ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
9 octombrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1423 al Comisiei din 14 martie 2019 privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1424 al Comisiei din 8 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1017 în ceea ce privește plafoanele bugetare pentru 2020 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Croația, Luxemburg și Portugalia

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1425 al Comisiei din 8 octombrie 2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1426 a Comisiei din 7 octombrie 2020 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5875-5935 MHz pentru aplicațiile sistemelor de transport inteligente (STI) legate de siguranță și de abrogare a Deciziei 2008/671/CE [notificată cu numărul C(2020) 6773]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1423 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (1), în special articolul 29 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Cerința de desemnare a unui punct central de contact în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366 ar trebui să fie proporțională cu atingerea obiectivelor urmărite de directiva respectivă, fără a se crea sarcini inutile pentru instituțiile de plată care desfășoară activități transfrontaliere. Prin urmare, este oportun să se specifice criterii proporționale sub formă de praguri referitoare la volumul și valoarea operațiunilor efectuate în statul membru gazdă prin intermediul agenților și la numărul de agenți stabiliți în statul membru gazdă. Întrucât în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate impune instituțiilor de plată obligația de raportare cu privire la activitățile desfășurate pe teritoriul statului membru respectiv, autoritatea respectivă are posibilitatea să obțină informațiile necesare pentru aplicarea acestor criterii. Prin urmare, ar trebui stabilite aceste praguri pentru a completa articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366.

(2)

În cazul în care un stat membru prevede obligația desemnării unui punct central de contact în temeiul articolului 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, respectivul punct central de contact ar trebui să asigure în primul rând comunicarea adecvată și raportarea adecvată a informațiilor privind respectarea cerințelor prevăzute la titlurile III și IV din directiva menționată în statul membru gazdă, inclusiv a obligațiilor de raportare ale instituției de plată care l-a desemnat față de autoritățile competente ale statului membru gazdă. De asemenea, acesta ar trebui să aibă un rol central în coordonarea dintre instituția de plată care l-a desemnat și autoritățile competente ale statului membru de origine și cele ale statului membru gazdă, pentru a facilita supravegherea activității de prestare de servicii de plată desfășurată în statul membru gazdă prin intermediul agenților în temeiul dreptului de stabilire. În acest scop, instituția de plată ar trebui să se asigure că punctul central de contact dispune de resursele necesare și că are acces la datele relevante în materie de raportare pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei (UE) 2015/2366.

(3)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(4)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Criterii pentru a stabili oportunitatea desemnării unui punct central de contact

În sensul articolului 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, este oportun să se prevadă obligația desemnării de către instituțiile de plată a unui punct central de contact doar atunci când este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii:

(a)

numărul total al agenților prin intermediul cărora o instituție de plată prestează oricare dintre serviciile de plată menționate în anexa I la Directiva (UE) 2015/2366 într-un stat membru gazdă în temeiul dreptului de stabilire este egal cu 10 sau mai mare de 10;

(b)

valoarea totală a operațiunilor de plată, inclusiv a operațiunilor de plată inițiate în momentul prestării serviciilor de inițiere a plății, efectuate de o instituție de plată în statul membru gazdă în ultimul exercițiu financiar prin intermediul agenților situați în statul membru gazdă care își desfășoară activitatea fie în temeiul dreptului de stabilire, fie al libertății de a presta servicii depășește 3 milioane EUR, iar instituția de plată a angajat cel puțin doi dintre acești agenți în temeiul dreptului de stabilire;

(c)

numărul total al operațiunilor de plată, inclusiv numărul operațiunilor de plată inițiate în momentul prestării serviciilor de inițiere a plății, efectuate de o instituție de plată în statul membru gazdă în ultimul exercițiu financiar prin intermediul agenților situați în statul membru gazdă care își desfășoară activitatea fie în temeiul dreptului de stabilire, fie al libertății de a presta servicii depășește 100 000, iar instituția de plată a angajat cel puțin doi dintre acești agenți în temeiul dreptului de stabilire.

Articolul 2

Funcțiile punctului central de contact

(1)   Un punct central de contact care este desemnat în temeiul articolului 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366 exercită fiecare dintre următoarele funcții:

(a)

are rolul de prestator unic și de punct de colectare unic în scopul obligațiilor de raportare ale instituției de plată care l-a desemnat față de autoritățile competente ale statului membru gazdă în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366 în ceea ce privește serviciile prestate în statul membru gazdă prin intermediul agenților în temeiul dreptului de stabilire;

(b)

are rolul de ghișeu unic al instituției de plată care l-a desemnat pentru comunicarea cu autoritățile competente ale statului membru de origine și cu cele ale statului membru gazdă, în ceea ce privește serviciile de plată prestate în statul membru gazdă prin intermediul agenților în temeiul dreptului de stabilire, furnizând, de asemenea, la cerere, documente și informații autorităților competente;

(c)

facilitează inspecțiile la fața locului efectuate de către autoritățile competente cu privire la agenții instituției de plată care l-a desemnat care își desfășoară activitatea în statul membru gazdă în temeiul dreptului de stabilire și punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere adoptate de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de cele ale statului membru gazdă în temeiul Directivei (UE) 2015/2366.

(2)   Instituțiile de plată se asigură că punctul central de contact dispune de resursele necesare și că are acces la toate datele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366 și menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


9.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1424 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1017 în ceea ce privește plafoanele bugetare pentru 2020 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Croația, Luxemburg și Portugalia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (1), în special articolul 22 alineatul (1), articolul 36 alineatul (4), articolul 42 alineatul (2), articolul 47 alineatul (3), articolul 51 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 al Comisiei (2) a stabilit plafoanele bugetare anuale pentru anumite scheme de plăți directe pentru 2020.

