ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 67

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
5 martie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2020/354 al Comisiei din 4 martie 2020 de stabilire a unei liste cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2020/355 al Comisiei din 26 februarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în emulsii lichide de uleiuri vegetale ( 1 )

28

 

*

Regulamentul (UE) 2020/356 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea polisorbaților (E 432-436) în băuturile carbogazoase ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/357 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/395 în ceea ce privește licențele de pilot de baloane ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/358 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1976 în ceea ce privește licențele de pilot de planoare ( 1 )

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/359 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

82

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/360 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinați utilizați pentru anumite măsurători ale conductivității ( 1 )

109

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/361 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție ( 1 )

112

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/362 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz în ceea ce privește exceptarea referitoare la utilizarea cromului hexavalent ca agent anticorosiv în sistemul de răcire din oțel-carbon al frigiderelor cu absorbție pentru rulote ( 1 )

116

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/363 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz în ceea ce privește anumite exceptări pentru plumbul și compușii plumbului din componente ( 1 )

119

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/364 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiații ( 1 )

122

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/365 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile ( 1 )

125

 

*

Directiva delegată (UE) 2020/366 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca stabilizator termic în clorura de polivinil folosită în anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui și a altor lichide și gaze corporale ( 1 )

129

 

*

Directiva (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental ( 1 )

132

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/368 a Comisiei din 3 martie 2020 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din anumite zone din Slovacia [notificată cu numărul C(2020) 1157]  ( 1 )

137

 

*

Decizia (UE) 2020/369 a Comisiei din 4 martie 2020 de conferire a competenței de a emite o alertă externă entităților care reprezintă interesele consumatorilor și ale comercianților la nivelul Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

139

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/354 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de stabilire a unei liste cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Introducerea pe piață și utilizarea furajelor sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 767/2009. În conformitate cu articolul 9 din regulamentul respectiv, furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale pot fi comercializate numai dacă utilizarea lor preconizată este inclusă într-o listă cu utilizările preconizate stabilită în conformitate cu articolul 10 din regulamentul menționat.

(2)

Directiva 2008/38/CE a Comisiei (2) a stabilit o listă cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale.

(3)

Partea A din anexa I la Directiva 2008/38/CE a stabilit dispozițiile generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale. Având în vedere evoluțiile științifice și tehnologice și cerințele de etichetare stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 767/2009, este necesar ca respectivele dispoziții generale să fie revizuite.

(4)

Articolele 11‐17 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 stabilesc principii și norme noi pentru introducerea pe piață a furajelor, inclusiv pentru etichetare. În consecință, câteva rubrici din lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale cuprinse în partea B a anexei I la Directiva 2008/38/CE devin caduce, parțial din cauza unor descrieri insuficiente și prea generale din coloana „Caracteristici nutriționale esențiale”. În cazul acestor rubrici, a fost foarte dificil pentru autoritățile de control să verifice conformitatea cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 767/2009, inclusiv dacă compoziția specifică a furajului în cauză corespunde scopului nutrițional special preconizat respectiv.

(5)

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, Comisia a primit o serie de cereri de suplimentare și de modificare a condițiilor asociate mai multor utilizări preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale care au devenit caduce. Rubricile caduce pentru care nu a fost transmisă nicio cerere sau pentru care cererea a fost retrasă ar trebui să fie eliminate.

(6)

În ceea ce privește alte utilizări preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale listate în partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE, sunt necesare modificări ale dispozițiilor privind caracteristicile nutriționale esențiale și ale declarațiilor de etichetare pentru a le adapta la evoluțiile științifice și tehnologice și pentru a îmbunătăți posibilitatea asigurării aplicării dispozițiilor și claritatea lor.

(7)

În plus, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, Comisia a primit cereri de adăugare a scopurilor nutriționale speciale „susținere a metabolismului energetic și a funcției musculare în caz de rabdomioliză” și „susținere în caz de situații stresante, ceea ce va determina atenuarea comportamentului asociat” în lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale.

(8)

Comisia a pus la dispoziția statelor membre toate cererile, inclusiv dosarele.

(9)

După evaluarea dosarelor incluse în respectivele cereri, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (denumit în continuare „comitetul”) a încunoștințat faptul că compoziția specifică a furajelor în cauză îndeplinește respectivele scopuri nutriționale speciale preconizate și că ea nu determină niciun efect advers asupra sănătății animale, a sănătății umane, asupra mediului înconjurător sau a bunăstării animale.

(10)

Pe baza considerațiilor de mai sus, lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale ar trebui să fie actualizată.

(11)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a noilor dispoziții generale și a listei actualizate a utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale, este adecvat să se prevadă măsuri tranzitorii pentru a evita perturbarea inutilă a practicilor comerciale și pentru a nu crea o sarcină administrativă inutilă pentru operatori.

(12)

Din motive de claritate și de raționalitate, Directiva 2008/38/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu un regulament care nu conține elemente ce ar necesita transpunere de către statele membre în legislația națională. Cele mai recente modificări aduse directivei respective au fost deja introduse în mod succesiv prin regulamente, din cauza lipsei necesității de a transpune în legislația națională dispozițiile în cauză. În plus, cerințele generale pentru introducerea pe piață și utilizarea furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(13)

Pentru a permite statelor membre să efectueze ajustările necesare, ar trebui să fie permisă o perioadă adecvată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale în sensul Regulamentului (CE) nr. 767/2009 pot fi comercializate numai dacă:

sunt respectate dispozițiile generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale prevăzute în partea A din anexa la prezentul regulament; și

destinația lor preconizată este inclusă în partea B din anexa la prezentul regulament, iar dispozițiile respectivei rubrici sunt respectate.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 1, furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale care sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/38/CE pot fi introduse în continuare pe piață, cu condiția ca o cerere pentru o utilizare preconizată inclusă în directivă să fi fost transmisă Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 înainte de 25 martie 2021, până când Comisia decide cu privire la cererea respectivă.

Articolul 3

Furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale care au fost produse și etichetate înainte de 25 martie 2022, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 25 martie 2020, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 4

Directiva 2008/38/CE se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 25 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (JO L 62, 6.3.2008, p. 9).


ANEXĂ

PARTEA A

Dispoziții generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale

1.

În cazul în care există mai mult de o grupă de caracteristici nutriționale esențiale indicate în coloana 2 din partea B, desemnate prin „și/sau”, pentru același scop nutrițional special, producătorul are opțiunea de a folosi una sau ambele grupe de caracteristici esențiale pentru a îndeplini scopul nutrițional special definit în coloana 1 din partea B. Pentru fiecare opțiune, declarațiile corespunzătoare din etichetare sunt redate în coloana 4 a părții B.

2.

În cazul în care o caracteristică nutrițională esențială menționată în coloana 2 din partea B este indicată cantitativ, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și toleranțele permise astfel cum sunt stabilite în anexa IV la regulamentul respectiv. În cazul în care anexa respectivă nu stabilește o toleranță pentru respectiva etichetare, este permisă o abatere tehnică de +/– 15 %.

3.

În cazul în care un aditiv furajer este menționat în coloana 2 sau în coloana 4 din partea B, sunt aplicabile dispozițiile privind autorizarea pentru aditivul sau aditivii furajeri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1), iar utilizarea lor trebuie să respecte caracteristicile nutriționale esențiale specificate.

4.

În cazul în care declarația pentru o substanță, autorizată inclusiv ca aditiv furajer, este necesară în coloana 4 din partea B și este însoțită de cuvântul „total”, conținutul total al substanței se etichetează la rubrica „Constituenți analitici”.

5.

Declarațiile care trebuie emise în conformitate cu coloana 4 din partea B trebuie să fie cantitative fără a aduce atingere Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

6.

Perioada de utilizare recomandată indicată în coloana 5 din partea B indică un interval în care trebuie atins în mod normal scopul nutrițional. Producătorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, în limitele stabilite.

7.

În cazul în care un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale este preconizat să îndeplinească mai multe scopuri nutriționale speciale, el trebuie să respecte fiecare rubrică respectivă din partea B.

8.

În cazul furajelor complementare destinate unor scopuri nutriționale speciale, în instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să fie menționate orientări privind echilibrul rației zilnice.

9.

Atunci când pentru un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale se indică un mod de utilizare corectă pentru administrarea orală individuală prin intermediul unui bolus, acest aspect se menționează în coloana „Alte dispoziții” pentru furajul respectiv. Aceste furaje conțin exclusiv, incluzând posibilul înveliș, materii prime furajere și aditivi furajeri, cu excepția cazului în care la rubrica respectivă se specifică altfel. Se recomandă ca furajele destinate administrării orale individuale să fie administrate de un medic veterinar sau de orice altă persoană competentă.

10.

În cazul în care un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale este introdus pe piață sub formă de bolus, fiind o materie primă furajeră sau un furaj suplimentar destinat unei administrări orale individuale cu eliberare întârziată a compușilor, și anume după mai mult de 24 de ore, etichetarea acestor furaje trebuie să menționeze, dacă este cazul, pentru fiecare aditiv furajer pentru care este fixat un conținut maxim în furajul complet, perioada maximă de eliberare continuă a bolusului și rata de eliberare zilnică. Operatorul din sectorul furajelor care introduce pe piață furaje administrabile ca bolus trebuie să pună la dispoziție dovada că nivelul aditivului furajer disponibil zilnic în tractul digestiv nu va depăși, după caz, conținutul maxim al aditivului stabilit per kg de furaj complet pe parcursul întregii perioade de hrănire (efect de eliberare întârziată). O astfel de dovadă trebuie să se bazeze pe o metodologie evaluată inter pares sau pe o analiză internă.

11.

În cazul utilizărilor preconizate pentru care, în coloana 2, pentru furajele suplimentare este permisă o concentrație a anumitor aditivi furajeri mai mare de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete, concentrația respectivilor aditivi furajeri nu trebuie să fie mai mare de 500 de ori față de conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete, cu excepția cazului bolusurilor menționate la punctul 10. Încorporarea unor astfel de furaje suplimentare în dieta animalului trebuie să asigure faptul că aportul animalului respectă conținutul maxim stabilit pentru furajul complet.

PARTEA B

Lista utilizărilor prevăzute

Numărul rubricii

Scop nutrițional special

Caracteristici nutriționale esențiale (GP1)

Specia sau categoria de animale

Declarații de etichetare (GP2)

Perioada de utilizare recomandată

Alte dispoziții

1

2

3

4

5

6

10

Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice  (3)

Proteine de înaltă calitate și fosfor ≤ 5 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) și proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni  (5)

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Digestibilitatea recomandată a proteinelor: minimum 85 %.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Absorbție redusă a fosforului prin încorporarea substanței carbonat de lantan octahidrat

Câini adulți

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Carbonat de lantan octahidrat

Inițial până la șase luni  (5)

1.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Proteine de înaltă calitate și fosfor ≤ 6,5 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) și proteine brute ≤ 320 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni  (5)

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Digestibilitatea recomandată a proteinelor: minimum 85 %.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Absorbție redusă a fosforului prin încorporarea substanței carbonat de lantan octahidrat

Pisici adulte

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Carbonat de lantan octahidrat

Inițial până la șase luni  (5)

1.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Densitate mare de energie cu peste 8,8 MJ/kg de furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

Surse de amidon foarte ușor de digerat și foarte palatabile.

Nivel restricționat de proteine: ≤ 106 g proteine brute/kg de furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

Nivel de sodiu: 2 g/100 kg GC per zi.

Nivel înalt al sumei dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,2 g/kg GC0,75 per zi

Ecvine

Proteine și sursă sau surse de energie

Calciu

Fosfor

Potasiu

Magneziu

Sodiu

Suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic

Inițial până la șase luni.

Termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje suplimentare

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

Furajele suplimentare nu trebuie utilizate în cazul hipernatremiei și al hipercloremiei.

Furajele suplimentare trebuie să contribuie cu cel puțin 10‐20 % la aportul zilnic de energie (aproximativ 0,05‐0,1 MJ/kg GC0,75 per zi).

3.

Rația trebuie să asigure un aport de energie > 0,62 MJ/kg GC0,75 per zi.

4.

Rația nu trebuie să depășească 50 mg calciu/kg materie uscată/zi.

5.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

11

Reducerea formării calculilor de oxalat

Nivel mic de calciu, nivel mic de vitamina D și proprietăți de alcalinizare a urinei

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Cloruri

Sulf

Vitamina D (total)

Hidroxiprolină

Substanțe care alcalinizează urina

Până la șase luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

12

Reglarea aportului de glucoză (diabet zaharat)

Total zaharuri (mono- și dizaharide) ≤ 62 g/kg de furaj complet cu umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Sursă (surse) de carbohidrați

Tratarea carbohidraților, dacă este cazul

Amidon

Total zaharuri

Fructoză (dacă este adăugată)

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Sursă sau surse de acizi grași cu lanț scurt sau mediu (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Nivel mic de mono- și dizaharide”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

13

Reducerea intoleranțelor la ingredienți și nutrienți (6)

Număr selectat și limitat de sursă sau surse de proteine

și/sau

sursă sau surse de proteine hidrolizate

și/sau

sursă sau surse de carbohidrați selectați

Câini și pisici

Surse de proteine, inclusiv tratamentul, dacă este cazul (dacă sunt adăugate).

Sursă sau surse de carbohidrați, inclusiv tratamentul, dacă este cazul (dacă sunt adăugați).

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

3‐8 săptămâni: dacă semnele de intoleranță dispar, acest furaj poate fi utilizat inițial până la un an.

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Se recomandă să se limiteze numărul surselor principale de proteine la 3.

3.

A se indica în etichetare:

Combinație adecvată a caracteristicilor nutriționale esențiale, după caz

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

14

Reducerea formării calculilor de cistină

Proprietăți de alcalinizare a urinei și proteine brute ≤ 160 g/kg de furaj complet cu conținut de umiditate de 12 % (4)

sau

Proteine selectate pentru un conținut limitat de cistină și cisteină (de exemplu, cazeină, proteine din mazăre, proteine din soia) și proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (4)

Câini

Aminoacizi cu sulf (total)

Surse de proteine

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Substanțe care alcalinizează urina (dacă sunt adăugate)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”

3.

A se indica în etichetare:

„Proprietăți de alcalinizare a urinei și nivel mic de proteine” sau „nivel mic de proteine selectate”, după caz.

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

Pentru luarea în considerare de către medicul veterinar sau nutriționist: Proprietăți alcalinizante înseamnă că dieta trebuie să fie formulată astfel încât să vizeze un pH urinar ≥ 7.

15

Recuperare nutrițională, convalescență (7)

Ingrediente foarte ușor de digerat cu

densitate energetică ≥ 3 520 kcal și proteine brute ≥ 250 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Valoare energetică

Până la încheierea recuperării

1.

Digestibilitatea aparentă recomandată a materiei uscate ≥ 80 % sau cea a materiei organice ≥ 85 %.

2.

În cazul furajelor special condiționate pentru a fi administrate prin tuburi, a se indica pe ambalaj, container sau etichetă: „Administrare sub supraveghere veterinară.”

3.

Etichetarea poate indica circumstanța sau circumstanțele specifice pentru care furajul dietetic este preconizat.

4.

A se indica în etichetare:

„Densitate energetică mare, concentrații mari de nutrienți esențiali și ingrediente foarte ușor de digerat”

Ingrediente foarte ușor de digerat cu densitate energetică ≥ 3 520 kcal și proteine brute ≥ 270 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

16

Reducerea formării calculilor de urați

Proteine brute ≤ 130 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

sau

Proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4) și surse de proteine selectate

Câini

Sursă (surse) de proteine

Până la șase luni, dar se folosește pe întreaga durată a vieții în caz de tulburări ireversibile ale metabolismului acidului uric

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

La selectarea sursei de proteine trebuie să se țină seama de calitatea proteinelor și de nivelul purinelor. Printre exemplele de surse de proteine selectate de calitate superioară cu un nivel mic de purine se numără ouăle, cazeina, proteinele din soia și glutenul din porumb.

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”.

4.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel mic de proteine” sau „Nivel restricționat de proteine și surse de proteine selectate”, după caz.

Proteine brute ≤ 317 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

La selectarea sursei de proteine trebuie să se țină seama de calitatea proteinelor și de nivelul purinelor. Printre exemplele de surse de proteine selectate de calitate superioară cu un nivel mic de purine se numără ouăle, cazeina, proteinele din soia și glutenul din porumb.

3.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel restricționat de proteine”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”.

17

Dizolvarea calculilor de struvit  (8)

Proprietăți de subsaturare a urinei  (9) pentru struvit

și/sau

Proprietăți de acidifiere a urinei  (10)

și

Magneziu ≤ 1,8 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Clor

Sulf

5‐12 săptămâni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Proprietăți de subsaturare a urinei pentru struvit și/sau Proprietăți de acidifiere a urinei.”

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

Declarația de conformitate care susține proprietățile de subsaturare și/sau de acidifiere ale dietei se pune la dispoziția autorităților competente relevante, la cererea acestora.

18

Reducerea reapariției calculilor de struvit  (8)

Furaj complet cu proprietăți de subsaturare  (9) sau metastabilizante (11) a urinei pentru struvit

și/sau

Dietă cu proprietăți de acidifiere a urinei  (10)

și

Magneziu ≤ 1,8 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Clor

Sulf

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Proprietăți de subsaturare sau metastabilizante a urinei pentru struvit și/sau proprietăți de acidifiere a urinei.”

