ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 310

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
24 septembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1321 al Comisiei din 17 septembrie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aydın Kestanesi (DOP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) 2020/1322 al Comisiei din 23 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD), de esteri ai 3-MCPD cu acizi grași și de esteri ai glicidilului cu acizi grași în anumite produse alimentare ( 1 )

2

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) ( JO L 95, 7.4.2017 )

6

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1321 AL COMISIEI

din 17 septembrie 2020

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Aydın Kestanesi” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Aydın Kestanesi”, depusă de Turcia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Aydın Kestanesi” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Aydın Kestanesi” (DOP).

Denumirea menționată în primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 septembrie 2020.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 185, 4.6.2020, p. 16.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


24.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/2


REGULAMENTUL (UE) 2020/1322 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD), de esteri ai 3-MCPD cu acizi grași și de esteri ai glicidilului cu acizi grași în anumite produse alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare. În anexa la prezentul regulament, se stabilesc niveluri maxime pentru esterii 3-monoclorpropandiolului (3-MCPD) cu acizi grași și esterii glicidilului cu acizi grași.

(2)

La 21 noiembrie 2017, Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (denumit în continuare „Grupul CONTAM”) al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară a adoptat un aviz științific (3) privind o actualizare a evaluării sale privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența 3-monoclorpropandiol („3-MCPD”) și a esterilor săi cu acizi grași în produsele alimentare, publicată în 2016 (4), având în vedere divergența științifică identificată în ceea ce privește stabilirea dozei zilnice tolerabile (DZT) în cadrul raportului Comitetului mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari și contaminanți (5).

(3)

Grupul CONTAM a stabilit o DZT de grup actualizată de 2 μg/kg de greutate corporală pe zi pentru 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași. El a luat act de faptul că această DZT nu este depășită în rândul populației adulte. Cu toate acestea, s-a observat o ușoară depășire a DZT în cazul marilor consumatori din rândul generațiilor mai tinere și, în special, în cazul sugarilor hrăniți exclusiv cu preparate pentru sugari.

(4)

3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți rezultați în urma procesului de rafinare a uleiurilor vegetale. Prin urmare, este adecvat să se stabilească niveluri maxime pentru prezența 3-MCPD și a esterilor săi cu acizi grași în uleiurile și grăsimile vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în produsele alimentare. Întrucât uleiurile de măsline virgine nu conțin esteri ai glicidilului cu acizi grași, 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași, nu este oportun să se aplice aceste niveluri maxime noi pentru 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași, nici nivelurile maxime existente pentru esterii glicidilului cu acizi grași uleiurilor virgine.

(5)

Cu toate acestea, din cauza riscului posibil pentru sănătate în ceea ce privește sugarii și copiii de vârstă mică, este adecvat să se stabilească un nivel maxim mai strict pentru uleiurile și grăsimile vegetale destinate producerii de alimente pentru copii și de preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică.

(6)

Pentru a elimina toate potențialele riscuri pentru sănătate în ceea ce privește sugarii și copiii de vârstă mică, în special în ceea ce privește posibila expunere la 3-MCPD și la esterii săi cu acizi grași a sugarilor hrăniți exclusiv cu preparate pentru sugari, este oportun să se stabilească niveluri maxime stricte, în funcție de vânzarea sub formă de praf sau sub formă lichidă, pentru preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică.

(7)

Având în vedere că o depășire ușoară a DZT a fost observată și în rândul marilor consumatori din grupele de vârstă mai tinere și nu doar în rândul sugarilor hrăniți exclusiv cu preparate pentru sugari, este oportun să se aplice același nivel strict și preparatelor pentru copii mici, având în vedere că aceste preparate sunt consumate și de către copiii cu vârsta mai mică de trei ani. În plus, este adecvat ca nivelul maxim existent pentru esterii glicidilului cu acizi grași pentru preparate pentru sugari și formulele de continuare să se aplice și formulelor pentru copii de vârstă mică.

(8)

În plus, publicațiile științifice și datele privind prezența acestor substanțe chimice primite au relevat recent faptul că uleiul de pește și uleiurile din alte organisme marine pot conține niveluri ridicate de esteri ai glicidilului cu acizi grași și de 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, este necesar să se stabilească un nivel maxim de esteri ai glicidilului cu acizi grași și de 3-MCPD și esterii săi cu acizii grași în uleiul de pește și în uleiuri din alte organisme marine.

(9)

Operatorilor din sectorul alimentar trebuie să li se acorde timp suficient pentru a-și adapta procesele de producție și, prin urmare, este adecvat ca nivelurile maxime pentru 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași, precum și nivelurile maxime noi de esteri ai glicidilului din formulele pentru copii de vârstă mică și din uleiul de pește și din uleiuri din alte organisme marine să se aplice numai de la 1 ianuarie 2021. În plus, este oportun să se permită produselor care nu respectă nivelurile maxime pentru 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași și care sunt introduse pe piață înainte de această dată să rămână pe piață până la data durabilității lor minimale sau până la data lor limită de consum. Cu toate acestea, având în vedere că esterii glicidilului cu acizi grași sunt cancerigeni genotoxici și, prin urmare, prezența lor constituie un risc mai ridicat pentru sănătatea publică, produsele care nu respectă noile niveluri maxime de esteri ai glicidilului cu acizi grași și care sunt introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2021 trebuie să fie autorizate să rămână pe piață numai pentru o perioadă limitată de timp.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 trebuie modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Uleiurile de pește și uleiurile din alte organisme marine menționate la punctele 4.2.1 și 4.2.2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, precum și formulele pentru copii de vârstă mică menționate la punctele 4.2.3 și 4.2.4 din anexa respectivă care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de 1 ianuarie 2021 pot continua să fie comercializate până la 30 iunie 2021.

Produsele alimentare enumerate la punctul 4.3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 care sunt introduse pe piață în mod legal înainte de 1 ianuarie 2021 pot fi comercializate în continuare până la data durabilității lor minimale sau până la data lor limită de consum.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 septembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel (Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar), 2018. Scientific opinion on the update of the risk assessment on 3-monochloropropanediol and its fatty acid esters (Aviz științific privind actualizarea evaluării riscului privind 3-monoclorpropandiol și a esterilor săi cu acizi grași), EFSA Journal 2018;16(1):5083, 48 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083

(4)  EFSA CONTAM Panel (Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar), 2016. Aviz științific privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența 3- și 2-monoclorpropandiol (MCPD) și a esterilor lor cu acizi grași, precum și a esterilor glicidilului cu acizi grași în produsele alimentare, EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(5)  Evaluarea siguranței anumitor contaminanți din produsele alimentare. WHO Food Additives Series, No. 74, 2018. Toxicological Monographs 19 bis of the 83rd meeting.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276868/9789241660747-eng.pdf?ua=1


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, Punctul 4 „3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași de glicidil” se înlocuiește cu următorul text:

„Punctul 4: 3-monoclorpropandiol (3-MCPD), esteri ai 3-MCPD cu acizi grași și esteri ai glicidilului cu acizi grași

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (μg/kg)

4.1.

3-monoclorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Proteină vegetală hidrolizată (30)

20

4.1.2.

Sos de soia (30)

20

4.2.

Esterii glicidilului cu acizi grași, exprimați ca glicidol

 

4.2.1.

Uleiuri și grăsimi vegetale, uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, cu excepția alimentelor menționate la punctul 4.2.2 și a uleiurilor de măsline virgine  ((*))

1 000  ((***))

4.2.2.

Uleiuri și grăsimi vegetale, uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine destinate producerii de alimente pentru bebeluși și de preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică (3)

500  ((***))  ((******))

4.2.3.

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (3) (29) și formule pentru copii de vârstă mică (29)  ((**)) (sub formă de praf)

50  ((***))

4.2.4.

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (3) (29) și formule pentru copii de vârstă mică (29)  ((**)) (sub formă lichidă)

6,0  ((***))

4.3.

Sumă de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai 3-MCPD cu acizi grași, exprimată ca 3-MCPD  ((****))

 

4.3.1.