(2)

Plafoanele bugetare anuale stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 se bazează pe plafoanele naționale prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/756 al Comisiei (3). Regulamentul delegat (UE) 2020/756 a integrat deciziile statelor membre în ceea ce privește transferurile dinspre plățile directe înspre dezvoltarea rurală în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul calendaristic 2020.

(3)

Cu toate acestea, pentru a atenua consecințele pandemiei de COVID-19 și dificultățile pe care le-a creat pentru sectorul agricol, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Croația, Luxemburg și Portugalia au notificat o revizuire a deciziilor lor legate de transferurile între piloni. Plafoanele respective din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 au fost ulterior modificate prin Regulamentul delegat (UE) 2020/1314 al Comisiei (4), incluzând impactul deciziilor și sumelor revizuite notificate.

(4)

Având în vedere că plafoanele bugetare anuale pentru 2020 se bazează pe plafoanele naționale prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, modificările plafoanelor naționale atrag după sine modificarea plafoanelor bugetare anuale pentru statele membre în cauză. În plus, unele state membre au revizuit și anumite alocări pentru diferite scheme în măsura necesară având în vedere revizuirea flexibilității.

(5)

Pentru a se ține seama de aceste modificări, ar trebui recalculate, pentru statele membre în cauză, plafoanele bugetare pentru schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, schema pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat facultativ pentru anul calendaristic 2020.

(6)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 să fie modificat în consecință.

(7)

Întrucât modificările realizate prin prezentul regulament afectează aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1017, care se aplică de la 1 ianuarie 2020, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 al Comisiei din 13 iulie 2020 de stabilire, pentru anul 2020, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 225, 14.7.2020, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2020/756 al Comisiei din 1 aprilie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 179, 9.6.2020, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1314 al Comisiei din 10 iulie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plafoanele naționale și plafoanele nete pentru plățile directe în cazul anumitor state membre pentru anul calendaristic 2020 (JO L 307, 22.9.2020, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1017 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul I, rubricile pentru Belgia, Danemarca, Croația, Luxemburg și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Belgia

225 124

Danemarca

522 054

Croația

157 075

Luxemburg

24 004

Portugalia

290 208 ”.

2.

La punctul II, rubrica referitoare la Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:

„Bulgaria

412 836 ”.

3.

La punctul III, rubricile pentru Bulgaria, Croația și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Bulgaria

60 844

Croația

34 828

Portugalia

55 320 ”.

4.

La punctul IV, rubricile pentru Belgia, Bulgaria, Croația, Luxemburg și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Belgia

151 580

Bulgaria

260 016

Croația

104 484

Luxemburg

10 583

Portugalia

205 307 ”.

5.

La punctul VI, rubricile pentru Belgia, Bulgaria, Croația, Luxemburg și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Belgia

9 563

Bulgaria

3 016

Croația

6 966

Luxemburg

529

Portugalia

13 687 ”.

6.

La punctul VII, rubricile pentru Belgia, Bulgaria, Croația, Luxemburg și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Belgia

10 105

Bulgaria

17 334

Croația

6 966

Luxemburg

706

Portugalia

13 687 ”

7.

La punctul VIII, rubricile pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Croația și Portugalia se înlocuiesc cu următorul text:

„Belgia

83 510

Bulgaria

130 008

Danemarca

32 863

Croația

52 242

Portugalia

134 204 ”.


9.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1425 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2020

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „PeridoxRTU Product Family”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1)

La 26 septembrie 2017, Contec Europe a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide denumite „PeridoxRTU Product Family”, aparținând tipului de produs 2, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, confirmând în scris faptul că autoritatea competentă din Belgia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-HT057172-25 în Registrul produselor biocide.

(2)

„PeridoxRTU Product Family” conține acid peracetic ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

La 27 august 2019, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(4)

La 7 aprilie 2020, agenția a prezentat Comisiei un aviz (2), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) referitor la „PeridoxRTU Product Family”, și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5)

Avizul a concluzionat că „PeridoxRTU Product Family” este o „familie de produse biocide” în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul în cauză.

(6)

La 27 aprilie 2020, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7)

Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide „PeridoxRTU Product Family”.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă societății Contec Europe o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0023658-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „PeridoxRTU Product Family”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 29 octombrie 2020 până la 30 septembrie 2030.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  ECHA opinion of 5 March 2020 on the Union authorisation of „PeridoxRTU Product Family” (Avizul ECHA din 5 martie 2020 cu privire la autorizația Uniunii pentru „PeridoxRTU Product Family”) (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

PeridoxRTU Product Family

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0023658-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0023658-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1.   Denumirea familiei de produse

Nume

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

1.3.   Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației

Numele

Contec Europe

Adresa

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Numărul curent

EU-0023658-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP

EU-0023658-0000

Data autorizației

29 octombrie 2020

Data de expirare a autorizației

30 septembrie 2030

1.4.   Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Denumirea producătorului

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Adresa producătorului

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Statele Unite

Adresa locurilor de producție

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Statele Unite

724 Phillips Rd 411, AR 72 342 Helena Statele Unite

1.5.   Producătorul (Producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă

Acid peracetic

Denumirea producătorului

Evonik Peroxid GmbH

Adresa producătorului

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Austria

Adresa locurilor de producție

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Austria

2.   COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1.   Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Min.

Max.

Acid peracetic

 

Substanța activă

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Substanța inactivă

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Substanța inactivă

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Forma (formele) de condiționare

Formulare (formulări)

AL – Orice alt lichid

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1.   Identificator Meta-RCP 1

Identificator

Contec PeridoxRTU

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-1

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Min.

Max.

Acid peracetic

 

Substanța activă

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Substanța inactivă

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Substanța inactivă

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1

Formulare (formulări)

AL – Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Poate fi corosiv pentru metale.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

Nu inspirați vaporii.

Nu inspirați spray-ul.

