ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 271

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
18 august 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1197 AL COMISIEI

din 30 iulie 2020

de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, în special articolul 7 alineatul (1), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (5), articolul 10 alienatul (6), articolul 17 alineatul (6) și articolul 18 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2019/2152 a stabilit un cadru juridic comun pentru elaborarea, producția și diseminarea statisticilor europene de întreprindere.

(2)

Cadrul pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor europene constituie un element de bază pentru un astfel de cadru comun, făcând posibilă organizarea și coordonarea anchetelor statistice prin furnizarea unei baze de eșantionare armonizate.

(3)

Este necesar să se precizeze cerințele în materie de date pentru elaborarea statisticilor de întreprindere, în scopul de a produce date comparabile între statele membre și de a obține armonizarea în toate domeniile statisticilor de întreprindere.

(4)

Principiul proprietății economice descris în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) trebuie să se aplice statisticilor europene de întreprindere. Acesta trebuie să fie pus în aplicare în măsura posibilului, ținând seama de nevoile justificate ale utilizatorilor, de disponibilitatea datelor și de implicațiile privind costurile și sarcinile, în condițiile în care nu este în contradicție cu principiile și scopurile anumitor statistici de întreprindere prevăzute în prezentul regulament.

(5)

Pentru specificarea cerințelor în materie de date este necesar să se definească principalele sectoare industriale (PSI) și alte agregate speciale de coduri NACE.

(6)

Este necesar să se definească principalele variabile și concepte pentru statisticile de întreprindere în scopul de a produce date comparabile între statele membre și de a obține armonizarea în toate domeniile statisticilor de întreprindere.

(7)

Pentru a reduce sarcina pentru întreprinderi și în conformitate cu principiul proporționalității, cerințele în materie de date trebuie simplificate, ținând cont de amploarea și de importanța economiilor comerciale din statele membre.

(8)

Trebuie stabilite dispoziții specifice care se vor aplica datelor referitoare la subiectul „comerțul internațional cu bunuri” și la comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderii și domeniului „Statistici de întreprindere pe termen scurt”.

(9)

Amplificarea procesului de globalizare economică reprezintă o provocare pentru producția actuală de statistici europene de întreprindere. Prin înregistrarea datelor de la grupurile multinaționale de întreprinderi, cadrul pentru registrele statistice europene ale întreprinderilor constituie baza pentru îmbunătățirea a numeroase statistici legate de globalizare. Unele dintre aceste statistici acoperă întreaga economie și, prin urmare, necesită un cadru pentru registrele statistice europene ale întreprinderilor care să includă toate sectoarele economiei.

(10)

Informațiile privind relațiile de control dintre unitățile juridice sunt necesare pentru a defini grupurile de întreprinderi, pentru a delimita corect întreprinderile, pentru a realiza profilul unităților mari și complexe și pentru a studia concentrările pieței. Informațiile privind grupurile de întreprinderi îmbunătățesc calitatea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor. Aceste informații pot fi utilizate pentru a reduce riscul de divulgare a datelor confidențiale. Datele la nivel de grup de întreprinderi pot fi utilizate pentru anchete privind grupul și pot reduce sarcina de răspuns.

(11)

Este necesar să se stabilească formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate, precum și procedura de transmitere a datelor referitoare la unități individuale către Comisie (Eurostat) și de transmitere a datelor referitoare la grupurile multinaționale de întreprinderi înapoi către autoritățile naționale de statistică.

(12)

Schimbul de date confidențiale în scopuri statistice între Comisie și băncile centrale naționale și între Comisie și Banca Centrală Europeană trebuie să contribuie la asigurarea calității informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune. Prin urmare, este necesar să se stabilească formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate, precum și procedura de transmitere a acestor date confidențiale către băncile centrale naționale și Banca Centrală Europeană.

(13)

Regulamentul (UE) 2019/2152 instituie schimbul de date confidențiale privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii între statele membre. Este necesar să se precizeze în continuare elementele de date statistice care vor face obiectul schimbului, precum și lista elementelor de date statistice care urmează să facă obiectul schimbului pentru anumite bunuri sau mișcări. Statele membre pot simplifica informațiile care trebuie furnizate, cu condiția ca această simplificare să nu aibă efecte negative asupra calității statisticilor. Trebuie stabilite condițiile pentru o astfel de simplificare.

(14)

Pentru a asigura o punere în aplicare armonizată a schimbului de date, este necesar să se specifice modalitățile de colectare și de compilare a acestora, precum și modalitățile de aplicare a ratei minime de acoperire de 95 %. Pentru ca autoritatea statistică națională a țării de import să poată utiliza informațiile statistice care fac obiectul schimbului pentru elaborarea statisticilor privind importurile de bunuri în interiorul Uniunii, metadatele trebuie, de asemenea, să facă obiectul schimbului. Pentru a asigura o punere în aplicare armonizată între statele membre, este necesar să se specifice metadatele relevante pentru utilizarea la elaborarea de statistici a datelor care fac obiectul schimbului privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii, precum și calendarul pentru transmiterea informațiilor statistice și a metadatelor relevante. Este necesar să se stabilească formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale.

(15)

Aplicarea unor standarde uniforme pentru schimbul și transmiterea de date și de metadate pentru statisticile reglementate de Regulamentul (UE) 2019/2152 contribuie în mod considerabil la integrarea proceselor de afaceri în statisticile europene de întreprindere.

(16)

Inițiativa internațională privind schimbul de date și metadate statistice (SDMX) privind standardele statistice și tehnice pentru schimbul și partajarea de date și de metadate prevede standardele pentru schimbul și difuzarea statisticilor oficiale. Prin urmare, trebuie utilizate, dacă este cazul, definițiile necesare ale structurii datelor elaborate în conformitate cu SDMX.

(17)

Comisia (Eurostat) trebuie să pună la dispoziție pe site-ul web al Comisiei (Eurostat) documentația referitoare la structurile de date, inclusiv definițiile structurii datelor elaborate în conformitate cu SDMX, și să ofere orientări privind punerea în aplicare a acestora, în special în ceea ce privește formatul tehnic care trebuie utilizat.

(18)

Statele membre trebuie să furnizeze rapoarte standard privind metadatele și calitatea pentru registrele statistice naționale ale întreprinderilor și toate statisticile de întreprindere, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2019/2152. Prin urmare, este necesar să se definească modalitățile și periodicitatea acestor rapoarte.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament trebuie să le înlocuiască pe cele din Regulamentul (CE) nr. 586/2001 al Comisiei (3), Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei (4), Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei (5), Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei (6), Regulamentul (CE) nr. 657/2007 al Comisiei (7), Regulamentul (CE) nr. 364/2008 al Comisiei (8), Regulamentul (CE) nr. 472/2008 al Comisiei (9), Regulamentul (CE) nr. 192/2009 al Comisiei (10), Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei (11), Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei (12), Regulamentul (CE) nr. 834/2009 al Comisiei (13), Regulamentul (UE) nr. 92/2010 al Comisiei (14), Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei (15), Regulamentul (UE) nr. 275/2010 al Comisiei (16), Regulamentul (UE) nr. 1097/2010 al Comisiei (17), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei (18) și Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei (19). Aceste regulamente trebuie abrogate.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințe în materie de date

Elementele datelor pentru subiectele detaliate enumerate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2152 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Principalele sectoare industriale și agregate speciale

Principalele sectoare industriale (PSI) și alte agregate speciale prevăzute de nomenclatorul activităților economice (NACE) și produsele din clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) utilizate pentru defalcările necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/2152 sunt stabilite în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Simplificări

Simplificările menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2152 sunt stabilite în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Definiții tehnice

(1)   Definițiile tehnice ale variabilelor și ale altor elemente ale seturilor de date menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2152 sunt stabilite în anexa IV la prezentul regulament.

(2)   Definițiile tehnice referitoare la statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.

(3)   Definițiile tehnice referitoare la statisticile europene privind comerțul internațional cu servicii sunt stabilite în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 5

Specificații tehnice pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri, inclusiv comerțul cu bunuri în funcție de caracteristicile întreprinderii

Specificațiile tehnice pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri, inclusiv comerțul cu bunuri în funcție de caracteristicile întreprinderii, menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (UE) 2019/2152 și definițiile aferente, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din respectivul regulament, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament. Cerințele în materie de date referitoare la statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri sunt stabilite în partea B tabelul 16 și tabelele 34-37 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Definiții și defalcări pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu servicii în funcție de caracteristicile întreprinderii și prestarea internațională de servicii

Definițiile variabilelor și defalcările pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu servicii în funcție de caracteristicile întreprinderii și prestarea internațională de servicii sunt stabilite în anexa VI la prezentul regulament. Cerințele în materie de date referitoare la statisticile europene privind comerțul internațional cu servicii în funcție de caracteristicile întreprinderii și prestarea internațională de servicii sunt stabilite în partea B tabelele 17 și 38 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 7

Ponderarea și schimbarea anului de referință pentru domeniul „Statistici de întreprindere pe termen scurt”

Ponderarea și schimbarea anului de referință pentru domeniul „Statistici de întreprindere pe termen scurt” menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) 2019/2152 sunt stabilite în anexa VII la prezentul regulament. Această anexă stabilește, de asemenea, dispoziții tranzitorii cu privire la cerințele în materie de date pentru domeniul specificat în partea B tabelele 1-9 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 8

Variabile legate de subiectele detaliate pentru cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2152, variabilele legate de subiectele detaliate din registru pentru cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor sunt stabilite în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 9

Specificații tehnice pentru schimbul de date confidențiale în sensul cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor

În conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/2152, detaliile tehnice ale variabilelor enumerate în anexa IV la respectivul regulament sunt stabilite în anexa VIII la prezentul regulament. În plus, în conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/2152, anexa IX la prezentul regulament stabilește formatul și măsurile de securitate și de confidențialitate pentru schimbul de date confidențiale în sensul cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor.

Articolul 10

Procedura și specificațiile pentru transmiterea datelor și a metadatelor

(1)   Datele și metadatele transmise Comisiei (Eurostat) în temeiul prezentului regulament trebuie schimbate în format electronic și trebuie transmise sau încărcate prin punctul său unic de intrare pentru date și, dacă este cazul, pentru metadate.

(2)   Statele membre trebuie să pună la dispoziția Comisiei (Eurostat) datele și metadatele solicitate în temeiul prezentului regulament utilizând standardele privind schimbul de date și metadate specificate de Comisie (Eurostat).

(3)   Datele confidențiale și metadatele trebuie să fie transmise prin intermediul rețelelor sigure utilizate de Comisie (Eurostat) sau prin acces la distanță securizat utilizând standardele privind schimbul de date specificate de Comisie (Eurostat).

(4)   Statele membre trebuie să pună în aplicare standardele privind schimbul de date în conformitate cu orientările privind punerea în aplicare furnizate de Comisie (Eurostat).

(5)   Statele membre trebuie să furnizeze datele confidențiale în conformitate cu dispozițiile existente ale Uniunii privind transmiterea datelor care fac obiectul confidențialității statistice.

Datele confidențiale trebuie să fie transmise cu valoarea reală și cu o mențiune care indică faptul că fac obiectul confidențialității.

Statele membre trebuie să furnizeze toate nivelurile de agregare a defalcărilor, astfel cum sunt definite în tabelele din anexa I partea B și datele transmise trebuie să conțină, dacă este cazul, toate mențiunile privind confidențialitatea primară și secundară în conformitate cu normele de confidențialitate existente la nivel național.

(6)   Dacă nu se specifică altfel, datele monetare trebuie să fie exprimate în unități de monedă națională (euro pentru statele membre din zona euro). Statele membre care aderă la zona euro trebuie să raporteze date monetare anuale în euro în anul aderării lor. Pentru raportarea datelor monetare infra-anuale, țările care aderă la zona euro trebuie să folosească moneda națională pentru perioada de referință.

(7)   Atunci când datele deja transmise Comisiei (Eurostat) fac obiectul revizuirii, statele membre trebuie să transmită datele revizuite până cel târziu la data diseminării lor la nivel național sau, dacă nu sunt diseminate la nivel național, cel târziu în termen de o lună după ce au devenit disponibile unei autorități statistice naționale.

Articolul 11

Rapoartele privind calitatea și metadatele

(1)   Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei (Eurostat) rapoarte anuale privind calitatea și metadatele pentru registrele statistice ale întreprinderilor, folosind standardele SSE pentru raportarea privind metadatele și calitatea.

(2)   Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei (Eurostat) rapoarte privind metadatele pentru statisticile de întreprindere transmise cu periodicitatea specificată la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2152 cel târziu la două luni de la ultimul termen de transmitere a datelor privind statisticile care fac obiectul rapoartelor.

(3)   În cazuri justificate în mod corespunzător, statele membre trebuie să furnizeze rapoarte suplimentare privind calitatea care conțin informații mai detaliate privind calitatea, necesare pentru evaluarea calității statisticilor de întreprindere transmise în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2152 Comisiei (Eurostat) într-un termen convenit între statele membre și Comisie (Eurostat).

(4)   Pentru subiectul „Utilizarea TIC și comerțul electronic”, termenele pentru rapoartele privind calitatea și metadatele sunt specificate într-un act de punere în aplicare separat.

(5)   Pentru structura și conținutul rapoartelor privind calitatea și metadatele trebuie utilizate cele mai recente standarde ale Sistemului Statistic European (SSE).

(6)   Pe lângă raportarea standard privind calitatea și metadatele, în cazuri justificate în mod corespunzător, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei (Eurostat), la cererea sa, informații complementare privind metadatele și calitatea, necesare pentru evaluarea calității statisticilor de întreprindere, inclusiv revizuiri ale informațiilor furnizate anterior, dacă este cazul.

Articolul 12

Abrogare

(1)   Regulamentele (CE) nr. 912/2004, (CE) nr. 364/2008, (CE) nr. 192/2009, (CE) nr. 250/2009, (CE) nr. 251/2009, (CE) nr. 834/2009, (UE) nr. 275/2010, (UE) nr. 1097/2010 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

(2)   Regulamentele (CE) nr. 1982/2004, (UE) nr. 92/2010, (UE) nr. 113/2010 și (UE) nr. 1106/2012 ale Comisiei se abrogă de la 1 ianuarie 2022.

(3)   Regulamentele (CE) nr. 586/2001, (CE) nr. 1503/2006, (CE) nr. 657/2007 și (CE) nr. 472/2008 ale Comisiei se abrogă de la 1 ianuarie 2024.

(4)   Alineatele (1)-(3) nu aduc atingere obligațiilor stabilite prin regulamentele respective referitoare la transmiterea datelor și a metadatelor, inclusiv a rapoartelor de calitate, în ceea ce privește perioadele de referință care cad, în totalitate sau parțial, înainte de datele respective stabilite la alineatele în cauză.