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

Declarația de conformitate care susține proprietățile de subsaturare sau metastabilizante și/sau de acidifiere ale dietei se pune la dispoziția autorităților competente relevante, la cererea acestora.

19

Compensație pentru indigestie (12)

Dietă foarte ușor de digerat:

Digestibilitatea aparentă a

furajelor cu conținut mic de fibre [fibre brute ≤ 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 85 %

Grăsimi brute ≥ 90 %

sau

a furajelor cu conținut de fibre suplimentat [fibre brute > 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 % (4)]:

Proteine brute ≥ 80 %

Grăsimi brute ≥ 80 %

Câini și pisici

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Inițial până la 12 săptămâni și pe întreaga durată a vieții în cazul insuficienței pancreatice cronice

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Dietă foarte ușor de digerat.”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

20

Reducerea bolilor care afectează absorbția intestinală

Dietă foarte ușor de digerat:

Digestibilitatea aparentă a

furajelor cu conținut mic de fibre [fibre brute ≤ 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 85 %

Grăsimi brute ≥ 90 %

sau

a furajelor cu conținut de fibre suplimentat [fibre brute > 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 80 %

Grăsimi brute ≥ 80 %

și

Sodiu ≥ 1,8 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

și

Potasiu ≥ 5 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Sodiu

Potasiu

Până la 12 săptămâni

A se indica în etichetare:

„Furaj foarte ușor de digerat cu cantități crescute de sodiu și potasiu”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

21

Reducerea bolilor acute care afectează absorbția intestinală

Nivel crescut de electroliți:

Sodiu ≥ 1,8 %

Potasiu ≥ 0,6 %

și

Carbohidrați foarte ușor de digerat:

≥ 32 %

Câini și pisici

Sodiu

Potasiu

Sursă (surse) de carbohidrați

1‐7 zile

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje suplimentare.

2.

A se indica în etichetare:

„În cursul perioadelor de diaree acută și al recuperării după diaree acută”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

3.

În cazul furajelor solide, intervalul recomandat al electroliților trebuie calculat pe baza unui consum voluntar zilnic normal de apă.

22

Susținerea metabolismului lipidic în caz de hiperlipidemie

Grăsimi (13) ≤ 110 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (14)

Câini și pisici

Grăsimi brute

Inițial până la două luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Nivel mic de potasiu”

23

Susținerea funcției hepatice în cazul insuficienței hepatice cronice

Nivel moderat de proteine:

Proteine brute ≤ 279 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) pentru câini

Proteine brute ≤ 370 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) pentru pisici

și

Surse de proteine selectate

și

Digestibilitate recomandată a proteinelor din dietă ≥ 85 %

Câini și pisici

Sursă (surse) de proteine

Cupru (total)

Sodiu

Inițial până la patru luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Exemple de surse de proteine selectate bazate pe o digestibilitate mare: proteine din lactate (zer, cazeină, lapte, brânză țărănească), alte proteine de origine animale (ouă, păsări de curte) și proteine vegetale (soia).

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

A se indica în etichetare:

„Nivel moderat de proteine, selectate și foarte ușor de digerat”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

Nivel mic de proteine, dar de calitate superioară și carbohidrați foarte ușor de digerat

Ecvine

Surse de proteine și de fibre

Carbohidrați foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Metionină

Colina

Conținut de acizi grași n-3 (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni

1.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

Este recomandabil să se pună la dispoziție orientări cu privire la modul de administrare a furajului, inclusiv posibilitatea de a administra porții multe și mici într-o zi.

24

Susținerea funcției cardiace în cazul insuficienței cardiace cronice

Nivel restricționat de sodiu:

Sodiu ≤ 2,6 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Magneziu

Potasiu

Sodiu

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

25

Reducerea greutății corporale excesive

Energie metabolizabilă < 3 060 kcal/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (15)

sau

Energie metabolizabilă < 560 kcal/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 85 % (15)

Câini

Valoare energetică

Până la atingerea greutății corporale-țintă și ulterior, dacă este necesară menținerea greutății corporale-țintă

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor minime, nivelurile de nutrienți dintr-o dietă pentru reducerea greutății corporale excesive ar trebui crescute în mod corespunzător pentru a compensa aportul zilnic restricționat de energie (16)

3.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Pentru pisici, se recomandă o perioadă de tranziție atunci când se începe dieta.”

„Pentru o pierdere de greutate eficientă sau pentru întreținerea unei greutăți ideale, aportul zilnic de energie recomandat nu trebuie să fie depășit.”

Energie metabolizabilă < 3 190 kcal per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (15)

sau

Energie metabolizabilă < 580 kcal per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 85 % (15)

Pisici

26

Susținerea funcției cutanate în cazul dermatozei și al pierderii excesive de păr

Acid linoleic ≥ 12,3 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 2,9 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Acid linoleic

Suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic

Inițial până la două luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel înalt de acid linoleic (AL) și al sumei dintre acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DHA).”

Acid linoleic ≥ 18,5 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,39 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Acid linoleic ≥ 18,5 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,09 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

27

Susținerea metabolismului articulațiilor în caz de artroză

Total acizi grași omega-3 ≥ 29 g per kg și acid eicosapentaenoic ≥ 3,3 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

și

Niveluri adecvate de vitamina E

Câini

Acizi grași omega-3 (total)

Acid eicosapentaenoic (total)

Vitamina E (total)

Inițial până la trei luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

Total acizi grași omega-3 ≥ 10,6 g per kg de furaj complet cu conținut de umiditate de 12 %  (4) și acid docosahexaenoic ≥ 2,5 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

și

Niveluri crescute de metionină și de mangan

Niveluri adecvate de vitamina E.

Pisici

Acizi grași omega-3 (total)

Acid docosahexaenoic (total)

Metionină (total)

Mangan (total)

Vitamina E (total)

 

28

Reducerea cuprului din ficat

Nivel restricționat de cupru: cupru ≤ 8,8 mg per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Cupru (total)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

29

Reducerea nivelurilor de iod din furaje în caz de hipertiroidism

Nivel restricționat de iod: iod ≤ 0,26 mg per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

Iod (total)

Inițial până la trei luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

30

Susținere în situații stresante, ceea va determina atenuarea comportamentului asociat

1‐3 g de cazeină de bovine hidrolizată cu tripsină per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Cazeină de bovine hidrolizată cu tripsină

Inițial până la două luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

50

Susținerea pregătirii pentru estru și reproducere

Nivel înalt de seleniu și conținut minim de vitamina E per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % de 50 mg pentru porci, de 35 mg pentru iepuri și de 88 mg pentru câini, pisici și nurci; un conținut minim de vitamina E per animal și per zi de 100 mg pentru ovine, de 300 mg pentru bovine și de 1 100 mg pentru cai

sau

Nivel sau niveluri înalte de vitamină A și/sau de vitamină D și/sau un conținut minim de betacaroten de 300 mg per animal și per zi.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine adăugate

Vaci: intervalul cuprins între două săptămâni înainte de sfârșitul gestației și momentul confirmării următoarei gestații.

Scroafe: intervalul cuprins între șapte zile înainte de parturiție și trei zile după parturiție, respectiv între șapte zile înainte de împerechere și trei zile după împerechere.

Alte mamifere femele: din ultima parte a gestației până la confirmarea următoarei gestații.

Masculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere.

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

3.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

 

Nivel sau niveluri înalte de vitamină A și/sau vitamina D

sau

Nivel sau niveluri înalte de seleniu și/sau zinc și/sau un conținut minim de vitamina E de 40 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Păsări

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine adăugate

Pentru femele: în timpul estrului

Pentru masculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere

51

Sprijinirea regenerării copitelor, picioarelor și a pielii

Nivel mare de zinc.

Furajele suplimentare pot conține zinc în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Cai, rumegătoare și porci

Zinc (total)

Metionină (total)

Biotină (dacă este adăugată)

Până la opt săptămâni

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale de zinc stabilite pentru furaje complete.

2.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă pentru rumegătoare. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

52

Susținere a dezechilibrelor nutriționale în cursul tranziției la dietă

Aport minim prin intermediul furajelor dietetice pentru:

Seleniu: 0,1 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Zinc: 15 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Cupru: 2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru ovine și 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru alte specii

și/sau

Vitamina A: 2000 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina D: 400 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina E: 35 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru păsări de curte, 10 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru rumegătoare, 40 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru iepuri și 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru porci

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, cupru, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Rumegătoare

Porci

Iepuri

Păsări de curte

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

2‐15 zile

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă pentru rumegătoare și porci. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

3.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

53

Sprijinirea înțărcării

Aport minim prin intermediul furajelor dietetice pentru:

Seleniu: 0,1 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Zinc: 15 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Cupru: 2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru ovine și 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru alte specii

și/sau

Iod: 0,2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Mangan: 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina A: 1500 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina D: 400 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina E: 100 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru viței și 50 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru miei, iezi și purcei.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, cupru, iod, mangan, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

Până la patru săptămâni în jurul înțărcării

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

2.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

54

Susținerea regenerării pielii și a anexelor

Aport minim de compuși de zinc prin furaje dietetice corespunzând unei cantități de 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și

Nivel înalt de cupru și/sau iod și/sau seleniu

și/sau

vitamina B 6 și/sau vitamina E și/sau vitamina A

și/sau

metionină și/sau cistină și/sau

aport minim de 0,4 mg de biotină/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru rumegătoare.

Furajele suplimentare pot conține zinc, cupru, iod, seleniu și vitamina A în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere și păsări de curte

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

Până la opt săptămâni

Furaje suplimentare pentru rumegătoare care conțin biotină: Până la 6 luni

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

2.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

55

Stabilizarea echilibrului hidric și electrolitic pentru a sprijini digestia fiziologică

Electroliții predominanți: sodiu, potasiu și cloruri

Capacitatea de tamponare (21) în cazul furajelor lichide: minimum 60 mmol per litru de poțiune gata preparată pentru hrănire

Carbohidrați ușor digerabili

Viței, porci, miei, iezi și mânji

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Sursă (surse) de carbohidrați

Bicarbonați și/sau citrați (dacă sunt adăugați)

1‐7 zile

1.

Intervalul recomandat de electroliți per litru de poțiune gata preparată pentru hrănire:

Sodiu: 1,7‐3,5 g

Potasiu: 0,4‐2 g

Cloruri: 1-2,8 g

2.

În cazul furajelor solide, intervalul recomandat pentru electroliți trebuie calculat pe baza unui aport voluntar zilnic normal de apă.

3.

A se indica în etichetare:

„În cazul în care există riscul apariției tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree).”

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

Aportul recomandat de poțiune gata amestecată și de lapte, dacă este cazul.

În cazul în care bicarbonații și/sau citrații sunt prezenți într-o concentrație mai mare de 40 mmol per litru de poțiune gata preparată pentru hrănirea rumegătoarelor: „În cazul animalelor cu abomasum, administrarea simultană de lapte trebuie să fie evitată”

56

Reducerea riscului de tetanos (hipomagneziemie)

Nivel mare de magneziu, cu ușurință

carbohidrați disponibili,

nivel moderat de proteine și

nivel mic de potasiu

Rumegătoare

Amidon

Zaharuri (total)

Magneziu

Sodiu

Potasiu

3‐10 săptămâni în perioadele de creștere rapidă a ierbii

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

În instrucțiunile de utilizare corectă se prevăd orientări privind echilibrul rației zilnice, în ceea ce privește includerea fibrelor și a surselor de energie ușor accesibile.

3.

În cazul furajului pentru ovine, a se indica în etichetare: „Indicat în special pentru oile lactante.”

57

Reducerea riscului de acidoză

Nivel mic de carbohidrați ușor fermentabili și capacitate mare de tamponare

Rumegătoare

Amidon

Zaharuri (total)

până la două luni (17)

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

În instrucțiunile de utilizare corectă se prevăd orientări privind echilibrul rației zilnice, în ceea ce privește includerea fibrelor și a surselor de hidrocarbonați ușor fermentabili.

3.

În cazul furajului pentru vacile de lapte, a se indica în etichetare: „Indicat în mod special pentru vacile foarte productive.”

4.

În cazul furajului pentru rumegătoare, a se indica în etichetare: „Indicat în mod special pentru animalele hrănite intensiv (18).”

58

Reducerea riscului de calculi urinari

Nivel mic de fosfor, de magneziu și proprietăți de acidifiere a urinei

Rumegătoare

Calciu

Fosfor

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Cloruri

Sulf

Substanțe care acidifiază urina

Până la șase săptămâni

1.

A se indica în etichetare: „Indicat în special pentru animalele tinere hrănite intensiv.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

59

Aport pe termen lung de oligoelemente și/sau vitamine la animalele erbivore

Nivel înalt de

oligoelemente

și/sau

vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic cu efect similar.

Furajele suplimentare pot

conține aditivi furajeri în

concentrații mai mari de cel puțin 100

de ori față de conținutul

maxim relevant stabilit

pentru furajele complete

Rumegătoare

cu un

funcțional

rumen

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine, provitamine și substanțe bine definite chimic adăugate care au efecte similare

Rata zilnică de eliberare pentru fiecare oligoelement și/sau vitamina, dacă se utilizează administrarea în bolus

Perioada maximă de eliberare continuă pentru fiecare oligoelement sau vitamină, dacă se utilizează administrarea în bolus

Până la 12 luni

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetarea furajului:

„Trebuie să fie evitată suplimentarea simultană cu aditivi cu un conținut maxim provenind din alte surse decât cele cuprinse în bolus, dacă este cazul.

Înainte de utilizare, se recomandă consultarea unui medic veterinar sau a unui nutriționist cu privire la:

(a)

echilibrul oligoelementelor în rația zilnică;

(b)

statutul șeptelului din punctul de vedere al oligoelementelor”

60

Reducerea riscului de febră a laptelui și de hipocalcemie subclinică

raport mic cationi/anioni

Pentru rația totală:

Acidifiere minimă prin intermediul furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale: 100 mEq/kg de materie uscată

Obiectiv:0 < DCAD (19) (mEq/kg materie uscată) < 100

sau

Vaci pentru lapte

Calciu

Fosfor

Magneziu

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Sulf

De la trei săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Se oprește hrănirea după fătare”

Zeolit (silicat de sodiu și aluminiu): 250‐500 g/zi

 

Silicat de aluminiu și sodiu

De la trei săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Cantitatea de furaje se restricționează pentru a asigura faptul că nu se depășește aportul zilnic de 500 g de silicat de sodiu și aluminiu per animal.”

Durata utilizării se restricționează la maximum două săptămâni.

„Se oprește hrănirea după fătare”

sau

Aport de materii prime furajere protejate contra degradării în rumen bogate în acid fitic (> 6 %) și cu un conținut de calciu < 0,2 %, pentru a atinge o cantitate disponibilă de calciu de minimum 28 g și de maximum 32 g per vacă și per zi.

sau

 

Calciu

De la patru săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Se oprește hrănirea după fătare”

Nivel înalt de calciu sub formă de surse de calciu foarte disponibile: clorură de calciu și/sau sulfat de calciu și/sau fosfat dicalcic și/sau carbonat de calciu și/sau propionat de calciu și/sau formiat de calciu și/sau „orice altă sursă de calciu cu efect similar”

Calciu furnizat de o sursă sau de o combinație a acestor surse, cu o cantitate minimă de 50 g per vacă și per zi

sau

 

Calciu

Surse de calciu

De la primele semne de parturiție până în ziua a doua

Ulterior parturiției

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Se indică în instrucțiunile de utilizare corectă numărul de aplicări și perioada înainte și după fătare.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

Pidolat de calciu, minimum 5,5 g per vacă și per zi

sau

 

Calciu

Pidolat de calciu

De la primele semne de parturiție până în ziua a doua după parturiție

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

Făină de Solanum glaucophyllum care permite eliberarea zilnică a 38 – 46 μg de 1,25 dihidroxicolecalciferol-glicozidă

 

Făină de Solanum glaucophyllum

Conținut de 1,25 dihidroxicolecalciferol-glicozidă

Fibre brute

Magneziu

Grăsimi brute

Amidon

Vitamina D3 (total) sub formă de colecalciferol

Începând cu două zile înainte de fătare sau de la primele semne de parturiție până în ziua a zecea după parturiție

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

61

Reducerea riscului de cetoză (20)

Aport minim de propan-1,2-diol sau propilen glicol:

250 g/zi pentru vaci de lapte

50 g/zi pentru oi sau capre

sau

Aport minim de propionați (săruri de calciu sau de sodiu):

110 g/zi pentru vaci de lapte

22 g/zi pentru oi sau capre

sau

Aport minim combinat de propan-1,2-diol și propionați (săruri de sodiu sau de calciu), în următoarele condiții:

Combinația de propan-1,2-diol și propionați pentru vaci de lapte este astfel încât propionați +0,44 x propan-1,2 diol > 110 g/zi

Combinația de propan-1,2-diol și propionați pentru oi sau capre este astfel încât propionați +0,44 x propan-1,2 diol > 22 g/zi

Vaci de lapte, oi și capre

Propan-1,2-diol, dacă este adăugat

Propionați sub formă de săruri de sodiu sau de calciu, dacă sunt adăugate

Între trei săptămâni înainte și șase săptămâni după fătare pentru vacile de lapte

Între șase săptămâni înainte și trei săptămâni după fătare pentru oi și capre

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „În cazul aportului de propionați de calciu sau de sodiu la sfârșitul gestației este necesară o evaluare a echilibrului mineral în asociere cu riscul de hipocalcemie după parturiție.”

