ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 188

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
15 iunie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/777 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 în ceea ce privește datele de aplicare și anumite dispoziții tranzitorii ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/778 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/773 în ceea ce privește datele de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/779 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/250 în ceea ce privește datele de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/780 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 în ceea ce privește măsurile de prelungire a valabilității anumitor certificate ale entităților feroviare responsabile cu întreținerea, precum și anumite dispoziții tranzitorii, ca urmare a pandemiei de COVID-19 ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/781 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 în ceea ce privește datele de aplicare și anumite dispoziții tranzitorii ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

11

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/782 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2018/761 și (UE) 2018/762 în ceea ce privește datele lor de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/783 a Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Deciziei 2012/757/UE în ceea ce privește măsurile de adaptare a frecvenței controlului medical periodic al personalului feroviar care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță, în afara mecanicilor de locomotivă, în contextul pandemiei de COVID-19 ( 1 )

16

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/777 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 în ceea ce privește datele de aplicare și anumite dispoziții tranzitorii ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (1), în special articolul 10 alineatul (10),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/798 a fost modificată prin Directiva (UE) 2020/700 (2) pentru a acorda statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul de intrare în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale necesare pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798.

(2)

Din cauza pandemiei de COVID-19, este posibil ca evaluarea cererilor de certificate de siguranță în conformitate cu Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), pentru care certificatul de siguranță relevant trebuia eliberat înainte de 16 iunie 2020, să fie întârziată. Prin urmare, în statele membre care au transmis o notificare agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798 și în care Directiva (UE) 2016/798 urmează să se aplice de la 16 iunie 2020, autoritatea națională de siguranță („ANS”) trebuie să continue evaluarea după data respectivă, la cererea solicitantului. ANS trebuie să finalizeze această evaluare și să elibereze certificatul de siguranță înainte de 30 octombrie 2020.

(3)

În ceea ce privește statele membre care au transmis Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei (4) trebuie amânată, urmând să intre în vigoare de la 31 octombrie 2020. Dispozițiile tranzitorii prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 trebuie de asemenea adaptate.

(4)

Este posibil ca solicitanții să fi pregătit cereri în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763, având în vedere termenul actual de depunere a cererilor. Cererile întocmite în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 trebuie să includă toate dovezile necesare pentru certificarea de siguranță a întreprinderilor feroviare în temeiul Directivei 2004/49/CE sau în temeiul Directivei (UE) 2016/798. Prin urmare, solicitanților trebuie să li se permită să prezinte autorităților naționale de siguranță din statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798 cereri care cuprind dovezi în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. Autoritățile naționale de siguranță trebuie să accepte cererile respective fără a solicita revizuirea lor.

(5)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 să fie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 28 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798.

(7)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

«data relevantă» înseamnă 16 iunie 2019 în ceea ce privește statele membre care nu au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective. Ea înseamnă 16 iunie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798. Ea înseamnă 31 octombrie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective.”

2.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (4a):

„(4a)   În pofida alineatelor (1)-(4), în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798 și în care Directiva (UE) 2016/798 se aplică de la 16 iunie 2020, ANS continuă, la cererea solicitantului, efectuarea evaluării cererilor de certificate de siguranță în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, după 16 iunie 2020, cu condiția să elibereze certificatul de siguranță înainte de 30 octombrie 2020.

În cazul în care o ANS își dă seama că nu va fi în măsură să elibereze un certificat de siguranță înainte de 30 octombrie 2020, ea informează imediat solicitantul și agenția și se aplică alineatele (2)-(4).”;

(b)

se introduce următorul alineat (6a):

„(6a)   În cazul în care zona de operare preconizată nu se limitează la un singur stat membru, certificatul unic de siguranță eliberat de agenție între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020 exclude rețeaua sau rețelele din oricare dintre statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798. Autoritățile naționale de siguranță ale statelor membre care au transmis o astfel de notificare:

(a)

consideră certificatul unic de siguranță eliberat de agenție ca fiind echivalent cu partea din certificatul de siguranță eliberată în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE;

(b)

eliberează, începând de la 16 iunie 2020, certificate de siguranță în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE, cu o perioadă de valabilitate care nu o depășește pe cea a certificatului unic de siguranță.”;

(c)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În cazurile menționate la alineatul (2) litera (a) și la alineatele (6) și (6a) din prezentul articol, autoritatea națională de siguranță cooperează și se coordonează cu agenția pentru a efectua evaluarea elementelor stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798. Atunci când efectuează un astfel de demers, agenția acceptă evaluarea menționată la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE efectuată de către autoritatea națională de siguranță.”;

(d)

se adaugă un nou alineat (8):

„(8)   Între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020, în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, solicitanții de certificate de siguranță în sensul Directivei 2004/49/CE pot depune la autoritățile naționale de siguranță un dosar întocmit în conformitate cu anexa I.

