ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 130

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
24 aprilie 2020


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19

1

 

*

Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19

7

 

*

Regulamentul (UE) 2020/560 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii

11

 

*

Regulamentul (UE) 2020/561 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții ale sale ( 1 )

18

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/562 al Consiliului din 23 aprilie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

23

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2020/563 a Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

25

 

*

Decizia (PESC) 2020/564 a Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/298 privind susținerea de către Uniune a activităților Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităților acesteia de monitorizare și verificare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

27

 

 

REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE PROCEDURĂ

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) din 10 septembrie 2019 de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Oficiul OAREC

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177, articolul 178 și articolul 322 alineatul (1) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Statele membre au fost afectate într-un mod fără precedent de consecințele epidemiei de COVID-19. Criza actuală de sănătate publică împiedică creșterea economică în statele membre, fapt care, la rândul său, agravează deficitele grave de lichidități provocate de creșterea bruscă și semnificativă a investițiilor publice necesare în sistemele proprii de sănătate și în alte sectoare ale economiilor acestora. Acest fapt a creat o situație excepțională care trebuie abordată prin măsuri specifice.

(2)

Pentru a răspunde la impactul crizei de sănătate publică, Regulamentele (UE) nr. 1301/2013 (3) și (UE) nr. 1303/2013 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost deja modificate prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului (5), în scopul de a permite mai multă flexibilitate în implementarea programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european („FSE”) și de Fondul de coeziune (denumite în mod colectiv „fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”). Sfera sprijinului din partea FEDR a fost extinsă în mod considerabil, pentru a contribui la o reacție eficace la criza actuală de sănătate publică.

(3)

Cu toate acestea, efectele negative grave asupra economiilor Uniunii se înrăutățesc. Este așadar necesar să se asigure statelor membre o flexibilitate suplimentară excepțională pentru ca acestea să poată reacționa la criza fără precedent de sănătate publică, prin consolidarea posibilității de a mobiliza tot sprijinul neutilizat din fonduri.

(4)

În vederea reducerii sarcinii asupra bugetelor publice care reacționează la situația de criză de sănătate publică, ar trebui să se acorde statelor membre posibilitatea excepțională de a solicita, pentru programele din cadrul politicii de coeziune, o rată de cofinanțare de 100 % care să fie aplicată pentru exercițiul contabil 2020-2021, în conformitate cu creditele bugetare și cu condiția să fie disponibilă finanțarea necesară. Pe baza evaluării aplicării acestei rate excepționale de cofinanțare, Comisia poate propune o prelungire a acestei măsuri.

(5)

În scopul de a asigura statelor membre o flexibilitate suplimentară în ceea ce privește realocarea resurselor pentru a reacționa în funcție de situație la criza de sănătate publică, ar trebui să fie introdusă sau consolidată posibilitatea unor transferuri financiare în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între FEDR, FSE și Fondul de coeziune. În plus, ar trebui de asemenea să fie sporită, în mod excepțional, posibilitatea de transfer între categorii de regiuni pentru statele membre, dat fiind impactul amplu al crizei de sănătate publică, continuând însă să se respecte obiectivele din tratate referitoare la politica de coeziune. Astfel de transferuri nu ar trebui să afecteze resursele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, alocările suplimentare pentru regiunile ultraperiferice, sprijinul pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” sau Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

(6)

În scopul de a se permite statelor membre să aloce rapid resursele disponibile pentru a reacționa la epidemia de COVID-19 și ținând seama de faptul că, dat fiind stadiul avansat al implementării pentru perioada de programare 2014-2020, realocarea resurselor poate viza numai resursele disponibile pentru programare aferente anului 2020, este justificat ca statele membre să fie scutite în mod excepțional de obligația de a respecta cerințele privind concentrarea tematică pentru restul perioadei de programare.

(7)

Pentru a se permite statelor membre să se concentreze asupra reacției necesare la epidemia de COVID-19 și a se reduce sarcinile administrative, ar trebui simplificate anumite cerințe procedurale legate de implementarea programelor și de audituri. În special, acordurile de parteneriat nu ar mai trebui să fie modificate pentru restul perioadei de programare pentru a reflecta modificările anterioare ale programelor operaționale, sau pentru a introduce modificări noi. Termenul de depunere a rapoartelor anuale de implementare pentru anul 2019, precum și termenul de transmitere a raportului de sinteză al Comisiei bazat pe respectivele rapoarte anuale de implementare ar trebui amânate. În ceea ce privește fondurile și FEPAM, ar trebui de asemenea să se prevadă extinderea posibilității ca autoritățile de audit să utilizeze o metodă de eșantionare nestatistică în privința exercițiului contabil 2019-2020.

(8)

Este necesar să se precizeze că ar trebui să se permită în mod excepțional o eligibilitate a cheltuielilor pentru operațiunile finalizate sau implementate complet care consolidează capacitățile de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19. Ar trebui să fie posibil ca aceste operațiuni să fie selectate chiar înainte de aprobarea de către Comisie a modificării necesare a programului. Ar trebui să se prevadă modalități specifice de invocare a epidemiei de COVID-19 ca motiv de forță majoră în contextul dezangajării.

(9)

Pentru a se reduce sarcinile administrative și întârzierile în implementare atunci când sunt necesare modificări ale instrumentelor financiare pentru a reacționa în mod eficace la o criză de sănătate publică, nu ar trebui să se mai solicite, pentru restul perioadei de programare, revizuirea și actualizarea evaluării ex-ante și planuri de afaceri actualizate ori documente echivalente, ca parte din documentele justificative care demonstrează că sprijinul acordat a fost utilizat în scopul preconizat. Ar trebui să fie extinse posibilitățile de sprijin în favoarea capitalului de lucru prin instrumente financiare în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

(10)

Pentru a se asigura că statele membre pot utiliza pe deplin sprijinul din fonduri și din FEPAM, ar trebui asigurată o flexibilitate suplimentară pentru calcularea plății soldului final la sfârșitul perioadei de programare.

(11)

În scopul de a se facilita transferurile autorizate în temeiul prezentului regulament, condiția prevăzută la articolul 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (6) referitoare la utilizarea creditelor pentru același obiectiv nu ar trebui să se aplice în ceea ce privește transferurile propuse în temeiul prezentului regulament.

(12)

Pentru a se asigura coerența între abordarea adoptată în contextul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, în scopul sprijinirii economiei în situația actualei epidemii de COVID-19, și ajutorul de minimis, pe de o parte, și condițiile pentru acordarea de sprijin în cadrul FEDR întreprinderilor aflate în dificultate, pe de altă parte, Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 ar trebui modificat pentru a se permite acordarea de sprijin întreprinderilor respective în aceste condiții speciale.

(13)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a reacționa la efectele crizei de sănătate publică prin introducerea unor măsuri de flexibilitate în domeniul acordării de sprijin din fondurile structurale și de investiții europene („fondurile ESI”), nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(14)

Dat fiind caracterul urgent al situației legate de epidemia de COVID-19, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Având în vedere epidemia de COVID-19 și necesitatea de a aborda urgent criza de sănătate publică aferentă și consecințele sale sociale și economice, s-a considerat oportun să se acorde o excepție de la perioada de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(16)

Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1301/2013 ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013

La articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutorul de stat; în sensul prezentei litere, întreprinderile care primesc sprijin în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat (*1) sau cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (*2), (UE) nr. 1408/2013 (*3) și (UE) nr. 717/2014 (*4) ale Comisiei nu sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate;

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.

În partea a doua titlul II se adaugă următorul capitol:

CAPITOLUL V

Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca reacție la epidemia de COVID-19

Articolul 25a

Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca reacție la epidemia de COVID-19

(1)   Prin derogare de la articolul 60 alineatul (1) și de la articolul 120 alineatul (3) primul și al patrulea paragraf, la solicitarea statului membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % cheltuielilor declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, pentru una sau mai multe axe prioritare dintr-un program sprijinit de FEDR, FSE sau de Fondul de coeziune.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 30 și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e). Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea relevantă a programului operațional este aprobată de Comisie înainte de a fi depusă cererea finală de plată intermediară în conformitate cu articolul 135 alineatul (2).

Înainte de a depune prima cerere de plată pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2021, statele membre notifică tabelul menționat la articolul 96 alineatul (2) litera (d) punctul (ii), confirmând rata de cofinanțare care a fost aplicabilă în cursul exercițiului contabil care se încheie la 30 iunie 2020 pentru prioritățile vizate de creșterea temporară până la 100 %.

(2)   Ca reacție la epidemia de COVID-19, resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 destinate obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pot, la solicitarea statului membru, să fie transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, indiferent de procentele menționate la articolul 92 alineatul (1) literele (a)-(d).

În scopul realizării acestor transferuri, cerințele prevăzute la articolul 92 alineatul (4) nu se aplică.