62

Reducerea reacțiilor de stres

Nivel mare de magneziu

și/sau

Ingrediente foarte ușor de digerat

Porci

Magneziu

Ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Conținut de acizi grași n-3 (dacă sunt adăugați)

1‐7 zile

Se pun la dispoziție orientări cu privire la situația în care este indicată utilizarea acestui tip de furaje.

63

Reducerea riscului de constipație

Ingrediente care stimulează tranzitul intestinal

Scroafe

Ingrediente care stimulează tranzitul intestinal

10‐14 zile înainte de fătare și 10‐14 zile după fătare

 

64

Compensarea carenței de fier postnatale

Nivel mare de compuși de fier autorizați în cadrul grupei funcționale „compuși de oligoelemente” din categoria „aditivi nutriționali” în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

Furajele suplimentare pot conține fier în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Purcei și viței neînțărcați

Fier (total)

Până la trei săptămâni după naștere

Instrucțiunile de utilizare adecvată asigură respectarea valorilor maxime legale ale fierului stabilite pentru furajul complet.

65

Compensarea pentru malabsorbție

Nivel mic de acizi grași saturați și nivel mare de vitamine liposolubile

Păsări de curte, cu excepția gâștelor și a porumbeilor

Procent de acizi grași saturați în raport cu acizii grași totali

Vitamina A (total)

Vitamina D (total)

Vitamina E (total)

Vitamina K (total)

În cursul primelor două săptămâni după incubație

 

66

Reducerea riscului sindromului ficatului gras

Nivel mic de energie și proporție mare de energie metabolizabilă din lipide, cu nivel mare de acizi grași polinesaturați

Găini ouătoare

Valoare energetică (calculată conform metodei CE)

Procentaj de energie metabolizabilă din lipide

Conținut de acizi grași polinesaturați

Până la 12 săptămâni

 

67

Sprijinirea pregătirii pentru efort sportiv și recuperarea după efort sportiv

Nivel mare de seleniu și un conținut minim de 50 mg de vitamina E per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %.

Furajele suplimentare pot conține compuși de seleniu în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Ecvine

Vitamina E (total)

Seleniu (total)

Intervalul cuprins între cel mult opt săptămâni înainte de efortul sportiv și cel mult patru săptămâni după efortul sportiv

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale de seleniu stabilite pentru furaje complete.

68

Compensarea pierderii de electroliți în cazul transpirațiilor abundente

Trebuie să conțină clorură de sodiu și ar trebui să conțină clorură de potasiu.

Niveluri mici de magneziu, calciu și fosfor

Includerea altor săruri de electroliți este opțională.

Ecvine

Sodiu

Cloruri

Potasiu

Calciu

Magneziu

Fosfor

Una până la trei zile după transpirație intensă.

1.

Se pun la dispoziție recomandări cu privire la situațiile în care este indicată utilizarea furajului complet.

2.

Instrucțiunile de utilizare adecvată trebuie să conțină orientări administrative bazate pe durata și intensitatea exercițiilor efectuate relevante pentru formularea și prezentarea furajului.

3.

A se indica în etichetare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

În cazul administrării de electroliți neamestecați cu apă (de exemplu, în furaje sau în seringă): „Apa trebuie să fie disponibilă cel puțin 20 de minute sau, de preferință, timp de o oră după administrare.”

4.

În plus, trebuie să se pună la dispoziție orientări pentru a monitoriza consumul de apă ulterior. În cazul în care se observă un aport insuficient de apă, trebuie solicitat avizul medicului veterinar.

5.

Opțional, pot fi puse la dispoziție orientări privind cantitatea de apă (în litri) care trebuie furnizată în paralel cu electroliții administrați în furaj sau cu ajutorul unei siringi.

69

Susținerea metabolismului energetic și a funcției musculare în caz de rabdomioliză

Amidon și zaharuri nu mai mult de 20 % din energia disponibilă.

Grăsimi brute peste 20 % din energia disponibilă

Minimum 350 UI de vitamină E|/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Ecvine

Amidon

Zaharuri

Grăsimi brute

Vitamina E (total)

Inițial pentru o perioadă de minimum trei luni

1.

Se pun la dispoziție orientări cu privire la situațiile în care utilizarea acestui furaj este adecvată.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să conțină orientări privind echilibrul rației zilnice și aportul zilnic corespunzător.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

70

Compensare în caz de boli digestive cronice ale intestinului gros

Conținut de amidon pentru a furniza < 1 g/kg GC/porție (< 0,5 g/kg GC/porție, dacă este prezentă diareea)

Boabe de cereale prelucrate prin intermediul unui tratament hidrotermic, cum ar fi extrudarea, micronizarea, expandarea sau fulguirea, pentru a îmbunătăți digestia amidonului în intestinul subțire

Aport suplimentar de vitamine hidrosolubile și niveluri adecvate de minerale/electroliți

Aport suplimentar de ulei în cazul în care nu există diaree

Ecvine

Amidon

Grăsimi brute

Pe termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Trebuie puse la dispoziție orientări

privind situațiile precise în care utilizarea furajului este adecvată, în special dacă produsul este destinat utilizării la animalele cu diaree prezentă sau absentă.

privind dimensiunea porției și aportul de nutreț.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să se refere, în funcție de conținutul de ulei, la posibila utilizare treptată și să sugereze o monitorizare a diareei.

3.

A se indica în etichetare prelucrarea utilizată pentru semințele de cereale.

71

Compensarea insuficienței cronice a funcției intestinului subțire

Fibre foarte ușor de digerat

Surse de proteine de înaltă calitate și lizină > 4,3 % din proteinele brute

Total zaharuri și amidon pentru a furniza o cantitate maximă de 0,5 g/kg de GC/porție

Boabe de cereale prelucrate prin intermediul unui tratament hidrotermic, cum ar fi extrudarea, micronizarea, expandarea sau fulguirea, pentru a îmbunătăți digestia prececală

Ecvine

Materii prime furajere foarte ușor de digerat, inclusiv prelucrarea lor, dacă este cazul.

Total zaharuri și amidon

Surse de proteine

Pe termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Trebuie puse la dispoziție orientări privind

situațiile precise în care este indicată utilizarea furajului

dimensiunea porției și aportul de nutreț.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să se refere, în funcție de conținutul de ulei, la posibila utilizare treptată și să sugereze o monitorizare a diareei.

72

Stabilizarea digestiei fiziologice

Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale „Stabilizatori ai florei” astfel cum se face referire în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau, în așteptarea procedurii de reautorizare astfel cum se face referire la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, aditivi furajeri din grupa „microorganisme”

Specii de animale pentru care este autorizat stabilizatorul florei intestinale sau microorganismul

Denumirea și cantitatea adăugată a stabilizatorului florei intestinale sau a microorganismului

Până la patru săptămâni

1.

A se indica în etichetare:

„În cazul în care există riscul apariției tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive.”

2.

Instrucțiunile de utilizare adecvată a furajului asigură respectarea valorii maxime legale a stabilizatorului florei intestinale sau a microorganismului stabilite pentru furajul complet.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(2)  Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, p. 45).

(GP1)  Pentru controlul indicațiilor cantitative se aplică toleranțele stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(GP2)  Aceste declarații de etichetare se aplică în plus față de cerințele generale de etichetare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(3)  Dacă este cazul, producătorul poate recomanda și utilizarea pentru insuficiența renală temporară.

(4)  Pe baza unei diete cu o densitate energetică a materiei uscate de 4 000 kcal de energie metabolizabilă/kg calculată utilizând ecuația descrisă în Orientările nutriționale ale FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Valorile se adaptează dacă densitatea energetică se abate de la valoarea de 4 000 kcal/kg a energiei metabolizabile.

(5)  În cazul în care furajul este recomandat pentru insuficiență renală temporară, perioada de utilizare recomandată este de 2-4 săptămâni.

(6)  În cazul furajelor destinate unei anumite intoleranțe, trimiterea la intoleranța specifică poate înlocui mențiunea „ingredient și nutrient”.

(7)  Pentru pisici se poate adăuga o trimitere la „Lipidoza hepatică a felinelor”.

(8)  Pentru pisici, se poate adăuga mențiunea „boala tractului urinar inferior al felinelor” sau „sindromul urologic al felinelor – SUF”.

(9)  Proprietăți subsaturante: urină asociată cu proprietăți de dizolvare a cristalelor și a calculilor și/sau proprietăți de prevenire a precipitării și a creșterii cristalelor.

(10)  pH-ul urinei ≤ 6,5.

(11)  Proprietăți metastabilizante: urină asociată cu proprietăți de prevenire a precipitării cristalelor.

(12)  se poate adăuga mențiunea „insuficiență pancreatică exocrină”.

(13)  Pentru rația zilnică trebuie să fie respectate recomandările minime în conformitate cu Orientările nutriționale ale FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) pentru toți acizii grași esențiali.

(14)  Pe baza unei diete cu o densitate energetică a materiei uscate de 3 500 kcal de energie metabolizabilă/kg calculată utilizând ecuația descrisă în Orientările nutriționale ale FEDIAF

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Valorile se adaptează dacă densitatea energetică se abate de la valoarea de 3 500 kcal/kg a energiei metabolizabile.

(15)  Energie metabolizabilă/kg calculată cu ajutorul ecuației descrise în Orientările nutriționale ale FEDIAF(2019) pentru furajele complete și suplimentare destinate animalelor de companie în cazul pisicilor și al câinilor.

(16)  Orientări nutriționale ale FEDIAF (2019) pentru furajele complete și suplimentare destinate animalelor de companie în cazul pisicilor și al câinilor.

(17)  În cazul furajului pentru vacile de lapte: „maximum două luni de la debutul lactației”.

(18)  A se preciza categoria de rumegătoare în cauză.

(19)  DCAD (mEq/kg materie uscată) = (Na + K) – (Cl + S).

(20)  Termenul „cetoză” poate fi înlocuit cu „acetonemie”, iar persoana responsabilă de etichetare poate recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea cetozei.

(21)  Calculată prin metoda bazată pe diferența de ioni puternici (valoarea SID): SID (Strong Ion Difference) este diferența dintre sumele concentrațiilor de cationi puternici și de anioni puternici; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol Alți anioni puternici/l].


5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/28


REGULAMENTUL (UE) 2020/355 AL COMISIEI

din 26 februarie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în emulsii lichide de uleiuri vegetale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi.

(2)

Lista respectivă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) este un aditiv alimentar deja autorizat în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide” (la un nivel maxim de 4 000 mg/kg), dar numai pentru grăsimile tartinabile definite la articolul 115 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) și în anexa XV la acesta, cu un conținut de grăsime de 41 % sau mai mic, și pentru produsele tartinabile similare cu un conținut de grăsime mai mic de 10 %. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a fost ulterior abrogat de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)

La 27 mai 2017, a fost depusă o cerere de autorizare a utilizării poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca emulsifiant în emulsiile lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin. Ulterior, Comisia a pus cererea la dispoziția statelor membre, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(5)

Poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) este un emulsifiant de tip apă în ulei, capabil să formeze emulsii foarte stabile de uleiuri, cu un conținut ridicat de apă. În studiile realizate de solicitant, în care se compară eficacitatea a diferiți emulsifianți pentru producerea emulsiilor lichide de uleiuri vegetale cu conținut redus de grăsime, poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) a avut cele mai bune rezultate atât în ceea ce privește proprietățile fizice, cât și cele organoleptice ale produsului obținut. Emulsia poate fi utilizată în același mod ca și uleiurile vegetale pentru prepararea de mâncăruri calde și reci. Totuși, emulsia are un conținut mai mic de grăsime (70 % sau mai puțin) și, prin urmare, un conținut caloric mai mic decât uleiul vegetal utilizat pentru producerea ei. Nivelul de poliricinoleat de poliglicerină (E 476) necesar pentru a realiza funcția tehnologică dorită a fost de 4 000 mg/kg.

(6)

La 24 martie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz științific privind reevaluarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) (5) și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 25 mg de poliricinoleat de poliglicerină/kg greutate corporală/zi. Având în vedere că estimările privind expunerea nu au depășit DZA, autoritatea a concluzionat că utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca aditiv alimentar nu ar reprezenta un pericol în materie de siguranță dacă utilizările substanței și nivelurile de utilizare sunt cele permise sau raportate.

(7)

În cerere, solicitantul a estimat expunerea utilizând modelul Food Additives Intake Model (6) elaborat de autoritate. Estimările furnizate indică faptul că utilizarea suplimentară a poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) la nivelul maxim de 4 000 mg/kg în emulsii lichide de uleiuri vegetale cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin nu reprezintă un pericol în materie de siguranță, deoarece nu ar conduce la o expunere totală la această substanță care să depășească DZA stabilită.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul autorității pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu excepția cazului în care actualizarea în cauză nu este susceptibilă a avea un efect asupra sănătății umane.

(9)

Întrucât utilizarea extinsă a poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în categoria de produse alimentare 02.2.2 nu reprezintă un pericol în materie de siguranță, este necesară o actualizare a listei Uniunii, care nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane și, prin urmare, nu este necesar să se solicite avizul autorității.

(10)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca emulsifiant în emulsiile lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin, în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide”.

(11)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 trebuie modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(5)  EFSA Journal 2017;15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


ANEXĂ

În partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide”, rubrica referitoare la poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 476

Poliricinoleat de poliglicerină

4 000

 

numai grăsimile tartinabile, astfel cum sunt definite la articolul 75 alineatul (1) litera (h), la articolul 78 alineatul (1) litera (f), în partea VII și în apendicele II din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 (*1), cu un conținut de grăsime de 41 % sau mai mic, precum și produsele tartinabile similare cu un conținut de grăsime mai mic de 10 %; emulsii lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai mic5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/31


REGULAMENTUL (UE) 2020/356 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea polisorbaților (E 432-436) în băuturile carbogazoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 conține o listă a Uniunii cuprinzând aditivii alimentari aprobați pentru utilizare în alimente și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Lista respectivă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, tristearatul de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 65) (E 436) este în prezent autorizat pentru utilizare ca aditiv alimentar în grupa „polisorbați” (E 432-436) într-o gamă largă de produse alimentare la niveluri maxime cuprinse între 500 și 10 000 mg/kg și quantum satis în suplimentele alimentare.

(4)

La 4 iulie 2018, a fost depusă o cerere de autorizare a utilizării polisorbatului 65 (E 436) ca agent antispumant în mai multe tipuri de băuturi. Cererea a fost pusă ulterior la dispoziția statelor membre în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(5)

Din cerere rezultă că utilizarea propusă a polisorbatului 65 (E 436) este necesară la nivelul maxim de 10 mg/kg pentru izolarea și inhibarea spumei în timpul producției de băuturi carbogazoase, formând un strat în jurul bulelor și stabilizând bulele de dimensiuni mai mari, împiedicându-le să fuzioneze și să se spargă. Cererea arată că este necesară inhibarea spumei în vederea exploatării eficiente a echipamentelor de producție, a reducerii deșeurilor de produse, a menținerii unui loc de muncă sigur și a menținerii instalațiilor curate și igienizate.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) pentru a actualiza lista Uniunii de aditivi alimentari prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu excepția cazului în care actualizarea în cauză nu este susceptibilă să aibă efecte asupra sănătății umane.

(7)

Siguranța polisorbaților (E 432-436) utilizați ca aditivi alimentari a fost reevaluată de Autoritate în 2015 (3). Autoritatea a concluzionat că estimările privind expunerea nu au depășit doza zilnică acceptabilă (DZA) de 25 mg/kg greutate corporală/zi în scenariul mai precis în care nu există fidelitate față de marcă pentru toate grupele de vârstă, atât la nivelul mediu de expunere, cât și la nivel înalt; deși, pentru copiii de vârstă mică, la nivelul cel mai ridicat, au fost foarte aproape de DZA. Autoritatea a menționat că sunt necesare mai multe date pentru a diminua incertitudinile din cadrul scenariului de evaluare mai precisă a expunerii, deoarece nu au fost obținute utilizări raportate pentru trei categorii de produse alimentare și că alte surse alimentare de expunere la polisorbați nu au putut fi analizate în aviz.

(8)

În cerere, solicitantul a estimat expunerea utilizând modelul de absorbție a aditivilor alimentari (4) elaborat de autoritate. Estimările furnizate indică faptul că expunerea suplimentară datorată extinderii solicitate a utilizării este neglijabilă (sub 1 % din DZA).

(9)

Utilizarea prelungită a polisorbatului 65 (E 436) la nivelul maxim de 10 mg/kg în categoriile de produse alimentare 14.1.4 „Băuturi aromatizate”, 14.2.3 „Cidru de mere și cidru de pere”, 14.2.4 „Vin din fructe și made wine” și 14.2.8 „Alte băuturi alcoolice, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool” din partea E a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 impune o actualizare a listei Uniunii care nu este susceptibilă să aibă efecte asupra sănătății umane, deoarece impactul său asupra expunerii globale la polisorbați (E 432-436) este neglijabil. De aceea, nu este necesar să se solicite avizul autorității.

(10)

Din motive de coerență, este oportun să se abordeze utilizarea solicitată a (polisorbatului 65) (E 436) prin autorizarea polisorbaților din grup (E 432-436) în categoriile de produse alimentare respective.

