma un grup. Un partener de implementare poate fi membru al unuia sau mai multor grupuri.

În ceea ce privește compartimentul pentru Uniune, contrapărțile eligibile își vor fi exprimat interesul în legătură cu partea din garanția UE menționată la articolul 13 alineatul (5).

În ceea ce privește compartimentul pentru statele membre, statul membru în cauză poate propune una sau mai multe contrapărți ca parteneri de implementare dintre contrapărțile care și-au exprimat interesul. Statul membru în cauză poate propune, de asemenea, grupul BEI ca partener de implementare și poate contracta, pe propria cheltuială, grupul BEI pentru prestarea serviciilor enumerate la articolul 11.

În cazul în care statul membru în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia acționează în conformitate cu al treilea paragraf al prezentului alineat și selectează drept parteneri de implementare contrapărți eligibile care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice respective.

(2)   Atunci când selectează partenerii de implementare, Comisia se asigură că portofoliul de produse financiare din cadrul Fondului InvestEU îndeplinește următoarele obiective:

(a)

acoperirea cât mai bună a obiectivelor prevăzute la articolul 3;

(b)

maximizarea impactului garanției UE prin intermediul resurselor proprii angajate de partenerul de implementare;

(c)

maximizarea, după caz, a investițiilor private;

(d)

promovarea de soluții financiare și de gestionare a riscului inovatoare pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții insuficiente;

(e)

obținerea unei diversificări geografice prin alocarea graduală a garanției UE și asigurarea posibilității finanțării proiectelor mai mici;

(f)

asigurarea unei diversificări suficiente a riscurilor.

(3)   La selectarea partenerilor de implementare, Comisia ia în considerare, de asemenea:

(a)

costul și remunerația posibile pentru bugetul Uniunii;

(b)

capacitatea partenerului de implementare de a pune în aplicare în întregime cerințele articolului 155 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar privind evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală, evaziunea fiscală, spălarea banilor, finanțarea terorismului și jurisdicțiile necooperante.

(4)   Băncile și instituțiile naționale de promovare pot fi selectate ca parteneri de implementare, cu condiția să îndeplinească cerințele stabilite la prezentul articol.

Articolul 16

Tipuri de finanțare eligibile

(1)   Garanția UE poate fi utilizată pentru acoperirea riscurilor pentru următoarele tipuri de finanțare furnizate de partenerii de implementare:

(a)

împrumuturi, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau de îmbunătățire a calității creditului, inclusiv datorii subordonate, sau investiții de capital sau cvasicapital, furnizate direct sau indirect prin intermediari financiari, fonduri, platforme de investiții sau alte vehicule, care urmează să fie canalizate către destinatarii finali;

(b)

finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare care să îi permită acesteia să întreprindă activitățile de finanțare menționate la litera (a).

Pentru a fi acoperită de garanția UE, finanțarea menționată la primul paragraf literele (a) și (b) de la prezentul alineat se acordă, se obține sau se eliberează în beneficiul operațiunilor de finanțare și de investiții menționate la articolul 14 alineatul (1), în cazul în care finanțarea de către partenerul de implementare a fost acordată în conformitate cu un acord sau o tranzacție de finanțare care a fost semnat(ă) sau încheiat(ă) de partenerul de implementare după semnarea acordului de garantare și care nu a expirat și nu a fost anulat(ă).

(2)   Operațiunile de finanțare și de investiții prin intermediul fondurilor sau al altor structuri intermediare sunt sprijinite de garanția UE în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite în orientările în materie de investiții, chiar dacă aceste structuri investesc o mică parte din investițiile lor în afara Uniunii și în țările terțe menționate la articolul 14 alineatul (2) sau investesc o mică parte din investițiile lor în alte active decât cele eligibile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 17

Acorduri de garantare

(1)   Comisia încheie un acord de garantare cu fiecare partener de implementare, având drept obiect acordarea garanției UE până la un cuantum care urmează a fi stabilit de Comisie.

În cazul în care partenerii de implementare formează un grup, se încheie un acord de garantare unic între Comisie și fiecare partener de implementare din cadrul grupului sau între Comisie și un singur partener de implementare în numele grupului.

(2)   Acordul de garantare conține:

(a)

cuantumul și condițiile contribuției financiare care trebuie furnizată de partenerul de implementare;

(b)

condițiile de finanțare sau garanțiile care trebuie furnizate de partenerul de implementare unei alte entități juridice care participă la implementare, ori de câte ori este cazul;

(c)

norme detaliate privind furnizarea garanției UE în conformitate cu articolul 19, inclusiv privind acoperirea portofoliilor de instrumente de tipuri specifice și evenimentele care declanșează posibile cereri de executare a garanție UE;

(d)

remunerația pentru asumarea riscurilor care este alocată proporțional cu cota de asumare a riscurilor a Uniunii și, respectiv, a partenerului de implementare sau care este diminuată în cazuri justificate corespunzător în temeiul articolului 13 alineatul (2);

(e)

condițiile de plată;

(f)

angajamentul partenerului de implementare de a accepta deciziile Comisiei și ale Comitetului pentru investiții în ceea ce privește utilizarea garanției UE în beneficiul unei operațiuni de finanțare sau de investiții propuse, fără a aduce atingere procesului decizional al partenerului de implementare cu privire la operațiunea de finanțare sau de investiții propusă în absența garanției UE;

(g)

dispozițiile și procedurile privind recuperarea creanțelor care este încredințată partenerului de implementare;

(h)

raportarea financiară și operațională și monitorizarea operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE;

(i)

principalii indicatori de performanță, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor prevăzute la articolele 3, 8 și 14, precum și mobilizarea capitalului privat;

(j)

după caz, dispoziții și proceduri privind operațiunile de finanțare mixtă;

(k)

alte dispoziții relevante, în conformitate cu cerințele articolului 155 alineatul (2) și ale titlului X din Regulamentul financiar;

(l)

existența unor mecanisme adecvate pentru a răspunde preocupărilor potențiale ale investitorilor privați.

(3)   Un acord de garantare prevede, de asemenea, că remunerația atribuibilă Uniunii din operațiunile de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament urmează să fie furnizată după deducerea plăților datorate ca urmare a cererilor de executare a garanției UE.

(4)   În plus, un acord de garantare prevede că orice cuantum datorat partenerului de implementare legat de garanția UE se deduce din cuantumul total al remunerației, al veniturilor și al rambursărilor datorate de partenerul de implementare Uniunii în cadrul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. În cazul în care acel cuantum nu este suficient pentru a acoperi cuantumul datorat partenerului de implementare în conformitate cu articolul 18 alineatul (3), cuantumul rămas se deduce din provizionarea garanției UE.

(5)   În cazul în care acordul de garantare este încheiat în cadrul compartimentului pentru statele membre, acesta poate prevedea participarea reprezentanților din statul membru sau din regiunile în cauză la monitorizarea punerii în aplicare a acordului de garantare respectiv.

Articolul 18

Cerințe privind utilizarea garanției UE

(1)   Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului de garantare cu partenerul de implementare relevant.

(2)   Operațiunile de finanțare și de investiții sunt acoperite de garanția UE numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament și în orientările relevante în materie de investiții și în cazul în care Comitetul pentru investiții a concluzionat că aceste operațiuni îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de garanția UE. Partenerii de implementare rămân responsabili pentru asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și investiții cu prezentul regulament și cu orientările relevante în materie de investiții.

(3)   Comisia nu datorează partenerului de implementare niciun cost sau comision administrativ legat de implementarea operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE, cu excepția cazului în care natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi implementat și accesibilitatea din punct de vedere financiar pentru destinatarii finali vizați sau tipul de finanțare furnizată permit partenerului de implementare să justifice în mod adecvat în fața Comisiei necesitatea unei excepții. Acoperirea acestor costuri din bugetul Uniunii se limitează la cuantumul strict necesar pentru implementarea operațiunilor de finanțare și de investiții relevante și nu este pusă la dispoziție decât în măsura în care costurile nu sunt acoperite de veniturile încasate de către partenerii de implementare din operațiunile de finanțare și de investiții în cauză. Dispozițiile referitoare la comisioane sunt prevăzute în acordul de garantare și sunt conforme cu articolul 17 alineatul (4) din prezentul regulament și cu articolul 209 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul financiar.

(4)   În plus, partenerul de implementare poate utiliza garanția UE pentru a acoperi partea corespunzătoare a oricăror costuri legate de recuperare în conformitate cu articolul 17 alineatul (4), cu excepția cazului în care aceste costuri au fost deduse din sumele încasate din recuperări.