Transferurile nu afectează resursele alocate inițiativei «Locuri de muncă pentru tineri» în conformitate cu articolul 92 alineatul (5) sau ajutorului destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă în conformitate cu articolul 92 alineatul (7).

Resursele transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune în temeiul prezentului alineat se execută în conformitate cu normele aplicabile fondului către care sunt transferate resursele.

(3)   Prin derogare de la articolul 93 alineatul (1) și în plus față de posibilitatea prevăzută la articolul 93 alineatul (2), resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 pot, la solicitarea unui stat membru, să fie transferate între categorii de regiuni, ca reacție la epidemia de COVID-19.

(4)   Cererile de transfer în temeiul alineatelor (2) și (3) din prezentul articol se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 30, se justifică în mod corespunzător și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e) identificând sumele transferate per fond și per categorie de regiuni, atunci când este cazul.

(5)   Prin derogare de la articolul 18 din prezentul regulament și de la regulamentele specifice fiecărui fond, alocările financiare stabilite în cererile de modificare a programelor depuse, sau în transferurile transmise în temeiul articolului 30 alineatul (5) din prezentul regulament, începând cu data de 24 aprilie 2020 nu fac obiectul cerințelor privind concentrarea tematică stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice fiecărui fond.

(6)   Prin derogare de la articolul 16, începând cu data de 24 aprilie 2020, acordurile de parteneriat nu se modifică, iar modificările programelor nu implică modificarea acordurilor de parteneriat.

Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1), de la articolul 27 alineatul (1) și de la articolul 30 alineatele (1) și (2), începând cu data de 24 aprilie 2020, nu se verifică coerența programelor și a punerii lor în aplicare cu acordurile de parteneriat.

(7)   Pentru operațiunile care consolidează capacitățile de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19, menționate la articolul 65 alineatul (10) al doilea paragraf, nu se aplică articolul 65 alineatul (6).

Prin derogare de la articolul 125 alineatul (3) litera (b), astfel de operațiuni pot fi selectate pentru sprijin din FEDR sau FSE înainte de aprobarea programului modificat.

(8)   În sensul articolului 87 alineatul (1) litera (b), atunci când epidemia de COVID-19 este invocată ca motiv de forță majoră, informațiile privind sumele pentru care nu s-a putut efectua o cerere de plată se furnizează la nivel agregat per prioritate pentru operațiunile cu costuri totale eligibile mai mici de 1 000 000 EUR.

(9)   Raportul anual privind implementarea programului pentru anul 2019, menționat la articolul 50 alineatul (1), se depune până la 30 septembrie 2020 pentru toate fondurile ESI, prin derogare de la termenele stabilite în regulamentele specifice fondurilor. Transmiterea în 2020 a raportului de sinteză care urmează să fie pregătit de Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), poate fi amânată în consecință.

(10)   Prin derogare de la articolul 37 alineatul (2) litera (g), nu se solicită nicio revizuire sau actualizare a evaluărilor ex-ante în cazul în care sunt necesare modificări ale instrumentelor financiare pentru a reacționa în mod eficace la epidemia de COVID‐19.

(11)   În cazul în care instrumentele financiare furnizează IMM-urilor sprijin sub formă de capital de lucru în temeiul articolului 37 alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul regulament, nu se solicită planuri de afaceri noi sau actualizate ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumente financiare a fost utilizat în scopul preconizat, ca parte din documentele justificative.

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acest sprijin poate fi furnizat de asemenea din FEADR în cadrul măsurilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și care sunt relevante pentru implementarea instrumentelor financiare. Aceste cheltuieli eligibile nu depășesc 200 000 EUR.

(12)   În sensul articolului 127 alineatul (1) al doilea paragraf, epidemia de COVID-19 constituie un caz justificat corespunzător pe care autoritățile de audit îl pot invoca, pe baza aprecierii lor profesionale, pentru a utiliza o metodă de eșantionare nestatistică pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2019 și se încheie la 30 iunie 2020.

(13)   În scopul aplicării articolului 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (*5), condiția ca creditele să servească aceluiași obiectiv nu se aplică în cazul transferurilor realizate în temeiul alineatelor (2) și (3) din prezentul articol.

(*5)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).”"

2.

La articolul 130, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2), contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni în ultimul exercițiu contabil nu depășește cu mai mult de 10 % contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final în ultimul exercițiu contabil nu depășește cheltuielile publice eligibile declarate sau contribuția din fiecare fond și categorie de regiuni pentru fiecare program operațional astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional, în funcție de care dintre aceste sume este mai mică.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Avizul din 14 aprilie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 22 aprilie 2020.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus) (JO L 99, 31.3.2020, p. 5).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).


24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/7


REGULAMENTUL (UE) 2020/559 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește normele aplicabile Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”).

(2)

Statele membre sunt afectate de epidemia de COVID-19 într-un mod fără precedent. Criza generează riscuri mai mari pentru cei mai vulnerabili, cum ar fi cele mai defavorizate persoane, în special prin perturbarea sprijinului oferit de fond.

(3)

Pentru a oferi un răspuns imediat la impactul crizei asupra celor mai defavorizate persoane, cheltuielile aferente operațiunilor de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză pentru abordarea epidemiei de COVID-19 ar trebui să fie eligibile de la 1 februarie 2020.

(4)

Pentru a reduce sarcina suportată de bugetele publice pentru a răspunde la epidemia de COVID‐19, statelor membre ar trebui să li se acorde, în mod excepțional, posibilitatea de a solicita o rată de cofinanțare de 100 % care să fie aplicată pentru anul contabil 2020‐2021 în conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva existenței sumelor necesare. Pe baza unei evaluări a aplicării respectivei rate de cofinanțare excepționale, Comisia poate propune prelungirea măsurii.

(5)

Pentru a garanta faptul că cele mai defavorizate persoane pot beneficia în continuare de asistență prin intermediul fondului într-un mediu sigur, este necesar să se prevadă suficientă flexibilitate pentru ca statele membre să își adapteze schemele de sprijin la contextul actual în baza consultărilor cu organizațiile partenere, inclusiv prin autorizarea unor sisteme alternative de furnizare, cum ar fi prin intermediul bonurilor sau al cardurilor în format electronic sau în alt format, și permițând statelor membre să modifice anumite elemente ale programului operațional fără a fi necesară adoptarea unei decizii de către Comisie. Pentru a asigura asistența în siguranță a celor mai vulnerabile persoane, ar trebui să fie posibilă, de asemenea, furnizarea către organizațiile partenere a materialelor și echipamentelor de protecție necesare din afara bugetului de asistență tehnică.

(6)

Este oportun să se stabilească norme specifice pentru determinarea costurilor eligibile suportate de beneficiari în cazul în care operațiunile sunt întârziate, suspendate sau nu sunt implementate integral ca urmare a epidemiei de COVID-19.

(7)

Pentru a le permite statelor membre să se concentreze asupra introducerii de măsuri de răspuns la epidemia de COVID-19 și să evite întreruperea furnizării sprijinului pentru cele mai defavorizate persoane din cauza riscurilor de contaminare, este oportun să se prevadă măsuri specifice care să reducă sarcina administrativă suportată de autorități și să se ofere flexibilitate în ceea ce privește respectarea anumitor cerințe legislative, în special a celor referitoare la monitorizare, control și audit.

(8)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a introduce măsuri specifice pentru a asigura implementarea eficientă a fondului pe durata epidemiei de COVID-19, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(9)

Având în vedere caracterul urgent al sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10)

Având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale cauzate de epidemia de COVID‐19, criza de sănătate publică rezultată și consecințele sale sociale și economice, s-a considerat adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 223/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică în vederea modificării elementelor unui program operațional care intră sub incidența subsecțiunilor 3.5 și 3.6 și, respectiv, a secțiunii 4 din modelele pentru programul operațional prevăzute în anexa I sau a elementelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(e) și (g), în cazul în care acestea sunt modificate ca urmare a răspunsului la situația de criză cauzată de epidemia de COVID-19.”

2.

La articolul 13 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, termenul pentru transmiterea raportului anual de implementare pentru anul 2019 este 30 septembrie 2020.”

3.

La articolul 20, se introduce următorul alineat:

„(1a)   Prin derogare de la alineatul (1), la solicitarea unui stat membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % cheltuielilor publice declarate în cererile de plată în cursul anului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor operaționale prevăzută la articolul 9 și sunt însoțite de un program revizuit. Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea relevantă a programului operațional este aprobată de Comisie înainte de depunerea cererii finale de plată intermediară în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Înainte de a depune prima cerere de plată pentru anul contabil care începe la 1 iulie 2021, statele membre notifică tabelul menționat în secțiunea 5.1 din modelele pentru programul operațional prevăzute în anexa I, confirmând rata de cofinanțare care a fost aplicabilă în cursul anului contabil care se încheie la 30 iunie 2020.”