(11)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea polisorbaților (E 432-436) la nivelul maxim de 10 mg/kg în categoriile de produse alimentare 14.1.4 „Băuturi aromatizate”, 14.2.3 „Cidru de mere și cidru de pere”, 14.2.4 „Vin din fructe și made wine” și 14.2.8 „Alte băuturi alcoolice, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool”.

(12)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 trebuie modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Jurnalul EFSA 2015; 13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


ANEXĂ

Partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În categoria de produse alimentare 14.1.4 „Băuturi aromatizate”, după rubrica referitoare la hemiceluloza de soia (E 426) se introduce următoarea rubrică nouă referitoare la polisorbați (E 432-436):

 

„E 432-436

Polisorbați

10

(1)

numai băuturile carbogazoase”

2.

În categoria de produse alimentare 14.2.3 „Cidru de mere și cidru de pere”, după rubrica referitoare la alginat de 1, 2-propandiol (E 405) se introduce următoarea rubrică nouă referitoare la polisorbați (E 432-436):

 

„E 432-436

Polisorbați

10

(1)

numai băuturile carbogazoase”

3.

În categoria de produse alimentare 14.2.4 „Vin din fructe și made wine”, după rubrica referitoare la acid metatartric (E 353) se introduce următoarea rubrică nouă referitoare la polisorbați (E 432-436):

 

„E 432-436

Polisorbați

10

(1)

numai băuturile carbogazoase”

4.

În categoria de produse alimentare 14.2.8 „Alte băuturi alcoolice, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool”, după rubrica referitoare la alginat de 1, 2-propandiol (E 405) se introduce următoarea rubrică nouă referitoare la polisorbați (E 432-436):

 

„E 432-436

Polisorbați

10

(1)

numai băuturile carbogazoase”


5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/357 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) 2018/395 în ceea ce privește licențele de pilot de baloane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolele 23, 27 și 31,

întrucât:

(1)

Comisia ar trebui să adopte normele de punere în aplicare necesare pentru a stabili condițiile aplicabile licențelor de pilot de baloane (Balloon Pilot Licences – „BPL”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, în cazul în care respectivele aeronave îndeplinesc condițiile specificate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din regulamentul respectiv.

(2)

Având în vedere natura specifică a licențelor de echipaj de zbor pentru baloane, sunt necesare cerințe specifice privind acordarea de licențe care să fie prevăzute în reglementări de sine stătătoare. Respectivele cerințe ar trebui să se bazeze pe normele generale aplicabile acordării licențelor de echipaj de zbor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2). Cerințele în cauză ar trebui însă restructurate și simplificate, astfel încât să se asigure că sunt proporționate și întemeiate pe o abordare bazată pe riscuri, asigurându-se totodată că piloții de baloane dețin și vor continua să dețină competențele necesare pentru a-și desfășura activitățile și pentru a-și îndeplini responsabilitățile.

(3)

În temeiul articolului 12 alineatul (2a) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, statele membre pot continua să aplice, până la 8 aprilie 2020, norme naționale de acordare a licențelor care oferă un acces la privilegii de bază ale piloților. Unele state membre au raportat Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „AESA”) că, în acest context, menținerea acestor norme naționale de acordare a licențelor, în temeiul cărora elevii piloți exercită privilegii limitate fără supraveghere și obțin, treptat, privilegii de bază, sprijină promovarea sporturilor aeriene și a activităților aviatice de agrement datorită unui acces la zboruri facil și mai convenabil ca preț. Promovarea și facilitarea unui astfel de acces mai facil la aviația generală se înscrie în obiectivele Foii de parcurs pentru aviația generală a AESA, care urmărește să creeze un sistem de reglementare mai proporțional, mai flexibil și mai proactiv (3). Din aceste motive, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă doresc să continue cu aceste norme naționale de acordare a licențelor în conformitate cu principiile introduse în Regulamentul (UE) 2019/430 (4), în scopul eliberării de licențe de pilot de baloane. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să informeze Comisia și AESA ori de câte ori recurg la astfel de autorizații. Statele membre ar trebui, totodată, să monitorizeze utilizarea acestor autorizații pentru a menține un nivel acceptabil de siguranță a aviației.

(4)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară, este necesar ca orice certificate, autorizații și aprobări eliberate piloților de baloane în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament să fie în continuare valabile. Licențele naționale de pilot de baloane eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui convertite în licențe eliberate în conformitate cu prezentul regulament, pe baza rapoartelor de conversie stabilite de autoritățile competente ale statelor membre, în consultare cu AESA.

(5)

Cursurile de pregătire pentru piloții de baloane care au început în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui creditate în întregime, deoarece oferă o sferă a cerințelor de pregătire cel puțin la fel de amplă ca cea introdusă prin prezentul regulament. Cursurile de pregătire care au început înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago ar trebui creditate pe baza rapoartelor de creditare stabilite de statele membre.

(6)

Organizațiilor de pregătire existente ar trebui să li se ofere timpul necesar pentru a-și adapta programele de pregătire, dacă este necesar, în contextul cerințelor simplificate referitoare la pregătire.

(7)

Dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/395 al Comisiei (5) ar trebui actualizate și în ceea ce privește operațiunile cu baloane, pentru a se ține seama de lecțiile învățate de la adoptarea regulamentului respectiv și pentru a se clarifica anumite aspecte, precum depunerea declarațiilor pentru activitățile comerciale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul nr. 01/2019 al AESA (6), în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, precum și pentru acordarea de licențe de echipaj de zbor pentru baloane în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului”;

2.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate aplicabile operațiunilor aeriene cu baloane, precum și eliberării și menținerii licențelor de pilot de baloane și a calificărilor, privilegiilor și certificatelor asociate, în cazul în care aceste aeronave îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).”;"

3.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (*2):

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).”;"

(b)

se introduce următorul punct 7a:

„7a.

«operare comercială» înseamnă orice operare a unui balon, în schimbul unei remunerații sau al altor contraprestații, care este la dispoziția publicului sau care, atunci când nu este la dispoziția publicului, face obiectul unui contract între un operator și un client, acesta din urmă neexercitând niciun control asupra operatorului;”;

(c)

punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

«zbor introductiv» înseamnă orice operațiune aeriană efectuată în schimbul unei remunerații sau al altor contraprestații, care constă într-un tur aerian de scurtă durată cu scopul de a atrage noi stagiari sau noi membri, efectuat fie de o organizație de pregătire aprobată menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fie de o organizație înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement;”;

(d)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

«acord de închiriere fără echipaj» înseamnă un acord între întreprinderi, în temeiul căruia balonul este operat sub responsabilitatea locatarului;”;

(e)

se adaugă următoarele puncte 13-15:

„13.

«licență națională» înseamnă o licență de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu legislația națională înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

14.

«licență conformă cu partea BFCL» înseamnă o licență de echipaj de zbor care respectă cerințele din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament;

15.

«raport de conversie» înseamnă un raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conformă cu partea BFCL.”;

4.

la articolul 3, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Operatorii de baloane au dreptul să desfășoare operațiuni comerciale numai după ce au declarat autorității competente că dispun de capacitatea și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de operarea balonului.”;

(b)

al doilea paragraf se elimină;

(c)

al treilea paragraf se modifică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Primul paragraf nu se aplică următoarelor operațiuni cu baloane:”;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

zboruri introductive cu patru persoane sau mai puține, printre care și pilotul, și zboruri pentru lansări cu parașuta, efectuate fie de o organizație de pregătire menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 care își are sediul principal de activitate într-un stat membru, fie de o organizație creată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca organizația respectivă să opereze balonul pe baza fie a dreptului de proprietate, fie a unui acord de închiriere fără echipaj, cu condiția ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara organizației, precum și cu condiția ca astfel de zboruri să reprezinte doar o activitate marginală a organizației;

(d)

zboruri de pregătire efectuate de o organizație de pregătire menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 care își are sediul principal de activitate într-un stat membru.”;

5.

după articolul 3 se inserează următoarele articole 3a-3d:

„Articolul 3a

Licențele de pilot și certificatele medicale

(1)   Fără a se aduce atingere Regulamentului delegat (UE) al Comisiei (*3), piloții aeronavelor menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să respecte cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Ca excepție în ceea ce privește privilegiile titularilor de licențe, definite în anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament, titularii unor astfel de licențe pot efectua zborurile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(d) fără a se conforma punctului BFCL.215 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.

(3)   Un stat membru poate autoriza elevii piloți care urmează un curs de pregătire pentru licența de pilot de baloane (BPL) să exercite privilegii limitate fără supraveghere înainte ca aceștia să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei BPL în conformitate cu anexa III (partea BFCL), sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

sfera privilegiilor acordate să se bazeze pe o evaluare a riscurilor în materie de siguranță efectuată de statul membru, ținând seama de gradul de pregătire necesar pentru atingerea nivelului vizat de competență al pilotului;

(b)

privilegiile să se limiteze la următoarele:

(i)

întregul teritoriu sau o parte a teritoriului național al statului membru care acordă autorizația;

(ii)

baloanele înmatriculate în statul membru care acordă autorizația;

(c)

titularul unei astfel de autorizații care solicită eliberarea unei BPL să primească credite pentru pregătirea efectuată în temeiul unei autorizări, pe baza unei recomandări din partea unei organizații de pregătire aprobate («ATO») sau a unei organizații de pregătire declarate («DTO»);

(d)

statul membru să prezinte Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației rapoarte și evaluări ale riscurilor în materie de siguranță din trei în trei ani;

(e)

statul membru să monitorizeze utilizarea autorizațiilor eliberate în temeiul prezentului alineat pentru a asigura un nivel acceptabil de siguranță a aviației și să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care identifică un risc sporit în materie de siguranță sau orice probleme de siguranță.

Articolul 3b

Licențele de pilot existente și certificatele medicale naționale

(1)   Licențele conforme cu partea FCL pentru baloane și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate de un stat membru înainte de data aplicării prezentului regulament se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc licențele respective cu licențe care respectă formatul prevăzut în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 atunci când eliberează din nou licențe din motive administrative sau la cererea titularilor de licențe.

(2)   Atunci când eliberează din nou licențele și privilegiile, calificările și certificatele asociate în conformitate cu alineatul (1), statul membru, după caz:

(a)

transferă în noul format de licență toate privilegiile atestate deja în licențele conforme cu partea FCL;

(b)

convertește privilegiile pentru zboruri captive sau pentru operațiuni comerciale asociate unei licențe conforme cu partea FCL într-o calificare de zbor captiv sau într-o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu dispozițiile de la punctele BFCL.200 și BFCL.215 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament;

(c)

înscrie în carnetul de zbor al pilotului data de expirare a unui certificat de instructor de zbor asociat unei licențe conforme cu partea FCL sau eliberează un document echivalent. După data menționată, piloții respectivi pot exercita privilegii de instructor numai dacă respectă dispozițiile de la punctul BFCL.360 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.

(3)   Până la 8 aprilie 2021, titularilor de licențe naționale pentru baloane eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament li se permite exercitarea în continuare a privilegiilor asociate licențelor pe care le dețin. Până la data menționată, statele membre convertesc licențele respective în licențe conforme cu partea BFCL și în calificări, privilegii și certificate asociate, în conformitate cu elementele stabilite într-un raport de conversie care respectă cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(4)   Certificatele medicale naționale pentru piloți asociate unei licențe specificate la alineatul (2) și eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament rămân valabile până la data următoarei lor revalidări sau până la 8 aprilie 2021, luându-se în considerare data care survine prima în ordine cronologică. Revalidarea respectivelor certificate medicale trebuie să respecte cerințele din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Articolul 3c

Credite pentru pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament

(1)   În ceea ce privește eliberarea licențelor conforme cu partea BFCL și a privilegiilor, a calificărilor sau a certificatelor asociate în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament, se consideră că pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 respectă cerințele prezentului regulament, cu condiția ca BPL să fie eliberată până cel târziu la 8 aprilie 2021. În acest caz, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

pregătirea BPL începută pe baloane din clasa dirijabilelor cu aer cald, inclusiv testarea aferentă, se poate efectua pe baloanele respective;

(b)

orele de pregătire efectuate pe baloane din clasa baloanelor cu aer cald, altele decât cele din grupa A a clasei respective de baloane, se creditează în întregime în ceea ce privește cerința de la punctul BFCL.130 litera (b) din anexa III.

(2)   Pregătirea care a început înainte de data aplicării prezentului regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, se creditează în scopul eliberării licențelor conforme cu partea BFCL pe baza unui raport de creditare întocmit de statul membru în cauză în consultare cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

(3)   Raportul de creditare menționat la alineatul (2) trebuie să descrie domeniul de pregătire, să precizeze pentru care dintre cerințele din partea BFCL se acordă creditul și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera o licență conformă cu partea BFCL. Raportul trebuie să conțină copii ale tuturor documentelor necesare pentru a atesta domeniul de pregătire, precum și copii ale reglementărilor și procedurilor naționale în conformitate cu care s-a demarat pregătirea.

Articolul 3d

Organizațiile de pregătire

(1)   Organizațiile de pregătire pentru licențele de pilot menționate la articolul 1 alineatul (1) trebuie să respecte cerințele de la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Organizațiile de pregătire menționate la alineatul (1) care dețin o aprobare eliberată în conformitate cu anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau care au depus o declarație în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament își adaptează programele de pregătire, dacă este necesar, până la 8 aprilie 2021 cel târziu.”;

(*3)  Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 4 martie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)."

6.

Anexa I (partea DEF) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

7.

Anexa II (partea BOP) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

8.

Se adaugă anexa III (partea BFCL) în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Regulamentul (UE) 2019/430 al Comisiei din 18 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește exercitarea unor privilegii limitate fără supraveghere înainte de eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare (JO L 75, 19.3.2019, p. 66).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Facilitarea accesului piloților de aviație generală la zboruri IFR și Revizuirea cerințelor de acordare a licențelor pentru baloane și planoare), avizul nr. 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019, disponibil la: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANEXA I

Anexa I „Definiții” (partea DEF) la Regulamentul (UE) 2018/395 se modifică după cum urmează:

1.

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care termenii sunt definiți altfel în prezenta anexă, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, precum și de la punctul FCL.010 din anexa I (partea FCL) la respectivul regulament:”;

2.

punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

«mijloace acceptabile de conformare (AMC)» înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele prin care se asigură conformarea cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele sale delegate și de punere în aplicare;

2.

«mijloace alternative de conformare (AltMoC)» înseamnă acele mijloace care propun o alternativă la un AMC existent sau acelea care propun noi mijloace de asigurare a conformării cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele sale delegate și de punere în aplicare, pentru care agenția nu a adoptat niciun AMC asociat;”;

3.

se introduce următorul punct 11a:

„11a.

«timp de zbor» înseamnă timpul total de la momentul în care nacela părăsește solul cu scopul de a decola până la momentul în care aceasta se oprește la sfârșitul zborului;”;

4.

se introduc următoarele puncte 17a și 17b:

„17a.

«clasă de baloane» înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de mijloacele de ridicare folosite pentru susținerea zborului;

17b.

«verificarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților în scopul respectării cerințelor privind experiența recentă prevăzute în prezentul regulament, inclusiv examinări orale, după caz;”;

5.

punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22.

«grupă de baloane» înseamnă o clasificare a baloanelor în funcție de dimensiunea și capacitatea anvelopei;”;

6.

se adaugă următoarele puncte 23-26:

„23.

«test de îndemânare» înseamnă demonstrarea abilităților în vederea obținerii unei licențe sau a unei calificări sau în vederea extinderii unui privilegiu, inclusiv examinări orale, după caz;

24.

«evaluarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților, a cunoștințelor și a atitudinii în vederea eliberării inițiale, a revalidării sau a reînnoirii unui certificat de instructor sau de examinator;

25.

«zbor în simplă comandă» înseamnă un zbor în care un elev pilot este unicul ocupant al balonului;

26.

«zbor captiv» înseamnă un zbor cu un sistem de legare care ancorează balonul într-un punct fix în timpul operării, cu excepția unui cablu de ancorare care poate fi utilizat în cadrul procedurii de decolare.”.