A se păstra numai în ambalajul original.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

Evitați dispersarea în mediu.

Purtați mănuși de protecție.

Purtați îmbrăcăminte de protecție.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Purtați echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Tratament specific (a se vedea informațiile de pe această etichetă).

Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

A se depozita sub cheie.

Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale (vor fi specificate).

Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale (vor fi specificate).

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 1. Utilizare # 1 – Pulverizarea cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci pe un șervețel corespunzător, utilizat pentru dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, și ștergerea suprafeței cu respectivul șervețel, pentru distribuirea lichidului

Tipul produsului

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Dezinfectarea suprafețelor dure, neporoase, curățate în prealabil, din camerele sterile de uz medical neasociate cu zone de preparare a alimentelor sau a mâncării pentru animale, prin pulverizare pe un șervețel corespunzător, utilizat pentru dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, și ștergerea suprafeței cu respectivul șervețel, pentru distribuirea lichidului.

Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii

denumirea comună: Bacterii

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Fungi

denumirea comună: Fungi

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Levuri

denumirea comună: Levuri

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Spori bacterieni

denumirea comună: Spori bacterieni

etapă de dezvoltare: Spori bacterieni|Bacterii

Domeniul de utilizare

de interior

Dezinfectarea suprafețelor dure, neporoase, curățate în prealabil, din camerele sterile de uz medical neasociate cu zone de preparare a alimentelor sau a mâncării pentru animale, prin pulverizare pe un șervețel corespunzător, utilizat pentru dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, și ștergerea suprafeței cu respectivul șervețel, pentru distribuirea lichidului.

Metoda (metodele) de aplicare

pulverizare

Pulverizați pe un șervețel destinat utilizării în camerele septice și distribuiți lichidul pe suprafață cu ajutorul șervețelului respectiv.

Trebuie asigurată distribuirea uniformă a produsului biocid.

Ratele și frecvența de aplicare

50 ml/m2 – Produs gata de utilizare

Asigurați-vă că suprafața este uniform acoperită cu produs și lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat.

Timp de contact pentru bacterii: 2 minute

Timp de contact pentru fungi, levuri și spori bacterieni: 3 minute.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon de 900 ml, din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), livrat cu un capac cu filet din polipropilenă, care se înlocuiește cu trăgaciul din polipropilenă.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Se utilizează numai pe suprafețele vizibil curate. Este necesară efectuarea curățării suprafețelor, înainte de dezinfectare. Îndepărtați fizic contaminanții de pe suprafețe înainte de efectuarea dezinfectării, folosind un șervețel destinat utilizării în camerele septice și tehnica recomandată de ștergere pentru controlul optim al contaminării.

Pulverizați direct pe un șervețel destinat utilizării în camerele sterile. Utilizați un șervețel pentru distribuirea lichidului pe suprafață.

Asigurați-vă că suprafața este uniform acoperită cu produs și lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat, pentru eliminarea bacteriilor, a fungilor, a levurilor și a sporilor bacterieni.

Nu aplicați mai mult de 50 ml/m2.

Lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat, după care ștergeți suprafața până când este uscată.

Se utilizează la temperatura camerei (20 ± 2 °C).

Se vor utiliza materiale de ștergere adecvate pentru camerele sterile, astfel încât să se reducă interacțiunea cu produsul.

Aruncați șervețelele utilizate, într-un recipient închis.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție, rezistente la substanțe chimice, și echipament de protecție a ochilor, în timpul manipulării produsului (materialul din care sunt realizate va fi specificat de către deținătorul autorizației, în cadrul informațiilor despre produs).

Purtați salopetă de protecție, impermeabilă la produse biocide (materialul din care este realizată salopeta va fi specificat de către deținătorul autorizației, în cadrul informațiilor despre produs).

Este obligatorie asigurarea unei ventilații cu o rată de cel puțin 20/h în timpul manipulării produsului.

Produsul trebuie utilizat doar pentru dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni.

4.1.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Inhalare: Transportați persoana afectată la aer curat, menținându-i temperatura corporală și într-o poziție confortabilă pentru respirație. Mențineți căile respiratorii libere. Desfaceți obiectele de îmbrăcăminte strâmte, cum ar fi gulerul cămășii, cravata sau cureaua. Atunci când respirația este dificilă, personalul instruit corespunzător poate oferi asistență persoanei afectate, prin administrarea de oxigen. Solicitați asistență medicală. Așezați persoana conștientă pe o parte, în poziția de recuperare, și asigurați-vă că respiră cu ușurință.

Contactul cu pielea: Este important să îndepărtați imediat substanța de pe piele. Clătiți imediat, cu apă din abundență. Continuați să clătiți, cel puțin 15 minute, și solicitați asistență medicală. Arsurile chimice trebuie să fie tratate de către un medic.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat, cu apă din abundență. Nu frecați ochii. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există, și deschideți pleoapele larg. Continuați să clătiți, cel puțin 15 minute, și solicitați asistență medicală.

Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Dați-i persoanei afectate să bea câteva pahare mici de apă sau de lapte. Întrerupeți dacă persoana afectată are senzație de greață, deoarece voma poate fi periculoasă. Nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente. Așezați persoana inconștientă pe o parte, în poziția de recuperare, și asigurați-vă că respiră cu ușurință. Țineți persoana afectată sub observație. Solicitați asistență medicală dacă simptomele sunt grave sau dacă acestea persistă.

Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale: Tratați simptomatic.

Precauții referitoare la mediu: Nu permiteți ca produsul să intre în sol, în șanțuri, în rețelele de canalizare, în apele de suprafață și/sau în apele freatice. Scurgerile sau evacuarea în cursurile de apă naturale ar putea duce la uciderea organismelor acvatice.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență în cazul eliberărilor accidentale: Evacuați zona.