(5)   Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Cu toate acestea, tabelul 16 și tabelele 34-37 din anexa I și anexa V se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327, 17.12.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 586/2001 al Comisiei din 26 martie 2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind definirea principalelor sectoare industriale (PSI), în cadrul statisticilor pe termen scurt (JO L 86, 27.3.2001, p. 11).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 163, 30.4.2004, p. 71).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 și (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei (JO L 343, 19.11.2004, p. 3).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor (JO L 281, 12.10.2006, p. 15).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 657/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce privește stabilirea sistemelor europene de eșantionare (JO L 155, 15.6.2007, p. 7).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 364/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor privind filialele străine și derogările care urmează a fi acordate statelor membre (JO L 112, 24.4.2008, p. 14).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 472/2008 al Comisiei din 29 mai 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce privește primul an de bază aplicabil seriilor de timp din NACE Rev. 2 și seriilor de timp anterioare anului 2009, care urmează a fi transmise în conformitate cu NACE Rev. 2, nivelul de detaliere, forma, prima perioadă de referință, precum și perioada de referință (JO L 140, 30.5.2008, p. 5).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 192/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor cu privire la schimbul de date confidențiale între Comisie (Eurostat) și statele membre (JO L 67, 12.3.2009, p. 14).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 86, 31.3.2009, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) (JO L 86, 31.3.2009, p. 170).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 834/2009 al Comisiei din 11 septembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, în ceea ce privește rapoartele de calitate (JO L 241, 12.9.2009, p. 3).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 92/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimbul de date între autoritățile vamale și autoritățile statistice naționale, elaborarea statisticilor și evaluarea calității (JO L 31, 3.2.2010, p. 4).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate, definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice (JO L 37, 10.2.2010, p. 1).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 275/2010 al Comisiei din 30 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de evaluare a calității statisticilor structurale de întreprindere (JO L 86, 1.4.2010, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 1097/2010 al Comisiei din 26 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor, în ceea ce privește schimbul de date confidențiale între Comisie (Eurostat) și băncile centrale (JO L 312, 27.11.2010, p. 1).

(18)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 299, 27.10.2012, p. 18).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).


ANEXA I

Elemente de date care trebuie transmise pentru subiectele detaliate

Partea A. Variabile

Domeniul 1. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi

Toate statisticile pe termen scurt referitoare la întreprinderi, cu excepția statisticilor privind subiectul detaliat „Prețuri de import” (Tabelul 4) și subiectul „Bunuri imobiliare” (Tabelul 9) se referă la activitățile unităților statistice rezidente

Subiecte

Subiecte detaliate

Variabile

Elemente ale cerințelor în materie de date astfel cum sunt definite în tabelele din partea B

Subiectul 1.1

Întreprinderi populație

1

Evenimente demografice ale întreprinderilor (cazurile de faliment, înregistrări)

1

Înregistrări

Tabelul 1

2

Cazurile de faliment

Tabelul 1

Subiectul 1.2

Componente ale forței de muncă

1

Ocuparea forței de muncă

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți

Tabelul 2

2

Ore lucrate

1

Ore lucrate de angajați

Tabelul 3

3

Costul forței de muncă

1

Remunerații și salarii

Tabelul 3

Subiectul 1.3

Prețuri

1

Prețurile de import

1

Prețurile de import

Tabelul 4

2

Prețurile de import (zona euro)

Tabelul 4

3

Prețurile de import (în afara zonei euro)

Tabelul 4

2

Prețurile la producător

1

Prețurile la producător

Tabelul 5

2

Prețurile la producătorii interni

Tabelul 5

3

Prețurile la producătorii externi

Tabelul 5

4

Prețurile producției externe (zona euro)

Tabelul 5

5

Prețurile producției externe (în afara zonei euro)

Tabelul 5

Subiectul 1.4

Rezultate și performanță

1

Producție

1

Producție (volum)

Tabelul 6

2

Volumul vânzărilor

1

Volumul vânzărilor

Tabelul 7

3

Cifra de afaceri netă

1

Cifra de afaceri netă (valoare)

Tabelul 8

2

Cifra de afaceri netă internă (valoare)

Tabelul 8

3

Cifra de afaceri netă externă (valoare)

Tabelul 8

4

Cifra de afaceri netă externă (zona euro) (valoare)

Tabelul 8

5

Cifra de afaceri netă externă (în afara zonei euro) (valoare)

Tabelul 8

Subiectul 1.5

Bunuri imobile

1

Bunuri imobile

1

Autorizații de construcții: Numărul de locuințe

Tabelul 9

2

Autorizații de construcții: Metri pătrați

Tabelul 9

Domeniul 2. Statistici de întreprindere la nivel de țară

Cu excepția statisticilor de întreprindere la nivel de țară referitoare la întreprinderile care importă bunuri și întreprinderile care exportă bunuri (Tabelul 16), statisticile de întreprindere la nivel de țară se referă la activitățile unităților statistice rezidente. Statisticile de întreprindere la nivel de țară referitoare la întreprinderile care importă bunuri și întreprinderile care exportă bunuri (Tabelul 16) se referă la teritoriul statistic al țării raportoare, astfel cum se menționează în secțiunea 4 din anexa V la prezentul regulament.

Subiecte

Subiecte detaliate

Variabile

Elemente ale cerințelor în materie de date astfel cum sunt definite în tabelele din partea B

Subiectul 2.1

Populația întreprinderilor

1

Populația întreprinderilor active

1

Numărul de întreprinderi active

Tabelele 10, 11 și 14

2

Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat

Tabelul 12

3

Numărul de întreprinderi cu creștere puternică

Tabelul 13

4

Numărul de întreprinderi noi cu creștere puternică

Tabelul 13

2

Evenimente demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

1

Creări de întreprinderi

Tabelul 12

2

Desființări de întreprinderi

Tabelul 12

3

Supraviețuiri de întreprinderi

Tabelul 12

4

Întreprinderi care au primul angajat

Tabelul 12

5

Întreprinderi care nu mai au niciun angajat

Tabelul 12

6

Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat

Tabelul 12

3

Populația de întreprinderi aflate sub control străin

1

Numărul de întreprinderi aflate sub control străin

Tabelul 14

4

Populația de întreprinderi care exercită control în străinătate și filiale autohtone

1

Numărul de întreprinderi care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filiale autohtone

Tabelul 15

5

Populația de întreprinderi implicate în comerțul internațional

1

Numărul de întreprinderi care importă bunuri

Tabelul 16

2

Numărul de întreprinderi care exportă bunuri

Tabelul 16

Subiectul 2.2

Componente ale forței de muncă

1

Ocuparea forței de muncă

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți

Tabelele 10, 11 și 14

2

Numărul de angajați

Tabelele 10 și 11

3

Numărul de angajați în unități echivalent normă întreagă

Tabelul 10

4

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat

Tabelul 12

5

Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat

Tabelul 12

6

Numărul de angajați din întreprinderile cu creștere puternică

Tabelul 13

7

Numărul de angajați din întreprinderile noi cu creștere puternică

Tabelul 13

2

Ore lucrate

1

Ore lucrate de angajați

Tabelele 10 și 11

3

Costul forței de muncă

1

Cheltuieli cu beneficiile angajaților

Tabelele 10, 11 și 14

2

Remunerații și salarii

Tabelele 10 și 11

3

Costuri cu asigurările sociale

Tabelele 10 și 11

4

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile nou create

Tabelul 12

2

Numărul de angajați din întreprinderile nou create

Tabelul 12

3

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate

Tabelul 12

4

Numărul de angajați din întreprinderile desființate

Tabelul 12

5

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit

Tabelul 12

6

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării

Tabelul 12

7

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat

Tabelul 12

8

Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat

Tabelul 12

9

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

Tabelul 12

10

Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

Tabelul 12

11

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat

Tabelul 12

12

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării

Tabelul 12

5

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

6

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile care exercită control în străinătate și în filialele autohtone

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone

Tabelul 15

7

Costul forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

1

Cheltuieli cu beneficiile angajaților în întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

Subiectul 2.3

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

1

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea

1

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

Tabelele 14 și 18

2

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării

1

Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării

Tabelele 14 și 19

2

Cercetători

Tabelul 18

3

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în întreprinderile aflate sub control străin

1

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

4

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării în întreprinderile aflate sub control străin

1

Lucrători în domeniul cercetării și dezvoltării în întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

5

Cercetare și dezvoltare finanțate din fonduri publice

1

Alocări din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBCD)

Tabelul 20

2

Finanțare publică națională acordată activităților de cercetare și dezvoltare coordonate la nivel transnațional

Tabelul 20

Subiectul 2.4

Achiziții

1

Achiziții de bunuri și servicii

1

Total achiziții de bunuri și servicii

Tabelele 10, 11 și 14

2

Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării

Tabelele 14 și 21

3

Cheltuieli cu servicii prestate prin intermediul lucrătorilor temporari

Tabelul 21

4

Cheltuieli cu chirii pe termen lung și leasing operațional

Tabelul 21

5

Achiziții de produse energetice

Tabelul 21

6

Plăți efectuate către subcontractanți

Tabelul 21

2

Variația stocurilor de bunuri

1

Variația stocurilor de bunuri

Tabelul 22

2

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

Tabelul 22

3

Variația stocurilor de bunuri destinate revânzării

Tabelul 22

3

Achiziții de bunuri și servicii de către întreprinderile aflate sub control străin

1

Total achiziții de bunuri și servicii de către întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

2

Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării de către întreprinderile aflate sub control străin

Tabelul 14

4

Importurile efectuate de întreprinderi

1

Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi

Tabelele 16 și 17

Subiectul 2.5

Rezultate și performanță

1

Cifra de afaceri netă

1

Cifra de afaceri netă

Tabelele 10, 11 și 14

2

Cifra de afaceri netă din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale

Tabelul 24

3

Cifra de afaceri netă din activitățile industriale

Tabelul 24

4

Cifra de afaceri netă din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor

Tabelul 24

5

Cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor

Tabelul 24

6

Cifra de afaceri netă a activităților de servicii

Tabelul 24

7

Cifra de afaceri netă din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități de intermediere

Tabelul 24

8

Cifra de afaceri netă din construcția de clădiri

Tabelul 24

9

Cifra de afaceri netă din construcții civile

Tabelul 24

10

Cifra de afaceri netă din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE

Tabelul 25

11

Cifra de afaceri netă din subcontractări

Tabelul 25

12

Cifra de afaceri netă în funcție de reședința clientului

Tabelul 23

13

Cifra de afaceri netă în funcție de produs

Tabelul 23

2

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

1

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

Tabelul 10

3

Valoarea producției

1

Valoarea producției

Tabelele 10, 11 și 14

4

Valoarea adăugată

1

Valoarea adăugată

Tabelele 10, 11 și 14

5

Excedentul brut de exploatare

1

Excedentul brut de exploatare

Tabelele 10 și 11

6

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor aflate sub control străin

1

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor aflate sub control străin

Tabelul 14

7

Valoarea producției în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

1

Valoarea producției în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Tabelul 14

8

Valoarea adăugată în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

1

Valoarea adăugată în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Tabelul 14

9

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate și a filialelor autohtone

1

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și a filialelor autohtone

Tabelul 15

10

Producția industrială

1

Producția vândută

Tabelul 26

2

Producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate

Tabelul 26

3

Producția efectivă

Tabelul 26

11

Exporturile efectuate de întreprinderi

1

Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi

Tabelele 16 și 17

Subiectul 2.6

Investiții

1

Investiții brute ale întreprinderilor active

1

Investiții brute în active corporale imobilizate

Tabelele 10 și 14

2

Investiții brute în terenuri

Tabelul 27

3

Investiții brute pentru achiziționarea de clădiri existente

Tabelul 27

4

Investiții brute în construcția și amenajarea clădirilor

Tabelul 27

5

Investiții brute în mașini și echipamente

Tabelul 27

6

Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale

Tabelul 10

7

Investiții în software achiziționat

Tabelul 28

8

Încasări din investiții tangibile

Tabelul 10

2

Investiții brute ale întreprinderilor aflate sub control străin

1

Investiții brute în active corporale imobilizate ale întreprinderilor aflate sub control străin

Tabelul 14

Domeniul 3. Statistici de întreprindere la nivel regional

Toate statisticile de întreprindere la nivel regional se referă la activitățile unităților statistice rezidente

Subiecte

Subiecte detaliate

Variabile

Elemente ale cerințelor în materie de date astfel cum sunt definite în tabelele din partea B

Subiectul 3.1

Populația întreprinderilor

1

Populația, pe regiuni

1

Numărul de unități locale

Tabelul 29

2

Numărul de întreprinderi active

Tabelul 30

3

Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat

Tabelul 30

4

Numărul de întreprinderi cu creștere puternică

Tabelul 30

2

Evenimente demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

1

Creări de întreprinderi

Tabelul 30

2

Desființări de întreprinderi

Tabelul 30

3

Supraviețuiri de întreprinderi (doar supraviețuirile pe 3 ani calendaristici)

Tabelul 30

4

Întreprinderi care au primul angajat

Tabelul 30

5

Întreprinderi care nu mai au niciun angajat

Tabelul 30

6

Întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Tabelul 30

Subiectul 3.2

Componente ale forței de muncă

1

Ocuparea forței de muncă în întreprinderi active, pe regiuni

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți din unitățile locale

Tabelul 29

2

Numărul de angajați și de lucrători independenți

Tabelul 30

3

Numărul de angajați

Tabelul 30

4

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat

Tabelul 30

5

Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat

Tabelul 30

2

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile nou create

Tabelul 30

2

Numărul de angajați din întreprinderile nou create

Tabelul 30

3

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate

Tabelul 30

4

Numărul de angajați din întreprinderile desființate

Tabelul 30

5

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Tabelul 30

6

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Tabelul 30

7

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat

Tabelul 30

8

Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat

Tabelul 30

9

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

Tabelul 30

10

Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

Tabelul 30

11

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Tabelul 30

12

Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Tabelul 30

3

Costul forței de muncă, pe regiuni

1

Remunerații și salarii în unitățile locale

Tabelul 29

Subiectul 3.3

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

1

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea, pe regiuni

1

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

Tabelul 31

2

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării, pe regiuni

1

Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării

Tabelul 32

2

Cercetători

Tabelul 32

Domeniul 4. Statistici privind activitățile internaționale

Statisticile referitoare la subiectele „Populația întreprinderilor”, „Componente ale forței de muncă”, „Investiții” și „Rezultate și performanță” (tabelul 33) pentru acest domeniu se referă la activități ale unităților statistice nerezidente.

Statisticile referitoare la subiectul „Comerțul internațional cu bunuri” (tabelele 34-37) se referă doar la teritoriul statistic al țării raportoare, astfel cum se menționează în secțiunea 4 din anexa V la prezentul regulament.

Statisticile referitoare la subiectul „Comerțul internațional cu servicii” (tabelul 38) se referă la comerțul cu servicii prestate de unitățile rezidente.

