ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
15 octombrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2020/1476 al Comisiei din 10 octombrie 2020 de stabilire a încetării activităților de pescuit de ton alb nordic în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, pentru navele care arborează pavilionul Irlandei

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1477 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește prelungirea temporară a măsurilor excepționale pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19 ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1478 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1375 în ceea ce privește prelevarea de eșantioane, metoda de detectare de referință și condițiile de import legate de controlul Trichinella  ( 1 )

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1479 a Comisiei din 14 octombrie 2020 de stabilire a listelor de priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor pentru energia electrică în perioada 2020-2023 și pentru gazele naturale în 2020 ( 1 )

10

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

15.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/1476 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2020

de stabilire a încetării activităților de pescuit de ton alb nordic în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, pentru navele care arborează pavilionul Irlandei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2020.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul de ton alb nordic din Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, efectuate de nave care arborează pavilionul Irlandei sau care sunt înmatriculate în acest stat, au epuizat cota alocată pentru 2020.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea anumitor activități de pescuit din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit menționată în anexă, care a fost alocată Irlandei pentru 2020, pentru stocul de ton alb nordic din Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit care vizează stocul menționat la articolul 1, efectuate de nave care arborează pavilionul Irlandei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru, sunt interzise începând cu data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2020.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului din 27 ianuarie 2020 de stabilire, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 25, 30.1.2020, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

17/TQ123

Stat membru

Irlanda

Stoc

ALB/AN05N

Specie

Ton alb nordic (Thunnus alalunga)

Zonă

Oceanul Atlantic, la nord de 5° N

Data încetării activităților

1.10.2020


15.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1477 AL COMISIEI

din 14 octombrie 2020

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește prelungirea temporară a măsurilor excepționale pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 95/93 din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (1), în special articolul 10a alineatul (4),

întrucât:

(1)

Pandemia de COVID-19 a condus la o scădere bruscă a traficului aerian, provocată de reducerea semnificativă a cererii și de măsurile directe luate de statele membre, precum și de țările terțe, în vederea limitării răspândirii pandemiei.

(2)

Aceste circumstanțe sunt independente de voința transportatorilor aerieni, iar ulterioara anulare voluntară sau obligatorie a serviciilor aeriene de către transportatorii aerieni este un răspuns necesar sau legitim la aceste circumstanțe.

(3)

Pentru a proteja situația financiară a transportatorilor aerieni și a evita impactul negativ asupra mediului cauzat de zborurile cu factor de încărcare zero sau aproape zero, operate doar cu scopul menținerii sloturilor orare corespunzătoare, Regulamentul (UE) 2020/459 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a modificat Regulamentul (CEE) nr. 95/93. Modificarea prevede că coordonatorii de sloturi trebuie să considere că sloturile orare alocate pentru perioada cuprinsă între 1 martie 2020 și 24 octombrie 2020 au fost utilizate de transportatorul aerian căruia îi fuseseră alocate inițial.

(4)

Regulamentul (UE) 2020/459 a acordat, de asemenea, Comisiei competențe delegate pentru a modifica perioada menționată la articolul 10a din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 în cazul în care – pe baza cifrelor publicate de Eurocontrol, care este administratorul de rețea pentru funcțiile de rețea de trafic aerian ale cerului unic european – Comisia constată că reducerea nivelului de trafic aerian persistă în comparație cu nivelul din perioada corespunzătoare a anului precedent și că este probabil ca ea să persiste în continuare și constată de asemenea, pe baza celor mai bune date științifice disponibile, că această situație este rezultatul impactului epidemiei de COVID‐19.

(5)

În conformitate cu articolul 10a alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză cu privire la această chestiune până la 15 septembrie 2020, în care se constata că sunt îndeplinite condițiile enumerate la articolul 10a alineatul (4) pentru modificarea perioadei menționate la alineatul (1) de la articolul respectiv.