Stați în direcția opusă vântului în cazul scurgerilor. Ventilați zona în care s-a scurs sau s-a răspândit substanța. Operațiunile de curățare vor fi efectuate numai de către personal instruit și echipat corespunzător cu echipament de protecție. Utilizați echipament de protecție adecvat.

Metode și materiale utilizate pentru limitarea scurgerii și pentru curățare: Evitați contactul cu produsul scurs. Atunci când curățați o zonă în care a avut loc o scurgere, purtați în permanență echipament de protecție corespunzător, inclusiv echipament de protecție a căilor respiratorii, mănuși și salopetă de protecție. Ar putea fi necesară utilizarea unui aparat de respirat autonom sau a unei măști cu strat absorbant, în funcție de dimensiunea scurgerii și de calitatea sistemului de ventilație.

Scurgeri de mici dimensiuni: Purtați echipament de protecție corespunzător și acoperiți lichidul cu material absorbant. Colectați și sigilați produsul și materialul inert cu care ați absorbit scurgerea în saci de polietilenă, care vor fi introduși în butoaie, în vederea transportului la un amplasament de eliminare aprobat. Clătiți cu apă restul de produs scurs, pentru a reduce nivelul mirosului, apoi colectați apele uzate într-un sistem de canalizare municipal sau industrial – nu le eliminați în cursurile de apă naturale.

Scurgerile de mari dimensiuni: În cazul în care prezentați iritații ale nasului sau ale căilor respiratorii, ieșiți imediat din încăpere. Personalul care efectuează curățenia trebuie să fie instruit și echipat cu aparat de respirat autonom sau cu o mască de protecție pentru întreaga față (aprobată sau certificată oficial, dotată cu cartuș de reținere a vaporilor organici), cu mănuși și îmbrăcăminte impermeabilă, inclusiv cizme de cauciuc sau protecții pentru încălțăminte.

4.1.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

În cazul în care este eliminat în stare neutilizată și necontaminată, acest produs biocid va fi tratat ca deșeu periculos, conform Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3). Toate procedurile de eliminare trebuie să respecte legislația națională sau provincială, precum și toate reglementările municipale ori locale cu privire la deșeurile periculoase.

Nu evacuați în canalizare, pe pământ sau în cursurile de apă. Evitați eliberarea în mediu.

Incinerarea la temperaturi înalte este o practică acceptabilă.

Recipientele nu pot fi reumplute. Nu reutilizați și nu reumpleți recipientele. Recipientele trebuie să fie clătite de trei ori sau cu apă sub presiune, imediat după golire. Ulterior, recipientele pot fi oferite în vederea reciclării sau recondiționării pentru produse biocide sau pot fi găurite și eliminate la o groapă de gunoi sanitară sau prin alte proceduri aprobate de autoritățile naționale și locale. Transportați lichidele uzate, rezultate în urma clătirii recipientelor golite, la un amplasament aprobat de gestionare a deșeurilor.

4.1.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați în spații răcoroase și bine ventilate.

Păstrați produsul în recipientul original, închis etanș.

Recipientul trebuie să fie depozitat și transportat în poziție verticală, astfel încât conținutul să nu se verse.

Depozitați departe de lumina solară directă.

Nu congelați.

Depozitați la temperaturi sub 30 °C.

Perioada de valabilitate este de 12 luni (în ambalajul nedeschis).

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 2. Utilizare # 2 – Aplicare prin turnare într-un recipient și apoi aplicarea pe suprafețe cu un mop/o cârpă adecvat(ă) pentru utilizarea în camerele septice

Tipul produsului

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Dezinfectarea suprafețelor dure, neporoase, curățate în prealabil, din camerele sterile de uz medical neasociate cu zone de preparare a alimentelor sau a mâncării pentru animale, prin turnare într-un recipient și ulterior prin aplicarea lichidului pe suprafață cu ajutorul unui mop/a unei cârpe, adecvate pentru utilizarea în camerele sterile de uz medical.

Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii

denumirea comună: Bacterii

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Fungi

denumirea comună: Fungi

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Levuri

denumirea comună: Levuri

etapă de dezvoltare: Toate

denumirea științifică: Spori bacterieni

denumirea comună: Spori bacterieni

etapă de dezvoltare: Spori bacterieni/Bacterii

Domeniul de utilizare

de interior

Dezinfectarea suprafețelor dure, neporoase, curățate în prealabil, din camerele sterile de uz medical neasociate cu zone de preparare a alimentelor sau a mâncării pentru animale, prin turnare într-un recipient și ulterior prin aplicarea lichidului pe suprafață cu ajutorul unui mop/a unei cârpe, adecvate pentru utilizarea în camerele sterile de uz medical.

Metoda (metodele) de aplicare

turnarea

Turnați într-un recipient și apoi aplicați cu un mop/o cârpă adecvat(ă) pentru utilizarea în camerele septice.

Ratele și frecvența de aplicare

50 ml/m2 – Produs gata de utilizare

Asigurați-vă că suprafața este uniform acoperită cu produs și lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat.

Timp de contact pentru bacterii: 2 minute

Timp de contact pentru fungi, levuri și spori bacterieni: 3 minute.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră de 3 750 ml din HDPE, cu capac cu filet, din polipropilenă.

Flacon de 900 ml din HDPE, prevăzut cu capac cu filet din polipropilenă, care se înlocuiește cu trăgaciul din polipropilenă.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Se utilizează numai pe suprafețele vizibil curate. Este necesară efectuarea curățării suprafețelor, înainte de dezinfectare. Îndepărtați fizic contaminanții de pe suprafețe înainte de efectuarea dezinfectării, folosind un mop/o cârpă destinate utilizării în camerele septice și tehnica recomandată de ștergere, pentru controlul optim al contaminării.

Turnați produsul într-un recipient, apoi ștergeți suprafața cu un mop.

