ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 247

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
31 iulie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/19

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1129 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1130 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2020/1131 a Consiliului din 30 iulie 2020 privind lansarea misiunii de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA)

16

 

*

Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului din 30 iulie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/20

18

 

*

Decizia (PESC) 2020/1133 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

22

 

*

Decizia (PESC) 2020/1134 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/915 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

24

 

*

Decizia (PESC) 2020/1135 a Consiliului din 30 iulie 2020 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Kosovo

25

 

*

Decizia (PESC) 2020/1136 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

30

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1137 a Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

40

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1128 AL CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 13 ianuarie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, care stabilește o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „lista”).

(2)

Consiliul a comunicat, în măsura posibilă, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expuneri de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere de motive a Consiliului pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.

(4)

Consiliul a revizuit lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor și entităților care figurează pe listă.

(5)

Consiliul a verificat dacă autoritățile competente, menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului (3), au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Consiliul a ajuns la concluzia că nu se mai justifică menținerea unei persoane pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția Comună 2001/931/PESC.

(7)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 al Consiliului din 13 ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1337 (JO L 8I, 14.1.2020, p. 1).

(3)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA; Numărul pașaportului: C2002515 (Iran); Numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5.

ASSADI Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

10.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan; Numărul pașaportului: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II.   GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias„Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias„Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias„Black September” („Septembrie Negru”), alias„Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (alias„Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias„Hezbollah Military Wing”, alias„Hizbullah Military Wing”, alias„Hizbollah Military Wing”, alias„Hezballah Military Wing”, alias„Hisbollah Military Wing”, alias„Hizbu’llah Military Wing”, alias„Hizb Allah Military Wing”, alias„Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13.

„Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias„KADEK”, alias„KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias„PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias„Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias„Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20.

„Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias„Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias„Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1129 AL CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 (1), în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 30 august 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1509.

(2)

În conformitate cu articolul 47a alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1509, Consiliul a reexaminat listele persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexele XV, XVI, XVII și XVIII la regulamentul menționat.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că ar trebui menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților care figurează pe listele prevăzute în anexele XV și XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509, că expunerea de motive în ceea ce privește nouăsprezece persoane și informațiile de identificare referitoare la cinci persoane și două entități ar trebui să fie actualizate și că informațiile de identificare ar trebui să includă menționarea sexului tuturor persoanelor fizice enumerate în anexa XV.

(4)

Prin urmare, anexele XV și XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele XV și XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 224, 31.8.2017, p. 1.


ANEXĂ

1.   

În secțiunea (a) [„Persoanele fizice desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) litera (a)”] din anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509, rubricile 1-27 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume (și eventuale nume de împrumut)

Date de identificare

Data desemnării

Motive

„1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Sexul: masculin

22.12.2009

Membru al Biroului General pentru Energie Atomică, fost director tehnic al Centrului de la Yongbyon. Există fotografii care au stabilit legături cu reactorul nuclear din Siria înainte de bombardarea acestuia de către Israel în 2007.

2.

HYON Chol-hae

(aliasHYON Chol Hae)

Data nașterii: 13.8.1934

Locul nașterii: Manciuria, China

Sexul: masculin

22.12.2009

Mareșal în armata populară coreeană din aprilie 2016. Fost ministru adjunct al forțelor armate populare, fost director adjunct al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene (consilier militar al lui Kim Jong-Il, decedat). Ales membru în cadrul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

3.

O Kuk-Ryol

(aliasO Kuk Ryol)

Data nașterii: 7.1.1930

Locul nașterii: provincia Jilin, China.

Sexul: masculin

22.12.2009

Fost vicepreședinte al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC); supraveghea achiziția din străinătate a tehnologiei avansate pentru programele nuclear și balistic. Fost membru al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, ales în mai 2016 cu ocazia celui de al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

4.

PAK Jae-gyong

(alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Data nașterii: 10.6.1933

Pașaport nr.: 554410661

Sexul: masculin

22.12.2009

General în armata populară coreeană. Fost director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare și fost director adjunct al Biroului de logistică al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong-Il, decedat). Prezent la inspecția efectuată de KIM Jong Un la Comandamentul Forței de Rachete Strategice. Fost membru al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Președinte al Comitetului Coreean al Veteranilor împotriva Imperialismului.

5.

RYOM Yong

Sexul: masculin

22.12.2009

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite), însărcinat cu relațiile internaționale.

6.

SO Sang-kuk (aliasSO Sang Kuk)

Data nașterii: între 1932 și 1938

Sexul: masculin

22.12.2009

Șef al departamentului de fizică nucleară, Universitatea Kim Il Sung.

7.

General-locotenent KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Pyongan-Pukto, RPDC

Sexul: masculin

19.12.2011

Membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, al Biroului Politic și al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene. Fost comandant al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau – RGB), entitate sancționată de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Fost director al Departamentului Frontul Unit.

8.

CHOE Kyong-song

(aliasCHOE Kyong song)

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

20.5.2016

General-colonel în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

9.

CHOE Yong-ho (aliasCHOE Yong Ho)

Sexul: masculin

20.5.2016

General-colonel în armata populară coreeană/general în cadrul forțelor aeriene ale armatei populare coreene. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Comandant al forțelor aeriene și al forțelor de apărare antiaerieană ale armatei populare coreene. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

10.

HONG Sung-Mu

(aliasHUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Data nașterii: 1.1.1942

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Responsabil de dezvoltarea programelor legate de arme și rachete convenționale, inclusiv rachete balistice. Considerat unul dintre principalii responsabili de programele de dezvoltare industrială privind armele nucleare. Ca atare, este responsabil de programele RPDC legate de arme nucleare, de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. La 28 noiembrie 2017, a asistat la lansarea rachetei balistice intercontinentale Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol (aliasJO Kyong Chol)

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Director al Comandamentului militar de securitate. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. L-a însoțit pe Kim Jong Un la cel mai amplu exercițiu de focuri de artilerie cu rază lungă desfășurat vreodată.

12.

KIM Chun-sam

(aliasKIM Chun Sam)

Sexul: masculin

20.5.2016

General-locotenent, fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Fost director al biroului operațional al Statului major militar al armatei populare coreene și prim șef adjunct al Statului major militar. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

13.

KIM Chun-sop

(aliasKIM Chun Sop)

Sexul: masculin

20.5.2016

Fost director al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Fost membru al Comisiei Naționale de Apărare, devenită acum Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC), care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Prezent la sesiunea foto dedicată persoanelor care au contribuit la testarea cu succes a rachetelor balistice lansate de submarine în mai 2015.