Subiecte

Subiecte detaliate

Variabile

Elemente ale cerințelor în materie de date astfel cum sunt definite în tabelele din partea B

Subiectul 4.1

Populația întreprinderilor

1

Populația de întreprinderi din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

1

Numărul de întreprinderi din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Tabelul 33

Subiectul 4.2

Componente ale forței de muncă

1

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

1

Numărul de angajați și de lucrători independenți în întreprinderile din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Tabelul 33

2

Costul forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

1

Cheltuieli cu beneficiile angajaților în întreprinderile din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Tabelul 33

Subiectul 4.3

Investiții

1

Investiții brute ale întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

1

Investiții brute în active corporale imobilizate ale întreprinderilor din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Tabelul 33

Subiectul 4.4

Rezultate și performanță

1

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

1

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Tabelul 33

Subiectul 4.5

Comerțul internațional cu bunuri

1

Comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii

1a

Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Tabelul 34

1b

Cantitatea exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Tabelul 34

2a

Valoarea statistică a importurilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Tabelul 34

2b

Cantitatea importurilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Tabelul 34

3

Valoarea statistică a exporturilor de bunuri – date agregate

Tabelul 36

4

Valoarea statistică a importurilor de bunuri – date agregate

Tabelul 36

2

Comerțul cu bunuri în afara Uniunii

1a

Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în afara Uniunii - date detaliate

Tabelul 35

1b

Cantitatea exporturilor de bunuri în afara Uniunii - date detaliate

Tabelul 35

2a

Valoarea statistică a importurilor de bunuri din afara Uniunii - date detaliate

Tabelul 35

2b

Cantitatea importurilor de bunuri din afara Uniunii - date detaliate

Tabelul 35

3

Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în afara Uniunii defalcată pe moneda de facturare

Tabelul 37

4

Valoarea statistică a importurilor de bunuri din afara Uniunii defalcată pe moneda de facturare

Tabelul 37

Subiectul 4.6

Internațional comerțul cu servicii

1

Importuri de servicii

1

Importuri și achiziții de servicii

Tabelul 38

2

Exporturi de servicii

1

Exporturi și prestări de servicii

Tabelul 38

Partea B. Elemente ale cerințelor în materie de date

Tabelul 1. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru populația de întreprinderi

Variabile

110101. Înregistrări

110102. Cazurile de faliment

Unitate de măsură

Valoare absolută: neajustată

Populația statistică

Activități pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Agregatele din secțiunile NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

Secțiunile NACE:

F, G, H, I și J

Agregat special astfel cum este definit în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Termen de transmitere a datelor

T+40D

Prima perioadă de referință

Primul trimestru 2021


Tabelul 2. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru ocuparea forței de muncă

Variabile

120101. Numărul de angajați și de lucrători independenți

Unitate de măsură

Indici: neajustați

Populația statistică

Activități pe piață din secțiunile B, C, D, diviziunea E36, F, G, H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B, C, D din NACE și diviziunea E36 astfel cum este definită în anexa II.A la prezentul regulament;

Agregatele din secțiunile NACE

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72, M75)+N;

Secțiunile NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72, M75) și N;

Diviziunile NACE:

E36, G45, G46, G47 și G47 (cu excepția G473)

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din secțiunile B, C și D din NACE.

Pentru țările mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile secțiunilor H, I și J din NACE.

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Numărul de angajați și de lucrători independenți poate fi aproximat prin numărul de angajați. Pentru activitățile din secțiunile G, H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, întreprinderea (ENT) poate fi utilizată în locul unităților tip de activitate (KAU) pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Termen de transmitere a datelor

T+2M pentru datele trimestriale sau lunare (opțional), exceptând:

cerințele pentru țările mici și mijlocii: T+2M+15 zile.

Dispoziții tranzitorii pentru secțiunea L din NACE, diviziunea N77 din NACE și grupele N811 și N813 din NACE care urmează să fie incluse în agregatele lor începând cu primul trimestru sau lună (opțional) din 2021, astfel cum sunt definite în anexa VII (punctul 3a).

Prima perioadă de referință

Primul trimestru sau prima lună (opțional) din 2000, exceptând:

Secțiunea L din NACE, diviziunea N77 din NACE și grupele N811 și N813 din NACE care urmează să fie incluse în agregatele lor începând cu primul trimestru sau lună (opțional) din 2021.

Spania: Primul trimestru sau lună (opțional) din 2002 pentru secțiunile G-M obligatorii (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, excluzând diviziunea G47 și diviziunea G47 (cu excepția G473) și primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru J58, J59, J60, I55 și I56.

Finlanda: Primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru diviziunile C32 și C33 din NACE.

Austria: Primul trimestru sau lună (opțional) din 2003 pentru secțiunile obligatorii H-N din NACE (cu excepția K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) și primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru diviziunea B09 din NACE.


Tabelul 3. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru ore lucrate și remunerații și salarii

Variabile

120201. Ore lucrate de angajați

120301. Remunerații și salarii

Unitate de măsură

Indici: neajustați și ajustați calendaristic

Populația statistică

Activități pe piață din secțiunile B, C, D, E36, F, G, H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B, C, D din NACE și diviziunea E36 astfel cum este definită în anexa II.A la prezentul regulament;

Agregatele din secțiunile NACE

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N;

Secțiunile NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunile NACE:

E36, G45, G46, G47 și G47 (cu excepția G473).

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din secțiunile B, C și D din NACE.

Pentru țările mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile secțiunilor H, I și J din NACE.

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile din secțiunile G, H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, ENT poate fi utilizată în locul KAU pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Termen de transmitere a datelor

T+3M pentru datele trimestriale sau lunare (opțional), exceptând:

cerințele pentru țările mici și mijlocii la: T+3M+15 zile.

Dispoziții tranzitorii pentru agregatul G47_X_G473 din NACE, secțiunea L, diviziunea N77 din NACE și grupele N811 și N813 din NACE care urmează să fie incluse în agregatele lor începând cu primul trimestru sau lună (opțional) din 2021, astfel cum sunt definite în anexa VII (punctul 3a).

Prima perioadă de referință

Primul trimestru sau lună (opțional) din 2000 pentru secțiunile obligatorii B-F din NACE, exceptând:

Finlanda: primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru diviziunile obligatorii C32 și C33;

Austria: Primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru diviziunea B09 din NACE.

Primul trimestru sau lună (opțional) din 2010 pentru secțiunile obligatorii G-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, exceptând:

Agregatul G47_X_G473 din NACE, Secțiunea L, diviziunea N77 din NACE și grupele N811 și N813 din NACE care urmează să fie incluse în agregatele lor începând cu primul trimestru sau lună (opțional) din 2021.


Tabelul 4. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru prețurile de import

Variabile

130101. Prețurile de import (opțional pentru țările din afara zonei euro și țările care aplică sistemele europene de eșantionare)

130102. Prețurile de import (zona euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro și țările care aplică sistemele europene de eșantionare)

130103. Prețurile de import (în afara zonei euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)

Unitate de măsură

Indici: neajustați

Populația statistică

Produse din CPA B (cu excepția B0721 și B09), C (cu excepția C18, C2446, C254, C301, C303, C304 și C33) și D

Defalcări

Defalcare pe produse

Pentru toate țările:

PSI din CPA secțiunile B (cu excepția B0721 și B09), C (cu excepția C18, C2446, C254, C301, C303, C304 și C33) și D astfel cum sunt definite în anexa II.A din prezentul regulament;

Agregate CPA din secțiunile B (cu excepția B0721 și B09)+C (cu excepția C18, C2446, C254, C301, C303, C304 și C33)+D;

CPA secțiunile B (cu excepția B0721 și B09), C (cu excepția C18, C2446, C254, C301, C303, C304 și C33) și D.

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din CPA secțiunile B (cu excepția B0721 și B09), C (cu excepția C18, C2446, C254, C301, C303, C304 și C33) și D.

Defalcările suplimentare pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Domeniul de aplicare pentru furnizarea de date limitată de sistemele europene de eșantionare pentru anumite țări, astfel cum se specifică în anexa III.C la prezentul regulament

Termen de transmitere a datelor

T+1M+15 zile

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2006, exceptând:

Austria: Ianuarie 2009 pentru NACE C161, C2811, C2892.

Pentru statele membre din zona euro care au aderat după ianuarie 2006, variabilele 130101 (prețurile de import), 130102 [prețurile de import (zona euro)] și 130103 [prețurile de import (în afara zonei euro)] sunt obligatorii de la începutul anului intrării în zona euro.


Tabelul 5. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru prețurile la producător

Variabile

130201. Prețurile la producător

130202. Prețurile la producătorii interni

130203. Prețurile la producătorii externi

130204. Prețurile la producătorii externi (zona euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)

130205. Prețurile la producătorii externi (în afara zonei euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)

Unitate de măsură

Indici: neajustați

Populația statistică

Pentru variabila 130201 (Prețurile la producător):

Activități pe piață din secțiunile B (cu excepția B0721), C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304), D din NACE și diviziunea E36, CPA 41.00.1 cu excepția 41.00.14 (doar clădiri noi), secțiunile H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N din NACE;

Pentru variabilele 130202 (prețuri la producătorii interni), 130203 (prețuri la producătorii externi), 130204 [prețurile la producătorii externi (zona euro)] și 130205 [prețurile la producătorii externi (în afara zonei euro)]:

Activități pe piață din secțiunile B (cu excepția B0721), C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304), D din NACE și diviziunea E36.

Defalcări

Defalcare pe activități și produse

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B (cu excepția B0721), C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304) și D din NACE și diviziunea E36 astfel cum este definită în anexa II.A la prezentul regulament;

Agregatele din secțiunile NACE

B (cu excepția B0721)+C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304)+D+E36, H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N;

Secțiunile NACE:

B (cu excepția B0721), C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304), D, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunea E36 și diviziunile secțiunilor H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N din NACE;

CPA 41.00.1 excluzând 41.00.14 (doar clădiri noi).

Pentru țările mijlocii , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din NACE secțiunile B (cu excepția B0721), C (cu excepția C2446, C254, C301, C303 și C304) și D.

Pentru țările mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

Pentru țările mijlocii și în plus, grupele și clasele secțiunii C din NACE pentru variabilele 130201 (prețuri la producător), 130202 (prețuri la producătorii interni), 130203 (prețuri la producătorii externi) (reprezentând cel puțin 90 % din valoarea adăugată a secțiunii C).

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici; defalcările suplimentare pentru țările mari sunt opționale pentru țările mijlocii (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Domeniul de aplicare pentru furnizarea de date pentru defalcarea pe zona euro/în afara zonei euro limitată de sistemele europene de eșantionare pentru anumite țări, astfel cum se specifică în anexa III.C la prezentul regulament

Costurile totale ale construcțiilor (costurile materialelor și ale forței de muncă) pot fi utilizate ca proxy pentru prețurile la producător din construcții (CPA 41.00.1 cu excepția 41.00.14). Costurile care constituie componentele costurilor construcțiilor se referă, de asemenea, la mașini și utilaje, transport, energie și alte costuri (excluzând onorariile arhitecților).

Sunt de preferat indicii pe baza prețurilor reale la producător. Dacă aceștia nu sunt disponibili, se pot utiliza aproximări pentru H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 și N82. Produsele (CPA) pot fi utilizate pentru aproximarea activităților (NACE).

Pentru activitățile din secțiunile H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, ENT poate fi utilizată în locul KAU pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Indicii de preț la producător în ceea ce privește serviciile (SPPI) sunt „Business-to-All” (B2All). Dacă ponderea tranzacțiilor cu consumatorii privați (B2C) este neglijabilă, SPPI pot fi aproximate de indicatori business-to-business (B2B). Pentru perioadele de referință anterioare anului 2021, SPPI pot fi aproximate prin indicatori B2B în locul indicatorilor B2All.

Termen de transmitere a datelor

T+1M pentru datele lunare pentru secțiunile obligatorii B – E36 din NACE;

T+3M pentru toate celelalte secțiuni obligatorii din NACE și CPA 41.00.1 (cu excepția 41.00.14), exceptând: țările mici și mijlocii pentru secțiunile obligatorii CPA 41.00.1 (cu excepția 41.00.14), datele trimestriale și lunare (opțional) la: T+3M+15 zile.

Dispoziții tranzitorii pentru includerea agregatului NACE H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N; Secțiunile H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75), N; Diviziunile NACE H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 astfel cum sunt definite în anexa VII (3.a).

Prima perioadă de referință

Primul trimestru sau lună (opțional) din 2000 pentru secțiunile obligatorii CPA 41.00.1 excluzând 41.00.14 exceptând:

Bulgaria: primul trimestru sau prima lună (opțional) din 2003;

Ianuarie 2005 pentru secțiunile obligatorii B – E36 din NACE, exceptând:

Austria: Ianuarie 2008 [130201 (prețurile la producător) și 130202 (prețurile la producătorii interni)] și ianuarie 2009 [130203 (prețurile la producătorii externi), 130204 [prețurile la producătorii externi (zona euro)] și 130205 [prețurile la producătorii externi (în afara zonei euro)] pentru diviziunea B09 din NACE.

Ianuarie 2005 pentru cerințele privind 130204 [prețurile la producătorii externi (zona euro)] și 130205 [prețurile la producătorii externi (în afara zonei euro)];

Primul trimestru sau lună (opțional) din 2010 pentru cerințele secțiunilor H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, cu excepția:

agregatului din secțiunile H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75) + N din NACE; pentru secțiunile H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE și diviziunile H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 care urmează să fie incluse începând cu primul trimestru sau prima lună (opțional) din 2021.

Pentru statele membre din zona euro care au aderat după ianuarie 2005, variabilele 130204 [prețurile la producătorii externi (zona euro)] și 130205 [prețurile la producătorii externi (în afara zonei euro)] sunt obligatorii de la începutul anului intrării în zona euro.


Tabelul 6. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru producție (volum)

Variabile

140101. Producție (volum)

Unitate de măsură

Indici: neajustați, ajustați calendaristic și ajustați sezonier

Populația statistică

Activități pe piață din secțiunile B, C, D (cu excepția D353), F, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B, C și D (cu excepția grupei D353) astfel cum sunt definite în anexa II.A la prezentul regulament (PSI energie cu excepția grupei D353 și secțiunii E);

Agregatele din secțiunile NACE:

B+C+D (cu excepția D353), H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75) + N;

Secțiunile NACE:

B, C, D (cu excepția D353), F, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunile din secțiunile NACE:

H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N.

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din secțiunile B, C, D și F din NACE.

Pentru țările mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, grupele și clasele secțiunii C din NACE (reprezentând cel puțin 90 % din valoarea adăugată a secțiunii C).

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici; defalcările suplimentare pentru țările mari sunt opționale pentru țările mijlocii (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Dispoziții tranzitorii pentru secțiunea F din NACE pentru perioadele de referință anterioare lunii ianuarie 2024 astfel cum sunt definite în anexa VII (punctul 3b).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile din secțiunile H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, ENT poate fi utilizată în locul KAU pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Termen de transmitere a datelor

T+1M+10 zile pentru secțiunile B, C, D (cu excepția D353) din NACE

Pentru secțiunea F din NACE:

pentru țările mijlocii și mari: T+1M+15 zile;

pentru țările mici: T+2M;

T+2M pentru secțiunile H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72, M75) și N din NACE.

Dispoziții tranzitorii pentru includerea agregatului secțiunilor H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N din NACE; Secțiunile și diviziunile din secțiunile H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE; Diviziunile din secțiunea F din NACE, astfel cum sunt definite în anexa VII (punctul 3a).

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2000 pentru secțiunile obligatorii B – D din NACE (cu excepția D353), exceptând:

Spania (grupe și clase din NACE) ianuarie 2002

Austria (diviziunea B09 din NACE) ianuarie 2005

Ianuarie 2005 pentru diviziunea C33 din NACE;

Primul trimestru din 2000 (sau lună din 2005) pentru țările mici secțiunea F obligatorie din NACE și ianuarie 2005 pentru țările mari și mijlocii cerințele din secțiunea F din NACE;

Ianuarie 2021

pentru agregatul din secțiunile H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75) + N din NACE; pentru secțiunile și diviziunile din secțiunile H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE; pentru diviziunile din secțiunea F


Tabelul 7. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru volumul vânzărilor

Variabile

140201. Volumul vânzărilor

Unitate de măsură

Indici: neajustați, ajustați calendaristic și ajustați sezonier

Populația statistică

Activități pe piață pentru secțiunea G din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru toate țările:

Secțiunea G din NACE;

Diviziuni ale secțiunii G din NACE;

Agregat de grupe din diviziunea G47 din NACE fără grupa G473;

Agregat de clasa G4711 din NACE + grupa G472 din NACE;

Agregat de clasa G4719 din NACE + grupele G474+G475+G476+G477+G478+G479 din NACE;

Grupa G473 din NACE

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, grupe din secțiunea G din NACE, clasele G4711, G4719 și G4791 din NACE.

