ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 171

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
2 iunie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2020/721 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare

1

 

*

Decizia (UE) 2020/722 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024

4

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


DECIZIA (UE) 2020/721 A CONSILIULUI

din 19 mai 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului maritim ar trebui să urmărească protejarea mediului marin și a sănătății umane și îmbunătățirea siguranței maritime.

(2)

Comitetul pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale (OMI) ar urma, în cadrul celei de a 75-a sesiuni a acestuia (denumită în continuare „MEPC 75”), să adopte modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare „anexa VI la Convenția MARPOL”), astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 75/3 al OMI.

(3)

Comitetul pentru siguranță maritimă al OMI ar urma, în cadrul celei de a 102-a sesiuni a acestuia (denumită în continuare „MSC 102”), să adopte modificări ale părților A-1, B, B‐1, B-2-B-4 ale capitolului II‐1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (denumit în continuare „capitolul II‐1 din Convenția SOLAS”), astfel cum se prevede în anexa 1 la documentul MSC 102/3 al OMI, modificări ale părților A‐1 și B‐1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (denumit în continuare „Codul IGF”), astfel cum se prevede în anexa 2 la documentul MSC 102/3 al OMI, și modificări ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare [denumită în continuare „Rezoluția A.658(16)”].

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul MEPC 75, deoarece modificarea regulilor 2, 14 și 18 și a apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția MARPOL poate influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume al Directivei (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/253 a Comisiei (2).

(5)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul MSC 102, deoarece modificarea părților A-1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția SOLAS, a părților A‐1 și B‐1 din Codul IGF și a Rezoluției A.658(16) poate influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume al Directivelor 2009/45/CE (3) și 2014/90/UE (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei (5).

(6)

Modificările regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția MARPOL ar asigura punerea în aplicare unitară a limitei privind conținutul de sulf de 0,50 % din combustibilii marini prevăzute în regula 14. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări pentru a obține beneficiile prevăzute pentru sănătatea umană și pentru mediu, rezultate din reducerea emisiilor de dioxid de sulf generate de arderea la bordul navelor.

(7)

Modificările capitolului II-1 partea A‐1 din Convenția SOLAS ar prevedea condiții mai sigure pentru ancorarea navelor. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea prevăd o modernizare cuprinzătoare a instalațiilor de ancorare actuale.

(8)

Modificările capitolului II-1 părțile B, B-1, B-2-B-4 din Convenția SOLAS ar asigura coerența dispozițiilor privind integritatea etanșă a navelor. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea oferă coerență întregii părți B în ceea ce privește dispozițiile referitoare la integritatea etanșă, inclusiv cu privire la problema esențială a calculelor de stabilitate în stare de avarie a navei.

(9)

Modificările părților A-1 și B-1 din Codul IGF ar aduce îmbunătățiri cu privire la depozitarea combustibilului, siguranța la incendii și încercările la tensiune pentru sudarea materialelor metalice și controalele nedistructive ale sistemului de depozitare a combustibilului pe baza experienței acumulate în aplicarea Codului IGF. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea oferă o mai mare claritate în ceea ce privește spațiile care trebuie să fie echipate cu un sistem de eliminare a presiunii adecvat și prevăd măsuri de siguranță suplimentare pentru camerele de preparare a combustibilului.

(10)

Prin modificarea Rezoluției A.658(16) s-ar elimina cuvintele „arc carbonic” și s-ar înlocui cu modalități actualizate de testare pentru materialele retroreflectorizante pe mijloacele de testare. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări, deoarece acestea fac posibilă utilizarea tehnologiilor de ultimă generație.

(11)

Uniunea nu este membră a OMI, și nici parte contractantă la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și la Codul IGF. Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre să exprime poziția Uniunii.

(12)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii ar trebui să se limiteze la conținutul modificărilor propuse, în măsura în care aceste modificări pot afecta normele comune ale Uniunii și intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Prezenta decizie nu ar trebui să afecteze repartizarea competențelor între Uniune și statele membre ale acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia este de a sprijini adoptarea modificărilor regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 75/3 al OMI. Respectiva poziție se referă la modificările în cauză în măsura în care aceste modificări țin de competența exclusivă a Uniunii și pot afecta normele comune ale Uniunii.

Articolul 2

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, cu ocazia celei de a 102‐a sesiuni a acestuia, este de a sprijini adoptarea modificărilor:

(a)

părților A-1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, astfel cum se prevede în anexa 1 la documentul MSC 102/3 al OMI;

(b)

părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), astfel cum se prevede în anexa 2 la documentul MSC 102/3 al OMI;

(c)

Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare.

(2)   Poziția menționată la alineatul (1) se referă la modificările în cauză în măsura în care aceste modificări țin de competența exclusivă a Uniunii și pot afecta normele comune ale Uniunii.

