ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 54

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
16 februarie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2021/176 a Consiliului din 5 februarie 2021 privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv

1

 

*

Decizia părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase referitoare la extinderea domeniului de aplicare al acordului în vederea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția MARPOL

3

 

*

Decizia părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase privind aderarea Regatului Spaniei la acord

6

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

16.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/1


DECIZIA (UE) 2021/176 A CONSILIULUI

din 5 februarie 2021

privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 196 alineatul (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „Acordul de la Bonn”) (2) a fost încheiat de Comunitatea Economică Europeană prin Decizia 84/358/CEE a Consiliului (3) și a intrat în vigoare la 1 septembrie 1989. Acordul de la Bonn a fost modificat în 1989. Respectivele amendamente au fost aprobate prin Decizia 93/540/CEE a Consiliului (4) și au intrat în vigoare la 1 aprilie 1994.

(2)

Prin decizia din 7 octombrie 2019, Consiliul a autorizat Comisia să poarte negocieri în numele Uniunii cu privire la modificarea domeniului de aplicare material și geografic al Acordului de la Bonn.

(3)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Acordul de la Bonn, părțile contractante au studiat o propunere de amendament în vederea extinderii domeniului de aplicare al Acordului de la Bonn pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, semnată la Londra la 2 noiembrie 1973, astfel cum a fost completată prin Protocolul din 17 februarie 1978 (denumită în continuare „Convenția MARPOL”). În plus, părțile contractante au studiat, de asemenea, amendamentele la Acordul de la Bonn și la anexa la acesta ca urmare a aderării Spaniei la acordul menționat, în conformitate cu articolul 20 din acesta.

(4)

În conformitate cu decizia Consiliului din 7 octombrie 2019, Comisia a negociat respectivele amendamente la Acordul de la Bonn, care au fost adoptate cu unanimitate de voturi prin două decizii în cadrul celei de a treizeci și una reuniuni a părților contractante la Acordul de la Bonn, care a avut loc la Bonn în perioada 9-11 octombrie 2019.

(5)

Respectivele amendamente la Acordul de la Bonn ar trebui să fie aprobate în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, amendamentele la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „Acordul de la Bonn”) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al Acordului de la Bonn și în ceea ce privește aderarea Regatului Spaniei la Acordul de la Bonn, care au fost adoptate de părțile contractante în cadrul celei de a treizeci și una reuniuni care a avut loc la Bonn în perioada 9-11 octombrie 2019 (5).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 16 din Acordul de la Bonn (6).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Aprobarea din 19 ianuarie 2021.

(2)  JO L 188, 16.7.1984, p. 9.

(3)  Decizia 84/358/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind încheierea Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (JO L 188, 16.7.1984, p. 7).

(4)  Decizia 93/540/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1993 referitoare la aprobarea unor amendamente la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) (JO L 263, 22.10.1993, p. 51).

(5)  Textul deciziilor privind amendamentele la Acordul de la Bonn sunt publicate la paginile 3 și 6 din prezentul Jurnal Oficial..

(6)  Data intrării în vigoare a amendamentelor la Acordul de la Bonn va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


16.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/3


DECIZIA PĂRȚILOR CONTRACTANTE LA ACORDUL DE COOPERARE PENTRU COMBATEREA POLUĂRII MĂRII NORDULUI CU HIDROCARBURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PERICULOASE

referitoare la extinderea domeniului de aplicare al acordului în vederea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția MARPOL

Părțile contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „acordul”),

Reamintind articolul 16 din acord, care prevede că una sau mai multe părți contractante pot propune amendamente la acord și că acestea pot fi adoptate cu unanimitate de voturi în cadrul unei reuniuni a părților contractante,

Cu intenția de a se asigura că guvernul depozitar primește notificări de aprobare de la toate părțile contractante, în cel mai scurt timp posibil, pentru a permite intrarea rapidă în vigoare a acestor amendamente, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (2) din acord,

Cu scopul de a îmbunătăți cooperarea și coordonarea dintre părțile contractante în combaterea emisiilor atmosferice ilegale generate de transportul maritim pentru a limita consecințele negative pe care arderea combustibililor marini cu conținut ridicat de sulf sau de azot le are asupra sănătății umane, a biodiversității și a întregului mediu marin,

adoptă următoarea decizie cu unanimitate de voturi:

Paragraful 1

Modificarea titlului acordului

Titlul acordului se modifică după cum urmează:

„Acordul de cooperare pentru combaterea poluării în regiunea Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase, inclusiv a poluării atmosferice generate de transportul maritim”

Paragraful 2

Modificarea preambulului acordului

Preambulul acordului se modifică după cum urmează:

Cuvântul „Irlandei” se introduce înaintea cuvintelor „Regatului Țărilor de Jos”.

Paragrafele al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și al șaselea din preambul se modifică după cum urmează:

„Recunoscând că poluarea mării cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase, precum și poluarea atmosferică generată de transportul maritim în regiunea Mării Nordului pot constitui o amenințare la adresa mediului marin, a biodiversității, a sănătății umane și a intereselor corespunzătoare ale statelor de coastă,

Observând că aceste tipuri de poluare au numeroase surse și că accidentele și alte incidente pe mare reprezintă o sursă de îngrijorare,

Convinse că abilitatea de a combate aceste tipuri de poluare, precum și cooperarea activă și asistența reciprocă între state sunt necesare pentru protecția coastelor lor și a intereselor conexe,

Salutând progresele deja realizate în cadrul Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi, semnat la Bonn la 9 iunie 1969,

Dorind să dezvolte în continuare asistența reciprocă și cooperarea în materie de monitorizare și combatere a diferitelor tipuri de poluare,”.

Paragraful 3

Modificarea articolului 1

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

„Articolul 1

Prezentul acord se aplică în regiunea Mării Nordului, astfel cum este definită la articolul 2:

(1)

ori de câte ori prezența sau posibila prezență a hidrocarburilor sau a altor substanțe periculoase care poluează sau amenință să polueze marea reprezintă un pericol grav și iminent pentru coastă sau pentru interesele conexe ale uneia sau mai multor părți contractante; sau

(2)

ori de câte ori prezența sau posibila prezență a emisiilor generate de transportul maritim, în sensul anexei VI la Convenția MARPOL, care poluează sau amenință să polueze mediul marin, contribuie la eutrofizarea mării și amenință sănătatea oamenilor care trăiesc pe coastă sau a organismelor vii care trăiesc în mare; și

(3)

în cazul supravegherii efectuate ca ajutor pentru a detecta și a combate poluarea, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, și pentru a preveni încălcările reglementărilor antipoluare.”