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile din secțiunea G, ENT poate fi utilizată în locul KAU pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Termen de transmitere a datelor

T+2M pentru datele lunare pentru:

Pentru NACE

Secțiunea G;

Diviziunile G45 și G46;

Grupele G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 și G479;

Clasele G4711, G4719 și G4791.

T+1M pentru datele lunare pentru: Pentru NACE

Diviziunea G47;

Agregat de diviziunea G47 fără grupa G473;

Agregat de clasa G4711 + grupa G472 din NACE;

Agregat de clasa G4719 din NACE + grupele G474+G475+G476+G477+G478+G479;

Grupa G473.

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2000, exceptând:

Secțiunea G din NACE, diviziunile și grupele din diviziunile G45 și G46 din NACE, grupele din diviziunea G47 (cu excepția G472 și G473) din NACE care urmează să fie furnizate începând cu ianuarie 2021


Tabelul 8. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru cifra de afaceri netă (valoare)

Variabile

140301. Cifra de afaceri netă (valoare)

140302. Cifra de afaceri netă internă (valoare)

140303. Cifra de afaceri netă externă (valoare)

140304. Cifra de afaceri netă externă (valoare) (zona euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)

140305. Cifra de afaceri netă externă (valoare) (în afara zonei euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)

Unitate de măsură

Indici: neajustați și ajustați calendaristic pentru toate activitățile, precum și ajustați sezonier pentru secțiunile G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N din NACE

Populația statistică

Pentru variabila 140301 [cifra de afaceri netă (valoare)] Secțiunile B, C, G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N din NACE;

Pentru variabilele 140302 [Cifra de afaceri netă internă (valoare)], 140303 [Cifra de afaceri netă externă (valoare)], 140304 [Cifra de afaceri netă externă (valoare) (zona euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)] și 140305 [Cifra de afaceri netă externă (valoare) (în afara zonei euro) (opțional pentru țările din afara zonei euro)]: Secțiunile B și C din NACE.

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru variabila 140301 [cifra de afaceri netă (valoare)]

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B și C din NACE astfel cum sunt definite în anexa II.A la prezentul regulament (PSI energie cu excepția secțiunilor D și E);

Agregatele din secțiunile NACE:

B+C, H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N;

Secțiunile NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunile din secțiunile NACE:

G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Agregat de diviziunea G47 din NACE fără grupa G473;

Grupa G473 din NACE;

Agregat de clasa G4711 + grupa G472 din NACE; Agregat de clasa G4719 din NACE + grupele G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziuni din secțiunile B și C din NACE, grupe din secțiunea G din NACE, clasele G4711, G4719 și G4791 din NACE.

Pentru variabilele 140302 [Cifra de afaceri netă internă (valoare)], 140303 [Cifra de afaceri netă externă (valoare)], 140304 [Cifra de afaceri netă externă (valoare) (zona euro)] și 140305 [Cifra de afaceri netă externă (valoare) (în afara zonei euro)]:

Pentru toate țările:

PSI din secțiunile B și C din NACE astfel cum sunt definite în anexa II.A la prezentul regulament (PSI energie cu excepția secțiunilor D și E);

Agregatele din secțiunile B+C din NACE;

Secțiunile B și C din NACE.

Pentru țările mijlocii și mari , astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament:

În plus, diviziunile din secțiunile B și C din NACE.

Defalcările suplimentare obligatorii pentru țările mijlocii și mari sunt opționale pentru țările mici (astfel cum sunt definite în anexa III.A.2 din prezentul regulament).

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile din secțiunile G, H-M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, ENT poate fi utilizată în locul KAU pentru perioadele de referință înainte de 2021 și între ianuarie 2021-decembrie 2023 în anul de referință 2015.

Termen de transmitere a datelor

T+2M pentru:

PSI din secțiunile B și C din NACE astfel cum sunt definite în anexa II.A la prezentul regulament (PSI energie cu excepția secțiunilor D și E);

Agregatele din secțiunile NACE:

B+C, H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N;

Secțiunile NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunile din secțiunile NACE:

B, C, H, I, J, L, M (cu excepția M701, M72 și M75) și N;

Diviziunile G45 și G46 din NACE;

Grupele G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 și G479 din NACE;

Clasele G4711, G4719 și G4791 din NACE

Dispoziții tranzitorii pentru includerea agregatului secțiunilor H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75)+N din NACE; Secțiunile și diviziunile din secțiunile H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE, astfel cum sunt definite în anexa VII (punctul 3a).

T+1M pentru:

Diviziunea G47 din NACE:

Agregat de diviziunea G47 din NACE fără grupa G473;

Agregat de clasa G4711 + grupa G472 din NACE;

Agregat de clasa G4719 din NACE + grupele G474+G475+G476+G477+G478+G479;

Grupa G473 din NACE.

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2000 pentru agregatele NACE obligatorii, secțiunile și diviziunile din secțiunile B și C din NACE, exceptând:

Spania: Ianuarie 2002;

Austria: Ianuarie 2005 pentru diviziunea B09 din NACE.

Ianuarie 2000 pentru diviziunea G47 din NACE, agregatul de diviziunea G47 din NACE fără grupa G473; agregat de clasa G4711 + grupa G472 din NACE; agregat de clasa G4719 din NACE + grupele G474+G475+G476+G477+G478+G479; pentru grupele G472 și G473 din NACE, și pentru clasele G4711, G4719 și G4791 din NACE

Ianuarie 2005 pentru cerințele privind variabilele 140304 [cifra de afaceri netă externă (valoare) (zona euro)] și 140305 [cifra de afaceri netă internă (valoare) (în afara zonei euro)]:

Ianuarie 2021 pentru agregatul din secțiunile H+I+J+L+M (cu excepția M701, M72 și M75) + N din NACE; pentru secțiunile G, H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE; pentru diviziunile G45, G46 și diviziunile din secțiunile H – M (cu excepția K, M701, M72 și M75) și N din NACE; pentru grupele din diviziunile G45, G46 și G47 (cu excepția G472 și G473) din NACE.

Pentru statele membre din zona euro, variabilele 140304 [cifra de afaceri netă externă (valoare) (zona euro)] și 140305 [cifra de afaceri netă externă (valoare) (în afara zonei euro)] sunt obligatorii de la începutul anului intrării în zona euro.


Tabelul 9. Statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi pentru bunuri imobile

Variabile

150101. Autorizații de construcții - număr de locuințe

150102. Autorizații de construcții - metri pătrați

Unitate de măsură

Valori absolute: neajustați, ajustați calendaristic și ajustați sezonier

Populația statistică

Pentru variabila 150101 (Autorizații de construcție - număr de locuințe): CPA 41.00.1 (cu excepția 41.00.14) - doar clădiri rezidențiale noi.

Pentru variabila 150102 (Autorizații de construcție - metri pătrați): CPA 41.00.1 și 41.00.2 - doar clădiri rezidențiale și nerezidențiale noi.

Defalcări

Defalcare pe produse

Pentru variabila 150101 (Autorizații de construcție - număr de locuințe): Doar clădiri rezidențiale noi.

CPA 41.00.1 fără CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Pentru variabila 150102 (Autorizații de construcție - metri pătrați): Doar clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 fără CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA 41.00.2

CPA 41.00.2 fără 41.00.23

CPA 41.00.23

Termen de transmitere a datelor

T+3M

Prima perioadă de referință

Primul trimestru 2000, exceptând:

Grecia: primul trimestru sau lună (opțional) din 2001 pentru 150102 (Autorizații de construcții - metri pătrați)

Slovacia: primul trimestru sau lună (opțional) din 2003 pentru 150101 (Autorizații de construcții - număr de locuințe) și 150102 (Autorizații de construcții - metri pătrați)

Austria: primul trimestru sau lună (opțional) din 2005 pentru 150102 (Autorizații de construcții - metri pătrați)


Tabelul 10. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru activitățile întreprinderilor

Variabile

210101. Numărul de întreprinderi active

220101. Numărul de angajați și de lucrători independenți

220102. Numărul de angajați

220103. Numărul de angajați în unități echivalent normă întreagă

220201. Ore lucrate de angajați

220301. Cheltuieli cu beneficiile angajaților

220302. Remunerații și salarii

220303. Costuri cu asigurările sociale

240101. Total achiziții de bunuri și servicii

250101. Cifra de afaceri netă

250201. Marja brută pentru bunuri destinate revânzării (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

250301. Valoarea producției

250401. Valoarea adăugată

250501. Excedentul brut de exploatare

260101. Investiții brute în active corporale imobilizate

260106. Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

260108. Încasări din investiții tangibile (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii) cu excepția variabilelor 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 220102 (Numărul de angajați), 220103 (Numărul de angajați în unități echivalent normă întreagă) și 220201 (Ore lucrate de angajați): valoare absolută

Populația statistică

Pentru alte variabile decât 250201 (Marja brută pentru bunuri destinate revânzării), 260106 (Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale) și 260108 (Încasări din investiții tangibile): Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE;

Pentru variabilele 250201 (Marja brută pentru bunuri destinate revânzării) și 260108 (Încasări din investiții tangibile): Producători pe piață din secțiunile B-G din NACE;

Pentru variabila 260106 (Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale): Producători pe piață din secțiunile B - E din NACE.

Defalcări

1.

Defalcare pe activități (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru toate variabilele, cu excepția 260106 (Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale) și 260108 (Încasări din investiții tangibile); pentru variabila 250201 (Marja brută pentru bunuri destinate revânzării) numai secțiunile B-G din NACE:

Pentru secțiunile B-J, L-N și P-R din NACE: secțiuni, diviziuni, grupe și clase;

Pentru secțiunea K din NACE: Secțiune, diviziuni, grupele 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 și 65.3, clasele 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 și 65.30;

Pentru diviziunile 95 și 96: diviziuni, grupe și clase;

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament pentru:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Total TIC,

Producție TIC,

Servicii TIC,

Producție de tehnologie înaltă și medie-înaltă (opțional),

Producție de tehnologie înaltă,

Producție de tehnologie medie-înaltă,

Producție de tehnologie joasă și medie-joasă (opțional),

Producție de tehnologie medie-joasă,

Producție de tehnologie joasă,

Sectorul informațional,

Servicii informatice,

Total servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Servicii de tehnologie înaltă cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii de piață cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii financiare cu grad ridicat de cunoștințe,

Alte servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe – Sectoare de activitate,

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Sectorul turismului (total) (opțional),

Sectorul turismului (în principal turism) (opțional),

Sectorul turismului (parțial turism) (opțional),

Sectorul turismului - transport (total) (opțional),

Sectorul turismului - transport terestru (opțional),

Sectorul turismului - transport pe apă (opțional),

Sectorul turismului - cazare (opțional),

Sectorul turismului - alimente și băuturi (total) (opțional),

Sectorul turismului - închiriere de automobile și alte închirieri (total) (opțional),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 220102 (Numărul de angajați), 220302 (Remunerații și salarii), 250101 (Cifra de afaceri netă) și 250401 (Valoarea adăugată): în plus,

(1)

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament pentru:

Sectoare culturale și creative – total,

Sectoare culturale și creative – servicii,

Pentru variabilele 260106 (Investiții brute în active necorporale imobilizate, altele decât fondurile comerciale) și 260108 (Încasări din investiții tangibile):

Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi furnizate valori 0 exceptând variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active) și 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți). Dacă 220102 (numărul de angajați) este diferit de 0, trebuie furnizată și valoarea.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

Date preliminare: T+10M pentru secțiunile, diviziunile și grupurile din NACE pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți) și 250101 (Cifra de afaceri netă)

Date finale și validate: T+18M pentru toate variabilele

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 11. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru activitățile întreprinderilor defalcate pe clase de mărime sau defalcate pe formă juridică

Variabile

210101. Numărul de întreprinderi active

220101. Numărul de angajați și de lucrători independenți

220102. Numărul de angajați

220201. Ore lucrate de angajați

220301. Cheltuieli cu beneficiile angajaților

220302. Remunerații și salarii

220303. Costuri cu asigurările sociale

240101. Total achiziții de bunuri și servicii

250101. Cifra de afaceri netă

250301. Valoarea producției

250401. Valoarea adăugată

250501. Excedentul brut de exploatare

Unitate de măsură

Moneda națională (mii) cu excepția variabilelor 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 220102 (Numărul de angajați) și 220201 (Ore lucrate de angajați): valoare absolută

Populația statistică

Pentru defalcarea pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți din variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 250101 (Cifra de afaceri netă) și 250401 (Valoarea adăugată) și pentru defalcare pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați din variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți) și 220102 (Numărul de angajați): Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE;

Pentru defalcarea pe activități și pe clase de mărime a cifrei de afaceri din variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 250101 (Cifra de afaceri netă) și 250401 (Valoarea adăugată): Producători pe piață din secțiunea G din NACE;

Pentru defalcarea pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți din alte variabile decât 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 250101 (Cifra de afaceri netă) și 250401 (Valoarea adăugată): Producători pe piață din secțiunile B - F din NACE.

Defalcări

1.

Defalcare pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

Pentru secțiunile B-J, L-N și P-R din NACE: Secțiuni, diviziuni și grupe;

Pentru secțiunea K din NACE: Secțiune, diviziuni, grupe 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 și 65.3;

Pentru diviziunile 95 și 96: diviziuni și grupe

Agregat special astfel cum este definit în anexa II din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Pentru secțiunile F-J, L-N ș P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE, doar pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active) și 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți): Total, 0-1 angajați și lucrători independenți, 2-9 angajați și lucrători independenți, 10-19 angajați și lucrători independenți, 20-49 angajați și lucrători independenți, 50-249 angajați și lucrători independenți, 250 sau mai mulți angajați și lucrători independenți;

Pentru secțiunile F-J, L-N ș P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE, pentru alte variabile decât 210101 (Numărul de întreprinderi active) și 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți): Total, 0-9 angajați și lucrători independenți, 10-19 angajați și lucrători independenți, 20-49 angajați și lucrători independenți, 50-249 angajați și lucrători independenți, 250 sau mai mulți angajați și lucrători independenți;

Pentru secțiunile B-E și K din NACE: Total, 0-9 angajați și lucrători independenți, 10-19 angajați și lucrători independenți, 20-49 angajați și lucrători independenți, 50-249 angajați și lucrători independenți, 250 sau mai mulți angajați și lucrători independenți;

2.

Defalcare pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Doar pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți) și 220102 (Numărul de angajați)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

Diviziunile NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 și toate diviziunile din secțiunile G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q și R din NACE;

Grupe din diviziunile G47 și J62 din NACE și din secțiunile L, M și N din NACE;

Clase din diviziunea J62 din NACE;

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Total TIC,

Producție TIC

Servicii TIC

Defalcare pe clasele de mărime a numărului de angajați:

Total, 0 angajați, 1-4 angajați, 5-9 angajați, 10 sau mai mulți angajați

3.

Defalcare pe activități și formă juridică (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Doar pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți) și 220102 (Numărul de angajați)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 2

Defalcare pe formă juridică:

Total,

întreprinzători individuali (persoane fizice, asociații familiale, profesiuni liberale),

societăți pe acțiuni private sau cotate la bursă cu răspundere limitată a deținătorilor de acțiuni,

parteneriate cu răspundere limitată și nelimitată proprietate personală (sunt incluse și alte forme juridice cum ar fi cooperativele, asociațiile etc.,)

4.