Cererile de certificate de siguranță în conformitate cu prezentul regulament sunt acceptate de autoritățile naționale de siguranță menționate la primul paragraf în scopul Directivei 2004/49/CE.”

3.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 653/2007 se abrogă de la 16 iunie 2019.

Cu toate acestea, el continuă să se aplice, până la 15 iunie 2020, în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798.

El continuă să se aplice până la 30 octombrie 2020 în ceea ce privește statele membre care au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective.”

4.

La articolul 17, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul se aplică de la 16 iunie 2019 în statele membre care nu au notificat agenția și Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798.

El se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798.

Se aplică în toate statele membre de la 31 octombrie 2020.

Cu toate acestea, articolul 15 alineatele (1), (2), (3) și (7) se aplică de la 16 februarie 2019, iar articolul 15 alineatul (6) se aplică de la 16 iunie 2019, în toate statele membre.

Articolul 15 alineatul (6a) se aplică de la 16 iunie 2020 în toate statele membre.

Articolul 15 alineatul (8) se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis notificări agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 102.

(2)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(3)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (JO L 129, 25.5.2018, p. 49).


15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/778 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/773 în ceea ce privește datele de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/797 a fost modificată prin Directiva (UE) 2020/700 (2) pentru a acorda statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul privind intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale necesare pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(2)

În ceea ce privește statele membre care au notificat Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) și Comisiei intenția lor de a prelungi perioada de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din directiva respectivă, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei (3) trebuie amânată până la 31 octombrie 2020.

(3)

Din cauza măsurilor luate ca urmare a pandemiei de COVID-19, activitățile legate de eliminarea normelor naționale privind semnalizarea de fine de tren a unui tren de marfă nu au putut fi efectuate conform planului. Statele membre trebuie să dispună de trei luni suplimentare pentru a transmite Comisiei rapoarte cu privire la utilizarea plăcilor reflectorizante menționate la punctul 4.2.2.1.3.2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773. Termenul-limită pentru reexaminarea specificațiilor în vederea armonizării cerințelor privind semnalizarea de fine de tren a unui tren de marfă la nivelul întregii Uniuni trebuie adaptat în consecință.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 să fie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(6)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Secțiunea 4.2.2.5 și apendicele D1 la anexa la prezentul regulament se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

Secțiunea 4.2.2.5 și apendicele D1 la anexa la prezentul regulament se aplică de la 31 octombrie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.”

2.

La punctul 4.2.2.1.3.2 din anexă, în paragraful de după „Rapoarte:”, data „30 septembrie 2020” se înlocuiește cu „31 decembrie 2020”.

3.

La punctul 4.2.2.1.3.2 din anexă, în paragraful de după „Eliminarea treptată:”, data „31 martie 2021” se înlocuiește cu „30 iunie 2021”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE (JO L 139I, 27.5.2019, p. 5).


15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/779 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/250 în ceea ce privește datele de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 9 alineatul (4), articolul 15 alineatul (9) și articolul 24 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/797 a fost modificată prin Directiva (UE) 2020/700 (2) pentru a acorda statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul de intrare în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale necesare pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(2)

În ceea ce privește statele membre care au notificat Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) și Comisiei intenția lor de a prelungi perioada de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din directiva respectivă, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei (3) trebuie amânată până la 31 octombrie 2020.

(3)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 să fie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Anexa la Regulamentul (UE) nr. 201/2011 se aplică în continuare în cazul declarației de conformitate cu tipul menționate la articolul 26 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE, până la 15 iunie 2020, în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 201/2011 se aplică în continuare, până la 30 octombrie 2020, declarației de conformitate cu tipul menționate la articolul 26 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE, în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.”

2.

La articolul 12, al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

Prezentul regulament se aplică în toate statele membre de la 31 octombrie 2020.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei din 12 februarie 2019 privind modelele de certificate și de declarații „CE” pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declarație de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat și procedurile de verificare „CE” a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei (JO L 42, 13.2.2019, p. 9).


15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/780 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 în ceea ce privește măsurile de prelungire a valabilității anumitor certificate ale entităților feroviare responsabile cu întreținerea, precum și anumite dispoziții tranzitorii, ca urmare a pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (1), în special articolul 14 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Statele membre au informat Comisia cu privire la dificultățile de reînnoire a anumitor certificate ale entităților feroviare responsabile cu întreținerea („ERI”) din cauza măsurilor luate ca urmare a pandemiei de COVID-19.