Uleiuri și grăsimi vegetale, uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimentele care se încadrează în următoarele categorii, cu excepția alimentelor menționate la punctul 4.3.2 și a uleiurilor de măsline virgine  ((*)):

uleiuri și grăsimi din nucă de cocos, porumb, rapiță, floarea soarelui, soia, sâmburi de palmier și ulei de măsline (compuse din ulei de măsline rafinat și ulei de măsline virgin)  ((*)) și amestecuri de uleiuri și grăsimi cu uleiuri și grăsimi numai din această categorie;

1 250

alte uleiuri vegetale [inclusiv uleiuri din turtă de măsline  ((*))], uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine și amestecuri de uleiuri și grăsimi cu uleiuri și grăsimi numai din această categorie;

2 500

amestecuri de uleiuri și grăsimi din cele două categorii menționate anterior.

---  ((*****))

4.3.2.

Uleiuri și grăsimi vegetale, uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine destinate producerii de alimente pentru copii de vârstă mică și de preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică (3)

750  ((******))

4.3.3.

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (3) (29) și formule pentru copii de vârstă mică (29)  ((**)) (sub formă de praf)

125  ((*******))

4.3.4.

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (3) (29) și formule pentru copii de vârstă mică (29)  ((**)) (sub formă lichidă)

15  ((*******))


((*))  Astfel cum sunt definite în partea VIII din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

((**))  «formulele pentru copii mici» sunt băuturile pe bază de lapte și produsele similare pe bază de proteine destinate copiilor de vârstă mică. Aceste produse nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 609/2013 (Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică) [COM(2016) 169 final] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN)

((***))  Pentru uleiul de pește și uleiurile din alte organisme marine și formulele pentru copii mici, nivelurile maxime se aplică de la 1 ianuarie 2021.

((****))  Nivelurile maxime se aplică de la 1 ianuarie 2021.

((*****))  Uleiurile și grăsimile utilizate ca ingredient pentru amestec trebuie să respecte nivelul maxim stabilit pentru ulei și grăsime. Prin urmare, nivelul pentru suma de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai 3-MCPD cu acizi grași, exprimată ca 3-MCPD în amestec, nu trebuie să depășească nivelul calculat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1881/2006. În cazul în care autoritatea competentă și operatorul din sectorul alimentar care nu produce amestecul nu cunosc compoziția cantitativă, nivelul sumei de 3-MCPD și esteri ai 3-MCPD cu acizi grași, exprimată ca 3-MCPD în amestec, nu trebuie să depășească, în niciun caz, 2 500 μg/kg.

((******))  În cazul în care produsul este un amestec de diferite uleiuri sau grăsimi de aceeași origine botanică sau de origini botanice diferite, nivelul maxim se aplică amestecului. Uleiurile și grăsimile utilizate ca ingrediente pentru amestec trebuie să respecte nivelul maxim stabilit pentru ulei și grăsime la punctul 4.3.1.

((*******))  Nivelul maxim urmează să fie revizuit în vederea reducerii în termen de doi ani de la data aplicării.”


Rectificări

24.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/6


Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 7 aprilie 2017 )

La pagina 9, considerentul 54:

în loc de:

„(54)

Este necesar să se prevadă categoriile de animale și bunuri care ar trebui să fie prezentate întotdeauna la un post de inspecție la frontieră pentru controalele oficiale care trebuie să fie efectuate înainte de intrarea acestora în Uniune. Este, de asemenea, necesar să se prevadă posibilitatea de a solicita ca alte categorii de bunuri să facă temporar obiectul aceleiași cerințe în temeiul unor măsuri specifice în acest sens, precum și posibilitatea de a solicita ca anumite alte categorii de bunuri și, în special, anumite produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse) să fie întotdeauna prezentate pentru controale oficiale la un post de inspecție la frontieră înainte de intrarea lor în Uniune.”,

se citește:

„(54)

Este necesar să se prevadă categoriile de animale și bunuri care ar trebui să fie prezentate întotdeauna la un post de control la frontieră pentru controalele oficiale care trebuie să fie efectuate înainte de intrarea acestora în Uniune. Este, de asemenea, necesar să se prevadă posibilitatea de a solicita ca alte categorii de bunuri să facă temporar obiectul aceleiași cerințe în temeiul unor măsuri specifice în acest sens, precum și posibilitatea de a solicita ca anumite alte categorii de bunuri și, în special, anumite produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse) să fie întotdeauna prezentate pentru controale oficiale la un post de control la frontieră înainte de intrarea lor în Uniune.”

La pagina 10, considerentul 56:

în loc de:

„(56)

Pentru a consolida eficiența sistemului de control oficial al Uniunii, pentru a asigura alocarea optimă a resurselor de control oficial pentru controalele la frontieră și pentru a facilita asigurarea respectării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar, ar trebui să se instituie un sistem comun integrat de controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră, care să înlocuiască actualul cadru de control fragmentat, pentru a aborda toate transporturile care, având în vedere riscul pe care îl pot prezenta, ar trebui să fie supuse controalelor la intrarea în Uniune.”,

se citește:

„(56)

Pentru a consolida eficiența sistemului de control oficial al Uniunii, pentru a asigura alocarea optimă a resurselor de control oficial pentru controalele la frontieră și pentru a facilita asigurarea respectării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar, ar trebui să se stabilească un sistem comun integrat de controale oficiale la posturile de control la frontieră, care să înlocuiască actualul cadru de control fragmentat, pentru a aborda toate transporturile care, având în vedere riscul pe care îl pot prezenta, ar trebui să fie supuse controalelor la intrarea în Uniune.”

La pagina 10, considerentul 57:

în loc de:

„(57)

La sosirea la posturile de inspecție la frontieră, transporturile ar trebui să fie supuse unor controale oficiale. Respectivele controale oficiale ar trebui să includă controale documentare pentru toate transporturile, inclusiv prin mijloace electronice atunci când este oportun, precum și controale de identitate și fizice efectuate cu o frecvență adecvată care depinde de riscul prezentat de fiecare transport de animale sau bunuri.”,

se citește:

„(57)

La sosirea la posturile de control la frontieră, transporturile ar trebui să fie supuse unor controale oficiale. Respectivele controale oficiale ar trebui să includă controale documentare pentru toate transporturile, inclusiv prin mijloace electronice atunci când este oportun, precum și controale de identitate și fizice efectuate cu o frecvență adecvată care depinde de riscul prezentat de fiecare transport de animale sau bunuri.”

La pagina 10, considerentul 59:

în loc de:

„(59)

În anumite cazuri și atât timp cât se asigură un nivel ridicat de sănătate umană, a animalelor și a plantelor, de bunăstare a animalelor și de protecție a mediului în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, controalele oficiale efectuate în mod obișnuit de către autoritățile competente la posturile de inspecție la frontieră ar putea fi efectuate și la alte puncte de control sau de către alte autorități.”,

se citește:

„(59)

În anumite cazuri și atât timp cât se asigură un nivel ridicat de sănătate umană, a animalelor și a plantelor, de bunăstare a animalelor și de protecție a mediului în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, controalele oficiale efectuate în mod obișnuit de către autoritățile competente la posturile de control la frontieră ar putea fi efectuate și la alte puncte de control sau de către alte autorități.”

La pagina 10, considerentul 60:

în loc de:

„(60)

În vederea organizării unui sistem eficient de controale oficiale, transporturile care sosesc din țări terțe și care necesită controale la intrarea în Uniune ar trebui să fie însoțite de un document sanitar comun de intrare (DSCI), care va fi utilizat pentru notificarea prealabilă a sosirii transporturilor la postul de inspecție la frontieră și în care se va înregistra rezultatul controalelor oficiale efectuate și al deciziilor luate de către autoritățile competente în legătură cu transportul respectiv. Același document ar trebui să fie utilizat de către operator pentru a obține liberul de vamă de la autoritățile vamale după efectuarea tuturor controalelor oficiale.”,

se citește:

„(60)

În vederea organizării unui sistem eficient de controale oficiale, transporturile care sosesc din țări terțe și care necesită controale la intrarea în Uniune ar trebui să fie însoțite de un document sanitar comun de intrare (DSCI), care va fi utilizat pentru notificarea prealabilă a sosirii transporturilor la postul de control la frontieră și în care se va înregistra rezultatul controalelor oficiale efectuate și al deciziilor luate de către autoritățile competente în legătură cu transportul respectiv. Același document ar trebui să fie utilizat de către operator pentru a obține liberul de vamă de la autoritățile vamale după efectuarea tuturor controalelor oficiale.”