Defalcare pe activități și clasă de mărime a cifrei de afaceri

doar pentru secțiunea G din NACE

(poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B; poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități: Secțiuni, diviziuni și grupe din NACE

Defalcare pe clasa de mărime a cifrei de afaceri Cifra de afaceri anuală în milioane euro: Total, 0 până la sub 1; 1 până la sub 2; 2 până la sub 5; 5 până la sub 10; 10 până la sub 20; 20 până la sub 50; 50 până la sub 200; 200 și peste

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi furnizate valori 0 exceptând variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active) și 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți). Dacă 220102 (numărul de angajați) este diferit de 0, trebuie furnizată și valoarea.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

Date preliminare: T+10M pentru activitate și defalcarea pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți) și 250101 (Cifra de afaceri netă);

Date finale și validate: T+18M pentru toate variabilele

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 12. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru evenimentele demografice ale întreprinderilor

Variabile

210201. Creări de întreprinderi

210202. Desființări de întreprinderi

210203. Supraviețuiri de întreprinderi

210102. Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat

210204. Întreprinderi care au primul angajat

210205. Întreprinderi care nu mai au niciun angajat

210206. Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat

220401. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile nou create

220402. Numărul de angajați din întreprinderile nou create

220403. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate

220404. Numărul de angajați din întreprinderile desființate

220405. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit

220406. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării

220104. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat

220105. Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat

220407. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat

220408. Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat

220409. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

220410. Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

220411. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat

220412. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării

Unitate de măsură

Valoare absolută

Populația statistică

Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe activități și pe clase de mărime a numărului de angajați (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru toate variabilele, cu excepția variabilelor

210203 (Supraviețuiri de întreprinderi),

210206 (Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat),

220405 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit),

220406 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării),

220411 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat)

220412 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

Diviziunile NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 și toate diviziunile din secțiunile G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q și R din NACE;

Grupe din diviziunile G47 și J62 din NACE și din secțiunile L, M și N din NACE;

Clase din diviziunea J62 din NACE;

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Total TIC,

Producție TIC,

Servicii TIC

Defalcare pe clasele de mărime a numărului de angajați:

Total, 0 angajați, 1-4 angajați, 5-9 angajați, 10 sau mai mulți angajați

Clasa de mărime 0 angajați nu trebuie să fie furnizată pentru variabilele:

210102 (Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat),

210204 (Întreprinderi care au primul angajat),

210205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat),

220104 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat),

220105 (Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat),

220407 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat),

220408 (Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat),

220409 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat),

220410 (Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat).

2.

Defalcare pe activități și formă juridică (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru toate variabilele, cu excepția variabilelor:

210203 (Supraviețuiri de întreprinderi),

210206 (Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat),

220405 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit),

220406 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării),

220411 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat),

220412 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării).

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 1

Defalcare pe formă juridică:

Total,

întreprinzători individuali (persoane fizice, asociații familiale, profesiuni liberale),

societăți pe acțiuni private sau cotate la bursă cu răspundere limitată a deținătorilor de acțiuni,

parteneriate cu răspundere limitată și nelimitată proprietate personală (sunt incluse și alte forme juridice cum ar fi cooperativele, asociațiile etc.,)

3.

Defalcare pe activități, pe clase de mărime a numărului de angajați și pe ani calendaristici de supraviețuire (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru variabilele

210203 (Supraviețuiri de întreprinderi),

210206 (Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat),

220405 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit),

220406. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării,

224011 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat) și

224012 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități: aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 1.

Defalcare pe clasele de mărime a numărului de angajați:

Total, 0, 1-4, 5-9, 10+

Clasa de mărime 0 nu trebuie să fie furnizată pentru variabilele:

210206 (Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat),

220411 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat),

220412 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării).

Defalcare pe număr de ani calendaristici de supraviețuire

1, 2, 3, 4, 5

Termen de transmitere a datelor

Date preliminare:

T+18M pentru variabila 210202 (Întreprinderi desființate), 220403 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate) și 220404 (Numărul de angajați din întreprinderile desființate),

T+20M pentru variabila 210205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat), 220409 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat) și 220410 (Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat);

Date finale și validate:

T+18M pentru variabilele 210201 (Creări de întreprinderi), 210203 (Supraviețuiri de întreprinderi), 220401 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile nou create), 220402 (Numărul de angajați din întreprinderile nou create), 220405 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit) și 220406 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării),

T+20M pentru variabilele 210102 (Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat), 210204 (Întreprinderi care au primul angajat, 210206 (Supraviețuiri de întreprinderi care au cel puțin un angajat), 220104 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat), 220105 (Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat), 220407 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat), 220408 (Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat), 220411 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat) și 220412 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării),

T+30M pentru variabilele 210202 (Întreprinderi desființate), 220403 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate) și 220404 (Numărul de angajați din întreprinderile desființate),

T+32M pentru variabilele 210205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat), 220409 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat) și 220410 (Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat).

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 13. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru întreprinderi cu creștere puternică

Variabile

210103. Numărul de întreprinderi cu creștere puternică

210104. Numărul de întreprinderi noi cu creștere puternică

220106. Numărul de angajați din întreprinderile cu creștere puternică

220107. Numărul de angajați din întreprinderile noi cu creștere puternică

Unitate de măsură

Valoare absolută

Populația statistică

Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Secțiunile NACE (numai pentru secțiunile B-N și P-R din NACE),

Diviziuni și

Grupe (cu excepția secțiunilor P-R din NACE)

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Termen de transmitere a datelor

Date preliminare: T+12 M pentru variabilele 210103 (Numărul de întreprinderi cu creștere puternică) și 220106 (Numărul de angajați din întreprinderile cu creștere puternică);

Date finale și validate: T+18M pentru toate variabilele

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 14. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru întreprinderi defalcate pe țara de control ultim

Variabile

210101. Numărul de întreprinderi active

210301. Numărul de întreprinderi aflate sub control străin

220101. Numărul de angajați și de lucrători independenți

220301. Cheltuieli cu beneficiile angajaților

220501. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile aflate sub control străin

220701. Cheltuieli cu beneficiile angajaților în întreprinderile aflate sub control străin

230101. Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-F din NACE)

230201. Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-F din NACE)

230301. Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-F din NACE)

230401. Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-F din NACE)

240101. Total achiziții de bunuri și servicii

240102. Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării

240301. Total achiziții de bunuri și servicii de către întreprinderile aflate sub control străin

240302. Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării de către întreprinderile aflate sub control străin

250101. Cifra de afaceri netă

250301. Valoarea producției

250401. Valoarea adăugată

250601. Cifra de afaceri netă a întreprinderilor aflate sub control străin

250701. Valoarea producției în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

250801. Valoarea adăugată în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

260101. Investiții brute în active corporale imobilizate

260201. Investiții brute în active corporale imobilizate ale întreprinderilor aflate sub control străin

Unitate de măsură

Valoare absolută pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 210301 (Numărul de întreprinderi aflate sub control străin), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 220501 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile aflate sub control străin), 230201(Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) și 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin);

Moneda națională (mii) pentru alte variabile.

Populația statistică

Pentru toate variabilele, cu excepția variabilelor 230101 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii), 230301 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin), 230201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) și 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin): Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Pentru variabilele 230101 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii), 230301 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin), 230201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) și 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin): Producători pe piață din secțiunile B - F din NACE.

Defalcări

Datele vor fi furnizate în detaliu defalcate pe țara de control ultim, în conformitate cu conceptul „unitate instituțională de control ultim”, precum și pe activitățile întreprinderii.

1.

Defalcare pe activități și defalcare geografică

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Pentru toate variabilele, cu excepția variabilelor 230101 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii), 230301 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin), 230201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) și 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin):

Defalcare pe activități:

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

Diviziunile NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Pentru variabilele 230101 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii), 230301 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin), 230201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) și 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin):

Defalcare pe activități

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

Diviziunile NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

Agregat special astfel cum este definit în anexa II din prezentul regulament:

Industrie și construcții

Defalcare geografică:

Pentru variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți), 220301 (Cheltuieli cu beneficiile angajaților), 230101 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii) și 230201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării), 240101 (Total achiziții de bunuri și servicii), 240102 (Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării), 250101 (Cifra de afaceri netă), 250301 (Valoarea producției), 250401 (Valoarea adăugată) și 260101 (Investiții brute în active corporale imobilizate) agregatele geografice „Total mondial” și „Sub control autohton”.

Pentru alte variabile nivelul Geo 1 astfel cum este definit într-un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/2152

2.

Defalcarea geografică

Pentru variabilele 210301 (Numărul de întreprinderi aflate sub control străin), 220501 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile aflate sub control străin), 220701 (Cheltuieli cu beneficiile angajaților din întreprinderile aflate sub control străin), 230301 (Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii din întreprinderile aflate sub control străin), 230401 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării din întreprinderile aflate sub control străin), 240301 (Total achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării din întreprinderile aflate sub control străin), 240302 (Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării din întreprinderile aflate sub control străin), 250601 (Cifra de afaceri netă din întreprinderile aflate sub control străin), 250701 (Valoarea producției din întreprinderile aflate sub control străin), 250801 (Valoarea adăugată a întreprinderilor aflate sub control străin) și 260201 (Investiții brute în active corporale imobilizate a întreprinderilor aflate sub control străin) nivel Geo 3 astfel cum este definit într-un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru diviziunea K64 valoarea variabilelor 250101 și 250601 (Cifra de afaceri) poate fi aproximată prin valoarea producției astfel cum este definită în anexa IV la prezentul regulament.

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE incluse în date și care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi presupuse valori 0 exceptând variabilele 210101 (Numărul de întreprinderi active), 220101 (Număr de angajați și de lucrători independenți), 210301 (Numărul de întreprinderi aflate sub control străin) și 220501 (Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile aflate sub control străin).

Pentru activitățile din secțiunea K din NACE, se poate presupune că valoarea variabilelor 240102 și 240302 (Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării) este nesemnificativă din punct de vedere economic și, prin urmare, pentru variabilele 240102 și 240302 pot fi furnizate valori 0.

Comisia (Eurostat) și statele membre pot conveni aproximări suplimentare pentru activitățile din secțiunea K din NACE, ținând cont de condițiile țării.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+20M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 15. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru întreprinderi care exercită control în străinătate și filiale autohtone active în țara raportoare

Variabile

210401. Numărul de întreprinderi care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone

220601. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone

250901. Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și a filialelor autohtone

Unitate de măsură

Valoare absolută pentru variabilele 210401 [Numărul de întreprinderi care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone] și 220601 [Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone],

Moneda națională (mii) pentru variabila 250901 [Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și filialele autohtone]

Populația statistică

Producători pe piață din secțiunile B-N și P-S din NACE.

Defalcări

Defalcare pe activitățile întreprinderii

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

Diviziunile NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru diviziunea K64 valoarea variabilei 250901 (Cifra de afaceri) poate fi aproximată prin valoarea producției astfel cum este definită în anexa IV la prezentul regulament.

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE incluse în date care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi presupuse valori 0 pentru variabila 250901 [Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate (conceptul UCI) și a filialelor autohtone].

Comisia (Eurostat) și statele membre pot conveni aproximări suplimentare pentru activitățile din secțiunea K din NACE, ținând cont de condițiile țării.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+20M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 16. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru comerțul cu bunuri defalcate pe caracteristicile întreprinderilor

Variabile

210501. Numărul de întreprinderi care importă bunuri

210502. Numărul de întreprinderi care exportă bunuri

240401. Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi

251101. Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi

Unitate de măsură

Valoare absolută pentru variabilele 210501 (Numărul de întreprinderi care exportă bunuri) și 210502 (Numărul de întreprinderi care importă bunuri);

Moneda națională (unități) pentru variabilele 240401 (Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi) și 251101 (Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi)

Populația statistică

Total exporturi sau importuri de bunuri;

Secțiunile A-U din NACE

Defalcări

Fiecare din defalcările 1-11 trebuie să fie combinate cu următoarea defalcare geografică

Defalcarea geografică

Nivel mondial

În interiorul Uniunii

În afara Uniunii

1.

Defalcare pe activități

Total

secțiuni NACE

diviziuni NACE

grupe NACE din secțiunile C, D, E și G

necunoscut

2.

Defalcare pe activități și clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți

Defalcare pe activități:

Total

secțiuni NACE

diviziuni NACE din secțiunile C și G

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

industrie

cu excepția industriei și comerțului

necunoscut

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Total

0-9 angajați și lucrători independenți

10-49 angajați și lucrători independenți

50-249 angajați și lucrători independenți

cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

necunoscut

3.

Defalcare pe activități și defalcare geografică suplimentară

Defalcare pe activități:

Total

secțiunea G din NACE

agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

industrie

cu excepția industriei și comerțului

necunoscut

Defalcare geografică suplimentară:

State membre individuale

Cele mai importante țări și zone partenere din afara Uniunii

4.

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și lucrători independenți și defalcare geografică suplimentară

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Total

0-9 angajați și lucrători independenți

10-49 angajați și lucrători independenți

50-249 angajați și lucrători independenți

cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

necunoscut

Defalcare geografică suplimentară:

State membre individuale

Cele mai importante țări și zone partenere din afara Uniunii

5.

Defalcare pe activități și pe numărul de țări partenere

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 3.

Defalcare pe numărul de țări partenere

Total

1

2

3-5

6-9

10-14

15-19

20+

necunoscut

6.

Defalcare pe activități și pe concentrarea comerțului [numai pentru variabilele 251101 (Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi) și 240401 (Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi)]

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 3.

Defalcare pe concentrarea comerțului:

Total

Primele 5

10

20

50

100

500

1 000 de întreprinderi

7.

Defalcare pe activități și pe tip de comerciant

Datele trebuie furnizate pentru importuri, exporturi și pentru comerțul total

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 2.

Defalcare pe tip de comerciant:

Total

Comercianți unilaterali

Comercianți bilaterali

Toate tipurile de comercianți

8.

Defalcare pe activități și intensitatea exporturilor (ponderea exporturilor din cifra de afaceri)

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 2.

Defalcare pe intensitatea exporturilor:

Total

Nu efectuează exporturi (0)

Între 0 și mai puțin de 25

Între 25 și mai puțin de 50

Între 50 și mai puțin de 75

75 și peste

Necunoscut

9.

Defalcare pe activități și pe tip de control

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 2.

Defalcare pe tip de control:

Total

Întreprinderile aflate sub control autohton Defalcare suplimentară, dacă este disponibilă:

Întreprinderi aflate sub control autohton fără filiale proprii în străinătate,

Întreprinde aflate sub control autohton cu filiale proprii în străinătate,

Întreprinderi aflate sub control străin

Necunoscut

10.

Defalcare pe activități și pe mărfuri [numai pentru variabilele 251101 (Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi) și 240401 (Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi)]

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 2.

Defalcare pe mărfuri:

Total

Nivelul de diviziune CPA pentru produsele din diviziunile 10-32 din Secțiunea C

Nivelul de secțiune CPA pentru produsele din secțiunile A, B, C, D și E

Agregat special astfel cum este definit în anexa II din prezentul regulament:

Alte produse CPA

Necunoscut

11.

Populația schimburilor comerciale

Datele trebuie furnizate pentru importuri, exporturi și pentru comerțul total

Defalcare pe concordanța între datele privind comerțul și registrul întreprinderilor în termeni de număr de întreprinderi și număr de comercianți pentru anumite populații de comercianți.

Defalcare pe concordanța între datele privind comerțul și registrul întreprinderilor în termeni de valoare statistică pentru anumite populații de comercianți.