(2)

Se poate ca reînnoirea certificatelor ERI sau a certificatelor referitoare la funcțiile de întreținere externalizate pentru vagoane de marfă eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei (2), atunci când valabilitatea lor a expirat sau este pe punctul să expire, să nu fie posibilă, ca urmare a măsurilor care au devenit necesare având în vedere pandemia de COVID-19 și care au fost instituite în unele state membre începând de la 1 martie 2020. În special, este posibil ca organismele de certificare a ERI să nu fie în măsură să desfășoare toate activitățile preliminare necesare pentru reînnoirea în timp util a unei certificări ERI sau a unei certificări referitoare la funcțiile de întreținere externalizate, în conformitate fie cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011, fie, începând de la 16 iunie 2020, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei (3).

(3)

Pentru a se asigura continuitatea activității, valabilitatea certificatelor ERI și a certificatelor referitoare la funcțiile de întreținere externalizate care sunt eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 și care expiră între 1 martie 2020 și 31 august 2020 trebuie prelungită cu încă șase luni. Acest lucru nu trebuie să aducă atingere aplicării articolului 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011 în cazul în care un organism de certificare constată că o entitate responsabilă cu întreținerea nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora i s-a eliberat certificatul ERI sau certificatul referitor la funcțiile de întreținere externalizate.

(4)

Din cauza pandemiei de COVID-19, este necesar să se acorde mai mult timp pentru punerea în aplicare a cerințelor privind componentele critice pentru siguranță și aplicarea noului regim în cazul altor vehicule decât vagoanele de marfă. Așadar, dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 trebuie adaptate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 445/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 trebuie modificate în consecință.

(6)

Este posibil ca, de la 1 martie 2020, valabilitatea anumitor certificate ERI să fi expirat deja. Prin urmare, pentru a se evita orice incertitudine juridică, prelungirea valabilității certificatelor ERI trebuie să se aplice de la 1 martie 2020.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului (4).

(8)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 445/2011, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei (*1), un certificat ERI este valabil pentru o perioadă de până la cinci ani. Titularul certificatului informează neîntârziat organismul de certificare în legătură cu toate schimbările semnificative ale circumstanțelor existente la momentul emiterii certificatului inițial, pentru a-i permite organismului de certificare să decidă dacă să îl modifice, să îl reînnoiască sau să îl revoce.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 15, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

Toate entitățile responsabile cu întreținerea altor vehicule decât vagoanele de marfă și vehiculele menționate la articolul 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798, care nu fac obiectul alineatelor (2)-(4), trebuie să se conformeze prezentului regulament până la 16 iunie 2022, cel târziu.”

2.

La articolul 15, se adaugă următorul alineat (6):

„(6)

Fără a se aduce atingere niciunei proceduri pe care organismul de certificare o poate lua în temeiul dispozițiilor articolului 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011, valabilitatea certificatelor ERI și a certificatelor referitoare la funcțiile de întreținere externalizate care sunt emise în conformitate cu regulamentul respectiv și care expiră între 1 martie 2020 și 31 august 2020 se prelungește cu încă șase luni.”

3.

La articolul 17, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Se aplică de la 16 iunie 2020. Cu toate acestea, articolul 4 se aplică de la 16 iunie 2021, iar articolul 15 alineatul (6) se aplică de la 1 martie 2020.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 102.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 (JO L 122, 11.5.2011, p. 22).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei (JO L 139I, 27.5.2019, p. 360).

(4)  Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 138, 26.5.2016, p. 44).


15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/781 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 în ceea ce privește datele de aplicare și anumite dispoziții tranzitorii ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 21 alineatul (9),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/797 a fost modificată prin Directiva (UE) 2020/700 (2) pentru a acorda statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul de intrare în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale necesare pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(2)

Din cauza pandemiei de COVID-19, este posibil ca evaluarea cererilor de autorizație de tip a vehiculului sau de autorizație de introducere pe piață a vehiculului în conformitate cu Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), pentru care autorizațiile relevante trebuiau eliberate înainte de 16 iunie 2020, să fie întârziată. Prin urmare, în statele membre care au transmis o notificare agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797 și în care Directiva (UE) 2016/797 urmează să se aplice de la 16 iunie 2020, autoritatea națională de siguranță (denumită în continuare „ANS”) trebuie să continue evaluarea după data respectivă, la cererea solicitantului. ANS trebuie să finalizeze această evaluare și să elibereze autorizația înainte de 30 octombrie 2020.