La pagina 10, considerentul 61:

în loc de:

„(61)

În unele state membre, ca urmare a unor constrângeri geografice specifice, precum țărmuri sau frontiere lungi, cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră sunt dificil de îndeplinit în permanență. Importurile de bușteni neprelucrați se fac de obicei în volume mari prin porturi sau puncte de control specializate și cu frecvență neregulată, ceea ce face să fie dificil ca posturile de inspecție la frontieră să aibă personal și să fie pe deplin echipate în permanență. Ar trebui să se permită derogări de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră pentru a se asigura controale oficiale eficace asupra anumitor bușteni neprelucrați.”,

se citește:

„(61)

În unele state membre, ca urmare a unor constrângeri geografice specifice, precum țărmuri sau frontiere lungi, cerințele minime pentru posturile de control la frontieră sunt dificil de îndeplinit în permanență. Importurile de bușteni neprelucrați se fac de obicei în volume mari prin porturi sau puncte de control specializate și cu frecvență neregulată, ceea ce face să fie dificil ca posturile de control la frontieră să aibă personal și să fie pe deplin echipate în permanență. Ar trebui să se permită derogări de la cerințele minime pentru posturile de control la frontieră pentru a se asigura controale oficiale eficace asupra anumitor bușteni neprelucrați.”

La pagina 10, considerentul 62:

în loc de:

„(62)

Controalele oficiale asupra animalelor și bunurilor care intră în Uniune din țări terțe ar trebui să fie efectuate la posturile de inspecție la frontieră desemnate de statele membre în conformitate cu un set de cerințe minime. Desemnarea acestor posturi ar trebui retrasă sau suspendată atunci când nu mai sunt conforme cu cerințele minime sau atunci când activitățile lor ar putea prezenta un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. Decizia de a retrage sau de a suspenda o astfel de desemnare ar trebui să țină cont de gradul de gravitate al riscului și de principiul proporționalității.”,

se citește:

„(62)

Controalele oficiale asupra animalelor și bunurilor care intră în Uniune din țări terțe ar trebui să fie efectuate la posturile de control la frontieră desemnate de statele membre în conformitate cu un set de cerințe minime. Desemnarea acestor posturi de control ar trebui retrasă sau suspendată atunci când nu mai sunt conforme cu cerințele minime sau atunci când activitățile lor ar putea prezenta un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. Decizia de a retrage sau de a suspenda o astfel de desemnare ar trebui să țină cont de gradul de gravitate al riscului și de principiul proporționalității.”

La pagina 10, considerentul 64:

în loc de:

„(64)

Pentru a se evita inconsecvența și redundanța controalelor oficiale, în vederea identificării la timp a transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și la alte puncte de control, precum și pentru a se putea asigura eficiența controalelor, ar trebui să se asigure cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități relevante care se ocupă de transporturile ce sosesc din țări terțe.”,

se citește:

„(64)

Pentru a se evita inconsecvența și redundanța controalelor oficiale, în vederea identificării la timp a transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră și la alte puncte de control, precum și pentru a se putea asigura eficiența controalelor, ar trebui să se asigure cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități relevante care se ocupă de transporturile ce sosesc din țări terțe.”

La pagina 11, considerentul 65:

în loc de:

„(65)

Statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru ca autoritățile competente care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale să dispună de personalul necesar și de dotarea corespunzătoare. Deși operatorii sunt cei cărora le revine, în primul rând, responsabilitatea de a se asigura că activitățile lor se desfășoară în conformitate cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, sistemul de controale proprii pe care aceștia îl pun în aplicare în acest scop ar trebui să fie completat de un sistem dedicat de controale oficiale instituit în fiecare stat membru în vederea asigurării unei supravegheri eficiente a pieței de-a lungul lanțului agroalimentar. Un astfel de sistem este, prin însăși natura sa, complex și consumator de resurse și necesită un aflux stabil de resurse pentru controalele oficiale, la un nivel adecvat nevoilor de asigurare a respectării legislației din orice moment. Pentru a reduce dependența sistemului de control oficial de finanțarea din fonduri publice, autoritățile competente ar trebui să perceapă taxe sau redevențe care să acopere costurile pe care le suportă atunci când efectuează controale oficiale asupra anumitor operatori, precum și asupra anumitor activități pentru care legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar prevede obligația de înregistrare sau autorizare în conformitate cu normele Uniunii privind igiena alimentelor și furajelor sau cu normele care reglementează sănătatea plantelor. De asemenea, ar trebui să se perceapă taxe sau redevențe de la operatori pentru a compensa costurile controalelor oficiale efectuate în vederea emiterii unui certificat sau atestat oficial și costurile controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente la posturile de inspecție la frontieră.”,

se citește:

„(65)

Statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru ca autoritățile competente care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale să dispună de personalul necesar și de dotarea corespunzătoare. Deși operatorii sunt cei cărora le revine, în primul rând, responsabilitatea de a se asigura că activitățile lor se desfășoară în conformitate cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, sistemul de controale proprii pe care aceștia îl pun în aplicare în acest scop ar trebui să fie completat de un sistem dedicat de controale oficiale instituit în fiecare stat membru în vederea asigurării unei supravegheri eficiente a pieței de-a lungul lanțului agroalimentar. Un astfel de sistem este, prin însăși natura sa, complex și consumator de resurse și necesită un aflux stabil de resurse pentru controalele oficiale, la un nivel adecvat nevoilor de asigurare a respectării legislației din orice moment. Pentru a reduce dependența sistemului de control oficial de finanțarea din fonduri publice, autoritățile competente ar trebui să perceapă taxe sau redevențe care să acopere costurile pe care le suportă atunci când efectuează controale oficiale asupra anumitor operatori, precum și asupra anumitor activități pentru care legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar prevede obligația de înregistrare sau autorizare în conformitate cu normele Uniunii privind igiena alimentelor și furajelor sau cu normele care reglementează sănătatea plantelor. De asemenea, ar trebui să se perceapă taxe sau redevențe de la operatori pentru a compensa costurile controalelor oficiale efectuate în vederea emiterii unui certificat sau atestat oficial și costurile controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente la posturile de control la frontieră.”

La pagina 16, considerentul 95:

în loc de:

„(95)

Având în vedere situația specifică a sectorului vegetal, care până în prezent nu a făcut obiectul aceluiași nivel de control ca alte bunuri în temeiul prezentului regulament, este esențial ca introducerea noului sistem să fie cât mai ușoară și fără sincope posibil. Din acest motiv, este necesar să se introducă dispoziții specifice privind calendarul de adoptare a actelor delegate relevante. De asemenea, este clar că este justificată o derogare de la obligația efectuării de controale documentare la posturile de inspecție la frontieră pentru sectorul vegetal în ceea ce privește plantele, produsele vegetale și alte obiecte care prezintă un nivel scăzut de risc, precum și permiterea controalelor documentare la o anumită distanță de posturile de inspecție la frontieră pentru plante, produse vegetale și alte obiecte unde astfel de controale la distanță pot oferi un nivel echivalent de siguranță.”,

se citește:

„(95)

Având în vedere situația specifică a sectorului vegetal, care până în prezent nu a făcut obiectul aceluiași nivel de control ca alte bunuri în temeiul prezentului regulament, este esențial ca introducerea noului sistem să fie cât mai ușoară și fără sincope posibil. Din acest motiv, este necesar să se introducă dispoziții specifice privind calendarul de adoptare a actelor delegate relevante. De asemenea, este clar că este justificată o derogare de la obligația efectuării de controale documentare la posturile de control la frontieră pentru sectorul vegetal în ceea ce privește plantele, produsele vegetale și alte obiecte care prezintă un nivel scăzut de risc, precum și permiterea controalelor documentare la o anumită distanță de posturile de control la frontieră pentru plante, produse vegetale și alte obiecte unde astfel de controale la distanță pot oferi un nivel echivalent de siguranță.”