Asigurați-vă că suprafața este uniform acoperită cu produs și lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat, pentru eliminarea bacteriilor, a fungilor, a levurilor și a sporilor bacterieni. Nu aplicați mai mult de 50 ml/m2.

Lăsați să acționeze conform timpului de contact specificat, după care ștergeți suprafața până când este uscată. Se utilizează la temperatura camerei (20 ± 2 °C).

Se vor utiliza cârpe și mopuri adecvate pentru camerele sterile, astfel încât să se reducă interacțiunea cu produsul.

Aruncați cârpele utilizate într-un recipient închis.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție, rezistente la substanțe chimice, și echipament de protecție a ochilor, în timpul manipulării produsului (materialul din care sunt realizate va fi specificat de către deținătorul autorizației, în cadrul informațiilor despre produs).

Purtați salopetă de protecție, impermeabilă la produse biocide (materialul din care este realizată salopeta va fi specificat de către deținătorul autorizației, în cadrul informațiilor despre produs).

Este obligatoriu să utilizați soluții tehnice și controale tehnologice pentru îndepărtarea reziduurilor din aer [de exemplu ventilarea încăperii sau sistem de ventilație locală de evacuare (LEV) în timpul aplicării produsului]. Este obligatorie efectuarea unei ventilații cu o rată de schimb a aerului de minimum 100 pe oră.

Este obligatorie utilizarea de sisteme tehnice de control pentru îndepărtarea reziduurilor din aer (de exemplu ventilația încăperii sau LEV – ventilație de evacuare locală) înainte să permiteți personalului să intre în zonele tratate, după dezinfectarea suprafețelor. Acolo unde este necesar, trebuie stabilit un timp de așteptare suficient, astfel încât reziduurile existente în aer să poată fi eliminate.

4.2.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Inhalare: Transportați persoana afectată la aer curat, menținându-i temperatura corporală și într-o poziție confortabilă pentru respirație. Mențineți căile respiratorii libere. Desfaceți obiectele de îmbrăcăminte strâmte, cum ar fi gulerul cămășii, cravata sau cureaua. Atunci când respirația este dificilă, personalul instruit corespunzător poate oferi asistență persoanei afectate, prin administrarea de oxigen. Solicitați asistență medicală. Așezați persoana conștientă pe o parte, în poziția de recuperare, și asigurați-vă că respiră cu ușurință.

Contactul cu pielea: Este important să îndepărtați imediat substanța de pe piele. Clătiți imediat, cu apă din abundență. Continuați să clătiți, cel puțin 15 minute, și solicitați asistență medicală. Arsurile chimice trebuie să fie tratate de către un medic.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat, cu apă din abundență. Nu frecați ochii. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există, și deschideți pleoapele larg. Continuați să clătiți, cel puțin 15 minute, și solicitați asistență medicală.

Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Dați-i persoanei afectate să bea câteva pahare mici de apă sau de lapte. Întrerupeți dacă persoana afectată are senzație de greață, deoarece voma poate fi periculoasă. Nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente. Așezați persoana inconștientă pe o parte, în poziția de recuperare, și asigurați-vă că respiră cu ușurință. Țineți persoana afectată sub observație. Solicitați asistență medicală dacă simptomele sunt grave sau dacă acestea persistă.

Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale: Tratați simptomatic.

Precauții referitoare la mediu: Nu permiteți ca produsul să intre în sol, în șanțuri, în rețelele de canalizare, în apele de suprafață și/sau în apele freatice. Scurgerile sau evacuarea în cursurile de apă naturale ar putea duce la uciderea organismelor acvatice.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență în cazul eliberărilor accidentale: Evacuați zona.

Stați în direcția opusă vântului în cazul scurgerilor. Ventilați zona în care s-a scurs sau s-a răspândit substanța. Operațiunile de curățare vor fi efectuate numai de către personal instruit și echipat corespunzător cu echipament de protecție. Utilizați echipament de protecție adecvat.

Metode și materiale utilizate pentru limitarea scurgerii și pentru curățare: Evitați contactul cu produsul scurs. Atunci când curățați o zonă în care a avut loc o scurgere, purtați în permanență echipament de protecție corespunzător, inclusiv echipament de protecție a căilor respiratorii, mănuși și salopetă de protecție. Ar putea fi necesară utilizarea unui aparat de respirat autonom sau a unei măști cu strat absorbant, în funcție de dimensiunea scurgerii și de calitatea sistemului de ventilație.

Scurgeri de mici dimensiuni: Purtați echipament de protecție corespunzător și acoperiți lichidul cu material absorbant. Colectați și sigilați produsul și materialul inert cu care ați absorbit scurgerea în saci de polietilenă, care vor fi introduși în butoaie, în vederea transportului la un amplasament de eliminare aprobat. Clătiți cu apă restul de produs scurs, pentru a reduce nivelul mirosului, apoi colectați apele uzate într-un sistem de canalizare municipal sau industrial – nu le eliminați în cursurile de apă naturale.

Scurgerile de mari dimensiuni: În cazul în care prezentați iritații ale nasului sau ale căilor respiratorii, ieșiți imediat din încăpere. Personalul care efectuează curățenia trebuie să fie instruit și echipat cu aparat de respirat autonom sau cu o mască de protecție pentru întreaga față (aprobată sau certificată oficial, dotată cu cartuș de reținere a vaporilor organici), cu mănuși și îmbrăcăminte impermeabilă, inclusiv cizme de cauciuc sau protecții pentru încălțăminte.

4.2.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

În cazul în care este eliminat în stare neutilizată și necontaminată, acest produs biocid va fi tratat ca deșeu periculos, conform Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3). Toate procedurile de eliminare trebuie să respecte legislația națională sau provincială, precum și toate reglementările municipale ori locale cu privire la deșeurile periculoase.