14.

KIM Jong-gak

(aliasKIM Jong Gak)

Data nașterii: 20.7.1941

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Sexul: masculin

20.5.2016

Fost director al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene. Vicemareșal în armata populară coreeană, rector al Universității Militare Kim Il-Sung, fost ministru al forțelor armate populare și fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

15.

KIM Rak Kyom

(alias:KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Sexul: masculin

20.5.2016

General cu patru stele, comandant al Forței de Rachete Strategice, entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, care ar comanda în prezent patru unități de rachete strategice și tactice, printre care și brigada KN08 (ICBM). Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Relatările din presă au identificat participarea lui KIM, împreună cu KIM Jong Un, la testarea motoarelor rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) în aprilie 2016. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. A ordonat exercițiul de lansare de rachete balistice.

16.

KIM Won-hong

(aliasKIM Won Hong)

Data nașterii: 7.1.1945

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Pașaport nr.: 745310010

Sexul: masculin

20.5.2016

General. Fost prim-director adjunct al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene. Fost director al Departamentului pentru securitatea statului. Fost ministru pentru securitatea statului. Membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC) – acestea fiind organisme esențiale în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

17.

PAK Jong-chon

(aliasPAK Jong Chon)

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană, șef al Statului Major din aprilie 2019; membru al Biroului Politic din aprilie 2020. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

18.

LI Yong-ju

(aliasRI Yong Ju)

Sexul: masculin

20.5.2016

Amiral în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Comandant al forțelor navale populare coreene care sunt implicate în dezvoltarea de programe de rachete balistice și în dezvoltarea capacităților nucleare ale forțelor navale ale RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

19.

SON Chol-ju

(aliasSON Chol Ju)

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană. Director adjunct responsabil pentru organizarea armatei populare coreene și fost director politic al forțelor aeriene și de apărare antiaeriană, care supraveghează dezvoltarea rachetelor antiaeriene moderne. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

20.

YUN Jong-rin

(aliasYUN Jong Rin)

Sexul: masculin

20.5.2016

General, fost comandant al Comandamentului Gărzii Supreme. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și membru al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC), acestea fiind organisme esențiale în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

21.

HONG Yong Chil

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Departamentul pentru industria munițiilor – desemnat de CSONU la 2 martie 2016 – este implicat în aspectele esențiale ale programului RPDC care vizează rachetele. MID este responsabil pentru supravegherea dezvoltării rachetelor balistice de către RPDC, inclusiv a rachetelor Taepo Dong-2 și pentru supravegherea producției de armament și a programelor de cercetare și dezvoltare. Cel de al doilea comitet economic și Cea de a doua Academie de Științe Naturale – desemnate, de asemenea, în august 2010 – sunt subordonate MID. În ultimii ani, MID a lucrat la dezvoltarea rachetei balistice intercontinentale mobile KN08.HONG l-a însoțit pe KIM Jong Un la o serie de evenimente legate de dezvoltarea programelor RPDC care vizează armele nucleare și rachetele balistice și se consideră că a avut un rol important în cadrul testului nuclear al RPDC din 6 ianuarie 2016. Director adjunct al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Prezent la testele la sol ale unui nou tip de motor pentru rachete balistice intercontinentale, în aprilie 2016.

22.

RI Hak Chol

(alias:RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Data nașterii: 19.1.1963 sau 8.5.1966

Pașaport: 381320634; PS-563410163

Sexul: masculin

20.5.2016

Președinte al Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Potrivit Comitetului de sancțiuni al ONU, Green Pine a preluat multe dintre activitățile Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de comitet în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC. Green Pine este responsabilă, de asemenea, de aproximativ jumătate din armele și materialele conexe exportate de RPDC. Green Pine a fost identificată pentru a fi sancționată pentru exporturile de armament și materiale conexe din RPDC. Green Pine este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de rachete; de asemenea, a exportat torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. Green Pine a fost desemnată de CSONU.

23.

YUN Chang Hyok

Data nașterii: 9.8.1965

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al centrului de control al sateliților, în cadrul Administrației naționale pentru dezvoltare aerospațială (NADA). NADA este sancționată în temeiul RCSONU 2270 (2016) pentru implicare în dezvoltarea științei și tehnologiei spațiale în RPDC, inclusiv lansarea de sateliți și lansatoare de vehicule spațiale. RCSONU 2270 (2016) a sancționat RPDC pentru lansarea de sateliți la 7 februarie 2016 pentru care a fost utilizată tehnologia rachetelor balistice și care a reprezentat o încălcare gravă a Rezoluțiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) și 2094 (2013). Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

24.

RI Myong Su

Data nașterii: 1937

Locul nașterii: Myongchon, provincia Hamgyong Nord, RPDC

Sexul: masculin

7.4.2017

Vicemareșal în armata populară coreeană, prim-vicecomandant al Comandamentului Suprem al armatei populare coreene. Până în 2018, membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și șef al Statului-major al forțelor armate populare. Ri Myong Su continuă să aibă influență în materie de apărare națională, inclusiv programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Ri este un vechi membru al Adunării Supreme a Poporului; în prezent, este la al 14-lea mandat.

25.

SO Hong Chan

Data nașterii: 30.12.1957

Locul nașterii: Kangwon, RPDC

Pașaport: PD836410105 Data expirării pașaportului: 27.11.2021

Sexul: masculin

7.4.2017

Prim vice-ministru și director al Biroului de logistică al forțelor armate populare, membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și general în cadrul forțelor armate populare. În această calitate, So Hong Chan este responsabil de susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

26.

WANG Chang Uk

Data nașterii: 29.5.1960

Sexul: masculin

7.4.2017

Ministrul industriei și al energiei atomice. În această calitate, Wang Chang Uk este responsabil de susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

27.

JANG Chol

Data nașterii: 31.3.1961

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Pașaport nr.: 563310042

Sexul: masculin

7.4.2017

Fost președinte al Academiei de Stat de Științe, organizație dedicată dezvoltării capacităților tehnologice și științifice ale RPDC. În această calitate, Jang Chol a deținut o poziție strategică pentru dezvoltarea activităților nucleare ale RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.”

2.   

În secțiunea (b) [„Persoanele juridice, entitățile și organismele desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) litera (a)”] din anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509, rubrica 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume (și eventuale nume de împrumut)

Locul de desfășurare a activității

Data desemnării

Motive

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

alias KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC

22.12.2009

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de CSONU, 24.4.2009).”