(6)

În ciuda unei creșteri treptate, nivelurile traficului aerian sunt încă scăzute în comparație cu aceeași perioadă din 2019. Conform datelor Eurocontrol, în august 2020, traficul aerian a scăzut cu 47 % față de luna august 2019. Deși este dificil de preconizat exact traiectoria de redresare a nivelului traficului aerian, este rezonabil să se anticipeze că situația va persista în viitorul apropiat. Pe baza unui scenariu de abordare coordonată al Eurocontrol (adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește instituirea unor proceduri operaționale și eliminarea restricțiilor naționale), se preconizează că, în februarie 2021, traficul aerian va fi cu 15 % mai mic în comparație cu aceeași lună a anului 2020. În cazul unui scenariu de abordare necoordonată (lipsa unei abordări comune în ceea ce privește instituirea unor proceduri operaționale și eliminarea restricțiilor naționale), se preconizează că scăderea traficului aerian în aceeași perioadă corespunzătoare va fi de 25 %.

(7)

Reducerea persistentă a traficului aerian este rezultatul impactului pandemiei de COVID-19. Pe baza datelor disponibile cu privire la încrederea consumatorilor în urma pandemiei de COVID-19, în timp ce, în aprilie 2020, circa 60 % din respondenți au indicat că e probabil să reînceapă să utilizeze transportul aerian la câteva luni de la încheierea pandemiei, acest procent a scăzut la 45 % în iunie 2020. Datele disponibile arată o legătură între pandemia de COVID-19 și cererea de trafic aerian a consumatorilor.

(8)

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că numărul de cazuri înregistrate zilnic în Europa atinsese un vârf la 1 aprilie 2020, cu 43 326 de noi cazuri. În perioada cuprinsă între luna mai și jumătatea lunii iulie 2020, rata a scăzut, în majoritatea zilelor înregistrându-se mai puțin de 20 000 de noi cazuri. Cu toate acestea, spre sfârșitul lunii august 2020, rata a crescut din nou, cu un număr considerabil de zile în care s-au înregistrat peste 30 000 de noi cazuri.

(9)

Raportul săptămânal de supraveghere al Centrului european de prevenire și control al bolilor (ECDC) arată că, la 26 august 2020, rata de notificare a cazurilor pe o perioadă de 14 zile pentru UE/SEE și pentru UE/SEE și Regatul Unit era de 46 (interval de țară: 2–176) la o populație de 100 000 de persoane. Această rată a continuat să crească timp de 38 de zile. Internările în spitale și/sau în unități de terapie intensivă și/sau noile internări cauzate de pandemia de COVID-19 au crescut recent în Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, România și Slovacia.

(10)

În septembrie 2020, ECDC a estimat că riscul de escaladare ulterioară a COVID-19 la nivelul tuturor țărilor din UE sau SEE și din Regatul Unit este moderat (pentru țările care continuă să implementeze și să asigure aplicarea unor măsuri multiple, inclusiv distanțarea fizică, și care dispun de suficientă capacitate de depistare a contacților și de testare) și foarte ridicată (pentru țările care nu implementează și nu asigură aplicarea unor măsuri multiple, inclusiv distanțarea fizică, și care nu dispun de suficientă capacitate de depistare a contacților și de testare).

(11)

Restricțiile de zbor introduse de anumite state membre ca rezultat al măsurilor sanitare și de sănătate legate de COVID-19 influențează și încrederea consumatorilor, având un impact implicit asupra cererii de trafic aerian. În timp ce numărul acestor restricții de zbor s-a redus la începutul verii 2020, anumite state membre au introdus noi restricții de zbor începând cu septembrie 2020, acestea coincizând cu reapariția cazurilor de COVID-19 în mai multe state membre.