4.

La articolul 22 alineatul (4), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, cheltuielile aferente operațiunilor de sprijinire a capacității de răspuns la situații de criză pentru abordarea epidemiei de COVID-19 sunt eligibile de la 1 februarie 2020.”

5.

La articolul 23, se introduce următorul alineat:

„(4a)   Alimentele și/sau asistența materială de bază pot fi furnizate celor mai defavorizate persoane fie direct, fie indirect, cum ar fi prin intermediul bonurilor sau al cardurilor, în format electronic sau în alt format, cu condiția ca astfel de bonuri, carduri sau alte instrumente să poată fi folosite numai pentru achiziționarea alimentelor și/sau a asistenței materiale de bază.”

6.

La articolul 26, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

costurile achiziționării de alimente și/sau de asistență materială de bază și costurile achiziționării de materiale și echipamente individuale de protecție pentru organizațiile partenere;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

costurile administrative, de pregătire, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5 % din costurile menționate la litera (a); sau 5 % din valoarea produselor alimentare desfăcute în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;”.

7.

Se introduc următoarele articole:

Articolul 26a

Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul unui PO I pe perioada suspendării acestora ca urmare a epidemiei de COVID-19

Întârzierile în furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază ca urmare a epidemiei de COVID-19 nu determină o reducere a costurilor eligibile suportate de organismul de achiziție sau de organizațiile partenere în conformitate cu articolul 26 alineatul (2). Astfel de costuri pot fi declarate Comisiei integral în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) înainte de furnizarea alimentelor și/sau a asistenței materiale de bază către cele mai defavorizate persoane, cu condiția ca furnizarea să se reia după terminarea crizei asociate epidemiei de COVID-19.

În cazul în care alimentele sunt alterate din cauza suspendării furnizării ca urmare a epidemiei de COVID-19, costurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2) litera (a) nu se reduc.

Articolul 26b

Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul unui PO II sau al asistenței tehnice pe perioada suspendării acestora ca urmare a epidemiei de COVID19

(1)   În cazul în care implementarea operațiunilor este suspendată ca urmare a epidemiei de COVID‐19, un stat membru poate considera cheltuielile din perioada suspendării drept cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care nu sunt prestate servicii, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

implementarea operațiunii este suspendată după 31 ianuarie 2020;

(b)

suspendarea operațiunii este cauzată de epidemia de COVID‐19;

(c)

cheltuielile au fost angajate și plătite;

(d)

cheltuielile constituie un cost real pentru beneficiar și nu pot fi recuperate sau compensate; în ceea ce privește recuperările și compensațiile care nu se furnizează de statul membru, statul membru poate considera această condiție îndeplinită pe baza unei declarații a beneficiarului; recuperările și compensațiile se deduc din cheltuieli;

(e)

cheltuielile sunt limitate la perioada suspendării operațiunii.

(2)   Pentru operațiunile în cazul cărora costurile se rambursează beneficiarului pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri, iar implementarea acțiunilor care constituie baza rambursării este suspendată ca urmare a epidemiei de COVID-19, statul membru în cauză poate rambursa costurile beneficiarului pe baza realizărilor planificate pentru perioada suspendării, chiar și în cazul în care nu sunt implementate acțiuni, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

implementarea acțiunilor este suspendată după 31 ianuarie 2020;

(b)

suspendarea acțiunilor este cauzată de epidemia de COVID‐19;

(c)

opțiunile simplificate în materie de costuri corespund unui cost real suportat de beneficiar, care se demonstrează de acesta, și nu pot fi recuperate sau compensate; în ceea ce privește recuperările și compensațiile care nu se furnizează de statul membru, statul membru poate considera această condiție îndeplinită pe baza unei declarații a beneficiarului; recuperările și compensațiile se deduc din suma corespunzătoare opțiunii simplificate în materie de costuri;

(d)

rambursarea costurilor către beneficiar este limitată la perioada suspendării acțiunilor.

Pentru operațiunile menționate la primul paragraf din prezentul alineat, statul membru poate efectua rambursări către beneficiar și pe baza costurilor menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

În cazul în care un stat membru efectuează rambursări către beneficiar pe baza primului și a celui de al doilea paragraf, acesta trebuie să se asigure că orice cheltuială este rambursată o singură dată.

Articolul 26c

Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul unui PO II sau al asistenței tehnice care nu sunt integral implementate ca urmare a epidemiei de COVID19

(1)   Un stat membru poate considera cheltuielile pentru operațiunile care nu sunt implementate integral ca urmare a epidemiei de COVID-19 drept cheltuieli eligibile, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

implementarea operațiunii încetează după 31 ianuarie 2020;

(b)

încetarea implementării operațiunii este cauzată de epidemia de COVID‐19;

(c)

cheltuielile anterioare încetării implementării operațiunii au fost angajate de beneficiar și plătite.

(2)   Pentru operațiunile în cazul cărora costurile se rambursează beneficiarului pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri, un stat membru poate considera cheltuielile pentru operațiunile care nu sunt implementate integral ca urmare a epidemiei de COVID-19 drept cheltuieli eligibile, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

implementarea operațiunii încetează după 31 ianuarie 2020;

(b)

încetarea implementării operațiunii este cauzată de epidemia de COVID-19;

(c)

acțiunile vizate de opțiunile simplificate în materie de costuri au fost finalizate cel puțin parțial înainte de încetarea implementării operațiunii.

Pentru operațiunile menționate la primul paragraf din prezentul alineat, statul membru poate efectua rambursări către beneficiar și pe baza costurilor menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

În cazul în care un stat membru efectuează rambursări către beneficiar pe baza atât a primului cât și a celui de al doilea paragraf, acesta trebuie să se asigure că orice cheltuială este rambursată o singură dată.”

8.

La articolul 30 se introduce următorul alineat:

„(1a)   Pe baza unei analize a riscurilor potențiale, statele membre pot stabili cerințe mai puțin stricte în materie de control și de evidențe de auditare în ceea ce privește distribuirea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane pe durata epidemiei de COVID-19.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 aprilie 2020.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).


24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/11


REGULAMENTUL (UE) 2020/560 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Sectorul pescuitului și acvaculturii a fost grav afectat de perturbarea pieței generată de o scădere semnificativă a cererii cauzată de epidemia de COVID-19. Închiderea locurilor de vânzare, a piețelor, a punctelor de vânzare și a canalelor de distribuție a generat o scădere substanțială a prețurilor și a volumelor. Scăderea cererii și a prețurilor, combinată cu vulnerabilitatea și complexitatea lanțului de aprovizionare a făcut ca operațiunile flotelor de pescuit și producția de fructe de mare să genereze pierderi. În consecință, pescarii au fost obligați să rămână în port, iar piscicultorii vor trebui să arunce sau să distrugă produse în decurs de câteva săptămâni.

(2)

Ar trebui ca Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) să poată să sprijine măsuri specifice până la 31 decembrie 2020 pentru a atenua impactul epidemiei de COVID-19 din sectorul pescuitului și acvaculturii. Măsurile respective ar trebui să cuprindă un sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit, inclusiv pentru pescuitul în apele interioare și pescarii care practică pescuitul „în picioare”, și pentru anumite pierderi economice ale producătorilor din domeniul acvaculturii și ale întreprinderilor de prelucrare și în regiunile ultraperiferice, cu condiția ca acestea să fie consecința epidemiei de COVID-19. Printre măsurile respective ar trebui să se numere și acordarea de capital circulant producătorilor din domeniul acvaculturii și întreprinderilor de prelucrare și sprijinirea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători pentru depozitarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Cheltuielile aferente operațiunilor sprijinite prin măsurile respective ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(3)

Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM în gestiune partajată ar trebui defalcate astfel încât să se garanteze că sunt stabilite sume fixe pentru controlul pescuitului și pentru colectarea de date științifice, permițând totodată ca 10 % din sumele respective să fie utilizate pentru măsuri privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19, și pentru compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice. Celelalte resurse în gestiune partajată ar trebui alocate de statele membre pe baza nevoilor lor.

(4)

Având în vedere consecințele socioeconomice semnificative ale epidemiei de COVID-19 și nevoia de lichidități în economie, ar trebuie să fie posibilă sprijinirea încetării temporare a activităților de pescuit cauzate de criza provocată de epidemia de COVID-19, cu o rată maximă de cofinanțare de 75 % din cheltuielile publice eligibile.