3.   

În secțiunea (c) [„Persoanele fizice desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) litera (b)”] din anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509, rubricile 1-6 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume (și eventuale nume de împrumut)

Date de identificare

Data desemnării

Motive

„1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

Data nașterii: 24.8.1941

Sexul: masculin

22.12.2010

În februarie 2010, KIM Tong-un a fost eliberat din funcția de director al «Biroului 39», care este, printre altele, responsabil de achiziționarea de mărfuri prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, eludând sancțiunile. A fost înlocuit de JON Il-chun. Reprezentant al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC); în martie 2010, a fost ales director general al Băncii de Stat pentru Dezvoltare. Ales membru supleant în cadrul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în mai 2016, la al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

2.

KIM Tong-un (aliasKIM Tong Un)

Sexul: masculin

22.12.2009

Fost director al «Biroului 39»al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, implicat în finanțarea proliferării. Există informații potrivit cărora în 2011 ar fi fost responsabil, în cadrul «Biroului 38», de strângerea de fonduri destinate conducerii și elitelor.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Data nașterii: 2.12.1947

Locul nașterii: Sinuju, RPDC

Sexul: masculin

20.4.2018

KIM Yong Nam a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și fiul său, KIM Su Gwang, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Yong Nam a deschis diverse conturi curente și de economii în Uniune și a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele fiului său, KIM Su Gwang, și al nurorii sale, KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Data nașterii: 11.5.1950

Locul nașterii: Kangwon

Sexul: feminin

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Yong Nam, fiul său, KIM Su Gwang, și nora sa, KIM Kyong Hui, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a deținut mai multe conturi bancare în Uniune care au fost deschise pe numele său de fiul ei, KIM Su Gwang. Aceasta a fost, de asemenea, implicată în mai multe transferuri bancare provenind din conturi ale nurorii sale, KIM Kyong Hui, către conturi bancare din afara Uniunii.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Data nașterii: 18.8.1976

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Diplomat în cadrul ambasadei RPDC din Belarus

Sexul: masculin

20.4.2018

KIM Su Gwang a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și tatăl său, KIM Yong Nam, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Su Gwang a deschis multiple conturi bancare în mai multe state membre, inclusiv pe numele unor membri ai familiei. El a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele soției sale, KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

Data nașterii: 6.5.1981

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Sexul: feminin

20.4.2018

KIM Kyong Hui a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Su Gwang, socrul său, KIM Yong Nam, și soacra sa, DJANG Tcheul Hy, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a fost destinatara mai multor transferuri bancare din partea soțului său, KIM Su Gwang, și a socrului său, KIM Yong Nam, și a transferat bani către conturi din afara Uniunii pe numele său sau pe numele soacrei sale, DJANG Tcheul Hy.”

4.   

În secțiunea (a) („Persoanele fizice”) din anexa XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509, rubricile 4 și 24 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume (și eventuale nume de împrumut)

Date de identificare

Data desemnării

Motive

„4.

JON Chol Young

aliasJON Chol Yong

Pașaport nr.: 563410192

Diplomat al ambasadei RPDC în Angola

Data nașterii: 30.4.1975

22.1.2018

Fost reprezentant în Angola al Green Pine Associated Corporation și diplomat al RPDC acreditat în Angola.

Green Pine a fost desemnată de ONU pentru activități care includ încălcarea embargoului ONU privind armele. Green Pine a negociat de asemenea contracte pentru recondiționarea navelor angoleze cu încălcarea interdicțiilor impuse de rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

24.

SO Tong Myong

Data nașterii: 10.9.1956

3.7.2015

Fost președinte al Korea National Insurance Corporation (KNIC), fost președinte al Comitetului director executiv al KNIC (iunie 2012); fost director general al KNIC în septembrie 2013, acționând în numele KNIC sau la indicațiile acesteia.”

5.   

În secțiunea (b) („Persoanele juridice, entitățile și organismele”) din anexa XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509, rubrica 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume (și eventuale nume de împrumut)

Locul de desfășurare a activității

Data desemnării

Motive

„4.

Pan Systems Pyongyang

alias: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Phenian, RPDC.

16.10.2017

Pan Systems a contribuit la eludarea sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin tentativa de vânzare de arme și materiale conexe către Eritreea.

Pan Systems este, de asemenea, controlată de și lucrează în numele Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite.”


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1130 AL CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (1), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.

(2)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/44, Consiliul a reexaminat lista persoanelor și entităților desemnate prevăzută în anexa III la regulamentul respectiv.

(3)

Consiliul a concluzionat că măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților din lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui să fie menținute și că informațiile de identificare pentru o persoană ar trebui să fie actualizate.

(4)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 12, 19.1.2016, p. 1.


ANEXĂ

În secțiunea A (Persoane) din anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44, rubrica 18 se înlocuiește cu următorul text:

„18.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Data nașterii: 1 ianuarie 1956 sau 1 ianuarie 1951

Locul nașterii: Misurata, Libia

Cetățenie: libiană

Pașaport: A005465 (Libia) eliberat la 12 aprilie 2015, expirat la 11 aprilie 2017

precum și

J690P666 (Libia) eliberat la 12 iunie 2016, expiră la 11 iunie 2024

Sexul: masculin

Adresă: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libia

Khalifa Ghwell a fost așa-numitul «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de «guvernul salvării naționale»), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia.

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea frontului, alături de «președintele» Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain.

Ca «prim-ministru» al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea constituirii guvernului de uniune națională, constituit în temeiul Acordului politic libian.

La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli.

La 31 august 2016, acesta a ordonat «prim-ministrului» și «ministrului apărării» ai «guvernului salvării naționale» să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.

1.4.2016”.


DECIZII

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/16


DECIZIA (PESC) 2020/1131 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

privind lansarea misiunii de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2019/2110 a Consiliului din 9 decembrie 2019 privind misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA) (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 9 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/2110 privind misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA).

(2)

La 18 iunie 2020, Comitetul politic și de securitate (COPS) a convenit că planul de operații (OPLAN) pentru EUAM RCA ar trebui aprobat.

(3)

În urma recomandării comandantului operației civile și a atingerii de către EUAM RCA a capacității operaționale inițiale, misiunea ar trebui să fie lansată la 9 august 2020, pentru o durată de doi ani.

