ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 289

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
3 septembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE ( 1 )

217

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS ( 1 )

285

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS ( 1 )

315

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1228 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererii de înregistrare ca registru central de securitizări și al cererii de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

330

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1229 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor ( 1 )

335

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții ( 1 )

345

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

3.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1224 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, inclusiv la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumite în mod curent „securitizări publice”) și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private”). Articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările care pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru central de securitizări, dar în această categorie nu intră și securitizările private. Pentru a reflecta această distincție, prezentul regulament a fost organizat în secțiuni separate: una care prezintă informații privind toate tipurile de securitizări și alta care prezintă informații privind securitizările publice.

(2)

Investitorii și potențialii investitori au nevoie de divulgarea anumitor informații referitoare la o securitizare pentru a-și putea îndeplini obligația de diligență și a putea face o evaluare corespunzătoare a riscurilor de credit aferente expunerilor-suport, a riscului de model, a riscului juridic, a riscului operațional, a riscului de contraparte, a riscului de administrare, a riscului de lichiditate și a riscului de concentrare. Informațiile care trebuie divulgate ar trebui să fie, de asemenea, suficient de detaliate pentru ca entitățile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să poată monitoriza în mod eficace funcționarea generală a piețelor de securitizare, tendințele în ceea ce privește portofoliile de active-suport, structurile de securitizare, interconectarea contrapărților și efectele securitizării în peisajul macroeconomic mai larg al Uniunii.

(3)

Securitizările conțin numeroase tipuri de expuneri-suport, cum ar fi împrumuturi, contracte de leasing, datorii, credite sau alte creanțe generatoare de fluxuri de numerar. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe de raportare specifice pentru principalele tipuri de expuneri-suport din Uniune, ținându-se seama atât de valoarea expunerilor existente într-un anumit moment, cât și de prezența geografică. Pentru a se asigura că sunt divulgate informații cu privire la toate tipurile de expuneri-suport, ar trebui stabilite cerințe specifice de raportare și pentru expunerile-suport „ezoterice”, care nu se încadrează în principalele tipuri de expuneri.

(4)

Un anumit tip de expunere-suport se poate încadra în mai multe seturi de cerințe de raportare în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu practicile actuale de pe piață, informațiile cu privire la un portofoliu de expuneri-suport care este constituit în întregime din expuneri-suport garantate cu automobile ar trebui să fie raportate utilizându-se modelul corespunzător aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament, indiferent dacă expunerile-suport din cadrul instrumentului respectiv sunt împrumuturi sau contracte de leasing. În mod similar, în conformitate cu practica actuală de pe piață, informațiile privind un portofoliu de expuneri-suport în cazul căruia expunerile-suport sunt exclusiv contracte de leasing ar trebui raportate utilizându-se modelul corespunzător privind expunerile-suport care constau în contracte de leasing prevăzut în anexele la prezentul regulament, cu excepția cazului în care portofoliul de expuneri-suport este format în întregime din expuneri-suport care constau în contracte de leasing pentru automobile, caz în care trebuie utilizat modelul aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament.

(5)

Din motive de coerență ar trebui să se aplice termenii privind creditarea pentru bunurile imobile locative și comerciale care provin din Recomandarea CERS/2016/14 a Comitetului european pentru risc sistemic (3). În conformitate cu recomandarea respectivă, un bun care are atât o utilizare comercială, cât și una locativă ar trebui considerat drept un ansamblu de bunuri diferite, în cazul în care este posibil să se facă o astfel de distincție. În cazul în care nu se poate face o astfel de distincție, bunul ar trebui clasificat în funcție de utilizarea sa dominantă.

(6)

Pentru a asigura continuitatea cu modelele existente pentru divulgarea anumitor informații, ar trebui să se aplice, de asemenea, termenii referitori la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii care provin din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (4). În mod similar, ar trebui să se aplice și termenii referitori la expunerile-suport garantate cu automobile, la expunerile-suport care constau în credite de consum, la expunerile-suport care constau în cărți de credit și la expunerile-suport care constau în contracte de leasing care provin din Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei (5).

(7)

Informațiile care trebuie divulgate pentru expunerile-suport din cadrul securitizărilor non-ABCP ar trebui să fie detaliate la nivel de împrumut sau de contract de leasing, reflectând granularitatea utilizată în dispozițiile existente privind comunicarea și colectarea datelor. În ceea ce privește obligația de diligență, monitorizarea și supravegherea, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt valoroase pentru investitorii în securitizare, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2402. În plus, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt esențiale pentru restabilirea încrederii publicului și a investitorilor în piețele securitizărilor. În ceea ce privește ABCP, atât natura pe termen scurt a pasivelor, cât și prezența altor forme de sprijin în afară de expunerile-suport reduc nevoia de date la nivel de împrumut/contract de leasing.

(8)

Este mai puțin util pentru investitori, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să primească în continuare informații privind expunerile „inactive”. Acest lucru se datorează faptului că expunerile „inactive”, cum ar fi împrumuturile care au intrat în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare, sau împrumuturile care au fost rambursate, plătite în avans, anulate, răscumpărate sau înlocuite, nu mai contribuie la profilul de risc al securitizării. Prin urmare, este oportun ca informațiile privind trecerea expunerilor inactive de la statutul „activ” la statutul „inactiv” să fie raportate din motive de transparență, nefiind însă necesar ca aceste expuneri să mai fie raportate ulterior.

(9)

Este posibil ca cerințele de raportare stabilite de Regulamentul (UE) 2017/2402 să prevadă punerea la dispoziție a unui număr semnificativ și a unei mari varietăți de documente și de alte elemente. Pentru a facilita parcurgerea acestei documentații, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să utilizeze un set de coduri de elemente atunci când transmite informații către registrul central de securitizări.

(10)

În conformitate cu bunele practici pentru cerințele de raportare și pentru a ajuta investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să urmărească informațiile relevante, ar trebui ca informațiilor puse la dispoziție să li se atribuie identificatori standardizați. În plus, identificatorii standardizați respectivi ar trebui să fie unici și permanenți, astfel încât evoluția în timp a informațiilor privind securitizarea să poată fi monitorizată în mod eficace.

(11)

Pentru ca investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să își poată îndeplini obligația de diligență și alte obligații în temeiul regulamentului menționat, este esențial ca informațiile puse la dispoziție să fie complete, consecvente și actualizate. Modificarea caracteristicilor de risc ale expunerilor-suport sau ale fluxurilor de numerar agregate generate de respectivele expuneri-suport sau modificarea altor informații prevăzute în raportul destinat investitorilor poate avea un impact semnificativ asupra performanței securitizării și un efect simțitor asupra prețurilor tranșelor/obligațiunilor din respectiva securitizare. Prin urmare, informațiile privilegiate sau informațiile referitoare la evenimente semnificative ar trebui să fie puse la dispoziție, în cazul securitizărilor publice, în momentul în care sunt puse la dispoziție informațiile privind expunerile-suport și raportul destinat investitorilor prin intermediul unui registru central de securitizări. În plus, în cazul securitizărilor publice, informațiile privilegiate sau informațiile privind evenimentele semnificative ar trebui să includă informații detaliate cu privire la securitizarea non-ABCP, la programul ABCP, la tranzacția ABCP, la tranșe/obligațiuni, la conturi, la contrapărți, precum și informații privind caracteristicile care sunt relevante pentru securitizările sintetice sau cele sub formă de titluri garantate cu împrumuturi.

(12)

Din motive de transparență, atunci când informațiile nu pot fi puse la dispoziție sau nu sunt relevante, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să semnaleze și să explice, într-un mod standardizat, motivul și circumstanțele specifice pentru care nu sunt raportate datele. În acest scop, ar trebui elaborat un set de opțiuni „Date inexistente”, care să reflecte practicile existente pentru prezentarea de informații privind securitizările.

(13)

Setul de opțiuni „Date inexistente” („ND” – „no data”) ar trebui utilizat numai atunci când informațiile nu sunt disponibile din motive justificate, inclusiv atunci când un anumit element de raportare nu se aplică din cauza caracterului eterogen al expunerilor-suport aferente unei anumite securitizări. Cu toate acestea, utilizarea opțiunilor „ND” nu ar trebui să constituie în niciun caz o eludare a cerințelor de raportare. Prin urmare, utilizarea opțiunilor „ND” ar trebui să poată fi verificată permanent în mod obiectiv, în special prin furnizarea de explicații autorităților competente, în orice moment, la cerere, cu privire la circumstanțele care au dus la utilizarea valorilor ND.

(14)

Din motive de acuratețe, informațiile raportate ar trebui să fie la zi. Prin urmare, informațiile puse la dispoziție ar trebui să se refere la o perioadă de timp cât mai apropiată de data transmiterii, ținându-se seama în mod corespunzător de etapele operaționale pe care trebuie să le urmeze inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul pentru a organiza și transmite informațiile solicitate.

(15)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât vizează informațiile despre securitizare pe care inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul securitizării trebuie să le pună la dispoziție diverselor părți, astfel cum prevede Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la toate informațiile relevante despre o securitizare, este necesar ca aceste standarde tehnice de reglementare să fie incluse într-un singur regulament.

(16)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(17)

ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„entitate raportoare” înseamnă entitatea desemnată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402;

2.

„data de referință a datelor” înseamnă data de referință a informațiilor raportate în conformitate cu prezentul regulament;

3.

„expunere-suport activă” înseamnă o expunere-suport care, la data de referință a datelor, se poate preconiza că va genera, în viitor, intrări sau ieșiri de numerar;

4.

„expunere-suport inactivă” înseamnă o expunere-suport care se află în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare sau care a fost rambursată, plătită în avans, anulată, răscumpărată sau înlocuită;

5.

„rata de acoperire a serviciului datoriei” înseamnă venitul anual din închiriere generat de bunurile imobile comerciale care este finanțat integral sau parțial prin îndatorare, după deducerea impozitelor și a eventualelor cheltuieli de exploatare în scopul menținerii valorii bunurilor, raportat la valoarea anuală combinată a dobânzii și a rambursării principalului aferentă datoriei totale a unui debitor, într-o perioadă dată, pentru împrumutul garantat cu bunul;

6.

„capacitatea de acoperire a dobânzilor” înseamnă veniturile anuale brute, înainte de cheltuieli de exploatare și impozite, din chiriile obținute dintr-un bun cumpărat în vederea închirierii sau veniturile anuale nete din chiriile obținute dintr-un bun imobil comercial sau dintr-un grup de bunuri, raportate la cheltuielile anuale cu dobânzile ale creditului garantat cu bunul sau cu grupul de bunuri.

SECȚIUNEA 1

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru toate tipurile de securitizări

Articolul 2

Informații privind expunerile-suport

(1)   Informațiile care trebuie puse la dispoziție pentru o securitizare non-ABCP în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt specificate în:

(a)

anexa II pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu bunuri imobile locative, indiferent de scopul împrumuturilor respective;

(b)

anexa III pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de bunuri imobile comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu bunuri imobile comerciale;

(c)

anexa IV pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;

(d)

anexa V pentru expunerile-suport garantate cu automobile, incluzând atât împrumuturile, cât și contractele de leasing pentru persoane fizice sau juridice garantate cu automobile;

(e)

anexa VI pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;

(f)

anexa VII pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;

(g)

anexa VIII pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;

(h)

anexa IX pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)‐(g).

În sensul literei (a), „bun imobil locativ” înseamnă orice bun imobil disponibil în scopuri locative (inclusiv locuințe sau bunuri cumpărate în vederea închirierii), achiziționat, construit sau renovat de o gospodărie privată care nu se califică drept bun imobil comercial.

În sensul literei (b), „bun imobil comercial” înseamnă orice imobil care generează venituri, existent sau în curs de dezvoltare, din această categorie fiind excluse locuințele sociale și bunurile deținute de utilizatorii finali.

(2)   În cazul în care o securitizare non-ABCP include mai multe tipuri de expuneri-suport enumerate la alineatul (1), entitatea raportoare pentru respectiva securitizare pune la dispoziție informațiile specificate în anexa aplicabilă fiecărui tip de expunere-suport.

(3)   Entitatea raportoare pentru o securitizare de expuneri neperformante pune la dispoziție informațiile specificate în:

(a)

anexele menționate la alineatul (1) literele (a)‐(h), în funcție de tipul de expunere-suport;

(b)

anexa X.