Termen de transmitere a datelor

T+12 M

Prima perioadă de referință

2022


Tabelul 17. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru comerțul cu servicii defalcate pe caracteristicile întreprinderilor (STEC) - date anuale

Variabile

240401. Valoarea statistică a importurilor efectuate de întreprinderi

251101. Valoarea statistică a exporturilor efectuate de întreprinderi

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Total exporturi sau importuri de servicii, efectuate între rezidenți și nerezidenți

Secțiunile A-U din NACE

Defalcări

Fiecare din defalcările (1-3) trebuie să fie combinate cu următoarea defalcare geografică

Defalcarea geografică

Nivel mondial

În interiorul Uniunii

În afara Uniunii

1.

Defalcare pe activități și clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți

Defalcare pe activități:

Total

Pentru defalcările de mai jos poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B:

Agregatele din secțiunile NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

Secțiunile NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

Necunoscut

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Total

Pentru defalcările de mai jos poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B:

0-49 angajați și lucrători independenți

Facultativ: 0-9 angajați și lucrători independenți

Facultativ: 10-49 angajați și lucrători independenți

50-249 angajați și lucrători independenți

Cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

Necunoscut

2.

Defalcare pe activități, tip de produs și defalcare geografică suplimentară

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 1.

Defalcare pe produs:

Total servicii

Pentru defalcările de mai jos poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B:

Principalele componente ale EBOPS 2010, astfel cum sunt definite în anexa VI secțiunea 2 tabelul 1

Necunoscut

Facultativ: Componentele detaliate ale EBOPS 201010.1, 10.2 și 10.3, astfel cum sunt definite în anexa VI secțiunea 2 tabelul 1

Facultativ: Defalcare geografică suplimentară

Trebuie furnizate numai pentru Total servicii:

State membre ale UE individuale

Statele Unite ale Americii

3.

Defalcare pe activități și pe tip de control

Defalcare pe activități:

Aceeași defalcare pe activități ca și în cazul defalcării 1.

Defalcare pe tip de control:

Total

Pentru defalcările de mai jos poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B:

Întreprinderile aflate sub control autohton

Facultativ: Defalcare suplimentară, dacă este disponibilă:

Întreprinderi aflate sub control autohton fără filiale proprii în străinătate

Întreprinde aflate sub control autohton cu filiale proprii în străinătate

Întreprinderi aflate sub control străin

Necunoscut

Termen de transmitere a datelor

T+18 M

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Ar trebui utilizate metodele și estimările recomandate în Eurostat-OECD Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics (Ghidul Eurostat-OCDE privind compilarea de date pentru statisticile privind comerțul cu servicii în funcție de caracteristicile întreprinderii). De asemenea, țările pot utiliza orice altă metodă sau estimare echivalentă, în conformitate cu principiile MSITS 2010 și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului.

În toate cazurile, metodele utilizate ar trebui să fie descrise în mod clar în metadate.

Prima perioadă de referință

2022


Tabelul 18. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

Variabile

230101. Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Toate unitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe sectoare de activitate

Total pentru toate sectoarele enumerate mai jos

sectorul întreprinderilor,

sectorul învățământului superior,

sectorul administrațiilor publice,

sectorul privat non-profit

2.

Defalcare pe sectoare de activitate și sursa fondurilor

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe sursa fondurilor

Total pentru toate sursele fondurilor enumerate mai jos

Sectorul întreprinderilor

Sectorul administrațiilor publice

Sectorul privat non-profit

Sectorul învățământului superior

Restul lumii

Întreprinderi străine

Întreprinderi străine din cadrul aceluiași grup (numai pentru sectorul întreprinderilor)

Alte întreprinderi străine (numai pentru sectorul întreprinderilor)

Comisia Europeană

Organizații internaționale

Alte surse

3.

Defalcare pe sectoare de activitate și tip de cercetare și dezvoltare (opțional pentru sectorul învățământului superior și pentru Total)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe tip de cercetare și dezvoltare:

Cercetare de bază

Cercetare aplicată

Dezvoltare experimentală

4.

Defalcare pe sectoare de activitate și tip de costuri

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe tip de costuri:

costuri curente (costuri cu forța de muncă și alte costuri),

cheltuieli de capital

5.

Defalcare pe activități (numai pentru sectorul întreprinderilor)

Totalul pentru toate secțiunile A-U din NACE;

Agregate ale secțiunilor D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

Secțiunile A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Agregate ale diviziunilor C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+ M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Diviziunile C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

Grupele C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 din NACE

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Total TIC,

Producție TIC

Servicii TIC

6.

Defalcare pe orientare industrială (numai pentru sectorul întreprinderilor) (opțional)

Defalcare pe „Orientare industrială”:

aceeași cu defalcarea 5

7.

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți (numai pentru sectorul întreprinderilor)

Clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Total pentru toate clasele de mărime enumerate mai jos, inclusiv clasele de mărime opționale 0-9

0-9 angajați și lucrători independenți (opțional)

10-49 angajați și lucrători independenți

50-249 angajați și lucrători independenți

cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

8.

Defalcare pe sursa fondurilor și clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți (numai pentru sectorul întreprinderilor)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sursa fondurilor:

Total pentru toate sursele fondurilor enumerate mai jos

sectorul întreprinderilor

sectorul administrațiilor publice

sectorul privat non-profit

sectorul învățământului superior

restul lumii

Clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

Total pentru toate clasele de mărime enumerate mai jos, inclusiv clasele de mărime opționale 0-9

0-9 angajați și lucrători independenți (opțional)

10-49 angajați și lucrători independenți

50-249 angajați și lucrători independenți

cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

9.

Defalcare pe domenii majore de cercetare și dezvoltare (numai pentru sectorul administrațiilor publice și sectorul învățământului superior)

științele naturii,

inginerie și tehnologie;

științe medicale și în domeniul sănătății,

științe agricole și veterinare,

științe sociale,

științe umaniste și artă

10.

Defalcare pe obiective socioeconomice (numai pentru sectorul administrațiilor publice) (opțional)

La nivel de capitol al nomenclaturii pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS)

Termen de transmitere a datelor

Toate defalcările (cu excepția defalcării pe sectoare de activitate):

În fiecare an impar, date finale și validate la T+18M

Defalcare pe sectoare de activitate:

Anual

date preliminare la T+10M

date finale și validate la T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 19. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării

Variabile

230201. Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării

230202. Cercetători

Unitate de măsură

Valoare absolută

Populația statistică

Toate unitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe sectoare de activitate

Datele trebuie furnizate în număr de angajați și unități echivalent normă întreagă

Total pentru toate sectoarele enumerate mai jos

sectorul întreprinderilor

sectorul învățământului superior

sectorul administrațiilor publice

sectorul privat non-profit

2.

Defalcare pe sectoare de activitate și profesie

Numai pentru variabila 230201 (lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării); datele trebuie furnizate în unități echivalent normă întreagă

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe profesii:

Total pentru toate profesiile enumerate mai jos

cercetători,

alți lucrători în domeniul cercetării și dezvoltării

tehnicieni și personal echivalent (opțional)

alte categorii de personal auxiliar (opțional)

3.

Defalcare pe sectoare de activitate și calificări (opțional)

Datele trebuie furnizate în unități echivalent normă întreagă

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe calificări:

Total pentru toate nivelurile de calificare enumerate mai jos

titulari ai unui doctorat (nivelul 8 ISCED 2011)

alte diplome universitare și alte diplome de nivel terțiar (nivelurile 5, 6 și 7 ISCED 2011),

alte calificări

4.

Defalcare pe sectoare de activitate, profesie și gen

Numai pentru variabila 230201 (lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării); datele trebuie furnizate în număr de angajați

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe profesii:

aceeași cu defalcarea 2

Defalcare pe gen:

total,

femei

5.

Defalcare pe sectoare de activitate, calificări și gen (opțional)

Datele trebuie furnizate în număr de angajați

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe calificări:

aceeași cu defalcarea 3

Defalcare pe gen:

aceeași cu defalcarea 4

6.

Defalcare pe activități

Datele trebuie furnizate numai pentru sectorul întreprinderilor; datele trebuie furnizate în număr de angajați și unități echivalent normă întreagă

Totalul pentru toate secțiunile A-U din NACE;

Agregate ale secțiunilor D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U

Secțiunile A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Agregate ale diviziunilor C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+ M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Diviziunile C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

Grupele C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 din NACE

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Total TIC,

Producție TIC,

Servicii TIC

7.

Defalcare pe domenii majore de cercetare și dezvoltare și pe gen

Datele trebuie furnizate numai pentru sectorul administrațiilor publice și sectorul învățământului superior

Număr de angajați

Unități echivalent normă întreagă (opțional)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe domenii majore de cercetare și dezvoltare:

științele naturii,

inginerie și tehnologie;

științe medicale și în domeniul sănătății,

științe agricole și veterinare,

științe sociale,

științe umaniste și artă

Defalcare pe gen:

aceeași cu „defalcarea 4”

8.

Defalcare pe activități și gen

Datele trebuie furnizate în număr de angajați și numai pentru sectorul întreprinderilor

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

aceeași cu defalcarea 6

Defalcare pe gen:

aceeași cu „defalcarea 4”

9.

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți

Datele trebuie furnizate în unități echivalent normă întreagă și numai pentru sectorul întreprinderilor

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați și de lucrători independenți:

0-9 angajați și lucrători independenți (opțional),

10-49 angajați și lucrători independenți,

50-249 angajați și lucrători independenți,

cel puțin 250 de angajați și de lucrători independenți

Totalul pentru sectorul întreprinderilor trebuie să includă toate clasele de mărime enumerate mai sus, inclusiv clasele de mărime opționale 0-9.

10.

Defalcare pe sectoare de activitate și gen

Numai pentru variabila 230202 (Cercetători); date trebuie transmise în

număr de angajați

unități echivalent normă întreagă (opțional)

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe gen:

aceeași cu „defalcarea 4”

11.

Defalcare pe sectoare de activitate, grup de vârstă și gen (opțional)

Numai pentru variabila 230202 (Cercetători); datele trebuie furnizate în număr de angajați

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Pentru sectorul întreprinderilor și sectorul privat non-profit: facultativ

Defalcare pe grup de vârstă:

Total pentru toate grupurile de vârstă enumerate mai jos

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Defalcare pe gen:

aceeași cu „defalcarea 4”

12.

Defalcare pe sectoare de activitate, cetățenie și gen (opțional)

Numai pentru variabila 230202 (Cercetători); datele trebuie furnizate în număr de angajați

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe cetățenie:

Total pentru toate cetățeniile și clasele de cetățenie de mai jos

cetățenia națională

cetățenia altui statul membru al UE

cetățenie din altă țară europeană

cetățenie din America de Nord

cetățenie din America Centrală și de Sud

cetățenie din Asia

cetățenie din Africa

altă cetățenie

Defalcare pe gen:

aceeași cu defalcarea 4

Termen de transmitere a datelor

Toate defalcările (cu excepția defalcării pe sectoare de activitate):

În fiecare an impar, date finale și validate la T+18M

Defalcare pe sectoare de activitate pentru „Cercetători” și „Total personal” în ENI:

Anual

date preliminare la T+10M

date finale și validate la T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 20. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru cercetare și dezvoltare finanțată din fonduri publice

Variabile

230501. Alocări din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBCD)

230502. Finanțare publică națională acordată activităților de cercetare și dezvoltare coordonate la nivel transnațional

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Toate unitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe obiective socioeconomice pentru CCBCD

Pentru variabila 230501 [Alocări din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBCD)]

Categorii ale nomenclaturii pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS)

Subcategorii ale NABS (opțional)

2.

Defalcare pe modul de finanțare pentru CCBCD în bugetul final

Pentru variabila 230501 [Alocări din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBCD)]

Finanțarea proiectelor,

Finanțare instituțională

3.

Defalcare pe tip de program/entitate care desfășoară activitatea

Pentru variabila 230502 (Finanțare publică națională acordată activităților de cercetare și dezvoltare coordonate la nivel transnațional)

Contribuții naționale la entități publice transnaționale cu activitate în domeniul cercetării și dezvoltării,

Contribuții naționale la programe publice transnaționale la nivel european în domeniul cercetării și dezvoltării,

Contribuții naționale la programe publice bilaterale sau multilaterale în domeniul cercetării și dezvoltării convenite de guvernele statelor membre (și împreună cu țările candidate și țările AELS)

Termen de transmitere a datelor

Toate defalcările (pentru defalcarea 1: în bugetul final):

anual, date finale și validate la T+12M

Defalcarea 1 (în bugetul provizoriu):

date anuale la T+6M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 21. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru achiziții efectuate de întreprinderi

Variabile

240102. Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării

240103. Cheltuieli cu servicii prestate prin intermediul lucrătorilor temporari

240104. Cheltuieli cu chirii pe termen lung și leasing operațional (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

240105. Achiziții de produse energetice (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE pentru secțiunile D, E și F)

240106. Plăți efectuate către subcontractanți (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru variabila 240102 (Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării): Producători pe piață din secțiunile B-J, L-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Pentru variabile 240103 (Cheltuieli cu servicii prestate prin intermediul lucrătorilor temporari): Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Pentru variabilele 240104 (Cheltuieli cu chirii pe termen lung și leasing operațional) și 240106 (Plăți efectuate către subcontractanți): Producători pe piață din secțiunile B - F din NACE.

Pentru variabila 240105 (achiziții de produse energetice): Producători pe piață din secțiunile B - F din NACE.

Defalcări

Defalcare pe activități (poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru variabilele 240102 (achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării) și 240103 (Cheltuieli cu servicii prestate prin intermediul lucrătorilor temporari):

Pentru secțiunile B-J, L-N și P-R din NACE: secțiuni, diviziuni, grupe și clase;

Numai pentru variabila 240103, pentru secțiunea K din NACE: Secțiune, diviziuni, grupele 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 și clasele 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 și 65.30;

Pentru diviziunile 95 și 96: diviziuni, grupe și clase;

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale) (pentru variabila 240102 acest agregat special va exclude secțiunea K),

Total TIC,

Producție TIC,

Servicii TIC,

Producție de tehnologie înaltă și medie-înaltă (opțional),

Producție de tehnologie înaltă,

Producție de tehnologie medie-înaltă,

Producție de tehnologie joasă și medie-joasă (opțional),

Producție de tehnologie medie-joasă,

Producție de tehnologie joasă,

Sectorul informațional,

Servicii informatice,

Total servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Servicii de tehnologie înaltă cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii de piață cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii financiare cu grad ridicat de cunoștințe,

Alte servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe – Sectoare de activitate,

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Sectorul turismului (total) (opțional),

Sectorul turismului (în principal turism) (opțional),

Sectorul turismului (parțial turism) (opțional),

Sectorul turismului - transport (total) (opțional),

Sectorul turismului - transport terestru (opțional),

Sectorul turismului - transport pe apă (opțional),

Sectorul turismului - cazare (opțional),

Sectorul turismului - alimente și băuturi (total) (opțional),

Sectorul turismului - închiriere de automobile și alte închirieri (total) (opțional),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Pentru variabilele 240104 (Cheltuieli cu chirii pe termen lung și leasing operațional) și 240106 (Plăți efectuate către subcontractanți) (secțiunile B-F din NACE):

Secțiunile și diviziunile din NACE

Pentru variabila 240105 (achiziții de produse energetice):

Pentru secțiunile B, C și F din NACE: secțiuni, diviziuni, grupe și clase;

Pentru secțiunile D și E din NACE: secțiuni și diviziuni

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi furnizate valori 0.