(4)

Decizia (PESC) 2019/2110 a prevăzut o valoare de referință financiară de 7 100 000 EUR care să acopere cheltuielile aferente EUAM RCA pe durata primelor șase luni după intrarea în vigoare a deciziei menționate. Decizia (PESC) 2020/664 a Consiliului (2) a prelungit valabilitatea valorii de referință financiară până la 8 august 2020. Ar trebui să se stabilească o valoare de referință suplimentară, care să acopere perioada cuprinsă între lansarea misiunii și 8 august 2022.

(5)

EUAM RCA ar trebui să dispună de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor din domeniile care au legătură cu EUAM RCA și pentru sprijinirea obiectivelor acesteia.

(6)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2019/2110 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător.

(7)

EUAM RCA se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă OPLAN pentru EUAM RCA.

Articolul 2

EUAM RCA se lansează la 9 august 2020.

Articolul 3

Comandantul operației civile al EUAM RCA este autorizat, cu aplicabilitate imediată, să înceapă execuția misiunii.

Articolul 4

Decizia (PESC) 2019/2110 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente EUAM RCA pentru perioada cuprinsă între 9 decembrie 2019 și 8 august 2022 este de 30 352 481,10 EUR. Consiliul decide cu privire la valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 13a

Celula de proiect

(1)   EUAM RCA dispune de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EUAM RCA coordonează, facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de EUAM RCA și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(2)   Sub rezerva alineatului (3), EUAM RCA este autorizată să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a unor state terțe pentru punerea în aplicare a proiectelor identificate care completează în mod consecvent celelalte acțiuni ale EUAM RCA, dacă proiectul:

(a)

este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei decizii; sau

(b)

este integrat în cursul mandatului prin intermediul unei modificări a situației financiare, la solicitarea șefului misiunii.

EUAM RCA încheie un acord cu statele contribuitoare, care cuprinde în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor EUAM RCA în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective. Statele contribuitoare nu pot angaja în niciun caz răspunderea Uniunii sau a ÎR pentru acțiunile sau omisiunile EUAM RCA în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(3)   Contribuțiile financiare din partea statelor terțe pentru celula de proiect fac obiectul acceptării de către COPS.”

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 318, 10.12.2019, p. 141.

(2)  Decizia (PESC) 2020/664 a Consiliului din 18 mai 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/2110 privind misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA) (JO L 157, 19.5.2020, p. 3).


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/18


DECIZIA (PESC) 2020/1132 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/20

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 13 ianuarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/20 (2) de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (denumită în continuare „lista”).

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască periodic numele persoanelor și denumirile grupurilor și entităților care figurează pe listă pentru a se asigura că menținerea lor pe listă rămâne justificată.

(4)

Prezenta decizie prezintă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce privește persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(5)

Consiliul a verificat dacă autoritățile competente, menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC, au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Poziția comună 2001/931/PESC.

(6)

Consiliul a ajuns la concluzia că nu mai există motive pentru menținerea unei persoane pe listă.

(7)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2020/20 ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2020/20 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).

(2)  Decizia (PESC) 2020/20 a Consiliului din 13 ianuarie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1341 (JO L 8I, 14.1.2020, p. 5).


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA; Numărul pașaportului: C2002515 (Iran); Numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5.

ASSADI Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

7.

EL HAJJ, Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

10.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (aliasALI, Salem, aliasBIN KHALID, Fahd Bin Adballah, aliasHENIN, Ashraf Refaat Nabith, aliasWADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan; Numărul pașaportului: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II.   GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias„Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias„Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias„Black September” („Septembrie Negru”), alias„Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (alias„Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias„Hezbollah Military Wing”, alias„Hizbullah Military Wing”, alias„Hizbollah Military Wing”, alias„Hezballah Military Wing”, alias„Hisbollah Military Wing”, alias„Hizbu’llah Military Wing”, alias„Hizb Allah Military Wing”, alias„Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13.

„Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias„KADEK”, alias„KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias„PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias„Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias„Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20.

„Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias„Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias„Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/22


DECIZIA (PESC) 2020/1133 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/610 (1) prin care s-a stabilit o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA), cu un mandat cu o durată de 24 de luni de la data la care misiunea a atins capacitatea operațională deplină, și anume până la 19 septembrie 2018, precum și o valoare de referință financiară pentru durata respectivă.

(2)

La 30 iulie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1082 (2) prin care mandatul EUTM RCA a fost prelungit până la 19 septembrie 2020.

(3)

La 28 mai 2020, pe baza unei revizuiri strategice a misiunii, Comitetul politic și de securitate a recomandat prelungirea mandatului EUTM RCA cu o durată suplimentară de doi ani.

(4)

EUTM RCA ar trebui să se coordoneze cu Misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA), după lansarea EUAM RCA, și cu alți actori internaționali, în special cu Misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA), pentru a asigura furnizarea unui sprijin integrat coerent guvernului și forțelor de securitate din Republica Centrafricană.

(5)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/610 ar trebui modificată în consecință.

(6)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare. Prin urmare, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică și Danemarca nu participă la finanțarea EUTM RCA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2016/610 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

consiliere strategică pentru cabinetul Președintelui, Ministerul Apărării, statul-major și forțele armate, inclusiv privind cooperarea civil-militară;”;

(ii)

litera (d) se elimină;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   EUTM RCA se coordonează cu Misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA) și cu alți actori internaționali, în special cu MINUSCA, pentru a asigura furnizarea unui sprijin integrat coerent guvernului și forțelor de securitate din Republica Centrafricană.”

2.

La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Acordurile de coordonare dintre comandantul forței misiunii UE, actorii din Uniune, în special EUAM RCA, și partenerii locali strategici cheie relevanți pentru operație sunt definite în planul misiunii.”

3.

La articolul 10 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale EUTM RCA pentru perioada cuprinsă între 20 septembrie 2020 și 19 septembrie 2022 este de 36 960 000 EUR. Procentul din valoarea de referință menționat la articolul 25 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/528 este stabilit la 0 %, iar procentul menționat la articolul 34 alineatul (3) din respectiva decizie este stabilit la 10 % pentru angajamente și 0 % pentru plăți.”

4.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   EUTM RCA încetează la 19 septembrie 2022.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Decizia (PESC) 2016/610 a Consiliului din 19 aprilie 2016 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (JO L 104, 20.4.2016, p. 21).

(2)  Decizia (PESC) 2018/1082 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (JO L 194, 31.7.2018, p. 140).


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/24


DECIZIA (PESC) 2020/1134 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/915 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 29 mai 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/915 (1).

(2)

Decizia (PESC) 2017/915 prevede o perioadă de punere în aplicare de 36 de luni pentru activitățile menționate la articolul 1 din decizia menționată, care începe la data încheierii acordului de finanțare prevăzut la articolul 3 alineatul (3).