În sensul prezentului alineat, o „securitizare de expuneri neperformante” este considerată a fi o securitizare non-ABCP ale cărei expuneri-suport active, măsurate în funcție de soldul exigibil al principalului la data de referință a datelor, sunt, în cea mai mare parte:

(a)

expuneri neperformante, astfel cum sunt menționate la punctele 213-239 din anexa V partea 2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (7);

(b)

active financiare depreciate, astfel cum sunt definite în anexa A la Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 din Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (8) sau active financiare contabilizate ca fiind depreciate în temeiul normelor naționale care aplică principiile contabile general acceptate (GAAP) bazate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului (9).

(4)   Entitatea raportoare pentru o tranzacție ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XI.

(5)   În sensul prezentului articol, informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul alineatelor (1)‐(4) trebuie să se refere la:

(a)

expunerile-suport active la data de referință a datelor;

(b)

expunerile-suport inactive care erau expuneri-suport active la data de referință a datelor imediat anterioară.

Articolul 3

Informații privind rapoartele destinate investitorilor

(1)   Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XII.

(2)   Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XIII.

Articolul 4

Granularitatea informațiilor

(1)   Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele II-X și XII cu privire la:

(a)

expunerile-suport, în ceea ce privește fiecare expunere-suport în parte;

(b)

garanțiile reale, în cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile următoare și pentru fiecare garanție reală care acoperă fiecare expunere-suport:

(i)

expunerea-suport este acoperită de o garanție;

(ii)

expunerea-suport este acoperită de o garanție reală corporală sau financiară;

(iii)

creditorul poate să securitizeze în mod unilateral expunerea-suport fără a fi necesară o aprobare suplimentară din partea debitorului sau a garantului;

(c)

locatari, pentru fiecare dintre cei mai mari trei locatari care ocupă un bun imobil comercial, în funcție de totalul chiriei anuale totale de plătit de către fiecare locatar care ocupă bunul;

(d)

încasările istorice, pentru fiecare expunere-suport și pentru fiecare lună din perioada cuprinsă între data de referință a datelor și treizeci și șase de luni înainte de data respectivă;

(e)

fluxurile de numerar, pentru fiecare element de intrare sau de ieșire din cadrul securitizării, astfel cum se prevede în ordinea de prioritate aplicabilă veniturilor sau plăților la data de referință a datelor;

(f)

teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți.

În sensul literelor (a) și (d), părțile din același împrumut securitizate sunt tratate ca expuneri-suport de sine stătătoare.

În sensul literei (b), fiecare bun care servește drept garanție pentru împrumuturile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) este tratat ca o singură garanție reală.

(2)   Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele XI și XIII cu privire la:

(a)

tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;

(b)

fiecare program ABCP care finanțează tranzacțiile ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a), la data de referință a datelor;

(c)

teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator din cadrul securitizării ABCP care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți;

(d)

expunerile-suport, pentru fiecare tranzacție ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a) și pentru fiecare tip de expunere care este prezentă în tranzacția ABCP respectivă la data de referință a datelor, în conformitate cu lista din câmpul IVAL5 din anexa XI.

SECȚIUNEA 2

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect (securitizări publice)

Articolul 5

Codurile elementelor

Entitățile raportoare trebuie să atribuie coduri informațiilor puse la dispoziția registrelor centrale de securitizări. În acest scop, entitățile raportoare trebuie să atribuie codul specificat în tabelul 3 din anexa I care corespunde cel mai bine informațiilor respective.

Articolul 6

Informații privilegiate

(1)   Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XIV.

(2)   Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XV.

Articolul 7

Informații privind evenimentele semnificative

(1)   Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XIV.

(2)   Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XV.

Articolul 8

Granularitatea informațiilor

(1)   Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XIV cu privire la:

(a)

tranșele/obligațiunile din cadrul securitizării, pentru fiecare emisiune de tranșe din cadrul securitizării sau fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din cadrul securitizării;

(b)

conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării;

(c)

contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării;

(d)

în cazul în care securitizarea este o securitizare sintetică non-ABCP:

(i)

acoperirea sintetică, pentru toate mecanismele de protecție existente în securitizare;

(ii)

garanțiile reale ale emitentului, pentru fiecare activ utilizat drept garanție reală deținut de SSPE în numele investitorilor care există pentru mecanismul de protecție respectiv;

(e)

în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP sub formă de titluri garantate cu împrumuturi (CLO):

(i)

administratorul CLO, pentru fiecare administrator CLO din cadrul securitizării;

(ii)

securitizarea CLO.

În sensul literei (d) punctul (ii), fiecare activ pentru care există un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare se tratează ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, garanțiile reale în numerar în aceeași monedă sunt agregate și tratate ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, iar garanțiile reale în numerar în monede diferite se raportează ca active constituite ca garanții reale distincte.

(2)   Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XV cu privire la:

(a)

tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;

(b)

programele ABCP, pentru toate programele ABCP care, la data de referință a datelor, finanțează tranzacțiile ABCP despre care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a);

(c)

tranșele/obligațiunile din programul ABCP, pentru fiecare tranșă sau emisiune de titluri pe termen scurt din programul ABCP sau pentru fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din programul ABCP;

(d)

conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării ABCP;

(e)

contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării ABCP.

SECȚIUNEA 3

Dispoziții comune

Articolul 9

Exhaustivitatea și coerența informațiilor

(1)   Informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament trebuie să fie complete și coerente.

(2)   În cazul în care entitatea raportoare identifică erori de fapt în informațiile pe care le-a pus la dispoziție în temeiul prezentului regulament, aceasta trebuie să pună la dispoziție, fără întârzieri nejustificate, un raport corectat cu toate informațiile privind securitizarea solicitate în temeiul prezentului regulament.

(3)   În cazul în care acest lucru este posibil în anexa corespunzătoare, entitatea raportoare poate raporta una dintre următoarele valori ale opțiunii „Date inexistente” („ND” – no data option), în funcție de motivul care justifică indisponibilitatea informațiilor care trebuie puse la dispoziție:

(a)

valoarea „ND1”, în cazul în care informațiile solicitate nu au fost colectate, deoarece acest lucru nu fusese o cerință inclusă în criteriile de creditare sau de subscriere la momentul inițierii expunerii-suport;

(b)

valoarea „ND2”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar nu au fost încărcate în sistemul de raportare al entității raportoare până la data de referință a datelor;

(c)

valoarea „ND3”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar au fost încărcate într-un sistem diferit de sistemul de raportare al entității raportoare la data de referință a datelor;

(d)

valoarea „ND4-AAAA-LL-ZZ”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate, dar vor putea fi puse la dispoziție numai la o dată ulterioară datei de referință a datelor. „AAAA-LL-ZZ” se referă la anul, luna și, respectiv, ziua corespunzătoare datei la care vor fi puse la dispoziție informațiile solicitate;

(e)

valoarea „ND5”, în cazul în care informațiile solicitate nu se aplică elementului raportat.

În sensul prezentului alineat, nu se utilizează valori ND pentru raportare în vederea eludării cerințelor prezentului regulament.

La cererea autorităților competente, entitatea raportoare trebuie să furnizeze detalii privind circumstanțele care justifică utilizarea acestor valori ND.

Articolul 10

Actualitatea informațiilor

(1)   În cazul în care o securitizare nu este o securitizare ABCP, pentru informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării.

(2)   În cazul în care o securitizare este o securitizare ABCP:

(a)

pentru informațiile specificate în anexa XI și în „Secțiunea de informații privind tranzacția” din anexele XIII și XV, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării;

(b)

pentru informațiile specificate în toate secțiunile din anexele XIII și XV altele decât „Secțiunea de informații privind tranzacția”, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult o lună calendaristică anterioară datei raportării.

Articolul 11

Identificatorii unici

(1)   Fiecărei securitizări i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:

(a)

identificatorul entității juridice al entității raportoare;

(b)

litera „A” în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP sau litera „N” în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;

(c)

anul de patru cifre care corespunde:

(i)

anului în care au fost emise primele titluri de valoare din cadrul securitizării, în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;

(ii)

anului în care au fost emise primele titluri de valoare din programul ABCP, în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP;

(d)

numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe securitizări cu același identificator astfel cum se menționează la literele (a), (b) și (c), un număr secvențial de două cifre care corespunde ordinii în care sunt puse la dispoziție informațiile cu privire la fiecare securitizare. Ordinea securitizărilor simultane este discreționară.

(2)   Fiecărei tranzacții ABCP din cadrul unui program ABCP i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:

(a)

identificatorul entității juridice al entității raportoare;

(b)

litera „T”;

(c)

anul de patru cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată tranzacția ABCP;

(d)

numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe tranzacții ABCP cu același identificator astfel cum se menționează la literele (a), (b) și (c) ale prezentului alineat, un număr secvențial de două cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată fiecare tranzacție ABCP. Ordinea tranzacțiilor ABCP simultane este discreționară.

(3)   Identificatorii unici nu trebuie modificați de către entitatea raportoare.

Articolul 12

Raportarea clasificărilor

(1)   Informațiile referitoare la clasificarea Sistemului european de conturi (SEC) 2010 la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10) se pun la dispoziție utilizându-se codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I.

(2)   Informațiile referitoare la clasificările din Lista de supraveghere a administratorului de credite se pun la dispoziție folosindu-se codurile prevăzute în tabelul 2 din anexa I.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(3)  Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2016/14) (JO C 31, 31.1.2017, p. 1).

(4)  Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate (JO L 2, 6.1.2015, p. 57).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).

(9)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).


ANEXA I

Tabelul 1 Codurile securizate ale Sistemului european de conturi

Sectoare

Subsectoare

Cod SEC

Societăți nefinanciare

Societăți nefinanciare publice

S.11001

Societăți nefinanciare private naționale

S.11002

Societăți nefinanciare sub control străin

S.11003

Instituții financiare monetare (IFM)

Banca centrală

S.121

Societăți publice care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

S.12201

Societăți private naționale care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

S.12202

Societăți sub control străin care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

S.12203

Fonduri de piață monetară (FPM) publice

S.12301

Fonduri de piață monetară (FPM) private naționale

S.12302

Fonduri de piață monetară (FPM) sub control străin

S.12303

Societăți financiare, exclusiv IFM și societăți de asigurare și fonduri de pensii (SAFP)

Fonduri de investiții publice, altele decât fondurile de piață monetară

S.12401

Fonduri de investiții private, altele decât fondurile de piață monetară

S.12402

Fonduri de investiții sub control străin, altele decât fondurile de piață monetară

S.12403s

Alți intermediari financiari publici, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

S.12501

Alți intermediari financiari privați naționali, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

S.12502

Alți intermediari financiari sub control străin, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

S.12503

Auxiliari financiari publici

S.12601

Auxiliari financiari privați naționali

S.12602

Auxiliari financiari sub control străin

S.12603

Instituții financiare captive și alte entități creditoare publice

S.12701

Instituții financiare captive și alte entități creditoare private naționale

S.12702

Instituții financiare captive și alte entități creditoare sub control străin

S.12703

SAFP

Societăți de asigurare publice

S.12801

Societăți de asigurare private naționale

S.12802

Societăți de asigurare sub control străin

S.12803

Fonduri de pensii publice

S.12901

Fonduri de pensii private naționale

S.12902

Fonduri de pensii sub control străin

S.12903

Altele

Administrații publice

S.13

Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)

S.1311

Administrațiile statelor federale (exclusiv fondurile de securitate socială)

S.1312

Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)

S.1313

Fonduri de securitate socială

S.1314

Gospodăriile populației

S.14

Angajatori și lucrători pe cont propriu

S.141+S.142

Angajați

S.143

Beneficiari de venituri din proprietate și din transferuri

S.144

Beneficiari de venituri din proprietate

S.1441

Beneficiari de pensii

S.1442

Beneficiari de alte venituri din transferuri

S.1443

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

S.15

State membre ale Uniunii Europene

S.211

Instituții și organisme ale Uniunii Europene

S.212

State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

S.22

Tabelul 2 Codurile listei de supraveghere a administratorului de credite

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite

Sensul

Pragul de includere

Pragul de excludere

1A

Restanță la plata principalului și a dobânzilor

2 plăți restante

Arierate achitate, la zi cu plățile. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade

1B

Incident la reînnoirea asigurărilor sau asigurare impusă

Depășire cu peste 30 de zile

Primirea dovezii privind încheierea unei asigurări corespunzătoare

1C

Rata de acoperire a dobânzilor sub pragul rezervei de dividende.