Nu evacuați în canalizare, pe pământ sau în cursurile de apă. Evitați eliberarea în mediu.

Incinerarea la temperaturi înalte este o practică acceptabilă.

Recipientele nu pot fi reumplute. Nu reutilizați și nu reumpleți recipientele. Recipientele trebuie să fie clătite de trei ori sau cu apă sub presiune, imediat după golire. Ulterior, recipientele pot fi oferite în vederea reciclării sau recondiționării pentru produse biocide sau pot fi găurite și eliminate la o groapă de gunoi sanitară sau prin alte proceduri aprobate de autoritățile naționale și locale. Transportați lichidele uzate, rezultate în urma clătirii recipientelor golite, la un amplasament aprobat de gestionare a deșeurilor.

4.2.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați în spații răcoroase și bine ventilate.

Păstrați produsul în recipientul original, închis etanș.

Recipientul trebuie să fie depozitat și transportat în poziție verticală, astfel încât conținutul să nu se verse.

Depozitați departe de lumina solară directă.

Nu congelați.

Depozitați la temperaturi sub 30 °C.

Perioada de valabilitate este de 12 luni (în ambalajul nedeschis).

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (1) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Consultați: instrucțiunile de utilizare specifice

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

Consultați: măsurile specifice de reducere a riscurilor

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați: În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați: În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați: În funcție de modul de utilizare, condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului, în condiții normale de depozitare

6.   ALTE INFORMAȚII

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Contec Sterile PeridoxRTU

-

Numărul curent

EU-0023658-0001 1-1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Acid peracetic

 

Substanța activă

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Substanța inactivă

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Substanța inactivă

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Contec PeridoxRTU

-

Numărul curent

EU-0023658-0002 1-1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Acid peracetic

 

Substanța activă

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Substanța inactivă

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Substanța inactivă

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.


DECIZII

9.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1426 A COMISIEI

din 7 octombrie 2020

privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 935 MHz pentru aplicațiile sistemelor de transport inteligente (STI) legate de siguranță și de abrogare a Deciziei 2008/671/CE

[notificată cu numărul C(2020) 6773]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Sistemele de transport inteligente (STI) includ STI pentru transportul rutier și STI pentru transportul feroviar urban. STI pentru transportul rutier includ sisteme cooperative bazate pe comunicații în timp real între vehicule (inclusiv automobile, camioane, biciclete, motociclete, tramvaie, echipamente pentru construcții, echipamente agricole, precum și echipamente pentru pietoni și bicicliști) și mediul lor (alte vehicule, infrastructură etc.). În anumite cazuri, aceste echipamente destinate STI pentru transportul rutier pot avea și alte utilizări (de exemplu, pe șantiere industriale, agricole sau de construcții). STI pentru transportul feroviar urban constau în sisteme de transport public ghidate permanent de cel puțin un sistem de control și gestionare, destinate să opereze servicii locale, urbane și suburbane de transport de pasageri separate de traficul rutier și pietonal general. STI au potențialul de a oferi îmbunătățiri majore ale eficienței sistemului de transport, ale siguranței traficului și ale confortului în timpul călătoriei.

(2)

Decizia 2008/671/CE a Comisiei (2) a armonizat utilizarea spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz (sau 5,9 GHz) pentru aplicațiile STI legate de siguranță. Aceasta a recunoscut rolul STI ca element central al unei abordări integrate în domeniul siguranței rutiere prin includerea de tehnologii ale informației și comunicațiilor în cadrul infrastructurii de transport și al vehiculelor pentru a evita situațiile de trafic potențial periculoase și pentru a reduce numărul de accidente.

(3)

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a instituit un cadru pentru implementarea STI în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport.

(4)

La 14 septembrie 2016, în urma adoptării unui set de măsuri pentru o societate europeană a gigabiților (4) [inclusiv planul de acțiune privind 5G (5)], Comisia a subliniat legătura dintre dezvoltarea și implementarea tehnologiei 5G în Europa și domeniile-cheie de aplicare, în special mobilitatea inteligentă (mobilitatea conectată și automatizată).

(5)

La 30 noiembrie 2016, Comisia a publicat comunicarea „O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative” (6). În ceea ce privește spectrul, strategia propune să se mențină desemnarea spectrului utilizată de comunicațiile wireless cu rază scurtă de acțiune (ITS-G5) dezvoltate de Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) pentru serviciile STI legate de siguranță și să se sprijine măsurile de protejare a benzii de frecvențe 5,9 GHz de interferențele dăunătoare. Strategia propune, de asemenea, ca inițiativele de implementare a sistemelor de transport inteligente cooperative să pună în aplicare tehnicile de atenuare relevante pentru a garanta coexistența, în conformitate cu standardele și procedurile ETSI.

(6)

La 17 mai 2018, Comisia a adoptat cel de al treilea pachet privind mobilitatea (7), care a integrat strategia privind siguranța rutieră într-un ecosistem european mai larg de mobilitate durabilă, axat pe o mobilitate sigură, conectată și curată. În pachetul respectiv, se preconizează că vehiculele autonome și sistemele avansate de conectivitate vor face vehiculele mai sigure și mai ușor de partajat și vor facilita accesul la servicii de mobilitate pentru mai mulți utilizatori.

(7)

În conformitate cu cadrul politic și de reglementare menționat privind siguranța rutieră, aflat în continuă evoluție, statele membre și industria au lansat diverse inițiative legate de utilizarea benzii de 5,9 GHz pentru a dezvolta și implementa aplicațiile în materie de siguranță rutieră. Printre aceste inițiative se numără Consorțiul Car-2-Car Communications (8), platforma C-Roads (9), înființarea asociației „5G Automotive Association” (5GAA) (10) și intensificarea activităților din cadrul celui de al treilea Proiect de parteneriat între generații (3rd Generation Partnership Project – 3GPP) (11) și al unor organisme de standardizare precum ETSI. Eforturile industriei au avut drept rezultat dezvoltarea a două tehnologii concurente pentru comunicațiile pe distanță mică între vehicule și mediul lor, și anume ITS-G5 și tehnologia de tip „long term evolution – vehicle-to-everything” (vehicul-toți participanții, LTE-V2X).