(3)

La 22 iunie 2020 și, respectiv, la 29 iunie 2020, Biroul Federal pentru Economie și Controlul Exporturilor (BAFA) și Expertise France, în calitatea lor de agenții de implementare, au solicitat prelungirea până la 30 iunie 2021 a duratei de punere în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/915 ca urmare a dificultăților cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19.

(4)

Continuarea activităților menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2017/915 nu are nicio implicație în ceea ce privește resursele financiare până la 30 iunie 2021.

(5)

Decizia (PESC) 2017/915 ar trebui să se modifice în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 5 din Decizia (PESC) 2017/915 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Decizia expiră la 30 iunie 2021.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Decizia (PESC) 2017/915 a Consiliului din 29 mai 2017 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme (JO L 139, 30.5.2017, p. 38).


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/25


DECIZIA (PESC) 2020/1135 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Kosovo (*1)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 august 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1338 (1) de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo și de numire a doamnei Nataliya APOSTOLOVA în calitatea de RSUE în Kosovo. Consiliul a mai prelungit mandatul respectiv prin Deciziile (PESC) 2017/348 (2), (PESC) 2018/903 (3) și (PESC) 2020/249 (4). Mandatul expiră la 31 august 2020.

(2)

Domnul Tomáš SZUNYOG ar trebui să fie numit în calitatea de RSUE în Kosovo pentru perioada 1 septembrie 2020-31 august 2021.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul special al Uniunii Europene

Domnul Tomáš SZUNYOG este numit în calitatea de RSUE în Kosovo pentru perioada 1 septembrie 2020-31 august 2021. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele de politică ale Uniunii în Kosovo. Acestea includ asumarea unui rol central în promovarea unui Kosovo stabil, viabil, pașnic, democratic și multietnic care cooperează în regiune; consolidarea stabilității în regiune și contribuția la cooperarea regională și la relațiile de bună vecinătate în Balcanii de Vest; promovarea unui Kosovo care se angajează să respecte supremația legii, protecția minorităților și a patrimoniului cultural și religios; sprijinirea perspectivei europene a Kosovoului și a apropierii de Uniune în concordanță cu perspectiva regiunii și în conformitate cu Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (5) (denumit în continuare „Acordul de stabilizare și de asociere”) și cu Decizia (UE) 2015/1988 a Consiliului (6) și în concordanță cu concluziile relevante ale Consiliului.

Articolul 3

Mandat

În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul RSUE constă în:

(a)

oferirea de consiliere și susținere din partea Uniunii în procesul politic;

(b)

promovarea coordonării politice globale a Uniunii în Kosovo;

(c)

consolidarea prezenței Uniunii în Kosovo și asigurarea coerenței, a eficacității și a vizibilității acesteia;

(d)

furnizarea de orientări politice la nivel local șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv cu privire la aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive;

(e)

asigurarea consecvenței și a coerenței acțiunilor Uniunii în Kosovo, inclusiv în ceea ce privește orientarea pe plan local a tranziției EULEX KOSOVO în perspectiva unui transfer final al activității către RSUE sau Biroul UE în Kosovo și/sau autoritățile locale, după caz și dacă împrejurările locale permit aceasta;

(f)

sprijinirea perspectivei europene a Kosovo și a apropierii acestuia de Uniune, în concordanță cu perspectiva regiunii și în conformitate cu Acordul de stabilizare și de asociere și cu Decizia (UE) 2015/1988 și în concordanță cu concluziile relevante ale Consiliului, prin intermediul comunicării publice orientate și prin activități de informare desfășurate de Uniune în scopul asigurării unei înțelegeri mai ample și unui sprijin mai larg din partea publicului din Kosovo cu privire la chestiuni legate de Uniune, inclusiv cu privire la acțiunile EULEX KOSOVO;

(g)

monitorizarea, sprijinirea și facilitarea progreselor privind prioritățile politice, economice și europene, prin toate mijloacele și instrumentele aflate la dispoziția RSUE și cu sprijinul Biroului UE în Kosovo, în conformitate cu competențele și responsabilitățile instituționale respective, precum și sprijinirea punerii în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere, inclusiv prin agenda de reformă europeană;

(h)

contribuirea la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Kosovo, inclusiv în privința femeilor, a copiilor și a protecției minorităților, în conformitate cu politica Uniunii privind drepturile omului și cu orientările Uniunii privind drepturile omului;

(i)

sprijinirea, în funcție de necesități, a dialogului Belgrad-Priștina facilitat de Uniune, inclusiv sarcinile de sprijin operațional care ar putea fi transferate în cele din urmă de la EULEX KOSOVO, în coordonare cu RSUE pentru dialogul Belgrad-Priștina și alte chestiuni regionale din Balcanii de Vest și accentuând promovarea unui mediu favorabil procesului;

(j)

sprijinirea mandatului camerelor specializate și al Parchetului specializat, după caz, inclusiv prin intermediul comunicării și al activităților de informare.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE acționează în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de mandatul RSUE pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2020 și 31 august 2021 este de 3 300 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului RSUE și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea unei echipe. Echipa dispune de cunoștințele de specialitate necesare în ceea ce privește chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează cu promptitudine Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați să lucreze cu RSUE. Membrii personalului contractual internațional trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru care i-a detașat, a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului său

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări ale misiunii RSUE și membrilor personalului RSUE se stabilesc de comun acord cu părțile-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest scop.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

(1)   RSUE și membrii echipei RSUE respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (7).

(2)   ÎR este autorizat să comunice NATO/KFOR informații și documente UE clasificate până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate.

(3)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în conformitate cu necesitățile operaționale ale RSUE, informații și documente UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” care sunt elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate. În acest scop, vor fi adoptate dispoziții la nivel local.

(4)   ÎR este autorizat să comunice părților terțe asociate la prezenta decizie documente UE neclasificate legate de deliberările Consiliului referitoare la acțiune și care intră sub incidența secretului profesional în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (8).