Pentru activitățile din secțiunea K din NACE, se poate presupune că valoarea variabilei 240102 (Achiziții de bunuri și servicii destinate revânzării) este nesemnificativă din punct de vedere economic și, prin urmare, pentru variabila 240102 pot fi furnizate valori 0.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2023 pentru variabila 240106 (Plăți efectuate către subcontractanți)

2021 pentru toate celelalte variabile


Tabelul 22. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru variația stocurilor întreprinderilor

Variabile

240201. Variația stocurilor de bunuri (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

240202. Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

240203. Variația stocurilor de bunuri destinate revânzării (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru variabila 240202 (Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată) Producători pe piață din secțiunile B-F din NACE;

Pentru variabilele 240201 (Variația stocurilor de bunuri) și 240203 (variația stocurilor de bunuri destinate revânzării): Producători pe piață din secțiunea G din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

(poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B);

Pentru variabila 240202 (Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată) (secțiunile B-F din NACE):

Secțiuni, diviziuni, grupe și clase din NACE

Pentru variabilele 240201 (Variația stocurilor de bunuri) și 240203 (variația stocurilor de bunuri destinate revânzării) (secțiunea G din NACE):

Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor subiectului detaliat sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 23. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru defalcarea pe produs și reședința clientului a cifrei de afaceri netă a întreprinderilor

Variabile

250112. Cifra de afaceri netă pe reședința clientului (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE: pentru grupe și clase, se aplică regula de 1 % la nivelul corespunzător al diviziunii)

250113. Cifra de afaceri netă pe produs (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE: pentru grupe și clase, se aplică regula de 1 % la nivelul corespunzător al diviziunii)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Sfera de cuprindere a activității: Producători de piață din diviziunile 62, 78 din NACE și grupele 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2

Sfera de cuprindere a clasei de mărime: Numai întreprinderile cu mai mult de 20 de angajați și de lucrători independenți

Defalcări

poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B

Pentru variabila 250113 (Cifra de afaceri netă pe produs)

1.

Defalcare pe produse

CPA pentru diviziunea 62 din NACE și grupele 58.2 și 63.1 (Servicii informatice): Total, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Revânzare [trebui să includă toate revânzările (cu ridicata și cu amănuntul) a software-ului care nu este dezvoltat de întreprindere, precum și revânzarea de hardware care nu este produs de întreprindere], Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 69.1 din NACE (servicii juridice): Total, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 69.2 din NACE (Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor contabile și de audit; consultanță fiscală): Total, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 70.2 din NACE (Activități de consultanță managerială): Total, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Alte produse n.a.p.

CPA pentru clasa 71.11 din NACE (Activități de arhitectură): Total, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Alte produse n.a.p.

CPA pentru clasa 71.12 din NACE (Servicii de inginerie și servicii conexe de consultanță tehnică): Total, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 71.2 (Activități de analiză și testare tehnică):

Total, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 73.1 din NACE (Publicitate): Total, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Alte produse n.a.p.

CPA pentru grupa 73.2 din NACE (Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice) Total, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Alte produse n.a.p.

CPA pentru diviziunea 78 din NACE (Activități de ocupare a forței de muncă): Total, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Alte produse n.a.p.

Pentru variabila 250112 (Cifra de afaceri netă pe reședința clientului)

2.

Defalcare pe reședința clientului

Total

Rezident (conform definiției din ESA2010 punctul 1.62),

Nerezident,

în interiorul UE,

în afara UE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021 pentru diviziunile 62 și 78 din NACE și grupele 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 și 73.2

2022 pentru grupele 69.1, 69.2 și 70.2 din NACE


Tabelul 24. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru defalcarea pe regruparea activității principale a cifrei de afaceri netă a întreprinderilor

Variabile

250102. Cifra de afaceri netă din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale

250103. Cifra de afaceri netă din activitățile industriale

250104. Cifra de afaceri netă din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor

250105. Cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor

250106. Cifra de afaceri netă a activităților de servicii

250107. Cifra de afaceri netă din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități de intermediere

250108. Cifra de afaceri netă din construcția de clădiri

250109. Cifra de afaceri netă din construcții civile

(pentru toate variabilele poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru variabila 250102 (Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale): Producători pe piață din secțiunea G din NACE;

Pentru variabilele 250104 (Cifra de afaceri netă din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor), 250105 (Cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor), 250108 (Cifra de afaceri netă din construcția de clădiri) și 250109 (Cifra de afaceri netă din construcții civile): Producători pe piață din secțiunea F din NACE;

Pentru variabila 250103 (Cifra de afaceri din activități industriale): Producători pe piață din secțiunile B-E din NACE;

Pentru variabilele 250106 (Cifra de afaceri netă a activităților de servicii) și 250107 (Cifra de afaceri netă din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități de intermediere): Producători pe piață din secțiunile B-G din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Defalcare pe activități:

Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2022 pentru diviziunea 47 din NACE Rev.2

2025 pentru diviziunea 45 din NACE Rev.2

2023 pentru toate celelalte activități


Tabelul 25. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru defalcarea pe tip de cifră de afaceri a întreprinderilor

Variabile

250110. Cifra de afaceri netă din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE

250111. Cifra de afaceri netă din subcontractări

(pentru toate variabilele poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru variabila 250110 (Cifra de afaceri netă din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE): producători pe piață din secțiunile B-F din NACE;

Pentru variabila 250111 (Cifra de afaceri netă din subcontractări): producători pe piață din secțiunea F din NACE

Defalcări

Defalcare pe activități

Pentru variabila 250111 (Cifra de afaceri netă din subcontractări) Secțiunile și diviziunile din NACE

Pentru variabila 250110 (Cifra de afaceri netă din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE): Grupa din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021 pentru variabila 250110 (Cifra de afaceri netă din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE);

2023 pentru variabila 250111 (Cifra de afaceri netă din subcontractări)


Tabelul 26. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru producția industrială

Variabile

251001. Producția vândută

251002. Producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate

251003. Producția efectivă

Unitate de măsură

Pentru variabila 251001 (Producția vândută): moneda națională (mii) și (cu excepția serviciilor industriale) cantitatea astfel cum este definită în lista PRODCOM în vigoare la sfârșitul perioadei de referință;

Pentru variabila 251002 (Producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate): (cu excepția serviciilor industriale) moneda națională (mii) și cantitatea astfel cum este definită în lista PRODCOM în vigoare la sfârșitul perioadei de referință;

Pentru variabila 251003 (Producția efectivă): cantitatea astfel cum este definită în lista PRODCOM în vigoare la sfârșitul perioadei de referință

Populația statistică

Produsele din lista PRODCOM încadrate la diviziunile 05-33 din CPA (excluderile sunt definite în lista PRODCOM).

Pentru variabila 251001 (Producția vândută), un subset de rubrici PRODCOM se referă la servicii industriale.

Variabilele 251002 (Producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate) și 251003 (Producția efectivă) trebuie să fie furnizate pentru un subset de produse din lista PRODCOM (definite în lista PRODCOM).

Poate fi aplicat marcajul CETO astfel cum este definit în anexa III.B la prezentul regulament și regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza producției la nivelul clasei CPA.

Defalcări

Defalcare pe produse

Lista PRODCOM în vigoare la sfârșitul perioadei de referință

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Este necesar un grad de reprezentativitate suficient la nivelul clasei CPA.

Termen de transmitere a datelor

T+6M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 27. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru investițiile în active corporale imobilizate ale întreprinderilor

Variabile

260102. Investiții brute în terenuri

260103. Investiții brute pentru achiziționarea de clădiri existente

260104. Investiții brute în construcția și amenajarea clădirilor

260105. Investiții brute în mașini și echipamente

[pentru toate variabilele, cu excepția variabilei 260105 (Investiții brute în mașini și echipamente) poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE]

Unitate de măsură

moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru variabila 260105 (Investiții brute în mașini și echipamente): Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE;

Pentru variabilele 260102 (Investiții brute în terenuri), 260103 (Investiții brute pentru achiziționarea de clădiri existente) și 260104 (Investiții brute în construcția și amenajarea clădirilor): Producători pe piață din secțiunile B-G din NACE;

Defalcări

Defalcare pe activități:

(poate fi aplicat marcajul CETO, astfel cum este definit în anexa III.B)

Pentru variabila 260105 (Investiții brute în mașini și echipamente) (secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE)

Pentru secțiunile B-J, L-N și P-R din NACE: Secțiuni, diviziuni, grupe și clase din NACE;

Pentru secțiunea K din NACE: Secțiune, diviziuni, grupele 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 și 65.3, clasele 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 și 65.30;

Diviziunile S95 și S96 din NACE: Diviziuni, grupe și clase din NACE;

agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament pentru:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Total TIC,

Producție TIC,

Servicii TIC,

Producție de tehnologie înaltă și medie-înaltă (opțional),

Producție de tehnologie înaltă,

Producție de tehnologie medie-înaltă,

Producție de tehnologie joasă și medie-joasă (opțional),

Producție de tehnologie medie-joasă,

Producție de tehnologie joasă,

Sectorul informațional,

Servicii informatice,

Total servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Servicii de tehnologie înaltă cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii de piață cu grad ridicat de cunoștințe,

Servicii financiare cu grad ridicat de cunoștințe,

Alte servicii cu grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe – Sectoare de activitate,

Activități cu un grad ridicat de cunoștințe (opțional),

Sectorul turismului (total) (opțional),

Sectorul turismului (în principal turism) (opțional),

Sectorul turismului (parțial turism) (opțional),

Sectorul turismului - transport (total) (opțional),

Sectorul turismului - transport terestru (opțional),

Sectorul turismului - transport pe apă (opțional),

Sectorul turismului - cazare (opțional),

Sectorul turismului - alimente și băuturi (total) (opțional),

Sectorul turismului - închiriere de automobile și alte închirieri (total) (opțional),

Pentru variabilele 260102 (Investiții brute în terenuri), 260103 (Investiții brute pentru achiziționarea de clădiri existente) și 260104 (Investiții brute în construcția și amenajarea clădirilor) (Numai secțiunile B-G din NACE): Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi furnizate valori 0.

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 28. Statistici de întreprindere la nivel de țară pentru investiții în active necorporale imobilizate

Variabile

260107. Investiții în software achiziționat (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” și a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivel de diviziune NACE)

Unitate de măsură

moneda națională (mii)

Populația statistică

Producători pe piață din secțiunile B-F din NACE;

Defalcări

Defalcare pe activități

Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 29. Statistici de întreprindere la nivel regional pentru unitățile locale

Variabile

310101. Numărul de unități locale (opțional pentru Secțiunea K din NACE)

320101. Numărul de angajați și de lucrători independenți din unitățile locale

320301. Remunerații și salarii în unitățile locale

Unitate de măsură

Moneda națională pentru variabila 320301 (Remunerații și salarii în unitățile locale); cifre absolute pentru alte variabile

Populația statistică

Unitățile locale ale producătorilor de piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE [opțional pentru secțiunea K din NACE pentru variabila 310101 (Număr de unități locale)]

Defalcări

Defalcare pe regiuni și activități

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională:

Niveluri NUTS 0-2 (1)

Defalcare pe activități:

Secțiunile și diviziunile din NACE

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

În cazurile în care datele sursă utilizate pentru compilarea datelor variabilei sunt disponibile pentru anul fiscal pentru unele unități statistice și aceste date nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal pentru aceste unități statistice.

Termen de transmitere a datelor

T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 30. Statistici de întreprindere la nivel regional pentru întreprinderi

Variabile

310102. Numărul de întreprinderi active

310201. Creări de întreprinderi

310202. Desființări de întreprinderi

310203. Supraviețuiri de întreprinderi (doar supraviețuirile pe 3 ani calendaristici)

310104. Numărul de întreprinderi cu creștere puternică

310103. Numărul de întreprinderi care au cel puțin un angajat

310204. Întreprinderi care au primul angajat

310205. Întreprinderi care nu mai au niciun angajat

310206. Întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

320102. Numărul de angajați și de lucrători independenți

320103. Numărul de angajați

320201. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile nou create

320202. Numărul de angajați din întreprinderile nou create

320203. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate

320204. Numărul de angajați din întreprinderile desființate

320205. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

320206. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit, în anul creării (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

320104. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat

320105. Numărul de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat

320207. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat

320208. Numărul de angajați din întreprinderile care au primul angajat

320209. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

320210. Numărul de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat

320211. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

320212. Numărul de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării (doar pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)

Unitate de măsură

cifre absolute

Populația statistică

Producători pe piață din secțiunile B-N, P-R și diviziunile S95 și S96 din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe regiuni și activități

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională: Niveluri NUTS 0-3

Defalcare pe activități:

Agregatele din secțiunile NACE:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

Secțiunile NACE:

F, G, H, I, J

Agregat special astfel cum este definit în anexa II din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile organizațiilor asociative, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

2.

Defalcare pe regiuni și clase de mărime a numărului de angajați

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională: Niveluri NUTS 0-3

Defalcare pe clase de mărime a numărului de angajați: Total, 0 angajați, 1-9 angajați, 10 angajați sau mai mulți

[clasa de mărime 0 nu poate fi aplicată variabilelor 310103 (Număr de întreprinderi care au cel puțin un angajat), 310204 (Întreprinderi care au primul angajat), 310205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat), 310206 (Întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (numai pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)], 320104 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au cel puțin un angajat), 320105 (Număr de angajați din întreprinderile care au cel puțin un angajat), 320207 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au primul angajat), 320208 (Număr de angajați din întreprinderile care au primul angajat), 320209 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat), 320210 (Număr de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat), 320211 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat (numai pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)] și 320212 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care au supraviețuit și au cel puțin un angajat, în anul creării (numai pentru întreprinderile care au supraviețuit trei ani calendaristici)]

Termen de transmitere a datelor

Date preliminare: pentru variabilele 310202 (Întreprinderi desființate), 310205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat), 320203 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate), 320204 (Număr de angajați din întreprinderile desființate), 320209 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat) și 320210 (Număr de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat): T+22 M;

Date finale și validate: T+22M cu excepția variabilelor 310202 (Întreprinderi desființate), 310205 (Întreprinderi care nu mai au niciun angajat), 320203 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile desființate), 320204 (Număr de angajați din întreprinderile desființate), 320209 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile care nu mai au niciun angajat) și 320210 (Număr de angajați din întreprinderile care nu mai au niciun angajat): T+34 M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 31. Statistici de întreprindere la nivel regional pentru cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea

Variabile

330101. Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

Unitate de măsură

Moneda națională (mii)

Populația statistică

Toate unitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din NACE

Defalcări

Defalcare pe regiuni și sectoare de activitate

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională:

Niveluri NUTS 1-2

Defalcare pe sectoare de activitate:

Total pentru toate sectoarele enumerate mai jos

sectorul întreprinderilor

sectorul învățământului superior

sectorul administrațiilor publice

sectorul privat non-profit

Termen de transmitere a datelor

Toate defalcările:

în fiecare an impar, date finale și validate la T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 32. Statistici de întreprindere la nivel regional pentru ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării

Variabile

330201. Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării

330202. Cercetători

Unitate de măsură

Cifre absolute

Populația statistică

Toate unitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din NACE

Defalcări

1.

Defalcare pe regiuni și sectoare de activitate

Datele trebuie furnizate în număr de angajați și unități echivalent normă întreagă

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională:

Niveluri NUTS 1-2

Defalcare pe sectoare de activitate:

Total pentru toate sectoarele enumerate mai jos

sectorul întreprinderilor

sectorul învățământului superior

sectorul administrațiilor publice

sectorul privat non-profit

2.