Paragraful 4

Modificarea articolului 5

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

„Articolul 5

(1)   De fiecare dată când are cunoștință de un accident sau de prezența în regiunea Mării Nordului a hidrocarburilor sau a altor substanțe periculoase, inclusiv a emisiilor provenite de la nave, care ar putea constitui o amenințare gravă pentru coasta sau interesele conexe ale oricărei alte părți contractante, o parte contractantă informează, fără întârziere, partea în cauză prin intermediul autorității sale competente.

(2)   Părțile contractante se angajează să le ceară căpitanilor tuturor navelor care navighează sub pavilionul național și piloților aeronavelor înmatriculate în țara lor să raporteze fără întârziere, prin intermediul canalelor care sunt cele mai accesibile și adecvate în circumstanțele respective:

(a)

orice accident care cauzează sau poate cauza poluarea mediului marin;

(b)

prezența, natura și amploarea poluării cu hidrocarburi sau alte substanțe periculoase care ar putea constitui o amenințare gravă pentru coasta sau interesele conexe ale uneia sau mai multor părți contractante.

(3)   Părțile contractante utilizează o formă standard de raportare a poluării, astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol.”

Paragraful 5

Modificarea articolului 6

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

„Articolul 6

(1)   Doar în sensul prezentului acord, regiunea Mării Nordului se împarte în zonele descrise în anexa la prezentul acord.

(2)   Partea contractantă în a cărei zonă apare o situație de tipul celor descrise la articolul 1 alineatul (1) din prezentul acord face evaluările necesare privind natura și amploarea oricărui accident sau, dacă este cazul, privind tipul și cantitatea aproximativă de hidrocarburi sau de alte substanțe periculoase, precum și direcția și viteza de deplasare a acestora.

(3)   Partea contractantă în cauză informează imediat toate celelalte părți contractante prin intermediul autorităților lor competente în legătură cu evaluările pe care le-a efectuat și cu orice acțiune pe care a întreprins-o pentru a contracara poluarea cauzată de hidrocarburi sau de alte substanțe periculoase și ține substanțele în cauză sub observație atât timp cât acestea sunt prezente în zona sa.

(4)   Obligațiile părților contractante în temeiul dispozițiilor prezentului articol privind zonele de responsabilitate comună fac obiectul unor acorduri tehnice speciale care se încheie între părțile în cauză. Aceste acorduri se comunică celorlalte părți contractante.”

Paragraful 6

Modificarea articolului 15

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

„Articolul 15

(1)   Părțile contractante adoptă dispozițiile necesare pentru asigurarea funcțiilor de secretariat legate de prezentul acord, luând în considerare mecanismele existente în cadrul altor acorduri internaționale privind prevenirea poluării mediului marin și a poluării atmosferice, în vigoare pentru aceeași regiune ca și prezentul acord.

(2)   Fiecare parte contractantă contribuie cu 2,5 % la cheltuielile anuale ale acordului. Soldul cheltuielilor efectuate în temeiul acordului se împarte între părțile contractante, altele decât Comunitatea Economică Europeană, proporțional cu produsul lor național brut, în conformitate cu scala de evaluare adoptată în mod regulat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. În niciun caz contribuția unei părți contractante la soldul respectiv nu depășește 20 % din valoarea acestuia.”

Paragraful 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni următoare datei la care guvernul depozitar a primit notificări de aprobare de la toate părțile contractante.


16.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/6


DECIZIA PĂRȚILOR CONTRACTANTE LA ACORDUL DE COOPERARE PENTRU COMBATEREA POLUĂRII MĂRII NORDULUI CU HIDROCARBURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PERICULOASE

privind aderarea Regatului Spaniei la acord

Părțile contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „acordul”),

REAMINTIND articolul 20 din acord, care prevede că părțile contractante pot invita, cu unanimitate de voturi, orice alt stat de coastă din regiunea Atlanticului de Nord-Est să adere la acord și că, într-un astfel de caz, articolul 2 din acord și anexa la acesta trebuie modificate în consecință,

EXPRIMÂNDU-ȘI intenția unanimă de a invita Spania să adere la acord,

SALUTÂND dorința Spaniei de a adera la acord,

decid, cu unanimitate de voturi, că

Paragraful 1

Invitația adresată Spaniei, în conformitate cu articolul 20

În conformitate cu articolul 20, părțile contractante invită în unanimitate Spania să adere la Acordul de la Bonn. În ceea ce privește această invitație, se adoptă următoarele modificări ale preambulului, ale articolului 2 și ale anexei la acord.

Paragraful 2

Modificarea preambulului acordului

Preambulul acordului se modifică după cum urmează: cuvintele „Regatului Spaniei” se introduc înaintea cuvintelor „Regatului Suediei”.

Paragraful 3

Modificarea articolului 2

Articolul 2 din acord se modifică după cum urmează:

„Articolul 2

În sensul prezentului acord, regiunea Mării Nordului înseamnă zona marină care cuprinde:

(a)

Marea Nordului propriu-zisă, la sud de latitudinea 61° 0' 00,00" N;

(b)

Strâmtoarea Skagerrak, a cărei limită sudică este delimitată la est de Skaw de latitudinea 57° 44' 43,00" N;

(c)

Golful Biscaya, delimitat la sud și la vest de linia definită în partea I a anexei la prezentul acord;

(d)

celelalte ape, care cuprind Marea Irlandei, Marea Celtică, Marea Malin, Great Minch, Little Minch, o parte a Mării Norvegiei și părți ale Atlanticului de Nord-Est, limitate la vest și la nord de linia definită în partea II a anexei la prezentul acord.”

Paragraful 4

Modificarea anexei la acord

Anexa la acord se modifică astfel cum se prevede în apendicele la prezenta decizie.

Paragraful 5

Intrarea în vigoare

Modificările prevăzute în prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii de către Spania a instrumentului său de aderare la acord.