Articolul 19

Acoperirea și condițiile garanției UE

(1)   Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor respectivă de participare la asumarea riscurilor în cadrul unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, în cadrul unor operațiuni individuale de finanțare și de investiții. Remunerarea garanției UE poate fi redusă în cazuri justificate corespunzător, menționate la articolul 13 alineatul (2).

Partenerul de implementare are o expunere adecvată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de garanția UE, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi implementat sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

(2)   Garanția UE acoperă:

(a)

în cazul produselor de tip datorie menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (a):

(i)

principalul și toate dobânzile și cuantumurile datorate partenerului de implementare, dar care nu au fost primite de acesta în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare până la data producerii situației de neîndeplinire a obligațiilor;

(ii)

pierderile din restructurări;

(iii)

pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate;

(b)

în cazul investițiilor de capital sau cvasicapital menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (a): cuantumurile investite și costurile de finanțare aferente și pierderile care decurg din fluctuațiile altor monede decât euro;

(c)

pentru finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b): cuantumurile utilizate și costurile de finanțare aferente acestora.

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (i), în cazul datoriilor subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră o situație de neîndeplinire a obligațiilor;

(3)   În cazul în care Uniunea efectuează o plată către partenerul de implementare ca urmare a unei cereri de executare a garanției UE, Uniunea se subrogă în drepturile relevante ale partenerului de implementare în legătură cu oricare dintre operațiunile sale de finanțare sau de investiții acoperite de garanția UE, în măsura în care acele drepturi continuă să existe.

Partenerul de implementare urmărește, în numele Uniunii, recuperarea creanțelor pentru cuantumurile subrogate și rambursează Uniunii cuantumurile recuperate.

CAPITOLUL V

Guvernanța

Articolul 20

Consiliul consultativ

(1)   Comisia și Comitetul director înființat în temeiul articolului 21 sunt consiliate de un Consiliu consultativ („Consiliul consultativ”).

(2)   Consiliul consultativ depune toate eforturile pentru a asigura echilibrul de gen și cuprinde:

(a)

un reprezentant al fiecărui partener de implementare;

(b)

un reprezentant al fiecărui stat membru;

(c)

un expert numit de Comitetul Economic și Social European;

(d)

un expert numit de Comitetul Regiunilor.

(3)   Consiliul consultativ este prezidat de un reprezentant al Comisiei. Reprezentantul grupului BEI este vicepreședinte.

Consiliul consultativ se reunește în mod regulat, de cel puțin două ori pe an, la cererea președintelui.

(4)   Consiliul consultativ:

(a)

oferă consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la conceperea produselor financiare care urmează a fi implementate în temeiul prezentului regulament;

(b)

oferă consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la evoluțiile pieței, la condițiile de pe piață, la disfuncționalitățile pieței și la situațiile de investiții insuficiente;

(c)

face schimb de opinii privind evoluțiile pieței și schimb de bune practici.

(5)   Comisia numește primii membri ai Consiliului consultativ care reprezintă partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, după consultarea potențialilor parteneri de implementare. Mandatul lor este limitat la un an.

(6)   Se organizează, de asemenea, reuniuni ale reprezentanților statelor membre într-un format separat, de cel puțin două ori pe an, prezidate de către Comisie.

(7)   Consiliul consultativ și formatul care reunește reprezentanți ai statelor membre menționat la alineatul (6) pot adresa recomandări Comitetului director, spre examinare, cu privire la implementarea și la funcționarea Programului InvestEU.

(8)   Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Consiliului consultativ se publică de îndată ce sunt aprobate de acesta.

Comisia stabilește normele și procedurile de funcționare ale Consiliului consultativ și gestionează secretariatul acestuia. Toate documentele și informațiile relevante sunt puse la dispoziția Consiliului consultativ pentru a-și putea exercita atribuțiile.

(9)   Băncile și instituțiile naționale de promovare reprezentate în Consiliul consultativ selectează din rândul lor reprezentanții partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI, pentru a face parte din Comitetul director înființat în temeiul articolului 21. Băncile și instituțiile naționale de promovare urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată în cadrul Comitetului director din punctul de vedere al dimensiunii și localizării geografice. Reprezentanții selectați reprezintă poziția comună convenită a tuturor partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI.

Articolul 21

Comitetul director

(1)   Se înființează un Comitet director pentru Programul InvestEU (denumit în continuare „Comitetul director”). Comitetul director este format din patru reprezentanți ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri de implementare decât grupul BEI, precum și un expert numit în calitate de membru fără drept de vot de către Parlamentul European. Expertul numit în calitate de membru fără drept de vot de către Parlamentul European nu poate solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, din partea guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Expertul respectiv își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și în interesul Programului InvestEU.

Membrii Comitetului director sunt numiți pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată, cu excepția reprezentanților altor parteneri de implementare decât grupul BEI, care vor fi numiți pentru un mandat de doi ani.

(2)   Comitetul director alege un președinte din rândul reprezentanților Comisiei pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele prezintă un raport bianual reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului consultativ privind implementarea și funcționarea Programului InvestEU.

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director sunt publicate de îndată ce sunt aprobate de acesta.

(3)   Comitetul director:

(a)

stabilește orientările strategice și operaționale pentru partenerii de implementare, inclusiv orientările privind conceperea produselor financiare și alte politici și proceduri operaționale necesare pentru funcționarea Fondului InvestEU;

(b)

adoptă cadrul metodologic privind riscurile, elaborat de Comisie în cooperare cu grupul BEI și cu ceilalți parteneri de implementare;

(c)

supraveghează implementarea Programului InvestEU;

(d)

este consultat cu privire la lista scurtă a candidaților pentru Comitetul pentru investiții, înainte de selecția acestora, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), iar poziția sa reflectă opiniile tuturor membrilor săi;

(e)

adoptă regulamentul de procedură al secretariatului Comitetului pentru investiții menționat la articolul 24 alineatul (4).

(f)

adoptă normele aplicabile operațiunilor cu platforme de investiții.

(4)   Comitetul director utilizează o abordare consensuală în discuțiile sale, în acest scop ținând seama cât mai mult posibil de pozițiile tuturor membrilor. Dacă membrii nu pot ajunge la poziții convergente, Comitetul director adoptă decizii cu majoritatea calificată a membrilor săi cu drept de vot, ceea ce înseamnă un număr de cel puțin șapte voturi.

Articolul 22

Tabloul de bord

(1)   Se stabilește un tablou de bord al indicatorilor (denumit în continuare „tabloul de bord”) pentru a se asigura o evaluare independentă, transparentă și armonizată, de către Comitetul pentru investiții, a cererilor de utilizare a garanției UE pentru operațiuni de finanțare și de investiții propuse de parteneri de implementare.

(2)   Partenerii de implementare completează tabloul de bord pentru operațiunile de finanțare și de investiții pe care le propun.

(3)   Tabloul de bord cuprinde următoarele elemente:

(a)

o descriere a operațiunii de finanțare sau de investiții propuse;

(b)

modul în care operațiunea de finanțare sau de investiții propusă contribuie la obiectivele de politică ale UE;

(c)

o descriere a adiționalității;

(d)

descrierea disfuncționalităților pieței sau a situației de investiții insuficiente;

(e)

contribuția financiară și tehnică a partenerului de implementare;

(f)

impactul investiției;

(g)

profilul financiar al operațiunii de finanțare și de investiții;

(h)

indicatori complementari.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de elemente suplimentare ale tabloului de bord, inclusiv norme detaliate de utilizare a acestuia de către partenerii de implementare.

Articolul 23

Controale de conformitate cu politicile Uniunii

(1)   Comisia desfășoară controale pentru a confirma dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare, alții decât BEI, respectă legislația și politicile Uniunii.

(2)   Operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament nu sunt acoperite de garanția UE în cazul în care Comisia emite un aviz nefavorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI.

Articolul 24

Comitetul pentru investiții

(1)   Se înființează un Comitet pentru investiții total independent pentru Fondul InvestEU (denumit în continuare „Comitetul pentru investiții”). Comitetul pentru investiții:

(a)

examinează propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții prezentate de partenerii de implementare pentru o acoperire în cadrul garanției UE, propuneri care au trecut controlul de conformitate cu politicile Uniunii menționat la articolul 23 alineatul (1) de la prezentul regulament sau care au primit un aviz favorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI;

(b)

verifică conformitatea propunerilor menționate la litera (a) cu prezentul regulament și cu orientările relevante în materie de investiții; și

(c)

verifică dacă operațiunile de finanțare și de investiții care ar beneficia de sprijinul acordat de garanția UE respectă toate cerințele relevante.