La pagina 17, considerentul 98:

în loc de:

„(98)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului regulament, care includ normele și modalitățile practice privind auditurile, formatul certificatelor și al altor documente, instituirea unor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor, cooperarea dintre operatori și autoritățile competente și dintre autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități, metodele de prelevare de eșantioane, de analizare, testare și diagnosticare de laborator, precum și validarea și interpretarea, trasabilitatea, includerea în liste a animalelor sau a bunurilor care fac obiectul controalelor, precum și includerea în liste a țărilor sau regiunilor care pot exporta anumite animale și bunuri în Uniune, notificarea prealabilă a transporturilor, schimburile de informații, posturile de inspecție la frontieră, izolarea și carantina, autorizarea controalelor anterioare exporturilor efectuate de către țările terțe, măsurile de limitare a unui risc sau de stopare a neconformităților grave și de amploare cu privire la anumite animale sau bunuri care provin dintr-o țară terță sau o regiune a unei țări terțe, recunoașterea țărilor terțe sau a regiunilor care oferă garanții echivalente celor aplicate în Uniune și abrogarea acestei recunoașteri, activitățile de formare și programele de schimb de personal între statele membre și, respectiv, planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele în vederea aplicării planului general de gestionare a situațiilor de criză prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2).”,

se citește:

„(98)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului regulament, care includ normele și modalitățile practice privind auditurile, formatul certificatelor și al altor documente, instituirea unor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor, cooperarea dintre operatori și autoritățile competente și dintre autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități, metodele de prelevare de eșantioane, de analizare, testare și diagnosticare de laborator, precum și validarea și interpretarea, trasabilitatea, includerea în liste a animalelor sau a bunurilor care fac obiectul controalelor, precum și includerea în liste a țărilor sau regiunilor care pot exporta anumite animale și bunuri în Uniune, notificarea prealabilă a transporturilor, schimburile de informații, posturile de control la frontieră, izolarea și carantina, autorizarea controalelor anterioare exporturilor efectuate de către țările terțe, măsurile de limitare a unui risc sau de stopare a neconformităților grave și de amploare cu privire la anumite animale sau bunuri care provin dintr-o țară terță sau o regiune a unei țări terțe, recunoașterea țărilor terțe sau a regiunilor care oferă garanții echivalente celor aplicate în Uniune și abrogarea acestei recunoașteri, activitățile de formare și programele de schimb de personal între statele membre și, respectiv, planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele în vederea aplicării planului general de gestionare a situațiilor de criză prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2).”

La pagina 21, titlul I articolul 3 punctul 38:

în loc de:

„38.

«post de inspecție la frontieră» înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile existente în acest loc, desemnat de un stat membru pentru efectuarea controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 alineatul (1);”,

se citește:

„38.

«post de control la frontieră» înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile existente în acest loc, desemnat de un stat membru pentru efectuarea controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 alineatul (1);”.

La pagina 21, titlul I articolul 3 punctul 39:

în loc de:

„39.

«punct de ieșire» înseamnă un post de inspecție la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru prin care animalele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„39.

«punct de ieșire» înseamnă un post de control la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru prin care animalele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii;”

La pagina 35, titlul II capitolul II secțiunea II articolul 21 alineatul (2) litera (c) partea introductivă:

în loc de:

„(c)

la posturile de inspecție la frontieră prevăzute la articolul 59 alineatul (1) și la punctele de ieșire:”,

se citește:

„(c)

la posturile de control la frontieră prevăzute la articolul 59 alineatul (1) și la punctele de ieșire:”.

La pagina 36, titlul II capitolul II secțiunea II articolul 21 alineatul (2) litera (c):

în loc de:

„(c)

verificarea respectării cerințelor de bunăstare a animalelor la posturile de inspecție la frontieră și la punctele de ieșire, precum și a cerințelor minime aplicabile la respectivele puncte de ieșire;”,

se citește:

„(c)

verificarea respectării cerințelor de bunăstare a animalelor la posturile de control la frontieră și la punctele de ieșire, precum și a cerințelor minime aplicabile la respectivele puncte de ieșire;”.

La pagina 49, titlul II capitolul V secțiunea I titlul:

în loc de:

Secțiunea I

Animale și bunuri care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul secțiunii II”,

se citește:

Secțiunea I

Animale și bunuri care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul secțiunii II ”.

La pagina 49, titlul II capitolul V secțiunea I articolul 44 titlul:

în loc de:

„Articolul 44

Controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul secțiunii II”,

se citește:

„Articolul 44

Controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul secțiunii II”.

La pagina 50, titlul II capitolul V secțiunea I articolul 44 alineatul (3) litera (b):

în loc de:

„(b)

un post de inspecție la frontieră;”,

se citește:

„(b)

un post de control la frontieră;”.

La pagina 50, titlul II capitolul V secțiunea I articolul 44 alineatul (4) partea introductivă:

în loc de:

„(4)   Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (3), autoritățile competente de la posturile de inspecție la frontieră și din alte puncte de intrare în Uniune efectuează controale oficiale cu privire la următoarele elemente ori de câte ori au motive să creadă că intrarea acestora în Uniune poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu:”,

se citește:

„(4)   Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (3), autoritățile competente de la posturile de control la frontieră și din alte puncte de intrare în Uniune efectuează controale oficiale cu privire la următoarele elemente ori de câte ori au motive să creadă că intrarea acestora în Uniune poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu:”.

La pagina 50, titlul II capitolul V secțiunea I articolul 45 titlul:

în loc de:

„Articolul 45

Tipuri de controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul secțiunii II”,

se citește:

„Articolul 45

Tipuri de controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul secțiunii II”.

La pagina 50, titlul II capitolul V secțiunea I articolul 46 titlul:

în loc de:

„Articolul 46

Eșantioane prelevate de la animalele și bunurile care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul secțiunii II”,

se citește:

„Articolul 46

Eșantioane prelevate de la animalele și bunurile care nu sunt supuse controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul secțiunii II”.

La pagina 51, titlul II capitolul V secțiunea II titlul:

în loc de:

Secțiunea II

Controalele oficiale efectuate la posturile de inspecție la frontieră asupra animalelor și bunurilor ”,

se citește:

Secțiunea II

Controalele oficiale efectuate la posturile de control la frontieră asupra animalelor și bunurilor ”.

La pagina 51, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 47 titlul:

în loc de:

„Articolul 47

Animalele și bunurile supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră”,

se citește:

„Articolul 47

Animalele și bunurile supuse controalelor oficiale la posturile de control la frontieră”.

La pagina 51, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 47 alineatul (1) partea introductivă:

în loc de:

„(1)   Pentru a asigura respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale, la postul de inspecție la frontieră al Uniunii de primă sosire, asupra tuturor transporturilor de următoarele categorii de animale și bunuri care intră în Uniune:”,

se citește:

„(1)   Pentru a asigura respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale, la postul de control la frontieră de primă sosire în Uniune, asupra tuturor transporturilor de următoarele categorii de animale și bunuri care intră în Uniune:”.

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 47 alineatul (5):

în loc de:

„(5)   Operatorii responsabili de transport se asigură că animalele și bunurile din categoriile menționate la alineatul (1) sunt prezentate pentru controalele oficiale la postul de inspecție la frontieră menționat.”,

se citește:

„(5)   Operatorii responsabili de transport se asigură că animalele și bunurile din categoriile menționate la alineatul (1) sunt prezentate pentru controalele oficiale la postul de control la frontieră menționat.”

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 48 titlul>

în loc de:

„Articolul 48

Animalele și bunurile exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră”,

se citește:

„Articolul 48

Animalele și bunurile exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră”.

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 48 litera (h):

în loc de:

„(h)

categoriile de animale sau bunuri care prezintă risc scăzut sau nu prezintă un risc specific și pentru care controalele la frontieră nu sunt, prin urmare, necesare.”,

se citește:

„(h)

categoriile de animale sau bunuri care prezintă risc scăzut sau nu prezintă un risc specific și pentru care nu sunt, prin urmare, necesare controale la posturile de control la frontieră.”

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 49 titlul:

în loc de:

„Articolul 49

Controalele oficiale efectuate la posturile de inspecție la frontieră”,

se citește:

„Articolul 49

Controalele oficiale efectuate la posturile de control la frontieră”.