(5)

Având în vedere nevoia de flexibilitate în realocarea resurselor financiare pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19, furnizarea de sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia respectivă nu ar trebui să facă obiectul plafonării financiare. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere plafonării financiare existente pentru celelalte cazuri de încetare temporară a activităților de pescuit. Obligația de a deduce sprijinul acordat pentru încetarea temporară a activității din sprijinul acordat pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit ale aceleiași nave ar trebui să se aplice în continuare. Pentru măsurile privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19, cerința privind activitatea de 120 de zile ar trebui redusă proporțional pentru proprietarii de nave înregistrate timp de mai puțin de doi ani și pentru pescarii care și-au început activitatea cu mai puțin de doi ani înainte de depunerea cererii de sprijin.

(6)

Având în vedere caracterul urgent al furnizării sprijinului necesar, ar trebui să fie posibilă extinderea domeniului de aplicare al procedurii simplificate pentru a include modificări la programele operaționale legate de măsurile specifice și realocarea resurselor financiare aferente pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19. Respectiva procedură simplificată ar trebui să cuprindă modificările necesare pentru punerea în aplicare în integralitate a măsurilor în cauză, inclusiv introducerea lor și descrierea metodelor de calculare a sprijinului.

(7)

Având în vedere rolul esențial al organizațiilor de producători în gestionarea crizei, plafonul sprijinului pentru planurile de producție și de comercializare ar trebui majorat la 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață. De asemenea, pentru sprijinul respectiv, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda organizațiilor de producători avansuri de până la 100 % din sprijinul financiar.

(8)

Perturbările bruște ale activităților de pescuit și de acvacultură cauzate de epidemia de COVID-19 și, pe cale de consecință, riscul de periclitare a piețelor de produse pescărești și de acvacultură fac necesară instituirea unui mecanism de stocare a produselor pescărești și de acvacultură destinate consumului uman. Acest lucru va avea ca obiectiv să stimuleze o mai mare stabilitate a pieței, să atenueze riscul ca aceste produse să fie risipite sau redirecționate către alte utilizări nedestinate consumului uman și să contribuie la absorbirea impactului crizei asupra randamentului produselor. Mecanismul respectiv ar trebui să permită producătorilor din domeniul pescuitului și acvaculturii să utilizeze aceleași tehnici de păstrare sau conservare pentru specii similare, pentru a se asigura că se menține o concurență loială între producători.

(9)

Având în vedere rapiditatea și magnitudinea scăderii cererii de produse pescărești și de acvacultură rezultate în urma epidemiei de COVID-19, ar trebui să fie posibilă creșterea cantităților eligibile pentru ajutorul pentru depozitare la 25 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză puse în vânzare de către organizația de producători în cauză.

(10)

Pentru a permite statelor membre să reacționeze prompt la caracterul neașteptat și imprevizibil al epidemiei de COVID-19, acestea ar trebui să aibă dreptul de a stabili prețuri de declanșare pentru ca organizațiile lor de producători să poată declanșa mecanismul de stocare. Prețurile de declanșare respective ar trebui să fie stabilite astfel încât să se mențină o concurență loială între operatori.

(11)

Sprijinul din FEPAM ar trebui să poată fi acordat și pentru măsurile de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 pentru operatorii implicați în pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice, în special a celor rezultate din deteriorarea prețului peștelui sau din costurile mai mari de depozitare. Comisia ar trebui să aprobe, fără întârziere, astfel de măsuri propuse de statele membre.

(12)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a atenua impactul social și economic al epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(13)

Dată fiind urgența furnizării sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14)

Având în vedere epidemia de COVID-19 și urgența abordării impactului său social și economic asupra sectorului pescuitului și acvaculturii, s-a considerat adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(15)

Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Resursele bugetare în cadrul gestiunii partajate

(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM pentru perioada 2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se ridică la 5 749 331 600 EUR în prețuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prevăzută în anexa II.

(2)   Suma de 580 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 76.

(3)   Suma de 520 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 77.

(4)   Suma de 192 500 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă drept compensație regiunilor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V. Această compensație nu poate depăși anual:

(a)

6 450 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

(b)

8 700 000 EUR pentru Insulele Canare;

(c)

12 350 000 EUR pentru regiunile ultraperiferice franceze menționate la articolul 349 din TFUE.

(5)   Statele membre au posibilitatea de a utiliza alternativ resursele disponibile în temeiul alineatelor (2) și (3).

(6)   10 % din resursele bugetare menționate la alineatele (2) și (3) pot fi alocate măsurilor privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19.”

2.

La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele statelor membre, menționate la articolul 13 alineatul (1) pentru perioada 2014-2020, astfel cum sunt prevăzute în tabelul din anexa II, sunt stabilite pe baza următoarelor criterii obiective:”.

3.

Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

„(e)

modificărilor programelor operaționale care privesc sprijinul menționat la articolul 33 alineatul (1) litera (d), articolul 35, articolul 44 alineatul (4a), articolul 55 alineatul (1) litera (b), articolele 57, 66 și 67 și articolul 69 alineatul (3), inclusiv realocării resurselor financiare aferente pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatul (2) nu se aplică sprijinului menționat la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 34 și la articolul 41 alineatul (2).”

4.

La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere alineatului (5) al prezentului articol, contribuția financiară totală din partea FEPAM la măsurile menționate la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 34, precum și la înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare astfel cum sunt menționate la articolul 41 nu depășește cel mai mare dintre următoarele două praguri:”.

5.

Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   FEPAM poate sprijini măsuri pentru încetarea temporară a activităților de pescuit în următoarele situații:

(a)

în cazul punerii în aplicare a măsurilor Comisiei sau a măsurilor de urgență ale statelor membre, menționate la articolul 12 și, respectiv, la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, sau a măsurilor de conservare menționate la articolul 7 din regulamentul menționat, inclusiv a perioadelor de repaus biologic;

(b)

în cazul în care acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului durabil sau protocoalele la acestea nu sunt reînnoite;

(c)

în cazul în care încetarea temporară a activităților de pescuit este prevăzută într-un plan de gestiune adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (*1) sau într-un plan multianual adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, pe baza avizului științific, sunt necesare reduceri ale efortului de pescuit pentru a realiza obiectivele menționate la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

în cazul în care încetarea temporară a activităților de pescuit are loc între 1 februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare a epidemiei de COVID‐19, inclusiv pentru navele care operează în conformitate cu un acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul literei (d) de la primul paragraf din prezentul alineat sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) și (c) poate fi acordat pe o durată maximă de șase luni pentru fiecare navă în perioada 2014-2020. Durata maximă respectivă nu se aplică sprijinului menționat la litera (d) de la paragraful respectiv.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).”;"

(b)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   În sensul alineatului (1) litera (d), se aplică următoarele derogări:

(a)

prin derogare de la alineatul (3) litera (a), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, o navă de pescuit a fost înregistrată în registrul flotei de pescuit a Uniunii timp de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de activități de pescuit necesare pentru nava respectivă, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici;

(b)

prin derogare de la alineatul (3) litera (b), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, un pescar începuse să lucreze la bordul unei nave de pescuit a Uniunii de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de lucru necesare pentru pescarul respectiv, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici;

(c)

prin derogare de la alineatul (3), se acordă sprijin și pescarilor care practică pescuitul „în picioare” care au lucrat cel puțin 120 de zile în cursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii de sprijin. În cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, un pescar care practică pescuitul „în picioare” începuse să lucreze de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de lucru necesare pentru pescarul respectiv, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici.”

6.

Articolul 44 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(4a)   FEPAM poate sprijini măsurile pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de COVID-19, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (1) litera (d), în condițiile prevăzute la articolul 33.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În sensul alineatelor (1) și (4a):

(a)

trimiterile de la articolele 30, 32, 33, 38, 39, 41 și 42 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;

(b)

trimiterile de la articolul 38 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care operează nava de pescuit din apele interioare.”

7.

Articolul 55 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

(1)   FEPAM poate sprijini următoarele scheme de compensații:

(a)

compensații acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea temporară a recoltării moluștelor, atunci când această suspendare se produce exclusiv din motive de sănătate publică;

(b)

acordarea de capital circulant și de compensații fermierilor în domeniul acvaculturii.

Compensațiile menționate la litera (b) de la primul paragraf pot fi acordate pentru suspendarea temporară sau pentru reducerea temporară a producției și a vânzărilor sau pentru costurile suplimentare de depozitare produse între 1 februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare a epidemiei de COVID-19.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) poate fi acordat doar dacă suspendarea recoltării din cauza contaminării moluștelor este determinată de proliferarea planctonului producător de toxine sau de prezența unui plancton care conține biotoxine, și dacă:

(a)

contaminarea durează mai mult de patru luni consecutive; sau

(b)

pierderea generată de suspendarea recoltării depășește 25 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii respective din ultimii trei ani calendaristici anteriori anului în care recoltarea a fost suspendată.

În sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot stabili reguli speciale de calcul care să fie utilizate pentru întreprinderile care au mai puțin de trei ani de activitate.