APENDICE

„ANEXĂ LA ACORDUL DE COOPERARE PENTRU COMBATEREA POLUĂRII MĂRII NORDULUI CU HIDROCARBURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PERICULASE, 1983

Descrierea limitei atlantice a regiunii Mării Nordului și a zonelor menționate la articolul 6 din prezentul acord

LIMITA ATLANTICĂ A REGIUNII MĂRII NORDULUI

PARTEA I

LINIA CARE DELIMITEAZĂ LA SUD ȘI LA SUD-VEST REGIUNEA MĂRII NORDULUI

Linia care delimitează Canalul Mânecii și intrările sale la sud-vest și Golful Biscaya la sud și vest este o linie care:

(i)

începe la punctul vestic al coastei Spaniei 42° 30' 04,25" N 8° 52' 18,22" V;

(ii)

din acest punct, urmează apoi o loxodromă până la punctul 42° 30' 04,32" N 10° 24' 55,16" V;

(iii)

din acest punct, urmează apoi o loxodromă până la punctul 46° 00' 04,07" N 10° 24' 54,86" V;

(iv)

din acest punct, urmează apoi o loxodromă până la punctul 46° 00' 04,06" N 9° 59' 54,88" V;

(v)

din acest punct, urmează apoi linia până la intersecția dintre paralela 48° 27' 00,00" N și linia (denumită în continuare «linia Acordului de la Bonn din 1983») trasată la 50 de mile marine la vest de o linie care unește Insula Ushant și Insulele Scilly;

(vi)

din acest punct de intersecție, urmează apoi linia Acordului de la Bonn din 1983 către nord, până la intersecția sa cu linia care marchează limita platformei continentale dintre Franța și Regatul Unit, astfel cum este definită în hotărârea arbitrală din 30 iunie 1977;

(vii)

din acest punct de intersecție, urmează apoi linia respectivei limite către vest, până la punctul 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" V; și

(viii)

din acest punct, urmează apoi paralela de 48° 10' 00,00" N către vest, până la punctul 48° 10' 00,00" N 10° 0' 00,00" V.

PARTEA II

LINIA CARE DELIMITEAZĂ LA VEST ȘI LA NORD CELELALTE APE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ACORDULUI

Linia care delimitează la vest și la nord celelalte ape care intră sub incidența acordului, care cuprind Marea Irlandei, Marea Celtică, Marea Malin, Great Minch, Little Minch, o parte a Mării Norvegiei și părți ale Atlanticului de Nord-Est, este o linie care

(i)

începe la punctul 48° 10' 00,00" N 0° 00' 00,00" V;

(ii)

din acest punct, urmează apoi limita vestică a zonei de responsabilitate în materie de poluare din Marea Irlandei (adică o linie ale cărei puncte se află fiecare la 200 de mile marine de cel mai apropiat punct de pe liniile de bază stabilite în scopurile Legilor din perioada 1959-1988 privind jurisdicția maritimă din Irlanda), până la punctul 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" V;

(iii)

din acest punct, urmează apoi limita vestică a zonei stabilite de Legea din 1996 privind transportul maritim comercial (Prevenirea poluării) (Limite) din Regatul Unit, astfel cum a fost modificată prin Legea din 1997 privind transportul maritim comercial (Prevenirea poluării) (Limite) din Regatul Unit (adică liniile care unesc punctele enumerate în tabelul 1 de mai jos, în ordinea în care sunt enumerate), până la punctul 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" V; și

(iv)

din acest punct urmează paralela de 63° 38' 10,68" N către est până la coasta Norvegiei.

TABELUL 1:

PUNCTE ȘI LINII ALE LIMITEI VESTICE A ZONEI STABILITE DE LEGEA DIN 1996 PRIVIND TRANSPORTUL MARITIM COMERCIAL (PREVENIREA POLUĂRII) (LIMITE) DIN REGATUL UNIT, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ

Punctele menționate în legea din Regatul Unit, astfel cum a fost modificată, și coordonatele acestora

Segmentul de linie care unește aceste puncte

27.

56° 42' 00,00" N

14° 0' 00,00" V

27-28 Meridian

28.

56° 49' 00,00" N

14° 0' 00,00" V

28-29 Paralelă

29.

56° 49' 00,00" N

14° 30' 34,00" V

29-30 Arcul măsurat la 200 de mile marine de punctele de bază relevante din St. Kilda de unde se măsoară lățimea mării teritoriale

30.

57° 52' 22,00" N

14° 53' 22,00" V

30-31 Arcul măsurat la 200 de mile marine de punctele de bază relevante din St. Kilda de unde se măsoară lățimea mării teritoriale

31.

58°30' 00,00" N

14° 48' 58,00" V

31-32 Arcul măsurat la 200 de mile marine de punctele de bază relevante din St. Kilda de unde se măsoară lățimea mării teritoriale

32.

59° 0' 00,00" N

14° 35' 07,00" V

32-33 Arcul măsurat la 200 de mile marine de punctele de bază relevante din St. Kilda de unde se măsoară lățimea mării teritoriale

33.

59° 40' 54,00" N

13° 58' 10,00" V

33-34 Arcul măsurat la 200 de mile marine de punctele de bază relevante din St. Kilda de unde se măsoară lățimea mării teritoriale

34.

59° 50' 00,00" N

13° 46' 24,00" V

34-35 Paralelă

35.

59° 50' 00,00" N

5° 0' 00,00" V

35-36 Meridian

36.

60° 10' 00,00" N

5° 0' 00,00" V

36-37 Paralelă

37.

60° 10' 00,00" N

4° 48' 00,00" V

37-38 Meridian

38.

60° 20' 00,00" N

4° 48' 00,00" V

38-39 Paralelă

39.

60° 20' 00,00" N

4° 24' 00,00" V

39-40 Meridian

40.

60° 40' 00,00" N

4° 24' 00,00" V

40-41 Paralelă

41.

60° 40' 00,00" N

4° 0' 00,00" V

41-42 Meridian

42.

61° 0' 00,00" N

4° 0' 00,00" V

42-43 Paralelă

43.

61° 0' 00,00" N

3° 36' 00,00" V

43-44 Meridian

44.

61° 30' 00,00" N

3° 36' 00,00" V

44-45 Paralelă

45.

61° 30' 00,00" N

3° 0' 00,00" V

45-46 Meridian

46.

61° 45' 00,00" N

3° 0' 00,00" V

46-47 Paralelă

47.

61° 45' 00,00" N

2° 48' 00,00" V

47-48 Meridian

48.