ANEXA II

Anexa II „Operațiuni aeriene cu baloane” (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 se modifică după cum urmează:

1.

la punctul BOP.BAS.010, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La solicitarea autorității competente care verifică continuitatea conformării operatorului în conformitate cu punctul ARO.GEN.300 litera (a) punctul 2 din anexa II (partea ARO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, un operator trebuie să demonstreze conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

2.

punctul BOP.BAS.020 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.BAS.020 Reacția imediată la o problemă de siguranță

Operatorul trebuie să pună în aplicare:

(a)

măsurile de siguranță dispuse de autoritatea competentă în conformitate cu punctul ARO.GEN.135 litera (c) din anexa II (partea ARO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și

(b)

directivele de navigabilitate și alte informații obligatorii emise de agenție în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2018/1139.”;

3.

punctul BOP.BAS.025 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.BAS.025 Desemnarea ca pilot comandant

Operatorul trebuie să desemneze un pilot comandant care să fie calificat pentru a acționa ca pilot comandant în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.”;

4.

la punctul BOP.BAS.300, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt impuse de prezenta secțiune, precum și orice alte echipamente care nu sunt impuse de prezenta anexă, dar care sunt transportate la bordul unui balon în timpul unui zbor trebuie să respecte următoarele două condiții:

1.

informațiile furnizate de respectivele instrumente sau echipamente nu trebuie utilizate de echipajul de zbor pentru a se conforma cerințelor esențiale de navigabilitate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1139;

2.

instrumentele și echipamentele trebuie să nu afecteze navigabilitatea balonului, nici în cazul defecțiunilor sau al funcționării defectuoase.”;

5.

la punctul BOP.ADD.005, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul este responsabil de operarea balonului în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139, cu cerințele din prezenta subparte și cu propria declarație.”;

6.

la punctul BOP.ADD.015, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În scopul stabilirii conformării cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele prezentului regulament, operatorul trebuie să acorde în orice moment acces oricărei persoane autorizate de autoritatea competentă la orice facilitate, balon, document, evidență, date, proceduri sau alt material relevant pentru activitatea operatorului care intră sub incidența prezentului regulament, indiferent dacă respectiva activitate este încredințată prin contract sau nu.”;

7.

punctul BOP.ADD.035 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.035 Activități încredințate prin contract

Atunci când încredințează prin contract orice parte a activității sale care intră sub incidența prezentului regulament, operatorul are responsabilitatea de a se asigura că organizația cu care se încheie contractul execută activitatea în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament. Operatorul se asigură totodată că autorității competente i se acordă acces la organizația cu care se încheie contractul pentru a determina dacă operatorul respectă aceste cerințe.”;

8.

la punctul BOP.ADD.040, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul numește un manager responsabil care are autoritatea de a se asigura că toate activitățile care intră sub incidența prezentului regulament pot fi finanțate și executate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament. Managerul responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de management eficace.”;

9.

punctul BOP.ADD.045 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.045 Cerințe privind facilitățile

Operatorul trebuie să dețină facilități suficiente pentru a permite îndeplinirea și gestionarea tuturor sarcinilor și a activităților necesare pentru a asigura conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

10.

la punctul BOP.ADD.100, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În declarația menționată la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf, operatorul confirmă faptul că respectă și că va continua să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cerințele din prezentul regulament.”;

11.

la punctul BOP.ADD.105, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul notifică fără întârziere autorității competente orice modificare a circumstanțelor care îi afectează conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament, astfel cum a fost declarată autorității competente, precum și orice modificări în ceea ce privește informațiile menționate la punctul BOP.ADD.100 litera (b) și lista AltMoC menționată la punctul BOP.ADD.100 litera (c), incluse în declarație sau anexate la aceasta.”;

12.

la punctul BOP.ADD.115, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În cazul în care un balon înmatriculat într-o țară terță face obiectul unui acord de închiriere fără echipaj, operatorul asigură conformarea unui astfel de balon cu cerințele esențiale referitoare la continuitatea navigabilității stabilite în anexele II și V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

13.

la punctul BOP.ADD.300, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Toți membrii echipajului de zbor trebuie să dețină o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament și corespunzătoare sarcinilor care le revin.”;

14.

la punctul BOP.ADD.300, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Atunci când recurge la serviciile unor membri de echipaj de zbor care lucrează ca liber profesioniști sau cu fracțiune de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele următoare:

1.

cerințele din prezenta subparte;

2.

anexa III la prezentul regulament, inclusiv cerințele privind experiența recentă;

3.

limitările privind timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă în conformitate cu legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate, ținând cont de toate serviciile furnizate altor operatori de către membrul echipajului de zbor.”;

15.

la punctul BOP.ADD.305, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Operatorul poate desemna un pilot să acționeze în calitate de pilot comandant doar dacă acesta sau aceasta:

1.

este calificat(ă) să acționeze ca pilot comandant în conformitate cu anexa III la prezentul regulament;

2.

deține nivelul minim de experiență indicat în manualul de operațiuni și

3.

deține cunoștințe adecvate în ceea ce privește zona vizată de zbor.”;

16.

punctul BOP.ADD.310 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.310 Furnizarea activităților de pregătire și de verificare

Toate activitățile de pregătire și de verificare a membrilor echipajului de zbor necesare în temeiul punctului BOP.ADD.315 sunt furnizate după cum urmează:

(a)

în conformitate cu programele și cu programa de pregătire stabilite de operator în manualul de operațiuni;

(b)

de persoane calificate în mod corespunzător și, în ceea ce privește pregătirea și verificarea practică în zbor, de persoane calificate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.”;

17.

apendicele se înlocuiește cu următorul text:

Apendice

DECLARAȚIE

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei

Operatorul

Nume:

Locul în care operatorul își are sediul principal de activitate:

Numele și datele de contact ale managerului responsabil:

Operare baloane

Date începerii operațiunilor comerciale și, după caz, data modificării unei operațiuni comerciale existente.

Informații cu privire la balonul sau baloanele utilizate, la operațiunea sau operațiunile comerciale și la managementul continuității navigabilității: (1)

Tip de balon

Număr înmatriculare balon

Baza principală

Tip (tipuri) de operațiuni  (2)

Organizație de management al continuității navigabilității  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După caz, lista AltMoC cu trimiteri la AMC asociate (anexă la prezenta declarație):

Declarații

☐ Operatorul respectă și va continua să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cerințele din Regulamentul (UE) 2018/395.

În particular, operatorul își desfășoară operațiunile comerciale în conformitate cu următoarele cerințe din subpartea ADD a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/395:

☐ Documentația privind sistemul de management, inclusiv manualul de operațiuni, respectă cerințele din subpartea ADD, iar toate zborurile vor fi efectuate în conformitate cu dispozițiile manualului de operațiuni, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.005 litera (b) din subpartea ADD.

☐ Toate baloanele operate fie dețin un certificat de navigabilitate eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, fie îndeplinesc cerințele specifice de navigabilitate aplicabile baloanelor care sunt înmatriculate într-o țară terță și fac obiectul unui acord de închiriere cu echipaj sau al unui acord de închiriere fără echipaj, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.110 și punctul BOP.ADD.115 literele (b) și (c) din subpartea ADD.

☐ Toți membrii echipajului de zbor dețin o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) 2018/395, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.300 litera (c) din subpartea ADD.

☐ Operatorul va notifica autorității competente orice modificare a circumstanțelor care îi afectează conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din Regulamentul (UE) 2018/395, astfel cum a fost declarată autorității competente prin prezenta declarație, precum și orice modificări ale informațiilor și ale listelor AltMoC incluse în prezenta declarație sau anexate la aceasta, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.105 litera (a) din subpartea ADD.

☐ Operatorul confirmă faptul că toate informațiile incluse în prezenta declarație și în anexele sale sunt complete și corecte.

Data, numele și semnătura managerului responsabil


(1)  Completați tabelul. Dacă nu este spațiu suficient pentru a indica informațiile, acestea trebuie enumerate într-o anexă separată. Anexa trebuie să fie datată și semnată.

(2)  Rubrica «Tip (tipuri) de operațiuni» se referă la tipul sau tipurile de operațiuni comerciale efectuate cu balonul.

(3)  Informațiile despre organizația responsabilă cu managementul continuității navigabilității trebuie să includă numele, adresa și numărul aprobării organizației..


ANEXA III

„ANEXA III

CERINȚE PENTRU ACORDAREA LICENȚELOR DE ECHIPAJ DE ZBOR PENTRU BALOANE

[PARTEA BFCL]

SUBPARTEA GEN

CERINȚE GENERALE

BFCL.001 Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele pentru eliberarea unei licențe de pilot de baloane («BPL») și a privilegiilor, calificărilor și certificatelor asociate, precum și condițiile de valabilitate și de utilizare a acestora.

BFCL.005 Autoritatea competentă

În sensul prezentei anexe, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de statul membru, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a unei BPL sau a privilegiilor, calificărilor sau certificatelor asociate.

BFCL.010 Clasele și grupele de baloane

În sensul prezentei anexe, baloanele se clasifică în următoarele clase și grupe:

(a)

clasa «baloane cu aer cald»:

1.

grupa A: o capacitate a anvelopei de până la 3 400 m3 (120 069 ft3);

2.

grupa B: o capacitate a anvelopei cuprinsă între 3 401 m3 (120 070 ft3) și 6 000 m3 (211 888 ft3);

3.

grupa C: o capacitate a anvelopei cuprinsă între 6 001 m3 (211 889 ft3) și 10 500 m3 (370 804 ft3);

4.

grupa D: o capacitate a anvelopei de peste 10 500 m3 (370 804 ft3);

(b)

clasa «baloane cu gaz»;

(c)

clasa «baloane mixte»;

(d)

clasa «dirijabile cu aer cald».

BFCL.015 Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei BPL, precum și a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor asociate

(a)

Pentru oricare dintre următoarele se întocmește o cerere depusă la autoritatea competentă în forma și modul stabilite de respectiva autoritate competentă:

1.

eliberarea unei BPL și a calificărilor asociate;

2.

extinderea privilegiilor conferite de o BPL;

3.

eliberarea unui certificat de instructor de zbor (pentru baloane) [«FI(B)»];

4.

eliberarea, revalidarea și reînnoirea unui certificat de examinator de zbor (pentru baloane) [«FE(B)»]; și

5.

orice modificări aduse BPL și privilegiilor, calificărilor sau certificatelor asociate.

(b)

O cerere indicată la litera (a) trebuie să fie însoțită de dovada că solicitantul respectă cerințele relevante stabilite în prezenta anexă și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(c)

Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență sau pe certificat de către autoritatea competentă.

(d)

O persoană nu poate deține în niciun moment mai mult de o singură BPL eliberată în conformitate cu prezenta anexă.

(e)

Titularul unei licențe depune cererile indicate la litera (a) la autoritatea competentă desemnată de statul membru în care a fost eliberată oricare dintre licențele sale în conformitate cu prezenta anexă (partea BFCL), cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.

(f)

Un titular de BPL poate solicita a autoritatea competentă să fie înlocuită de autoritatea competentă desemnată de un alt stat membru, dar în acest caz noua autoritate competentă trebuie să fie aceeași pentru toate licențele deținute.

(g)

Solicitanții cer eliberarea unei BPL și a calificărilor, privilegiilor sau certificatelor asociate în termen de cel mult 6 luni de la susținerea cu succes a testului de îndemânare sau a evaluării competenței.

BFCL.030 Testul de îndemânare

Cu excepția testului de îndemânare pentru calificarea de operațiuni comerciale, astfel cum se specifică la punctul BFCL.215, o persoană care solicită efectuarea unui test de îndemânare trebuie să fie recomandată pentru susținerea testului de către ATO sau de către DTO responsabilă de pregătirea urmată de solicitant, odată ce pregătirea este finalizată. ATO sau DTO pune la dispoziția examinatorului înregistrările referitoare la pregătire.

BFCL.035 Creditarea timpului de zbor

Solicitanții unei BPL sau ai unui privilegiu, ai unei calificări sau ai unui certificat asociat sunt creditați integral cu tot timpul de instruire în simplă comandă, în dublă comandă sau ca PIC pe baloane în ceea ce privește cerința referitoare la timpul total de zbor necesar pentru licență, privilegiu, calificare sau certificat.

BFCL.045 Obligația de a deține și de a prezenta documente

(a)

Atunci când exercită privilegiile conferite de licența BPL, titularii de BPL trebuie să aibă asupra lor toate cele enumerate în continuare:

1.

o BPL valabilă;

2.

un certificat medical valabil;

3.

un document de identitate cu fotografie;

4.

suficiente date în carnetul de zbor pentru a demonstra respectarea cerințelor din prezenta anexă.

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă asupra lor în cursul tuturor zborurilor în simplă comandă:

1.

documentele specificate la litera (a) punctele 2 și 3 și

2.

dovada autorizației necesare conform punctului BFCL.125 litera (a).

(c)

La cererea unui reprezentant autorizat al autorității competente, titularii de BPL sau elevii piloți trebuie să prezinte fără întârziere documentele indicate la litera (a) sau (b) spre verificare.

BFCL.050 Înregistrarea timpului de zbor

Titularii de BPL și elevii piloți păstrează o evidență exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

BFCL.065 Reducerea privilegiilor titularilor de BPL în vârstă de 70 de ani sau mai mult în ceea ce privește operarea comercială a baloanelor pentru transportul de pasageri

Titularii de BPL care au atins vârsta de 70 de ani nu pot acționa ca piloți pe un balon care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial de pasageri cu balonul.

BFCL.070 Limitarea, suspendarea sau revocarea licențelor, a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor

(a)

O BPL, precum și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate în conformitate cu prezenta anexă pot fi limitate, suspendate sau revocate de autoritatea competentă în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 dacă titularul unei BPL nu respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139 sau cerințele din prezenta anexă, precum și din anexa II (partea BOP) la prezentul regulament sau din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(b)

Titularii de BPL restituie imediat licența sau certificatul autorității competente în cazul în care licența, privilegiul, calificarea sau certificatul lor a fost limitat(ă), suspendat(ă) sau revocat(ă).

SUBPARTEA BPL

LICENȚA DE PILOT DE BALOANE («BPL»)

BFCL.115 BPL – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui titular de BPL constau în dreptul acestuia de a acționa ca PIC pe baloane:

1.

fără remunerare în cadrul operațiunilor necomerciale;

2.

în cadrul operațiunilor comerciale dacă deține o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu subpartea ADD punctul BFCL.215 din prezenta anexă.

(b)

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, titularul unei BPL care deține privilegii de instructor sau de examinator poate fi remunerat pentru:

1.

asigurarea instruirii practice pentru BPL;

2.

efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru BPL;

3.

pregătirea, testarea și verificarea pentru privilegiile, calificările și certificatele asociate unei BPL.

(c)

Titularii de BPL își pot exercita privilegiile aferente BPL numai dacă respectă cerințele aplicabile privind experiența recentă și numai dacă certificatul lor medical, corespunzător privilegiilor exercitate, este valabil.

BFCL.120 BPL – Vârsta minimă

Solicitanții unei BPL trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

BFCL.125 BPL – Elevul pilot

(a)

Elevii piloți nu pot zbura în simplă comandă decât cu autorizarea și sub supravegherea unui instructor de zbor pentru baloane [FI(B)].

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă cel puțin vârsta de 14 ani pentru a fi admiși pe zborurile în simplă comandă.

BFCL.130 BPL – Cursul de pregătire și cerințe privind experiența

Solicitanții unei BPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO. Cursul trebuie să fie adaptat privilegiilor solicitate și să includă:

(a)

cunoștințe teoretice, astfel cum se specifică la punctul BFCL.135 litera (a);

(b)

cel puțin 16 ore de instruire practică fie pe baloane cu aer cald care reprezintă grupa A a clasei respective, fie pe baloane cu gaz, inclusiv cel puțin:

1.

12 ore de instruire practică în dublă comandă;

2.

10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări și

3.

un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor de cel puțin 30 de minute.

BFCL.135 BPL – Examinarea teoretică

(a)

Cunoștințe teoretice

Solicitanții unei BPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor solicitate:

1.

subiecte comune:

(i)

legislație aeronautică;

(ii)

performanțe umane;

(iii)

meteorologie;

(iv)

comunicații și

2.

subiecte specifice referitoare la baloane:

(i)

principii de zbor;

(ii)

proceduri operaționale;

(iii)

performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iv)

cunoașterea generală a aeronavei în ceea ce privește baloanele și

(v)

navigație.

(b)

Responsabilitățile solicitantului

1.

Solicitantul trebuie să susțină întregul set de examinări teoretice pentru BPL sub responsabilitatea autorității competente a aceluiași stat membru.

2.

Solicitantul susține examinarea teoretică numai la recomandarea ATO sau a DTO responsabilă cu pregătirea acestuia și numai după ce a urmat elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător.

3.

Recomandarea din partea unei ATO sau a unei DTO este valabilă 12 luni. Dacă solicitantul nu a susținut cel puțin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către ATO sau DTO pe baza nevoilor solicitantului.

(c)

Standarde de promovare

1.

Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris în situația în care a obținut cel puțin 75 % din punctele corespunzătoare respectivului examen. Nu se aplică puncte de penalizare.

2.

Cu excepția cazului în care prezenta anexă specifică altfel, se consideră că un solicitant a promovat examinarea teoretică necesară pentru BPL dacă a promovat toate examenele teoretice scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârșitul lunii calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată la un examen.

3.

Dacă nu promovează unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau nu promovează toate examenele în perioada menționată la punctul 2, solicitantul susține din nou întregul set de examene teoretice scrise.

4.

Înainte de a susține din nou examinările teoretice, solicitantul urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei ATO sau al unei DTO. ATO sau DTO în cauză determină nivelul și sfera pregătirii, pe baza nevoilor solicitantului.

(d)

Perioada de valabilitate

Examinarea teoretică este valabilă timp de 24 de luni de la data la care solicitantul a promovat examinarea teoretică, în conformitate cu litera (c) punctul 2.

BFCL.140 BPL – Creditarea cunoștințelor teoretice

Persoanele care solicită eliberarea unei BPL sunt creditate în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pentru subiectele comune specificate la punctul BFCL.135 litera (a) punctul 1, în cazul în care:

(a)

dețin o licență în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau

(b)

au promovat examinările teoretice pentru o licență specificată la litera (a), cu condiția ca acest lucru să se fi realizat în perioada de valabilitate specificată la punctul BFCL.135 litera (d).

BFCL.145 BPL – Testul de îndemânare

(a)

Prin susținerea unui test de îndemânare, solicitanții unei BPL trebuie să facă dovada capacității de a executa, ca PIC pe un balon, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor solicitate.