(3)   Durata pentru care se poate acorda compensația prevăzută la alineatul (1) litera (a) este de maximum 12 luni, pe parcursul întregii perioade de programare. În cazuri justificate în mod corespunzător, durata poate fi prelungită o dată cu maximum 12 luni până la o durată totală de cel mult 24 de luni.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul alineatului (1) litera (b) din prezentul articol sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

8.

La articolul 66, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Sprijinul acordat pe organizație de producători anual în temeiul prezentului articol nu depășește 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de respectiva organizație de producători pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți. În ceea ce privește o organizație de producători nou recunoscută, sprijinul respectiv nu trebuie să depășească 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de membrii respectivei organizații pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți.

(4)   Statul membru în cauză poate acorda un avans cuprins între 50 % și 100 % din sprijinul financiar după aprobarea planului de producție și de comercializare, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.”

9.

La articolul 67, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   În cazul în care este necesar pentru a răspunde epidemiei de COVID-19, FEPAM poate sprijini compensația acordată organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători recunoscute, care depozitează produsele pescărești sau de acvacultură enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 sau produsele încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la regulamentul respectiv, cu condiția ca respectivele produse să fie depozitate în conformitate cu articolele 30 și 31 din regulamentul respectiv și sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

(b)

cantitățile eligibile pentru ajutorul pentru depozitare nu depășesc 25 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză scoase la vânzare de organizația de producători;

(c)

sprijinul financiar anual nu depășește 20 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață a membrilor organizației de producători în perioada 2017-2019.

În sensul primului paragraf litera (c), în cazul în care un membru al organizației de producători nu a introdus pe piață nicio producție în perioada 2017-2019, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției introduse pe piață în primii trei ani de producție ai membrului respectiv.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) ia sfârșit la 31 decembrie 2020.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul prezentului articol sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

10.

La articolul 69, se adaugă următorul alineat:

„(3)   FEPAM poate sprijini acordarea de capital circulant și de compensații întreprinderilor de prelucrare în limitele prevăzute la articolul 55 alineatul (1) al doilea paragraf pentru fermierii în domeniul acvaculturii.”

11.

La articolul 70, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„(1)   FEPAM poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE.

FEPAM poate sprijini, de asemenea, măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19, în special a celor rezultate din deteriorarea prețului peștelui sau din costurile mai mari de depozitare.”

12.

La articolul 72, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre pot modifica conținutul planului de compensare menționat la alineatul (1). Statele membre transmit modificările respective Comisiei. Comisia adoptă acte de punere în aplicare, decizând astfel dacă aprobă modificările respective. Atunci când modificările vizează măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 în temeiul articolului 70 alineatul (1) al doilea paragraf, Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în termen de 15 zile de la data transmiterii modificării. În pofida alineatului (4) din prezentul articol, actele de punere în aplicare privind măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 stabilesc și metodele de calcul al costurilor suplimentare și metodele de punere în aplicare de către statele membre.”

13.

La articolul 79, alineatul (2) se elimină.

14.

La articolul 94 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

50 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 34 și la articolul 41 alineatul (2);”.

15.

La articolul 95 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

operațiunea este legată de sprijinul prevăzut la articolul 33 sau articolul 34 sau de compensația prevăzută la articolul 54, articolul 55, articolul 56 sau la articolul 69 alineatul (3);”.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1379/2013

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8 alineatul (3), se adaugă următoarea literă:

„(f)

gestionarea depozitării temporare a produselor de acvacultură în conformitate cu articolele 30 și 31 din prezentul regulament.”

2.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Mecanism de stocare

Organizațiile de producători din domeniul pescuitului și acvaculturii pot beneficia de sprijin financiar pentru depozitarea produselor enumerate în anexa II sau a produselor încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la prezentul regulament, cu condiția ca:

(a)

condițiile de acordare a ajutorului pentru depozitare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*2), să fie respectate;

(b)

produsele să fi fost introduse pe piață de organizații de producători și nu să nu se fi găsit niciun cumpărător pentru acestea la prețul de declanșare menționat la articolul 31;

(c)

după caz, produsele să îndeplinească standardele comune de comercializare stabilite în conformitate cu articolul 33 și să aibă o calitate corespunzătoare pentru consumul uman;

(d)

produsele să fie stabilizate sau prelucrate și stocate în rezervoare sau cuști prin congelare, fie la bordul unor nave, fie în instalații amplasate pe uscat, prin sărare, prin uscare, prin marinare sau, dacă este cazul, prin fierbere și pasteurizare, indiferent dacă produsele sunt sau nu filetate, tăiate sau, după caz, decapitate;

(e)

produsele de acvacultură să nu fie stocate vii;

(f)

produsele să fie reintroduse din stocuri pe piață pentru consumul uman într-o etapă ulterioară; și

(g)

produsele să rămână stocate minimum cinci zile.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).”"

3.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Înainte de începutul fiecărui an, fiecare organizație de producători poate face individual o propunere de preț care să declanșeze mecanismul de stocare menționat la articolul 30 pentru produsele enumerate în anexa II sau produsele încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la prezentul regulament.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   În cazul în care un stat membru nu a stabilit prețurile de declanșare în temeiul alineatului (4) înainte de apariția epidemiei de COVID-19, statul membru respectiv stabilește, fără întârziere, prețurile de declanșare în cauză pe baza criteriilor menționate la alineatele (2) și (3). Prețurile se fac publice.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 aprilie 2020.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european de pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).


24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/18


REGULAMENTUL (UE) 2020/561 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții ale sale

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește un nou cadru de reglementare menit să asigure buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește dispozitivele medicale reglementate de respectivul regulament, luând ca bază un nivel înalt de protecție a sănătății pacienților și utilizatorilor și luând în considerare întreprinderile mici și mijlocii care sunt active în acest sector. În același timp, Regulamentul (UE) 2017/745 stabilește standarde înalte de calitate și de siguranță pentru dispozitivele medicale pentru a răspunde preocupărilor comune în materie de siguranță în ceea ce privește astfel de dispozitive. De asemenea, Regulamentul (UE) 2017/745 consolidează în mod semnificativ elementele principale ale abordării de reglementare existente din Directivele 90/385/CEE (3) și 93/42/CEE (4) ale Consiliului, cum ar fi supravegherea organismelor notificate, procedurile de evaluare a conformității, investigațiile clinice și evaluarea clinică, vigilența și supravegherea pieței, introducând totodată dispoziții menite să asigure transparența și trasabilitatea în ceea ce privește dispozitivele medicale, pentru a îmbunătăți sănătatea și siguranța.

(2)

Epidemia de COVID-19 și criza de sănătate publică rezultată reprezintă o provocare fără precedent pentru statele membre și o sarcină imensă pentru autoritățile naționale, instituțiile sanitare, cetățenii Uniunii și operatorii economici. Criza de sănătate publică a generat circumstanțe extraordinare care necesită resurse suplimentare substanțiale, precum și o disponibilitate sporită a dispozitivelor medicale de importanță vitală, care nu ar fi putut fi anticipată în mod rezonabil la momentul adoptării Regulamentului (UE) 2017/745. Aceste circumstanțe extraordinare au un impact semnificativ asupra mai multor domenii reglementate prin Regulamentul (UE) 2017/745, cum ar fi desemnarea și activitatea organismelor notificate și introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piață a dispozitivelor medicale în Uniune.

(3)

Dispozitivele medicale, cum ar fi mănușile medicale, măștile chirurgicale, echipamentele pentru terapie intensivă și alte echipamente medicale, joacă un rol esențial în contextul epidemiei de COVID-19 și al crizei de sănătate publică rezultate, pentru a asigura sănătatea și siguranța cetățenilor Uniunii și pentru a permite statelor membre să acorde tratamentul medical necesar pacienților care au nevoie urgentă de un astfel de tratament.

(4)

Având în vedere amploarea fără precedent a provocărilor actuale și ținând cont de complexitatea Regulamentului (UE) 2017/745, este foarte posibil ca statele membre, instituțiile sanitare, operatorii economici și alte părți relevante să nu fie în măsură să asigure punerea în aplicare și aplicarea corespunzătoare a regulamentului respectiv de la 26 mai 2020, astfel cum se prevede în regulament.

(5)

Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, un nivel înalt de protecție a sănătății publice și a siguranței pacienților, pentru a oferi securitate juridică și pentru a evita eventuale perturbări ale pieței, este necesar să se amâne aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2017/745. Având în vedere epidemia de COVID-19 și criza de sănătate publică rezultată, evoluția situației epidemiologice, precum și resursele suplimentare necesare statelor membre, instituțiilor sanitare, operatorilor economici și altor părți interesate, este adecvat să se amâne cu un an aplicarea dispozițiilor respective ale Regulamentului (UE) 2017/745.