62° 0' 00,00" N

2° 48' 00,00" V

48-49 Paralelă

49.

62° 0' 00,00" N

2° 0' 00,00" V

49-50 Meridian

50.

62° 30' 00,00" N

2° 0' 00,00" V

50-51 Paralelă

51.

62° 30' 00,00" N

1° 36' 00,00" V

51-52 Meridian

52.

62° 40' 00,00" N

1° 36' 00,00" V

52-53 Paralelă

53.

62° 40' 00,00" N

1° 0' 00,00" V

53-54 Meridian

54.

63° 20' 00,00" N

1° 0' 00,00" V

54-55 Paralelă

55.

63° 20' 00,00" N

0° 30' 00,00" V

55-56 Meridian

56.

63° 38' 10,68" N

0° 30' 00,00" V

 

LIMITELE ZONELOR DE RESPONSABILITATE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 DIN PREZENTUL ACORD

PARTEA III

LIMITELE ZONELOR DE RESPONSABILITATE NAȚIONALĂ

(1)

Aspecte generale: În cazul în care limitele unei zone de responsabilitate sunt specificate de o serie de linii care unesc punctele dintr-o listă, natura acestor linii este cea specificată pentru fiecare punct ca fiind natura liniei care îl unește cu următorul punct.

(2)

Danemarca: Zona de responsabilitate națională a Danemarcei este limitată de următoarele serii de linii:

(a)

o linie care începe la intersecția limitei zonei de responsabilitate comună a Danemarcei și a Germaniei, astfel cum este descrisă în partea IV de mai jos, cu o linie între punctul 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E și primul punct DE1/DK1 și urmează această linie până la punctul DE1/DK1;

(b)

o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

DK1

55° 30' 40,30" N

5° 45' 00,00" E

Geodezică

DE1

DK2

55° 15' 00,00" N

5° 24' 12,00" E

Geodezică

DE2

DK3

55° 15' 00,00" N

5° 9' 00,00" E

Geodezică c

DE3

DK4

55° 24' 15,00" N

4° 45' 00,00" E

Geodezică c

DE4

DK5

55° 46' 21,80" N

4° 15' 00,00" E

Geodezică

DE5

DK6

55° 55' 09,40" N

3° 21' 00,00" E

Ortodromă

DE6

DK7

56° 5' 12,00" N

3° 15' 00,00" E

Ortodromă

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30,00" N

5° 2' 00,00" E

Ortodromă

NO24

DK9

57° 10' 30,00" N

6° 56' 12,00" E

Ortodromă

NO25

DK10

57° 29' 54,00" N

7° 59' 00,00" E

Ortodromă

NO26

DK11

57° 37' 06,00" N

8° 27' 30,00" E

Ortodromă

NO27

DK12

57° 41' 48,00" N

8° 53' 18,00" E

Ortodromă

NO28

DK13

57° 59' 18,00" N

9° 23' 00,00" E

Ortodromă

NO29

DK14

58° 15' 41,20" N

10° 1' 48,10" E

Ortodromă

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00,10" N

10° 32' 32,80" E

Geodezică

SE3

DK16

57° 49' 00,60" N

11° 2' 55,60" E

Geodezică

SE2

DK17

57° 44' 43,00" N

11° 7' 04,00" E

 

SE1

(3)

Germania: Zona de responsabilitate națională a Germaniei este limitată de următoarele serii de linii:

(a)

o linie care începe la intersecția limitei zonei de responsabilitate comună a Danemarcei și a Germaniei, astfel cum este descrisă în partea IV de mai jos, cu o linie între punctul 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E și primul punct DE1/DK1 și urmează această linie până la punctul DE1/DK1;

(b)

o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

DE1

55° 30' 40,30" N

5° 45' 00,00" E

Geodezică

DK1

DE2

55° 15' 00,00" N

5° 24' 12,00" E

Geodezică

DK2

DE3

55° 15' 00,00" N

5° 9' 00,00" E

Geodezică

DK3

DE4

55° 24' 15,00" N

4° 45' 00,00" E

Geodezică

DK4

DE5

55° 46' 21,80" N

4° 15' 00,00" E

Geodezică

DK5

DE6

55° 55' 09,40" N

3° 21' 00,00" E

Ortodromă

DK6

DE7

55° 50' 06,00" N

3° 24' 00,00" E

Ortodromă

UK24

DE8

55° 45' 54,00" N

3° 22' 13,00" E

Ortodromă

NL19

DE9

55° 20' 00,00" N

4° 20' 00,00" E

Ortodromă

NL20

DE10

55° 0' 00,00" N

5° 0' 00,00" E

Ortodromă

NL21

DE11

54° 37' 12,00" N

5° 0' 00,00" E

Ortodromă

NL22

DE12

54° 11' 12,00" N

6° 0' 00,00" E

Ortodromă

NL23

DE13

53° 59' 56,80" N

6° 6' 28,20" E

 

NL24

(c)

în direcția uscatului de la punctul DE12, o linie din acest punct către punctul DE13 (care este următorul punct de delimitare convenit la 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) până la intersecția liniei respective cu limita zonei de responsabilitate comună dintre Țările de Jos și Germania, descrisă în partea IV de mai jos.

(4)

Irlanda: Zona de responsabilitate națională a Irlandei este limitată de următoarele serii de linii:

(a)

la nord, de o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 3, în ordinea în care sunt enumerate;

(b)

la vest, de limita vestică a regiunii Mării Nordului;

(c)

la est și la sud, de o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 2, în ordinea în care sunt enumerate.