Atunci când efectuează sarcinile menționate la primul paragraf din prezentul alineat, Comitetul pentru investiții acordă o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzute la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar și în anexa V la prezentul regulament, precum și cerinței de a atrage investiții private prevăzute la articolul 209 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar.

(2)   Comitetul pentru investiții se reunește în patru configurații diferite, care corespund celor patru componente de politică menționate la articolul 8 alineatul (1).

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șase experți externi remunerați. Experții sunt selectați și sunt numiți de Comisie, la recomandarea Comitetului director. Experții sunt numiți pentru un mandat de până la patru ani, reînnoibil o singură dată. Aceștia sunt remunerați de Uniune. Comisia, la recomandarea Comitetului director, poate decide să reînnoiască mandatul unui membru în exercițiu al Comitetului pentru investiții fără a urma procedura prevăzută la prezentul alineat.

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de experiență relevantă pe piață în ceea ce privește structurarea și finanțarea proiectelor ori finanțarea IMM-urilor sau a întreprinderilor corporative.

Componența Comitetului pentru investiții asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor acoperite de componentele de politică menționate la articolul 8 alineatul (1) și o cunoaștere extinsă a piețelor geografice din Uniune și asigură echilibrul de gen, per ansamblu, în cadrul Comitetului pentru investiții.

Patru membri ai Comitetului pentru investiții sunt membri permanenți ai fiecăreia dintre cele patru configurații ale Comitetului pentru investiții. Cel puțin unul dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții durabile. În plus, fiecare din cele patru configurații are doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Comitetul director distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

(3)   Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și în interesul exclusiv al Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la partenerii de implementare, de la instituțiile Uniunii, de la statele membre sau de la vreun alt organism public sau privat.

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei și Comitetului director toate informațiile necesare pentru confirmarea continuă a absenței oricărui conflict de interese.

Comitetul director poate recomanda Comisiei să înlăture un membru din funcțiile sale, dacă acesta nu respectă cerințele prevăzute în prezentul alineat sau din alte motive bine întemeiate.

(4)   Atunci când acționează în conformitate cu prezentul articol, Comitetul pentru investiții este asistat de un secretariat. Secretariatul este independent și răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții. Din punct de vedere administrativ, secretariatul este situat în cadrul Comisiei. Regulamentul de procedură al secretariatului asigură confidențialitatea schimburilor de informații și de documente între partenerii de implementare și organele de guvernanță respective. Grupul BEI își poate prezenta propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții direct Comitetului pentru investiții și le notifică secretariatului.

Documentația care urmează să fie furnizată de către partenerii de implementare cuprinde un formular de cerere standardizat, tabloul de bord menționat la articolul 22 și orice alt document pe care Comitetul pentru investiții îl consideră relevant, în special o descriere a tipului de disfuncționalitate a pieței sau de situație de investiții insuficiente și o descriere a modului în care acestea vor fi atenuate prin operațiunea de finanțare sau de investiții în cauză, precum și o evaluare fiabilă a operațiunii care să demonstreze adiționalitatea operațiunii de finanțare sau de investiții. Secretariatul verifică dacă documentația furnizată de partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, este completă. Comitetul pentru investiții poate solicita clarificări din partea partenerului de implementare în cauză în legătură cu o propunere de operațiune de investiție sau de finanțare, inclusiv prin prezența directă a unui reprezentant al partenerului de implementare în cauză în timpul discuției privind operațiunea menționată anterior. Nicio evaluare a proiectului realizată de un partener de implementare nu impune Comitetului pentru investiții obligații în ceea ce privește acordarea acoperirii prin garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții.

Comitetul pentru investiții utilizează la evaluarea și verificarea propunerilor de operațiuni financiare și de investiții tabloul de bord menționat la articolul 22.

(5)   Concluziile Comitetului pentru investiții se adoptă cu majoritatea simplă a tuturor membrilor, cu condiția ca această majoritate simplă să includă cel puțin unul dintre membrii nepermanenți ai configurației aferente componentei de politică în cadrul căreia se face propunerea. În caz de egalitate, președintele Comitetului pentru investiții are votul decisiv.

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă acoperirea prin garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții sunt puse la dispoziția publicului și includ motivația aprobării și informații cu privire la operațiune, în special descrierea acesteia, identitatea promotorilor sau a intermediarilor financiari și obiectivele operațiunii. Concluziile fac referire și la evaluarea globală care se bazează pe tabloul de bord.

Tabloul de bord relevant este pus la dispoziția publicului după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, dacă este cazul.

Informațiile care urmează să fie puse la dispoziția publicului în temeiul celui de-al doilea și al treilea paragraf nu conțin informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor. Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, la cerere, părți sensibile din punct de vedere comercial ale concluziilor Comitetului pentru investiții, sub rezerva unor cerințe de confidențialitate stricte.

De două ori pe an, Comitetul pentru investiții transmite Parlamentului European și Consiliului o listă cu toate concluziile sale din ultimele șase luni, precum și tablourile de bord aferente publicate. Transmiterea include deciziile de respingere a utilizării garanției UE. Deciziilor respective li se aplică cerințe stricte de confidențialitate.

Secretariatul Comitetului pentru investiții pune la dispoziția partenerului de implementare vizat, în timp util, concluziile Comitetului pentru investiții.

Secretariatul Comitetului pentru investiții înregistrează într-un registru central toate informațiile referitoare la propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții furnizate Comitetului pentru investiții și concluziile Comitetului pentru investiții cu privire la propunerile respective.

(6)   În cazul în care Comitetului pentru investiții i se solicită să aprobe utilizarea garanției UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții care reprezintă o facilitate, un program sau o structură care are subproiecte subiacente, respectiva aprobare include subproiectele subiacente respective, cu excepția cazului în care Comitetul pentru investiții decide să își rezerve dreptul de a le aproba separat. Comitetul pentru investiții nu are dreptul de a aproba separat subproiecte cu o valoare mai mică de 3 000 000 EUR.

(7)   Comitetul pentru investiții poate, dacă consideră necesar, să prezinte Comisiei orice problemă operațională legată de aplicarea sau interpretarea orientărilor în materie de investiții.

CAPITOLUL VI

Platforma de consiliere InvestEU

Articolul 25

Platforma de consiliere InvestEU

(1)   Comisia stabilește Platforma de consiliere InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, contractarea prin achiziții publice și implementarea proiectelor de investiții și pentru a mări capacitatea promotorilor de proiecte și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și de investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau a finanțării unei entități sprijinite.

Comisia încheie acorduri de consiliere cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de consiliere și îi însărcinează să ofere consiliere, astfel cum se menționează la primul paragraf de la prezentul alineat, precum și serviciile menționate la alineatul (2). Comisia poate, de asemenea, să implementeze inițiative de consiliere, inclusiv prin intermediul contractării de prestatori externi de servicii. Comisia stabilește un punct central de acces la Platforma de consiliere InvestEU și repartizează cererile de consiliere inițiativei de consiliere adecvate. Comisia, grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere cooperează îndeaproape pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, ținând seama în mod corespunzător de structurile și activitățile existente.

Inițiativele de consiliere sunt disponibile ca o subcomponentă în cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 8 alineatul (1), care acoperă sectoarele din componenta de politică respectivă. În plus, inițiativele de consiliere sunt disponibile în cadrul unei subcomponente transsectoriale.