(b)

Solicitanții trebuie să susțină testul de îndemânare pe aceeași clasă de baloane pe care s-a urmat cursul de pregătire în conformitate cu punctul BFCL.130 și, în cazul baloanelor cu aer cald, pe un balon care reprezintă grupaA a clasei respective.

(c)

Pentru a susține un test de îndemânare pentru eliberarea unei BPL, solicitantul trebuie să promoveze mai întâi examinarea teoretică necesară.

(d)

Standarde de promovare

1.

Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate fazele de zbor ale unui zbor cu balonul.

2.

Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni duce la nepromovarea întregii secțiuni. În cazul în care nu promovează o singură secțiune, solicitantul repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la repetarea întregului test.

3.

Dacă solicitantul trebuie să repete testul în conformitate cu punctul 2 și nu promovează oricare dintre secțiuni, inclusiv secțiunile promovate cu ocazia unei tentative anterioare, respectivul solicitant trebuie să repete întregul test.

(e)

Dacă nu promovează toate secțiunile testului din două încercări solicitantul trebuie să urmeze pregătire practică suplimentară.

BFCL.150 BPL – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane

(a)

Privilegiile BPL se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare specificat la punctul BFCL.145 și, în cazul baloanelor cu aer cald, la grupa A a clasei respective.

(b)

În cazul baloanelor cu aer cald, privilegiile BPL se extind la altă grupă din clasa de baloane cu aer cald, dacă pilotul a efectuat cel puțin:

1.

două zboruri de instruire cu un FI(B) pe un balon din grupa relevantă;

2.

următorul număr de ore de timp de zbor ca PIC pe baloane:

(i)

cel puțin 100 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa B;

(ii)

cel puțin 200 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa C;

(iii)

cel puțin 300 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa D.

(c)

Cu excepția clasei baloanelor mixte, privilegiile BPL se extind, la cerere, la altă clasă de baloane sau, dacă se solicită privilegii pentru clasa de baloane cu aer cald, la grupa A a clasei de baloane cu aer cald, dacă pilotul a efectuat pe clasa și grupa relevante de baloane:

1.

un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO, care să cuprindă cel puțin:

(i)

cinci zboruri de instruire în dublă comandă sau

(ii)

în cazul unei extinderi a privilegiilor de la baloane cu aer cald la dirijabile cu aer cald, cinci ore de instruire în dublă comandă și

2.

un test de îndemânare, în cadrul căruia pilotul a demonstrat FE(B) un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte:

(i)

principii de zbor;

(ii)

proceduri operaționale;

(iii)

performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iv)

cunoașterea generală a aeronavei în ceea ce privește clasa de baloane pentru care se solicită extinderea privilegiilor.

(d)

Efectuarea pregătirii menționate la litera (b) punctul 1 și litera (c) punctul 1 trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată:

1.

în cazul prevăzut la litera (b) punctul 1, de către instructorul care este responsabil cu zborurile de instruire și

2.

în cazul prevăzut la litera (c) punctul 1, de către șeful activității de pregătire din cadrul ATO sau al DTO care este responsabil cu pregătirea.

(e)

Un titular de BPL își poate exercita privilegiile pe clasa baloanelor mixte numai dacă are privilegii atât pentru clasa baloanelor cu aer cald, cât și pentru clasa baloanelor cu gaz.

BFCL.160 BPL – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa numai dacă a efectuat pe clasa de baloane relevantă:

1.

fie:

(i)

în ultimele 24 de luni premergătoare zborului planificat, cel puțin șase ore de timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări, ca PIC sau în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B); și

(ii)

în ultimele 48 de luni premergătoare zborului planificat, cel puțin un zbor de pregătire cu un FI(B); fie

2.

în ultimele 24 de luni premergătoare zborului planificat, o verificare a competenței în conformitate cu litera (c).

(b)

Pe lângă cerințele de la litera (a), în cazul unui pilot calificat să zboare pe mai mult de o clasă de baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă de baloane sau pe celelalte clase de baloane, respectivul pilot trebuie să fi efectuat cel puțin trei ore timp de zbor, ca PIC sau în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B), pe fiecare clasă suplimentară de baloane în ultimele 24 de luni.

(c)

Un titular de BPL care nu respectă cerințele de la litera (a) punctul 1 și, dacă este cazul, de la litera (b) trebuie ca, înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, să susțină o verificare a competenței cu un FE(B) pe un balon care reprezintă clasa relevantă.

(d)

După ce se conformează dispozițiilor de la litera (a), (b) sau (c), după caz, un titular de BPL cu privilegii de a pilota baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile numai pe baloane cu aer cald care reprezintă:

(i)

aceeași grupă de baloane cu aer cald pe care s-a efectuat zborul de pregătire specificat la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau verificarea competenței specificată la litera (c), după caz, sau o grupă cu o dimensiune mai mică a anvelopei sau

(ii)

grupa A de baloane cu aer cald în cazul în care un pilot, în conformitate cu litera (b), a efectuat zborul de pregătire specificat la litera (a) punctul 2 pe o altă clasă de baloane decât baloanele cu aer cald.

(e)

Efectuarea zborurilor în dublă comandă, a zborurilor sub supraveghere și a zborului de pregătire, astfel cum se specifică la litera (a) punctul 1 și la litera (b), precum și efectuarea verificării competenței specificate la litera (c) trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată, în cazurile prevăzute la litera (a) punctul 1 și la litera (b), de către FI(B) responsabil și, în cazul prevăzut la litera (c), de către FE(B) responsabil.

(f)

Se consideră că un titular de BPL care deține totodată privilegii pentru operațiuni comerciale în conformitate cu subpartea ADD punctul BFCL.215 din prezenta anexă respectă cerințele:

1.

de la litera (a) și, dacă este cazul, de la litera (b), în cazul în care, în ultimele 24 de luni, a susținut o verificare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.215.(d).2.(i) pe clasa sau clasele de baloane relevante sau

2.

de la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), în cazul în care a efectuat zborul de pregătire specificat la punctul BFCL.215.(d).2.(ii) pe clasa de baloane relevantă.

În cazul clasei baloanelor cu aer cald, se aplică limitările prevăzute la litera (d) în ceea ce privește privilegiile de a opera diferite clase de baloane, în funcție de clasa de balon utilizată pentru a se conforma dispozițiilor de la litera (f) punctul 1 sau 2.

SUBPARTEA ADD

CALIFICĂRI SUPLIMENTARE

BFCL.200 Calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald

(a)

Un titular de BPL poate efectua zboruri captive cu baloane cu aer cald numai dacă deține o calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Pentru a putea solicita calificarea de zbor captiv cu baloane cu aer cald, solicitantul trebuie:

1.

să dețină privilegii pentru clasa baloanelor cu aer cald;

2.

să efectueze, în primul rând, cel puțin două zboruri captive de instruire cu baloane cu aer cald.

(c)

Efectuarea pregătirii de zbor captiv cu baloane cu aer cald trebuie consemnată în carnetul de zbor și semnată de FI(B) responsabil cu pregătirea.

(d)

Un pilot care deține o calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile numai dacă a efectuat cel puțin un zbor captiv cu balonul cu aer cald în cele 48 de luni premergătoare zborului planificat sau, dacă nu a efectuat un astfel de zbor, pilotul își poate exercita privilegiile dacă a efectuat un zbor captiv cu balonul cu aer cald în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B). Efectuarea unui zbor în dublă sau simplă comandă sub supraveghere trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată de FI(B).

BFCL.210 Calificarea de zbor pe timp de noapte

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa în condiții VFR pe timp de noapte numai dacă deține o calificare de zbor pe timp de noapte în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Solicitantul calificării de zbor pe timp de noapte trebuie să fi efectuat cel puțin două zboruri de instruire pe timp de noapte de cel puțin o oră fiecare.

(c)

Efectuarea pregătirii pentru calificarea de zbor pe timp de noapte trebuie consemnată în carnetul de zbor și semnată de FI(B) responsabil cu pregătirea.

BFCL.215 Calificarea de operațiuni comerciale

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa în cadrul operațiunilor comerciale cu baloane numai dacă deține o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Solicitantul calificării de operațiuni comerciale trebuie:

1.

să fi împlinit vârsta de 18 ani;

2.

să fi efectuat 50 de ore timp de zbor și 50 de decolări și aterizări ca PIC pe baloane;

3.

să aibă privilegiile necesare pentru clasa de baloane pe care se vor exercita privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale și

4.

să fi susținut cu succes un test de îndemânare pe clasa relevantă de baloane în cadrul căruia să demonstreze unui FE(B) competența necesară pentru operațiunile comerciale cu baloane.

(c)

Privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare în conformitate cu litera (b) punctul 3. La cerere, privilegiile se extind la altă clasă de baloane dacă solicitantul respectă, pe respectiva altă clasă, dispozițiile de la litera (b) punctele 3 și 4.

(d)

Un pilot care deține o calificare de operațiuni comerciale poate exercita privilegiile conferite de calificarea respectivă în cadrul operării comerciale a baloanelor pentru transportul de pasageri numai dacă a efectuat:

1.

în cele 180 de zile premergătoare zborului planificat:

(i)

cel puțin trei zboruri ca PIC pe baloane, dintre care cel puțin unul pe un balon din clasa relevantă sau

(ii)

un zbor ca PIC pe un balon din clasa relevantă sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu prezentul punct și

2.

în cele 24 de luni premergătoare zborului planificat:

(i)

o verificare a competenței pe un balon din clasa relevantă, în timpul căreia să fi demonstrat unui FE(B) competența necesară pentru operarea comercială a baloanelor pentru transportul de pasageri sau

(ii)

un curs de reîmprospătare a cunoștințelor în cadrul unei ATO sau al unei DTO, adaptat la competența necesară pentru operațiunile comerciale cu baloane, inclusiv cel puțin șase ore de instruire teoretică și un zbor de pregătire pe un balon din clasa relevantă cu un FI(B) care este calificat pentru operațiuni comerciale cu baloane în conformitate cu prezentul punct.

(e)

Pentru a-și menține privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale pentru toate clasele de baloane, un pilot care deține o calificare de operațiuni comerciale cu privilegii extinse la mai mult de o clasă de baloane trebuie să respecte cerințele de la litera (d) punctul 2 în ceea ce privește cel puțin o clasă de baloane.

(f)

Un pilot care respectă dispozițiile de la litera (d) și care deține o calificare de operațiuni comerciale pentru clasa de baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile conferite de respectiva calificare pe clasa de baloane cu aer cald numai pe baloanele care reprezintă:

(i)

aceeași grupă de baloane cu aer cald pe care s-a efectuat verificarea competenței specificată la litera (d) punctul 2 subpunctul (i) sau zborul de pregătire specificat la litera (d) punctul 2 subpunctul (ii) sau

(ii)

o grupă de baloane cu aer cald cu o dimensiune mai mică a anvelopei.

(g)

Efectuarea zborului sub supraveghere specificat la litera (d) punctul 1 subpunctul (ii), a verificării competenței specificate la litera (d) punctul 2 subpunctul (i) și a cursului de reîmprospătare a cunoștințelor specificat la litera (d) punctul 2 subpunctul (ii) trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată de către șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO sau de către FI(B) sau FE(B) responsabil cu cursul de pregătire, cu supravegherea sau cu verificarea competenței, după caz.

(h)

Se consideră că un pilot care a efectuat o verificare a competenței în conformitate cu punctul BOP.ADD.315 din anexa II (partea BOP) la prezentul regulament respectă dispozițiile de la litera (d) punctul 2 subpunctul (i).

SUBPARTEA FI

INSTRUCTORII DE ZBOR

Secțiunea 1

Cerințe generale

BFCL.300 Certificate de instructor de zbor

(a)   Considerații generale

Un instructor poate asigura instruire practică pe un balon numai dacă:

1.

deține:

(i)

o BPL, inclusiv privilegiile, calificările și certificatele pentru care urmează să se asigure instruirea practică; și

(ii)

un certificat de instructor de zbor pentru baloane [FI(B)] corespunzător instruirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte; și

2.

are dreptul de a acționa ca PIC pe balon pe durata instruirii practice.

(b)   Instruirea asigurată în afara teritoriului statelor membre

1.

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, în cazul instruirii practice asigurate în timpul unui curs de pregătire aprobat în conformitate cu prezenta anexă (partea BFCL) în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago, autoritatea competentă eliberează un certificat de instructor de zbor unui solicitant care deține o licență de pilot de baloane conformă cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca respectivul solicitant:

(i)

să dețină cel puțin o licență care să includă, după caz, privilegii, calificări sau certificate echivalente cu cele pentru care este autorizat să ofere instruire;

(ii)

să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului de FI(B) cu privilegiile relevante de asigurare a instruirii și

(iii)

să demonstreze autorității competente un nivel adecvat de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației pentru a-și putea exercita privilegiile de asigurare a instruirii în conformitate cu prezenta anexă.

2.

Certificatul se limitează la asigurarea de instruire practică aprobată:

(i)

în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago și

(ii)

elevilor piloți care cunosc suficient limba în care se asigură instruirea practică.

Secțiunea 2

Certificatul de instructor de zbor pentru baloane – FI(B)

BFCL.315 Certificatul de FI(B) – Privilegii și condiții

(a)

Sub rezerva respectării de către solicitanți a dispozițiilor de la punctul BFCL.320 și a următoarelor condiții, certificatul de FI(B) se eliberează cu privilegii de a asigura instruire practică pentru:

1.

o BPL;

2.

extinderea privilegiilor la alte clase și grupe de baloane, cu condiția ca solicitantul să fi efectuat cel puțin 15 ore timp de zbor ca PIC pe fiecare clasă relevantă;

3.

o calificare de zbor pe timp de noapte sau o calificare de zbor captiv, cu condiția ca solicitantul să fi beneficiat de o pregătire specifică în ceea ce privește asigurarea instruirii pentru calificarea relevantă în cadrul unei ATO sau al unei DTO și

4.

un certificat de FI(B), cu condiția ca solicitantul:

(i)

să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică pe baloane și

(ii)

în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop de autoritatea competentă, să fi asigurat cel puțin o oră de instruire practică pentru certificatul de FI(B) sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu prezentul punct și numit de șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO, într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul FI(B).

(b)

Privilegiile enumerate la litera (a) includ privilegiile de a asigura instruire practică pentru:

1.

eliberarea licenței, privilegiilor, calificărilor sau certificatelor relevante și

2.

revalidare, reînnoire sau conformarea cu cerințele relevante privind experiența recentă din prezenta anexă, după caz.

BFCL.320 FI(B) – Condiții indispensabile și cerințe

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie:

(a)

să aibă cel puțin 18 ani;

(b)

să îndeplinească cerințele de la punctul BFCL.300 litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și litera (a) punctul 2;

(c)

să fi efectuat 75 de ore timp de zbor ca PIC pe baloane;

(d)

să fi efectuat un curs de pregătire pentru instructori în conformitate cu punctul BFCL.330 în cadrul unei ATO sau al unei DTO și

(e)

să fi susținut cu succes o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.345.

BFCL.325 Competențele FI(B) și evaluarea acestora

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie să beneficieze de pregătire în vederea dobândirii următoarelor competențe:

(a)

pregătirea resurselor;

(b)

crearea unei atmosfere favorabile învățării;

(c)

prezentarea cunoștințelor;

(d)

integrarea gestionării amenințărilor și erorilor (TEM) și a gestionării resurselor echipajului (CRM);

(e)

gestionarea timpului pentru atingerea obiectivelor pregătirii;

(f)

facilitarea învățării;

(g)

evaluarea performanțelor elevilor;

(h)

monitorizarea și evaluarea progreselor;

(i)

evaluarea sesiunilor de pregătire și

(j)

raportarea rezultatelor.

BFCL.330 FI(B) – Cursul de pregătire

(a)

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie să susțină mai întâi o evaluare preliminară specifică în cadrul unei ATO sau al unei DTO în cursul celor 12 luni premergătoare datei de început a cursului de pregătire, în vederea evaluării capacității acestora de a urma cursul.

(b)

Cursul de pregătire FI(B) trebuie să cuprindă cel puțin:

1.

elementele specificate la punctul BFCL.325;

2.

25 de ore de predare-învățare;

3.

12 ore de instruire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor și

4.

trei ore de instruire practică, inclusiv trei decolări și aterizări.

(c)

Solicitanții care dețin deja un certificat de instructor în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sunt creditați integral în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 2.

BFCL.345 FI(B) – Evaluarea competenței

(a)

Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de FI(B) trebuie să susțină cu succes o evaluare a competenței pe un balon pentru a-i demonstra unui examinator calificat în conformitate cu punctul BFCL.415 litera (c) că au capacitatea de a instrui un elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea unei BPL.

(b)

Evaluarea respectivă trebuie să includă:

1.

demonstrarea competențelor descrise la punctul BFCL.325, în timpul pregătirii înainte și după zbor și în timpul instruirii teoretice;

2.

examinări teoretice orale la sol, instructaje înainte și după zbor, precum și demonstrații în timpul zborului pe clasa corespunzătoare de baloane;

3.

exerciții adecvate pentru a evalua competențele instructorului.

BFCL.360 Certificatul de FI(B) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Un titular de certificat de FI(B) își poate exercita privilegiile conferite de certificat numai dacă a efectuat:

1.