(12)

Ținând cont de actualele rezervări de zboruri și previziuni epidemiologice, se poate preconiza, în mod rezonabil, că în următorul sezon de programare de iarnă, cuprins între 25 octombrie 2020 și 27 martie 2021, vor avea loc un număr semnificativ de anulări imputabile pandemiei de COVID‐19. Neutilizarea sloturilor orare alocate pentru această perioadă nu trebuie să conducă la pierderea de către transportatorii aerieni a posibilităților de care ar fi beneficiat în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(13)

Prin urmare, este necesar ca excepția de la cerința stipulată în aceste dispoziții, de a utiliza seria de sloturi în cauză într-o anumită măsură, să fie prelungită dincolo de sezonul de programare din vara 2020, pentru a acoperi totalitatea sezonul de programare din iarna 2020/2021, și anume perioada cuprinsă între 25 octombrie 2020 și 27 martie 2021.

(14)

Se prevede că prezentul regulament delegat va intra în vigoare după încheierea perioadei menționate actualmente la articolul 10a alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93. Pentru a se evita insecuritatea juridică, în particular în ceea ce îi privește pe coordonatorii de sloturi și pe operatorii aerieni, prezentul regulament trebuie adoptat în cadrul procedurii de urgență descrise la articolul 12b din Regulamentul privind sloturile orare și trebuie să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 10a alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

În sensul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (2), coordonatorii trebuie să considere că sloturile alocate pentru perioada cuprinsă între 1 martie 2020 și 27 martie 2021 au fost utilizate de transportatorul aerian căruia îi fuseseră alocate inițial.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2020/459 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (JO L 99, 31.3.2020, p. 1).


15.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1478 AL COMISIEI

din 14 octombrie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1375 în ceea ce privește prelevarea de eșantioane, metoda de detectare de referință și condițiile de import legate de controlul Trichinella

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 18 alineatul (8) litera (a),

după consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește normele pentru efectuarea controalelor oficiale și pentru acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse de origine animală destinate consumului uman.

(2)

Trichinella este un parazit care poate fi prezent în carnea speciilor sensibile, cum ar fi porcii, și provoacă boli cu transmitere prin alimente la oameni atunci când se consumă carne infectată. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei (2) stabilește norme specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne, inclusiv examinări în laborator realizate asupra eșantioanelor de carne provenite de la toți porcii pentru sacrificare.

(3)

În așteptarea rezultatelor examinării privind Trichinella, carcasele pot fi tranșate în maximum șase părți în anumite condiții. Pentru producerea anumitor produse specifice obținute din porci domestici, înainte de punerea la dispoziție a rezultatelor examinării privind Trichinella, este necesară tranșarea la cald în mai multe părți. Prin urmare, pentru astfel de produse specifice, trebuie să se permită tranșarea în mai multe părți, cu condiția să se asigure siguranța cărnii.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 prevede o derogare de la examinarea privind Trichinella la intrarea în Uniune în cazul în care porcii provin din exploatații indemne de Trichinella, recunoscute oficial ca exploatații care aplică condiții de adăpost controlate. O țară terță poate aplica această derogare numai dacă a informat Comisia cu privire la aplicarea derogării și dacă a fost inclusă de către Comisie pe o listă în acest scop.

(5)

În acest sens, articolul 13 din Regulamentul (UE) 2015/1375 face referire la țările terțe enumerate în Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (3) și în Decizia 2007/777/CE a Comisiei (4). Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (5) abrogă Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și Decizia 2007/777/CE începând cu 21 aprilie 2021. Prin urmare, din motive de simplificare, posibilitatea de a stabili liste de țări terțe care aplică derogările privind Trichinella trebuie să fie prevăzută direct în regulamentul de punere în aplicare respectiv.

(6)

Articolul 126 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 și articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (6) prevăd ca transporturile de anumite animale și bunuri să fie însoțite de un certificat oficial care să ateste conformitatea animalelor și a bunurilor cu cerințele relevante stabilite de normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625. Prin urmare, articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375, care prevede introducerea în certificatele oficiale pentru comerțul în interiorul Uniunii cu animale vii din specia porcine domestice și pentru importurile în Uniune de astfel de animale și de carne a acestor animale a atestării de examinare privind Trichinella sau a statutului exploatației în ceea ce privește Trichinella, a devenit redundant și trebuie eliminat.