(3)

În ceea ce privește statele membre care au notificat Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „agenția”) și Comisiei intenția lor de a prelungi perioada de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din directiva respectivă, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei (4) trebuie amânată, urmând să intre în vigoare de la 31 octombrie 2020. Dispozițiile tranzitorii prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 trebuie de asemenea adaptate.

(4)

Este posibil ca solicitanții să fi pregătit cereri în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545, având în vedere termenul actual de depunere a cererilor. În scopul Directivei 2008/57/CE și al Directivei (UE) 2016/797, vehiculele trebuie să respecte specificațiile tehnice de interoperabilitate și normele naționale relevante și să îndeplinească cerințele esențiale. Cererile întocmite în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 trebuie să includă toate dovezile necesare fie pentru punerea în funcțiune a vehiculelor în temeiul Directivei 2008/57/CE, fie pentru introducerea pe piață a vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/797. Prin urmare, solicitanților trebuie să li se permită să prezinte autorităților naționale de siguranță din statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797 cereri care cuprind dovezi în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545. Autoritățile naționale de siguranță trebuie să accepte cererile respective fără a solicita revizuirea lor.

(5)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 să fie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(7)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„17.

«data relevantă» înseamnă 16 iunie 2019 în ceea ce privește statele membre care nu au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective. Ea înseamnă 16 iunie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797. Ea înseamnă 31 octombrie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit în continuare perioada de transpunere a directivei respective.”

2.

Articolul 55 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (4a):

„(4a)   În pofida alineatelor (1)-(4), în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797 și în care Directiva (UE) 2016/797 se aplică de la 16 iunie 2020, ANS continuă, la cererea solicitantului, efectuarea evaluării cererilor de autorizație de tip a vehiculului și/sau de autorizație de introducere pe piață a vehiculului în conformitate cu Directiva 2008/57/CE, după 16 iunie 2020, cu condiția să elibereze autorizația de tip a vehiculului și/sau autorizația vehiculului înainte de 30 octombrie 2020.

În cazul în care o ANS își dă seama că nu va fi în măsură să elibereze o autorizație de tip a vehiculului și/sau o autorizație pentru vehicul înainte de 30 octombrie 2020, ea informează imediat solicitantul și agenția și se aplică alineatele (2)-(4).”;

(b)

se introduce următorul alineat (5a):

„(5a)   O autorizație a vehiculului și/sau o autorizație de tip a vehiculului eliberată de agenție între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020 exclude rețeaua sau rețelele din oricare dintre statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797. ANS-urile din statele membre care au transmis o astfel de notificare:

(a)

tratează o autorizație de tip a unui vehicul emisă de agenție ca fiind echivalentă cu autorizația pentru tipurile de vehicule emisă în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE și aplică articolul 26 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE cu privire la tipul de vehicul respectiv;

(b)

acceptă o autorizație a vehiculului eliberată de agenție ca fiind echivalentă cu prima autorizație eliberată în conformitate cu articolul 22 sau 24 din Directiva 2008/57/CE și eliberează o autorizație suplimentară în conformitate cu articolul 23 sau 25 din Directiva 2008/57/CE.”;

(c)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În cazurile menționate la alineatul (2) litera (a) și la alineatele (5) și (5a), ANS cooperează și se coordonează cu agenția pentru a efectua evaluarea elementelor prevăzute la articolul 21 alineatul (5) litera (a) din Directiva (UE) 2016/797.”;

(d)

se adaugă următorul alineat (7a):

„(7a)   Vagoanele de marfă care sunt conforme cu punctul 7.1.2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 321/2013 (STI WAG) și dispun de o autorizație de introducere pe piață a unui vehicul sunt tratate, între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020, de către statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797, ca vehicule cu o autorizație de punere în funcțiune în sensul Directivei 2008/57/CE.”;

(e)

se adaugă un nou alineat (8):

„(8)   Între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020, în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797, solicitanții de autorizații de punere în funcțiune a unui vehicul sau de autorizații de tip de vehicul în sensul Directivei 2008/57/CE pot depune la autoritatea națională de siguranță un dosar, privind vehiculul sau tipul de vehicul, care a fost întocmit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) și cu articolul 30 alineatul (1) și care respectă anexa I.

Cererile de autorizații de punere în funcțiune a unui vehicul sau de autorizații de tip de vehicul în conformitate cu prezentul regulament sunt acceptate de ANS în scopul Directivei 2008/57/CE.”