(8)

Sectorul transportului feroviar urban consideră că este necesar un spectru armonizat (12) de cel puțin 20 MHz pentru exploatarea sistemelor de control al trenurilor urbane bazat pe radiocomunicații (CBTC). Astfel de sisteme permit gestionarea în condiții de siguranță și în mod eficient a operațiunilor feroviare urbane, în special prin reducerea intervalelor dintre trenurile succesive, ceea ce sporește fluxul în infrastructurile de transport public. Pe baza autorizațiilor locale, o serie de linii de metrou din Uniune utilizează deja părți din banda de frecvențe 5 905-5 935 MHz sau peste aceasta. Prin urmare, este important să se armonizeze spectrul pentru o astfel de utilizare în întreaga Uniune, pentru a asigura o piață unică și în sectorul transportului feroviar urban și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de mediu ale Europei.

(9)

În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia 676/2002/CE, la 18 octombrie 2017, Comisia a acordat Conferinței europene a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT) un mandat pentru a studia posibilitatea de a extinde limita superioară a benzii STI legate de siguranță armonizate la nivelul Uniunii (5 875-5 905 MHz) cu 20 MHz până la 5 925 MHz și de a admite în această bandă alte mijloace de transport pe lângă transportul rutier, cum ar fi transportul feroviar urban care utilizează CBTC în banda respectivă.

(10)

În baza acestui mandat, CEPT a publicat un raport la 11 martie 2019 (Raportul nr. 71 al CEPT – STI la 5,9 GHz) în care se examinează condițiile tehnice și extinderea benzii de 5,9 GHz. Propunerile din raport includ extinderea definiției STI, armonizarea benzii de frecvențe de 5 875-5 925 MHz pentru aplicații STI legate de siguranță și armonizarea benzii de frecvențe de 5 925-5 935 MHz pentru aplicațiile STI pentru transportul feroviar urban legate de siguranță, sub rezerva coordonării la nivel național cu serviciile fixe și/sau a unor studii pentru a stabili condițiile de utilizare în comun. Raportul propune, de asemenea, să se acorde prioritate aplicațiilor STI pentru transportul rutier sub 5 915 MHz și aplicațiilor STI pentru transportul feroviar urban peste 5 915 MHz. Se propune limitarea utilizării benzii de frecvențe 5 915-5 925 MHz de către aplicațiile STI pentru transportul rutier la sistemele de tip infrastructură către vehicul (infastructure to vehicle – I2V) până când aplicațiile STI pentru transportul rutier vor fi în măsură să protejeze aplicațiile STI pentru transportul feroviar urban. În ceea ce privește STI pentru transportul feroviar urban, se propune utilizarea în comun a benzii de frecvențe 5 915-5 935 MHz, în funcție de circumstanțele naționale și de cererea părților interesate. Autorizațiile individuale privind STI pentru transportul feroviar urban (5 915-5 935 MHz), infrastructura STI pentru transportul rutier (5 915-5 925 MHz) și serviciile fixe (peste 5 925 MHz) ar trebui să permită coordonarea la nivel național, după caz.

(11)

Atunci când asigură punerea la dispoziție a benzii de frecvențe 5 915-5 935 MHz pentru STI pentru transportul feroviar urban cât mai curând posibil după desemnarea sa în conformitate cu prezenta decizie, statele membre ar trebui să acorde atenția cuvenită sistemelor feroviare urbane existente care operează în banda respectivă (sau într-o parte a acesteia) în condiții tehnice diferite, pentru a permite un interval de timp suficient pentru adaptarea echipamentelor pentru trenuri și rețea existente la condițiile tehnice armonizate.

(12)

Rezultatele acțiunilor desfășurate de CEPT în cooperare cu ETSI constituie baza tehnică a prezentei decizii.

(13)

STI și rețeaua locală cu acces pe suport radio (RLAN) sunt ambele sprijinite de politicile Uniunii. CEPT definește condițiile tehnice aplicabile RLAN care funcționează peste 5 935 MHz pentru a aborda problema protecției aplicațiilor STI pentru transportul feroviar urban legate de siguranță care funcționează sub 5 935 MHz și a aplicațiilor STI pentru transportul rutier legate de siguranță care funcționează sub 5 925 MHz (de exemplu, cerințele privind limita de emisie în afara benzii și scenariul de blocare).

(14)

ETSI definește în prezent soluții standardizate pentru a asigura mecanisme de partajare a aceluiași canal și punerea în aplicare a regulilor de prioritate între aplicațiile STI pentru transportul rutier și cele pentru transportul feroviar urban.

(15)

ETSI lucrează în prezent la două rapoarte tehnice privind definirea și evaluarea metodelor de coexistență în același canal și în canale adiacente între STI G5 și LTE-V2X. Standardele relevante ar putea fi disponibile cel mai devreme până la jumătatea anului 2021, însă elaborarea lor ar putea dura până la jumătatea anului 2022.

(16)

Ținând seama de evoluțiile din cadrul ETSI, este posibil să fie necesară o revizuire a prezentei decizii în viitor.

(17)

Prezenta decizie ar trebui să se bazeze pe normele stabilite în Decizia 2008/671/CE și să le dezvolte. Din motive de claritate juridică, Decizia 2008/671/CE ar trebui abrogată.