(2)   Platforma de consiliere InvestEU asigură, în special:

(a)

furnizarea unui punct central de acces, gestionat și găzduit de Comisie, pentru autoritățile publice și promotorii de proiecte, pentru asistența în materie de dezvoltare a proiectelor oferită în cadrul Platformei de consiliere InvestEU;

(b)

diseminarea către autoritățile publice și promotorii de proiecte a tuturor informațiilor suplimentare disponibile cu privire la orientările în materie de investiții, inclusiv a informațiilor cu privire la aplicarea și interpretarea acestora furnizate de către Comisie;

(c)

dacă este cazul, acordarea de asistență promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea proiectelor lor, astfel încât să îndeplinească obiectivele prevăzute la articolele 3 și 8 și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 14 și să faciliteze dezvoltarea, printre altele, de proiecte importante de interes european comun și de structuri care grupează proiectele pentru proiectele de dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții menționate la litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția ca această asistență să nu aducă atingere concluziilor Comitetului pentru investiții în ceea ce privește acoperirea garanției UE cu privire la astfel de proiecte;

(d)

sprijinirea acțiunilor și valorificarea cunoștințelor locale pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și să contribuie activ, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și de investiții;

(e)

facilitarea instituirii de platforme de colaborare pentru schimburile inter pares și punerea în comun de date, know-how și bune practici, în sprijinul dezvoltării rezervei de proiecte și a sectorului în cauză;

(f)

furnizarea de consiliere proactivă privind instituirea de platforme de investiții, inclusiv platforme de investiții transfrontaliere și macroregionale, precum și platforme de investiții care grupează tematic sau pe regiuni proiecte de dimensiuni mici și medii din unul sau mai multe state membre;

(g)

sprijinirea utilizării combinate cu granturi sau instrumente financiare finanțate de la bugetul Uniunii sau din alte surse, pentru a spori sinergiile și complementaritatea dintre instrumentele Uniunii și pentru a maximiza efectul de levier și impactul Programului InvestEU;

(h)

sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților menite să dezvolte capacitățile, competențele și procesele organizaționale și să accelereze pregătirea investițională a organizațiilor, pentru ca autoritățile publice și promotorii de proiecte să creeze rezerve de proiecte de investiții, să dezvolte mecanisme de finanțare și platforme de investiții și să gestioneze proiectele, iar intermediarii financiari să implementeze operațiuni de finanțare și de investiții în beneficiul entităților care se confruntă cu dificultăți în obținerea accesului la finanțare, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării capacității de evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor sectoriale specifice;

(i)

furnizarea de consiliere pentru întreprinderile nou-înființate, în special atunci când acestea încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea de titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele.

(3)   Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă pentru promotorii de proiecte publici și privați, inclusiv pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate (start-up-uri), pentru autoritățile publice, pentru băncile și instituțiile naționale de promovare și pentru intermediarii financiari și nefinanciari.

(4)   Comisia încheie un acord de consiliere cu fiecare partener de consiliere cu privire la implementarea uneia sau mai multor inițiative de consiliere. Platforma de consiliere InvestEU poate percepe comisioane pentru serviciile menționate la alineatul (2), prin care să acopere o parte din costurile furnizării acestor servicii, cu excepția serviciilor furnizate promotorilor publici de proiecte și organizațiilor non-profit, care sunt gratuite în situații justificate. Comisioanele percepute IMM-urilor pentru serviciile menționate la alineatul (2) sunt limitate la o treime din costul prestării acestor servicii.

(5)   Pentru a desfășura activitățile menționate la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea de consiliere, Platforma de consiliere InvestEU se bazează pe cunoștințele de specialitate ale Comisiei, grupului BEI și altor parteneri de consiliere.

(6)   Fiecare inițiativă de consiliere include un mecanism de repartizare a costurilor între Comisie și partenerul de consiliere, cu excepția cazului în care Comisia este de acord să acopere toate costurile inițiativei de consiliere în situații bine justificate în care particularitățile inițiativei de consiliere impun acest lucru și se asigură un tratament coerent și echitabil al partenerilor de consiliere.

(7)   Platforma de consiliere InvestEU are o prezență locală, acolo unde este necesar. Prezența locală este stabilită în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea constituirii de cunoștințe de specialitate și de capacități regionale și locale pentru a se putea furniza consilierea menționată la alineatul (1), inclusiv sprijinul pentru implementarea și gestionarea proiectelor de mici dimensiuni.

(8)   Pentru a furniza consilierea menționată la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea acesteia la nivel local, Platforma de consiliere InvestEU cooperează, acolo unde este posibil, cu băncile și instituțiile naționale de promovare și se bazează pe cunoștințele de specialitate ale acestora. După caz, acordurile de cooperare cu băncile și instituțiile naționale de promovare sunt încheiate în cadrul Platformei de consiliere InvestEU, cu cel puțin o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat membru.

(9)   Partenerii de implementare propun, după caz, promotorilor de proiecte care solicită finanțare, în special în cazul proiectelor de mici dimensiuni, să solicite sprijinul Platformei de consiliere InvestEU pentru proiectele lor, în scopul de a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și de a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele.

Partenerii de implementare și de consiliere îi informează, de asemenea, pe promotorii de proiecte, după caz, cu privire la posibilitatea de a-și înscrie proiectele pe Portalul InvestEU menționat la articolul 26.

CAPITOLUL VII

Portalul InvestEU

Articolul 26

Portalul InvestEU

(1)   Comisia stabilește Portalul InvestEU. Portalul InvestEU este o bază de date ușor de accesat și de utilizat care furnizează informații relevante pentru fiecare proiect.

(2)   Portalul InvestEU oferă un canal promotorilor de proiecte, cu scopul ca aceștia să facă vizibile pentru investitori proiectele pentru care caută finanțare. Includerea proiectelor în Portalul InvestEU nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul oricărui alt instrument al Uniunii, ori deciziilor cu privire la finanțarea publică. Numai proiectele compatibile cu dreptul și politicile Uniunii pot fi înscrise în Portalul InvestEU.

(3)   Comisia transmite proiectele care sunt compatibile cu dreptul și politicile Uniunii partenerilor de implementare relevanți. După caz și în situația în care există o inițiativă de consiliere, Comisia transmite aceste proiecte, de asemenea, Platformei de consiliere InvestEU.

(4)   Partenerii de implementare examinează proiectele care se încadrează în domeniul lor geografic și de activitate.

CAPITOLUL VIII

Responsabilitate, monitorizare și raportare, evaluare și control

Articolul 27

Responsabilitate

(1)   La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele Comitetului director raportează instituției respective cu privire la performanța Fondului InvestEU, inclusiv prin participarea la o audiere în fața Parlamentului European.

(2)   Președintele Comitetului director răspunde verbal sau în scris la întrebările cu privire la Fondul InvestEU adresate de către Parlamentul European sau Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor.

Articolul 28

Monitorizare și raportare

(1)   Indicatorii pentru raportările privind progresul Programului InvestEU în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3 figurează în anexa III.

(2)   Sistemul de raportare cu privire la performanță garantează că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor Programului InvestEU sunt colectate efectiv, cu eficacitate și cu promptitudine și că datele respective permit o monitorizare adecvată a riscurilor și a portofoliului de garanții. În acest scop, partenerilor de implementare, partenerilor de consiliere și altor destinatari ai fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale, după caz.

(3)   Comisia raportează cu privire la implementarea Programului InvestEU în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În conformitate cu articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul financiar, raportul anual oferă informații cu privire la nivelul de implementare a programului în raport cu obiectivele sale și cu indicatorii de performanță. În acest scop, fiecare partener de implementare furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare, inclusiv informații privind funcționarea garanției UE.

(4)   Fiecare partener de implementare prezintă Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, între compartimentul pentru Uniune și compartimentul pentru statele membre. Fiecare partener de implementare comunică, de asemenea, statului membru al cărui compartiment îl implementează, informații cu privire la compartimentul pentru statele membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a respectării principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, date operaționale, statistice, financiare și contabile privind fiecare operațiune de finanțare sau de investiții, precum și o estimare a fluxurilor de numerar preconizate, la nivel de compartiment, de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. O dată pe an, raportul grupului BEI și, după caz, al altor parteneri de implementare include și informații privind obstacolele pentru investiții întâlnite în cursul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. Rapoartele conțin informațiile pe care partenerii de implementare trebuie să le furnizeze în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

(5)   Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a modifica anexa III în ceea ce privește indicatorii în cazul în care se consideră necesar, precum și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind realizarea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

Articolul 29

Evaluarea

(1)   Evaluările Programului InvestEU se realizează astfel încât să contribuie la procesul decizional în timp util.

(2)   Până la 30 septembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare intermediară independent în ceea ce privește Programul InvestEU, în special privind utilizarea garanției UE, îndeplinirea obligațiilor grupului BEI stabilite în temeiul articolului 11 alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c), alocarea garanției UE prevăzută la articolul 13 alineatele (4) și (5), implementarea Platformei de consiliere InvestEU, alocarea bugetară prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (i) și la articolul 8 alineatul (8). Evaluarea evidențiază în special modul în care includerea partenerilor de implementare și a partenerilor de consiliere în implementarea Programului InvestEU a contribuit la realizarea obiectivelor Programului InvestEU și a obiectivelor de politică ale UE, mai ales în ceea ce privește valoarea adăugată și echilibrul geografic și sectorial al operațiunilor de finanțare și de investiții sprijinite. Aceasta vizează și efectuarea evaluării durabilității în temeiul articolului 8 alineatul (5) și accentul pus pe IMM-uri în cadrul componentei de politică pentru IMM-uri menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (c).

