ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 077I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
15 martie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

15.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 77/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/402 AL COMISIEI

din 14 martie 2020

de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

De la izbucnirea crizei epidemiologice cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2, boala asociată acestuia, COVID-19, s-a răspândit rapid în întreaga lume, ajungând și pe teritoriul Uniunii. Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul asociat infecțiilor cu COVID-19 pentru populația Uniunii este considerat actualmente moderat către ridicat, pe baza probabilității de transmitere și a impactului bolii. Virusul se răspândește cu rapiditate pe teritoriul Uniunii și ar putea avea un impact enorm asupra sănătății publice, având o evoluție letală considerabilă în rândul persoanelor cu risc ridicat și determinând perturbări economice și societale semnificative

(2)

În acest context, a crescut deja semnificativ nevoia de echipamente individuale de protecție, astfel cum sunt detaliate în anexa 1. Având în vedere natura sa și circumstanțele actuale, un astfel de tip de echipament reprezintă un produs esențial, deoarece este necesar pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii și pentru a proteja sănătatea personalului medical care îi tratează pe pacienții infectați.

(3)

În conformitate cu Concluziile Consiliului din cadrul reuniunii Consiliului Miniștrilor Sănătății din 13 februarie 2020, a fost lansată o procedură de achiziții publice pentru echipamente individuale de protecție în baza Acordului privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale. Potrivit unui calendar orientativ și în funcție de situația de pe piață, aceasta ar putea fi finalizată la începutul lunii aprilie.

(4)

Cererea de echipamente medicale de protecție a fost extrem de mare în ultimele zile și se preconizează că va continua să crească în mod semnificativ în viitorul foarte apropiat, începând în același timp să se înregistreze deficite în mai multe state membre Pe întreaga piață unică a UE, există dificultăți în a satisface cererea clienților de echipamente individuale de protecție necesare, în special măști de protecție a gurii. În acest moment, se depun eforturi de sporire a capacităților de producție. Acest lucru ar putea duce la revizuirea măsurilor în funcție de necesități și de evoluția situației.

(5)

Producția în Uniune de echipamente individuale de protecție, cum ar fi măștile pentru protecția gurii, este concentrată în prezent într-un număr limitat de state membre, și anume Republica Cehă, Franța, Germania și Polonia. În ciuda faptului că a fost încurajată creșterea producției, nivelul actual al producției Uniunii și al stocurilor existente nu va fi suficient pentru a satisface cererea din Uniune. Acest lucru se întâmplă mai ales pentru că această cerere crește ca urmare a situației epidemiologice, iar echipamentele individuale de protecție pot fi exportate fără restricții în alte părți ale lumii.

(6)

Unele țări terțe au decis deja în mod oficial să limiteze exporturile echipamentelor de protecție. Altele par să fi luat măsuri similare în mod mai puțin oficial. Unele dintre aceste țări sunt, de asemenea, furnizori tradiționali pe piața Uniunii, ceea ce exercită o presiune și mai mare asupra pieței Uniunii.

(7)

Pentru a remedia și a preveni o situație critică, este în interesul Uniunii ca Comisia să ia măsuri imediate cu durată limitată pentru a se asigura că exporturile de echipamente individuale de protecție fac obiectul unei autorizații, în scopul de a se asigura furnizarea în Uniune a unor volume adecvate care să răspundă cererii vitale.

(8)

Exporturile anumitor cantități de produse specifice pot fi autorizate în anumite condiții, cum ar fi în scopul de a se asigura asistența acordată țărilor terțe și în funcție de nevoile statelor membre. Modalitățile administrative pentru aceste autorizații ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre pe durata acestor măsuri temporare.

(9)

În Uniune există o nevoie vitală de echipamente de protecție pentru spitale, pacienți, lucrătorii din sectoarele respective, autoritățile de protecție civilă. Această nevoie vitală este monitorizată în mod constant prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii.

(10)

Deși această măsură se aplică actualmente echipamentelor individuale de protecție, astfel cum sunt detaliate în anexa 1, s-ar putea să fie necesar să se revizuiască domeniul de aplicare al anexei și produsele reglementate de prezentul regulament.

(11)

Având în vedere caracterul urgent al situației, justificat de răspândirea rapidă a infecției COVID-19, măsurile prevăzute în prezentul regulament trebuie luate în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/479.