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 49 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   În scopul verificării conformității cu cerințele aplicabile stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale asupra transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) la sosirea transportului la postul de inspecție la frontieră. Aceste controale oficiale includ controale documentare, de identitate și fizice.”,

se citește:

„(1)   În scopul verificării conformității cu cerințele aplicabile stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale asupra transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) la sosirea transportului la postul de control la frontieră. Aceste controale oficiale includ controale documentare, de identitate și fizice.”

La pagina 52, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 49 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Autoritățile competente de la posturile de inspecție la frontieră efectuează controale oficiale în mod sistematic asupra transporturilor de animale transportate și asupra mijloacelor de transport, în vederea verificării conformității cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Autoritățile competente pun în aplicare măsuri de acordare a priorității controalelor oficiale asupra animalelor transportate și de reducere a întârzierilor în efectuarea acestor controale.”,

se citește:

„(3)   Autoritățile competente de la posturile de control la frontieră efectuează controale oficiale în mod sistematic asupra transporturilor de animale transportate și asupra mijloacelor de transport, în vederea verificării conformității cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Autoritățile competente pun în aplicare măsuri de acordare a priorității controalelor oficiale asupra animalelor transportate și de reducere a întârzierilor în efectuarea acestor controale.”

La pagina 53, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 49 alineatul (5):

în loc de:

„(5)   Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de stabilire a cerințelor specifice de formare pentru personalul menționat la alineatul (2) din prezentul articol în vederea efectuării controalelor fizice la posturile de inspecție la frontieră.”,

se citește:

„(5)   Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de stabilire a cerințelor specifice de formare pentru personalul menționat la alineatul (2) din prezentul articol în vederea efectuării controalelor fizice la posturile de control la frontieră.”

La pagina 53, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 50 alineatele (1) și (2):

în loc de:

„(1)   Certificatele sau documentele oficiale originale sau documentele electronice echivalente care, în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), trebuie să însoțească transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) se prezintă autorităților competente de la postul de inspecție la frontieră și sunt păstrate de acestea, cu excepția cazului în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) prevăd altfel.

(2)   Autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră eliberează operatorului responsabil de transport un document legalizat sau copia electronică a certificatelor sau a documentelor oficiale menționate la alineatul (1) sau, în cazul unui transport divizat, documente autentificate individual sau copii electronice ale acestor certificate sau documente.”,

se citește:

„(1)   Certificatele sau documentele oficiale originale sau documentele electronice echivalente care, în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), trebuie să însoțească transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) se prezintă autorităților competente de la postul de control la frontieră și sunt păstrate de acestea, cu excepția cazului în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) prevăd altfel.

(2)   Autoritățile competente de la postul de control la frontieră eliberează operatorului responsabil de transport un document legalizat sau copia electronică a certificatelor sau a documentelor oficiale menționate la alineatul (1) sau, în cazul unui transport divizat, documente autentificate individual sau copii electronice ale acestor certificate sau documente.”

La pagina 53, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 51 titlu:

în loc de:

„Articolul 51

Norme specifice privind controalele oficiale efectuate la posturile de inspecție la frontieră”,

se citește:

„Articolul 51

Norme specifice privind controalele oficiale efectuate la posturile de control la frontieră”.

La pagina 53, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 51 alineatul (1) litera (a)>

în loc de:

„(a)

a cazurilor și condițiilor în care autoritățile competente de la un post de inspecție la frontieră pot autoriza continuarea transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) până la locul de destinație finală, înainte de aflarea rezultatelor controalelor fizice, în cazul în care aceste controale sunt necesare;”,

se citește:

„(a)

a cazurilor și condițiilor în care autoritățile competente de la un post de control la frontieră pot autoriza continuarea transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) până la locul de destinație finală, înainte de aflarea rezultatelor controalelor fizice, în cazul în care aceste controale sunt necesare;”.

La pagina 53, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 51 alineatul (1) litera (c):

în loc de:

„(c)

a cazurilor și a condițiilor în care pot fi efectuate controalele de identitate și fizice ale transporturilor transbordate și ale animalelor care sosesc pe calea aeriană sau maritimă și care rămân la bordul acelorași mijloace de transport în vederea continuării călătoriei, la un alt post de inspecție la frontieră decât cel de primă sosire în Uniune;”,

se citește:

„(c)

a cazurilor și a condițiilor în care pot fi efectuate controalele de identitate și fizice ale transporturilor transbordate și ale animalelor care sosesc pe calea aeriană sau maritimă și care rămân la bordul acelorași mijloace de transport în vederea continuării călătoriei, la un alt post de control la frontieră decât cel de primă sosire în Uniune;”.

La pagina 54, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 51 alineatul (1) litera (d):

în loc de:

„(d)

a cazurilor și a condițiilor în care se poate autoriza tranzitul transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) și a controalelor oficiale specifice care trebuie să fie efectuate la posturile de inspecție la frontieră asupra acestor transporturi, inclusiv a cazurilor și condițiilor de depozitare a bunurilor în depozite vamale special autorizate sau în zone libere;”,

se citește:

„(d)

a cazurilor și a condițiilor în care se poate autoriza tranzitul transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) și a controalelor oficiale specifice care trebuie să fie efectuate la posturile de control la frontieră asupra acestor transporturi, inclusiv a cazurilor și condițiilor de depozitare a bunurilor în depozite vamale special autorizate sau în zone libere;”.

La pagina 54, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 53 titlul:

în loc de:

„Articolul 53

Controalele oficiale care nu se efectuează la posturile de inspecție la frontieră”,

se citește:

„Articolul 53

Controalele oficiale care nu se efectuează la posturile de control la frontieră”.

La pagina 54, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 53 alineatul (1) literele (a), (b) și (c):

în loc de:

„(a)

efectuarea controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), astfel încât aceste controale să poată fi efectuate de către autoritățile competente la alte puncte de inspecție decât posturile de inspecție la frontieră, cu condiția ca respectivele puncte de control să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 64 alineatul (3) și în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 64 alineatul (4);

(b)

efectuarea într-un alt post de inspecție la frontieră dintr-un alt stat membru a controalelor fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor documentare și de identitate la postul de inspecție la frontieră de primă sosire în Uniune;

(c)

efectuarea într-un alt post de inspecție la frontieră dintr-un alt stat membru a controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor documentare la postul de inspecție la frontieră de primă sosire în Uniune;”,

se citește:

„(a)

efectuarea controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), astfel încât aceste controale să poată fi efectuate de către autoritățile competente la alte puncte de control decât posturile de control la frontieră, cu condiția ca respectivele puncte de control să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 64 alineatul (3) și în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 64 alineatul (4);

(b)

efectuarea într-un alt post de control la frontieră dintr-un alt stat membru a controalelor fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor documentare și de identitate la postul de control la frontieră de primă sosire în Uniune;

(c)

efectuarea într-un alt post de control la frontieră dintr-un alt stat membru a controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor documentare la postul de control la frontieră de primă sosire în Uniune;”.

La pagina 54, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 53 alineatul (1) litera (e):

în loc de:

„(e)

controalele documentare privind transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) pot fi efectuate la distanță față de un post de inspecție la frontieră.”,

se citește:

„(e)

controalele documentare privind transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) pot fi efectuate la distanță față de un post de control la frontieră.”

La pagina 56, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 56 alineatul (3) litera (a):

în loc de:

„(a)

operatorii responsabili de transporturi de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) în vederea notificării prealabile a autorităților competente de la postul de inspecție la frontieră cu privire la sosirea acestor transporturi;”,

se citește:

„(a)

operatorii responsabili de transporturi de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) în vederea notificării prealabile a autorităților competente de la postul de control la frontieră cu privire la sosirea acestor transporturi;”.

La pagina 56, capitolul V secțiunea II articolul 56 alineatul (3) litera (b) partea introductivă:

în loc de:

„(b)

autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră, în vederea:”,

se citește:

„(b)

autoritățile competente de la postul de control la frontieră, în vederea:”.