(3)   La încheierea implementării Programului InvestEU, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport independent de evaluare finală a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

(4)   Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(5)   Partenerii de implementare și partenerii de consiliere contribuie cu informațiile necesare, pe care le furnizează Comisiei, pentru efectuarea evaluărilor menționate la alineatele (2) și (3).

(6)   În conformitate cu articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia include o dată la trei ani în raportul anual menționat la articolul 250 din Regulamentul financiar o revizuire a caracterului adecvat al ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu profilul real de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 din prezentul regulament în vederea modificării prezentului regulament prin ajustarea ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament cu până la 15 %, pe baza revizuirii respective.

Articolul 30

Audituri

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane sau entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul financiar.

Articolul 31

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la Programul InvestEU printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, OLAF și Curtea de Conturi să își exercite pe deplin competențele. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

CAPITOLUL IX

Transparență și vizibilitate

Articolul 32

Informare, comunicare și publicitate

(1)   Partenerii de implementare și partenerii de consiliere menționează originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații coerente, concrete și specifice, adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul paragraf pentru proiectele din sectorul securității cibernetice, al apărării și cel spațial trebuie să respecte toate obligațiile în materie de confidențialitate sau de păstrare a secretului profesional.

(2)   Partenerii de implementare și partenerii de consiliere informează destinatarii finali, inclusiv IMM-urile, despre existența sprijinului în temeiul Programului InvestEU sau obligă alți intermediari financiari să informeze acești destinatari finali cu privire la sprijinul respectiv, asigurându-se că informațiile respective sunt vizibile în acordul relevant prin care se oferă sprijin în temeiul Programului InvestEU, în special în cazul IMM-urilor, pentru a crește gradul de informare publică și vizibilitatea.

(3)   Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind Programul InvestEU și privind acțiunile desfășurate în temeiul Programului InvestEU și privind rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL X

Participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiții

Articolul 33

Participarea la o majorare de capital al FEI

Pe lângă participația sa în FEI la 3 decembrie 2020, Uniunea subscrie până la 853 de acțiuni în FEI, fiecare cu o valoare nominală de 1 000 000 EUR în FEI, astfel încât cota sa relativă din capital să rămână la un nivel echivalent cu nivelul de la 3 decembrie 2020. Subscrierea acțiunilor și plata unui cuantum de până la 375 000 000 EUR pentru partea vărsată și pentru primele de emisiune se realizează în conformitate cu termenii și condițiile care vor fi aprobate de către adunarea generală a FEI și înainte de 31 decembrie 2021. Partea rezultată subscrisă, dar nevărsată, din acțiunile achiziționate în temeiul prezentului articol nu depășește 682 400 000 EUR.

CAPITOLUL XI

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 34

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. În cazul în care actele delegate se referă la activități care urmează să fie desfășurate de către grupul BEI și alți parteneri de implementare sau care îi implică pe aceștia, Comisia se consultă cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de implementare înainte de elaborarea actelor delegate respective.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (9), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (5) și la articolul 29 alineatul (6) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de data menționată. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (9), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (5) și la articolul 29 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (9), al articolului 22 alineatul (4), al articolului 28 alineatul (5) și al articolului 29 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 35

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prin derogare de la primul și al patrulea paragraf de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, orice venituri, rambursări și recuperări aferente instrumentelor financiare stabilite prin programele menționate în anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament, ținând seama de dispozițiile relevante referitoare la buget prevăzute de Regulamentul privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public pentru perioada 2021-2027.

(2)   Prin derogare de la articolul 213 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul financiar, orice surplus de provizioane pentru garanția UE stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1017 poate fi utilizat pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament, ținând seama de dispozițiile relevante referitoare la buget prevăzute de Regulamentul privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public pentru perioada 2021-2027.

(3)   Cuantumul de 6 074 000 000 EUR (în prețuri curente) menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2020/2094 se utilizează:

(a)

pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament cu un cuantum de 5 930 000 000 EUR în prețuri curente, în plus față de resursele menționate la articolul 211 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul financiar;

(b)

pentru implementarea măsurilor prevăzute în capitolele VI și VII din prezentul regulament și a măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul (UE) 2020/2094, sub rezerva articolului 3 alineatul (4) și alineatul (8) din regulamentul respectiv, cu un cuantum de 142 500 000 EUR în prețuri curente.

Cuantumul respectiv constituie venit alocat extern în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

(4)   Prin derogare de la articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament, operațiunile de finanțare și de investiții semnate sau încheiate de un partener de implementare în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și semnarea acordurilor lor de garantare respective pot fi acoperite de garanția UE, cu condiția ca aceste operațiuni să fie indicate în acordul de garantare, să treacă controlul de conformitate cu politicile Uniunii menționat la articolul 23 alineatul (1) din prezentul regulament sau să primească un aviz favorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI și să fie aprobate, în ambele cazuri, de Comitetul pentru investiții, în conformitate cu articolul 24 din prezentul regulament.

Articolul 36

Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017

Se introduce următorul articol în Regulamentul (UE) 2015/1017:

„Articolul 11a

Combinarea portofoliului FEIS cu alte portofolii

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (6) din prezentul regulament și de la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, garanția UE poate acoperi pierderile menționate la articolul 11 alineatul (6) din prezentul regulament în legătură cu întregul portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sprijinite de produsele financiare menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

Articolul 37

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 364, 28.10.2020, p. 139.

(2)  Poziția Parlamentului European din 9 martie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 martie 2021.

(3)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(4)  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).

(5)  JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

(6)  JO L 309, 13.12.1993, p. 3.

(7)  Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

(8)  Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

(9)  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(11)  JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).

(15)  Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

(16)  JO C 170, 18.5.2020, p. 22.

(17)  Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 23).

(18)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(19)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(21)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(22)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(23)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(24)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(25)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(26)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.

(27)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).


ANEXA I

CUANTUMURILE GARANȚIEI UE PENTRU FIECARE OBIECTIV SPECIFIC

Distribuția orientativă, menționată la articolul 4 alineatul (2) al patrulea paragraf, pentru operațiuni financiare și de investiții este următoarea:

(a)

până la 9 887 682 891 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

(b)

până la 6 575 653 460 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(c)

până la 6 906 732 440 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

(d)

până la 2 782 241 282 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d).


ANEXA II

DOMENII ELIGIBILE PENTRU OPERAȚIUNI DE FINANȚARE ȘI DE INVESTIȚII

Operațiunile de finanțare și de investiții pot include investiții strategice pentru sprijinirea destinatarilor finali ale căror activități au o importanță strategică pentru Uniune, în special în perspectiva tranziției verzi și a celei digitale, a rezilienței crescute și a consolidării lanțurilor valorice strategice. Acestea pot include proiecte importante de interes european comun. Operațiunile de finanțare și de investiții se pot încadra în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

1.

Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv securitatea aprovizionării cu energie, tranziția la energie curată și angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al Acordului de la Paris, în special prin:

(a)

extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și durabilă, precum și a altor surse și soluții de energie sigure și durabile, cu emisii scăzute sau zero;

(b)

eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu accent pe reducerea cererii prin managementul cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(c)

dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice durabile și transformarea acestora în infrastructuri inteligente, în special tehnologiile de stocare, interconexiunile rețelelor electrice între statele membre și rețelele inteligente, atât la nivelul transportului cât și la cel al distribuției;

(d)

dezvoltarea unor sisteme inovatoare de încălzire cu emisii zero și cu emisii scăzute și producerea combinată de energie electrică și termică;

(e)

producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și din alte surse sigure și durabile cu emisii scăzute sau zero, biocombustibili, biomasă și combustibili alternativi, inclusiv combustibili pentru toate modurile de transport, în conformitate cu obiectivele Directivei (UE) 2018/2001;

(f)

infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procese industriale, în centrale de bioenergie și în unități de producție în vederea realizării tranziției energetice; și

(g)

infrastructura critică, fie fizică, fie virtuală, inclusiv elemente de infrastructură identificate ca fiind critice, precum și terenuri și bunuri imobile esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri critice și furnizarea de bunuri și servicii necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii critice.

2.