(12)

Pentru a preveni epuizarea stocurilor prin speculă, prezentul regulament de punere în aplicare trebuie să intre în vigoare la data publicării sale. În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/479, aceste măsuri trebuie să aibă o durată de șase săptămâni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizația de export

1.   Pentru exportul în afara Uniunii al echipamentelor individuale de protecție enumerate în anexa I este necesară o autorizație de export întocmită în conformitate cu formularul din anexa II, indiferent dacă aceste echipamente provin sau nu din Uniune. Această autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul și se eliberează în scris sau prin mijloace electronice.

2.   Dacă nu se prezintă o astfel de autorizație de export, exportul este interzis.

Articolul 2

Aspecte procedurale

1.   Dacă echipamentele de protecție se află într-unul sau în mai multe state membre diferit(e) de cel în care s-a introdus cererea de autorizație de export, acest lucru se indică în cerere. Autoritățile competente din statul membru în care a fost depusă cererea de autorizație de export trebuie să consulte de îndată autoritățile competente din statul membru sau statele membre în cauză și să furnizeze informațiile necesare. Statul membru sau statele membre consultate trebuie să facă cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecții cu privire la acordarea unei astfel de autorizații, obiecții care au caracter obligatoriu pentru statul membru în care a fost depusă cererea.

2.   Statele membre prelucrează cererile de autorizații de export într-o perioadă de timp care urmează a fi stabilită prin legislația sau practicile naționale, perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare începând de la data la care toate informațiile necesare au fost furnizate autorităților competente. În cazuri excepționale și din motive bine întemeiate, această perioadă poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de 5 zile lucrătoare.

3.   Atunci când decid să acorde sau nu o autorizație de export în temeiul prezentului regulament, statele membre iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, dacă este cazul, dacă exportul servește, printre altele:

la îndeplinirea obligațiilor de furnizare în cadrul unei proceduri comune de achiziții publice în conformitate cu articolul 5 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (2);

la susținerea acțiunilor de sprijin concertate coordonate de mecanismul integrat al UE pentru un răspuns politic la crize (IPCR), de Comisia Europeană sau de alte instituții ale Uniunii;

pentru a răspunde solicitărilor de asistență adresate UCPM (mecanismul de protecție civilă al Uniunii) și gestionate de acesta, de către țări terțe sau de organizații internaționale;

la sprijinirea activităților statutare ale organizațiilor cu rol umanitar din străinătate care beneficiază de protecție în temeiul Convenției de la Geneva, cu condiția să nu afecteze capacitatea de a funcționa ca organizație națională cu rol umanitar;

la sprijinirea activităților Rețelei mondiale de alertă și reacție a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) (GOARN);

la asigurarea livrărilor necesare operațiunilor din străinătate ale statelor membre ale UE, inclusiv operațiuni militare, misiuni de poliție internaționale și/sau misiuni civile internaționale de menținere a păcii;

la asigurarea livrărilor necesare delegațiilor UE și ale statelor membre în străinătate.

4.   Statele membre pot decide să utilizeze documente electronice în scopul prelucrării cererilor de autorizații de export.

Articolul 3

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică timp de șase săptămâni. Acesta încetează în mod automat să se aplice la sfârșitul acestei perioade de șase săptămâni.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2020

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83, 27.3.2015, p. 34.

(2)  JO L 293, 5.11.2013, p. 1.


ANEXA I

Echipamente de protecție

Echipamentele enumerate în prezenta anexă sunt în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/425 (1).

Categorie

Descriere

Coduri NC

Ochelari și viziere de protecție

Protecție împotriva materialelor potențial infecțioase,

Acoperă ochii și zona din jurul acestora,

Compatibili cu diferite modele de măști și măști faciale cu piese faciale filtrante (FFP),

Lentile transparente,

Reutilizabile (pot fi curățate și dezinfectate) sau articole de unică folosință

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Dispozitive de protecție a feței

Echipamente de protecție a zonei faciale și a membranelor mucoase aferente (de exemplu: ochi, nas, gură) împotriva materialelor potențial infecțioase,

Includ o vizieră din material transparent,

De obicei, includ elemente de fixare pe față (de exemplu: benzi circulare ajustabile lateral)

Pot include echipamente de protecție a gurii și a nasului, astfel cum sunt descrise în continuare

Reutilizabile (pot fi curățate și dezinfectate) sau de unică folosință

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Echipamente de protecție a gurii și a nasului

Măști pentru protejarea purtătorului împotriva materialelor potențial infecțioase și pentru protejarea mediului înconjurător împotriva materialelor potențial infecțioase răspândite de purtător,

