ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 109I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
7 aprilie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2020/506 a Băncii Centrale Europene din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2020/20)

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

7.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 109/1


DECIZIA (UE) 2020/506 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 aprilie 2020

de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2020/20)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 primul paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituții de credit și cu alți participanți pe piață, pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile generale în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului, sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(2)

Boala determinată de coronavirus 2019 (COVID-19) a fost caracterizată de Organizația Mondială a Sănătății drept pandemie și este cauza unei urgențe colective în domeniul sănătății publice, fără precedent în istoria recentă. Aceasta a generat un șoc economic extrem, care necesită o reacție ambițioasă, coordonată și urgentă pe toate fronturile pentru a sprijini întreprinderile și lucrătorii expuși riscurilor. Ca urmare a pandemiei, activitatea economică din zona euro este în declin și va suferi în mod inevitabil o contracție considerabilă, în special deoarece mai multe țări se confruntă cu necesitatea de a intensifica măsurile de izolare. Aceste măsuri pun presiune asupra fluxurilor de numerar ale întreprinderilor și asupra lucrătorilor și pun în pericol supraviețuirea întreprinderilor și a locurilor de muncă. Este, de asemenea, clar că această situație împiedică transmiterea impulsurilor politicii monetare și adaugă riscuri semnificative de scădere a perspectivelor de inflație relevante.

(3)

La 7 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat un nou set de decizii ca răspuns la pandemia de COVID-19, care ar putea pune în pericol obiectivul de stabilitate a prețurilor și buna funcționare a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Acestea includ măsuri de relaxare a politicilor în materie de garanții pentru a susține contrapărțile Eurosistemului în menținerea unor garanții eligibile suficiente pentru a putea participa la toate operațiunile de furnizare de lichiditate. Aceste măsuri sunt proporționale în raport cu scopul contracarării riscurilor grave la adresa stabilității prețurilor, a mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor economice din zona euro, care derivă din declanșarea și intensificarea răspândirii COVID-19. Astfel de măsuri trebuie să se aplice temporar, până când Consiliul guvernatorilor consideră că riscurile menționate anterior s-au diminuat.

(4)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător.

(5)

În plus, Consiliul guvernatorilor a decis să dea dovadă, temporar, de o disponibilitate sporită de a-și asuma riscuri în vederea sprijinirii acordării de credite prin intermediul operațiunilor sale de refinanțare. În special, marjele de ajustare a valorii aplicate colateralului vor fi reduse cu un factor fix.

(6)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) (2) ar trebui modificată în mod corespunzător.

(7)

Pentru a reacționa prompt la actuala situație de pandemie, aceste modificări ar trebui introduse printr-o decizie care să intre în vigoare la data notificării BCN, decizie care ar trebui publicată fără întârziere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât aceste modificări să fie aplicate în mod direct de BCN la datele menționate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) se modifică după cum urmează:

1.

articolul 93 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 93

Dimensiunea minimă a creanțelor private

Pentru utilizare internă, creanțele private, în momentul depunerii acestora drept colateral de către contraparte, îndeplinesc un prag minim al valorii de 0 EUR sau orice valoare mai ridicată care poate fi stabilită de BCN de origine. Pentru utilizare transfrontalieră, se aplică un prag minim al valorii de 500 000 EUR.”;

2.

la articolul 141 alineatul (1), valoarea procentuală „2,5 %” se înlocuiește cu valoarea procentuală „10 %”.

Articolul 2

Modificări ale Orientării (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)

Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se modifică după cum urmează:

1.

articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Marje suplimentare de ajustare a valorii aplicate anumitor tipuri de active tranzacționabile

Pe lângă marjele de ajustare a valorii prevăzute la articolul 3 din prezenta orientare, pentru anumite tipuri de active tranzacționabile se vor aplica următoarele marje suplimentare de ajustare a valorii:

(a)

titlurile garantate cu active, obligațiunile garantate și instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit care teoretic sunt evaluate în conformitate cu regulile cuprinse în articolul 134 din Orientarea (UE) 2015/510 (ECB/2014/60) fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii sub forma unei reduceri a valorii de 4 %;

(b)

obligațiunile garantate utilizate în scopuri proprii fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii de: (i) 6,4 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei alocate nivelurilor 1 și 2 de calitate a creditului, și (ii) 9,6 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei alocate nivelului 3 de calitate a creditului;

(c)

în sensul literei (b), «utilizate în scopuri proprii» înseamnă depunerea sau utilizarea de către o contraparte a obligațiunilor garantate emise sau garantate de respectiva contraparte sau de orice altă entitate cu care contrapartea are legături strânse astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (ECB/2014/60);

(d)

dacă marja suplimentară de ajustare a valorii prevăzută la litera (b) nu poate fi aplicată cu privire la un sistem de gestionare a colateralului al unei BCN, al unui agent tripartit sau al TARGET2-Securities pentru autocolateralizare, marja suplimentară de ajustare a valorii se aplică în astfel de sisteme sau platforme întregii valori a emisiunii de obligațiuni garantate care poate fi utilizată în scopuri proprii;

2.

la articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

„Instrumentele de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 25,2 %.”;

3.

în anexă, tabelele 2, 2a şi 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Tabelul 2

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii (în %) aplicate activelor tranzacționabile eligibile din categoriile I-IV de marje de ajustare

 

Categorii de marje de ajustare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cupon fix

cupon zero

cupon variabil

cupon fix

cupon zero

cupon variabil

cupon fix

cupon zero

cupon variabil

cupon fix

cupon zero

cupon variabil

Nivelurile 1 și 2

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10, ∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Nivelul 3

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10, ∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


Tabelul 2a

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii (în %) aplicate activelor tranzacționabile eligibile din categoria V

 

 

Categoria V

Calitatea creditului

Durata de viață medie ponderată(weighted average life, WAL)  (*2)

Marja de ajustare a valorii

Nivelurile 1 și 2

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4,0

[5,7)

7,2

[7,10)

10,4

[10, ∞)

16,0


Tabelul 3

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii (în %) aplicate creanțelor private eligibile

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*3)

Plată a dobânzii la rată fixă

Plată a dobânzii la rată variabilă

Nivelurile 1 și 2

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10, ∞)

28

14,8

Nivelul 3

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10, ∞)

38,4

34,4

Articolul 3

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către BCN. Decizia se notifică imediat după adoptare și se publică fără întârziere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 1 se aplică de la 8 aprilie 2020, iar articolul 2 se aplică de la 20 aprilie 2020.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează BCN.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 aprilie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(2)  Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).

(*1)  De ex. [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(*2)  De ex. [0-1) WAL mai mică de un an, [1-3) WAL egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(*3)  De ex. [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.”