La pagina 56, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 56 alineatul (4):

în loc de:

„(4)   Operatorii responsabili de transport realizează notificarea prealabilă în conformitate cu alineatul (3) litera (a) prin completarea și transmiterea părții relevante din DSCI în IMSOC în vederea transmiterii către autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră înainte de sosirea fizică a transportului în Uniune.”,

se citește:

„(4)   Operatorii responsabili de transport realizează notificarea prealabilă în conformitate cu alineatul (3) litera (a) prin completarea și transmiterea părții relevante din DSCI în IMSOC în vederea transmiterii către autoritățile competente de la postul de control la frontieră înainte de sosirea fizică a transportului în Uniune.”

La pagina 56, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 56 alineatul (5) partea introductivă:

în loc de:

„(5)   Autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră finalizează DSCI de îndată ce:”,

se citește:

„(5)   Autoritățile competente de la postul de control la frontieră finalizează DSCI de îndată ce:”.

La pagina 56, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 57 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Plasarea și manipularea transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) printr-o procedură vamală, inclusiv intrarea sau manipularea în depozite libere sau vamale sau în zone libere, se fac pe baza prezentării DSCI de către operatorul responsabil de transport către autoritățile vamale, fără a se aduce atingere derogărilor menționate la articolul 48 și normelor menționate la articolele 53 și 54. În etapa respectivă, autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră trebuie să fi întocmit în mod corespunzător DSCI în IMSOC.”,

se citește:

„(1)   Plasarea și manipularea transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) printr-o procedură vamală, inclusiv intrarea sau manipularea în depozite libere sau vamale sau în zone libere, se fac pe baza prezentării DSCI de către operatorul responsabil de transport către autoritățile vamale, fără a se aduce atingere derogărilor menționate la articolul 48 și normelor menționate la articolele 53 și 54. În etapa respectivă, autoritățile competente de la postul de control la frontieră trebuie să fi întocmit în mod corespunzător DSCI în IMSOC.”

La pagina 57, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 57 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„(a)

nu permit plasarea transportului sub un regim vamal diferit de cel indicat de către autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră; și”,

se citește:

„(a)

nu permit plasarea transportului sub un regim vamal diferit de cel indicat de către autoritățile competente de la postul de control la frontieră; și”.

La pagina 57, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 57 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   În cazul în care se întocmește o declarație vamală pentru un transport de animale sau bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), iar DSCI nu este prezentat, autoritățile vamale rețin transportul și informează imediat autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră. Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu articolul 66 alineatul (6).”,

se citește:

„(3)   În cazul în care se întocmește o declarație vamală pentru un transport de animale sau bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), iar DSCI nu este prezentat, autoritățile vamale rețin transportul și informează imediat autoritățile competente de la postul de control la frontieră. Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu articolul 66 alineatul (6).”

La pagina 57, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 58 primul paragraf litera (b):

în loc de:

„(b)

termenul minim de notificare prealabilă a transporturilor de către operatorii responsabili de transport, prevăzut la articolul 56 alineatul (3) litera (a), pentru a permite efectuarea de către autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră a controalelor oficiale în timp util și în mod eficient.”,

se citește:

„(b)

termenul minim de notificare prealabilă a transporturilor de către operatorii responsabili de transport, prevăzut la articolul 56 alineatul (3) litera (a), pentru a permite efectuarea de către autoritățile competente de la postul de control la frontieră a controalelor oficiale în timp util și în mod eficient.”

La pagina 57, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 59:

în loc de:

„Articolul 59

Desemnarea posturilor de inspecție la frontieră

(1)   Statele membre desemnează posturile de inspecție la frontieră în vederea efectuării de controale oficiale asupra uneia sau mai multora dintre categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1).

(2)   Statele membre transmit o notificare Comisiei înainte de desemnarea unui post de inspecție la frontieră. Această notificare include toate informațiile necesare Comisiei în vederea verificării conformității postului de inspecție la frontieră propus cu cerințele minime prevăzute la articolul 64.

(3)   În termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul (2), Comisia informează statul membru:

(a)

dacă desemnarea postului de inspecție la frontieră propus depinde de rezultatul favorabil al unui control efectuat de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 116 în vederea verificării conformității cu cerințele minime prevăzute la articolul 64; și

(b)

cu privire la data acestui control, care nu va fi mai târziu de șase luni de la notificare.

(4)   În cazurile în care Comisia a informat un stat membru, în conformitate cu alineatul (3), că un control nu este necesar, statul membru poate trece la desemnare.

(5)   Statul membru amână desemnarea postului de inspecție la frontieră până la comunicarea de către Comisie a rezultatului favorabil al controlului. Comisia comunică rezultatele controlului astfel cum este menționat la alineatul (3) litera (a) în termen de cel mult trei luni de la data controlului.”,

se citește:

„Articolul 59

Desemnarea posturilor de control la frontieră

(1)   Statele membre desemnează posturile de control la frontieră în vederea efectuării de controale oficiale asupra uneia sau mai multora dintre categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1).

(2)   Statele membre transmit o notificare Comisiei înainte de desemnarea unui post de control la frontieră. Această notificare include toate informațiile necesare Comisiei în vederea verificării conformității postului de control la frontieră propus cu cerințele minime prevăzute la articolul 64.

(3)   În termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul (2), Comisia informează statul membru:

(a)

dacă desemnarea postului de control la frontieră propus depinde de rezultatul favorabil al unui control efectuat de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 116 în vederea verificării conformității cu cerințele minime prevăzute la articolul 64; și

(b)

cu privire la data acestui control, care nu va fi mai târziu de șase luni de la notificare.

(4)   În cazurile în care Comisia a informat un stat membru, în conformitate cu alineatul (3), că un control nu este necesar, statul membru poate trece la desemnare.

(5)   Statul membru amână desemnarea postului de control la frontieră până la comunicarea de către Comisie a rezultatului favorabil al controlului. Comisia comunică rezultatele controlului astfel cum este menționat la alineatul (3) litera (a) în termen de cel mult trei luni de la data controlului.”

La pagina 58, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 60:

în loc de:

„Articolul 60

Lista posturilor de inspecție la frontieră

(1)   Fiecare stat membru publică pe internet liste actualizate cu posturile de inspecție la frontieră de pe teritoriul său, furnizând următoarele informații pentru fiecare post de inspecție la frontieră:

(a)

datele de contact ale acestuia;

(b)

programul de funcționare al acestuia;

(c)

locul exact și dacă acesta este port, aeroport, punct de intrare feroviar sau rutier; și

(d)

categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) care sunt incluse în obiectul al desemnării sale.

(2)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind formatul, categoriile, abrevierile denumirilor și alte informații care urmează să fie utilizate de către statele membre în listele conținând posturile de inspecție la frontieră. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).”

se citește:

„Articolul 60

Lista posturilor de control la frontieră

(1)   Fiecare stat membru publică pe internet liste actualizate cu posturile de control la frontieră de pe teritoriul său, furnizând următoarele informații pentru fiecare post de control la frontieră:

(a)

datele de contact ale acestuia;

(b)

programul de funcționare al acestuia;

(c)

locul exact și dacă acesta este port, aeroport, punct de intrare feroviar sau rutier; și

(d)

categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) pentru care i-a fost acordată desemnarea.

(2)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind formatul, categoriile, abrevierile denumirilor și alte informații care urmează să fie utilizate de către statele membre în listele conținând posturile de control la frontieră. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).”

La pagina 58, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 61 titlul:

în loc de:

„Articolul 61

Retragerea autorizațiilor și redesemnarea entităților de inspecție la frontieră existente”,

se citește:

„Articolul 61

Retragerea autorizațiilor și redesemnarea entităților de control la frontieră existente”.

La pagina 58, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 61 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Statele membre pot redesemna posturile de inspecție la frontieră, punctele desemnate de intrare, punctele de intrare și primele puncte de introducere prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol drept posturi de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute la articolul 64.”,

se citește:

„(2)   Statele membre pot redesemna posturile de inspecție la frontieră, punctele desemnate de intrare, punctele de intrare și primele puncte de introducere prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol drept posturi de control la frontieră în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute la articolul 64.”