(5)

Țările de Jos: Zona de responsabilitate națională a Țărilor de Jos este limitată la sud de paralela 51° 51' 52,1267" N și la nord de această paralelă de următoarele serii de linii:

(a)

o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

NL1

51° 51' 52,1267" N

2° 31' 48,0975" E

Ortodromă

UK42

NL2

51° 59' 00,00" N

2° 37' 36,00" E

Ortodromă

UK41

NL3

52° 1' 00,00" N

2° 39' 30,00" E

Ortodromă

UK40

NL4

52° 5' 18,00" N

2° 42' 12,00" E

Ortodromă

UK39

NL5

52° 6' 00,00" N

2° 42' 54,00" E

Ortodromă

UK38

NL6

52° 12’ 24,00" N

2° 50' 24,00" E

Ortodromă

UK37

NL7

52° 17' 24,00" N

2° 56' 00,00" E

Ortodromă

UK36

NL8

52° 25' 00,00" N

3° 3' 30,00" E

Ortodromă

UK35

NL9

52° 37' 18,00" N

3° 11' 00,00" E

Ortodromă

UK34

NL10

52° 47' 00,00" N

3° 12' 18,00" E

Ortodromă

UK33

NL11

52° 53' 00,00" N

3° 10' 30,00" E

Ortodromă

UK32

NL12

53° 18' 06,00" N

3° 3' 24,00" E

Ortodromă

UK31

NL13

53° 28' 12,00" N

3° 1' 00,00" E

Ortodromă

UK30

NL14

53° 35' 06,00" N

2° 59' 18,00" E

Ortodromă

UK29

NL15

53° 40' 06,00" N

2° 57' 24,00" E

Ortodromă

UK28

NL16

53° 57' 48,00" N

2° 52' 00,00" E

Ortodromă

UK27

NL17

54° 22' 48,00" N

2° 45' 48,00" E

Ortodromă

UK26

NL18

54° 37' 18,00" N

2° 53' 54,00" E

Ortodromă

UK25

NL19

55° 45' 54,00" N

3° 22' 13,00" E

Ortodromă

DE8

NL20

55° 20' 00,00" N

4° 20' 00,00" E

Ortodromă

DE9

NL21

55° 0' 00,00" N

5° 0' 00,00" E

Ortodromă

DE10

NL22

54° 37' 12,00" N

5° 0' 00,00" E

Ortodromă

DE11

NL23

54° 11' 12,00" N

6° 0' 00,00" E

Ortodromă

DE12

NL24

53° 59' 56,80" N

6° 6' 28,20" E

 

DE13

(b)

în direcția uscatului de la punctul NL23, o linie din acest punct către punctul NL24 (care este următorul punct de delimitare convenit la 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) până la intersecția liniei respective cu limita zonei de responsabilitate comună dintre Țările de Jos și Germania, descrisă în partea IV de mai jos.

(6)

Norvegia: Zona de responsabilitate națională a Norvegiei este limitată la sud de paralela 63° 38' 10,68" N și la vest, la sud și la est de următoarele serii de linii:

(a)

o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 4, în ordinea în care sunt enumerate;

(b)

către sud de ultimul punct menționat în tabelul respectiv, o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

NO23

56° 5' 12,00" N

3° 15' 00,00" E

Ortodromă

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30,00" N

5° 2' 00,00" E

Ortodromă

DK8

NO25

57° 10' 30,00" N

6° 56' 12,00" E

Ortodromă

DK9

NO26

57° 29' 54,00" N

7° 59' 00,00" E

Ortodromă

DK10

NO27

57° 37' 06,00" N

8° 27' 30,00" E

Ortodromă

DK11

NO28

57° 41' 48,00" N

8° 53' 18,00" E

Ortodromă

DK12

NO29

57° 59' 18,00" N

9° 23' 00,00" E

Ortodromă

DK13

NO30

58° 15' 41,20" N

10° 1' 48,10" E (punctul A)

Ortodromă

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41,20" N

10° 8' 46,90" E (punctul B)

Ortodromă

SE5

NO32

58° 45' 41,30" N

10° 35' 40,00" E (punctul C)

Loxodromă

SE6

NO33

58° 53' 34,00" N

10° 38' 25,00" E (punctul D)

 

SE7

(c)

apoi, o linie care urmează frontiera norvegiano-suedeză.

(7)

Suedia: Zona de responsabilitate națională a Suediei este limitată la sud de paralela 57° 44' 43,00" N și la nord de această paralelă de o serie de linii

(a)

care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

SE1

57° 44' 43,00" N

11° 7' 04,00" E

Geodezică

DK17

SE2

57° 49' 00,60" N

11° 2' 55,60" E

Geodezică

DK16

SE3

58° 8' 00,10" N

10° 32' 32,80" E

Geodezică

DK15

SE4

58° 15' 41,20" N

10° 1' 48,10" E (punctul A)

Ortodromă

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41,20" N

10° 8' 46,90" E (punctul B)

Ortodromă

NO31

SE6

58° 45' 41,30" N

10° 35' 40,00" E (punctul C)

Loxodromă

NO32

SE7

58° 53' 34,00" N

10° 38' 25,00" E (punctul D)

 

NO33

(b)

apoi, o linie care urmează frontiera suedezo-norvegiană.

(8)

Regatul Unit: Zona de responsabilitate națională a Regatului Unit este limitată

(a)

la est, de o serie de linii care cuprind:

(i)

o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 4, în ordinea în care sunt enumerate;

(ii)

o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

UK23

56° 5' 12,00" N

3° 15' 00,00" E

Ortodromă

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06,00" N

3° 24' 00,00" E

Ortodromă

DE7

UK25

54° 37' 18,00" N

2° 53' 54,00" E

Ortodromă

NL18

UK26

54° 22' 48,00" N

2° 45' 48,00" E

Ortodromă

NL17

UK27

53° 57' 48,00" N

2° 52' 00,00" E

Ortodromă

NL16

UK28

53° 40' 06,00" N

2° 57' 24,00" E

Ortodromă

NL15

UK29

53° 35' 06,00" N

2° 59' 18,00" E

Ortodromă

NL14

UK30

53° 28' 12,00" N

3° 1' 00,00" E

Ortodromă

NL13

UK31

53° 18' 06,00" N

3° 3' 24,00" E

Ortodromă

NL12

UK32

52° 53' 00,00" N

3° 10' 30,00" E

Ortodromă

NL11

UK33

52° 47' 00,00" N

3° 12' 18,00" E

Ortodromă

NL10

UK34

52° 37' 18,00" N

3° 11' 00,00" E

Ortodromă

NL9

UK35

52° 25' 00,00" N

3° 3' 30,00" E

Ortodromă

NL8

UK36

52° 17' 24,00" N

2° 56' 00,00" E

Ortodromă

NL7

UK37

52° 12' 24,00" N

2° 50' 24,00" E

Ortodromă

NL6

UK38

52° 6' 00,00" N

2° 42' 54,00" E

Ortodromă

NL5

UK39

52° 5' 18,00" N

2° 42' 12,00" E

Ortodromă

NL4

UK40

52° 1' 00,00" N

2° 39' 30,00" E

Ortodromă

NL3

UK41

51° 59' 00,00" N

2° 37' 36,00" E

Ortodromă

NL2

UK42

51° 51' 52,1267" N

2° 31' 48,0975" E

Ortodromă

NL1

(b)

la sud și la vest, de următoarele serii de linii:

(i)

o linie care începe la punctul cel mai vestic al Insulelor Scilly și care unește acest punct cu punctul 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" V;

(ii)

din acest punct, o linie care urmează linia Acordului de la Bonn din 1983 (astfel cum este definită în partea I de mai sus) către sud, până la intersecția sa cu limita platformei continentale dintre Franța și Regatul Unit, astfel cum este definită în hotărârea arbitrală din 30 iunie 1977;

(iii)

din acest punct de intersecție, linia respectivei limite către vest, până la punctul 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" V; și

(iv)

din acest punct, o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 2, în ordinea în care sunt enumerate, cu limita exterioară a mării teritoriale adiacentă Irlandei de Nord, la punctul 54° 0' 00,00" N 05° 36' 20,00" V;

(c)

la vest și la nord, de următoarele serii de linii:

(i)

o linie care unește punctul din marea teritorială adiacentă Irlandei de Nord cel mai apropiat de punctul 55° 31' 13,36" N 6° 45' 00,00" V cu acest punct;

(ii)

din acest punct, o serie de linii care unesc punctele enumerate în tabelul 3, în ordinea în care sunt enumerate, până la punctul 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" V;

(iii)

din acest punct, o linie care urmărește limitele vestice și nordice ale regiunii Mării Nordului până la punctul 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" V.

TABELUL 2:

TABELUL 2: PUNCTE ȘI LINII ALE LIMITEI DINTRE ZONELE DE RESPONSABILITATE ALE IRLANDEI ȘI REGATULUI UNIT – EST ȘI SUD

Puncte care definesc limita zonelor

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

IR1/UK50

48° 10' 00,00" N

10° 0' 00,00" V

Meridian

IR2/UK51

48° 20' 00,00" N

10° 0' 00,00" V

Paralelă

IR3/UK52

48° 20' 00,00" N

9° 48' 00,00" V

Meridian

IR4/UK53

48° 30' 00,00" N

9° 48' 00,00" V

Paralelă

IR5/UK54

48° 30' 00,00" N

9° 36' 00,00" V

Meridian

IR6/UK55

48° 50' 00,00" N

9° 36' 00,00" V

Paralelă

IR7/UK56

48° 50' 00,00" N

9° 24' 00,00" V

Meridian

IR8/UK57

49° 0' 00,00" N

9° 24' 00,00" V

Paralelă

IR9/UK58

49° 0' 00,00" N

9° 17' 00,00" V

Meridian

IR10/UK59

49° 10' 00,00" N

9° 17' 00,00" V

Paralelă

IR11/UK60

49° 10' 00,00" N

9° 12' 00,00" V

Meridian

IR12/UK61

49° 20' 00,00" N

9° 12' 00,00" V

Paralelă

IR13/UK62

49° 20' 00,00" N

9° 3' 00,00" V

Meridian

IR14/UK63

49° 30' 00,00" N

9° 3' 00,00" V

Paralelă

IR15/UK64

49° 30' 00,00" N

8° 54' 00,00" V

Meridian

IR16/UK65

49° 40' 00,00" N

8° 54' 00,00" V

Paralelă

IR17/UK66

49° 40' 00,00" N

8° 45' 00,00" V

Meridian

IR18/UK67

49° 50' 00,00" N

8° 45' 00,00" V

Paralelă

IR19/UK68

49° 50' 00,00" N

8° 36' 00,00" V

Meridian

IR20/UK69

50° 0' 00,00" N

8° 36' 00,00" V

Paralelă

IR21/UK70

50° 0' 00,00" N

8° 24' 00,00" V

Meridian

IR22/UK71

50° 10' 00,00" N

8° 24' 00,00" V

Paralelă

IR23/UK72

50° 10' 00,00" N

8° 12' 00,00" V

Meridian

IR24/UK73

50° 20' 00,00" N

8° 12' 00,00" V

Paralelă

IR25/UK74

50° 20' 00,00" N

8° 0' 00,00" V

Meridian

IR26/UK75

50° 30' 00,00" N

8° 0' 00,00" V

Paralelă

IR27/UK76

50° 30' 00,00" N

7° 36' 00,00" V

Meridian

IR28/UK77

50° 40' 00,00" N

7° 36' 00,00" V

Paralelă

IR29/UK78

50° 40' 00,00" N

7° 12' 00,00" V

Meridian

IR30/UK79

50° 50' 00,00" N

7° 12' 00,00" V

Paralelă

IR31/UK80

50° 50' 00,00" N

7° 3' 00,00" V

Meridian

IR32/UK81

51° 0' 00,00" N

7° 3' 00,00" V

Paralelă

IR33/UK82

51° 0' 00,00" N

6° 48' 00,00" V

Meridian

IR34/UK83

51° 10' 00,00" N

6° 48' 00,00" V

Paralelă

IR35/UK84

51° 10' 00,00" N

6° 42' 00,00" V

Meridian

IR36/UK85

51° 20' 00,00" N

6° 42' 00,00" V

Paralelă

IR37/UK86

51° 20' 00,00" N

6° 33' 00,00" V

Meridian

IR38/UK87

51° 30' 00,00" N

6° 33' 00,00" V

Paralelă

IR39/UK88

51° 30' 00,00" N

6° 18' 00,00" V

Meridian

IR40/UK89

51° 40' 00,00" N

6° 18' 00,00" V

Paralelă

IR41/UK90

51° 40' 00,00" N

6° 6' 00,00" V

Meridian

IR42/UK91

51° 50' 00,00" N

6° 6' 00,00" V

Paralelă

IR43/UK92

51° 50' 00,00" N

6° 0' 00,00" V

Meridian

IR44/UK93

51° 54' 00,00" N

6° 0' 00,00" V

Paralelă

IR45/UK94

51° 54' 00,00" N

5° 57' 00,00" V

Meridian

IR46/UK95

51° 58' 00,00" N

5° 57' 00,00" V

Paralelă

IR47/UK96

51° 58' 00,00" N

5° 54' 00,00" V

Meridian

IR48/UK97

52° 0' 00,00" N

5° 54' 00,00" V

Paralelă

IR49/UK98

52° 0' 00,00" N

5° 50' 00,00" V

Meridian

IR50/UK99

52° 4' 00,00" N

5° 50' 00,00" V

Paralelă

IR51/UK100

52° 4' 00,00" N

5° 46' 00,00" V

Meridian

IR52/UK101

52° 8' 00,00" N

5° 46' 00,00" V

Paralelă

IR53/UK102

52° 8' 00,00" N

5° 42' 00,00" V

Meridian

IR54/UK103

52° 12' 00,00" N

5° 42' 00,00" V

Paralelă

IR55/UK104

52° 12' 00,00" N

5° 39' 00,00" V

Meridian

IR56/UK105

52° 16' 00,00" N

5° 39' 00,00" V

Paralelă

IR57/UK106

52° 16' 00,00" N

5° 35' 00,00" V

Meridian

IR58/UK107

52° 24' 00,00" N

5° 35' 00,00" V

Paralelă

IR59/UK108

52° 24' 00,00" N

5° 22' 48,00" V

Meridian

IR60/UK109

52° 32' 00,00" N

5° 22' 48,00" V

Paralelă

IR61/UK110

52° 32' 00,00" N

5° 28' 00,00" V

Meridian

IR62/UK111

52° 44' 00,00" N

5° 28' 00,00" V

Paralelă

IR63/UK112

52° 44' 00,00" N

5° 24' 30,00" V

Meridian

IR64/UK113

52° 52' 00,00" N

5° 24' 30,00" V

Paralelă

IR65/UK114

52° 52' 00,00" N

5° 22' 30,00" V

Meridian

IR66/UK115

52° 59' 00,00" N

5° 22' 30,00" V

Paralelă

IR67/UK116

52° 59' 00,00" N

5° 19' 00,00" V

Meridian

IR68/UK117

53° 9' 00,00" N

5° 19' 00,00" V

Paralelă

IR69/UK118

53° 9' 00,00" N

5° 20' 00,00" V

Meridian

IR70/UK119

53° 26' 00,00" N

5° 20' 00,00" V

Paralelă

IR71/UK120

53° 26' 00,00" N

5° 19' 00,00" V

Meridian

IR72/UK121

53° 32' 00,00" N

5° 19' 00,00" V

Paralelă

IR73/UK122

53° 32' 00,00" N

5° 17' 00,00" V

Meridian

IR74/UK123

53° 39' 00,00" N

5° 17' 00,00" V

Paralelă

IR75/UK124

53° 39' 00,00" N

5° 16' 20,40" V

Meridian

IR76/UK125

53° 42' 08,40" N

5° 16' 20,40" V

Paralelă

IR77/UK126

53° 42' 08,40" N

5° 17' 51,00" V

Meridian

IR78/UK127

53° 44' 24,00" N

5° 17' 51,00" V

Paralelă

IR79/UK128

53° 44' 24,00" N

5° 19' 19,80" V

Meridian

IR80/UK129

53° 45' 48,00" N

5° 19' 19,80" V

Paralelă

IR81/UK130

53° 45' 48,00" N

5° 22' 00,00" V

Meridian

IR82/UK131

53° 46' 00,00" N

5° 22' 00,00" V

Paralelă

IR83/UK132

53° 46' 00,00" N

5° 19' 00,00" V

Meridian

IR84/UK133

53° 59' 56,95" N

5° 19' 00,00" V

 

TABELUL 3:

PUNCTE ȘI LINII ALE LIMITEI DINTRE ZONELE DE RESPONSABILITATE ALE IRLANDEI ȘI REGATULUI UNIT – NORD

Puncte care definesc limita zonelor

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

IR85/UK134

55° 31' 13,36" N

6° 45' 00,00" V

Meridian

IR86/UK135

55° 28' 00,00" N

6° 45' 00,00" V

Paralelă

IR87/UK136

55° 28' 00,00" N

6° 48' 00,00" V

Meridian

IR88/UK137

55° 30' 00,00" N

6° 48' 00,00" V

Paralelă

IR89/UK138

55° 30' 00,00" N

6° 51' 00,00" V

Meridian

IR90/UK139

55° 35' 00,00" N

6° 51' 00,00" V

Paralelă

IR91/UK140

55° 35' 00,00" N

6° 57' 00,00" V

Meridian

IR92/UK141

55° 40' 00,00" N

6° 57' 00,00" V

Paralelă

IR93/UK142

55° 40' 00,00" N

7° 2' 00,00" V

Meridian

IR94/UK143

55° 45' 00,00" N

7° 2' 00,00" V

Paralelă

IR95/UK144

55° 45' 00,00" N

7° 8' 00,00" V

Meridian

IR96/UK145

55° 50' 00,00" N

7° 8' 00,00" V

Paralelă

IR97/UK146

55° 50' 00,00" N

7° 15' 00,00" V

Meridian

IR98/UK147

55° 55' 00,00" N

7° 15' 00,00" V

Paralelă

IR99/UK148

55° 55' 00,00" N

7° 23' 00,00" V

Meridian

IR100/UK149

56° 0' 00,00" N

7° 23' 00,00" V

Paralelă

IR101/UK150

56° 0' 00,00" N

8° 13' 00,00" V

Meridian

IR102/UK151

56° 5' 00,00" N

8° 13' 00,00" V

Paralelă

IR103/UK152

56° 5' 00,00" N

8° 39' 30,00" V

Meridian

IR104/UK153

56° 10' 00,00" N

8° 39' 30,00" V

Paralelă

IR105/UK154

56° 10' 00,00" N

9° 7' 00,00" V

Meridian

IR106/UK155

56° 21' 30,00" N

9° 7' 00,00" V

Paralelă

IR107/UK156

56° 21' 30,00" N

10° 30' 00,00" V

Meridian

IR108/UK157

56° 32' 30,00" N

10° 30' 00,00" V

Paralelă

IR109/UK158

56° 32' 30,00" N

12° 12' 00,00" V

Meridian

IR110/UK159

56° 42' 00,00" N

12° 12' 00,00" V

Paralelă

IR111/UK160

56° 42' 00,00" N

14° 0' 00,00" V

 

TABELUL 4:

PUNCTE ȘI LINII ALE LIMITEI DINTRE ZONELE DE RESPONSABILITATE ALE NORVEGIEI ȘI REGATULUI UNIT

Puncte care definesc limita zonelor

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

NO1/UK1

63° 38' 10,68" N

0° 10' 59,31" V

Geodezică

NO2/UK2

63° 03' 20,71" N

0° 28' 12,51" E

Geodezică

NO3/UK3

62° 58' 21,06" N

0° 33' 31,01" E

Geodezică

NO4/UK4

62° 53' 29,49" N

0° 38' 27,91" E

Geodezică

NO5/UK5

62° 44' 16,31" N

0° 47' 27,69" E

Geodezică

NO6/UK6

62° 39' 57,99" N

0° 51' 29,48" E

Geodezică

NO7/UK7

62° 36' 20,75" N

0° 54' 44,78" E

Geodezică

NO8/UK8

62° 32' 47,29" N

0° 57' 48,32" E

Geodezică

NO9/UK9

62° 30' 09,83" N

1° 0' 05,92" E

Geodezică

NO10/UK10

62° 27' 32,82" N

1° 2' 17,70" E

Geodezică

NO11/UK11

62° 24' 56,68" N

1° 4' 25,86" E

Geodezică

NO12/UK12

62° 22' 21,00" N

1° 6' 28,21" E

Geodezică

NO13/UK13

62° 19' 40,72" N

1° 8' 30,96" E

Geodezică

NO14/UK14

62° 16' 43,93" N

1° 10' 40,66" E

Geodezică

NO15/UK15

61° 44' 12,00" N

1° 33' 13,44" E

Geodezică

NO16/UK16

61° 44' 12,00" N

1° 33' 36,00" E

Ortodromă

NO17/UK17

61° 21' 24,00" N

1° 47' 24,00" E

Ortodromă

NO18/UK18

59° 53' 48,00" N

2° 4' 36,00" E

Ortodromă

NO19/UK19

59° 17' 24,00" N

1° 42' 42,00" E

Ortodromă

NO20/UK20

58° 25' 48,00" N

1° 29' 00,00" E

Ortodromă

NO21/UK21

57° 54' 18,00" N

1° 57' 54,00" E

Ortodromă

NO22/UK22

56° 35' 42,00" N

2° 36' 48,00" E

Ortodromă

NO23/UK23

56° 5' 12,00" N

3° 15' 00,00" E

 

(9)

Franța: Zona de responsabilitate națională a Franței este limitată, de la nord la sud, de o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

FR01

48° 19' 56,52" N

4° 46' 23,67" V

Loxodromă

 

FR02

48° 27' 00,00" N

5° 08' 23,63" V

Paralelă

 

FR03

48° 27' 00,00" N

6° 34' 40,90" V

Loxodromă

 

FR04

46° 00' 04,06" N

9° 59' 54,88" V

Loxodromă

SP4

FR05

45° 00' 04,04" N

7° 59' 55,08" V

Loxodromă

SP5

FR06

44° 20' 03,93" N

3° 59' 55,37" V

Loxodromă

SP6

FR07

43° 23' 20,71" N

1° 46' 13,58" V

Loxodromă

SP7

FR08

43° 22' 50,11" N

1° 47' 11,18" V

 

SP8

(10)

Spania: Zona de responsabilitate națională a Spaniei este limitată de o serie de linii care unesc următoarele puncte în ordinea în care sunt enumerate:

Puncte care definesc limita zonei

Natura liniei care unește un punct cu următorul punct

Alte puncte cu aceleași coordonate

SP1

42o 30' 04,25"N

008° 52' 18,22" V

Loxodromă

 

SP2

42o 30' 04,32" N

010° 24' 55,16" V

Loxodromă

 

SP3

46o 00' 04,07" N

010° 24' 54,86" V

Loxodromă

 

SP4

46o 00' 04,06" N

009° 59' 54,88" V

Loxodromă

FR4

SP5

45° 00' 04,04" N

007° 59' 55,08" V

Loxodromă

FR5

SP6

44° 20' 03,93" N

003° 59' 55,37" V

Loxodromă

FR6

SP7

43° 23' 20,71" N

001° 46' 13,58" V

Loxodromă

FR7

SP8

43° 22' 50,11" N

001° 47' 11,18" V

 

FR8

PARTEA IV

LIMITELE ZONELOR DE RESPONSABILITATE COMUNĂ

Zonele de responsabilitate comună sunt următoarele:

1.

Zona de responsabilitate comună a Belgiei, a Franței, a Țărilor de Jos și a Regatului Unit

Regiunea maritimă cuprinsă între paralelele 51° 51' 52,1267" N și 51° 6' 00,00" N.

2.

Zona de responsabilitate comună a Franței și a Regatului Unit

Canalul Mânecii, la sud-vest de paralela 51° 32' 00,00" N, până la o linie care:

(a)

începe la punctul cel mai vestic al Insulelor Scilly și care unește acest punct cu punctul 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" V;

(b)

din acest punct, urmează o linie trasată la 50 de mile marine la vest de o linie care unește Insulele Scilly și Insula Ushant către sud până la intersecția sa cu paralela 48° 27' 00,00" N; și

(c)

urmează respectiva paralelă către est până la punctul cel mai sudic al Insulei Ushant.

3.

Zona de responsabilitate comună a Danemarcei și a Germaniei

Regiunea maritimă delimitată:

(a)

la sud, de paralela 54° 30' 00,00" N la vest de coasta Germaniei;

(b)

la vest, de meridianul 6° 30' 00,00" E;

(c)

la nord, de paralela 55° 50' 00,00" N la vest de coasta Danemarcei; și

(d)

la est, de linia refluxului (pe baza nivelului de referință prestabilit al mareei astronomice celei mai mici (LoVest Astronomical Tide – LAT), incluzând regiunea Mării Vadden.

4.

Zona de responsabilitate comună a Germaniei și a Țărilor de Jos

Regiunea maritimă delimitată:

(a)

la vest, de meridianul 6° 0' 00,00" E (ED50) la nord de coasta Țărilor de Jos;

(b)

la nord, de paralela de 54° 0' 00,00" N (ED50);

(c)

la est, de meridianul 7° 15' 00,00" E (ED50) la nord de coasta Germaniei; și

(d)

la sud, de linia refluxului (pe baza nivelului de referință prestabilit al mareei astronomice celui mai mici (LoVest Astronomical Tide – LAT), incluzând regiunea Mării Vadden.

PARTEA V

INTERPRETARE

Pozițiile punctelor menționate în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu Sistemul geodezic european (versiunea din 1950).”