(6)

Ar trebui să fie amânată aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/745 care, în caz contrar, ar începe să se aplice de la 26 mai 2020. Pentru a asigura disponibilitatea continuă a dispozitivelor medicale pe piața Uniunii, inclusiv a dispozitivelor medicale care sunt de importanță vitală în contextul epidemiei de COVID-19 și al crizei de sănătate publică rezultate, este, de asemenea, necesar să se adapteze anumite dispoziții tranzitorii ale Regulamentului (UE) 2017/745 care, în caz contrar, nu s-ar mai aplica.

(7)

Atât Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, cât și Regulamentul (UE) 2017/745 abilitează autoritățile naționale competente să autorizeze, pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător, introducerea pe piață a dispozitivelor medicale pentru care nu au fost efectuate procedurile relevante de evaluare a conformității, dar a căror utilizare este în interesul protecției sănătății sau al sănătății publice sau al siguranței ori sănătății pacienților (denumită în continuare „derogare națională”). Regulamentul (UE) 2017/745 permite, de asemenea, Comisiei, în cazuri excepționale, să extindă la întregul teritoriu al Uniunii valabilitatea unei derogări naționale, pentru o perioadă de timp limitată (denumită în continuare „derogare pentru întreaga Uniune”). Ținând cont de epidemia de COVID-19 și de criza de sănătate publică rezultată, Comisia ar trebui să poată adopta derogări pentru întreaga Uniune ca răspuns la derogările naționale, pentru a aborda în mod eficace potențialele deficite la nivelul întregii Uniuni de dispozitive medicale de importanță vitală. Din acest motiv, este adecvat ca dispoziția relevantă a Regulamentului (UE) 2017/745 să se aplice cât mai curând posibil și ca dispozițiile corespunzătoare ale Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE să fie abrogate începând cu data respectivă. Ținând seama de faptul că posibilitatea de a adopta derogări pentru întreaga Uniune, pe parcursul unei perioade de tranziție, urmează să fie acordată Comisiei în ceea ce privește derogările naționale de la Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, sunt necesare anumite modificări ale dispozițiilor relevante ale Regulamentului (UE) 2017/745.

(8)

Pentru a cuprinde orice derogări naționale acordate de statele membre în conformitate cu Directiva 90/385/CEE sau cu Directiva 93/42/CEE în contextul epidemiei de COVID-19 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, este necesar să se prevadă posibilitatea statelor membre de a notifica respectivele derogări naționale, precum și posibilitatea Comisiei de a le extinde valabilitatea la întregul teritoriu al Uniunii.

(9)

Pentru a asigura prezența continuă a unui cadru de reglementare funcțional și eficace care vizează dispozitivele medicale, este necesar să se amâne aplicarea dispoziției de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE.

(10)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume amânarea aplicării anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2017/745 și permiterea extinderii valabilității derogărilor naționale autorizate în temeiul Directivei 90/385/CEE sau al Directivei 93/42/CEE la întregul teritoriu al Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele lor, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea respectivelor obiective.

(11)

Adoptarea prezentului regulament are loc în circumstanțe excepționale cauzate de epidemia de COVID-19 și de criza de sănătate publică rezultată. Pentru a obține efectul urmărit prin modificarea Regulamentului (UE) 2017/745 în ceea ce privește datele de aplicare a anumitor dispoziții, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare înainte de 26 mai 2020. Prin urmare, s-a considerat adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(12)

Având în vedere necesitatea prioritară de a aborda imediat criza de sănătate publică rezultată ca urmare a epidemiei de COVID-19, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare, în regim de urgență, la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2017/745 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2017/745 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), al doilea paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

în prima propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(b)

în a doua propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”.

2.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

în prima propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(ii)

în a treia propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(b)

la alineatul (6), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”.

3.

La articolul 34 alineatul (1), data de „25 martie 2020” se înlocuiește cu „25 martie 2021”.

4.

Articolul 59 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Prin derogare de la articolul 52 din prezentul regulament sau, în perioada cuprinsă între 24 aprilie 2020 și 25 mai 2021, prin derogare de la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 90/385/CEE sau de la articolul 11 alineatele (1)-(6) din Directiva 93/42/CEE, orice autoritate competentă poate autoriza, pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător, introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriul statului membru în cauză, a unui anumit dispozitiv pentru care procedurile aplicabile menționate la articolele respective nu au fost efectuate, dar a cărui utilizare este în interesul sănătății publice sau al siguranței sau sănătății pacienților.”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Statul membru poate informa Comisia și celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Directiva 90/385/CEE sau cu articolul 11 alineatul (13) din Directiva 93/42/CEE înainte de 24 aprilie 2020.”;

(c)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În urma unei notificări în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, în cazuri excepționale legate de sănătatea publică sau de siguranța sau sănătatea pacienților, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să extindă la întregul teritoriu al Uniunii, pentru o perioadă de timp limitată, valabilitatea unei autorizații acordate de un stat membru în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol sau, atunci când aceasta este acordată înainte de 24 aprilie 2020, în conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Directiva 90/385/CEE sau cu articolul 11 alineatul (13) din Directiva 93/42/CEE, și să stabilească condițiile în care dispozitivul poate fi introdus pe piață sau pus în funcțiune. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 114 alineatul (3).”

5.

La articolul 113, data de „25 februarie 2020” se înlocuiește cu „25 februarie 2021”.

6.

Articolul 120 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(b)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

Prin derogare de la articolul 5 din prezentul regulament, un dispozitiv care este un dispozitiv din clasa I în temeiul Directivei 93/42/CEE, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformității în temeiul prezentului regulament necesită implicarea unui organism notificat, sau care are un certificat care a fost emis în conformitate cu Directiva 90/385/CEE sau cu Directiva 93/42/CEE și care este valabil în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, poate fi introdus pe piață sau pus în funcțiune până la 26 mai 2024, cu condiția ca de la 26 mai 2021 acesta să fie în continuare conform cu oricare din directivele respective și cu condiția să nu existe modificări semnificative ale proiectului dispozitivului sau ale scopului său propus. Cu toate acestea, cerințele din prezentul regulament privind supravegherea ulterioară introducerii pe piață, supravegherea pieței, vigilența, înregistrarea operatorilor economici și a dispozitivelor se aplică în locul cerințelor corespondente din respectivele directive.”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Dispozitivele introduse pe piață în mod legal în temeiul Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE înainte de 26 mai 2021 și dispozitivele introduse pe piață începând cu 26 mai 2021, în temeiul alineatului (3) din prezentul articol, pot fi în continuare puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune până la 26 mai 2025.”;

(d)

la alineatul (5), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(e)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)

Prin derogare de la Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, organismele de evaluare a conformității care sunt conforme cu prezentul regulament pot fi desemnate și notificate înainte de 26 mai 2021. Organismele notificate care sunt desemnate și notificate în conformitate cu prezentul regulament pot desfășura procedurile de evaluare a conformității prevăzute în prezentul regulament și pot emite certificate în conformitate cu prezentul regulament înainte de 26 mai 2021.”;

(f)

alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)

Dispozitivele care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) litera (g), care au fost introduse pe piață sau au fost puse în funcțiune în mod legal în conformitate cu normele în vigoare în statele membre înainte de 26 mai 2021, pot fi în continuare introduse pe piață și puse în funcțiune în statele membre în cauză.”;

(g)

alineatul (11) se modifică după cum urmează:

(i)

în prima propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(ii)

în a doua propoziție, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”.

7.

La articolul 122, primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

în partea introductivă, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(b)

se adaugă următoarea liniuță:

„—

articolului 9 alineatul (9) din Directiva 90/385/CEE și a articolului 11 alineatul (13) din Directiva 93/42/CEE, care se abrogă începând cu 24 aprilie 2020.”

8.

Articolul 123 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(b)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(ii)

în prima propoziție a literei (d), data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”;

(iii)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

pentru dispozitivele reutilizabile al căror suport UDI figurează chiar pe dispozitiv, articolul 27 alineatul (4) se aplică:

(i)

dispozitivelor implantabile și dispozitivelor din clasa III, începând cu 26 mai 2023;

(ii)

dispozitivelor din clasele IIa și IIb, începând cu 26 mai 2025;

(iii)

dispozitivelor din clasa I, începând cu 26 mai 2027;”;

(iv)

se adaugă următoarea literă:

„(j)

Articolul 59 se aplică de la 24 aprilie 2020.”

9.

La litera (h) a secțiunii 5.1 din anexa IX, data de „26 mai 2020” se înlocuiește cu „26 mai 2021”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 aprilie 2020.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).

(3)  Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, p. 17).

(4)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/562 AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului din 2 mai 2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 (1), în special articolul 4i,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 2 mai 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(2)

În conformitate cu articolul 4i din Regulamentul (UE) nr. 401/2013, Consiliul a reexaminat lista persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexa IV la regulamentul respectiv.