La pagina 58, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 62:

în loc de:

„Articolul 62

Retragerea desemnării posturilor de inspecție la frontieră

(1)   În cazul în care posturile de inspecție la frontieră încetează să mai îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 64, statele membre:

(a)

retrag desemnarea prevăzută la articolul 59 alineatul (1) pentru toate sau pentru anumite categorii de animale și bunuri pentru care a fost făcută desemnarea; și

(b)

elimină respectivele posturi de inspecție la frontieră de pe listele menționate la articolul 60 alineatul (1), pentru categoriile de animale și bunuri pentru care desemnarea este retrasă.

(2)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la retragerea desemnării unui post de inspecție la frontieră, în conformitate cu alineatul (1) și cu privire la motivele acestei retrageri.

(3)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile în care și la procedurile prin care posturile de inspecție la frontieră a căror desemnare a fost retrasă doar parțial în conformitate cu alineatul (1) litera (a) din prezentul articol pot fi redesemnate prin derogare de la articolul 59.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a decide cu privire la retragerea desemnării posturilor de inspecție la frontieră din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament.”,

se citește:

„Articolul 62

Retragerea desemnării posturilor de control la frontieră

(1)   În cazul în care posturile de control la frontieră încetează să mai îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 64, statele membre:

(a)

retrag desemnarea prevăzută la articolul 59 alineatul (1) pentru toate sau pentru anumite categorii de animale și bunuri pentru care a fost acordată desemnarea; și

(b)

elimină respectivele posturi de control la frontieră de pe listele menționate la articolul 60 alineatul (1), pentru categoriile de animale și bunuri pentru care desemnarea este retrasă.

(2)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la retragerea desemnării unui post de control la frontieră, în conformitate cu alineatul (1) și cu privire la motivele acestei retrageri.

(3)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile în care și la procedurile prin care posturile de control la frontieră a căror desemnare a fost retrasă doar parțial în conformitate cu alineatul (1) litera (a) din prezentul articol pot fi redesemnate prin derogare de la articolul 59.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a decide cu privire la retragerea desemnării posturilor de control la frontieră din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament.”

La pagina 59, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 63:

în loc de:

„Articolul 63

Suspendarea desemnării posturilor de inspecție la frontieră

(1)   Un stat membru suspendă desemnarea unui post de inspecție la frontieră și ordonă încetarea activităților acestuia, pentru toate sau doar pentru anumite categorii de animale și bunuri pentru care desemnarea a fost acordată, în cazurile în care aceste activități pot avea ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. În cazul unui risc major, suspendarea este imediată.

(2)   Statele membre informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendarea desemnării unui post de inspecție la frontieră și cu privire la motivele acestei suspendări.

(3)   Statele membre indică suspendarea desemnării unui post de inspecție la frontieră în listele menționate la articolul 60 alineatul (1).

(4)   Statele membre retrag suspendarea prevăzută la alineatul (1) de îndată ce:

(a)

autoritățile competente consideră că riscul menționat la alineatul (1) nu mai există; și

(b)

au comunicat Comisiei și celorlalte state membre informațiile pe baza cărora se retrage suspendarea.

(5)   Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a decide cu privire la suspendarea desemnării posturilor de inspecție la frontieră din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament.”,

se citește:

„Articolul 63

Suspendarea desemnării posturilor de control la frontieră

(1)   Un stat membru suspendă desemnarea unui post de control la frontieră și ordonă încetarea activităților acestuia, pentru toate sau doar pentru anumite categorii de animale și bunuri pentru care i-a fost acordată desemnarea, în cazurile în care aceste activități pot avea ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. În cazul unui risc major, suspendarea este imediată.

(2)   Statele membre informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendarea desemnării unui post de control la frontieră și cu privire la motivele acestei suspendări.

(3)   Statele membre indică suspendarea desemnării unui post de control la frontieră în listele menționate la articolul 60 alineatul (1).

(4)   Statele membre retrag suspendarea prevăzută la alineatul (1) de îndată ce:

(a)

autoritățile competente consideră că riscul menționat la alineatul (1) nu mai există; și

(b)

au comunicat Comisiei și celorlalte state membre informațiile pe baza cărora se retrage suspendarea.

(5)   Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a decide cu privire la suspendarea desemnării posturilor de control la frontieră din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament.”

La pagina 59, titlul II capitolul V secțiunea II articolul 64:

în loc de:

„Articolul 64

Cerințe minime privind posturile de inspecție la frontieră

(1)   Posturile de inspecție la frontieră se amplasează în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune și într-un loc desemnat de către autoritățile vamale în conformitate cu articolul 135 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/ 2013 sau într-o zonă liberă.

(2)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în care un post de inspecție la frontieră poate fi situat la o altă distanță de punctul de intrare în Uniune decât în imediata vecinătate, în cazul constrângerilor geografice specifice.

(3)   Posturile de inspecție la frontieră sunt dotate cu:

(a)

un număr suficient de angajați cu calificări corespunzătoare;

(b)

sedii sau alte facilități adecvate pentru natura și volumul categoriilor de animale și bunuri manipulate;

(c)

echipamente și sedii sau alte facilități care permit efectuarea controalelor oficiale pentru fiecare dintre categoriile de animale și bunuri pentru care au fost desemnate;

(d)

sisteme instituite de asigurare, după caz, a accesului la orice alt echipament, sediu și servicii necesare în vederea aplicării măsurilor luate în conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în caz de suspiciune a unei neconformități, de transporturi neconforme sau de transporturi care prezintă un risc;

(e)

proceduri pentru situații de urgență în vederea asigurării unei bune funcționări a controalelor oficiale și a aplicării efective a măsurilor luate în conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în cazul unor condiții sau evenimente neprevăzute și neașteptate;

(f)

tehnologiile și echipamentele necesare pentru o funcționare eficientă a IMSOC și, după caz, a altor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor necesare în vederea utilizării și a schimbului de date și informații;

(g)

accesul la serviciile laboratoarelor oficiale capabile să furnizeze rezultate ale analizelor, testelor și diagnosticărilor în termenele corespunzătoare și dotate cu instrumentele informatice necesare pentru introducerea în IMSOC a rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate, după caz;

(h)

sisteme adecvate de asigurare a unei manipulări corecte a diferitelor categorii de animale și bunuri și de prevenire a riscurilor care ar putea rezulta din contaminarea încrucișată; și

(i)

sisteme de asigurare a conformității cu standardele relevante de biosecuritate în vederea prevenirii răspândirii bolilor în Uniune.

(4)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol astfel încât să țină seama de caracteristicile specifice și de nevoile logistice cu privire la efectuarea controalelor oficiale și la aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 66 alineatele (3) și (6) și cu articolul 67 în ceea ce privește diferitele categorii de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).

(5)   Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în care posturile de inspecție la frontieră desemnate pentru importul de bușteni neprelucrați și de rumeguș și așchii de lemn pot fi exceptate de la una sau mai multe dintre obligațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol pentru a ține seama de necesitățile autorităților competente responsabile de controalele oficiale care operează în condițiile unor constrângeri geografice specifice, asigurând, în același timp, buna desfășurare a controalelor.”,

se citește:

„Articolul 64

Cerințe minime privind posturile de control la frontieră

(1)   Posturile de control la frontieră se amplasează în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune și într-un loc desemnat de către autoritățile vamale în conformitate cu articolul 135 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/ 2013 sau într-o zonă liberă.

(2)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în care un post de control la frontieră poate fi situat la o altă distanță de punctul de intrare în Uniune decât în imediata vecinătate, în cazul constrângerilor geografice specifice.