(7)

Capitolul I din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 stabilește o metodă de referință pentru detectarea prezenței de Trichinella în eșantioanele prelevate din carcasele de porci domestici. În 2015, Organizația Internațională de Standardizare a adoptat standardul internațional ISO 18743:2015, care descrie o metodă de detectare a larvelor de Trichinella spp. la nivelul țesutului muscular în carnea provenită din carcase individuale de animale destinate consumului uman. Metoda de referință pentru detectarea prezenței de Trichinella, prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375, corespunde cerințelor standardului ISO 18743:2015.

(8)

Prin urmare, este oportun să se înlocuiască metoda de referință prevăzută în Regulamentul (UE) 2015/1375 cu ISO 18743:2015 pentru a alinia metoda de referință a Uniunii la acest standard internațional. Acest lucru va facilita exportul de carne de porc din Uniune, fără a crea cerințe sau sarcini suplimentare pentru laboratoarele europene care utilizează metodele de referință pentru controalele oficiale.

(9)

Întrucât Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și Decizia 2007/777/CE se abrogă doar începând din 20 aprilie 2021, modificarea listei țărilor terțe și a modelelor de certificate trebuie să se aplice numai de la data respectivă.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (3), al doilea paragraf se elimină.

2.

La articolul 3, se introduce următorul alineat (5):

„(5)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (3) și după aprobarea autorității competente:

(a)

carcasele pot fi tranșate într-o unitate de tranșare aparținând abatorului sau separată de acesta, cu condiția ca:

(i)

procedura să fie aprobată de autoritatea competentă;

(ii)

o carcasă sau părți ale acesteia să aibă ca destinație numai o unitate de tranșare;

(iii)

unitatea de tranșare să fie situată pe teritoriul statului membru; și

(iv)

în cazul unui rezultat pozitiv, toate părțile să fie declarate improprii consumului uman;

(b)

carcasele de porcine domestice pot fi tranșate în mai multe părți într-o unitate de tranșare aflată în aceeași incintă sau aparținând abatorului, cu condiția ca:

(i)

procedura să fie aprobată de autoritatea competentă;

(ii)

tranșarea la cald să fie necesară pentru fabricarea unor produse specifice;

(iii)

în cazul unui rezultat pozitiv, toate părțile să fie declarate improprii consumului uman.”

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Carcasele menționate la articolul 2 sau părțile acestora, cu excepția celor menționate la articolul 3 alineatul (5), nu pot părăsi localul înainte să se confirme că rezultatul examinării privind Trichinella este negativ.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care în abator există o procedură prin care se garantează că nicio parte din carcasele examinate nu părăsește localul înainte să se confirme că rezultatele examinării privind Trichinella sunt negative și în cazul în care procedura respectivă este aprobată oficial de autoritatea competentă sau dacă se aplică derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (5), marca de sănătate prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 se poate aplica înainte să se afle rezultatele examinării privind Trichinella.”

4.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Numai țările terțe enumerate în anexa VII pot aplica derogările prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (3), după ce au informat Comisia cu privire la aplicarea acestor derogări.”

5.

Articolul 14 se elimină.

6.

În anexa I, capitolul I se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL I

METODĂ DE DETECTARE DE REFERINȚĂ

Metoda de detectare de referință pentru examinarea eșantioanelor în scopul detectării prezenței de Trichinella este ISO 18743:2015.”

7.

Se introduce următoarea anexă VII:

„ANEXA VII

Țările terțe care aplică derogările menționate la articolul 13 alineatul (2)

 

”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctele 4, 5 și 7 se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (JO L 212, 11.8.2015, p. 7).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(4)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).