Dezvoltarea de infrastructuri de transport, soluții de mobilitate, echipamente și tehnologii inovatoare durabile și sigure, în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

(a)

proiecte care sprijină dezvoltarea infrastructurii rețelei transeuropene de transport (TEN-T), inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii, nodurile urbane ale TEN-T, porturile maritime și interioare, aeroporturile, terminalele multimodale și conectarea acestor terminale multimodale la rețelele TEN-T și aplicațiile telematice menționate în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1);

(b)

proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de transport de călători;

(c)

proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă care vizează moduri de transport urban cu emisii scăzute, incluzând căile navigabile interioare și soluții inovatoare de mobilitate, accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea poluării atmosferice și acustice, consumul de energie, rețelele orașelor inteligente, menținerea sau creșterea nivelului de siguranță și reducerea frecvenței accidentelor, inclusiv pentru cicliști și pietoni;

(d)

sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute sau zero, inclusiv prin utilizarea combustibililor alternativi în vehiculele din toate modurile de transport;

(e)

infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura căilor navigabile interioare, proiecte de transport public, porturile maritime și autostrăzile maritime;

(f)

infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică;

(g)

alte proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, care vizează:

(i)

siguranța rutieră;

(ii)

accesibilitatea;

(iii)

reducerea emisiilor; sau

(iv)

dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, cum ar fi serviciile legate de modurile de transport conectate și autonome sau sistemele integrate de emitere a biletelor;

(h)

proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, atunci când sunt necesare pentru modernizarea, menținerea sau îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea serviciilor STI sau garantarea integrității și standardelor infrastructurii, pentru crearea de zone și structuri de parcare sigure și de stații de reîncărcare electrică și de alimentare cu combustibili alternativi; și

(i)

infrastructura critică, inclusiv elemente de infrastructură identificate ca fiind critice, precum și terenuri și bunuri imobile esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri critice și furnizarea de bunuri și servicii necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii critice.

3.

Mediu și resurse, în special cu privire la:

(a)

apă, inclusiv alimentarea cu apă potabilă și salubritatea, precum și eficiența rețelelor, reducerea pierderilor, infrastructura pentru colectarea și epurarea apelor uzate, infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri verzi având legătură cu apa;

(b)

infrastructura de gestionare a deșeurilor;

(c)

proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor durabile;

(d)

consolidarea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente, inclusiv prin sprijinirea naturii și a biodiversității prin proiecte de infrastructură verde și albastră;

(e)

dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă;

(f)

acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, adaptare la schimbările climatice și atenuarea acestora, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale;

(g)

proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(h)

decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea unor tehnologii inovatoare cu emisii scăzute și implementarea acestora;

(i)

decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție prin eliminarea treptată a utilizării cărbunelui și petrolului; și

(j)

proiecte care promovează patrimoniul cultural durabil.

4.

Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, fie fizică, fie virtuală, în special prin proiecte care sprijină implementarea de rețele digitale cu capacitate foarte mare sau conectivitatea 5G sau care ameliorează conectivitatea digitală și accesul, în special în zonele rurale și în regiunile periferice.

5.

Cercetare, dezvoltare și inovare, în special prin:

(a)

proiecte de cercetare și inovare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului Orizont Europa, inclusiv infrastructura de cercetare și sprijinul acordat mediului academic;

(b)

proiecte corporative, inclusiv de formare și de încurajare a creării de clustere și rețele de întreprinderi;

(c)

proiecte și programe demonstrative, precum și implementarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;

(d)

proiecte de colaborare în cercetare și inovare care implică mediul academic, organizațiile de cercetare și inovare și industria; parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;

(e)

transferul de cunoștințe și tehnologie;

(f)

cercetarea în domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE) și al aplicațiilor lor industriale, inclusiv materialele noi și avansate; și

(g)

noi produse medicale eficiente și accesibile, inclusiv cercetarea, dezvoltarea, inovarea și fabricarea de produse farmaceutice, de dispozitive medicale, de metode de diagnosticare și medicamente pentru terapii avansate, de noi agenți antimicrobieni, precum și procese de dezvoltare inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale.

6.

Dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, mai ales a tehnologiilor și serviciilor digitale care contribuie la obiectivele programului Europa Digitală, inclusiv mass-media, platformele de servicii online și comunicațiile digitale securizate, în special prin:

(a)

inteligența artificială;

(b)

tehnologiile cuantice;

(c)

infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;

(d)

internetul obiectelor;

(e)

blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite;

(f)

competențe digitale avansate;

(g)

robotică și automatizare;

(h)

fotonică;

(i)

alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor digitale în sectorul transporturilor din Uniune; și

(j)

instalații de reciclare și de producție pentru producerea de componente și dispozitive pentru tehnologiile informației și comunicațiilor în Uniune.

7.

Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 499 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

(a)

punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;

(b)

furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura poziția lor de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea capacităților de inovare, și competitivitatea pe plan mondial;

(c)

acordarea de finanțare pentru achiziționarea unei întreprinderi de către angajați sau a unei participații la o întreprindere de către angajați.

8.

Sectoarele culturale și creative, patrimoniul cultural, media, sectorul audiovizual, jurnalismul și presa, în special, prin dezvoltarea unor noi tehnologii, utilizarea tehnologiilor digitale și gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate intelectuală.

9.

Turismul.

10.

Reabilitarea siturilor industriale (inclusiv a siturilor contaminate) și restaurarea acestor situri în vederea unei utilizări durabile.

11.

Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura durabile și alte elemente ale bioeconomiei durabile în sens mai larg.

12.

Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special prin:

(a)

microfinanțare, finanțare etică și pentru întreprinderile sociale și economia socială;

(b)

cererea și oferta de competențe;

(c)

educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți;

(d)

infrastructura socială, în special

(i)

educație și formare incluzivă, inclusiv educația și îngrijirea timpurie, împreună cu infrastructura și instalațiile educaționale aferente, structuri alternative de îngrijire a copiilor, locuințe pentru studenți și echipamente digitale, care să fie accesibile tuturor;

(ii)

locuințe sociale accesibile (2);

(iii)

asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire în comunitate;

(e)

inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare care vizează promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la literele (a)-(d) și (f)-(j);

(f)

activități culturale cu un obiectiv social;

(g)

măsuri de promovare a egalității de gen;

(h)

integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților din țări terțe;

(i)

soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de sănătate și noi modele de îngrijire;

(j)

incluziunea persoanelor cu dizabilități și accesibilitatea pentru acestea.

13.

Dezvoltarea industriei de apărare, pentru a contribui la autonomia strategică a Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru:

(a)

lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie;

(b)

întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul apărării și în cel al tehnologiilor cu dublă utilizare strâns legate de acest sector;

(c)

lanțul de aprovizionare din sectorul apărării în cazul participării la proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, inclusiv la proiecte sprijinite prin Fondul european de apărare;

(d)

infrastructura pentru cercetare și formare în domeniul apărării.

14.

Spațiu, în special în legătură cu dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele Strategiei spațiale pentru Europa:

(a)

de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune;

(b)

de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, ocupându-se în special de vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare;

(c)

de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv dezvoltarea în aval;

(d)

de a promova autonomia Uniunii, în vederea siguranței și securității accesului în spațiu, incluzând aspectele referitoare la dubla utilizare.

15.

Mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi din domeniul economiei albastre și prin principiile de finanțare ale economiei albastre durabile, în special prin intermediul antreprenoriatului și industriei maritime, al energiei marine din surse regenerabile și al economiei circulare.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

(2)  Locuințele sociale accesibile trebuie înțelese ca fiind destinate persoanelor defavorizate sau grupurilor dezavantajate din punct de vedere social, care, din cauza constrângerilor de solvabilitate, locuiesc în condiții precare sau nu pot obține locuințe în condiții de piață.


ANEXA III

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ ȘI MONITORIZARE

1.   

Volumul finanțării sprijinite de Fondul InvestEU (defalcată pe componente de politică)

1.1.

Volumul operațiunilor semnate

1.2.

Investițiile mobilizate

1.3.

Cuantumul finanțărilor private mobilizate

1.4.

Efectul de levier și efectul multiplicator obținute

2.   

Acoperirea geografică a finanțării sprijinite de Fondul InvestEU [defalcată pe componente de politică, țară și regiune la nivelul clasificării comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) 2]

2.1.

Numărul de țări (state membre și țări terțe) vizate de operațiuni

2.2.

Numărul de regiuni vizate de operațiuni

2.3.

Volumul de operațiuni pe țară (stat membru și țară terță) și pe regiune

3.   

Impactul finanțării acordate prin Fondul InvestEU

3.1.

Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite

3.2.

Investiții în sprijinul obiectivelor climatice și, după caz, defalcate pe componente de politică

3.3.

Investiții în sprijinul digitalizării

3.4.

Investiții în sprijinul tranziției industriale

3.5.