3.

La articolul 56, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Regulamentul se aplică de la 16 iunie 2019 în statele membre care nu au transmis notificări agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797.

Se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

Articolul 55 alineatele (5a) și (7a) se aplică de la 16 iunie 2020 în toate statele membre.

Articolul 55 alineatul (8) se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis notificări agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

Prezentul regulament se aplică în toate statele membre de la 31 octombrie 2020.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(3)  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 90, 6.4.2018, p. 66).


15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/14


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/782 AL COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2018/761 și (UE) 2018/762 în ceea ce privește datele lor de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (1), în special articolul 6a coroborat cu articolul 27a,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/798 a fost modificată prin Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului (2) pentru a acorda statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul de intrare în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale necesare pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798.

(2)

În ceea ce privește statele membre care au notificat Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „agenția”) și Comisiei intenția lor de a prelungi perioada de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din directiva respectivă, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentele delegate (UE) 2018/761 (3) și (UE) 2018/762 (4) ale Comisiei trebuie amânată până la 31 octombrie 2020.

(3)

Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) 2018/761 și (UE) 2018/762 trebuie modificate în consecință.

(4)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la 16 iunie 2019.

Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (2) și articolul 8 alineatele (1) și (2) se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit în continuare perioada de transpunere respectivă.

Articolul 5 alineatul (2) și articolul 8 alineatele (1) și (2) se aplică de la 31 octombrie 2020 în statele membre care au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit în continuare perioada de transpunere a directivei respective.”

Articolul 2

Regulamentul delegat (UE) 2018/762 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 5

Abrogare

Regulamentele (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 se abrogă cu efect de la 31 octombrie 2025.”

2.

La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la 16 iunie 2019 în statele membre care nu au notificat agenția și Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798.

Se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit în continuare perioada de transpunere respectivă.

Se aplică în toate statele membre de la 31 octombrie 2020.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 102.

(2)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei (JO L 129, 25.5.2018, p. 16).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei (JO L 129, 25.5.2018, p. 26).


DECIZII

15.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/783 A COMISIEI

din 12 iunie 2020

de modificare a Deciziei 2012/757/UE în ceea ce privește măsurile de adaptare a frecvenței controlului medical periodic al personalului feroviar care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță, în afara mecanicilor de locomotivă, în contextul pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Statele membre au informat Comisia cu privire la dificultățile cu care se confruntă în privința reînnoirii anumitor certificate sau licențe ale personalului care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță, în afara mecanicilor de locomotivă, din cauza măsurilor luate ca urmare a pandemiei de COVID-19.

(2)

În urma acestor măsuri, nu a putut fi respectată frecvența controalelor medicale periodice ale personalului care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță, în afara mecanicilor de locomotivă, în conformitate cu punctul 4.7.2.2.1 din anexa I la Decizia 2012/757/UE a Comisiei (2). Pentru a se asigura continuitatea serviciilor, trebuie acordată o perioadă suplimentară de șase luni pentru finalizarea acestor controale. Acest lucru nu trebuie să aducă atingere controalelor medicale suplimentare sau frecvenței sporite, în cazul în care starea de sănătate a membrului personalului o impune.

(3)

Prin urmare, Decizia 2012/757/UE trebuie modificată în consecință.

(4)

Începând de la 1 martie 2020, este posibil ca personalul care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță să nu fi fost în măsură să respecte frecvența controalelor periodice, din cauza pandemiei de COVID-19. Prin urmare, pentru a se evita orice insecuritate juridică, prelungirea perioadei în care trebuie finalizate controalele medicale periodice trebuie să se aplice de la 1 martie 2020.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

(6)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor stabilite în prezenta decizie, aceasta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La punctul 4.7.2.2.1 din anexa I la Decizia 2012/757/UE, se adaugă următorul paragraf:

„Fără a se aduce atingere punctului 4.7.2.2.3 referitor la controalele medicale și/sau la evaluările psihologice suplimentare, în cazul în care un control medical periodic ar fi trebuit să fie finalizat între 1 martie 2020 și 31 august 2020, perioada în care trebuie finalizat se prelungește cu 6 luni. Această prelungire nu se aplică atunci când medicul a stabilit o frecvență mai mare de control, cu excepția cazului în care statul membru decide altfel. Întreprinderea feroviară și administratorul de infrastructură trebuie să dispună de proceduri de control al riscului ca personalul să se prezinte la lucru în stare inaptă pentru muncă.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Decizia 2012/757/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare și gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE (JO L 345, 15.12.2012, p. 1).