Rata de acoperire a dobânzilor < nivelul impus prin clauzele contractului de credit (pragul rezervei de lichidități sau nivelul numărului de nerambursări);

Rata de acoperire a dobânzilor < 1,00 pentru fiecare credit în parte

Rata de acoperire a dobânzilor peste prag

1D

Nivelul absolut al ratei de acoperire a serviciului datoriei

Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,00;

Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,20 pentru asistență medicală și cazare;

sau pentru fiecare credit în parte

Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag

1E

Rata de acoperire a serviciului datoriei scade de la „Data securitizării”

Rata de acoperire a serviciului datoriei < 80 % din rata de acoperire a serviciului datoriei la „Data securitizării”

Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade

1F

Credite în stare de nerambursare, credite ajunse la scadență sau descoperirea unui drept de ipotecă subordonat anterior, nedivulgat, inclusiv un credit de tip mezanin.

Când este primită notificarea de către administratorul de credite

Starea de nerambursare a fost remediată sau administratorul de credite a aprobat un credit subordonat

1G

Orice tragere neplanificată dintr-un acreditiv, din rezerva pentru serviciul datoriei sau din capitalul circulant pentru a acoperi serviciul datoriei

Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte.

După înlocuirea fondurilor sau acreditivului, dacă documentele prevăd acest lucru; în caz contrar, după două date de plată a dobânzii fără trageri suplimentare

2A

Reparații necesare în termen absoluți pentru care s-au constituit rezerve la momentul încheierii sau care au fost comunicate în alt mod administratorului de credite, dar nu au fost finalizate până la scadență

Dacă reparația necesară nu este finalizată în termen de 60 de zile de la scadență (inclusiv prelungirile aprobate de administratorul de credite) și este mai mică de 10 % din soldul neachitat al principalului sau de 250 000 de euro

Verificarea satisfăcătoare a faptului că reparațiile au fost finalizate

2B

Orice deficiență la nivelul planului de cheltuieli obligatoriu (cheltuieli de capital, mobilier, instalații și echipamente)

Orice informație referitoare la deficiențe care afectează negativ performanțele sau valoarea bunului; pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ (> 5 % din soldul exigibil al creditului)

Când sunt remediate deficiențele la nivelul planului

2C

Producerea oricărui eveniment declanșator prevăzut în documentele creditului ipotecar. (de exemplu, obligația de rambursare a creditului, furnizarea de rezerve suplimentare, depășirea pragurilor minime etc.)

Orice eveniment

Remedierea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar

2D

Verificarea performanței financiare. Respectarea nesatisfăcătoare sau nerespectarea calendarelor de închiriere sau a situațiilor privind exploatarea etc.

Orice eveniment cu o durată de cel puțin 6 luni

Remedierea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar

2E

Nerespectarea licenței de operare sau a acordului de franciză

Când este primită notificarea de către administratorul de credite

Contractarea unei noi francize sau licențe ori remedierea situației de nerespectare a francizei sau a licenței – acord de stabilire a relațiilor

2F

Falimentul debitorului/proprietarului/sponsorului sau un eveniment similar (de exemplu, acord/proceduri de insolvență, faliment, administrare judiciară, lichidare, acord voluntar pentru întreprinderi (company voluntary arrangement – CVA)/acord voluntar pentru persoane fizice (individual voluntary arrangement – IVA), face obiectul unui ordin de lichidare, al unei cereri de intrare în faliment sau al altui document similar.

Când este primită notificarea de către administratorul de credite

Rămâne pe lista de supraveghere până la data de plată a dobânzii de după remedierea situației.

3A(i)

Inspecția evidențiază o situație deficitară

Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)

Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspecția

3A(ii)

Inspecția evidențiază o accesibilitate deficitară

Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)

Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspecția

3B

Inspecția evidențiază un aspect nociv pentru mediul înconjurător

Orice eveniment

Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul

3C

Bunuri afectate de pagube majore sau de proceduri de expropriere care afectează viitoarele fluxuri de trezorerie, valoarea/deprecierea/garanțiile personale.

Când administratorul de credite ia cunoștință de problemă și aceasta afectează > 10 % din valoare sau 500 000 de euro

Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost finalizate în mod satisfăcător toate reparațiile necesare sau dacă au fost finalizate procedurile de expropriere, iar activul poate funcționa în mod satisfăcător

4A

Scăderea ratei generale de ocupare a portofoliului de bunuri

cu 20 % sub nivelul de la data securitizării; pentru fiecare credit în parte

Când nu mai există condiția

4B

Orice locatar sau o combinație dintre primii 3 locatari (în funcție de chiriile brute) cu > 30 % din contractele de închiriere care expiră în următoarele 12 luni.

Se aplică doar spațiilor de birouri, industriale și de comerț cu amănuntul.

Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.

4C

Unul sau mai multe contracte de închiriere importante care se află în stare de nerambursare, au fost reziliate sau sunt într-o situație dubioasă (spațiile nu sunt ocupate, dar se plătește chirie)

> 30 % venit net din chirii

Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.

5A

Scadența creditului este iminentă

< 180 de zile până la scadență

Creditul este achitat integral.

Tabelul 3 Tipurile și codurile elementelor

Tipul elementului

Articolul/articolele din Regulamentul (UE) 2017/2402

Codul elementului

Expuneri-suport sau creanțe-suport ori creanțe private

7 alineatul (1) litera (a)

1

Raport destinat investitorilor

7 alineatul (1) litera (e)

2

Document de ofertă final; prospect; documente referitoare la încheierea tranzacției, cu excepția avizelor juridice

7 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

3

Acord de vânzare a activelor; acord de cesiune; acord de novație sau de transfer; orice contract de fiducie relevant

7 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

4

Contracte cu instrumente derivate și acorduri de garantare; orice documente relevante privind modalitățile de efectuare a acoperirii cu garanții reale atunci când expunerile care fac obiectul securitizării rămân expuneri ale inițiatorului

7 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)

5

Contracte de administrare de credite; de administrare de credite de rezervă; de administrare și de gestionare a fluxurilor de numerar

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (iv)

6

Act fiduciar; act de garanție; contract de agenție; contract de cont bancar; contract de investiții garantate; termeni încorporați sau contract-cadru de fiducie (master trust framework) ori contract de definire a fiduciei (master definitions agreement) sau documente juridice cu o valoare juridică echivalentă

7 alineatul (1) litera (b) punctul (v)

7

Acorduri intercreditori; documente aferente instrumentelor derivate; contracte de credit subordonat; contracte de credit pentru întreprinderi nou-înființate și acorduri de facilitate de lichiditate

7 alineatul (1) litera (b) punctul (vi)

8

Orice alte documente-suport care sunt esențiale pentru înțelegerea tranzacției

7 alineatul (1) litera (b)

9

O notificare simplă, transparentă și standardizată conform articolului 27 din Regulamentul (UE) 2017/2402

7 alineatul (1) litera (d)

10

Informații privilegiate referitoare la securitizare pe care inițiatorul, sponsorul sau SSPE are obligația să le facă publice în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  (1)

7 alineatul (1) litera (f)

11

Un eveniment semnificativ, precum:

(i)

o încălcare semnificativă a obligațiilor prevăzute în documentele puse la dispoziție în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, inclusiv orice măsură corectivă, exceptare sau aprobare acordată ulterior cu privire la o astfel de încălcare;

(ii)

o modificare a caracteristicilor structurale care poate avea un efect semnificativ asupra performanței securitizării;

(iii)

o modificare a caracteristicilor de risc ale securitizării sau ale expunerilor-suport care poate avea un efect semnificativ asupra performanței securitizării;

(iv)

în cazul securitizărilor STS, cazurile în care securitizarea nu mai îndeplinește cerințele STS sau în care autoritățile competente au luat măsuri de remediere sau administrative;

(v)

orice modificare semnificativă a documentelor tranzacției.

7 alineatul (1) litera (g)

12


(1)  Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).


ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT - BUNURI IMOBILIARE LOCATIVE

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

RREL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei  (1).

NU

NU

RREL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREL4

Identificatorul inițial al debitorului

Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

NU

NU

RREL7

Data adăugării în portofoliu

Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.

NU

DA

RREL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

NU

DA

RREL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

NU

DA

RREL10

Rezident

Debitorul principal este rezident al țării în care se află garanțiile reale și expunerea-suport?

DA

NU

RREL11

Regiunea geografică – debitor

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

DA

NU

RREL12

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

DA

NU

RREL13

Statutul profesional

Statutul profesional al debitorului principal:

 

Angajat – sectorul privat (EMRS)

 

Angajat – sectorul public (EMBL)

 

Angajat – sector necunoscut (EMUK)

 

Șomer (UNEM)

 

Lucrător independent (SFEM)

 

Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Pensionar (PNNR)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL14

Debitor depreciat

Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial:

(a)

a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care:

(i)

o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;

(b)

figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)

avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

NU

DA

RREL15

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

 

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

 

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

 

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

 

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

 

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

 

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL16

Veniturile primare

Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

RREL17

Tipul veniturilor primare

Se precizează ce venituri se afișează la RREL16:

 

Venitul anual brut (GRAN)

 

Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)

 

Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)

 

Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)

 

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)

 

Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)

 

Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)

 

Venitul disponibil (DSPL)

 

Debitorul este o entitate juridică (CORP)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL18

Moneda veniturilor primare

Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.

DA

NU

RREL19

Verificarea veniturilor primare

Verificarea veniturilor primare:

 

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

 

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

 

Verificate (VRFD)

 

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

 

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL20

Veniturile secundare

Veniturile anuale ale debitorului secundar folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul secundar este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv. Dacă expunerea-suport are mai mult de doi debitori, în acest câmp se indică veniturile anuale totale combinate ale tuturor debitorilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL21

Verificarea veniturilor secundare

Verificarea veniturilor pentru veniturile secundare:

 

Autocertificare, fără verificări (SCRT)

 

Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)

 

Verificate (VRFD)

 

Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)

 

Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

RREL22

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

DA

DA

RREL23

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

DA

NU

RREL24

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

NU

DA

RREL25

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

DA

DA

RREL26

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

 

Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)

 

Central sau direct (DRCT)

 

Broker (BROK)

 

internet (WEBI)

 

Pachet (TPAC)

 

Canal terț, dar cu subscrierea efectuată integral de către inițiator (TPTC)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

RREL27

Scopul

Motivul pentru care debitorul contractează împrumutul:

 

Achiziție (PURC)

 

Reipotecare (RMRT)

 

Renovare (RENV)

 

Eliberare de capital (EQRE)

 

Construcție (CNST)

 

Consolidarea datoriilor (DCON)

 

Reipotecare cu eliberare de capital (RMEQ)

 

Finanțarea întreprinderilor (BSFN)

 

Ipotecă combinată (CMRT)

 

Ipotecă de investiții (IMRT)

 

Dreptul de a achiziționa (RGBY)

 

Credit subvenționat de guvern (GSPL)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL28

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

NU

NU

RREL29

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL30

Soldul actual al principalului

Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Soldul actual include și arieratele din principal. Totuși, trebuie scăzută valoarea economiilor dacă există o subparticipare. (soldul expunerii suport = expunere-suport +/– subparticipare; +/– 0 dacă nu există subparticipare).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL31

Soldurile principalului cu rang superior

Totalul soldurilor cu rang superior acestei expuneri-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL32

Expunerile-suport cu rang egal (pari passu)

Valoarea totală a expunerilor-suport față de acest debitor care au rang egal cu această expunere-suport (indiferent dacă sunt incluse în acest portofoliu sau nu). Dacă nu există solduri cu rang egal, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL33

Plafonul total al creditului

Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă.

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL34

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

NU

DA

RREL35

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

DA

NU

RREL36

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

NU

DA

RREL37

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

RREL38

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

RREL39

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL40

Raportul datorii/venituri

Datoriile sunt definite drept valoarea expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor; această valoare include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Veniturile sunt definite drept veniturile combinate, reprezentând suma dintre câmpurile privind veniturile primare și veniturile secundare (câmpurile RREL16 și RREL20), precum și orice alte venituri.