în ultimii trei ani premergători momentului în care se prevede exercitarea respectivelor privilegii:

(i)

o pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor pentru instructori în cadrul unei ATO, al unei DTO sau al unei autorități competente, pe durata căreia titularul trebuie să fi beneficiat de instruire teoretică pentru reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor relevante pentru instructorii de zbor cu baloane;

(ii)

cel puțin 6 ore de instruire practică pe baloane ca FI(B) și

2.

în ultimii nouă ani și în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop de către autoritatea competentă, un zbor de instruire pe un balon ca FI(B) sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu punctul BFCL.315 litera (a) punctul 4 și numit de șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO, într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul FI(B).

(b)

Orele de zbor ca FE(B) pe durata testelor de îndemânare, a verificărilor competenței sau a evaluării competenței sunt creditate integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii).

(c)

Dacă nu a reușit să efectueze zborul de instruire sub supraveghere într-un mod considerat satisfăcător de către FI(B) în conformitate cu litera (a) punctul 2, titularul unui certificat de FI(B) nu exercită privilegiile conferite de certificatul de FI(B) până când nu susține cu succes o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.345.

(d)

Pentru a-și relua exercitarea privilegiilor conferite de certificatul de FI(B), un titular de certificat de FI(B) care nu îndeplinește toate cerințele de la litera (a) trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și de la punctul BFCL.345.

SUBPARTEA FE

EXAMINATORII DE ZBOR

Secțiunea 1

Cerințe generale

BFCL.400 Certificate de examinator de zbor pe baloane

(a)   Considerații generale

Un examinator poate efectua teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței în conformitate cu prezenta anexă, numai dacă:

1.

deține:

(i)

o BPL care să includă privilegiile, calificările sau certificatele pentru care este autorizat să efectueze teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței, precum și privilegiile de a asigura instruire pentru acestea;

(ii)

un certificat de FE(B) care să includă privilegii corespunzătoare testului de îndemânare, verificării competenței sau evaluării competenței efectuate, eliberat în conformitate cu prezenta subparte;

2.

are dreptul de a acționa ca PIC pe un balon în cursul testului de îndemânare, al verificării competenței sau al evaluării competenței.

(b)   Examinări efectuate în afara teritoriului statelor membre

1.

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, în cazul testelor de îndemânare și al verificărilor competenței efectuate în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago, autoritatea competentă eliberează un certificat de examinator unui solicitant care deține o licență de pilot de baloane conformă cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca respectivul solicitant:

(i)

să dețină cel puțin o licență care să includă, după caz, privilegii, calificări sau certificate echivalente cu cele pentru care este autorizat să efectueze teste de îndemânare sau verificări ale competenței;

(ii)

să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului relevant de examinator;

(iii)

să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației pentru a-și putea exercita privilegiile de examinator în conformitate cu prezenta anexă.

2.

Certificatul menționat la punctul 1 se limitează la efectuarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței:

(i)

în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago și

(ii)

în cazul unui pilot care cunoaște suficient limba în care se face testul/verificarea.

BFCL.405 Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe

Un examinator de zbor pe baloane nu efectuează:

(a)

un test de îndemânare sau o evaluare a competenței în cazul unei persoane care solicită eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat și căreia i-a asigurat peste 50 % din instruirea practică necesară pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susține testul de îndemânare sau evaluarea competenței sau

(b)

un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței atunci când consideră că i-ar putea fi afectată obiectivitatea.

BFCL.410 Efectuarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenței și a evaluărilor competenței

(a)

Atunci când efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, un examinator de zbor pe baloane trebuie să întreprindă toate acțiunile enumerate în continuare:

1.

să se asigure că nu există bariere lingvistice în comunicarea cu solicitantul;

2.

să se asigure că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea, pregătirea și experiența din prezenta anexă pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea licenței, a privilegiilor, a calificării sau a certificatului pentru care se susține testul de îndemnare, verificarea competenței sau evaluarea competenței și

3.

să informeze solicitantul cu privire la consecințele furnizării unor informații incomplete, incorecte sau false cu privire la pregătirea și experiența sa de zbor.

(b)

După încheierea testului de îndemânare, a verificării competenței sau a evaluării competenței, examinatorul de zbor pe baloane:

1.

informează solicitantul cu privire la rezultatele testului de îndemânare, ale verificării competenței sau ale evaluării competenței;

2.

în eventualitatea obținerii unui rezultat pozitiv la evaluarea competenței pentru revalidare sau reînnoire, înscrie noua dată de expirare pe licența sau pe certificatul solicitantului, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează licența solicitantului;

3.

furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare, la verificarea competenței sau la evaluarea competenței și înaintează, fără întârzieri nejustificate, copii ale raportului autorității competente care eliberează licența solicitantului și autorității competente care a eliberat certificatul examinatorului. Raportul trebuie să conțină:

(i)

o declarație conform căreia examinatorul de zbor pe baloane a primit de la solicitant informații cu privire la experiența și instruirea acestuia și a constatat că experiența și instruirea în cauză respectă cerințele aplicabile din prezenta anexă;

(ii)

confirmarea faptului că au fost executate toate manevrele și exercițiile necesare, precum și detalii cu privire la examenul teoretic oral, dacă este cazul. În cazul în care la unul dintre aceste elemente s-a înregistrat un eșec, examinatorul notează motivele acestei evaluări;

(iii)

rezultatele testului de îndemânare, ale verificării competenței sau ale evaluării competenței;

(iv)

o declarație conform căreia examinatorul de zbor pe baloane a analizat și a aplicat procedurile și cerințele naționale ale autorității competente a solicitantului, în cazul în care autoritatea care eliberează licența solicitantului nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului;

(v)

o copie a certificatului de examinator de zbor pe baloane care conține sfera privilegiilor sale de examinator de zbor pe baloane în cazul testelor de îndemânare, al verificărilor competenței sau al evaluărilor competenței ale unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului.

(c)

Examinatorul de zbor pe baloane păstrează, pe o perioadă de cinci ani, înregistrări cu detaliile tuturor testelor de îndemânare, ale verificărilor competenței și ale evaluărilor competenței efectuate și cu rezultatele acestora.

(d)

La cererea autorității competente care eliberează certificatul de examinator de zbor pe baloane sau a autorității competente care eliberează licența solicitantului, examinatorul de zbor pe baloane prezintă toate înregistrările și rapoartele, precum și orice alte informații necesare în scopul desfășurării activităților de supraveghere.

Secțiunea 2

Certificatul de examinator de zbor pentru baloane – FE(B)

BFCL.415 Certificatul de FE(B) – Privilegii și condiții

Sub rezerva respectării de către solicitant a dispozițiilor de la punctul BFCL.420 și a următoarelor condiții, certificatul de FE(B) se eliberează, în urma depunerii unei cereri, cu privilegii de a efectua:

(a)

teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru BPL și teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane, cu condiția ca solicitantul să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 50 de ore de instruire practică care să acopere întreaga programă a unui curs de pregătire pentru BPL;

(b)

teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificarea de operațiuni comerciale specificată la punctul BFCL.215, cu condiția ca solicitantul să respecte cerințele privind experiența prevăzute la litera (a) și să fi beneficiat de pregătire specifică în cadrul unui curs de standardizare pentru examinatori în conformitate cu punctul BFCL.430;

(c)

evaluări ale competenței pentru eliberarea unui certificat de FI(B), cu condiția ca solicitantul:

1.

să fi efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 5 ore de instruire a unui solicitant de certificat de FI(B);

2.

să fi beneficiat de pregătire specifică în cadrul unui curs de standardizare pentru examinatori în conformitate cu punctul BFCL.430.

BFCL.420 Certificatul de FE(B) – Condiții indispensabile și cerințe

Solicitanții unui certificat de FE(B) trebuie:

(a)

să îndeplinească cerințele de la punctul BFCL.400 litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și punctul 2;

(b)

să fi urmat cursul de standardizare pentru FE(B) în conformitate cu punctul BFCL.430;

(c)

să fi efectuat o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.445;

(d)

să demonstreze că au antecedente relevante în ceea ce privește privilegiile conferite de certificatul de FE(B) și

(e)

să demonstreze că, în ultimii trei ani, nu au făcut obiectul niciunei sancțiuni și nici a suspendării, limitării sau revocării niciuneia dintre licențele, calificările sau a niciunuia dintre certificatele lor eliberate în conformitate cu prezenta anexă, cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, pentru nerespectarea Regulamentului (UE) 2018/1139 și a actelor sale delegate și de punere în aplicare.

BFCL.430 Certificatul de FE(B) – Cursul de standardizare

(a)

Solicitanții unui certificat de FE(B) trebuie să urmeze un curs de standardizare care este asigurat fie de către autoritatea competentă, fie de către o ATO sau o DTO și aprobat de autoritatea competentă respectivă.

(b)

Cursul de standardizare trebuie să fie adaptat privilegiilor de examinator de zbor pe baloane solicitate și să constea în instruire teoretică și practică, incluzând cel puțin:

1.

efectuarea cel puțin a unui test de îndemânare, a unei verificări a competenței sau a unei evaluări a competenței pentru BPL sau pentru calificările sau certificatele asociate;

2.

instruire cu privire la cerințele aplicabile prevăzute în prezenta anexă și cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene, efectuarea de teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, precum și documentarea și raportarea acestora;

3.

o informare în privința următoarelor aspecte:

(i)

procedurile administrative naționale;

(ii)

cerințele privind protecția datelor cu caracter personal;

(iii)

răspunderea examinatorului;

(iv)

asigurarea pentru accidente a examinatorului;

(v)

taxele naționale și

(vi)

informații despre cum se pot accesa informațiile cuprinse la subpunctele (i)-(v) atunci când efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului.

(c)

Titularul unui certificat de FE(B) nu efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței în cazul unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului, cu excepția cazului în care a analizat cele mai recente informații disponibile care conțin procedurile naționale relevante ale autorității competente a solicitantului.

BFCL.445 Certificatul de FE(B) – Evaluarea competenței

O persoană care solicită eliberarea inițială a unui certificat de FE(B) trebuie să își demonstreze competențele de FE(B) unui inspector al autorității competente sau unui examinator cu calificări superioare autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează certificatul de FE(B). În timpul evaluării competenței, solicitantul efectuează un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței, inclusiv informarea, efectuarea testului de îndemânare, a verificării competenței sau a evaluării competenței, precum și evaluarea persoanei care susține testul, verificarea sau evaluarea, debriefingul și înregistrarea documentelor.

BFCL.460 Certificatul de FE(B) – Valabilitate, revalidare și reînnoire

(a)

Un certificat de FE(B) este valabil pe o perioadă de cinci ani.

(b)

Un certificat de FE(B) este revalidat în cazul în care titularul său:

1.

în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de FE(B), a urmat un curs de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori care este asigurat fie de către autoritatea competentă, fie de către o ATO sau o DTO și aprobat de autoritatea competentă respectivă, în cursul căruia titularul primește instruire teoretică de reîmprospătare și de actualizare a cunoștințelor relevante pentru examinatorii de zbor pe baloane și

2.

în ultimele 24 de luni înainte de finele perioadei de valabilitate a certificatului, a efectuat un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței sub supravegherea unui inspector din partea autorității competente sau a unui examinator autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează certificatul de FE(B), într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul inspector sau examinator.

(c)

Titularul unui certificat de FE(B) care deține unul sau mai multe certificate de examinator pentru alte categorii de aeronave în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 poate obține revalidarea combinată a tuturor certificatelor de examinator deținute, în acord cu autoritatea competentă.

(d)

Dacă certificatul de FE(B) a expirat, titularul său trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (b) punctul 1 și de la punctul BFCL.445 înainte de a-și putea relua exercitarea privilegiilor conferite de certificatul de FE(B).

(e)

Un certificat de FE(B) se revalidează sau se reînnoiește numai în cazul în care solicitantul demonstrează conformarea continuă cu cerințele de la punctul BFCL.410, precum și cu cerințele de la punctul BFCL.420 literele (d) și (e).

”.

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/57


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/358 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1976 în ceea ce privește licențele de pilot de planoare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolele 23, 27 și 31,

întrucât:

(1)

Comisia ar trebui să adopte normele de punere în aplicare necesare pentru a stabili condițiile aplicabile licențelor de pilot de planoare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, în cazul în care respectivele aeronave îndeplinesc condițiile specificate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din regulamentul respectiv.

(2)

Având în vedere natura specifică a licențelor de echipaj de zbor pentru planoare, sunt necesare cerințe specifice privind acordarea de licențe care să fie prevăzute în reglementări de sine stătătoare. Respectivele cerințe ar trebui să se bazeze pe normele generale aplicabile acordării licențelor de echipaj de zbor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2). Ele ar trebui însă restructurate și simplificate, astfel încât să se asigure că sunt proporționate și întemeiate pe o abordare bazată pe riscuri, asigurându-se totodată că piloții de planoare dețin și vor continua să dețină competențele necesare pentru a-și desfășura activitățile și pentru a-și îndeplini responsabilitățile. Totodată, ar trebui să se actualizeze textul normelor referitoare la operațiunile cu planoare pentru a se ține seama de faptul că normele de acordare a licențelor au fost transferate din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei (3).

(3)

În temeiul articolului 12 alineatul (2a) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, statele membre pot continua să aplice, până la 8 aprilie 2020, norme naționale de acordare a licențelor care oferă un acces la privilegii de bază ale piloților. Unele state membre au raportat Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „AESA”) că, în acest context, menținerea acestor norme naționale de acordare a licențelor, în temeiul cărora elevilor piloți li se permite exercitarea unor privilegii limitate fără supraveghere și obținerea, treptată, a privilegiilor de bază, sprijină promovarea sporturilor aeriene și a activităților aviatice de agrement datorită unui acces la zboruri facil și mai convenabil ca preț. Promovarea și facilitarea unui astfel de acces mai facil la aviația generală se înscrie în obiectivele Foii de parcurs pentru aviația generală a AESA, care urmărește să creeze un sistem de reglementare mai proporțional, mai flexibil și mai proactiv (4). Din aceste motive, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă doresc să continue cu aceste norme naționale de acordare a licențelor în conformitate cu principiile introduse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/430 al Comisiei (5), în scopul eliberării de licențe de pilot de planoare (Sailplane Pilot Licence – „SPL”). Cu toate acestea, statele membre ar trebui să informeze Comisia și AESA ori de câte ori recurg la astfel de autorizații. Statele membre ar trebui, totodată, să monitorizeze utilizarea acestor autorizații pentru a menține un nivel acceptabil de siguranță a aviației.

(4)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară, este necesar ca orice certificate, autorizații și aprobări eliberate piloților de planoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament să fie în continuare valabile. Licențele naționale de pilot de planoare eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui convertite în licențe eliberate în conformitate cu prezentul regulament, pe baza rapoartelor de conversie stabilite de autoritățile competente ale statelor membre, în consultare cu AESA.

(5)

Cursurile de pregătire pentru piloții de planoare care au început în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui creditate în întregime, deoarece oferă o sferă a cerințelor de pregătire cel puțin la fel de amplă ca cea introdusă prin prezentul regulament. Cursurile de pregătire care au început înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago ar trebui creditate pe baza rapoartelor de creditare stabilite de statele membre.

(6)

Organizațiilor de pregătire existente ar trebui să li se ofere timpul necesar pentru a-și adapta programele de pregătire, dacă este necesar, în contextul cerințelor simplificate referitoare la pregătire.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul nr. 01/2019 al AESA (6), în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, precum și pentru acordarea de licențe de echipaj de zbor pentru planoare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului”;

2.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate aplicabile operațiunilor aeriene cu planoare, precum și eliberării și menținerii licențelor de pilot pentru planoare și a calificărilor, privilegiilor și certificatelor asociate, în cazul în care aceste aeronave îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2018/1139.”;

3.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011:”;

(b)

punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

«acord de închiriere fără echipaj» înseamnă un acord între întreprinderi, în temeiul căruia planorul este operat sub responsabilitatea locatarului;”;

(c)

se adaugă următoarele puncte 11-13:

„11.

«licență națională» înseamnă o licență de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu legislația națională înainte de data aplicării anexei III (partea SFCL) la prezentul regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

12.

«licență conformă cu partea SFCL» înseamnă o licență de echipaj de zbor care respectă cerințele din anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament;

13.

«raport de conversie» înseamnă un raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conformă cu partea SFCL;”;

4.

după articolul 3, se introduc următoarele articole 3a-3d:

„Articolul 3a

Licențele de pilot și certificatele medicale

(1)   Fără a se aduce atingere Regulamentului delegat (UE) al Comisiei (*1), piloții aeronavelor menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să respecte cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Ca excepție în ceea ce privește privilegiile titularilor de licențe, definite în anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament, titularii unor astfel de licențe pot efectua zborurile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(d) fără a se conforma punctului SFCL.115 litera (a) punctul 3 din anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament.