Pot include un dispozitiv de protecție a feței astfel cum este descris anterior,

Dotate sau nu cu un filtru ce poate fi înlocuit

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Îmbrăcăminte de protecție

Piesă de îmbrăcăminte (de exemplu halat, costum) pentru protejarea purtătorului împotriva materialelor potențial infecțioase și pentru protejarea mediului înconjurător împotriva materialelor potențial infecțioase răspândite de purtător,

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Mănuși

Mănuși pentru protejarea purtătorului împotriva materialelor potențial infecțioase și pentru protejarea mediului împotriva materialelor potențial infecțioase răspândite de purtător

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, p. 51)


ANEXA II

Model de formular pentru autorizațiile de export menționate la articolul 1

Atunci când acordă autorizații de export, statele membre vor depune eforturi pentru a asigura vizibilitatea tipului de autorizație pe formularul eliberat. Prezentul formular este o autorizație de export valabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene până la data expirării.

UNIUNEA

EUROPEANĂ Export de echipamente individuale de protecție [Regulamentul (UE) 2020/402]

1.

Exportator

(Numărul EORI, dacă este cazul)

2.

Numărul autorizației

3.

Data expirării

4.

Autoritatea emitentă

5.

Țara de destinație

6.

Beneficiarul final

7.

Codul mărfurilor

8.

Cantitate

9.

Unitate

10.

Descrierea mărfurilor

11.

Localizare

7.

Codul mărfurilor

8.

Cantitate

9.

Unitate

10.

Descrierea mărfurilor

11.

Localizare

7.

Codul mărfurilor

8.

Cantitate

9.

Unitate

10.

Descrierea mărfurilor

11.

Localizare

7.

Codul mărfurilor

8.

Cantitate

9.

Unitate

10.

Descrierea mărfurilor

11.

Localizare

12.

Semnătura, locul și data, ștampila

Note explicative la formularul pentru autorizația de export

Este obligatoriu să se completeze toate casetele, cu excepția cazului în care se menționează altfel.

Casetele 7-11 se repetă de 4 ori pentru a se putea solicita o autorizație pentru 4 produse diferite.

Caseta 1

Exportator

Numele și adresa complete ale exportatorului pentru care se eliberează autorizația + numărul EORI, dacă este cazul.

Caseta 2

Numărul autorizației

Numărul autorizației este completat de autoritatea care eliberează autorizația de export și are următorul format: XXaaaa999999, unde XX este codul din geonomenclatură format din 2 litere (1) al statului membru emitent, aaaa este anul eliberării autorizației, format din 4 cifre, 999999 este un cod unic din 6 cifre din cadrul XXaaaaa, atribuit de autoritatea emitentă.

Caseta 3

Data expirării

Autoritatea emitentă poate defini o dată de expirare a autorizației. Această dată de expirare nu poate fi ulterioară perioadei de 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Dacă autoritatea emitentă nu stabilește o dată de expirare, autorizația expiră la cel mult 6 săptămâni după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Caseta 4

Autoritatea emitentă

Numele și adresa complete ale autorității statului membru care a eliberat autorizația de export.

Caseta 5

Țara de destinație

Codul din geonomenclatură, format din 2 litere, al țării de destinație a mărfurilor pentru care a fost eliberată autorizația.

Caseta 6

Beneficiarul final

Numele și adresa complete ale beneficiarului final al mărfurilor, dacă sunt cunoscute în momentul eliberării, + numărul EORI, dacă este cazul. Dacă beneficiarul final nu este cunoscut în momentul eliberării, câmpul se lasă necompletat.

Caseta 7

Codul mărfurilor

Codul numeric din Sistemul armonizat sau din Nomenclatura combinată (2) la care sunt clasificate mărfurile care urmează a fi exportate atunci când se eliberează autorizația.

Caseta 8

Cantitate

Cantitatea de mărfuri măsurată în unitatea declarată în caseta 9.

Caseta 9

Unitate

Unitatea de măsură în care este exprimată cantitatea declarată în caseta 8. Unitățile care trebuie utilizate sunt „P/ST” pentru mărfurile numărate ca număr de bucăți (de exemplu, măști) și „PA” pentru mărfurile numărate ca perechi (de exemplu, mănuși).

Caseta 10

Descrierea mărfurilor

O descriere într-un limbaj simplu care să fie suficient de exactă pentru a permite identificarea mărfurilor.

Caseta 11

Localizare

Codul din geonomenclatură al statului membru în care se află mărfurile. Dacă mărfurile se află în statul membru al autorității emitente, această casetă trebuie lăsată necompletată.

Caseta 12

Semnătura, ștampila, locul și data

Semnătura și ștampila autorității emitente. Locul și data eliberării autorizației.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).