DECIZII

15.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1479 A COMISIEI

din 14 octombrie 2020

de stabilire a listelor de priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor pentru energia electrică în perioada 2020-2023 și pentru gazele naturale în 2020

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (2), în special articolul 59 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Elaborarea și punerea în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor sunt esențiale pentru a avea o piață internă a energiei pe deplin integrată. Normele pieței interne a energiei electrice și a gazelor naturale creează o structură instituțională pentru elaborarea codurilor de rețea. Această structură instituțională a fost îmbunătățită recent prin intermediul noii organizări a pieței energiei electrice, în special prin adoptarea Regulamentului (UE) 2019/943 ca parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii” (3). În acest scop, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Rețelele europene ale operatorilor de transport și de sistem („ENTSO”), Entitatea europeană pentru operatorii de sisteme de distribuție („entitatea OSD UE”) și Comisia lucrează în strânsă cooperare cu toate părțile interesate pertinente.

(2)

Domeniile în care pot fi elaborate coduri de rețea sunt prevăzute la articolul 59 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/943 și la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. Pe lângă posibilitatea de a elabora coduri de rețea, Comisia poate elabora orientări din proprie inițiativă. Domeniile în care pot fi elaborate orientări sunt prevăzute la articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/943 și la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. În conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/943 și cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, Comisia trebuie să stabilească mai întâi liste de priorități, care să identifice domeniile ce urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de rețea. Listele de priorități urmează să fie stabilite o dată la trei ani pentru sectorul energiei electrice și în fiecare an pentru sectorul gazelor naturale.

(3)

Comisia a adoptat deja norme armonizate în domeniul energiei electrice privind alocarea capacității și gestionarea congestiilor, racordarea producătorilor, racordarea consumatorilor, curentul electric direct de înaltă tensiune, alocarea capacităților pe termen lung, funcționarea sistemului, cerințele și procedurile de urgență și de restaurare, precum și echilibrarea.

(4)

În plus, au fost adoptate norme armonizate privind gazele naturale în ceea ce privește procedurile de gestionare a congestiilor, alocarea capacităților, echilibrarea, interoperabilitatea și schimbul de date, precum și structurile tarifare armonizate pentru transport.

(5)

În cadrul consultării specifice a părților interesate (4), majoritatea părților interesate au sprijinit elaborarea unor norme armonizate în materie de energie electrică în ceea ce privește securitatea cibernetică și flexibilitatea cererii. În ceea ce privește gazele naturale, părțile interesate au sprijinit prioritizarea lucrărilor deja începute și au subliniat importanța unei puneri în aplicare bine coordonate și corespunzătoare a codurilor de rețea și a orientărilor.

(6)

Ținând cont de răspunsurile părților interesate și având în vedere noile provocări legate de securitatea cibernetică, precum și nevoia pentru o piață flexibilă transparentă și nediscriminatorie, lista de priorități pentru energia electrică pentru perioada 2020-2023 include norme armonizate în domeniul energiei electrice privind securitatea cibernetică și flexibilitatea cererii.

(7)

În plus, ținând cont de răspunsurile părților interesate și având în vedere punerea în aplicare în curs a normelor existente privind gazele naturale, nu au mai fost identificate noi domenii pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor privind gazele naturale pentru 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista de priorități pentru elaborarea normelor armonizate privind energia electrică pentru perioada 2020-2023 este următoarea:

(a)

normele sectoriale specifice pentru aspectele legate de securitatea cibernetică ale fluxurilor transfrontaliere de energie electrică, inclusiv normele privind cerințele minime comune, planificarea, monitorizarea, raportarea și gestionarea crizelor;

(b)

normele privind flexibilitatea în ceea ce privește cererea, inclusiv normele privind cumularea, stocarea energiei și normele privind restricționarea cererii.

Articolul 2

Nu au fost identificate noi domenii pentru elaborarea, în 2020, a codurilor de rețea și a orientărilor pentru gazele naturale.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

(2)  JO L 158, 14.6.2019, p. 54.

(3)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată „Energie curată pentru toți europenii” [COM(2016) 860 final].

(4)  Răspunsurile sunt publicate la adresa: https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-establish-priority-list-network-codes_en