DA

DA

RREL41

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL42

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

 

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

 

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

 

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

 

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)

 

Actualizare (DISC)

 

Opționalitate de modificare (SWIC)

 

Modificarea debitorului (OBLS)

 

Modulară (MODE)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

RREL43

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

NU

DA

RREL44

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

 

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

 

Rata proprie a creditorului (LDOR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

RREL45

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

 

Overnight (OVNG)

 

Intrazilnică (INDA)

 

1 zi (DAIL)

 

1 săptămână (WEEK)

 

2 săptămâni (TOWK)

 

1 lună (MNTH)

 

2 luni (TOMN)

 

3 luni (QUTR)

 

4 luni (FOMN)

 

6 luni (SEMI)

 

12 luni (YEAR)

 

La cerere (ONDE)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

RREL46

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

NU

DA

RREL47

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

NU

DA

RREL48

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

NU

DA

RREL49

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

NU

DA

RREL50

Marja de revizuire 1

Marja pentru expunerea-suport la prima dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

DA

DA

RREL51

Data de revizuire a dobânzii 1

Data următoarei modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

DA

DA

RREL52

Marja de revizuire 2

Marja pentru expunerea-suport la a doua dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

DA

DA

RREL53

Data de revizuire a dobânzii 2

Data celei de a doua modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, ajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

DA

DA

RREL54

Marja de revizuire 3

Marja pentru expunerea-suport la a treia dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).

În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu modificarea marjei.

DA

DA

RREL55

Data de revizuire a dobânzii 3

Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).

DA

DA

RREL56

Indicele revizuit al ratei dobânzii

Următorul indice al ratei dobânzii.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

Rata proprie a creditorului (LDOR)

Altele (OTHR)

DA

DA

RREL57

Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii

Scadența următorului indice al ratei dobânzii:

 

Overnight (OVNG)

 

Intrazilnică (INDA)

 

1 zi (DAIL)

 

1 săptămână (WEEK)

 

2 săptămâni (TOWK)

 

1 lună (MNTH)

 

2 luni (TOMN)

 

3 luni (QUTR)

 

4 luni (FOMN)

 

6 luni (SEMI)

 

12 luni (YEAR)

 

La cerere (ONDE)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

RREL58

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

DA

NU

RREL59

Procentajul de plăți anticipate permise pe an

Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.

DA

DA

RREL60

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

DA

DA

RREL61

Comisionul de plată anticipată

Cuantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Cuantumul include sumele încasate care nu au fost securitizate.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL62

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

DA

DA

RREL63

Data plății anticipate

Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.

DA

DA

RREL64

Plățile anticipate cumulate

Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREL65

Data restructurării

Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

DA

DA

RREL66

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate pentru expunerea-suport.

DA

DA

RREL67

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

 

Totalul plăților datorate până în prezent

 

PLUS sumele capitalizate

 

PLUS comisioanele aplicate contului

 

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

NU

RREL68

Numărul de zile de întârziere

Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.

NU

NU

RREL69

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

 

Performantă (PERF)

 

Restructurată – fără arierate (RNAR)

 

Restructurată – cu arierate (RARR)

 

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

 

Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)

 

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

 

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

 

Arierate (ARRE)

 

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

 

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

 

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

 

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

 

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

 

Rambursată (RDMD)

 

Altele (OTHR)

Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

NU

NU

RREL70

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

 

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

 

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

 

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)

DA

DA

RREL71

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL72

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

NU

DA

RREL73

Pierderile alocate

Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL74

Recuperările cumulate

Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL75

Litigiu

Marcaj care indică faptul că este în curs o procedură contencioasă (în cazul în care contul a fost recuperat și nu mai este contestat în mod activ, acesta trebuie reinițializat la NU).

NU

DA

RREL76

Executarea prin urmărire

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?

DA

DA

RREL77

Cuantumul depozitelor

Suma tuturor cuantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuantumul depozitelor; și 2. cuantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului.

Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.

Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuantumurile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plafonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREL78

Furnizorul de asigurări sau de investiții

Denumirea furnizorului de asigurări sau de investiții (pentru expunerile-suport care reprezintă asigurări de viață sau investiții).

DA

DA

RREL79

Denumirea creditorului inițial

Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

DA

DA

RREL80

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

DA

DA

RREL81

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

DA

DA

RREL82

Denumirea inițiatorului

Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

NU

RREL83

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

NU

NU

RREL84

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

NU

NU

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

RREC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul RREL1.

NU

NU

RREC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic pentru fiecare expunere-suport. Acesta trebuie să corespundă rubricii RREL3.

NU

NU

RREC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREC2, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREC2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

RREC5

Tipul de garanție reală

Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă.

 

Automobil (CARX)

 

Vehicul industrial (INDV)

 

Camion comercial (CMTR)

 

Vehicul feroviar (RALV)

 

Vehicul nautic comercial (NACM)

 

Vehicul nautic de agrement (NALV)

 

Avion (AERO)

 

Mașină-unealtă (MCHT)

 

Echipament industrial (INDE)

 

Echipament de birou (OFEQ)

 

Echipament IT (ITEQ)

 

Echipament medical (MDEQ)

 

Echipament energetic (ENEQ)

 

Clădire comercială (CBLD)

 

Clădire rezidențială (RBLD)

 

Clădire industrială (IBLD)

 

Alt tip de vehicul (OTHV)

 

Alt tip de echipament (OTHE)

 

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

 

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

 

Titluri de valoare (SECU)

 

Garanții (GUAR)

 

Alte active financiare (OTFA)

 

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

 

Altele (OTHR)

NU

NU

RREC6

Regiunea geografică – garanție reală

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală corporală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

DA

DA

RREC7

Tipul de ocupare

Tipul de ocupare a bunului:

 

Ocupată de proprietar, adică este deținută de o gospodărie privată cu scopul de a oferi adăpost proprietarului (FOWN)

 

Ocupată parțial de către proprietar (un bun care este închiriat parțial) (POWN)

 

Nu este ocupată de proprietar sau este cumpărată în vederea închirierii (TLET)

 

Casă de vacanță sau a doua locuință (HOLD)

 

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

DA

DA

RREC8

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

DA

DA

RREC9

Tipul de bun

Tipul de bun:

 

Locativ (casă, independentă sau semiindependentă) (RHOS)

 

Locativ (apartament sau garsonieră) (RFLT)

 

Locativ (bungalou) (RBGL)

 

Locativ (casă înșiruită) (RTHS)

 

Casă multifamilială (bunuri cu peste patru unități cu care se garantează o expunere-suport) (MULF)

 

Utilizare comercială parțială (bunul este folosit ca locuință, dar și în scopuri comerciale, sub 50 % din valoarea sa rezultând din utilizarea comercială, de exemplu, casa și cabinetul unui medic) (PCMM)

 

Utilizare comercială sau în scopuri profesionale (BIZZ)

 

Doar teren (LAND)

 

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

RREC10

Valoarea certificatului de performanță energetică

Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

RREC11

Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului certificatului de performanță energetică. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

DA

DA

RREC12

Indicatorul LTV curent

Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV). Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total. Dacă soldul curent al creditului este negativ, se introduce cifra 0.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

DA

DA

RREC13

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a garanției reale, realizată de un evaluator extern sau intern independent. în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a garanției reale poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea garanției reale.

În cazul în care garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce cea mai recentă evaluare a garanției, realizată de către un evaluator extern sau intern independent sau, dacă nu este disponibilă, de către inițiator.

Dacă garanția reală raportată este o garanție, se introduce valoarea expunerii-suport garantate cu această garanție reală în beneficiul inițiatorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

RREC14

Metoda curentă de evaluare

Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC13:

 

Inspecție completă, internă și externă (FIEI)

 

Inspecție completă, doar externă (FOEI)

 

Evaluare sumară (DRVB)

 

Model automat de evaluare (AUVM)

 

Indexată (IDXD)

 

De catalog (DKTP)

 

Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)

 

Autoritate fiscală (TXAT)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREC15

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări, astfel cum este prevăzută la RREC13.

DA

DA

RREC16

Indicatorul LTV inițial

Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

DA

DA

RREC17

Cuantumul evaluării inițiale

Evaluarea inițială a garanției reale utilizate în momentul inițierii expunerii-suport (înainte de securitizare).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

RREC18

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției reale în momentul inițierii expunerii-suport, astfel cum este prevăzută la RREC17:

 

Inspecție completă, internă și externă (FIEI)

 

Inspecție completă, doar externă (FOEI)

 

Evaluare sumară (DRVB)

 

Model automat de evaluare (AUVM)

 

Indexată (IDXD)

 

De catalog (DKTP)

 

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

 

Autoritate fiscală (TXAT)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

RREC19

Data evaluării inițiale

Data evaluării inițiale a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC17.

DA

NU

RREC20

Data vânzării

Data vânzării garanției reale aflate în executare.

DA

DA

RREC21

Prețul de vânzare

Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

RREC22

Moneda garanției reale

Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la RREC13.

NU

DA

RREC23

Tipul de garant

Tipul de garant:

 

Fără garant (NGUA)

 

Persoană fizică – Rudă (FAML)

 

Persoană fizică – Altele (IOTH)

 

Autoritate publică (GOVE)

 

Bancă (BANK)

 

Produs de asigurare (INSU)

 

Schemă de garantare Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

 

Garanție personală (CATN)

 

Altele (OTHR)

DA

NU


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE] (JO L 289, 3.9.2020, p. 1).


ANEXA III

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – BUNURI IMOBILIARE COMERCIALE (CRE)

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CREL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

NU

NU

CREL2

Identificatorul inițial al debitorului

Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREL3

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREL4

Identificatorul inițial al expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREL5

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

NU

NU

CREL7

Data adăugării în portofoliu

Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii‐suport.

NU

DA

CREL8

Data restructurării

Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.

DA

DA

CREL9

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

NU

DA

CREL10

Data substituirii

Dacă expunerea-suport a fost înlocuită cu o altă expunere-suport după data securitizării, data respectivei substituiri.

NU

DA

CREL11

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

NU

DA

CREL12

Regiunea geografică – debitor

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

DA

NU

CREL13

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

DA

NU

CREL14

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

DA

DA

CREL15

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

DA

NU

CREL16

Data de începere a amortizării

Data de începere a amortizării expunerii-suport securitizate (această dată poate fi anterioară datei securitizării).

DA

DA

CREL17

Data scadenței la data securitizării

Data scadenței expunerii-suport, astfel cum este definită în acordul privind expunerea-suport. Aceasta nu ar ține seama de nicio prelungire a datei scadenței care poate fi acordată în temeiul acordului privind expunerea-suport.

NU

DA

CREL18

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

NU

DA

CREL19

Perioada inițială

Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.

DA

DA

CREL20

Durata opțiunii de prelungire

Durata, în luni, a oricărei opțiuni de prelungire a scadenței disponibile pentru expunerea-suport. În cazul în care sunt disponibile mai multe prelungiri ale scadenței, se introduce durata opțiunii care are cea mai scurtă perioadă de prelungire pentru expunerea-suport.

NU

DA

CREL21

Natura opțiunii de prelungire

Pragurile de referință relevante pentru posibilitatea de a declanșa/exercita opțiunea de prelungire menționată la rubrica CREL20:

 

Rata minimă de acoperire a dobânzilor (MICR)

 

Rata minimă de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)

 

Indicatorul LTV maxim (MLTV)

 

Condiții multiple (MLTC)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL22

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

NU

NU

CREL23

Soldul actual al principalului

Soldul exigibil al principalului aferent expunerii-suport securitizate. Aceasta include orice cuantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile.

Soldul actual include și arieratele din principal. Totuși, trebuie scăzută valoarea economiilor dacă există o subparticipare. (soldul expunerii suport = expunere-suport +/– subparticipare; +/– 0 dacă nu există subparticipare).

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL24

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREL25

Soldul inițial al principalului la data securitizării

Soldul inițial al principalului aferent expunerii-suport securitizate la data securitizării, astfel cum este identificat în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CREL26

Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport

Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport/soldul neutilizat la sfârșitul perioadei. Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport la sfârșitul datei de plată a dobânzii din care debitorul mai poate să tragă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

NU

CREL27

Totalul celorlalte cuantumuri exigibile

Cuantumurile exigibile cumulate aferente împrumutului (de exemplu, prime de asigurare, chirii pentru terenuri, cheltuieli de capital) care au fost cheltuite de SSPE/administratorul de credite. Cuantumul cumulat al eventualelor avansuri de protecție a bunului sau al altor sume care au fost avansate de către administratorul de credite sau SSPE și care nu au fost încă rambursate de către debitor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL28

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

NU

DA

CREL29

Data ultimei utilizări

Data celei mai recente utilizări/trageri a facilității aferente expunerii-suport.