Defalcare pe regiuni, sectoare de activitate și gen (opțional)

Pentru variabila 330201 (Lucrătorii în domeniul cercetării și dezvoltării) datele trebuie furnizate în număr de angajați. Pentru variabila 330202 (Cercetători) datele trebuie furnizate în număr de angajați și unități echivalent normă întreagă

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare regională:

Niveluri NUTS 1-2

Defalcare pe sectoare de activitate:

aceeași cu defalcarea 1

Defalcare pe gen:

total,

femei

Termen de transmitere a datelor

Toate defalcările:

în fiecare an impar, date finale și validate la T+18M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 33. Statistici privind activitățile internaționale - controlul unităților instituționale din țara raportoare asupra întreprinderilor din străinătate

Variabile

410101. Numărul de întreprinderi din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

420101. Numărul de angajați și de lucrători independenți în întreprinderile din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

420201. Cheltuieli cu beneficiile angajaților ale întreprinderilor din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-N și P-S din NACE)

430101. Investiții brute în active corporale imobilizate ale întreprinderilor din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare (poate fi aplicată regula de 1 % astfel cum este definită în anexa III.A.1 pe baza „cifrei de afaceri nete” sau a „numărului de angajați și de lucrători independenți” la nivelul relevant de agregate A*38 din NACE pentru secțiunile B-N și P-S din NACE)

440101. Cifra de afaceri netă a întreprinderilor din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare

Unitate de măsură

Pentru variabilele 410101 (Numărul de întreprinderi din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare) și 420101 (Numărul de angajați și de lucrători independenți în întreprinderile din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare): valoare absolută;

Pentru alte variabile, moneda națională (mii)

Populația statistică

Pentru toate variabilele: Producători pe piață din străinătate din secțiunile B-N și P-S din NACE (trebuie să acopere filialele străine ale tuturor unităților instituționale care exercită control ultim din țara raportoare)

Defalcări

Datele se vor furniza în detaliu pe țara de reședință și pe activitatea întreprinderii în străinătate.

1.

Defalcare pe activități și defalcare geografică

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe activități:

Secțiunile NACE;

Agregatele din diviziunile NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

Diviziunile NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Agregate speciale astfel cum sunt definite în anexa II.B din prezentul regulament:

Industrie, construcții și servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale),

Servicii (exceptând administrația publică, apărarea, asigurările sociale obligatorii, gospodăriile în calitate de angajatori și organizațiile și organismele extrateritoriale)

Defalcare geografică:

Nivelul Geo 2 astfel cum este definit într-un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/2152

2.

Defalcare geografică

Nivelul Geo 3 astfel cum este definit într-un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/2152

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

Pentru diviziunea K64 valoarea variabilei 440101 (Cifra de afaceri) poate fi aproximată prin valoarea producției astfel cum este definită în anexa IV la prezentul regulament.

Pentru activitățile 642, 643 și 653 din NACE incluse în date și care nu sunt semnificative din punct de vedere economic în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați și de lucrători independenți, pot fi presupuse valori 0 exceptând variabilele 410101 (Numărul de întreprinderi din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare) și 420101 (Număr de angajați și de lucrători independenți din întreprinderile din străinătate al căror control ultim este deținut de unitățile instituționale din țara raportoare).

Comisia (Eurostat) și statele membre pot conveni aproximări suplimentare pentru activitățile din secțiunea K din NACE, ținând cont de condițiile țării.

În cazurile în care datele aferente anului fiscal nu pot fi recalculate pentru a acoperi anul calendaristic, datele referitoare la anul calendaristic pot fi aproximate cu datele referitoare la anul fiscal.

Termen de transmitere a datelor

T+20M

Prima perioadă de referință

2021


Tabelul 34. Statistici privind activitățile internaționale - Comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Variabile

450101a. Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

450101b. Cantitatea exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

450102a. Valoarea statistică a importurilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

450102b. Cantitatea importurilor de bunuri în interiorul Uniunii - date detaliate

Unitate de măsură

Valori statistice: valori în moneda națională (unități)

Cantitate:

Masă netă (kg)

Cantitatea în unitățile suplimentare: după caz, în conformitate cu Nomenclatura combinată în vigoare în perioada de referință (unitatea de măsură respectivă).

Populația statistică

Total exporturi sau importuri de bunuri

Defalcări

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos: combinate, de asemenea, cu defalcarea pe moduri de transport la frontieră (opțional)

Defalcare pe mărfuri

Defalcare pe nivel de 8 cifre din Nomenclatura combinată, exceptând

(1)

bunurile livrate navelor și aeronavelor astfel cum sunt menționate în anexa V, secțiunea 22 punctul (1) litera (a) și bunurile livrate instalațiilor offshore menționate în anexa V secțiunea 23 punctul (1) litera (b), care pot fi defalcate pe

(a)

bunuri din Capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(b)

bunuri din capitolul 27 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(c)

bunuri clasificate în altă parte.

(2)

piese pentru autovehicule și aeronave astfel cum sunt menționate în anexa V secțiunea 31 punctul (4) și părți componente ale instalațiilor industriale complete astfel cum sunt menționate în anexa V secțiunea 31 punctul (5), care trebuie defalcate pe nivel de capitol din Nomenclatura combinată.

Defalcare pe stat membru partener și țară de origine

Pentru exporturi:

statul membru de destinație și țara de origine

Pentru importuri:

statul membru de expediere; țara de origine (opțional)

Datele privind statele membre partenere și țara de origine trebuie să fie codificate în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri.

Defalcare pe natura tranzacției

Datele privind natura tranzacției trebuie furnizate în conformitate cu defalcarea din tabelul 1 din partea C a prezentei anexe.

Statele membre trebuie să utilizeze codurile din coloana A sau o combinație a codurilor din coloana A și a subdiviziunilor acestora din coloana B.

Defalcare pe moduri de transport la frontieră (opțional)

Dacă se furnizează datele privind modul de transport, acestea trebuie furnizate în conformitate cu defalcarea din tabelul 2 din partea C a prezentei anexe.

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

1.

Statele membre trebuie să compileze pentru fiecare perioadă lunară de referință statistici care să acopere exporturile și importurile lor totale de bunuri în interiorul Uniunii utilizând estimări, după caz. Estimările trebuie marcate și transmise către Eurostat cu cel puțin cu o defalcare pe state membre partenere și codul mărfurilor la nivel de capitol din Nomenclatura Combinată în vigoare în cursul perioadei de referință.

2.

Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (5) din prezentul regulament, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) datele declarate confidențiale, astfel încât acestea să poată fi publicate cel puțin la nivel de capitol de defalcare a mărfurilor din Nomenclatura Combinată, dacă se asigură astfel confidențialitatea.

3.

În cazul informațiilor care intră sub incidența secretului militar, în conformitate cu definițiile în vigoare în statele membre, statele membre pot furniza informații mai puțin detaliate decât cele indicate în acest tabel. Cu toate acestea, cel puțin datele privind valoarea statistică lunară totală a exporturilor și importurilor trebuie furnizate Comisiei (Eurostat).

Termen de transmitere a datelor

T+70D

Dacă rezultatele lunare deja furnizate Comisiei (Eurostat) fac obiectul unor revizuiri, statele membre furnizează rezultatele revizuite cel târziu în cursul lunii următoare datei la care datele revizuite devin disponibile.

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2022


Tabelul 35. Statistici privind activitățile internaționale - importurile și exporturile de bunuri din și în afara Uniunii - date detaliate

Variabile

450201a. Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în afara Uniunii - date detaliate

450201b. Cantitatea exporturilor de bunuri în afara Uniunii - date detaliate

450202a. Valoarea statistică a importurilor de bunuri din afara Uniunii - date detaliate

450202b. Cantitatea importurilor de bunuri din afara Uniunii - date detaliate

Unitate de măsură

Valori statistice: valori în moneda națională (unități)

Cantitate:

Masă netă (kg)

Cantitatea în unitățile suplimentare: după caz, în conformitate cu Nomenclatura combinată în vigoare în perioada de referință (unitatea de măsură respectivă).

Populația statistică

Total exporturi sau importuri de bunuri

Defalcări

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare pe mărfuri

Pentru exporturi: defalcare pe nivel de 8 cifre din Nomenclatura Combinată, exceptând

(1)

bunurile livrate navelor și aeronavelor astfel cum sunt menționate în anexa V, secțiunea 22 punctul (1) litera (a) și bunurile livrate instalațiilor offshore menționate în anexa V secțiunea 23 punctul (1) litera (b), care pot fi defalcate pe

(a)

bunuri din Capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(b)

bunuri din capitolul 27 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(c)

bunuri clasificate în altă parte.

(2)

părți componente ale instalațiilor industriale complete astfel cum sunt menționate în anexa V secțiunea 31 punctul (5), care trebuie defalcate pe nivel de capitol din Nomenclatura combinată.

Pentru importuri: defalcare pe subpoziția TARIC (nivel de 10 cifre), exceptând

(1)

bunurile sau mișcările specifice, astfel cum sunt menționate în anexa V capitolul III. Exceptând bunurile menționate în secțiunea 23 punctul (2) litera (a) subpunctul (ii) și în secțiunea 23 punctul (1) litera (b), aceste bunuri sau mișcări specifice pot fi defalcate pe nivel de 8 cifre din Nomenclatura Combinată;

(2)

bunurile livrate instalațiilor offshore menționate în anexa V secțiunea 23 punctul (1) litera (b), care pot fi defalcate pe

(a)

bunuri din Capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(b)

bunuri din capitolul 27 din Nomenclatura combinată în vigoare în cursul perioadei de referință,

(c)

bunuri clasificate în altă parte.

Fără a aduce atingere diseminării datelor la nivel național, statisticile detaliate defalcate în funcție de subpoziția TARIC nu se diseminează de Comisie (Eurostat) în cazul în care dezvăluirea lor ar submina protecția interesului public în ceea ce privește politicile comerciale și agricole ale Uniunii.

Defalcare pe statul membru al destinației presupuse și statul membru al exportului efectiv; Statul membru în care se depune declarația vamală

Pentru exporturi:

Statul membru de export efectiv

Statul membru în care se depune declarația vamală

Pentru importuri:

Statul membru al destinației presupuse

Statul membru în care se depune declarația vamală

Această defalcare nu se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice, astfel cum se menționează în anexa V capitolul III, dacă se utilizează altă sursă de date decât declarațiile vamale.

Datele privind statele membre de export și de import trebuie să fie codificate în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri.

Defalcare pe țara parteneră

Pentru exporturi: țara ultimei destinații cunoscute

Pentru importuri: țara de expediere și țara de origine

Datele privind țara parteneră trebuie să fie codificate în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile europene privind comerțul internațional cu bunuri.

Defalcare pe natura tranzacției

Datele privind natura tranzacției trebuie furnizate în conformitate cu defalcarea din tabelul 1 din partea C a prezentei anexe.

Statele membre trebuie să utilizeze codurile din coloana A sau o combinație a codurilor din coloana A și a subdiviziunilor acestora din coloana B.

Defalcare pe procedura statistică

Exporturi sau importuri normale

Exporturi sau importuri care fac obiectul regimului vamal de perfecționare activă

Exporturi sau importuri care fac obiectul regimului vamal de perfecționare pasivă

Exporturi sau importuri care nu sunt înregistrate pe baza declarațiilor vamale

Defalcare pe tratamentul preferențial la importuri (doar pentru variabilele 450202a/b)

Această defalcare nu se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice, astfel cum se menționează în anexa V capitolul III, dacă se utilizează altă sursă de date decât declarațiile vamale.

Tratament tarifar prevăzut de codul preferențial în conformitate cu clasificarea stabilită de Codul vamal al Uniunii.

Fără a aduce atingere diseminării datelor la nivel național, statisticile detaliate defalcate pe tratamentul preferențial la importuri nu se diseminează de Comisie (Eurostat) în cazul în care dezvăluirea lor ar submina protecția interesului public în ceea ce privește politicile comerciale și agricole ale Uniunii.

Defalcare pe moduri de transport

Mod de transport la frontieră

Mod de transport intern

Container

Această defalcare nu se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice, astfel cum se menționează în anexa V capitolul III, dacă se utilizează altă sursă de date decât declarațiile vamale.

Datele privind modul de transport trebuie furnizate în conformitate cu defalcarea din tabelul 2 din partea C a prezentei anexe.

Utilizarea de aproximări și cerințe de calitate

1.

Statele membre trebuie să compileze pentru fiecare perioadă lunară de referință statistici care să acopere comerțul lor total cu bunuri în afara Uniunii utilizând estimări, după caz. Estimările trebuie marcate și transmise către Eurostat cu cel puțin cu o defalcare pe țări partenere și codul mărfurilor la nivel de capitol din Nomenclatura Combinată în vigoare în cursul perioadei de referință pentru comerțul în afara Uniunii.

2.

Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (5) din prezentul regulament, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) datele declarate confidențiale, astfel încât acestea să poată fi publicate cel puțin la nivel de capitol de defalcare a mărfurilor din Nomenclatura Combinată, dacă se asigură astfel confidențialitatea.

3.

În cazul informațiilor care intră sub incidența secretului militar, în conformitate cu definițiile în vigoare în statele membre, statele membre pot furniza informații mai puțin detaliate decât cele indicate în acest tabel. Cu toate acestea, cel puțin datele privind valoarea statistică lunară totală a exporturilor și importurilor trebuie furnizate Comisiei (Eurostat).

Termen de transmitere a datelor

T+40D

Dacă rezultatele lunare deja furnizate Comisiei (Eurostat) fac obiectul unor revizuiri, statele membre furnizează rezultatele revizuite cel târziu în cursul lunii următoare datei la care datele revizuite devin disponibile.

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2022


Tabelul 36. Statistici privind activitățile internaționale - Exporturi și importuri de bunuri - date agregate

Variabile

450103. Valoarea statistică a exporturilor de bunuri – date agregate

450104. Valoarea statistică a importurilor de bunuri – date agregate

Unitate de măsură

Valori în moneda națională (unități)

Populația statistică

Total exporturi sau importuri de bunuri

Defalcări

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos:

Defalcare geografică:

Pentru toate statele membre:

În interiorul Uniunii

În afara Uniunii

În plus, pentru statele membre care fac parte din zona euro:

În interiorul zonei euro

În afara zonei euro

Defalcare pe mărfuri:

Total

În plus: Secțiunile 0-9 din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (SITC) în vigoare în cursul perioadei de referință - obligatorii numai pentru zonele partenere din afara Uniunii și din afara zonei euro

Termen de transmitere a datelor

T+40D

Prima perioadă de referință

Ianuarie 2022


Tabelul 37. Statistici privind activitățile internaționale - exporturi și importuri de bunuri în și din afara Uniunii pe moneda de facturare

Variabile

450203. Valoarea statistică a exporturilor de bunuri în afara Uniunii defalcată pe moneda de facturare

450204. Valoarea statistică a importurilor de bunuri din afara Uniunii defalcată pe moneda de facturare

Unitate de măsură

Valori în moneda națională (unități)

Populația statistică

Total exporturi sau importuri în și din afara Uniunii

Defalcări

Datele trebuie furnizate sub forma unei combinații a tuturor defalcărilor enumerate mai jos

Defalcare pe mărfuri:

În conformitate cu Clasificarea Standard de Comerț Internațional (SITC) în vigoare în cursul perioadei de referință:

Total,

Secțiunile 0-8

Diviziunea 33

Defalcare pe moneda de facturare:

Dacă se utilizează altă sursă de date decât declarațiile vamale, defalcarea pe moneda de facturare trebuie să fie:

Euro