(3)

S-au primit informații actualizate privind una dintre rubricile incluse în listă.

(4)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO L 121, 3.5.2013, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica 3 din lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 înlocuiește cu rubrica următoare:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„3.

Than Oo

Data nașterii: 12 octombrie 1973

Genul: masculin

Număr militar de identificare: BC 25723

Generalul de brigadă Than Oo a fost comandantul celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) până în luna mai 2018. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 99-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018”


DECIZII

24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/25


DECIZIA (PESC) 2020/563 A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/184/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei.

(2)

Pe baza reexaminării Deciziei 2013/184/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 30 aprilie 2021.

(3)

S-au primit informații actualizate privind una dintre rubricile incluse în listă.

(4)

Prin urmare, Decizia 2013/184/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/184/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 12

Prezenta decizie se aplică până la 30 aprilie 2021. Aceasta se reexaminează permanent. Decizia se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost realizate.”

2.

Anexa se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 75).


ANEXĂ

Rubrica 3 din lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa la Decizia 2013/184/PESC se înlocuiește cu rubrica următoare:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„3.

Than Oo

Data nașterii: 12 octombrie 1973

Genul: masculin

Număr militar de identificare: BC 25723

Generalul de brigadă Than Oo a fost comandantul celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) până în luna mai 2018. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 99-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018”


24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/27


DECIZIA (PESC) 2020/564 A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2018/298 privind susținerea de către Uniune a activităților Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităților acesteia de monitorizare și verificare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 februarie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/298 (1).

(2)

Articolul 5 al doilea paragraf din Decizia (PESC) 2018/298 prevede o perioadă de punere în aplicare de 24 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3) din decizia respectivă, pentru activitățile menționate la articolul 1 din aceeași decizie.

(3)

Acordul de finanțare cu Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBTO) a fost semnat la 28 aprilie 2018 și, prin urmare, urmează să expire la 27 aprilie 2020.

(4)

La 19 martie 2020, Dr. Lassina ZERBO, secretarul executiv al Comisiei Pregătitoare a CTBTO, a solicitat prelungirea, până la 30 noiembrie 2020, a perioadei de punere în aplicare prevăzute în Decizia (PESC) 2018/298, din cauza crizei la nivel mondial generată de Covid-19 și a suspendării temporare aferente a activităților neesențiale ale CTBTO.

(5)

Decizia (PESC) 2018/298 ar trebui, prin urmare, să fie modificată.

(6)

Prelungirea activităților menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2018/298 până la 30 noiembrie 2020 nu afectează resursele,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia (PESC) 2018/298, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie expiră la 30 noiembrie 2020.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decizia (PESC) 2018/298 a Consiliului din 26 februarie 2018 privind susținerea de către Uniune a activităților Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităților acesteia de monitorizare și verificare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 56, 28.2.2018, p. 34).


REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE PROCEDURĂ

24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/28


DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AGENȚIEI DE SPRIJIN PENTRU OAREC (OFICIUL OAREC)

din 10 septembrie 2019

de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Oficiul OAREC

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 (1), în special articolul 36 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (2), în special articolul 25,

întrucât:

(1)

În contextul funcționării sale, Oficiul OAREC poate desfășura anchete administrative, proceduri disciplinare anticipate, disciplinare și de suspendare, în conformitate cu anexa IX la Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (3) și în conformitate cu Decizia MC/2012/3 a Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare referitoare la desfășurarea anchetelor administrative și a procedurilor disciplinare, ceea ce implică prelucrarea de informații, inclusiv de date cu caracter personal.

(2)

Membrii personalului Oficiului OAREC au obligația de a raporta eventuale activități ilegale, inclusiv frauda sau corupția, care aduc atingere intereselor Uniunii, sau de conduită în raport cu exercitarea atribuțiilor profesionale care pot constitui o încălcare gravă a obligațiilor funcționarilor Uniunii. Acest aspect este reglementat prin Decizia nr. MC/2018/11 a Comitetului de gestionare a Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) de stabilire a orientărilor privind avertizarea în interes public a Oficiului OAREC.

(3)

Oficiul OAREC a stabilit o politică de prevenire și soluționare eficace și eficientă a cazurilor reale sau potențiale de hărțuire morală sau sexuală la locul de muncă, astfel cum se prevede în Decizia nr. MC/2016/15 a Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) privind politica sa în domeniul protecției demnității persoanei și al prevenirii hărțuirii psihologice și sexuale.

(4)

În contextul activităților menționate mai sus, Oficiul OAREC culege și prelucrează informații relevante și mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv date de identificare ale unei persoane fizice, date de contact, roluri și sarcini profesionale, informații privind conduita și performanțele private și profesionale, precum și date financiare. Oficiul OAREC acționează în calitate de operator de date.

(5)

Există garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal și pentru prevenirea accesului sau a transferului accidental sau ilegal, indiferent că sunt stocate într-un mediu fizic sau într-un mediu electronic. După prelucrare, datele sunt păstrate în conformitate cu normele aplicabile ale Oficiului OAREC privind păstrarea datelor, astfel cum sunt definite în evidențele de protecție a datelor în temeiul articolului 31 din regulament. La sfârșitul perioadei de păstrare, informațiile legate de caz, inclusiv datele cu caracter personal, sunt eliminate, anonimizate sau transferate în arhivele istorice.

(6)

În acest context, Oficiul OAREC are obligația de a furniza persoanelor vizate informații cu privire la activitățile de prelucrare menționate mai sus și de a respecta drepturile persoanelor vizate, conform prevederilor din regulament.

(7)

Poate fi necesar să se asigure un echilibru între drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu regulamentul, și nevoile activităților menționate mai sus, respectând pe deplin drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate. În acest sens, articolul 25 din regulament prevede, în condiții stricte, posibilitatea de a restricționa aplicarea articolelor 14‐20, 35 și 36, precum și a articolului 4, în măsura în care dispozițiile sale corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 14-20. În acest caz, este necesar să se adopte norme interne în temeiul cărora Oficiul OAREC să poată restricționa drepturile respective, în conformitate cu același articol din regulament.

(8)

Acest lucru poate fi valabil, în special, dacă se furnizează persoanei vizate informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în etapa de evaluare preliminară a unei anchete administrative sau în timpul anchetei propriu-zise, înaintea unei eventuale revocări a cazului sau a unei etape disciplinare anterioare. În anumite situații, furnizarea unor astfel de informații ar putea afecta grav capacitatea Oficiului OAREC de a efectua o anchetă eficace, de exemplu, dacă există riscul ca persoana respectivă să distrugă probe sau să ia legătura cu potențialii martori înainte de audiere. În plus, Oficiul OAREC poate avea nevoie să-și protejeze propriile drepturi și libertăți, precum și pe cele ale altor persoane implicate.

(9)

Ar putea fi necesar să se protejeze confidențialitatea unui martor sau a unui denunțător care a solicitat să nu fie identificat. Într-un astfel de caz, pentru a-și proteja drepturile și libertățile, Oficiul OAREC poate decide să restricționeze accesul la identitatea, declarațiile și alte date cu caracter personal ale denunțătorului, precum și ale altor persoane implicate.

(10)

Ar putea fi necesar să se protejeze confidențialitatea unui membru al personalului care a contactat persoanele de încredere din cadrul Oficiului OAREC în contextul unei proceduri de hărțuire. Într-un astfel de caz, Oficiul OAREC poate decide să restricționeze accesul la identitatea, declarațiile și alte date cu caracter personal ale presupusei victime, ale presupusului hărțuitor și ale altor persoane implicate, pentru a le proteja drepturile și libertățile.

(11)

Oficiul OAREC poate aplica restricții numai atunci când respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și dacă sunt strict necesare și constituie o măsură proporțională într-o societate democratică. Oficiul OAREC trebuie să ofere justificări care să explice motivele acestor restricții.

(12)

Pe baza principiului responsabilității, Oficiul OAREC trebuie să țină evidența aplicării restricțiilor.

(13)

Articolul 25 alineatul (6) din regulament obligă operatorul să informeze persoanele vizate cu privire la motivele principale care stau la baza aplicării restricției și cu privire la dreptul lor de a depune o plângere la AEPD.

(14)

În temeiul articolului 25 alineatul (8) din regulament, Oficiul OAREC poate amâna, omite sau refuza furnizarea de informații privind motivele aplicării unei restricții persoanei vizate, dacă acest lucru ar anula în orice mod efectul restricției. Oficiul OAREC trebuie să evalueze, de la caz la caz, dacă comunicarea restricției îi anulează efectul.

(15)

Oficiul OAREC trebuie să ridice restricția imediat ce condițiile care o justifică nu se mai aplică și să evalueze aceste condiții în mod regulat.