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Biroul Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul RSUE și cu condițiile de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice, destinate gestionării deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil și în interiorul acesteia și gestionării incidentelor de securitate și furnizarea unui plan de urgență și de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv membrii personalului contractual angajat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona pentru care este responsabil sau imediat după sosire, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR și Comisie de rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului privind progresele înregistrate și al raportului privind executarea mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE prezintă, periodic, rapoarte verbale și scrise către ÎR și COPS. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, după cum este necesar. Rapoartele care se prezintă periodic sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod consecvent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Atunci când este cazul, se încearcă asigurarea unei coordonări cu statele membre. Activitățile RSUE sunt coordonate cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii din regiune și cu șefii misiunilor statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l sprijini pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă îndrumare politică la nivel local șefului EULEX KOSOVO, inclusiv privind aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive. RSUE și comandantul operației civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. RSUE asigură, de asemenea, legătura cu organismele locale relevante și cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

(3)   RSUE, împreună cu alți actori ai Uniunii prezenți pe teren, asigură difuzarea informațiilor și schimbul de informații între actorii Uniunii din teatrul de operații, în vederea atingerii unui grad înalt de conștientizare și evaluare comună a situației.

Articolul 13

Asistență în ceea ce privește plângerile

RSUE și personalul RSUE oferă asistență pentru furnizarea elementelor necesare pentru a răspunde oricăror plângeri sau obligații care decurg din mandatele precedenților RSUE în Kosovo și oferă, în acest scop, asistență administrativă și acces la dosarele relevante.

Articolul 14

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și corelarea acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei, până la 31 octombrie 2020, un raport privind progresele înregistrate și, până la 31 mai 2021, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(*1)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

(1)  Decizia (PESC) 2016/1338 a Consiliului din 4 august 2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/2052 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (JO L 212, 5.8.2016, p. 109).

(2)  Decizia (PESC) 2017/348 a Consiliului din 27 februarie 2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (JO L 50, 28.2.2017, p. 75).

(3)  Decizia (PESC) 2018/903 a Consiliului din 25 iunie 2018 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (JO L 161, 26.6.2018, p. 7).

(4)  Decizia (PESC) 2020/249 a Consiliului din 25 februarie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/903 privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Kosovo (JO L 54I, 26.2.2020, p. 1).

(5)  JO L 71, 16.3.2016, p. 3.

(6)  Decizia (UE) 2015/1988 a Consiliului din 22 octombrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (JO L 290, 6.11.2015, p. 4).

(7)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).

(8)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/30


DECIZIA (PESC) 2020/1136 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849 (1) privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene.

(2)

În conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2016/849, Consiliul a reexaminat listele persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexele II, III, V și VI la decizia menționată.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că ar trebui menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților care figurează pe listele prevăzute în anexele II și III la Decizia (PESC) 2016/849, că expunerea de motive în ceea ce privește nouăsprezece persoane și informațiile de identificare referitoare la cinci persoane și două entități ar trebui să fie actualizate și că informațiile de identificare ar trebui să includă menționarea sexului tuturor persoanelor fizice enumerate în anexa II.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele II și III la Decizia (PESC) 2016/849 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (JO L 141, 28.5.2016, p. 79).


ANEXĂ

1.   

În partea I secțiunea A („Persoane”) din anexa II la Decizia (PESC) 2016/849, rubricile 1-27 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume

Pseudonim

Informații de identificare

Data desemnării

Expunere de motive

„1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Sexul: masculin

22.12.2009

Membru al Biroului General pentru Energie Atomică, fost director tehnic al Centrului de la Yongbyon. Există fotografii care au stabilit legături cu reactorul nuclear din Siria înainte de bombardarea acestuia de către Israel în 2007.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Data nașterii: 13.8.1934

Locul nașterii: Manciuria, China

Sexul: masculin

22.12.2009

Mareșal în armata populară coreeană din aprilie 2016. Fost ministru adjunct al forțelor armate populare, fost director adjunct al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene (consilier militar al lui Kim Jong-Il, decedat). Ales membru în cadrul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în mai 2016, cu ocazia celui de al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Data nașterii: 7.1.1930

Locul nașterii: provincia Jilin, China.

Sexul: masculin

22.12.2009

Fost vicepreședinte al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC); supraveghea achiziția din străinătate a tehnologiei avansate pentru programele nuclear și balistic. Fost membru al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, ales în mai 2016 cu ocazia celui de al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Data nașterii: 10.6.1933

Pașaport nr.: 554410661

Sexul: masculin

22.12.2009

General în armata populară coreeană. Fost director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare și fost director adjunct al Biroului de logistică al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong-Il, decedat). Prezent la inspecția efectuată de KIM Jong Un la Comandamentul Forței de Rachete Strategice. Fost membru al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Președinte al Comitetului Coreean al Veteranilor împotriva Imperialismului.

5.

RYOM Yong

 

Sexul: masculin

22.12.2009

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite), însărcinat cu relațiile internaționale.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Data nașterii: între 1932 și 1938

Sexul: masculin

22.12.2009

Șef al departamentului de fizică nucleară, Universitatea Kim Il Sung.

7.

General-locotenent KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Pyongan-Pukto, RPDC

Sexul: masculin

19.12.2011

Membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, al Biroului Politic și al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene. Fost comandant al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau – RGB), entitate sancționată de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Fost director al Departamentului Frontul Unit.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

20.5.2016

General-colonel în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Sexul: masculin

20.5.2016

General-colonel în armata populară coreeană/general în cadrul forțelor aeriene ale armatei populare coreene. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Comandant al forțelor aeriene și al forțelor de apărare antiaerieană ale armatei populare coreene. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Data nașterii: 1.1.1942

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Responsabil de dezvoltarea programelor legate de arme și rachete convenționale, inclusiv rachete balistice. Considerat unul dintre principalii responsabili de programele de dezvoltare industrială privind armele nucleare. Ca atare, este responsabil de programele RPDC legate de arme nucleare, de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. La 28 noiembrie 2017, a asistat la lansarea rachetei balistice intercontinentale Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Director al Comandamentului militar de securitate. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. L-a însoțit pe Kim Jong Un la cel mai amplu exercițiu de focuri de artilerie cu rază lungă desfășurat vreodată.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Sexul: masculin

20.5.2016

General-locotenent, fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Fost director al biroului operațional al Statului major militar al armatei populare coreene și prim șef adjunct al Statului major militar. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Sexul: masculin

20.5.2016

Fost director al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Fost membru al Comisiei Naționale de Apărare, devenită acum Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC), care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Prezent la sesiunea foto dedicată persoanelor care au contribuit la testarea cu succes a rachetelor balistice lansate de submarine în mai 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Data nașterii: 20.7.1941

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Sexul: masculin

20.5.2016

Fost director al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene. Vice mareșal în armata populară coreeană, rector al Universității Militare Kim Il-Sung, fost ministru al forțelor armate populare și fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Sexul: masculin