Articolul 3

(1)   Pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolele 1 și 2, sunt exprimate de statele membre, care sunt toate membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Se poate conveni asupra unor modificări minore ale pozițiilor menționate la articolele 1 și 2 fără a fi necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

Articolul 4

Prin prezenta decizie, statele membre sunt autorizate să își exprime consimțământul, în interesul Uniunii, în ceea ce privește asumarea de obligații în temeiul modificărilor menționate la articolele 1 și 2, în măsura în care modificările respective intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, p. 58).

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/253 a Comisiei din 16 februarie 2015 de stabilire a normelor privind prelevarea de probe și raportarea, în temeiul Directivei 1999/32/CE a Consiliului, în ceea ce privește conținutul de sulf din combustibilii marini (JO L 41, 17.2.2015, p. 55).

(3)  Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).

(4)  Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 (JO L 237, 13.9.2019, p. 1).


2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/4


DECIZIA (UE) 2020/722 A CONSILIULUI

din 19 mai 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) stabilește regimul juridic al Uniunii privind controlul statului portului, reformulând și consolidând legislația anterioară a Uniunii care fusese în vigoare în acest domeniu din 1995. Regimul juridic al Uniunii privind controlul statului portului se bazează pe Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (denumit în continuare „Memorandumul de înțelegere de la Paris”), care a fost semnat la Paris la 26 ianuarie 1982.

(2)

În ceea ce privește statele membre ale Uniunii, Directiva 2009/16/CE introduce în mod efectiv procedurile, instrumentele și activitățile prevăzute în Memorandumul de înțelegere de la Paris în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. În temeiul respectivei directive, anumite decizii luate de Comitetul de control al statului portului înființat în temeiul secțiunii a 7-a din Memorandumul de înțelegere de la Paris (denumit în continuare „CCSP”) devin obligatorii pentru statele membre ale Uniunii.

(3)

CCSP se reunește anual. Pe parcursul deliberărilor, acesta decide cu privire la anumite chestiuni care au efecte juridice.

(4)

În temeiul articolului 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul unui organism înființat printr-un acord, atunci când acesta trebuie să adopte acte cu efecte juridice, se adoptă printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei.

(5)

Normele interne ale Memorandumului de înțelegere de la Paris fac dificilă stabilirea unei poziții care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în conformitate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE în timp util pentru fiecare reuniune anuală a CCSP. Prin urmare, este util să se stabilească o astfel de poziție pe o bază multianuală, constând în principii directoare și orientări, împreună cu un cadru pentru elementele specifice ale fiecărei reuniuni anuale a acestuia. În plus, cele mai multe dintre subiectele discutate la reuniunile anuale ale CCSP privesc chestiuni legate de controlul statului portului care sunt reglementate în general de un singur act juridic al Uniunii, și anume de Directiva 2009/16/CE. În circumstanțele specifice care se aplică Memorandumului de înțelegere de la Paris, este posibil, prin urmare, să se stabilească o poziție generală care urmează să fie adoptată în numele Uniunii pentru mai multe reuniuni ale CCSP.

(6)

Uniunea nu este parte contractantă la Memorandumul de înțelegere de la Paris. Prin urmare, este necesar ca Consiliul să autorizeze statele membre să acționeze în conformitate cu poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și să își exprime consimțământul de a-și asuma obligații prin deciziile luate de CCSP.

(7)

Discuțiile tehnice și cooperarea cu țările terțe care sunt membre ale Memorandumului de înțelegere de la Paris în cadrul CCSP sunt deosebit de importante în asigurarea eficienței și a bunei funcționări a Memorandumului de înțelegere de la Paris.

(8)

Prezenta decizie ar trebui să acopere perioada 2020 - 2024,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunii anuale a Comitetului de control al statului portului (CCSP) înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (denumit în continuare „Memorandumul de înțelegere de la Paris”), în perioada 2020-2024, atunci când CCSP este invitat să adopte decizii cu efecte juridice, se stabilește în conformitate cu principiile directoare și orientările privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul CCSP (2).

Articolul 2

Elementele specifice ale poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul reuniunii anuale a CCSP înființat în temeiul Memorandumul de înțelegere de la Paris, în perioada 2020-2024, sunt stabilite în conformitate cu normele procedurale de reglementare a elementelor specifice ale poziției care urmează să fie adoptate, în numele Uniunii, în cadrul CCSP (3).

Articolul 3

Statele membre care își asumă obligații în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris acționează în conformitate cu poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, astfel cum se menționează la articolele 1 și 2, acționând împreună în interesul Uniunii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Expiră la 31 decembrie 2024.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

(2)  A se vedea documentul ST 7465/20, punctul I, la http://register.consilium.europa.eu

(3)  A se vedea documentul ST 7465/20, punctul II, la http://register.consilium.europa.eu