(16)

Pentru a garanta cea mai mare protecție a drepturilor și libertăților persoanelor vizate și în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din regulament, responsabilul cu protecția datelor trebuie informat în timp util cu privire la restricțiile aplicate și trebuie să verifice respectarea prevederilor prezentei decizii.

(17)

Aplicarea restricțiilor menționate mai sus nu aduce atingere eventualei aplicări a dispozițiilor articolului 16 alineatul (5) și ale articolului 17 alineatul (4) din regulament, privind dreptul la informare, atunci când datele nu au fost obținute de la persoana vizată, și dreptul de acces al persoanei vizate.

(18)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor („AEPD”) a fost consultată la 27 mai 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta decizie stabilește norme referitoare la condițiile în care Oficiul OAREC poate restricționa aplicarea articolelor 14-20, 35 și 36, precum și a articolului 4, în temeiul articolului 25 din regulament.

Articolul 2

Restricții

(1)   În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulament, Oficiul OAREC poate restricționa aplicarea articolelor 14-20, 35 și 36, precum și a articolului 4, în măsura în care dispozițiile corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 14-20, în cazul în care:

(a)

desfășoară anchete administrative, proceduri disciplinare anticipate, disciplinare și de suspendare, în conformitate cu anexa IX la Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu Decizia MC/2012/3 a Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind desfășurarea anchetelor administrative și a procedurilor disciplinare, ceea ce implică prelucrarea de informații, inclusiv de date cu caracter personal. Restricțiile relevante pot fi întemeiate pe articolul 25 alineatul (1) literele (c), (g) și (h) din regulament;

(b)

se asigură că membrii personalului Oficiului OAREC pot raporta fapte în condiții de confidențialitate atunci când consideră că există nereguli grave în conformitate cu Decizia nr. MC/2018/11 a Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) de stabilire a orientărilor privind avertizarea în interes public a Oficiului OAREC. Restricțiile relevante se pot întemeia pe articolul 25 alineatul (1) litera (h) din regulament;

(c)

se asigură că membrii personalului Oficiului OAREC pot raporta în condiții de confidențialitate unor persoane de încredere în contextul unei proceduri de hărțuire în conformitate cu Decizia nr. MC/2016/15 a Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii psihologice și sexuale. Restricțiile relevante se pot întemeia pe articolul 25 alineatul (1) litera (h) din regulament.

(2)   Categoriile de date cuprind datele de identificare ale unei persoane fizice, datele de contact, rolurile și sarcinile profesionale, informațiile privind conduita și performanțele private și profesionale, precum și date financiare.

(3)   Restricțiile trebuie să respecte esența drepturilor și libertăților fundamentale și să constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică.

(4)   Înainte de aplicarea restricțiilor și după caz, se efectuează un test de necesitate și proporționalitate. Restricțiile se limitează la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite, ținând seama de riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

(5)   Oficiul OAREC întocmește, în scopul asigurării răspunderii, o evidență în care sunt descrise motivele care stau la baza restricțiilor aplicate, care anume dintre motivele enumerate la punctul 1 se aplică și rezultatul testului de necesitate și proporționalitate. Evidențele respective fac parte dintr-un registru ad hoc, care este pus, la cerere, la dispoziția AEPD. Un raport privind aplicarea articolului 25 din regulament trebuie pus la dispoziție periodic.

Articolul 3

Riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate

Evaluarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal pot face obiectul unor restricții, precum și perioada de păstrare a acestora sunt menționate în evidența activităților de prelucrare relevante, în conformitate cu articolul 31 din regulament și, dacă este cazul, în evaluările relevante ale impactului asupra protecției datelor, în temeiul articolului 39 din regulament.

Articolul 4

Perioade de stocare și garanții

Oficiul OAREC instituie garanții pentru a preveni abuzul sau accesul sau transferul ilegal de date cu caracter personal care pot face obiectul unor restricții. Aceste garanții conțin măsuri tehnice și organizatorice și, dacă este necesar, sunt prezentate în detaliu în deciziile interne, procedurile și normele de punere în aplicare ale Oficiului OAREC. Garanțiile cuprind:

(a)

definirea adecvată a rolurilor, responsabilităților și etapelor procedurale;

(b)

dacă este cazul, un mediu electronic securizat care previne accesul sau transferul ilegal sau accidental de date electronice către persoane neautorizate;

(c)

dacă este cazul, stocarea și prelucrarea în condiții de siguranță a documentelor pe suport de hârtie;

(d)

monitorizarea corespunzătoare a restricțiilor și o revizuire periodică, care trebuie efectuate cel puțin o dată la șase luni. Revizuirea se impune și în cazul în care se modifică elemente esențiale ale cazului respectiv. Restricțiile se ridică imediat ce situațiile care le justifică nu se mai aplică.

Articolul 5

Informarea responsabilului cu protecția datelor și analiza efectuată de acesta

(1)   Responsabilul cu protecția datelor al Oficiului OAREC trebuie informat fără întârziere nejustificată ori de câte ori drepturile persoanelor vizate sunt restricționate în conformitate cu prezenta decizie și i se acordă acces la evidențe și la documentele care stau la baza elementelor de fapt și de drept.

(2)   Responsabilul cu protecția datelor al Oficiului OAREC poate solicita revizuirea aplicării restricției. Oficiul OAREC îl informează în scris pe responsabilul cu protecția datelor cu privire la rezultatul analizei solicitate.

(3)   Participarea responsabilului cu protecția datelor al Oficiului OAREC la procedura privind restricțiile, inclusiv la schimburile de informații, este documentată în forma corespunzătoare.

Articolul 6

Informarea persoanelor vizate cu privire la restricționarea drepturilor

(1)   Anunțurile privind protecția datelor publicate pe site-ul Oficiului OAREC conțin informații generale pentru persoanele vizate, referitoare la restricțiile potențiale ale drepturilor tuturor persoanelor vizate descrise la articolul 2 alineatul (1) din prezenta decizie. Informațiile se referă la drepturile care pot fi restricționate, motivele și durata posibilă a restricției.

(2)   În plus, Oficiul OAREC informează fiecare persoană vizată în parte, fără întârzieri nejustificate și în scris, cu privire la restricțiile prezente sau viitoare ale drepturilor lor, astfel cum se specifică în continuare la articolele 7, 8 și 9 din prezenta decizie.

Articolul 7

Dreptul la informații care trebuie furnizate persoanelor vizate și informarea cu privire la încălcarea securității datelor

(1)   În cazul în care, în contextul activităților menționate în prezenta decizie, Oficiul OAREC limitează, integral sau parțial, drepturile persoanelor vizate menționate la articolele 14-16 și 35 din regulament, acestea sunt informate cu privire la principalele motive pe care se întemeiază aplicarea restricției și cu privire la dreptul lor de a depune o plângere la AEPD, precum și de a introduce o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(2)   Oficiul OAREC poate amâna, omite sau refuza furnizarea de informații privind motivele restricției menționate la alineatul (1), dacă aceasta ar anula efectul restricției. Această evaluare se efectuează de la caz la caz.

Articolul 8

Dreptul persoanelor vizate de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea

(1)   În cazul în care, în contextul activităților menționate în prezenta decizie, restricționează, integral sau parțial, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării, astfel cum se menționează la articolele 17-20 din regulament, Oficiul OAREC informează persoana vizată respectivă, în răspunsul la cererea sa, cu privire la principalele motive care stau la baza aplicării restricției, precum și cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la AEPD sau de a introduce o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(2)   Oficiul OAREC poate amâna, omite sau refuza furnizarea de informații privind motivele restricției menționate la alineatul (1), dacă aceasta ar anula efectul restricției. Această evaluare se efectuează de la caz la caz.

Articolul 9

Confidențialitatea comunicațiilor electronice

(1)   În circumstanțe excepționale și în conformitate cu dispozițiile și raționamentul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), Oficiul OAREC poate limita dreptul la confidențialitatea comunicațiilor electronice, astfel cum se menționează la articolul 36 din regulament. În acest caz, Oficiul OAREC prezintă în detaliu, prin norme interne specifice, circumstanțele, motivele, riscurile relevante și garanțiile conexe.

(2)   În cazul în care limitează dreptul la confidențialitatea comunicațiilor electronice, Oficiul OAREC informează persoana vizată, în răspunsul la cererea sa, cu privire la principalele motive care stau la baza aplicării restricției, precum și cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la AEPD sau de a introduce o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(3)   Oficiul OAREC poate amâna, omite sau refuza furnizarea de informații privind motivele restricției menționate la alineatele (1) și (2), dacă aceasta ar anula efectul restricției. Această evaluare se efectuează de la caz la caz.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Riga, 10 septembrie 2019.

Pentru Agenția de sprijin pentru OAREC

Jeremy GODFREY

Președintele Consiliului de administrație


(1)  JO L 321, 17.12.2018, p. 1.

(2)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

(3)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

(4)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).