20.5.2016

General cu patru stele, comandant al Forței de Rachete Strategice, entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, care ar comanda în prezent patru unități de rachete strategice și tactice, printre care și brigada KN08 (ICBM). Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Relatările din presă au identificat participarea lui KIM, împreună cu KIM Jong Un, la testarea motoarelor rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) în aprilie 2016. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. A ordonat exercițiul de lansare de rachete balistice.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Data nașterii: 7.1.1945

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Pașaport nr.: 745310010

Sexul: masculin

20.5.2016

General. Fost prim-director adjunct al Departamentului de politică generală din cadrul armatei populare coreene. Fost director al Departamentului pentru securitatea statului. Fost ministru pentru securitatea statului. Membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC) – acestea fiind organisme esențiale în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană, șef al Statului Major din aprilie 2019; membru al Biroului Politic din aprilie 2020. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Sexul: masculin

20.5.2016

Amiral în armata populară coreeană. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care este un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC. Comandant al forțelor navale populare coreene care sunt implicate în dezvoltarea de programe de rachete balistice și în dezvoltarea capacităților nucleare ale forțelor navale ale RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Sexul: masculin

20.5.2016

General în armata populară coreeană. Director adjunct responsabil pentru organizarea armatei populare coreene și fost director politic al forțelor aeriene și de apărare antiaeriană, care supraveghează dezvoltarea rachetelor antiaeriene moderne. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Sexul: masculin

20.5.2016

General, fost comandant al Comandamentului Gărzii Supreme. Fost membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și membru al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC), acestea fiind organisme esențiale în materie de apărare națională în RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

21.

HONG Yong Chil

 

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al Departamentului pentru industria munițiilor (MID). Departamentul pentru industria munițiilor – desemnat de CSONU la 2 martie 2016 – este implicat în aspectele esențiale ale programului RPDC care vizează rachetele. MID este responsabil pentru supravegherea dezvoltării rachetelor balistice de către RPDC, inclusiv a rachetelor Taepo Dong-2 și pentru supravegherea producției de armament și a programelor de cercetare și dezvoltare. Cel de al doilea comitet economic și Cea de a doua Academie de Științe Naturale – desemnate, de asemenea, în august 2010 – sunt subordonate MID. În ultimii ani, MID a lucrat la dezvoltarea rachetei balistice intercontinentale mobile KN08. HONG l-a însoțit pe KIM Jong Un la o serie de evenimente legate de dezvoltarea programelor RPDC care vizează armele nucleare și rachetele balistice și se consideră că a avut un rol important în cadrul testului nuclear al RPDC din 6 ianuarie 2016. Director adjunct al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Prezent la testele la sol ale unui nou tip de motor pentru rachete balistice intercontinentale, în aprilie 2016.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Data nașterii: 19.1.1963 sau 8.5.1966

Pașaport nr.: 381320634,

PS- 563410163

Sexul: masculin

20.5.2016

Președinte al Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Potrivit Comitetului de sancțiuni al ONU, Green Pine a preluat multe dintre activitățile Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de comitet în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC. Green Pine este responsabilă, de asemenea, de aproximativ jumătate din armele și materialele conexe exportate de RPDC. Green Pine a fost identificată pentru a fi sancționată pentru exporturile de armament și materiale conexe din RPDC. Green Pine este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de rachete; de asemenea, a exportat torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. Green Pine a fost desemnată de CSONU.

23.

YUN Chang Hyok

 

Data nașterii: 9.8.1965

Sexul: masculin

20.5.2016

Director adjunct al centrului de control al sateliților, în cadrul Administrației naționale pentru dezvoltare aerospațială (NADA). NADA este sancționată în temeiul RCSONU 2270 (2016) pentru implicare în dezvoltarea științei și tehnologiei spațiale în RPDC, inclusiv lansarea de sateliți și lansatoare de vehicule spațiale. RCSONU 2270 (2016) a sancționat RPDC pentru lansarea de sateliți la 7 februarie 2016 pentru care a fost utilizată tehnologia rachetelor balistice și care a reprezentat o încălcare gravă a Rezoluțiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) și 2094 (2013). Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

24.

RI Myong Su

 

Data nașterii: 1937

Locul nașterii: Myongchon, provincia Hamgyong Nord, RPDC

Sexul: masculin

7.4.2017

Vicemareșal în armata populară coreeană, prim-vicecomandant al Comandamentului Suprem al armatei populare coreeene. Până în 2018, membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și șef al Statului-major al forțelor armate populare. Ri Myong Su continuă să aibă influență în materie de apărare națională, inclusiv programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Ri este un vechi membru al Adunării Supreme a Poporului; în prezent, este la al 14-lea mandat.

25.

SO Hong Chan

 

Data nașterii: 30.12.1957

Locul nașterii: Kangwon, RPDC

Pașaport: PD836410105 Data expirării pașaportului: 27.11.2021

Sexul: masculin

7.4.2017

Prim vice-ministru și director al Biroului de logistică al forțelor armate populare, membru al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și general în cadrul forțelor armate populare. În această calitate, So Hong Chan este responsabil de susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

26.

WANG Chang Uk

 

Data nașterii: 29.5.1960

Sexul: masculin

7.4.2017

Ministrul industriei și al energiei atomice. În această calitate, Wang Chang Uk este responsabil de susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

27.

JANG Chol

 

Data nașterii: 31.3.1961

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Pașaport nr.: 563310042

Sexul: masculin

7.4.2017

Fost președinte al Academiei de Stat de Științe, organizație dedicată dezvoltării capacităților tehnologice și științifice ale RPDC. În această calitate, Jang Chol a deținut o poziție strategică pentru dezvoltarea activităților nucleare ale RPDC. Ca atare, este responsabil pentru susținerea sau promovarea programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.”

2.   

În partea I secțiunea B („Entități”) din anexa II la Decizia (PESC) 2016/849, rubrica 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume

Pseudonim

Situare

Data desemnării

Alte informații

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC

22.12.2009

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de CSONU, 24.4.2009).”

3.   