(18)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio, instituit prin Decizia nr. 676/2002/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Scopul prezentei decizii este de a armoniza condițiile privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a benzii de frecvențe 5 875-5 935 MHz pentru aplicațiile sistemelor de transport inteligente (STI) legate de siguranță.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„sisteme de transport inteligente” sau „STI” înseamnă o serie de sisteme și servicii bazate pe tehnologiile informației și comunicațiilor, cuprinzând funcții de prelucrare, control, poziționare, comunicare și electronice, care sunt utilizate în cadrul unui sistem de transport rutier sau al unui sistem de transport feroviar urban sau al ambelor sisteme;

2.

„sisteme de transport rutier inteligente” sau „STI pentru transportul rutier” înseamnă sisteme de transport inteligente care sunt utilizate în cadrul oricărui tip de transport rutier (inclusiv în alte cazuri decât transportul rutier) permițând comunicații în condiții de siguranță între vehicule (V2V) și între infrastructură și vehicule (I2V). De asemenea, STI utilizate pentru liniile de cale ferată care nu sunt separate de traficul rutier sau pietonal (cum ar fi tramvaiele și transportul feroviar ușor) sunt considerate ca făcând parte din STI pentru transportul rutier;

3.

„sisteme de transport inteligente pentru transportul feroviar urban” sau „STI pentru transportul feroviar urban” înseamnă sisteme de transport inteligente care sunt utilizate pentru liniile de cale ferată urbane sau suburbane ghidate permanent de cel puțin un sistem de control și gestionare și care sunt separate de traficul rutier și pietonal;

4.

„putere echivalentă izotropic radiată medie” sau „e.i.r.p. medie” înseamnă e.i.r.p. pe durata salvei de emisie care corespunde puterii maxime.

Articolul 3

(1)   Statele membre desemnează, cel târziu până la 30 iunie 2021, banda de frecvențe 5 875-5 935 MHz pentru sistemele de transport inteligente și o limitează la STI pentru transportul feroviar urban în banda 5 925-5 935 MHz. După această desemnare, statele membre pun la dispoziție banda de frecvență respectivă, pe bază neexclusivă, cât mai curând posibil.

Această desemnare trebuie să respecte parametrii stabiliți în anexă.

(2)   Aplicațiile STI pentru transportul rutier au prioritate sub 5 915 MHz, iar aplicațiile STI pentru transportul feroviar urban au prioritate peste 5 915 MHz, astfel încât să se asigure protecție aplicației care are prioritate.

(3)   Accesul STI pentru transportul rutier la gama de frecvențe 5 915-5 925 MHz este limitat la aplicațiile care implică numai conectivitatea între infrastructură și vehicul (I2V), coordonat, unde este cazul, cu STI pentru transportul feroviar urban.

(4)   Accesul STI pentru transportul feroviar urban la gama de frecvențe 5 925-5 935 MHz este partajat și face obiectul circumstanțelor naționale și al cererii de STI pentru transportul feroviar urban, inclusiv coordonarea cu serviciile fixe.

Articolul 4

Domeniul și mijloacele de aplicare a prezentei decizii sunt revizuite de îndată ce evoluțiile pieței și evoluția standardelor și a tehnologiei justifică o astfel de revizuire sau cel târziu până la 30 septembrie 2023.

Articolul 5

Statele membre transmit Comisiei, până la 30 septembrie 2022, un raport privind punerea în aplicare a articolului 3 din prezenta decizie.

Articolul 6

Decizia 2008/671/CE se abrogă.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Thierry BRETON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Decizia 2008/671/CE a Comisiei din 5 august 2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță (JO L 220, 15.8.2008, p. 24).

(3)  Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

(4)  Conectivitatea pentru o societate europeană a gigabiților,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

(5)  Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Un plan de acțiune privind 5G în Europa” [COM(2016) 588 final].

(6)  Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată” [COM(2016) 766 final].

(7)  Comunicarea Comisiei din 17 mai 2018 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată” [COM(2018) 293 final].

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  Raportul tehnic al ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) – partea privind cerințele în materie de spectru pentru sistemele de transport feroviar urban în banda de 5,9 GHz.


ANEXĂ

Parametri tehnici pentru aplicațiile legate de siguranță ale sistemelor de transport inteligente în banda de 5 875-5 935 MHz

Parametru

Valoare

Densitate spectrală de putere maximă (e.i.r.p. medie)

23 dBm/MHz

Putere de emisie totală maximă (e.i.r.p. medie)

33 dBm cu o gamă de reglare a puterii emițătorului (TPC) de 30 dB

Se utilizează tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care asigură un nivel adecvat de performanță în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1). Dacă în standardele armonizate (sau în părți ale acestora) ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în temeiul Directivei 2014/53/UE sunt descrise tehnici relevante, se asigură o performanță cel puțin echivalentă cu nivelul de performanță asociat acestor tehnici.

Aranjament de frecvențe

Aranjamentul de frecvențe se bazează pe blocuri de 10 MHz, pornind de la limita inferioară a benzii, la 5 875 MHz.

În ceea ce privește STI pentru transportul rutier:

Image 1

În banda de 5 875-5 925 MHz, aplicațiile STI pentru transportul rutier trebuie să utilizeze canalele în limitele fiecărui bloc de 10 MHz. Lărgimea de bandă a canalului poate fi mai mică de 10 MHz.

În ceea ce privește STI pentru transportul feroviar urban:

Image 2

În banda de 5 875-5 915 MHz, aplicațiile STI pentru transportul feroviar urban trebuie să utilizeze canalele în limitele fiecărui bloc de 10 MHz. Lărgimea de bandă a canalului poate fi mai mică de 10 MHz.

În banda de 5 915-5 935 MHz, lărgimea de bandă maximă a canalului este de 10 MHz pentru aplicațiile STI pentru transportul feroviar urban. Linia punctată indică modalitatea de frecvență armonizată preferată, însă, la nivel național, sistemele instalate pot utiliza un canal centrat la 5 925 MHz.


(1)  Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).