NU

DA

CREL30

Scopul

Scopul expunerii-suport – în cazul în care există mai multe scopuri, se precizează opțiunea care descrie cel mai bine situația:

 

Achiziție pentru investiții (ACQI)

 

Achiziție în vederea lichidării (ACQL)

 

Refinanțare (RFNI)

 

Construcție (CNST)

 

Redezvoltare (RDVL)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL31

Structura

Structura expunerii-suport:

 

Credit întreg – nedefalcat în elemente/instrumente de datorie subordonate (LOAN)

 

Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie de rang egal în afara vehiculului de emisiune (PMLP)

 

Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie subordonată în afara vehiculului de emisiune (PMLS)

 

Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B (AABP)

 

Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B (BABP)

 

Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B/C (AABC)

 

Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B/C (BABC)

 

Credit C; în cadrul unei structuri participative A/B/C (CABC)

 

Finanțare structurală de tip mezanin (MZZD)

 

Datorie subordonată cu documentație de credit separată în afara vehiculului de emisiune (SOBD)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL32

Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare

Ordinea programată pentru plățile dobânzii, înainte de executare:

 

Secvențială (SQNL)

 

Creditul B mai întâi (BLLF)

 

Proporțională (PRAT)

 

Proporțională modificată (MPRT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL33

Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare

Ordinea programată pentru plățile principalului:, înainte de executare:

 

Secvențială (SQNL)

 

Creditul B mai întâi (BLLF)

 

Proporțională (PRAT)

 

Proporțională modificată (MPRT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL34

Alocarea plăților principalului către creditul prioritar

Se introduce procentajul din totalul plăților periodice programate principalului destinate creditului prioritar (de exemplu, creditul A) în cazul în care acordul de creditare include mai multe împrumuturi (de exemplu, dacă în câmpul CREL31 sunt introduse valorile PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC sau CABC).

NU

DA

CREL35

Tipul de ordine a priorităților

Tipul de ordine a priorităților care se aplică acordului de creditare general:

 

Dobândă A, principal A, dobândă B, principal B (IPIP)

 

Dobândă A, dobândă B, principal A, principal B (IIPP)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL36

Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare

Dacă deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate cumpăra creditul prioritar în caz de nerambursare, se introduce prețul de achiziție în conformitate cu acordul de cocreditare/intercreditare aplicabil.

NU

DA

CREL37

Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?

Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate efectua plăți de remediere în locul debitorului ipotecii? Selectați din lista de mai jos:

 

Nu se pot efectua plăți de remediere (NCPP)

 

Se pot efectua plăți de remediere până la un număr fix pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)

 

Se pot efectua plăți de remediere fără nicio limită pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL38

Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?

Există restricții în ceea ce privește capacitatea deținătorului creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) de a vinde creditul unei părți terțe?

NU

DA

CREL39

Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?

Există un deținător al creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) căruia nu i s-au retras drepturile și care este afiliat debitorului ipotecii comerciale (adică face parte din același grup financiar)?

NU

DA

CREL40

Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare

Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate exercita controlul asupra deciziei și a procesului de executare și de vânzare a garanției reale aferente creditului?

NU

DA

CREL41

Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?

Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?

NU

DA

CREL42

Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?

Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?

NU

DA

CREL43

Consimțământul deținătorului de titluri

La o restructurare este necesar consimțământul deținătorului de titluri? Restructurarea include modificări ale termenelor de plată ale expunerii-suport securitizate (inclusiv rata dobânzii, comisioanele, penalitățile, scadența, graficul de rambursare și/sau alte măsuri general acceptate privind termenele de plată)

DA

NU

CREL44

Programarea adunării deținătorilor de titluri

La ce dată este programată următoarea adunare a deținătorilor de titluri?

NU

DA

CREL45

Sindicalizarea

Expunerea-suport este sindicalizată?

DA

NU

CREL46

Participarea SSPE

Metoda folosită de SSPE pentru a dobândi proprietatea asupra expunerii-suport sindicalizate:

 

Cesiune (ASGN)

 

Novație (NOVA)

 

Cesiune echitabilă (EQTB)

 

Participare finanțată (dobândă pari passu) (PARI)

 

Participare de rang inferior (JUNP)

 

Cesiune legală (LGAS)

 

Cesiune notificată (NOTA)

 

Subparticipare (SUBP)

 

Participare la risc (RSKP)

 

Eveniment de vânzare (SALE)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL47

Consecința încălcării acordului financiar

Consecința încălcării acordului financiar:

 

Eveniment de nerambursare (EDFT)

 

Amortizare suplimentară (AAMR)

 

Rezervă de lichidități (CTRS)

 

Rezilierea contractului administratorului bunului (TPRM)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL48

Penalizări pentru nedepunerea informațiilor financiare

Se aplică penalizări financiare dacă debitorul nu depune informațiile financiare necesare (situația privind exploatarea, calendarul etc.), conform documentelor aferente expunerii-suport?

DA

NU

CREL49

Executarea prin urmărire

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?

DA

DA

CREL50

Executarea prin urmărire - parte terță

Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări o altă parte (de exemplu, un garant) în cazul în care debitorul nu își îndeplinește o obligație prevăzută în acordul privind expunerea-suport?

DA

DA

CREL51

Standardul de administrare

Administratorul acestei expuneri-suport securitizate administrează întreaga expunere-suport sau doar una sau câteva componente din întreaga expunere-suport (de exemplu, componenta A sau B sau una dintre componentele pari passu)?

NU

NU

CREL52

Cuantumuri deținute în contul de garanție

Soldul total al conturilor de rezerve obligatorii din punct de vedere juridic la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL53

Încasarea conturilor de garanție

Se introduce DA dacă există plăți deținute în conturi de rezervă numai pentru acoperirea plăților chiriei pentru terenuri, a asigurării sau a impozitelor (nu pentru întreținere, îmbunătățiri, CAPEX etc.), astfel cum se prevede în acordul privind expunerea-suport.

DA

NU

CREL54

Încasarea altor rezerve

Sunt deținute în conturile de rezervă alte cuantumuri decât chiriile pentru terenuri, impozitele sau asigurările, în conformitate cu termenele acordului privind expunerea-suport, pentru îmbunătățiri efectuate de chiriași, comisioane de leasing și elemente similare în legătură cu bunuri conexe sau pentru a oferi garanții reale suplimentare pentru o astfel de expunere-suport?

NU

NU

CREL55

Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție

Tipul de eveniment declanșator care conduce la plata unor sume în contul de garanție:

 

Niciun factor declanșator (NONE)

 

Factor declanșator – LTV (LVTX)

 

Factor declanșator – acoperirea dobânzilor (ICVR)

 

Factor declanșator – acoperirea serviciului datoriei (DSCT)

 

Factor declanșator – venitul net din exploatare (NOIT)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL56

Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor

Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL57

Condițiile de eliberare a contului de garanție

Condițiile de eliberare a contului de garanție. În cazul existenței mai multor condiții, se precizează fiecare condiție conform schemei XML.

NU

DA

CREL58

Condiții de tragere a rezervei de lichidități

Când poate fi folosită rezerva de lichidități:

 

Încălcarea acordului financiar (FICB)

 

Eveniment declanșator (TREV)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL59

Moneda contului de garanție

Moneda contului de garanție.

NU

DA

CREL60

Moneda plăților din contul de garanție

Moneda plăților din contul de garanție. Câmpurile CREL52 și CREL56.

NU

DA

CREL61

Soldul total al conturilor de rezervă

Soldul total al conturilor de rezervă la nivelul expunerii-suport la data de plată a expunerii-suport. Acesta include întreținerea, reparațiile și rezervele de mediu etc. (nu include rezervele fiscale și de asigurări). Include, de asemenea, LC pentru rezerve. Se completează dacă valoarea câmpului CREL54 („Încasarea altor rezerve”) este „DA”.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL62

Moneda soldului contului de rezervă

Moneda contului de rezervă.

NU

DA

CREL63

Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție

Se introduce DA în cazul în care a survenit un eveniment care a determinat constituirea unor cuantumuri de rezervă. Se introduce NU dacă acumularea plăților reprezintă o condiție normală a acordului privind expunerea-suport.

NU

NU

CREL64

Cuantumurile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă

Cuantumul adăugat în orice cont de garanție sau rezervă înainte de precedenta dată de referință a datelor și de data de referință a datelor pentru această transmitere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL65

Veniturile

Totalul veniturilor din toate sursele pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile. Se poate normaliza dacă acordul de administrare de credite aplicabil prevede acest lucru.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CREL66

Cheltuielile de exploatare la data securitizării

Totalul cheltuielilor de exploatare subscrise pentru toate bunurile descrise în prospectul de ofertă. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse. Dacă există mai multe bunuri, cheltuielile totale de exploatare ale bunurilor-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL67

Cheltuielile de capital la data securitizării

Cheltuielile de capital anticipate pe toată durata de viață a expunerii-suport securitizate la data securitizării (spre deosebire de reparații și întreținere), dacă sunt identificate în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL68

Moneda situațiilor financiare

Moneda folosită la raportarea financiară inițială a câmpurilor CREL65-CREL66.

DA

NU

CREL69

Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului

Debitorul și-a încălcat obligația de a transmite rapoarte administratorului sau creditorului expunerii-suport? DA sau NU.

DA

NU

CREL70

Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei

Se definește modalitatea de calcul al cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a serviciului datoriei, cu alte cuvinte metoda dedusă de calcul. Dacă metoda de calcul utilizată pentru întregul credit este diferită de cea utilizată pentru creditul A, se introduce metoda pentru creditul A.

Perioada curentă (CRRP)

Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF)

Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF)

Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF)

Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF)

Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF)

Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF)

Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI)

Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP)

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL71

Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:

 

Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)

 

Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)

 

Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)

 

Scenariul cel mai pesimist – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, iar administratorul de credite alocă 100 % din serviciul datoriei tuturor bunurilor pentru care s‐au primit situațiile financiare (WCAS)

 

Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)

 

Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)

 

Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)

 

întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)

 

Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)

 

Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL72

Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei

Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:

 

Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)

 

Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)

 

Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)

 

Scenariul cel mai pesimist – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, iar administratorul de credite alocă 100 % din serviciul datoriei tuturor bunurilor pentru care s‐au primit situațiile financiare (WCAS)

 

Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)

 

Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)

 

Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)

 

întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)

 

Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)

 

Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL73

Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării, pe baza documentației expunerii-suport.

DA

NU

CREL74

Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei

Calculul ratei curente de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, pe baza documentației expunerii-suport.

DA

NU

CREL75

Indicatorul LTV inițial

Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat) la data securitizării.

DA

NU

CREL76

Indicatorul LTV curent

Raportul curent dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat).

DA

NU

CREL77

Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării

Calculul ratei de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării.

DA

NU

CREL78

Rata curentă de acoperire a dobânzilor

Calculul ratei curente de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată.

DA

NU

CREL79

Metoda ratei de acoperire a dobânzilor

Se definește calculul cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a dobânzilor la nivelul expunerii-suport securitizate (sau la nivelul întregii expuneri-suport dacă nu se precizează, pentru orice măsuri specifice privind expunerea-suport din cadrul acordului general de creditare), metoda de calcul stabilită:

 

Perioada curentă (CRRP)

 

Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF)

 

Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF)

 

Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF)

 

Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF)

 

Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF)

 

Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF)

 

Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI)

 

Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL80

Numărul de bunuri la data securitizării

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data securitizării.

NU

DA

CREL81

Numărul de bunuri la data de referință a datelor

Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport.

DA

NU

CREL82

Bunurile cu care este garantată expunerea-suport

Se introduc identificatorii unici pentru garanția reală (CREC4) pentru bunurile care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor bunuri, se introduc toți identificatorii prevăzuți în schema XML.

NU

NU

CREL83

Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării

Evaluarea bunurilor cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, conform descrierii din prospectul de ofertă. În cazul în care există mai multe bunuri, se introduce suma valorilor bunurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL84

Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării

Moneda de evaluare de la CREL83.