Investiții în sprijinul tranziției juste

3.6.

Investiții strategice

Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la furnizarea infrastructurii critice

Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la investiții în domeniul securității cibernetice, al spațiului și al apărării

4.   

Infrastructură durabilă

4.1.

Energie: capacitatea suplimentară instalată (în MW) de generare a energiei din surse regenerabile și din alte surse sigure și durabile cu emisii scăzute sau zero

4.2.

Energie: numărul de gospodării și de spații publice și comerciale cu o clasificare mai bună a consumului de energie

4.3.

Energie: economiile de energie estimate generate de proiecte (în kW/oră)

4.4.

Energie: emisiile anuale de gaze cu efect de seră reduse/evitate în tone de echivalent CO2

4.5.

Energie: volumul investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice durabile și transformarea acesteia într-o infrastructură inteligentă

4.6.

Sectorul digital: numărul suplimentar de gospodării, întreprinderi sau clădiri publice cu acces la internet în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți, sau numărul de puncte de acces WiFi create

4.7.

Transporturi: investiții mobilizate, în special în TEN-T

numărul de proiecte pentru legături transfrontaliere și legături care lipsesc (inclusiv proiecte legate de nodurile urbane, conexiunile feroviare transfrontaliere regionale, platformele multimodale, porturile maritime, porturile interioare, conexiunile către aeroporturi și terminalele feroviar-rutiere din rețeaua centrală și globală TEN-T)

numărul de proiecte care contribuie la digitalizarea transporturilor, în special prin implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), a Sistemului de informații fluviale (RIS), a Sistemului de transport inteligent (STI), a sistemului de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (VTMIS)/serviciilor maritime electronice și a Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR)

numărul de puncte de alimentare cu combustibili alternativi construite sau modernizate

numărul de proiecte care contribuie la siguranța transporturilor

4.8.

Mediu: investiții care contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul de mediu al Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură

5.   

Cercetare, inovare și digitalizare

5.1.

Contribuția la obiectivul de a investi 3 % din PIB-ul Uniunii în cercetare, dezvoltare și inovare

5.2.

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin și derulează proiecte de cercetare și inovare, defalcate pe dimensiune

6.   

IMM-uri

6.1.

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiune (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare medie)

6.2.

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere)

6.3.

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stat membru și pe regiune la nivelul NUTS 2

6.4.

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare și cod NACE (nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană)

6.5.

Procentul din volumul de investiții direcționat către IMM-uri în cadrul componentei pentru IMM-uri

7.   

Investiții sociale și competențe

7.1.

Infrastructuri sociale: capacitatea și accesul la infrastructurile sociale care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele

7.2.

Microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale: numărul de destinatari ai microfinanțării și de întreprinderi sociale care beneficiază de sprijin

7.3.

Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi sau ale căror competențe sunt validate și certificate: calificări obținute în cadrul sistemelor formale de educație și formare

8.   

Platforma de consiliere InvestEU

8.1.

Numărul de angajamente ale Platformei de consiliere InvestEU de a acorda sprijin consultativ, defalcate pe sectoare și pe state membre


ANEXA IV

PROGRAMUL INVESTEU – INSTRUMENTE PRECEDENTE

A.   

Instrumente de capital:

Mecanismul european pentru tehnologii (ETF98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43)

Proiectul pilot de transfer de tehnologie: Decizie a Comisiei de adoptare a unei decizii de finanțare complementară privind finanțarea acțiunilor din cadrul activității „Piața internă a bunurilor și politicile sectoriale” a Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 și de adoptare a unei decizii-cadru privind finanțarea acțiunii pregătitoare „Asumarea de către UE a rolului său într-o lume globalizată” și a patru proiecte-pilot „Erasmus pentru tineri antreprenori”, „Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii”, „Transferul tehnologic” și „Destinații europene de excelență” ale Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007

Mecanismul european pentru tehnologii (ETF01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84)

Programul pentru inovație și competitivitate – Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare (CIP GIF): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15)

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1)

Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere din cadrul programului COSME (COSME EFG): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33)

InnovFin pentru capitaluri proprii:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81)

Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965)

Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238)

B.   

Instrumente de garantare:

Fondul de garantare pentru IMM-uri ’98 (SMEG98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43)

Fondul de garantare pentru IMM-uri ’01 (SMEG01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84)

Programul pentru inovație și competitivitate – Fondul de garantare pentru IMM-uri ’07 (CIP SMEG07): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15)

Instrumentul european de microfinanțare Progress – Garanție (EPMF-G): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1)

Instrumentul de partajare a riscurilor (RSI) din cadrul Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor:

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) Declarațiile Comisiei (JO L 412, 30.12.2006, p. 1)

Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86)

Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Capacități” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 299)

Instrumentul de garantare EaSI: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238)

Mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME (COSME LGF): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33)

InnovFin pentru datorii:

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)

Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965)

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCS GF): Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221)

Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (SLGF): Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50)

Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185)

C.   

Instrumente de partajare a riscurilor:

Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF): Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) Declarațiile Comisiei (JO L 412, 30.12.2006, p. 1)

InnovFin:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81)

Instrumentul de datorie al Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF DI): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129)

Mecanismul de finanțare a capitalului natural (NCFF): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185)

D.   

Vehicule de investiții specializate:

Instrumentul european de microfinanțare Progress – Fonds commun de placements – fonds d’investissement spécialisé (EPMF FCP-FIS): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1)

Marguerite:

Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1)

Decizia C(2010) 941 a Comisiei din 25 februarie 2010 privind participarea Uniunii Europene la Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură (Fondul Marguerite)

Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF): Regulamentul (UE) nr. 1233/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (JO L 346, 30.12.2010, p. 5)


ANEXA V

DISFUNCȚIONALITĂȚI ALE PIEȚEI, SITUAȚII DE INVESTIȚII INSUFICIENTE, ADIȚIONALITATE ȘI ACTIVITĂȚI EXCLUSE

A.   

Disfuncționalități ale pieței, situații de investiții insuficiente și adiționalitate

În conformitate cu articolul 209 din Regulamentul financiar, garanția UE vizează disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții insuficiente [articolul 209 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar] și asigură adiționalitatea evitând să se substituie sprijinului și investițiilor care pot veni din alte surse publice sau private [articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar].

Pentru a se conforma articolului 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar, operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE îndeplinesc cerințele prevăzute la punctele 1 și 2:

1.

Disfuncționalități ale pieței și situații de investiții insuficiente

Pentru a remedia disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții insuficiente, astfel cum sunt menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar, investițiile vizate de operațiunile de finanțare și de investiții includ unul dintre următoarele elemente:

(a)

caracterul de bun public pentru care operatorul sau întreprinderea nu poate obține suficiente beneficii financiare (cum ar fi educația și competențele, serviciile medicale și accesibilitatea, securitatea și apărarea, infrastructurile disponibile gratuit sau la un preț neglijabil);

(b)

externalități pe care operatorul sau întreprinderea nu reușește în general să le internalizeze, precum investițiile în C&D, eficiența energetică, clima sau protecția mediului;

(c)

asimetriile de informare, în special în cazul IMM-urilor și al întreprinderilor mici cu capitalizare medie, inclusiv nivelurile de risc mai ridicate la care sunt expuse întreprinderile în faze timpurii, întreprinderile cu active în majoritate necorporale sau cu garanții insuficiente ori întreprinderile axate pe activități cu risc mai ridicat;

(d)

proiecte de infrastructură transfrontaliere și servicii sau fonduri conexe care investesc la nivel transfrontalier pentru a combate fragmentarea pieței interne și a îmbunătăți coordonarea în cadrul pieței interne;

(e)

expunerea la niveluri mai ridicate de risc în anumite sectoare, țări sau regiuni, depășind nivelurile pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să le accepte, inclusiv în situațiile în care investiția nu ar fi fost efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată în aceeași măsură, ca urmare a noutății sale sau a riscurilor asociate cu inovația ori cu o tehnologie netestată;

(f)

disfuncționalități noi sau complexe ale pieței sau situații de investiții insuficiente, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din prezentul regulament.

2.