(3)   Un stat membru poate autoriza elevii piloți care urmează un curs de pregătire pentru licența de pilot de planoare (SPL) să exercite privilegii limitate fără supraveghere înainte ca aceștia să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei SPL în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

sfera privilegiilor acordate să se bazeze pe o evaluare a riscurilor în materie de siguranță efectuată de statul membru, ținând seama de gradul de pregătire necesar pentru atingerea nivelului vizat de competență al pilotului;

(b)

privilegiile să se limiteze la următoarele:

(i)

întregul teritoriu sau o parte a teritoriului național al statului membru care acordă autorizația și

(ii)

planoarele înmatriculate în statul membru care acordă autorizația;

(c)

titularul unei autorizații care solicită eliberarea unei SPL să primească credite pentru pregătirea efectuată pe baza unei recomandări din partea unei organizații de pregătire aprobate («ATO») sau a unei organizații de pregătire declarate («DTO»);

(d)

statul membru să prezinte Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („AESA”) rapoarte și evaluări ale riscurilor în materie de siguranță din trei în trei ani;

(e)

statul membru să monitorizeze utilizarea autorizațiilor eliberate în temeiul prezentului alineat pentru a asigura un nivel acceptabil de siguranță a aviației și să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care identifică un risc sporit în materie de siguranță sau orice probleme de siguranță.

Articolul 3b

Licențele de pilot existente și certificatele medicale naționale

(1)   Licențele conforme cu partea FCL pentru planoare și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate de un stat membru înainte de data aplicării prezentului regulament se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc licențele respective cu licențe care respectă formatul prevăzut în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 atunci când eliberează din nou licențe din motive administrative sau la cererea titularilor de licențe.

(2)   Atunci când eliberează din nou licențele și privilegiile, calificările și certificatele asociate în conformitate cu alineatul (1), statul membru, după caz:

(a)

transferă în noul format de licență toate privilegiile atestate deja în licențele conforme cu partea FCL;

(b)

convertește calificările de zbor acrobatic eliberate în conformitate cu punctul FCL.800 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în privilegii de zbor acrobatic nivel avansat în conformitate cu punctul SFCL.200 litera (c) din anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament;

(c)

înscrie în carnetul de zbor al pilotului data de expirare a unui certificat de instructor de zbor asociat unei licențe conforme cu partea FCL sau eliberează un document echivalent. După data de expirare, piloții respectivi pot exercita privilegii de instructor numai dacă respectă dispozițiile de la punctul SFCL.360 din anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament.

(3)   Până la 8 aprilie 2021, titularilor de licențe naționale pentru planoare eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea SFCL) la prezentul regulament li se permite exercitarea în continuare a privilegiilor asociate licențelor pe care le dețin. Până la data menționată, statele membre convertesc licențele respective în licențe conforme cu partea SFCL și în calificări, privilegii și certificate asociate, în conformitate cu elementele stabilite într-un raport de conversie care respectă cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(4)   Certificatele medicale naționale pentru piloți asociate unei licențe specificate la alineatul (2) și eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea SFCL) la prezentul regulament rămân valabile până la data următoarei lor revalidări sau până la 8 aprilie 2021, luându-se în considerare data care survine prima în ordine cronologică. Revalidarea respectivelor certificate medicale trebuie să respecte cerințele din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Articolul 3c

Credite pentru pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament

(1)   În ceea ce privește eliberarea licențelor conforme cu partea SFCL și a privilegiilor, a calificărilor sau a certificatelor asociate în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la prezentul regulament, se consideră că pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 respectă cerințele prezentului regulament.

(2)   Pregătirea care a început înainte de data aplicării prezentului regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, se creditează în scopul eliberării licențelor conforme cu partea SFCL pe baza unui raport de creditare întocmit de statul membru în cauză în consultare cu AESA.

(3)   Raportul de creditare menționat la alineatul (2) trebuie să descrie domeniul de pregătire, să precizeze pentru care dintre cerințele din partea SFCL se acordă creditul și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera o licență conformă cu partea SFCL. Raportul trebuie să conțină copii ale tuturor documentelor necesare pentru a atesta domeniul de pregătire, precum și copii ale reglementărilor și procedurilor naționale în conformitate cu care s-a demarat pregătirea.

Articolul 3d

Organizațiile de pregătire

(1)   Organizațiile de pregătire în vederea obținerii licențelor de pilot menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să respecte cerințele de la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Organizațiile de pregătire menționate la alineatul (1) care dețin o aprobare eliberată în conformitate cu anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau care au depus o declarație în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament își adaptează programele de pregătire, dacă este necesar, până la 8 aprilie 2021 cel târziu.”;

(*1)  Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 4 martie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)."

5.

anexa I (partea DEF) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

6.

anexa II (partea SAO) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

7.

se adaugă anexa III (partea SFCL) în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 20.12.2018, p. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/430 al Comisiei din 18 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește exercitarea unor privilegii limitate fără supraveghere înainte de eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare (JO L 75, 19.3.2019, p. 66).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Facilitarea accesului piloților de aviație generală la zboruri IFR și Revizuirea cerințelor de acordare a licențelor pentru baloane și planoare), avizul nr. 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019, disponibil la: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANEXA I

Anexa I „Definiții” (partea DEF) la Regulamentul (UE) 2018/1976 se modifică după cum urmează:

1.

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care termenii sunt definiți altfel în prezenta anexă, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei, precum și de la punctul FCL.010 din anexa I (partea FCL) la respectivul regulament:”;

2.

punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.

«noapte» înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil. Crepusculul civil se încheie seara când centrul discului soarelui este cu șase grade sub orizont, iar răsăritul civil începe dimineața când centrul discului soarelui este cu șase grade sub orizont;”;

3.

se adaugă următoarele puncte 14-19:

„14.

«test de îndemânare» înseamnă demonstrarea abilităților în vederea obținerii unei licențe sau a unei calificări sau în vederea extinderii unui privilegiu, inclusiv examinări orale, după caz;

15.

«evaluarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților, a cunoștințelor și a atitudinii în vederea eliberării inițiale, a revalidării sau a reînnoirii unui certificat de instructor sau de examinator;

16.

«timp de zbor» înseamnă:

(a)

pentru planoare cu autolansare și pentru motoplanoare de agreement, timpul total de la momentul punerii în mișcare a aeronavei cu scopul de a decola până la momentul în care aceasta se oprește la sfârșitul zborului;

(b)

pentru planoare, timpul total de la momentul în care planorul începe rulajul la sol în procesul de decolare până la momentul în care planorul se oprește la sfârșitul zborului;

17.

«verificarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților în scopul respectării cerințelor privind experiența recentă prevăzute în prezentul regulament, inclusiv examinări orale, după caz;

18.

«zbor în simplă comandă» înseamnă un zbor în care un elev pilot este unicul ocupant al unei aeronave;

19.

«zbor în raid» înseamnă un zbor în afara razei vizuale sau în afara distanței definite de autoritatea competentă față de suprafața de plecare utilizând procedurile standard de navigație.”.


ANEXA II

Anexa II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976 se modifică după cum urmează:

1.

punctul SAO.GEN.125 «Desemnarea pilotului comandant» se înlocuiește cu următorul text:

SAO.GEN.125 Desemnarea pilotului comandant

Operatorul trebuie să desemneze un pilot comandant care să fie calificat pentru a acționa ca pilot comandant în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.”.


ANEXA III

După anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1976 se adaugă următoarea anexă III:

„ANEXA III

CERINȚE PENTRU ACORDAREA LICENȚELOR DE ECHIPAJ DE ZBOR PENTRU PLANOARE

[PARTEA SFCL]

SUBPARTEA GEN

CERINȚE GENERALE

SFCL.001   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele pentru eliberarea unei licențe de pilot de planoare («SPL») și a privilegiilor, calificărilor și certificatelor asociate, precum și condițiile de valabilitate și de utilizare a acestora.

SFCL.005   Autoritatea competentă

În sensul prezentei anexe, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de statul membru, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a unei SPL sau a privilegiilor, calificărilor sau certificatelor asociate.

SFCL.015   Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei SPL, precum și a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor asociate

(a)

Autorității competente i se prezintă următoarele elemente în forma și modul stabilite de autoritatea competentă în cauză:

1.

o cerere de:

(i)

eliberare a unei SPL și a calificărilor asociate;

(ii)

extindere a privilegiilor unei SPL, cu excepția privilegiilor menționate la punctul SFCL.115 litera (a) punctele 2 și 3 și la punctele SFCL.155, SFCL.200 și SFCL.215;

(iii)

eliberare a unui certificat de instructor de zbor pentru planoare [«FI(S)»];

(iv)

eliberare, revalidare și reînnoire a unui certificat de examinator de zbor pe planoare [«FE(S)»];

(v)

orice modificări aduse SPL și privilegiilor, calificărilor și certificatelor asociate, cu excepția privilegiilor menționate la subpunctul (ii) și

2.

dacă autoritatea competentă dispune astfel, o copie a înregistrărilor relevante din carnetul de zbor astfel cum se specifică la punctul SFCL.115 litera (d), la punctul SFCL.155 litera (b), la punctul SFCL.200 litera (f) și la punctul SFCL.215 litera (d).

(b)

O cerere în conformitate cu cele specificate la litera (a) trebuie să fie însoțită de dovada că solicitantul respectă cerințele relevante stabilite în prezenta anexă și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(c)

Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență sau pe certificat de către autoritatea competentă, cu excepția obținerii privilegiilor specificate la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii).

(d)

O persoană nu poate deține în niciun moment mai mult de o singură SPL eliberată în conformitate cu prezenta anexă.

(e)

Titularul unei licențe depune cererile indicate la litera (a) la autoritatea competentă desemnată de statul membru în care a fost eliberată oricare dintre licențele sale în conformitate cu prezenta anexă (partea SFCL), cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395, după caz.

(f)

Un titular de SPL poate solicita ca autoritatea competentă să fie înlocuită de autoritatea competentă desemnată de un alt stat membru, dar în acest caz noua autoritate competentă trebuie să fie aceeași pentru toate licențele deținute.

(g)

Solicitanții cer eliberarea unei SPL și a calificărilor, privilegiilor sau certificatelor asociate în termen de cel mult șase luni de la susținerea cu succes a testului de îndemânare sau a evaluării competenței.

SFCL.030   Testul de îndemânare

Persoanele care solicită efectuarea unui test de îndemânare trebuie să fie recomandate pentru susținerea testului de îndemânare de către ATO sau de către DTO responsabilă de pregătirea urmată de solicitanți, odată ce pregătirea este finalizată. ATO sau DTO pune la dispoziția examinatorului înregistrările referitoare la pregătire.

SFCL.035   Creditarea timpului de zbor

Solicitanții unei SPL sau ai unui privilegiu, ai unei calificări sau ai unui certificat asociat sunt creditați integral cu tot timpul de instruire în simplă comandă, în dublă comandă sau ca PIC pe planoare în ceea ce privește cerința referitoare la timpul total de zbor necesar pentru licență, privilegiu, calificare sau certificat.

SFCL.045   Obligația de a deține și de a prezenta documente

(a)

Atunci când exercită privilegiile conferite de licența SPL, titularii de SPL trebuie să aibă asupra lor toate cele enumerate în continuare:

1.

o SPL valabilă;

2.

un certificat medical valabil;

3.

un document de identitate cu fotografie;

4.

suficiente date în carnetul de zbor pentru a demonstra respectarea cerințelor din prezenta anexă.

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă asupra lor în cursul tuturor zborurilor în raid în simplă comandă:

1.

documentele specificate la litera (a) punctele 2 și 3;

2.

dovada autorizației necesare conform punctului SFCL.125 litera (a).

(c)

La cererea unui reprezentant autorizat al autorității competente, titularii de SPL sau elevii piloți trebuie să prezinte fără întârziere documentele indicate la litera (a) spre verificare.

(d)

Prin derogare de la literele (a) și (b), documentele specificate la literele respective pot fi păstrate la aerodrom sau la locul de operare pentru zborurile care păstrează:

1.

contactul vizual cu aerodromul sau cu locul de operare sau

2.

o distanță față de aerodrom sau de locul de operare determinată de autoritatea competentă.

SFCL.050   Înregistrarea timpului de zbor

Titularii de SPL și elevii piloți păstrează o evidență exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

SFCL.065   Reducerea privilegiilor titularilor de SPL în vârstă de 70 de ani sau mai mult în ceea ce privește operarea comercială a planoarelor pentru transportul de pasageri

Titularii de SPL care au atins vârsta de 70 de ani nu pot acționa ca piloți pe planoare care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial de pasageri cu planorul.

SFCL.070   Limitarea, suspendarea și revocarea licențelor, a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor

(a)

O SPL, precum și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate în conformitate cu prezenta anexă pot fi limitate, suspendate sau revocate de autoritatea competentă în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 dacă titularul unei SPL nu respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139 sau cerințele din prezenta anexă, precum și din anexa II (partea SAO) la prezentul regulament sau din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(b)

Titularii de SPL restituie imediat licența sau certificatul autorității competente în cazul în care licența, privilegiul, calificarea sau certificatul lor a fost limitat(ă), suspendat(ă) sau revocat(ă).

SUBPARTEA SPL

LICENȚA DE PILOT DE PLANOARE («SPL»)

SFCL.115   SPL – Privilegii și condiții

(a)

Sub rezerva conformării cu punctul SFCL.150, privilegiile titularilor de SPL constau în dreptul acestora de a acționa ca PIC pe planoare:

1.

fără remunerare în cadrul operațiunilor necomerciale;

2.

inclusiv transportul de pasageri numai dacă aceștia:

(i)

respectă punctul SFCL.160 litera (e) și

(ii)

fie:

A.

au efectuat, după eliberarea SPL, cel puțin 10 ore timp de zbor sau 30 de lansări sau decolări și aterizări ca PIC pe planoare și, în plus, un zbor de pregătire în timpul căruia titularii să fi demonstrat unui FI(S) competența necesară pentru transportul de pasageri; fie

B.

dețin un certificat de FI(S) în conformitate cu subpartea FI;

3.

în alte operațiuni decât cele prevăzute la punctul 1, numai dacă:

(i)

au împlinit vârsta de 18 ani;

(ii)

au efectuat, după eliberarea licenței, 75 de ore timp de zbor sau 200 de lansări sau decolări și aterizări ca PIC pe planoare.

(b)

Prin derogare de la litera (a), titularii de SPL care dețin privilegii de instructor sau de examinator pot fi remunerați pentru:

1.

asigurarea instruirii practice pentru SPL;

2.

efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru SPL;

3.

pregătirea, testarea și verificarea pentru privilegiile, calificările și certificatele asociate unei SPL.

(c)

Titularii de SPL își pot exercita privilegiile SPL numai dacă respectă cerințele aplicabile privind experiența recentă și numai dacă certificatul lor medical, corespunzător privilegiilor exercitate, este valabil.

(d)

Efectuarea zborului de pregătire specificat la litera (a) punctul 2(ii).A trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului, cu semnătura inspectorului responsabil cu zborul de pregătire.

SFCL.120   SPL – Vârsta minimă

Solicitanții unei SPL trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

SFCL.125   SPL – Elevul pilot

(a)

Elevii piloți nu pot zbura în simplă comandă decât cu autorizarea și sub supravegherea unui FI(S).

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă cel puțin vârsta de 14 ani pentru a fi admiși pe zborurile în simplă comandă.

SFCL.130   SPL – Cursul de pregătire și cerințe privind experiența

(a)

Solicitanții unei SPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO. Cursul trebuie să fie adaptat privilegiilor solicitate și să includă:

1.

cunoștințe teoretice, astfel cum se specifică la punctul SFCL.135;

2.

cel puțin 15 ore de instruire practică pe planoare, inclusiv cel puțin:

(i)

10 ore de instruire practică în dublă comandă care să includă instruirea practică în dublă comandă specificată la subpunctele (iv).A sau (v).A, după caz;

(ii)

două ore timp de zbor în simplă comandă sub supraveghere;

(iii)

45 de lansări sau decolări și aterizări;

(iv)

dacă se solicită privilegii pentru planoare, fiind excluse TMG-urile, cel puțin șapte ore de instruire practică pe planoare, fiind excluse TMG-urile, inclusiv cel puțin:

A.

trei ore de instruire practică în dublă comandă;

B.

fie:

(a)

un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 50 km (27 MN); fie

(b)

un zbor în raid în dublă comandă de cel puțin 100 km (55 MN) care, prin derogare de la punctul 2 subpunctul (iv), poate fi efectuat pe un TMG;

(v)

dacă se solicită privilegii pentru TMG, cel puțin șase ore de instruire practică pe TMG, inclusiv cel puțin:

A.

patru ore de instruire practică în dublă comandă;

B.

un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 150 km (80 MN) pe un TMG, în timpul căruia se execută o aterizare cu oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(b)

Solicitanții care dețin o licență de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția licențelor pentru baloane, sunt creditați cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă, până la un maximum de șapte ore. În orice caz, valoarea creditului acordat:

1.

nu poate include cerințele de la litera (a) punctul 2 subpunctul (ii), litera (a) punctul 2 subpunctul (iv).B și litera (a) punctul 2 subpunctul (v).B și

2.

în ceea ce privește litera (a) punctul 2 subpunctul (iii), nu poate depăși 10 lansări sau decolări și aterizări.

SFCL.135   SPL – Examinarea teoretică

(a)

Cunoștințe teoretice

Solicitanții unei SPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor solicitate:

1.

subiecte comune:

(i)

legislație aeronautică;

(ii)

performanțe umane;

(iii)

meteorologie;

(iv)

comunicații;

2.

subiecte specifice referitoare la planoare:

(i)

principii de zbor;

(ii)

proceduri operaționale;

(iii)

performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iv)

cunoașterea generală a aeronavei în ceea ce privește planoarele;

(v)

navigație.

(b)

Responsabilitățile solicitantului

1.

Solicitantul trebuie să susțină întregul set de examinări teoretice pentru SPL sub responsabilitatea autorității competente a aceluiași stat membru.