(3)   Posturile de control la frontieră dețin:

(a)

un număr suficient de angajați cu calificări corespunzătoare;

(b)

sedii sau alte facilități adecvate pentru natura și volumul categoriilor de animale și bunuri manipulate;

(c)

echipamente și sedii sau alte facilități care permit efectuarea controalelor oficiale pentru fiecare dintre categoriile de animale și bunuri pentru care le-a fost acordată desemnarea;

(d)

sisteme care să asigure accesul, dacă este necesar, la orice alt echipament, sediu și serviciu care este necesar pentru a se aplica măsurile luate în conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în cazul în care există suspiciunea unor neconformități, în cazul în care există transporturi neconforme sau în cazul în care transporturile prezintă un risc;

(e)

proceduri pentru situații de urgență în vederea asigurării unei bune funcționări a controalelor oficiale și a aplicării efective a măsurilor luate în conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în cazul unor condiții sau evenimente neprevăzute și neașteptate;

(f)

tehnologiile și echipamentele necesare pentru o funcționare eficientă a IMSOC și, după caz, a altor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor necesare în vederea utilizării și a schimbului de date și informații;

(g)

acces la serviciile laboratoarelor oficiale capabile să furnizeze rezultate ale analizelor, testelor și diagnosticărilor în termenele corespunzătoare și sunt dotate cu instrumentele informatice necesare pentru introducerea în IMSOC a rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate, după caz;

(h)

sisteme adecvate de asigurare a unei manipulări corecte a diferitelor categorii de animale și bunuri și de prevenire a riscurilor care ar putea rezulta din contaminarea încrucișată; și

(i)

sisteme de asigurare a conformității cu standardele relevante de biosecuritate în vederea prevenirii răspândirii bolilor în Uniune.

(4)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol astfel încât să țină seama de caracteristicile specifice și de nevoile logistice cu privire la efectuarea controalelor oficiale și la aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 66 alineatele (3) și (6) și cu articolul 67 în ceea ce privește diferitele categorii de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).

(5)   Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în care posturile de control la frontieră cărora li s-a acordat desemnare pentru importul de bușteni neprelucrați și de rumeguș și așchii de lemn pot fi exceptate de la una sau mai multe dintre obligațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol pentru a ține seama de necesitățile autorităților competente responsabile de controalele oficiale care operează în condițiile unor constrângeri geografice specifice, asigurând, în același timp, buna desfășurare a controalelor.”

La pagina 63, titlul II capitolul V secțiunea III articolul 69 alineatul (2) litera (b):

în loc de:

„(b)

în cazurile menționate la articolul 67, ca transportul să fie distrus în unități adecvate, situate cât mai aproape posibil de postul de inspecție la frontieră, luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul.”,

se citește:

„(b)

în cazurile menționate la articolul 67, ca transportul să fie distrus în unități adecvate, situate cât mai aproape posibil de postul de control la frontieră, luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul.”

La pagina 63, titlul II capitolul V secțiunea III articolul 70:

în loc de:

„Articolul 70

Aplicarea coerentă a articolelor 66, 67 și 68

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme care să asigurare coerența deciziilor, a măsurilor luate și a dispozițiilor emise de către autoritățile competente în conformitate cu articolele 66, 67 și 68, cu privire la toate posturile de inspecție la frontieră menționate la articolul 59 alineatul (1) și la toate punctele de control menționate la articolul 53 alineatul (1) litera (a), pe care autoritățile competente trebuie să le urmeze atunci când reacționează la situații obișnuite sau recurente de neconformitate sau de risc. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).”,

se citește:

„Articolul 70

Aplicarea coerentă a articolelor 66, 67 și 68

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme care să asigurare coerența deciziilor, a măsurilor luate și a dispozițiilor emise de către autoritățile competente în conformitate cu articolele 66, 67 și 68, cu privire la toate posturile de control la frontieră menționate la articolul 59 alineatul (1) și la toate punctele de control menționate la articolul 53 alineatul (1) litera (a), pe care autoritățile competente trebuie să le urmeze atunci când reacționează la situații obișnuite sau recurente de neconformitate sau de risc. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2).”

La pagina 66, titlul II capitolul V secțiunea V articolul 75 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„(a)

accesul autorităților competente la informațiile necesare în vederea identificării imediate și complete a transporturilor de animale și bunuri care intră în Uniune și care fac obiectul controalelor oficiale la un post de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (1);”,

se citește:

„(a)

accesul autorităților competente la informațiile necesare în vederea identificării imediate și complete a transporturilor de animale și bunuri care intră în Uniune și care fac obiectul controalelor oficiale la un post de control la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (1);”

La pagina 67, titlul II capitolul V secțiunea VI articolul 77 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește condițiile de monitorizare a transportării și sosirii transporturilor care conțin anumite animale și bunuri, de la postul de inspecție de la frontiera de intrare până la unitatea aflată la locul de destinație din Uniune, până la postul de inspecție la frontieră de la punctul de destinație sau până la postul de inspecție la frontiera de ieșire.”,

se citește:

„(2)   Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește condițiile de monitorizare a transportării și sosirii transporturilor care conțin anumite animale și bunuri, de la postul de control de la frontiera de intrare până la unitatea aflată la locul de destinație din Uniune, până la postul de control la frontieră de la punctul de destinație sau până la postul de control la frontiera de ieșire.”

La pagina 68, titlul II capitolul VI articolul 79 alineatul (1) partea introductivă:

în loc de:

„(1)   Autoritățile competente percep taxe sau redevențe pentru controalele oficiale efectuate în legătură cu activitățile menționate în capitolul II din anexa IV și asupra animalelor și bunurilor menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la posturile de inspecție la frontieră sau la punctele de control menționate la articolul 53 alineatul (1) litera (a):”,

se citește:

„(1)   Autoritățile competente percep taxe sau redevențe pentru controalele oficiale efectuate în legătură cu activitățile menționate în capitolul II din anexa IV și asupra animalelor și bunurilor menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la posturile de control la frontieră sau la punctele de control menționate la articolul 53 alineatul (1) litera (a):”.

La pagina 94, titlul VI capitolul IV articolul 133 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   În cazul animalelor sau bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale menționate la articolele 44-64, IMSOC:

(a)

permite autorităților competente de la posturile de inspecție la frontieră și altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale asupra acestor animale sau bunuri să realizeze în timp real schimb de date, informații și documente referitoare la animalele și bunurile respective, precum și la controalele efectuate asupra acestora;

(b)

permite autorităților competente de la posturile de inspecție la frontieră să realizeze schimb de date, informații și documente relevante cu autoritățile vamale și cu alte autorități responsabile de efectuarea controalelor asupra animalelor sau bunurilor care intră în Uniune din țări terțe, precum și cu operatorii implicați în procedurile de intrare, în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 15 alineatul (4) și al articolului 75 alineatul (2), precum și cu alte norme relevante ale Uniunii; și

(c)

sprijină și aplică procedurile menționate la articolul 54 alineatul (3) litera (a) și la articolul 65 alineatul (6).”,

se citește:

„(3)   În cazul animalelor sau bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale menționate la articolele 44-64, IMSOC:

(a)

permite autorităților competente de la posturile de control la frontieră și altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale asupra acestor animale sau bunuri să realizeze în timp real schimb de date, informații și documente referitoare la animalele și bunurile respective, precum și la controalele efectuate asupra acestora;

(b)

permite autorităților competente de la posturile de control la frontieră să realizeze schimb de date, informații și documente relevante cu autoritățile vamale și cu alte autorități responsabile de efectuarea controalelor asupra animalelor sau bunurilor care intră în Uniune din țări terțe, precum și cu operatorii implicați în procedurile de intrare, în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 15 alineatul (4) și al articolului 75 alineatul (2), precum și cu alte norme relevante ale Uniunii; și

(c)

sprijină și aplică procedurile menționate la articolul 54 alineatul (3) litera (a) și la articolul 65 alineatul (6).”

La pagina 98, titlul VII capitolul II articolul 141 alineatul (1) litera (c):

în loc de:

„(c)

suspendarea desfășurării controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră sau la alte puncte de control afectate de perturbarea sistemului de control oficial sau retragerea acestor posturi de inspecție la frontieră sau a altor puncte de control;”,

se citește:

„(c)

suspendarea desfășurării controalelor oficiale la posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control afectate de perturbarea sistemului de control oficial sau retragerea acestor posturi de control la frontieră sau a altor puncte de control;”.

La pagina 98, titlul VIII capitolul II articolul 154 alineatul (1) punctul 1 litera (c), referitor la modificarea literei (i) de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005:

în loc de:

„(c)

litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

«(i)

„punct de ieșire” înseamnă un post de inspecție astfel cum este definit la articolul 3 punctul 39 din Regulamentul (UE) 2017/[…];»;”,

se citește:

„(c)

litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

«(i)

„punct de ieșire” înseamnă un post de control astfel cum este definit la articolul 3 punctul 39 din Regulamentul (UE) 2017/[…];»;”.