Adiționalitate

Operațiunile de finanțare și de investiții respectă ambele aspecte ale adiționalității, astfel cum se menționează la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar. Aceasta presupune că operațiunile nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură din alte surse publice sau private fără sprijinul din Fondul InvestEU. În sensul prezentului regulament, respectivele operațiuni se interpretează ca fiind operațiuni de finanțare și de investiții care trebuie să îndeplinească următoarele două criterii:

(1)

Pentru a fi considerat adițional față de sursele private menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU sprijină operațiunile de finanțare și de investiții ale partenerilor de implementare vizând investiții care, datorită caracteristicilor lor (bunuri publice, externalități, asimetrii de informare, considerente de coeziune socioeconomică sau altele), nu pot genera un randament financiar suficient la nivel de piață sau sunt percepute ca fiind prea riscante (în comparație cu nivelurile de risc pe care entitățile private relevante sunt dispuse să le accepte). Din cauza respectivelor caracteristici, astfel de operațiuni de finanțare și de investiții nu pot avea acces la finanțare pe piață în condiții rezonabile în ceea ce privește prețurile, cerințele de garanții, tipul de finanțare, durata finanțării oferite sau alte condiții și nu ar fi efectuate în Uniune deloc, sau nu în aceeași măsură, fără sprijin public.

(2)

Pentru a fi considerat adițional față de sprijinul provenit din alte surse publice, menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare și de investiții pentru care se aplică următoarele condiții:

(a)

operațiunile de finanțare și de investiții nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură de către partenerul de implementare fără sprijinul din Fondul InvestEU; și

(b)

operațiunile de finanțare și de investiții nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură în Uniune în cadrul altor instrumente publice existente, cum ar fi instrumentele financiare în gestiune partajată care funcționează la nivel regional sau național, deși utilizarea complementară a Fondului InvestEU și a altor surse publice trebuie să fie posibilă, în special atunci când se poate obține valoare adăugată a Uniunii și atunci când poate fi optimizată utilizarea surselor publice pentru a îndeplini eficient obiectivele de politică.

Pentru a demonstra că operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE sunt adiționale față de piața existentă și de alte tipuri de sprijin public existente, partenerii de implementare oferă informații care să demonstreze prezența a cel puțin una dintre următoarele caracteristici:

(a)

sprijin prin poziții subordonate în raport cu alți creditori publici sau privați sau în cadrul structurii de finanțare;

(b)

sprijin prin capital propriu și cvasicapital sau prin împrumuturi cu scadențe lungi, prețuri, cerințe de garanție sau alte condiții care nu sunt disponibile în mod suficient pe piață sau din alte surse publice;

(c)

sprijin pentru operațiunile care prezintă un profil de risc mai ridicat decât riscul general acceptat în activitățile standard ale partenerului de implementare sau sprijin acordat partenerilor de implementare pentru a-și depăși propria capacitate de sprijin pentru astfel de operațiuni;

(d)

participarea la mecanisme de partajare a riscurilor vizând domenii de politică care expun partenerul de implementare la niveluri de risc mai ridicate în comparație cu nivelurile general acceptate de către acesta sau pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să le accepte;

(e)

sprijin care catalizează sau atrage finanțare privată sau publică suplimentară și care este complementar altor surse private și comerciale, în special din partea categoriilor de investitori care au în mod tradițional aversiune la risc sau din partea investitorilor instituționali, ca urmare a efectului de semnalizare pe care îl are sprijinul din Fondul InvestEU;

(f)

sprijin prin produse financiare care nu sunt disponibile sau nu sunt oferite la un nivel suficient în țările sau regiunile vizate, din cauza faptului că piețele lipsesc, nu sunt suficient dezvoltate sau sunt incomplete.

În cazul operațiunilor de finanțare și de investiții intermediate, în special în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, adiționalitatea se verifică mai degrabă la nivelul intermediarului decât la nivelul destinatarului final. Se consideră că există adiționalitate atunci când Fondul InvestEU sprijină un intermediar financiar să stabilească un nou portofoliu, cu un nivel mai ridicat de risc, sau să mărească volumul activităților care prezintă deja un risc ridicat, în comparație cu nivelurile de risc pe care actorii financiari privați și publici sunt, la momentul respectiv, capabili sau dispuși să le accepte în țările sau regiunile vizate.

Garanția UE nu se acordă pentru sprijinirea operațiunilor de refinanțare (cum ar fi înlocuirea acordurilor de împrumut existente sau a altor forme de sprijin financiar pentru proiecte care s-au materializat deja parțial sau integral), decât în circumstanțe excepționale specifice, justificate corespunzător, în care se demonstrează că operațiunea aflată sub garanția UE va permite o nouă investiție, într-un domeniu eligibil pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul anexei II, a unei sume adiționale față de volumul de activitate obișnuit al partenerului de implementare sau al intermediarului financiar, cel puțin echivalentă cu valoarea operațiunii care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul regulament. Aceste operațiuni de refinanțare trebuie să respecte cerințele stabilite în secțiunea A din prezenta anexă referitoare la disfuncționalitatea pieței, la situațiile de investiții insuficiente și la adiționalitate.

B.   

Activități excluse

Fondul InvestEU nu sprijină:

1.

activități care limitează drepturile și libertățile individuale sau care încalcă drepturile omului;

2.

în domeniul activităților de apărare, utilizarea, dezvoltarea sau fabricarea de produse și tehnologii care sunt interzise de dreptul internațional aplicabil;

3.

produse și activități legate de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comercializare);

4.

activități excluse de la finanțare în temeiul dispozițiilor relevante din Regulamentul privind Orizont Europa: cercetarea privind clonarea umană în scop de reproducere, activități care urmăresc să modifice moștenirea genetică a ființelor umane și care ar putea face ca aceste modificări să devină ereditare și activități de creare de embrioni umani exclusiv pentru cercetare sau pentru obținerea de celule stem, inclusiv prin transferul nucleului celulelor somatice;

5.

jocuri de noroc (activități de producție, concepție, distribuție, procesare, comerț sau activități legate de software);

6.

comerțul cu sex și infrastructura, serviciile și mijloacele de informare în masă legate de acesta;

7.

activități care folosesc animale vii în scopuri experimentale și științifice, în măsura în care nu poate fi garantată respectarea Convenției europene privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (1);

8.

activități de dezvoltare imobiliară, precum activitățile care au unicul scop de a renova și a reînchiria sau a revinde clădiri existente, precum și de a construi noi proiecte; cu toate acestea, sunt eligibile activitățile din sectorul imobiliar care sunt legate de obiectivele specifice ale Programului InvestEU precizate la articolul 3 alineatul (2) și de domeniile eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul anexei II, cum ar fi investițiile în proiecte de eficiență energetică sau în locuințe sociale;

9.

activități financiare precum achiziționarea sau tranzacționarea de instrumente financiare. Sunt excluse în special intervențiile care vizează preluarea în scopul dezmembrării de active sau capitalul de înlocuire destinat dezmembrării de active;

10.

activități interzise de legislația națională aplicabilă;

11.

dezafectarea, exploatarea, adaptarea sau construirea de centrale nucleare;

12.

investiții legate de minerit sau de extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau ardere a combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor naturale. Această excludere nu se aplică:

(a)

proiectelor pentru care nu există o tehnologie alternativă viabilă;

(b)

proiectelor legate de prevenirea și controlul poluării;

(c)

proiectelor care dispun de instalații de captare și stocare a carbonului sau de instalații de captare și utilizare a carbonului; proiectelor industriale sau de cercetare care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de indicele sau indicii de referință aplicabili ai sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii;

13.

investiții în instalații pentru eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(a)

instalații de depozitare a deșeurilor in situ care reprezintă un element auxiliar al unui proiect de investiții industrial sau de minerit și în cazul cărora s-a demonstrat că depozitarea deșeurilor reprezintă singura opțiune viabilă de tratare a deșeurilor industriale sau miniere produse de însăși activitatea în cauză;

(b)

instalațiile existente de depozitare a deșeurilor pentru a asigura utilizarea gazului de depozit și pentru a promova exploatarea depozitelor de deșeuri și reprocesarea deșeurilor miniere;

14.

investiții în instalațiile de tratare mecano-biologică (TMB). Această excludere nu se aplică investițiilor în modernizarea instalațiilor de TMB existente pentru valorificarea energetică a deșeurilor sau pentru operațiuni de reciclare a deșeurilor separate, cum ar fi compostarea sau digestia anaerobă;

15.

investiții în incineratoare pentru tratarea deșeurilor. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(a)

instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor nereciclabile periculoase;

(b)

instalațiile existente, unde investiția vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea depozitării sau utilizării ori recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca aceste investiții să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalației.

Partenerii de implementare rămân responsabili de asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și de investiții cu criteriile de excludere stabilite în prezenta anexă, în momentul semnării acordului în cauză, de monitorizare a unei asemenea conformități pe durata implementării proiectului și de luare a măsurilor de remediere adecvate, după caz.


(1)  JO L 222, 24.8.1999, p. 31.