NU

DA

CREL85

Starea bunurilor

Starea bunurilor. Când există mai multe situații din lista de mai jos, se alege situația care reprezintă cel mai bine întregul set de bunuri.

Împuternicire pe termen lung (LPOA)

Administrare judiciară (RCVR)

În executare silită (FCLS)

Bun imobiliar în proprietate (REOW)

Ștergerea datoriilor (DFSD)

Eliberare parțială (PRLS)

Eliberat (RLSD)

La fel ca la data securitizării (SCDT)

În administrare specială (SSRV)

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL86

Data evaluării la data securitizării

Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă. Pentru mai multe bunuri, dacă există mai multe date, se ia data cea mai recentă.

NU

DA

CREL87

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

DA

NU

CREL88

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

NU

DA

CREL89

Zile de grație permise

Numărul de zile după scadența unei plăți în care creditorul nu va considera că plata neefectuată este un eveniment de nerambursare. Sunt incluse aici alte situații decât cele în care plățile nu au fost efectuate din rațiuni tehnice (cu alte cuvinte, plățile nu au fost efectuate din alte motive decât o defecțiune a sistemului, de exemplu).

NU

DA

CREL90

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL91

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL92

Numărul de plăți înainte de securitizare

Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.

DA

NU

CREL93

Descrierea condițiilor de plată anticipată

Trebuie să reflecte informațiile din prospectul de ofertă. De exemplu, în cazul în care condițiile de plată anticipată sunt plata unui comision de 1 % în primul an, 0,5 % în al doilea an și 0,25 % în al treilea an al creditului, acest lucru poate fi indicat în prospectul de ofertă astfel: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

DA

DA

CREL94

Data de încetare a blocajului plăților anticipate

Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.

DA

DA

CREL95

Data de încetare a menținerii randamentului

Data după care expunerea-suport poate fi rambursată anticipat fără menținerea randamentului.

NU

DA

CREL96

Comisionul de plată anticipată

Cuantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL97

Data de încetare a comisionului de plată anticipată

Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.

DA

DA

CREL98

Încasările neprogramate din principal

Plățile neprogramate ale principalului primite în cea mai recentă perioadă de încasare. Alte plăți ale principalului primite în timpul perioadei de dobândă care vor fi utilizate pentru a achita expunerea-suport. Acestea pot fi legate de încasările din vânzări, plățile anticipate voluntare sau cuantumurile din lichidări.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL99

Data lichidării/plății anticipate

Cea mai recentă dată la care a fost încasată o plată neprogramată a principalului sau încasări din lichidare.

NU

DA

CREL100

Codul lichidării/plății anticipate

Codul atribuit plăților neprogramate ale principalului sau încasărilor din lichidare care sunt primite în cursul perioadei de încasare:

 

Lichidare parțială (reducerea ipotecii) (PTLQ)

 

Rambursare integrală înainte de scadență (PTPY)

 

Lichidare sau cedare (LQDP)

 

Răscumpărare sau substituție (RPSB)

 

Rambursare integrală la scadență (FLPY)

 

Rambursare redusă (DPOX)

 

Rambursare integrală cu penalizare (PYPN)

 

Rambursare integrală cu menținerea randamentului (YLMT)

 

Reducerea ipotecii cu penalizare (CTPL)

 

Reducerea ipotecii cu menținerea randamentului (YLMT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL101

Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată

Deficitul sau excedentul plății efective a dobânzii față de plata programată a dobânzii, care nu este legat de o stare de nerambursare a expunerii-suport. Rezultă dintr-o plată anticipată primită la o altă dată decât data programată a scadenței plății. Deficit – Diferența cu care dobânda plătită este mai mică decât dobânda programată datorată la data de plată a expunerii-suport (se aplică doar dacă se înregistrează un deficit după ce debitorul a achitat costurile de desfacere a contractului). Excedent – Dobânda încasată suplimentar față de dobânda cumulată datorată pentru perioada de acumulare aferentă dobânzii expunerii-suport. Un număr negativ reprezintă un deficit, iar excedentul este redat printr-un număr pozitiv.

Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii-suport securitizate)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL102

Data plății

Cea mai recentă dată de plată a principalului și a dobânzii către SSPE la termenul limită de transmitere a datelor; de regulă, aceasta este data de plată a dobânzii pentru expunerea-suport.

NU

DA

CREL103

Data următoarei ajustări a plății

Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, următoarea dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce data următoarei plăți.

NU

DA

CREL104

Data următoarei plăți

Data următoarei plăți aferente expunerii-suport.

NU

DA

CREL105

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL106

Rata inițială a dobânzii

Rata globală a dobânzii pentru expunerea-suport la data inițierii expunerii-suport securitizate.

DA

NU

CREL107

Rata dobânzii la data securitizării

Rata totală a dobânzii (de exemplu, EURIBOR + marja) folosită pentru a calcula dobânda datorată pentru expunerea-suport securitizată pentru prima dată de plată a dobânzii de după data securitizării.

DA

NU

CREL108

Data primei ajustări a plății

Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, prima dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce prima dată la care este scadentă valoarea principalului sau a dobânzii programate (nu prima dată după securitizare la care s-ar putea schimba).

DA

DA

CREL109

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

 

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

 

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

 

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

 

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)

 

Actualizare (DISC)

 

Opționalitate de modificare (SWIC)

 

Modificarea debitorului (OBLS)

 

Modulară (MODE)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL110

Rata actuală a dobânzii

Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.

NU

DA

CREL111

Indicele actual al ratei dobânzii

Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)

 

Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)

 

Rata proprie a creditorului (LDOR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL112

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:

 

Overnight (OVNG)

 

Intrazilnică (INDA)

 

1 zi (DAIL)

 

1 săptămână (WEEK)

 

2 săptămâni (TOWK)

 

1 lună (MNTH)

 

2 luni (TOMN)

 

3 luni (QUTR)

 

4 luni (FOMN)

 

6 luni (SEMI)

 

12 luni (YEAR)

 

La cerere (ONDE)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL113

Marja curentă a ratei dobânzii

Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).

NU

DA

CREL114

Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.

NU

DA

CREL115

Rată actuală a indicelui

Rata indicelui folosită pentru a determina rata actuală a dobânzii aferente expunerii-suport securitizate. Rata dobânzii (înainte de marjă) folosită pentru a calcula dobânda plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.

NU

DA

CREL116

Data de stabilire a indicelui

În cazul în care acordul privind expunerea-suport prevede anumite date pentru stabilirea indicelui, se introduce următoarea dată de stabilire a indicelui.

NU

DA

CREL117

Creștere de rotunjire

Procentajul de creștere cu care trebuie rotunjită rata indicelui pentru a determina rata dobânzii prevăzută în acordul privind expunerea-suport.

NU

DA

CREL118

Limita maximă a ratei dobânzii

Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

NU

DA

CREL119

Limita minimă a ratei dobânzii

Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.

NU

DA

CREL120

Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare

Rata dobânzii folosită pentru a calcula dobânda în caz de nerambursare plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.

NU

DA

CREL121

Acumulare de dobânzi permisă

Documentele care descriu termenele și condițiile expunerii‐suport permit acumularea și capitalizarea dobânzii?

DA

NU

CREL122

Convenția de numărare a zilelor

Convenția privind „zilele” utilizată pentru a calcula dobânda:

 

30/360 (A011)

 

Real/365 (A005)

 

Real/360 (A004)

 

Real/real ICMA (A006)

 

Real/real ISDA (A008)

 

Real/real AFB (A010)

 

Real/366 (A009)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL123

Totalul principalului și dobânzii programate datorate

Principalul și dobânda programate datorate pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

NU

CREL124

Totalul principalului și dobânzii programate plătite

Principalul și dobânda programate plătite pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

NU

CREL125

Amortizare negativă

Amortizare negativă/dobândă amânată/dobândă capitalizată fără penalități. Amortizarea negativă se înregistrează atunci când dobânda acumulată într-o perioadă de plată este mai mare decât plata programată, iar excedentul se adaugă la soldul exigibil al expunerii-suport. Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii‐suport securitizate)

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CREL126

Dobânda amânată

Dobânda amânată pentru întregul credit (inclusiv creditul securitizat și orice alt credit inclus în acordul de creditare cu debitorul). Dobânda amânată este valoarea dobânzii pe care debitorul este obligat să o plătească pentru un credit ipotecar, din care se scade valoarea dobânzii acumulate pentru soldul exigibil al principalului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CREL127

Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii

Cuantumurile exigibile cumulate pentru principal și dobândă datorate pentru întregul acord de creditare (nu numai pentru expunerea-suport securitizată) la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL128

Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.

DA

DA

CREL129

Soldul arieratelor

Soldul curent al arieratelor, definit ca:

 

Totalul plăților datorate până în prezent

 

PLUS sumele capitalizate

 

PLUS comisioanele aplicate contului

 

MINUS totalul plăților primite până în prezent.

Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

NU

CREL130

Numărul de zile de întârziere

Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.

NU

NU

CREL131

Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:

 

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)

 

În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)

 

În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)

DA

DA

CREL132

Valoarea aferentă stării de nerambursare

Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările, inclusiv orice comisioane capitalizate/penalizări etc. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL133

Data stării de nerambursare

Data stării de nerambursare.

NU

DA

CREL134

Dobânda plătită cu întârziere

Dobânda acumulată pentru expunerea-suport se plătește cu întârziere?

NU

NU

CREL135

Dobânda efectivă în caz de nerambursare

Dobânda efectivă în caz de nerambursare plătită între precedenta dată de referință a datelor și data de referință pentru această transmitere de date. Valoarea totală a dobânzii în caz de nerambursare plătite de debitor în timpul perioadei de dobândă sau la data plății expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL136

Starea contului

Starea curentă a expunerii-suport securitizate:

 

Performantă (PERF)

 

Restructurată – fără arierate (RNAR)

 

Restructurată – cu arierate (RARR)

 

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)

 

Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)

 

În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)

 

În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)

 

Arierate (ARRE)

 

Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)

 

Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)

 

Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)

 

Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)

 

Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)

 

Rambursată (RDMD)

 

Altele (OTHR)

Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

NU

NU

CREL137

Pierderile alocate

Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL138

Veniturile nete încasate la lichidare

Venituri nete încasate la lichidare utilizate pentru a determina pierderea suportată de SSPE conform documentației de securitizare. Cuantumul încasărilor nete din vânzare primite; se va determina astfel dacă există o pierdere sau un deficit aferent expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL139

Cheltuielile de lichidare

Cheltuielile care au legătură cu lichidarea care trebuie scăzute din celelalte active ale emitentului pentru a stabili pierderea conform documentației de securitizare. Valoarea tuturor cheltuielilor de lichidare care vor fi plătite din încasările nete din vânzări pentru a stabili dacă va exista vreo pierdere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL140

Calendarul preconizat al recuperărilor

Calendarul de recuperare preconizat al administratorului expunerii-suport, în luni.

NU

DA

CREL141

Recuperările cumulate

Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL142

Data de începere a aplicării

Data la care procedurile de executare silită sau de administrare ori procedurile de executare alternative au fost inițiate împotriva debitorului sau au fost acceptate de către debitor.

NU

DA

CREL143

Codul strategiei de reeșalonare

Strategia de reeșalonare:

 

Modificare (MODI)

 

Executare (ENFR)

 

Administrare judiciară (RCVR)

 

Insolvență (NSOL)

 

Prelungire (XTSN)

 

Vânzarea creditului (LLES)

 

Rambursare cu reducere (DPFF)

 

Bun deținut în proprietate (PPOS)

 

Restructurat (RSLV)

 

În curs de returnare către administratorul de credite (PRTS)

 

Transferul proprietății în locul executării silite (DLFR)

 

Rambursare integrală (FPOF)

 

Declarații și garanții (REWR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL144

Modificarea

Tipul modificării:

 

Prelungirea datei scadenței (MEXT)

 

Modificarea amortizării (AMMC)

 

Eliminarea din bilanț a principalului (PWOF)

 

Reducerea temporară a ratei (TMRR)

 

Capitalizarea dobânzii (CINT)

 

Capitalizarea costurilor avansate (de exemplu, asigurări, chirie pentru terenuri) (CPCA)

 

Combinație (COMB)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL145

Starea de administrare specială

La data plății expunerii-suport, expunerea-suport face obiectul administrării speciale?

NU

NU

CREL146

Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special

Data la care o expunere-suport a fost transferată către administratorul special în urma unui eveniment de transfer al administrării. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost transferată către administratorul special.