În partea II secțiunea A („Persoane”) din anexa II la Decizia (PESC) 2016/849, rubricile 1-6 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume

Pseudonim

Informații de identificare

Data desemnării

Expunere de motive

„1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Data nașterii: 24.8.1941

Sexul: masculin

22.12.2010

În februarie 2010, KIM Tong-un a fost eliberat din funcția de director al «Biroului 39», care este, printre altele, responsabil de achiziționarea de mărfuri prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, eludând sancțiunile. A fost înlocuit de JON Il-chun. Reprezentant al Comisiei Naționale de Apărare, care era un organism esențial în materie de apărare națională în RPDC înainte de a fi fost reformat în Comisia pentru Afaceri de Stat (SAC); în martie 2010, a fost ales director general al Băncii de Stat pentru Dezvoltare. Ales membru supleant în cadrul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea în mai 2016, la al 7-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), în cadrul căruia WPK a adoptat o decizie de continuare a programului nuclear al RPDC.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Sexul: masculin

22.12.2009

Fost director al «Biroului 39» al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, implicat în finanțarea proliferării. Există informații potrivit cărora în 2011 ar fi fost responsabil, în cadrul «Biroului 38», de strângerea de fonduri destinate conducerii și elitelor.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Data nașterii: 2.12.1947

Locul nașterii: Sinuju, RPDC

Sexul: masculin

20.4.2018

KIM Yong Nam a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și fiul său, KIM Su Gwang, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Yong Nam a deschis diverse conturi curente și de economii în Uniune și a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele fiului său, KIM Su Gwang, și al nurorii sale, KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Data nașterii: 11.5.1950

Locul nașterii: Kangwon

Sexul: feminin

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Yong Nam, fiul său, KIM Su Gwang, și nora sa, KIM Kyong Hui, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a deținut mai multe conturi bancare în Uniune care au fost deschise pe numele său de fiul ei, KIM Su Gwang. Aceasta a fost, de asemenea, implicată în mai multe transferuri bancare provenind din conturi ale nurorii sale, KIM Kyong Hui, către conturi bancare din afara Uniunii.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Data nașterii: 18.8.1976

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Diplomat în cadrul ambasadei RPDC din Belarus

Sexul: masculin

20.4.2018

KIM Su Gwang a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și tatăl său, KIM Yong Nam, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Su Gwang a deschis multiple conturi bancare în mai multe state membre, inclusiv pe numele unor membri ai familiei. El a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele soției sale, KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

 

Data nașterii: 6.5.1981

Locul nașterii: Phenian, RPDC

Sexul: feminin

20.4.2018

KIM Kyong Hui a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Su Gwang, socrul său, KIM Yong Nam, și soacra sa, DJANG Tcheul Hy, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a fost destinatara mai multor transferuri bancare din partea soțului său, KIM Su Gwang, și a socrului său, KIM Yong Nam, și a transferat bani către conturi din afara Uniunii pe numele său sau pe numele soacrei sale, DJANG Tcheul Hy.”

4.   

În secțiunea A („Persoane”) din anexa III la Decizia (PESC) 2016/849, rubricile 4 și 24 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume

Informații de identificare

Data desemnării

Motive

„4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Numărul pașaportului: 563410192

Diplomat al ambasadei RPDC în Angola

Data nașterii: 30.4.1975

22.1.2018

Fost reprezentant în Angola al Green Pine Associated Corporation și diplomat al RPDC acreditat în Angola.

Green Pine a fost desemnată de ONU pentru activități care includ încălcarea embargoului ONU privind armele. Green Pine a negociat de asemenea contracte pentru recondiționarea navelor angoleze cu încălcarea interdicțiilor impuse de rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

24.

SO Tong Myong

Data nașterii: 10.9.1956

3.7.2015

Fost președinte al Korea National Insurance Corporation (KNIC), fost președinte al Comitetului director executiv al KNIC (iunie 2012); fost director general al KNIC în septembrie 2013, acționând în numele KNIC sau la indicațiile acesteia.”

5.   

În secțiunea B („Entități”) din anexa III la Decizia (PESC) 2016/849, rubrica 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

Denumire (și posibile pseudonime)

Informații de identificare

Data desemnării

Motive

„4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Phenian, RPDC.

16.10.2017

Pan Systems a contribuit la eludarea sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin tentativa de vânzare de arme și materiale conexe către Eritreea.

Pan Systems este, de asemenea, controlată de și lucrează în numele Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau), entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite.”


31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/40


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2020/1137 A CONSILIULUI

din 30 iulie 2020

privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1), în special articolul 12 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2015 Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333.

(2)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2015/1333, Consiliul a reexaminat listele persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexele II și IV la decizia respectivă.

(3)

Consiliul a concluzionat că măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților prevăzute în listele prevăzute în anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui să fie menținute și că informațiile de identificare pentru o persoană ar trebui să fie actualizate.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 206, 1.8.2015, p. 34.


ANEXĂ

1.   

În secțiunea A (Persoane) din anexa II la Decizia (PESC) 2015/1333, rubrica 15 se înlocuiește cu următorul text:

„15.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Data nașterii: 1 ianuarie 1956 sau 1 ianuarie 1951

Locul nașterii: Misurata, Libia

Cetățenie: libiană

Pașaport: A005465 (Libia) eliberat la 12 aprilie 2015, expirat la 11 aprilie 2017

precum și

J690P666 (Libia) eliberat la 12 iunie 2016, expiră la 11 iunie 2024

Sexul: masculin

Adresă: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libia

Khalifa Ghwell a fost așa-numitul «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de «guvernul salvării naționale»), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia.

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de «președintele» Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain.

Ca «prim-ministru» al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea constituirii guvernului de uniune națională, constituit în temeiul Acordului politic libian.

La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli.

La 31 august 2016, acesta a ordonat «prim-ministrului» și «ministrului apărării» ai «guvernului salvării naționale» să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.

1.4.2016”

2.   

În secțiunea A (Persoane) din anexa IV la Decizia (PESC) 2015/1333, rubrica 20 se înlocuiește cu următorul text:

„20.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Data nașterii: 1 ianuarie 1956 sau 1 ianuarie 1951

Locul nașterii: Misurata, Libia

Cetățenie: libiană

Pașaport: A005465 (Libia) eliberat la 12 aprilie 2015, expirat la 11 aprilie 2017

precum și

J690P666 (Libia) eliberat la 12 iunie 2016, expiră la 11 iunie 2024

Sexul: masculin

Adresă: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libia

Khalifa Ghwell a fost așa-numitul «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia.

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de «președintele» Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain.

Ca «prim-ministru» al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea constituirii guvernului de uniune națională, constituit în temeiul Acordului politic libian.

La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de «prim-ministru și ministru al apărării» al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli.

La 31 august 2016, acesta a ordonat «prim-ministrului» și «ministrului apărării» ai «guvernului salvării naționale» să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.

1.4.2016”