NU

DA

CREL147

Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar

Data la care o expunere-suport devine o „expunere-suport cu ipotecă corectată”, și anume data la care expunerea-suport a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special.

NU

DA

CREL148

Nerecuperabilitate determinată

Indicator (Da/Nu) din care rezultă dacă administratorul de credite sau administratorul special a stabilit că va exista un deficit în recuperarea avansurilor pe care le-a efectuat și a soldului exigibil al expunerii-suport, precum și a oricăror alte sume datorate aferente expunerii-suport din încasările obținute din vânzarea sau din lichidarea bunului sau a expunerii-suport.

DA

DA

CREL149

Încălcarea acordului/factorul declanșator

Tipul de încălcare a acordului/de factor declanșator:

 

Rata de acoperire a dobânzilor (ICRX)

 

Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)

 

Indicatorul LTV (LLTV)

 

Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei (ICDS)

 

Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei sau indicatorul LTV (ICDL)

 

Încălcare la nivelul bunului (PROP)

 

Încălcare la nivelul debitorului (OVLG)

 

Încălcare la nivelul chiriașului sau al spațiului neocupat (TENT)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL150

Data încălcării

Data la care s-a produs încălcarea termenelor și condițiilor expunerii-suport. În cazul în care există mai multe încălcări, data primei încălcări.

DA

DA

CREL151

Data remedierii încălcării

Data la care a fost remediată încălcarea raportată în câmpul CREL150. În cazul în care există mai multe încălcări, data la care a fost remediată ultima încălcare.

NU

DA

CREL152

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite

Dacă expunerea-suport a fost trecută pe lista de supraveghere a administratorului de credite, se introduce codul corespunzător cel mai adecvat din tabelul 2 din anexa I la prezentul regulament. În cazul în care se aplică mai multe criterii, se precizează codul cel mai defavorabil.

NU

DA

CREL153

Data listei de supraveghere a administratorului de credite

Data la care s-a stabilit ca o expunere-suport să fie introdusă pe lista de supraveghere. În cazul în care expunerea-suport a fost scoasă de pe lista de supraveghere într-o perioadă anterioară și acum revine pe această listă, se utilizează noua dată de intrare.

NU

DA

CREL154

Furnizorul swapului pe rata dobânzii

Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului pe rata dobânzii. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

DA

CREL155

Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului pe rata dobânzii pentru expunerea-suport.

NU

DA

CREL156

Data scadenței swapului pe rata dobânzii

Data scadenței swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport.

NU

DA

CREL157

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL158

Furnizorul swapului valutar

Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului valutar. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

DA

CREL159

Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului valutar pentru expunerea-suport.

NU

DA

CREL160

Data scadenței swapului valutar

Data scadenței swapului valutar la nivelul expunerii-suport.

NU

DA

CREL161

Valoarea noțională a swapului valutar

Valoarea noțională a swapului valutar la nivelul expunerii-suport

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL162

Cursul de schimb pentru swap

Cursul de schimb care a fost fixat pentru un swap valutar la nivel de expunere-suport.

NU

DA

CREL163

Furnizorul altui tip de swap

Denumirea juridică completă a furnizorului de swap pentru expunerea-suport, atunci când swapul nu se referă nici la rata dobânzii, nici la cursul de schimb. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

DA

CREL164

Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului altui tip de swap pentru expunerea-suport.

NU

DA

CREL165

Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap

Măsura în care debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului furnizorului swapului pentru expunerea-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Compensație totală din partea debitorului (TOTL)

Compensație parțială din partea debitorului (PINO)

Nicio compensație din partea debitorului (NOPE)

DA

NU

CREL166

Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă

Dacă swapul aferent expunerii-suport a fost reziliat între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor pentru raportul curent, se identifică motivul. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Swapul a fost reziliat din cauza reducerii ratingului furnizorului swapului pentru expunerea-suport (RTDW)

Swapul a fost reziliat din cauza nerespectării obligațiilor de plată către furnizorul swapului pentru expunerea-suport (PYMD)

Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către contrapartea la swapul pentru expunerea-suport (RTDW)

Swapul a fost reziliat din cauza rambursării anticipate integrale sau parțiale de către debitor (PRPY)

Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către debitor (OBGD)

Altele (OTHR)

NU

DA

CREL167

Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului

Valoarea netă a plății efectuate de contrapartea la swapul pentru expunerea-suport securitizată, la data plății expunerii-suport, conform contractului de swap. Aceasta nu include plățile de desfacere a contractului sau de reziliere. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL168

Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport

Cuantumul oricărei plăți datorate de debitor contrapărții la swap pentru rezilierea completă sau parțială a swap-ului. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL169

Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap

Cuantumul oricărui deficit al costurilor de desfacere a contractului care decurg din rezilierea parțială sau integrală a swapului, plătit de către debitor. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL170

Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap

Cuantumul oricărui câștig plătit de contrapartea la swap debitorului cu ocazia rezilierii totale sau parțiale. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREL171

Următoarea dată de revizuire a swapului

Data următoarei revizuiri a swapului la nivelul expunerii-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.

NU

DA

CREL172

Sponsorul

Numele sponsorului expunerii-suport.

NU

DA

CREL173

Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) al băncii-agent de sindicalizare, adică entitatea care acționează ca o interfață între debitor și părțile creditoare implicate în expunerea-suport sindicalizată.

NU

DA

CREL174

Identificatorul entității juridice al administratorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al administratorului expunerii-suport.

NU

DA

CREL175

Denumirea administratorului de credite

Denumirea juridică completă a administratorului de credite al expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

DA

CREL176

Denumirea inițiatorului

Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NU

NU

CREL177

Identificatorul entității juridice al inițiatorului

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.

NU

NU

CREL178

Țara în care își are sediul inițiatorul

Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.

NU

NU

CREL179

Denumirea creditorului inițial

Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

DA

DA

CREL180

Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial.

În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.

DA

DA

CREL181

Țara în care își are sediul creditorul inițial

Țara în care își are sediul creditorul inițial.

DA

DA

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CREC1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.

NU

NU

CREC2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREC3

Identificatorul inițial al garanției reale

Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREC4

Noul identificator al garanției reale

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREC3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CREC5

Tipul de garanție reală

Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă.

Automobil (CARX)

Vehicul industrial (INDV)

Camion comercial (CMTR)

Vehicul feroviar (RALV)

Vehicul nautic comercial (NACM)

Vehicul nautic de agrement (NALV)

Avion (AERO)

Mașină-unealtă (MCHT)

Echipament industrial (INDE)

Echipament de birou (OFEQ)

Echipament IT (ITEQ)

Echipament medical (MDEQ)

Echipament energetic (ENEQ)

Clădire comercială (CBLD)

Clădire rezidențială (RBLD)

Clădire industrială (IBLD)

Alt tip de vehicul (OTHV)

Alt tip de echipament (OTHE)

Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)

Alte bunuri sau stocuri (OTGI)

Titluri de valoare (SECU)

Garanții (GUAR)

Alte active financiare (OTFA)

Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)

Altele (OTHR)

NU

NU

CREC6

Denumirea bunului

Denumirea bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC7

Adresa bunului

Adresa bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC8

Regiunea geografică – garanție reală

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală corporală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

DA

DA

CREC9

Codul poștal al bunului

Codul poștal principal complet al bunului.

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC10

Dreptul de ipotecă

Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.

DA

DA

CREC11

Starea bunului

Starea bunului:

 

Împuternicire pe termen lung (LPOA)

 

Administrare judiciară (RCVR)

 

În executare silită (FCLS)

 

Bun imobiliar în proprietate (REOW)

 

Ștergerea datoriilor (DFSD)

 

Eliberare parțială (PRLS)

 

Eliberat (RLSD)

 

La fel ca la data securitizării (SCDT)

 

În administrare specială (SSRV)

 

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC12

Tipul de bun

Tipul de bun:

 

Parc de rulote (CRVP)

 

Parcare pentru autoturisme (CARP)

 

Asistență medicală (HEAL)

 

Sectorul hotelier/Hotel (HOTL)

 

Industrial (IDSR)

 

Doar teren (LAND)

 

Recreere (LEIS)

 

Multifamilial (MULF)

 

Utilizare mixtă (MIXD)

 

Birou (OFFC)

 

Bar (PUBX)

 

Comerț cu amănuntul (RETL)

 

Depozit cu autoservire (SSTR)

 

Depozit (WARE)

 

Diverse (VARI)

 

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC13

Forma titlului de proprietate

Forma relevantă a titlului de proprietate. Un contract de închiriere numai pentru terenuri, pe care debitorul deține, de obicei, o clădire sau este obligat să construiască astfel cum se specifică în contractul de închiriere. Aceste contracte de închiriere sunt, de regulă, contracte de închiriere nete pe termen lung; drepturile și obligațiile debitorului continuă până la expirarea contractului de închiriere sau până la încetarea acestuia prin intrarea în stare de nerambursare:

 

Închiriere (LESH)

 

Proprietate deplină (FREE)

 

Mixtă (MIXD)

 

Altele (OTHR)

Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.

NU

DA

CREC14

Data evaluării curente

Data celei mai recente evaluări.

DA

DA

CREC15

Cuantumul evaluării curente

Cea mai recentă evaluare a bunului, realizată de un evaluator extern sau intern independent; în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a imobilului poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea imobilului.

În cazul în care garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce cea mai recentă evaluare a garanției, realizată de către un evaluator extern sau intern independent sau, dacă nu este disponibilă, de către inițiator.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREC16

Metoda curentă de evaluare

Cea mai recentă metodă de calcul al valorii garanției reale prevăzute în câmpul CREC15.

Inspecție completă, internă și externă (FALL)

Inspecție completă, doar externă (FEXT)

Evaluare sumară (DRVB)

Model automat de evaluare (AUVM)

Indexată (IDXD)

De catalog (DKTP)

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

Autoritate fiscală (TXAT)

Altele (OTHR)

DA

NU

CREC17

Baza curentă de evaluare

Baza celei mai recente evaluări:

 

Piața liberă (OPEN)

 

Bun vacant (VCNT)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREC18

Metoda inițială de evaluare

Metoda de calcul al valorii garanției reale la momentul inițierii expunerii-suport:

 

Inspecție completă, internă și externă (FALL)

 

Inspecție completă, doar externă (FEXT)

 

Evaluare sumară (DRVB)

 

Model automat de evaluare (AUVM)

 

Indexată (IDXD)

 

De catalog (DKTP)

 

Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)

 

Autoritate fiscală (TXAT)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CREC19

Data securitizării garanției reale

Data la care bunul/garanția reală a fost furnizat(ă) drept garanție pentru expunerea-suport. În cazul în care acest bun/garanție reală a fost înlocuit(ă), se introduce data substituirii. Dacă bunul/garanția reală făcea parte din securitizarea inițială, aceasta va fi data securitizării.

DA

NU

CREC20

Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării

Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie bunului/garanției reale la data securitizării în cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe bunuri/garanții reale. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare sau pe baza venitului net din exploatare.

DA

DA

CREC21

Procentajul curent alocat din expunerea-suport

Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie garanției reale la data plății expunerii-suport. În cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe garanții reale, suma tuturor procentajelor este egală cu 100 %. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare (venitul net din exploatare).

NU

DA

CREC22

Evaluarea la data securitizării

Evaluarea bunului/garanției reale cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREC23

Denumirea evaluatorului la securitizare

Denumirea firmei de evaluare care a efectuat evaluarea bunului/garanției reale la data securitizării.

NU

DA

CREC24

Data evaluării la securitizare

Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă.

NU

DA

CREC25

Anul construcției

Anul în care a fost construit bunul, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.

DA

DA

CREC26

Anul ultimei renovări

Anul în care a fost finalizată ultima renovare majoră/construcția nouă a bunului, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.

DA

DA

CREC27

Numărul de unități

Pentru tipul de bun „Multifamilial” se introduce numărul de unități, pentru „Sectorul hotelier/Hotel”/„Asistență medicală” – numărul de paturi, pentru „Parc de rulote” – numărul de unități, pentru „Cazare” – numărul de camere, pentru „Depozite cu autoservire” – numărul de unități.

NU

DA

CREC28

Metri pătrați net

Suprafața locativă netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.

NU

DA

CREC29

Spațiu comercial

Suprafața locativă comercială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.

NU

DA

CREC30

Zonă rezidențială

Suprafața locativă rezidențială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare.

NU

DA

CREC31

Suprafața internă netă validată

Evaluatorul (care a realizat cea mai recentă evaluare) a verificat suprafața internă netă a bunului?

DA

DA

CREC32

Gradul de ocupare la ultima dată relevantă

Data desfășurătorului cu chiriile/calendarului de închiriere cel mai recent primit. Pentru bunurile din sectorul hotelier (hoteluri) și al asistenței medicale, se utilizează un grad de ocupare mediu pentru perioada în care sunt raportate situațiile financiare.

NU

DA

CREC33

Gradul de ocupare economică la data securitizării

Procentajul din spațiul locativ pentru care există contracte de închiriere semnate la data securitizării, dacă acesta este comunicat în prospectul de ofertă (respectivii locatari plătesc chirie, dar este posibil să nu ocupe spațiul).

NU

DA

CREC34

Gradul de ocupare fizică la data securitizării

La securitizare, procentajul disponibil din spațiul locativ care este ocupat efectiv (și anume, spațiul care este ocupat efectiv de chiriași și nu este liber), în cazul în care acesta este comunicat în prospectul de ofertă. Trebuie să fie obținut din desfășurătorul cu chiriile sau din alt document care indică gradul de ocupare în concordanță cu informațiile din exercițiul financiar cel mai recent.

NU

DA

CREC35

Valoarea posesiei vacante la data securitizării

Valoarea posesiei vacante la data securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREC36

Data situațiilor financiare la securitizare

Data la care se opresc situațiile financiare din care au fost extrase informațiile utilizate în prospectul de ofertă (de exemplu, de la începutul exercițiului până în prezent, anual, trimestrial sau în ultimele 12 luni).

DA

DA

CREC37

Venitul net din exploatare la securitizare

Veniturile, din care se scad cheltuielile de exploatare, la data securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREC38

Cele mai recente situații financiare la data de începere

Prima zi a perioadei acoperite în cea mai recentă situație financiară disponibilă privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

DA

DA

CREC39

Cele mai recente date financiare la data de încetare

Data de încetare a datelor financiare utilizate pentru cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).

DA

DA

CREC40

Cele mai recente venituri

Totalul veniturilor pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREC41

Cele mai recente cheltuieli de exploatare

Totalul cheltuielilor de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREC42

Cele mai recente cheltuieli de capital

Totalul cheltuielilor de capital (spre deosebire de reparații și întreținere) pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CREC43

Chiria pentru teren plătibilă

În cazul în care bunul este închiriat, se precizează valoarea anuală curentă a chiriei plătibile locatorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREC44

Durata medie ponderată a contractului de închiriere

Durata medie a contractului de închiriere, în ani, ponderată cu cea mai recentă valoare reziduală a contractului de închiriere care este disponibilă.

NU

DA

CREC45

Expirarea contractului de închiriere a bunului

Se furnizează cea mai apropiată dată de expirare a contractului de închiriere.

NU

DA

CREC46

Veniturile din chirii contractuale anuale

Veniturile din chirii contractuale anuale calculate pe baza celui mai recent calendar de închiriere al debitorului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CREC47

Venituri care expiră în 1-12 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 1-12 luni.

DA

DA

CREC48

Venituri care expiră în 13-24 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 13-24 de luni.

DA

DA

CREC49

Venituri care expiră în 25-36 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 25-36 de luni.

DA

DA

CREC50

Venituri care expiră în 37-48 luni

Procentajul veniturilor care expiră în 37-48 de luni.

DA

DA

CREC51

Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult

Procentajul veniturilor care expiră în 49 de luni sau mai mult.

DA

DA

Secțiune de informații la nivel de chiriaș

CRET1

Identificatorul unic

Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.

NU

NU

CRET2

Identificatorul expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRET3

Identificatorul garanției reale

Identificatorul unic pentru garanția reală. Această rubrică trebuie să corespundă cu CREC4, pentru a permite cartografierea.

NU

NU

CRET4

Identificatorul chiriașului

Identificatorul unic pentru chiriaș. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRET5

Numele sau denumirea chiriașului

Numele sau denumirea chiriașului actual. În cazul în care chiriașul este persoană fizică, în acest câmp trebuie introdusă aceeași valoare ca la CRET4.

DA

NU

CRET6

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al sectorului de activitate al chiriașului, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului  (1).

DA

DA

CRET7

Data expirării contractului de închiriere

Data expirării contractului de închiriere al chiriașului actual.

NU

DA

CRET8

Chiria plătibilă

Chiria anuală plătibilă de către chiriașul actual.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRET9

Moneda chiriei

Moneda în care este exprimată chiria.

NU

DA


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Rev. 2 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXA IV

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – ÎNTREPRINDERI

Codul câmpului

Denumirea câmpului

Conținut de raportat

ND1-ND4 permis?

ND5 permis?

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CRPL1

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

NU

NU

CRPL2

Identificatorul inițial al expunerii-suport

Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRPL3

Noul identificator al expunerii-suport

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRPL4

Identificatorul inițial al debitorului

Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRPL5

Noul identificator al debitorului

Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.

NU

NU

CRPL6

Data de referință a datelor

Data de referință pentru această transmitere de date.

NU

NU

CRPL7

Data adăugării în portofoliu

Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.

NU

DA

CRPL8

Data răscumpărării

Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.

NU

DA

CRPL9

Data rambursării

Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.

NU

DA

CRPL10

Regiunea geografică – debitor

Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.

DA

NU

CRPL11

Clasificarea regiunii geografice

Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.

DA

NU

CRPL12

Debitor depreciat

Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial:

(a)

a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care:

(i)

o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și

(ii)

informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;

(b)

figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau

(c)

avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.

Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.

NU

DA

CRPL13

Tipul de client

Tipul de client la inițiere:

 

Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)

 

Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)

 

Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)

 

Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)

 

Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)

 

Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CRPL14

Codul sectorului de activitate NACE

Codul NACE al debitorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

DA

DA

CRPL15

Segmentul debitorului conform Basel III

Segmentul debitorului conform Basel III:

 

Corporație (CORP)

 

Întreprindere mică și mijlocie tratată drept corporație (SMEX)

 

Comerț cu amănuntul (RETL)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

CRPL16

Dimensiunea întreprinderii

Clasificarea întreprinderilor după dimensiune, conform anexei la Recomandarea 2003/361/CE:

 

Microîntreprindere (MICE) – o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR

 

Întreprindere mică (SMAE) – o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anulă și/sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR

 

Întreprindere mijlocie (MEDE) – o întreprindere care are sub 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 43 de milioane EUR

 

Întreprindere mare (LARE) – o întreprindere care nu este nici microîntreprindere, nici întreprindere mică, nici întreprindere mijlocie.

 

Persoană fizică (NATP)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CRPL17

Veniturile

Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifră de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CRPL18

Datoriile totale

Datoriile totale brute ale debitorului, inclusiv finanțarea furnizată prin prezenta expunere-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CRPL19

EBITDA

Câștigurile recurente din activitățile continue plus dobânzi, impozite, amortizare și depreciere.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CRPL20

Valoarea întreprinderii

Valoarea întreprinderii, și anume capitalizarea de piață plus datoriile, participațiile minoritare și acțiunile preferențiale, minus valoarea totală a numerarului și a echivalentelor de numerar.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CRPL21

Fluxul de trezorerie liber

Venitul net plus cheltuielile care nu sunt în numerar plus dobânda x (1 - cota de impozitare) plus investițiile pe termen lung minus investițiile în capital circulant. Cheltuielile care nu sunt în numerar includ amortizările, deprecierile, epuizarea resurselor, compensările pe bază de acțiuni și deprecierea activelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

NU

CRPL22

Data informațiilor financiare

Data informațiilor financiare (de exemplu, EBITDA) privind debitorul acestei expuneri-suport.

DA

DA

CRPL23

Moneda situațiilor financiare

Moneda de raportare a situațiilor financiare.

DA

NU

CRPL24

Tipul de datorie

Tipul de datorie:

 

Credit sau închiriere (LOLE)

 

Garanție (DGAR)

 

Bilete la ordin (PRMS)

 

Drepturi de participare (PRTR)

 

Descoperire de cont (ODFT)

 

Acreditiv (LCRE)

 

Facilitate de capital circulant (WCFC)

 

Capitaluri proprii (EQUI)

 

Altele (OTHR)

NU

NU

CRPL25

Creanțele securitizate

Ce creanțe asociate acestei expuneri-suport au fost securitizate:

 

Principalul și dobânda (PRIN)

 

Doar principalul (PRPL)

 

Doar dobânda (INTR)

 

Altele (OTHR)

NU

NU

CRPL26

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

Codul ISIN atribuit acestei expuneri-suport, după caz.

NU

DA

CRPL27

Rangul de prioritate

Rangul de prioritate al instrumentului de datorie:

 

Datorie cu rang prioritar (SNDB)

 

Datorie de tip mezanin (MZZD)

 

Datorie cu rang inferior (JUND)

 

Datorie subordonată (SBOD)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CRPL28

Sindicalizarea

Expunerea-suport este sindicalizată?

DA

NU

CRPL29

Tranzacție cu efect de levier

Expunerea-suport este o tranzacție cu efect de levier, astfel cum este definită în https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NU

NU

CRPL30

Administrată de CLO

Expunerea-suport este administrată de administratorul CLO?

NU

DA

CRPL31

Plata în natură

În prezent expunerea-suport este plătită în natură? (cu alte cuvinte, dobânda se plătește sub formă de principal capitalizat)

DA

NU

CRPL32

Regim special

Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).

DA

DA

CRPL33

Data inițierii

Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.

DA

NU

CRPL34

Data scadenței

Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.

NU

DA

CRPL35

Canalul de inițiere

Canalul de inițiere a expunerii-suport:

 

Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)

 

Broker (BROK)

 

internet (WEBI)

 

Altele (OTHR)

DA

DA

CRPL36

Scopul

Scopul expunerii-suport:

 

Descoperire de cont sau capital circulant (OVRD)

 

Investiții în noi instalații și echipamente (EQPI)

 

Investiții în noi echipamente de tehnologia informației (INFT)

 

Renovarea utilajelor, echipamentelor sau tehnologiei existente (RFBR)

 

Fuziuni și achiziții (MGAQ)

 

Alt scop expansionist (OEXP)

 

Altele (OTHR)

DA

NU

CRPL37

Moneda utilizată

Moneda în care este exprimată expunerea-suport.

NU

NU

CRPL38

Soldul inițial al principalului

Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele).

Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CRPL39

Soldul actual al principalului

Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice cuantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRPL40

Soldurile principalului cu rang superior

Totalul soldurilor cu rang superior acestei expuneri-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CRPL41

Valoarea de piață

Pentru securitizările aferente titlurilor garantate cu împrumuturi, se introduce valoarea de piață a titlului.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRPL42

Plafonul total al creditului

Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă.

Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.

Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRPL43

Prețul de cumpărare

Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.

NU

DA

CRPL44

Data opțiunii de vânzare

Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se introduce data la care se poate exercita opțiunea. Dacă nu se cunoaște data (de exemplu, opțiunea este o opțiune americană) se introduce echivalentul datei de 31 decembrie 2099.

NU

DA

CRPL45

Exercitarea opțiunii de vânzare

Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se trece prețul de exercitare. Dacă prețul de exercitare este mobil (de exemplu, opțiunea este o opțiune retrospectivă – de tip lookback), se introduce cea mai bună estimare a prețului de exercitare la data de referință a datelor.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRPL46

Tipul de amortizare

Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.

Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)

German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX)

Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE)

Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT)

Altele (OTHR)

DA

NU

CRPL47

Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.

DA

DA

CRPL48

Frecvența programată de plată a principalului

Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CRPL49

Frecvența programată de plată a dobânzii

Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți:

 

Lunară (MNTH)

 

Trimestrială (QUTR)

 

Semianuală (SEMI)

 

Anuală (YEAR)

 

Altele (OTHR)

NU

DA

CRPL50

Plata datorată

Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

NU

DA

CRPL51

Valoarea reziduală

Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport.

Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.

DA

DA

CRPL52

Tipul de rată a dobânzii

Tipul de rată a dobânzii:

 

Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)

 

Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)

 

Rată fixă cu revizuiri periodice viitoare (FXPR)

 

Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)

 

Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)